Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University Students and Affecting Factors] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma, sigara içmeyen Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigaraya başlamamalarını sağlayan faktörleri ve sigara içmeye karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa=0.91). Ölçeğin geçerliği; alanlarında uzman iki akademisyen tarafından tanımlanan kavramların ölçekteki her maddenin ve bunların dağılımının ölçüm konusunu örnekleyip örneklemeyeceği tartışılarak yapılmıştır. Kesitsel olarak planlanan bu çalışmada 1 Nisan Mayıs 2009 öğretim döneminde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 1078 öğrenciden sigara içmeyen 869 öğrenci araştırmamızın örneklemini (%80,6) oluşturmaktadır. Sigara içmeyen öğrencilerden 656 sı (%75,4) çalışmaya katılmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmede kullanılan istatistiksel testler; SPSS 11.5 programı ile ortalamalar, standart sapmalar hesaplanmış, kategorik veriler için ki- kare, sürekli değişkenler; t testi ve lojistik regresyon testi yardımıyla değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR: Öğrencilerin %80,6 sı sigara içmemektedir. Sigara içmeyi denemede erkek cinsiyet önemli faktör olarak bulunmuştur. Sigarayı hiç denemeyen öğrenciler arasında aile desteği, eş, sevgili nişanlıdan alınan destek, güçlü irade, sağlığı korumadaki kararlılık, sigarayı deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<00.5). Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara karşıt olma tutum puanları, sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt olma ve sigara mücadelesine katılma tutum puanları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre yüksektir. SONUÇ: Sigara içmeyen öğrenciler sağlıklarını koruma konusunda daha güçlüdürler ve daha fazla sosyal desteğe sahiptirler. SUMMARY AIM: In this study, it is aimed to determine the reasons for which Ereğli Education Faculty students do not smoke, the elements contributing to the sustainability of non-smoking habit and their attitudes towards being non-smoker. METHOD: In this study which has been planned cross sectionally an inquiry was applied to the students who are non-smokers out of the 1078 students at Zonguldak Karaelmas University Ereğli Education Faculty between April 1st and May 1st under observation. 869 ( %80.4) non-smoker students out of 1078 students attending Ereğli Education Faculty form the sample of this study. 656 (75.4) students of these students took part in this study. Statistical tests used to evaluate the obtained data: the averages and standard deviation were calculated through SPSS 11.5 programme, categorical data were assessed by Chi-square (Table 1) and continous variable were assessed by means of t test (Table 2) and logistical regression(table 3 and 4). The meaningfulness level at statistical evaluation was granted as p<0.05. RESULTS: The students of non smoking is % Being male has been determined as a crucial factor at attempting to smoke. Family support and the support of spouse, lover, fiance, strong willpower, being determined to protect health have been categorized into meaningful level in terms of facilitating not to smoke (p<00.5). The attitude points of the student who have never tried smoking towards the smoker students are significantly higher than the students who have tried smoking. As for the students who have tried smoking, their attitude points towards the cigarette itself and the struggle against smoking are higher than the students who have never tried smoking.in the sense of attitude points towards smoking there is no significant difference between the students. CONCLUSION: The student who have never tried smoking had strong willpower about themself health and social suppotrs. DOI: /pmb Özge Bilge Atay 1 Mehmet Ali Kurçer 2 1 Ereğli Devlet Hastanesi 2 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak. Anahtar Kelimeler: Sigara İçmeme Davranışı, Sigara İçmemeyi Sürdürme, Üniversite Öğrencisi, Eğitim Fakültesi. Key Words: Non-Smoking Attidude, Sustainability of Being Non-Smoker, University Student, Education Faculty. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mehmet Ali Kurçer Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak, Türkiye. GİRİŞ Üniversite öğrenciler üzerinde yapılmış olan bir çok araştırmada sigara kullanma oranlarının %25- %43 gibi yüksek olduğu ve bu oranların ileri sınıflara doğru daha da arttığı, büyük çoğunluğunun sigaraya üniversitede başladığı görülmektedir(1-4). Adolesan koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı sağlıklı fiziksel, 265

2 psikolojik ve sosyal büyüme ve gelişmeyi desteklemektir. Bu nedenle adolesana sunulacak sağlık hizmetlerinde öncelik koruyucu sağlık hizmetlerine verilmelidir (5). Sigaranın zararlarından korun mak için en etkili yol sigarayı hiç içmemektir. Bu yüzden sigara alışkanlığını hiç edinmemek gerekir. Bu durumun önüne geçebilmek bakımından sigarayı bir kez dahi olsun hiç denememek gereklidir. Sigarayı bir kez deneyince sigara bağımlısı haline gelme ve sigaraya esir olma söz konusudur. Sigara alışkanlığını edinmenin önüne geçmek için bu alışkanlığın nasıl, hangi koşullarda edinildiğini bilmek gerekir (6). Bireyin kişisel özellikleri ve içinde yaşadıkları sosyal çevre sigara alışkanlığının kazanılmasında destekleyici ya da önleyici bir ortam oluşturur(7). Sigarayla mücadelenin esasını; gençlerin sigaraya karşı dirençli kılınması ve onların sigaraya başlamasını önlemek oluşturuyor. Çünkü, gençlerin sigara kullanmaya başlamaması yalnızca onları değil tüm toplumu kurtaracak ve salgını sona erdirecektir(8). Adölesanların sigara kullanma ve diğer riskli davranışların önlenmesi (alkol ve madde kullanımı, güvensiz cinsellik, şiddet içeren davranışlar vb.) ve sağlığın geliştirilmesine yönelik davranışlarının (yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz yapma) geliştirmesi için sağlık izleme programlarına gereksinimleri vardır (9). Gencin bu yaşam tarzını benimsemesi için genci hedefleyen, sorunları belirleyen, kültürel değer yargılarını koruyan, erişkinlerin tutum ve davranışlarını pozitif olarak geliştiren ve sektörler arası yürütülen bir programa gereksinim vardır (10). Gençlerin sigaraya karşı dirençli kılınması ise, onların bu çalışmalara katkı, katılım ve kabulü ile olanaklıdır. Gençlere sağlıklı akran ilişkileri kuracağı ortamların yaratılması, zaman geçirme, eğlence ve spor olanakları sağlamak tütün ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden birisidir (11). Sigaranın yol açtığı zararların önlenme de başlıca üç hedeften ilk ve en önemlisi, çocukların ve adölesanların sigara içmeye başlamalarının önlenmesidir. Diğer hedefler ise; sigarayı bırakmaya teşvik, sigara dumanına maruz kalan pasif içicileri korumaktır (12,13). Günümüze kadar sigara içen öğrencilerin tutumları ve diğer özellikleriyle ilgili çok sayıda araştırma yapılmasına karşın, sigara içmeyen öğrencilerin nasıl bir tutum geliştirerek sigaradan uzak durdukları neredeyse hiç araştırılmamıştır. Bu konunun araştırılması gençleri sigaradan koruma konusunda strateji geliştirmede yararlı olabilir. Bu çalışmanın amaçları; sigara içmeyen üniversite öğrencilerinin bunu nasıl başarabildiklerini göstermek, araştırmacılar tarafından geliştirilen Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği ile sigara içmeyen üniversite öğrencilerinin sigaraya karşı tutumlarını belirlemek ve çeşitli sosyo-demografik özelliklerin öğrencilerin sigaraya başlamamasında ki etkisini belirlemektir. GEREÇ ve YÖNTEM Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Bu araştırmanın evreni Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri nde öğrenim gören sigara içmeyen öğrencilerdir. Ereğli Eğitim Fakültesi nde Toplam 1078 öğrenciden 869 u sigara içmemekte olup, araştırmanın evrenini sigara içmeyen öğrencilerin tamamı olan 869 (80,6) kişi oluşturmaktadır. Herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan bütün evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin, vize sınavı döneminde uygun saatler saptanarak ve ayrıca sınıf listelerinden saptanan devamsız öğrenciler için tekrar ziyaretler yapılarak katılım oranı yükseltilmeye çalışılmıştır. Ankete katılmayı kabul eden ve okula devam eden 656 öğrenciye ulaşılmış ve tümüne gözlem altında anket uygulanmıştır. Ulaşma oranı:%75,4 dir. Araştırmada 22 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü yaş, cinsiyet,, gelir durumunu incelemeye yönelik sosyo-demografik bilgileri içermektedir. İkinci bölüm; öğrencilerin sigarayı içmemeyi sürdürme, bir dönem sigara içip bırakma durumları, sigaraya karşı tutumları, üçüncü bölüm ise sigara içme alışkanlığına yönelik tutumlarını belirleyecek olan 20 adet tutum değerlendirme ölçeğinden oluşmaktadır. Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa=0.91). Ölçeğin geçerliği; alanlarında uzman iki akademisyen tarafından tanımlanan kavramların ölçekteki her maddenin ve bunların dağılımının ölçüm konusunu örnekleyip örneklemeyeceği tartışılarak yapılmıştır. Sigaraya karşı tutum anketi 4 alt gruptan oluşmakta olup, bunlar; Sigara içme Davranışına Karşıt Olma Tutumu, Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu, Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu, Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu, bölümleridir. Sigara içme Davranışına Karşı Tutum alt bölümü 1, 6, 7 8, 19. maddelerden oluşmuştur. Alınabilecek en az puan 0, en çok puan 15 dir. Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu 3,10,13,14,16. maddelerden oluşmaktadır. Alınabilecek en az puan 0, en çok puan ise 15 tir. Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu 4,5,9,11,18. maddelerden oluşmaktadır. Alınabilecek 266

3 en az puan 0, en çok puan ise 15 tir. Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu 2,15,17,20. maddelerden oluşmakta olup, alınabilecek en az puan 0 en çok puan 12 dir. Alınan puanların yüksek olması sigaraya karşı yüksek oranda olumsuz tutum ile ilişkilidir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Hastanesi Etik Kurulu ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. Ankete katılan öğrenciler ise çalışma hakkında bilgilendirilerek gönüllü katılımları sağlanmıştır. Araştırma 20 Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplamada öğrencilere gözlem altında anket uygulanarak, anlaşılmayan sorular yüz yüze görüşülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows 11.5 paket programı yardımıyla veriler bilgisayar ortamına girilmiştir ve ortalamalar, standart sapma ve sıklıklar sunulmuştur. Kategorik veriler Kikare, sürekli değişkenler t testi ve Lojistik Regresyon testi yardımıyla değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0.05 ve Güven Aralığı %95 olarak kabul edilmiştir. Dağılımların normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov Smirnov testi ile gösterilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için geliştirilen Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği nin güvenirliliği Cronbach alfa ile tespit edilmesine karşın ölçeğin geçerliliği yalnızca mantıki yoldan yapılmış olup istatistiki geçerlilik katsayısı ile incelenmemiştir. BULGULAR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 1078 öğrenciden sigara içmeyen 869 u araştırmanın örneklemini oluşturmuş olup, öğrencilerin 656 sı (%75,4) çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan 656 sigara içmeyen öğrencinin 222 si (%33,8) erkek, 434 ü (%66,2) kızdır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±1,59 olarak bulunmuştur. En düşük yaş; 18, en yüksek yaş; 30 dur. Ortalama gelir düzeyi 362,1±186,45 TL dir. Öğrencilerin % 7,1 i sigarayı denemiş ya da içmişbırakmış %92,9 u ise hiç sigara içmemiştir. Öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler Tablo 1 de gösterilmiştir. Sigara içmeyi hiç denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlılık düzeyine ve daha fazla eş, sevgili, nişanlı, aile desteğine, sahip görünmektedir. Tablo 1: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler(n=656). Sigaraya Başlamamayı Kolaylaştıran Etkenler Deneyenler n=47 Denemeyenler n=609 Toplam n=656 p Sayı % Sayı % Sayı % Güçlü irade 43 91, , , Sağlığı koruma konusundaki kararlılık 38 80, , , Ailemden alınan destek 28 59, , , Çevreye olumlu örnek olma isteği Kıyafetlerin kokusuz kalması isteği 31 66, , , , , , Dişlerin beyaz kalması isteği 28 59, , , İnsanları rahatsız etmek istememek 22 46, , , Para tasarrufuna önem vermek 24 51, , , Sanat, spor vs ile uğraşıyor olmak Eş, sevgili, nişanlıdan alınan destek 19 40, , , , , ,

4 Tablo 2: Öğrencilerin sigaraya karşı tutum alt ölçeklerindan aldıkları puan ortalamalarının karşılaştırılması. Sigaraya Karşı Tutum Alt Ölçekleri Hiç Denemeyenler Ortalama±SS Deneyenler Ortalama±SS Sigara içme Davranışına Karşıt Olma Tutumu 10,0±1,99 9,6±2, Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu 5,0±2,03 6,0±2, Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu 13,0±2,99 10,8±3, Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu 4,4±2,03 5,3±1, p Tablo 3: Sigara içmeyen öğrencilerin sigarayı denemesine etki eden faktörlerin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi (n=656) Bazı Sosyodemografik ve Kişisel Özellikler p OR % 95 Güven Aralığı En Düşük En Yüksek Yaş Cinsiyet Anne Öğrenim Düzeyi Baba Öğrenim Düzeyi Yaşanılan yerin kent olması Gelir Düzeyi Ailede sigara içen sayısının yüksek olması Ailede sigara bırakan sayısının yüksek olması Okuldan alınan bilgiler Basın Yayından alınan Bilgiler Sigara içmeyen ya da bir dönem sigarayı deneyen öğrencilerin sigaraya karşı tutum anketinin alt gruplarından aldıkları puanların ortalamaları tablo 2 de verilmiştir. Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara içenlere karşıt olma tutum puanları, sigara içmeyi deneyenlere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt olma tutum puanları ve sigara mücadelesine katılma tutum puanları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre yüksektir. Sigara içme davranışına karşıt olma tutum puanları yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark yoktur. Tablo 3 de Görüldüğü gibi öğrencilerin sigara içmeyi denemelerine etki eden faktörlerden erkek cinsiyet önemli bulunmuş olup, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 3,3 kat daha fazla sigarayı denedikleri görülmüştür. Buna karşın, yaş, annenin ve babanın öğrenim düzeyi, yaşanılan yer, gelir düzeyi, ailede sigara içen sayısının yüksek olması, ailede sigara bırakan sayısının yüksek olması, okul ve basın yayından sigara konusunda bilgi alınması anlamlı bulunmamıştır. Tablo 4 de öğrenciler arasında sigara içmeye karşı tutumlarını etkileyen faktörlerden, masraflı bir alışkanlık olması yüksek düzeyde anlamlı bulunurken, sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular, ailenin sigaraya karşı tepkisi, arkadaşların sigaraya karşı tepkisi arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Sigarayı hiç denemeyenler sigara konusunda Aldığım okul bilgileri, Edindiğim gazete bilgileri, sigaraya başlamamamda etkili olmuştur, görüşlerine sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha sık katılmışlardır. Buna karşın Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmem etkili olmuştur görüşüne katılma sıklıkları arasında deneyenlerle denemeyenler arasında anlamlı fark oluşturmamaktadır. 268

5 Tablo 4: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşıt tutum geliştirmelerine etki eden faktörler (n=656) Öğrencilerin sigara içmeye karşı tutumunu etkileyen faktörler Sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular Sigarayı denemeyenler (%) Denemiş olanlar (%) p OR %95 Güven Aralığı En Düşük-EnYüksek 35,5 51, Masraflı bir alışkanlık olması 94,9 83, Ailenin sigaraya karşı tepkisi 56,6 46, Arkadaşlarımın sigaraya karşı tepkisi. Aldığım okul bilgileri etkili olmuştur Edindiğim gazete bilgileri etkili olmuştur Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmek etkili olmuştur 24,1 21, ,6 40, ,2 29, ,1 51, TARTIŞMA Bu çalışmada öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler sorulduğunda sigarayı deneyenler ve denemeyenler arasında; güçlü irade, sağlığı koruma konusundaki kararlılık, çok yüksek sıklıkta ifade edilmiş, aileden alınan destek, çevreye olumlu örnek olma isteği, kıyafetlerin kokusuz kalması isteği, dişlerin beyaz kalması isteği gibi etkenler oldukça yüksek sıklıkta ileri sürülürken, insanları rahatsız etmek istememek, para tasarrufuna önem vermek, sanat ya da spor ile uğraşıyor olmak, eş, sevgili, nişanlıdan alınan destek almak öğrenciler arasında sigaraya başlamamalarının nedeni olarak daha az rastlanan bir etken olarak görülmektedir. Bununla beraber hiç sigara denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlı olduklarını belirtmiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde İlhan ve arkadaşlarının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada; öğrencilerin sigaraya başlamamalarının nedenini yüksek oranda sağlığa zararlı bir alışkanlık olması şeklinde gösterilmiştir (14). Yine benzer olarak, Örten ve arkadaşları sigara içmeyen gönüllülerin sigaraya başlamamalarında en önemli faktörün sigarayla ilişkili hastalıklara yakalanma korkusunu belirtmesi bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir (15). Bu bulgu, sigaranın sağlığa zararlarının anlatılması ve kişilerin, sigaranın zararları konusunda bilinçlenmesi halinde sigarayı denemeyeceği ya da başlanmayacağını düşündürebilir. Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin aile, eş, sevgili ve nişanlıdan destek alması sigarayı deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu gösteriyor ki aile bireylerinin sigara içmemesi ve çocukların ya da gençlerin bu olumsuz davranışı görmemesi onların sigaraya başlamasını engelleyebilir. Bu çalışmada, sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara içenlere karşı olumsuz tutumları, sigara içmeyi deneyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu sonuç bir dönem sigarayı denemiş olanların sigara içenlere karşı daha anlayışlı bir tutum sergilemesine neden olabileceği ve bunun da öğrencilerin sigaraya başlama riskine zemin hazırlayabileceği söylenebilir. Bu durum öğrencilerin mümkün olduğunca sigarayı hiç denememelerinin sağlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt tutumları ve sigara mücadelesine katılma tutumları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu da sigara mücadelesinde eski içicilerin yararlı katkılar verebileceğinin göstergesi olabilir. Bu çalışmada sigara içme davranışına karşıt olma tutumu yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamış olup, sigarayı hem denemiş hem de denememiş öğrencilerin sigara içme davranışına karşı yüksek düzeyde olumsuz tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Yüksek düzeyde sigaraya karşı olma tutumunun olması, öğrencilerin sigara kullanmamasında etkili bir faktör olduğu söylenebilir. 269

6 Bu çalışmada; erkek cinsiyette olmanın sigara içmeyi denemede önemli olduğu bulunmuştur. Bu çalışmayla uyumlu şekilde Karlıkaya nın ortaokul öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırma da erkeklerde sigara içmeyi deneme oranı kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur (16). Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çok araştırmada da kız öğrencilerde sigara içme sıklığı anlamlı şekilde düşük olarak tespit edilmiştir, (11,17-20) Cinsiyetler arasında ki bu farklılık dünya genelinde kadınların beşte bir oranında daha az sigara içtiği şeklinde vurgulanmaktadır. Ancak ülkelerin gelir düzeyi arttıkça kadının statüsü geliştikçe bu fark azalmakta olup, sigara endüstrisi bu nedenle kadınları hedef seçmiş olup, sigara içmenin kadınlara bir statü ve özgürlük getireceği temasını işlemeye başlamıştır(21). Çalışmamızda aile bireylerinin sigara içiyor olmasının sigarayı denemeyi etkilemediği bulunmuştur. Bu çalışmayla benzer olarak Apaydın Kaya ve arkadaşlarının Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada ailede sigara içen olmasının öğrencinin sigara denemesini ya da içmesini etkilemediği bulunmuştur (20). Bu çalışmada anne ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin sigara içmeyi denemesine etki etmediği bulunmuştur. Bu çalışmaya benzer şekilde Çelik ve arkadaşları da Manisa da lise öğrencilerinde yaptıkları çalışmada, anne babanın eğitim durumu ile çocukların sigara alışkanlıkları arasında anlamlı ilişki gösterememişlerdir (22) Bu bulgular sigara alışkanlığının aileden çok akran etkileşimi sonucu kazanıldığını düşündürmektedir. Bu çalışmada sigara içmeye karşı tutumunu etkileyen faktörlerden masraflı bir alışkanlık olması sigarayı denemeyen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde yüksektir. Bu çalışmaya benzer şekilde İlhan ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada sigaraya başlamama ya da bırakma nedenleri arasında masraflı bir alışkanlık olması belirtilmiştir (16). Bu bulgu sigaraya konulan vergilerin yükseltilmesinin ve dolayısıyla sigara fiyatlarının yükseltilmesinin sigarayla mücadelede önemli bir strateji olduğunu gösterebilir. Bu çalışmada sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokuların sigaraya başlamayı engellediğine öğrencilerin yarısından çoğu katılmaktadır. Bu çalışmayla benzer olarak Örten ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da sigara içenlerin kötü kokmasının sigaraya başlamamak için bir etken olduğu bulunmuştur (17). Sigarayı deneyen ve denemeyen öğrenciler arasında kötü kokunun sigaraya karşı tutumları etkilemesi bakımından anlamlı farklılık yoktur. Sigarayı deneyen ve denemeyen öğrencilerde farklı olmaksızın ailenin sigaraya karşı tepkisi öğrencilerin yarısında sigaraya başlamama nedeni olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ailelere, çocukların sigaradan korunmasına yönelik eğitim programlarının yapılması yararlı olabilir. Marakoğlu ve arkadaşlarının Konya da ilköğretim öğretmenleri üzerinde yapmış olduğu çalışmada arkadaş etkisi ile sigaraya başlama oranını yüksek bulmuşlardır (23). Bu çalışmada literatürden farklı olarak sigaraya başlamanın önünde arkadaşların sigaraya karşı tepkisi araştırılmış ve böyle bir tepkinin sigarayı hem deneyenlerde hem de denemeyenler arasında anlamlı fark bulunmaksızın çok etkili olmadığı görülmüştür. İki bulgu birlikte değerlendirilecek olursa, sigaraya başlamanın önlenmesinde destek alma da akranlar kadar ailelerin de önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sigarayı hiç denemeyen öğrenciler Sigara konusunda aldığım okul bilgileri, Sigara konusunda edindiğim gazete bilgileri sigaraya başlamamamda etkili olmuştur görüşlerine sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha sık katılmışlardır. Bu sonuca göre sigaraya başlamama da okuldan, görsel basından alınan bilgiler oldukça etkili olmaktadır. Günümüzün en önemli iletişim aracı olan televizyonda sigara karşıtı yayınlar yapılması sigaraya başlamayı önleyeceği gibi bırakmaya da aracı olabilir. Bu çalışmada Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmem etkili olmuştur görüşüne katılma sıklıkları yüzde ellinin üzerinde olmasına karşın, deneyenlerle denemeyenler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Çevresinde hastalanan olmaması sigaraya başlama yönünden bir dezavantaj gibi görünmektedir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim programları içerisine sigaraya bağlı hastalıkların anlatıldığı dersler konularak bu eksiklik giderilebilir. SONUÇ ve ÖNERİLER Sigara denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlı olduklarını belirtmiş olup, aileden destek alınması eş, sevgili, nişanlıdan destek alınması sigara denemeyen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sigara mücadelesinin ülke genelinde sürekli, düzenli ve etkili bir şekilde devam etmesi ve bu amaçla görsel eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir. Sigara içme davranışına karşıt tutum yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamış olup, sigarayı hem denemiş hem de denememiş öğrencilerin sigaraya karşı yüksek düzeyde olumsuz 270

7 tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Sigara içmeyi denemede tek etkili faktör erkek cinsiyette olmak bulunmuştur. Sigaraya başlamama nedeni olarak masraflı bir alışkanlık olması, sigarayı denemeyen öğrenciler arasında etkili bulunmuştur. Öğrencilerin yarısında sigaraya başlamamanın nedeni ailenin sigaraya karşı olması olarak belirtilmiştir. Sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular, öğrencilerin yarısından fazlasında sigaraya başlamayı engelleyen bir faktör olarak belirtilmiştir. En etkin ve ulaşılabilir kitle iletişim aracı olan televizyonda ve diğer medya organlarında sigaranın sağlığa zararlarını anlatan, çizgi filmler veya belgesel tarzında kısa programlar yapılmalı ve bu programlar sürekli yayınlanmalıdır. KAYNAKLAR 1. Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanından Etkilenim ve Çocuklar. STED. 2006; 15(5): World Health Organisation (WHO) Role of Health Professionals for Tobacco Control.www.globaltobaccocontrol.org [Erişim Tarihi: ]. 3. Recep A. Gençlerde Sigara Salgını. [Erişim Tarihi: ] 4. Mustafaoğlu N, Duran A, Durmuş E, Erdem M, Erten İ, Kaplan O. İstanbul Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu nda Kalan Öğrencilerin Sigara Kullanımı Konusundaki Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara Ekim 2008, s Kolbe LJ, Tirozzi GN, Marx E, et al. Health Programs for School Employees: Improving Quality of Life, Health and Productivity. Promotion and Education. 2005; 7(3-4): Uysal H. A.Ü Tıp Fakültesi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Sigara İçme Durumu ve Sigaraya Başlama Nedenlerinin Tespiti. Ankara. Yüksek Lisans Tezi, 1991, s Özerkmen N. Ergenlerde Sigara İçme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sosyolojik Analizi, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2004; 7(1): Breslau N, Peterson EL. Smoking cessation in young adults: age at initiation of cigarette smoking and other suspected influences. Am J Public Health. 1996; 86(2): Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanı.ndan Etkilenim ve Çocuklar. STED. 2006; 15(5): Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A. Manisa İlinde Lise Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları. Tur Toraks Derg. 2000; (1): Özcebe H. Gençler ve Sigara. Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayını, 2008, s Lam TH, Chung SF, Betson CL, Wong CM, Hedley AJ. Respiratory symptoms due to Active and Passive Smoking in Junior Secondary School Students in Hong Kong. Int J Epidy. 1998; 27(1): Crofton S, Erguder S, Çakır B, et al. Evaluation of the use of Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data for developing evidence-based tobacco control policies in Turkey. BMC Public Health. 2008; 8(1): İlhan F, Aksakal FN, Ilhan M, Aygün NR. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumu. TSK Koruyucu Hekim Bül. 2005; 4(4): Örten T, Kaplan MD. Preventing Smoking Initiation And Motivating To Quit Smoking: Insights Gained From Nonsmokers, Tur J Pub Health. 2009; 7(2): Karlıkaya C. Edirne de Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Kaçakçılık, Reklamlar ve Ergenlerin Sigaraya Ulaşması? Tur Toraks Der. 2002; 3(1): Önal AE, Tumerdem Y, Ozel S. Smoking addiction among university students in Istanbul. Addict Biol. 2002; 7(4): Metintaş S, Sarıboyacı MA, Nuhoğlu S. Features of smoking habits of university students in the city of Eskişehir. Tuberk Toraks Derg. 1996; 9(44): Saatci E, Inan S, Bozdemir N. Predictors of smoking behavior of first year university students: Questionnaire survey. Croat Med J. 2004; 45(1): Apaydın Kaya Ç, Akman M, Saçar K, Kaya, Sulukaya M. Ergenlik çağındaki öğrenciler öğretmenlerinin sigara içmesinden etkileniyor mu? Marmara Med J. 2010; 23(1): Tim A Bruckner, Richard M, Scheffler Gordon S, et al. The mental health workforce gap in lowand middle-income countries: a needs-based approach. Bull World Health Organ. 2011; 89: Çelik P, Esen A, Yorgancıoglu A. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Derg. 2000; 1(1):

8 23. Marakoğlu K, Erdem D, Çivi S. Konya da İlköğretim Okullarında Ki Öğretmenler Arasında Sigara İçme Durumu. Tur Toraks Der. 2007; 8(1):

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Sigara Anket Sonuçları Hülya Günbatar, Bünyamin Sertoğullarından, Selami Ekin Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencileri arasında

Detaylı

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER*

BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE BEBEKLERİN UYKU POZİSYONLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER* Emine BARAN 1, M. Esin OCAKTAN 2, Sabahattin KOCADAĞ 1, Ayşe YILDIZ 3, Recep AKDUR 4 1 Araş. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

(İnt. Dr. Doğukan Danışman)

(İnt. Dr. Doğukan Danışman) (İnt. Dr. Doğukan Danışman) *Amaç: Sigara ve pankreas kanseri arasında doz-yanıt ilişkisini değerlendirmek ve geçici değişkenlerin etkilerini incelemektir. *Yöntem: * 6507 pankreas olgusu ve 12 890 kontrol

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları

Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı-Doğubayazıt da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Smoking Habits and Attitudes of High School Students Towards Smoking

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize

Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Leyla Karaoğlu, Büşra Nur Değirmen, Asuman Okur, Cansu Tırampaoğlu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Rize Konunun önemi Su vücudun yapıtaşı, her yaş için ideal

Detaylı

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009

TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 A r a ş t ı r m a M a k a l e s i TOPLUM HEKİMLİĞİ BÜLTENİ Cilt 28, Sayı 1, Ocak-Nisan 2009 Ankara da Bir Sağlık Ocağına ve Belediyeye Ait Bir Spor Kompleksine Başvuran 18 Yaş ve Üzeri Kadınların Sağlığı

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler*

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007 www.insanbilimleri.com Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin sigara bağımlılık düzeyleri ve etkileyen etmenler* Cantürk Çapık** Şeyda Özbıçakcı *** Özet Sigara bağımlılığı üzerine

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):43-48 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumunun Değerlendirilmesi [Determining Smoking Prevalence among Uludag University

Detaylı

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr.

Detaylı

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU GOÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇME SUYU TERCİHİ: AMBALAJLI SU Yalçın ÖNDER, Rıza ÇITIL, Gizem EMEKDAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler

Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Kırıkkale İl Merkezi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ve Etkileyen

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI

İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Necdet KONAN / 74 İLKÖĞRETİM OKULU VE LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARI Yrd. Doç. Dr. Necdet KONAN Özet Bu araştırma, öğretmenlerin sigara içme alışkanlıklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması

Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Normal ve Sezaryen Doğum Yapan Kadınların Doğum Konfor Düzeyine Göre Karşılaştırılması Meryem METİNOĞLU Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Giriş Doğum kadın hayatında yaşanılan

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARASIZLIK POLİTİKALARI

EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARASIZLIK POLİTİKALARI EĞİTİM KURUMLARINDA SİGARASIZLIK POLİTİKALARI Hazırlayanlar Doç.Dr. Dilek Aslan Prof.Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım :

Detaylı

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler

Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğrencilerinde sigara içme alışkanlıkları ve ilişkili faktörler Fahrettin TALAY, Bahar KURT, Tuncer TUĞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin Sigara İçme Alışkanlıklarının Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport December 2016 : 4 (Special Issue 3) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS629 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 10.10.2016 -

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi

Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi Research Article /Araştırma Makalesi Kapalı Mekanlarda Sigara İçme Yasağı ve Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Üzerine Etkisi The Effect of Indoor Smoking Restriction Law on Smoking

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler

Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA / Original Article TÜTÜN VE SAĞLIK / Smoking and Health Toraks Dergisi 2006; (2): 120-12 Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler Arife Azak Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Kılıç N, Ek NH ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU VE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SİGARAYA YÖNELİK, BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI* Knowledge,

Detaylı

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri

Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Sigara paketleri üzerinde yer alan yeni uyarı yazılarının lise öğrencileri üzerinde etkileri Şevket ÖZKAYA 1, Şuayip EDİNSEL 2, Elif ÖZKAYA 2, Hasan HAMZAÇEBİ 3 1 Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

Detaylı

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması

Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Sağlık eğitimi alan 3 ve 4. sınıf öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler: İzlem araştırması Tuğba GÖKTALAY 1, Beyhan CENGİZ ÖZYURT 2, Ayşın ŞAKAR COŞKUN 1, Pınar ÇELİK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi

Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Üniversite öğrencilerinin sigara ve alkol kullanma durumunun besin çeşitliliğine ve beslenme durumuna etkisinin incelenmesi Rüveyda Esra ERÇİM, Ayla Gülden PEKCAN ÖZET Amaç: Türkiye nin değişik üniversitelerinde

Detaylı

Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

Tıp Fakültesi, 4. Sınıf Öğrencisi, İstanbul, Türkiye ARAŞTIRMA YAZISI ERGENLİK ÇAĞINDAKİ ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNİN SİGARA İÇMESİNDEN ETKİLENİYOR Çiğdem Apaydın Kaya 1, Mehmet Akman 1, Kübra Saçar 2, Selçuk Kaya 2, Muhammed Sulukaya 2 1 Marmara Üniversitesi

Detaylı

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri.

Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Türkiye de Kadın Futbolcuların Spora Başlamalarına Etki Eden Unsurlar ve Spordan Beklentileri. Mustafa Atli, Ersin Arslan, Zekiye Özkan Giriş Futbol; nereye gideceği tahmin edilen, kontrol edilebilen yuvarlak

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ, YETİ YİTİMİ, DEPRESYON VE KOMORBİDİTE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 22.10.2016 Gülay Turgay 1, Emre Tutal 2, Siren Sezer 3 1 Başkent Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara

Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu Nisan 2011-Ankara 36-72 Aylık Çocukların Sigara Algısı ve Ebeveynlerin Sigara Kullanım Profili Uzm. Dilek Erol Sahillioğlu 02.05.2011 1 Sigara İlk kullanıcıları Aztekler ve Mayalar olduğu tahmin edilen sigaranın geçmişi

Detaylı

SİGARA REKLAMLARININ YASAKLANMASININ SONUÇLARI. Nazmi Bilir nbilir@hacettepe.edu.tr 5 Ekim 2010 Ankara

SİGARA REKLAMLARININ YASAKLANMASININ SONUÇLARI. Nazmi Bilir nbilir@hacettepe.edu.tr 5 Ekim 2010 Ankara SİGARA REKLAMLARININ YASAKLANMASININ SONUÇLARI Nazmi Bilir nbilir@hacettepe.edu.tr 5 Ekim 2010 Ankara Plan Reklamların yasaklanması neden gerekli? Nasıl yasaklanır? Yasal düzenleme Yasaklamanın sonuçları

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( )

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK ( ) HEMODİYALİZ HASTALARINDA HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK (2.0.20) Gülay Turgay, Emre Tutal 2, Siren Sezer Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diyaliz Programı

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ *

İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Ekim 2007 Cilt:15 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 485-490 İLKÖĞRETİM OKULU 6, 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAMININ NİTELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ * Kürşad YILMAZ Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları

Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014; 57: 252-257 Orijinal Makale Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve annebabalarının sigara kullanma alışkanlıkları Ali Ayçiçek Eskişehir Devlet Hastanesi

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU

İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU İSTANBUL DA GENÇLER ARASINDA CİNSELLİK ARAŞTIRMASI RAPORU Kültegin Ögel Ceyda Y. Eke Nazlı Erdoğan Sevil Taner Bilge Erol İstanbul 2005 Kaynak gösterme Ögel K, Eke C, Erdoğan N, Taner S, Erol B. İstanbul

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek

Deniz Çalışkan, Gönül Çulha, Özlem Sarışen, Saadet Karpuzoğlu, Arslan Tunçbilek DAHİLİ BİLİMLER/ MEDICAL SCIENCES Araştırma Yazısı / Original Article Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 200; 8:2-3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarının sigara içme durumu

Detaylı

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları

Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Afyon da Lise Öğretmenlerinin Sigara İçme Alışkanlığı ve Sigaraya Karşı Tutumları Mehmet ÜNLÜ*, Ayşe ORMAN*, Murat CİRİT*, Reha DEMİREL** * Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları ARAŞTIRMA ARAŞTIRMA Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu ve Sigara İle İlgili Tutumları Erhan Yengil 1 Cengiz Çevik 2 Gökhan Demirkıran 1 Ayşe Neslin Akkoca 3 Gül Soylu Özler 2 Cahit Özer 1 1 Mustafa

Detaylı

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 483-490 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0459 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa

Detaylı

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması #

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırılması # Leyla SAĞLAM, Hasan KAYNAR, Metin GÖRGÜNER, Arzu MİRİCİ Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM # Toraks Derneği

Detaylı

Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler

Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler Gençlerin Ulaşabilirliğini Engelleyen Etkili Yöntemler Prof.Dr. Hilal Özcebe Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı hilalozcebe@gmail.com, 1 Dünyada Gençlerde Tütün Kullanımı Tütün

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı