ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN"

Transkript

1 EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu rapor birlegmeye taraf girketlerinin ycinetim kurullan tarafindan b irlikte hazrlanmr strr.

2 Euro Kapital Yatrrrm Ortakhfir A.$ tarihli yonetim kurulu karanyla; 1-) $irketimiz mevcut Oz kaynaklannrn artrnlarak etkinli[inin ve verimli kullantmt, girketimiz net aktif deferinin artrnlmasr, bir takrm stratejik yattrtm ltararlartntn dofru zamanda ve bir biittin altrnda altnarak yatrrrmcrlanmrzln menfaertlerinin korunmasr ve girket karlrlrfrmrzrn artrrrlarak daha fazla temettii dafirtrmrn saflanmasr hedeflenmesine, $irketimiz ile aynr faaliyet konusunda faaliyet gosteren grup girketlerimiz Euro Menkul Krymet Yatrnm Ontakhfr A.$ ve Euro Trend Yatrrrm Ortakhfr A.$"nin btittin aktif ve pasif mal varhfr unsurlan ile devrahnarak, "devralma geklinde birlegme" yaprlarak girketimiz altrnda birleqtirilmesine, 2-) Birleqme iglemlerinin 5520 sayrh I(urumlar Vergisi Kanunu, 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu ve 6362 sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu ve Sermaye Piyasasr Kurulu Birlegme ve B o lrinme Tebli [i (II-23.2) htikiimlerine gore ytirtitiilme sine, 3-) Birlegme iglernlerine, girketlerin ozel denetimden gegirilmig 2015 yrh 6 ayhk finansal tablolannrn esas altnmastna, 4-) Birleqrne iglemlerinin ytirtittilmesi igin Euro Kapital Yatrnm Ortakhfr A.$ ydnetirn kurulunun yetkilendirilmesine, 5-) Sermaye Piyasasr Kuruluna bilgilendirmede bulunularak, Kamuyu Aydrnlatma Platformunda ve girketimiz internet sitesinde gerekli duyurulartn kamuya yaptlmastna karar vermigtir. Devralan girket Euro I(apital Yatrnm Ortakh[r A.$ bir btitiin halinde devraldrfir Devrolan $irketlerin devrin tescil oldu[u tarihteki bilango deferini (trim alrtif ve pasiflerini.; aynen bilangosuna aktaracakttr. Bu birlegme raporu Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Birlegme ve Boliinme Tebli[i'nin (li-23,) Birlegme Sozlegmesi ve Birleqme Raporu Baghkh 9'uncu maddesinin 2'nci fikrasr gerefii ve 6102 Sayrh TTK'nun 147'nct maddesi hrikiimlerine uyglln olarak haztrlanmtgttr. e^a z

3 I.BiRLE$ME i$lemixn raru.r ginrnrrnni ranrcrrr nilcirpn. A-Devralan $irket EURO KAPITAL YATIRIM ORTAI(LIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvanr : Euro I(apital Yatrnm Ortakhfr 2- Ticaret Sicil Numarasr z Merkez Adresi : Ceyhun Atrf Kansu Caddesi 4-Iletiqim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta Qankaya/ANI(ARA : Tel: Faks: 0 : wr,vw. e Lrrokapil alyo. com : j n,flo(g?,eurqkap it aly o, g i] pl A.$ I.{o:66 Balgat- -\ Faaliyet Konusu Ankara Ticaret Sicili' I(anunu'nun "Menkul gore sli rdiirmektedir. :Euro I(apital Yatrnm Ortakhfr,{.$ 11 Mart 2011 tarihinde ne tescil edilerek kurulmuqtur. $irket faaliyetlerini Sermaye Piyasasr I(rymet Yatrrrrn Ortakhklanna Iligkin Esaslar Teblif" hiiktimlerine Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatla belirlenrnig ilk.e ve kurallar gergevesinde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararasr borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem gdren merikul krymetler (hisse, tahvil, Eurobond ve VIOP vs gibi) portfdyrinri igletmek amacryla, halka agrk anonim girket stattisrinde kurulmugtur. $irketimiz bu amag dofrultusunda; a) Ortakhk portfoyiinii olugturur, yonetir ve gerektiginde portfoyde defiiqiklik yapar, b) Portfoy gegitlen-resiyle yatrrrrn riskini, faaliyet alanlanna ve ortakhklartn durumlanna gore en aza indirecek bir bigirnde dafrtrr. c) Menkul krymetlere mali piyasa ve kurumlara, ortakhklara iligkin geligmeleri srirekli rzler ve portfdy yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr d) Portfoytin deferini artttrmaya ve korumaya yonelik aragttrmalar yapar. $irketin portfoytindeki varhklar gerekli teknik efiitirn ve deneryime sahip profesyonel bir kadro ile ydnetilmekte ve piyasalardaki hrzh de[iqimlere uyum sa[layarak ytiksek getili sa[lama olanafrnr hedeflernektir. $irketin bu gayret iginde gahgmalarrnt stirdiirmekte ve daha etkin bir portfoy gegitlendirmesi sa$ayarak sistematik riski minimize etmek, aynt anda gok sayrda hisse senedine hen-r de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr araglanna yattnm yaparak risklerini dafirtabilme stratej isini uygulamaktadrr. $irketimizin portfoytintin ydnetiminde riskin dafrtrlmasr esarslart gergevesinde Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Menkul I(ryrnet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Tebligi ile Serrnaye Piyasasr Kanununun ytirtirltikte olan di[er teblifi ve dtizenlemelerde belirtilmig olan yonetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. 99$r

4 B-Devrolan $irketler EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvanr 2- T icar et Sicil Numarasr 3- Merkez Adresi 4-iletigim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta : Euro Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhgr A.$ : : Ceyhun Atrf I(ansu Caddesi lrlo:66 Balgat- Qanl<ayalANI(ARA : Tel: Faks: BB 48 : s yw-q!l{q.y--4lir-iulc)44klig1. calr : i nfo rqy4tr4ra1]akl1g 7- Faaliyet Konusu : Euro Menkul I(rymet Yatrrrm Ortakhgr A.$ 04 Mart 2006 tarihinde tescil edilerek Istanbul'da kurulmugtur.2008 yrlrna kadar faaliyetlerine Istanbul'da devam eden girket 27 Kasrn-r 2008 tarihinden itibaren adres deligiklifini tescil ettirerek Anl<ara 'da faaliyetlerini stirdtirrneye devam etmektedir. $ir:ket. faaliyetlerini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun "Menl<ul Krymet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Tebli!" hi.iktimlerine gore siirdrirrnektedir. $irketin unvanr " Euro B Tipi Menkul Krymet Yatrrrm Ortaklrfr A.$" iken 26 Mays 2014 tarih ve 8576 sayrh Ticaret Sicili Gazetesinde yaytnlanarak "Euro Menkul I(rymet Yatrnm Ortakh[r A.$" olarelk defiigtirilmigtir. Sermaye Piyasasr Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmig ilke ve kurallar gergevesirrde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararasr borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem gdren menlcul krymetler (hisse, tal-rvil, eurobond ve VIOP vs gibi) portfoytinti igletn-rek amacryla, l-ralka agrk anonim girket stattistinde kurulmugtur, $irket bu amag dofirultusunda; a) Ortakhk portfoyiinii oluqturur, yonetir ve gerektifiinde portfciyde de[iqiklik yapar. b) Portfdy gegitlemesiyle yatrnn-r riskini, faaliyet alanlarrna ve ortakhklann durumlarrna gdre en aza indtecek bigimde dafirtrr. c) Menkul ktymetlere mali piyasa ve kururnlara, ortakhklara iligkin geliqmeleri srirekli izler ve portfoy ycinetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr. d ) Portfoyiin delerini arttrrmaya ve korumaya yonelik aragtrrmalar yapar. $irketin portfoytindeki varhklar gerekli teknik e[itim ve deneyime sahip profesyonel bir kadro ile yonetihnekte ve piyasalardaki hrzh defiigimlere uyllm sa$ayarak yiiksek getiri sa$ama olana[rnr hedefleme]<tir. $irket bu gayret iginde gahqn-ralarrnr stirdr.irmekte ve daha etkin bir porlfciy gegitlendirn-resi saflayarak sistenatik riski rninimize etmek, aynr anda gok sayrda l-risse senedine hem de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr araglarrna yatrrrm yaparak risklerini dafirtabilme stratejisini uygulamaktadrr. $irketimizin portfoyiinr-in yonetin-rir-rde riskin da[rtrln'rasr esasilan gergevesinde Sermaye Piyasasr I(urulu'nun Menkul I(rymet Yatrnm Ortakhklanna iliqkin Esaslar Teblifi ile Sermaye Piyasasr Kanununun ytirtirliikte olan di[er teblif ve diizenlemelerde belirtilrnig olan ydnetim ilke ve srnrrlamalara uyulur. 9:i\N, 4

5 E,URO TRBND YATIRIM ORTAI(LIGI A.S 1- $irketin Ticaret Unvant : Euro Trend Yattnm Ortakhgr A.i$ 2- Ticaret Sicil Numarasr : Merhez Adresi : Ceyhun Atrf I(ansu Caddesi lllo:66 Balgat- 4-itetiqim Bilgileri 5- internet Sitesi 6- e-posta Qanl<ayalANI(ARA : Tel: 0 3\ Faks: 0 31, : w\ /\ /.elrrotrendvo.com : inlb (Deu ro tlqri_df_q.qan1 7- Faaliyet Konusu : Euro Trend Yatrnm Ortakhfr A.$ 05 Ekim 2007 tarihinde tescil edilelek istanbul'da kurulmuqtur yrlan kadar faali'retlerine Istanbul'da devam eden girket 27 I(asrm 2008 tarihinden itibaren adres defiiqiklifini tescil ettirerek Ankara 'da faaliyetlerini stirdiirmeye devam etmektedir. $irket faaliyetlerini Sermaye Piyasasr Kanunu'nun "Menkul Krymet Yatrnm Oltakhklarrna iligkin Esaslar Tebli[" hrikrimlerine gore stirdr,irmekted ir. Sermaye Piyasasr I(anunu ve ilgili mevzualta belirlenmig ilke ve kurallar gergevesinde Sermaye Piyasasr araglan ile ulusal ve uluslararast borsalarda ve borsa drgr organize piyasalarda iglem goren menkul krymetler (hisse, tahvil, eurobond ve VIOP vs gibi) porlfoyrinri igletmek amacryla, halka agrk anonirn girket stattisiinde kurulmuqtur. $irket bu amag dofrultusunda; a) Ortakhk portfoytinti olugturur, yonetir ve gerektifinde portfoyde degigiklik yapar. b) Portfoy gegitlen-iesiyle yatrnrn riskini, laaliyet alanlanna ve ortakhklann durumlanna gore en aza indirecek bigimde dagrtrr. c) Menkul krymetlere mali piyasa ve kurumlara, ortakltklara iliqkin geligmeleri siirekli izler ve portfoy yonetimiyle ilgili gerekli onlemleri alrr d ) Portfoytin defierini arttrrmaya ve korumaya ydnelik aragttrmalar yapar. girketin portfoyiindeki varhklar gerekli teknik efitim ve deneyime sahip profesyonel bir kadro ile yonetih-nekte ve piyasalardaki hrzh de[igirnlere uyum saflayarak yiiksek getiri saflarna olanafrnr hedeflemektir. $irket bu gayret igir-rde gahgmalannr surdiirmekte ve daha etkin bir porlfoy geqitlendilrnesi sa$ayarak sistematik riski mirrimize etmek, aynr anda gok sayrda hisse senedine hem de doviz ve sabit getirili sermaye piyasasr aruelartna yatlrtm yaparak risklerini dafrtabihne stratej isini uygulamaktadrr. $irketirnizin portfoytini.in yonetiminde riskin dafrtrlmasr esaslan gergevesinde Sermaye Piyasasr I(urulu'nun Menkul I(rymet Yatrnm Ortakhklanna Iligkin Esaslar Teblifi iie Sennaye Piyasasr I(anununun ytirtirltikte olan difer teblif ve diizenlemelerde belirtilmig olan yonetirn ilke ve strurlamalara uyulur. 2. MEVCUT SERMAYB YAPISI VE PAYLARA iri$rin nircir,pr: A-Devralan $irhet EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ 5s\

6 1. ) Qrkarrlmrg Sermeyesi Kayrth Sermaye Tavanr : TL : TL J. Son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hal<kr igindeki paylarr dofrudan veya dolayh olarak oh 5ve fazlasr olan gergekve tiizel kigiler igeren ortakhkyaprsr. Ortafirn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Hisse Grubu Nominal Defer (TL) Serrmayedeki Payr (%) Oy Hakkr Oranr ("h) EGE SIGORTA ANONIM $irr(eri MUSTAFA $EHiRLi MUSTAFA $AHiN B B ,00?s 00 4,TJ ,00 1, ,00 0s0 83,40 Di[er B 1 3, ,00 68,25 11,38 TOPLAM ,00 100,00 Devralan $irketin grkarrlmrg sermayesinin tanammrn odendifi SMMM Nihal DEMIR tarafindan dtizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Odendigine iligkin Mali Mugavir raporundan tespit edilmi gtir, 4. Son Durum itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Tiizel Kigiler Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Sermayedeki Payr (TL) Sermayedeki l'ayr (nl,) EURO YATIRIM HOLDING A.S 5, ,00 25,00 MUSTAF'A $AHIN ,00 6,08 TOPLAM ,00 31,08 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde imtiyaz hal<kr: Sermaye yi temsil eden adet A Grubu imtiyazb paylann sahibi Mustafa $AHIN qirketi kontrol eden ana ortakttr" t5\

7 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borglanma senetlerine ilighin agrklama: Devralan $irlcet nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borqlanma ser-retleri bulunmarnaktadrr. B.Devrolan Sirketler EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLICI A.$ 1. Qrkarrlmrg Sermeyesi : TL 2. Kayrth Sermaye Tavanr : TL 3. Son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkr igindeki paylarr dofrudan veya dolayh olarak oh 5 ve fazlasr olan gergek ve ti.izel kiqiler igeren ortakhk yaprsr. Ortafrn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr HISSE GRUBU Nominal Defer (TL) Sermayedel<i Payt (o/o) Oy Hakkr Oranr ("/') ERKAN ACAR D D 4.r51.892,47 20,76 4',7',1 EURO FINANS MENKUL DEGERLER A.$. B ,89 aaa z)/j BULENT QiTQi B ,58 5,28 1,21 MUSTAFA $AHIN A 67.1,L4,09 0,34 77,\0 Diger B \6,04 61,74 T4,19 TOPLAM ,00 100,00 n00,00 Devrolan $irketin grkanlmrg sernayesinin tamamrnrn 6dendi[i SMMM Nihal DEMIR taraftndan diizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Oclendigine iligkin Mali Mrigavir raporundan tespit edilmi gtir. 4. Son Durunr itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Tiizel Kigiler Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Sermayedeki Payr (TL) Sermayedeki Payt (o/o) MUSTAFA $AHIN ,42 2,89 EURO YATIRIM HOLDING A.$ ,82 11,88 TOPLAM ,24 14,77 e5\

8 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde irntiyaz haldc: Sermaye yi temsil eden 67.I14,09 adet A Grubu imtiyazh paylann sahibi Mustafa $AHIN girketi kontrol eden ana ortakttr. 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa inl;ifa senetleri ile tahvil ve benzeri borglanma senetlerine i)ligkin agrklama: Devralan $irket nezdinde intifa senetleri veya tahviller ile benzeri borglanma senetleri bulunmantlaktadrr. EURO TREND YATIRIM ORTAI(LIGI A.$ 1. Qrkanlmrg Sermeyesi : TL 2. Kayrth Sermaye Tavanr : TL 3. Son durum itibariyle sermayedel<i veya toplam oy hald<r igindel<i paylan dofirudan veya dolayh olarak uh 5ve fazlasr olan gengek ve tiizel kiqiler igeren ortakhl< yaplst. Ortafirn Ticaret Unvanr/Adr Soyadr Hisse Grubu Nominal De[er (TL) Serrmayedeki Pnyr (%o) Oy Hakkr Oranr (7n) MUSTAFA $AHIN A 107,3 5 8,90 0,53 R4 )q MUSTAFA $AHIN B r.t ,65 5,69 0,89 Di[er B t ,45 93,77 14,82 TOPLAM ,00 100,00 100,00 Devrolan $irketin grkarrlmrg sermayesinin tamamtnrn odendifi SMMM Nihal DEMIR tarafrndan dtizenlenen " 0z varhk Tespiti ve Sermayenin Odendifine iligkin Mali Miigavir raporundan tespit edihnigtir, 4. Son Durum itibariyle Sermayeye Dolayh Yoldan Sahip Olan Gergek ve Ttizel Kigiler: Yoktur. 5. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinde imtiyaz hahlu: Sermaye yi temsil eden ,90 aclet A Grubu in-rtiyazlr paylann sahibi Mustafa $AlliN girketi kontrol eden ana ortaktrr. 6. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin arasrnda varsa intifa senefleri ile tahvil ve benzeri borglzrnma senetle rine iligl<in agrklama: Devralan $irket nezdinde intifa ser-retleri veya tahviller ile benzeri borglamla senetleri bulunmamaktadrr. 3.YONETiN,I ONCANLARI VE UYELERi ile itciii gii,giler: A.Devralan $irket Euro I(apital Yatrnm Ortaldrfr A.$ <5s

9 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yrlda $irl<ette UstlendiIi Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AHiN Cogkur-r ARIK Kemal CIYRAK Seving BOZI(URT Ycinetim I(urulu Baskanr Yonetim I(urulu Bagkan Yrd. Yonetim Kurulu Uvesi Bafrmsrz Uve Ba[rmsrz UVE Yonetirnl(urulu Bagkanr Yonetin-i l(urr.rlu Baqkan Yrd. Yonetin'r I(urulu uyesl Bafrmsrz Uye Ba[rrnsrz Uye Devrolan Sirket Euro Menkul l(ryrnet Yatrrrm Ortakh[r A.$ Giirev Siiresi / Kalan Giirev Siiresi Kalan Gorev stirersi I(alan Golev stirersi I(alan Gorev stirersi I(alan Gorev stirersi I(alan Gdrev stiresi Sermave Pavr (TL) (ol,) ,50 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yrlda $irkette UstlendiIi Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AFIIN Qoqkun ARII( Metin YILDIRIM Ken-ral CIYRAK Yonetim Kurulu Baskanr Yonetim Kurulu Bagkan Yrd. Yonet m Kuru u uyes Bafirmsrz UYES Ba[rmsrz Uve YonetimK.urulu Bagkanr Yonetirn I(urulu Bagkan Yrd, Yonetim I(urulu uyesl Ba[rmsrz Yonetim l\.unlltl uyesl Ba[rmsrz Yonetirn KIITLIILI UVCS1 Giirev Siiresi / Kalan Giirev Siiresi I(alan Gorev stirr:si I(alan Gorev stirt:si I(alan Gorev stiresi Kalan Gorev stiresi I(alan Gorev stir,:si Sermaye Payr (TL) (%) ,09 0l? Devrolan $irl<et Euro Trend Yatrrtm Ortakhfr A.$ o

10 Adr Soyadr Giirevi Son 5 Yllda $irhette Ustlendi[i Giirevler Mustafa $AHIN Seda $AFIIN Qogkun ARIK Osman DEMiRCi Kemal CIYRAK Yonetim I(urulu Baqkanr Yonetim I(urulu Baqkan Yrd. Yonet m Kuru u uyes Ba[rmsrz UVCS Ba[rmsrz Uve Yonetiml(urulu Baqkanr Yonetim l(untlu Bagkan Yrd, Yonetim l(urulu uyesl Ba[rmsrz Ydne lm llululu uyes Bafrmsrz Yone tm llurlllu uves Giirev Siiresi / Kalan Giirev Stiresi Kalan Gorev stiresi I(alan Gorev stirersi I(alan Gcirev stiresi Kalan Gdrev stirr:si Kalan Gorev stiresi Sermave Pavr (TL) ('\ ,90 0,54 4.BiRLE$ME i$lemixix AMACI,HUKUKI VE EKoNol'y{iK GEREKQELERI VE MUHTEME,L SONUCLARI.. Aynr igkolunda faaliyet gdsteren grup girketleri tek gatr altrnda birlegerek operasyonel maliyetlerinde cjnemli tasarruf sailanacaktrr. Faaliyet giderleri en aza indirilerek girketir-r-iizin net aktif de[eri arttrtlacak, ozlcay naklanr-r etkin ve veri m I i kul I anrlmas t s a[l anacakttr. Stratejik kararlar dofru zamanda ve bir btitrin altrnda altnmast sa[lanarak yuksek ten-rettti verimi temei hedefimiz oiacaktrr. $irketin toplam kalitesi artacak, yatrnmcrlann hisselerimize ilgisini artttracak, kaynaklarr birlegtirerek daha etkin ve verimli bir gekilde kullanrlacaktrr. Yatrnmcr menfaatleri korunarak olgek ekonomilerinden faydalanrlacak, daha az maliyetle ozl<aynaklann etkinli[i artrnlacak, faaliyet giderlerindeki azah.q, yr.iksek ternettri da[rtrmrnrn sa[lanmasr, girketin borsa deferini yrikselterek girketin ttin-r paydaglarrnur bu sinerj i den fayd al anmasl sa[lanac aktr r. Sozkonusu 3 girket birleqmesinden dofacak sinerji ve mevcutt porfesyonel ycinetim kadrolannrn yonlendirn"resiyle birlegme sonrasrnda hem btiyiikliik ve hem de etkinlik ve karhhk agrsrndan Ttirkiye'nin onde gelen yatrnm ortakhklarr arasmda yerini bulacaktrr. Tek qirket gatrsr altrnda gergeklegecek operasyonel maliyetler sabit tutulurken, hisse senedi bagrna dtigen \<azanglann artrrrlmasr ve daha az mahyet ve daha az riskle miirnkiin olacaktrr. G1intimtizde firmalann amacl, varlrklarrnr korumak, varlthlartna asgari maliyetle azam\ fayda ve l<azang elde etmektir. Biiyiime hrzlartnt en ytiksek dizeye gtkartarak, bafrmsrzhklarrnr stirdtirmek ve buytin-renin gerektirdi[i finansman gereksinmesini krsmen de olsa karqrlayabiln'rek igin yeterli dlgride kar sa[lamakttr. Bu amacr genel bir gekilde ifade edersek amag, firmanrn piyasa deferini maksirnize etmek olacakttr. s5{ 10

11 Bu amaglar do[rultusunda birlegme gahgmalannrn sonucunu ozetlemek gerekirse; o Yeni pazar olanaklart ve pazat paylnln arttrtlmast, o Entegrasyon imkant, o Maliyetlelin azalmasl ve rekabet giictiniin arttttlmast,. Var olan l(urumsallagmanrn daha ileriye tagtnmast,. Finansal yaprnrn daha da gtiglerunesi,. Ara$trrma ve geliqtirme faaliyetlerinin daha ekonornik ve etkin qekilde yurtittilmesi,. Finnanrn deierlendirihnesinde piyasa kapitalizasyon oranlnln diigtirtilmesi,. Riskin azaltrlmasr, s.birle$me oranr ve paylanrn DEGERLEMESiNE iri$xitx OznrrircLER. Piramit Menkul Iftymetler A.$ tarafindan tarihinde BirlegmeUzman I(urulug Raporu hazrrlanrnrgtrr. Raporun tamamr girketlerin internet sitesinde, yayrnlanmrgtrr. Uzman kuruluga gore rapor tarihi itibanyla Seqilen rnetodoloji ve birlegneye konu yattrtm ortakhklannrn net aktif deferleri dikkate altnaralt 1- EUKYO igin birleqme oranrnrn yo34,l8 2- Artrrrlacak sennaye tutartntn 38.51'4.470,70 TL 3- Artrnlan sermayenin ,83TL'sinin EUYO'ya tahsisi ve defigtirme oranl 0,9] Artrrrlan sermayenin \ ,88TL'siniri ETYAT'a tahsisi ve de[igtirme oranr 0,94668 olarak beiirlenmesinin adii ve rnakui oldu[u deferler-rdirilmektedir. Ozkavnal< Yiintemi Piyasa Defieri Yiintemi Net Al<tif Defieri Yiintemi Birlesme Orant o 34,21 Yo35,32 oh34,r8 Ulasrlacak serrraye , , r EUI(YO'da arttnlacak , t3.999, r4.470,70 sermaye Hisse de[iqtirme 0, , ,97904 oraru- EUYO Hisse deiigtirme oranr-etyat 0, , , BIRLE$MENIN,Binr,Egmn iglnnixn KATILACAK QALI$ANLARI VE ALACAKLIKLARI UZTNIXNEKi ETKiLERI Birleqrne sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan $irketlerin'in 3. kigilere olan borglan, yaprlmrg anlagma gartlan ve Ttirk Ticaret I(anunu ve ilgili sair mevzuat hiikiimleri uyannca vadelerinde Devralan $irket talafindan tam ve eksiksiz olarak Odenecektir. Devrolan $irket'in vadesi geldi[i halde alacakhlann mtiracaat etmemesi nedeniyle odenmenlig olan borglarr ile vadesi gelmemig ve/veya ihtilaflr bulunan borglanna iligkin olarak Tiirk Ticaret Kanunu' r-run 541' nci maddesi htikn-rti dairesince hareket edilecektir. 1. Alacaklara iligkin Hususlan: Sf'A 11

12 Devir, Euro Kapital yatrrrrn Ortakhfir A.$ ile Euro I(apital Yatrnm Ortakhgir A.$ y" devralma yoluyla birlegecek olan Euro Menlcul I(rymet Yattnm Ortakhfr.A'.$ ve Euro Trend Yatrnm Ortakh[r A.$'nin genel kr,rrullarrnrn bu konuda alacaklan birlegme karartntn Ankara Ticaret Sicil Memurluguna tescili ile htikiim l<azanacal< olup; devrolan girketler'in ttim hak, alacak, borg ve ytiktimltihikleri yukanda sozii ediler-r tescil keyfiyetinin yerine getirilmesiyle TTI( htikumlerine de uygun olarak devralan Euro I(apital Yatrnm Ortakh[r A.$'ne intikal edecektir. Bu suretle, Euro Kapital Yatrnm Ortal<h[r A,$ tarafindan devrallnan ve birleqrne oncesinde qirkete'e ait olan tigiir-rcri gahrslara olan tr-im borg ve miikellefiyetler ile yaprlmrq anlagma gartlarr, Ttirk Ticaret I(anunu ile sair ilgili rnevzuat hiil(umleri uyirnnca vadelerinde devralan girket tarafrndan tam ve eksiksiz olarak yerine getirilecektir. 2. Qahganlara ilighin Hususlar: Devir, Euro I(apital yatrrrm Ortakhfr A.$ ile Euro l(apital Yattrtm Ortakhfir A.$ ye devralma yollyla birlegecel< olan Euro Menkul I(rymet Yattrtm Ortakhfir A.$ ve Euro Trend Yattnm Ortakh[r A.$'nin genel kuruliarrnrn bu konuda alacaklarr birlegrle karartntn Ankara Ticaret Sicil \4emurlu[una tescili ile hiikr-irn kazandrktan sonra devrolan girketlerin btittin gahqanlarr kazanrlmrg olan biitun iqgi alacaklarr ile herhangi bir hak kaybrna u[ratrlmadan devran girkete devrolacaklardrr. T.BIRLE$ME islemixn iri$rin nisrlun. - Devralan qirl<ete ve faaliyetlerine iligl<in risl<ler: Dewalan girk.et devrolan girketlerle aynr konu ve amagla faaliyet gostermektedir, Piyasa stratejisininl iyi kurgulanmamasl, yeterince btiytiyeme gibi riskler her daim soz konusudur. - Devralan qirketin iginde bulundu[u sel<tiire iliqkin riskler: Risk, girketin stratejik, mali ve operasyonel hedeflerinin gergekleqtirilmesini engelleyecelt, her ttirlii olayrn gergekleqme olasrhfirclr. Bir beklentiyi agrklamaya yonelik faktorlerin tam olarak tanrmlanamamasl ya da etkilerinin tam olarak olqtilernemesi dururnunda riskli kogullar altrnda tahminleme devreye girmektedir. $irketin giinltik iqlemlerinde ve sermaye piyasasr araqlartna yaprlan iglemler srrasrnda kargr kargrya kalabilece[i gok gegitli riskler bulunmaktadrr. Bu riskler genellikle sektortin dofasryla bail antrhdrr. Ekonomik, politik, sosyal dururn ve benzeri gevresel faktorlerin clefigkenlifinden kaynaklana ve buttin qirketleri ayru ydnde fakat farklr derecelerde etkileyen risl<lerdir. Ekonomik durgunluk, enflasyon, yaganan htiktimet bunaltnt ve uiuslararasr iligkilerdeki olumsuz geligmeler bu riski dofuran faktorler arasrndadtr. Farkh sektorlere ya da girketlere yattrtm yapmak, bagka bir deyiqle, yatrrrm alanlarr arasrnda bir gegitlendirmeye gitmek suretiyle sistematik risk unsurlannm etkisinin ortadan kaldinlmasr olanakstz;drr. Sisternatik riskler iligkin ya$anan riskler aqa[rda belirtiln-ri gtir. Pivusu Riski tr"*"r"t pryasalardaki dalgalanrnalardan kaynaklanan faiz, llur ve hisse senedi fiyat defigmeleiine bafh olarak ortaya grkan, fatz oram riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler neder-riyle zarar etme olasrhfirdrr; Piyasa riskini er azia indirmek, piyasa disiplinin saflanrnasryla mtimkiindur. Piyasa disiplini, piyasadaki kurumlarlla ilgili bilgilerin zamantnda <5\ 12

13 dofru ve geffaf gekilde ahnmasrnr igerir. Piyasa riskinin ortaya gtkmasrna neden olan bilegenlerden biri faiz oranrn defign-resi, bir difer LlnsLIr ise doviz kuru riskidir. Fuiz Oruru Riski Faiz oranlannda ortaya grkan de[iqimlerden dolayr kargrlagrlan risk olup bu risk herhangi bir yatrnm dan beklenen getiriyi olumlu veya olumsuz etkiler veya girketlerin yaptr[r borglanmalar tizerinde etkili olur, Tal-rvil gibi sabit yatrnm araglan piyasa faizinin ytikselmesinden dolayr kaybedilmis biler ftrsatttr. Enflasyon Riski Enflasyon; Fiyatlar genel seviyesinin yiikselmesi, dolayrstyla dolagrmdaki para miktartntn artmasr olarak tanrmlanmaktadrr. Enflasyon riski bir belirsizliktir ve yattnmlart olumsuz yonde etkilemektedir. Ifur Riski Yabancr para defierlerinde meydana gelen defiigme ile ortaya q:tkan risktir. Yabanct para iizerinden yatrrrm yaprln-rasr ve yabancr piyasaiarda yattrtm yaprlmast gibi durr-rn-rlarda kurlarda meydana gelebilecek defiigiklihier yatrnmlann getirilerini etkilemektedir. Politik Risk Dtinyada ve yatrnmrn yaprldr[r ril]<elerde olugan siyasi bunalrmlar, ekonomik krizler belirsizlik unsuruclur ve yatrnm kararlannr etkilernektedir. Siyasi otorite istikrarsrz bir gorriniim igerisindeyse bu do[rudan finans piyasalannr etkilemektedir. Yatrrtm karan verilirken aranan onemli kriter siyasi istilcrardrr. SiSJEMATIK OLMAYAN RiSKLER (Qesitlendirilebilen RisD eorttoy g.gittendiritmesi ile olugabilecek riski azaltrlabilen, belli bir sektor yada belirli iqletmelere ait risklerdir. Sistematil< olmayan riskle gegitlendirilebilir risk dennesinin nedeni, fark menkul kryrnetlere yatrnn.r yaprlarak yani portfoyii gegitlendirerek bu riski azah.ma olasrhirntn olmastdtr. Finonsul Risk $irketin finar-rsal sorumluluklannr yerine getiremerne olasrh[rdrr. $irketin gelirlerinin srireklili[ini yitirrnesi soltucu, borglannr odeyerneme, gevresel k.oqullara ayak uyduramama, fatz ve kar payt oclemelerini gergeklegtirememe olasrhfirnr ifade eder, Borglann artmast ve ydnetirn hatalarr gibi unsurlar liski arttct etki yapmaktadrr. Likidite Riski Bir igletmenin vadesi gelen borglarrnr oden'reye yetecek dtizeyde nakdinin bulunmamasl sonucu ortaya grkabilecek zarafi ifade eder. Bununla birlikle, bir iqletme bolglarrnt odemeye yelerli dtizeyde varhklara sahip olsa bile, bu varhklann istenildifinde nakde gevrilememesi veya bu iglem gergekleqtiriiirken zorlukiarla kargrlagmasl sonuou, varhlrn beklendifi siirede beklenilen defierden elden grkanlamamasr durumunda yine likidite riski olugmaktadrr' Yiinetim Risl<i $irket verimlilifine direkt olarak yansr dr [r varsayllnlna dayandrn lrr. yor-ieticilerir-rin hatalan ile clo[rudan ilgili risklerdir. Soz konusu hatalartn girketin S:\

14 -Devrolunan nedeniyle olugan qirl<ete ve faaliyetlerine iligkin riskler: I(ontrol kaybr ve verimli yonetilememe riski mevcuttur. -Devrolunan nedeniyle oluqan qirketin iginde bulundu[u sektiire iliqkin riskler: Pazar paylrun artmamasr yattrtmct ilgisizlifii riski sozkonusudur. -Birlegme nedeniyle ihrag edilecek paylara iliql<in rislder: Beklenen deperlerin o lugmamasr, piyasal ardaki galkal anmad a o lu g ab i I ecek zar arlar mevcuttur, Birleqme iglemine iligl<in rislder: Birlegmenin gergeklegtirilernemesi riski mevcuttur. 8.FINANSAL TABLOLAR Birlegnreye taraf girketlerin I(urul dtizenlemeleri uyarrnca ve 3I tarihli karqrlaqtrrmah olarak haztrlanan ozel bafrmstz denetimden gegmig igleme esas finansal tablolarr ile bunlara iligkin bafrmsrz denetim raporlan I(ap'da ve girketlerin web adresi 4UlWJMGrlr olan, W\^ y--e-u-1'-qkaptlal-yqpr-o-tll rlrlrrrv+r t v'vvrrr, Y1llC,gggtglfdyg.ga11, wrwv.. euroyat irimo rta gl i q i. co m adreslerinde ilan edilmi gtir. sonuq igbu Rapor'da yer alan bilgiler ve gerekgeler ile adil ve makul oldufu Uzman Kuruluq tarafindan tespit edilen "defiqtirme oranr" dofrultusunda, Euro I(apital Yattrtm Ortakhfr A.$.'nin Euro Menkul I(rymet Yatrrrm Ortakhfr A.$ ve Euro Trend Yattnm Ortakhfr A.g'ni tiim aktif ve pasifi ile bil biitlin halinde devralmasr suretiyle, Euro I(apital Yatrrrm Ortakhfir A.$ btinyesinde birlegilmesinin uygun olaca[r kanaatine vartlmtgttr. Anlr.ara EKLER; 1 - Birlegme SdzleEmesi, 2- U zrnan I(urLrluq Raporu, 3- Birlegn-reye Taraf gilketlerin ve Hesap Dbnemlerine Ait Ba[unsrz Denetimden Gegmig finansal tablo ve raporlart Devralan Sirket Euro Kapital Yatrnm Ortakhfir A.$. Yethilisi Seda $AI-IIN Yon.Kur.Bgk.Yrd. gkun ARII( Sa\rr ="-i\r truro KAP TAL YATIRIM., i,. 14

15 Devrolan Sirketler Euro Menkul Krymet Yatrrrm Ortakhfr A.$. Yetkilisi Seda $AHIN Yon.Kur.Bgk,Yrd. 9ot\1", S")q -uno MEI{KUL KtyMET yattrtivi ortakltgta.g.,?l::,lj,lllrsu c-ro r.r"",o 6 Kat:Z,oijl3i,y:n s,rs,ii in,ura Hirir v.d.. rer"pss a..oi Euro Trend Yatrnm Ortakhfr A.$. Yetkilisi Seda $AHIN Qoqkun ARIK Yon.Kur.Bgk.Yrd. Yon,Kur.Uyesi s YA'l riitr I A.9. Ceyhun Atrf Kansu Cad No:66 Kat:2 15

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN

ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN EURO KAPiTAL YATIRIM ORTITKLIGI A.$.'NiX nuno MENKUL KIYMET'y.{TrRrM ORTAKLIGI A.$ VE EURO TREND'I/ATIRTM ORTAKLTGT A.S.Ni DEVRALMA SURETiyT_,n ninrn $ME sixn iri$rdn HAzrRr_,1\NAN ninrn$mn RAPoRU. Bu

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 A-TANITICI BİLGİLER: EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Euro Kapital Yatırım

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye

b) Turizm faaliyetleri ile ilgili olarak yaprlmasr lazrm gelen her igi yapmak rehber kurye TATKOY TuRizM YATIRTMLARI ve TiCARET ANoNiM $irr(eti ANA SOZLESMESi Kuruluq Madde 1 Agafrda adlarr, soyadlarr ve agrk adresleri yazh kurucular arasrnda Turk Ticaret Kanunun Rnonim girketlerin ani qekilde

Detaylı

Kurulu. Sermaye. "sl2crr1*

Kurulu. Sermaye. sl2crr1* VZ Sermaye Kurulu F il B E WI f{umarasr s6 /1u+ OrtakhErE AIIONIM OTAI(LIKLAIN SEMAvE ATTTMT Dor,Ayrsfrl,l imaq ntncnrc,nni ravlatn KAvDA Alnwu.snvn ir.igrin rnr,cn ot1 Tarihi "sl2crr1* Bu belge ile MCT

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

II. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Tokat Sicil Müdürlüğü nde 2021 sicil numarasıyla tescilli ve Yeni Yurt Mahallesi Yenişehir Caddesi 1 Merkez/Tokat adresinde yerleşik DİMES GIDA SANAYİ ve TİCARET

Detaylı

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$

EsA. 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru. ituitu EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EURO KAP TAL YATIRIM ORTAKLIGI A.$ EsA ituitu 5-8-9-10-11-12'L3 23'26 ve 33'UtrtcU MADDeuni ruiru rnoil,41,'ituci MADDeruiru EKLENM EsiNr i ri5riru raoil rnsnrllarl EsKi $EKiL YAPTLAMAYAcAK iglen: MADDE

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr

TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr TURIilYE HALK BANKASI A.$. Ihraggr Bilgi Dokiimanr Bu ihraggr bilgi dokiimanl Sermaye Piyasasr Kurulunca tarih ve sayr ile onaylanmrgtrr. Bu ihraggr bilgi dokiimanr gergevesinde ihrag edilecek borglanma

Detaylı

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ :

BİRLEŞME RAPORU 4- AYRILMA AKÇESİNİN TUTARI VE ŞİRKET PAY VE ORTAKLIK HAKLARI YERİNE AYRILMA AKÇESİ VERİLMESİNİN SEBEPLERİ : İRLEŞME RAPORU irleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurullarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 147 nci maddesi uyarınca hazırlanmış ortak rapordur. 1- İRLEŞMENİN AMACI VE SONUÇLARI : ( Devralan

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

. Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo onaylanmrqtrr. . Bu sermaye piyasasl aracr notu, l?.. I.9... t.b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr. TI]RKIYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracr Notu Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL

Detaylı

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi

Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi Siirekli Efitim Aragtrrma ve Uygulama Merkezi Say: 72180796/419 Konu: TOBB BfU-SnnA E$tim Programlan Hk. l;:. r!.r : trr.rt!_!.lic*q.r"nt 1. ; \r::: \,,,..,.-j {]nasi

Detaylı

usok 0 serom ik" Sayfa No: 2

usok 0 serom ik Sayfa No: 2 usok 0 serom ik" Sayfa No: 2 KURUMsAL ydnnrinr ilrnr,pni unuvr naponu KURUMSAL y6nbriu ir,rcr,nninn uwla BEyANT $irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindan yiiriitmektedir.

Detaylı

cro Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. Murat QAGLAYA Sorumlu gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \

cro Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. Murat QAGLAYA Sorumlu gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \ Crcwe Honruath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. gevki gilinay, ymm Sorumlu Denetci Ycinetim Kurulu Baqkam \ cro Murat QAGLAYA Sorumlu, YMM ardrmcrsr 1377 Sokak No:3/13 Alsancak /izmir Teli+9O

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi

qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi qagrtda B ulunma yr.ikumlur,u cuntin ihr,atind E AXtiF HUSUMET EHT,iWTi Prof. Dr Abuzer KENDIGELEI' I. GENEL OI"ANAK Bilindi!,iiizereSermayePiyasasrKanununun(=SerPK)22.nad. desinin (i) Lendi htikmti ile

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta;

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İle diğer tarafta; BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nda 730270 sicil numarası ile tescilli Büyükdere Cad. 59. Sok. Spine Tower No:243 Kat:2 Maslak - Sarıyer / İSTANBUL adresinde yerleşik

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 76.353.676

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

t{ffiisi&,lon *J'iJ'

t{ffiisi&,lon *J'iJ' i!l lll l! L ii ll8 L. c) e.'2. * i J" f*4 h :*"le t{ffiisi&,lon *J'iJ' Utuivensiresi FEN eilimleni erusrirusu TEz gau5mesroruirueuir naponu ALTNMAS ve KULLAN!!MAsl HAcETTEPE UYGULAMA ESASLAR BRNC BOLUM

Detaylı

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici

mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici A\IRUPA T O P LUL U GU'NU KURAN AI{TI,A $II,IA' NIN 81(1). IVIADDESiNE GORE REKABETI olqulebir",in gnxilde Krsrrffi mr,i owrutuwrz ANrr,agffi ir,igxin KonnisvoN TEBLici (de minimis*) (200L/c 368/07) (EEA

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113

Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 Rapor N o : SYMM 116/ 1548-113 BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME AİT

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Fon Toplam Halka arz tarihi: 26 Kasım 1996 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Yöneticileri Değeri 33.799.135

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. STRATEJİ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 15 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 26.267.484

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015-30.09.2015DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I. GİRİŞ 1.Raporun Dönemi : Bu rapor 01 Ocak 2015 30 Eylül 2015 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2.Ortaklığın Unvanı :

Detaylı

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'NE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/11/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig

SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi BMIN. Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig BMIN SER]\,IAYE PiYASASI FAALiretT,NNi Yrd,. Dog. Dr. Ati AYL cinig sermaye piyasasr, orta ve uzun vadeli iidiinq verilebilir fonlagn, menkul krymetlerin ahm satrmr suretiyle tasarruf sahiplerinden yatlnmcrlara

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA SUNULAN BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL UYGUNLUK RAPORU Başaran Nas

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Groupama Emeklilik

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi

Detaylı

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ

B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ B İ R L E Ş M E S Ö Z L E Ş M E S İ Aşağıda ticaret unvanları, ticaret sicil ve vergi numaraları ile adresleri gösterilen anonim şirketler arasında aşağıdaki şartlarla bir birleşme (devir) sözleşmesi akdedilmiştir.

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri

Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07.11.2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ

MAYIS 2012 FON BÜLTENİ MAYIS 2012 FON BÜLTENİ PİYASALARDAKİ GELİŞMELER Zayıf Halka: Avrupa Ocak ayında yaşadığımız ralli dönemi sonrası son üç aydır, tüm Global piyasalar tam anlamıyla yatay bir bant içerisinde hareket etmektedir.

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AGH) 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i.

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i. l> At}A TEAGF$Z l}t=t{=ttfr A-:i. METSA KlrMETr,i vranenler ric.tnnri a.g.,nin 20 rt -2012 _2013 o ounwrr,nninn lir KAR$LA$TRMAL nagrvrsrz DENErivr RApoRU ,u)/\ traeti.tst= t)t!ntlttv r\.5- METSA KYMET,i

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 30.09.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs C Blok Saray

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

ANoNiM ginreri KARMA BA IMSIZ DENET IVI. 2oL4 YtLtNA ir-igriru $EFFAFLIK RAPORU

ANoNiM ginreri KARMA BA IMSIZ DENET IVI. 2oL4 YtLtNA ir-igriru $EFFAFLIK RAPORU KARMA BA IMSIZ DENET IVI ANoNiM ginreri 2oL4 YtLtNA ir-igriru $EFFAFLIK RAPORU Karma Bagtmsrz Denetim A.$. Kugtepe Mah. Leylak Sk. Nursanlar lg Merkezi K:7 D:24 Mecidiyekdy, gigli/ istanbul - TURKEy Tel:

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB)

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (AGB) 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii

L^J) ilq. sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/ VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii / T.C. BAYINDIRLIK VE iskan BAKANLICI Yapr iqleri GenelMiidiirliifii ilq sayr :B.oe.o.Yic.o.l2.o8/?.' t:'iiiil',:iii KONU : Kazan Muayene Formu VALiLiGiNE (Bayrndrrhkve iskan Mildiirli[ii) ifci: 14.06.1994tarih

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nda 70061 sicil numarası ile kayıtlı ve Halkalı Merkez BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İşbu Birleşme Sözleşmesi (bundan sonra gereken yerlerde Birleşme Sözleşmesi veya Sözleşme olarak anılacaktır.), 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 16/A maddesine dayanılarak 14.07.2003

Detaylı