İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim"

Transkript

1 İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (Assessment of Free Activities Courses Implemented In Primary Schools According To Teachers) YÜKSEK LİSANS TEZİ Leyla SEVİM YILMAZ Danışman: Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN ERZURUM Şubat, 2015

3 KABUL VE ONAY TUTANAĞI Mücahit DİLEKMEN danışmanlığında, Leyla SEVİM YILMAZ tarafından hazırlanan İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışma../../. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından İlköğretim Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan :... İmza: Danışman : İmza: Jüri Üyesi : İmza: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /. / Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ Enstitü Müdürü

4 TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlanılan eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım. Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.. /. / Leyla SEVİM YILMAZ ii

5 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 sayfa Bu çalışma, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan ilkokullardaki Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma giriş, konuyla ilgili kuramsal literatür ve ilgili araştırmalar, yöntem, bulgular ve yorumlar, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma karma desende yapılmış bir çalışmadır. Çalışma evrenini İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi ise, Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan beş özel ilkokulun beşi ile otuz dört resmi ilkokulundan on dördü seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve bu okullarda görev yapan toplam 243 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Dal, (2004) tarafından hazırlanan 56 sorudan oluşan bir anket formu Serbest Etkinlik dersine göre uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilip kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüş, öneri ve eleştirilerini açıklayabilmeleri için açık uçlu bir soru sorulmuştur. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post Hoc Tukey ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 1. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşlerinin görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği, resmi okuldaki öğretmenlerin görüşlerinin özel okullardaki öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. iii

6 2. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre niteliksel öğeler alt boyutunda erkek öğretmenlerin görüşlerinin kadın öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, diğer alt boyutlarda anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. 3. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 4. Birinci sınıfları okutan öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinin ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin görüşlerine göre etkinliklerin gerçekleşme düzeyi alt boyutunda anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 5. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri hizmet içi eğitim alma değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 6. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri en son bitirdikleri okul değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 7. Öğretmenler; Serbest Etkinlik dersinin öğrenci, okul, çevre koşulları nedeniyle amacına uygun işlenmediği, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmadığı, Serbest Etkinlik dersine yönelik plan, program, kaynak kitap geliştirilmeli, özel olarak oluşturulmuş yeterli araç gereçle donatılmış fiziki mekanlar gerekli, biçiminde görüş ve önerilerde bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İlkokul, Özel İlkokul, Resmi İlkokul, Serbest Etkinlik Dersi. iv

7 ABSTRACT MASTER'S THESIS ASSESSMENT OF FREE ACTIVITIES COURSES IMPLEMENTED IN PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 pages This research is carried out to determine whether the teachers' views on the implementation of Free Activities Course in primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province, differs according to the type of school (public school and private school), gender, seniority, graduated school type, taught grade level and receiving or not receiving in-service education. The study is made up of entry, the theoretical literature and related research on the subject, methods, results, interpretations, conclusions and recommendations sections. The research is a study carried out in composite desingn. The research area is the primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province. For the study sample, five private primary schools and fourteen of the thirty-four states primary schools in Gaziosmanpaşa district are selected by random sampling method and 243 teachers working in these schools formed the study sample. As the data collection tool, a questionnaire form consisting of 56 questions prepared by Dal, (2004), was developed and used by the researcher according to Free Activities lesson. An open-ended question was asked to the teachers in order to explain their opinions, suggestions and criticisms. The obtained data was presented by being analyzed with SPSS statistical package program. In analysis of data for independent groups; T test, one way analysis of variance, Post Hoc Tukey and Kruskal Wallis H tests were used. The results obtained in this study are as follows: 1. It is found that the views of teachers for the implementation of the Free Activities lesson vary significantly according to the type of school they work and according to the opinions of teachers in private schools at public school teachers were found to be significantly higher. v

8 2. Teachers' opinions towards the implementation of Free Activities Class are as follows in terms of qualitative elements sub dimension and gender variant: The views of female teachers were found to be significantly higher than male teachers. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 3. The opinion of the teachers for the implementation of the free event classes were found not to differ significantly according to their seniority. 4. In terms of the achievement levels of activities sub dimension, the views of the teachers who teach first grade classes are found to be significantly lower than the views of the teachers who teach second grade classes, third grade classes and fourth grade classes. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 5. The views of teachers towards the implementation of Free Activities course were found not to differ significantly according to the in-service instruction variant. 6. Their latest finish school variant has been shown not to have a significant effect on the opinion of teachers for the implementation of the Free Activities lesson. 7. Teachers made some proposals and told their opinions: Free Activities lesson is not processed for the purposes due to students, school, environmental conditions, in this course they try to correct deficiencies of the other classes, there is not a teacher's guide book of this course, the plan for the Free Activities class, programs, textbooks should be developed, specifically equipped physical spaces are necessary. Based on the findings that resulted from the research some suggestions were given. Key Words: Primary school, Private Primary school, the State Primary School, Free Activities Course. vi

9 ÖN SÖZ Günümüzde okullarda sürekli bilgi aktarımı gerçekleşmekte, derslerde ulaşılmayan ancak öğrencilerde olması istenen kişisel gelişimler ikinci planda kalmaktadır. Öğrencilerin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Serbest Etkinlik dersinin bu işlevi ile eğitimde çok önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Bu çalışma özel ve resmi ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Kuramsal çerçeve ile ortaya koyulan bilgiler ve araştırma sonucu elde edilen sonuçların Serbest Etkinlik derslerinde öğretmenlere katkı sağlaması umulmaktadır. Araştırmanın planlanıp, uygulaması ve değerlendirilmesinde birçok değerli insanın katkısı olmuştur. Özellikle çalışma sürecinde yönlendirmeleriyle katkılarını ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN e, araştırmanın istatistiksel işlemlerinde ve tabloların oluşması sırasında her türlü desteği sağlayan Sayın Yrd. Doç. Dr İsmail SEÇER e teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamda yardım ve desteklerini esirgemeyen, değerli okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmam süresinde kendisinden hoşgörü, destek, anlayış ve teşvik gördüğüm eşim Erkan YILMAZ a, her zaman bana manevi güç veren çocuklarım İclal Erva ve Kerim Osman a teşekkür ederim. Ayrıca yaşamımın her anında olduğu gibi, bu araştırma süresince her konuda yardımlarını, sabır ve desteklerini esirgemeyen değerli anneme, babama, kardeşlerime ve adını sayamadığım pek çok kişiye minnettarım. Tezimin sonuçlanmasında en az benim kadar mutluluk duyan herkese sonsuz teşekkür ederim. Erzurum 2015 Leyla SEVİM YILMAZ vii

10 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY TUTANAĞI... i TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI... ii ÖZET... iii ABSTRACT... v ÖN SÖZ... vii TABLOLAR DİZİNİ... xi KISALTMALAR DİZİNİ... xii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Problem Cümlesi Alt Problemler Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar... 8 İKİNCİ BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Kuramsal Çerçeve İlköğretimin Amaçları Serbest Etkinlik Dersi Serbest Etkinlikler Dersinin Amaçları Serbest Etkinlik Dersinin Önemi Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlik Alanları Kitap okuma etkinlikleri Drama etkinlikleri Oyun etkinlikleri Müzik etkinlikleri Satranç dersi programı viii

11 Tekerleme etkinlikleri Bilmece etkinlikleri Bulmaca etkinlikleri Sanat etkinlikleri Spor etkinlikleri dersi programı Sergi etkinlikleri Grup tartışmaları etkinlikleri Hayvan besleme etkinlikleri Bitki yetiştirme etkinlikleri İnceleme gezi gözlem Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlikleri Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Dersini Gerçekleştirirken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Derslerinin Öğretme-Öğrenme Sürecinde İlkeler İpucu Öğrenci katılımı Pekiştirme Güdüleme Dönüt ve düzeltme Araştırma Konusuyla İlgili Yapılan Araştırmalar Yurtdışında Ders Dışı Faaliyetlerin Durumuna Bazı Ülkelerden Örnekler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Çalışma Evreni Çalışma Örneklemi Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ix

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUM BEŞİNCİ BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Görev Yapılan Okul Türü (Resmi Okul-Özel Okul) Değişkenine İlişkin Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin En Son Bitirilen Okul Değişkenine İlişkin Sonuçları Öğretmenlerin Serbest Etkinlik Derslerine İlişkin Genel Görüşlerine ve Önerilerine Yönelik Sonuçlar Öneriler Uygulamacılar İçin Öneriler Araştırmacılar İçin Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK EK EK ÖZ GEÇMİŞ x

13 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Tablo 3.1. Serbest Etkinlik Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerini Belirleme Ölçeğinin Alt Boyutları Tablo 3.2. Veri Toplama Araçlarının Uygulandığı Okullar ve Uygulanan Öğretmen Sayıları Tablo 4.1. Görev Yapılan Okul Türüne Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.3. Mesleki Kıdem Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.4. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.5. Okutulan Sınıf Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.6. Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.7. Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.8. En Son Bitirilen Okul Türü Değişkeni Açısından Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi xi

14 KISALTMALAR DİZİNİ MEB TTK RG MEGEP SPSS X N p ss z t F Sd s akt : Milli Eğitim Bakanlığı : Talim Terbiye Kurulu : Resmi Gazete : Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi : Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı : Aritmetik Ortalama : Denek Sayısı : Anlamlılık Düzeyi : Standart Sapma : Z Değeri : t Değeri : F Değeri : Serbestlik Derecesi : Sayfa : Aktaran xii

15 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ İnsan bir ülkenin sahip olduğu kaynakların en değerlisidir. Her kaynak gibi bu kaynağın değerlendirilip işlenmesi, o ülkenin uygarlık ve kalkınma hızını arttırmaktadır. İşte eğitim burada devreye girmektedir. Çünkü insanın çok yönlü gelişimi, eğitim ile gerçekleşebilir. Eğitim; insana, hem çevresindeki değişmelere uyum sağlayacak, hem de çevresinde istenilen değişimleri yaratabilecek nitelikte yeni davranışlar kazandırma süreci diye tanımlanabilir (Başaran, 1983). Gelişimin hızla yönlendiği yaşamın ilk yılları, bireyin çevre koşullarından en çok etkilendiği, biçimlendirici yıllardır. Davranışların temelleri bu yıllarda atılır (Oğuzkan ve Oral, 1996, s.2). Yaşamın ilk eğitim kurumları olan ilkokullar bireyin gelecek yıllara hazırlanmasında, temel bilgi ve becerilerin kazanmasında, sağlıklı ve etkin bir kişilik geliştirmesinde önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir kişilik yapısının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Duygusal güven, Kendine tanıma, Başkalarını kabul etme, Sosyalleşme, Öğrenme güdüsü ve becerisi, Bağımsızlık, Özgürlük ve disiplin arası denge, Paylaşma, birlikte çalışma, (Oğuzkan ve Oral,1996, s.13). Bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandıran derslerin, bu niteliklerin kazanılmasında yeterli olmadığından, okulda bunu sağlayacak başka etkinliklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Okulda dersler, her ne kadar öğretim programlarına ve öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre yapılsa da, bunların ulaşamadığı noktalar olabilir. Bu noktalara

16 2 ulaşmak ve öğrencilerin, özellikle kişiliklerinin gelişmesine yardım edecek bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, ders dışı etkinliklerle gerçekleşir (Binbaşıoğlu, 2000, s.9). Türkiye de ders içi etkinlikler daha çok bilişsel düzeyde yapılmakta ve çoğunlukla bilişsel davranışlar kazandırılmaktadır. Bu tür davranışlar bireyin öğrendiklerini yaşama aktarmada güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bireylere verilen eğitimle gerçek yaşam arasında kopukluk olduğu, genellikle eğitimciler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Ders dışı etkinlikler, çocuğun bilişsel düzeyde kazandığı davranışların uygulanmasını kolaylaştıran ve onları yaşama hazırlayan etkinlikler olarak adlandırılabilir (Köse, 2007 ). Klasik, yani donmuş eğitim programlarının yetersizliğini gidermek, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gereksinimlerini, yaşamsal sorunlar üzerinde, yaparak ve yaşayarak öğretmek, öğrencilerin kişiliklerini geliştirerek, onların kendi kendilerini gerçekleştirmelerine, sorumluluk ve önderlik gibi iyi niteliklerini geliştirmelerine fırsat vermek ve boş zamanlarını iyi geçirmelerini sağlamak ders dışı etkinliklerin eğitimsel değeridir (Binbaşıoğlu, 2000, s.11). Boş zamanları ya da özgür zaman ortamlarını değerlendirme, bireylerin çeşitli yeteneklerini, geliştirme, sağlıklı dinlenme uğraşları yönünde verimli kılma, eğitim ve öğretiminin vazgeçilmez amaçları arasında sayılmalıdır. Boş zaman kavramı, kişinin zamanını anlamsız yönde tüketmesi anlamını taşımayıp, kişinin tüm yetenek ve kişilik örüntüsünü geliştirmeyi, geliştirirken de dinlendirmeyi, eğitim ve öğretim uğraşları için yeni istek ve güçler oluşturmaya yönelik bir anlamı içerir. Bu konuda öğrencilerde yeterli öznel bilinç oluşmadığı gibi, nesnel boyutta, boş zaman değerlendirmelerini sağlayabilecek koşul ve ortamların olmaması da sorunun varlığını sürdürmesini kolaylaştırmaktadır (Topses, 2006, s.35). Türk toplumunda zamanı değerlendirme yeterince üzerinde durulmayan, işlev ve önemi algılanmayan bir kavram olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun en somut örneği, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yönünde yapmış oldukları bazı davranışlarla ortaya çıkmaktadır. Çünkü, gençlerin boş zamanlarını tüketen en yaygın alanlar kahvehane, pastahane ya da benzer alanlardır. Spor, sinema, tiyatro, müzik, folklor ve öteki sanat etkinlikleri, yabancı dil çalışmaları, gençlerin yaşamında daha az

17 3 görülebilen etkinlikler arasında görülmektedir. Oysaki boş zamanın, bireyin eğitim ve öğretimi dışındaki gizil güçlerini geliştirici, istek ve beklentilerine uygun alanlarda kendini ifade etmesini, gerçek kişiliğinin ortaya çıkmasını sağlayabilen etkinlik aracı olarak algılanması gerekir (Topses, 2006, s.35). Eğitim ve öğretim, kişinin kendi etkinliğine dayanmalıdır. Çocuk bilgi, beceri ve alışkanlıklarını etkinlik aracılığıyla kazanmalıdır. Bunun için, okulda çocuğun etkinlik yapma, yaratma ve araştırma eğilimlerine büyük yer verilmelidir. Okulda yalnızca ders öğretmek yeterli değildir, dersler kadar ders dışı etkinliklere de değer verilmelidir. Ona göre, iyi bir okulda çocuğun yeti ve yeteneklerini ortaya çıkaracak uygun bir ortam bulunmalıdır. Bu amaçla, okulda sanatla ilgili çeşitli bölümler olmalı, laboratuvarlar, tarla, orman ve benzeri çalışma ve iş yerleri bulunmalı, burada öğrenci, öğretmenin kılavuzluğunda, gerçek yaşamın içinde, yeti ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bu görüşler de ders dışı etkinliklere olan gereksinimi ortaya koyucu bir nitelik taşımaktadırlar (Binbaşıoğlu, 2000, s.18). Ders dışı etkinliklerle ilgili yapılan araştırmalar, genellikle, bu tür etkinliklerin, ders (akademik) başarısına, okul kültürünün algılanmasına, liderlik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, benlik gelişimine, sosyal ve ahlak gelişimine, boş zamanları verimli değerlendirmeye, demokratik bir tutum kazanmaya vb. olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Toplum ve ailelerin eğitimden beklentileri gelecek nesillerinin bu tür özellikleri kazanmalarıdır. Bu anlamda, ders dışı etkinlikler, toplumun beklentileri doğrultusunda çocukların yetişmesinde ve eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde formal eğitim etkinlikleri kadar önemlidir. Bu tür etkinlikler için öğrencilere yeterli olanaklar sağlanmalıdır. Öğrencilere olanaklar sunulurken, öğrenciler kendi başlarına bırakılmamalıdır. Bunun için, öğrencilerin ders dışındaki etkinlikleri, öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir (Köse, 2007). Yirminci yüzyılda hızlı sosyo-kültürel, gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki gelişmeler eğitime de yansımış, eğitimdeki beklentilerin artmasına yol açmıştır. Geleneksel eğitimi birey yararına değiştirmeye zorlamıştır. Geleneksel eğitimdeki öğrenciye bilgi yükleyerek sadece zihinsel gelişime önem veren anlayış yerini yeni bir anlayışa bırakmıştır (Yeşilyaprak, 2010, s.2).

18 4 Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarını sağlamak amacıyla İlkokulda serbest etkinlik uygulaması başlatmıştır (MEB, TTK tarih ve 75 sayılı karar). Özetle, okulda okutulan dersler, öğrencilerin eğitimi ve bütünsel gelişimi için, herşeyi içermeyebilir. Bunları, yine eğitimin amaçları doğrultusunda geliştirecek olan Serbest Etkinlikler dersleridir. Bu nedenle Serbest Etkinlik derslerine, diğer derslere verilen önem kadar önem verilmelidir. Dündar ve Karaca ya (2011) göre çeşitli ülkelerde Serbest Zaman Etkinlikleri okul müfredatlarına yeni girmemiştir. Serbest Zamanla ilgili aktiviteler, okullardaki birçok etkinlik ve öğretim sürecinde yer alan durumlarla yakından ilgilidir. Serbest Zaman Etkinliklerinde öğrencilere direk bir mesaj verme durumu söz konusudur. Serbest Etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin rol aldıkları etkinliklerdir. Bunun için, öğrencilerin gözünde bir ders gibi algılanmaz. Öğrencinin ilgi ve isteğinin yanında, bu etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği okul bahçesi, spor salonu, özel yetenek salonları, kütüphane ve okuma salonu vb. ortamların da olması gerekmektedir. Güvenç in (1992) bildirdiğine göre, bu konuda gelişmiş ülkeler, hem ders dışı etkinliklere ve hem de bununla ilgili gerekli altyapı olanaklarına gerekli önemi vermektedirler. Örneğin; Japonya da her öğrenci ilköğretim 4. sınıftan itibaren en az bir ders dışı etkinlik seçmek zorundadır. Bunun yanında, bütün öğrenciler, formal dersler bittikten sonra günlük iki saat seçtiği ders dışı etkinlikle ilgili okulda çalışmak zorundadır (Akt: Köse, 2007). Suzuki nin bildirdiğine göre, bugün Amerika da okullarda ders dışı etkinlikler okul yaşamının bir parçası haline gelmiş ve özellikle özel okullar bu etkinliklerle okullarının reklamlarını yapmaktadırlar (Akt: Köse, 2007). Büküşoğlu ve Bayturan ın (2005) Serbest Zaman Etkinliklerinin, gençlerin psiko-sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediği, Serbest Zaman Etkinliklerinden önce kendilerini sessiz, pasif algılayan gençlerin Serbest Zaman Etkinlik sonrası aktif, girişken, güvenli, daha az kaygılı algıladıkları, kendini tanıma, düşüncelerini ifade edebilme, sorumluluk alma gibi sosyal becerilerinde de artış olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

19 5 Serbest etkinliklerin amacı; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkânı elde edeceklerdir (TTK tarih ve 75 sayılı karar). Tüm bu niteliklerin öğrencilere etkili bir biçimde kazandırılabilmesinde Serbest Etkinlikler dersinin okullarda etkili biçimde gerçekleştirilebilmesinin rolü büyüktür. Bu çerçevede bu araştırma, Serbest Etkinlik dersinin ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirlemek ve eksiklikleri gidermek açısından önem taşımaktadır. İlk eğitim kurumları resmi ve özel ilkokul olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım ise; yönetim ve denetimim tamamen devlet kontrolünde olduğu resmi ilkokullar, yönetimi özel mülkiyete, denetimi devlete ait olan özel ilkokullar şeklindedir. Bu okul türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Toplumdaki hızlı nüfus artışı, ailelerdeki sosyo-ekonomik gelişmeler, genel yaşam standartlarının gelişmesi gibi etkenler, bütçeden eğitime önemli oranlarda pay ayrılmasına karşılık resmi okulların özlenen eğitim standartlarına ulaşmasını geciktirmektedir. Eğitim-öğretime yönelik beklentilerin karşılanmasına, eğitimde niteliğin geliştirilmesine, devletin bu konudaki önemli ve ağır yükünün hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan özel okullar; belirli bir ekonomik düzeyde olan ailelerin çocuklarına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Fındıkçı, 2004, s.53). Özel okullar, ilgili kanunlarla saptanmış çağdaş eğitim-öğretim hedeflerine ulaşması yönünde önemli başarılar göstermiştir. Bugüne kadar milli eğitim için örnek ve model olan pek çok çalışma ve proje gerçekleştiren özel okulların en önemli özelliği, dünyada gelişen teknolojiyi anında transfer edip ülkemiz şartlarına uyarlamaları ve eğitim hizmetine sunmalarıdır. Bugün sahip oldukları bina, alt yapı, çağdaş teknolojik imkanlar ve bilgisayar teknolojisi; gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkinlikler; katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinlikler ve Türkiye ye kazandıkları başarılar ile özel

20 6 okullar milli eğitim sisteminin özellikle nitelik bakımından geliştirilmesinde büyük katkılarda bulunmaktadırlar (Fındıkçı, 2004, s.53) Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik derslerinde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerini öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Bu temel amaca bağlı olarak Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi, hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine ilişkin genel görüşlerini belirlemektir Araştırmanın Önemi İlkokulda önemli yeri olan Serbest Etkinlik dersinin amacına ulaşması, dersin, derse özgü nitelikleri taşımasına ve süreç boyutunda etkili biçimde uygulanmasına bağlıdır. Serbest Etkinlik dersi öğrencileri, bilişsel, davranışsal ve akademik yönden olumlu etkilemesine karşın öğretmenlerin akademik öğrenmeye önem vermesi, eğitim programlarının yoğunluğu, fiziki koşulların yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ihmal edilmektedir. Serbest Etkinlik derslerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırma bu dersin daha etkili bir şekilde işlenmesi amacıyla desenlenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda, Serbest Etkinlik dersi üzerine çalışılmışsa da öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersleri ile ilgili görüşleri görev yapılan okul türü, cinsiyet, mesleki kıdem, okutmakta oldukları sınıf, hizmet içi eğitim alıp almama, mezun oldukları okul değişkenleri açısından araştırılmamıştır. Bu nedenle araştırmanın alana önemli katkılar sağlayacağı, yeni araştırma olanakları yaratacağı, yapılacak değerlendirmede ulaşılan sonucun konu ile ilgili yeni araştırmalara fikir ve yön vereceği düşünülmektedir.

21 7 Bu dersin yararları ve gerekliliğini göstererek, Serbest Etkinlik dersinin önemsenmesi ve desteklenmesinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere katkıda bulunabileceği de düşünülmüştür Problem Cümlesi Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? Ayrıca öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? Bu problemi açıklamak amacı ile aşağıdaki problem cümleleri cevaplandırılmıştır Alt Problemler 1. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul) değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 2. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 3. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 4. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında okutulan sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 5. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 6. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında bitirilen okul değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 7. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik derslerine ilişkin genel görüş ve önerileri nelerdir?

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ANABİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖZEL EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ TA ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BECERİ SORUNU OLAN ÖĞRENCİLER VE ANNELERİNE UYGULANAN YARATICI DRAMA ETKİNLİKLERİ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİMİ ÇALIŞMALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI VE EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ Nilgün GÜLER (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2006 i OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN MÜZİK ETKİNLİKLERİNİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN MOBİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Haludun KUŞKONMAZ İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER

TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Miriam Zeliha STEBLER TÜRKİYE VE İSVİÇRE DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ANA DİLİ ÖĞRETİMİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Miriam Zeliha STEBLER Doktora Tezi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Prof.Dr. Osman GÜNDÜZ 2014 (Her Hakkı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YARATICI YAZMA YAKLAŞIMININ YAZILI ANLATIM BECERİSİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ HAZIRLAYAN

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ÖZENGEN GİTAR EĞİTİMİNDE PARMAK HAZIRLAMALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN GİTAR ÇALMADAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ (ÖZEL ÇAĞLAR MÜZİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI İLKOKUL 1. SINIF UYUM PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNE SAYGI DÜZEYLERİ İLE MESLEKİ OLGUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı

T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Đlköğretim Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Programı T.C Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Đlköğretim Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı 8.SINIF T.C. ĐNKILÂP TARĐHĐ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSĐ KAVRAMLARININ

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ)

TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) TÜRKİYE VE ABD DE ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARA SOSYAL BİLGİLER DERSİ VEREN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞ VE UYGULAMALARI (HOPE PROJESİ VE BİLSEM ÖRNEĞİ) Hüseyin MERTOL Doktora Tezi İlköğretim Ana Bilim Dalı Prof. Dr.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN, EBEVEYNLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA-YAZMA KAVRAMINA YÜKLEDİKLERİ ANLAMLAR: METAFORİK BİR ANALİZ Hazırlayan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı