T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü"

Transkript

1 T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

2 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda çal rabilmek, önlerine mesleki bir vizyon koyarak kariyer geli melerine yard mc olmakt r. itim Çal anlara dü en en önemli görev; Her eyi kurumdan beklememek ve ki isel enerjileri en olumlu ve optimum ekilde kullanarak ö renmek ve bütün bu ö renilenleri bir tak m ruhu içerisinde hayata geçirmek olmal r. Yöneticilere dü en görev ise; Her ne ekilde olursa olsun çal an personelinin ba ar art rmas için motive etmesi ve personelini ödüllendirmesi gerekmektedir. Bu do rultuda lçe Milli E itim Müdürlü ümüz taraf ndan haz rlanan E itim Çal anlar Ödül Yönergesi çal an personelin motivasyonu için yerinde bir çal mad r. ediyorum. Yap lan bu çal mada eme i geçen bütün mesai arkada lar ma te ekkürler Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 1

3 itim yönetiminde motivasyon; insan çal maya sevk etmek, çal mak için ki iyi harekete geçirmek ve isteklendirmek anlam na gelmektedir. Motivasyon yönetimi ise personelin daha istekli ve arzulu is yapmalar na yönelik çe itli araçlar ile çal anlar n harekete geçmesi ve isteklendirilmesi demektir. nsan kaynaklar yönetiminin en önemli konular ndan birisi hiç üphesiz motivasyon yönetimidir. nsan ihtiyaçlar sonsuzdur, s rs zd r. Bu sebeple, insan daha fazla motive edilmek için haz r durumdad r. Yeni ehir Kaymakam Say n Dr. Mustafa ÖZARSLAN n talimat ve onay ile lçe Milli E itim Müdürlü ü olarak çal anlar n moral ve motivasyonlar n art lmas, yapm olduklar çal malar n takdir edilmesi ve bundan sonraki zamanlarda daha ba ar çal malar yapmalar amac ile Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterlerini haz rlad k. Bu yönerge ile e itim çal anlar n yapt klar çal malar n takipçisi ve gelece e umutla bakan nesiller yeti tiren ö retmen ve yöneticilerimizin destekçisi olmay hedeflemekteyiz. Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterlerinin haz rlanmas nda katk da bulunan bütün arkada lar ma sonsuz te ekkürler ederim. hsan DA Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürü 2

4 T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tan mlar Amaç Madde 1- a. Bu Yönergenin amac, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü ne ba resmi/özel okul/kurumlarda emsallerine göre çal malar nda ba ar görev yapan ve itim ö retim faaliyetlerinde geli me sa layan uygulamalar yapan yöneticiler ve ö retmenlerin ödüllendirilmesine ili kin esas ve usulleri düzenlemektir. b. Hayat Boyu Ö renmeyi ilke edinip bilgi toplumunun ihtiyaç duydu u ki ilerin yeti tirilmesini sa lanmakt r. c. Demokratik ve effaf yönetim anlay benimsetmesi esast r. Kapsam Madde 2- Yönerge, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü ne ba resmi/özel okul/kurumlarda yürütülen faaliyetlerle ilgili, itim ve ö retim faaliyetlerinde geli me sa layan uygulamalar gerçekle tiren yöneticiler ve ö retmenlerin ödüllendirilmesine ili kin esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge; 2/8/2011 tarihli ve 62 say Millî E itim Bakanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say Millî E itim Temel Kanunu, /1/1961 tarihli ve 222 say lkö retim ve E itim Kanunu, 18/1/199 tarihli ve 2217 say Resmi Gazetede yay mlanan Millî E itim Bakanl Millî E itim Müdürlükleri Yönetmeli i, 27/8/2003 tarihli ve 2212 say Resmi Gazetede yay mlanan Millî E itim Bakanl lkö retim Kurumlar Yönetmeli i ve 31/7/2009 tarihli ve 2730 say Resmi Gazetede yay mlanan ve Millî E itim Bakanl Ortaö retim Kurumlar Yönetmeli i 67 Say Devlet Memurlar Kanunu Madde 122 (De iklik 2/02/2011 tarih 2787 Say Resmi Gazete) hükümlerine istinaden 23/01/2013 tarih ve 192 say Yeni ehir Kaymakaml k Makam n talimat gere i, Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü Stratejik Plan n n.2. nolu stratejik amac na ve bu amaca ula mak için haz rlanm r. Stratejik Amaç.2: Kurum çal anlar n motivasyonlar artt rarak, çal anlar n bilgi, birikim ve deneyimlerinden etkin yararlanmak, kurumun yönetim süreçlerine çal anlar n etkin kat mlar sa layarak güvene dayal ve sürekli geli imi sa layan bir kurum kültürü olu turmakt r. Yönetici, ö retmen ve di er personellere yönelik objektif kriterlere dayal bir ödüllendirme sistemi olu turmakt r. Stratejik Hedef.2.1: Çal an performans n takdir edilmesi ve ödüllendirmeyle ilgili tan ma-takdir sisteminin olu turulmas, çal anlar n özel günlerinde ziyaret edilmesi, çiçek gönderilmesi ya da telefonla aranarak moral motivasyonunun sa lanmas. Ayr ca geni kat ml bir ekip kurularak, objektif kriterler belirlenecek, mevzuata uyumlu maddi manevi ödüller belirlenecek, geni letilmi ve ortak bir karara dönü türülecek, Makam Onay ile uygulanacak ve böylelikle Pe in Ödül Sistemi ne geçilecektir. 3

5 Tan mlar Madde 4-Bu yönergede ad geçen: Bakanl k : Milli E itim Bakanl, Kaymakaml k Makam : Yeni ehir lçe Kaymakaml, Milli E itim Müdürlü ü : Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ünü, Yönetici :Okul Müdürlerini, müdür ba yard mc lar ve müdür yard mc lar, retmen :Resmi / özel okullardaki okul öncesi, s f, tüm bran ve rehber retmenleri, Yönerge :Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü E itim Çal anlar Ödül Yönergesini, Ödül :Bu Yönergede belirlenen ölçütlerde ba ar olan yöneticileri takdir ve te vik etmek amac yla verilen her türlü hediye ve belgeyi, Okul ve Kurumlar :Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü bünyesinde bulunan resmi/özel ba ms z anaokullar, ilkö retim okullar, ortaö retim okullar, mesleki e itim merkezleri, i e itim merkezlerini ifade eder. NC BÖLÜM Temel lkeler Madde - Ödül süreci a daki ilkeler çerçevesinde yürütülür. a. Ödüllendirme sürecinde; güvenirlik, ölçülebilirlik, nesnellik, effafl k, objektiflik, genellik, rsat e itli i ve sürdürülebilirlik esast r. b. Uygun artlar ta p ba vuruda bulunmak isteyen yönetici ve ö retmenler okul/kurum yönetimine ba vuru yapmalar konusunda yönlendirilir. c. Ödül: 1. Okul/kurumdaki yönetici ve ö retmenlerin itim ö retimde geli me sa layan çal ma ve uygulamalar yapma bilinci kazand rmaya, 2. Yönetici ve ö retmenlerin bireysel becerilerini, fedakârl klar ve özverilerini ön plana ç kararak örnek olmaya, 3. itim ö retimde geli me sa layan faaliyeti veya uygulamay yapan bütün yönetici, retmen ve di er personeli, kriterlere göre ödül almak suretiyle, ortak akl kullanmay te vik etmeye, 4. itim ö retim faaliyetlerinde; sürekli geli tirme ve iyile tirmeye, verimlili i art rmaya, e itim ö retimde geli me sa layan uygulamalar yayg nla rmaya, desteklenmesi gereken alanlar ön plana ç kararak e itime katk da bulunacak çal malara imkân sa lamas na yöneliktir. d. Kriterler, okullar aras f rsat e itli i olacak ekilde, yönetici ve ö retmenlerin özveriyle okulun/kurumun geli mesine katk sa layacak sonuçlar üretmesine yönelik olmal r. e. Kriterlerin belirlenmesinde; e itim ö retimi geli tirmesi, faaliyetlere katk sa lamas ve çal anlar te vik edici olmas dikkate al r. 4

6 lçe Ödül De erlendirme Komisyonu; De erlendirme Komisyonlar n olu turulmas ve seçimi; lçe Ödül De erlendirme Komisyonu; a. lçe Milli E itim Müdürünün Ba kanl nda, b. lçe Milli E itim Müdürünün görevlendirece i 2 (iki) ube Müdürü, c. lçe Milli E itim Müdürlü ü AR-GE bölümünden bir temsilci, d. lçe Milli E itim Müdürünün görevlendirece i 1 (bir) ef. lçe De erlendirme Komisyonuna seçilecek üyelerde aranacak artlar. Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürlü ü Ödül Yönergesi lçe De erlendirme Komisyonuna seçilen üyeler bir y l süreyle görev yapar. lçe De erlendirme Komisyonu her e itim ö retim y ba lang olan Eylül ay içerisinde Kaymakaml k Makam n oluru ile seçilir. De erlendirme yap lan e itim ö retim y içerisinde komisyon üyeleri aras nda yap lan her türlü de iklik için Kaymakaml k Makam n oluru al nacakt r. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Temel Esaslar ve Ödüllendirme lemleri Madde 6- a. Ödüller; yönetici ve ö retmen olmak üzere iki grupta de erlendirilir. b. Ödüllendirme süreci, a da belirtilen i lemler çerçevesinde yürütülür. a. Yeni ehir lçe Millî E itim Müdürlü üne ba resmi ve özel okul ve kurumlardaki tüm e itim çal anlar bu Yönergede belirtilen ölçütlere dayal okul müdürlü ü taraf ndan lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif edilebilir. b. Bu Yönerge Yeni ehir Kaymakaml k Makam n tarih ve 323 say olurlar ndan sonraki e itim ve ö retim y itibar yla yap lan çal malar de erlendirmeye al r. c. Yeni ehir Kaymakaml k Makam uygun gördü ü yönetici veya ö retmene Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri De erlendirme Kriterlerine ba kalmaks n ayr ca Ba ar Belgesi verebilir. d. Yeni ehir lçe Milli E itim Müdürü uygun gördü ü yönetici veya ö retmene Ba ar Belgesi verilmesi Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri De erlendirme Kriterlerine ba kalmaks n ayr ca Yeni ehir Kaymakaml k Makam na teklifte bulunabilir. e. Okul Müdürlü ü Ba ar Belgesi verilmesini uygun gördü ü yönetici veya retmeni üst yaz ile lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif eder. lçe Milli E itim Müdürlü ünde kurulacak komisyon Tablo-1 deki verilere göre de erlendirme yapar. Kaymakaml k Makam na sunar. f. kinci lisans e itimi, doktora ve yüksek lisans e itimlerinde son bir y l art aranmaz. g. Belgeye dayal olmayan hiçbir ba vuru puanlama veya de erlendirmeye al nmaz. Ayn belgeyle ikinci defa ödül al namaz. h. Ödül de erlendirmelerinde istenen belgelerden, ayn alanda sadece en yüksek puana sahip olan belge de erlendirmeye al r.

7 i. De erlendirmeler lçe Milli E itim Müdürlü ü de erlendirme komisyonu taraf ndan yap r ve lçe Millî E itim Müdürlü ü bu verileri kullanarak Kaymakaml k Makam na ödüllendirme teklifinde bulunur. j. Yeni ehir lçe Millî E itim Müdürlü üne ba resmi ve özel okul ve kurumlardaki tüm ö retmen ve yöneticiler Tablo-1 de yer alan de erlendirme ölçütleri ile de erlendirilir. k. Yönerge de belirlenmi objektif kriterlere göre onayl belge uygunlu u eklinde ba vurular de erlendirilecektir, l. Belgesiz hiçbir teklif de erlendirilmeyecektir. Kararlar, belge incelemesi eklinde al nacakt r, ancak ihtiyaç duyulmas halinde oy çoklu u ile al nabilir. m. Çal man n sonucu lçe Milli E itim Müdürlü ü De erlendirme Komisyon Üyelerince imzalanan bir tutanakla (Ek-4) gerekçeleriyle teklifi yapan okul-kurum müdürlü üne resmi yaz ile duyurulur. n. Ödüller, de erlendirme yap lan e itim ö retim y nda (Ders y n ilk gününden bir sonraki ders y n ilk gününe kadar) al nan belgelere göre de erlendirilir. o. Müdür, Müdür Ba yard mc ve Müdür Yard mc lar Yönetici ad alt nda ayn kategori olarak de erlendirilecektir. p. Yönerge ye göre her personel bir e itim-ö retim y nda en fazla bir ba ar belgesi alabilir. Teklif, De erlendirme, Ödül Törenleri Madde 7- De erlendirme yap lan e itim ö retim y için Okullarda görev yapan yönetici ve retmenler için okul müdürlükleri a daki takvim do rultusunda tekliflerini sunacaklard r. TEKL F DÖNEMLER 1. Teklif Dönemi Eylül- Ekim Ekim 2. Teklif Dönemi Kas m - Aral k Aral k 3. Teklif Dönemi Ocak - ubat ubat 4. Teklif Dönemi Mart - Nisan Nisan. Teklif Dönemi May s - Haziran Haziran 6. Teklif Dönemi Temmuz - A ustos Ekim DE ERLEND RMEN N YAPILACA I AY SONUÇ De erlendirmeler ay n son haftas sonuçland r ve Kaymakaml k Makam na Sunulur 1. Bu yönerge lçe Milli E itim Müdürlü ü web sayfas nda yay mland tarihten itibaren Teklif süreci ba lar. 2. Ba ar Belgesi için okul/kurumlardaki yönetici ve ö retmenlerin ödül kriterlerine uygun olarak yapt klar itim ve ö retimde geli me sa layan çal malarla ilgili haz rlanan belge ve çal malar da ekleyerek yukar daki tabloda belirtilen teklif dönemlerinden herhangi birinde Okul Müdürlü ü taraf ndan lçe Milli E itim Müdürlü üne teklif eder. 3. Temmuz-A ustos aylar nda devam eden çal malar n ba vurular, yap lan çal man n tarihleri belgelenmek art ile teklif edilir, lçe Milli E itim Müdürlü ü de erlendirme Komisyonu Ekim ay son haftas içerisinde 1. Teklif Döneminin ba vurular ile ortak de erlendirme yapar. 6

8 4. Okul/kurum müdürleri de kendi belgelerini ve kriterlerle ilgili onayl okul istatistikî bilgilerini haz rlayacaklar ve komisyonda görü ülmesini sa layacaklard r.. Kaymakaml k Makam taraf ndan Ba ar Belgesi ile ödüllendirilen personelin belgesi Okul Müdürlü ünün organize edece i bir ödül töreni ile Yeni ehir Kaymakam ve/veya lçe Milli E itim Müdürü ve/veya lçe Milli E itim ube Müdürü taraf ndan ilgili personele törenle verilir. 6. Ba ar belgesi ile ödüllendirilen yönetici veya ö retmenler ilgili web sayfalar ve yerel bas n arac ile ilçe halk na duyurulur. Ödüller Madde 8- Ödül türleri a daki gibidir: a. Ba ar Belgesi b. Üstün Ba ar Belgesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Sorumluluklar Okul/Kurum Müdürünün Görevleri Madde 9- a. Kaymakaml k Makam n Onay ile uygulamaya konulan Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri ni görev yerindeki bütün yönetici ve retmenlere ilan etme, b. Bu süreçte yönetici ve ö retmenlere her türlü rehberlik, dan manl k hizmetlerini verme, c. l boyunca Madde 7 deki planlama do rultusunda ilgili komisyonla birlikte faaliyetleri takip etme, d. Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri Madde - de belirtilen ilkeler do rultusunda hareket etmek, e. Okulda mümkünse ö rencilerin kat ld geni kat ml ödül törenini düzenleme, ödül alanlara konu ma imkan sa lamak, f. Komisyonun belirledi i sonuçlar liste halinde ilgililere duyurma ve web sayfas nda yay nlama, kriterlere uymayan çal malar belge ve sebepleriyle ilgililere bildirmekle görevlidir. lçe Milli E itim Müdürünün Görevleri Madde - lçe Milli E itim Müdürleri, de erlendirme sürecinin sorumlusu ve ba kan r. Bunun yan nda; a. Ödül sürecini yönetmek, b. lçe ödül de erlendirme komisyonunu kurmak, görevlendirmesini ve planlamas yapmak, bu süreçte okul müdürlerine her türlü rehberlik, dan manl k hizmetlerini vermek, c. Komisyonun belirledi i ödül tekliflerini Kaymakaml k Makam n takdirine sunmak, d. Kaymakaml k Makam taraf ndan verilen ödülleri ilgili okul kurumlara ilan etmek, e. Kaymakaml k Makam taraf ndan verilen ödülleri web sayfas nda yay nlama, kriterlere uymayan çal malar belge ve sebepleriyle ilgililere bildirmek, f. Özlük Bölümü ile i birli i içinde kriterlere göre yönetici ve ö retmenlere ilçe taraf ndan verilecek ödüllerin haz rlanmas ve ilgililere tebli ini sa lamak, 7

9 g. Gerekli görüldü ü takdirde ödül törenini düzenlemekle görevlidir. lçe De erlendirme Komisyonunun Görevleri Madde 11- lçe De erlendirme Komisyonu her e itim ö retim y ba lang olan Eylül ay içerisinde Kaymakaml k Makam n oluru ile lçe Milli E itim Müdürü ba kanl nda a daki i ve i lemleri yürütür. a. Seçildi i e itim-ö retim y için yap lan ba vurular yönergede belirtilen takvim (Madde 7) ve kriterler çerçevesinde incelemek, yürütmek ve karara ba lamak, b. Ödül defterini düzenlemek ve lçe Özlük birimine iletmek, c. itim-ö retim y sonunda bir önceki y n kazan mlar na göre yönergeyi inceleyerek gerekli gördükleri de iklikleri karara ba lamak, Yönerge de ikli i için al nacak kararlar oybirli i ile olacakt r. d. Oy birli i ile yenilenen yönergeyi lçe Milli E itim Müdürlü ü AR-GE birimi ile i birli i içerisinde yazarak makam onay na sunmakla görevlidir. lçe Milli E itim Müdürlü ü Özlük Bölümünün Görevleri Madde tarih ve 2217 say resmi gazetede yay nlanan Milli E itim Bakanl Milli E itim Müdürlükleri Yönetmeli inin 8. maddesi gere i a daki i ve i lemleri yürütür. a. Komisyon taraf ndan haz rlanan ve imza alt na al nan ödül defterine göre personelin ödülleri ile ilgili belgeleri haz rlamak, b. Özlük dosyalar na ve elektronik sisteme i lemek ve ilgililere duyurmakla görevlidir. BE NC BÖLÜM Ödül Kriterleri, Di er Hükümler, Yürürlük ve Yürütme Ödül Kriterlerinin Düzenlenmesi Madde 13- Her y l, bir önceki y n ödül sürecinin kazan mlar na göre kriterlere ilaveler yap labilecektir. Böylelikle ödül sürecini geli tirme esnekli i bulunmaktad r. Okullar, Yönerge ile ilgili de iklik önerilerini iletir. De iklikler De erlendirme Komisyonu taraf ndan oy birli i ile al nacak kararlar çerçevesinde yenilenmi Kaymakaml k Makam Onay al narak ilgililere bildirilir. Sekretarya Madde 14- Ödül sürecinin sekretaryas lçe Milli E itim Müdürlü ü ve Okul Müdürlüklerince yürütülür. Ödül Kriterleri Madde 1-1) retmen/yönetici Ödül Kriterleri a. lçe Kaymakaml Taraf ndan Verilen Ba ar Belgesi Tablo-1 ö retmen/yönetici de erlendirme tablosunda belirtilen puanlama do rultusunda (on) puan ve üzeri alan personel olmak. b. lçe Kaymakaml Taraf ndan Verilen Üstün Ba ar Belgesi 67 Say devlet memurlar yasas n 122. Maddesine istinaden 3 adet ba ar belgesi alan personel Üstün Ba ar Belgesi al r. 8

10 ra Puan Verilecek Faaliyet ve Kriterler Puan 1 2 Kendi alan nda veya e itim bilimleri alan nda bilimsel nitelikte eser vermi olanlardan bu eserlerinin bir veya birkaç ders kitab olarak kabul edilmi retmen/yönetici olmak. Kendi alan nda veya e itim bilimleri alan nda bilimsel nitelikte makalesi, yurt içi veya yurt d hakemli bilimsel dergilerde yay nlanm veya Ulusal ve uluslararas düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda bildiri sunmu retmen/yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim ö retim y nda olmak üzere Patent ve Telif Hakk na sahip oldu u bulu yapan ö retmen/yönetici olmak. 3 *Doktora E itimini tamamlam yönetici veya ö retmen olmak. 4 * Tezli Yüksek Lisans tamamlam yönetici veya ö retmen olmak. * Tezsiz Yüksek Lisans tamamlam yönetici veya ö retmen olmak *Son be y lda olmak üzere KPDS, ÜDS ve dengi s navlarda en az 0 puan ve üzeri puan alm yönetici veya ö retmen olmak. itim- retim program haz rlama, geli tirme ve modül yazma komisyon çal malar na kat lm yönetici veya ö retmen olmak. l MEM, lçe MEM Onayl ) De erlendirilen e itim ö retim y içerisinde kendini geli tirmek amac yla y l boyunca en az bir Mahalli ve/veya Merkezi Hizmetiçi e itimine kat lan kursiyer ve/veya e itim görevlisi ö retmen/yönetici olmak. (En fazla etkinlik). (Bakanl kça ve Milli E itim Müdürlüklerince zorunlu tutulan hizmetiçi e itimler hariç lk Yard m, Okul Sa, Topyekûn Sivil Savunma Seminerleri vb.) Evde ve hastanede e itim hizmetleri yönergesine göre en az dört ay süreyle okula gidemeyecek durumda olan ö rencilere ilçe özel e itim hizmetleri kurulu karar yla e itim veren yönetici veya ö retmen olmak. Velilerin/Ö retmenlerin ihtiyaç duydu u konu ve/veya konularda onayl kat m belgesi vermek art yla bilgilendirme semineri veren ö retmen/yönetici olmak.( lçe M.E.M. onay ) Bir önceki y la göre ö renci ba na devams zl (gün/ö renci) azaltan okulun f rehber ö retmeni/yöneticisi/okulun rehber ö retmeni olmak. (Örnek: Bir önceki y l,0 gün /ö renci iken bu y l 4.0 gün / ö renci olmas gibi) Okulunda ücretsiz ders harici etüt, yeti tirme ve haz rlama kurslar düzenleyen okulun ilgili ö retmeni/ilgili yöneticisi olmak x 2 2 9

11 Bir önceki y la göre SBS, YGS ve LYS de ortalama ö renci ba ar lar lçe ralamas na göre artm okullar n s nava dahil olan derslerin bran ö retmenleri, Rehber ö retmenleri, yöneticileri (SBS de, Puanla ö renci alan ortaö retim kurumlar na (toplam) kazand rma/yerle tirme oranlar n her ikisinde de yüzde oran olarak art göstermesi). Bir önceki y la göre ortalama ö renci ba ar lar lçe s ralamas na göre artm okullar n s nava dahil olan derslerin bran retmenleri ve Rehber ö retmenleri, yöneticileri (Aç k Ö retim Fakültesi Ön lisans program hariç dört y ll k yüksek okul kazanma oran nda yüzde oran olarak art gösterme). ( lk defa s navlara girecek okullarda bir önceki y n ilçe ortalamas n üstünde ba ar göstermesi esas al nacakt r.) nda kayna rma ö rencisi olup kayna rma ö rencisini e itim ö retim y içerisinde geli tirdi i, BEP (Bireyselle tirilmi E itim Program ) ile belgelendirilmi ö retmen olmak. retmenler kurulu karar ile veya gönüllü olarak okul gazetesi, dergisi ç karan, okul web sayfas düzenleyen veya güncelleyen ilgili ö retmen, ö retmenler veya ilgili yöneticisi olmak. lde lig heyetinden lisansl, müsabakalara kat lmada bir önceki y la göre, art gösteren okulun Beden E itimi ö retmenleri veya görevli ö retmenleri olmak. (Faaliyete kat lma art ile) Merkezi sistem s navlar nda Türkiye genelinde kendi okul türünde herhangi bir alanda, ilk % luk dilime giren okulun yöneticisi ve ö retmeni olmak. Mesleki e itimden mezun olanlar n takibini yaparak en az %60 n i e yerle melerini sa layan yönetici veya ö retmen olmak Milli E itim Bakanl E itimde Kalite Ödül Süreci çerçevesinde Toplam Kalite Yönetimi Ekip ve Kurum Kategorisinde il veya ilçe birincili i derecesine giren ekip üyesi veya OGYE ekibinde görev alm personel olmak OGYE taraf ndan ö rencilere ve ö retmenlere yönelik Kaymakaml k onay ile Öneri Sistemi kuran, bu öneriyi uygulamaya koyan ve y l boyunca i leten okulun OGYE üyesi ö retmen/ilgili yönetici olmak. Okul veya kurum için ulusal veya uluslararas kalite belgesi almak. (kalite kurulu üyelerine ilk keresinde verilir.) Milli E itim Bakanl, Valilik veya Kaymakaml k onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda dan manl k ve proje yürütücüsü olan yönetici veya retmen olmak. TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda dan manl k ve proje yürütücüsü olmak ve/veya Alan ile ilgili yaz okulu/bilim kamp düzenlemek ve yürütmek. Milli E itim Bakanl, Valilik veya Kaymakaml k onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda Bölgesel derece almak MEB Onayl ulusal düzeyde haz rlanan projeler alan nda Ulusal/ Uluslararas derece almak TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda bölgesel derece almak TÜB TAK taraf ndan düzenlenen projeler ve Bilim Olimpiyatlar alanlar nda ulusal/uluslararas derece almak 3

12 Bakanl k yaz veya l Milli E itim Müdürlü ü yaz çerçevesinde yap lan yar malarda (sosyal, kültürel, sportif, bilimsel vb.) l/bölge/ülke birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olan ö rencinin veya okullar n konuyla ilgili sorumlu retmeni/ilgili yöneticisi olmak. (Özel ve ticari kurumlar n düzenledi i yar malar onay olsa dahi bu maddeye göre de erlendirilemezler.) itim-ö retime katk sa layan, ö renciler aras nda bir organizasyonla okul çap nda, ö rencilerin bir eseri olacak ekilde bir hikâye kitab, bir iir kitab, resim sergisi veya tiyatro eseri üreten, Sosyal, sportif ve kültürel bir çal ma haz rlay p okuldaki ö rencilere ve velilerine sergileten (Okul içinde ö rencilerin itimlerini tamamlay, tiyatro, münazara, iir yar mas, resim yar mas, matematik-fen bilgi yar malar düzenleyen) ö retmen/yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim-ö retim y nda olmak üzere, projesi Ulusal Ajans (AB Projeleri), Kalk nma Bakanl, yerel, ulusal veya uluslararas çe itli hibe kurulu lar taraf ndan kabul edilmi, sözle me imzalanm ve sonuçland lm olan okulun proje sorumlusu ö retmen veya yönetici olmak. De erlendirme yap lan E itim Ö retim y nda olmak üzere Beyaz Bayrak al nan okulda ö retmen/yönetici olmak Okul spor kulübü kurarak il, bölgesel ve ulusal düzeyde müsabakalara kat lmak veya Çal rd ö rencinin veya tak n sportif yar malarda, il, bölgesel, ulusal veya uluslararas yar malarda derece almas sa layan yönetici veya ö retmen olmak. limizde yöre kültürlerimizin tan lmas amac yla derleme (mani, türkü, iir, halk hikâyesi, tekerleme, masal, gelenek ve görenekler) çal malar yapan ve eser haline getiren ö retmen/yönetici olmak. Kaybolmaya yüz tutmu yerel el sanatlar geli tirerek turizm gelirinin artmas na yönelik MEB, valilik veya kaymakaml k onayl kurs açan yönetici veya ö retmen olmak.. l, Bölge, ulusal veya uluslararas düzeyde organize edilen Fuar faaliyetlerine ürün ve organizasyon boyutunda kat lan okulun ilgili yönetici/ö retmen olmak 30 Okula yerel imkânlar ile tesis kazand rmak. (Kütüphane, ek derslik, laboratuvar, spor tesisi vb. yapmak veya donatan yönetici veya ö retmen olmak..000 TL ve üzeri bütçeye sahip projeler) 31 Verilen hizmetin kalitesinden taviz vermeksizin okul-kurumda kullan lan su, yak t, telefon veya elektrik giderlerinde bir önceki y la göre %20 oran nda tasarruf sa lamak. (Projelendirilerek, belgeye ve istatistiki bilgilere dayal olarak proje ekibine) *Bu maddeler üzerinden her y l yap lacak ba vuruda belge eklenebilir ve bir defaya mahsus olmak üzere puan al nabilir. Hem Yüksek Lisans hem de Doktora yapm olan personel sadece doktora için belge sunabilir ve puan alabilirler. Yukar da belirtilen maddeler Yeni ehir Kaymakaml n vermi oldu u onaydan sonra yürürlü e girecek olup, yürürlü e girdi i tarihten itibaren sunulan belgelerin puan de eri olacakt r. Bu yönerge kapsam nda toplam puan toplayan ö retmenler/yöneticiler ba ar belgesi almaya hak kazan rlar. Tablo -1 Ö retmen/yönetici De erlendirme Tablosu 11

13 Ödül Sürecine Kat m Madde 16- a. Her okul müdürü Ba ar Belgesi ile ödüllendirilmesini istedi i yönetici ve retmenlerini Madde-7 de belirtilen Teklif Dönemleri içerisinde teklif eder. b. Teklifi yap lan her yönetici ve ö retmen için bir dosya haz rlan r ve ilgili belgeleri ile teklifi yap r. Yürürlük Madde 17- a. Bu Yönerge yay Kaymakaml k Makam n tarih ve 323 say Onay ile yürürlü e konulmu tur. b. Yönerge yay tarihi itibar ile en geç 1 i günü içerisinde ilgili bütün yönetici ve retmenlere imza kar tebli edilir. Okul/Kurum yöneticileri Yönergenin tan lmas ndan birinci derecede sorumludurlar. Yürütme Madde 18 a. Bu Yönerge hükümlerini lçe Millî E itim Müdürlü ü yürütür. Tereddüde dü ülen konularda lçe Ödül De erlendirme Komisyonuna iletilecek resmi yaz ile görü istenebilir. b. Bu yönerge her e itim ö retim y ba lamadan lçe Milli E itim Müdürlü ü E itim Çal anlar Ödül Yönergesi haz rlama komisyonu taraf ndan tekrar incelenerek revize edilir varsa eksiklikler tamamlan r ve makam onay ile bir sonraki e itim ö retim y na haz rlan r. c. Bu Yönergeyi Yeni ehir Kaymakaml k Makam n Oluru ile lçe Milli E itim Müdürlü ü yürürlükten kald rma hakk na sahiptir. 12

14 EK-1: Okul Teklif Yaz EK-2: Teklif Edilen Personel Bilgi Formu EK-3: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumlu) EK-4: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumsuz) 13

15 EK-1: Okul Teklif Yaz T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I. Okulu/Lisesi Müdürlü ü Say : Konu : LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R 20 /20 E itim Ö retim y nda okulumuzda. ö retmeni olarak görev yapan T.C. kimlik numaral,. isimli ö retmenimizin / idarecimizin Yeni ehir E itim Çal anlar Performans ve Ödül De erlendirme Kriterleri çerçevesinde lçe De erlendirme Komisyonu taraf ndan ekte sunulan belgelerin incelenmesi ve Kaymakaml k Makam na Ba ar Belgesi verilmesi için teklifin yap lmas hususunda gere ini arz ederim.... Okul Müdürü Ekler : Ba ar Belgesi Teklif Dosyas ( Adet) a. Personel Bilgi Formu b. 2 Adet Vesikal k Foto raf (Biri Form Üzerine Yap lacak Di eri Zarf çerisine Konacak) c. Yap lan Çal malar Gösteren Belgeler (Asl veya Onayl Örne i) 14

16 EK-2: Teklif Edilen Personel Bilgi Formu TEKL F ED LEN PERSONEL B LG FORMU TC Kimlik No Ad Soyad Baba Ad (Son 6 Ay çerisinde Çekilmi Vesikal k Foto raf Yap z) Do um Yeri Do um Tarihi../../. Cinsiyeti Erkek Kad n renim Durumu Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Mezun Oldu u Üniversite Yüksek Okul / Fakülte Görev Yeri Bilgileri Kurum Ad Görevi Müdür Mdr. Ba Yrd. Mdr. Yrd. Ö retmen Bran lk Göreve Ba lama Tarihi Dosya ra No../../. Cep Tel No Kurumda Göreve Ba lama Tarihi Ba ar Belgesi Teklif Dosyas çin Sunulan Belgeler Yap lan Çal man n Ad Tablo 1 deki Maddesi../../. Çal man n Yap ld Tarih Puan De eri Aç klama: Bu Form teklifi yap lan personele ait dosyan n kapak sayfas olacakt r. 1

17 EK-3: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumlu) YEN EH R LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES LÇE DE ERLEND RME KOM SYONU KARAR TUTANA I KARAR NO: 20 / KARAR TAR :../../ /20. E itim Ö retim y nda.. okulu.. görev ünvanl olarak görev yapan. T.C. Kimlik Numaral.. a ait Ek-2 formlar ve ekleri incelendi. lçe de erlendirme komisyonunca ilgili yönergenin. maddesi/maddeleri gere ince yapt. çal malar ndan dolay BA ARI BELGES ile ödüllendirilmesine karar verilmi olup bu ödül teklifinin Yeni ehir Kaymakaml k Makam na sunulmas komisyonumuzca uygun görülmü tür. YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES DE ERLEND RME KOM SYONU ÜYELER No Ad Soyad Görev Yeri Görevi mza 1 Yeni ehir lçe MEM lçe Milli E itim Müdürü 2 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 3 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 4 Yeni ehir lçe MEM AR-GE Ö retmen Yeni ehir lçe MEM ef/yazman OLUR../ /. Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 16

18 EK-4: lçe De erlendirme Komisyonu Tutana (Olumsuz) YEN EH R LÇE M LL E M MÜDÜRLÜ Ü YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES LÇE DE ERLEND RME KOM SYONU KARAR TUTANA I 20./20. E itim Ö retim y nda.. okulu.. görev ünvanl olarak görev yapan. TC Kimlik Numaral. in Ek-2 formlar ve ekleri komisyonumuzun.../ /20. tarihli toplant nda incelendi. Söz konusu belgelerdeki çal malar komisyonumuzca yeterli görülmedi inden, ba vurusunun reddedilmesine karar verilmi tir../../20. YEN EH R E M ÇALI ANLARI ÖDÜL YÖNERGES DE ERLEND RME KOM SYONU ÜYELER No Ad Soyad Görev Yeri Görevi mza 1 Yeni ehir lçe MEM lçe Milli E itim Müdürü 2 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 3 Yeni ehir lçe MEM ube Müdürü 4 Yeni ehir lçe MEM AR-GE Ö retmen Yeni ehir lçe MEM ef/yazman OLUR../ /. Dr. Mustafa ÖZARSLAN Yeni ehir Kaymakam 17

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin yetiştirilmesini sağlamak,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 2014-201 Kurumların başarılı olması kurum amirlerinin kendi çalışanlarını,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STENOGRAFİ KURSU VE STENOGRAFLIK YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29/03/2012 Başkanlık Divanı Karar No : 19 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2012

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Karşıyaka Belediyesi nde görevli personelin günün koşullarına uygun olarak

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI

FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI FAKÜLTE KOMİSYONLARI, KURULLARI ve KOORDİNATÖRLÜKLERİNE (FKKK) AİT UYGULAMA ESASLARI F1- GÜADEK FAKÜLTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ (FADEK) Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörü, ilgili akademik

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyeleri ve

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK İŞLETMELERİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Bülent Ecevit Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu Denizcilik

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Selçuk Üniversitesi nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ

BAŞVURULARDA HATA YAPILMAMASI İÇİN İLANIMIZI SON SAYFAYA KADAR LÜTFEN DİKKATLİCE İNCELEYİNİZ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014 2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları Doktora Programları ANABİLİM DALI TÜRÜ / DERECE TC

Detaylı