Dönüþümün Farkýndayým. Doða Nereye? Grup çalýþmasý. Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönüþümün Farkýndayým. Doða Nereye? Grup çalýþmasý. Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik"

Transkript

1 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 76 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Dönüþümün Farkýndayým Öðretmen: Kenan Iþýk Okul: Özel Gökþen Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Atýk plastik bardaklar koli bandýyla birleþtirilerek düþünen bir insan figürünü ortaya çýkardýk. Geri dönüþümün ne kadar önemli olduðunun farkýna vardýk. Sanatçý çalýþmasý Doða Nereye? Aylin Demirtaþ, Eyül Demirtaþ, Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Karýþýk teknik Çarpýk þehirleþmeyle birlikte büyüyen kentlere yer açmak için doðanýn nasýl yok edildiðini ve bunun aslýnda bir sistem içinde yapýldýðýný anlatan bir projedir. Proje bu süreci göstermek için tasarlanmýþtýr. Doðanýn yavaþ yavaþ nasýl beton binalara dönüþtüðünü göstermek için bir doða-kent maketi yapýlmasý planlanmýþtýr. Süreci temsil eden kutulara önce aðaçlar iþlenmiþ. Bu aðaçlar, kutular katlandýkça bunlarýn içinde kaybolmaya baþlamakta ve giderek beton binalarýn içinde yok olarak doða beton bir þehre dönüþmektedir. 76 Öðrenci çalýþmasý

2 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 77 Deðiþen, Deðiþtiren, Deðiþtirilen Öðretmen: Alptekin Yüksel Okul: Turgut Akan Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Ýnsan yaþadýðý çevreyi kendine göre deðiþtirir ve geliþtirir bu deðiþim esnasýnda aslýnda yavaþ yavaþ deðiþtirdikleri kendisini de deðiþtirmektedir. Farklý canlý türlerinin abartýlý deðiþimleri. Çocuk gözü ile deðiþime uðrayan canlýlarýn atýk materyaller kullanarak yapýlmýþ üç boyutlu heykel çalýþmalarý. Okuyarak kendini geliþtiren atýklardan yapýlmýþ insan heykeli, deðiþik bir kostüm giymiþ zebra heykeli, balýk heykeli, karikatürize edilmiþ deðiþik insan büstleri, ayakta insan heykelleri, çevre kirliliðinden etkilenmiþ aðaç heykeli. 77

3 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 78 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Isimsiz Zaman Ýçinde Biz Okul: Ýzmir TEGV Eþrefpaþa Öðrenim Birimi Berivan Yeþil, Mürvet Gem, Azize Sümbül, Ahmet Yaman, Keziban Karagöz, Süüleyman Güngörmez Öðretmen: Enver Sedat Konuksever Okul: Ayten Elyesa Erdoðan Eðitim Uygulama ve Ýþ Eðitim Merkezi, Diyarbakýr Teknik: Resim, karýþýk teknik Önce boyama kitabýndaki resimleri pastel veya kuru boya ile boyuyorduk. Sonra pastel boya ile boþ bir kâðýda resim yapmaya baþladýk ve bunlar çok güzel oldu. Sonra boya yapmayý öðrendik. Bu boyalarý masaya sürerek parmaklarýmýzý kalem gibi kullanýp þekiller yaparak kâðýdýmýzý bu þekillerin üzerine basýp güzel resimler yaptýk. Ayrýca deðiþik pürüzlü bir kâðýt üzerine pastel boya ile resim yaptýk. Yaptýðýmýz resimlerin en güzeli ise þöyle gerçekleþti: Strafor üzerine çizdiðimiz resimleri öðretmenimiz kalem gibi bir þeyle deldikten sonra bunlarý çeþitli renklere boyadýk. Boyadýðýmýz bu tabakayý (strafor) büyük resim kâðýdýmýzýn üstüne býraktýk ve ayaklarlýmýzla üzerine bastýk. Strafor tabakayý kaldýrdýðýmýzda ona yaptýðýmýz resmin büyük resim kâðýdýmýza geçtiðini gördük. Çok eðlendik. Deðiþimi Ýzliyorum Öðretmen: Burcu Coþtur Okul: Koç Özel Ýlköðretim Okulu Teknik: Fotoðraf, stop-motion animasyon Öðrencilerin çalýþmasýný yaptýklarý stop-motion animasyon. Fotoðraf Kulübü öðrencilerinin fotoðraflarý. 78

4 ilkogretim 6-8a.qxp :14 Page 79 Odamda Boþ Zaman Geçirmiyorum. Ya da Boþ Zaman Nedir? Öðretmen: Figen Akbulak Okul: Cezayirli Gazi Hasan Paþa Ýlköðretim Okulu Teknik: Ses-görüntü enstalasyonlarý Deðiþiyorum farkýnda mýsýn? 200 çocukla yaptýðým anketlerde bunlarýn % 95'inin fiziksel ve fikirsel deðiþimlerini internet yoluyla keþfettikleri fakat ailelerinin bu deðiþimi algýlayamadýklarý sonucuna ulaþtým. Projenin amacý teknolojik ve bilimsel geliþmelerin baþ döndürücü bir hýzla gerçekleþtiði günümüzde çocuklarýn da kendi ilgi alanlarýna yönelerek fikirler geliþtirmelerini saðlamak. Alt metin: Kendi ilgi alanlarýna odaklý yaþamak. Kendini ortaya koymak. 2.5 metrelik bir odada içinde renkli ledler olan banttan yapýlmýþ oturan çocuk heykeli ile ona baðlý olarak düzenlenmiþ bilgisayar. Çocuklarýn bilgisayar ortamýnda oluþturduðu bir müzik de belli zaman aralýklarýnda çalacak. Heykelin içindeki devreler de zaman zaman yanýp sönecek. Diðer bir bölümde üzerlerinde anket sonuçlarýnýn bulunduðu kâðýtlar havada asýlý duracak. Boþ bir mekânda, yine minimal bir müzik eþliðine dünyanýn resmi hareketli görüntü olarak gösterilecek. 79

5 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 80 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Rock Sýnýfý Baþar Mulluk, Baran Baran, Cahit Berkay, Nejat Yavaþoðullarý, Aylin Aslým, Tolga Futacý, Özge Fýþkýn, Can Karadoðan, Cenk Yüksel, Tuðçe Özkara ve Replikas 80 Deðiþen Yüzüm ve Ben Öðretmen: Rabia Sürmeli Okul: Mehmetçik Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Her alandaki deðiþimin insan hayatýndaki önemi, katkýsý ve yaþantýlara etkisi. Proje Sahibi: Eppie Özen Teknik: Video Rock Sýnýfý Bir proje... Hem de dev bir proje. Bu projenin ilk aþamasý bir müzik albümü ve animasyon filmler. Devamý çok yakýn zamanda farklý alanlarda da gelecek, hem de bir çýð gibi büyüyerek, yeni katýlýmcýlarla Uzun zaman önce geliþtirilmeye baþlanan Rock Sýnýfý projesi duyanlarýn katýlýmýyla büyüdü. Duyan Rocker geldi, projeyi dinledi, ikna oldu ve katýldý. Onu duyan baþkalarý da geldi. Müziðin içine bir doz matematik, bir doz coðrafya, biraz tarih, biraz da sosyal bilgiler eklendi. Üzerine kelimeler, kavramlar, oyun, keyif biraz da ritim ilave edildi. Rock Sýnýfý dinleyen herkesi ama özellikle çocuklarý eðlendirmek istiyor. Çocuklarý oynarken, dans ederken görmek istiyor. Tek hedef, Rock Sýnýfý'ný görüp, dinleyip eðlenmeyen çocuk kalmamasý! Elbette anneler babalar, teyzeler, amcalar, halalar, dayýlar da bu eðlenceye dahil olmalý.

6 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 81 Renkli Dünyalar Öðretmen: Günay Erdoðan, Fýrat Erdoðan Okul: Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi SÝ u Ronahi Sanat Atölyesi Teknik: Seramik Köyden kente göç eden çocuklarýmýzla yürüttüðümüz seramik atölye çalýþmasýnda düþledikleri coðrafyayý, yaþadýklarý mekânlarý kile dokunarak tasarladýklarý bir yaþam kompozisyonu. Hemen Þimdi Þu an Þaban Piþken, Büþra Sönmez, Zeynep Kan, Bulut Özgül, Sevgi Aslan Öðretmen: Sevtap Güngör Okul: Heybeliada Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Herkesi kendimize benzetmeye çalýþýrýz. Benim gibi düþün. Benim gibi ol. Benim gibi yaþa. Ben baþaramadým, sen baþarmalýsýn çocuðum vb Sorunlarla tüm insanlar ve öðrenciler karþý karþýyadýr. Ýnsanlarý simgeleyen baþý aynadan oluþan bir manken bodyart yapýlacak. Mankenimiz sergiyi gezen her bir bireyle ayna aracýlýðýyla özdeþleþecektir. Hemen o anda bir deðiþim yaþanacaktýr. Sanat yapýtýmýz karþýndaki insanýn cinsiyet, din, millet, düþünce vb.. farklýlýklarýna aldýrýþ etmez, her nasýlsa onu kabul edip içselleþtirir. Böylece farklýlýklarý kabul ederek herkesin haklarýna saygýlý, mutlu, savaþsýz bir dünya yaratýlýr. 81

7 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 82 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Bugün: Yepyeni Bir Söz... Yasemin Buse Ayrak, Cebrail Karademir, Fatma Özkardeþ, Yusuf Ziya Yazýcýoðlu, Nimet Birsu Çelik Öðretmen: Neþe Çoðal Okul: Suzan-Ahmet Yalkýn Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim, karýþýk teknik Ne güzel þeydir, her gün bir yerde konaklamak, Akarsu, donma korkusundan, elbette uzak! Dün geçti, dünün sözü de dünle geçip gitti, Bugün, yepyeni bir söz söylemeli muhakkak! (Sýrlarýn Dili,419) Mevlana'nýn bu rubaisi, geliþimin deðiþimle birlikte olduðuna; hep ayný kalmanýn deðil, ilerlemenin ve yenilenmenin gereðine iþaret eder. Yeniliklere açýk olmak, özgürce düþünmek, yeni düþünceler üretmek ve hayal kurmak onun tavsiyelerinde önemli bir yere sahiptir. Yeniyi istiyorsan, eskiden soyun! (Mesnevi, II/1270) Çünkü hayatýn sýrrý, her an yenilenmektir. Bu noktadan hareketle beþ öðrencimden kurulu ekiple "Deðiþim" temalý çalýþtayýmýza baþladýk. Mevlana'nýn bu rubaisini öðrencilerime anlatarak ve tahtaya da yazarak aktardým. Beraberce beyin fýrtýnasýna baþladýk; düþünceleri paylaþtýk. Rubainin iþaret ettikleri açýktý; dolayýsýyla öðrencilerimin - zaten bu tür çalýþmalara alýþkýn olduklarý için temayý algýlamalarý çok kolay oldu. Sonrasýnda beynin hem sað hem sol lobunun etkin hale geldiði bir teknik olan zihin haritasýný oluþturduk. Serüvenimize eþlik edecek semboller ortaya çýktý. Öðrencilerimi teknik konusunda serbest býraktým. Kendi aralarýnda oluþturduklarý sinerji sonucunda, beþ ayrý resim kâðýdýna, birbiriyle baðlantýlý -her çalýþmanýn bitimindeki öðe diðerinde devam edip yeni bir þeye dönüþecek þekilde bir yüzey oluþturacaklarýný, dolayýsýyla ortaya 3.5 m.lik bir iþ çýkacaðýný belirttiler. 50 x 70cm. boyutlarýnda beþ adet resim kaðýdýný bir bütünmüþ gibi yan yana astýk; kendi aralarýnda sýralama yaptýlar; çizimlere baþlandý. Daha sonra kâðýtlarý tekrar ayýrdýk; karar verdikleri teknikleri uyguladýlar. 82

8 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 83 Ayna Pamir Özbey Öðretmen: Serpil Gültekin Emirkadý Okul: Mustafa Aykýn Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Genç bir kýz aynaya bakýyor. Kýzýn üstünde okul kýyafetleri var, aynadaki görüntüsünde ise bakýmlý, makyajlý, þýk elbiseli bir genç kýz. Kýz aynaya bakarken soruyor: "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" Büyüyorum Ece Ertürk, Elsa Alkan Oslo Öðretmen: Sevtap Güngör Okul: Heybeliada Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Patates unu su ile karýþtýrýlýr. Elde edilen bulamaca bebeklik, çocukluk ve gençlik kýyafetleri batýrýlýr. Çýktýktan sonra içi gazete kâðýtlarýyla doldurulup donmasý saðlanýr. 83

9 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 84 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Biçimlerdeki Dünyamýz Öðretmen: Hüseyin Abil Okul: Melih Ýsfendiyar Ýlköðretim okulu, Kadýköy Teknik: Enstalasyon Çocuklarýn imgelerindeki þekilleri kâðýttan düz bir platforma çizmelerinden uzaklaþýp üç boyutlu þekillerle dýþavurumlarýný saðlama. Yapýlan çalýþmalarýn tavana asýlmýþ bir düzenekle sergilenmesi gerekmekte. Yapýlacak telden þekillerle bir yýðýn oluþturulacak ve her öðrencinin birebir çalýþmasý toplu halde büyük tek bir heykele dönüþecek. Çocuklar böylece kilden, kâðýttan þekillendirmenin dýþýnda farklý bir malzemeyle üç boyutlu þekillerle soyut bir heykel oluþturacaklar. Sergilenme statik olmaktan ziyade hareketli salýným halinde olmasýyla hava akýmlarýyla bir devinim kazanacak. Bu projenin baþlangýcýnda çocuklarla "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" þeklindeki bienal konseptinden yola çýkarak deðiþimin çevre bilinci üzerine yoðunlaþmasýna karar verdik. Günümüzdeki çevre kirliliðine karþý duyarsýzlýðý, ilgisizliði; çocuklar üç boyutlu þekillendirmeleriyle bir dilek aðacý formuna dönüþtürmeyi hedeflediler. Projeye katýlan öðrenciler okulun bahçesinden, evlerinden y ada çevrelerinden toplayýp getirdikleri plastik atýk objelerle çevreye karþý duyarlýlýklarýný gösterdiler. Bu bir bakýma da onlarýn büyüklere "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn" mesajýný iletmesiydi. Öðrenciler hayallerinde düþündükleri çeþitli biçimleri üç boyutlu bir þekille dilek aðacýna ekledi. Bu bazýlarýnda bisiklet bazýlarýnda ev, çiçek, kelebek ve bir yüze dönüþtü. Bir þekilden kolektif bir çalýþmaya yönelindi. Bu þekilleri oluþtururken biçimlendirmede tellerden yararlanýldý ve aralara atýk malzemeler eklenerek bir dilek aðacý formuna dönüþtürüldü. Her öðrenci elleriyle biçimlendirdiði þekillerle kendi dünyasýný dile getirdi. Bunlar "Deðiþiyorum çünkü artýk temiz bir dünya istiyorum," "Deðiþiyorum çünkü artýk yaþanýlýr bir dünya istiyorum" diyebilmenin þekle dönüþmesiydi 84

10 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 85 Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Esra Kaya Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Hazal Doða, Zeynep Kaytak Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Resim Bir zamanlar basit oyuncaklarla eðlenen çocuklarýn hayatýna bilgisayarýn nasýl girdiðini, kýsacasý oyunlardaki deðiþimi ele aldým. Ortadan çizgi ile ikiye ayýrdýðým 35 x 50 cm.lik resim kâðýdýnýn bir yanýnda seksek vs. ile eðlenen çocuklarý (ki bunlar yüz yüze diyalog halindeler) diðer yanda önlü arkalý iki masada bilgisayar ekraný önünden kalkamayan, birbirlerinin yüzünü görmeden sýrt sýrta oturmuþ çocuklarý resmettim. Altýna da 3 cm.lik strafor koyarak çalýþmamý yükselteceðim. Kirli bir çevrenin duyarlý çevrecilerce temiz bir çevreye nasýl dönüþtürülebileceðini göstermek için dünyaya "Deðiþiyorum farkýnda mýsýn?" diye sesleniyorum. Çünkü ben bu deðiþimi kendimde baþlattým bile. Çevremde gördüðüm kirliliklere çare arayan ve çevreyi kirletmeden yaþayan bir insan olmaya baþladým. Her biri 50 cm eninde 100 cm boyunda (3 cm kalýnlýðýnda) iki strafor ile DÝPTÝK resim yapýyorum. Sol yanda kirli çevre diye içine kaligrafi de yerleþtirdiðim egzoz dumanýna gömülmüþ kara bulutlu bir þehir manzarasý varken diptiðin sað yanýnda yine kaligrafik bir çalýþma ile "Temiz Çevre" ibaresi konulup altýnda güneþli, temiz bembeyaz bulutlu, yemyeþil aðaçlar olan bir kent görüntüsü var. 85

11 ilkogretim 6-8a.qxp :15 Page 86 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Batuhan Güleçyüz, Arif E. Özdemir, Oðuzhan Uður, Emre Ç. Çalýþkan Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Deðiþiyorum, Farkýnda mýsýn? Ýlayda Þirin, Gökçe Çelik Öðretmen: Sibel Duranay Okul: Ali Fuat Cebesoy Ýlköðretim Okulu Teknik: Heykel Dünyada olan bitenden habersiz birinin dünyada olan bitenden haberdar birine dönüþümünü simgeleyecek olan heykelimizde baþýný kuma gömmüþ, sýrt yüksekliði yerden 1 m olan iki devekuþu vardýr. Biri baþýný yerdeki kuma gömecek, diðeri çevresine bakacaktýr. Tavana asýlý misina ipleri ile ayakta tutulacak heykellerimiz birbirlerine dönük þekilde sergilenecekler. Eski çaðlarýn bakir, el deðmemiþ doðasýnýn bina ve gökdelenlerle nasýl iþgal edildiðini, doðallýðýndan, güzelliðinden, ormanlarýndan, su kaynaklarýndan, göl ve denizlerinden ne çok þey kaybettiðini vurguladýðýmýz bu heykelimiz birbirine kontrast iki yapýda. Biri, yüzeyi çýplak ve 30 cm çapýnda üzerinde çýkýntý ve çukurlarla gösterdiðimiz dünyamýz ve ondan 30 cm mesafede yine 30 cm çapýnda ikinci bir dünya. Bu dünya bol pencereli yüksek binalarla kaplý ve adeta seyrek dikenli bir kirpi gibi olacak. Heykelimiz renk renk boyanacak. 86

12 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 87 Örgü ve Duygular Nihal Yolak, Hakan Asal, Doðan Tura, Gamze Nur Kaymakçý Öðretmen: Elif KARAGÖZ Okul: Yunus Emre Ýlköðretim Okulu Teknik: Video art, Karýþýk teknik Örgü örme eylemi ele alýnýr. Ancak bu eylem o kiþinin mutlu, mutsuz ve öfkeli hallerini yansýtma halleridir. Bir kadýn sýradan bir günde mutlu bir þekilde renkli bir yumak ipini alýp (her renk bir kavramý ifade ediyor) penceresinde yeþil bir manzaraya bakar ve yeþil renkli ipiyle örgüsünü örmeye baþlar. Ancak televizyonu açtýðý anda haberlerde kötü bir haberle karþýlaþýr ve renkli (yeþil) kýsmý kýzgýnlýk içinde sökmeye baþlar ve eline siyah renkli bir yumak alýp örmeye baþlar. Her bir renk bir kavrama iþaret eder ve örgü örme ve sökme eylemi bu þekilde devam eder. 87

13 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 88 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Sesimi Duyar mýsýn? Deðiþim Ýnsanýn Beyninde Baþlar Melissa Fins, Ayþe Özsan, Baþak Yýlmaz, Betsi Yeþil Öðretmen: Feride Canan Uyguner Okul: MEF Okullarý Teknik: Karýþýk teknik Ýnsan beynini temsilen yuvarlak bir tahta plaka kullanýlmýþtýr. Beynin bölümleri ve içindeki olgularýn anlamlandýrýlmasýný temsil eden çeþitli boncuklar ve metal malzemeler, karýþýk teknik yöntemiyle bu plaka üzerine yapýþtýrýlarak konu ifade edilmiþtir. Ýnsan beyni sayýsýz bilgi ve yaþantý ürünüyle depolanmýþtýr ve deðiþim bir denge arar. Yeni ve eski arasýnda denge kurabilen birey deðiþimini saðlýklý biçimde tamamlar ve yeni deðiþimlere açýk olur. Yeni deðiþimlere açýklýk kulaklarla temsil edilecektir. Enise Küçük Vardar, Burçin Aksoy, Esat Özdemir, Doðuþ Can Öðretmen: Ayþegül Kömek Okul: Þair Nabi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Çalýþmamýzda kolaj tekniðini kullandýk, farklý materyalleri bir araya getirip dört köþelikten sýyrýlarak tuvalin dýþýna çýkan sesleri, hayalleri oluþturduk. Sanatýn sýnýrsýzlýðý ile bir çocuðun renkli hayallerinin sýnýrsýzlýðýný birleþtirdik. Resimde kanatlanan kelebek ve uçurtma, özgürlüðü; palet, renkli duygularýn ifade aracý. Seslenen çocuk ise duraðan ve kurallara boðulmuþ yaþantýsýndan "biz de varýz" diye seslenerek dikkat çekmeye çalýþýyor. 88

14 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 89 Çocuklar için Özgün Baský Atölyesi Sanatçý: Raziye Kubat Teknik: Resim Kadýrga Sanat Üretim Merkezinde Beral Madra'nýn önderliðinde kurduðumuz Çocuklarla Baský Atölyesi semt çocuklarýyla birlikte üretmeyi hedefleyen ve bu hedefine 6 ay zarfýnda 111 çocuðun katýlýmýyla hedefine ulaþmýþ bir projedir. Sadece yaþ arasý linolyumu býçakla oyabilecek becerideki çocuklar hedefimizdi. Ama her yaþ grubunda gelen yoðun talep bizim yaþ skalasýný geniþ tutmamýza neden oldu. Kadýrgada ikamet eden çocuklar genellikle son göçlerle Doðu'dan gelen çok çocuklu ailelerin çocuklarýydý. Açýkçasý benim için zorlu bir süreçti. Bu kadar pýrýl pýrýl bakan gözler ve bir o kadar da yoksunluk içinde yaþamalarý ve de bütün bunlara raðmen coþkularý, öðrenme arzularý, yüksek idealleri onlara hayran olmamýn en önemli sebepleridir. Yaþamýn tüm sertliði hayatlarýný zorlarken onlar inadýna küçücük yaþlarda hem çalýþarak hem de okuyarak buna meydan okumaktalar. Çocuk Bienaline sunduðumuz çalýþmalarýmýz 6 ay boyunca ürettiklerimizin ve deðiþimimizin özetidir. Sergiye resimlerle ve gravür tekniðiyle yapýlan baskýlarla katýldýk. Umarým gelecekte bunlar yollarýný dünyalarýný aydýnlatmada yardýmcý olur. Baský tarihinden de bilindiði üzere gravür baský, alt gelirlilerin gözdesi olan alýmý kolay bir sanat üretimiydi. Kadýrgalý çocuklarýmýz bu gerçeðe de referans vererek ürettikleri çalýþmalarý sembolik bir fiyatla izleyiciye sunuyorlar. Belki birazcýk okul harçlýðý olur bunlar. 89

15 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 90 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Deðiþtir "Ýstanbul" Aykun Çankýrý, Nare Gavrilof, Serina Meydan Öðretmen: Serkan Þahin Okul: Özel Feriköy Ermeni Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Çalýþma duvara asýlacak olan büyük boyutlardaki boþ bir Ýstanbul haritasýnýn ozalit çýktýsýndan ve deðiþik tekniklerdeki resimleme malzemelerinden oluþmaktadýr. Amaç izleyici ve katýlýmcý kitlesinin duvara asýlý olan boþ Ýstanbul haritasýnda kolaj ve resimleme yöntemiyle istedikleri Ýstanbul'u yaratmalarý ve deðiþtirmeleridir. Amaç, metropolleþen kent sorununun kendi isteklerimizle deðiþime uðramasý ve deðiþen bir kentle bireyin de deðiþtiðini göstermek. Kýz Kulesi ne Karþý Öðretmen: Þöhret Doðruyol Saðbaþ Okul: Þehit Binbaþý Bedir Karabýyýk Ýlköðretim Okulu Teknik: Kýsa film Kýz Kulesi'ne karþý bir bankta oturarak resim yapan bir çocuðun, yanýna oturan yaþlý bir teyze sayesinde deðiþen hayal dünyasýnýn anlatýldýðý bir kýsa film. 90

16 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 91 Elif'in Gitarý Öðretmen: Þöhret Doðruyol Saðbaþ Okul: Þehit Binbaþý Bedir Karabýyýk Ýlköðretim Okulu Teknik: Kýsa film Günün birinde gitar hayalleri kuran bir çocuðun sýnýf arkadaþlarýndan biri tam da onun hayallerindeki gibi bir gitarla okula gelir. Bu noktadan sonra çocuðun hayalleri, rüyalarý ve gerçeklerle örülü bir hikâye baþlar. Çocuðun arkadaþlarý tarafýndan anlaþýlmamasý filmin sonunda çözülür. Çocuðun ailesinin aslýnda çocuðu en baþýndan beri anladýklarý, çocuðun deðiþiminin, beklentilerinin ve isteklerinin farkýnda olduklarý ve bu ihtiyaçlarý karþýlayarak çocuklarýný mutlu etmeleri izleyiciye aktarýlýr. Daha Saðlýklý Yaþamlar için Deðiþiyoruz Öðretmen: Serpil topçu Okul: Esenkent Atatürk Ýlköðretim okulu Teknik: Enstelasyon Türkiye'de ve dünyada organ kaçakçýlýðý, organ nakilleri, organ baðýþýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý Deðiþime hazýr mýsýnýz? Peki, deðiþime var mýsýnýz? Artýk bir þeyleri deðiþtirmek zamaný. Bunun için zaman kaybetmek yok artýk. Biz bunun için hazýrýz. Organlar izinsiz yer deðiþtirmesin. Organ için cinayete son. Organ ticareti istemiyoruz. Sadece baðýþlanan ve ihtiyaç sahibine ulaþan organlarý hedefliyoruz! Cinayetler bitsin. Organ bekleyenler gülsün... 91

17 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 92 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Uçan Halý Sen Benim Farkýmda mýsýn? Öðretmen: Emine Özdoðan Elmalý Okul: ÝMKB Alparslan Ýlköðretim Okulu Teknik: Ses-görüntü enstalasyonlarý, atýk çalýþmasý, fotoðraf Ýbrahim Aslan, Birol Görgül, Ahmet Varlýk, Hilal Geyik, Elanur Aslan Sanatçý: Gonca Sezer Okul: Çukurcuma Hayaka Artý atölyesi çocuklarý Teknik: Resim Deðiþtirebilseydim, uçan halýya oturup yaþadýðým þehrin üzerinden geçer, gördüklerimi sizlere anlatýrdým. "Deðiþiyorum Farkýnda mýsýn?" sorusunu öðrencilerimizin yaþadýklarý mahalledeki yapýlaþmayla net ve somut bir þekilde görmekteyiz. Ýkitelli köyü içinde sanayi sitesi ile dere yataðý arasýnda derme çatma tek katlý yapýlarýn, dýþarý akýtýlan atýk sularýn, tellere serilmiþ çamaþýrlarýn hemen karþýsýnda çaðýn en son çizgi ve malzemeleriyle oluþturulacak toplu yaþam alanlarýnýn þantiyelerinin bulunmasý deðiþimin en somut kanýtý. Ýki çeliþik yapý tarzýnýn birbirine bu kadar yakýn biçimde ortaya çýkmasýndan, öðrencilerimizin duygu ve düþüncelerinden, gelecek yaþamlarýndaki beklentilerinden yola çýkarak fotoðraflarla, slayt sunumuyla, kullanýlmýþ kýrýk tuðlalarla, mahallede oynadýklarý oyun araçlarýyla ortaya koyacaðýmýz düzenlemeyle gerçek hayatta yaþadýðýmýz deðiþimi paylaþmak istiyoruz. 92

18 ilkogretim 6-8a.qxp :16 Page 93 Büyüyorum Mustafa Mert Kopuz, Ömer Faruk Ormancý, Özge Kýrmýzý, Dilara Pirli, Gamze Sýrma Öðretmen: Didem Cevher Ayan Okul: Bahçelievler Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Kibrit kutularý çekmecelerinin iç ve dýþ kenarlarý her öðrenci tarafýndan keçeli kalemlerle farklý desenlerle renklendiriyor. Bu çekmeceler 2,50-1,50 boyutundaki tuvalin üstünde bir araya gelerek bir çocuk oluþturacak (çekmeceler silikon tabancasý ile sýrtlarýndan yapýþtýrýlacak). Bu çocuðun etrafýnda yaklaþýk bir karýþlýk boþluk býrakýlacak ve tekrar çekmecelerle ikinci bir çocuðun kontürü geçilecek. Böylece deðiþiyorum çünkü büyüyorum mesajý verilecek. 93

19 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 94 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Boðazda Bir Gün Tola Önürmen Sanatçý: Ýrfan Önürmen Teknik: Fotoðraf Her Þey Deðiþiyor Ýstanbul Boðazýnýn, sahillerinin güzelliði kadar ayný zamanda bir çöp denizi olduðuna her sahil gezintisinde tanýk olan Tola Önürmen sevdiði fotoðraf çekme merakýný bu sefer bu konuya odakladý Denizin üstünde yüzen çöplerin ve her türlü nesnenin fotoðraflarýný çekerek gün içinde deðiþen görünümleri kareledi. Bu konu üzerinde düþünmesine de sebep olan bu ilk projesini projeksiyonla göstermeyi planlýyoruz. Ýlayda Uður, Melis Lekesiz, Nazlý Yar, Efe Bayýndýr, Kemal Tolga Oksay, Berk Giz Öðretmen: Çiðdem Pirinçcioðlu Okul: Özel ALEV Okullarý Teknik: Fotoðraf kolaj Ýnsanlarýn, dinlediðimiz müziðin ve müzik aletlerinin, arabalarýn, taþýtlarýn, evlerin, yollarýn, þehirlerin vb. bir çok þeyin zamanla deðiþiminin fotoðraflarla kolaj olarak anlatýlmasý. Fotoðraflar foto blok üzerine alçaklý yüksekli yapýþtýrýlarak bir kolaj oluþturuldu. (Örn: Ajda Pekkan'ýn ilk ve son hali, plak ve cd, klasik ve yeni model bir araba vb..) 94

20 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 95 Renkli Deðiþim Okul: Bilfen Çamlýca Ýlköðretim okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Çevreye ve doðaya duyarlý bir bakýþýn temel ilkeleri olan Yalýnlaþma, Yeniden Kullaným ve Geri Dönüþüm "Renkli Deðiþim" çalýþmasýnýn ana düþüncesini oluþturuyor. Günlük olarak tükettiðimiz ürünlerin geri dönüþümü ile gerçekleþtirilen elbiseler kâðýt, naylon gibi atýklarýn doðaya verdileri zararý vurguluyor. Atýklarýn dönüþtürülüp daha dikkatli tüketilmesine, tüketildiklerinde de ayrýþtýrýlarak geri dönüþtürülmesine dikkat çekmeyi amaçlýyor. Moda Tasarýmý Kulübü öðrencilerinin kolektif bir çalýþma ortaya çýkardýðý "Renkli Deðiþim" çevre ile olan iliþkimize yeni bir öneri getiriyor. Deðiþen Ýstanbul Nihal Yolak, Hakan Asal, Doðan Tura, Gamze Nur Kaymakçý Öðretmen: Betül Kýsacýklar, Özgen Amanvermez, Nuran Ertem Okul: Ýstek Özel Atanur Oðuz Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý Çarpýk Kentleþme 95

21 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 96 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Resim Dili ile Geliþen ve Deðiþen Ýnsan Öðretmen: Uður Demirbaþ Okul: Kartal Eðe Sanayi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Kâðýt üzerine (70 x x 180cm) þablon insan kesimleri, negatif ve pozitif kalýplarý kullanarak resim sembol dillerinin alan üzerine resimlenmesi Bir negatif þablon, bir pozitif þablon içine; nokta-çizgi-leke-þekil-form-renk-ton-sembolik resimler-þematik resim-teknik resim-dekoratif resim gibi çeþitleme sembollerle insanýn eðitim sürecindeki yeri ve önemi vurgulanmaya çalýþýlmýþtýr. Tüm eðitim sürecimizin resim sembolleri ile kazanýldýðýný resmin insanýn her etkinlik alanýnda yer aldýðýný ispatlamaya çalýþtýk. Ýnsanýn çaðlar içinde resim dilini kullanarak bilimi nasýl oluþturduklarýný anlatmaya çalýþtýk. Deðiþen ve geliþen insanýn aslýnda resmi anlamadan resimle nasýl eðitildiðini ispatladýk. Bir öðrenci grubu çalýþmasý olan bu proje tüm insanlara anlamlý bir ileti sunmuþtur. Çalýþma bir alan içinde insan þablonlarýnýn negatif ve pozitif dilimlerinin sýralý ve dairesel dizilimlerinden oluþmuþtur. Duvarda bu þablonlarýn 70 x100 örneklemeleri düz sýra halinde sergilenmiþtir. Ayrýca gelen konuklara þablonlar verilerek masa baþýnda boyamalarý saðlanmýþ ve bu süreç canlý tutulmuþtur. 96

22 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 97 Altý Çocuk Bir Ýstanbul Özgür Güçlü, Birsu Hilal Eser, Afife Karaman, Nazlý Öztürk, Emine Þahin, Özlem Yener Öðretmen: Týnaz Bektaþ Okul: Ahmet Yesevi Ýlköðretim Okulu Teknik: Karýþýk teknik Ýstanbul 2010 Avrupa Kültür Baþkenti'nin görsel temalarýndan panoramik saray burnu fotoðrafýnýn altý çocuk tarafýndan beþ deðiþik teknikte yorumlanmasý. 97

23 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 98 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Kararý-yorum Sena Meral, Damla Sezer, Ayþenur Yiðit, Fatmanur Demirkok, Elif Merve Kaptan Öðretmen: Tülay Günaydýn Okul: Ýbni Sina Ýlköðretim Okulu, Bakýrköy Teknik: Resim, atýk çalýþmasý Küresel ýsýnma insanlarýn ve doðadaki tüm canlýlarýn yaþamý için giderek artan bir tehlike haline gelmiþtir. Dünyanýn her köþesinde bilim adamlarý, doðada fiziksel deðiþikliklerin meydana geldiðini tespit etmiþlerdir. Atmosferdeki Karbondioksit (CO2) ve Metan (CH4) oranlarýndaki artýþ dünya yüzeyinin sýcaklýðýný yükseltmektedir. Dünya iklim sisteminde deðiþikliklere neden olan küresel ýsýnmanýn etkileri en yüksek zirvelerden, okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanýn her yerinde hissediliyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz suyu seviyesi yükseliyor. Küresel ýsýnmaya baðlý olarak dünyanýn bazý bölgelerinde kasýrgalar, seller, þiddetli kuraklýklar ve çölleþme etkili oluyor. Ýklimler deðiþiyor. Bu deðiþikliðe dayanamayan bitki ve hayvan türleri de azalýyor ya da tamamen yok oluyor. Leeds Üniversitesi öðretim üyesi Profesör Chris Thomas tarafýndan Nature dergisinde yayýnlanan bir yazýda "küresel ýsýnma 2050'ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasýný yok edecektir" denmektedir. Gaz yayýlýmýnda otomobil ve fabrikalarýn en büyük etkenler olduðunu vurgulayan Thomas bu gazlarýn 21. yüzyýlýn son yýllarýna doðru ortalama sýcaklýklarý tarihte görülmemiþ düzeylere yükselteceðini belirtmektedir. Öðrencilerimiz küresel ýsýnmaya karþý daha duyarlý bireyler ve bilinçli tüketiciler olmamýz gerektiðini vurgulamak için "Deðiþiyorum Farkýnda mýsýn" konulu Sanat Bienali'nde küresel ýsýnmanýn dünyaya etkilerine dikkat çekmek istemiþlerdir. 98

24 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 99 Deðiþen Yüzler Göknur Aydar Okul: Ýstanbul Bilim ve Kültür Merkezi Teknik: Karýþýk teknik, kolaj Deðiþirken Deðiþtirdiklerimiz Öðretmen: Hülya Çullu Okul: Ýcadiye Ýlköðretim Okulu Teknik: Enstalasyon Fiziksel ve sosyal deðiþimlerimizde, bizlere en çok tanýklýk eden ve yaþama attýðýmýz her adýmda, her rolde konuma göre deðiþen ve deðiþtikçe bizleri deðiþtiren bir objedir ayakkabý. Bizler, gerek fizyolojik deðiþimlerimizde, gerekse benliklerimizdeki deðiþimlerimizi sembolize eden ayakkabýlardan yola çýkarak bir proje hazýrladýk. Deðiþimler, ilerlemenin ve geliþimin birer göstergesidir. Ayakkabýlarý merdivenlerde sergileyerek ileriye doðru atýlan adýmlarý vurgulamak istedik. Dergi ve kataloglara bakarken modellerin yüz hatlarý dikkatimi çekti. Kiminin gözleri çok estetikken, kiminin dudaklarý pek güzeldi. O an aklýma geldi projemin temel fikri. Acaba en estetik parçalarý bir araya getirseydim çok sanatsal bir yüz mü oluþurdu? Ya da çok güzel bir yüze sahipken sadece yüzün bir bölümündeki ufak bir kusur deðiþse, puzzle mükemmele dönüþür müydü? Veya çok estetik bir burnun yerine, deforme olmuþ bir burun güzel bir prensesi bir anda çirkin ördek yavrusuna dönüþtürür müydü? Ýþte projemi tüm bu sorulara yanýt arayarak tamamladým. Deðiþimi konu alan bu projenin hem sanatsal, hem de eðlenceli olabileceðini düþündüm. Sadece benim hayal gücümle sýnýrlý kalmayýp bienal misafirlerinin de kendi zihinlerindeki portreyi ortaya koymalarýna olanak tanýmak istedim. Peki nasýl? Projemi dizayn ederken çeþitli yüzlerden kesitler alarak, cýrt cýrt bantlar kullandým. Ýster burnunu, ister dudaðýný, isterseniz gözünü, alnýný deðiþtirin bu sizin hayal gücünüze baðlý. Sonuçta, sanat eðlenceye dönüþtü! 99

25 ilkogretim 6-8a.qxp :17 Page 100 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Elimde Papuçlarým Öðretmen: Esra Aycan Okul: Özel Avrupa Ýlköðretim Okulu Teknik: Enstalasyon Çalýþma ayakkabýlarýmýzý yeniden yaratarak deðiþime uðratmayý amaçlamaktadýr. Kiþisel farklýlýklarýmý tasarýmlarýmýza yansýr. Kiþisel özelliklerimizin farkýna varýrsak deðiþen fikirlerimizi ve büyüyen dünyamýzý tasarýmlarýmýza yansýtýrýz. Ýstanbul Deniz Babaoðlu Öðretmen: Sibel Güllüoðlu Okul: ENKA Ýlköðretim Okullarý Teknik: Resim Estetik ameliyatlarla gerçekleþen deðiþim 100

26 ilkogretim 6-8a.qxp :18 Page 101 Ben Deðiþiyorum Furkan Taþbaþ, Taylan Özgür Ay, Belgin Çataltepe, Betül Mutlu, Rabia Kaynarcý, Fatma Nur Ayyýldýz Öðretmen: Nihal Doðanay Okul: Emine ve Hasan Aytaþman Ýlköðretim Okulu Teknik: Rölyef çalýþmasý Bana Yer Açýn Selin Sökmen, Ýncinur Ýkiýþýk, Simay Güler, Melis Lekesiz, Ýrem Yaltýr, Deniz Eser, Nazlý Yar Öðretmen: Fatih Aksular Okul: Özel Alev Okullarý Teknik: Karýþýk teknik Nüfusun ve çevredeki binalarýn giderek çoðalmasý ve yüksek yapýlarýn hayatýmýza girmesiyle çocuklar için oyun alanlarýnýn kýsýtlanmasýný konu alan bir proje. 100 x 150 cm boyutunda bir tuval üzerinde yüksek binalar arasýnda kurulmuþ bir salýncakta sallanmaya çalýþan çocuklar mizahi bir þekilde resmedildi. Ülkemizde 20 milyona yakýn bir nüfus eðitimini aktif þekilde sürdürmektedir. Bunun yanýnda bir þeklide eðitimin dýþýnda kalmýþ veya eðitimini sürdürdüðü halde okul dýþýndaki yaþamýný risk altýnda devam ettiren "Sokakta yaþayan çocuklar," "Sokaklara düþme tehlikesi olan çocuklar," "Sokakta çalýþan çocuklar," "Sokakta veya baþka yerde çalýþtýrýlan" çocuklara dikkati çekmek amacýyla bu projeyi hazýrladýk. Yapacaðýmýz çalýþma çocuk yüzleri masklarýndan oluþturduðumuz uzun bir pano olacak Sergilenme gününde çocuklar canlý performansla bu renksiz masklarý renklendirecek ve onlarý boya ve fýrçalarla güldürecekler Böylece "deðiþim" farklý bir bakýþ açýsýyla yorumlanmýþ olacak. 101

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Kelebeðin Oluþumu. Ýsimsiz

Kelebeðin Oluþumu. Ýsimsiz ilkogretim 4-5.qxp 25.12.2010 12:51 Page 48 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ sadece fenle matematikle deðil. Model olmalýyýz çocuklara. Öðrencinin karþýsýnda sürekli üreten çalýþan bir model olduðunda,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Her Bir Yüzüm Rengârenk

Her Bir Yüzüm Rengârenk anaokulu.qxp 25.12.2010 12:28 Page 18 ÇOCUK VE SANATÇI BULUÞMASI Yaratýcý uðraþlar birçok çocuk için çok zevkli olabilir. Gözle görülür bir þeyler yaratabilmek insana olumlu duygular ve umut verir. Sanat,

Detaylı

Dönüþüyoruz Deðiþiyoruz

Dönüþüyoruz Deðiþiyoruz ilkogretim 6-8b.qxp 25.12.2010 13:34 Page 106 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Dönüþüyoruz Deðiþiyoruz Öðretmen: Tuba Akarlý, Pýnar Çiçekli Okul: FMV Özel Iþýk Ýlköðretim Okulu Teknik: Atýk çalýþmasý,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Önce - Sonra - Siz Ne Düþünüyorsunuz?

Önce - Sonra - Siz Ne Düþünüyorsunuz? ilkogretim 1-3.qxp 25.12.2010 12:36 Page 35 Önce - Sonra - Siz Ne Düþünüyorsunuz? Erin Eren, Giorgio Cavicchioli, Roberto Cavicchioli, Doða Pulat, Ece Yalçýn, Defne Yalçýn, Cenk Esen Yaþ: 6-12 Sanatçý:

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

Pangea. Ýlknur Özyaydar, Burak Bilir, Sinem Þen, Çiðdem Fýndýk

Pangea. Ýlknur Özyaydar, Burak Bilir, Sinem Þen, Çiðdem Fýndýk lisea.qxp 25.12.2010 13:48 Page 130 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Pangea Ýlknur Özyaydar, Burak Bilir, Sinem Þen, Çiðdem Fýndýk Öðretmen: Özgür Karapýnar, Feraye Bakan Okul: ÝSTEK Özel Kaþgarlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Prizma. Ceyda Akartuna

Prizma. Ceyda Akartuna liseb.qxp 25.12.2010 14:01 Page 156 ÝSTANBUL ÇOCUK VE GENÇLÝK SANAT BÝENALÝ Prizma Ceyda Akartuna Öðretmen: Eda Özlem Sipahioðlu Okul: Türk Eðitim Vakfý Ýnanç Türkeþ Özel Lisesi Teknik: Heykel Deðiþim

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı RESİM KURS PROGRAMI ANKARA 2011 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI : Resim Kurs Programı PROGRAMIN DAYANAĞI :

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Keyifle geçirilecek zamanlar için... online alýþveriþ www.unigo.com.tr 2 en iyi oyun matý 3 4 Unigo Playmat, çocuklarýmýzýn renkli dünyasý için tasarlanmýþ, onlara güvenli bir oyun alaný sunan alternatif

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL KIRAÇ ANAOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ AİLEMİ,ARKADAŞLARIMI VE HAYVANLARI SEVMEK TEMASI FAALİYET SONU RAPORUDUR 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Özel Kıraç Anaokulu Değerler Eğitimi

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI.

26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. 26.12.2014 DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ ODTÜ ÜLKEM DE BAŞLADI. Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü nün başlatmış olduğu Değerler Eğitimi Projesi ODTÜ Ülkem Koleji nde hızla uygulamaya geçti. Öğrencilere temel insanî

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192

son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 192 son bolum.qxp 25.12.2010 14:20 Page 193 Etkinlikler Ýstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali; plastik sanatlar disiplinlerinin güncel sanat uygulama ve düzenlemeleriyle

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU

SIRA NO ADI SOYADI BAŞARI DURUMU 1- SIRALAMA VE LERDE BAŞARI SIRASI ESAS ALINARAK YAPILMIŞTIR. 5- SIRADA YER ALAN ADAYLARIN HAKLARI 20/09/2012 MESAİ BİTİMİNE KADAR GEÇERLİDİR VE İŞLETME, ENDÜSTRİ, YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı