İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLKÖĞRETIM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLERE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 İLÖĞRTIM ÖĞRNCİLRİNİN SOSYAL BİLGİLR ARŞI TUTUMLARININ İNCLNMSİ aya YILMAZ1 Mustaa ŞR Özet ğitim ve öğrenme psikolojisi alanında yapılan araştırmalar, tutumun öğrenmeyi etkileyen en önemli duyuşsal aktörler arasında yer aldığını ortaya koymaktadır. Tutumun öğrencilerin dersteki davranış ve başarılarını belirlemede önemli bir rolü vardır. Ülkemizde ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumunu ortaya koymak amacıyla yapılmış araştırma sayısı oldukça azdır. Literatürdeki boşluğu doldurmayı hedeleyen bu çalışmada, ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları incelenmiştir. Nicel araştırma metodolojisi kullanılarak yürütülen çalışma, X (Büyükşehir) ilinin üç ilçesinde yer alan resmi ilköğretim okullarında (evren) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini,. ve 7. sınılarda öğrenim gören öğrencilerden random yöntemle seçilmiş toplam öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerini toplamak için anket (survey) kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinin içeriğine, önemine ve ilgi çekiciliğine ilişkin tutumları semantik arklar ve Likert ölçeklerinden oluşan anket maddeleri ile ölçülmüştür. lde edilen veriler SPSS bilgisayar programı ile çözümlenerek öğrencilerin sosyal bilgilere yönelik tutumlarının sını, cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi (değişkenleri) açısından arklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ebeveyn eğitim düzeyi çoğunlukla ilkokul olan öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumlarının olumlu olduğu, sosyal bilgileri önemli ve ilgi çekici 1 Marmara Üniversitesi Atatürk ğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ğitimi Haşim İşcan İlköğretim Okulu, Ümraniye, İstanbul

2 aya YILMAZ Mustaa ŞR bir ders olarak gördükleri belirlenmiştir. Bu sonuçların aynı konu üzerine Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırma sonuçlarıyla zıtlık gösterdiği görülmüştür. Anahtar elimeler: İlköğretim, sosyal bilgiler, tutum, ilgi, öğrenciler 1.GİRİŞ Öğrenmeyi etkileyen içsel ve dışsal pek çok aktör veya değişken vardır. Fiziksel şartlar gibi dışsal aktörler yanında ilgi, tutum ve algı gibi içsel aktörler öğrenmenin niteliğini belirleyen değişkenler arasındadır. İçsel veya psikolojik değişkenlerin öğrenme atmoserini oluşturan en önemli öğelerden biri olarak kabul edilmektedir. Öğrenci aekti olarak da adlandırılan duygular, tutumlar, ilgiler ve değerler öğrencilerin okuldaki davranışlarını ve başarılarını etkilemede önemli bir role sahiptir (George, ; Popham, 5; Reid, ). Duyuşsal öğrenci girdileri, öğrencilerin dersteki başarılarını dörtte bir oranında etkileme gücüne sahiptir (Bloom, 1995). tkilli ve kalıcı bir öğrenmenin olmazsa olmaz şartlarından birisi derse karşı olumlu bir tutumun olmasıdır çünkü öğrencilerin yeni karşılaştıkları bilgileri anlamlı bir şekilde öğrenmelerinin ön koşulu derse karşı tutumlarının olumlu olmasıdır (Marzano, 199; Marzano, Pickering ve McTighe, 199). Bu nedenle, etkili bir öğretim ve öğrenim için öğrencilerin derse karşı tutumlarının ampirik bulgulara dayalı olarak bilinmesi gerekmektedir. Öğrenci aektini oluşturan öğeler arasında bulunan tutum kavramı, psikolojide özellikle sosyal psikoloji alanında yapılan akademik çalışmalarda önemli bir yer tutar (Reid, ). Tutum, insanların obje, olay, olgu, ikir ve benzeri şeylere karşı olumlu veya olumsuz tepkide bulunma eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Ajzen ve Fishbein, 19; Pell ve Jarvis, 1). Tutumun, insanların objeler, olaylar, ikirler vs. hakkındaki bilgilerini içeren bilişsel, bunlara karşı duydukları his veya duygularını içeren aekti ve bunlara yönelik eylem veya tepkide bulunma eğilimlerini içeren davranışsal öğeler olmak üzere üç bileşeni vardır. Okul dersleri bağlamında tutum, öğrencilerin derse olan his, inanç ve değerlerinin toplamını iade etmektedir (Osborne, Simon ve Collins, 3). Yani tutum, öğrencilerin derse karşı olumlu veya olumsuz düşüncelere sahip olma, dersi sevip sevmeme ve buna bağlı olarak ders çalışıp çalışmama gibi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal özellikleri içerir (Bloom, 1995). Değerlendirici 35

3 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi bir boyutu olan tutumlar, kısa sürede kolayca değişmezler ve zaman içerisinde süreklilik ve tutarlılık gösterirler (Reid, ). Öğrencilerin derse karşı tutumlarının oluşmasında ve şekillenmesinde etken olan çeşitli aktörler vardır. Birçok araştırmacıya göre bu etkenler, öğrenci, öğretmen ve çevre veya öğrenme ortamı ile ilgili değişkenler olmak üzere üç grupta toplanabilir (George, ; Haladyna, ve diğ., 19; Shaughnessy ve Haladyna, 195; Wilkins, 3). Öğrencinin geçmiş yaşantısı, önceki öğrenme tecrübeleri, başarılı olma güdüsü, benlik ve öz-yeterlilik algısı; öğretmenin öğrenciye ve öğretime yaklaşımı, öğretim stili, yeterliliği; öğrenme ortamının iziksel ve sosyo-psikolojik özellikleri (sını düzenlemesi, güvenli bir sını ortamı, psikolojik ve sosyal destek, öğrenciler arasında iyi ilişkiler, öğrencilerin birbirlerini sevmeleri gibi) ve sını yönetim biçimi tutumları etkileyen en önemli değişkenler arasında yer almaktadır. Bu değişkenler arasında öğretmenle ilgili değişkenlerin özellikle öğretim yöntemlerinin ve öğrenme ortamının öğrencilerin derse olan tutumlarında belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekilmiştir (Downey, 1991; Hootstein, 1995; Osborne ve diğ., 3). Bilim eğitimi alanında yapılan çalışmalar, öğrencilerin velilerinin, arkadaşlarının ve akran gruplarının bilime olan tutumlarının oluşmasında etkili olduğunu göstermiştir (Beaton ve diğ.,199; George, ; Osborne ve diğ., 3; Simpson ve Oliver, 199). Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine karşı tutumu nasıldır? Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan araştırmalarda cinsiyet arkı olmaksızın gerek ilköğretim gerekse ortaöğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarının oldukça olumsuz olduğu, sosyal bilgileri sevmedikleri, okul müredatındaki dersler arasında sosyal bilgileri ilgi çekicilik açısından en alt sıraya koydukları ve sosyal bilgileri hayatlarıyla ilgisiz sıkıcı bir ders olarak gördükleri tespit edilmiştir (Corbin,199; llis, Fouts ve Glenn, 199; Fernandez, Massey ve Dornbusch, 197; Fraser, 191; Haladyna, ve diğ., 19; McGowan, 19; McGowan, Sutton ve Smith, 199; Schug, Todd ve Beery, 19; Shaughnessy ve Haladyna, 195). Chiodo ve Byord () un çalışmasında bu bulgulara aykırı sonuçlar elde edilmiş, araştırmaya katılan sekizinci ve onbirinci sını öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde Öztürk ve Baysal (1999) ın yaptığı araştırmada, öğrencilerin dersteki başarı düzeyleri, devam ettikleri okul çeşidi (devlet-özel), öğretmenleriyle olan ilişkileri ve derste kullanılan yöntem ve etkinlikler (akti-pasi) ile sosyal bilgiler dersine olan tutumları arasında anlamlı 3

4 aya YILMAZ Mustaa ŞR bir ark bulunmuştur. ayalı (3) nın çalışmasında ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Başka bir araştırmada, ilköğretim öğrencilerinin cinsiyetleri (kızların tutumu daha yüksek), başarı puanları ve yaşadıkları yer (şehirdekilerin tutumu köydekilerden yüksek) ile sosyal bilgiler dersine olan tutumları arasında olumlu bir ilişki bulunmuştur (Tay ve Tay, ). Şahin (1) in çalışmasında ilköğretim beşinci sını sosyal bilgiler öğretiminin yapılandırmacı yaklaşıma göre yapılmasının öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim yöntemlerinin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmasının öğrencilerin derse karşı olumlu tutuım geliştirmelerine katkı sağladığı yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Örneğin arakuş () ve Yılmaz () ın tez çalışmalarında, proje temelli sosyal bilgiler öğretiminin öğrencilerin derse yönelik tutumları üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ada, Baysal ve adıoğlu (9) nun çalışmasında da proje temelli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Deveci () nin doktora tez çalışmasında probleme dayalı öğrenme, Fidan () ın yüksek lisans tezinde ise işbirlikli öğrenmenin öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler öğretiminde harita ve coğrai bilgi sistemlerinin kullanılmasının öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinde etkili olduğu gözlenmiştir (Aladağ, 7; Balkan, 7). arakuş (9) un deneysel çalışmasında yapılandırmacı yaklaşım ve otantik değerlendirmenin öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve bilgilerinin kalıcılığına etkisi incelenmiş, araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının sosyal bilgiler tutum ölçeği ve kalıcılık testinden aldıkları puanlar arasında deney grubu lehine anamlı bir ark bulunduğundan bu iki değişkenin tutumları belirlemede etkili olduğu rapor edilmiştir. Bu sonuçlara aykırı olarak deneysel bir çalışmada (MB, ), ilköğretim altıncı sını öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun sosyal bilgiler öğretim programına karşı olumsuz bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir yılları arasında sosyal bilgilere karşı öğrenci tutumlarını inceleyen yeterli sayıda araştırma yapılmıştır ama Chiodo ve Byord (:17) un da dikkat çektiği gibi, son 15 yıl içerisinde öğrencilerin sosyal bilgilere yönelik tutumunu inceleyen araştırma sayısı yok denecek kadar azdır. Ülkemizde ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarını inceleyen araştırma sayısı da oldukça azdır. Literatürdeki bu boşluğu doldurmayı 37

5 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi hedeleyen bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: İlköğretim. ve 7. sını öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumları nasıldır? İlköğretim. ve 7. sını öğrencilerinin sosyal bilgilere yönelik tutumları sını, cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeyi (değişkenleri) açısından arklılık göstermekte midir?.yöntm Araştırmada nicel veri toplama ve analiz yöntemleri kullanılmıştır..1. vren ve Örneklem Araştırmada tarama modeli kullanılarak mevcut durumun yani sosyal bilgilere karşı öğrenci tutumlarının betimlenmesi yapılmıştır. Çalışma, X ilinin (Büyükşehir) üç ilçesinde yer alan resmi ilköğretim okullarında (evren) gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini random yöntemle seçilmiş. ve 7. sını öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu, ilköğretim okullarının. (13 öğrenci) ve 7. sınılarında (13 öğrenci) okuyan toplam (11 erkek, 15 kız) öğrenciden oluşmaktadır... Verilerin Toplanması ve Analizi Araştırma verilerinin toplanmasında tutum anketi kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal bilgiler dersinin içeriğine, önemine ve ilgi çekiciliğine ilişkin tutumları Semantik Farklar ve Likert ölçeklerinden oluşan anketle ölçülmüştür. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümde öğrencilere ait kişisel bilgilere, ikinci bölümde ise öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik anket maddelerine yer verilmiştir. Hazırlanan anket sosyal bilgiler dersine uyarlanmış ve uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Araştırma verileri SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 15, bilgisayar programı ile analiz edilmiştir. Tutum ölçeğine verilen cevapların rekans ve yüzde dağılımları hesaplanmıştır. 3

6 aya YILMAZ Mustaa ŞR 3.BULGULAR 3.1. Öğrencilerin beveynlerinin ğitim Düzeyi Araştırmaya katılan ilköğretim öğrencisinin ebeveynlerinin eğitim düzeyleri incelendiğinde;. sını öğrencilerinin anne eğitim düzeyinin en yüksek ilkokul (9,7), en düşük üniversite (); baba eğitim düzeyinin en yüksek ilkokul (5,1), en düşük üniversite (3,), 7. sınıta ise anne eğitim düzeyinin en yüksek ilkokul (,7), en düşük üniversite () ve baba eğitim düzeyinin en yüksek ortaokul (1,) en düşük üniversite (,9) olduğu görülmüştür. Sonuçlar aşağıda Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1-İlköğretim. ve 7. sını öğrencilerinin cinsiyet ve ebeveyn eğitim düzeylerine göre dağılımı SINIF bev Cinsiyet eyn Anne Baba Anne 7 Baba Okur yazar değil İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 1,1 33,3 7, 1,1 3, 3, 7 53, 3, 9 9,7 31,,5,1 1 7, , 53, 33,3 1 1,,1 3, 7 5,1,7 1 13,7 3, , 3,5,9 5 3, 1, 11, 5 3, 11,,,7 11,, ,,,9 5 3, 9,,,9,9 1, 11, 5, 5 1, 5,,

7 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi 3..Derslerin Ilgi Çekicilik Açısından Öğrencilerce Derecelendirilmesi Öğrencilerin okul müredatında yer alan dersleri ilgi çekicilik açısından derecelendirmeleri istenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Tablo incelendiğinde görüleceği üzere,. sını erkek ve kız öğrencileri için en ilgi çekici dersin sosyal bilgiler olduğu (,), bu cevabı veren erkek ve kız öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ise ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. 7. sını erkek öğrencileri için en ilgi çekici dersin Beden ğitimi dersi (17,), bu cevabı veren erkek öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ise ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul, kız öğrencilerin gözünde en ilgi çekici dersin sosyal bilgiler dersi (9,), bu cevabı veren kız öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ise ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. Tablo - Derslerin ilgi çekicilik açısından derecelendirilmesi n İlgi Çekici Ders SINIF bevey n Cinsiyet A B A 7 Türkçe İngilizce Fen Bilgisi,5, 1 1, 7 1,1, 1 9,1 7 53,5,1 1 1, 7, 1,1,1 1 9,1 7 53, 11, 17, (),9 5 3, 9, (),9 11, 1,,9 5 3, 11, 1,, (), (), (), () 11, 17, (/3) 9, (),9 B Beden ğitimi S. Bilgiler Matematik beveyn ğitim Düzeyi: 1- Okuryazar değil, - İlkokul, 3- Ortaokul, - Lise,5-Üniversite

8 aya YILMAZ Mustaa ŞR 3.3.Sosyal bilgiler dersine yönelik öğrenci düşünceleri Öğrencilere sosyal bilgiler dersi hakkında ne düşündükleri sorulduğunda, ilköğretim. sınıta okuyan erkek öğrencilerin çoğunun ders için çok ilgi çekici (19,7) ve ilgi çekici (19,7) cevabını verdikleri (toplam 39,), bu cevabı veren öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olara ilkokul, kız öğrencilerin de çoğunun bu ders için çok ilgi çekici (3,3) ve ilgi çekici (19,7) cevabını verdikleri, bu öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. 7. sınıta okuyan erkek öğrencilerin ders için ilgi çekici cevabını verdikleri (,), bu cevabı veren öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul, kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha çok çok ilgi çekici (9,) ve ilgi çekici (9,) cevabını verdikleri (toplam 5,), bu öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. Sonuçlar Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3- Öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin düşünceleri Çok ilgi çekici Öğrenci hisleri SINIF beveyn Cinsiyet A B A 7 B uru (monoton) İlgi çekici Sıkıcı Yararsız 19,7 () 19,7 (),1 7, 3,3 () 19,7 7 53, 19,7() 19,7 (),1 7, 3,3 () 19,7 7 53,, () 5 3, 9, () 9, (),9 1,, () 5 3, 9, (3) 9, (),9 1, beveyn ğitim Düzeyi: 1- Okuryazar değil, - İlkokul, 3- Ortaokul, - Lise,5-Üniversite 3.. Sosyal bilgilerin önemine ilişkin öğrenci değerlendirmeleri Öğrencilerin sosyal bilgilerin önemine ilişkin görüşlerini değerlideğersiz ve sosyal bilgilere yönelik bakış açılarını olumlu-olumsuz açısından değerlendirmeleri istendiğinde, ilköğretim. sını erkek öğrencilerinin 1

9 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi, nün sosyal bilgiler dersini değerli,,5 nin değersiz gördüğü, 39, nün bu ders hakkında olumlu, 7, nın olumsuz bakış açısına sahip olduğu, bu dersi değerli gören ve ders hakkında olumlu bakış açısına sahip erkek öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür.. sını kız öğrencilerinin de,5 nin bu dersi değerli,,5 nin değersiz gördüğü; 53 ünün bu ders hakkında olumlu bakış açısına sahip olduğu; bu dersi değerli olarak gören ve olumlu bakış açısına sahip kız öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu tespit edilmiştir. 7. sınıta okuyan erkek öğrencilerin 3, nin sosyal bilgiler dersini değerli,,5 nin ise değersiz bir ders olarak gördükleri, 9, nün bu ders hakkında olumlu,, nin ise olumsuz bakış açısına sahip oldukları, bu dersi değerli bir ders olarak gören erkek öğrencilerin anne eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul, baba eğitim düzeyinin ise ortaokul olduğu görülmüştür. 7. sınıta okuyan kız öğrencilerin de 5 nun bu dersi değerli ve olumlu, nun değersiz bir ders olarak gördüğü,, nin bu ders hakkında olumsuz bakış açısına sahip olduğu, bu dersi değerli olarak görüp olumlu bakış açısına sahip olan kız öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. Sonuçlar Tablo de verilmiştir. Tablo - Öğrencilerini sosyal bilgilere verdikleri önem & sosyal bilgilere bakış açıları Öğrenci görüşleri SINIF bevey n A B A 7 B Değersiz Değerli Olumsuz Olumlu Cinsiyet,5,5,5, , (),5 (), (),5 () 3, () 5 () , 53, 7, 53, 3, 1, , 7,,, , () 53,() 39, () 53, () 9, () 5,9 () , 53, 7, 53, 3, 1, 5 3, () 5 3, 1, 9, () 5 3, 7 5 () 1, 1, 7 5,9 () 1, beveyn ğitim Düzeyi: 1- Okuryazar değil, - İlkokul, 3- Ortaokul, - Lise,5-Üniversite

10 aya YILMAZ Mustaa ŞR.SONUÇ, TARTIŞMA V ÖNRILR Araştırma verilerinin analizi sonucu çalışmaya katılan ilköğretim. ve 7. sını öğrencilerinin anne ve baba eğitim düzeylerinin ağırlıklı oranın ilkokul olduğu;. sını kız ve erkek öğrencileri arasında en ilgi çekici dersin sosyal bilgiler, 7. sını kız ve erkek öğrencileri arasında ise beden eğitimi ve sosyal bilgiler dersi olduğu; ve öğrenci ebeveynlerinin eğitim düzeyinin çoğunlukla ilkokul olduğu tespit edilmiştir.. ve 7. sını kız ve erkek öğrencilerinin genel olarak bu ders için ilgi çekici ve çok ilgi çekici cevabını verdikleri, bu şekilde cevap veren kız ve erkek öğrencilerin ebeveyn eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul olduğu görülmüştür.. ve 7. sını kız ve erkek öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinin önemine ilişkin bir değerlendirme yapmaları istendiğinde öğrencilerin sosyal bilgileri değerli bir ders olarak gördükleri, bu cevabı veren kız ve erkek öğrencilerin ebeveyn eğitim düzeylerinin ağırlıklı olarak ilkokul olduğu belirlenmiştir. Benzer bir şekilde,. ve 7. sını kız ve erkek öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi hakkında olumlu bakış açısına sahip oldukları, bu bakış açısına sahip olanların ebeveyn eğitim düzeylerinin ağılıklı olarak ilkokul olduğu görülmüştür. Bu araştırma sonuçları ile Amerika Birleşik Devletlerinde sosyal bilgiler dersine yönelik öğrenci tutumlarının incelendiği araştırma sonuçları arasında ark olduğu gözlenmiştir. Literatürde vurgulandığı Amerika lı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşı tutumlarının çok olumsuz olmasına (ilgi çekicilik açısından en son sıralarda) karşın bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin aynı derse tutumlarının oldukça olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, sosyal bilgilere yönelik öğrenci tutumlarının olumlu olarak rapor edildiği Ürdün de yapılan araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir (Alazzi, 7). Amerika ya göre daha bir köklü tarihe, daha geleneksel bir yaşantı tarzına sahip Ortadoğu ülkelerinde yaşayan öğrencilerin sosyo-kültürel alt yapılarının sosyal bilgilere yönelik olumlu tutum geliştirme sebeplerinden birisi olabilir. Araştırma örnekleminin küçük olması da böyle bir sonuç elde edilmesinde etken olabilir. Bu araştırmanın örneklemi Türkiye deki tüm ilköğretim okullarına genelleme yapmaya imkan vermediğinden, diğer şehir ve arklı okullardaki öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumları bu araştırmada elde edilen sonuçlardan arklı olabilir. Ama, bu araştırmada olduğu gibi Amerika lı öğrencilerde sosyal bilgileri değerli, anlamlı ve aydalı bir ders olarak görmektedirler. Sonuçlardaki bu benzerlik, öğrencilerin sosyal bilgilere olumsuz 3

11 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi tutumlarının dersin içeriğinden değil öğretim tarzından kaynaklandığı iddialarını güçlendirmektedir. Öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumlarının neden olumsuz olduğu tartışılmış buna sebep olan etkenler kuramsal ve amripik bulgulara dayalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. McGowan ve diğerleri (199), öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumlarının olumsuz olma sebebinin sosyal bilgilerin içeriğinden değil dersin öğretilme tarzından kaynaklandığını yani öğretmenlerin öğretime olan yaklaşımları ve derste kullandıkları öğretim yöntemlerinin öğrencilerin tutumlarını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürmüştür. Downey (1991:) de benzer bir çıkarımda bulunarak sosyal bilgiler derslerinde kullanılan öğretim yöntem ve materyallerinin öğrencilerin ilgisini çekmekte başarısız olduğunu, öğrencilerin derse olan ilgilerini azalttığını kısmen bu sebepten sosyal bilgilerin öğrencilerin gözünde popüler bir ders olmadığını belirtmiştir. Bu eğitimcilerin görüşleri, sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan yöntemlerin süreklilik ve değişim açısından tarihsel gelişimini ve seyrini inceleyen Cuban (1991) ın geniş kapsamlı çalışmasındaki bulgular desteklemektedir. Cuban (1991), öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yeterince ilgi göstermemelerinin ve derste sıkılmalarının sosyal bilgilerin öğretim şeklinden kaynaklandığını, ders kitabına dayalı anlatım, ezbere gerektiren soru-cevap, derste kitap okuma, ödevleri gözden geçirme gibi geleneksel öğretim yöntemlerinin sosyal bilgiler derslerinde en sık kullanılan yöntemler olduğunu, öğrencilerin kendilerini derste pasi yapan bu yöntemlerden hoşlanmadıklarını ama derse akti katılımlarını sağlayan öğrenci-merkezli yöntemlerin kullanılmasını tercih ettiklerini belirtmiştir. Bu araştırmacıların görüşülerindeki ortak nokta, öğretim yöntemlerinde çeşitlilik arttıkça ve öğrencilerin derste akti katılımını sağlayan yaklaşımlar kullanıldıkça öğrencilerin ders olan tutumlarının olumlu yönde gelişme eğiliminde olmasıdır. Araştırmalardan elde edilen ampirik bulgular bu çıkarımı desteklemektedir. Örneğin Goodlad (19), Amerika genelinde çok sayıda okulda yaptığı gözlemler sonucu, sosyal bilgiler derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerinin öğrencilerin derse ilgisini çekmediğini ve sosyal bilgiler öğrenmeye karşı güdülemediğini tespit etmiştir. Diğer araştırmalarda da öğrencilerin sosyal bilgilere karşı olumsuz tutum geliştirmelerinin daha çok öğretim yöntemlerinden kaynaklandığı ikrini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır (Chiodo ve Byord, ; Downey, 1991). Ülkemizde yapılan araştırmalarda da bu düşünceyi destekleyen sonuçlar elde edilmiş, sosyal bilgiler öğretiminde problem ve proje temelli öğrenme gibi yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretim yöntemlerinin

12 aya YILMAZ Mustaa ŞR kullanıldığı sınılarda öğrencilerin derse karşı tutumlarının olumlu olduğu rapor edilmiştir (Ada, Baysal ve adıoğlu, 9; arakuş,, 9; Şahin, 1; Yılmaz, ). Tutumlar, öğrencilerin okuldaki davranışlarını ve başarılarını tahmin etmede önemli bir rol oynamaktadır. Fakat, ülkemizde sosyal bilgilere karşı öğrenci tutumlarının incelendiği araştırma sayısı çok azdır. Bu sebepten, değişik bölgelerde arklı sosyo-ekonomik statüdeki ailelerin çocuklarına hitap eden devlet ve özel okullarındaki öğrencilerin sosyal bilgilere karşı tutumları değişik değişkenler açısından arklı araştırma desenleri kullanılarak incelenmelidir. Öğrencilerin sosyal bilgilere yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamak için dersin öğretiminde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Geleneksel sını ortamlarının yanı sıra alternati öğrenme ortamları da sosyal bilgiler öğretiminde kullanılmalı, okulun yakın çevresindeki doğal ortamlardan yararlanılmalı, tarihi eserler ve müzeler gibi yerlere geziler sıklıkla düzenlenmeli, gezilerin bu eserleri iyi bilen yetenekli ve pedagojik yeterliliğe sahip rehberler eşliğinde yapılmasına özen gösterilmelidir. Öğrencilerin derse ilgisini çekmek amacıyla sınılara sosyal bilgiler alanında tanınan ve ilgi duyulan kimseler misair konuşmacı olarak davet edilmelidir. Derslerde öğretimi görsel açıdan zenginleştirecek öğretim teknolojilerinden yararlanmalı, öğrencilere ilm, klip ve belgesel izlettirilmelidir. Öğrencilerin sosyal bilgilerin hayatlarıyla olan ilişkisini görmelerini ve dersi sevmelerini sağlamak amacıyla, Türkiye de ve dünyada olup bitten güncel olaylara ve hayatın gerçeklerine sosyal bilgiler dersinde daha azla yer verilmeli bu amaçla internet, gazete ve dergi gibi araç ve materyallerden yararlanılmalıdır. Müredatla ilişkili ve öğrencilerin seviyesine uygun güncel ve tartışmalı konuların sını ortamında tartışılmasına izin verilmelidir. Sosyal bilgiler dersine öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla tarihsel hikâye, roman, destan, masal, şiir ve ıkra, gibi edebi ürünlerden de yararlanılmalıdır. 5

13 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi 5.AYNALAR Ada, Baysal ve adıoğlu., (9). Projeye dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumlarına ve görsel sunu uygulamalarına etkisi, Ahi vran Üniversitesi ğitim Fakültesi Dergisi,1, 3, 9-9. Ajzen, I. ve Fishbein, M., (19). Understanding attitudes and predicting social behaviour, nglewood Clis, NJ, Prentice Hall. Aladağ,., (7). Coğrai bilgi sistemleri kullanımının ilköğretim 7. sını öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumlarına etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11,, 3-3. Alazzi,., (7). Attitudes o Jordanian emales students toward social studies education, Journal o Social Studies Research, 31, 1, 3-3. Balkan, A., (7). İlköğretim 7.Sını Sosyal Bilgiler Dersinde Harita ullanımının Derse arşı Tutuma, Başarıya ve Hatırda Tutma Düzeyine tkisi, Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü, Sakarya. Beaton, A.., Martin, M. O., Mullis, I. V. S., Gonzalez,. J., Smith, T. A. ve elly, D. L., (199). Science achievement in the middle school years: iea s third international mathematics and science study, Center or the Study o Testing, valuation, and ducational Policy, Boston, MA. Bloom, B. S., (1995). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme, D.A.Özçelik, çev., M.. Basımevi, İstanbul. Chiodo, J. J. ve Byord, J., (). Do they really dislike social studies? a study o middle school and high school students, Journal o Social Studies Research,, 1, -. Corbin, S., (199). Lessons rom the classroom: male and emale high school students attitudes toward and achievement in social studies, Research and valuation Consultant, New York.

14 aya YILMAZ Mustaa ŞR Cuban, L., (1991). History o teaching in social studies, in Shaver, J.P. ed., Handbook o research on socialstudies teaching and learning: a project o the National Council or the Social Studies (s.197-9), Macmillan, New York. Deveci, H., (). Sosyal Bilgiler Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Hatırlama Düzeylerine tkisi, Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi ğitim Bilimleri nstitüsü, skişehir. Downey, M.T., (1991). Teaching and learning history, in J.P. Shaver, ed., Handbook o Research on Social Studies Teaching and Learning: A project o the National Council or the Social Studies (s.-1), Macmillan, New York. llis, A., Fouts, J. T., ve Glenn, A., (199). Teaching and learning social studies, Harper-Collins, New York. Fernandez, C., Massey, G.C. ve Dornbusch, S.M., (1975). High school students' perceptions o social studies, Stanord Center or Research and Development in Teaching, Stanord, CA. (RIC Document Reproduction Service No. D1131). Fidan, S., (). Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenmenin rişiye, alıcılığa ve Derse arşı Tutuma tkisi, Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü, Bolu. Fraser,B. J., (191). Deterioration in high school students' attitudes toward the social studies, The Social Studies, 7, 5-. George, R., (). A cross-domain analysis o change in students attitudes toward science and attitudes about the utility o science, International Journal o Science ducation,,, Goodlad, J., (19). A place called school, McGraw-Hill, New York. Haladyna, ve diğ., (19). Relations o student, teacher, and learning environment variables to attitudes toward social studies, Journal o Social Studies Research,,, 3-. 7

15 İlköğretim Öğrencilerinin Sosyal Bilgilere arşı Tutumlarının İncelenmesi Hootstein,.W., (1995). Motivational strategies o middle school social studies teachers. Social ducation, 59, 1, 3-. arakuş, M., (). İlköğretim Dördüncü Sını Sosyal Bilgiler Dersinde Proje Yaklaşımlı Öğretimin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerilerine Tutumlarına Akademik Başarılarına ve alıcılığa tkisi, Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü, Adana. arakuş, F., (9). Sosyal bilgiler öğretiminde oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi, Çukurova Üniversitesi ğitim Fakültesi Dergisi, 3, 3,1-11. ayalı, H. (3). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları, M.Ü. Atatürk ğitim Fakültesi ğitim Bilimleri Dergisi, 1, Marzano, R.J., (199). A dierent kind o classroom, Association or Supervision and Curriculum Development, Alexandra, VA. Marzano, R.J., Pickering, D. ve McTighe, J., (199). Assessing students outcomes: perormance assessment using the dimension o learning model, Association or Supervision and Curriculum Development, Alexandra, Virginia. McGowan, T.M., (19). Does methodology make a dierence? a comparison o instructional practices o teachers and student attitudes toward social studies, Journal o Social Studies Research,,, -39. McGowan, T.M., Sutton, A.M. ve Smith, P.G., (199). Instructional elements inluencing elementary students attitudes toward social studies, Theory and Research in Social ducation, 1, 1, 37-5.

16 aya YILMAZ Mustaa ŞR M..B. (). İlköğretim. sını sosyal bilgiler dersi öğretim programı ile ilgili değerlendirme raporu, ğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. Osborne, S., Simon, S. ve Collins, S., (3). Attitudes towards science: A review o the literature and its implications, International Journal o Science ducation. 5, 9, Öztürk, C. ve Baysal, N., (1999). İlköğretim - 5. sını öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu, Pamukkale Üniversitesi ğitim Fakültesi Dergisi,, Pell, T. ve Jarvis, T., (1) Developing attitude to science scales or use with primary teachers, International Journal o Science ducation, 5, 1, Popham, W. J., (5). Students' attitudes count, ducational leadership,, 5, -5. Reid, N., (). Thoughts on attitude measurement, Research in Science & Technological ducation,, 1, 3-7. Schug, M. C., Todd, R.J. ve Beery, R., (19). Why kids don t like social studies, Social ducation,, 5, Shaughnessy, J.M. ve Haladyna, T.M., (195). Research on student attitude toward social studies, Social ducation, 9,, Simpson, R. D. ve Oliver, J. S., (199). A summary o major inluences on attitude toward and achievement in science among adolescent students, Science ducation, 7, 1-1. Şahin, Y. T., (1). Oluşturmacı yaklaşımın sosyal bilgiler dersinde bilişsel ve duyuşsal öğrenmeye etkisi, uram ve Uygulamada ğitim Bilimleri, 1,,

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK KAYGI VE TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ EXAMINING SECONDARY SCHOOL STUDENTS ANXIETY AND ATTITUDE TOWARDS SOCIAL SCIENCE COURSE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kaya YILMAZ ** Yakup AYAYDIN ***

Kaya YILMAZ ** Yakup AYAYDIN *** Yılmaz, K., yaydın, Y. (2015). Hizmet Öncesi Sosyal ilgiler Öğretmenlerinin Öğretim lgıları ve Öğretim Teknolojilerinin Öğretimde Kullanılmasına İlişkin Görüşleri: Nicel Çalışma. bant İzzet aysal Üniversitesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu

ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu ONLİNE EĞİTİM DERGİLERİ (Türkiye) Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ocak 2010 AKADEMİK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. http://www.efdergi.ibu.edu.tr/ Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36

Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Matematik Başarısı ve Anne Baba Eğitim Düzeyi 1 - doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/25.19-36 Orhan ÇANAKÇI 2 Ahmet Ş. ÖZDEMİR 3 Özet Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin matematik başarısı ve matematik

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ

ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BARTIN BİLSEM ÖRNEĞİ Eğitimde Kuram ve Uygulama Articles /Makaleler Journal of Theory and Practice in Education 2013, 9(3): 254-264 ISSN: 1304-9496 ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ:

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları

Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Duyum ve Algı II (PSY 306) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı II PSY 306 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

GİRİŞ İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin matematik dersinden başarısız olmaları önemli bir sorundur. Öğrencilerin başarılı olmalarını etkileyen

GİRİŞ İlköğretim ve ortaöğretimde öğrencilerin matematik dersinden başarısız olmaları önemli bir sorundur. Öğrencilerin başarılı olmalarını etkileyen Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 157 LİSE 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Dr.Murat PEKER* Prof. Dr Şeref

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ

FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ FEN ve TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİNDE PERİYODİK TABLODA KÖŞE KAPMACA OYUNUN ETKİLİLİĞİ Seher BAYAT 1 Hülya KILIÇASLAN 2 Şener ŞENTÜRK 3 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretimi Bölümü Doktora

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 İLKÖĞRETİM 4. VE 5. SINIFLARDA SOSYAL BECERİ DÜZEYİ İLE SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Neriman Coşkun Milli Eğitim Müdürlüğü, Van neriman_coskun@windowslive.com

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertuğrul ÇAM 1 Ahmet ÜSTÜN 2 Atı/ : Çam, Ertuğrul; Üstün, Ahmet (2016).Öğretmenlerin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ARAŞTIRMACI FEN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMIYLA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL YÖNTEM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Salih ATEŞ, Mehmet BAHAR Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS

Anahtar Kelimeler:Tutum,tutum ölçeği,matematik tutum ölçeği THE ATTITUDES TOWARDS MATHEMATİCS COURSE OF SECONDARY EDUCATION STUDENTS ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI Abdullah KAPLAN,Neslihan KAPLAN akaplan@atauni.edu.tr Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim fakültesi İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi A.B.D Erzurum-TÜRKİYE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KULLANILAN ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE BAŞARI GÜDÜSÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Neşe ÖZKAL nese.ozkal@deu.edu.tr Duygu ÇETİNGÖZ duygu.cetingoz@deu.edu.tr Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim

Detaylı

Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr. 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör

Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr. 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör Prof. Dr. Selahattin GELBAL gelbal@hacettepe.edu.tr Akademik Görevler Yıl Görev 1988-1998 Araştırma Görevlisi 1998-2001 Yardımcı Doçent 2001-2010 Doçent 2010 - Profesör Üniversite Dışı Görevler ve Danışmanlıklar

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Karadeniz

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

FARKLI ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ GENEL KİMYA LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ GENEL KİMYA LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ FARKLI ÜNİVERSİTELERİN EĞİTİM FAKÜLTELERİNDEKİ GENEL KİMYA LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doğan DOĞAN 1 Eylem E. DOĞAN 2 Hakan ATILGAN 3 Kadir BATÇIOĞLU 2 Bayram

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları

Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Psikolojiye Giriş I (PSY 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojiye Giriş I PSY 101 Güz 3 0 0 3 10.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU :

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: 1. Adı Soyadı : Şentaç Arı 2. DoğumTarihi : 12 Nisan 1962 3. Doğum Yeri : Limasol EĞİTİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Detaylı

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU

T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU T. C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Öğretmenlerin Ve Anne-Babaların Öz-Yetkinlik İnançları, Tükenmişlik Algıları Ve Çocukların Problem Davranışları Proje Yürütücüsü: Prof.

Detaylı

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ

İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ İLKÖĞRETİM II. KADEME MÜZİK DERSLERİNDE GELENEKSEL MÜZİK REPERTUVARINA AİT ESERLERİN ÖĞRETİMİNDE HAFTALIK MÜZİK DERS SAATİNİN YETERLİLİĞİ Ferit BULUT 1 GİRİŞ Bilindiği gibi ilköğretimde okul şarkıları,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı