T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü"

Transkript

1 T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

2 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda çal rabilmek, önlerine mesleki bir vizyon koyarak kariyer geli melerine yard mc olmakt r. itim Çal anlara dü en en önemli görev; Her eyi kurumdan beklememek ve ki isel enerjileri en olumlu ve optimum ekilde kullanarak ö renmek ve bütün bu ö renilenleri bir tak m ruhu içerisinde hayata geçirmek olmal r. Yöneticilere dü en görev ise; Her ne ekilde olursa olsun çal an personelinin ba ar art rmas için motive etmesi ve personelini ödüllendirmesi gerekmektedir. Bu do rultuda lçe Milli E itim Müdürlü ümüz taraf ndan haz rlanan E itim Çal anlar Ödül Yönergesi çal an personelin motivasyonu için yerinde bir çal mad r. ediyorum. Yap lan bu çal mada eme i geçen bütün mesai arkada lar ma te ekkürler Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 1

3 itim yönetiminde motivasyon; insan çal maya sevk etmek, çal mak için ki iyi harekete geçirmek ve isteklendirmek anlam na gelmektedir. Motivasyon yönetimi ise personelin daha istekli ve arzulu is yapmalar na yönelik çe itli araçlar ile çal anlar n harekete geçmesi ve isteklendirilmesi demektir. nsan kaynaklar yönetiminin en önemli konular ndan birisi hiç üphesiz motivasyon yönetimidir. nsan ihtiyaçlar sonsuzdur, s rs zd r. Bu sebeple, insan daha fazla motive edilmek için haz r durumdad r. Yeni ehir Kaymakam Say n Dr. Mustafa ÖZARSLAN n talimat ve onay ile lçe Milli E itim Müdürlü ü olarak çal anlar n moral ve motivasyonlar n art lmas, yapm olduklar çal malar n takdir edilmesi ve bundan sonraki zamanlarda daha ba ar çal malar yapmalar amac ile Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterlerini haz rlad k. Bu yönerge ile e itim çal anlar n yapt klar çal malar n takipçisi ve gelece e umutla bakan nesiller yeti tiren ö retmen ve yöneticilerimizin destekçisi olmay hedeflemekteyiz. Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterlerinin haz rlanmas nda katk da bulunan bütün arkada lar ma sonsuz te ekkürler ederim. hsan DA Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürü 2

4 T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan mlar Amaç Madde 1- a. Bu Yönergenin amac, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü ne ba resmi/özel okul/kurumlarda emsallerine göre çal malar nda ba ar görev yapan ve itim ö retim faaliyetlerinde geli me sa layan uygulamalar yapan yöneticiler ve ö retmenlerin ödüllendirilmesine ili kin esas ve usulleri düzenlemektir. b. Hayat Boyu Ö renmeyi ilke edinip bilgi toplumunun ihtiyaç duydu u ki ilerin yeti tirilmesini sa lanmakt r. c. Demokratik ve effaf yönetim anlay benimsetmesi esast r. Kapsam Madde 2- Yönerge, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü ne ba resmi/özel okul/kurumlarda yürütülen faaliyetlerle ilgili, itim ve ö retim faaliyetlerinde geli me sa layan uygulamalar gerçekle tiren yöneticiler ve ö retmenlerin ödüllendirilmesine ili kin esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge; 2/8/2011 tarihli ve 62 say Millî E itim Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say Millî E itim Temel Kanunu, /1/1961 tarihli ve 222 say lkö retim ve E itim Kanunu, 18/1/199 tarihli ve 2217 say Resmi Gazetede yay mlanan Millî E itim Bakanl Millî E itim Müdürlükleri Yönetmeli i, 27/8/2003 tarihli ve 2212 say Resmi Gazetede yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ve 31/7/2009 tarihli ve 2730 say Resmi Gazetede yay mlanan ve Millî E itim Bakanl Ortaö retim Kurumlar Yönetmeli i 67 Say Devlet Memurlar Kanunu Madde 122 (De iklik 2/02/2011 tarih 2787 Say Resmi Gazete) hükümlerine istinaden 23/01/2013 tarih ve 192 say Yeni ehir Kaymakaml k Makam n talimat gere i, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü Stratejik Plan n n.2. nolu stratejik amac na ve bu amaca ula mak için haz rlanm r. Stratejik Amaç.2: Kurum çal anlar n motivasyonlar artt rarak, çal anlar n bilgi, birikim ve deneyimlerinden etkin yararlanmak, kurumun yönetim süreçlerine çal anlar n etkin kat mlar sa layarak güvene dayal ve sürekli geli imi sa layan bir kurum kültürü olu turmakt r. Yönetici, ö retmen ve di er personellere yönelik objektif kriterlere dayal bir ödüllendirme sistemi olu turmakt r. Stratejik Hedef.2.1: Çal an performans n takdir edilmesi ve ödüllendirmeyle ilgili tan ma-takdir sisteminin olu turulmas, çal anlar n özel günlerinde ziyaret edilmesi, çiçek gönderilmesi ya da telefonla aranarak moral motivasyonunun sa lanmas. Ayr ca geni kat ml bir ekip kurularak, objektif kriterler belirlenecek, mevzuata uyumlu maddi manevi ödüller belirlenecek, geni letilmi ve ortak bir karara dönü türülecek, Makam Onay ile uygulanacak ve böylelikle Pe in Ödül Sistemi ne geçilecektir. 3

5 Tan mlar Madde 4-Bu yönergede ad geçen: Bakanl k : Milli E itim Bakanl, Kaymakaml k Makam : Yeni ehir lçe Kaymakaml, Milli E itim Müdürlü ü : Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ünü, Yönetici :Okul Müdürlerini, müdür ba yard mc lar ve müdür yard mc lar, retmen :Resmi / özel okullardaki okul öncesi, s f, tüm bran ve rehber retmenleri, Yönerge :Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü E itim Çal anlar Ödül Yönergesini, Ödül :Bu Yönergede belirlenen ölçütlerde ba ar olan yöneticileri takdir ve te vik etmek amac yla verilen her türlü hediye ve belgeyi, Okul ve Kurumlar :Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü bünyesinde bulunan resmi/özel ba ms z anaokullar, ilkö retim okullar, ortaö retim okullar, mesleki e itim merkezleri, i e itim merkezlerini ifade eder. NC BÖLÜM Temel lkeler Madde - Ödül süreci a daki ilkeler çerçevesinde yürütülür. a. Ödüllendirme sürecinde; güvenirlik, ölçülebilirlik, nesnellik, effafl k, objektiflik, genellik, rsat e itli i ve sürdürülebilirlik esast r. b. Uygun artlar ta p ba vuruda bulunmak isteyen yönetici ve ö retmenler okul/kurum yönetimine ba vuru yapmalar konusunda yönlendirilir. c. Ödül: 1. Okul/kurumdaki yönetici ve ö retmenlerin itim ö retimde geli me sa layan çal ma ve uygulamalar yapma bilinci kazand rmaya, 2. Yönetici ve ö retmenlerin bireysel becerilerini, fedakârl klar ve özverilerini ön plana ç kararak örnek olmaya, 3. itim ö retimde geli me sa layan faaliyeti veya uygulamay yapan bütün yönetici, retmen ve di er personeli, kriterlere göre ödül almak suretiyle, ortak akl kullanmay te vik etmeye, 4. itim ö retim faaliyetlerinde; sürekli geli tirme ve iyile tirmeye, verimlili i art rmaya, e itim ö retimde geli me sa layan uygulamalar yayg nla rmaya, desteklenmesi gereken alanlar ön plana ç kararak e itime katk da bulunacak çal malara imkân sa lamas na yöneliktir. d. Kriterler, okullar aras f rsat e itli i olacak ekilde, yönetici ve ö retmenlerin özveriyle okulun/kurumun geli mesine katk sa layacak sonuçlar üretmesine yönelik olmal r. e. Kriterlerin belirlenmesinde; e itim ö retimi geli tirmesi, faaliyetlere katk sa lamas ve çal anlar te vik edici olmas dikkate al r. 4

6 lçe Ödül De erlendirme Komisyonu; De erlendirme Komisyonlar n olu turulmas ve seçimi; lçe Ödül De erlendirme Komisyonu; a. lçe Milli E itim Müdürünün Ba kanl nda, b. lçe Milli E itim Müdürünün görevlendirece i 2 (iki) ube Müdürü, c. lçe Milli E itim Müdürlü ü AR-GE bölümünden bir temsilci, d. lçe Milli E itim Müdürünün görevlendirece i 1 (bir) ef. lçe De erlendirme Komisyonuna seçilecek üyelerde aranacak artlar. Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü Ödül Yönergesi lçe De erlendirme Komisyonuna seçilen üyeler bir y l süreyle görev yapar. lçe De erlendirme Komisyonu her e itim ö retim y ba lang olan Eylül ay içerisinde Kaymakaml k Makam n oluru ile seçilir. De erlendirme yap lan e itim ö retim y içerisinde komisyon üyeleri aras nda yap lan her türlü de iklik için Kaymakaml k Makam n oluru al nacakt r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Esaslar ve Ödüllendirme lemleri Madde 6- a. Ödüller; yönetici ve ö retmen olmak üzere iki grupta de erlendirilir. b. Ödüllendirme süreci, a da belirtilen i lemler çerçevesinde yürütülür. a. Yeni ehir lçe Millî E itim Müdürlü üne ba resmi ve özel okul ve kurumlardaki tüm e itim çal anlar bu Yönergede belirtilen ölçütlere dayal okul müdürlü ü taraf ndan lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif edilebilir. b. Bu Yönerge Yeni ehir Kaymakaml k Makam n tarih ve 323 say olurlar ndan sonraki e itim ve ö retim y itibar yla yap lan çal malar de erlendirmeye al r. c. Yeni ehir Kaymakaml k Makam uygun gördü ü yönetici veya ö retmene Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri De erlendirme Kriterlerine ba kalmaks n ayr ca Ba ar Belgesi verebilir. d. Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürü uygun gördü ü yönetici veya ö retmene Ba ar Belgesi verilmesi Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri De erlendirme Kriterlerine ba kalmaks n ayr ca Yeni ehir Kaymakaml k Makam na teklifte bulunabilir. e. Okul Müdürlü ü Ba ar Belgesi verilmesini uygun gördü ü yönetici veya retmeni üst yaz ile lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif eder. lçe Milli E itim Müdürlü ünde kurulacak komisyon Tablo-1 deki verilere göre de erlendirme yapar. Kaymakaml k Makam na sunar. f. kinci lisans e itimi, doktora ve yüksek lisans e itimlerinde son bir y l art aranmaz. g. Belgeye dayal olmayan hiçbir ba vuru puanlama veya de erlendirmeye al nmaz. Ayn belgeyle ikinci defa ödül al namaz. h. Ödül de erlendirmelerinde istenen belgelerden, ayn alanda sadece en yüksek puana sahip olan belge de erlendirmeye al r.

7 i. De erlendirmeler lçe Milli E itim Müdürlü ü de erlendirme komisyonu taraf ndan yap r ve lçe Millî E itim Müdürlü ü bu verileri kullanarak Kaymakaml k Makam na ödüllendirme teklifinde bulunur. j. Yeni ehir lçe Millî E itim Müdürlü üne ba resmi ve özel okul ve kurumlardaki tüm ö retmen ve yöneticiler Tablo-1 de yer alan de erlendirme ölçütleri ile de erlendirilir. k. Yönerge de belirlenmi objektif kriterlere göre onayl belge uygunlu u eklinde ba vurular de erlendirilecektir, l. Belgesiz hiçbir teklif de erlendirilmeyecektir. Kararlar, belge incelemesi eklinde al nacakt r, ancak ihtiyaç duyulmas halinde oy çoklu u ile al nabilir. m. Çal man n sonucu lçe Milli E itim Müdürlü ü De erlendirme Komisyon Üyelerince imzalanan bir tutanakla (Ek-4) gerekçeleriyle teklifi yapan okul-kurum müdürlü üne resmi yaz ile duyurulur. n. Ödüller, de erlendirme yap lan e itim ö retim y nda (Ders y n ilk gününden bir sonraki ders y n ilk gününe kadar) al nan belgelere göre de erlendirilir. o. Müdür, Müdür Ba yard mc ve Müdür Yard mc lar Yönetici ad alt nda ayn kategori olarak de erlendirilecektir. p. Yönerge ye göre her personel bir e itim-ö retim y nda en fazla bir ba ar belgesi alabilir. Teklif, De erlendirme, Ödül Törenleri Madde 7- De erlendirme yap lan e itim ö retim y için Okullarda görev yapan yönetici ve retmenler için okul müdürlükleri a daki takvim do rultusunda tekliflerini sunacaklard r. TEKL F DÖNEMLER 1. Teklif Dönemi Eylül- Ekim Ekim 2. Teklif Dönemi Kas m - Aral k Aral k 3. Teklif Dönemi Ocak - ubat ubat 4. Teklif Dönemi Mart - Nisan Nisan. Teklif Dönemi May s - Haziran Haziran 6. Teklif Dönemi Temmuz - A ustos Ekim DE ERLEND RMEN N YAPILACA I AY SONUÇ De erlendirmeler ay n son haftas sonuçland r ve Kaymakaml k Makam na Sunulur 1. Bu yönerge lçe Milli E itim Müdürlü ü web sayfas nda yay mland tarihten itibaren Teklif süreci ba lar. 2. Ba ar Belgesi için okul/kurumlardaki yönetici ve ö retmenlerin ödül kriterlerine uygun olarak yapt klar itim ve ö retimde geli me sa layan çal malarla ilgili haz rlanan belge ve çal malar da ekleyerek yukar daki tabloda belirtilen teklif dönemlerinden herhangi birinde Okul Müdürlü ü taraf ndan lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif eder. 3. Temmuz-A ustos aylar nda devam eden çal malar n ba vurular, yap lan çal man n tarihleri belgelenmek art ile teklif edilir, lçe Milli E itim Müdürlü ü de erlendirme Komisyonu Ekim ay son haftas içerisinde 1. Teklif Döneminin ba vurular ile ortak de erlendirme yapar. 6

8 4. Okul/kurum müdürleri de kendi belgelerini ve kriterlerle ilgili onayl okul istatistikî bilgilerini haz rlayacaklar ve komisyonda görü ülmesini sa layacaklard r.. Kaymakaml k Makam taraf ndan Ba ar Belgesi ile ödüllendirilen personelin belgesi Okul Müdürlü ünün organize edece i bir ödül töreni ile Yeni ehir Kaymakam ve/veya lçe Milli E itim Müdürü ve/veya lçe Milli E itim ube Müdürü taraf ndan ilgili personele törenle verilir. 6. Ba ar belgesi ile ödüllendirilen yönetici veya ö retmenler ilgili web sayfalar ve yerel bas n arac ile ilçe halk na duyurulur. Ödüller Madde 8- Ödül türleri a daki gibidir: a. Ba ar Belgesi b. Üstün Ba ar Belgesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Okul/Kurum Müdürünün Görevleri Madde 9- a. Kaymakaml k Makam n Onay ile uygulamaya konulan Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri ni görev yerindeki bütün yönetici ve retmenlere ilan etme, b. Bu süreçte yönetici ve ö retmenlere her türlü rehberlik, dan manl k hizmetlerini verme, c. l boyunca Madde 7 deki planlama do rultusunda ilgili komisyonla birlikte faaliyetleri takip etme, d. Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri Madde - de belirtilen ilkeler do rultusunda hareket etmek, e. Okulda mümkünse ö rencilerin kat ld geni kat ml ödül törenini düzenleme, ödül alanlara konu ma imkan sa lamak, f. Komisyonun belirledi i sonuçlar liste halinde ilgililere duyurma ve web sayfas nda yay nlama, kriterlere uymayan çal malar belge ve sebepleriyle ilgililere bildirmekle görevlidir. lçe Milli E itim Müdürünün Görevleri Madde - lçe Milli E itim Müdürleri, de erlendirme sürecinin sorumlusu ve ba kan r. Bunun yan nda; a. Ödül sürecini yönetmek, b. lçe ödül de erlendirme komisyonunu kurmak, görevlendirmesini ve planlamas yapmak, bu süreçte okul müdürlerine her türlü rehberlik, dan manl k hizmetlerini vermek, c. Komisyonun belirledi i ödül tekliflerini Kaymakaml k Makam n takdirine sunmak, d. Kaymakaml k Makam taraf ndan verilen ödülleri ilgili okul kurumlara ilan etmek, e. Kaymakaml k Makam taraf ndan verilen ödülleri web sayfas nda yay nlama, kriterlere uymayan çal malar belge ve sebepleriyle ilgililere bildirmek, f. Özlük Bölümü ile i birli i içinde kriterlere göre yönetici ve ö retmenlere ilçe taraf ndan verilecek ödüllerin haz rlanmas ve ilgililere tebli ini sa lamak, 7

9 g. Gerekli görüldü ü takdirde ödül törenini düzenlemekle görevlidir. lçe De erlendirme Komisyonunun Görevleri Madde 11- lçe De erlendirme Komisyonu her e itim ö retim y ba lang olan Eylül ay içerisinde Kaymakaml k Makam n oluru ile lçe Milli E itim Müdürü ba kanl nda a daki i ve i lemleri yürütür. a. Seçildi i e itim-ö retim y için yap lan ba vurular yönergede belirtilen takvim (Madde 7) ve kriterler çerçevesinde incelemek, yürütmek ve karara ba lamak, b. Ödül defterini düzenlemek ve lçe Özlük birimine iletmek, c. itim-ö retim y sonunda bir önceki y n kazan mlar na göre yönergeyi inceleyerek gerekli gördükleri de iklikleri karara ba lamak, Yönerge de ikli i için al nacak kararlar oybirli i ile olacakt r. d. Oy birli i ile yenilenen yönergeyi lçe Milli E itim Müdürlü ü AR-GE birimi ile i birli i içerisinde yazarak makam onay na sunmakla görevlidir. lçe Milli E itim Müdürlü ü Özlük Bölümünün Görevleri Madde tarih ve 2217 say resmi gazetede yay nlanan Milli E itim Bakanl Milli E itim Müdürlükleri Yönetmeli inin 8. maddesi gere i a daki i ve i lemleri yürütür. a. Komisyon taraf ndan haz rlanan ve imza alt na al nan ödül defterine göre personelin ödülleri ile ilgili belgeleri haz rlamak, b. Özlük dosyalar na ve elektronik sisteme i lemek ve ilgililere duyurmakla görevlidir. BE NC BÖLÜM Ödül Kriterleri, Di er Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Ödül Kriterlerinin Düzenlenmesi Madde 13- Her y l, bir önceki y n ödül sürecinin kazan mlar na göre kriterlere ilaveler yap labilecektir. Böylelikle ödül sürecini geli tirme esnekli i bulunmaktad r. Okullar, Yönerge ile ilgili de iklik önerilerini iletir. De iklikler De erlendirme Komisyonu taraf ndan oy birli i ile al nacak kararlar çerçevesinde yenilenmi Kaymakaml k Makam Onay al narak ilgililere bildirilir. Sekretarya Madde 14- Ödül sürecinin sekretaryas lçe Milli E itim Müdürlü ü ve Okul Müdürlüklerince yürütülür. Ödül Kriterleri Madde 1-1) retmen/yönetici Ödül Kriterleri a. lçe Kaymakaml Taraf ndan Verilen Ba ar Belgesi Tablo-1 ö retmen/yönetici de erlendirme tablosunda belirtilen puanlama do rultusunda (on) puan ve üzeri alan personel olmak. b. lçe Kaymakaml Taraf ndan Verilen Üstün Ba ar Belgesi 67 Say devlet memurlar yasas n 122. Maddesine istinaden 3 adet ba ar belgesi alan personel Üstün Ba ar Belgesi al r. 8

10 ra Puan Verilecek Faaliyet ve Kriterler Puan 1 2 Kendi alan nda veya e itim bilimleri alan nda bilimsel nitelikte eser vermi olanlardan bu eserlerinin bir veya birkaç ders kitab olarak kabul edilmi retmen/yönetici olmak. Kendi alan nda veya e itim bilimleri alan nda bilimsel nitelikte makalesi, yurt içi veya yurt d hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm veya Ulusal ve uluslararas düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda bildiri sunmu retmen/yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim ö retim y nda olmak üzere Patent ve Telif Hakk na sahip oldu u bulu yapan ö retmen/yönetici olmak. 3 *Doktora E itimini tamamlam yönetici veya ö retmen olmak. 4 * Tezli Yüksek Lisans tamamlam yönetici veya ö retmen olmak. * Tezsiz Yüksek Lisans tamamlam yönetici veya ö retmen olmak *Son be y lda olmak üzere KPDS, ÜDS ve dengi s navlarda en az 0 puan ve üzeri puan alm yönetici veya ö retmen olmak. itim- retim program haz rlama, geli tirme ve modül yazma komisyon çal malar na kat lm yönetici veya ö retmen olmak. l MEM, lçe MEM Onayl ) De erlendirilen e itim ö retim y içerisinde kendini geli tirmek amac yla y l boyunca en az bir Mahalli ve/veya Merkezi Hizmetiçi e itimine kat lan kursiyer ve/veya e itim görevlisi ö retmen/yönetici olmak. (En fazla etkinlik). (Bakanl kça ve Milli E itim Müdürlüklerince zorunlu tutulan hizmetiçi e itimler hariç lk Yard m, Okul Sa, Topyekûn Sivil Savunma Seminerleri vb.) Evde ve hastanede e itim hizmetleri yönergesine göre en az dört ay süreyle okula gidemeyecek durumda olan ö rencilere ilçe özel e itim hizmetleri kurulu karar yla e itim veren yönetici veya ö retmen olmak. Velilerin/Ö retmenlerin ihtiyaç duydu u konu ve/veya konularda onayl kat m belgesi vermek art yla bilgilendirme semineri veren ö retmen/yönetici olmak.( lçe M.E.M. onay ) Bir önceki y la göre ö renci ba na devams zl (gün/ö renci) azaltan okulun f rehber ö retmeni/yöneticisi/okulun rehber ö retmeni olmak. (Örnek: Bir önceki y l,0 gün /ö renci iken bu y l 4.0 gün / ö renci olmas gibi) Okulunda ücretsiz ders harici etüt, yeti tirme ve haz rlama kurslar düzenleyen okulun ilgili ö retmeni/ilgili yöneticisi olmak x 2 2 9

11 Bir önceki y la göre SBS, YGS ve LYS de ortalama ö renci ba ar lar lçe ralamas na göre artm okullar n s nava dahil olan derslerin bran ö retmenleri, Rehber ö retmenleri, yöneticileri (SBS de, Puanla ö renci alan ortaö retim kurumlar na (toplam) kazand rma/yerle tirme oranlar n her ikisinde de yüzde oran olarak art göstermesi). Bir önceki y la göre ortalama ö renci ba ar lar lçe s ralamas na göre artm okullar n s nava dahil olan derslerin bran retmenleri ve Rehber ö retmenleri, yöneticileri (Aç k Ö retim Fakültesi Ön lisans program hariç dört y ll k yüksek okul kazanma oran nda yüzde oran olarak art gösterme). ( lk defa s navlara girecek okullarda bir önceki y n ilçe ortalamas n üstünde ba ar göstermesi esas al nacakt r.) nda kayna rma ö rencisi olup kayna rma ö rencisini e itim ö retim y içerisinde geli tirdi i, BEP (Bireyselle tirilmi E itim Program ) ile belgelendirilmi ö retmen olmak. retmenler kurulu karar ile veya gönüllü olarak okul gazetesi, dergisi ç karan, okul web sayfas düzenleyen veya güncelleyen ilgili ö retmen, ö retmenler veya ilgili yöneticisi olmak. lde lig heyetinden lisansl, müsabakalara kat lmada bir önceki y la göre, art gösteren okulun Beden E itimi ö retmenleri veya görevli ö retmenleri olmak. (Faaliyete kat lma art ile) Merkezi sistem s navlar nda Türkiye genelinde kendi okul türünde herhangi bir alanda, ilk % luk dilime giren okulun yöneticisi ve ö retmeni olmak. Mesleki e itimden mezun olanlar n takibini yaparak en az %60 n i e yerle melerini sa layan yönetici veya ö retmen olmak Milli E itim Bakanl E itimde Kalite Ödül Süreci çerçevesinde Toplam Kalite Yönetimi Ekip ve Kurum Kategorisinde il veya ilçe birincili i derecesine giren ekip üyesi veya OGYE ekibinde görev alm personel olmak OGYE taraf ndan ö rencilere ve ö retmenlere yönelik Kaymakaml k onay ile Öneri Sistemi kuran, bu öneriyi uygulamaya koyan ve y l boyunca i leten okulun OGYE üyesi ö retmen/ilgili yönetici olmak. Okul veya kurum için ulusal veya uluslararas kalite belgesi almak. (kalite kurulu üyelerine ilk keresinde verilir.) Milli E itim Bakanl, Valilik veya Kaymakaml k onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda dan manl k ve proje yürütücüsü olan yönetici veya retmen olmak. TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda dan manl k ve proje yürütücüsü olmak ve/veya Alan ile ilgili yaz okulu/bilim kamp düzenlemek ve yürütmek. Milli E itim Bakanl, Valilik veya Kaymakaml k onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda Bölgesel derece almak MEB Onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda Ulusal/ Uluslararas derece almak TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda bölgesel derece almak TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda ulusal/uluslararas derece almak 3

12 Bakanl k yaz veya l Milli E itim Müdürlü ü yaz çerçevesinde yap lan yar malarda (sosyal, kültürel, sportif, bilimsel vb.) l/bölge/ülke birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan ö rencinin veya okullar n konuyla ilgili sorumlu retmeni/ilgili yöneticisi olmak. (Özel ve ticari kurumlar n düzenledi i yar malar onay olsa dahi bu maddeye göre de erlendirilemezler.) itim-ö retime katk sa layan, ö renciler aras nda bir organizasyonla okul çap nda, ö rencilerin bir eseri olacak ekilde bir hikâye kitab, bir iir kitab, resim sergisi veya tiyatro eseri üreten, Sosyal, sportif ve kültürel bir çal ma haz rlay p okuldaki ö rencilere ve velilerine sergileten (Okul içinde ö rencilerin itimlerini tamamlay, tiyatro, münazara, iir yar mas, resim yar mas, matematik-fen bilgi yar malar düzenleyen) ö retmen/yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim-ö retim y nda olmak üzere, projesi Ulusal Ajans (AB Projeleri), Kalk nma Bakanl, yerel, ulusal veya uluslararas çe itli hibe kurulu lar taraf ndan kabul edilmi, sözle me imzalanm ve sonuçland lm olan okulun proje sorumlusu ö retmen veya yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim Ö retim y nda olmak üzere Beyaz Bayrak al nan okulda ö retmen/yönetici olmak Okul spor kulübü kurarak il, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalara kat lmak veya Çal rd ö rencinin veya tak n sportif yar malarda, il, bölgesel, ulusal veya uluslararas yar malarda derece almas sa layan yönetici veya ö retmen olmak. limizde yöre kültürlerimizin tan lmas amac yla derleme (mani, türkü, iir, halk hikâyesi, tekerleme, masal, gelenek ve görenekler) çal malar yapan ve eser haline getiren ö retmen/yönetici olmak. Kaybolmaya yüz tutmu yerel el sanatlar geli tirerek turizm gelirinin artmas na yönelik MEB, valilik veya kaymakaml k onayl kurs açan yönetici veya ö retmen olmak.. l, Bölge, ulusal veya uluslararas düzeyde organize edilen Fuar faaliyetlerine ürün ve organizasyon boyutunda kat lan okulun ilgili yönetici/ö retmen olmak 30 Okula yerel imkânlar ile tesis kazand rmak. (Kütüphane, ek derslik, laboratuvar, spor tesisi vb. yapmak veya donatan yönetici veya ö retmen olmak..000 TL ve üzeri bütçeye sahip projeler) 31 Verilen hizmetin kalitesinden taviz vermeksizin okul-kurumda kullan lan su, yak t, telefon veya elektrik giderlerinde bir önceki y la göre %20 oran nda tasarruf sa lamak. (Projelendirilerek, belgeye ve istatistiki bilgilere dayal olarak proje ekibine) *Bu maddeler üzerinden her y l yap lacak ba vuruda belge eklenebilir ve bir defaya mahsus olmak üzere puan al nabilir. Hem Yüksek Lisans hem de Doktora yapm olan personel sadece doktora için belge sunabilir ve puan alabilirler. Yukar da belirtilen maddeler Yeni ehir Kaymakaml n vermi oldu u onaydan sonra yürürlü e girecek olup, yürürlü e girdi i tarihten itibaren sunulan belgelerin puan de eri olacakt r. Bu yönerge kapsam nda toplam puan toplayan ö retmenler/yöneticiler ba ar belgesi almaya hak kazan rlar. Tablo -1 Ö retmen/yönetici De erlendirme Tablosu 11

13 Ödül Sürecine Kat m Madde 16- a. Her okul müdürü Ba ar Belgesi ile ödüllendirilmesini istedi i yönetici ve retmenlerini Madde-7 de belirtilen Teklif Dönemleri içerisinde teklif eder. b. Teklifi yap lan her yönetici ve ö retmen için bir dosya haz rlan r ve ilgili belgeleri ile teklifi yap r. Yürürlük Madde 17- a. Bu Yönerge yay Kaymakaml k Makam n tarih ve 323 say Onay ile yürürlü e konulmu tur. b. Yönerge yay tarihi itibar ile en geç 1 i günü içerisinde ilgili bütün yönetici ve retmenlere imza kar tebli edilir. Okul/Kurum yöneticileri Yönergenin tan lmas ndan birinci derecede sorumludurlar. Yürütme Madde 18 a. Bu Yönerge hükümlerini lçe Millî E itim Müdürlü ü yürütür. Tereddüde dü ülen konularda lçe Ödül De erlendirme Komisyonuna iletilecek resmi yaz ile görü istenebilir. b. Bu yönerge her e itim ö retim y ba lamadan lçe Milli E itim Müdürlü ü E itim Çal anlar Ödül Yönergesi haz rlama komisyonu taraf ndan tekrar incelenerek revize edilir varsa eksiklikler tamamlan r ve makam onay ile bir sonraki e itim ö retim y na haz rlan r. c. Bu Yönergeyi Yeni ehir Kaymakaml k Makam n Oluru ile lçe Milli E itim Müdürlü ü yürürlükten kald rma hakk na sahiptir. 12

14 EK-1: Okul Teklif Yaz EK-2: Teklif Edilen Personel Bilgi Formu EK-3: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumlu) EK-4: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumsuz) 13

15 EK-1: Okul Teklif Yaz T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I. Okulu/Lisesi Müdürlü ü Say : Konu : LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R 20 /20 E itim Ö retim y nda okulumuzda. ö retmeni olarak görev yapan T.C. kimlik numaral,. isimli ö retmenimizin / idarecimizin Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri çerçevesinde lçe De erlendirme Komisyonu taraf ndan ekte sunulan belgelerin incelenmesi ve Kaymakaml k Makam na Ba ar Belgesi verilmesi için teklifin yap lmas hususunda gere ini arz ederim.... Okul Müdürü Ekler : Ba ar Belgesi Teklif Dosyas ( Adet) a. Personel Bilgi Formu b. 2 Adet Vesikal k Foto raf (Biri Form Üzerine Yap lacak Di eri Zarf çerisine Konacak) c. Yap lan Çal malar Gösteren Belgeler (Asl veya Onayl Örne i) 14

16 EK-2: Teklif Edilen Personel Bilgi Formu TEKL F ED LEN PERSONEL B LG FORMU TC Kimlik No Ad Soyad Baba Ad (Son 6 Ay çerisinde Çekilmi Vesikal k Foto raf Yap z) Do um Yeri Do um Tarihi../../. Cinsiyeti Erkek Kad n renim Durumu Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Mezun Oldu u Üniversite Yüksek Okul / Fakülte Görev Yeri Bilgileri Kurum Ad Görevi Müdür Mdr. Ba Yrd. Mdr. Yrd. Ö retmen Bran lk Göreve Ba lama Tarihi Dosya ra No../../. Cep Tel No Kurumda Göreve Ba lama Tarihi Ba ar Belgesi Teklif Dosyas çin Sunulan Belgeler Yap lan Çal man n Ad Tablo 1 deki Maddesi../../. Çal man n Yap ld Tarih Puan De eri Aç klama: Bu Form teklifi yap lan personele ait dosyan n kapak sayfas olacakt r. 1

17 EK-3: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumlu) YEN EH R LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES LÇE DE ERLEND RME KOM SYONU KARAR TUTANA I KARAR NO: 20 / KARAR TAR :../../ /20. E itim Ö retim y nda.. okulu.. görev ünvanl olarak görev yapan. T.C. Kimlik Numaral.. a ait Ek-2 formlar ve ekleri incelendi. lçe de erlendirme komisyonunca ilgili yönergenin. maddesi/maddeleri gere ince yapt. çal malar ndan dolay BA ARI BELGES ile ödüllendirilmesine karar verilmi olup bu ödül teklifinin Yeni ehir Kaymakaml k Makam na sunulmas komisyonumuzca uygun görülmü tür. YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES DE ERLEND RME KOM SYONU ÜYELER No Ad Soyad Görev Yeri Görevi mza 1 Yeni ehir lçe MEM lçe Milli E itim Müdürü 2 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 3 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 4 Yeni ehir lçe MEM AR-GE Ö retmen Yeni ehir lçe MEM ef/yazman OLUR../ /. Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 16

18 EK-4: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumsuz) YEN EH R LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES LÇE DE ERLEND RME KOM SYONU KARAR TUTANA I 20./20. E itim Ö retim y nda.. okulu.. görev ünvanl olarak görev yapan. TC Kimlik Numaral. in Ek-2 formlar ve ekleri komisyonumuzun.../ /20. tarihli toplant nda incelendi. Söz konusu belgelerdeki çal malar komisyonumuzca yeterli görülmedi inden, ba vurusunun reddedilmesine karar verilmi tir../../20. YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES DE ERLEND RME KOM SYONU ÜYELER No Ad Soyad Görev Yeri Görevi mza 1 Yeni ehir lçe MEM lçe Milli E itim Müdürü 2 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 3 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 4 Yeni ehir lçe MEM AR-GE Ö retmen Yeni ehir lçe MEM ef/yazman OLUR../ /. Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 17

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli i Yay n : 31/12/2005 tarihli ve 26040 say 3.Mükerrer Resmi Gazete NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli

Detaylı

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU RET M ÜYES YET RME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖ RET M KURULU BA KANLI I, Ankara 2013 1 Bu K lavuz uygulay lara ve ilgililere destek amac yla haz rlanm r. ÖYP'ye ba vuran adaylar ilgili mevzuatta yer

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL

ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL ÖZEL HASTANELER YÖNETMEL NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 say l Resmi Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012

01.01.2012-31.12.2012 BERGAMA BELED YES FAAL YET RAPORU 01.01.-31.12. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o dü ünceyle, dü ünüp çal may görev edinmelidir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Sevgili

Detaylı