Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler"

Transkript

1 Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University Students and Affecting Factors] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma, sigara içmeyen Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sigaraya başlamamalarını sağlayan faktörleri ve sigara içmeye karşı tutumlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa=0.91). Ölçeğin geçerliği; alanlarında uzman iki akademisyen tarafından tanımlanan kavramların ölçekteki her maddenin ve bunların dağılımının ölçüm konusunu örnekleyip örneklemeyeceği tartışılarak yapılmıştır. Kesitsel olarak planlanan bu çalışmada 1 Nisan Mayıs 2009 öğretim döneminde, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 1078 öğrenciden sigara içmeyen 869 öğrenci araştırmamızın örneklemini (%80,6) oluşturmaktadır. Sigara içmeyen öğrencilerden 656 sı (%75,4) çalışmaya katılmıştır. Elde edilen verileri değerlendirmede kullanılan istatistiksel testler; SPSS 11.5 programı ile ortalamalar, standart sapmalar hesaplanmış, kategorik veriler için ki- kare, sürekli değişkenler; t testi ve lojistik regresyon testi yardımıyla değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0.05 kabul edilmiştir. BULGULAR: Öğrencilerin %80,6 sı sigara içmemektedir. Sigara içmeyi denemede erkek cinsiyet önemli faktör olarak bulunmuştur. Sigarayı hiç denemeyen öğrenciler arasında aile desteği, eş, sevgili nişanlıdan alınan destek, güçlü irade, sağlığı korumadaki kararlılık, sigarayı deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<00.5). Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara karşıt olma tutum puanları, sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt olma ve sigara mücadelesine katılma tutum puanları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre yüksektir. SONUÇ: Sigara içmeyen öğrenciler sağlıklarını koruma konusunda daha güçlüdürler ve daha fazla sosyal desteğe sahiptirler. SUMMARY AIM: In this study, it is aimed to determine the reasons for which Ereğli Education Faculty students do not smoke, the elements contributing to the sustainability of non-smoking habit and their attitudes towards being non-smoker. METHOD: In this study which has been planned cross sectionally an inquiry was applied to the students who are non-smokers out of the 1078 students at Zonguldak Karaelmas University Ereğli Education Faculty between April 1st and May 1st under observation. 869 ( %80.4) non-smoker students out of 1078 students attending Ereğli Education Faculty form the sample of this study. 656 (75.4) students of these students took part in this study. Statistical tests used to evaluate the obtained data: the averages and standard deviation were calculated through SPSS 11.5 programme, categorical data were assessed by Chi-square (Table 1) and continous variable were assessed by means of t test (Table 2) and logistical regression(table 3 and 4). The meaningfulness level at statistical evaluation was granted as p<0.05. RESULTS: The students of non smoking is % Being male has been determined as a crucial factor at attempting to smoke. Family support and the support of spouse, lover, fiance, strong willpower, being determined to protect health have been categorized into meaningful level in terms of facilitating not to smoke (p<00.5). The attitude points of the student who have never tried smoking towards the smoker students are significantly higher than the students who have tried smoking. As for the students who have tried smoking, their attitude points towards the cigarette itself and the struggle against smoking are higher than the students who have never tried smoking.in the sense of attitude points towards smoking there is no significant difference between the students. CONCLUSION: The student who have never tried smoking had strong willpower about themself health and social suppotrs. DOI: /pmb Özge Bilge Atay 1 Mehmet Ali Kurçer 2 1 Ereğli Devlet Hastanesi 2 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak. Anahtar Kelimeler: Sigara İçmeme Davranışı, Sigara İçmemeyi Sürdürme, Üniversite Öğrencisi, Eğitim Fakültesi. Key Words: Non-Smoking Attidude, Sustainability of Being Non-Smoker, University Student, Education Faculty. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Mehmet Ali Kurçer Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Zonguldak, Türkiye. GİRİŞ Üniversite öğrenciler üzerinde yapılmış olan bir çok araştırmada sigara kullanma oranlarının %25- %43 gibi yüksek olduğu ve bu oranların ileri sınıflara doğru daha da arttığı, büyük çoğunluğunun sigaraya üniversitede başladığı görülmektedir(1-4). Adolesan koruyucu sağlık hizmetlerinin amacı sağlıklı fiziksel, 265

2 psikolojik ve sosyal büyüme ve gelişmeyi desteklemektir. Bu nedenle adolesana sunulacak sağlık hizmetlerinde öncelik koruyucu sağlık hizmetlerine verilmelidir (5). Sigaranın zararlarından korun mak için en etkili yol sigarayı hiç içmemektir. Bu yüzden sigara alışkanlığını hiç edinmemek gerekir. Bu durumun önüne geçebilmek bakımından sigarayı bir kez dahi olsun hiç denememek gereklidir. Sigarayı bir kez deneyince sigara bağımlısı haline gelme ve sigaraya esir olma söz konusudur. Sigara alışkanlığını edinmenin önüne geçmek için bu alışkanlığın nasıl, hangi koşullarda edinildiğini bilmek gerekir (6). Bireyin kişisel özellikleri ve içinde yaşadıkları sosyal çevre sigara alışkanlığının kazanılmasında destekleyici ya da önleyici bir ortam oluşturur(7). Sigarayla mücadelenin esasını; gençlerin sigaraya karşı dirençli kılınması ve onların sigaraya başlamasını önlemek oluşturuyor. Çünkü, gençlerin sigara kullanmaya başlamaması yalnızca onları değil tüm toplumu kurtaracak ve salgını sona erdirecektir(8). Adölesanların sigara kullanma ve diğer riskli davranışların önlenmesi (alkol ve madde kullanımı, güvensiz cinsellik, şiddet içeren davranışlar vb.) ve sağlığın geliştirilmesine yönelik davranışlarının (yeterli ve dengeli beslenme, fizik egzersiz yapma) geliştirmesi için sağlık izleme programlarına gereksinimleri vardır (9). Gencin bu yaşam tarzını benimsemesi için genci hedefleyen, sorunları belirleyen, kültürel değer yargılarını koruyan, erişkinlerin tutum ve davranışlarını pozitif olarak geliştiren ve sektörler arası yürütülen bir programa gereksinim vardır (10). Gençlerin sigaraya karşı dirençli kılınması ise, onların bu çalışmalara katkı, katılım ve kabulü ile olanaklıdır. Gençlere sağlıklı akran ilişkileri kuracağı ortamların yaratılması, zaman geçirme, eğlence ve spor olanakları sağlamak tütün ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden birisidir (11). Sigaranın yol açtığı zararların önlenme de başlıca üç hedeften ilk ve en önemlisi, çocukların ve adölesanların sigara içmeye başlamalarının önlenmesidir. Diğer hedefler ise; sigarayı bırakmaya teşvik, sigara dumanına maruz kalan pasif içicileri korumaktır (12,13). Günümüze kadar sigara içen öğrencilerin tutumları ve diğer özellikleriyle ilgili çok sayıda araştırma yapılmasına karşın, sigara içmeyen öğrencilerin nasıl bir tutum geliştirerek sigaradan uzak durdukları neredeyse hiç araştırılmamıştır. Bu konunun araştırılması gençleri sigaradan koruma konusunda strateji geliştirmede yararlı olabilir. Bu çalışmanın amaçları; sigara içmeyen üniversite öğrencilerinin bunu nasıl başarabildiklerini göstermek, araştırmacılar tarafından geliştirilen Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği ile sigara içmeyen üniversite öğrencilerinin sigaraya karşı tutumlarını belirlemek ve çeşitli sosyo-demografik özelliklerin öğrencilerin sigaraya başlamamasında ki etkisini belirlemektir. GEREÇ ve YÖNTEM Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Bu araştırmanın evreni Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenliği Bölümleri nde öğrenim gören sigara içmeyen öğrencilerdir. Ereğli Eğitim Fakültesi nde Toplam 1078 öğrenciden 869 u sigara içmemekte olup, araştırmanın evrenini sigara içmeyen öğrencilerin tamamı olan 869 (80,6) kişi oluşturmaktadır. Herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmadan bütün evrene ulaşılmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin, vize sınavı döneminde uygun saatler saptanarak ve ayrıca sınıf listelerinden saptanan devamsız öğrenciler için tekrar ziyaretler yapılarak katılım oranı yükseltilmeye çalışılmıştır. Ankete katılmayı kabul eden ve okula devam eden 656 öğrenciye ulaşılmış ve tümüne gözlem altında anket uygulanmıştır. Ulaşma oranı:%75,4 dir. Araştırmada 22 sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü yaş, cinsiyet,, gelir durumunu incelemeye yönelik sosyo-demografik bilgileri içermektedir. İkinci bölüm; öğrencilerin sigarayı içmemeyi sürdürme, bir dönem sigara içip bırakma durumları, sigaraya karşı tutumları, üçüncü bölüm ise sigara içme alışkanlığına yönelik tutumlarını belirleyecek olan 20 adet tutum değerlendirme ölçeğinden oluşmaktadır. Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği yüksek bulunmuştur (Cronbach alfa=0.91). Ölçeğin geçerliği; alanlarında uzman iki akademisyen tarafından tanımlanan kavramların ölçekteki her maddenin ve bunların dağılımının ölçüm konusunu örnekleyip örneklemeyeceği tartışılarak yapılmıştır. Sigaraya karşı tutum anketi 4 alt gruptan oluşmakta olup, bunlar; Sigara içme Davranışına Karşıt Olma Tutumu, Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu, Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu, Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu, bölümleridir. Sigara içme Davranışına Karşı Tutum alt bölümü 1, 6, 7 8, 19. maddelerden oluşmuştur. Alınabilecek en az puan 0, en çok puan 15 dir. Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu 3,10,13,14,16. maddelerden oluşmaktadır. Alınabilecek en az puan 0, en çok puan ise 15 tir. Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu 4,5,9,11,18. maddelerden oluşmaktadır. Alınabilecek 266

3 en az puan 0, en çok puan ise 15 tir. Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu 2,15,17,20. maddelerden oluşmakta olup, alınabilecek en az puan 0 en çok puan 12 dir. Alınan puanların yüksek olması sigaraya karşı yüksek oranda olumsuz tutum ile ilişkilidir. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Hastanesi Etik Kurulu ve Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanlığı ndan gerekli izinler alınmıştır. Ankete katılan öğrenciler ise çalışma hakkında bilgilendirilerek gönüllü katılımları sağlanmıştır. Araştırma 20 Nisan Mayıs 2009 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplamada öğrencilere gözlem altında anket uygulanarak, anlaşılmayan sorular yüz yüze görüşülmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows 11.5 paket programı yardımıyla veriler bilgisayar ortamına girilmiştir ve ortalamalar, standart sapma ve sıklıklar sunulmuştur. Kategorik veriler Kikare, sürekli değişkenler t testi ve Lojistik Regresyon testi yardımıyla değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık düzeyi p<0.05 ve Güven Aralığı %95 olarak kabul edilmiştir. Dağılımların normal dağılıma uygunluğu Kolmogrov Smirnov testi ile gösterilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşı geliştirdikleri tutumları tespit etmek için geliştirilen Sigaraya Karşı Tutum Ölçeği nin güvenirliliği Cronbach alfa ile tespit edilmesine karşın ölçeğin geçerliliği yalnızca mantıki yoldan yapılmış olup istatistiki geçerlilik katsayısı ile incelenmemiştir. BULGULAR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi nde öğrenim gören 1078 öğrenciden sigara içmeyen 869 u araştırmanın örneklemini oluşturmuş olup, öğrencilerin 656 sı (%75,4) çalışmaya katılmıştır. Araştırmaya katılan 656 sigara içmeyen öğrencinin 222 si (%33,8) erkek, 434 ü (%66,2) kızdır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,8±1,59 olarak bulunmuştur. En düşük yaş; 18, en yüksek yaş; 30 dur. Ortalama gelir düzeyi 362,1±186,45 TL dir. Öğrencilerin % 7,1 i sigarayı denemiş ya da içmişbırakmış %92,9 u ise hiç sigara içmemiştir. Öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler Tablo 1 de gösterilmiştir. Sigara içmeyi hiç denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlılık düzeyine ve daha fazla eş, sevgili, nişanlı, aile desteğine, sahip görünmektedir. Tablo 1: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler(n=656). Sigaraya Başlamamayı Kolaylaştıran Etkenler Deneyenler n=47 Denemeyenler n=609 Toplam n=656 p Sayı % Sayı % Sayı % Güçlü irade 43 91, , , Sağlığı koruma konusundaki kararlılık 38 80, , , Ailemden alınan destek 28 59, , , Çevreye olumlu örnek olma isteği Kıyafetlerin kokusuz kalması isteği 31 66, , , , , , Dişlerin beyaz kalması isteği 28 59, , , İnsanları rahatsız etmek istememek 22 46, , , Para tasarrufuna önem vermek 24 51, , , Sanat, spor vs ile uğraşıyor olmak Eş, sevgili, nişanlıdan alınan destek 19 40, , , , , ,

4 Tablo 2: Öğrencilerin sigaraya karşı tutum alt ölçeklerindan aldıkları puan ortalamalarının karşılaştırılması. Sigaraya Karşı Tutum Alt Ölçekleri Hiç Denemeyenler Ortalama±SS Deneyenler Ortalama±SS Sigara içme Davranışına Karşıt Olma Tutumu 10,0±1,99 9,6±2, Sigaranın kendisine Karşıt Olma Tutumu 5,0±2,03 6,0±2, Sigara İçenlere Karşıt Olma Tutumu 13,0±2,99 10,8±3, Sigara Mücadelesine Katılma Tutumu 4,4±2,03 5,3±1, p Tablo 3: Sigara içmeyen öğrencilerin sigarayı denemesine etki eden faktörlerin lojistik regresyon analizi ile incelenmesi (n=656) Bazı Sosyodemografik ve Kişisel Özellikler p OR % 95 Güven Aralığı En Düşük En Yüksek Yaş Cinsiyet Anne Öğrenim Düzeyi Baba Öğrenim Düzeyi Yaşanılan yerin kent olması Gelir Düzeyi Ailede sigara içen sayısının yüksek olması Ailede sigara bırakan sayısının yüksek olması Okuldan alınan bilgiler Basın Yayından alınan Bilgiler Sigara içmeyen ya da bir dönem sigarayı deneyen öğrencilerin sigaraya karşı tutum anketinin alt gruplarından aldıkları puanların ortalamaları tablo 2 de verilmiştir. Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara içenlere karşıt olma tutum puanları, sigara içmeyi deneyenlere göre anlamlı düzeyde yüksektir. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt olma tutum puanları ve sigara mücadelesine katılma tutum puanları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre yüksektir. Sigara içme davranışına karşıt olma tutum puanları yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark yoktur. Tablo 3 de Görüldüğü gibi öğrencilerin sigara içmeyi denemelerine etki eden faktörlerden erkek cinsiyet önemli bulunmuş olup, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre 3,3 kat daha fazla sigarayı denedikleri görülmüştür. Buna karşın, yaş, annenin ve babanın öğrenim düzeyi, yaşanılan yer, gelir düzeyi, ailede sigara içen sayısının yüksek olması, ailede sigara bırakan sayısının yüksek olması, okul ve basın yayından sigara konusunda bilgi alınması anlamlı bulunmamıştır. Tablo 4 de öğrenciler arasında sigara içmeye karşı tutumlarını etkileyen faktörlerden, masraflı bir alışkanlık olması yüksek düzeyde anlamlı bulunurken, sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular, ailenin sigaraya karşı tepkisi, arkadaşların sigaraya karşı tepkisi arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Sigarayı hiç denemeyenler sigara konusunda Aldığım okul bilgileri, Edindiğim gazete bilgileri, sigaraya başlamamamda etkili olmuştur, görüşlerine sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha sık katılmışlardır. Buna karşın Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmem etkili olmuştur görüşüne katılma sıklıkları arasında deneyenlerle denemeyenler arasında anlamlı fark oluşturmamaktadır. 268

5 Tablo 4: Sigara içmeyen öğrencilerin sigaraya karşıt tutum geliştirmelerine etki eden faktörler (n=656) Öğrencilerin sigara içmeye karşı tutumunu etkileyen faktörler Sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular Sigarayı denemeyenler (%) Denemiş olanlar (%) p OR %95 Güven Aralığı En Düşük-EnYüksek 35,5 51, Masraflı bir alışkanlık olması 94,9 83, Ailenin sigaraya karşı tepkisi 56,6 46, Arkadaşlarımın sigaraya karşı tepkisi. Aldığım okul bilgileri etkili olmuştur Edindiğim gazete bilgileri etkili olmuştur Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmek etkili olmuştur 24,1 21, ,6 40, ,2 29, ,1 51, TARTIŞMA Bu çalışmada öğrencilerin sigaraya başlamamalarını kolaylaştıran etkenler sorulduğunda sigarayı deneyenler ve denemeyenler arasında; güçlü irade, sağlığı koruma konusundaki kararlılık, çok yüksek sıklıkta ifade edilmiş, aileden alınan destek, çevreye olumlu örnek olma isteği, kıyafetlerin kokusuz kalması isteği, dişlerin beyaz kalması isteği gibi etkenler oldukça yüksek sıklıkta ileri sürülürken, insanları rahatsız etmek istememek, para tasarrufuna önem vermek, sanat ya da spor ile uğraşıyor olmak, eş, sevgili, nişanlıdan alınan destek almak öğrenciler arasında sigaraya başlamamalarının nedeni olarak daha az rastlanan bir etken olarak görülmektedir. Bununla beraber hiç sigara denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlı olduklarını belirtmiştir. Bu çalışmaya benzer şekilde İlhan ve arkadaşlarının Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada; öğrencilerin sigaraya başlamamalarının nedenini yüksek oranda sağlığa zararlı bir alışkanlık olması şeklinde gösterilmiştir (14). Yine benzer olarak, Örten ve arkadaşları sigara içmeyen gönüllülerin sigaraya başlamamalarında en önemli faktörün sigarayla ilişkili hastalıklara yakalanma korkusunu belirtmesi bu çalışmanın bulgularını desteklemektedir (15). Bu bulgu, sigaranın sağlığa zararlarının anlatılması ve kişilerin, sigaranın zararları konusunda bilinçlenmesi halinde sigarayı denemeyeceği ya da başlanmayacağını düşündürebilir. Sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin aile, eş, sevgili ve nişanlıdan destek alması sigarayı deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu gösteriyor ki aile bireylerinin sigara içmemesi ve çocukların ya da gençlerin bu olumsuz davranışı görmemesi onların sigaraya başlamasını engelleyebilir. Bu çalışmada, sigarayı hiç denemeyen öğrencilerin sigara içenlere karşı olumsuz tutumları, sigara içmeyi deneyenlere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu sonuç bir dönem sigarayı denemiş olanların sigara içenlere karşı daha anlayışlı bir tutum sergilemesine neden olabileceği ve bunun da öğrencilerin sigaraya başlama riskine zemin hazırlayabileceği söylenebilir. Bu durum öğrencilerin mümkün olduğunca sigarayı hiç denememelerinin sağlanması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sigara içmeyi deneyen öğrencilerin ise sigaranın kendisine karşıt tutumları ve sigara mücadelesine katılma tutumları sigarayı hiç denemeyen öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Bu bulgu da sigara mücadelesinde eski içicilerin yararlı katkılar verebileceğinin göstergesi olabilir. Bu çalışmada sigara içme davranışına karşıt olma tutumu yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunmamış olup, sigarayı hem denemiş hem de denememiş öğrencilerin sigara içme davranışına karşı yüksek düzeyde olumsuz tutum geliştirdikleri saptanmıştır. Yüksek düzeyde sigaraya karşı olma tutumunun olması, öğrencilerin sigara kullanmamasında etkili bir faktör olduğu söylenebilir. 269

6 Bu çalışmada; erkek cinsiyette olmanın sigara içmeyi denemede önemli olduğu bulunmuştur. Bu çalışmayla uyumlu şekilde Karlıkaya nın ortaokul öğrencileri üzerinde yaptığı bir araştırma da erkeklerde sigara içmeyi deneme oranı kız öğrencilere göre yüksek bulunmuştur (16). Üniversite öğrencilerinde yapılan bir çok araştırmada da kız öğrencilerde sigara içme sıklığı anlamlı şekilde düşük olarak tespit edilmiştir, (11,17-20) Cinsiyetler arasında ki bu farklılık dünya genelinde kadınların beşte bir oranında daha az sigara içtiği şeklinde vurgulanmaktadır. Ancak ülkelerin gelir düzeyi arttıkça kadının statüsü geliştikçe bu fark azalmakta olup, sigara endüstrisi bu nedenle kadınları hedef seçmiş olup, sigara içmenin kadınlara bir statü ve özgürlük getireceği temasını işlemeye başlamıştır(21). Çalışmamızda aile bireylerinin sigara içiyor olmasının sigarayı denemeyi etkilemediği bulunmuştur. Bu çalışmayla benzer olarak Apaydın Kaya ve arkadaşlarının Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerinde yapmış olduğu çalışmada ailede sigara içen olmasının öğrencinin sigara denemesini ya da içmesini etkilemediği bulunmuştur (20). Bu çalışmada anne ve babanın eğitim düzeyinin öğrencilerin sigara içmeyi denemesine etki etmediği bulunmuştur. Bu çalışmaya benzer şekilde Çelik ve arkadaşları da Manisa da lise öğrencilerinde yaptıkları çalışmada, anne babanın eğitim durumu ile çocukların sigara alışkanlıkları arasında anlamlı ilişki gösterememişlerdir (22) Bu bulgular sigara alışkanlığının aileden çok akran etkileşimi sonucu kazanıldığını düşündürmektedir. Bu çalışmada sigara içmeye karşı tutumunu etkileyen faktörlerden masraflı bir alışkanlık olması sigarayı denemeyen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde yüksektir. Bu çalışmaya benzer şekilde İlhan ve arkadaşlarının yaptıkları araştırmada sigaraya başlamama ya da bırakma nedenleri arasında masraflı bir alışkanlık olması belirtilmiştir (16). Bu bulgu sigaraya konulan vergilerin yükseltilmesinin ve dolayısıyla sigara fiyatlarının yükseltilmesinin sigarayla mücadelede önemli bir strateji olduğunu gösterebilir. Bu çalışmada sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokuların sigaraya başlamayı engellediğine öğrencilerin yarısından çoğu katılmaktadır. Bu çalışmayla benzer olarak Örten ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada da sigara içenlerin kötü kokmasının sigaraya başlamamak için bir etken olduğu bulunmuştur (17). Sigarayı deneyen ve denemeyen öğrenciler arasında kötü kokunun sigaraya karşı tutumları etkilemesi bakımından anlamlı farklılık yoktur. Sigarayı deneyen ve denemeyen öğrencilerde farklı olmaksızın ailenin sigaraya karşı tepkisi öğrencilerin yarısında sigaraya başlamama nedeni olarak belirtilmiştir. Bu nedenle ailelere, çocukların sigaradan korunmasına yönelik eğitim programlarının yapılması yararlı olabilir. Marakoğlu ve arkadaşlarının Konya da ilköğretim öğretmenleri üzerinde yapmış olduğu çalışmada arkadaş etkisi ile sigaraya başlama oranını yüksek bulmuşlardır (23). Bu çalışmada literatürden farklı olarak sigaraya başlamanın önünde arkadaşların sigaraya karşı tepkisi araştırılmış ve böyle bir tepkinin sigarayı hem deneyenlerde hem de denemeyenler arasında anlamlı fark bulunmaksızın çok etkili olmadığı görülmüştür. İki bulgu birlikte değerlendirilecek olursa, sigaraya başlamanın önlenmesinde destek alma da akranlar kadar ailelerin de önemli olduğu söylenebilir. Bu çalışmada sigarayı hiç denemeyen öğrenciler Sigara konusunda aldığım okul bilgileri, Sigara konusunda edindiğim gazete bilgileri sigaraya başlamamamda etkili olmuştur görüşlerine sigara içmeyi deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha sık katılmışlardır. Bu sonuca göre sigaraya başlamama da okuldan, görsel basından alınan bilgiler oldukça etkili olmaktadır. Günümüzün en önemli iletişim aracı olan televizyonda sigara karşıtı yayınlar yapılması sigaraya başlamayı önleyeceği gibi bırakmaya da aracı olabilir. Bu çalışmada Çevremde sigara nedeniyle hastalananları görmem etkili olmuştur görüşüne katılma sıklıkları yüzde ellinin üzerinde olmasına karşın, deneyenlerle denemeyenler arasında anlamlı fark bulunmamaktadır. Çevresinde hastalanan olmaması sigaraya başlama yönünden bir dezavantaj gibi görünmektedir. Öğrencilerin eğitim ve öğretim programları içerisine sigaraya bağlı hastalıkların anlatıldığı dersler konularak bu eksiklik giderilebilir. SONUÇ ve ÖNERİLER Sigara denemeyen öğrenciler, deneyen öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha fazla sağlığı koruma konusunda kararlı olduklarını belirtmiş olup, aileden destek alınması eş, sevgili, nişanlıdan destek alınması sigara denemeyen öğrenciler arasında anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sigara mücadelesinin ülke genelinde sürekli, düzenli ve etkili bir şekilde devam etmesi ve bu amaçla görsel eğitim programlarının düzenlenmesi önerilebilir. Sigara içme davranışına karşıt tutum yönünden öğrenciler arasında anlamlı bir fark bulunamamış olup, sigarayı hem denemiş hem de denememiş öğrencilerin sigaraya karşı yüksek düzeyde olumsuz 270

7 tutum geliştirdikleri tespit edilmiştir. Sigara içmeyi denemede tek etkili faktör erkek cinsiyette olmak bulunmuştur. Sigaraya başlamama nedeni olarak masraflı bir alışkanlık olması, sigarayı denemeyen öğrenciler arasında etkili bulunmuştur. Öğrencilerin yarısında sigaraya başlamamanın nedeni ailenin sigaraya karşı olması olarak belirtilmiştir. Sigara içenlerin üzerine sinen kötü kokular, öğrencilerin yarısından fazlasında sigaraya başlamayı engelleyen bir faktör olarak belirtilmiştir. En etkin ve ulaşılabilir kitle iletişim aracı olan televizyonda ve diğer medya organlarında sigaranın sağlığa zararlarını anlatan, çizgi filmler veya belgesel tarzında kısa programlar yapılmalı ve bu programlar sürekli yayınlanmalıdır. KAYNAKLAR 1. Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanından Etkilenim ve Çocuklar. STED. 2006; 15(5): World Health Organisation (WHO) Role of Health Professionals for Tobacco Control.www.globaltobaccocontrol.org [Erişim Tarihi: ]. 3. Recep A. Gençlerde Sigara Salgını. [Erişim Tarihi: ] 4. Mustafaoğlu N, Duran A, Durmuş E, Erdem M, Erten İ, Kaplan O. İstanbul Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu nda Kalan Öğrencilerin Sigara Kullanımı Konusundaki Davranışları. 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. Ankara Ekim 2008, s Kolbe LJ, Tirozzi GN, Marx E, et al. Health Programs for School Employees: Improving Quality of Life, Health and Productivity. Promotion and Education. 2005; 7(3-4): Uysal H. A.Ü Tıp Fakültesi Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Sigara İçme Durumu ve Sigaraya Başlama Nedenlerinin Tespiti. Ankara. Yüksek Lisans Tezi, 1991, s Özerkmen N. Ergenlerde Sigara İçme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sosyolojik Analizi, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. 2004; 7(1): Breslau N, Peterson EL. Smoking cessation in young adults: age at initiation of cigarette smoking and other suspected influences. Am J Public Health. 1996; 86(2): Boztaş G, Aslan D, Bilir N. Çevresel Sigara Dumanı.ndan Etkilenim ve Çocuklar. STED. 2006; 15(5): Çelik P, Esen A, Yorgancıoğlu A. Manisa İlinde Lise Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları. Tur Toraks Derg. 2000; (1): Özcebe H. Gençler ve Sigara. Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayını, 2008, s Lam TH, Chung SF, Betson CL, Wong CM, Hedley AJ. Respiratory symptoms due to Active and Passive Smoking in Junior Secondary School Students in Hong Kong. Int J Epidy. 1998; 27(1): Crofton S, Erguder S, Çakır B, et al. Evaluation of the use of Global Youth Tobacco Survey (GYTS) data for developing evidence-based tobacco control policies in Turkey. BMC Public Health. 2008; 8(1): İlhan F, Aksakal FN, Ilhan M, Aygün NR. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara içme durumu. TSK Koruyucu Hekim Bül. 2005; 4(4): Örten T, Kaplan MD. Preventing Smoking Initiation And Motivating To Quit Smoking: Insights Gained From Nonsmokers, Tur J Pub Health. 2009; 7(2): Karlıkaya C. Edirne de Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Kaçakçılık, Reklamlar ve Ergenlerin Sigaraya Ulaşması? Tur Toraks Der. 2002; 3(1): Önal AE, Tumerdem Y, Ozel S. Smoking addiction among university students in Istanbul. Addict Biol. 2002; 7(4): Metintaş S, Sarıboyacı MA, Nuhoğlu S. Features of smoking habits of university students in the city of Eskişehir. Tuberk Toraks Derg. 1996; 9(44): Saatci E, Inan S, Bozdemir N. Predictors of smoking behavior of first year university students: Questionnaire survey. Croat Med J. 2004; 45(1): Apaydın Kaya Ç, Akman M, Saçar K, Kaya, Sulukaya M. Ergenlik çağındaki öğrenciler öğretmenlerinin sigara içmesinden etkileniyor mu? Marmara Med J. 2010; 23(1): Tim A Bruckner, Richard M, Scheffler Gordon S, et al. The mental health workforce gap in lowand middle-income countries: a needs-based approach. Bull World Health Organ. 2011; 89: Çelik P, Esen A, Yorgancıoglu A. Manisa ilinde lise öğrencilerinin sigaraya karşı tutumları. Toraks Derg. 2000; 1(1):

8 23. Marakoğlu K, Erdem D, Çivi S. Konya da İlköğretim Okullarında Ki Öğretmenler Arasında Sigara İçme Durumu. Tur Toraks Der. 2007; 8(1):

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme

Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(1):17-26 Çalışan Gençlerde Benlik Saygısı, İletişim Becerileri ve Stresle Baş Etme [Self Esteem Communication Skills and Cooping with Stress of Young

Detaylı

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*)

SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) SOSYOEKONOMİK DÜZEYİ FARKLI İKİ LİSEDE MADDE KULLANMA DURUMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (*) Arș. Gör. Gülnaz KARATAY** Prof. Dr. Gülümser KUBİLAY** ÖZET Amaç: Bu çalıșma; Ankara Belediyesi sınırları

Detaylı

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir)

Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):377-384 Aile Hekimliği Sisteminde Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin İş Doyumu (Eskişehir) [The Job Satisfaction of Physicians

Detaylı

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları

Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Araştırma/Research Article Tütün Fabrikasında Çalışan İşçilerin Tütüne Bağlı Sağlık Risk Algıları ve Uygulamaları Nefize Gökmen 1 *, Ayşe Yıldız 2, Ömer Deniz 3 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Hematoloji

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi

Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (1), 1-9, 2015 www.sportifbakis.com ISSN:2148-905X Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi Pelin

Detaylı

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları

Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Perception of and Views on Gender Roles of Senior Students Enrolled at Kafkas University (Araştırma) Arş.Gör.

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri

Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(3):239-244 Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri [Satisfaction Level Of Inpatient in an University Hospital] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE STUDY STRATEGIES OF STUDENT TEACHERS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 82-93 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA STRATEJİLERİNİ ETKİLEYEN BAZI DEĞİŞKENLER SOME VARIABLES IN AFFECTING THE

Detaylı

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420

M. Taner & H. A. Başal / Eğitim Fakültesi Dergisi XVIII (2), 2005, 395-420 Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Okulöncesi Eğitimi Alan ve Almayan İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Gelişimlerinin

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları

Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(5):413-420 Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Stresle Baş Etme Durumları [Families' Status of Coping with Stress who have a Handicapped Child] ÖZET AMAÇ:

Detaylı

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION

PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI VALIDITY AND RELIABILITY OF SOCIAL STATUS SCALE IN PIANO EDUCATION Sayı 31 Piyano Eğitiminde Sosyal Durum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması PİYANO EĞİTİMİNDE SOSYAL DURUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI M. Kayhan KURTULDU Yrd. Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri

Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):315-322 Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşadıkları Güçlükler ile Aileden Algıladıkları Sosyal Destek ve Umutsuzluk Düzeyleri [Hardships Undergone

Detaylı

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Aile İçinde Madde Bağımlısı Olma Durumunu Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi The Investigation of Variables Predicting the Situation of Drug Addiction in the Families of University Students Fuat Tanhan,

Detaylı

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi

Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013; 12(1):35-42 Opiyat Bağımlılarında Diğer Maddelerin Kullanımı ve Sosyodemografik Özellikler ile İlişkisi [Relationships between Using Other Substances

Detaylı

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması

Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Özgün Araştırma / Original Article Türkiye nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Detaylı

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış/ Ege Academic Review 10 (3) 2010: 1085-1113 LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA THE ATTITUDES

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUĞA SAHİP AİLELERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN AİLELERLE EL ELE AİLE EĞİTİM PROGRAMI Prof. Dr. Atilla CAVKAYTAR, Arş. Gör. Seçil ÇELİK, Arş. Gör. Gülden BOZKUŞ GENÇ, Arş. Gör. Sunagül

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Türkay TÜRKOĞLU 1, Erdoğan GAVCAR 2, Halit BÜYÜKSAKALLI 3 ÖZET Meslek Yüksekokullarında

Detaylı

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.17-25 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 17-25 Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin

Detaylı

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 211-232 Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ebru DEMİRCİOĞLU Murat ÖZDEMİR Öz Bu araştırmada

Detaylı

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEMESİ ÖĞRENCİLERİNİN DRAMA YÖNTEMİNE KARŞI TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Engin KARADAĞ Dr. Nihat ÇALIŞKAN ÖZET Bu araştırma kapsamında İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi

Detaylı