Avrupa Komisyonu. Hayat Boyu Öğrenme Programı. Grundtvig Çok Taraflı Projeler. Ankara da Serebral Palsili Çocukların Mevcut Durumu. Raporun Adı.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Komisyonu. Hayat Boyu Öğrenme Programı. Grundtvig Çok Taraflı Projeler. Ankara da Serebral Palsili Çocukların Mevcut Durumu. Raporun Adı."

Transkript

1 Avrupa Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler Serebral Palsili Çocukların Anne ve Babaları için Destekleyeci Eğitim Modüllerinin Geliştirilmesi (03-18 Age Group) LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Raporun Adı Ankara da Serebral Palsili Çocukların Mevcut Durumu Tarih 14 Aralık 2010 Kurum Adı ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2 İçindekiler Giriş. 2 Türkiye de Engelli Bireylere Yönelik Kanun ve Yönetmelikler... 2 Ankara İli Serebral Palsili Çocuklarla İlgili İstatistiki Bilgiler... 4 Sivil Toplum Kuruluşları 7 CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 1

3 Giriş Serebral Palsi (SP) gelişmekte olan fetus ya da bebek beyninde oluşan, ilerleyici olmayan bozukluklara atfedilen ve aktivite kısıtlamalarına neden olan hareket ve postür (duruş bozukluğu) gelişimindeki bir grup kalıcı bozuklukları ifade etmektedir. SP nin motor bozukluklarına çoğu kez duyu, kavrama, algılama, iletişim, davranış bozuklukları ile birlikte epilepsi ve ikincil kas-iskelet sorunları da eşlik etmektedir. (Rosenbaum, Peter ve diğerleri. 2006). SP çocukluk çağında görülen nörolojik kaynaklı hastalıkların en yaygın olanıdır.(hutton JL, Cooke T,1994) Alanyazında Serebral Palsinin görülme sıklığı ile ilgili birçok araştırmaya rastlanılmıştır. Rayn ve arkadaşların (2009) araştırma sonuçlarına göre bu oran her 1000 doğumda 1,5-2,5 olarak belirtilmiştir. Amerika da yapılan son çalışmalar SP nin görülme sıklığı ile ilgili her 1000 doğumda 3,6 olarak belirlenmiştir(yeargin-allsopp, Van Naarden Braun, Doernberg, Benedict, Kirby, Durkin.2008). Türkiyede ki SP oranı ile ilgili yapılan bir çalışmada ise, SP nin görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 4,4 olarak bulunmuştur (Serdaroglu, Cansu, Ozkan, Tezcan. 2006). Yapılan araştırma sonuçları göz önüne alındığında, Türkiye de yaklaşık üç yüzbin SP'li bireyin bulunduğu, 3-18 yaş grubu nüfus verilerine göre ise bu yaş grubunda yaklaşık yüzsekizbin SP li birey olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye de Engelli Bireylere Yönelik Kanun ve Yönetmelikler Ülkemizde engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması, sorunlarına çözüm bulunarak hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasamızla ve kanunlarımızla desteklenmektedir. Türkiye de engelli bireylerin eğitimöğretim haklarına ilişkin yapılan yasal düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 01/07/2005 tarihli ve 5378 sayılı özürlüler ve bazı kanun hükmünde kararnamelerde CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 2

4 değişiklik yapılması hakkında kanun, tarihli ve mükerrer sayılı resmî gazete de yayımlanan 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname ile özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere destek eğitim hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitimlerini sürdürmeleri sağlanmaktır. Bu uygulamalar kapsamında özel eğitime ihtiyacı olan bireyler, kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da sürdürebilmektedirler. Anayasamızın 42 nci maddesindeki Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır. hükmü uyarınca; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanun un 7. maddesi Eğitim Hakkı ve 8. maddesinin Fırsat ve İmkân Eşitliği başlığı altında, Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. hükmü yer almıştır. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun un 6 ncı maddesinde; özel eğitim gerektiren bireyler için okul ve sınıfların açılmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Aynı Kanunun 52 nci maddesi ile de mülkî amirleri, ilköğretim müfettişlerini ve zabıta teşkilâtını zorunlu öğrenim çağındaki çocukların ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla yükümlü kılmış, veli yahut vasi veya aile başkanlarını ve okul idarelerini yardımla ve her türlü tedbiri almakla görevlendirmiştir. Bu Kanun un yürürlüğe girmesiyle özel eğitim gerektiren bireylerin de zorunlu eğitimleri kesintisiz sekiz yıl olmuştur sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un Eğitim ve Öğretim başlıklı 15 inci maddesinde; Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır. hükmü ile engelli bireylere eğitim imkânlarının sağlanmasında, her tür ve kademede görev ve sorumluluğu bulunanlara, görevlerini yerine getirmeleri konusunda yetki ve sorumluluk vermiştir tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel eğitim yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Daha önceden özel eğitim okulu ağırlıklı olan bu yapılanma çağdaş bir anlayış ile kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları esas alınarak düzenlenmiştir. Söz konusu kararnamenin Kaynaştırma başlıklı 12 nci maddesinde; Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 3

5 akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür. hükmü yer almıştır. Aynı Kanun Hükmünde Kararname nin Okul Öncesi Eğitimi başlıklı 7 nci maddesinde Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunludur. Bu eğitim özel eğitim okulları ile diğer okul öncesi eğitim kurumlarında verilir. Gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak, özel eğitim gerektiren çocukların okul öncesi eğitim süreleri uzatılabilir. hükmü yer almaktadır. Söz konusu Kararnamenin 24 üncü maddesiyle resmî ve özel okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim okulları ile yaygın eğitim kurumlarının; kendi çevrelerindeki özel eğitime ihtiyacı olan bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır. 31 Mayıs 2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereği eğitim-öğretimlerini kaynaştırma yoluyla sürdürecek öğrencilerin eğitim-öğretim haklarından en üst düzeyde yararlanmalarını ve eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla, okul/kurumlara yerleştirmelerinin yapılması, destek eğitim odalarının ve/veya özel eğitim sınıflarının açılması, bunların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması Özel Eğitim Hizmetleri Kurullarının sorumluluğunda bulunmaktadır Bu kapsamda engelli bireylerin eğitimi ve sosyal hayata katılımı ile ilgili olarak Anayasamız, ilgili Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre okul ve kurumlarda tedbirler alınmaktadır. Ankara İli Serebral Palsili Çocuklara İlişkin İstatistikî Bilgiler Ankara İl Milli Eğitim Kurumlarına Bağlı olan kurumlara devam eden Serebral Palsili öğrencilere ait istatistiki bilgilere ulaşmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile resmi yazışma yoluyla bilgiler toplanmıştır. Ankara İli Serebral Palsili Çocuklara ilişkin Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 25 ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü nden toplanan veriler aşağıda sunulmuştur. CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 4

6 Tablo 1. Öğretim Kademelerine ve Cinsiyetlerine Göre CP li Öğrenciler Cinsiyet Okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim İş Okulu Toplam K E Toplam Tablo 1 e bakılığında, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi ve özel kurumlara devam eden 609 serebral palsili öğrenci olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okul kademelerine göre dağılımına bakıldığında; serebral palsili öğrencilerin %84 ünün(513) ilköğretim kademesine yoğunlaştığı, %7 sinin ortaöğretim kurumlarına, %6 sının iş okullarına, %3 ünün ise okulöncesi eğitim kurumlarına devam ettiği görülmektedir. Bu durum SP li öğrencilerin zorunlu eğitim süresine bir şekilde dahil oldukları, okulöncesi ve ortaöğretim kurumlarına ya da iş okullarına devam etmede ise sıkıntılar yaşandığı şeklinde yorumlanabilir. Cinsiyet değişkenine bakıldığında ise serebral palsili öğrencilerin %40 ını kız öğrencilerin, %60 ını ise erkek öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. İlçeler bazında SP li öğrenci dağılımına ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. Tablo 2. İlçeler Bazında CP li Öğrenciler İlçeler Okulöncesi İlköğretim Ortaöğretim İş Okulu Toplam Yenimahalle Sincan Altındağ Gölbaşı Keçiören Çankaya Etimesgut Polatlı Çubuk Mamak Beypazarı Kazan Ayaş CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 5

7 Nallıhan Pursaklar Elmadağ Kızılcahamam Akyurt Kalecik Ş.Koçhisar Toplam Tablo 2 ye baktığımızda SP li öğrencilerin %26,5 inin(161) Yenimahalle ilçesinde, %18 inin Sincan İlçesinde, %12 sinin Altındağ ilçesindeki okullarda eğitim öğretim hizmetlerinden yararlandığını söyleyebiliriz. Yenimahalle ilçesindeki öğrenci yoğunluğu SP li öğrencilerin eğitim almaları amacıyla açılan MEV Gökkuşağı EÇEM Okulunun Yenimahalle ilçesinde bulunmasıyla açıklanabilir. Yenimahalle ilçesindeki 161 SP li öğrencinin 124 ü MEV Gökkuşağı EÇEM İlköğretim Okuluna devam etmektedir. Bu okula kayıt yaptırmak için 230 SP li öğrencinin sırada beklediği okuldan alınan resmi bilgilerdendir. Tabloya bakıldığında SP li öğrencilerin sayısının taşra ilçelerinde, merkez ilçelere göre, daha az olduğu görülmektedir. Bu durum taşra ilçelerindeki nüfusun(daha az), merkez ilçelerdeki nüfusa oranıyla açıklanabilir. Tablo 3. SP li Öğrencilerin Okul Türlerine Göre Dağılımı Okul Türü Öğrenci Sayısı Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler İÖO 27 Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi 24 MEV Gökkuşağı EÇEM Anaokulu ve İÖO 124 Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler EÇEM 1 Anaokulu ve İÖO İş Okulu 16 Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi 19 Toplam 211 Tablo 3 e bakıldığında 211 SP li öğrencinin, engelli öğrenciler için eğitim almaları CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 6

8 amacıyla düzenlenen ve açılan okullara devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu değer, Ankara da bulunan 609 SP li öğrencinin(tablo 1), %34.5 inin (211) engelli öğrenciler için açılan okullara devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. 398(%65.5) SP li öğrenci ise kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam etmektedir. İlçe Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre Ankara daki resmi ve özel eğitim kurumlarına kayıtlı bulunan 609 SP li öğrenciden 5 i evde eğitim hizmeti almakta olup, 18 si pasif öğrenci konumundadır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına devam eden 609 SP li öğrenciye farklı branşlarda 848 öğretmen eğitim-öğretim vermektedir. Bununla birlikte Türk Fizikoterapistleri Derneği ve Çocuk Fizikoterapistleri Derneğinden alınan verilere göre; 2009 yılında 1150 SP li çocuk Fizik tedavi ve Rehabilitasyon birimi hizmetlerinden yararlanmıştır. Çocuk nörologları tarafından CP tanısı alan bu 1150 SP li çocuğun yaş ortalaması 7±6.80 yaş (min: 10-ay / max: 15 yıl) dir. Ankara da 165 rehabilitasyon merkezi bulunmakla beraber, Türkiye deki rehabilitasyon merkezi 1631 olarak belirtilmiştir. Sivil Toplum Kuruluşları Ülkemizde, Serebral Palsili bireylerin ve ailelerine rehberlik etmek, SP li bireyleri ve ailelerini sosyal hayata dahil etmek, onların sorunlarına çözüm olmak vb. amacıyla kurulan ve faaliyetlerini sürdüren birçok vakıf, dernek ve federasyon bulunmaktadır. SP li bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla kurulan çok sayıda sivil toplum kuruluşu İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Fizikoterapistleri Derneği, Çocuk Fizikoterapistleri Derneği, Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocuklar Derneği(SERÇEV), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Merkezi, Türk Spastik Çocuklar Derneği, Patika Derneği, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği vb. etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüten ve yaptığı çalışmalarla basında yer alan sivil toplum kuruluşları arasındadır. CP-PACK LLP TR-GRUNDTVIG-GMP Sayfa 7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (Millî Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO : 2008 / 60 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları... VALİLİĞİNE (Millî

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj

Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj Baskı - Tasarım Grafer Tasarım Baskı Ambalaj Büyük Sanayi 1. Cadde Yapıcı İşhanı 74/98 İskitler / ANKARA Tel : 0.532 774 02 89 Özürlü; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Özürlü sağlık kurulu raporu. Özürlü maaşı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Özürlülerde özel eğitim hizmetleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM.

ĐÇĐNDEKĐLER ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Özürlü sağlık kurulu raporu. Özürlü maaşı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. Özürlülerde özel eğitim hizmetleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐNCĐ BÖLÜM Özürlü sağlık kurulu raporu ĐKĐNCĐ BÖLÜM Özürlü maaşı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özürlülerde özel eğitim hizmetleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bakım hizmetleri BEŞĐNCĐ BÖLÜM Özürlülerde istihdam Özürlülerde

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA

Yasal Düzenlemeler. Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI. Editör Miguel Santos. Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA. Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Modül 2 EĞİTİM KİTAPÇIĞI Yasal Düzenlemeler Editör Miguel Santos Yazarlar Pîrvu IONICĂ Luminiţa OPREA Düzenleyen Mehtap COŞGUN BAŞAR ROMANYA Bu proje, Hayatboyu Öğrenme Programı Grundtvig Çok Taraflı Projeler

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005

Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5378 Kabul Tarihi : 01.07.2005 Yayım Tarihi: 07.07.2005/25878 sayılı R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU

ÖZÜRLÜLER İÇİN SAĞLIK KURULU RAPORU Özürlü; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini

Detaylı

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti".

İÇERİK KURULUŞ VE TARİHÇE. 1 1923'ten 27 Aralık 1935 tarihine kadar Maarif Vekaleti. İÇERİK 1 MEB nın Kuruluşu ve Tarihçesi TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİ 2 Teşkilat Yapısı Başlıca Görevleri 4 Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri Millî Eğitim Sisteminin Yapısı KURULUŞ VE TARİHÇE Millî Eğitim

Detaylı

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU GAZİANTEP KENT KONSEYİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU RAPORU o SUNUŞ E.Ç.G Başkanının Ön Yazısı 2-4 SAYFA NO o GİRİŞ o ALT ÇALIŞMA GRUBU RAPORLARI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 5-11 MESLEKİ EĞİTİM 12-20 ÖZEL EĞİTİM (ENGELLİLER

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir.

Detaylı

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi

ÖNSÖZ. Süleyman KAMÇI Gaziantep Valisi 1 2 ÖNSÖZ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk eğitimin önemini, Bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. sözleriyle

Detaylı

Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi

Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi 65 Derleme Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi RIGHTS GIVEN TO HANDICAPPED PEOPLE IN PERSONAL, SOCIAL AND BUSINESS LIFE, MEDICOLEGAL

Detaylı

Özürlü Bireyleri İlgilendiren Yasal Düzenlemeler

Özürlü Bireyleri İlgilendiren Yasal Düzenlemeler Özürlü Bireyleri İlgilendiren Yasal Düzenlemeler TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun Numarası: 2709 Kabul Tarihi: 18/10/1982 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 9/11/1982 Sayı:17863 (Mükerrer) X. Kanun önünde

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve YOKSULLUK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların yoksulluk alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman,

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 1 2 ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ 2014-2023 MEVCUT DURUM TASLAK RAPORU UİS Koordinasyon Kurulu Nurcan ÖNDER Ebru Öztüm TÜMER Başak BOZDEMİR Özge ÖZTÜRK www.uis.gov.tr uis@csgb.gov.tr 17 Haziran 2015 Çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ

ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ ÇOCUK HAKLARI VE SOSYAL HİZMET MESLEĞİ "İnsanlık çocuklara elindeki en iyi şeyi borçludur" Çocuk Hakları Bildirgesi İlkesi Fatma SAVAŞ SANDALCI * http://www.sosyalhizmetuzmani.org/cocukhaklarishu.htm 23

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1)

ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) 9463 ENGELLİLER HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 5378 Kabul Tarihi : 1/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/7/2005 Sayı : 25868 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı