İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim"

Transkript

1 İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (Assessment of Free Activities Courses Implemented In Primary Schools According To Teachers) YÜKSEK LİSANS TEZİ Leyla SEVİM YILMAZ Danışman: Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN ERZURUM Şubat, 2015

3 KABUL VE ONAY TUTANAĞI Mücahit DİLEKMEN danışmanlığında, Leyla SEVİM YILMAZ tarafından hazırlanan İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışma../../. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından İlköğretim Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan :... İmza: Danışman : İmza: Jüri Üyesi : İmza: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /. / Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ Enstitü Müdürü

4 TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlanılan eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım. Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.. /. / Leyla SEVİM YILMAZ ii

5 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 sayfa Bu çalışma, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan ilkokullardaki Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma giriş, konuyla ilgili kuramsal literatür ve ilgili araştırmalar, yöntem, bulgular ve yorumlar, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma karma desende yapılmış bir çalışmadır. Çalışma evrenini İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi ise, Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan beş özel ilkokulun beşi ile otuz dört resmi ilkokulundan on dördü seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve bu okullarda görev yapan toplam 243 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Dal, (2004) tarafından hazırlanan 56 sorudan oluşan bir anket formu Serbest Etkinlik dersine göre uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilip kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüş, öneri ve eleştirilerini açıklayabilmeleri için açık uçlu bir soru sorulmuştur. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post Hoc Tukey ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 1. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşlerinin görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği, resmi okuldaki öğretmenlerin görüşlerinin özel okullardaki öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. iii

6 2. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre niteliksel öğeler alt boyutunda erkek öğretmenlerin görüşlerinin kadın öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, diğer alt boyutlarda anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. 3. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 4. Birinci sınıfları okutan öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinin ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin görüşlerine göre etkinliklerin gerçekleşme düzeyi alt boyutunda anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 5. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri hizmet içi eğitim alma değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 6. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri en son bitirdikleri okul değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 7. Öğretmenler; Serbest Etkinlik dersinin öğrenci, okul, çevre koşulları nedeniyle amacına uygun işlenmediği, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmadığı, Serbest Etkinlik dersine yönelik plan, program, kaynak kitap geliştirilmeli, özel olarak oluşturulmuş yeterli araç gereçle donatılmış fiziki mekanlar gerekli, biçiminde görüş ve önerilerde bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İlkokul, Özel İlkokul, Resmi İlkokul, Serbest Etkinlik Dersi. iv

7 ABSTRACT MASTER'S THESIS ASSESSMENT OF FREE ACTIVITIES COURSES IMPLEMENTED IN PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 pages This research is carried out to determine whether the teachers' views on the implementation of Free Activities Course in primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province, differs according to the type of school (public school and private school), gender, seniority, graduated school type, taught grade level and receiving or not receiving in-service education. The study is made up of entry, the theoretical literature and related research on the subject, methods, results, interpretations, conclusions and recommendations sections. The research is a study carried out in composite desingn. The research area is the primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province. For the study sample, five private primary schools and fourteen of the thirty-four states primary schools in Gaziosmanpaşa district are selected by random sampling method and 243 teachers working in these schools formed the study sample. As the data collection tool, a questionnaire form consisting of 56 questions prepared by Dal, (2004), was developed and used by the researcher according to Free Activities lesson. An open-ended question was asked to the teachers in order to explain their opinions, suggestions and criticisms. The obtained data was presented by being analyzed with SPSS statistical package program. In analysis of data for independent groups; T test, one way analysis of variance, Post Hoc Tukey and Kruskal Wallis H tests were used. The results obtained in this study are as follows: 1. It is found that the views of teachers for the implementation of the Free Activities lesson vary significantly according to the type of school they work and according to the opinions of teachers in private schools at public school teachers were found to be significantly higher. v

8 2. Teachers' opinions towards the implementation of Free Activities Class are as follows in terms of qualitative elements sub dimension and gender variant: The views of female teachers were found to be significantly higher than male teachers. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 3. The opinion of the teachers for the implementation of the free event classes were found not to differ significantly according to their seniority. 4. In terms of the achievement levels of activities sub dimension, the views of the teachers who teach first grade classes are found to be significantly lower than the views of the teachers who teach second grade classes, third grade classes and fourth grade classes. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 5. The views of teachers towards the implementation of Free Activities course were found not to differ significantly according to the in-service instruction variant. 6. Their latest finish school variant has been shown not to have a significant effect on the opinion of teachers for the implementation of the Free Activities lesson. 7. Teachers made some proposals and told their opinions: Free Activities lesson is not processed for the purposes due to students, school, environmental conditions, in this course they try to correct deficiencies of the other classes, there is not a teacher's guide book of this course, the plan for the Free Activities class, programs, textbooks should be developed, specifically equipped physical spaces are necessary. Based on the findings that resulted from the research some suggestions were given. Key Words: Primary school, Private Primary school, the State Primary School, Free Activities Course. vi

9 ÖN SÖZ Günümüzde okullarda sürekli bilgi aktarımı gerçekleşmekte, derslerde ulaşılmayan ancak öğrencilerde olması istenen kişisel gelişimler ikinci planda kalmaktadır. Öğrencilerin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Serbest Etkinlik dersinin bu işlevi ile eğitimde çok önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Bu çalışma özel ve resmi ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Kuramsal çerçeve ile ortaya koyulan bilgiler ve araştırma sonucu elde edilen sonuçların Serbest Etkinlik derslerinde öğretmenlere katkı sağlaması umulmaktadır. Araştırmanın planlanıp, uygulaması ve değerlendirilmesinde birçok değerli insanın katkısı olmuştur. Özellikle çalışma sürecinde yönlendirmeleriyle katkılarını ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN e, araştırmanın istatistiksel işlemlerinde ve tabloların oluşması sırasında her türlü desteği sağlayan Sayın Yrd. Doç. Dr İsmail SEÇER e teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamda yardım ve desteklerini esirgemeyen, değerli okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmam süresinde kendisinden hoşgörü, destek, anlayış ve teşvik gördüğüm eşim Erkan YILMAZ a, her zaman bana manevi güç veren çocuklarım İclal Erva ve Kerim Osman a teşekkür ederim. Ayrıca yaşamımın her anında olduğu gibi, bu araştırma süresince her konuda yardımlarını, sabır ve desteklerini esirgemeyen değerli anneme, babama, kardeşlerime ve adını sayamadığım pek çok kişiye minnettarım. Tezimin sonuçlanmasında en az benim kadar mutluluk duyan herkese sonsuz teşekkür ederim. Erzurum 2015 Leyla SEVİM YILMAZ vii

10 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY TUTANAĞI... i TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI... ii ÖZET... iii ABSTRACT... v ÖN SÖZ... vii TABLOLAR DİZİNİ... xi KISALTMALAR DİZİNİ... xii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Problem Cümlesi Alt Problemler Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar... 8 İKİNCİ BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Kuramsal Çerçeve İlköğretimin Amaçları Serbest Etkinlik Dersi Serbest Etkinlikler Dersinin Amaçları Serbest Etkinlik Dersinin Önemi Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlik Alanları Kitap okuma etkinlikleri Drama etkinlikleri Oyun etkinlikleri Müzik etkinlikleri Satranç dersi programı viii

11 Tekerleme etkinlikleri Bilmece etkinlikleri Bulmaca etkinlikleri Sanat etkinlikleri Spor etkinlikleri dersi programı Sergi etkinlikleri Grup tartışmaları etkinlikleri Hayvan besleme etkinlikleri Bitki yetiştirme etkinlikleri İnceleme gezi gözlem Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlikleri Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Dersini Gerçekleştirirken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Derslerinin Öğretme-Öğrenme Sürecinde İlkeler İpucu Öğrenci katılımı Pekiştirme Güdüleme Dönüt ve düzeltme Araştırma Konusuyla İlgili Yapılan Araştırmalar Yurtdışında Ders Dışı Faaliyetlerin Durumuna Bazı Ülkelerden Örnekler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Çalışma Evreni Çalışma Örneklemi Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ix

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUM BEŞİNCİ BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Görev Yapılan Okul Türü (Resmi Okul-Özel Okul) Değişkenine İlişkin Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin En Son Bitirilen Okul Değişkenine İlişkin Sonuçları Öğretmenlerin Serbest Etkinlik Derslerine İlişkin Genel Görüşlerine ve Önerilerine Yönelik Sonuçlar Öneriler Uygulamacılar İçin Öneriler Araştırmacılar İçin Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK EK EK ÖZ GEÇMİŞ x

13 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Tablo 3.1. Serbest Etkinlik Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerini Belirleme Ölçeğinin Alt Boyutları Tablo 3.2. Veri Toplama Araçlarının Uygulandığı Okullar ve Uygulanan Öğretmen Sayıları Tablo 4.1. Görev Yapılan Okul Türüne Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.3. Mesleki Kıdem Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.4. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.5. Okutulan Sınıf Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.6. Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.7. Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.8. En Son Bitirilen Okul Türü Değişkeni Açısından Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi xi

14 KISALTMALAR DİZİNİ MEB TTK RG MEGEP SPSS X N p ss z t F Sd s akt : Milli Eğitim Bakanlığı : Talim Terbiye Kurulu : Resmi Gazete : Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi : Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı : Aritmetik Ortalama : Denek Sayısı : Anlamlılık Düzeyi : Standart Sapma : Z Değeri : t Değeri : F Değeri : Serbestlik Derecesi : Sayfa : Aktaran xii

15 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ İnsan bir ülkenin sahip olduğu kaynakların en değerlisidir. Her kaynak gibi bu kaynağın değerlendirilip işlenmesi, o ülkenin uygarlık ve kalkınma hızını arttırmaktadır. İşte eğitim burada devreye girmektedir. Çünkü insanın çok yönlü gelişimi, eğitim ile gerçekleşebilir. Eğitim; insana, hem çevresindeki değişmelere uyum sağlayacak, hem de çevresinde istenilen değişimleri yaratabilecek nitelikte yeni davranışlar kazandırma süreci diye tanımlanabilir (Başaran, 1983). Gelişimin hızla yönlendiği yaşamın ilk yılları, bireyin çevre koşullarından en çok etkilendiği, biçimlendirici yıllardır. Davranışların temelleri bu yıllarda atılır (Oğuzkan ve Oral, 1996, s.2). Yaşamın ilk eğitim kurumları olan ilkokullar bireyin gelecek yıllara hazırlanmasında, temel bilgi ve becerilerin kazanmasında, sağlıklı ve etkin bir kişilik geliştirmesinde önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir kişilik yapısının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Duygusal güven, Kendine tanıma, Başkalarını kabul etme, Sosyalleşme, Öğrenme güdüsü ve becerisi, Bağımsızlık, Özgürlük ve disiplin arası denge, Paylaşma, birlikte çalışma, (Oğuzkan ve Oral,1996, s.13). Bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandıran derslerin, bu niteliklerin kazanılmasında yeterli olmadığından, okulda bunu sağlayacak başka etkinliklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Okulda dersler, her ne kadar öğretim programlarına ve öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre yapılsa da, bunların ulaşamadığı noktalar olabilir. Bu noktalara

16 2 ulaşmak ve öğrencilerin, özellikle kişiliklerinin gelişmesine yardım edecek bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, ders dışı etkinliklerle gerçekleşir (Binbaşıoğlu, 2000, s.9). Türkiye de ders içi etkinlikler daha çok bilişsel düzeyde yapılmakta ve çoğunlukla bilişsel davranışlar kazandırılmaktadır. Bu tür davranışlar bireyin öğrendiklerini yaşama aktarmada güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bireylere verilen eğitimle gerçek yaşam arasında kopukluk olduğu, genellikle eğitimciler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Ders dışı etkinlikler, çocuğun bilişsel düzeyde kazandığı davranışların uygulanmasını kolaylaştıran ve onları yaşama hazırlayan etkinlikler olarak adlandırılabilir (Köse, 2007 ). Klasik, yani donmuş eğitim programlarının yetersizliğini gidermek, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gereksinimlerini, yaşamsal sorunlar üzerinde, yaparak ve yaşayarak öğretmek, öğrencilerin kişiliklerini geliştirerek, onların kendi kendilerini gerçekleştirmelerine, sorumluluk ve önderlik gibi iyi niteliklerini geliştirmelerine fırsat vermek ve boş zamanlarını iyi geçirmelerini sağlamak ders dışı etkinliklerin eğitimsel değeridir (Binbaşıoğlu, 2000, s.11). Boş zamanları ya da özgür zaman ortamlarını değerlendirme, bireylerin çeşitli yeteneklerini, geliştirme, sağlıklı dinlenme uğraşları yönünde verimli kılma, eğitim ve öğretiminin vazgeçilmez amaçları arasında sayılmalıdır. Boş zaman kavramı, kişinin zamanını anlamsız yönde tüketmesi anlamını taşımayıp, kişinin tüm yetenek ve kişilik örüntüsünü geliştirmeyi, geliştirirken de dinlendirmeyi, eğitim ve öğretim uğraşları için yeni istek ve güçler oluşturmaya yönelik bir anlamı içerir. Bu konuda öğrencilerde yeterli öznel bilinç oluşmadığı gibi, nesnel boyutta, boş zaman değerlendirmelerini sağlayabilecek koşul ve ortamların olmaması da sorunun varlığını sürdürmesini kolaylaştırmaktadır (Topses, 2006, s.35). Türk toplumunda zamanı değerlendirme yeterince üzerinde durulmayan, işlev ve önemi algılanmayan bir kavram olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun en somut örneği, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yönünde yapmış oldukları bazı davranışlarla ortaya çıkmaktadır. Çünkü, gençlerin boş zamanlarını tüketen en yaygın alanlar kahvehane, pastahane ya da benzer alanlardır. Spor, sinema, tiyatro, müzik, folklor ve öteki sanat etkinlikleri, yabancı dil çalışmaları, gençlerin yaşamında daha az

17 3 görülebilen etkinlikler arasında görülmektedir. Oysaki boş zamanın, bireyin eğitim ve öğretimi dışındaki gizil güçlerini geliştirici, istek ve beklentilerine uygun alanlarda kendini ifade etmesini, gerçek kişiliğinin ortaya çıkmasını sağlayabilen etkinlik aracı olarak algılanması gerekir (Topses, 2006, s.35). Eğitim ve öğretim, kişinin kendi etkinliğine dayanmalıdır. Çocuk bilgi, beceri ve alışkanlıklarını etkinlik aracılığıyla kazanmalıdır. Bunun için, okulda çocuğun etkinlik yapma, yaratma ve araştırma eğilimlerine büyük yer verilmelidir. Okulda yalnızca ders öğretmek yeterli değildir, dersler kadar ders dışı etkinliklere de değer verilmelidir. Ona göre, iyi bir okulda çocuğun yeti ve yeteneklerini ortaya çıkaracak uygun bir ortam bulunmalıdır. Bu amaçla, okulda sanatla ilgili çeşitli bölümler olmalı, laboratuvarlar, tarla, orman ve benzeri çalışma ve iş yerleri bulunmalı, burada öğrenci, öğretmenin kılavuzluğunda, gerçek yaşamın içinde, yeti ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bu görüşler de ders dışı etkinliklere olan gereksinimi ortaya koyucu bir nitelik taşımaktadırlar (Binbaşıoğlu, 2000, s.18). Ders dışı etkinliklerle ilgili yapılan araştırmalar, genellikle, bu tür etkinliklerin, ders (akademik) başarısına, okul kültürünün algılanmasına, liderlik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, benlik gelişimine, sosyal ve ahlak gelişimine, boş zamanları verimli değerlendirmeye, demokratik bir tutum kazanmaya vb. olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Toplum ve ailelerin eğitimden beklentileri gelecek nesillerinin bu tür özellikleri kazanmalarıdır. Bu anlamda, ders dışı etkinlikler, toplumun beklentileri doğrultusunda çocukların yetişmesinde ve eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde formal eğitim etkinlikleri kadar önemlidir. Bu tür etkinlikler için öğrencilere yeterli olanaklar sağlanmalıdır. Öğrencilere olanaklar sunulurken, öğrenciler kendi başlarına bırakılmamalıdır. Bunun için, öğrencilerin ders dışındaki etkinlikleri, öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir (Köse, 2007). Yirminci yüzyılda hızlı sosyo-kültürel, gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki gelişmeler eğitime de yansımış, eğitimdeki beklentilerin artmasına yol açmıştır. Geleneksel eğitimi birey yararına değiştirmeye zorlamıştır. Geleneksel eğitimdeki öğrenciye bilgi yükleyerek sadece zihinsel gelişime önem veren anlayış yerini yeni bir anlayışa bırakmıştır (Yeşilyaprak, 2010, s.2).

18 4 Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarını sağlamak amacıyla İlkokulda serbest etkinlik uygulaması başlatmıştır (MEB, TTK tarih ve 75 sayılı karar). Özetle, okulda okutulan dersler, öğrencilerin eğitimi ve bütünsel gelişimi için, herşeyi içermeyebilir. Bunları, yine eğitimin amaçları doğrultusunda geliştirecek olan Serbest Etkinlikler dersleridir. Bu nedenle Serbest Etkinlik derslerine, diğer derslere verilen önem kadar önem verilmelidir. Dündar ve Karaca ya (2011) göre çeşitli ülkelerde Serbest Zaman Etkinlikleri okul müfredatlarına yeni girmemiştir. Serbest Zamanla ilgili aktiviteler, okullardaki birçok etkinlik ve öğretim sürecinde yer alan durumlarla yakından ilgilidir. Serbest Zaman Etkinliklerinde öğrencilere direk bir mesaj verme durumu söz konusudur. Serbest Etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin rol aldıkları etkinliklerdir. Bunun için, öğrencilerin gözünde bir ders gibi algılanmaz. Öğrencinin ilgi ve isteğinin yanında, bu etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği okul bahçesi, spor salonu, özel yetenek salonları, kütüphane ve okuma salonu vb. ortamların da olması gerekmektedir. Güvenç in (1992) bildirdiğine göre, bu konuda gelişmiş ülkeler, hem ders dışı etkinliklere ve hem de bununla ilgili gerekli altyapı olanaklarına gerekli önemi vermektedirler. Örneğin; Japonya da her öğrenci ilköğretim 4. sınıftan itibaren en az bir ders dışı etkinlik seçmek zorundadır. Bunun yanında, bütün öğrenciler, formal dersler bittikten sonra günlük iki saat seçtiği ders dışı etkinlikle ilgili okulda çalışmak zorundadır (Akt: Köse, 2007). Suzuki nin bildirdiğine göre, bugün Amerika da okullarda ders dışı etkinlikler okul yaşamının bir parçası haline gelmiş ve özellikle özel okullar bu etkinliklerle okullarının reklamlarını yapmaktadırlar (Akt: Köse, 2007). Büküşoğlu ve Bayturan ın (2005) Serbest Zaman Etkinliklerinin, gençlerin psiko-sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediği, Serbest Zaman Etkinliklerinden önce kendilerini sessiz, pasif algılayan gençlerin Serbest Zaman Etkinlik sonrası aktif, girişken, güvenli, daha az kaygılı algıladıkları, kendini tanıma, düşüncelerini ifade edebilme, sorumluluk alma gibi sosyal becerilerinde de artış olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

19 5 Serbest etkinliklerin amacı; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkânı elde edeceklerdir (TTK tarih ve 75 sayılı karar). Tüm bu niteliklerin öğrencilere etkili bir biçimde kazandırılabilmesinde Serbest Etkinlikler dersinin okullarda etkili biçimde gerçekleştirilebilmesinin rolü büyüktür. Bu çerçevede bu araştırma, Serbest Etkinlik dersinin ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirlemek ve eksiklikleri gidermek açısından önem taşımaktadır. İlk eğitim kurumları resmi ve özel ilkokul olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım ise; yönetim ve denetimim tamamen devlet kontrolünde olduğu resmi ilkokullar, yönetimi özel mülkiyete, denetimi devlete ait olan özel ilkokullar şeklindedir. Bu okul türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Toplumdaki hızlı nüfus artışı, ailelerdeki sosyo-ekonomik gelişmeler, genel yaşam standartlarının gelişmesi gibi etkenler, bütçeden eğitime önemli oranlarda pay ayrılmasına karşılık resmi okulların özlenen eğitim standartlarına ulaşmasını geciktirmektedir. Eğitim-öğretime yönelik beklentilerin karşılanmasına, eğitimde niteliğin geliştirilmesine, devletin bu konudaki önemli ve ağır yükünün hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan özel okullar; belirli bir ekonomik düzeyde olan ailelerin çocuklarına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Fındıkçı, 2004, s.53). Özel okullar, ilgili kanunlarla saptanmış çağdaş eğitim-öğretim hedeflerine ulaşması yönünde önemli başarılar göstermiştir. Bugüne kadar milli eğitim için örnek ve model olan pek çok çalışma ve proje gerçekleştiren özel okulların en önemli özelliği, dünyada gelişen teknolojiyi anında transfer edip ülkemiz şartlarına uyarlamaları ve eğitim hizmetine sunmalarıdır. Bugün sahip oldukları bina, alt yapı, çağdaş teknolojik imkanlar ve bilgisayar teknolojisi; gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkinlikler; katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinlikler ve Türkiye ye kazandıkları başarılar ile özel

20 6 okullar milli eğitim sisteminin özellikle nitelik bakımından geliştirilmesinde büyük katkılarda bulunmaktadırlar (Fındıkçı, 2004, s.53) Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik derslerinde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerini öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Bu temel amaca bağlı olarak Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi, hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine ilişkin genel görüşlerini belirlemektir Araştırmanın Önemi İlkokulda önemli yeri olan Serbest Etkinlik dersinin amacına ulaşması, dersin, derse özgü nitelikleri taşımasına ve süreç boyutunda etkili biçimde uygulanmasına bağlıdır. Serbest Etkinlik dersi öğrencileri, bilişsel, davranışsal ve akademik yönden olumlu etkilemesine karşın öğretmenlerin akademik öğrenmeye önem vermesi, eğitim programlarının yoğunluğu, fiziki koşulların yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ihmal edilmektedir. Serbest Etkinlik derslerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırma bu dersin daha etkili bir şekilde işlenmesi amacıyla desenlenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda, Serbest Etkinlik dersi üzerine çalışılmışsa da öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersleri ile ilgili görüşleri görev yapılan okul türü, cinsiyet, mesleki kıdem, okutmakta oldukları sınıf, hizmet içi eğitim alıp almama, mezun oldukları okul değişkenleri açısından araştırılmamıştır. Bu nedenle araştırmanın alana önemli katkılar sağlayacağı, yeni araştırma olanakları yaratacağı, yapılacak değerlendirmede ulaşılan sonucun konu ile ilgili yeni araştırmalara fikir ve yön vereceği düşünülmektedir.

21 7 Bu dersin yararları ve gerekliliğini göstererek, Serbest Etkinlik dersinin önemsenmesi ve desteklenmesinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere katkıda bulunabileceği de düşünülmüştür Problem Cümlesi Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? Ayrıca öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? Bu problemi açıklamak amacı ile aşağıdaki problem cümleleri cevaplandırılmıştır Alt Problemler 1. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul) değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 2. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 3. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 4. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında okutulan sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 5. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 6. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında bitirilen okul değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 7. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik derslerine ilişkin genel görüş ve önerileri nelerdir?

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ

OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ OKUL ÖNCESİNDE OYUN VE HAREKET ETKİNLİĞİ Oyun bir çocuğun en önemli işidir. Çocuklar oyun ortamında kendilerini serbestçe ifade edip, yaşantılarını yansıtırlar ve dış dünyaya farketmeden hazırlık yaparlar.

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız.

Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Biz dünyayı merkeze alıyoruz çünkü bizim dünyamız çocuklarımız. Milli Eğitim Bakanlığı nın genel amaçları doğrultusunda öğrencilerimizin; evrensel dünya görüşü çerçevesinde çağının çizgilerini yeniden

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi

Nesibe Aydın Anaokulu Öğrencisi Vizyonumuz Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş çalışanları ile; yenilikçi, uluslararası alanda sayılan, yaşamın içinde var olan ve etkin eğitim-öğretim standartlarına sahip bir kurum olmaktır. Misyonumuz

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1

DERSİN ADI SAATİ TÜRKÇE 6 MATEMATİK 5 FEN BİLİMLERİ 4 SOSYAL BİLGİLER 3 İNGİLİZCE 10 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 GÖRSEL SANATLAR 1 MÜZİK 1 ZORUNLU DERSLER 0.07.01 Sayın Velimiz, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 5.06.01 tarih ve 69 Sayılı kararı doğrultusunda öğrencilerimizin 01-013 eğitim-öğretim yılında alacağı

Detaylı

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ

Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz. Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ Özel Gençlik İlkokul 1. Sınıflar İçin Rehberlik Seminerine Hoş geldiniz Hazırlayan: Özel Gençlik İlkokulu PDR SERVİSİ İlkokul 1. Sınıfa Başlamak Demek; Ana Okulu Sınıflarından Okul Dönemine Geçiş Demektir

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu

BASKETBOL. Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu BASKETBOL Rehber Öğretmen: Ali KAYAR Çalışma Yeri: Büyük Spor Salonu Basketbol öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimine yardımcı olur. Basketbol özgüvenin ve yaşama sevincinin artması,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz.

Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz. Hasan Kalyoncu Anaokulu olarak; geleceğe umut, sevgi, heyecan ve mutlulukla bakıyoruz. Bizler Hasan Kalyoncu Anaokulu nda yeni öğrenciler yetiştirirken onların ilk eğitim kurumları olarak yüzeysellikten

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL

ARAÇ: Sınıf kitaplığındaki masal kitapları. YÖNTEM-TEKNİKLER: Drama, Benzetim EYLÜL AYLIK FAALİYET RAPORU Rapor No:1 EYLÜL Serbest Etkinlikler Dersi Kapsamında Yapılan Çalışmalar: 1- MASAL SESLENDİRME: Seviyeye uygun seçilen masallardaki kahramanlar seslendirilmeye çalışıldı. Burada anlatılan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI. Page 3 BİLSEM Page 2 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN PROGRAMI Page 3 Okullarda uygulanan örgün eğitim programı: İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu ortam ve çevresinde

Detaylı

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ

ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeninin, zihin engelli öğrencilere

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

Yaratıcı Drama Nedir? Yaratıcı dramanın katılanlara etkisi erken yaşta tanışmış olmaya bağlıdır. Okulöncesi dönemden başlayarak, öğrenme ortamının içine kendiliğinden alınan drama etkinlikleri; tıpkı iyi

Detaylı

ALKEV Ozel. Ilkokulu

ALKEV Ozel. Ilkokulu ALKEV Ozel Ilkokulu 2014-2015 AG-Broschure 1 ve 2. SINIF KULÜPLERİ ÇİZGİLERDEN RESİMLERE YOLCULUK Kulübümüzde aşamalı çizgileri kullanarak çocuklarımıza resim yapmayi öğretmek hem kolay hem de eğlenceli

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı