SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR"

Transkript

1 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

2 BHKKH 2

3 SUNUŞ Emeğini satarak geçinen ve tek başına işveren karşısında güçsüz olan işçilerin oluşturdukları sendikalar, işverene karşı güç elde etme mücadelesinin örgütleridir. İşçiler, bir araya gelip örgütlenerek kurdukları sendikalar sayesinde, toplu pazarlık hakkı elde ederler. Bu sayededir ki işçiler, hak ettikleri yaşam standardına kavuşur. Sendikalar, yasal örgütlerdir ve sendika kurma ve üye olma hakkı Anayasa tarafından tanınmıştır. Türkiye de sendikalar Batı ya göre oldukça geç tarihlerde kurulmaya başlandı. Osmanlı Devleti döneminde, özellikle Anadolu da sanayinin olmayışı, halkın çoğunlukla tarım kesiminde çalışması bir işçi sınıfının varlığını olanaksız kılıyordu. Ancak buna karşın 1800 lü yılların sonlarına doğru kurulan işçi dernekleri ve grev hareketleri gözlenmektedir. Cumhuriyet Türkiye sinde sanayileşme çabaları önce özel sektörün desteklenmesiyle, ardından doğrudan devlet eliyle başlatıldı ve işçi sınıfı doğmaya başladı. 3

4 4 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Ne var ki ülkemizde sendika kurmak 1946 yılına kadar yasak olmuştur yılında Cemiyetler Kanunu nda yapılan değişiklikle sendika kurma yasağı kalktı ve 1947 yılında yasalaşan Sendikalar Kanunu ile de ülkemizde ilk sendikalar kurulmaya başlandı. Sendikalar, işyeri, meslek ve işkolu esasına dayalı olarak kurulabilirken, ülkemizdeki yasal mevzuat ancak işkolu esasına göre sendika kurulabilmesine izin vermektedir. Ayrıca işverenler de sendika kurabilmektedir. Sendikalar çeşitli eleştirilere maruz kalırlar. Bu eleştiriler, iki yoldan gelir. Bir tanesi sermaye kesiminden diğeri de gerçekten iyi niyetli olarak işçi dostu çevrelerden gelir. Sermayenin sınırsız özgürlüğünü savunan neo-liberalizm, kendisine ulus devletler ile emek örgütlerini düşman olarak görmekte, bu iki gücü yıpratmak için elinden geleni yapmaktadır. Özelleştirmeler, taşeron firmalar ve esnek çalışma biçimleri araçlarıyla sendikalar güç kaybına uğramaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, birtakım haksız eleştirilerle de yıpratılmaya çalışılmaktadır. Neo-liberal düşüncenin savunucuları, yani işverenler, işverenlerin parayla tuttuğu akademisyenler, aslında ücret karşılığı çalışıp, geldiği pozisyon gereği patronunun sesi olanlar, halkın oylarıyla gelip yalnızca sermaye kesimine hizmet edenler bu yıpratma

5 kampanyasının aktörleridir. Bu yıpratma kampanyasının aktörlerinin tek amacı, işverenlerin karına kar katmaktır! Bunun için de en kolay yol, onlara göre, işçi haklarından kesinti yapmaktır. Bu yolun önündeki tek engel olan sendikalar ise onların gözünde yok edilmesi gereken tümördür. İşte sendikaları yok etmek, dolayısıyla işçiyi güçsüz bırakmak için ideolojik savaşım vermektedirler. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi, bu çevreler, sendikalara karşı suçlama kampanyası düzenlemektedir. Çalışanların sendikalı olmasını engellemede, işten çıkarma, işyerinde psikolojik baskı uygulama, tehdit etme gibi yöntemler demek ki yetmemekte, ek olarak çalışanların bilinçaltına sendikasız olmayı yerleştirme gayreti içerisindedirler. Bu karalama kampanyaları kimi durumlarda etkili olduğu için, çalışanların da sendikalarla ilgili soru işaretleri vardır. İşte bu broşürün amacı, bu suçlamaları çürütmek ve çalışanların kafasında yer etmiş soru işaretlerini ortadan kaldırmaktır. Bu broşür, suçlama- yanıt şeklinde tasarlanmıştır. Önce sendikalara yönelik suçlama tırnak içerisinde ifade edilmiş, ardından bu suçlamaya karşı yanıt getirilmiştir. Anıl Mevlüt Güven Mart 2011, Ankara 5

6 BHKKH 6

7 Günümüz ekonomilerinde üretim tarzı değişmekte, kol gücü yerini beyin gücüne bırakmaktadır. Bu yeni üretim biçiminde sendikalara yer yoktur. Günümüz ekonomilerinde üretim tarzının değiştiği, kol gücünün yerini giderek beyin gücüne bıraktığı bilinen bir gerçektir. Ancak, günümüz ekonomileri ile kastedilen gelişmiş ülkelerin ekonomileridir. Gelişmiş ülkeler, endüstriyel üretimlerini az gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlara kaydırırken, kendi bünyelerinde hizmet sektörünü geliştirmektedirler. Toplumların gereksinim duyduğu mallar ise hala ne yazık ki ucuz emek cenneti olan ülkelerdeki işçilerin- kol gücüyle üretilmektedir ve gelecekte de bu şekilde üretileceği görülmektedir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışan, yani bilgisini ortaya koyarak emek sarf eden işçiler de işverenleri karşısında güçsüz olup örgütlenme gereksinimi içerisindedir. 7

8 Dolayısıyla sendikalar, emek-sermaye çelişkisi devam ettiği sürece var olacaktır. Taşeron firmalarda örgütlenmek olanaksızdır. Taşeronlaşma olgusu gerek ülkemizde gerekse dünyada giderek artmaktadır. Ülkemizde hem kamuda hem de özel sektörde maliyeti düşürmek adına üretim süreci taşeron firmalarca parçalanmaktadır. Günümüzde birçok çalışan ne yazık ki taşeron firma çalışanı haline getirilmiştir. Sendikaların, buralarda örgütlenmede sorun yaşamasının temel kaynağı yürürlükteki İş Yasası dır. Çünkü İş Yasası en az 30 işçi çalıştıran işyerlerini iş güvencesi kapsamına almaktadır. Ayrıca, işçinin iş güvencesine hak kazanma koşulu, en az 6 ay çalışmış olmasına bağlanmıştır. İşçinin kıdem tazminatına hak kazanması ise en az 1 yıl çalışmış olma koşuluna bağlıdır. 8

9 Ülkemizde alt işveren-asıl işveren ilişkisi uygulamalarına baktığımızda, bu ilişkinin çoğu zaman muvazaalı olarak kurulduğunu görmekteyiz. Taşeron işçileri, yukarıda değindiğimiz gibi çoğunlukla iş güvencesi kapsamında olamamakta, kimi zaman sigorta primleri yatırılmayarak da kıdem tazminatından yoksun bırakılmaktadır. Bu yüzden taşeron işçileri, haliyle kendilerini bıçak sırtında hissetmekte, sendikalı olmaya yanaşmamaktadır. Yürürlükteki yasanın, iş güvencesi ve kıdem tazminatına hak kazanma ile ilgili maddeleri işçi lehine düzeltildiğinde, hiçbir sorun yaşanmadan taşeron firmalarda örgütlenilecektir. Fakat bunun yanında yine yürürlükteki Sendikalar Kanunu na göre, sendika üyesi olmak ve sendikal tazminata hak kazanmak için iş güvencesi hükümlerine tabii olma şartı bulunmamaktadır. Yani, sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçi, iş güvencesi kapsamında olmasa bile, 1 yıllık ücreti tutarında bir sendikal tazminata hak kazanabilecektir. Bu zorluklara rağmen ülkemizde son dönemde taşeron firmalarda örgütlenen sendikalar mevcuttur. Örneğin Türkiye Yol-İş Sendikası geçtiğimiz yıl yaklaşık 6000 taşeron firma işçisini örgütlemiştir. 9

10 10 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR

11 Esnek çalışma biçimleri ve kayıt dışılık giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum, sendikaların zayıflamasına ve tükenmesine yol açacaktır. Yürürlükteki İş Yasası gereğince, bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı çalışan işçi, iş sözleşmesinin niteliği gereği esnek çalışıyor olsa bile aynı işi yapan öteki işçilerden farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Dolayısıyla sendikalı olma hakkı da saklıdır. Kayıt dışı çalışma olgusunda ise, kayıt dışı çalışan işçilerin başka ülkelerde dernek veya sendika çatısı altında örgütlendiği örnekler vardır. Örneğin Hindistan da kurulmuş Serbest Çalışan Kadınlar Birliği (SEWA), Güney Afrika Ev Hizmetleri ve İlgili Çalışanlar Sendikası (SADSAWU), Avustralya Tekstil, Elbise ve Ayakkabı Sendikası (TCFUA) Türkiye de de enformel sektör çalışanlarını çatısı altına alan, ancak İş Mahkemesi nce kapatılan Birleşik İşçiler Sendikası önemli bir örnek ve deneyimdir. Sonuç olarak sendikaların tükenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür iddialar, sendikaları kendilerine düşman olarak gören çevrelerce ortaya atılan yıldırı propagandasıdır! Sendikaların işlevini artık insan kaynakları yönetimi birimleri yerine getirmeye başlamıştır. Şirketlerdeki insan kaynakları yönetimi birimleri ile sendikalar birbirinden çok farklı işlevlere ve amaçlara sahiptir. İnsan kaynaklarının temel amacı verimlilik 11

12 iken, sendikaların temel amacı üyelerinin haklarını her koşulda savunmak ve geliştirmektir. İnsan kaynakları yönetiminde, verimliliği artırma amacı uğruna çoğu zaman işçi hakları feda edilebilmektedir. İşçi eğitimi, kariyer geliştirme ve iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi uygulamalar işçi yararına olmakla birlikte, temelde verimliliği arttırmak ve bu şekilde işyerine rekabet üstünlüğü sağlamak gibi bir işleve sahiptir. Sendikaların işçi çıkarmalarına, düşük ücretlere karşı bir duruşu varken, insan kaynakları birimlerinin böyle bir duruşu yoktur. İnsan kaynakları birimleri ile sendikaları amaç ve işlevleri bakımından değerlendirdiğimizde, insan kaynakları birimlerinin sendikaların işlevini üstlenmesi olanak dışıdır diyebiliriz. 12

13 Sendikalar, işsizliğin artmasına yol açarlar. Sendikalara yöneltilen en haksız eleştirilerden bir tanesidir. Bu eleştirinin temelinde sendikaların ücret mücadelesi bulunmaktadır. İddia sahiplerine göre, sendikalar, ücretleri yükseltmekte, bu da işverenlerin yeni yatırımlar yapmasını olumsuz etkilemektedir. İşverenler, yatırımlarını daha çok kazanç elde etmek için yaparlar. İşverenlerin istihdamı arttırmak gibi toplumsal bir görevleri zaten yoktur. Daha çok kazanç elde etmek isteyen işverenler, işgücü maliyetini göze alarak yatırım yapacaktır. Ayrıca, üretim sürecinde işgücü maliyetleri, maliyet unsurlarından yalnızca biridir. İşverenler, farklı yollarla yatırım yapmaya teşvik edilebilirler ki zaten günümüzde çeşitli yollarla devlet tarafından bu gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla işverenlerin yalnızca işgücü maliyetlerinin azaltılması yoluyla yatırımlarını arttırmasının beklenmesi hayalciliktir. Ayrıca, ücret seviyesinin düşük olması sayesinde, ekonominin büyüyüp istihdamın artacağını varsaydığımızda bile söz konusu ekonomik büyümenin geniş toplum kesimlerine ve bu arada çalışanlara yansımayacağını, görebiliriz. Böyle bir büyüme hiç kuşku yok ki sermaye kesiminin lehine olacak, bireyler arasındaki gelir seviyesi makası açılacaktır. Eğer amaçlanan, toplumsal adalet ilkesi çerçevesinde, toplumun yüksek alım gücüne sahip bireylerden oluşmasıysa, bunun yolu ücretler seviyesini aşağıda tutmaktan geçmez. 13

14 Bu haksız eleştirilerin çoğu zaman işveren kesiminden gelmesi fazlasıyla şaşırtıcıdır. İşsizlik olgusu yüzünden çalışanlar, iş güvencesinden yoksun, düşük ücretlerle çalışmaktadır. İşsizlik, işverenin işçisine beğenmiyorsan gidebilirsin, yerine çalışacak adam çok deme imkânını vermektedir. Birçok kadını ve genci iş sahibi yapacak olan esnek çalışma türleri, sendikaların tavrı nedeniyle hayata geçirilememektedir. Esnek çalışma biçimleri, iyi niyetli(!) söylenenlerin aksine, birçok genci ve kadını iş sahibi değil, ucuz işgücü, yani modern köle yapacaktır yılında çıkan 4857 sayılı iş yasası ile yasal çerçeve kazanan esnek çalışma türleri ülkemizde zaten uzun dönemdir istihdam biçimi olarak kullanılmaktadır. Son dönemdeki çabalar ise bu çalışma türlerini daha da genişletmekten ibarettir. 14

15 2011 Şubat ayında yasalaşan ve kamuoyunda çokça tartışılan Torba Yasa tasarısında esnek çalışma biçimleri ile ilgili hükümler de bulunmaktaydı. Buna göre İş Yasası na evden çalışma ve uzaktan çalışma hükümleri eklenerek, esnek çalışma türleri genişletilmek istendi. Torba Yasa, kamuoyunda özellikle sendikalardan büyük tepkilerle karşılaştı ve esneklikle ilgili hükümler tasarıdan çıkartıldı. Bu eleştirinin kısmen haklı bir eleştiri olduğunu söyleyebiliriz. Sendikalar elinden geldiğince, gücü yettiğince, çalışanları modern köle yapacak düzenlemelerin karşısında duracaktır. 15

16 Kayıt dışılıkla mücadele sendikaların tavrı yüzünden etkili olamamaktadır. Kayıt dışı ekonomi yalnızca ülke ekonomisine değil, aynı zamanda çalışanlara ve sendikalara da zarar vermektedir. Hatta kayıt dışı çalışma olgusunun olumsuz yanları en çok emek kesimine yansımaktadır. Kayıt dışı çalışan işçiler, sigortasız, güvencesiz, iş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, düşük ücretle çalıştıkları gibi, sendikal haklardan da yararlanamamaktadır. Kayıt dışılıkla mücadele en çok sendikaların destekleyeceği bir durumdur. Öte yandan kayıt dışı ekonomiyi yaratan ve besleyen ise kayıtlı işverenlerin ta kendisidir. Kayıt dışı firmalarda üretilen mallar, çoğunlukla, maliyeti düşürmek amacıyla kayıtlı firmalarca yaptırılmakta ve satın alınmaktadır. Kayıt dışılıkla mücadelede en büyük rol hiç kuşku yok ki devlete düşmektedir. Ancak devletin denetimi tam anlamıyla sağlamaması ve/veya vergi/prim indirimleri yoluyla teşvik yaratmaması kayıt dışılıkla etkin mücadele etmenin önünü kapatmaktadır. Bu yüzden, bu noktada sendikalara yöneltilen suçlama yerinde değildir. 16

17 Türkiye de sendikalar, ücret sendikacılığından öteye gidememiştir. Türkiye de sendikalara yöneltilen en yoğun eleştirilerden bir tanesi de budur. Bu eleştiri, kimi sendikalar için haklı olabilirken, tüm sendikal topluluk açısından düşündüğümüzde haksız olmaktadır. Sendikal mücadelenin en büyük unsuru hiç kuşku yok ki ücret mücadelesidir. Her sendika, üyesinin, emeğinin karşılığını almasını, yüksek hayat şartları 17

18 18 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR sürmesini ister. Bu açıdan da toplu sözleşmelerin en önemli bölümü, haliyle parasal konular olmaktadır. Fakat sendikalar yalnızca bununla yetinmez. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almasını, işçilerin haksız yere işten çıkarılmamasını, işçilere yasadan kaynaklanan çeşitli sosyal olanaklar sağlanmasını talep eder, bu konularda da mücadele eder. Sendikalar, üyesi olmayan işçiler için öneri getirmez, onların hakkını savunmaz. İşçisiyle, memuruyla, işsiziyle bir bütün oluşturan emek mücadelesini inceleyenler, bu eleştirinin doğru olmadığını görecektir. Ülkemizde işkolu esasına göre kurulu olan sendikalar elbette ki öncelikle kendi üyelerinin haklarını savunacak, onların çalışma sorunlarına ilişkin eylemlilikte bulunacaktır. Fakat bu, sendikaların, üyesi olmayan işçilerin çalışma yaşamı sorunlarına gözü kapalı olduğu anlamına gelmez. Öyle ki sendikaların konfederasyonlar düzeyinde dahi- çalışma yaşamına ilişkin konularda birlikte hareket ettiği sıklıkla görülmektedir. Bu birlikteliğin yanı sıra sendikalar tüm işçi sınıfının yararlanabileceği yayınlar çıkarır, onların bilinçlenmesini, bilgi seviyesinin yükselmesini sağlar. Ülkemizde işçi sınıfı bütünlüğünü yaralayacak biçimde hareket eden, kendisini şirket gibi gören, siyasal iktidara ve/veya siyasal partilere yakınlığı sayesinde üye kaydeden sendikalar, hatta sendika satın alan konfederasyonlar bulunmakla birlikte, ülkemiz sendikacılığı sınıf bilinci içerisindedir.

19 Kimsenin kuşkusu olmasın, sendikalar piyasa mekanizmasına dayalı şirketler değildir! Sendikalar işçi performansının yükselmesine yönelik eğitim hizmeti vermemektedir. Sendikalar, belirli aralıklarla belirli dönemlerde üyelerine eğitim hizmeti sunmaktadır. Oldukça maliyetli olan bu eğitim sürecinde, sendikalar üyelerine öncelikle işçi sınıfı bilinci yerleştirmeye çalışmakta, onların işyerinde karşılaştıkları sorunların çözümü doğrultusunda eğitim hizmeti vermektedir. Her ne kadar yürürlükteki Sendikalar Yasası nda, üyelerinin mesleki becerisi arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak sendikaların faaliyetleri arasında sayılmışsa da işçinin performansını yükselterek iş verimini arttırmak konusu sendikaların asli görevi değildir. Türkiye de son dönemde bu konuda üyelerini eğiten sendikalar var olmakla birlikte, işçinin performansını yükseltmek ve mesleki becerisini arttırmak, sendikadan önce işverenin gündeminde olmalıdır. Böyle bir görevi Türkiye de yalnızca işkolunda kurulabilmesine izin verilen- sendikalardan beklemek gerçekçi bir yaklaşımın uzağındadır. Sendikacılar, işçilerden topladıkları aidatları, dinlenme tesisi, misafirhane, genel merkez, araç gibi gereksiz şeylerde kullanmaktadır. Türkiye de sendikaların en çok eleştiriye maruz kaldığı noktalardan bir tanesi de budur. Burada, eleştiri sahiplerinin kimler olduğuna, niyetlerinin ne olduğuna bakmak gerekir. Eğer eleştiri sahipleri, gerçekten işçi 19

20 20 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR yanlısı bir tavır sergiliyorlarsa, bu durumun gerçekten de işçi sınıfına zarar verdiğini düşünüyorlarsa, mücadeleyi sorunun ana noktasında, yani sendikalar içinde vermelidir. Fakat eleştirenler, neo-liberal ekonomi yanlılarıysa, ortaya koydukları iyi niyetli(!) eleştiri inandırıcılıktan uzaktır. Sendikaların çeşitli yollardan elde ettikleri gelirleri vardır ve ülkemizde yasal mevzuat, sendikaların gelir elde etme yöntemlerini sınırlı tutmaktadır. Sendikalar, elbette her bağımsız kuruluş gibi, maddi varlıklarını diledikleri gibi harcama özgürlüğüne sahiptir. Bunu denetleme yeri sendikaların genel kurulları ile denetim kurullarıdır. Sendikalar, yalnızca üyelerinin ücret ve hukuk mücadelesine katkı sağlamaz, aynı zamanda üyelerine güçleri oranında çeşitli sosyal olanaklar sunmak gibi bir göreve de sahiptir. Bu yüzden de ülkemizdeki sendikalar, imkanları dahilinde, üyelerinin aileleriyle birlikte tatil yapabileceği dinlenme yerleri, büyükşehirlere gelmeleri durumunda kalacağı misafirhaneler yaptırır; acil rahatsızlık durumunda yararlanabilecekleri ambulanslar satın alır. Bu tür şeyleri lüks görmek, işçiye bakış açısı ile ilgili bir zihniyetin yansımasıdır! Sendikacılar, çok yüksek ücret almakta ve uzun yıllar görev başında kalmaktadırlar. Bu eleştiri de yukarıdaki eleştiriyle aynı niteliği taşımaktadır. Eğer, bu eleştiri işçilerden geliyorsa ve işçi, bu eleştirisi yüzünden sendikalı olmuyorsa, bu tavrın

21 doğru bir tavır olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü insanlar eleştirdikleri durumların değişmesini gerçekten istiyorsa, onunla mücadele etmek zorundadır. Bu mücadelenin yolu ise örgütlenmekten geçer. Sık sık dile getirilen bu eleştiri, kimi zaman işveren çevrelerine yakın kişilerce de dillendirilmekte ve inandırıcılık taşımamaktadır. Sendikacılar, profesyonel sendikacı kimliği kazandıkları andan itibaren, işyerleriyle çalışma bağları kesilir ve bağlı oldukları işyerinden herhangi bir ücret almadıkları gibi, sosyal güvenlik primleri de ödenmez. Profesyonel sendikacılar yaşamlarını idame ettirebilmek için, yöneticisi oldukları sendikadan ücret alır ki bu Sendikalar Yasası nın öngördüğü bir durumdur. Ayrıca, söz konusu ücretin düzeyi sendikaların genel kurullarınca tayin edilir. Sendikacıların görevde kalma süresi ise yine sendika genel kurullarının, yani işçilerin verdiği kararın sonucudur. Sendikaların siyasi gündeme ilişkin görüş sunmaları ve eylem yapmaları, sendikaları amacından saptırmaktadır. Hükümetlerin aldığı kararlar, gerçekleştirdiği uygulamalar ve ortaya koyduğu sosyal ve ekonomik kararlar, tüm toplumu dolayısıyla çalışanları da uzaktan ya da yakından etkileyecektir. Olaya bu açıdan baktığımızda sendikaların ortaya koyduğu emek mücadelesi ile gündeme ilişkin eylemlilikleri çelişmez. 21

22 22 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Çünkü sendikalar, siyasal yollardan emeğe gelen baskılara karşı, üyelerini ve işçi sınıfını korumakla yükümlüdür. Bu açıdan, emeğe yönelik her türlü saldırıya karşı sendikalar gerektiğinde açıklama, miting, basın toplantısı düzenleyebilmelidir. Ayrıca şu unutulmamalıdır ki sendikal hareket siyasetten ayrı düşünülemez. Ülkemizde sendikalar, 12 Eylül sonrasında geniş bir siyaset yasağına maruz bırakılmıştır. Hâlbuki sendikal hareket, siyasal mücadeleden bağımsız değildir. Sendikaların siyasal partilerle çeşitli ilişkilerde bulunması başka şeydir, siyasal eylem ve söylemde bulunması başka şeydir. Sendikaları amacından saptıran, siyasal konulara ilişkin eylemlilikte bulunmak değil, siyasal partilerin özellikle iktidardaki partilerin- kanatları altında örgütlenme(!) çalışması yapmaktır. Sendikalara neo-liberal politikaların savunucuları tarafından getirilen bu eleştiri, ikircikli bir tavrın yansımasıdır. İşveren tarafının her türlü siyasal etkinlikte bulunduğu, gerektiğinde siyasal partileri maddi olarak desteklediği, çıkarlarına yönelik siyasal açıklamalar yaptığı düşünüldüğünde, aynı hakkın sendikalara çok görülmesi adil olmanın uzağındadır. Sendikaların eylemlerinde radikal gruplar çeşitli olaylar çıkarmakta, bu olaylara sendikalar zemin hazırlamaktadır. Sendikaların emek mücadelesine ilişkin eylemleri sırasında çeşitli radikal gruplar tarafından saldırıya dönük, olaylar çıkabilmektedir. Bu tür olayları doğrudan

23 sendikalara bağlamak doğru değildir. Örneğin 1 Mayıslarda veya sendikaların düzenledikleri mitinglerde, sendikalara destek olmak için çeşitli sivil toplum örgütleri ile siyasal partiler de yer almaktadır. Bu örgütler içerisinden saldırgan tutum içerisinde olanlar kimi zaman olaylar çıkarmakta, hatta sendikacılara dahi saldırabilmektedirler. Bu olayları engelleyecek mercii güvenlik güçleridir. Öte yandan dışarıdan katılanların amaca aykırı duruşlarını ve etkinliklerini önlemenin yolu, işçilerin kendi eylemlerine alanı terk etmeden, sonuna kadar sahip çıkmalarıdır. 23

24 Sendikaya üye olursam işveren beni işten atar. Evet atabilir, fakat bedelini öder! Sırf sendikal faaliyeti nedeniyle işçiyi işten çıkarmak, işçiye 1 yıllık ücreti karşılığı sendikal tazminat ödemek veya işçiyi işe geri almak ile sonuçlanır. Sendikal nedenlerle işten çıkarmak, haksız fesih nedeni sayıldığı için, iş güvencesi kapsamında çalışan işçinin, işe iade davası açma hakkı vardır. İşe iade davası lehine sonuçlanan işçinin, dava sonucunun kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde işe geri başlama hakkı ile 4 e aya kadar olan ücretini alma hakkı vardır. İş güvencesi kapsamında çalışmayan işçiler ise en az 1 yıllık ücreti tutarında sendikal tazminata hak kazanır. Ülkemizde işverenlerin işyerlerinde sendikaları istemedikleri bilinen bir gerçektir. İşverenler, sendikaları engellemek için işçilerini işten atmakla korkutmaktadır. Bu korkutmayı açık açık yapmasa bile, deyim yerindeyse, aba altından sopa göstermektedir. Burada işçiye düşen, hiçbir şekilde korkmayarak örgütlenmektir. 24

25 İşverenimden korktuğum için sendika üyesi olamıyorum. Yürürlükteki Ceza Yasası na göre, bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıda gördüğümüz üzere, işçinin sendika üyesi olmak konusunda işvereninden korkması anlamsızdır. 25

26 İşverenim bana gerekli sosyal yardımları yapıyor ve aldığım ücret beni tatmin ediyor. Bu yüzden sendikalı olmama gerek yok. Sendikal mücadele yalnızca ücret mücadelesi demek değildir. Sendikal mücadele, işçiyi çalışma yaşamında her türlü tehlikeden (işten çıkarılmak, kötü çalışma koşullarında çalışmak, güvenli çalışma ortamının olmayışı vb.) koruma mücadelesidir. Ayrıca bugünkü durumda işçinin olumlu koşullarda çalışması, onun gelecekte de aynı koşullarda çalışacağı anlamına gelmez. Gelecekte işçinin işten çıkarılmayacağının veya çeşitli yollarla gerçek ücretinin düşmeyeceğinin güvencesini kimse veremez. Bu yüzden, sendikalı olmak yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına almaktır dememiz yanlış olmayacaktır. Çünkü sendikalar, üyeleri haksız bir şekilde işten çıkarıldığında, iş kazasına uğradığında ve olumsuz koşullarda çalıştırıldığında, hukuksal mücadelede bulunur, üyesine hukuksal destek verir. Ve bunun için de üyesinden ücret talep etmez. 26

27 Yaptığım iş itibariyle ben işçi değilim. Bu yüzden sendikalı olmam söz konusu değil. Günümüz çalışanlarının en büyük algı hataların bir tanesi de budur. İşyerlerinde çalışanlara, tekniker, teknisyen, asistan, satış danışmanı, müşteri temsilcisi gibi unvanlar verilmekte, çalışan ise kendisini işçi saymamaktadır. 27

28 28 SENDİKALARA KARŞI SUÇLAMALAR VE YANITLAR Bu tür çalışanların işçi algısı, vasıfsız mavi yakalı çalışan kişilerden ibarettir. Hâlbuki yürürlükteki İş Kanunu nun da tanımladığı gibi, bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı çalışan herkes işçidir. Bunun yanında bir başka önemli algı hatası, sendikaların yalnızca mavi yakalı işçilerin örgütleri olmasıdır. Günümüzde yalnızca mavi yakalı çalışanlar değil, aynı zamanda beyaz yakalı çalışanlar ile devlet memurları da sendika üyesi olabilmektedir. Dolayısıyla, işyerindeki unvanı ne olursa olsun (işveren vekili dışında), bağımlı çalışan herkesin sendika üyesi olması bir haktır. Sendikalı olmam bana bir yarar sağlamaz. İşçilerin örgütlenmesi, işveren karşısında bir güç elde etmelerini sağlar. İşçilerin örgütlenmesi sayesinde sendika, işyerinde yetki sahibi olur ve işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapma hakkına kavuşur. Toplu iş sözleşmelerinde işçilerin çalışma koşulları ile ilgili hemen hemen her şey yer alır. Böylece işçiler ücret ve diğer haklarını kendi güçleriyle elde etmiş olur. Ayrıca sendika, üyelerine, çalışma yaşamıyla ilgili konularda hukukçuları aracılığıyla ücretsiz hukuksal destek verir. Üyelerinin bilinç seviyesini yükseltmek, işyerinde işçinin hakkını kendi kendisine daha rahat koruyabilmesini sağlamak, mesleki beceri kazandırmak gibi ücretsiz işçi eğitimleri yapar. Kimi zaman bazı sendikalar, üyeleri için kooperatif kurar ve bu koope-

29 ratiflerden üyelerini yararlandırır. Tüm bunların yanında, sendikanın sahibi veya anlaşmalı olduğu tesislerde işçiler aileleriyle birlikte, çok düşük bedel ödeyerek yararlanır. İşte görüldüğü gibi, sendikalı olmak, işveren karşısında güçsüz bulunan işçiye her açıdan güç verecektir. 29

30 BHKKH 30

31 BHKKH 31

32 BHKKH 32

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu

SUNUŞ. Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Yönetim Kurulu SUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde çalışan işçilerin mevzuattan, toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve çıkarlarını korumakla görevli olan, sendikasının örgütlenmesi ve güçlenmesi için

Detaylı

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz

Necla Akgökçe den bilgi aldık. - İlk olarak ülkede kadınların iş gücüne katılım ve istihdam konusuyla başlayalım isterseniz İstanbul YDK: 1 Mayıs itibariyle başlamış olan Eme(K)adın kampanyamız kapsamında güvencesiz, görünmeyen ve yok sayılan kadın emeği üzerine araştırmalar yapmaya devam ediyoruz. Bu kez bu konuda sendikal

Detaylı

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ

SENDİKA KURMA HAKKI SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 1 SENDİKA KURMA HAKKI ANAYASA -MADDE 51- Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST

Taşeron İşçi Hakları (4857 S.K. ve 5510 S.K.) Konulu Hizmet İçi Eğitim ÖN TEST ÖN TEST 1.) Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi olarak tanımlanabilecek olan kimse aşağıdakilerden hangisi olabilir? a) Memur b) İşçi c) Alt işveren (Taşeron) d) Sözleşmeli Personel 2.) Alt

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HİZMET İCİ EĞİTİM TAŞERON İŞÇİ HAKLARI AYŞE KÖME AKPULAT İÇİNDEKİLER 4857 S. İş Kanunu nda İşçi, İşveren ve Altişveren (Taşeron) Kavramları Asıl Alt İşveren İlişkisinin Koşulları

Detaylı

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE

KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Türkiye Đşçi Sendikaları Konfederasyonu KAYITDIŞI ĐSTĐHDAMLA MÜCADELE Ankara Amaç Türkiye de kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak gündemdedir. Ülkede son verilere göre istihdam edilenlerin yüzde

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK

TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir 2010 TÜRK İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA GÜVENCELİ ESNEKLİK BİRİNCİ BÖLÜM İŞGÜCÜ PİYASASINDA

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR Bölüm 2 BİREYSEL İŞ HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GENEL KAVRAMLAR 11 1.1.İş Hukuku Kavramı 12 1.2.İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 12 1.2.1.Avrupa daki Gelişimi 12 1.2.2.Türkiye deki Gelişimi 13 1.3.İş Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm GENEL BELGİLER İÇİNDEKİLER Sunuş 3 İçindekiler 5 Kısaltmalar 11 1. GİRİŞ 13-25 I. İş Hukuku Kavramı 13 II. İş Hukukunun Niteliği 20 Birinci Bölüm GENEL BELGİLER 2. İŞ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 29-43 I. Dünyadaki Evrim

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ GENEL MERKEZİ EMEK BÜROLARI YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I.GENEL HÜKÜMLER A- Amaç... 2 B- Kapsam 2 C- Dayanak. 2 D- Tanımlar 2 II. EMEK BÜROLARININ AMACI, OLUŞUMU, İŞLEYİŞİ, ORGANLARI

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE. İŞKUR SGK Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Editörler Yrd. Doç. Dr. İbrahim Görücü & Işıl Tüzün Arpacıoğlu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Abdulvahap Akıncı Yrd.Doç.Dr.Ali Konak Dr. Meltem Arat Kifayet Erdem Ömer Nabi Baykal Şahin

Detaylı

SENDİKACILIK KISA ÖZET KOLAYAOF

SENDİKACILIK KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SENDİKACILIK KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2

EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 EMEK ARAŞTIRMA RAPORU-2 KAMU İSTİHDAM RAPORU (Aralık, 2015) Ø KAMU SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİ SAYISI YÜZDE 3,4! GERİLEDİ. KADROLU İŞÇİ SAYISI İSE YÜZDE 4,6 DÜŞTÜ! Ø BELEDİYELERDE KADROLU İŞÇİ SAYISI

Detaylı

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları

Bu çalışmada Devrimci İşçi Sendikaları TEZ ÖZETLERİ HAZIRLAYANLAR: ASLI KAYHAN MERVE MENEKŞE ÖZER TÜRKİYE'DE SENDİKA SİYASET İLİŞKİSİ: DİSK ÖRNEĞİ (1967-1975) YAZAR: SÜREYYA ALGÜL DANIŞMAN: Prof. Dr. DENİZ VARDAR Marmara Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞANLARIN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Umut TOPCU * 1- GİRİŞ Günümüzde ortaya çıkan ekonomik ve teknolojik gelişmeler iş hukukunu esnekleşme yönünde zorlamakta, bunun sonucunda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ . İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG Hizmetlerinin Yerine

Detaylı

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr

1. HAFTA KIG126. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı. Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK. ekmelsulak@karabuk.edu.tr 1. HAFTA KIG126 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 GİRİŞ Bilindiği üzere çalışanlar açısından 2 temel risk söz konusudur;

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR UN ENGELLİLERE SUNDUĞU HİZMETLER Ekrem KAYACI İstihdam Uzmanı 27 Eylül 2013 1 SUNUM PLANI İşgücü Piyasası Göstergeleri İŞKUR a Engelli Kaydı İş ve Meslek Danışmanlığı

Detaylı

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER 1 GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA İŞ HUKUKUNDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER 1. KONU Geçici iş ilişkisini düzenleyen 6715 sayılı Yasa, 19 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İŞ VE SOSYAL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ 15.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (9-12 Şubat 2014, Ankara) İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI SONRASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.A.Gürhan Fişek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11

GSG Hukuk Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Sayı -11 Aylık İş Hukuku Bülteni Ekim 2017 Çalışanların holding veya şirketler topluluğu içinde transferleri Bilindiği üzere holding firmalarında çalışanların yerleri zaman zaman

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları

Alman Federal Mahkeme Kararları Alman Federal Mahkeme Kararları Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 17.02.2016 Sayısı: C-429/14 Çev: Alpay HEKİMLER * Havayolu şirketleri oluşan rötar nedeniyle, iş seyahatlerinde meydana gelen gecikmeler

Detaylı

Hangi statü altında çalışıyorsunuz?

Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Hangi statü altında çalışıyorsunuz? Belçika da ücretli veya serbest çalışan statüsü altında çalışabilirsiniz. Bu iki statü, altında çalıştığınız statünün mevzuatına uyduğunuz sürece yasal bakımdan kusursuzdur.

Detaylı

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi

Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi Uzaktan çalışma Geçici iş ilişkisi 02 03 Ulusal İstihdam Stratejisi: Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi İşgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması Özel politika gerektiren grupların istihdamının

Detaylı

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YRD. İL MÜDÜR YRD. Ana Hizmet Servisleri İşgücü Piyasası İzleme ve Değerlendirme Servisi Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi Çalışma İlişkileri

Detaylı

GENEL BAŞKANIN MESAJI

GENEL BAŞKANIN MESAJI GENEL BAŞKANIN MESAJI Küresel ekonomik kriz, ekonomiyi kalıcı olarak küresel dünyanın birinci önceliği haline getirdi. İkibinli yılların ilk dönemine yıkıcı bir savaş olan ABD nin Irak işgali damgasını

Detaylı

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi

Geçici İş İlişkisi Uygulama Rehberi Geçici İş İlişkisi Çalışma hayatında iş hukukuna dair uygulamaları açıklayan rehberlerimiz ile siz müvekkillerimize etkin hukuki bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz. Değişken iş hukuku mevzuatının doğru

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması

Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması Asgari ücret 1900 net! DİSK ten basın açıklaması 8 Aralık öğlen saat 12 de Mecidiyeköy de toplanan DİSK yönetimi ve işçiler asgari değil insanca yaşam, asgari ücret, bin dokuz yüz net taleplerini dile

Detaylı

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri

Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri Hayata Destek Derneği 27 Haziran 2014 Gezici ve Geçici Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Toplantısı Politika Önerileri 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından izleme ve önleme mekanizmalarının

Detaylı

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir.

Bordro eğitimi almak isteyen tüm çalışanlar ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler için hazırlanmış bir eğitimdir. Kimler katılmalıdır? İnsan kaynakları alanında çalışanların ve personel yönetimi uzmanlarının iş yetkinliklerinde personel özlük işlemleri ve bordro uygulamaları çok önemli yer tutmaktadır. Bu eğitime

Detaylı

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI

KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET HAKLARI Ali KARACA* 42 * GİRİŞ 10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta

Detaylı

fiç N N YASAL HAKLARI

fiç N N YASAL HAKLARI L! B GÜVEND ili OL! MUT GÜVENDE O MUTLU OL! L! ETKiLi OL! BiRLiK OL! GÜÇLÜ OL! ETKiLi OL! GÜVENDE OL! U U OL! ETKiLi OL! MUTLU OL! ETKiLi OL! GÜÇLÜ OL! ENDE OL! GÜVENDE OL! GÜÇLÜ OL! MUTLU OL! UMUTLU OL!

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI

İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULU İDARİ YAPISI İŞ TEFTİŞ KURULUNUN YENİ YAPISI GÖREVLERİMİZ İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKAN ADINA: Çalışma hayatı ile ilgili mevzuat çerçevesinde programlı veya program dışı teftiş, inceleme,

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı

Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Kayıt Dışı İstihdam Çalıştayı Ankara da Yapıldı Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu kurum ve kuruluşları, işçi-işveren-esnaf ve sanatkâr üst birlikleri ile akademisyenlerin bir araya geldiği Etkin Rehberlik ve

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YASASI NA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME ERKAN BİLGE KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar

Detaylı

SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN SORUNLARI VE HAK İHLALLERİ

SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN SORUNLARI VE HAK İHLALLERİ SENDİKAL ÖRGÜTLENMENİN SORUNLARI VE HAK İHLALLERİ Sabri ÖZDEMİR TÜRK-İŞ 8. Bölge Temsilcisi TÜRK-İŞ Genel Yönetimi ve şahsım adına tüm katılımcıları saygıyla selamlarım. Türkiye de sendikal örgütlülük,

Detaylı

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI?

ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? ARAŞTIRMA NEDEN YAPILDI? mız; içinde belediyelerin de olduğu Genel Hizmetler İşkolunun en eski, en etkili sendikasıdır. l anlayışımız işkolunun, daha doğru ifadeyle işçi sınıfının, bütün sorunlarıyla ilgilenmemizi

Detaylı

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş

İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ocak 2017 16 Ocak 2017, İstanbul İşsizlik Dikiş Tutmuyor İşsizlikte Kriz Günlerine Dönüş Bir yılda 500 bin yeni işsiz Resmi işsiz sayısı 3 milyon 647 bine yükseldi Geniş Tanımlı

Detaylı

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR!

İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! TEMMUZ 2016 İŞÇİLERİN 3 ACİL TALEBİ VAR! Taşeron işçilere kayıtsız şartsız kadro! Kıdem tazminatıma dokunma! Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ne hayır! TAŞERON İŞÇİLERE KAYITSIZ ŞARTSIZ KADRO! AKP hükümeti

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/30244 Karar No. 2010/24328 Tarihi: 20.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17-28 ASIL İŞLERİ BELEDİYENİN EN BÜYÜK HİSSEDARI OLDUĞU ALT İŞVERENE VERMESİ

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı

Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Nüfus Yaşlanması ve Yaşlılığın Finansmanı Prof. Dr. Serdar SAYAN TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4. Türkiye Nüfusbilim Kongresi Ankara 6 Kasım 2015 Yaşlılık (Emeklilik) Sigortası Türkiye de çalışanların

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri EK. 1 İş denetimlerinin yasal dayanakları ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri İş denetiminin bir dayanağında ILO nun 19.06.1947 tarihli ve 81 nolu Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER...

KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER... KADIN EMEKÇ LER N TALEPLER D SK/GENEL- SEND KASI Emekçi kadınların sorunları gün be gün artmaktadır. Kapitalizmin yoğun saldırıları ve ataerkil sistem, kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği derinleştirerek,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İŞ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARINDAKİ PROBLEMLER ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin ÇİÇEK Maden Mühendisi Yangın Güvenlik Uzmanı A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSGDER Yönetim Kurulu Üyesi huseyin.cicek@windowslive.com

Detaylı

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK!

TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Nisan 2017 18 Nisan 2017, İstanbul TARİHİ REKOR İŞSİZ SAYISI 7 MİLYONU AŞTI! HALKIN DERDİ BAŞKANLIK DEĞİL İŞSİZLİK! Bir yılda 700 bin kişi işsizler ordusuna katıldı Geniş tanımlı

Detaylı

İşyeri Temsilcileri Rehberi

İşyeri Temsilcileri Rehberi İşyeri Temsilcileri Rehberi Bir sendika için en önemli kadrolardan birisi işyeri temsilcisidir. İşyeri düzeyinde ise işyeri temsilcisi sendika örgütlenmenin olmazsa olmazıdır. Bir işyerinde işyeri temsilcisinin

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ

MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ MBA 507 (3) TUTUMLAR VE İŞ TATMİNİ Tutum Tutum bir kişinin diğer bir kişi, bir olay veya çevresi ile ilgili olarak negatif veya pozitif tavırdır. Tutum Tutumlar değerler gibi sosyal ve duygusal inşalardır

Detaylı

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! İŞ GÜVENCEMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 1 KAMUNUN DÖNÜŞÜMÜ Kamunun ve kamu hizmetlerinin önceden belirlenmiş ekonomik, toplumsal, siyasal hedefler doğrultusunda; amaç ve işlevleri bakımından yeniden

Detaylı

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Performans sistemi Gün aşırı nöbetler Fazla mesai Kötü çalışma koşulları Temel

Detaylı

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI.

1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. ESFENDER KORKMAZ CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 30 HAZİRAN 2009 BASIN BİLDİRİSİ 1930 DÜNYA BUHRANI DÂHİL, TÜRKİYE BU KADAR AĞIR KRİZ YAŞAMADI. Türkiye 2009 un (Ocak- Şubat-Mart aylarında) ilk çeyreğinde tüm

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir?

Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Asgari Ücret Artırımın Etkileri Nelerdir? Erhan Tarhan, SMMM Deloitte Vergi Müdür Yardımcısı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Aralık ayında toplanacak.

Detaylı

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

BİREYSEL İŞ HUKUKU. Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ BİREYSEL İŞ HUKUKU Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Temel Kavramlar 1. İşçi 2. İşveren 3. İşveren Vekili 4. Alt İşveren 5. İşyeri ve İşletme İŞÇİ Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek

Detaylı