L.9..04/2013 Konu : Resim ve Kompozisyon Yarışması TÜM RESMİ VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN" name="description"> L.9..04/2013 Konu : Resim ve Kompozisyon Yarışması TÜM RESMİ VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN">

_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "_.b~ T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bölüm :TemeI Eğİtim 2 Sayı : / "" ~O-:::> L.9..04/2013 Konu : Resim ve Kompozisyon Yarışması TÜM RESMİ VE ÖZEL OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN İlgi :Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı yazısı. Ekmek israfını Önleme Kampanyası çerçevesinde ülkemiz genelinde öğrenciler arasında "Resim ve Kompozisyon Yarışması'nın ekli şartname doğrultusunda düzenlenmesi uygun görüldüğüne dair İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısı ve şartname ekte gönderilmiştir. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim. EKLER: 1- Yazı 2- Şartname _.b~ Uğur KOLSUZ ~ Şube Müdürü :Memur: N. İSEN~ :Şef : A. ERKAN cv". Hilkümet Konağı Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi Sincan-Ankara Bilgi için Telefon: ( ) Faks: e-posta: sincan06 Elektronik Ağ:

2 :30 MEM kültür » P 3/8 i.i..-. MİLLı EGİTİM BAKANLIGI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : /821.05/ /04/2013 KoDU: Resim ve Kompozisyon Yarışması i...valillglne (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: tarih ve sayılı yazı. Toplumumuzun nimet bildiği ve kutsal bii değer atfettiği~"ek.tnek1e ilgili üretim,. tüketim, israf ve tüketici alışkanlıkları konularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'mn ilgili kuruluşu Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir araştırmada, ülkemizde günde 6 milyon, yılda 2.1 milyar eioneğin israf edildiği sonucu ortaya çıknu~tır. Başbakanlığın 2 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/3 sayıh Genelgesi ile bir kampanya başlatılıruş, Genelgede toplumsal bir bilinç ve farkındalık o1u~turulınası için kamu kunım ve k:urul\lşlanndan azami ölçüde katkıda bulunması istenmiştir. Kampanya ile israf konusunda toplumsal duyarlılık olu~nırulmaslt israfın iiretim ve tüketim a~malarında önlenmesi, ekmeğin uygun yöntemler ile muhafazasının sağlanması, bayat veya ihtiyaç fazlası ekmeğin yine insan gıdası olarak değerlendirilmesi konularında toplumun bilinçlendirilmesi ve tam buğdayekmeği tüketiminin yaygınla~tırılmasl amaçlanmıştu'. Bu çerçevede Bakanlığımız ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı i~birliğinde tüm resmi ve özel ilk, orta ve lise düzeyi okul öğrencilerini kapsayan, resim ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine karar verilmiştir. İlinizde Ekmek İsrarını Önleme Kampanyası çerçevesinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin katılacağı bir resim ve kompozisyon yanşması düzenlenerek her kategoride birinci olanların 3 Mayıs 2013 tarihine kadar gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim. NabiAVCI Milli Eğitim Bakanı EK: İlgi yazı ve elderi (7 sayfa) Bu belgc, 5070 snyıh Elektronik İmza KQııununun 5 inci mndderi geregince süvcnli olcktronik im;:ıı ile iml:ıllunrnı~tır Evrnk teyidi Miresinden fl4s-clc2 Sf41 ıı kod.u jlc yapılabilir. Konya Yolu/r.Okull:ır/ANKAR.A Ayrıntılı bilgi için: Yıı,ıır ŞAHiN (öğren'nen) Elektronik Ağ; Tel: (O S12) Faks: (OSıı}

3 '" t ~ 2013~ :29 MEM kültür » P 1/8 T.C. ANKARA VALİLİöİ Milli Eğitim Müdürlüğü ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : /821.05/ /04/2013 Konu: Resim ve Kompozisyon Yan~ması... ilçe MİLLİ EGİTİM MÜnÜRLÜÖÜNE İlgi : MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün tarih ve sayılı yazm. Ekmek İsrafının Önleme Kampanyası çerçevesinde ülkemiz genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Resim ve Kompozisyon Yarışmasılının ekli ~artname doğrultusunda düzenlenmesinin uygun gö!iudüğüne dair Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ve ~artnamc ckte gönderilmi~ir. Söz konusu yarışmanın ilçenize bağh resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumlarına duyurularak: okullardan gelecek eserlerin ilçeniz tarafmdan değerlendirme yapılmadan tarihine kadar MüdürlÜğümiize gönderlımesini rica ederim. \.., İsmail Hakkı ÖZEN Müdür a. Şube Müdürü EKLER; Eki :1- Yazı :2- Şarmame '"' DAGITIM B Planı L/ Ya sar SUBAŞl os Ş of Bu belge, 5070 ~;ıyılı Elektronik iın:.:(\. Kımununun S inci mııddr:ııi ~l'eğincc giivenli elektronik im;ı:ıı ile imz:ılanmışıır Evrnk teyidi udrc:sindcn 518d cc79 308S 8c36 3b87 kodu ile ynpılabilir...

4 YARlŞMA ŞARTNAMESİ KONUSU Yar1şma konusu; Ekmek İsrafmın Önlenmesi. GEREKCE Ekmek İsmfı konusı:mda. farkındalık ve duyarlılık. yaratmayı, toplumun tüm kesimlerini bilinçıendirmeyi~ israf alışkanlı~lm degiştirmeyi, ekmek israfıyla birlikte di~er israflara da dikka.t çekmeyi ve kaynaklarımızın heba olmamasını hedefleyen Ekmek tsraftnı Önleme Kampanyası, 17 Ocak 2013 tarihinde, Başbakanırnız Sayın Recep Tayy.ip ERDOCAN'm himayelerinde başlatılmıştır. Toplumumuzda kutsal sayılan ve "nimet" olarak adlandınlan ekmek, herkesin sofrasına giren ve herkes tarafından tüketilen bir besin maddesi oldu~undan hedef kitle toplumun bütün kesimleridir. Bu geruş kitleye ulaşmak bakımından, 02 Nİsan 2013 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. TlJRi) Resim ve Kompozisyon Yarışması. *MACI ÖzeUkle. çocl,lklanmıztn ekmek israfi, iarafın önlenmesi ve bayatlayan ekmeklerin evlerintizde, okul ve ö~enci yurtlarındaki yemeklıanelerde. kantinlerde, kurum yemekhanelerinde, lokantalarda. otellerde ve ftnnlarcla ne şeklide israf ediıdigi~ bayatlayan ekmeklerin nasıl değerlendirildi~i ve ne şekilde muhafaza edildigi konularında biiinçıcndirilmeleri ve israfkonusundaki düşüncelerini ortaya koymaları. )(APSA~ Ym~maya katılacak eserler "ekmek israfi ve önlenmesi" tcmah olup, kamuoyunda özellikle genç nesillerde ekmek israfına karşı duyarlılı~ln artınıması hedeflenmektedir. HEDEF mlest Türkiyo çapındaki tüm resmi ve özel ilk, orta ve lise dengi okulların ö~renci1eri. JÜRİ Değerlendirme; iki Bakanlık ve STK temsilcilerinden oluşan. resım ve kompozisyon yarışmaları için S'el' kişilik komisyon ile gerçekleşecektlr :30 MEM kültür » P 4/8

5 YA13..ıS.MA KATEGORİşj Resim~ İlk, Orta ve Lise. Kompozisyon; nk, Orta ve Lise olmak ll7~re 6 kategoride yapılacaktır. YARıŞMA KOŞULLARI REsiM; a) 35x50 cm boyutlarındaki resim ka~ıdına olmak flıere; sulu boya, pastel boya, kuru boya, guaş boya ileserbest teknik kullanılacaktır. b) Ekmek israrı resminin tasarımı öncesi, aile buyüklerinin göruşlerinin alınması ve özellikle gelişmemiş ülkelerdeki açlık konusunun bsaca araştıniması yararlı olacaktır. c) Resmin arka yüzünün sağ alt köşesine, yarışmacının, adı, soyadı, yaşı, okulu, sınıfı, ili, yanşma kategoı:isi, adres ve telefon numarası yer alacaktır. d) Resim, özgün ve daha önce başka bir yanşmada yer almamış olacaktır. e) Resimler mukayva muhafaza ile gönderilecektir. t) Yarışmaya katılan resimler geri verilmeyecek olup, tüm telifhakkı Toprak Mahsulleri Genel Müdürlü~üne ait olacaktır. KOMPOZİSYON; a) İlkokul; serbest el yazısı ilc beyaz çizgisiz A4 dosya kağıdı, en fazla 2 sayfa, jüri de~erlendirmesi için biri as114 fotokopi olmak ÜZere 5 nusha. b) Ekmek israfı hikayesinin tasarımı öncesi, aile büyüklerinin görüşlerinin alınması ve özellikle gelişmemiş ülkelerdeki açlık konusunun kısaca araştmlması yararlı olacaktır. c) Ortaokul ve Lise; Beyaz çizgisiz A4 dosya kağıdına, Times New Roman karakter, 12 punto ve ı,s satır ara.h~ı, en fazla 3 sayfa, jüri değerlendirmesi için S nüsha. d) Kompozisyonun arka yüzünun sa~ alt köşesine, esere wat vermeyecek şekilde, yarışmacımn. adı, soyadı, yaşı, okuıu~ sınıfı, ili, yanşma kategorisi, adrt;s ve telefon numarası yer alacaktır. e) Hikayeler, daha sonra basılarak yayırnlanacağmdan, hikaye kompozisyonunun konulacağı zarfiçerisine aynca CO'ye kaydedilmiş olarak gönderilecektir. f) Eser özgün ve daha önce yayımlarunanl1ş olacaktır. g) Yarışmaya katılan hikayelerin tüm telifhakkı Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğüne ait Qlucaktır :31 MEM kültür » P ~/R

6 :33 MEM kül tür » P 8/8 i 2 Nlı"ın 20'3 SAL.I Resmi Gazete Sayı: 28S06 GENELGE Bn.:;bilk.nQ IıIWuı.; -. Konu : ~kmek Is:rııfmı Önlııme KampM)'IllII. GEtiıLGE Toplumumuzun nimı:t bildisi...ol kui$(l1 hir dcaer ııtiettigi ckmçklıı Hgili Orctim, tılketim, J:$nıf "'e tukı:tici ıılışkıınlıkltırı konularında: Cıdu. T:ıtım 'IC HnYllnllcıhk &knnlır,lnllj ilahi kuruluşu Toprnk MııJısul1cri Oliı:l (TMO) Geııcı MUdurlUAn tıırnfından yurt çııpındn ynpurıhın bir ~1Irmadu; Ulkcml:ı:dc sande 6 milyon. yıl<la 2,1 milyıır ekmı:q,in i~raf ~ tlildiai sonucu ort.ıyn çıkmıştır. Sö" konusu ekmek isrııı'ınm blıstlnku panısııl kıırşılıaı; 1.5 milyar TL olup bu rakam HOk.tımctlmi;,: döneminde dunyıı sımlnmıı"ındıı llk sıralıırdrı oldu~umu~ un IhrnClltındnn dele ettisimiı; bir yıııık gelire eşde#c:rdir. Bu UıllcU sonuçlıır. ekmek israrının IInltnmeslne YMelik tcdbirl~jn Ivedilikle nhnmd,$ını gerekli kılmış. bu do~rultuda l'iukumcıimiz4l= tarihinde "Ekmek!:>nıtim Onlem: Kı:ı.mPQn~ıısl" bllşlatılml~tır. Kamp4ll)'1I iıc inraf kon\ll!umlıı toplumır.w duyıırlılık ohlşturu!mll.'l, iı:ro.fırı üretim vo tukcıim ıış.ıımn]tınndıı önlenmesi. ckmegin uygun yöntemler ilc: muhnrl\7.a5ının sııtlııııma'il, beyııt veya ihıiyd.c rıızlııııı cknıqin yine in~n gıdıısı olıırilk değerlendirilmesi Konu!ıuındıı toplumun bilinçlc:ndirllme~i vı;: tam bu~(jıl)' c:kınegi t1lk,uminin )'a)'~ınııı.ştırılmu..'lı ıımııı;lıınmııkuıı:lır. Bu çerçevede: ı. KnınpMynnııı toplumun tum kdimlcrine uii\şcbllccek bo)'uttn snrdurtılobtımesllçirı bu kapııamdn Qhnnn kdbil' ve ydriltnleıı fanliyetlain uygulamn Sllrtçleri ilc sonuçlımnın lılcıımeşj vo deaerlendirilmesi amaçıylıı ilgili kufuluşhır nrıı:ıındl1 gerekli işbirli~i \iç Içoordimısyonu ıııı~ll\lnıık I.ll.erı;: Gıdıı. Tarım...e tlayvallcllık Bakımııgı ~ ilgili kuruluşu TMO Genci MQdUrlOAD görevlendirilmiştir, 2. Boktınlıklıır. vıı.lilikl':f. belediyeler. Universheler ile diacr kamu kurum ve kurulıışlnrı; lilııcakllırl tedhlrler ve yapacakları fıuıliyetlerl~ kampanya)!! destckleyeceklı:r. tom yurtta etkin bir biçimde yqrutolecck olan çahşmıılarla isrııfın önlenmesi hu~us\lndıı ıoplumısa\ bir bilinç ve tarkındıılık oluşturulmosmn aznmi öıçnde katkıda bııh.ınaenklardır. J. Kampanywun amııcınn ulaşabiimesi i~in toplumun her kesimine yönelik bilgilc:ndim1c Ile bilinçlerıdinnc fıı.aliyetlc:ri duzcıılcnocck; Iıı.ılkımız. sivi! toplum kuruluşhır!. özelscktör vc meslek ~1ıI'UIU4h:ıt1 ilc işbirliai yııpılacaktır. 4. Toplumun Wrnelini Oluşturm aile...e kudınlllfın roltlııll dikkate ttlıın sosyal poliiikalar g.:ıliştirilçeck. ö"clliklc çoc\ıklnrımızın vo gençlerimh:!n kıunpıınyııyil kııtılınlılıırlll1 özcııdirı:l1 projeler olll1iturulnrıık u)'gulamıı)'" konulıwııktır. 5. tlsni kuruluşlur tl.ırı.ifırnllın k.onuya i1i~kin ca,itim. seminer, pwıel. koıifl.:rnnıı ve toplamı gibi orgııni:(.il:~yonll1l' ıeniplcrıee.:k 'i\; SO:t konusu c:tkinliklı.:rdç; u~lınmı sonuçların". ckmek. israfının önlenmesine ve tam bugdııy ekınc~i IÜketiminin faydohırını:ı ilişkin bilgik'\' verilecek ve bu kampıınya knpsamındıı hllzırlıına kamu spötu. film ve animıı.~yon gibi çıı.lıştrulllil' go~ı!.lrııecektir. 6. Bu kupı;amdıı. bakıınh\.: ve kurulıışlııtı:ıı ıcmin edilebilecek ylc(,i1ı Ve söt:.;cl mmzcmc:ler medya ve dil!.cr ilc:!i~im ıırllçlarl kujlanıllll".ık toplumun her kesimine: "Iuşunlmaya çıı!ışılacn.k; özellikle: sur, isııısyon, durak. metro, hqvfll.ılmlı. kara yolu. IImnn. toplu taşırun. nrııçlıırı Ve bcnzı.:ri kııınuyıı nçık yerlerde yazılı ve görsel bilgilendirmıı ça1ı$mıılnrı yapllnc$tır, '1. Ilgjll bakanlık ve kurumbırca> nmbıılııj. sr.ımııj. kl1liu:. hijy!:n. Un:l.im, d;ı~ıtım vı: satış gibi konulıırda ekmı::k isrilfınnı önlenmesine...c mm bugdo)' ckm=~i tqkı::timinin )'ıı.ygınlıı.ştırılmil.qınlı katkı stıg.jllylicıık mevzuat duzenlemelerl ılı.: bu knpıııımda gerekli denetimlerin yapılmılsl s.agl4ı\ııcaktır. II. lntı:met sitelerinde. ww\!i.ckmeklmjl:tl'll>.sqid ııdrelsim:!ink verilerek. Orudı:ı yer Ala.n "farki:rc"de Ekmı:k Israf! Arııştırmu,QI" sonuçlıltının de4(:l'lendifilmc~i ve uysuil1m:ıylı konul~ i=ıjblr IlC faııliycth:ıin bu de~ı:rıcndirmc:l~ çerçevesinde plıınlnnmıı.qlruı ilnem verilecektir. 9. l'oplu tüketim yapılim kamu kurum vı:: kııruluşlarında bulunan yemekhanelerde: menllye göre: ekmek çıkıırılması, ckmc~in ince dilimlenmiş olnr.ık. paketli rol ek.meqin i$e doşük grnml\llı olwuk sunulması, tam buad:ıy ckmc~i bulwıdurulmmııliln su~hınmıı.ıu ve tll/.;.;ıiminiıı YUY8In!uşl.ırılmıı:ı1 wnncıylıı gerekli tedbirler ühnncııktı ıo. Bcl«llyc!ı;:r ve il özel idıın:tı:rinl:\: ekmek rırınlııı'ı düzenli Olill'llk denedenecek, gerekli :logiık ve m<;ırl.l.liu şartlarını ıııı8hıyıımil)'l\rı fırmların Orc:tim yapm~mıı iı:in vı::tilmcmcsi ıımııcıyın Içişleri Bııklınlılıncıı gerekli dq:o.ı:nlemclçr ynpılııcaktır. ı ı, üretici ilc lukctlejlerl teşvık cdiıcek tedbirlerin ııhnma$ı. ekmek Uretim ve satış noktalnrmda istihdam c:dih:n kişiler ilı: rcstorm, fırın. oıel ve turi7ju $cktorll çıılışanlıırının csitilmı;$i için meslek odalarıylıı lşbirıı~ı yapılmıı:;ı h\.ı:l1.ı:li!ltlııdo: Oıda. Tarım "'e ı-hıyvancılık Bukunh~ınca serekli ÇII/ışmulur yııpılııcıı.krır. 12. Sıııılıkh beslenme de dıihıı olınıık Oıct'e e~ilid progrnm. c,!tldlıhk '\Ic yıı.rışmnlnr dliıı:nlcnct:ı:k '\ıcı bu konuların temel ı:ı~tim ders mürredab içqri~ine dlllıil edilm~sj için gl.lrckli tedbirler Mıııı E~tlm &kıınlıaım:ıı al ınıicllktır.

7 13. Sıı~lıklı ve dengeli beslenme amııcıylııııım bu9,d!l)' ekme~1 tukctiminin teşvik edilmesi iyi n toplum sııgııgı alanında gerekli çnlışrnalw' Satıık Bııkıınlı~mcıı yapılııenkur. 14. Kıımpıınyn ~onularının: desteklenen \Le ko.ynıık aktarılan film ve tiyatro dtıhu her turın sıı.hnc sanıltı 81mnryolnr ı ve projclcrdc uygun bır şekilde Işh::nmesi.!ilm ve projelere gi11l veyaılçık spotııır yerıeştirilmesi ve konu ilc ilgili O~i scktöri.ln teşvik edtlm~!ll için gerekli tedbirler KOIIUr ve Turizm Bııkıınh~ını,)ıı Illınııcılktır. 15. K,\l.mpıınya konullltl)'ln ilsili olanık ho.lkı bllinçlendimıı: çallşmıılnnnıı Di)'Me! İşıeti Bnşkıınlı~ıncn gerek.li kıı.tkısu~ııuıııcukurı 16. Toleviıyonvc radyo progtııınlnrında kıınır>ı.myııyıı Hi~kin kıunu spotlıırının yııyınlıııımllsl ml'ıııcıylıı. gelliıkll Qlllışmulnr ilgili kurum Ve kuruıuştlllc3 )'Ilpılocııktır. Ek.mek IlImfıol Önleme KllmpMya.~ı, tam buadlıy ckmegini yl\ysınl:j.\.1ırmıı amacını du içine illacak şekilde. tnm kurum ve kııruluşlıın:ıı işbirlisi içeriliinde ve kol'lltltlıklayorotolcrtk takip edııı:ı:ck. eknlııaın iııtııf cdilm~meııi hilim:inln ıum fcrtlerimil, için bir yıışum biçimi hıııinıı gelmesi ö7.ı:ndltih:cekıir. Komu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra; hıdkımı:t. sivil (oplum kuruluşları. memur. işçi \1(: işveren kuruluşımı. meslek odıt ve birlikleri. ulusal ve yerel b!l.$li1 ile Ö~i :ıektorun, ~ok önemli bir iruııııılık göl\,-vi olan bu kıırnpanynyn gônnıto olıı.rıık her turlll destiik ve yardımı sa~layııcliklıırınl\ innncımı;ı t\ım~ır. Bilgilerini ve serc~ini Memle rica edetim. Recep Tııyylp ERDOÖAN Bıı.şbııklUl

8 OD'Q.LLER ',, '" ',~:;:; ':'("~3' ;i. ;:~t 'RESIM,",:.it,'", "'::c',' ::,;' ',2;,',:':, -:1, ' ';; ILKOKUL TabletPC Tablet PC Tabfet PC i ORTAOKUL TabletPC Tablet PC Tablet PC i LISE DOZEYI OKULLAR TabletPC TabletPC Tabjet PC J ILKOKUL TabletPC Tablet PC Tabtet PC ORTAOKUL Tablet PC TabletPC Tablet PC LISE DÜZEVIOKULLAR Tablet PC TabfetPC Tablet PC,ÖDÜL TÖRENİNE KATILIM Her kategoride dereceye giren ö~nciler, ögretmenlcri veya velileri ile daha sonra belirlenecek bir tarihte ödül töreni için Ankara'ya davet edilecek olup, ulaşım ve konaklama giderleri TMO Genel MüdürlllBU tarafından karşılanacaktır. YARıŞMA SÜREct ı. Ö~renci1erin eserlerini okul idarelerine son teslim tarihi: 29 Nisan 20ı:t 2. Okulların eserleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine son teslim tarihi: 30 Nisan '\ 3. İlçelerin eserleri İı Milli Egitim Mndürlüklerine son tesüm. tarihi: 02 Mayıs Eserlerin 11 Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından oluşturulacak. komisyonlnroa degerlendinierek il birincilerinin belirlenmesi: 02-03~04 Mayıs Eserler, 08 Mayıs 2013 tarihinde aşagıdaki adrese ulaşacak şekilde posta ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir. 6. tı birincisi eserler. Genel MüdÜl'lük tesislerinde, belirlenecek jüri tarafından değerlendirilerek, her kategori için Türkiye ].~ 2. ve 3. 'sü olan eserler belirlenecektir. 7. Yarışmnda il birincisi ve Türkiye derecesine giren resimler. 28 Mayıs- 08 Haziran 2013 tarihleri arasında Ankaı:a'da Talih Kuşu Sanat Galerisinde sergilenecektir. 8. Yarışma sonucu, il birincisi ve Türkiye derecesine giren hikayeler basdarak yayımlanacaktır. ADRE.,ş Toprak Mahsulleri Ofisi Gene! Müdilrlü~ü i Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube MüdürlilgU Müdafaa Caddesi No:18 (06100) Bakanlıklar i Ankara GENİşBİLGİ Toprak Mahsulleri Genel Müdürlüğü (O 312) :32 MEM kültür » P 6/8

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASININ MİLLİ EKONOMİYE BİR YILLIK KATKISI 2,8 MİLYAR TL

EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASININ MİLLİ EKONOMİYE BİR YILLIK KATKISI 2,8 MİLYAR TL EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASININ MİLLİ EKONOMİYE BİR YILLIK KATKISI 2,8 MİLYAR TL EKMEK İSRAFINI ÖNLEME KAMPANYASI ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK KAMPANYASIDIR. www.ekmekisrafetme.com

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi YARIŞMA ŞARTNAMESİ www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi www.twitter.com/hegyarismasi Hayal Edin, Gerçekleştirelim Yarışması Nedir? Türkiye genelinde tüm üniversite öğrencilerinin katılabileceği

Detaylı

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

2!J /04/2013. T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. : 34203882/821~=1- Qe.:.\ Sayı Konu : Web Tasarım Yarışması T.C SİNCAN KAYMAKAMLlGı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü İLGİLİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN 2!J /04/2013 İlgi :Ankara iı Milli Eğitim Müdürlüğünün

Detaylı

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi

Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmektedir Bana AB yi Anlat Resim Yarışması Yönergesi Öğrenciler AB yi Öğreniyor Projesi ÖĞRENCİLER AB Yİ ÖĞRENİYOR: ORTAK DEĞERLER, TEMEL

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014 AMAÇ: 1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü verilmektedir.

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİ İlçede faaliyet gösteren gıda üretim yerleri

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ONUNCU ÜÇ AYLIK

Detaylı

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU

YARIŞMANIN AMAÇLARI JÜRİ NİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUANLAMA TABLOSU 8 DESIGN FOR E XPORT-15 Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik bir nitelik kazanmasını

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Temmuz 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Temmuz 2012 Sayı 2012-14 İÇİNDEKİLER - Aylıkların Banka Aracılığıyla

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI PERFORMANS 2014 PROGRAMI Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ocak

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların finansmanı açısından

Detaylı

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT

2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KURUM VE KURULUŞLARA AİT 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLETİLEN KURUM VE KURULUŞLARA AİT İKİNCİ ÜÇ AYLIK DÖNEME İLİŞKİN FAALİYETLERİ OCAK 2007 1 BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Gayrisafi milli harcanabilir gelirin tüketilmeyen kısmı olan yurtiçi tasarruflar, yatırımların

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS

TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ KISA DÖNEM EYLEM PLANI SONUÇ RAPORU DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MAYIS 2005 http://www.bilgitoplumu.gov.tr İÇİNDEKİLER Sayfa I) KDEP Eylem Gerçekleşme Durumları: Değerlendirme Tablosu...

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ İ Çİ NDEKİ LER 1. BİLGİ NOTU 2. PROJE BELGESİ 3. FAALİYET PLANI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 4. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PROJESİ (Trafik

Detaylı

26. KATILIM KOŞULLARI

26. KATILIM KOŞULLARI 26. KATILIM KOŞULLARI 2013-2014 26. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 26. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı