SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR"

Transkript

1 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

2 BHKKH 2

3 SUNUŞ Emeğini satarak geçinen ve tek başına işveren karşısında güçsüz olan işçilerin oluşturdukları sendikalar, işverene karşı güç elde etme mücadelesinin örgütleridir. İşçiler, bir araya gelip örgütlenerek kurdukları sendikalar sayesinde, toplu pazarlık hakkı elde ederler. Bu sayededir ki işçiler, hak ettikleri yaşam standardına kavuşur. Sendikalar, yasal örgütlerdir ve sendika kurma ve üye olma hakkı Anayasa tarafından tanınmıştır. Türkiye de sendikalar Batı ya göre oldukça geç tarihlerde kurulmaya başlandı. Osmanlı Devleti döneminde, özellikle Anadolu da sanayinin olmayışı, halkın çoğunlukla tarım kesiminde çalışması bir işçi sınıfının varlığını olanaksız kılıyordu. Ancak buna karşın 1800 lü yılların sonlarına doğru kurulan işçi dernekleri ve grev hareketleri gözlenmektedir. Cumhuriyet Türkiye sinde sanayileşme çabaları önce özel sektörün desteklenmesiyle, ardından doğrudan devlet eliyle başlatıldı ve işçi sınıfı doğmaya başladı. 3

4 4 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Ne var ki ülkemizde sendika kurmak 1946 yılına kadar yasak olmuştur yılında Cemiyetler Kanunu nda yapılan değişiklikle sendika kurma yasağı kalktı ve 1947 yılında yasalaşan Sendikalar Kanunu ile de ülkemizde ilk sendikalar kurulmaya başlandı. Sendikalar, işyeri, meslek ve işkolu esasına dayalı olarak kurulabilirken, ülkemizdeki yasal mevzuat ancak işkolu esasına göre sendika kurulabilmesine izin vermektedir. Ayrıca işverenler de sendika kurabilmektedir. Sendikalar çeşitli eleştirilere maruz kalırlar. Bu eleştiriler, iki yoldan gelir. Bir tanesi sermaye kesiminden diğeri de gerçekten iyi niyetli olarak işçi dostu çevrelerden gelir. Sermayenin sınırsız özgürlüğünü savunan neo-liberalizm, kendisine ulus devletler ile emek örgütlerini düşman olarak görmekte, bu iki gücü yıpratmak için elinden geleni yapmaktadır. Özelleştirmeler, taşeron firmalar ve esnek çalışma biçimleri araçlarıyla sendikalar güç kaybına uğramaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, birtakım haksız eleştirilerle de yıpratılmaya çalışılmaktadır. Neo-liberal düşüncenin savunucuları, yani işverenler, işverenlerin parayla tuttuğu akademisyenler, aslında ücret karşılığı çalışıp, geldiği pozisyon gereği patronunun sesi olanlar, halkın oylarıyla gelip yalnızca sermaye kesimine hizmet edenler bu yıpratma

5 kampanyasının aktörleridir. Bu yıpratma kampanyasının aktörlerinin tek amacı, işverenlerin karına kar katmaktır! Bunun için de en kolay yol, onlara göre, işçi haklarından kesinti yapmaktır. Bu yolun önündeki tek engel olan sendikalar ise onların gözünde yok edilmesi gereken tümördür. İşte sendikaları yok etmek, dolayısıyla işçiyi güçsüz bırakmak için ideolojik savaşım vermektedirler. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, bu çevreler, sendikalara karşı suçlama kampanyası düzenlemektedir. Çalışanların sendikalı olmasını engellemede, işten çıkarma, işyerinde psikolojik baskı uygulama, tehdit etme gibi yöntemler demek ki yetmemekte, ek olarak çalışanların bilinçaltına sendikasız olmayı yerleştirme gayreti içerisindedirler. Bu karalama kampanyaları kimi durumlarda etkili olduğu için, çalışanların da sendikalarla ilgili soru işaretleri vardır. İşte bu broşürün amacı, bu suçlamaları çürütmek ve çalışanların kafasında yer etmiş soru işaretlerini ortadan kaldırmaktır. Bu broşür, suçlama- yanıt şeklinde tasarlanmıştır. Önce sendikalara yönelik suçlama tırnak içerisinde ifade edilmiş, ardından bu suçlamaya karşı yanıt getirilmiştir. Anıl Mevlüt Güven Mart 2011, Ankara 5

6 BHKKH 6

7 Günümüz ekonomilerinde üretim tarzı değişmekte, kol gücü yerini beyin gücüne bırakmaktadır. Bu yeni üretim biçiminde sendikalara yer yoktur. Günümüz ekonomilerinde üretim tarzının değiştiği, kol gücünün yerini giderek beyin gücüne bıraktığı bilinen bir gerçektir. Ancak, günümüz ekonomileri ile kastedilen gelişmiş ülkelerin ekonomileridir. Gelişmiş ülkeler, endüstriyel üretimlerini az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlara kaydırırken, kendi bünyelerinde hizmet sektörünü geliştirmektedirler. Toplumların gereksinim duyduğu mallar ise hala ne yazık ki ucuz emek cenneti olan ülkelerdeki işçilerin- kol gücüyle üretilmektedir ve gelecekte de bu şekilde üretileceği görülmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışan, yani bilgisini ortaya koyarak emek sarf eden işçiler de işverenleri karşısında güçsüz olup örgütlenme gereksinimi içerisindedir. 7

8 Dolayısıyla sendikalar, emek-sermaye çelişkisi devam ettiği sürece var olacaktır. Taşeron firmalarda örgütlenmek olanaksızdır. Taşeronlaşma olgusu gerek ülkemizde gerekse dünyada giderek artmaktadır. Ülkemizde hem kamuda hem de özel sektörde maliyeti düşürmek adına üretim süreci taşeron firmalarca parçalanmaktadır. Günümüzde birçok çalışan ne yazık ki taşeron firma çalışanı haline getirilmiştir. Sendikaların, buralarda örgütlenmede sorun yaşamasının temel kaynağı yürürlükteki İş Yasası dır. Çünkü İş Yasası en az 30 işçi çalıştıran işyerlerini iş güvencesi kapsamına almaktadır. Ayrıca, işçinin iş güvencesine hak kazanma koşulu, en az 6 ay çalışmış olmasına bağlanmıştır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması ise en az 1 yıl çalışmış olma koşuluna bağlıdır. 8

9 Ülkemizde alt işveren-asıl işveren ilişkisi uygulamalarına baktığımızda, bu ilişkinin çoğu zaman muvazaalı olarak kurulduğunu görmekteyiz. Taşeron işçileri, yukarıda değindiğimiz gibi çoğunlukla iş güvencesi kapsamında olamamakta, kimi zaman sigorta primleri yatırılmayarak da kıdem tazminatından yoksun bırakılmaktadır. Bu yüzden taşeron işçileri, haliyle kendilerini bıçak sırtında hissetmekte, sendikalı olmaya yanaşmamaktadır. Yürürlükteki yasanın, iş güvencesi ve kıdem tazminatına hak kazanma ile ilgili maddeleri işçi lehine düzeltildiğinde, hiçbir sorun yaşanmadan taşeron firmalarda örgütlenilecektir. Fakat bunun yanında yine yürürlükteki Sendikalar Kanunu na göre, sendika üyesi olmak ve sendikal tazminata hak kazanmak için iş güvencesi hükümlerine tabii olma şartı bulunmamaktadır. Yani, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında olmasa bile, 1 yıllık ücreti tutarında bir sendikal tazminata hak kazanabilecektir. Bu zorluklara rağmen ülkemizde son dönemde taşeron firmalarda örgütlenen sendikalar mevcuttur. Örneğin Türkiye Yol-İş Sendikası geçtiğimiz yıl yaklaşık 6000 taşeron firma işçisini örgütlemiştir. 9

10 10 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

11 Esnek çalışma biçimleri ve kayıt dışılık giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, sendikaların zayıflamasına ve tükenmesine yol açacaktır. Yürürlükteki İş Yasası gereğince, bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı çalışan işçi, iş sözleşmesinin niteliği gereği esnek çalışıyor olsa bile aynı işi yapan öteki işçilerden farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Dolayısıyla sendikalı olma hakkı da saklıdır. Kayıt dışı çalışma olgusunda ise, kayıt dışı çalışan işçilerin başka ülkelerde dernek veya sendika çatısı altında örgütlendiği örnekler vardır. Örneğin Hindistan da kurulmuş Serbest Çalışan Kadınlar Birliği (SEWA), Güney Afrika Ev Hizmetleri ve İlgili Çalışanlar Sendikası (SADSAWU), Avustralya Tekstil, Elbise ve Ayakkabı Sendikası (TCFUA) Türkiye de de enformel sektör çalışanlarını çatısı altına alan, ancak İş Mahkemesi nce kapatılan Birleşik İşçiler Sendikası önemli bir örnek ve deneyimdir. Sonuç olarak sendikaların tükenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür iddialar, sendikaları kendilerine düşman olarak gören çevrelerce ortaya atılan yıldırı propagandasıdır! Sendikaların işlevini artık insan kaynakları yönetimi birimleri yerine getirmeye başlamıştır. Şirketlerdeki insan kaynakları yönetimi birimleri ile sendikalar birbirinden çok farklı işlevlere ve amaçlara sahiptir. İnsan kaynaklarının temel amacı verimlilik 11

12 iken, sendikaların temel amacı üyelerinin haklarını her koşulda savunmak ve geliştirmektir. İnsan kaynakları yönetiminde, verimliliği artırma amacı uğruna çoğu zaman işçi hakları feda edilebilmektedir. İşçi eğitimi, kariyer geliştirme ve iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi uygulamalar işçi yararına olmakla birlikte, temelde verimliliği arttırmak ve bu şekilde işyerine rekabet üstünlüğü sağlamak gibi bir işleve sahiptir. Sendikaların işçi çıkarmalarına, düşük ücretlere karşı bir duruşu varken, insan kaynakları birimlerinin böyle bir duruşu yoktur. İnsan kaynakları birimleri ile sendikaları amaç ve işlevleri bakımından değerlendirdiğimizde, insan kaynakları birimlerinin sendikaların işlevini üstlenmesi olanak dışıdır diyebiliriz. 12

13 Sendikalar, işsizliğin artmasına yol açarlar. Sendikalara yöneltilen en haksız eleştirilerden bir tanesidir. Bu eleştirinin temelinde sendikaların ücret mücadelesi bulunmaktadır. İddia sahiplerine göre, sendikalar, ücretleri yükseltmekte, bu da işverenlerin yeni yatırımlar yapmasını olumsuz etkilemektedir. İşverenler, yatırımlarını daha çok kazanç elde etmek için yaparlar. İşverenlerin istihdamı arttırmak gibi toplumsal bir görevleri zaten yoktur. Daha çok kazanç elde etmek isteyen işverenler, işgücü maliyetini göze alarak yatırım yapacaktır. Ayrıca, üretim sürecinde işgücü maliyetleri, maliyet unsurlarından yalnızca biridir. İşverenler, farklı yollarla yatırım yapmaya teşvik edilebilirler ki zaten günümüzde çeşitli yollarla devlet tarafından bu gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla işverenlerin yalnızca işgücü maliyetlerinin azaltılması yoluyla yatırımlarını arttırmasının beklenmesi hayalciliktir. Ayrıca, ücret seviyesinin düşük olması sayesinde, ekonominin büyüyüp istihdamın artacağını varsaydığımızda bile söz konusu ekonomik büyümenin geniş toplum kesimlerine ve bu arada çalışanlara yansımayacağını, görebiliriz. Böyle bir büyüme hiç kuşku yok ki sermaye kesiminin lehine olacak, bireyler arasındaki gelir seviyesi makası açılacaktır. Eğer amaçlanan, toplumsal adalet ilkesi çerçevesinde, toplumun yüksek alım gücüne sahip bireylerden oluşmasıysa, bunun yolu ücretler seviyesini aşağıda tutmaktan geçmez. 13

14 Bu haksız eleştirilerin çoğu zaman işveren kesiminden gelmesi fazlasıyla şaşırtıcıdır. İşsizlik olgusu yüzünden çalışanlar, iş güvencesinden yoksun, düşük ücretlerle çalışmaktadır. İşsizlik, işverenin işçisine beğenmiyorsan gidebilirsin, yerine çalışacak adam çok deme imkânını vermektedir. Birçok kadını ve genci iş sahibi yapacak olan esnek çalışma türleri, sendikaların tavrı nedeniyle hayata geçirilememektedir. Esnek çalışma biçimleri, iyi niyetli(!) söylenenlerin aksine, birçok genci ve kadını iş sahibi değil, ucuz işgücü, yani modern köle yapacaktır yılında çıkan 4857 sayılı iş yasası ile yasal çerçeve kazanan esnek çalışma türleri ülkemizde zaten uzun dönemdir istihdam biçimi olarak kullanılmaktadır. Son dönemdeki çabalar ise bu çalışma türlerini daha da genişletmekten ibarettir. 14

15 2011 Şubat ayında yasalaşan ve kamuoyunda çokça tartışılan Torba Yasa tasarısında esnek çalışma biçimleri ile ilgili hükümler de bulunmaktaydı. Buna göre İş Yasası na evden çalışma ve uzaktan çalışma hükümleri eklenerek, esnek çalışma türleri genişletilmek istendi. Torba Yasa, kamuoyunda özellikle sendikalardan büyük tepkilerle karşılaştı ve esneklikle ilgili hükümler tasarıdan çıkartıldı. Bu eleştirinin kısmen haklı bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Sendikalar elinden geldiğince, gücü yettiğince, çalışanları modern köle yapacak düzenlemelerin karşısında duracaktır. 15

16 Kayıt dışılıkla mücadele sendikaların tavrı yüzünden etkili olamamaktadır. Kayıt dışı ekonomi yalnızca ülke ekonomisine değil, aynı zamanda çalışanlara ve sendikalara da zarar vermektedir. Hatta kayıt dışı çalışma olgusunun olumsuz yanları en çok emek kesimine yansımaktadır. Kayıt dışı çalışan işçiler, sigortasız, güvencesiz, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, düşük ücretle çalıştıkları gibi, sendikal haklardan da yararlanamamaktadır. Kayıt dışılıkla mücadele en çok sendikaların destekleyeceği bir durumdur. Öte yandan kayıt dışı ekonomiyi yaratan ve besleyen ise kayıtlı işverenlerin ta kendisidir. Kayıt dışı firmalarda üretilen mallar, çoğunlukla, maliyeti düşürmek amacıyla kayıtlı firmalarca yaptırılmakta ve satın alınmaktadır. Kayıt dışılıkla mücadelede en büyük rol hiç kuşku yok ki devlete düşmektedir. Ancak devletin denetimi tam anlamıyla sağlamaması ve/veya vergi/prim indirimleri yoluyla teşvik yaratmaması kayıt dışılıkla etkin mücadele etmenin önünü kapatmaktadır. Bu yüzden, bu noktada sendikalara yöneltilen suçlama yerinde değildir. 16

17 Türkiye de sendikalar, ücret sendikacılığından öteye gidememiştir. Türkiye de sendikalara yöneltilen en yoğun eleştirilerden bir tanesi de budur. Bu eleştiri, kimi sendikalar için haklı olabilirken, tüm sendikal topluluk açısından düşündüğümüzde haksız olmaktadır. Sendikal mücadelenin en büyük unsuru hiç kuşku yok ki ücret mücadelesidir. Her sendika, üyesinin, emeğinin karşılığını almasını, yüksek hayat şartları 17

18 18 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR sürmesini ister. Bu açıdan da toplu sözleşmelerin en önemli bölümü, haliyle parasal konular olmaktadır. Fakat sendikalar yalnızca bununla yetinmez. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almasını, işçilerin haksız yere işten çıkarılmamasını, işçilere yasadan kaynaklanan çeşitli sosyal olanaklar sağlanmasını talep eder, bu konularda da mücadele eder. Sendikalar, üyesi olmayan işçiler için öneri getirmez, onların hakkını savunmaz. İşçisiyle, memuruyla, işsiziyle bir bütün oluşturan emek mücadelesini inceleyenler, bu eleştirinin doğru olmadığını görecektir. Ülkemizde işkolu esasına göre kurulu olan sendikalar elbette ki öncelikle kendi üyelerinin haklarını savunacak, onların çalışma sorunlarına ilişkin eylemlilikte bulunacaktır. Fakat bu, sendikaların, üyesi olmayan işçilerin çalışma yaşamı sorunlarına gözü kapalı olduğu anlamına gelmez. Öyle ki sendikaların konfederasyonlar düzeyinde dahi- çalışma yaşamına ilişkin konularda birlikte hareket ettiği sıklıkla görülmektedir. Bu birlikteliğin yanı sıra sendikalar tüm işçi sınıfının yararlanabileceği yayınlar çıkarır, onların bilinçlenmesini, bilgi seviyesinin yükselmesini sağlar. Ülkemizde işçi sınıfı bütünlüğünü yaralayacak biçimde hareket eden, kendisini şirket gibi gören, siyasal iktidara ve/veya siyasal partilere yakınlığı sayesinde üye kaydeden sendikalar, hatta sendika satın alan konfederasyonlar bulunmakla birlikte, ülkemiz sendikacılığı sınıf bilinci içerisindedir.

19 Kimsenin kuşkusu olmasın, sendikalar piyasa mekanizmasına dayalı şirketler değildir! Sendikalar işçi performansının yükselmesine yönelik eğitim hizmeti vermemektedir. Sendikalar, belirli aralıklarla belirli dönemlerde üyelerine eğitim hizmeti sunmaktadır. Oldukça maliyetli olan bu eğitim sürecinde, sendikalar üyelerine öncelikle işçi sınıfı bilinci yerleştirmeye çalışmakta, onların işyerinde karşılaştıkları sorunların çözümü doğrultusunda eğitim hizmeti vermektedir. Her ne kadar yürürlükteki Sendikalar Yasası nda, üyelerinin mesleki becerisi arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak sendikaların faaliyetleri arasında sayılmışsa da işçinin performansını yükselterek iş verimini arttırmak konusu sendikaların asli görevi değildir. Türkiye de son dönemde bu konuda üyelerini eğiten sendikalar var olmakla birlikte, işçinin performansını yükseltmek ve mesleki becerisini arttırmak, sendikadan önce işverenin gündeminde olmalıdır. Böyle bir görevi Türkiye de yalnızca işkolunda kurulabilmesine izin verilen- sendikalardan beklemek gerçekçi bir yaklaşımın uzağındadır. Sendikacılar, işçilerden topladıkları aidatları, dinlenme tesisi, misafirhane, genel merkez, araç gibi gereksiz şeylerde kullanmaktadır. Türkiye de sendikaların en çok eleştiriye maruz kaldığı noktalardan bir tanesi de budur. Burada, eleştiri sahiplerinin kimler olduğuna, niyetlerinin ne olduğuna bakmak gerekir. Eğer eleştiri sahipleri, gerçekten işçi 19

20 20 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR yanlısı bir tavır sergiliyorlarsa, bu durumun gerçekten de işçi sınıfına zarar verdiğini düşünüyorlarsa, mücadeleyi sorunun ana noktasında, yani sendikalar içinde vermelidir. Fakat eleştirenler, neo-liberal ekonomi yanlılarıysa, ortaya koydukları iyi niyetli(!) eleştiri inandırıcılıktan uzaktır. Sendikaların çeşitli yollardan elde ettikleri gelirleri vardır ve ülkemizde yasal mevzuat, sendikaların gelir elde etme yöntemlerini sınırlı tutmaktadır. Sendikalar, elbette her bağımsız kuruluş gibi, maddi varlıklarını diledikleri gibi harcama özgürlüğüne sahiptir. Bunu denetleme yeri sendikaların genel kurulları ile denetim kurullarıdır. Sendikalar, yalnızca üyelerinin ücret ve hukuk mücadelesine katkı sağlamaz, aynı zamanda üyelerine güçleri oranında çeşitli sosyal olanaklar sunmak gibi bir göreve de sahiptir. Bu yüzden de ülkemizdeki sendikalar, imkanları dahilinde, üyelerinin aileleriyle birlikte tatil yapabileceği dinlenme yerleri, büyükşehirlere gelmeleri durumunda kalacağı misafirhaneler yaptırır; acil rahatsızlık durumunda yararlanabilecekleri ambulanslar satın alır. Bu tür şeyleri lüks görmek, işçiye bakış açısı ile ilgili bir zihniyetin yansımasıdır! Sendikacılar, çok yüksek ücret almakta ve uzun yıllar görev başında kalmaktadırlar. Bu eleştiri de yukarıdaki eleştiriyle aynı niteliği taşımaktadır. Eğer, bu eleştiri işçilerden geliyorsa ve işçi, bu eleştirisi yüzünden sendikalı olmuyorsa, bu tavrın

21 doğru bir tavır olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü insanlar eleştirdikleri durumların değişmesini gerçekten istiyorsa, onunla mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelenin yolu ise örgütlenmekten geçer. Sık sık dile getirilen bu eleştiri, kimi zaman işveren çevrelerine yakın kişilerce de dillendirilmekte ve inandırıcılık taşımamaktadır. Sendikacılar, profesyonel sendikacı kimliği kazandıkları andan itibaren, işyerleriyle çalışma bağları kesilir ve bağlı oldukları işyerinden herhangi bir ücret almadıkları gibi, sosyal güvenlik primleri de ödenmez. Profesyonel sendikacılar yaşamlarını idame ettirebilmek için, yöneticisi oldukları sendikadan ücret alır ki bu Sendikalar Yasası nın öngördüğü bir durumdur. Ayrıca, söz konusu ücretin düzeyi sendikaların genel kurullarınca tayin edilir. Sendikacıların görevde kalma süresi ise yine sendika genel kurullarının, yani işçilerin verdiği kararın sonucudur. Sendikaların siyasi gündeme ilişkin görüş sunmaları ve eylem yapmaları, sendikaları amacından saptırmaktadır. Hükümetlerin aldığı kararlar, gerçekleştirdiği uygulamalar ve ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik kararlar, tüm toplumu dolayısıyla çalışanları da uzaktan ya da yakından etkileyecektir. Olaya bu açıdan baktığımızda sendikaların ortaya koyduğu emek mücadelesi ile gündeme ilişkin eylemlilikleri çelişmez. 21

22 22 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Çünkü sendikalar, siyasal yollardan emeğe gelen baskılara karşı, üyelerini ve işçi sınıfını korumakla yükümlüdür. Bu açıdan, emeğe yönelik her türlü saldırıya karşı sendikalar gerektiğinde açıklama, miting, basın toplantısı düzenleyebilmelidir. Ayrıca şu unutulmamalıdır ki sendikal hareket siyasetten ayrı düşünülemez. Ülkemizde sendikalar, 12 Eylül sonrasında geniş bir siyaset yasağına maruz bırakılmıştır. Hâlbuki sendikal hareket, siyasal mücadeleden bağımsız değildir. Sendikaların siyasal partilerle çeşitli ilişkilerde bulunması başka şeydir, siyasal eylem ve söylemde bulunması başka şeydir. Sendikaları amacından saptıran, siyasal konulara ilişkin eylemlilikte bulunmak değil, siyasal partilerin özellikle iktidardaki partilerin- kanatları altında örgütlenme(!) çalışması yapmaktır. Sendikalara neo-liberal politikaların savunucuları tarafından getirilen bu eleştiri, ikircikli bir tavrın yansımasıdır. İşveren tarafının her türlü siyasal etkinlikte bulunduğu, gerektiğinde siyasal partileri maddi olarak desteklediği, çıkarlarına yönelik siyasal açıklamalar yaptığı düşünüldüğünde, aynı hakkın sendikalara çok görülmesi adil olmanın uzağındadır. Sendikaların eylemlerinde radikal gruplar çeşitli olaylar çıkarmakta, bu olaylara sendikalar zemin hazırlamaktadır. Sendikaların emek mücadelesine ilişkin eylemleri sırasında çeşitli radikal gruplar tarafından saldırıya dönük, olaylar çıkabilmektedir. Bu tür olayları doğrudan

23 sendikalara bağlamak doğru değildir. Örneğin 1 Mayıslarda veya sendikaların düzenledikleri mitinglerde, sendikalara destek olmak için çeşitli sivil toplum örgütleri ile siyasal partiler de yer almaktadır. Bu örgütler içerisinden saldırgan tutum içerisinde olanlar kimi zaman olaylar çıkarmakta, hatta sendikacılara dahi saldırabilmektedirler. Bu olayları engelleyecek mercii güvenlik güçleridir. Öte yandan dışarıdan katılanların amaca aykırı duruşlarını ve etkinliklerini önlemenin yolu, işçilerin kendi eylemlerine alanı terk etmeden, sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. 23

24 Sendikaya üye olursam işveren beni işten atar. Evet atabilir, fakat bedelini öder! Sırf sendikal faaliyeti nedeniyle işçiyi işten çıkarmak, işçiye 1 yıllık ücreti karşılığı sendikal tazminat ödemek veya işçiyi işe geri almak ile sonuçlanır. Sendikal nedenlerle işten çıkarmak, haksız fesih nedeni sayıldığı için, iş güvencesi kapsamında çalışan işçinin, işe iade davası açma hakkı vardır. İşe iade davası lehine sonuçlanan işçinin, dava sonucunun kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde işe geri başlama hakkı ile 4 e aya kadar olan ücretini alma hakkı vardır. İş güvencesi kapsamında çalışmayan işçiler ise en az 1 yıllık ücreti tutarında sendikal tazminata hak kazanır. Ülkemizde işverenlerin işyerlerinde sendikaları istemedikleri bilinen bir gerçektir. İşverenler, sendikaları engellemek için işçilerini işten atmakla korkutmaktadır. Bu korkutmayı açık açık yapmasa bile, deyim yerindeyse, aba altından sopa göstermektedir. Burada işçiye düşen, hiçbir şekilde korkmayarak örgütlenmektir. 24

25 İşverenimden korktuğum için sendika üyesi olamıyorum. Yürürlükteki Ceza Yasası na göre, bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıda gördüğümüz üzere, işçinin sendika üyesi olmak konusunda işvereninden korkması anlamsızdır. 25

26 İşverenim bana gerekli sosyal yardımları yapıyor ve aldığım ücret beni tatmin ediyor. Bu yüzden sendikalı olmama gerek yok. Sendikal mücadele yalnızca ücret mücadelesi demek değildir. Sendikal mücadele, işçiyi çalışma yaşamında her türlü tehlikeden (işten çıkarılmak, kötü çalışma koşullarında çalışmak, güvenli çalışma ortamının olmayışı vb.) koruma mücadelesidir. Ayrıca bugünkü durumda işçinin olumlu koşullarda çalışması, onun gelecekte de aynı koşullarda çalışacağı anlamına gelmez. Gelecekte işçinin işten çıkarılmayacağının veya çeşitli yollarla gerçek ücretinin düşmeyeceğinin güvencesini kimse veremez. Bu yüzden, sendikalı olmak yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına almaktır dememiz yanlış olmayacaktır. Çünkü sendikalar, üyeleri haksız bir şekilde işten çıkarıldığında, iş kazasına uğradığında ve olumsuz koşullarda çalıştırıldığında, hukuksal mücadelede bulunur, üyesine hukuksal destek verir. Ve bunun için de üyesinden ücret talep etmez. 26

27 Yaptığım iş itibariyle ben işçi değilim. Bu yüzden sendikalı olmam söz konusu değil. Günümüz çalışanlarının en büyük algı hataların bir tanesi de budur. İşyerlerinde çalışanlara, tekniker, teknisyen, asistan, satış danışmanı, müşteri temsilcisi gibi unvanlar verilmekte, çalışan ise kendisini işçi saymamaktadır. 27

28 28 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Bu tür çalışanların işçi algısı, vasıfsız mavi yakalı çalışan kişilerden ibarettir. Hâlbuki yürürlükteki İş Kanunu nun da tanımladığı gibi, bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı çalışan herkes işçidir. Bunun yanında bir başka önemli algı hatası, sendikaların yalnızca mavi yakalı işçilerin örgütleri olmasıdır. Günümüzde yalnızca mavi yakalı çalışanlar değil, aynı zamanda beyaz yakalı çalışanlar ile devlet memurları da sendika üyesi olabilmektedir. Dolayısıyla, işyerindeki unvanı ne olursa olsun (işveren vekili dışında), bağımlı çalışan herkesin sendika üyesi olması bir haktır. Sendikalı olmam bana bir yarar sağlamaz. İşçilerin örgütlenmesi, işveren karşısında bir güç elde etmelerini sağlar. İşçilerin örgütlenmesi sayesinde sendika, işyerinde yetki sahibi olur ve işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapma hakkına kavuşur. Toplu iş sözleşmelerinde işçilerin çalışma koşulları ile ilgili hemen hemen her şey yer alır. Böylece işçiler ücret ve diğer haklarını kendi güçleriyle elde etmiş olur. Ayrıca sendika, üyelerine, çalışma yaşamıyla ilgili konularda hukukçuları aracılığıyla ücretsiz hukuksal destek verir. Üyelerinin bilinç seviyesini yükseltmek, işyerinde işçinin hakkını kendi kendisine daha rahat koruyabilmesini sağlamak, mesleki beceri kazandırmak gibi ücretsiz işçi eğitimleri yapar. Kimi zaman bazı sendikalar, üyeleri için kooperatif kurar ve bu koope-

29 ratiflerden üyelerini yararlandırır. Tüm bunların yanında, sendikanın sahibi veya anlaşmalı olduğu tesislerde işçiler aileleriyle birlikte, çok düşük bedel ödeyerek yararlanır. İşte görüldüğü gibi, sendikalı olmak, işveren karşısında güçsüz bulunan işçiye her açıdan güç verecektir. 29

30 BHKKH 30

31 BHKKH 31

32 BHKKH 32

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE DE SENDİKALARIN DEĞİŞEN ROLÜ Ayşe Buğra Ahmet İnsel Fikret Adaman

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ

ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA İŞBİRLİĞİ HAKLAR, SORUMLULUKLAR VE İŞ BARIŞI TEMELİNDE İLETİŞİM VE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI EL KİTABI HAZIRLAYAN: Özlem Yurdanur ÖZGENÇ Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü, 2012 Birinci

Detaylı

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI

TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI TÜRKİYE YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMENLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ DURUMLARI Gülay TOKSÖZ Seyhan ERDOĞDU Selmin KAŞKA Ekim 2012 IOM International Organization for Migration Bu araştırma, İsveç Uluslararası

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR

TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 Doç.Dr. Feramuz AYDOĞAN ın Anısına 161 TÜRKİYE DE SENDİKALAŞMA EVRELERİ VE SENDİKALAŞMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR Cumhuriyet Üniversitesi,Sivas Meslek

Detaylı

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR?

DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? DÜNDEN BUGÜNE SENDİKA NEDİR? NE DEĞİLDİR? EĞİTİM BROŞÜRÜ DİZİSİ 1 2011 SENDİKA NEDİR? SENDİKA FEDARASYONU, SENDİKA ENTERNASYONALİZMİ NE DEMEKTİR? İşçilerin bir sınıf olarak burjuvaziye karşı örgütlü direnişi,

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI

YENİ İŞ YASASININ ANLAMI YENİ İŞ YASASININ ANLAMI Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası Eğitim Müdürü (Bu yazı Türkiye Barolar Birliği Dergisi Eylül/Ekim 2003 Sayı 48 de yayınlanmıştır) GİRİŞ: YENİ İŞ YASASINI ANLAMAK İÇİN 1971 yılından

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor"

Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü. yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor Sosyal-İş Sendikası tanıtım broşürü "yarım asırlık çınar, geleceği örgütlüyor" Baskı: Öncü Basın Yayın Ltd. Şti. K.Karabekir Cad No: 85/2 Ankara Telefon: 0312 384 31 20 Baskı Tarihi: 11 Ekim 2012 Sosyal-İş

Detaylı

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Çalışma Yaşamına İlişkin Son Yasal Değişikliklerin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme Murat ÖZVERİ Özet: İş Yasaları, Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Yasası, Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH

(İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ. Mustafa ÇAKIR. 19 Mayıs Üniversitesi. mustafa.cakir@omu.edu.tr. Meral ÇAKIR BERZAH (İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR ÖLÇÜTÜ OLARAK) GAZETECİNİN İŞ GÜVENCESİ Mustafa ÇAKIR 19 Mayıs Üniversitesi mustafa.cakir@omu.edu.tr Meral ÇAKIR BERZAH Kocaeli Üniversitesi mberzah@kocaeli.edu.tr Özet Basın

Detaylı

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI

KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI Bu makale, Bilanço 98: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler de yayımlanmıştır: 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1998), 285-302. KENTLİ KADINLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI İpek İlkkaracan

Detaylı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı

Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ÇALIŞMA HAKKI KAPSAMINDA İŞ GÜVENCESİ Birinci Bölüm Çalışma Hakkına Anayasal Yaklaşım Dr. Mustafa Kılıçoğlu Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı 1-Çalışma Hakkı Kavramı: Avrupa Sosyal Şartı (Strazburg 3.5.1996)

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü

Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü Türkiye de Kadın İşgücünün Görünümü FEMALE LABOUR FORCE IN TURKEY Nurcan ÖNDER * Özet İşgücü piyasasında gerek çalışma şartları gerekse işgücüne katılımları açısından kadınların durumu ayrı bir incelemeyi

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER Bitirme Projesi

Detaylı

GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM!

GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM! GÜVENCELİ VE SENDİKALI BİR İŞ, ŞİDDETSİZ BİR YAŞAM! Sendikal Güç Birliği Platformu Kadın Koordinasyonu www.sendikalgucbirligi.org Hava-İş Sendikası Dergi ekidir - Mart 2012 Baskı: Ümit Matbaacılık San.

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı