ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK Madde 1. Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde, her eğitim biriminin kendine özgü İşveren Danışma Kurulunu ve bunların ortak çalışma ilkelerini belirlemektir. Kapsam: Madde 2. Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi birimlerine ait eğitim programlarının ilke, hedef ve öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesi ve programın geliştirilmesi amacıyla oluşturulan İşveren Danışma Kurullarının çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar. Dayanak: Madde 3. düzenlenmiştir Bu yönerge, 2547 sayılı Yasanın 14.maddesine dayalı olarak İKİNCİ BÖLÜM TANIMLAR,ORGANLAR,GÖREVLER Tanımlar: Madde 4. Bu yönergede : a. Kurul,İşveren Danışma Kurulunu, b. Birim,eğitim programını yürüten ilgili Fakülte/Bölümü tanımlar.

2 Kurul Üyeleri: Madde 5. Üniversite Mensubu Kurul Üyeleri Fakülte/Bölüme özgü olarak oluşturulan her Kurulda, aşağıda belirtilen Üniversite mensubu üyeler yer alır. A. Tıp Fakültesi için, Dekan (Kurul başkanı), Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanlığı Temsilcileri : İç Hastalıkları ABD, Genel Cerrahi ABD, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Başkanları, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı ve onun belirleyeceği ilgili kurul üyeleri, Eğitim Programı Geliştirme Kurulu Başkanı B. Veteriner Fakültesi için, Dekan (Kurul başkanı), Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Eğitim programında toplam kredi yükü en fazla 4 Anabilim Dalı Başkanı : Cerrahi ABD, Mikrobiyoloji ABD, İç Hastalıkları ABD, Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı ve onun belirleyeceği ilgili kurul üyeleri, Eğitim Programı Geliştirme Kurulu Başkanı C. İlahiyat Fakültesi için, Dekan (Kurul başkanı), Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanları, Fakülte Kurulu tarafından önerilen 3 öğretim üyesi, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı ve onun belirleyeceği ilgili kurul üyeleri, Eğitim Programı Geliştirme Kurulu Başkanı D. Ziraat Fakültesi için, Program Koordinatörü (Kurul başkanı), Programa dahil bölüm başkanları, Program Koordinasyon Kurulu üyeleri, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı, Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı (İzleyici olarak) E. Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar ve Yabancı Diller Bölümleri için, Anabilim Dalı Başkanı (Kurul başkanı), Anabilim Dalının bütün öğretim üyeleri ve ABD Başkanının önereceği öğretim elemanları, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı, Bölüm Başkanı, Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı (İzleyici olarak) F. Diğer Fakülteler (Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim Fakültesinin diğer bölümleri) için, Bölüm Başkanı (Kurul başkanı), Bölümün bütün öğretim üyeleri ve ABD Başkanlarının önereceği öğretim elemanları, Fakülte Akreditasyon Kurulu Başkanı, Dekan veya eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı (İzleyici olarak) Kurul çalışmalarının sekreteryası ilgili Dekanlık tarafından yürütülür. Madde 6. Diğer Kurul Üyeleri ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi Rektör, Fakülte/Bölüme özgü olarak oluşturulan her kurulda, Üniversite dışından ek listelerde belirtilen nitelikleri taşıyan en fazla 7 üyeyi görevlendirir.

3 Üyelerin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Ancak aynı üye üç dönemden fazla görevlendirilemez. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer. Görev ve Sorumluluklar: Madde 7. Kurul üyeleri kendilerine önceden gönderilen eğitim-öğretim programını inceler, eğitimin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik görüşlerini belirler, tartışmaya açar, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına yazılı olarak iletir. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Ancak Fakülte/Bölüm Eğitim Programları Geliştirme Kurulu, Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini eğitim programına yansıtmak amacıyla değerlendirerek ilgili kurullara sunabilir. Kurulların Çalışma Esasları: Madde 8. Yazışmaların Yürütülmesi Kurullarda görevli ve fakülte dışından katılacak kurul üyeleri için iletişim, Bölüm/Program Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Dekanlık tarafından yapılan yazışmalarla yürütülür. Fakülte içi yazışmalarda ise Dekanlık/Bölüm Başkanlığı yetkilidir. Toplantı esnasında tutanakların tutulması ve kurul çalışma raporunun hazırlanması Kurul Başkanı sorumluluğundadır. Madde 9. Çalışma Takvimi Eğitim Programı Danışma Kurulları Fakülte Dekanlığı/Bölüm Başkanlığının tüm üyelere yaptığı davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Olağan toplantılar, ilgili birim ders programının Senato kararına sunulmasından önce yapılır. Gerekli hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir. Kurul toplantı tarihleri ilgili Dekanlık tarafından yazılı olarak duyurulur. Toplantılar, Madde 5 ve Madde 6 da belirtilen üyelerin katılımı ile Üniversiteye ait toplantı salonlarında yapılır. Madde 10. Çalışma Gündemi ve Dokümanlar Kurulun geçici Çalışma Gündemi, Fakülte Dekanı/Bölüm Başkanı/Program Başkanı tarafından belirlenir. Esas gündem ise kurul tarafından kararlaştırılır. Geçici Gündem ve bir önceki toplantıya ve toplantı sonrası gelişmelere ilişkin bir rapor Kurul Başkanınca toplantılardan en az 2 hafta önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.

4 Toplantı esnasında tutulan tutanaklar, toplantı sonrası en geç 2 hafta içinde tüm Kurul üyelerine yazılı veya elektronik ortamda iletilir. Aşağıdaki belgeler ise, ilk kez katılan üyelere veya kapsamında değişiklik olması halinde tüm üyelere gönderilir: i) Rektörlüğün üst yazısı ve ekinde, - Akreditasyon felsefesi, - Üniversitenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve ilkeleri, - Danışma kurullarından beklentiler. ii) Fakülte Dekanlığının davet yazısı ve ekinde, - Fakültenin vizyon ve misyonu, - Bölümler ve programlar hakkında genel bilgiler, - Programın hedef ve çıktıları, - Dersler ve ders içerikleri dahil Eğitim Programları. iii) Danışma Kurulu Yönergesi. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük YÜRÜRLÜK ve YÜRÜTME Madde 11. Bu yönerge Uludağ Üniversitesi senatosunda kabul edildiği 30 Ocak 2003 ( /7.tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 12. Bu yönergeyi Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ İŞVEREN DANIŞMA KURULLARININ ÜNİVERSİTE DIŞINDAN ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ TIP FAKÜLTESİ Fakülte Dışından Katılacak Kurul Üyeleri 1. Bursa Tabip Odası Başkanı yada Temsilcisi 2. Tabip Odasının Pratisyen Hekim Komisyonu Başkanı yada Temsilcisi 3. Tıp Fakültesinin belirleyeceği serbest çalışan bir uzman hekim 4. Bursa İl Sağlık Müdürü yada Temsilcisi 5. Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin bir temsilcisi 6. Çalışma Bakanlığına bağlı hastanelerin bir temsilcisi 7. Özel hastane sorumlu hekimlerinden bir temsilci

6 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İktisat Bölümü 1. Merkezi Bursa da bulunan bir büyük tekstil firması temsilcisi 2. GÜMTOD Başkanı veya bir Temsilcisi 3. Bir Oto Yan Sanayii Firması Genel Müdürü veya Temsilcisi 4. Bir Sanayi Firması Genel Müdürü veya Temsilcisi 5. Bursa daki Büyük Bir Otomotiv Firması Eğitim Departmanı Yöneticisi 6. Sayılanların Dışında Kalan İki Farklı Sektörden Firma Genel Müdürü veya Temsilcisi Maliye Bölümü 1. Bursa Defterdarlığı Personel Müdürlüğü temsilcisi 2. Bursa Vergi Mahkemesi Başkanlığından bir temsilci 3. Bursa Vergi Denetmenleri Başkanlığından bir temsilci 4. Bursa Büyük Şehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü temsilcisi 5. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanlığı temsilcisi 6. Bursa Gümrükler Baş Müdürlüğü temsilcisi 7. Bir özel bankanın Marmara Bölge Müdürlüğü temsilcisi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 1. İŞKUR Bursa Şube Müdürü veya temsilcisi 2. Bölge Çalışma Müdürü veya temsilcisi 3. MESS Müşavir Avukatı veya temsilcisi 4. Türk-İş Bursa Temsilcisi 5. Bursa daki İki Büyük Otomotiv Firmasından İnsan Kaynakları Departmanı Temsilcisi 6. Sigortacılık Sektöründen Bir Firma Yetkilisi

7 İşletme Bölümü 1. Serbest Maliye Müşavirler Odasından bir temsilci 2. Bursa Sanayi ve Ticaret Odasından bir temsilci 3. Bir Yabancı Sermayeli Firmanın İnsan Kaynakları Departmanından temsilci 4. Tekstil, Kimya ve Otomotiv Sektöründen Üç Firma Temsilci 5. KOSGEB den Bir Temsilci

8 Kamu Yönetimi Bölümü 1. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından Bir Temsilci 2. Valiliği Temsilen Bir Üst Düzey Yönetici 3. Büyükşehir Belediyesini Temsilen Bir Üst Düzey Yönetici 4. Emniyet Müdürlüğünü Temsilen Bir Üst Düzey Yönetici 5. İl Özel İdare Müdürlüğünü Temsilen Bir Yönetici 6. Türk Parlamenterler Birliğini Temsilen Bir Kişi 7. Bir Kaymakamlık Temsilcisi Uluslararası İlişkiler Bölümü 1. Bursa Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Derneği (BOSYÖD) Temsilcisi 2. Bir şirketin dış ticaret departmanı temsilcisi 3. Bir şirketin işletme müdürü veya temsilcisi 4. Bir fahri konsolos 5. Bir basın yayın kurumu temsilcisi 6. Bursa Avrupa Birliği Derneği temsilcisi 7. Bir uluslararası mağazalar zinciri yetkilisi Ekonometri Bölümü 1. Bir Serbest Danışman 2. Bir Tekstil Firmasından Temsilci 3. DIE den üst düzey bir temsilci 4. Bir Otomobil Firmasından Yetkili 5. Bir Turizm Firmasından Yetkili 6. Bir Gıda Firmasından Yetkili 7. Bir Sanayi Firmasından Yetkili

9 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü 1. Ana sanayi araştırma geliştirme ARGE bölümlerinden bir temsilci 2. Ana sanayi firmalarından bir temsilci (TOFAŞ, Bosch, Renault vb) 3. Yan sanayi firmalarından bir temsilci (Coşkunöz, Martur, Beyçelik vb.) 4. TSE Bursa Şubesinden bir temsilci 5. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınden bir temsilci 6. Makine Mühendisleri Odası temsilcisi 7. İstihdam ettiği mezun sayısına göre, en fazla mezunun çalıştığı özel kuruluşlardan bir temsilci Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. TSE Bursa Şube Müdürü veya temsilcisi 2. Makina Mühendisleri Odası, İşletme-Endüstri Mühendisliği Meslek Komisyonu temsilcisi (tercihen başka bir üniversiteden eğitim almış deneyimli biri) 3. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi 4. Kalite Derneği (KalDer) Bursa Şubesi temsilcisi 5. Ana sanayi firmalarından bir yönetici (Tofaş, Renault, vb.) 6. Yan sanayi firmalarından bir yönetici (Bosch, MAKO, Teknik Malzeme vb.) 7. Bir hizmet işletmesi yöneticisi (Sağlık, ulaştırma, konaklama, bankacılık vb.)

10 Mimarlık Bölümü 1. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü nden bir temsilci 2. Mimarlar Odası Bursa Şubesi nden bir temsilci (tercihen başka bir üniversiteden eğitim almış deneyimli bir kişi) 3. Meslekle ilgili sivil toplum kuruluşlarından veya derneklerden en fazla üyesi olanlardan iki temsilci (Mimarlık Vakfı, ÇEKÜL, Mimarlar Derneği gibi) 4. İstihdam ettiği mezun sayısına göre, en fazla mezunun çalıştığı kamu kuruluşundan bir temsilci (Bursa Büyükşehir Belediyesi veya İlçe Belediyeleri, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu gibi) 5. İstihdam ettiği mezun sayısına göre, en fazla mezunun çalıştığı özel kuruluşlardan iki temsilci

11 Elektronik Mühendisliği Bölümü 1. Haberleşme hizmeti veren resmi veya özel kurumlardan (TürkTelekom gibi) teknik müdür statüsünde bir üye 2. Bölgesel veya Türkiye genelinde yayın yapan resmi veya özel televizyon kurum veya şirketlerinden (TRT, Flash TV, ASTV gibi) teknik müdür statüsünde bir üye 3. Meslek odası (EMO) başkanı veya temsilcisi 4. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi 5. Ana sanayi firmalarından (BOSCH (RBTR), TOFAŞ, PİRELLİ, RENAULT vb. gibi) bir yönetici 6. Sanayi ve teknoloji ile ilgili vakıflardan bir yönetici 7. Yerel yönetimlerin teknik birimlerinden bir temsilci Tekstil Mühendisliği Bölümü 1. Tekstil Mühendisleri Odasından bir temsilci 2. TUBİTAK BUTAL dan bir temsilci 3. Bursa Sanayici ve İş Adamları Derneği Tekstil Komitesinden bir temsilci 4. Tekstil Endüstrisinin farklı sektörlerini kapsayan ve tercihen en fazla mezunumuzun çalıştığı dört işletmeden birer işveren temsilcisi Çevre Mühendisliği Bölümü 1. Bursa Büyükşehir Belediyesinden bir temsilci, 2. Çevre İl Müdürlüğünden bir temsilci, 3. Sağlık İl Müdürlüğünden bir temsilci, 4. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası adına Bursa Çevre Merkezi (BÇM) den bir temsilci, 5. Çevre Mühendisleri Odasından bir temsilci, 6. Demirtaş Organize Sanayii Bölge Müdürlüğünden bir temsilci, 7. Bir özel sektör temsilcisi

12 ZİRAAT FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği Programı Program Dışından Katılacak Kurul Üyeleri 1. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci 2. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci 3. Tarım İl Müdürlüğü nden bir temsilci 4. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Araştırma Enstitüsü nden bir temsilci 5. Hayvansal orijinli gıda (Et, süt ve yumurta) üretimi yapan ve bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci 6. Bitkisel orijinli gıda (Konserve, salça, meyve suyu, unlu mamüller) üretimi yapan ve bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci 7. Bünyesinde gıda mühendis(ler)i çalıştıran yemek üreten özel sanayi kuruluşlarından bir temsilci Ziraat Mühendisliği Programı Program Dışından Katılacak Kurul Üyeleri 1. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulundan bir temsilci 2. Tarımla ilgili olabilecek konularda faaliyet gösteren TEMA vb. gibi sivil toplum örgütlerinden bir temsilci 3. Tarım İl müdürlüğü nden bir temsilci 4. Sanayi Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, DSI veya Köy Hizmetleri vb. gibi kamu kuruluşlarından bir temsilci 5. Hayvansal orijinli ürünlerin üretildiği (büyük baş hayvancılık tesisleri, tavuk, hindi, devekuşu vb, tesisler ile yem sanayi) ve bünyesinde ziraat mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci 6. Bitkisel orijinli ürünlerin üretildiği (tohumculuk, seracılık, meyve depolama üniteleri) ve bünyesinde ziraat mühendis(ler)i çalıştıran özel teşebbüslerden bir temsilci 7. Tarımsal ürünleri artırmaya yönelik olarak teknolojik anlamda ilaç, gübre, alet-makine, ve tarımsal amaçlı sulama ve tarımsal yapılar projeleri ile toprak etüd ve haritalama konularında çalışan ve bünyesinde ziraat mühendis(ler)i çalıştıran özel kuruluşlardan bir temsilci

13 VETERİNER FAKÜLTESİ Fakülte Dışından Katılacak Kurul Üyeleri 1. Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı veya Temsilcisi 2. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Temsilcisi 3. Belediye Veteriner İşleri Temsilcisi 4. Büyük Hayvan Kliniği Temsilcisi 5. Küçük Hayvan Kliniği Temsilcisi 6. Kanatlı Sektörü Temsilcisi 7. Sivil Toplum Temsilcisi

14 EĞİTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir temsilci. 2. Bir Ana Okulu Müdürü veya temsilcisi 3. İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 4. Anadolu Lisesi Müdürü veya temsilcisi 5. Özel ilköğretim okulu beden eğitimi öğretmeni 6. Bursa İl Teftiş Kurulu Müfettişi 7. Bursa Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği Başkanı veya temsilcisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 1. Bursa il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü veya temsilcisi: 2. Bir anaokulu müdürü veya temsilcisi 3. Bir ilköğretim okulu müdürü veya temsilcisi 4. Endüstri Meslek ve Teknik lisede görevli konuyla ilgili öğretmen 5. Özel lisede konuyla ilgili bir öğretmen 6. Bursa İl Teftiş Kurulu Üyesi Müfettiş 7. Türkiye Bilişim Derneği Bursa Şubesinden bir temsilci Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü veya temsilcisi 2. İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 3. Lise Müdürü veya temsilcisi 4. Özel Lise Müdürü veya temsilcisi 5. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü veya temsilcisi 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Temsilcisi 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Temsilcisi

15 Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından bir temsilci 3. İlköğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 4. Ortaöğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 5. Özel Okul Yöneticilerinden bir temsilci 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulundan bir temsilci 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfından bir temsilci Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Milli Eğitim Müdürü veya bir temsilcisi 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından bir temsilci 3. İlköğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 4. Ortaöğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 5. Özel Okul Yöneticilerinden bir temsilci 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulundan bir temsilci 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfından bir temsilci Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından bir temsilci 3. İlköğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 4. Ortaöğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 5. Özel Okul Yöneticilerinden bir temsilci 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulundan bir temsilci 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfından bir temsilci

16 Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından bir temsilci 3. İlköğretim Okullarından bir müdür veya temsilcisi 4. Anadolu Güzel Sanatlar lisesinden bir temsilci 5. Özel İlköğretim Okulu Sahibi veya temsilcisi 6. İl Milli Eğitim Teftiş kurulu Üyesi 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Temsilcisi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. Okul Öncesi Eğitim Şube Müdürü veya temsilcisi 3. İlköğretim Şube Müdürü veya temsilcisi 4. Başbakanlık SHÇE Kurumu Müdürü veya temsilcisi 5. İlköğretim Müfettişi 6. Devlet Anaokulu Müdürü veya temsilcisi 7. Özel Anaokulu Müdürü veya temsilcisi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı 1. Özel İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 2. Özel okul Sosyal İlişkiler Sorumlusu 3. İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 4. Ortaöğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 5. İl Milli Eğitim Teftiş kurulu Üyesi 6. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Temsilcisi 7. Anadolu Güzel Sanatlar lisesinden bir temsilci

17 İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. İl İlköğretim Şube müdürü veya temsilcisi 3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı veya temsilcisi 4. Nilüfer İlköğretim Şube müdürü veya temsilcisi 5. İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 6. Özel Okul Müdürü veya temsilcisi 7. Eğitim Gönüllüleri Vakfı Bursa Şube başkanı veya temsilcisi Türkçe Eğitimi Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. Anaokulu Müdürü veya temsilcisi 3. İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 4. Lise Müdürü veya temsilcisi 5. Özel Okul Yöneticisi veya temsilcisi 6. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teftiş Kurulu Temsilcisi 7. Çağdaş Eğitim Kooperatifi Üyesi

18 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Biyoloji Bölümü 1. Bir Lise Müdürü veya Temsilcisi 2. Yönetici konumunda iki Biyolog 3. Bir İlaç Şirketi Temsilcisi 4. İlaç veya Gıda Sektöründen Kalite Kontrol Müdürü veya Temsilcisi 5. İlaç veya Gıda Sektöründen bir İnsan Kaynakları Müdürü veya Temsilcisi 6. Bir Dershane Yöneticisi Felsefe Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 2. İki Devlet Lisesi Yöneticisi 3. Bir Özel Okul Yöneticisi 4. Bir Anadolu Lisesi Yöneticisi 5. Bir Özel Dershane Müdürü veya Temsilcisi 6. Bir Lise Branş Öğretmeni Fizik Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 2. Bir Özel Şirket Yöneticisi 3. Bir Özel Şirketin Bilgi İşlem Müdürü veya Temsilcisi 4. Bir Özel Şirketin Kalite Kontrol Müdürü veya Temsilcisi 5. Bir Özel Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü veya Temsilcisi 6. Bir Özel Dershane Temsilcisi 7. Bir Kamu Kurumu Yöneticisi

19 Kimya Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 2. Bir Lise Müdürü veya Temsilcisi 3. Fen Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 4. Kimya Sektörü Yöneticilerinden dört Temsilci Matematik Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 2. Bir Anadolu Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 3. Bir Devlet Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 4. Bir İlköğretim Okulu Müdürü veya Temsilcisi 5. Bir Banka Yöneticisi 6. Bir Yatırım Kurulu Temsilcisi 7. Bir Özel Dershane Müdürü veya Temsilcisi Psikoloji Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi 2. Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü veya Temsilcisi 3. Bir Anadolu Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 4. Bir İlköğretim Okulu Müdürü veya Temsilcisi 5. Bir Özel Lise Müdürü veya Temsilcisi 6. Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi Başkanı veya Temsilcisi 7. Cezaevi Psikologu

20 Sanat Tarihi Bölümü 1. İl Halk Kütüphanesi Müdürü veya Temsilcisi 2. Şehir Kütüphanesi Müdürü veya Temsilcisi 3. İl Kültür Müdürü veya Temsilcisi 4. Arkeoloji Müzesi Müdürü veya Temsilcisi 5. İl Turizm Müdürü veya Temsilcisi 6. Devlet Tiyatrosu Müdürü veya Temsilcisi 7. Bir Yerel Basın Yayın Kurumu Genel Yayın Müdürü veya Temsilcisi Sosyoloji Bölümü 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden iki Temsilci 2. BUSİAD Temsilcisi 3. TÜBİTAK Bursa Araştırma Merkezi Müdürü veya Temsilcisi 4. BOSYÖD Temsilcisi 5. Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı veya Temsilcisi 6. Yerel Gündem 21 Temsilcisi Tarih Bölümü 1. Bir Özel Lise Müdürü veya Temsilcisi 2. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir temsilci 3. A.İ.İ.T. Bölüm Başkanı 4. Üç Devlet Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 5. Bir Özel Dershane Müdürü veya Temsilcisi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. İki Devlet Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 2. İki Anadolu Lisesi Müdürü veya Temsilcisi 3. İki Özel Dershane Müdürü veya Temsilcisi 4. Bir Lise Branş Öğretmeni

21 İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Fakülte Dışından Katılacak Kurul Üyeleri 1. Millî Eğitim Müdürü veya temsilcisi 2. İl Müftüsü veya temsilcisi 3. Merkez İmam-Hatip Lisesi Müdürü veya temsilcisi 4. Bir Lise Müdürü veya temsilcisi 5. Bir İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi 6. Bir Özel Lise Müdürü veya temsilcisi 7. Bir Özel İlköğretim Okulu Müdürü veya temsilcisi

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Eylül 2013 69471265-305-8215

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-2011 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI. Eylül - 2012 TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül - 2012 TEKİRDAĞ 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. 2 Değerli öğrencilerim, Öğrenci Seçme Sınavı nda göstermiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 3 4 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 204 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Erdoğan Akdağ Kampüsü Divanlı Yolu 7. Km 66900 Merkez/YOZGAT

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesinin yönetim, işleyiş, denetim ve görevlerine

Detaylı

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör

Prof. Dr. Recep BİRCAN Rektör Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Bozok Üniversitesi 2009 Yılı İdare Faaliyet Raporu Nisan 2010 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Sunuş Bozok Üniversitesi 01.03.2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz;

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TUAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Tarımsal

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN İDARE FAALİYET RAPORU 2010 II III SUNUŞ İnsan kaynaklarımızı, parayı ve zamanı en verimli şekilde kullanmanın ön koşulu, etkili ve uygulanabilir stratejik planlamadır.

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat-2015 Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Yerleşkesi TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU T.C. 2011 İDARE FAALİYET RAPORU 2011 Hazırlayanlar Birsen KAHRAMANOĞLU Strateji Geliştirme Daire Başkanı Havva B. DEMİR Şube Müdürü Derya ŞAHİN Mali Hizmetler Uzmanı Aylin SEZGİN KELEŞ Memur Hüseyin ERİŞGİN

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Eylül 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2013 69471265-305-8159

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı