İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim"

Transkript

1 İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ Yüksek Lisans Tezi İlköğretim Anabilim Dalı Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN 2015 (Her Hakkı Saklıdır)

2 T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (Assessment of Free Activities Courses Implemented In Primary Schools According To Teachers) YÜKSEK LİSANS TEZİ Leyla SEVİM YILMAZ Danışman: Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN ERZURUM Şubat, 2015

3 KABUL VE ONAY TUTANAĞI Mücahit DİLEKMEN danışmanlığında, Leyla SEVİM YILMAZ tarafından hazırlanan İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışma../../. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda başarılı bulunarak jürimiz tarafından İlköğretim Anabilim Dalı nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan :... İmza: Danışman : İmza: Jüri Üyesi : İmza: Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.... /. / Prof. Dr. H. Ahmet KIRKKILIÇ Enstitü Müdürü

4 TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum İlkokulda Uygulanan Serbest Etkinlik Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi başlıklı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlanılan eserlerin kaynakçada gösterilenlerden olduğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve onurumla doğrularım. Tezimin kâğıt ve elektronik kopyalarının Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım. Lisansüstü Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca gereğinin yapılmasını arz ederim.. /. / Leyla SEVİM YILMAZ ii

5 ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İLKOKULDA UYGULANAN SERBEST ETKİNLİK DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 sayfa Bu çalışma, İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan ilkokullardaki Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma giriş, konuyla ilgili kuramsal literatür ve ilgili araştırmalar, yöntem, bulgular ve yorumlar, sonuç ve öneriler bölümlerinden oluşmaktadır. Araştırma karma desende yapılmış bir çalışmadır. Çalışma evrenini İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesindeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışma örneklemi ise, Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan beş özel ilkokulun beşi ile otuz dört resmi ilkokulundan on dördü seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiş ve bu okullarda görev yapan toplam 243 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Dal, (2004) tarafından hazırlanan 56 sorudan oluşan bir anket formu Serbest Etkinlik dersine göre uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından geliştirilip kullanılmıştır. Öğretmenlerin görüş, öneri ve eleştirilerini açıklayabilmeleri için açık uçlu bir soru sorulmuştur. Elde edilen veriler SPSS istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Post Hoc Tukey ve Kruskal Wallis H testleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir: 1. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşlerinin görev yaptıkları okul türüne göre anlamlı farklılık gösterdiği, resmi okuldaki öğretmenlerin görüşlerinin özel okullardaki öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. iii

6 2. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre niteliksel öğeler alt boyutunda erkek öğretmenlerin görüşlerinin kadın öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu, diğer alt boyutlarda anlamlı farklılaşma olmadığı görülmüştür. 3. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 4. Birinci sınıfları okutan öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin görüşlerinin ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfları okutan öğretmenlerin görüşlerine göre etkinliklerin gerçekleşme düzeyi alt boyutunda anlamlı düzeyde daha düşük olduğu bulunurken diğer alt boyutlarda anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 5. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri hizmet içi eğitim alma değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 6. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına yönelik görüşleri en son bitirdikleri okul değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. 7. Öğretmenler; Serbest Etkinlik dersinin öğrenci, okul, çevre koşulları nedeniyle amacına uygun işlenmediği, bu derste daha çok diğer derslerdeki eksikleri gidermeye çalıştıkları, bu derse ait öğretmen kılavuz kitabının olmadığı, Serbest Etkinlik dersine yönelik plan, program, kaynak kitap geliştirilmeli, özel olarak oluşturulmuş yeterli araç gereçle donatılmış fiziki mekanlar gerekli, biçiminde görüş ve önerilerde bulunmuşlardır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: İlkokul, Özel İlkokul, Resmi İlkokul, Serbest Etkinlik Dersi. iv

7 ABSTRACT MASTER'S THESIS ASSESSMENT OF FREE ACTIVITIES COURSES IMPLEMENTED IN PRIMARY SCHOOLS ACCORDING TO TEACHERS Leyla SEVİM YILMAZ 2015, 94 pages This research is carried out to determine whether the teachers' views on the implementation of Free Activities Course in primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province, differs according to the type of school (public school and private school), gender, seniority, graduated school type, taught grade level and receiving or not receiving in-service education. The study is made up of entry, the theoretical literature and related research on the subject, methods, results, interpretations, conclusions and recommendations sections. The research is a study carried out in composite desingn. The research area is the primary schools in Gaziosmanpaşa district in İstanbul province. For the study sample, five private primary schools and fourteen of the thirty-four states primary schools in Gaziosmanpaşa district are selected by random sampling method and 243 teachers working in these schools formed the study sample. As the data collection tool, a questionnaire form consisting of 56 questions prepared by Dal, (2004), was developed and used by the researcher according to Free Activities lesson. An open-ended question was asked to the teachers in order to explain their opinions, suggestions and criticisms. The obtained data was presented by being analyzed with SPSS statistical package program. In analysis of data for independent groups; T test, one way analysis of variance, Post Hoc Tukey and Kruskal Wallis H tests were used. The results obtained in this study are as follows: 1. It is found that the views of teachers for the implementation of the Free Activities lesson vary significantly according to the type of school they work and according to the opinions of teachers in private schools at public school teachers were found to be significantly higher. v

8 2. Teachers' opinions towards the implementation of Free Activities Class are as follows in terms of qualitative elements sub dimension and gender variant: The views of female teachers were found to be significantly higher than male teachers. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 3. The opinion of the teachers for the implementation of the free event classes were found not to differ significantly according to their seniority. 4. In terms of the achievement levels of activities sub dimension, the views of the teachers who teach first grade classes are found to be significantly lower than the views of the teachers who teach second grade classes, third grade classes and fourth grade classes. It was seen that there is no meaningful differentiation on the other sub dimensions. 5. The views of teachers towards the implementation of Free Activities course were found not to differ significantly according to the in-service instruction variant. 6. Their latest finish school variant has been shown not to have a significant effect on the opinion of teachers for the implementation of the Free Activities lesson. 7. Teachers made some proposals and told their opinions: Free Activities lesson is not processed for the purposes due to students, school, environmental conditions, in this course they try to correct deficiencies of the other classes, there is not a teacher's guide book of this course, the plan for the Free Activities class, programs, textbooks should be developed, specifically equipped physical spaces are necessary. Based on the findings that resulted from the research some suggestions were given. Key Words: Primary school, Private Primary school, the State Primary School, Free Activities Course. vi

9 ÖN SÖZ Günümüzde okullarda sürekli bilgi aktarımı gerçekleşmekte, derslerde ulaşılmayan ancak öğrencilerde olması istenen kişisel gelişimler ikinci planda kalmaktadır. Öğrencilerin bedensel, duygusal, düşünsel ve sosyal yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Serbest Etkinlik dersinin bu işlevi ile eğitimde çok önemli bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Bu çalışma özel ve resmi ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Kuramsal çerçeve ile ortaya koyulan bilgiler ve araştırma sonucu elde edilen sonuçların Serbest Etkinlik derslerinde öğretmenlere katkı sağlaması umulmaktadır. Araştırmanın planlanıp, uygulaması ve değerlendirilmesinde birçok değerli insanın katkısı olmuştur. Özellikle çalışma sürecinde yönlendirmeleriyle katkılarını ve desteğini esirgemeyen danışman hocam Sayın Doç. Dr. Mücahit DİLEKMEN e, araştırmanın istatistiksel işlemlerinde ve tabloların oluşması sırasında her türlü desteği sağlayan Sayın Yrd. Doç. Dr İsmail SEÇER e teşekkürlerimi sunarım. Tez çalışmamda yardım ve desteklerini esirgemeyen, değerli okul yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çalışmam süresinde kendisinden hoşgörü, destek, anlayış ve teşvik gördüğüm eşim Erkan YILMAZ a, her zaman bana manevi güç veren çocuklarım İclal Erva ve Kerim Osman a teşekkür ederim. Ayrıca yaşamımın her anında olduğu gibi, bu araştırma süresince her konuda yardımlarını, sabır ve desteklerini esirgemeyen değerli anneme, babama, kardeşlerime ve adını sayamadığım pek çok kişiye minnettarım. Tezimin sonuçlanmasında en az benim kadar mutluluk duyan herkese sonsuz teşekkür ederim. Erzurum 2015 Leyla SEVİM YILMAZ vii

10 İÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY TUTANAĞI... i TEZ ETİK VE BİLDİRİM SAYFASI... ii ÖZET... iii ABSTRACT... v ÖN SÖZ... vii TABLOLAR DİZİNİ... xi KISALTMALAR DİZİNİ... xii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ Araştırmanın Amacı Araştırmanın Önemi Problem Cümlesi Alt Problemler Sayıltılar Sınırlılıklar Tanımlar... 8 İKİNCİ BÖLÜM 2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR Kuramsal Çerçeve İlköğretimin Amaçları Serbest Etkinlik Dersi Serbest Etkinlikler Dersinin Amaçları Serbest Etkinlik Dersinin Önemi Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlik Alanları Kitap okuma etkinlikleri Drama etkinlikleri Oyun etkinlikleri Müzik etkinlikleri Satranç dersi programı viii

11 Tekerleme etkinlikleri Bilmece etkinlikleri Bulmaca etkinlikleri Sanat etkinlikleri Spor etkinlikleri dersi programı Sergi etkinlikleri Grup tartışmaları etkinlikleri Hayvan besleme etkinlikleri Bitki yetiştirme etkinlikleri İnceleme gezi gözlem Serbest Etkinlik Dersinin Etkinlikleri Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Dersini Gerçekleştirirken Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler Serbest Etkinlik Derslerinin Öğretme-Öğrenme Sürecinde İlkeler İpucu Öğrenci katılımı Pekiştirme Güdüleme Dönüt ve düzeltme Araştırma Konusuyla İlgili Yapılan Araştırmalar Yurtdışında Ders Dışı Faaliyetlerin Durumuna Bazı Ülkelerden Örnekler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Araştırma Modeli Evren ve Örneklem Çalışma Evreni Çalışma Örneklemi Veri Toplama Araçları Verilerin Toplanması Verilerin Analizi ix

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. BULGULAR VE YORUM BEŞİNCİ BÖLÜM 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Görev Yapılan Okul Türü (Resmi Okul-Özel Okul) Değişkenine İlişkin Sonuçlar Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Mesleki Kıdem Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine İlişkin Sonuçları Serbest Etkinlik Dersinin Uygulanmasında Öğretmen Görüşlerinin En Son Bitirilen Okul Değişkenine İlişkin Sonuçları Öğretmenlerin Serbest Etkinlik Derslerine İlişkin Genel Görüşlerine ve Önerilerine Yönelik Sonuçlar Öneriler Uygulamacılar İçin Öneriler Araştırmacılar İçin Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK EK EK ÖZ GEÇMİŞ x

13 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi Tablo 3.1. Serbest Etkinlik Dersine Yönelik Öğretmen Görüşlerini Belirleme Ölçeğinin Alt Boyutları Tablo 3.2. Veri Toplama Araçlarının Uygulandığı Okullar ve Uygulanan Öğretmen Sayıları Tablo 4.1. Görev Yapılan Okul Türüne Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.3. Mesleki Kıdem Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.4. Mesleki Kıdem Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.5. Okutulan Sınıf Değişkeni Açısından Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 4.6. Okutulan Sınıf Düzeyi Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.7. Hizmet İçi Eğitim Alma Değişkenine Göre Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Tablo 4.8. En Son Bitirilen Okul Türü Değişkeni Açısından Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi xi

14 KISALTMALAR DİZİNİ MEB TTK RG MEGEP SPSS X N p ss z t F Sd s akt : Milli Eğitim Bakanlığı : Talim Terbiye Kurulu : Resmi Gazete : Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi : Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı : Aritmetik Ortalama : Denek Sayısı : Anlamlılık Düzeyi : Standart Sapma : Z Değeri : t Değeri : F Değeri : Serbestlik Derecesi : Sayfa : Aktaran xii

15 BİRİNCİ BÖLÜM 1. GİRİŞ İnsan bir ülkenin sahip olduğu kaynakların en değerlisidir. Her kaynak gibi bu kaynağın değerlendirilip işlenmesi, o ülkenin uygarlık ve kalkınma hızını arttırmaktadır. İşte eğitim burada devreye girmektedir. Çünkü insanın çok yönlü gelişimi, eğitim ile gerçekleşebilir. Eğitim; insana, hem çevresindeki değişmelere uyum sağlayacak, hem de çevresinde istenilen değişimleri yaratabilecek nitelikte yeni davranışlar kazandırma süreci diye tanımlanabilir (Başaran, 1983). Gelişimin hızla yönlendiği yaşamın ilk yılları, bireyin çevre koşullarından en çok etkilendiği, biçimlendirici yıllardır. Davranışların temelleri bu yıllarda atılır (Oğuzkan ve Oral, 1996, s.2). Yaşamın ilk eğitim kurumları olan ilkokullar bireyin gelecek yıllara hazırlanmasında, temel bilgi ve becerilerin kazanmasında, sağlıklı ve etkin bir kişilik geliştirmesinde önemli bir yere sahiptir. Sağlıklı bir kişilik yapısının özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Duygusal güven, Kendine tanıma, Başkalarını kabul etme, Sosyalleşme, Öğrenme güdüsü ve becerisi, Bağımsızlık, Özgürlük ve disiplin arası denge, Paylaşma, birlikte çalışma, (Oğuzkan ve Oral,1996, s.13). Bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandıran derslerin, bu niteliklerin kazanılmasında yeterli olmadığından, okulda bunu sağlayacak başka etkinliklere de ihtiyaç duyulmaktadır. Okulda dersler, her ne kadar öğretim programlarına ve öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre yapılsa da, bunların ulaşamadığı noktalar olabilir. Bu noktalara

16 2 ulaşmak ve öğrencilerin, özellikle kişiliklerinin gelişmesine yardım edecek bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, ders dışı etkinliklerle gerçekleşir (Binbaşıoğlu, 2000, s.9). Türkiye de ders içi etkinlikler daha çok bilişsel düzeyde yapılmakta ve çoğunlukla bilişsel davranışlar kazandırılmaktadır. Bu tür davranışlar bireyin öğrendiklerini yaşama aktarmada güçlük çekmesine neden olmaktadır. Bu nedenle bireylere verilen eğitimle gerçek yaşam arasında kopukluk olduğu, genellikle eğitimciler tarafından eleştiri konusu yapılmıştır. Ders dışı etkinlikler, çocuğun bilişsel düzeyde kazandığı davranışların uygulanmasını kolaylaştıran ve onları yaşama hazırlayan etkinlikler olarak adlandırılabilir (Köse, 2007 ). Klasik, yani donmuş eğitim programlarının yetersizliğini gidermek, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gereksinimlerini, yaşamsal sorunlar üzerinde, yaparak ve yaşayarak öğretmek, öğrencilerin kişiliklerini geliştirerek, onların kendi kendilerini gerçekleştirmelerine, sorumluluk ve önderlik gibi iyi niteliklerini geliştirmelerine fırsat vermek ve boş zamanlarını iyi geçirmelerini sağlamak ders dışı etkinliklerin eğitimsel değeridir (Binbaşıoğlu, 2000, s.11). Boş zamanları ya da özgür zaman ortamlarını değerlendirme, bireylerin çeşitli yeteneklerini, geliştirme, sağlıklı dinlenme uğraşları yönünde verimli kılma, eğitim ve öğretiminin vazgeçilmez amaçları arasında sayılmalıdır. Boş zaman kavramı, kişinin zamanını anlamsız yönde tüketmesi anlamını taşımayıp, kişinin tüm yetenek ve kişilik örüntüsünü geliştirmeyi, geliştirirken de dinlendirmeyi, eğitim ve öğretim uğraşları için yeni istek ve güçler oluşturmaya yönelik bir anlamı içerir. Bu konuda öğrencilerde yeterli öznel bilinç oluşmadığı gibi, nesnel boyutta, boş zaman değerlendirmelerini sağlayabilecek koşul ve ortamların olmaması da sorunun varlığını sürdürmesini kolaylaştırmaktadır (Topses, 2006, s.35). Türk toplumunda zamanı değerlendirme yeterince üzerinde durulmayan, işlev ve önemi algılanmayan bir kavram olma özelliğini sürdürmektedir. Bunun en somut örneği, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirme yönünde yapmış oldukları bazı davranışlarla ortaya çıkmaktadır. Çünkü, gençlerin boş zamanlarını tüketen en yaygın alanlar kahvehane, pastahane ya da benzer alanlardır. Spor, sinema, tiyatro, müzik, folklor ve öteki sanat etkinlikleri, yabancı dil çalışmaları, gençlerin yaşamında daha az

17 3 görülebilen etkinlikler arasında görülmektedir. Oysaki boş zamanın, bireyin eğitim ve öğretimi dışındaki gizil güçlerini geliştirici, istek ve beklentilerine uygun alanlarda kendini ifade etmesini, gerçek kişiliğinin ortaya çıkmasını sağlayabilen etkinlik aracı olarak algılanması gerekir (Topses, 2006, s.35). Eğitim ve öğretim, kişinin kendi etkinliğine dayanmalıdır. Çocuk bilgi, beceri ve alışkanlıklarını etkinlik aracılığıyla kazanmalıdır. Bunun için, okulda çocuğun etkinlik yapma, yaratma ve araştırma eğilimlerine büyük yer verilmelidir. Okulda yalnızca ders öğretmek yeterli değildir, dersler kadar ders dışı etkinliklere de değer verilmelidir. Ona göre, iyi bir okulda çocuğun yeti ve yeteneklerini ortaya çıkaracak uygun bir ortam bulunmalıdır. Bu amaçla, okulda sanatla ilgili çeşitli bölümler olmalı, laboratuvarlar, tarla, orman ve benzeri çalışma ve iş yerleri bulunmalı, burada öğrenci, öğretmenin kılavuzluğunda, gerçek yaşamın içinde, yeti ve yeteneklerini geliştirmelidir. Bu görüşler de ders dışı etkinliklere olan gereksinimi ortaya koyucu bir nitelik taşımaktadırlar (Binbaşıoğlu, 2000, s.18). Ders dışı etkinliklerle ilgili yapılan araştırmalar, genellikle, bu tür etkinliklerin, ders (akademik) başarısına, okul kültürünün algılanmasına, liderlik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına ve geliştirilmesine, benlik gelişimine, sosyal ve ahlak gelişimine, boş zamanları verimli değerlendirmeye, demokratik bir tutum kazanmaya vb. olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Toplum ve ailelerin eğitimden beklentileri gelecek nesillerinin bu tür özellikleri kazanmalarıdır. Bu anlamda, ders dışı etkinlikler, toplumun beklentileri doğrultusunda çocukların yetişmesinde ve eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesinde formal eğitim etkinlikleri kadar önemlidir. Bu tür etkinlikler için öğrencilere yeterli olanaklar sağlanmalıdır. Öğrencilere olanaklar sunulurken, öğrenciler kendi başlarına bırakılmamalıdır. Bunun için, öğrencilerin ders dışındaki etkinlikleri, öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir (Köse, 2007). Yirminci yüzyılda hızlı sosyo-kültürel, gelişmeler ve buluşlar, özellikle demokratik düşünceler, insan haklarındaki gelişmeler eğitime de yansımış, eğitimdeki beklentilerin artmasına yol açmıştır. Geleneksel eğitimi birey yararına değiştirmeye zorlamıştır. Geleneksel eğitimdeki öğrenciye bilgi yükleyerek sadece zihinsel gelişime önem veren anlayış yerini yeni bir anlayışa bırakmıştır (Yeşilyaprak, 2010, s.2).

18 4 Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevreler ve alandan gelen dönütler ile Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarını sağlamak amacıyla İlkokulda serbest etkinlik uygulaması başlatmıştır (MEB, TTK tarih ve 75 sayılı karar). Özetle, okulda okutulan dersler, öğrencilerin eğitimi ve bütünsel gelişimi için, herşeyi içermeyebilir. Bunları, yine eğitimin amaçları doğrultusunda geliştirecek olan Serbest Etkinlikler dersleridir. Bu nedenle Serbest Etkinlik derslerine, diğer derslere verilen önem kadar önem verilmelidir. Dündar ve Karaca ya (2011) göre çeşitli ülkelerde Serbest Zaman Etkinlikleri okul müfredatlarına yeni girmemiştir. Serbest Zamanla ilgili aktiviteler, okullardaki birçok etkinlik ve öğretim sürecinde yer alan durumlarla yakından ilgilidir. Serbest Zaman Etkinliklerinde öğrencilere direk bir mesaj verme durumu söz konusudur. Serbest Etkinlikler, öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin rol aldıkları etkinliklerdir. Bunun için, öğrencilerin gözünde bir ders gibi algılanmaz. Öğrencinin ilgi ve isteğinin yanında, bu etkinliklerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceği okul bahçesi, spor salonu, özel yetenek salonları, kütüphane ve okuma salonu vb. ortamların da olması gerekmektedir. Güvenç in (1992) bildirdiğine göre, bu konuda gelişmiş ülkeler, hem ders dışı etkinliklere ve hem de bununla ilgili gerekli altyapı olanaklarına gerekli önemi vermektedirler. Örneğin; Japonya da her öğrenci ilköğretim 4. sınıftan itibaren en az bir ders dışı etkinlik seçmek zorundadır. Bunun yanında, bütün öğrenciler, formal dersler bittikten sonra günlük iki saat seçtiği ders dışı etkinlikle ilgili okulda çalışmak zorundadır (Akt: Köse, 2007). Suzuki nin bildirdiğine göre, bugün Amerika da okullarda ders dışı etkinlikler okul yaşamının bir parçası haline gelmiş ve özellikle özel okullar bu etkinliklerle okullarının reklamlarını yapmaktadırlar (Akt: Köse, 2007). Büküşoğlu ve Bayturan ın (2005) Serbest Zaman Etkinliklerinin, gençlerin psiko-sosyal gelişimini olumlu yönde etkilediği, Serbest Zaman Etkinliklerinden önce kendilerini sessiz, pasif algılayan gençlerin Serbest Zaman Etkinlik sonrası aktif, girişken, güvenli, daha az kaygılı algıladıkları, kendini tanıma, düşüncelerini ifade edebilme, sorumluluk alma gibi sosyal becerilerinde de artış olduğunu ortaya çıkarmışlardır.

19 5 Serbest etkinliklerin amacı; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır. Serbest etkinlik saatinde uygulanacak etkinlikler yoluyla öğretmenler öğrencilerinin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek ortamlar düzenlerken öğrenciler kendilerini tanıma imkânı elde edeceklerdir (TTK tarih ve 75 sayılı karar). Tüm bu niteliklerin öğrencilere etkili bir biçimde kazandırılabilmesinde Serbest Etkinlikler dersinin okullarda etkili biçimde gerçekleştirilebilmesinin rolü büyüktür. Bu çerçevede bu araştırma, Serbest Etkinlik dersinin ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirlemek ve eksiklikleri gidermek açısından önem taşımaktadır. İlk eğitim kurumları resmi ve özel ilkokul olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım ise; yönetim ve denetimim tamamen devlet kontrolünde olduğu resmi ilkokullar, yönetimi özel mülkiyete, denetimi devlete ait olan özel ilkokullar şeklindedir. Bu okul türleri arasında farklılıklar bulunmaktadır. Toplumdaki hızlı nüfus artışı, ailelerdeki sosyo-ekonomik gelişmeler, genel yaşam standartlarının gelişmesi gibi etkenler, bütçeden eğitime önemli oranlarda pay ayrılmasına karşılık resmi okulların özlenen eğitim standartlarına ulaşmasını geciktirmektedir. Eğitim-öğretime yönelik beklentilerin karşılanmasına, eğitimde niteliğin geliştirilmesine, devletin bu konudaki önemli ve ağır yükünün hafifletilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan özel okullar; belirli bir ekonomik düzeyde olan ailelerin çocuklarına yönelik eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır (Fındıkçı, 2004, s.53). Özel okullar, ilgili kanunlarla saptanmış çağdaş eğitim-öğretim hedeflerine ulaşması yönünde önemli başarılar göstermiştir. Bugüne kadar milli eğitim için örnek ve model olan pek çok çalışma ve proje gerçekleştiren özel okulların en önemli özelliği, dünyada gelişen teknolojiyi anında transfer edip ülkemiz şartlarına uyarlamaları ve eğitim hizmetine sunmalarıdır. Bugün sahip oldukları bina, alt yapı, çağdaş teknolojik imkanlar ve bilgisayar teknolojisi; gerçekleştirdikleri sosyal ve kültürel etkinlikler; katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinlikler ve Türkiye ye kazandıkları başarılar ile özel

20 6 okullar milli eğitim sisteminin özellikle nitelik bakımından geliştirilmesinde büyük katkılarda bulunmaktadırlar (Fındıkçı, 2004, s.53) Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı, resmi ve özel ilkokullarda uygulanan Serbest Etkinlik derslerinde gerçekleştirilen eğitim etkinliklerini öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmektir. Bu temel amaca bağlı olarak Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi, hizmet içi eğitim alıp almama değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine ilişkin genel görüşlerini belirlemektir Araştırmanın Önemi İlkokulda önemli yeri olan Serbest Etkinlik dersinin amacına ulaşması, dersin, derse özgü nitelikleri taşımasına ve süreç boyutunda etkili biçimde uygulanmasına bağlıdır. Serbest Etkinlik dersi öğrencileri, bilişsel, davranışsal ve akademik yönden olumlu etkilemesine karşın öğretmenlerin akademik öğrenmeye önem vermesi, eğitim programlarının yoğunluğu, fiziki koşulların yetersizliği gibi nedenlerden dolayı ihmal edilmektedir. Serbest Etkinlik derslerinin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınabilmesi için değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak uygulamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Araştırma bu dersin daha etkili bir şekilde işlenmesi amacıyla desenlenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda, Serbest Etkinlik dersi üzerine çalışılmışsa da öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersleri ile ilgili görüşleri görev yapılan okul türü, cinsiyet, mesleki kıdem, okutmakta oldukları sınıf, hizmet içi eğitim alıp almama, mezun oldukları okul değişkenleri açısından araştırılmamıştır. Bu nedenle araştırmanın alana önemli katkılar sağlayacağı, yeni araştırma olanakları yaratacağı, yapılacak değerlendirmede ulaşılan sonucun konu ile ilgili yeni araştırmalara fikir ve yön vereceği düşünülmektedir.

21 7 Bu dersin yararları ve gerekliliğini göstererek, Serbest Etkinlik dersinin önemsenmesi ve desteklenmesinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere katkıda bulunabileceği de düşünülmüştür Problem Cümlesi Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul), cinsiyet, mesleki kıdem, bitirilen okul türü, okutulan sınıf düzeyi ve hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? Ayrıca öğretmenlerin Serbest Etkinlik dersine yönelik görüş ve önerileri nelerdir? Bu problemi açıklamak amacı ile aşağıdaki problem cümleleri cevaplandırılmıştır Alt Problemler 1. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında görev yapılan okul türü (resmi okul-özel okul) değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 2. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 3. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 4. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında okutulan sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 5. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında hizmet içi eğitim alıp almama değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 6. Serbest Etkinlik dersinin uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri arasında bitirilen okul değişkenine göre anlamlı farklılık var mıdır? 7. Öğretmenlerin Serbest Etkinlik derslerine ilişkin genel görüş ve önerileri nelerdir?

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız;

DEĞERLER EĞİTİMİ. Değerler Eğitimi Planımız; Değerler Eğitimi Planımız; DEĞERLER EĞİTİMİ Kurul ve komisyonların kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların tüm okullarımızda 2010/53 no lu genelgeye uygun, birlik içinde

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi

Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi İ Ç G Ö R Ü ANNE BABALARA KILAVUZ-2 Başarı İçin Boş Zamanların Verimli Değerlendirilmesi Boş Zaman Nedir? Boş zaman; kişinin mesleksel, ailesel ve toplumsal ödevlerini yerine getirdikten sonra kendisi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER SINIFLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 Türkçe 11 11 11 6 6 5 5 5 Matematik 4 4 4 4 4 4 4 4 Hayat Bilgisi 4 4 4 Fen ve Teknoloji 3 3 4 4 4 Sosyal Bilgiler 3 3 3 3 T.C.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine

12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine 12 YILLIK ZORUNLU VE KADEMELİ EĞİTİM SİSTEMİ NDE İLKOKUL BİRİNCİ SINIFLARDA YAŞANAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Emine POLAT Yüksek Lisans Tezi Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Doç.

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Çağdaş Eğitim *Toplumların ihtiyaç ve beklentileri durmadan değişmiş, eğitim de değişen bu

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI

Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Kostüm Ve Aksesuarlar ÖĞR. GÖR. ÖZLEM BAĞCI Tanım Kostüm, insanların rahatlamalarını sağlamak, eğlendirmek, canlandıracağı karaktere bürünmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan ve daha çok gösterilerde

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ

2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ. Abdullah ATLİ 2. PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİKTE HİZMET TÜRLERİ Psikolojik Danışma ve Rehberlik 1. Hizmet alanlarına göre 2. Temel işlevlerine göre 3. Birey Sayısına göre 4. Öğretim basamaklarına göre 5. Problem alanlarına

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını

O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını EĞİTİCİ OYUNCAKLAR O Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar çocuğun bilişsel, bedensel ve psikososyal gelişimlerini destekleyen, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MB-Özel Eğitim 364 6 2 2 3 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması

Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU Arş. Gör. Osman BASĠT Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi A.B.D Tematik Yaklaşım Tematik

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye

Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Ülkemizin okumuş insan ihtiyacının olduğunun farkına varılarak; Yüce önder M.K.Atatürk ün Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olan

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

AKADEMİK ETKİNLİKLER

AKADEMİK ETKİNLİKLER TÜRKÇE ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ANASINIFI EĞİTİM PROGRAMI Okul öncesi eğitim, eğitimin ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek, onların gelişim özelliklerini

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11

Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 Yıl: 2014,Yazarlar: Okay DEMİR,Yasemin ERSÖZ, Dergi Adı:İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Cilt:1, Sayı:1 Sayfa Sayısı: (1-11 arası) Türkçe dersinin temel amaçlarından biri öğrenenleri

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP)

YAYLACIK İLKOKULU 0-18 (7-11 YAŞ MODÜLÜ) AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI YILLIK DERS PLANI(2.GRUP) ŞUBAT 24/02/2016 1. Programa ilişkin olumlu görüş geliştirmeye başlar. 2. Programın genel amaç ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur. 3. Programa devam etme konusunda motivasyonu artar. 4. Programdan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ GÖRGÜ KURALLARI KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. PROGRAMIN

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALAN TANITIMI ALANIN TANIMI:Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim dallarının yeterliklerini Kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ Sunum: Yaşar ÜNAL-Osman AKSOY-Elif ÇAĞLAYAN-Mustafa DİKİCİGİL İNSANİ EĞERLER HAREKETİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve

Detaylı

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1

1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 İçindekiler 1. Bölüm: Toplumsal Yapı ve Sınıf Yönetimi...1 Giriş...1 ÖĞRENCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN TOPLUMSAL ETMENLER...2 Aile...3 Anne Babanın Çocuğu Yetiştirme Biçimi...3 Ailede Şiddet...4 Aile İçi Çatışmanın

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ

OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ OKUL & ÇEVRE İLİŞKİLERİ Okul Çevre İlişkilerinin Temel Boyutları (Aydın, 2004, 162): 1. Okula ailenin katılımı 2. Ailenin okul yönetimine katılımı 3. Baskı grupları ile ilişkiler 4. Okulun çevreye katkıları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ

22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ 22. Baskı İçin... TEŞEKKÜR ve BİRKAÇ SÖZ Eğitimde Rehberlik Hizmetleri kitabına gösterilen ilgi, akademik yaşamımda bana psikolojik doyumların en büyüğünü yaşattı. 2000 yılının Eylül ayında umut ve heyecanla

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ

ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ATATÜRK ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI 7-19 YAŞ AİLE EĞİTİMİ PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİLER VELİ DAVETİYESİ.doc NEDEN ANNE BABA EĞİTİMİ? 7-19 Yaş Aile Eğitimi Programı ailelerin

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere

HEDEFLERİMİZ. Öğrencilere MİSYONUMUZ Özel Üsküdar SEV Ana sınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu güncel öğretim teknik ve yöntemleri ile zenginleştirilmiş eğitim programlarını uygular. Ulusal kültüre ve evrensel değerlere saygılı, Türkçe

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocuk Edebiyatı 254 4 2 2 4 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı