Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu"

Transkript

1 Deniz Finansal Kiralama Anonim ~irketi 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolar ye bauimsiz denetim raporu

2 y SMMM AS Fax: Guney Eski Buyukdere Ba~irnsizCad. Denetirn ye Tel: ey.corn Orjin Maslak No:27 Ticaret Sicil No: Building a better Maslak, Sariyer working world istanbul-turkey BaUlmslz denetci raporu Deniz Finansal Kiralama AS. Yonetim Kuruluna: Finansal Tablolara IIi~kin Rapor Deniz Finansal Kiralama A.%nin ( 5irket ) 31 Aralik 2014 tarihi itibarlyle hazirlanan bilançosunu, ayni tarihte sona eren yila ait gelir tabiosunu, Ozkaynakiarda muhasebeie~tiriien gelir gider tablosunu, Ozkaynak de~i~im tablosunu, nakit aki~ tabiosunu ye Onemli muhasebe politikalari ile di~er açiklayici notlarin bir ozetini denetiemi~ bulunuyoruz. 5irket Yonetim Kurulu nun SorumIuIu~una 1Ii~kin Açiklama 5irket Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolarin 24 Arahk 2013 tarih ye saydi Resmi Gazete de yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerince Uygulanacak TekdUzen Hesap Ram ye lzahnamesi Hakklnda Tebli~ ile Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketierinin Muhasebe Uygulamalari lie Finansal Tablolari Hakkinda Yonetmelik ye TUrkiye Muhasebe Standartiari ile TUrkiye Finansal Raporiama Standartiarina ye Bankacilik DUzenleme ye Denetieme Kurulu tarafindan muhasebe ye finansal raporiama esaslarina iii~kin yayimianan difler yonetmehk, tebh~, genelge ye açiklamaiara uygun olarak ye hata ya da suistimal dolayisiyia Onemhhk arz eden Oiçude yanh~ bilge içermeyecek ~ekiide hazirlanmasini ye sunulmasini sa~iayacak bir iç kontrol sistemi oiu~turuimasi, uygun muhasebe politikalarinin seciimesi ye uygulanmasindan sorumludur. Yetkili denetim kuruiu~unun sorumiu1u~una iii~kin açiklama Ba~imsiz denetimi yapan kurulu~ olarak uzerimize du~en sorumiuluk, denetlenen finansal tabiolar Uzerinde gort4 bildirmektir. Ba~imsiz denetimimiz, 1 Kasim 2006 tarihli ye sayili Resmi Gazete de yayimlanan Bankalarda Ba~imsiz Denetim Gerçekie~tirecek Kurulu~larin Yetkilendiriimesi ye Faahyetleri Hakkinda Yenetmelik ye Kamu Gozetimi Muhasebe ye Denetim Standartiari Kurumu ( KGK ) tarafindan yayimianan TUrkiye Denetim Standartiarinin bir parçasi olan Ba~imsiz Denetim Standartlari na uyumlu olarak gerçekie~tiriimi~tir. Finansal tabiolarin Onemhhk arzedecek Olçude bir hata içermedi~ine iu~kin makul guvence sa~layacak ~ekiide ba~imsiz denetim pianianmi~ ye gerçekie~tiriimiøir. Ba~imsiz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutariar ye finansal tablo açiklama ye dipnotlari hakkinda denetim kaniti topiamaya yonehk denetim teknikleri uyguianmi~; bu teknikier istihdam etti~imiz ba~imsiz denetçiierin insiyatifine birakiimi~, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabiolarin hazirianmasi ye sunumu surecindeki Ic kontronerin etkinh~i dikkate ahnarak ye uyguianan muhasebe pohtikalarinin uygunluflu de~eriendiriierek behrienmi~tir. Ancak, amacimiz Ic kontrol sisteminin etkinhoi hakkinda goru~ vermek de~ii, ba~imsiz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amaciyla, 5irket yonetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar le Ic kontrol sistemi arasindaki ili~kiyi ortaya koymaktir. A~a~ida belirtilen ba~imsiz denetim goru~unun olu~turulmasi cm yeterli ye uygun denetim kaniti sa~lanmi~tir. A member fi,molernst &Young Global tim,ted

3 EY Building a better working world G0r14 GOru~Umuze gore, iii~ikteki flnansal tablolar, baton Onemli taraflariyla, Deniz Finansal Kiralama A.~. nin 31 Aralik 2014 tarihi itibariyle mail durumunu ye ayni tanhte sona eren doneme alt faahyet sonuçiari lie nakit akimianni Bankacilik Duzenieme ye Denetieme Kurulu tarafindan muhasebe ye finansal raporiama esaslarina iii~kin oiarak yayimianan diner yonetmelik, tebh~ ye geneigeler lie Bankaciiik DOzenieme ye Denetieme Kurumu tarafindan yapilan acikiamaiara uygun olarak do~ru bir bicimde yansitmaktadir. Mevzuattan Kaynakianan Dider YokUmlUlUkiere Ili~kin Rapor 1) 6102 sayili Turk Ticaret Kanunu nun ( UK ) 402nd maddesinin dordunca fikrasi uyarinca $irket in 1 Ocak - 31 Arahk 2014 hesap doneminde defter tutma dozeninin, UK lie ~irket esas sozie~mesinin finansal raporlamaya ili~kin hukumlerine uygun oimadi~ina dair Onemb bir hususa rastianmami~tir. 2) TTK nin 402nd maddesinin dordoncu fikrasi uyannca Yonetim Kuruiu tarafimiza denetim kapsaminda istenen açikiamaiari yapmi~ ye talep ediien belgeieri vermi~tir. Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MU~aviriik Anonim Sirketi Global Limited 18 Subat 2015 istanbul, Turkiye A member lirm of Ernst & Younq Global L*TNIed

4 Içinclekiler Sayfa Bilanco (finansal durum tablosu) 1-2 Nazim hesap kalemleri 3 Gelir tablosu 4 Ozkaynaklarda muhasebeie~tiriien gelir gider tablosu 5 Ozkaynak de~i~im tablosu 6 Nakit aki~ tablosu 7 Kar da~itim tablosu 8 Finansal tablolara ili~kin aciklayici dipnotlar 9-62

5 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla bilanco (finansal durum tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak Wade ediimi~tir.) Ba~imsiz denetimden gegmi~ Ba~imsiz denetimden gegmi~ ARtif kalemler Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 TP YP~ Toplam TPI YP Toplam I. Naklt ye Nakit Benzerlerl ye Merkez Bankasi - - II. Gerçe~e uygun deoer farm k!za yansitilan N (net) ( AIim satim amacl rinansal varlikiar I 1 I Gerçe~e uygun de~er farm kar/zarara yansitilan olarak siniflandirilan N AIim satim amaçli torev finansal varhklar III. Bankalar ~ IV. Ters repo i~lemierinden alacaklar - - V. Satilmaya hazirfinansal varliklar (net) VI. Faktoring alacaklari Iskontolu faktorlng alacaklari Yurt ci Yurtd4i KazaniIrnami~ gelirler (-) DI*er faktoring alacakiari Yurtiçi Yurtdi~i -. - VII. Flnansman kredllerl Tuketicl kredileri Kredi kartlari Taksitli ticari krediler - - VIII. Kiralama l~iemieri O~ Kiralama j~iemierlndenaiacakiar l c Flnansal kiralama alacaklari 874.1W , Faaliyet kiralamasi alacaklari 1 it Ill KazaniImami~ gelirler (-) Kiralama konusu yapilmakta clan yatirimlar Kiralama i~lemieri 1cm verilen avanslar k 43.0W IX. Dl~eraIacakIar X. Takipteki alacaklar Taklpteki faktoring alacakiari 10.2 Takipteki finansman kredileri 10.3 Takipteki kiralama i~iemierinden alacaklar Ozel kar~iiikiar(-) : XI. Rlskten korunma amaçli turev finansal varliklar 11.1 Gerçe~e uygun de~er riskmnden korunma amaçlilar Nakit aki~ rlsklnden korunma amaçlilar Yurtdi~indakI net yatirim riskmnden korunma amaçlilar - - XII. Vadeye kadar elde tutulacak yatinmlar (net) XIII. Ba~Ii ortakliklar (net) - XIV. I~tIrakIer (net) XV. I~ ortakliklari (net) XVI. Maddi duran varliklar (net) XVII. Maddl olmayan duran varliklar (net) : ~ereflye 17.2 Di~er 1.07 I XVIII. Pe~in ödenmi; giderler XIX. Carl dönem vergl varii~i XX. ErteIenmi~ vergi varii~i XXI. Ol~er aktifler Ara toplam : l ~ XXII. Sati~ amaçli ewe tutulan ye durdurulan faaliyetlere iii~kin varliklar (net) 22.1 Sati~ amaçli 22.2 Durdurulan faaliyetlere ili~kin Aktiftoplam 817.2~ g ) ) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarmn tamamlaylci bir parçasidir. (1)

6 Denix Finansal Kiralama A.~. 31 Arahk 2014 tarihi itibarlyla bilanco (finansal durum tablosu) (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade edilmiçtir.) Ba~imsiz denetimden gecmi$ Ba~imsiz denetlmden geçm!~ Pasif kalemler Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 TPI YPI Toplani TPI YP Toplam I. Ahm satim amaçl, turev finansal yokumlulukier : II. Ahnan kred!ier r ~ III. Faktoring borcian -. - IV. Kiralama I~lemlerinden borçlar Flnansal kiralama borçlarr Faaliyet kiralamas borçlari Di~er ErteIenmi~ finansal kiralama giderleri (-). - V. Ihraç edlieri menkul kiymetler (net) Boriolar : : VarIi~a dayali menkul kiymetler Tahviller 10.05! 10.05!. - VI. Di~er borçlar W VII. DI~eryabanci kaynaklar : l3.86~ VIII. Rlskten korunma amaçli t0rev flnarisal yukomioiukier 8.1 Gerçe~e uygun de~er riskinden korunma amaçl,lar Nakit aki~ riskinden korunma amaçlilar Yurtdi~~ndakl net yatirim riskinden korunma amaçlilar.. - ix. Odenecek vergl ye yoktimiuiokier 17 90~ 90~ X. Borç vegiderkar~iiikian 19, ~ Yeniden yapilanma kar~ili~i QaIi~an harlan y0k0niloi0~0 kar~ii,~, 20 l.21~ l.2l~ Diner kar~iiikiar ~ 4.70E XI. Ertelenmi; gellrier XII. Can dönem vergi borcu ( - XIII. Ertelenmlç yang! borcu XIV. Sermaye benzeri krediier Ara toplam ! XV. Sati; amaçii aide tutulan ye durdurulan faallyetlere IIi~kin duran varlik borçlari (net) 15.1 Sati~ amaçli Durdurulan faaliyetlere iii~kin XVI. özkaynaklar ~ Odenmi~ sermaye ! Sermaye yedekleri ! lisse senedi ihraç pnimleni lisse senedi iptal ksnlari Di~er sermaye yedekleri <ar veya Zararda Yeniden Siniflandinilmayacak BirikmI~ Di~er Kapsamli Gelirler veya Giderier 16.4 KSr veya Zararda Yeniden Siniflandinilacak 8inikmi~ Difler Kapsanni Gelinler veya Gidenler 16.5 Karyedekieni ! Yasal yedekler ! 9.74! StatO yedekienl 16.5,3 Ola*anostO yedekler ,4 Dl~erkâryedekleni 16.6 Kàrveya zarar (5.535) (5.535) Gecmi~ yillar kãr veya zarani 23 (63.654) (63.654) DOnem netkârveyazarani 58.11! 58.1U Paslftoplami : ~ ~ Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarln tamamlayicl bir parçasldlr. (2)

7 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 itibariyla nazim hesaplar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade edilmiflr.) Ba~imsz denetimden geçmi; Ba~irnsiz denetimden geçmi; Nazim hesap kalemleri 31 Aralik Aralik 2013 Dipnot TP YP Topiam TP VP Topiam I Riski Ostienilen faktoring I~iemIeri II Riski Ostlenilmeyen faktoring i~iemieri Iii Alinan teminatlar IV Verilen teminatiar V TaahhOtler CayilamaztaahhOtler CayilabilirlaahhUtlcr Kiralama taahholleri Finansal kiralama taahhotieri Faaliyetkiralamataahhotlcri Dl~ercayiIabiIirtaahh0tIer VI Turev flnansai araçlar Riskten koninma amacli turev finansal.. - araçiar Gerçe~e uygun de~er riskinden korunma. - amaçii l~iemler Nakit aki~ riskinden korunma amaçli. - I~Iemler Yurtdi~indaki net yalirim riskinden korunma - amaçii i~iemier AIim satim amaçli i~iemier vadeli alim-satim I~IemIerI Swap aiim satim i~iemieri , AIim satim opslyon i~iernieri Futures aiim satim I~IemIerI Di~er VII Emanet kiymetler Nazim hesaplartoplarm Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. (3)

8 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren ylla alt gelir tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TUrk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) - Ba~imsiz Sa~ImsIz detletimden denetimden yecml; gecriil; locak- bock Gelir V. gldrn kalemlerl Dlpnot 31 Aralik Aralik 2013 I. Esasfaallyetgellrl.d Faktoring gelirled Faktoring alacaldanndan alinan faizler Iskontolu i~er Faktorlng Alacakiarindan Airman Ucret V. Kornisyontar Inkontolu Di$r - - Finanaman kredllenlnden geiiri.r Finanaman kredhierinden airman faizier Flnanaman Krediierinden Alinan Ocretve Koinisyonter - Kiralame gelirlerl Finansal kiralama geliderl FaaiiyeI kiralamasi gelirieri Kiralama I~iemIerInden Alinan Ucretve Komisyoniar II. Flnanaman giderleri (-) 29 ( ) (74.953) 2.1 KuIlanilan kredilera veriien faizier 29 (78.077) (73.319) 2.2 Faktoring i~iemlednden borclara verilen faizier Flnansal kiralama giderleri Ihraç edilen menkul kiymetiere verilen faizler 29 (25.712) (1.520) 2.5 Di~er falz giderlert 2.8 Verilen Ocret vs Konilsyonlar 29 (1.552) (114) III. Brth KIZ (1+11) IV. Esas faaliyet giderlerl (.) 27 (23.576) (21.123) 4.1 Personel glderleri 27 (12.785) (10.172) 4.2 Kidem Iazminali kar~iii~i giderl (134) (77) 4.3 Ara~lirma geliøirme giderlerl 4.4 Genel giderlerl (10.647) (10.874) 4.5 Oi~er V. SrOt faallyet KJZ (III+IV) VI. 0I~.rfaaIIyet gellrleri Bankalardan alinan faizler Ters repo i~iemieninden airmen faizior 6.3 Menkui de~erlerden airman faider AIim satrm~ arragir finansal varirkiardan Gerce~e uygun de~er farm karlzarara yansitilan olarak srnrflandrnlan N Setrlmaya hazir finansal varirklardan. 101, Vadeye kadar elde tululacak yatirimiardan 8.4 TemetlO 90111( Sermeye plyasasi i~iemieri tin TOrev rimansal I~IemIerderi DICer 6.6 Kamblyo l~lamieri kàn Di~er VII. Taklptaki alacakiara iii;kln ass ka~iiikiar (-) 30 (41.733) (26,328) VIII. 0I~.rfaaIiyet gldenlerl (.) 31 ( ) ( ) 8.1 Menkul de~erler de~er d0~0y glderl Gerge~e uygun de~er fartu karizarsrs yansitriam olarak ernitlandirrian lv de~er d0~nie gideri Satilmaya hazir finanasi varliklardan Vadeye kedar elde tutulacakyalrnmlardan 8.2 Duran varliklar deöer d080~ giderterl Maddl dunn varlik de~ar d0909 glderlerl SaIi~ Amagli Elde Tululan ye Durdurulan Faaliyetlere lii;klm Duran Variridar De~er DOnO) Giderlerl ~ereriye de~er doto) gideri Di~er niaddl olmayan durari vai1ikiard6~erd0y0) gidenlerl l9tirak, Bs~I Ormaldik ye I) Oltakkkian De~er D0~0~ Giderleni 8.3 Torayfinaneal I9lemterdenzarar 31 (54.852) ( ) 8.4 KambIyo I!Iernleri zararl 31 ( ) ( ) 8.5 0i~ar (7.330) ( ) IX. Net faallyet Iris (V+...+VIII) X. BIdesm. I;IemI sonrasinda gels olarak kaydedllen lazialik tutan XI. Net parasal pozisyon kanizaran XII. SUrdUrOIen fsallyetler vergl ancesl Iris (IX+X+XI) XIII. SOrdtirOIen Isallyatler vergi karrltii (±) 32 (15.300) (5.890) 13.1 Cmi vergl kar~ii~i 32 (4.887) (29.184) 13.2 ErmeIenmI~ vergl gider etlrial (i) (10.413) 13.3 Ertelenmll vergi gelir eftisi (-) XIV. SUrdOrOIen faallyetler donem net Ida (XII±)(IlI) XV. Durdurulan fasllyctlerden gellrler Satra amagli side lutulan duran varlik gelirlerl 15.2 Ba~Ii Orsakhk, I)lirak ye I~ Ormakirklari Satia Karlan DI~er durdutulan faaliyet gelirlerl - XVI. Durdunilan fasllystlerden glderler (.) 16.1 SatI8 arnaçlr dde tutulan dunn varlik giderlert a~Ip Ortakltk. I~tIrak ye I~ Orlaklrklari Sat,; Zarallan DI~er durdunjian faaliyet giderlert XVII. Durdunjlam faallyetler vergl oncesi Iiz (XV-XVI) XVIII. OLirdurulan faallyeller verge ka~iii~i (±) 18.1 Cart vergi kar;tii~i 18.2 Ertetenmi; vergi older etkiei (+) 18.3 Ermelenml; vergi gellr etldsi (.) XIX. Ourdunilan faallyetler donem net Ida ~(VIItXVIII) XX. Net dsncm kanizaran (XIV+XIX) Hints ba;rna karl zarar (Tam TL) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parçasidir. (4)

9 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren yila ait ozkaynaklarda muhasebeie~tiriien gelir gider kalemlerine iliflin tablo (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) Ba~imsiz BaOimsiz denetimden denetimden gecml; gecmemi; Dipnot 31 Aralik Aralik 2013 I. Döncm Kari/Zarari ii. Diner kapsamh gelirler <ar veya zararda yeniden siniflandirilmayacaklar Maddi Duran Varlikiaryeniden De~erIemeAd~Iari/Azaii~Iari Maddi Olmayan Duran Varlikiar Yeniden De~erIeme ArIi~lari/Azali~Iar, Tanimlanm ~ Fayda pianlari Yeniden OIçum Kazanç!ari/Kayiplari karlzarar Di~er Kâr veya Zarar Olarak Yeniden Siniflandiriimayacak Di~er Kapsamli Gelir ijnsurlari Kar veya Zararda Yeniden Sinifiandirilmayacak Dl~er Kapsamli Gelire Ii~kin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Geflri ErteIenml~ Vergi GiderilGeiiri Kar veya Zararda Yeniden Sinitlandirilacakiar Yabanci Para çevirim Farkiari Satilrnaya Hazir Finansal Vari,klarin Yeniden De~erIenie veneya Siniflandirma Gelirleri/Giderleri Nakit Aki~ Riskinden Korunma Gelirleri/Giderieri Yurtdi~indaki I~tetmeye Iliflin Yatirim Riskinden Korunma GelirlerilGiderleri Di~er Kar veya Zarar Olarak Yeniden Siniflandirilacak Di~er Kapsamli Gelir ijnsurlari Kârveya Zararda Yeniden Sinitlandirilacak Di~er Kapsamli Gelire Iliflin Vergiler Donem Vergi Giderilceilri Ertetenmi~ Vergi Gideri/Geliri - - ill. Toplam kapsamli gelir (1+11) Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir. (5)

10 Deniz Finansal Kiralama A.~. I Ocak - 31 Arahk 2014 hesap donemine alt ozkaynak de~im tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( TL ) olarak ifade edilmi~tir.) 60t,oya Zainod. Vend.!, 01 vera 0...). Yendden Onflavdpkna)ocak Sn7.vdeilac.k 0ZKAV0AI(XALEMLEF00006I ~r (000) (6000 ON 0KU~SI 0.600! 20104! 0!).t Gloom Dove,,, DIre,,, No, Od.,,n6) Samaye Ilwoc (plo! lenny. KM Yin 0(0( (0 040cr Ky KInd K) ) Karvey. 0.a,. V.41(610 POWOvI V.60(681 I 2_j_ 4 1. V.61(401! Y,dOk(Id Veoflie, V.4(6401! (7~~1 (0. I) Zin,, repin Oa.a,n ONCEKI 06(6(60 D(oee, B.3,0.k!y..l Lin. ( I 21.3( ( IJyaov~n. Yap e!lm0(at I Hobbs,, OOzaOjhveO(4,I ElOOl MOhn00be POOHOanU. Vaplan 2 DeOIIIOIOOvINEI6HSH YaOOskJyop.Iq 3( (0. Toplato Kap.ow8 Gel, N864SN G.cç.08ØO.v oe~ ay. Morn, Ic K.1n.IOaodM Coc.Hey6ol.o I. Onomay. A0,,,n~ d.,o460.nrnoy.En1oNy~, 0. DDzeOrneFado PI 0.1,146,. OOvDsE.0I1W(, IL hills a)oDeoz0460ed(e, D9n 000(14400,, Nc4.n6~4o ktp -!Aza0~ I (an nero 21, (0 0. KIt Da),(,m -.._ (21.29(3 (9) (20.340) (I) LI 09(!1400T aly.4.r.,e Aklam)aoTdaOa, (21.301( (I) ) (I) ~3 0101, I Deoso Oan..Bak(y..J ~1 (III!N+...+Il80(Il ) coal o,,6I 08800, Son.. lakiye,i ) l2N T94001IyoosEaV.pda.. D(I0.88o.I.t I DOzeEI,.,,,hOn 0960! b. PoI46,o6!odaVlp,Ial ,16e40 EGhI Yove 640(0.61,1( Iop!nKapsam00007) Nokdno GocnWeyIkH1 v, 0e0100e Mono. IcKaolaIdaedNlGeroeIde0(HI.n I. OamayeAfli,!ro OdeN,I( Sem,ayn Ena,y.o &nO(O Foe. Hole Sanedois 0oo6~000Ie00r cr (0. Oaa,.yn leoze,i Ka cr 0e6(00,20e, 6.40,45(0 M veiai~ 0. DIollo Nd K),, ( L 01,0400,8, (70270) (01.604) ((3.616).9 0)900.9 Tnm40I Vcde(Oe,160w08ITd040r (70270) ( ((1.010) 2 Oi9sr o 001(7.6) 1 1 I(lIr+..., ). 062(8 3. (0.030) $3, (I)D,oaoaobUat;56dm*goIen00qInd.4aI ~.1. (z(t.arnbrornifoydi p(asi onon b!~o (008 kaaaoov001!40,((81... (4) Vs08va ~ 0~ ()9S0,I,0500alOr(e400a( ,,!jyn.aeOdlfrIl8Ol,00fl100a mtOplpbso. (6) DH~vn y..bs 4aj-4o,,0,oo.eo. D t.517ba O6 rakyoonist,d,(n(a,oy 6(kaplao,6. p , pa(oo 9, 60~ Oh moo (a..kd44nbpOO8h (0108 6&6O OnlaoI Takip eden dipnotlar t inansal tablolarin tamamlayici parçasini oiu~tururiar. (6)

11 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren yila ait nakit aki~ tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) 8a~imsiz Ba~imsiz denetimden denetimden gecmi; gecmenhi$ 31 Aralik Aralik 2013 A. Esas faaliyetlere iliflin nakit aki~iari 1.1 Esas faaliyet konusu aktif ye pasiflerdeki deoi~irn öncesi faaliyet kari (36.215) Alinan faizier/kiralama gelirleri Odenen Faizier/Kiralama Giderieri Kiralania giderleri Alinan temettuier Alinan ucret ye komisyonlar Elde edilen dioer kazançlar Zarar olarak muhasebeie~tirilen takipteki alacakiardan tahsilatlar Personele ye hizmet tedarik edeniere yapilan nakit odemeler Odenen vergiler Di~er ; (11.484) (4.057) ( ) (9.633) (33.667) ( ) 1.2 Esas faaliyet konusu aktif ye pasiflerdekl de~i~im ( ) ( ) Faktoring alacakiarindaki net (arti~) azaii~ Finansman kredilerindeki net (arti~) azaii~ Kiralama i~iemierinden alacakiarda net (arti~) azaii~ Di~er aktiflerde net (arti~) azaii~ Faktorlng borçlarindaki net arti~ (azaii~) Kiralama l~iemierinden borclarda net art ~ (azaii~) Alinan kredilerdeki net arti~ (azali~) Vadesl geimi~ borçlarda net arti~ (azaii~) Di~er borçlarda net arti$ (azaliç) ~ ( ) (23.589) (87.219) ( ) (71.278) I. Esas faaliyetierinden kaynaklanan net nakit aki~i ( ) B. Yatirim faaliyetlerine iil~kin nakitaki~iari 2.1 iktisap edilen ba~li ortaklik ye i~tirakier ye i~ ortakliklari 2.2 Elden çikarilan ba~ii ortaklik ye i~tirakier ye i~ ortakliklari 2.3 Satin alinan menkuller ye gayrimenkuiler 2.4 Elden çikarilan menkul ye gayrimenkuller 2.5 Elde edilen satilmaya hazir finansal varlikiar 2.6 Elden çikarilan satilrnaya hazir finansal varlikiar 2.7 Satin alinan vadeye kadar elde tutulacak yatirimlar 2.8 Satilan vadeye kadar elde tutulacak yatirimlar 2.9 Di~er 9,10 9,10 5 (24.250) 944 (665) II. Yatinm faaliyetlerlnden kaynakianan (kullamlan) net nakit aki~i (23.971) C. Finansman faallyetlerine lii~kin nakit aki~iari 3.1 Kredilerye ihrac edilen menkul de~erierden sa~ianan nakit 3.2 Krediler ye ihraç edilen menkul de~erierden kaynakianan nakit çiki~t 3.3 Ihraç edilen sermaye araçlari 3.4 TemettU odemeieri 3.5 Finansal Iciralamaya Ni~kin odemeier 3.6 Diner (2.907) III. Flnansman faaliyetlerinden sa~ianan (kullanilan) net nakit Doviz kurundaki de~l~lmin nakit ye nakde e~de~er varlikiar Ozerindeki etkisi V. Nakit ye nakde e~de~er varlikiardaki net arti~ (azali~) (99.573) VI. Donem ba~rndaki nakit ye nakde e~de~er varlikiar VII. Donem sonundaki nakitve nakde e~de~ervariikiar Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayici bir parcasidir. (7)

12 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihinde sona eren ylla ait kar da~itimi tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak Wade ediimi~tir.) I. DONEM KARININ DAGITIMI BIN TURK LIRASI Carl Dönem Onceki Dönem ( ) (1 (31/ ) 1.1 DONEM KARl ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLULUKLER (-) (15.300) (5.690) KururniarVergisi (GelirVergisi) (4.887) (29.164) GelirVergisi Kesintisi Dl~erVergi ye Yasal YukDmlUlukler (**) (10.413) A. NET DONEM KARl ( ) (~ l.a GEQMIç DONEM ZARARI (-) 1.4 BIRINCI TERTIP YASAL YEDEKAK~E (-) 1.5 KURULU$TA BIRAKILMASI ye TASARRIJFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DASITILABILIR NET DONEM KARl [(A fl 1.6 ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU (-) Hisse Senedi Sahiplerine Initiyazli Hisse Senedi Sahiplerlne Katilma Intifa Senetlerine Kara I~tirakIi Tahvlllere Kar ye Zarar OrtakilUl Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELETEMETTU (-) 1.8 YONETIM KURULUNA TEMETrU (-) 1.9 ORTAKLARA IKINCI TEMETTU (-) Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazli Hisse Senedi Sahiplerine Katilnia Inufa Senetlerine KSra I~tlrakli Tahvillere Car ye Zarar 0rtakIi~i Belgesi Sahipierine 1.10 KINd TERTIP YASAL YEDEK AK~E (-) 1.11 STATU YEDEKLERI (-) LAc~ANUSTU YEDEKLER 1.13 DIOERYEDEKLER 1.14 OZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAÔITM 2.1 DAOITILAN YEDEKLER 2.2 IK1NCI TERTIP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine tmtiyazii Hisse Senedi Sahiplerine Katilma Intifa Senetlerine Kàra I~tirakIi Tahyillere KarveZarar0rtakii~i Belgesi Sahiplerine 2.4 PERS0NELE PAY (-) 2.5 YONETIM KURULUNA PAY (-) Iii. HISSE BA$INA KAR 3.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE JL) 3.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) 3.3 IMTIYAZL1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (TL) 3.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) IV. HISSE BA~INA TEMETTU 4.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE FL) 4.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) 4.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE JL) 4.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE (%) (*) Finansal tablolara iiiçkin olarak hazirlanmakta olan kar da~itimi, Genel Kurul tarafindan kararia~tiriimakta clup, finansal tablolarin duzenlendi~i tarih itibariyla Genel Kurul toplantisi henoz gerçekie~tirilmemi~tir. (**) Bankacilik Ouzenleme ye Denetleme Kurumu tarafindan erteienmi~ vergi varlikiarina iii~kin gelirtutarlannin nakit ya da iç kaynak olarak niteiendiriiemeyece~i ye dolayisiyia donem karinin bahse konu yarlikiardan kaynaklanan kisminin kar da~itimina ye serrnaye artirimina konu edilmemesi gerekti~i mutaiaa edilmektedir. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyle ~irketin ertelenmi~ vergi varlikiarindan kaynakianan ertelenmiç vergi geliri bulunrnamaktadir (31 Aralik 2013: erteienmi~ vergi geliri TL). (***) $irket in 2013 yilinda gerçekie~en Denizbank AG pay sati~indan oiu~an TL sat ~ karinin %75 i clan TLsi Kurumlar Vergisi 5/ic maddesi kapsaminda Kurumlar vergisinden istisna ediimi~tir. Istisna edilen tutarin 5 yil yedeklerde tutulniasi sebebiyle kar da~itimina konu ediimemi~tir. Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarin tamamlayidl bir parcasldlr. (8)

13 Deniz Finansal Kiralama A.~. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iliflin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TL ) olarak ifade ediimi~tir.) 1. ~irket in organizasyonu ye faaliyet konusu Deniz Finansal Kiralama A.~. ( 5irket ) 1997 yilinda kuruimu~ olup, ana faaliyet konusu mevzuat hukumleri çerçevesinde yurtici ye yurtdi~i finansal kiralama faaliyetcerinde bulunmaktir. 5irket in merkezi BUyUkdere Caddesi, No: 141, Kat: 7 Esentepe - 5i~Ii I Istanbul! Turkiye adresindedir. 5irket, Denizbank Finansal l-iizmetler Grubu na ba~li olup en buyuk hissedarlari %51 oraninda Denizbank AG ye %49 oraninda Denizbank A.5. dir. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla 5irket in çaii~an sayisi 123 ki~idir (31 Aralik 2013: 108). Odenecek temettu: 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla 5irket in Odenecek temettqso bulunmamaktadir. Finansal tablolarin onaylanmas,: Finansal tablolar Yonetim Kurulu tarafindan onayianm ~ ye 18 5ubat 2015 tarihinde yayinlanmasi cm yetki veriimi~tir. Genel Kurul un finansal tablolari de~i~tirme yetkisi bulunmaktadir. 2. Finansal tablolarin sunumuna iliçkin esaslar 2.1 Sunuma iii~kin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartlari 5irket, fmnansaltablolarini Bin Turk Lirasi ( TL ) olarak, Bankacilik Duzenlemeve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafindan 24 Aralik 2013 tarihli ye sayili Resmi Gazetede yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerinin Muhasebe Uygulamalari ile Finansal Tablolari Hakkinda Yonetmelik ile Kamuya Açiklanacak Finansal Tablolarin Biçim ye Içeri~i Hakkinda TebIiO ( Finansal Tablolar TebliOi ) çerçevesinde Kamu Gozetimi, Muhasebe ye Denetim Standartlan Kurumu ( KGK ) tarafindan yururiu~e konulan Turkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlari ( TMSITFRS ) ile bunlara ili~kin ek ye yorumlara uygun olarak haziriami~tir. Finansal kiralama, faktoring ye finansman ~irketierinin finansal tablolari BDDK tarafindan anhlan ~irketiere yoneuk belirlenen formatlara gore hazirlanarak kamuya lan edilir. Finansal tablolar, gerçe~e uygun de~erleri ile yansitilan turev finansal araçlar haricinde tarihi maliyet esasina gore hazirlanmaktadir. (9)

14 Deniz Finansal Kiralama A.$. 31 Aralik 2014 tarihi itibariyla finansal tablolara iiiç.kin dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikce bin Turk Lirasi ( Bin TV ) olarak ifade ediimi~tir.) 2. Finansal tablolarin sunumuna iii~kin esaslar (devami) NetIe~tirmeImahsup Finansal varlik ye yqkumiulukier, gerekli kanuni hakkin bulunmasi, soz konusu varlik ye yukonilulukleri net olarak de~eriendirmeye niyet olmasi veya varlikiarin elde edilmesi ile yukqmluluklerin yerine getirilmesinin birbirini takip etti~i dururniarda net olarak gosterilirler i~ietmenin surekliliui çirket, finansal tablolarini i~letmenin surekuhi~i ilkesine gore haziriami~tir KuIlanilan para birimi ~irket in finansal tablolari, faaliyette bulundu~u temel ekonomik çevrede gegerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunuimu~tur. I~letmenin finansal durumu ye faaliyet sonucu, ~irket in gecerli para birimi olan ye finansal tablo cm sunum para birimi olan Turk Lirasi ( TL ) cinsinden ifade ediimi~tir Muhasebe politikalarinda deui~ikiikier Kar~da~tirmah bilgiler ye onceki dönem tarihli finansal tablolarin yeniden duzenlenmesi Finansal durum ye performans trendlerinin tespitine imkan vermek uzere, çirket in finansal tablolari onceki donemle kar~iia~tirmali olarak hazirlanmaktadir. Finansal tablo kalemlerinin gosterimi veya siruflandirilmasi de~i~ti~inde kar~ila~tirilabilirli~i sa~lamak amaciyla, Onceki donem finansal tablolari da buna uygun olarak yeniden siniflandirilir ye Onemli farkliliklar açiklanir. lliçikteki finansal tablolarda 31 Aralik 2013 tarihi itibarlyle sunulan; çirket in konsolide olmayan mali tablolaridir. ~irket ayrica 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle ba~li ortaklioi olan Pupa Gayrimenkul Kiralama ye Yonetim Hizmetleri A.~. deki hisselerinin ayni tarihteki devri nedenlyle 31 Aralik 2013 tarihli konsolide rapor haziriami~tir Muhasebe politikalarindaki deüi~ikiikier Yeni bir TMS/TFRS nin ilk kez uygulanmasindan kaynakianan muhasebe politikasi de~i~ikiikieri soz konusu TMSITFRS nin ~ayet varsa, geçi~ hukumlerine uygun olarak; herhangi bir geçi~ hukmu yer almiyorsa, veya muhasebe politikasinda iste~e ba~ii Onemli bir de~i~ikiik yapiimi~sa geriye donuk olarak uygulanmakta ye Onceki donem finansal tablolari yeniden dozenlenmektedir. çirketln can yil içerisinde Onemli bir muhasebe politikasi de~i~ikli~i bulunmamäktadir Muhasebe tahminlerindeki de~i~ikiikier ye hatalar Muhasebe tahminlermndeki de~i~iklikler, yalnizca bir doneme iii~kin ise, de~i~ikli~in yapildi~i can donemde, gelecek donemlere iii~kin se, hem deoi~ikli~in yapiidi~i donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulanir. ~irket in carl yil içerisinde muhasebe tahminleninde onemli bir de~i~iku~i olmami~tir. Tespit edilen Onemli muhasebe hatalani geniye donuk olarak uygulanir ye Onceki donem finansal tablolari yeniden duzenlenir. (10)

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu YöneUm Kuruluna: Deniz Faktoring Anonim Şirketi Bağımsız denetim raporu workınq world istanbul lurkoy Bağımsız Dene:in ve Te! 90 : 212 315 30 00 SMMM AŞ Fax:

Detaylı

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal

Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli Yetmi~ikinci Alt Fonu 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal Akbank T.A.$. Koruma Amaçli ~emsiye Fonu na Ba~Ii B Tipi % 100 Anapara Koruma Amaçli 19 Kasim 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ye baüimsiz clenetim raporu SMMM AS Fax: +902122308291 E ~yir Guney

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Fokus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu... 1-2

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu içindekiler Sayfa Finansal tabiolar hakkında bağımsız denetim raporu 1-2 Finansal

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

YAPI KRED FAKTORNG A.. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR 1 OCAK- 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMNE AT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait finansal tablolar Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İçindekiler Sayfa Finansal durum tablosu 2 Kar veya zarar ve diğer

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ALB MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1 KAR VEYA (ZARAR) VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK -31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ey Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.com OrjTn Maslak

Detaylı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı özet konsolide finansal tablolar ve sınırlı bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2014 ara dönem

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM TERA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu... 1-2 Finansal

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-3 Finansal durum

Detaylı