Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu"

Transkript

1 Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu

2 y SMMM AS Fax: Guney Eski Buyukdere Ba~irnsizCad. Denetirn ye Tel: ey.corn Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a better Maslak, Sariyer working world istanbul-turkey BaUlmslz denetci raporu Deniz Finansal Kiralama AS. Yonetim Kuruluna: Finansal Tablolara IIi~kin Rapor Deniz Finansal Kiralama A.%nin ( 5irket ) 31 Aralik 2014 tarihi itibarlyle hazirlanan bilançosunu, ayni tarihte sona eren yila ait gelir tabiosunu, Ozkaynakiarda muhasebeie~tiriien gelir gider tablosunu, Ozkaynak de~i~im tablosunu, nakit aki~ tabiosunu ye Onemli muhasebe politikalari ile di~er açiklayici notlarin bir ozetini denetiemi~ bulunuyoruz. 5irket Yonetim Kurulu nun SorumIuIu~una 1Ii~kin Açiklama 5irket Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolarin 24 Arahk 2013 tarih ye saydi Resmi Gazete de yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerince Uygulanacak TekdUzen Hesap Ram ye lzahnamesi Hakklnda Tebli~ ile Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketierinin Muhasebe Uygulamalari lie Finansal Tablolari Hakkinda Yonetmelik ye TUrkiye Muhasebe Standartiari ile TUrkiye Finansal Raporiama Standartiarina ye Bankacilik DUzenleme ye Denetieme Kurulu tarafindan muhasebe ye finansal raporiama esaslarina iii~kin yayimianan difler yonetmehk, tebh~, genelge ye açiklamaiara uygun olarak ye hata ya da suistimal dolayisiyia Onemhhk arz eden Oiçude yanh~ bilge içermeyecek ~ekiide hazirlanmasini ye sunulmasini sa~iayacak bir iç kontrol sistemi oiu~turuimasi, uygun muhasebe politikalarinin seciimesi ye uygulanmasindan sorumludur. Yetkili denetim kuruiu~unun sorumiu1u~una iii~kin açiklama Ba~imsiz denetimi yapan kurulu~ olarak uzerimize du~en sorumiuluk, denetlenen finansal tabiolar Uzerinde gort4 bildirmektir. Ba~imsiz denetimimiz, 1 Kasim 2006 tarihli ye sayili Resmi Gazete de yayimlanan Bankalarda Ba~imsiz Denetim Gerçekie~tirecek Kurulu~larin Yetkilendiriimesi ye Faahyetleri Hakkinda Yenetmelik ye Kamu Gozetimi Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurumu ( KGK ) tarafindan yayimianan TUrkiye Denetim Standartiarinin bir parçasi olan Ba~imsiz Denetim Standartlari na uyumlu olarak gerçekie~tiriimi~tir. Finansal tabiolarin Onemhhk arzedecek Olçude bir hata içermedi~ine iu~kin makul guvence sa~layacak ~ekiide ba~imsiz denetim pianianmi~ ye gerçekie~tiriimiøir. Ba~imsiz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutariar ye finansal tablo açiklama ye dipnotlari hakkinda denetim kaniti topiamaya yonehk denetim teknikleri uyguianmi~; bu teknikier istihdam etti~imiz ba~imsiz denetçiierin insiyatifine birakiimi~, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabiolarin hazirianmasi ye sunumu surecindeki Ic kontronerin etkinh~i dikkate ahnarak ye uyguianan muhasebe pohtikalarinin uygunluflu de~eriendiriierek behrienmi~tir. Ancak, amacimiz Ic kontrol sisteminin etkinhoi hakkinda goru~ vermek de~ii, ba~imsiz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amaciyla, 5irket yonetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar le Ic kontrol sistemi arasindaki ili~kiyi ortaya koymaktir. A~a~ida belirtilen ba~imsiz denetim goru~unun olu~turulmasi cm yeterli ye uygun denetim kaniti sa~lanmi~tir. A member fi,molernst &Young Global tim,ted

3 EY Building a better working world G0r14 GOru~Umuze gore, iii~ikteki flnansal tablolar, baton Onemli taraflariyla, Deniz Finansal Kiralama A.~. nin 31 Aralik 2014 tarihi itibariyle mail durumunu ye ayni tanhte sona eren doneme alt faahyet sonuçiari lie nakit akimianni Bankacilik Duzenieme ye Denetieme Kurulu tarafindan muhasebe ye finansal raporiama esaslarina iii~kin oiarak yayimianan diner yonetmelik, tebh~ ye geneigeler lie Bankaciiik DOzenieme ye Denetieme Kurumu tarafindan yapilan acikiamaiara uygun olarak do~ru bir bicimde yansitmaktadir. Mevzuattan Kaynakianan Dider YokUmlUlUkiere Ili~kin Rapor 1) 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu nun ( UK ) 402nd maddesinin dordunca fikrasi uyarinca $irket in 1 Ocak - 31 Arahk 2014 hesap doneminde defter tutma dozeninin, UK lie ~irket esas sozie~mesinin finansal raporlamaya ili~kin hukumlerine uygun oimadi~ina dair Onemb bir hususa rastianmami~tir. 2) TTK nin 402nd maddesinin dordoncu fikrasi uyannca Yonetim Kuruiu tarafimiza denetim kapsaminda istenen açikiamaiari yapmi~ ye talep ediien belgeieri vermi~tir. Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MU~aviriik Anonim Sirketi Global Limited 18 Subat 2015 istanbul, Turkiye A member lirm of Ernst & Younq Global L*TNIed

4 Içinclekiler Sayfa Bilanco (finansal durum tablosu) 1-2 Nazim hesap kalemleri 3 Gelir tablosu 4 Ozkaynaklarda muhasebeie~tiriien gelir gider tablosu 5 Ozkaynak de~i~im tablosu 6 Nakit aki~ tablosu 7 Kar da~itim tablosu 8 Finansal tablolara ili~kin aciklayici dipnotlar 9-62

5 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla bilanco (finansal durum tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak Wade ediimi~tir.) Ba~imsiz denetimden gegmi~ Ba~imsiz denetimden gegmi~ ARtif kalemler Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 TP YP~ Toplam TPI YP Toplam I. Naklt ye Nakit Benzerlerl ye Merkez Bankasi - - II. Gerçe~e uygun deoer farm k!za yansitilan N (net) ( AIim satim amacl rinansal varlikiar I 1 I Gerçe~e uygun de~er farm kar/zarara yansitilan olarak siniflandirilan N AIim satim amaçli torev finansal varhklar III. Bankalar ~ IV. Ters repo i~lemierinden alacaklar - - V. Satilmaya hazirfinansal varliklar (net) VI. Faktoring alacaklari Iskontolu faktorlng alacaklari Yurt ci Yurtd4i KazaniIrnami~ gelirler (-) DI*er faktoring alacakiari Yurtiçi Yurtdi~i -. - VII. Flnansman kredllerl Tuketicl kredileri Kredi kartlari Taksitli ticari krediler - - VIII. Kiralama l~iemieri O~ Kiralama j~iemierlndenaiacakiar l c Flnansal kiralama alacaklari 874.1W , Faaliyet kiralamasi alacaklari 1 it Ill KazaniImami~ gelirler (-) Kiralama konusu yapilmakta clan yatirimlar Kiralama i~lemieri 1cm verilen avanslar k 43.0W IX. Dl~eraIacakIar X. Takipteki alacaklar Taklpteki faktoring alacakiari 10.2 Takipteki finansman kredileri 10.3 Takipteki kiralama i~iemierinden alacaklar Ozel kar~iiikiar(-) : XI. Rlskten korunma amaçli turev finansal varliklar 11.1 Gerçe~e uygun de~er riskmnden korunma amaçlilar Nakit aki~ rlsklnden korunma amaçlilar Yurtdi~indakI net yatirim riskmnden korunma amaçlilar - - XII. Vadeye kadar elde tutulacak yatinmlar (net) XIII. Ba~Ii ortakliklar (net) - XIV. I~tIrakIer (net) XV. I~ ortakliklari (net) XVI. Maddi duran varliklar (net) XVII. Maddl olmayan duran varliklar (net) : ~ereflye 17.2 Di~er 1.07 I XVIII. Pe~in ödenmi; giderler XIX. Carl dönem vergl varii~i XX. ErteIenmi~ vergi varii~i XXI. Ol~er aktifler Ara toplam : l ~ XXII. Sati~ amaçli ewe tutulan ye durdurulan faaliyetlere iii~kin varliklar (net) 22.1 Sati~ amaçli 22.2 Durdurulan faaliyetlere ili~kin Aktiftoplam 817.2~ g ) ) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarmn tamamlaylci bir parçasidir. (1)

6 Denix Finansal Kiralama A.~. 31 Arahk 2014 tarihi itibarlyla bilanco (finansal durum tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade edilmiçtir.) Ba~imsiz denetimden gecmi$ Ba~imsiz denetlmden geçm!~ Pasif kalemler Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 TPI YPI Toplani TPI YP Toplam I. Ahm satim amaçl, turev finansal yokumlulukier : II. Ahnan kred!ier r ~ III. Faktoring borcian -. - IV. Kiralama I~lemlerinden borçlar Flnansal kiralama borçlarr Faaliyet kiralamas borçlari Di~er ErteIenmi~ finansal kiralama giderleri (-). - V. Ihraç edlieri menkul kiymetler (net) Boriolar : : VarIi~a dayali menkul kiymetler Tahviller 10.05! 10.05!. - VI. Di~er borçlar W VII. DI~eryabanci kaynaklar : l3.86~ VIII. Rlskten korunma amaçli t0rev flnarisal yukomioiukier 8.1 Gerçe~e uygun de~er riskinden korunma amaçl,lar Nakit aki~ riskinden korunma amaçlilar Yurtdi~~ndakl net yatirim riskinden korunma amaçlilar.. - ix. Odenecek vergl ye yoktimiuiokier 17 90~ 90~ X. Borç vegiderkar~iiikian 19, ~ Yeniden yapilanma kar~ili~i QaIi~an harlan y0k0niloi0~0 kar~ii,~, 20 l.21~ l.2l~ Diner kar~iiikiar ~ 4.70E XI. Ertelenmi; gellrier XII. Can dönem vergi borcu ( - XIII. Ertelenmlç yang! borcu XIV. Sermaye benzeri krediier Ara toplam ! XV. Sati; amaçii aide tutulan ye durdurulan faallyetlere IIi~kin duran varlik borçlari (net) 15.1 Sati~ amaçli Durdurulan faaliyetlere iii~kin XVI. özkaynaklar ~ Odenmi~ sermaye ! Sermaye yedekleri ! lisse senedi ihraç pnimleni lisse senedi iptal ksnlari Di~er sermaye yedekleri <ar veya Zararda Yeniden Siniflandinilmayacak BirikmI~ Di~er Kapsamli Gelirler veya Giderier 16.4 KSr veya Zararda Yeniden Siniflandinilacak 8inikmi~ Difler Kapsanni Gelinler veya Gidenler 16.5 Karyedekieni ! Yasal yedekler ! 9.74! StatO yedekienl 16.5,3 Ola*anostO yedekler ,4 Dl~erkâryedekleni 16.6 Kàrveya zarar (5.535) (5.535) Gecmi~ yillar kãr veya zarani 23 (63.654) (63.654) DOnem netkârveyazarani 58.11! 58.1U Paslftoplami : ~ ~ Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarln tamamlayicl bir parçasldlr. (2)

7 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 itibariyla nazim hesaplar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade edilmiflr.) Ba~imsz denetimden geçmi; Ba~irnsiz denetimden geçmi; Nazim hesap kalemleri 31 Aralik Aralik 2013 Dipnot TP YP Topiam TP VP Topiam I Riski Ostienilen faktoring I~iemIeri II Riski Ostlenilmeyen faktoring i~iemieri Iii Alinan teminatlar IV Verilen teminatiar V TaahhOtler CayilamaztaahhOtler CayilabilirlaahhUtlcr Kiralama taahholleri Finansal kiralama taahhotieri Faaliyetkiralamataahhotlcri Dl~ercayiIabiIirtaahh0tIer VI Turev flnansai araçlar Riskten koninma amacli turev finansal.. - araçiar Gerçe~e uygun de~er riskinden korunma. - amaçii l~iemler Nakit aki~ riskinden korunma amaçli. - I~Iemler Yurtdi~indaki net yalirim riskinden korunma - amaçii i~iemier AIim satim amaçli i~iemier vadeli alim-satim I~IemIerI Swap aiim satim i~iemieri , AIim satim opslyon i~iernieri Futures aiim satim I~IemIerI Di~er VII Emanet kiymetler Nazim hesaplartoplarm Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. (3)

8 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren ylla alt gelir tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TUrk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) - Ba~imsiz Sa~ImsIz detletimden denetimden yecml; gecriil; locak- bock Gelir V. gldrn kalemlerl Dlpnot 31 Aralik Aralik 2013 I. Esasfaallyetgellrl.d Faktoring gelirled Faktoring alacaldanndan alinan faizler Iskontolu i~er Faktorlng Alacakiarindan Airman Ucret V. Kornisyontar Inkontolu Di$r - - Finanaman kredllenlnden geiiri.r Finanaman kredhierinden airman faizier Flnanaman Krediierinden Alinan Ocretve Koinisyonter - Kiralame gelirlerl Finansal kiralama geliderl FaaiiyeI kiralamasi gelirieri Kiralama I~iemIerInden Alinan Ucretve Komisyoniar II. Flnanaman giderleri (-) 29 ( ) (74.953) 2.1 KuIlanilan kredilera veriien faizier 29 (78.077) (73.319) 2.2 Faktoring i~iemlednden borclara verilen faizier Flnansal kiralama giderleri Ihraç edilen menkul kiymetiere verilen faizler 29 (25.712) (1.520) 2.5 Di~er falz giderlert 2.8 Verilen Ocret vs Konilsyonlar 29 (1.552) (114) III. Brth KIZ (1+11) IV. Esas faaliyet giderlerl (.) 27 (23.576) (21.123) 4.1 Personel glderleri 27 (12.785) (10.172) 4.2 Kidem Iazminali kar~iii~i giderl (134) (77) 4.3 Ara~lirma geliøirme giderlerl 4.4 Genel giderlerl (10.647) (10.874) 4.5 Oi~er V. SrOt faallyet KJZ (III+IV) VI. 0I~.rfaaIIyet gellrleri Bankalardan alinan faizler Ters repo i~iemieninden airmen faizior 6.3 Menkui de~erlerden airman faider AIim satrm~ arragir finansal varirkiardan Gerce~e uygun de~er farm karlzarara yansitilan olarak srnrflandrnlan N Setrlmaya hazir finansal varirklardan. 101, Vadeye kadar elde tululacak yatirimiardan 8.4 TemetlO 90111( Sermeye plyasasi i~iemieri tin TOrev rimansal I~IemIerderi DICer 6.6 Kamblyo l~lamieri kàn Di~er VII. Taklptaki alacakiara iii;kln ass ka~iiikiar (-) 30 (41.733) (26,328) VIII. 0I~.rfaaIiyet gldenlerl (.) 31 ( ) ( ) 8.1 Menkul de~erler de~er d0~0y glderl Gerge~e uygun de~er fartu karizarsrs yansitriam olarak ernitlandirrian lv de~er d0~nie gideri Satilmaya hazir finanasi varliklardan Vadeye kedar elde tutulacakyalrnmlardan 8.2 Duran varliklar deöer d080~ giderterl Maddl dunn varlik de~ar d0909 glderlerl SaIi~ Amagli Elde Tululan ye Durdurulan Faaliyetlere lii;klm Duran Variridar De~er DOnO) Giderlerl ~ereriye de~er doto) gideri Di~er niaddl olmayan durari vai1ikiard6~erd0y0) gidenlerl l9tirak, Bs~I Ormaldik ye I) Oltakkkian De~er D0~0~ Giderleni 8.3 Torayfinaneal I9lemterdenzarar 31 (54.852) ( ) 8.4 KambIyo I!Iernleri zararl 31 ( ) ( ) 8.5 0i~ar (7.330) ( ) IX. Net faallyet Iris (V+...+VIII) X. BIdesm. I;IemI sonrasinda gels olarak kaydedllen lazialik tutan XI. Net parasal pozisyon kanizaran XII. SUrdUrOIen fsallyetler vergl ancesl Iris (IX+X+XI) XIII. SOrdtirOIen Isallyatler vergi karrltii (±) 32 (15.300) (5.890) 13.1 Cmi vergl kar~ii~i 32 (4.887) (29.184) 13.2 ErmeIenmI~ vergl gider etlrial (i) (10.413) 13.3 Ertelenmll vergi gelir eftisi (-) XIV. SUrdOrOIen faallyetler donem net Ida (XII±)(IlI) XV. Durdurulan fasllyctlerden gellrler Satra amagli side lutulan duran varlik gelirlerl 15.2 Ba~Ii Orsakhk, I)lirak ye I~ Ormakirklari Satia Karlan DI~er durdutulan faaliyet gelirlerl - XVI. Durdunilan fasllystlerden glderler (.) 16.1 SatI8 arnaçlr dde tutulan dunn varlik giderlert a~Ip Ortakltk. I~tIrak ye I~ Orlaklrklari Sat,; Zarallan DI~er durdunjian faaliyet giderlert XVII. Durdunjlam faallyetler vergl oncesi Iiz (XV-XVI) XVIII. OLirdurulan faallyeller verge ka~iii~i (±) 18.1 Cart vergi kar;tii~i 18.2 Ertetenmi; vergi older etkiei (+) 18.3 Ermelenml; vergi gellr etldsi (.) XIX. Ourdunilan faallyetler donem net Ida ~(VIItXVIII) XX. Net dsncm kanizaran (XIV+XIX) Hints ba;rna karl zarar (Tam TL) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. (4)

9 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren yila ait ozkaynaklarda muhasebeie~tiriien gelir gider kalemlerine iliflin tablo (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) Ba~imsiz BaOimsiz denetimden denetimden gecml; gecmemi; Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 I. Döncm Kari/Zarari ii. Diner kapsamh gelirler <ar veya zararda yeniden siniflandirilmayacaklar Maddi Duran Varlikiaryeniden De~erIemeAd~Iari/Azaii~Iari Maddi Olmayan Duran Varlikiar Yeniden De~erIeme ArIi~lari/Azali~Iar, Tanimlanm ~ Fayda pianlari Yeniden OIçum Kazanç!ari/Kayiplari karlzarar Di~er Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Siniflandiriimayacak Di~er Kapsamli Gelir ijnsurlari Kar veya Zararda Yeniden Sinifiandirilmayacak Dl~er Kapsamli Gelire Ii~kin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geflri ErteIenml~ Vergi GiderilGeiiri Kar veya Zararda Yeniden Sinitlandirilacakiar Yabanci Para çevirim Farkiari Satilrnaya Hazir Finansal Vari,klarin Yeniden De~erIenie veneya Siniflandirma Gelirleri/Giderleri Nakit Aki~ Riskinden Korunma Gelirleri/Giderieri Yurtdi~indaki I~tetmeye Iliflin Yatirim Riskinden Korunma GelirlerilGiderleri Di~er Kar veya Zarar Olarak Yeniden Siniflandirilacak Di~er Kapsamli Gelir ijnsurlari Kârveya Zararda Yeniden Sinitlandirilacak Di~er Kapsamli Gelire Iliflin Vergiler Donem Vergi Giderilceilri Ertetenmi~ Vergi Gideri/Geliri - - ill. Toplam kapsamli gelir (1+11) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir. (5)

10 Deniz Finansal Kiralama A.~. I Ocak - 31 Arahk 2014 hesap donemine alt ozkaynak de~im tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade edilmi~tir.) 60t,oya Zainod. Vend.!, 01 vera 0...). Yendden Onflavdpkna)ocak Sn7.vdeilac.k 0ZKAV0AI(XALEMLEF00006I ~r (000) (6000 ON 0KU~SI 0.600! 20104! 0!).t Gloom Dove,,, DIre,,, No, Od.,,n6) Samaye Ilwoc (plo! lenny. KM Yin 0(0( (0 040cr Ky KInd K) ) Karvey. 0.a,. V.41(610 POWOvI V.60(681 I 2_j_ 4 1. V.61(401! Y,dOk(Id Veoflie, V.4(6401! (7~~1 (0. I) Zin,, repin Oa.a,n ONCEKI 06(6(60 D(oee, B.3,0.k!y..l Lin. ( I 21.3( ( IJyaov~n. Yap e!lm0(at I Hobbs,, OOzaOjhveO(4,I ElOOl MOhn00be POOHOanU. Vaplan 2 DeOIIIOIOOvINEI6HSH YaOOskJyop.Iq 3( (0. Toplato Kap.ow8 Gel, N864SN G.cç.08ØO.v oe~ ay. Morn, Ic K.1n.IOaodM Coc.Hey6ol.o I. Onomay. A0,,,n~ d.,o460.nrnoy.En1oNy~, 0. DDzeOrneFado PI 0.1,146,. OOvDsE.0I1W(, IL hills a)oDeoz0460ed(e, D9n 000(14400,, Nc4.n6~4o ktp -!Aza0~ I (an nero 21, (0 0. KIt Da),(,m -.._ (21.29(3 (9) (20.340) (I) LI 09(!1400T aly.4.r.,e Aklam)aoTdaOa, (21.301( (I) ) (I) ~3 0101, I Deoso Oan..Bak(y..J ~1 (III!N+...+Il80(Il ) coal o,,6I 08800, Son.. lakiye,i ) l2N T94001IyoosEaV.pda.. D(I0.88o.I.t I DOzeEI,.,,,hOn 0960! b. PoI46,o6!odaVlp,Ial ,16e40 EGhI Yove 640(0.61,1( Iop!nKapsam00007) Nokdno GocnWeyIkH1 v, 0e0100e Mono. IcKaolaIdaedNlGeroeIde0(HI.n I. OamayeAfli,!ro OdeN,I( Sem,ayn Ena,y.o &nO(O Foe. Hole Sanedois 0oo6~000Ie00r cr (0. Oaa,.yn leoze,i Ka cr 0e6(00,20e, 6.40,45(0 M veiai~ 0. DIollo Nd K),, ( L 01,0400,8, (70270) (01.604) ((3.616).9 0)900.9 Tnm40I Vcde(Oe,160w08ITd040r (70270) ( ((1.010) 2 Oi9sr o 001(7.6) 1 1 I(lIr+..., ). 062(8 3. (0.030) $3, (I)D,oaoaobUat;56dm*goIen00qInd.4aI ~.1. (z(t.arnbrornifoydi p(asi onon b!~o (008 kaaaoov001!40,((81... (4) Vs08va ~ 0~ ()9S0,I,0500alOr(e400a( ,,!jyn.aeOdlfrIl8Ol,00fl100a mtOplpbso. (6) DH~vn y..bs 4aj-4o,,0,oo.eo. D t.517ba O6 rakyoonist,d,(n(a,oy 6(kaplao,6. p , pa(oo 9, 60~ Oh moo (a..kd44nbpOO8h (0108 6&6O OnlaoI Takip eden dipnotlar t inansal tablolarin tamamlayici parçasini oiu~tururiar. (6)

11 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren yila ait nakit aki~ tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) 8a~imsiz Ba~imsiz denetimden denetimden gecmi; gecmenhi$ 31 Aralik Aralik 2013 A. Esas faaliyetlere iliflin nakit aki~iari 1.1 Esas faaliyet konusu aktif ye pasiflerdeki deoi~irn öncesi faaliyet kari (36.215) Alinan faizier/kiralama gelirleri Odenen Faizier/Kiralama Giderieri Kiralania giderleri Alinan temettuier Alinan ucret ye komisyonlar Elde edilen dioer kazançlar Zarar olarak muhasebeie~tirilen takipteki alacakiardan tahsilatlar Personele ye hizmet tedarik edeniere yapilan nakit odemeler Odenen vergiler Di~er ; (11.484) (4.057) ( ) (9.633) (33.667) ( ) 1.2 Esas faaliyet konusu aktif ye pasiflerdekl de~i~im ( ) ( ) Faktoring alacakiarindaki net (arti~) azaii~ Finansman kredilerindeki net (arti~) azaii~ Kiralama i~iemierinden alacakiarda net (arti~) azaii~ Di~er aktiflerde net (arti~) azaii~ Faktorlng borçlarindaki net arti~ (azaii~) Kiralama l~iemierinden borclarda net art ~ (azaii~) Alinan kredilerdeki net arti~ (azali~) Vadesl geimi~ borçlarda net arti~ (azaii~) Di~er borçlarda net arti$ (azaliç) ~ ( ) (23.589) (87.219) ( ) (71.278) I. Esas faaliyetierinden kaynaklanan net nakit aki~i ( ) B. Yatirim faaliyetlerine iil~kin nakitaki~iari 2.1 iktisap edilen ba~li ortaklik ye i~tirakier ye i~ ortakliklari 2.2 Elden çikarilan ba~ii ortaklik ye i~tirakier ye i~ ortakliklari 2.3 Satin alinan menkuller ye gayrimenkuiler 2.4 Elden çikarilan menkul ye gayrimenkuller 2.5 Elde edilen satilmaya hazir finansal varlikiar 2.6 Elden çikarilan satilrnaya hazir finansal varlikiar 2.7 Satin alinan vadeye kadar elde tutulacak yatirimlar 2.8 Satilan vadeye kadar elde tutulacak yatirimlar 2.9 Di~er 9,10 9,10 5 (24.250) 944 (665) II. Yatinm faaliyetlerlnden kaynakianan (kullamlan) net nakit aki~i (23.971) C. Finansman faallyetlerine lii~kin nakit aki~iari 3.1 Kredilerye ihrac edilen menkul de~erierden sa~ianan nakit 3.2 Krediler ye ihraç edilen menkul de~erierden kaynakianan nakit çiki~t 3.3 Ihraç edilen sermaye araçlari 3.4 TemettU odemeieri 3.5 Finansal Iciralamaya Ni~kin odemeier 3.6 Diner (2.907) III. Flnansman faaliyetlerinden sa~ianan (kullanilan) net nakit Doviz kurundaki de~l~lmin nakit ye nakde e~de~er varlikiar Ozerindeki etkisi V. Nakit ye nakde e~de~er varlikiardaki net arti~ (azali~) (99.573) VI. Donem ba~rndaki nakit ye nakde e~de~er varlikiar VII. Donem sonundaki nakitve nakde e~de~ervariikiar Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir. (7)

12 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren ylla ait kar da~itimi tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak Wade ediimi~tir.) I. DONEM KARININ DAGITIMI BIN TURK LIRASI Carl Dönem Onceki Dönem ( ) (1 (31/ ) 1.1 DONEM KARl ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER (-) (15.300) (5.690) KururniarVergisi (GelirVergisi) (4.887) (29.164) GelirVergisi Kesintisi Dl~erVergi ye Yasal YukDmlUlukler (**) (10.413) A. NET DONEM KARl ( ) (~ l.a GEQMIç DONEM ZARARI (-) 1.4 BIRINCI TERTIP YASAL YEDEKAK~E (-) 1.5 KURULU$TA BIRAKILMASI ye TASARRIJFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DASITILABILIR NET DONEM KARl [(A fl 1.6 ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU (-) Hisse Senedi Sahiplerine Initiyazli Hisse Senedi Sahiplerlne Katilma Intifa Senetlerine Kara I~tirakIi Tahvlllere Kar ye Zarar OrtakilUl Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELETEMETTU (-) 1.8 YONETIM KURULUNA TEMETrU (-) 1.9 ORTAKLARA IKINCI TEMETTU (-) Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Katilnia Inufa Senetlerine KSra I~tlrakli Tahvillere Car ye Zarar 0rtakIi~i Belgesi Sahipierine 1.10 KINd TERTIP YASAL YEDEK AK~E (-) 1.11 STATU YEDEKLERI (-) LAc~ANUSTU YEDEKLER 1.13 DIOERYEDEKLER 1.14 OZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAÔITM 2.1 DAOITILAN YEDEKLER 2.2 IK1NCI TERTIP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine tmtiyazii Hisse Senedi Sahiplerine Katilma Intifa Senetlerine Kàra I~tirakIi Tahyillere KarveZarar0rtakii~i Belgesi Sahiplerine 2.4 PERS0NELE PAY (-) 2.5 YONETIM KURULUNA PAY (-) Iii. HISSE BA$INA KAR 3.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE JL) 3.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) 3.3 IMTIYAZL1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (TL) 3.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) IV. HISSE BA~INA TEMETTU 4.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE FL) 4.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) 4.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE JL) 4.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) (*) Finansal tablolara iiiçkin olarak hazirlanmakta olan kar da~itimi, Genel Kurul tarafindan kararia~tiriimakta clup, finansal tablolarin duzenlendi~i tarih itibariyla Genel Kurul toplantisi henoz gerçekie~tirilmemi~tir. (**) Bankacilik Ouzenleme ye Denetleme Kurumu tarafindan erteienmi~ vergi varlikiarina iii~kin gelirtutarlannin nakit ya da iç kaynak olarak niteiendiriiemeyece~i ye dolayisiyia donem karinin bahse konu yarlikiardan kaynaklanan kisminin kar da~itimina ye serrnaye artirimina konu edilmemesi gerekti~i mutaiaa edilmektedir. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyle ~irketin ertelenmi~ vergi varlikiarindan kaynakianan ertelenmiç vergi geliri bulunrnamaktadir (31 Aralik 2013: erteienmi~ vergi geliri TL). (***) $irket in 2013 yilinda gerçekie~en Denizbank AG pay sati~indan oiu~an TL sat ~ karinin %75 i clan TLsi Kurumlar Vergisi 5/ic maddesi kapsaminda Kurumlar vergisinden istisna ediimi~tir. Istisna edilen tutarin 5 yil yedeklerde tutulniasi sebebiyle kar da~itimina konu ediimemi~tir. Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayidl bir parcasldlr. (8)

13 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iliflin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) 1. ~irket in organizasyonu ye faaliyet konusu Deniz Finansal Kiralama A.~. ( 5irket ) 1997 yilinda kuruimu~ olup, ana faaliyet konusu mevzuat hukumleri çerçevesinde yurtici ye yurtdi~i finansal kiralama faaliyetcerinde bulunmaktir. 5irket in merkezi BUyUkdere Caddesi, No: 141, Kat: 7 Esentepe - 5i~Ii I Istanbul! Turkiye adresindedir. 5irket, Denizbank Finansal l-iizmetler Grubu na ba~li olup en buyuk hissedarlari %51 oraninda Denizbank AG ye %49 oraninda Denizbank A.5. dir. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla 5irket in çaii~an sayisi 123 ki~idir (31 Aralik 2013: 108). Odenecek temettu: 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla 5irket in Odenecek temettqso bulunmamaktadir. Finansal tablolarin onaylanmas,: Finansal tablolar Yonetim Kurulu tarafindan onayianm ~ ye 18 5ubat 2015 tarihinde yayinlanmasi cm yetki veriimi~tir. Genel Kurul un finansal tablolari de~i~tirme yetkisi bulunmaktadir. 2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar 2.1 Sunuma iii~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlari 5irket, fmnansaltablolarini Bin Turk Lirasi ( TL ) olarak, Bankacilik Duzenlemeve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafindan 24 Aralik 2013 tarihli ye sayili Resmi Gazetede yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerinin Muhasebe Uygulamalari ile Finansal Tablolari Hakkinda Yonetmelik ile Kamuya Açiklanacak Finansal Tablolarin Biçim ye Içeri~i Hakkinda TebIiO ( Finansal Tablolar TebliOi ) çerçevesinde Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlan Kurumu ( KGK ) tarafindan yururiu~e konulan Turkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari ( TMSITFRS ) ile bunlara ili~kin ek ye yorumlara uygun olarak haziriami~tir. Finansal kiralama, faktoring ye finansman ~irketierinin finansal tablolari BDDK tarafindan anhlan ~irketiere yoneuk belirlenen formatlara gore hazirlanarak kamuya lan edilir. Finansal tablolar, gerçe~e uygun de~erleri ile yansitilan turev finansal araçlar haricinde tarihi maliyet esasina gore hazirlanmaktadir. (9)

14 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iiiç.kin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) NetIe~tirmeImahsup Finansal varlik ye yqkumiulukier, gerekli kanuni hakkin bulunmasi, soz konusu varlik ye yukonilulukleri net olarak de~eriendirmeye niyet olmasi veya varlikiarin elde edilmesi ile yukqmluluklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti~i dururniarda net olarak gosterilirler i~ietmenin surekliliui çirket, finansal tablolarini i~letmenin surekuhi~i ilkesine gore haziriami~tir KuIlanilan para birimi ~irket in finansal tablolari, faaliyette bulundu~u temel ekonomik çevrede gegerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunuimu~tur. I~letmenin finansal durumu ye faaliyet sonucu, ~irket in gecerli para birimi olan ye finansal tablo cm sunum para birimi olan Turk Lirasi ( TL ) cinsinden ifade ediimi~tir Muhasebe politikalarinda deui~ikiikier Kar~da~tirmah bilgiler ye onceki dönem tarihli finansal tablolarin yeniden duzenlenmesi Finansal durum ye performans trendlerinin tespitine imkan vermek uzere, çirket in finansal tablolari onceki donemle kar~iia~tirmali olarak hazirlanmaktadir. Finansal tablo kalemlerinin gosterimi veya siruflandirilmasi de~i~ti~inde kar~ila~tirilabilirli~i sa~lamak amaciyla, Onceki donem finansal tablolari da buna uygun olarak yeniden siniflandirilir ye Onemli farkliliklar açiklanir. lliçikteki finansal tablolarda 31 Aralik 2013 tarihi itibarlyle sunulan; çirket in konsolide olmayan mali tablolaridir. ~irket ayrica 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle ba~li ortaklioi olan Pupa Gayrimenkul Kiralama ye Yonetim Hizmetleri A.~. deki hisselerinin ayni tarihteki devri nedenlyle 31 Aralik 2013 tarihli konsolide rapor haziriami~tir Muhasebe politikalarindaki deüi~ikiikier Yeni bir TMS/TFRS nin ilk kez uygulanmasindan kaynakianan muhasebe politikasi de~i~ikiikieri soz konusu TMSITFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun olarak; herhangi bir geçi~ hukmu yer almiyorsa, veya muhasebe politikasinda iste~e ba~ii Onemli bir de~i~ikiik yapiimi~sa geriye donuk olarak uygulanmakta ye Onceki donem finansal tablolari yeniden dozenlenmektedir. çirketln can yil içerisinde Onemli bir muhasebe politikasi de~i~ikli~i bulunmamäktadir Muhasebe tahminlerindeki de~i~ikiikier ye hatalar Muhasebe tahminlermndeki de~i~iklikler, yalnizca bir doneme iii~kin ise, de~i~ikli~in yapildi~i can donemde, gelecek donemlere iii~kin se, hem deoi~ikli~in yapiidi~i donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulanir. ~irket in carl yil içerisinde muhasebe tahminleninde onemli bir de~i~iku~i olmami~tir. Tespit edilen Onemli muhasebe hatalani geniye donuk olarak uygulanir ye Onceki donem finansal tablolari yeniden duzenlenir. (10)

15 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iii~kin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin TUrk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade edilmiçtir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) Standartlarda deöiciklikler ye yorumlar Yeni ye duzeitilmi~ standartlar ye yorumlar 31 Aralik 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap donemine ait finansal tablolarin hazirlanrnasinda esas alinan muhasebe politikalari a~a~ida Ozetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ye de~i~tiriimi~ TFRS standartlari ye TFRYI( yorumlari di~inda Onceki yilda kullanilanlar ile tutarli olarak uyguianmi~tir. Bu standartlarin ye yorumlarin ~irket in mali durumu ye performansi uzerindeki etkileri ilgili paragraflarda agikianmi~tir. I Ocak 2014 tarihinden itibaren gecerli olan yeni standart, de~i~ikiik ye yorumlar a~aöidaki gibidir: TMS 32 Finansal Araclar: Sunum - Finansal Varlik ye Borçlarin NetIe~tiriImesi (DeUi~iklik) De~içikIik muhasebeie~tiriien tutarlari netie~tirme konusunda mevcut yasal bir hakkinin bulunmasi ifadesinin anlamina açiklik getirmekte ye TMS 32 netle~tirme prensibinin e~ zamanli olarak gerçekie~meyen ye brut Odeme yapilan hesapla~ma (takas borolari gibi) sistemlerindeki uygulama alanina açiklik getirmektedir. SOz konusu standardin ~irket finansal durumu veya performansi Uzerinde Onemli bir etkisi olmamiçtir. TFRS Yorum 21 Vergi ye Vergi Benzeri YUkUmlulUkler Bu yorum, vergi ye vergi benzeri yukumiuiu~un i~letme tarafindan, Odemeyi ortaya çikaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekieçti~i anda kaydedilmesi gerekti~ine açiklik getirmektedir. Ayni zamanda bu yorum, vergi ye vergi benzeri yukumi0i0~un sadece ilgili yasalar çerçevesinde Odemeyi ortaya çikaran eylemin bir donem içerisinde kademeli olarak gerçekle~mesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebiiece~ine açiklik getirmektedir. Asgari bir e~i~in a~iimasi halinde ortaya çikan bir vergi ye vergi benzeri yokumiuluk, asgari e~ik a~iimadan yokomluluk olarak kayitlara alinamayacaktir. SOz konusu yorum $irket cm geçerli de~iidir ye $irket mn fmnansal durumu veya performansi Uzermnde hiçbir etkisi olmami~tir. TMS 36 Varhklarda De~er DUflkIQU Fmnansal olmayan varlikiar 1cm geri kazanilabilir deöer açiklamalari (De~i~ikIik) TARS 13 Gerçe~e uygun de~er OlçUmleri ne getirilen de~içikiikten sonra TMS 36 Varliklarda de~er d($ukiuflo standardindaki deoer du~ukio~0ne u~ram ~ varlikiarin geri kazanilabilir de~erlerine iii~kmn bazi açiklama hukomleri de~i~tiriimi~tir. De~i~ikIik, de~er du~ukiu~une u~rami~ varlikiarin (ya da bir varlik grubunun) gerce~e uygun de~erinden elden çikarma maliyetleri d0~0imq~ geri kazanilabilirtutarinin OIçUmU ile ilgili ek açiklama hukumleri getirmi~tir. SOz konusu standardin çirket mn finansal durumu veya performansi Uzermnde Onemli bir etkisi olmami~tir. TMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeIe~tirme ye Olcme TUrev Urunlerin devri ye riskten korunma muhasebesinmn devamiiii~i (Deöi~ikIik) Standarda getirilen de~i~iklik, fmnansal riskten korunma aracinin kanunen ya da duzenlemeler sonucunda merkezi bir kar~i tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasini zorunlu kilan hokme dar bir istisna getirmektedir. Soz konusu standardin çmrket mn fmnansal durumu veya performansi uzerinde bir etkisi olmami~tir. (11)

16 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iii~kin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin TUrk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna ili~kin esaslar (devami) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (De~i~iklik) TFRS 10 standardi yatirim ~irketi tanimina uyan ~irketierin konsolidasyon hukurnlerinden muaf tutuirriasina ili~kin bir istisna getirmek 1cm de~i~tiriimi~tir. Konsolidasyon hukumlerine getirilen istisna He yatirim ~irketierinin ba~li ortakliklarini TFRS 9 Finansal Araçlar standardi hukümleri çerçevesinde gerçe~e uygun de~erden muhasebeie~tirmeieri gerekmektedir. SOz konusu de~i~ikiioin çirket mn finansal durumu ye performansi uzerinde higbir etkisi olrnamiçtir. ii) Yayinlanan ama yururiu~e girmemi~ ye erken uygulamaya konulmayan standartlar a~aüidaki gibidir: Konsolide olrnayan finansal tablolarin onaylanma tarihi itibariyle yayimianmi~ fakat carl raporlarna donemi cm henuz yururl0~e girmemi~ ye Sirket tarafindan erken uygulanmaya ba~ianrnarni~ yeni standartlar, yorumlar ye de~i~iklikier a~a~idaki gibidir. ~irket aksi belirtilmedikce yeni standart ye yorumlarin yuroriu~e girmesinden sonra konsolide olrnayan finansal tablolarini ye dipnotlarini etkileyecek gerekli de~i~ikiikieri yapacaktir. TFRS 9 Finansal Araçlar Siniflandirma ye Aciklama Aralik 2012 de yapilan de~i~iklikie yeni standart, I Ocak 2015 tarihi ye sonrasinda ba~iayan yillik hesap donemleri için gecerli olacaktir. TFRS 9 Finansal Araçlar standardinin ilk safhasi finansal varlikiarin ye yukurnluluklerin blçolmesi ye siniflandirilrnasina iii~kin yeni hukumler getirmektedir. TFRS 9 a yapilan de~i~ikiikler esas olarak finansal varlikiarin siniflama ye OIçQmQnU ye gerçe~e uygun de~er farki kar veya zarara yansitilarak Olçulen olarak siniflandirilan finansal yukumluluklerin OlçUmUnU etkileyecektir vs bu tur finansal yukumlqluklerin gerçe~e uygun de~er de~i~iklikierinin kredi riskine ili~kin olan kisminin diner kapsamli gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. ~irket, standardin finansal durumu ye performansi uzerine etkilerini standardin di~er safhalari KGK tarafindan kabul edildikten sonra deflerlendirecektir. TMS 19 Tanimlanmi~ Fayda Planlari: cali~an Katkilari (DeUi~iklik) TMS 19 a gore tanimlanrni~ fayda planlari muhasebele~tiritirken çali~an ya da Uçuncu taraf katkilari goz Onune alinmalidir. De~i~iklik, katki tutari hizmet verilen yil sayisindan ba~imsiz se, i~letmeierin soz konusu katkilari hizmet donemlerine yaymak yerine, hizmetin verildi~i yilda hizmet maliyetinden dq~erek muhasebele~tirebileceklerini acikli~a kavu~turmu~tur. De~i~iklik, 1 Temrnuz 2014 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri 1cm geriye donuk olarak uygulanacaktir. SOz konusu de~i~ikli~in ~irket mn finansal durumu ye performansi Uzermnde hicbir etkisi olmayacaktir. ThRS 11 Mu~terek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (DeUi~ikIikIer) TFRS 11, faaliyeti bir i~letrne te~kil eden muflrek faaliyetlerde ortaklik payt edinimi muhasebesi He ilgili rehberlik etmesi 1cm de~i~tirilmi~tir. Bu de~iklik, TFRS 3 l~ietme Birle~meierVnde belirtildi~i ~ekilde faaliyeti bir i~ietme te~kii eden bir mu~terek faaliyette ortaklik payl edinen i~letmenin, bu TFRS de belirtilen rehberlik ile ters d(4enler haric, TFRS 3 ye dioer TFRS Ierde yer alan i~letme birle~meleri muhasebesmne ili~kin turn ilkeleri uygularnasini gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen iøtrne, TFRS 3 ye i~letme birle~meleri lie ilgili difler TFRS lerin gerektirdi~i bilgileri açiklarnalidir. De~iklikIer, 1 Ocak 2016 ye sonrasinda baçlayan yiiiik hesap donernieri için ileriye donok olarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. SOz konusu de~i~ikii~in ~irket in finansal durumu ye perforrnansi uzerinde hicbir etkisi oirnayacaktir. (12)

17 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iliflin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin TUrk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade edilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) TMS 16 ye TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ye Itfa Yontemlerinin AçikIi~a Kavu~turuImasi (TMS 16 ye TMS 38 deki De~i~ikIikler) TMS 16 ye TMS 38 deki De~iklikIer, maddi duran varlikiar cm hasilata dayali amortisman hesaplamasi kulianimini yasaklami~ ye maddi oimayan duran varlikiar için hasilata dayali amortisman hesaplamasi kullanimini onemli OlçOde siniriandirmi~tir. De~i~ikiikier, 1 Ocak 2016 ye sonrasinda ba~iayan yillik hesap donemieri cm ileriye donuk olarak uygulanacaktir. Erken uygulamaya izin verllmektedir. Soz konusu deoi~ikli~in ~irket in finansal durumu ye performansi uzerinde hiçbir etkisi olmayacaktir. TMS 16 Maddi Duran Variiklarve UMS 41 Tarimsal Faaliyetler: Ta~iyici Bitkiler(De~i~iklikler) TMS 16 da, ta~iyici bitkiler in muhasebele~tirilmesine ili~kin birde~i~iklikyapilmiçtir. Vayinianan de~i~ikiikte uzom asmasi, kauçuk aoaci ya da hurma a~aci gibi canli varlik sinifindan alan ta~iyici bitkilerin, olgunla~ma doneminden sonra bir donemden fazla OrOn verdi~l ye i~letmeier tarafindan UrLin verme omru soresince tutuldu~u belirtilmektedir. Ancak ta~iyici bitkiler, bir kere oigunla~tiktan sonra Onemli biyoiojik donu~omden geçmedikleri 1cm ye i~levleri imalat benzeri oldu~u için, de~içiklik ta~iyici bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsaminda muhasebeie~tirilmesi gerekti~mni ortaya koymakta ye maiiyet modeli ya da yeniden deflerieme modeli ile de~erlenmesine izin vermektedir. Ta~iyici bitkilerdeki Urun ise TMS 41 deki sati~ maliyetleri dq~uim0~ gerçe~e uygun de~er modeli lie muhasebeleflriiecektir De~iklikler, 1 Ocak 2016 ye sonrasinda ba~layan yillik hesap donemleri 1cm iieriye donuk olarak uygulanacaktir. Erkeri uygulamaya izin verilmektedir. De~i~ikIik ~irket için geçerli deflhldir ye çirket mn finansal durumu veya performansi Uzermnde etkisi olmayacaktir. TMSITFRS Ierde Yillik iyiieçtirmeler KGK, Eylui 2014 de DOnemine ili~kmn YiIlik lyiie~tirmeier ye DOnemine iii~kmn Villik Iyile~tirmeler ile ilgili olarak a~a~idaki standart defli~ikliklermni yayinlanmi~tir. De~i~iklikler I Temmuz 2014 den itibaren ba~layan yillik hesap donemleri cm geçerlidir. YiIIik iyile~tirmeler Donemi TFRS 2 Hisse Bazi, Odemeler: Hakedi~ ko~ullari ile (gill tanimlar deoi~mi~ olup sorunlari gidermek icin performans ko~uiu ye hizmet ko~uiu tanimlanmi~tir. DeOi~iklik ileriye donuk olarak uygulanacaktir. TFRS 3 I~Ietme BirIe~meieri Sir i~letme birle~mesindeki Ozkaynak olarak siniflanmayan ko~ullu bedel, TFRS 9 Finansal Araclar kapsaminda oisun ya da olmasin sonraki donemlerde gerçe~e uygun de~erinden oiçulerek karveya zararda muhasebeie~ir. De~i~iklik i~letme birie~meleri 1cm iieriye donuk olarak uygulanacaktir. TFRS B Fealiyet BolUmleri De~i~iklikler ~u ~ekildedir I) Faahyet balumleri standardin ana ilkeieri ile tutarli olarak birle~tiriiebiiir/ topluia~tiriiabmiiir. Ii) Faaliyet varliklarinin toplam varliklar lie mutabakati, bu mutabakat i~ietmenmn faahyetlere ih~kin karar almaya yetkili yunetici sine raporlaniyorsa açiklanmahdir. De~i~iklikier geriye donok olarak uygulanacaktir. (13)

18 Deniz Finansal Kiralama A.?. 31 Aralik 2014 tarihi itibarlyla finansal tablolara iliflin dipnotiar (Tutarlar aksi belirtiimedikçe bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) 2. Finansai tablolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) YMS 16 Maddi Duran Varfikiar ye TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlikiar TMS 16.35(a) ye TMS 38.80(a) daki de~ikiik yeniden de~eriemenin a~a~idaki ~ekiide yapiiabiiece~ini açikii~a kavu~turmu~tur i) Varii~in brut defter de~eri piyasa de~erine getirilecek ~ekiide duzeltilir veya fl) varli~in net defter de~erinin piyasa de~eri belirlenir, net defter de~eri plyasa deoerine gelecek ~ekiide brut defter de~eri oransai olarak duzeltilir. De~içikIik geriye danuk olarak uyguianacaktir. TMS 24 IIi~ki!i TarafAçiklamalart De~i~ikIik, kilit yonetici personeli hizmeti veren yonetici i~ietmenin ili~kiii taraf acikiamaiarina tabi ili~kili bir taraf oidu~unu açikli~a kavu~turmu~tur. DeOi~ikIik geriye donuk olarak uygulanacaktir. YiIiik iyiie~tirmeler Dbnemi TFRS 3 I~1etme BirIe~meIeri De~i~ikiik lie i) sadece i~ ortakliklar,nin de~il md~terek ania~maiarin da TFRS 3 Un kapsaminda oimadi~i ye ii) bu kapsam istisnasinin sadece m($terek ania~manin finansal tablolarindaki muhasebeleçmeye uygulanabilir oiduou açikii~a kavu~turuimu~tur. De~i~ikIik ileriye donuk alarak uygulanacaktir. TFRS 13 Gerçe~e Uygun De~er OIçumU Karar Gerekçe!eri TFRS 13 deki portfoy istisnasinin sadece finansal varlik, finansai yukumluluklere de~ii TMS 39 kapsamindaki di~er sozle~meiere de uyguianabiiece~i açikianmi~tir. De~i~ikiik ileriye donuk olarak uygulanacaktir. TMS 40 Yatirim Ama cii Gayrimenkuller Gayrimenkuiun yatirim amach gayrimenkul ye sahibi tarafindan kullanilan gayrimenkul olarak siniflanmasinda TFRS 3 ye TMS 40 un kar~ihkli iii~kisini açikli~a kavu~turmu~tur. Deöi~ikIik ileriye donuk olarak uyguianacaktir. SOz konusu de~i~ikhkierin çlrket in flnansal durumu veya performansi Uzerinde Onemh bir etkisi olmasi beklenmemektedir. Uluslararasi Muhasebe Standartlari Kurumu (IJMSK) tarafindan yayinianmi~ fakat KGK tarafindan yayinianmami~ yeni ye duzeltilmiç standartlar ye yorumlar A~a~ida hstelenen yeni standartlar, yorumlar ye mevcut UFRS standartiarindaki de~i~ikhkier UMSK tarafindan yayinlanmiç fakat carl raporlama donemi cm henuz yururiu~e girmemi~tir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ye de~i~ikiikler henuz KGK tarafindan TFRS ye uyarianmami~tir/yayinlanmami~tir ye bu sebeple TFRS nin bir parçasini olu~turmazlar. çlrket konsohde olmayan finansal tablolarinda ye dipnotlarda gerekh de~i~ikiikleri bu standart ye yorumlar TFRS de yurdriq~e girdikten sonra yapacaktir. (14)

19 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihi itibarlyla finansal tablolara iliflin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TUrk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade edilmi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) YiIIik iyiie~tirmeier Dönemi WAS 13 Gerçeg~e Uygun De~er Olgumu Karar Gerekçeleri nde aciklandi~i Ozere, Ozerierinde faiz cram belirtilmeyen kisa vadeli ticari alacak ye borçlar, iskonto etkisinin Onemsiz oidu~u durumlarcia, fatura tutarindan gosterilebilecektir. De~i?iklikler derhal uygulanacaktir. YiIIik Iyiie~tirmeIer Donemi UFRS 15- MU~terilerle Yapilan Sozle~meIerden Do~an Hasilat UMSK Mayis 2014 de UFRS 15 MQ~teriierle Yapilan SOzle~meIerden Do~an Hasilat standardini yayiriiami~tir. Standarttaki yeni be~ a~amaii model, hasilatin muhasebele~tirme ye OIçUm He ilgili gereklilikleri açikiamaktadir. Standart, mu~terilerie yapilan sozle~melerden dooan hasliata uygulanacak olup bir i~letmenin olaflan faaliyetleri He ilgili olmayan bazi finansal oimayan varlikiarin (Orne~in maddi duran varlikçiki~iari) sati~inin muhasebeieçtirilip OlçOlmesi icin model olu~turmaktadir. UFRS 15,1 Ocak 2017 ye sonrasinda ba~iayan yillik hesap donemleri için uyguianacaktir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15 e geci~ cm iki alternatif uygulama sunuimu~tur; tam geriye donuk uygulama veya modifiye edilmi~ geriye donuk uygulama. Modifiye ediimi~ geriye donuk uygulama tercih edildi~inde Onceki danemler yeniden duzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlannda kar~ila~tirmali rakamsal bilgi veriiecektir. SOz konusu de~i~ikliomn çirket in finansal durumu ye performansi uzerindeki etkileri de~erlendiriimektedir. UFRS 9 Finansal Araclar Nihai Standart (2014) UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar Muhasebele~tirme ye Olçme standardinin yerine geçecek clan ye siniflandirma ye Olçme, deoer du~0kluo0 ye finansal riskten korunma muhasebesi a~amalarindan olu~an projesi UFRS 9 Finansal Araçlar i nihai olarak yayinlam;~tir. UFRS 9 finansal varlikiarin içinde yonetildikieri Ic modelini ye nakit akim Ozellikierini yansitan akilci, tek bir siniflama ye olçqm yakia~imina dayanmaktadir. Bunun Uzerine, kredi kayiplarinin daha zamaninda muhasebelectirilebilmesini sa~layacak iieriye yonelik bir bekienen kredi kaybi modeli lie de~er dqcukluou muhasebesine tabi olan tum finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kuruimuctur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ye di~er icletmelerin, finansal borçiarini gerçe~e uygun de~eri ile Olçme opsiyonun seçtikleri durumiarda, kendi kredi de~erliliklerindeki ducuce ba~ii olarak finansal borcun gerçe~e uygun de~ermndeki azalmadan doiayi kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu do~uran kendi kredi riski denhlen sorunu ele aimaktadir. Standart ayrica, risk yonetimi ekonomisini muhasebe uygulamalari ile daha iyi ilickilendirebilmek cm gehctiriimic bir finansal riskten korunma modeb içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasinda ba~layan ytilik hesap donemieri cm geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izmn verilmektedir. Ayrica, finansal araçlann muhasebesi de~ictirilmeden kendi kredi riski lie ilgili de~icikliklermnmn tek bacina erken uygulanmasina izin verilmektedir. çirket standardin finansal durumu ye performansi Uzerine etkiiermni deoeriendirmektedir. UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Ozkaynak Yontemi (UMS 27 de De~içiklik) AOustos 2014 te UMSK, icietmelermn bireyseifmnansaitabiolarinda ba~h ortaklikiarve ictirakierdeki yatirimiarin muhasebelectirilmesmnde Ozkaynak yonteminin kuhanilmasi seçene~ini yeniden sunmak 1cm UMS 27 de de~iciklik yapmi~tir. Buna gore icietmelermn bu yatirimlan: mahyet de~eriyie UFRS 9 (veya UMS 39~a gore veya ozkaynak yontemini kunanarak muhasebeleçtirmesi gerekmektedir. (15)

20 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Arahk 2014 tarihi itibarlyla finansal tablolara iliflin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtiimedikçe bin TUrk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade edilmiçtir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iliflin esaslar (devami) løtmelerin ayni muhasebele~tirmeyi her yatirim kategorisine uygulamasi gerekmektedir. Bu deoiciklik 1 Ocak 2016 ye sonrasinda ba~iayan ylilik raporlama danemleri 1cm geçerli olup, geçmi~e donuk olarak uygulanmalidir. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açiklanmalidir. SOz konusu de~i~ikii~in ~irket in finansal durumu ye performansi Uzerindeki etkileri deoerlendirilmektedir. UFRS YilIik iyiie~tirmeler, Dönemi UMSK, EyiUl 2014 te UFRS Terdeki yillik iyile~tirmeierini, UFRS YilIik IyiIe~tirmeler, DOnemrni yayiniami~tir. Dokoman, de~ikiikiermn sonucu olarak de~içikii~e u~rayan standartlarve ilgili Gerekçeler hariç, dart standarda beç de~ikiik getirmektedir. Etkilenen standartlar ye de~ikiiklermn konulari a~a~idaki gibidir: - UFRS 5 Sati~ Amaçli Bide Tutulan Duran Varlikiar ye Durdurulan Faaliyetler elden çikarma yontemierinde deoi~ikiik - UFRS 7 Fmnansal Araçlar: Açiklamalar hizmet sozie~meleri; de~mklikierin UFRS 7ye ara danem Ozet fmnansal tablolara uygulanabilirii~i - UMS 19 çali~aniara Sa~Ianan Faydalar iskonto oranina iii~kmn boigesel pazar sorunu - UMS 34 Ara Donem Finansal Raporlama bilginin ara danem finansal raporda ba~ka bir bolumde açiklanmasi Bu deoi~ikiik 1 Ocak 2016 ye sonrasinda ba~iayan yillik raporlama danemleri cm geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. SOz konusu de~içikiermn ~irket in finansal durumu ye performansi Ozerindeki etkileri de~erlendirilmektedir UFRS love UMS 28: Yatirimcr i~ietmenin I~tirakveya i~ OrtakIi~ina Yapti~i Varlik Sati~Iari veya Katkilari - Deöi~ikIikIer UMSK, EylOI 2014 te, UFRS love UMS 28 deki bir i~tirak veya i~ ortakliflina verilen bir ba~ii ortakii~in kontrol kaybini ele almadaki gereklilikler arasindaki tutarsizli~i gidermek cm UFRS love UMS 28de de~i~ikiik yapmi~tir. Bu de~i~iklik ile bir yatirimci Tie i~tirak veya i~ ortakii~i arasinda, UFRS 3 te tanimlandi~i çekli fe bir i~ietme te~kii eden varlikiarin sati~i veya katkisindan kaynaklanan kazanç veya kayiplarin tamaminin yatirimci tarafindan muhasebele~tiriimesi gerekti~i açikii~a kavu~turuimu~tur. Eski ba~ii ortaklikta tutulan yatirimin gerçe~e uygun de~erden yeniden OlçOlmesmnden kaynaklanan kazanç veya kayiplar, sadece ili~iksiz yatirimcilarin 0 eski ba~li ortakliktaki paylari olçosonde muhasebeie~tiriimeiidir. I~Ietmelermn bu de~i~ikii~i, 1 Ocak 2016 veya sonrasinda ba~layan yillik raporlama donemleri icin ileriye donuk olarak uygulamalari gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir De~i~ikIikIer ~irket için geçerli deoildir ye çirket in finansal durumu veya performansi Ozerinde etkisi olmayacaktir. UFRS 10, UFRS 12 ye UMS 28: Yatirim I~IetmeIeri: Konsolidasyon istisnasinin uygulanmasi (UFRS love UMS 28 de De~i~ikIik) UMSK, Aralik 2014 te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tabiolar standardindaki yatinm i~ietmeieri istisnasinin uygulanmasi sirasinda ortaya çikan konulari ele almak cm UFRS 10, UFRS 12 ye UMS 28 de de~i~mkiikler yapmi~tir: DeOm~iklikier 1 Ocak 2016 veya sonrasinda ba~layan yillik raporlama danemleri cm geçerlidir. Erken uygulamaya izmn verilmektedir. De~i~ikIikIer ~irket cm geçerli de~ildir ye ~irket Tn finansal durumu yeya performansi Uzermnde etkisi olmayacaktir. (16)

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.)

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.) 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotları 5 Kasım 2015 Bu rapor 62 sayfa konsolide finansal

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Başer Faktoring Anonim Şirketi

Başer Faktoring Anonim Şirketi Başer Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Şubat 2014 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 11 Mart 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetçi

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal durum tablosu) 3-4 Nazım hesap kalemleri 5 Kar veya zarar tablosu

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na Finans Faktoring A.Ş. nin

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

Halk Finansal Kiralama AŞ

Halk Finansal Kiralama AŞ Halk Finansal Kiralama AŞ 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 3

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAPLAR KALEMLERİ... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAPLAR... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 5 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA

Detaylı

İş Faktoring Anonim Şirketi

İş Faktoring Anonim Şirketi İş Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

TURKISH FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

TURKISH FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım Tablosu

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Bilançolar 1-2 Nazım Hesaplar... 3 Gelir Tabloları. 4 Özsermaye Değişim Tablosu. 5 Nakit Akım Tablosu...

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

TEB FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

TEB FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAPLAR... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 30 Haziran 2012 tarihli ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız sınırlı

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU (KAR

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş.

Ak Finansal Kiralama A.Ş. Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 1,155,130,475 533,347 1,155,663,822 847,519,337 1,072,506 848,591,843

AKTİF TOPLAMI 1,155,130,475 533,347 1,155,663,822 847,519,337 1,072,506 848,591,843 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotları ile Sınırlı Denetim Raporu 7 Ağustos 2015

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anadolu Faktoring Hizmetleri Anadolubank Nederland NV Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR ULUSAL FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ulusal Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. Ulusal Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2008

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı