Dönüþümün Farkýndayým. Doða Nereye? Grup çalýþmasý. Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönüþümün Farkýndayým. Doða Nereye? Grup çalýþmasý. Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik"

Transkript

1 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 76 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Dönüþümün Farkýndayým Öðretmen: Kenan Iþýk Okul: Özel Gökþen Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Atýk plastik bardaklar koli bandýyla birleþtirilerek düþünen bir insan figürünü ortaya çýkardýk. Geri dönüþümün ne kadar önemli olduðunun farkýna vardýk. Sanatçý çalýþmasý Doða Nereye? Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik Çarpýk þehirleþmeyle birlikte büyüyen kentlere yer açmak için doðanýn nasýl yok edildiðini ve bunun aslýnda bir sistem içinde yapýldýðýný anlatan bir projedir. Proje bu süreci göstermek için tasarlanmýþtýr. Doðanýn yavaþ yavaþ nasýl beton binalara dönüþtüðünü göstermek için bir doða-kent maketi yapýlmasý planlanmýþtýr. Süreci temsil eden kutulara önce aðaçlar iþlenmiþ. Bu aðaçlar, kutular katlandýkça bunlarýn içinde kaybolmaya baþlamakta ve giderek beton binalarýn içinde yok olarak doða beton bir þehre dönüþmektedir. 76 Öðrenci çalýþmasý

2 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 77 Deðiþen, Deðiþtiren, Deðiþtirilen Öðretmen: Alptekin Yüksel Okul: Turgut Akan Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Ýnsan yaþadýðý çevreyi kendine göre deðiþtirir ve geliþtirir bu deðiþim esnasýnda aslýnda yavaþ yavaþ deðiþtirdikleri kendisini de deðiþtirmektedir. Farklý canlý türlerinin abartýlý deðiþimleri. Çocuk gözü ile deðiþime uðrayan canlýlarýn atýk materyaller kullanarak yapýlmýþ üç boyutlu heykel çalýþmalarý. Okuyarak kendini geliþtiren atýklardan yapýlmýþ insan heykeli, deðiþik bir kostüm giymiþ zebra heykeli, balýk heykeli, karikatürize edilmiþ deðiþik insan büstleri, ayakta insan heykelleri, çevre kirliliðinden etkilenmiþ aðaç heykeli. 77

3 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 78 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Isimsiz Zaman Ýçinde Biz Okul: Ýzmir TEGV Eþrefpaþa Öðrenim Birimi Berivan Yeþil, Mürvet Gem, Azize Sümbül, Ahmet Yaman, Keziban Karagöz, Süüleyman Güngörmez Öðretmen: Enver Sedat Konuksever Okul: Ayten Elyesa Erdoðan Eðitim Uygulama ve Ýþ Eðitim Merkezi, Diyarbakýr Teknik: Resim, karýþýk teknik Önce boyama kitabýndaki resimleri pastel veya kuru boya ile boyuyorduk. Sonra pastel boya ile boþ bir kâðýda resim yapmaya baþladýk ve bunlar çok güzel oldu. Sonra boya yapmayý öðrendik. Bu boyalarý masaya sürerek parmaklarýmýzý kalem gibi kullanýp þekiller yaparak kâðýdýmýzý bu þekillerin üzerine basýp güzel resimler yaptýk. Ayrýca deðiþik pürüzlü bir kâðýt üzerine pastel boya ile resim yaptýk. Yaptýðýmýz resimlerin en güzeli ise þöyle gerçekleþti: Strafor üzerine çizdiðimiz resimleri öðretmenimiz kalem gibi bir þeyle deldikten sonra bunlarý çeþitli renklere boyadýk. Boyadýðýmýz bu tabakayý (strafor) büyük resim kâðýdýmýzýn üstüne býraktýk ve ayaklarlýmýzla üzerine bastýk. Strafor tabakayý kaldýrdýðýmýzda ona yaptýðýmýz resmin büyük resim kâðýdýmýza geçtiðini gördük. Çok eðlendik. Deðiþimi Ýzliyorum Öðretmen: Burcu Coþtur Okul: Koç Özel Ýlköðretim Okulu Teknik: Fotoðraf, stop-motion animasyon Öðrencilerin çalýþmasýný yaptýklarý stop-motion animasyon. Fotoðraf Kulübü öðrencilerinin fotoðraflarý. 78

4 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 79 Odamda Boþ Zaman Geçirmiyorum. Ya da Boþ Zaman Nedir? Öðretmen: Figen Akbulak Okul: Cezayirli Gazi Hasan Paþa Ýlköðretim Okulu Teknik: Ses-görüntü enstalasyonlarý Deðiþiyorum farkýnda mýsýn? 200 çocukla yaptýðým anketlerde bunlarýn % 95'inin fiziksel ve fikirsel deðiþimlerini internet yoluyla keþfettikleri fakat ailelerinin bu deðiþimi algýlayamadýklarý sonucuna ulaþtým. Projenin amacý teknolojik ve bilimsel geliþmelerin baþ döndürücü bir hýzla gerçekleþtiði günümüzde çocuklarýn da kendi ilgi alanlarýna yönelerek fikirler geliþtirmelerini saðlamak. Alt metin: Kendi ilgi alanlarýna odaklý yaþamak. Kendini ortaya koymak. 2.5 metrelik bir odada içinde renkli ledler olan banttan yapýlmýþ oturan çocuk heykeli ile ona baðlý olarak düzenlenmiþ bilgisayar. Çocuklarýn bilgisayar ortamýnda oluþturduðu bir müzik de belli zaman aralýklarýnda çalacak. Heykelin içindeki devreler de zaman zaman yanýp sönecek. Diðer bir bölümde üzerlerinde anket sonuçlarýnýn bulunduðu kâðýtlar havada asýlý duracak. Boþ bir mekânda, yine minimal bir müzik eþliðine dünyanýn resmi hareketli görüntü olarak gösterilecek. 79

5 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 80 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Rock Sýnýfý Baþar Mulluk, Baran Baran, Cahit Berkay, Nejat Yavaþoðullarý, Aylin Aslým, Tolga Futacý, Özge Fýþkýn, Can Karadoðan, Cenk Yüksel, Tuðçe Özkara ve Replikas 80 Deðiþen Yüzüm ve Ben Öðretmen: Rabia Sürmeli Okul: Mehmetçik Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Her alandaki deðiþimin insan hayatýndaki önemi, katkýsý ve yaþantýlara etkisi. Proje Sahibi: Eppie Özen Teknik: Video Rock Sýnýfý Bir proje... Hem de dev bir proje. Bu projenin ilk aþamasý bir müzik albümü ve animasyon filmler. Devamý çok yakýn zamanda farklý alanlarda da gelecek, hem de bir çýð gibi büyüyerek, yeni katýlýmcýlarla Uzun zaman önce geliþtirilmeye baþlanan Rock Sýnýfý projesi duyanlarýn katýlýmýyla büyüdü. Duyan Rocker geldi, projeyi dinledi, ikna oldu ve katýldý. Onu duyan baþkalarý da geldi. Müziðin içine bir doz matematik, bir doz coðrafya, biraz tarih, biraz da sosyal bilgiler eklendi. Üzerine kelimeler, kavramlar, oyun, keyif biraz da ritim ilave edildi. Rock Sýnýfý dinleyen herkesi ama özellikle çocuklarý eðlendirmek istiyor. Çocuklarý oynarken, dans ederken görmek istiyor. Tek hedef, Rock Sýnýfý'ný görüp, dinleyip eðlenmeyen çocuk kalmamasý! Elbette anneler babalar, teyzeler, amcalar, halalar, dayýlar da bu eðlenceye dahil olmalý.

6 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 81 Renkli Dünyalar Öðretmen: Günay Erdoðan, Fýrat Erdoðan Okul: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi SÝ u Ronahi Sanat Atölyesi Teknik: Seramik Köyden kente göç eden çocuklarýmýzla yürüttüðümüz seramik atölye çalýþmasýnda düþledikleri coðrafyayý, yaþadýklarý mekânlarý kile dokunarak tasarladýklarý bir yaþam kompozisyonu. Hemen Þimdi Þu an Þaban Piþken, Büþra Sönmez, Zeynep Kan, Bulut Özgül, Sevgi Aslan Öðretmen: Sevtap Güngör Okul: Heybeliada Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Herkesi kendimize benzetmeye çalýþýrýz. Benim gibi düþün. Benim gibi ol. Benim gibi yaþa. Ben baþaramadým, sen baþarmalýsýn çocuðum vb Sorunlarla tüm insanlar ve öðrenciler karþý karþýyadýr. Ýnsanlarý simgeleyen baþý aynadan oluþan bir manken bodyart yapýlacak. Mankenimiz sergiyi gezen her bir bireyle ayna aracýlýðýyla özdeþleþecektir. Hemen o anda bir deðiþim yaþanacaktýr. Sanat yapýtýmýz karþýndaki insanýn cinsiyet, din, millet, düþünce vb.. farklýlýklarýna aldýrýþ etmez, her nasýlsa onu kabul edip içselleþtirir. Böylece farklýlýklarý kabul ederek herkesin haklarýna saygýlý, mutlu, savaþsýz bir dünya yaratýlýr. 81

7 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 82 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Bugün: Yepyeni Bir Söz... Yasemin Buse Ayrak, Cebrail Karademir, Fatma Özkardeþ, Yusuf Ziya Yazýcýoðlu, Nimet Birsu Çelik Öðretmen: Neþe Çoðal Okul: Suzan-Ahmet Yalkýn Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim, karýþýk teknik Ne güzel þeydir, her gün bir yerde konaklamak, Akarsu, donma korkusundan, elbette uzak! Dün geçti, dünün sözü de dünle geçip gitti, Bugün, yepyeni bir söz söylemeli muhakkak! (Sýrlarýn Dili,419) Mevlana'nýn bu rubaisi, geliþimin deðiþimle birlikte olduðuna; hep ayný kalmanýn deðil, ilerlemenin ve yenilenmenin gereðine iþaret eder. Yeniliklere açýk olmak, özgürce düþünmek, yeni düþünceler üretmek ve hayal kurmak onun tavsiyelerinde önemli bir yere sahiptir. Yeniyi istiyorsan, eskiden soyun! (Mesnevi, II/1270) Çünkü hayatýn sýrrý, her an yenilenmektir. Bu noktadan hareketle beþ öðrencimden kurulu ekiple "Deðiþim" temalý çalýþtayýmýza baþladýk. Mevlana'nýn bu rubaisini öðrencilerime anlatarak ve tahtaya da yazarak aktardým. Beraberce beyin fýrtýnasýna baþladýk; düþünceleri paylaþtýk. Rubainin iþaret ettikleri açýktý; dolayýsýyla öðrencilerimin - zaten bu tür çalýþmalara alýþkýn olduklarý için temayý algýlamalarý çok kolay oldu. Sonrasýnda beynin hem sað hem sol lobunun etkin hale geldiði bir teknik olan zihin haritasýný oluþturduk. Serüvenimize eþlik edecek semboller ortaya çýktý. Öðrencilerimi teknik konusunda serbest býraktým. Kendi aralarýnda oluþturduklarý sinerji sonucunda, beþ ayrý resim kâðýdýna, birbiriyle baðlantýlý -her çalýþmanýn bitimindeki öðe diðerinde devam edip yeni bir þeye dönüþecek þekilde bir yüzey oluþturacaklarýný, dolayýsýyla ortaya 3.5 m.lik bir iþ çýkacaðýný belirttiler. 50 x 70cm. boyutlarýnda beþ adet resim kaðýdýný bir bütünmüþ gibi yan yana astýk; kendi aralarýnda sýralama yaptýlar; çizimlere baþlandý. Daha sonra kâðýtlarý tekrar ayýrdýk; karar verdikleri teknikleri uyguladýlar. 82

8 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 83 Ayna Pamir Özbey Öðretmen: Serpil Gültekin Emirkadý Okul: Mustafa Aykýn Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Genç bir kýz aynaya bakýyor. Kýzýn üstünde okul kýyafetleri var, aynadaki görüntüsünde ise bakýmlý, makyajlý, þýk elbiseli bir genç kýz. Kýz aynaya bakarken soruyor: "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" Büyüyorum Ece Ertürk, Elsa Alkan Oslo Öðretmen: Sevtap Güngör Okul: Heybeliada Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Patates unu su ile karýþtýrýlýr. Elde edilen bulamaca bebeklik, çocukluk ve gençlik kýyafetleri batýrýlýr. Çýktýktan sonra içi gazete kâðýtlarýyla doldurulup donmasý saðlanýr. 83

9 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 84 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Biçimlerdeki Dünyamýz Öðretmen: Hüseyin Abil Okul: Melih Ýsfendiyar Ýlköðretim okulu, Kadýköy Teknik: Enstalasyon Çocuklarýn imgelerindeki þekilleri kâðýttan düz bir platforma çizmelerinden uzaklaþýp üç boyutlu þekillerle dýþavurumlarýný saðlama. Yapýlan çalýþmalarýn tavana asýlmýþ bir düzenekle sergilenmesi gerekmekte. Yapýlacak telden þekillerle bir yýðýn oluþturulacak ve her öðrencinin birebir çalýþmasý toplu halde büyük tek bir heykele dönüþecek. Çocuklar böylece kilden, kâðýttan þekillendirmenin dýþýnda farklý bir malzemeyle üç boyutlu þekillerle soyut bir heykel oluþturacaklar. Sergilenme statik olmaktan ziyade hareketli salýným halinde olmasýyla hava akýmlarýyla bir devinim kazanacak. Bu projenin baþlangýcýnda çocuklarla "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" þeklindeki bienal konseptinden yola çýkarak deðiþimin çevre bilinci üzerine yoðunlaþmasýna karar verdik. Günümüzdeki çevre kirliliðine karþý duyarsýzlýðý, ilgisizliði; çocuklar üç boyutlu þekillendirmeleriyle bir dilek aðacý formuna dönüþtürmeyi hedeflediler. Projeye katýlan öðrenciler okulun bahçesinden, evlerinden y ada çevrelerinden toplayýp getirdikleri plastik atýk objelerle çevreye karþý duyarlýlýklarýný gösterdiler. Bu bir bakýma da onlarýn büyüklere "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn" mesajýný iletmesiydi. Öðrenciler hayallerinde düþündükleri çeþitli biçimleri üç boyutlu bir þekille dilek aðacýna ekledi. Bu bazýlarýnda bisiklet bazýlarýnda ev, çiçek, kelebek ve bir yüze dönüþtü. Bir þekilden kolektif bir çalýþmaya yönelindi. Bu þekilleri oluþtururken biçimlendirmede tellerden yararlanýldý ve aralara atýk malzemeler eklenerek bir dilek aðacý formuna dönüþtürüldü. Her öðrenci elleriyle biçimlendirdiði þekillerle kendi dünyasýný dile getirdi. Bunlar "Deðiþiyorum çünkü artýk temiz bir dünya istiyorum," "Deðiþiyorum çünkü artýk yaþanýlýr bir dünya istiyorum" diyebilmenin þekle dönüþmesiydi 84

10 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 85 Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Esra Kaya Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Hazal Doða, Zeynep Kaytak Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Bir zamanlar basit oyuncaklarla eðlenen çocuklarýn hayatýna bilgisayarýn nasýl girdiðini, kýsacasý oyunlardaki deðiþimi ele aldým. Ortadan çizgi ile ikiye ayýrdýðým 35 x 50 cm.lik resim kâðýdýnýn bir yanýnda seksek vs. ile eðlenen çocuklarý (ki bunlar yüz yüze diyalog halindeler) diðer yanda önlü arkalý iki masada bilgisayar ekraný önünden kalkamayan, birbirlerinin yüzünü görmeden sýrt sýrta oturmuþ çocuklarý resmettim. Altýna da 3 cm.lik strafor koyarak çalýþmamý yükselteceðim. Kirli bir çevrenin duyarlý çevrecilerce temiz bir çevreye nasýl dönüþtürülebileceðini göstermek için dünyaya "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" diye sesleniyorum. Çünkü ben bu deðiþimi kendimde baþlattým bile. Çevremde gördüðüm kirliliklere çare arayan ve çevreyi kirletmeden yaþayan bir insan olmaya baþladým. Her biri 50 cm eninde 100 cm boyunda (3 cm kalýnlýðýnda) iki strafor ile DÝPTÝK resim yapýyorum. Sol yanda kirli çevre diye içine kaligrafi de yerleþtirdiðim egzoz dumanýna gömülmüþ kara bulutlu bir þehir manzarasý varken diptiðin sað yanýnda yine kaligrafik bir çalýþma ile "Temiz Çevre" ibaresi konulup altýnda güneþli, temiz bembeyaz bulutlu, yemyeþil aðaçlar olan bir kent görüntüsü var. 85

11 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 86 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Batuhan Güleçyüz, Arif E. Özdemir, Oðuzhan Uður, Emre Ç. Çalýþkan Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Ýlayda Þirin, Gökçe Çelik Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Dünyada olan bitenden habersiz birinin dünyada olan bitenden haberdar birine dönüþümünü simgeleyecek olan heykelimizde baþýný kuma gömmüþ, sýrt yüksekliði yerden 1 m olan iki devekuþu vardýr. Biri baþýný yerdeki kuma gömecek, diðeri çevresine bakacaktýr. Tavana asýlý misina ipleri ile ayakta tutulacak heykellerimiz birbirlerine dönük þekilde sergilenecekler. Eski çaðlarýn bakir, el deðmemiþ doðasýnýn bina ve gökdelenlerle nasýl iþgal edildiðini, doðallýðýndan, güzelliðinden, ormanlarýndan, su kaynaklarýndan, göl ve denizlerinden ne çok þey kaybettiðini vurguladýðýmýz bu heykelimiz birbirine kontrast iki yapýda. Biri, yüzeyi çýplak ve 30 cm çapýnda üzerinde çýkýntý ve çukurlarla gösterdiðimiz dünyamýz ve ondan 30 cm mesafede yine 30 cm çapýnda ikinci bir dünya. Bu dünya bol pencereli yüksek binalarla kaplý ve adeta seyrek dikenli bir kirpi gibi olacak. Heykelimiz renk renk boyanacak. 86

12 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 87 Örgü ve Duygular Nihal Yolak, Hakan Asal, Doðan Tura, Gamze Nur Kaymakçý Öðretmen: Elif KARAGÖZ Okul: Yunus Emre Ýlköðretim Okulu Teknik: Video art, Karýþýk teknik Örgü örme eylemi ele alýnýr. Ancak bu eylem o kiþinin mutlu, mutsuz ve öfkeli hallerini yansýtma halleridir. Bir kadýn sýradan bir günde mutlu bir þekilde renkli bir yumak ipini alýp (her renk bir kavramý ifade ediyor) penceresinde yeþil bir manzaraya bakar ve yeþil renkli ipiyle örgüsünü örmeye baþlar. Ancak televizyonu açtýðý anda haberlerde kötü bir haberle karþýlaþýr ve renkli (yeþil) kýsmý kýzgýnlýk içinde sökmeye baþlar ve eline siyah renkli bir yumak alýp örmeye baþlar. Her bir renk bir kavrama iþaret eder ve örgü örme ve sökme eylemi bu þekilde devam eder. 87

13 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 88 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Sesimi Duyar mýsýn? Deðiþim Ýnsanýn Beyninde Baþlar Melissa Fins, Ayþe Özsan, Baþak Yýlmaz, Betsi Yeþil Öðretmen: Feride Canan Uyguner Okul: MEF Okullarý Teknik: Karýþýk teknik Ýnsan beynini temsilen yuvarlak bir tahta plaka kullanýlmýþtýr. Beynin bölümleri ve içindeki olgularýn anlamlandýrýlmasýný temsil eden çeþitli boncuklar ve metal malzemeler, karýþýk teknik yöntemiyle bu plaka üzerine yapýþtýrýlarak konu ifade edilmiþtir. Ýnsan beyni sayýsýz bilgi ve yaþantý ürünüyle depolanmýþtýr ve deðiþim bir denge arar. Yeni ve eski arasýnda denge kurabilen birey deðiþimini saðlýklý biçimde tamamlar ve yeni deðiþimlere açýk olur. Yeni deðiþimlere açýklýk kulaklarla temsil edilecektir. Enise Küçük Vardar, Burçin Aksoy, Esat Özdemir, Doðuþ Can Öðretmen: Ayþegül Kömek Okul: Þair Nabi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Çalýþmamýzda kolaj tekniðini kullandýk, farklý materyalleri bir araya getirip dört köþelikten sýyrýlarak tuvalin dýþýna çýkan sesleri, hayalleri oluþturduk. Sanatýn sýnýrsýzlýðý ile bir çocuðun renkli hayallerinin sýnýrsýzlýðýný birleþtirdik. Resimde kanatlanan kelebek ve uçurtma, özgürlüðü; palet, renkli duygularýn ifade aracý. Seslenen çocuk ise duraðan ve kurallara boðulmuþ yaþantýsýndan "biz de varýz" diye seslenerek dikkat çekmeye çalýþýyor. 88

14 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 89 Çocuklar için Özgün Baský Atölyesi Sanatçý: Raziye Kubat Teknik: Resim Kadýrga Sanat Üretim Merkezinde Beral Madra'nýn önderliðinde kurduðumuz Çocuklarla Baský Atölyesi semt çocuklarýyla birlikte üretmeyi hedefleyen ve bu hedefine 6 ay zarfýnda 111 çocuðun katýlýmýyla hedefine ulaþmýþ bir projedir. Sadece yaþ arasý linolyumu býçakla oyabilecek becerideki çocuklar hedefimizdi. Ama her yaþ grubunda gelen yoðun talep bizim yaþ skalasýný geniþ tutmamýza neden oldu. Kadýrgada ikamet eden çocuklar genellikle son göçlerle Doðu'dan gelen çok çocuklu ailelerin çocuklarýydý. Açýkçasý benim için zorlu bir süreçti. Bu kadar pýrýl pýrýl bakan gözler ve bir o kadar da yoksunluk içinde yaþamalarý ve de bütün bunlara raðmen coþkularý, öðrenme arzularý, yüksek idealleri onlara hayran olmamýn en önemli sebepleridir. Yaþamýn tüm sertliði hayatlarýný zorlarken onlar inadýna küçücük yaþlarda hem çalýþarak hem de okuyarak buna meydan okumaktalar. Çocuk Bienaline sunduðumuz çalýþmalarýmýz 6 ay boyunca ürettiklerimizin ve deðiþimimizin özetidir. Sergiye resimlerle ve gravür tekniðiyle yapýlan baskýlarla katýldýk. Umarým gelecekte bunlar yollarýný dünyalarýný aydýnlatmada yardýmcý olur. Baský tarihinden de bilindiði üzere gravür baský, alt gelirlilerin gözdesi olan alýmý kolay bir sanat üretimiydi. Kadýrgalý çocuklarýmýz bu gerçeðe de referans vererek ürettikleri çalýþmalarý sembolik bir fiyatla izleyiciye sunuyorlar. Belki birazcýk okul harçlýðý olur bunlar. 89

15 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 90 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Deðiþtir "Ýstanbul" Aykun Çankýrý, Nare Gavrilof, Serina Meydan Öðretmen: Serkan Þahin Okul: Özel Feriköy Ermeni Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Çalýþma duvara asýlacak olan büyük boyutlardaki boþ bir Ýstanbul haritasýnýn ozalit çýktýsýndan ve deðiþik tekniklerdeki resimleme malzemelerinden oluþmaktadýr. Amaç izleyici ve katýlýmcý kitlesinin duvara asýlý olan boþ Ýstanbul haritasýnda kolaj ve resimleme yöntemiyle istedikleri Ýstanbul'u yaratmalarý ve deðiþtirmeleridir. Amaç, metropolleþen kent sorununun kendi isteklerimizle deðiþime uðramasý ve deðiþen bir kentle bireyin de deðiþtiðini göstermek. Kýz Kulesi ne Karþý Öðretmen: Þöhret Doðruyol Saðbaþ Okul: Þehit Binbaþý Bedir Karabýyýk Ýlköðretim Okulu Teknik: Kýsa film Kýz Kulesi'ne karþý bir bankta oturarak resim yapan bir çocuðun, yanýna oturan yaþlý bir teyze sayesinde deðiþen hayal dünyasýnýn anlatýldýðý bir kýsa film. 90

16 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 91 Elif'in Gitarý Öðretmen: Þöhret Doðruyol Saðbaþ Okul: Þehit Binbaþý Bedir Karabýyýk Ýlköðretim Okulu Teknik: Kýsa film Günün birinde gitar hayalleri kuran bir çocuðun sýnýf arkadaþlarýndan biri tam da onun hayallerindeki gibi bir gitarla okula gelir. Bu noktadan sonra çocuðun hayalleri, rüyalarý ve gerçeklerle örülü bir hikâye baþlar. Çocuðun arkadaþlarý tarafýndan anlaþýlmamasý filmin sonunda çözülür. Çocuðun ailesinin aslýnda çocuðu en baþýndan beri anladýklarý, çocuðun deðiþiminin, beklentilerinin ve isteklerinin farkýnda olduklarý ve bu ihtiyaçlarý karþýlayarak çocuklarýný mutlu etmeleri izleyiciye aktarýlýr. Daha Saðlýklý Yaþamlar için Deðiþiyoruz Öðretmen: Serpil topçu Okul: Esenkent Atatürk Ýlköðretim okulu Teknik: Enstelasyon Türkiye'de ve dünyada organ kaçakçýlýðý, organ nakilleri, organ baðýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý Deðiþime hazýr mýsýnýz? Peki, deðiþime var mýsýnýz? Artýk bir þeyleri deðiþtirmek zamaný. Bunun için zaman kaybetmek yok artýk. Biz bunun için hazýrýz. Organlar izinsiz yer deðiþtirmesin. Organ için cinayete son. Organ ticareti istemiyoruz. Sadece baðýþlanan ve ihtiyaç sahibine ulaþan organlarý hedefliyoruz! Cinayetler bitsin. Organ bekleyenler gülsün... 91

17 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 92 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Uçan Halý Sen Benim Farkýmda mýsýn? Öðretmen: Emine Özdoðan Elmalý Okul: ÝMKB Alparslan Ýlköðretim Okulu Teknik: Ses-görüntü enstalasyonlarý, atýk çalýþmasý, fotoðraf Ýbrahim Aslan, Birol Görgül, Ahmet Varlýk, Hilal Geyik, Elanur Aslan Sanatçý: Gonca Sezer Okul: Çukurcuma Hayaka Artý atölyesi çocuklarý Teknik: Resim Deðiþtirebilseydim, uçan halýya oturup yaþadýðým þehrin üzerinden geçer, gördüklerimi sizlere anlatýrdým. "Deðiþiyorum Farkýnda mýsýn?" sorusunu öðrencilerimizin yaþadýklarý mahalledeki yapýlaþmayla net ve somut bir þekilde görmekteyiz. Ýkitelli köyü içinde sanayi sitesi ile dere yataðý arasýnda derme çatma tek katlý yapýlarýn, dýþarý akýtýlan atýk sularýn, tellere serilmiþ çamaþýrlarýn hemen karþýsýnda çaðýn en son çizgi ve malzemeleriyle oluþturulacak toplu yaþam alanlarýnýn þantiyelerinin bulunmasý deðiþimin en somut kanýtý. Ýki çeliþik yapý tarzýnýn birbirine bu kadar yakýn biçimde ortaya çýkmasýndan, öðrencilerimizin duygu ve düþüncelerinden, gelecek yaþamlarýndaki beklentilerinden yola çýkarak fotoðraflarla, slayt sunumuyla, kullanýlmýþ kýrýk tuðlalarla, mahallede oynadýklarý oyun araçlarýyla ortaya koyacaðýmýz düzenlemeyle gerçek hayatta yaþadýðýmýz deðiþimi paylaþmak istiyoruz. 92

18 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 93 Büyüyorum Mustafa Mert Kopuz, Ömer Faruk Ormancý, Özge Kýrmýzý, Dilara Pirli, Gamze Sýrma Öðretmen: Didem Cevher Ayan Okul: Bahçelievler Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Kibrit kutularý çekmecelerinin iç ve dýþ kenarlarý her öðrenci tarafýndan keçeli kalemlerle farklý desenlerle renklendiriyor. Bu çekmeceler 2,50-1,50 boyutundaki tuvalin üstünde bir araya gelerek bir çocuk oluþturacak (çekmeceler silikon tabancasý ile sýrtlarýndan yapýþtýrýlacak). Bu çocuðun etrafýnda yaklaþýk bir karýþlýk boþluk býrakýlacak ve tekrar çekmecelerle ikinci bir çocuðun kontürü geçilecek. Böylece deðiþiyorum çünkü büyüyorum mesajý verilecek. 93

19 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 94 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Boðazda Bir Gün Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Fotoðraf Her Þey Deðiþiyor Ýstanbul Boðazýnýn, sahillerinin güzelliði kadar ayný zamanda bir çöp denizi olduðuna her sahil gezintisinde tanýk olan Tola Önürmen sevdiði fotoðraf çekme merakýný bu sefer bu konuya odakladý Denizin üstünde yüzen çöplerin ve her türlü nesnenin fotoðraflarýný çekerek gün içinde deðiþen görünümleri kareledi. Bu konu üzerinde düþünmesine de sebep olan bu ilk projesini projeksiyonla göstermeyi planlýyoruz. Ýlayda Uður, Melis Lekesiz, Nazlý Yar, Efe Bayýndýr, Kemal Tolga Oksay, Berk Giz Öðretmen: Çiðdem Pirinçcioðlu Okul: Özel ALEV Okullarý Teknik: Fotoðraf kolaj Ýnsanlarýn, dinlediðimiz müziðin ve müzik aletlerinin, arabalarýn, taþýtlarýn, evlerin, yollarýn, þehirlerin vb. bir çok þeyin zamanla deðiþiminin fotoðraflarla kolaj olarak anlatýlmasý. Fotoðraflar foto blok üzerine alçaklý yüksekli yapýþtýrýlarak bir kolaj oluþturuldu. (Örn: Ajda Pekkan'ýn ilk ve son hali, plak ve cd, klasik ve yeni model bir araba vb..) 94

20 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 95 Renkli Deðiþim Okul: Bilfen Çamlýca Ýlköðretim okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Çevreye ve doðaya duyarlý bir bakýþýn temel ilkeleri olan Yalýnlaþma, Yeniden Kullaným ve Geri Dönüþüm "Renkli Deðiþim" çalýþmasýnýn ana düþüncesini oluþturuyor. Günlük olarak tükettiðimiz ürünlerin geri dönüþümü ile gerçekleþtirilen elbiseler kâðýt, naylon gibi atýklarýn doðaya verdileri zararý vurguluyor. Atýklarýn dönüþtürülüp daha dikkatli tüketilmesine, tüketildiklerinde de ayrýþtýrýlarak geri dönüþtürülmesine dikkat çekmeyi amaçlýyor. Moda Tasarýmý Kulübü öðrencilerinin kolektif bir çalýþma ortaya çýkardýðý "Renkli Deðiþim" çevre ile olan iliþkimize yeni bir öneri getiriyor. Deðiþen Ýstanbul Nihal Yolak, Hakan Asal, Doðan Tura, Gamze Nur Kaymakçý Öðretmen: Betül Kýsacýklar, Özgen Amanvermez, Nuran Ertem Okul: Ýstek Özel Atanur Oðuz Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Çarpýk Kentleþme 95

21 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 96 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Resim Dili ile Geliþen ve Deðiþen Ýnsan Öðretmen: Uður Demirbaþ Okul: Kartal Eðe Sanayi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Kâðýt üzerine (70 x x 180cm) þablon insan kesimleri, negatif ve pozitif kalýplarý kullanarak resim sembol dillerinin alan üzerine resimlenmesi Bir negatif þablon, bir pozitif þablon içine; nokta-çizgi-leke-þekil-form-renk-ton-sembolik resimler-þematik resim-teknik resim-dekoratif resim gibi çeþitleme sembollerle insanýn eðitim sürecindeki yeri ve önemi vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr. Tüm eðitim sürecimizin resim sembolleri ile kazanýldýðýný resmin insanýn her etkinlik alanýnda yer aldýðýný ispatlamaya çalýþtýk. Ýnsanýn çaðlar içinde resim dilini kullanarak bilimi nasýl oluþturduklarýný anlatmaya çalýþtýk. Deðiþen ve geliþen insanýn aslýnda resmi anlamadan resimle nasýl eðitildiðini ispatladýk. Bir öðrenci grubu çalýþmasý olan bu proje tüm insanlara anlamlý bir ileti sunmuþtur. Çalýþma bir alan içinde insan þablonlarýnýn negatif ve pozitif dilimlerinin sýralý ve dairesel dizilimlerinden oluþmuþtur. Duvarda bu þablonlarýn 70 x100 örneklemeleri düz sýra halinde sergilenmiþtir. Ayrýca gelen konuklara þablonlar verilerek masa baþýnda boyamalarý saðlanmýþ ve bu süreç canlý tutulmuþtur. 96

22 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 97 Altý Çocuk Bir Ýstanbul Özgür Güçlü, Birsu Hilal Eser, Afife Karaman, Nazlý Öztürk, Emine Þahin, Özlem Yener Öðretmen: Týnaz Bektaþ Okul: Ahmet Yesevi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti'nin görsel temalarýndan panoramik saray burnu fotoðrafýnýn altý çocuk tarafýndan beþ deðiþik teknikte yorumlanmasý. 97

23 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 98 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Kararý-yorum Sena Meral, Damla Sezer, Ayþenur Yiðit, Fatmanur Demirkok, Elif Merve Kaptan Öðretmen: Tülay Günaydýn Okul: Ýbni Sina Ýlköðretim Okulu, Bakýrköy Teknik: Resim, atýk çalýþmasý Küresel ýsýnma insanlarýn ve doðadaki tüm canlýlarýn yaþamý için giderek artan bir tehlike haline gelmiþtir. Dünyanýn her köþesinde bilim adamlarý, doðada fiziksel deðiþikliklerin meydana geldiðini tespit etmiþlerdir. Atmosferdeki Karbondioksit (CO2) ve Metan (CH4) oranlarýndaki artýþ dünya yüzeyinin sýcaklýðýný yükseltmektedir. Dünya iklim sisteminde deðiþikliklere neden olan küresel ýsýnmanýn etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanýn her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor. Küresel ýsýnmaya baðlý olarak dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller, þiddetli kuraklýklar ve çölleþme etkili oluyor. Ýklimler deðiþiyor. Bu deðiþikliðe dayanamayan bitki ve hayvan türleri de azalýyor ya da tamamen yok oluyor. Leeds Üniversitesi öðretim üyesi Profesör Chris Thomas tarafýndan Nature dergisinde yayýnlanan bir yazýda "küresel ýsýnma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasýný yok edecektir" denmektedir. Gaz yayýlýmýnda otomobil ve fabrikalarýn en büyük etkenler olduðunu vurgulayan Thomas bu gazlarýn 21. yüzyýlýn son yýllarýna doðru ortalama sýcaklýklarý tarihte görülmemiþ düzeylere yükselteceðini belirtmektedir. Öðrencilerimiz küresel ýsýnmaya karþý daha duyarlý bireyler ve bilinçli tüketiciler olmamýz gerektiðini vurgulamak için "Deðiþiyorum Farkýnda mýsýn" konulu Sanat Bienali'nde küresel ýsýnmanýn dünyaya etkilerine dikkat çekmek istemiþlerdir. 98

24 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 99 Deðiþen Yüzler Göknur Aydar Okul: Ýstanbul Bilim ve Kültür Merkezi Teknik: Karýþýk teknik, kolaj Deðiþirken Deðiþtirdiklerimiz Öðretmen: Hülya Çullu Okul: Ýcadiye Ýlköðretim Okulu Teknik: Enstalasyon Fiziksel ve sosyal deðiþimlerimizde, bizlere en çok tanýklýk eden ve yaþama attýðýmýz her adýmda, her rolde konuma göre deðiþen ve deðiþtikçe bizleri deðiþtiren bir objedir ayakkabý. Bizler, gerek fizyolojik deðiþimlerimizde, gerekse benliklerimizdeki deðiþimlerimizi sembolize eden ayakkabýlardan yola çýkarak bir proje hazýrladýk. Deðiþimler, ilerlemenin ve geliþimin birer göstergesidir. Ayakkabýlarý merdivenlerde sergileyerek ileriye doðru atýlan adýmlarý vurgulamak istedik. Dergi ve kataloglara bakarken modellerin yüz hatlarý dikkatimi çekti. Kiminin gözleri çok estetikken, kiminin dudaklarý pek güzeldi. O an aklýma geldi projemin temel fikri. Acaba en estetik parçalarý bir araya getirseydim çok sanatsal bir yüz mü oluþurdu? Ya da çok güzel bir yüze sahipken sadece yüzün bir bölümündeki ufak bir kusur deðiþse, puzzle mükemmele dönüþür müydü? Veya çok estetik bir burnun yerine, deforme olmuþ bir burun güzel bir prensesi bir anda çirkin ördek yavrusuna dönüþtürür müydü? Ýþte projemi tüm bu sorulara yanýt arayarak tamamladým. Deðiþimi konu alan bu projenin hem sanatsal, hem de eðlenceli olabileceðini düþündüm. Sadece benim hayal gücümle sýnýrlý kalmayýp bienal misafirlerinin de kendi zihinlerindeki portreyi ortaya koymalarýna olanak tanýmak istedim. Peki nasýl? Projemi dizayn ederken çeþitli yüzlerden kesitler alarak, cýrt cýrt bantlar kullandým. Ýster burnunu, ister dudaðýný, isterseniz gözünü, alnýný deðiþtirin bu sizin hayal gücünüze baðlý. Sonuçta, sanat eðlenceye dönüþtü! 99

25 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 100 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Elimde Papuçlarým Öðretmen: Esra Aycan Okul: Özel Avrupa Ýlköðretim Okulu Teknik: Enstalasyon Çalýþma ayakkabýlarýmýzý yeniden yaratarak deðiþime uðratmayý amaçlamaktadýr. Kiþisel farklýlýklarýmý tasarýmlarýmýza yansýr. Kiþisel özelliklerimizin farkýna varýrsak deðiþen fikirlerimizi ve büyüyen dünyamýzý tasarýmlarýmýza yansýtýrýz. Ýstanbul Deniz Babaoðlu Öðretmen: Sibel Güllüoðlu Okul: ENKA Ýlköðretim Okullarý Teknik: Resim Estetik ameliyatlarla gerçekleþen deðiþim 100

26 ilkogretim 6-8a.qxp :18 Page 101 Ben Deðiþiyorum Furkan Taþbaþ, Taylan Özgür Ay, Belgin Çataltepe, Betül Mutlu, Rabia Kaynarcý, Fatma Nur Ayyýldýz Öðretmen: Nihal Doðanay Okul: Emine ve Hasan Aytaþman Ýlköðretim Okulu Teknik: Rölyef çalýþmasý Bana Yer Açýn Selin Sökmen, Ýncinur Ýkiýþýk, Simay Güler, Melis Lekesiz, Ýrem Yaltýr, Deniz Eser, Nazlý Yar Öðretmen: Fatih Aksular Okul: Özel Alev Okullarý Teknik: Karýþýk teknik Nüfusun ve çevredeki binalarýn giderek çoðalmasý ve yüksek yapýlarýn hayatýmýza girmesiyle çocuklar için oyun alanlarýnýn kýsýtlanmasýný konu alan bir proje. 100 x 150 cm boyutunda bir tuval üzerinde yüksek binalar arasýnda kurulmuþ bir salýncakta sallanmaya çalýþan çocuklar mizahi bir þekilde resmedildi. Ülkemizde 20 milyona yakýn bir nüfus eðitimini aktif þekilde sürdürmektedir. Bunun yanýnda bir þeklide eðitimin dýþýnda kalmýþ veya eðitimini sürdürdüðü halde okul dýþýndaki yaþamýný risk altýnda devam ettiren "Sokakta yaþayan çocuklar," "Sokaklara düþme tehlikesi olan çocuklar," "Sokakta çalýþan çocuklar," "Sokakta veya baþka yerde çalýþtýrýlan" çocuklara dikkati çekmek amacýyla bu projeyi hazýrladýk. Yapacaðýmýz çalýþma çocuk yüzleri masklarýndan oluþturduðumuz uzun bir pano olacak Sergilenme gününde çocuklar canlý performansla bu renksiz masklarý renklendirecek ve onlarý boya ve fýrçalarla güldürecekler Böylece "deðiþim" farklý bir bakýþ açýsýyla yorumlanmýþ olacak. 101

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý

5n1k1t tasarým günleri bu yýl da hedefine ulaþtý GAZETE&TASARIM GÜNLERÝ 2007 Bizim için 5N1K1T bir okul gibi 11 Bizim meslekte her þey göz kararý 04 Pellegrin: En iyileri, çekemediðim fotoðraflarým 10 www.5n1k1t.org Mehmet Kamış: 1T, 5N1K için 3. boyut

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS

NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? ÇOCUKLA ÝLETÝÞÝM OKULDA ÇOKLU ZEKA TEORÝSÝNÝN KULLANILMASI. Okul Öncesi Eðitim. Bire bir OKS ÝÇÝNDEKÝLER ÝHLAS KOLEJÝ BÝREYSEL GELÝÞÝM ve EÐÝTÝM DERGÝSÝ NÝÇÝN AÝLE ÖNEMLÝDÝR? DÝKKAT ANNE VE BABALAR AÝLE MÜHENDÝSLÝÐÝ 4 5 10 12 18 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Hami KOÇ Ýhlas Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü GENEL

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

SUdergi sayý: 02 / ekim / 2007 Bienal, Yönetim Yoko Ono, Mezuniyet Liberya, Seçim Ýkinci sayýmýzý, aðýrlýklý olarak portrelere, bireylere ve geçtiðimiz yazýn belli baþlý geliþmelerine, projelerine ayýrdýk

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

KÜNYE 01 DERGÝ Sayý 1 Mayýs 2007 Ücretsizdir Sahibi Sabancý Üniversitesi Yayýn Sorumlu Müdürü Elif Gülez Yayýn Koordinatörü Demet Oðuz Danýþma Kurulu Hasan Bülent Kahraman Gülayþe Koçak Defne Üçer Nesrin

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186 1 Ýçindekiler 9 53 74 18 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

Özel Fen Lisesi kuruluyor

Özel Fen Lisesi kuruluyor Domuz gribi uyarýsý Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü, dünyada paniðe neden olan domuz gribi ile ilgili olarak vatandaþlarý uyardý. * HABERÝ 2 DE Dr. Cengiz Bozkurt Nisan yaðmuru bereket getirdi Selahattin Biçer:

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik

Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik 2 arýyorum Antalya daki efendilik ve geleceðimiz gençlik Antalya daki Efendilik Keyifli bir geziydi Antalya'daki. Hoþ kent. Keþfedilmeye açýk pek çok yeri var. Gitmeyenlerin düþünebileceði kadar pahalý

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü

24 Kasim Öðretmenler Günü kutlama programý kapsamýnda emekli öðretmenleri ziyaret ten bir görüntü Kolluk kuvvetlerince katledilen 342 çocuk için tek yürek olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, sanatçýlar ve aydýnlar, bölgeyi yýllarca kana bulayan çocuk katillerinin derhal yargýlanmasýný

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı