ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN"

Transkript

1 EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu rapor birlegmeye taraf girketlerinin ycinetim kurullan tarafindan b irlikte hazrlanmr strr.

2 Euro Kapital Yatrrrm Ortakhfir A.$ tarihli yonetim kurulu karanyla; 1-) $irketimiz mevcut Oz kaynaklannrn artrnlarak etkinli[inin ve verimli kullantmt, girketimiz net aktif deferinin artrnlmasr, bir takrm stratejik yattrtm ltararlartntn dofru zamanda ve bir biittin altrnda altnarak yatrrrmcrlanmrzln menfaertlerinin korunmasr ve girket karlrlrfrmrzrn artrrrlarak daha fazla temettii dafirtrmrn saflanmasr hedeflenmesine, $irketimiz ile aynr faaliyet konusunda faaliyet gosteren grup girketlerimiz Euro Menkul Krymet Yatrnm Ontakhfr A.$ ve Euro Trend Yatrrrm Ortakhfr A.$"nin btittin aktif ve pasif mal varhfr unsurlan ile devrahnarak, "devralma geklinde birlegme" yaprlarak girketimiz altrnda birleqtirilmesine, 2-) Birleqme iglemlerinin 5520 sayrh I(urumlar Vergisi Kanunu, 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu Birlegme ve B o lrinme Tebli [i (II-23.2) htikiimlerine gore ytirtitiilme sine, 3-) Birlegme iglernlerine, girketlerin ozel denetimden gegirilmig 2015 yrh 6 ayhk finansal tablolannrn esas altnmastna, 4-) Birleqrne iglemlerinin ytirtittilmesi igin Euro Kapital Yatrnm Ortakhfr A.$ ydnetirn kurulunun yetkilendirilmesine, 5-) Sermaye Piyasasr Kuruluna bilgilendirmede bulunularak, Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve girketimiz internet sitesinde gerekli duyurulartn kamuya yaptlmastna karar vermigtir. Devralan girket Euro I(apital Yatrnm Ortakh[r A.$ bir btitiin halinde devraldrfir Devrolan $irketlerin devrin tescil oldu[u tarihteki bilango deferini (trim alrtif ve pasiflerini.; aynen bilangosuna aktaracakttr. Bu birlegme raporu Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Birlegme ve Boliinme Tebli[i'nin (li-23,) Birlegme Sozlegmesi ve Birleqme Raporu Baghkh 9'uncu maddesinin 2'nci fikrasr gerefii ve 6102 Sayrh TTK'nun 147'nct maddesi hrikiimlerine uyglln olarak haztrlanmtgttr. e^a z

3 I.BiRLE$ME i$lemixn raru.r ginrnrrnni ranrcrrr nilcirpn. A-Devralan $irket EURO KAPITAL YATIRIM ORTAI(LIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvanr : Euro I(apital Yatrnm Ortakhfr 2- Ticaret Sicil Numarasr z Merkez Adresi : Ceyhun Atrf Kansu Caddesi 4-Iletiqim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta Qankaya/ANI(ARA : Tel: Faks: 0 : wr,vw. e Lrrokapil alyo. com : j n,flo(g?,eurqkap it aly o, g i] pl A.$ I.{o:66 Balgat- -\ Faaliyet Konusu Ankara Ticaret Sicili' I(anunu'nun "Menkul gore sli rdiirmektedir. :Euro I(apital Yatrnm Ortakhfr,{.$ 11 Mart 2011 tarihinde ne tescil edilerek kurulmuqtur. $irket faaliyetlerini Sermaye Piyasasr I(rymet Yatrrrrn Ortakhklanna Iligkin Esaslar Teblif" hiiktimlerine Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatla belirlenrnig ilk.e ve kurallar gergevesinde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararasr borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem gdren merikul krymetler (hisse, tahvil, Eurobond ve VIOP vs gibi) portfdyrinri igletmek amacryla, halka agrk anonim girket stattisrinde kurulmugtur. $irketimiz bu amag dofrultusunda; a) Ortakhk portfoyiinii olugturur, yonetir ve gerektiginde portfoyde defiiqiklik yapar, b) Portfoy gegitlen-resiyle yatrrrrn riskini, faaliyet alanlanna ve ortakhklartn durumlanna gore en aza indirecek bir bigirnde dafrtrr. c) Menkul krymetlere mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri srirekli rzler ve portfdy yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr d) Portfoytin deferini artttrmaya ve korumaya yonelik aragttrmalar yapar. $irketin portfoytindeki varhklar gerekli teknik efiitirn ve deneryime sahip profesyonel bir kadro ile ydnetilmekte ve piyasalardaki hrzh de[iqimlere uyum sa[layarak ytiksek getili sa[lama olanafrnr hedeflernektir. $irketin bu gayret iginde gahgmalarrnt stirdiirmekte ve daha etkin bir portfoy gegitlendirmesi sa$ayarak sistematik riski minimize etmek, aynt anda gok sayrda hisse senedine hen-r de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr araglanna yattnm yaparak risklerini dafirtabilme stratej isini uygulamaktadrr. $irketimizin portfoytintin ydnetiminde riskin dafrtrlmasr esarslart gergevesinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul I(ryrnet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Tebligi ile Serrnaye Piyasasr Kanununun ytirtirltikte olan di[er teblifi ve dtizenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. 99$r

4 B-Devrolan $irketler EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvanr 2- T icar et Sicil Numarasr 3- Merkez Adresi 4-iletigim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta : Euro Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhgr A.$ : : Ceyhun Atrf I(ansu Caddesi lrlo:66 Balgat- Qanl<ayalANI(ARA : Tel: Faks: BB 48 : s yw-q!l{q.y--4lir-iulc)44klig1. calr : i nfo rqy4tr4ra1]akl1g 7- Faaliyet Konusu : Euro Menkul I(rymet Yatrrrm Ortakhgr A.$ 04 Mart 2006 tarihinde tescil edilerek Istanbul'da kurulmugtur.2008 yrlrna kadar faaliyetlerine Istanbul'da devam eden girket 27 Kasrn-r 2008 tarihinden itibaren adres deligiklifini tescil ettirerek Anl<ara 'da faaliyetlerini stirdtirrneye devam etmektedir. $ir:ket. faaliyetlerini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun "Menl<ul Krymet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Tebli!" hi.iktimlerine gore siirdrirrnektedir. $irketin unvanr " Euro B Tipi Menkul Krymet Yatrrrm Ortaklrfr A.$" iken 26 Mays 2014 tarih ve 8576 sayrh Ticaret Sicili Gazetesinde yaytnlanarak "Euro Menkul I(rymet Yatrnm Ortakh[r A.$" olarelk defiigtirilmigtir. Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmig ilke ve kurallar gergevesirrde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararasr borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem gdren menlcul krymetler (hisse, tal-rvil, eurobond ve VIOP vs gibi) portfoytinti igletn-rek amacryla, l-ralka agrk anonim girket stattistinde kurulmugtur, $irket bu amag dofirultusunda; a) Ortakhk portfoyiinii oluqturur, yonetir ve gerektifiinde portfciyde de[iqiklik yapar. b) Portfdy gegitlemesiyle yatrnn-r riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakhklann durumlarrna gdre en aza indtecek bigimde dafirtrr. c) Menkul ktymetlere mali piyasa ve kururnlara, ortakhklara iligkin geliqmeleri srirekli izler ve portfoy ycinetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr. d ) Portfoyiin delerini arttrrmaya ve korumaya yonelik aragtrrmalar yapar. $irketin portfoytindeki varhklar gerekli teknik e[itim ve deneyime sahip profesyonel bir kadro ile yonetihnekte ve piyasalardaki hrzh defiigimlere uyllm sa$ayarak yiiksek getiri sa$ama olana[rnr hedefleme]<tir. $irket bu gayret iginde gahqn-ralarrnr stirdr.irmekte ve daha etkin bir porlfciy gegitlendirn-resi saflayarak sistenatik riski rninimize etmek, aynr anda gok sayrda l-risse senedine hem de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yaparak risklerini dafirtabilme stratejisini uygulamaktadrr. $irketimizin portfoyiinr-in yonetin-rir-rde riskin da[rtrln'rasr esasilan gergevesinde Sermaye Piyasasr I(urulu'nun Menkul I(rymet Yatrnm Ortakhklanna iliqkin Esaslar Teblifi ile Sermaye Piyasasr Kanununun ytirtirliikte olan di[er teblif ve diizenlemelerde belirtilrnig olan ydnetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. 9:i\N, 4

5 E,URO TRBND YATIRIM ORTAI(LIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvant : Euro Trend Yattnm Ortakhgr A.i$ 2- Ticaret Sicil Numarasr : Merhez Adresi : Ceyhun Atrf I(ansu Caddesi lllo:66 Balgat- 4-itetiqim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta Qanl<ayalANI(ARA : Tel: 0 3\ Faks: 0 31, : w\ /\ /.elrrotrendvo.com : inlb (Deu ro tlqri_df_q.qan1 7- Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatrnm Ortakhfr A.$ 05 Ekim 2007 tarihinde tescil edilelek istanbul'da kurulmuqtur yrlan kadar faali'retlerine Istanbul'da devam eden girket 27 I(asrm 2008 tarihinden itibaren adres defiiqiklifini tescil ettirerek Ankara 'da faaliyetlerini stirdiirmeye devam etmektedir. $irket faaliyetlerini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun "Menkul Krymet Yatrnm Oltakhklarrna iligkin Esaslar Tebli[" hrikrimlerine gore stirdr,irmekted ir. Sermaye Piyasasr I(anunu ve ilgili mevzualta belirlenmig ilke ve kurallar gergevesinde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararast borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem goren menkul krymetler (hisse, tahvil, eurobond ve VIOP vs gibi) porlfoyrinri igletmek amacryla, halka agrk anonirn girket stattisiinde kurulmuqtur. $irket bu amag dofrultusunda; a) Ortakhk portfoytinti olugturur, yonetir ve gerektifinde portfoyde degigiklik yapar. b) Portfoy gegitlen-iesiyle yatrnrn riskini, laaliyet alanlanna ve ortakhklann durumlanna gore en aza indirecek bigimde dagrtrr. c) Menkul krymetlere mali piyasa ve kurumlara, ortakltklara iliqkin geligmeleri siirekli izler ve portfoy yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr d ) Portfoytin defierini arttrrmaya ve korumaya ydnelik aragttrmalar yapar. girketin portfoyiindeki varhklar gerekli teknik efitim ve deneyime sahip profesyonel bir kadro ile yonetih-nekte ve piyasalardaki hrzh de[igirnlere uyum saflayarak yiiksek getiri saflarna olanafrnr hedeflemektir. $irket bu gayret igir-rde gahgmalannr surdiirmekte ve daha etkin bir porlfoy geqitlendilrnesi sa$ayarak sistematik riski mirrimize etmek, aynr anda gok sayrda hisse senedine hem de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr aruelartna yatlrtm yaparak risklerini dafrtabihne stratej isini uygulamaktadrr. $irketirnizin portfoytini.in yonetiminde riskin dafrtrlmasr esaslan gergevesinde Sermaye Piyasasr I(urulu'nun Menkul I(rymet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Teblifi iie Sennaye Piyasasr I(anununun ytirtirltikte olan difer teblif ve diizenlemelerde belirtilmig olan yonetirn ilke ve strurlamalara uyulur. 2. MEVCUT SERMAYB YAPISI VE PAYLARA iri$rin nircir,pr: A-Devralan $irhet EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ 5s\

6 1. ) Qrkarrlmrg Sermeyesi Kayrth Sermaye Tavanr : TL : TL J. Son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hal<kr igindeki paylarr dofrudan veya dolayh olarak oh 5ve fazlasr olan gergekve tiizel kigiler igeren ortakhkyaprsr. Ortafirn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Hisse Grubu Nominal Defer (TL) Serrmayedeki Payr (%) Oy Hakkr Oranr ("h) EGE SIGORTA ANONIM $irr(eri MUSTAFA $EHiRLi MUSTAFA $AHiN B B ,00?s 00 4,TJ ,00 1, ,00 0s0 83,40 Di[er B 1 3, ,00 68,25 11,38 TOPLAM ,00 100,00 Devralan $irketin grkarrlmrg sermayesinin tanammrn odendifi SMMM Nihal DEMIR tarafindan dtizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Odendigine iligkin Mali Mugavir raporundan tespit edilmi gtir, 4. Son Durum itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Tiizel Kigiler Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Sermayedeki Payr (TL) Sermayedeki l'ayr (nl,) EURO YATIRIM HOLDING A.S 5, ,00 25,00 MUSTAF'A $AHIN ,00 6,08 TOPLAM ,00 31,08 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde imtiyaz hal<kr: Sermaye yi temsil eden adet A Grubu imtiyazb paylann sahibi Mustafa $AHIN qirketi kontrol eden ana ortakttr" t5\

7 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borglanma senetlerine ilighin agrklama: Devralan $irlcet nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borqlanma ser-retleri bulunmarnaktadrr. B.Devrolan Sirketler EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLICI A.$ 1. Qrkarrlmrg Sermeyesi : TL 2. Kayrth Sermaye Tavanr : TL 3. Son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkr igindeki paylarr dofrudan veya dolayh olarak oh 5 ve fazlasr olan gergek ve ti.izel kiqiler igeren ortakhk yaprsr. Ortafrn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr HISSE GRUBU Nominal Defer (TL) Sermayedel<i Payt (o/o) Oy Hakkr Oranr ("/') ERKAN ACAR D D 4.r51.892,47 20,76 4',7',1 EURO FINANS MENKUL DEGERLER A.$. B ,89 aaa z)/j BULENT QiTQi B ,58 5,28 1,21 MUSTAFA $AHIN A 67.1,L4,09 0,34 77,\0 Diger B \6,04 61,74 T4,19 TOPLAM ,00 100,00 n00,00 Devrolan $irketin grkanlmrg sernayesinin tamamrnrn 6dendi[i SMMM Nihal DEMIR taraftndan diizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Oclendigine iligkin Mali Mrigavir raporundan tespit edilmi gtir. 4. Son Durunr itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Tiizel Kigiler Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Sermayedeki Payr (TL) Sermayedeki Payt (o/o) MUSTAFA $AHIN ,42 2,89 EURO YATIRIM HOLDING A.$ ,82 11,88 TOPLAM ,24 14,77 e5\

8 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde irntiyaz haldc: Sermaye yi temsil eden 67.I14,09 adet A Grubu imtiyazh paylann sahibi Mustafa $AHIN girketi kontrol eden ana ortakttr. 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa inl;ifa senetleri ile tahvil ve benzeri borglanma senetlerine i)ligkin agrklama: Devralan $irket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borglanma senetleri bulunmantlaktadrr. EURO TREND YATIRIM ORTAI(LIGI A.$ 1. Qrkanlmrg Sermeyesi : TL 2. Kayrth Sermaye Tavanr : TL 3. Son durum itibariyle sermayedel<i veya toplam oy hald<r igindel<i paylan dofirudan veya dolayh olarak uh 5ve fazlasr olan gengek ve tiizel kiqiler igeren ortakhl< yaplst. Ortafirn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Hisse Grubu Nominal De[er (TL) Serrmayedeki Pnyr (%o) Oy Hakkr Oranr (7n) MUSTAFA $AHIN A 107,3 5 8,90 0,53 R4 )q MUSTAFA $AHIN B r.t ,65 5,69 0,89 Di[er B t ,45 93,77 14,82 TOPLAM ,00 100,00 100,00 Devrolan $irketin grkarrlmrg sermayesinin tamamtnrn odendifi SMMM Nihal DEMIR tarafrndan dtizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Odendifine iligkin Mali Miigavir raporundan tespit edihnigtir, 4. Son Durum itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Ttizel Kigiler: Yoktur. 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde imtiyaz hahlu: Sermaye yi temsil eden ,90 aclet A Grubu in-rtiyazlr paylann sahibi Mustafa $AlliN girketi kontrol eden ana ortaktrr. 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa intifa senefleri ile tahvil ve benzeri borglzrnma senetle rine iligl<in agrklama: Devralan $irket nezdinde intifa ser-retleri veya tahviller ile benzeri borglamla senetleri bulunmamaktadrr. 3.YONETiN,I ONCANLARI VE UYELERi ile itciii gii,giler: A.Devralan $irket Euro I(apital Yatrnm Ortaldrfr A.$ <5s

9 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yrlda $irl<ette UstlendiIi Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AHiN Cogkur-r ARIK Kemal CIYRAK Seving BOZI(URT Ycinetim I(urulu Baskanr Yonetim I(urulu Bagkan Yrd. Yonetim Kurulu Uvesi Bafrmsrz Uve Ba[rmsrz UVE Yonetirnl(urulu Bagkanr Yonetin-i l(urr.rlu Baqkan Yrd. Yonetin'r I(urulu uyesl Bafrmsrz Uye Ba[rrnsrz Uye Devrolan Sirket Euro Menkul l(ryrnet Yatrrrm Ortakh[r A.$ Giirev Siiresi / Kalan Giirev Siiresi Kalan Gorev stirersi I(alan Golev stirersi I(alan Gorev stirersi I(alan Gorev stirersi I(alan Gdrev stiresi Sermave Pavr (TL) (ol,) ,50 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yrlda $irkette UstlendiIi Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AFIIN Qoqkun ARII( Metin YILDIRIM Ken-ral CIYRAK Yonetim Kurulu Baskanr Yonetim Kurulu Bagkan Yrd. Yonet m Kuru u uyes Bafirmsrz UYES Ba[rmsrz Uve YonetimK.urulu Bagkanr Yonetirn I(urulu Bagkan Yrd, Yonetim I(urulu uyesl Ba[rmsrz Yonetim l\.unlltl uyesl Ba[rmsrz Yonetirn KIITLIILI UVCS1 Giirev Siiresi / Kalan Giirev Siiresi I(alan Gorev stirr:si I(alan Gorev stirt:si I(alan Gorev stiresi Kalan Gorev stiresi I(alan Gorev stir,:si Sermaye Payr (TL) (%) ,09 0l? Devrolan $irl<et Euro Trend Yatrrtm Ortakhfr A.$ o

10 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yllda $irhette Ustlendi[i Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AFIIN Qogkun ARIK Osman DEMiRCi Kemal CIYRAK Yonetim I(urulu Baqkanr Yonetim I(urulu Baqkan Yrd. Yonet m Kuru u uyes Ba[rmsrz UVCS Ba[rmsrz Uve Yonetiml(urulu Baqkanr Yonetim l(untlu Bagkan Yrd, Yonetim l(urulu uyesl Ba[rmsrz Ydne lm llululu uyes Bafrmsrz Yone tm llurlllu uves Giirev Siiresi / Kalan Giirev Stiresi Kalan Gorev stiresi I(alan Gorev stirersi I(alan Gcirev stiresi Kalan Gdrev stirr:si Kalan Gorev stiresi Sermave Pavr (TL) ('\ ,90 0,54 4.BiRLE$ME i$lemixix AMACI,HUKUKI VE EKoNol'y{iK GEREKQELERI VE MUHTEME,L SONUCLARI.. Aynr igkolunda faaliyet gdsteren grup girketleri tek gatr altrnda birlegerek operasyonel maliyetlerinde cjnemli tasarruf sailanacaktrr. Faaliyet giderleri en aza indirilerek girketir-r-iizin net aktif de[eri arttrtlacak, ozlcay naklanr-r etkin ve veri m I i kul I anrlmas t s a[l anacakttr. Stratejik kararlar dofru zamanda ve bir btitrin altrnda altnmast sa[lanarak yuksek ten-rettti verimi temei hedefimiz oiacaktrr. $irketin toplam kalitesi artacak, yatrnmcrlann hisselerimize ilgisini artttracak, kaynaklarr birlegtirerek daha etkin ve verimli bir gekilde kullanrlacaktrr. Yatrnmcr menfaatleri korunarak olgek ekonomilerinden faydalanrlacak, daha az maliyetle ozl<aynaklann etkinli[i artrnlacak, faaliyet giderlerindeki azah.q, yr.iksek ternettri da[rtrmrnrn sa[lanmasr, girketin borsa deferini yrikselterek girketin ttin-r paydaglarrnur bu sinerj i den fayd al anmasl sa[lanac aktr r. Sozkonusu 3 girket birleqmesinden dofacak sinerji ve mevcutt porfesyonel ycinetim kadrolannrn yonlendirn"resiyle birlegme sonrasrnda hem btiyiikliik ve hem de etkinlik ve karhhk agrsrndan Ttirkiye'nin onde gelen yatrnm ortakhklarr arasmda yerini bulacaktrr. Tek qirket gatrsr altrnda gergeklegecek operasyonel maliyetler sabit tutulurken, hisse senedi bagrna dtigen \<azanglann artrrrlmasr ve daha az mahyet ve daha az riskle miirnkiin olacaktrr. G1intimtizde firmalann amacl, varlrklarrnr korumak, varlthlartna asgari maliyetle azam\ fayda ve l<azang elde etmektir. Biiyiime hrzlartnt en ytiksek dizeye gtkartarak, bafrmsrzhklarrnr stirdtirmek ve buytin-renin gerektirdi[i finansman gereksinmesini krsmen de olsa karqrlayabiln'rek igin yeterli dlgride kar sa[lamakttr. Bu amacr genel bir gekilde ifade edersek amag, firmanrn piyasa deferini maksirnize etmek olacakttr. s5{ 10

11 Bu amaglar do[rultusunda birlegme gahgmalannrn sonucunu ozetlemek gerekirse; o Yeni pazar olanaklart ve pazat paylnln arttrtlmast, o Entegrasyon imkant, o Maliyetlelin azalmasl ve rekabet giictiniin arttttlmast,. Var olan l(urumsallagmanrn daha ileriye tagtnmast,. Finansal yaprnrn daha da gtiglerunesi,. Ara$trrma ve geliqtirme faaliyetlerinin daha ekonornik ve etkin qekilde yurtittilmesi,. Finnanrn deierlendirihnesinde piyasa kapitalizasyon oranlnln diigtirtilmesi,. Riskin azaltrlmasr, s.birle$me oranr ve paylanrn DEGERLEMESiNE iri$xitx OznrrircLER. Piramit Menkul Iftymetler A.$ tarafindan tarihinde BirlegmeUzman I(urulug Raporu hazrrlanrnrgtrr. Raporun tamamr girketlerin internet sitesinde, yayrnlanmrgtrr. Uzman kuruluga gore rapor tarihi itibanyla Seqilen rnetodoloji ve birlegneye konu yattrtm ortakhklannrn net aktif deferleri dikkate altnaralt 1- EUKYO igin birleqme oranrnrn yo34,l8 2- Artrrrlacak sennaye tutartntn 38.51'4.470,70 TL 3- Artrnlan sermayenin ,83TL'sinin EUYO'ya tahsisi ve defigtirme oranl 0,9] Artrrrlan sermayenin \ ,88TL'siniri ETYAT'a tahsisi ve de[igtirme oranr 0,94668 olarak beiirlenmesinin adii ve rnakui oldu[u deferler-rdirilmektedir. Ozkavnal< Yiintemi Piyasa Defieri Yiintemi Net Al<tif Defieri Yiintemi Birlesme Orant o 34,21 Yo35,32 oh34,r8 Ulasrlacak serrraye , , r EUI(YO'da arttnlacak , t3.999, r4.470,70 sermaye Hisse de[iqtirme 0, , ,97904 oraru- EUYO Hisse deiigtirme oranr-etyat 0, , , BIRLE$MENIN,Binr,Egmn iglnnixn KATILACAK QALI$ANLARI VE ALACAKLIKLARI UZTNIXNEKi ETKiLERI Birleqrne sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan $irketlerin'in 3. kigilere olan borglan, yaprlmrg anlagma gartlan ve Ttirk Ticaret I(anunu ve ilgili sair mevzuat hiikiimleri uyannca vadelerinde Devralan $irket talafindan tam ve eksiksiz olarak Odenecektir. Devrolan $irket'in vadesi geldi[i halde alacakhlann mtiracaat etmemesi nedeniyle odenmenlig olan borglarr ile vadesi gelmemig ve/veya ihtilaflr bulunan borglanna iligkin olarak Tiirk Ticaret Kanunu' r-run 541' nci maddesi htikn-rti dairesince hareket edilecektir. 1. Alacaklara iligkin Hususlan: Sf'A 11

12 Devir, Euro Kapital yatrrrrn Ortakhfir A.$ ile Euro I(apital Yatrnm Ortakhgir A.$ y" devralma yoluyla birlegecek olan Euro Menlcul I(rymet Yattnm Ortakhfr.A'.$ ve Euro Trend Yatrnm Ortakh[r A.$'nin genel kr,rrullarrnrn bu konuda alacaklan birlegme karartntn Ankara Ticaret Sicil Memurluguna tescili ile htikiim l<azanacal< olup; devrolan girketler'in ttim hak, alacak, borg ve ytiktimltihikleri yukanda sozii ediler-r tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTI( htikumlerine de uygun olarak devralan Euro I(apital Yatrnm Ortakh[r A.$'ne intikal edecektir. Bu suretle, Euro Kapital Yatrnm Ortal<h[r A,$ tarafindan devrallnan ve birleqrne oncesinde qirkete'e ait olan tigiir-rcri gahrslara olan tr-im borg ve miikellefiyetler ile yaprlmrq anlagma gartlarr, Ttirk Ticaret I(anunu ile sair ilgili rnevzuat hiil(umleri uyirnnca vadelerinde devralan girket tarafrndan tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir. 2. Qahganlara ilighin Hususlar: Devir, Euro I(apital yatrrrm Ortakhfr A.$ ile Euro l(apital Yattrtm Ortakhfir A.$ ye devralma yollyla birlegecel< olan Euro Menkul I(rymet Yattrtm Ortakhfir A.$ ve Euro Trend Yattnm Ortakh[r A.$'nin genel kuruliarrnrn bu konuda alacaklarr birlegrle karartntn Ankara Ticaret Sicil \4emurlu[una tescili ile hiikr-irn kazandrktan sonra devrolan girketlerin btittin gahqanlarr kazanrlmrg olan biitun iqgi alacaklarr ile herhangi bir hak kaybrna u[ratrlmadan devran girkete devrolacaklardrr. T.BIRLE$ME islemixn iri$rin nisrlun. - Devralan qirl<ete ve faaliyetlerine iligl<in risl<ler: Dewalan girk.et devrolan girketlerle aynr konu ve amagla faaliyet gostermektedir, Piyasa stratejisininl iyi kurgulanmamasl, yeterince btiytiyeme gibi riskler her daim soz konusudur. - Devralan qirketin iginde bulundu[u sel<tiire iliqkin riskler: Risk, girketin stratejik, mali ve operasyonel hedeflerinin gergekleqtirilmesini engelleyecelt, her ttirlii olayrn gergekleqme olasrhfirclr. Bir beklentiyi agrklamaya yonelik faktorlerin tam olarak tanrmlanamamasl ya da etkilerinin tam olarak olqtilernemesi dururnunda riskli kogullar altrnda tahminleme devreye girmektedir. $irketin giinltik iqlemlerinde ve sermaye piyasasr araqlartna yaprlan iglemler srrasrnda kargr kargrya kalabilece[i gok gegitli riskler bulunmaktadrr. Bu riskler genellikle sektortin dofasryla bail antrhdrr. Ekonomik, politik, sosyal dururn ve benzeri gevresel faktorlerin clefigkenlifinden kaynaklana ve buttin qirketleri ayru ydnde fakat farklr derecelerde etkileyen risl<lerdir. Ekonomik durgunluk, enflasyon, yaganan htiktimet bunaltnt ve uiuslararasr iligkilerdeki olumsuz geligmeler bu riski dofuran faktorler arasrndadtr. Farkh sektorlere ya da girketlere yattrtm yapmak, bagka bir deyiqle, yatrrrm alanlarr arasrnda bir gegitlendirmeye gitmek suretiyle sistematik risk unsurlannm etkisinin ortadan kaldinlmasr olanakstz;drr. Sisternatik riskler iligkin ya$anan riskler aqa[rda belirtiln-ri gtir. Pivusu Riski tr"*"r"t pryasalardaki dalgalanrnalardan kaynaklanan faiz, llur ve hisse senedi fiyat defigmeleiine bafh olarak ortaya grkan, fatz oram riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler neder-riyle zarar etme olasrhfirdrr; Piyasa riskini er azia indirmek, piyasa disiplinin saflanrnasryla mtimkiindur. Piyasa disiplini, piyasadaki kurumlarlla ilgili bilgilerin zamantnda <5\ 12

13 dofru ve geffaf gekilde ahnmasrnr igerir. Piyasa riskinin ortaya gtkmasrna neden olan bilegenlerden biri faiz oranrn defign-resi, bir difer LlnsLIr ise doviz kuru riskidir. Fuiz Oruru Riski Faiz oranlannda ortaya grkan de[iqimlerden dolayr kargrlagrlan risk olup bu risk herhangi bir yatrnm dan beklenen getiriyi olumlu veya olumsuz etkiler veya girketlerin yaptr[r borglanmalar tizerinde etkili olur, Tal-rvil gibi sabit yatrnm araglan piyasa faizinin ytikselmesinden dolayr kaybedilmis biler ftrsatttr. Enflasyon Riski Enflasyon; Fiyatlar genel seviyesinin yiikselmesi, dolayrstyla dolagrmdaki para miktartntn artmasr olarak tanrmlanmaktadrr. Enflasyon riski bir belirsizliktir ve yattnmlart olumsuz yonde etkilemektedir. Ifur Riski Yabancr para defierlerinde meydana gelen defiigme ile ortaya q:tkan risktir. Yabanct para iizerinden yatrrrm yaprln-rasr ve yabancr piyasaiarda yattrtm yaprlmast gibi durr-rn-rlarda kurlarda meydana gelebilecek defiigiklihier yatrnmlann getirilerini etkilemektedir. Politik Risk Dtinyada ve yatrnmrn yaprldr[r ril]<elerde olugan siyasi bunalrmlar, ekonomik krizler belirsizlik unsuruclur ve yatrnm kararlannr etkilernektedir. Siyasi otorite istikrarsrz bir gorriniim igerisindeyse bu do[rudan finans piyasalannr etkilemektedir. Yatrrtm karan verilirken aranan onemli kriter siyasi istilcrardrr. SiSJEMATIK OLMAYAN RiSKLER (Qesitlendirilebilen RisD eorttoy g.gittendiritmesi ile olugabilecek riski azaltrlabilen, belli bir sektor yada belirli iqletmelere ait risklerdir. Sistematil< olmayan riskle gegitlendirilebilir risk dennesinin nedeni, fark menkul kryrnetlere yatrnn.r yaprlarak yani portfoyii gegitlendirerek bu riski azah.ma olasrhirntn olmastdtr. Finonsul Risk $irketin finar-rsal sorumluluklannr yerine getiremerne olasrh[rdrr. $irketin gelirlerinin srireklili[ini yitirrnesi soltucu, borglannr odeyerneme, gevresel k.oqullara ayak uyduramama, fatz ve kar payt oclemelerini gergeklegtirememe olasrhfirnr ifade eder, Borglann artmast ve ydnetirn hatalarr gibi unsurlar liski arttct etki yapmaktadrr. Likidite Riski Bir igletmenin vadesi gelen borglarrnr oden'reye yetecek dtizeyde nakdinin bulunmamasl sonucu ortaya grkabilecek zarafi ifade eder. Bununla birlikle, bir iqletme bolglarrnt odemeye yelerli dtizeyde varhklara sahip olsa bile, bu varhklann istenildifinde nakde gevrilememesi veya bu iglem gergekleqtiriiirken zorlukiarla kargrlagmasl sonuou, varhlrn beklendifi siirede beklenilen defierden elden grkanlamamasr durumunda yine likidite riski olugmaktadrr' Yiinetim Risl<i $irket verimlilifine direkt olarak yansr dr [r varsayllnlna dayandrn lrr. yor-ieticilerir-rin hatalan ile clo[rudan ilgili risklerdir. Soz konusu hatalartn girketin S:\

14 -Devrolunan nedeniyle olugan qirl<ete ve faaliyetlerine iligkin riskler: I(ontrol kaybr ve verimli yonetilememe riski mevcuttur. -Devrolunan nedeniyle oluqan qirketin iginde bulundu[u sektiire iliqkin riskler: Pazar paylrun artmamasr yattrtmct ilgisizlifii riski sozkonusudur. -Birlegme nedeniyle ihrag edilecek paylara iliql<in rislder: Beklenen deperlerin o lugmamasr, piyasal ardaki galkal anmad a o lu g ab i I ecek zar arlar mevcuttur, Birleqme iglemine iligl<in rislder: Birlegmenin gergeklegtirilernemesi riski mevcuttur. 8.FINANSAL TABLOLAR Birlegnreye taraf girketlerin I(urul dtizenlemeleri uyarrnca ve 3I tarihli karqrlaqtrrmah olarak haztrlanan ozel bafrmstz denetimden gegmig igleme esas finansal tablolarr ile bunlara iligkin bafrmsrz denetim raporlan I(ap'da ve girketlerin web adresi 4UlWJMGrlr olan, W\^ y--e-u-1'-qkaptlal-yqpr-o-tll rlrlrrrv+r t v'vvrrr, Y1llC,gggtglfdyg.ga11, wrwv.. euroyat irimo rta gl i q i. co m adreslerinde ilan edilmi gtir. sonuq igbu Rapor'da yer alan bilgiler ve gerekgeler ile adil ve makul oldufu Uzman Kuruluq tarafindan tespit edilen "defiqtirme oranr" dofrultusunda, Euro I(apital Yattrtm Ortakhfr A.$.'nin Euro Menkul I(rymet Yatrrrm Ortakhfr A.$ ve Euro Trend Yattnm Ortakhfr A.g'ni tiim aktif ve pasifi ile bil biitlin halinde devralmasr suretiyle, Euro I(apital Yatrrrm Ortakhfir A.$ btinyesinde birlegilmesinin uygun olaca[r kanaatine vartlmtgttr. Anlr.ara EKLER; 1 - Birlegme SdzleEmesi, 2- U zrnan I(urLrluq Raporu, 3- Birlegn-reye Taraf gilketlerin ve Hesap Dbnemlerine Ait Ba[unsrz Denetimden Gegmig finansal tablo ve raporlart Devralan Sirket Euro Kapital Yatrnm Ortakhfir A.$. Yethilisi Seda $AI-IIN Yon.Kur.Bgk.Yrd. gkun ARII( Sa\rr ="-i\r truro KAP TAL YATIRIM., i,. 14

15 Devrolan Sirketler Euro Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhfr A.$. Yetkilisi Seda $AHIN Yon.Kur.Bgk,Yrd. 9ot\1", S")q -uno MEI{KUL KtyMET yattrtivi ortakltgta.g.,?l::,lj,lllrsu c-ro r.r"",o 6 Kat:Z,oijl3i,y:n s,rs,ii in,ura Hirir v.d.. rer"pss a..oi Euro Trend Yatrnm Ortakhfr A.$. Yetkilisi Seda $AHIN Qoqkun ARIK Yon.Kur.Bgk.Yrd. Yon,Kur.Uyesi s YA'l riitr I A.9. Ceyhun Atrf Kansu Cad No:66 Kat:2 15

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır.

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin Doğan Gazetecilik A.Ş. yi Tüm Aktif ve Pasifi ile Birlikte Bir Bütün Halinde Devralması Suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bünyesinde Birleşilmesine

Detaylı

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır.

Bu Rapor Birleşmeye Taraf Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulları Tarafından Birlikte Hazırlanmıştır. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin Doğan Gazetecilik A.Ş. yi Tüm Aktif ve Pasifi ile Birlikte Bir Bütün Halinde Devralması Suretiyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Bünyesinde Birleşilmesine

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.03.2015 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1.GENEL BİLGİLER A) Raporun Dönemi : 01.01.2015-31.03.2015 B) Şirketin Ticaret Ünvanı : Euro Menkul

Detaylı

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil

Yeni gekil. drgrnda faaliyet giistercn 23 igtiraki vasrtaslyla da hizmetlerini s0rdilrmektedir. Yeni Sekil lunxlve vertprnr BANKA5T r.a.o.'nun BANKA BoNosu velveya TAxvilunlnrin xalrn enzrnn itlgkin sermaye pivesnst xuautu TARAFINDAN ro.or.zorl nnixinde onaytanan IZAHNAMESiNDE MEYDANA GEuru orgisixllrun Madde

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.06.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Kapital Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.06.2013 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2013.30.06.2013 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 31.12.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2012-31.12.2012 2- Ortaklığın Ünvanı : Euro B Tipi Menkul

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2010-30.09.2010 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2010 30.09.2010 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2011-30.09.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1- Raporun Dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 2- Ortaklığın Ünvanı : EuroTrend Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı