CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Nas Mamma DmAMA A* MacAntMuhmaycl Man PAAMMI, A mernbet cif PAmmicuoMona too pen RIK Plaza SuMpron lata Cad4As 1t 48H ti Sink ale Aimetler RemAri M? Istanbul I whey Cnt Hayet Sigona A.$. Ydnelim Kuruluna, BAOIMSIZ DENET1M RAPORU 1. CA/ Hayed Sigaia A.anin ("$liker) 31 Praia 2008 terlhi Itibariye hazirlanan ve eine yer alen bilancosunu aym larihle scna even yila alt gait tablosunu, Casermaye clegislm tablosunu ve flake skis tablosunu, *leash muhasebe politikalarmin dzetini ve dipnottari denetlernis bulunuyauz. Finansal Tabbbrla hgih (natal( qirket YOnetinthin SorurniuluOu 2. arket yenetimi finensal tablolarn slgortacilik manual' geregl yerudiale bulunan muhasebe ilke ye standertianna gdre hazirtanmasi ve dart's( bir sake* sunumundan sorumludur. Bu sorurnluiuk, Mensal labiciann hate ve/veya hie se usubuzfokten kaynaidanan Onernli yanlisleciar idermeyecek biglmde hazdanarak, gercegi Mina bir ;shade yenstmasini seglarnak amecble gerekti is sistemlerin tasarlanmasirp uygulanmasini ye devum ettinimesini, kosullann gereidirdigi muhasebe tahminierinin yapilmasini ve uygun muhasebe pattfkalannin secamesini ve uygulanmeson icermekterhr. Bagansa DenetimKurulufunun Sarum/0.1u Sorurniuiugumuz, yaptigima bagimsa denetime dayenarak bu hnensal tett:ler hakkride gdrus bildirrnektir. Bagrnsiz denelirrerna, slgortactik mevzuali geregi ybrodukte bulunan begun= deneilm illtelertne iliskin dozenlemelere uygun derek gerr,eldesttrilmioir. Bu duzenlemeler, etik ilkelere Uyulmasinive bagimsu deneurnin, flnansal tabklann perusal dogm ye durust bir Islyirnde yansitip yanstmadigi konusunda makul bir garenceyi saglarnek Uzere planlanarak yantilimesini gereldirmektedir. Ba4 rnsa denellmlmiz, finansal latiolardaki Mader ve dipnotlar Ile bagimsa denetim hawk toplamak arnacryla. bagimsa denetim tekniklerinin kullanilmastni Isernsektedir. Bagirnsa denetim lekniklednin secimi, finansal labidern hale votress hileden ve usulmattaten kaynaklamp kaynakianmadigi hususu tie dahil dmek Uzere Warne ylera11plle iyerlp icermedgine dal, - risk degenendtrnesini de kapseyacak selade, mesieki kanaalimize gore yeptimistr. Bu risk degedendinnesinde, arkerin id sistemied gta Windt bulundurulmuslur. Meek, amecima lc ststemlerin elkinligi hakkinda Orbs vernal' degll, begirnsa denellm teknilderini kosaara uygun derek tasarlamak amamyla. $irket ycnetimi larafindan hazdanan Ilnensal tabidar ile Is sisiemler arasindaki lliykiyi ortaya koyrnaldir. Bagirnsiz denetirnimiz, eynca 4rkel yonetiml tarafindan benimsenen muhasebe polinkalerp de yamian enemli muhesebe tahminlerinin ye tinansai teblolarn bir MAIM derek sunumunun uyguniutlunun degenendinimesini iserrnektedir. Badimsa denetim sirasinda temin ettigima begnsa denetim kanittartnin. gdnatirraatin olusturulmasina yeterli ye uygun bir dayanak olusturduguna inamyoruz.

3 PfflawATERHousECcopERs ta GOriee 4. Gerueilmuze gore, iiiylktekl (Mensal!alder. CiV Heyat Sigarta A.8.'nln 31 Ara* 2008 tarin itibanyle 8nansal durumunu, ayni Write sona eren yda as FinaneN pertvanansilm ve naklt akielarirs, sigortadlik mayṉail gere i yortlaukte bulunian munasete ilke ve standanlan (terz. 2 nolu dlpnot) cargeyeeletele &elm ye &Whit bit bisimile yantulmaktadif. E3aearan Nas Ba9irnsiz Denetim ye Serbeat Muhasebeci Mali Musavidi A.S. member of PricewaterhouseCoopers Tatar GUI SM Screed (NSA BaBden Istanbul. 12 Mart 2009

4 CIV ayati Sigorta RALIK 2008 TA R Al )(3711N11,11NEN FNANSAI. TARI.0r.ARA II.i$K $IRK1111 BEVAN" 111aFlue aunulan 11 Arabic 2 inrihi nihatiyle tinnosal tuhiolar iia hunlara il iykin avalanta se dinnonann sircrnaetlik mv.anau ad( egi yarilrlfikte hulunan muhaaehe ilia ye standanlanna Ore hattlantilkuu va NUE inavauat ile licketimiz kavalarala uyann uiclugunu buyan cderiz. (IV Maya Start, A.8. Centl 1 140d0r1M0 Istanbul, 12 Mari 2009 Nnrjtin Ekber Yilnetim Itorulu Cyasi. (lent MOM* Mali /91Er Tenet Mutiny Yorthmerm Moons se Vairnalar ltodorn yat Skjarta A. 9121u. 9C- 3 Falk Alatar Cailosi No: T 09 "rniret Sal Na: aim Is1anbal. Mint

5 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR icindekiler BILANCO GELIR TABLOSU NAKIT AK1S TABLOSU OZSERMAYE DECISIM TABLOSU FINANSAL TABLOLARA iliskin AC1KLAYICI DIPNOTLAR DIPNOT 1 GENEL 1311,6-ILEA DIPNOT 2 GNEMLI MUHASEBE POLITIKALAIDNIN OZETI DIPNOT 3 ONEMLI MUHASEBE TAHMINLERI VE HOICOMLERI DIPNOT 4 SIGORTA VE FINANSAL RISKIN YONETIMI DIPNOT 5 BOLOM BILGILERI DIPNOT 6 MADDI DURAN VARLIKLAR DIPNOT 7 YATIRIM AMACL1 GAYRIMENKULLER DIPNOT 8 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DIPNOT 9 1$11RAICLERDEK1 YATIRIMLAR DIPNOT 10 REASDRANS VARLIKLARI DIPNOT 11 FINANSAL VARLIKLAR DIPNOT 12 KREDILER VE ALACAKLAR DIPNOT 13 TUREV FINANSAL ARACLAR DIPNOT 14 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DIPNOT 15 SERMAYE DIPNOT 16 DIGER YEDEKLER VE ISTEGE BAGLI ICATILIM1N SERMAYE BILESEN1 DIPNOT 17 SIGORTA BORCLARI VE REASURANS VARLIKLARI DIPNOT 18 YATIBJM ANLA$MAS1 yfixinsallenert DIPNOT 19 TICARI 'VE DIGER BORCLAR, ERTELENM1$ GELIRLER DIPNOT 20 KREDILER DIPNOT 21 ERTELENM1$ GELIR YEWS! DIPNOT 22 EMEKLILIK SOSYAL YARDIM YOKUMLULDICLERI DIPNOT 23 DIOER YOKIIMLOLOKLER VE MASRAF KARSILIKLARI DIPNOT 24 NET SIGORTA PRIM GELIRI DIPNOT 25 AIDAT (OCRET) GELIRLERI DIPNOT 26 YATIRIM GELIRLERI DIPNOT 27 FINANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELIRLERI DIPNOT 28 MAKUL DEGER FARK1 GELIR TABLOSUNA YANSITILAN AKTIFLER DIPNOT 29 SIGORTA HAK VE TALEPLERI DIPNOT 30 YATIRIM ANLASMAS1 HAICLARI DIPNOT 31 ZARURI DIOER GIDERLER DIPNOT 32 GIDER ce$1tleri DIPNOT 33 CALISANLARA SAOLANAN FAYDA GIDERLERI DIPNOT 34 FINANSAL MALIYETLER DIPNOT 35 GELIR VERGILERI DIPNOT 36 NET KUR DE61$1M GELIRLERI DIPNOT 37 HISSE BA$1NA 1CAZANC/KAYIP DIPNOT 38 HISSE BA$1 KAR PAYI DIPNOT 39 FAALIYETLERDEN YARATILAN NAKIT DIPNOT 40 HIS SE SENEDINE DOND$10ROLEBILIR TAHVILLER DIPNOT 41 PARAYA CEVRILEBILIR IMTIYAZLI HISSE SENETLERI DIPNOT 42 RISKLER DIPNOT 43 TAAITHETTLER DIPNOT 44 ISLETT,ME BIRLE$MELER1 DIPNOT 45 ILISKILI TARAFLARLA t$lemler DIPNOT 46 BILANCO TARIDENDEN SONRA ORTAYA CIICAN OLAYLAR DIPNOT 47 DIGER EK 1 KAR DAOMM TABLOSU

6 CiV HAYAT SiGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM IT1BARtYLE AYRINTILI BiLANCO (Para birimi aksi bartilmedikce Tiirk Liras, ("TL") (flank gristerilmistir.) VARLIKLAR I- Cari Varhklar A- Nakit ye Nakit Benzeri Varhklar 1- Kasa 2- Alman cekler 3- Bankalar 4- Verilen Qekler ve Odeme Emirleri (-) 5- Diger Nakit ve Nakit Benzeri Varhklar B- Finansal Varltklar Be Riski Sigortahlara Ait Finansal Yahnmlar 1-Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar 3- Ahm Senn Amach Finansal Varhklar 4- Krediler 5- Krediler Kargingr (-) 6- Riski Hayat Poligesi Sahiplerine Ait Finansal Yaunmlar 7- $irket Hissesi 8- Finansal Varhklar Deger Kamligi (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1-Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karsihgl () 3- Reastirans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasfirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karyrlrg (-) 5- Sigorta ve Reastirans Sirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortahlara Krediler (IlcrazIar) 7- Sigortahlara Krediler (lltraziar) ICarsihro (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynalclanan $iipheli Alacaklar 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar (-) D- Iliskili Taraflardan Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2- istiralclerden Alacaklar 3- Bali Ortakhklardan Alacaklar 4- Mtisterek YOnetime Tabi Tesebbiislerden Alacaldar 5- Personelden Alacaklar 6- Diger iliskili Taraflardan Alacaklar 7- lligkili Taraflardan Alacaldar Reeskontu (-) 8-iliskili Taraflardan $iipheli Alacaklar 9- fliskili Taraflardan $tipheli Alacaklar Karsiligt (-) E- Diger Alacaklar I- Finansal Kiralama Alacaklan 2- Kazandmanus Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diger cesitli Alacaldar 5- Diger EOM Alacaklar Reeskontu (-) 6- Siipheli Diger Alacaldar 7- $iipheli Diger Alacaklar (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ye Gelir Tahakkuklan 1-Gelecek Aylara Ail Giderler 2- Tahakkuk amis Faiz ye Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkuklan 4- Gelecek Aylara Mt Diger Giderler ve Gelir Tahakkuklan G- Diger Cari Varhklar I- Gelecek Aylar lhtiyacr Stoklar 2- Pesin Odenen Vergiler ye Fonlar 3- Ertelenmi$ Vergi Varliklan 4- I$ Avanslan 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayim ve Teselltim Noksanlan 7- Diger Eesitli Cad Varhklar 8-Diger Can Varliklar (-) I- Carl Varhklar Toplami Bagunsa Denetimden Geemig Dipnot 31 Arahk ve ve , 11.1 ve , 11.1 ye ILI ye (1.444) ye

7 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIIII ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirtilmedikce Tiirk Lirast (n") olarak gesterilmistir.) VARLIKLAR Bagimstz Denetimden Geemis Dipnot 31 Arahk 2008 II- Cari Olmayan Varbidar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1-Sigortaohlc Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karathgt (-) 3- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reastirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karst Sigorta ve Reastirans Sirkelleri Nezdindeki DepoIar 6- Sigortalilara Krediler (Ikrazlar) 7- Sigortahlara Krediler (Bcrazlar) Karsihgi (-) 8-Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynalclanan Siipheli AIacalclar 10-Esas Faaliyetlerden ICaynaklanan Stipheli Alacaklar Karsiligt (-) B- iliskili Taraflardan Alacaklar 1-Orta1clardan Alacaklar - 2- Istiraklerden Alacaklar 3- Bagh Ortakhklardan Alacaklar 4- Miisterek Ytinetime Tabi Tesebbfislerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar 6- Diger Biskili Taraflardan Alacaklar 7- iliskili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- iliskili Taraflardan Siipheli Alacaklar 9- Iliskil Taraflardan StIpheIi Alacaklar Karpligr (-) C- Diger Alacaklar 1-Finansal Kiralama Alacaklan 2- Kazanilmamis Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozilo ye Teminatlar 4- Diger Cesitli Alacaklar - 5- Diger cesitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Stipheli Diger Alacaklar 7- Stipheli Diger Alacaklar Karsingt (-) D- Finansal Varhklar 1-Bagh Menkul Ktymetler 2-1stirakler 3- istirakler Semmye Taahhiitleri (-) 4- Bagh Ortakhklar 5- Bagh Ortakhklar Sermaye Taahhtitleri (-) 6- MUsterek Yonetime Tabi Tesebbtisler 7- Mtisterek Yonetime Tabi Tesebbtisler Sermaye Taahhiitleri (-) 8- Finansal Varhklar ye Riski Sigortahlara Ait Finansal YatinmIar 9- Diger Finansal Varhklar 10-Finansal Varhklar Deger Dusuklugu Karsiligt (-) E- Maddi Varhklar 2.5 ye Yatinm Amach Gayrimenkuller 2- Yaunm Amach Gayrimenkuller Deger Dusuklugu Karsiligi (-) 3- Kullarnm Amach Gayrimenkuller 4- Makine ye Techizatlar Demirbas ye Tesisatlar Motodu Tasitlar Diger Maddi Varltklar (Ozel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmis Maddi Varliklar 9- Birikmis Amortismanlar (-) 6 ( ) 10-Maddi Varhklara Ilislcin Avanslar (Yapilmalcta Olan Yaunmlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varhklar 2.7 ye Haklar Serefiye 3- Faali yet Oncesi Doneme ait Giderler Arastirma ve Gelistirme Giderleri 5- Diger Maddi Olmayan Varhklar 6- Birilcmis Itfalar (Amortismanlar) (-) 8 (60.971) 7-Maddi Olmayan Varhklara Riskin Avanslar G Gelecek Yillara ait Giderler ye Gelir Tahakkuklan I- Gelecek Ytllara ait Giderler 2-Gelir TahaIckuklan 3-Gelecek Yillara ait Diger Giderler ye Gelir Taliakkulclan II- Diger Cad Olmayan Varhklar I- Efektif Yabanet Para Hesaplan 2- Dbviz Hesaplan 3- Gelecek Ytllar Ihtiyaci Stoklar 4- Pesin Odenen Vergiler ye Fonlar 5- Ertelenmis Vergi Varhklan 6- Diger Cesitli Cad Olmayan Varhklar 7- Diger Cad Olmayan Varhklar Amortismam (-) 8- Diger Cad Olmayan Varhklar II- Cari Olmayan Varhklar Toplanu Varhklar Toplanu (I+11)

8 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHI ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirfilmedikce Tiirk Lirasi ("TL") olarak gesterilmi8dr.) YUKUMLULUKLER Bagunsiz Denetimden Gecmis Dipnot 31 Arahk 2008 III- Kna Vadeli Yukumldlukler A - Finansal Border I- Kredi Kuruluylanna Borglar 2- Finansal Kiralama islemlerinden Borylar 3- Ertelenmis Finansal Kiralama Borclanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Talcsitleri Ve Faizleri 5- ckardmis Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ye Faizleri 6- GlIcanlmis Diger Finansal Varhklar 7- Uficanlmiy Diger Finansal Varliklar!bray Parka (-) 8- Diger Finansal Borylar (YiikilmItiliikler) - B- Esas Faaliyetlerden Borclar Sigortacia Faaliyetlerinden Bowlar 4, 10 ye Reastirans Faaliyetlerinden Borylar 3- Sigorta ve Reastirans Sirketlerinden Ahnan Depolar 4, 10 ve Emeklilik Faaliyetlerinden Borylar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borylar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borclar Borg Senetleri Reeskontu (-) - C-iliskili Taraflara Burglar Onaklara Borylar 12.2, 19 ve iytiralclere Borclar 3- Bagh Ortakhklara Borylar 4- Miisterek YOnetime Tabi TeyebbUslere Borclar 5- Personele Borylar Diger iliskili Taraflara Borylar 3500 D- Diger Borclar Alman Depozito ve Teminatlar 2- Diger cesitli Borgia/ 19 ve Diger Uesitli Burglar Reeskontu (-) E- Sigorbalik Teknik Kursiliklan I- Kazanilmarmy Primler Karyrhgt - Net 2.24, 4 ye Devam Eden Riskier ICarsIbigi - Net 3- Hayat Matematik Karsiligt - Net 4- Muallak Hasar ye Tazminat Karsihgr - Net 2.24, 4 ye ikramiye ye Indirimler Karstligi - Net 6- Yalinm Riski Flayat Sigortasi Police Sahiplerine Ait Poliyeler iyin Aynlan Karsilik - Net 7- Diger Teknik Karst Inclar - Net 2.8 ve F- Odenecek Vergi ye Benzeri Diger Yiikiimliiiiiider ile Karphklan Odenecek Vergi ye Fonlar Odenecek Sosyal Giivenlik Kesintileri Vadesi Geymis, Ertelenmis veya Taksitlendirilmis Vergi ye Diger Yiikihnliiliikler 4- Odenecek Diger Vergi ye Benzeri 5- DiMem Kan Vergi ye Diger Yasal Ytikiimliiltik karsiliklan 6- Di:Mem Kamm Pesin Odenen Vergi ye Diger YiikiimItiliikleri (-) 7- Diger Vergi ye Benzeri Ytiktimitilfik Karst liklan G- Diger RisIdere hiskin Karphklar I - Kaiem Tazminau ICarstligi 2- Sosyal Yarchm San* Varhk Aylklan 3- Maliyet Giderleri Karyrhgt Gelecek Aylara ait Gelirler ye Gider Tahakkuklan Gelecek Aylara ait Gelirler 17 ve Gider Tahakkuklan Gelecek Aylara ait Diger Gelirler ye Gider Tahakkuklan I- Diger Lusa Vadeli 1- Ertelenmis Vergi YiiktimItIgii 2- Saynn ve Teselltim FazIaliklan 3- Diger Uesitli Kisa Vadeli Yiiktimliiltikler III - Kim Vadeli Yilkiimliiltikler Toplama

9 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belthilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gusterilmi*fir.) YUKUMLULUKLER Bagunsu Denetimden Gecmis Dip not 31 Arahk 2008 IV- Uzun Vadeli Yukumlulukler A- Finansal Borglar 1- Kredi Kuruluslanna Borglar 2- Finansal Kiralama Islemlerinden Borglar 3- Ertelenmis Finansal Kiralama Boriclanma Maliyetleri (-) 4- UficanIrms Tahviller 5- Gficarilmis Diger Finansal Varhklar 6- cikarilmis Diger Finansal Varhklar Ihrac Farb (-) 7- Diger Finansal Borglar (YtiktimItiltikler) B- Esas Faaliyetlerden Borglar 1- Sigortacilik Faaliyetlerinden Borglar 2- Reastrans Faaliyetlerinden Borglar 3- Sigorta ye Reastirans $irketlerinden Ahnan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar Borg Senetleri Reeskontu (-) C- Taraflara Borglar 1- Orta1clara Borglar 2- Istiralclere Borglar 3- Bagh Ortakhklara Borglar 4- Miisterek Yonetime Tabi Tesebbiislere Borglar 5- Personele Borglar 6- Diger Taraflara Borglar D- Diger Borglar I- Ahnan Depozito ve Teminatlar 2- Diger Cesitli Borglar 3- Diger Uesitli Borglar Reeskontu E- Sigortanhk Teknik Karnhklan Kazan]Imams Primler Karst - Net 2- Devam Eden Riskier Karst - Net 3- Hayat Matematik Karst - Net 2.24, 4 ye Muallak Hasar ve Tazminat Karst - Net 5- ikramiye ye Indirimler Karst - Net 6-Yaunm Riski Hayat Sigortast Police Sahiplerine ait Policeler icin Aynlan ICarsihk - Net 7- Diger Teknik KarsthIclar - Net 2.24, 4, 17 ye F-Diger Yilkiinthiltilder ye Karsthklan 1- Odenecek Diger YtiktimItiliikler 2- Vadeli Geymis, Ertelenmis veya Taksitlendirilmis Vergi ye Diger YtikiimItiltikler 3-Diger Borg ye Gider Karsildclan - G- Diger Ris1dere iliskin Karsiliklar I- Kidem Tazminati Karpligt 2.19 ve Sosyal Yardtm Sancligi Varhk Aciklan ICarsillga - 11-Gelecek Yillara Ait Gelirler ye Gider Tahakkuklan - 1- Gelecek Yillara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkuklan 3- Gelecek Yillara ait Diger Gelirler ve Gider Tahakkuklan - I- Diger Uzun Vadeli Ytikiimliiliikler Ertelenmis Vergi 2.18,21,35 ve Diger Uzun Vadeli YtiktimItiliikler IV- Uzun Vadeli YlikiimItiltikler Toplann

10 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak gdsterdmi tir.) OZSERMAYE Dipnot Batimsu Denetimden Gaya* 31 Arahk 2008 V- Ozsermaye A- Odenmig Sermaye (Nominal) Sermaye Odenmemis Sermaye (-) 3- Sermaye Diizeltmesi Olumlu Farklan 4- Sermaye Diizeltmesi Olumsuz Earklan (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi lhrac Primleri 2- Hisse Senedi Ipta! Karlan 3- Sermayeye Eklenecek Sans Karlan 4- Yabanci Pam ceyirim Parklan 5- Diger Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 1-Yasal Yedelder Stani Yedekleri 3- Olaganustu Yedekler 4- Ozel Fonlar (Yedekler) 5-Finansal Varliklann Degerlemesi 2.8 ye Diger Kar Yedekleri D- GeemK Ydlar Karlan 1- GecmisHar Karlan E-Geemis Yi lar Zararlan (-) ( ) 1- Gecons Yiliar Zararlan ( ) F-Diinem Net Kan 1-DOnem Net Karr ( ) 2-Ddnem Net Zaran (-) ( ) V- Ozsermaye Toplamr Yfikiimlaliikler Taplam (111+1V+V)

11 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHI itibariyle AYRINTILI GELIR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Liram ("TL") olarak gdsterilmi8tir.) I-TEKNIK BOLDM Dipnot A- Hayat D41 Teknik Gelir I- Kazaminasy Printer (Reasaror Pays Dastilmils Olarak) 1.1- Yazsian Prissier (Reasaror Pays Dfistilmils Olarak) 2.21 ve Brat Yazdan Prissier (+) Reasiirore Devredilen Primler (-) Kazatulmamis Primler Karp igpnda Degisim (Reasiiror Pays ve Devreden Kasim Dtisidmos Olarak)(+/-) Kazamlmanus Primler Karpligs (-) Kazatulmanus Primler Kargshgmda Reastirbr Pays (+) 1.3- Devam Eden Riskier Karsiliginda Degisim (Reasaror Pays ye Devreden Kissm Dtisfilmas Olarak)(+/-) Devam Eden Riskier ICarsibt (-) Devam Eden Riskier ICarsiliginda Reasikor Pays (4) 2- Teknik Olmayan Beliimden Alctanlan Yannm Gelirleri 3- Diger Teknik Gelirler (Reastirin Pays Dlistilmiis Olarak) 3.1- Brill Diger Teknik Gebrler (+) 3.2- Brut Diger Teknik Gelirlerde Reasardr Pays (-) B- Hayat Di t Teknik Gider(-) 1-Gerceklesen Hasarlar (Reasaror Pays Diistilmils Olarak) 1.1- Odenen Hasarlar (Reasaror Pays thisifirrais Olarak) Brat Odenen Hasarlar (-) Odenen Hasarlarda Reasardr Pap (+) 1.2- Muallalc Hasarlar ICarsilsginda Degilim (Reasiiror Pays ye Devreden Knun Dtistilmas Olarak) (+/-) Muallalc Hasarlar Karsiligs (-) Muallak Hasarlar Karsilignala Reasarbr Pays (+) 2- Ikramiye ye Indirimler Karsiliginda Degnim (Reasaror Pap ye Devreden Krum Dtisillmiis Olarak) (+/-) 2.1- Ilcramiye ve Indiriniler Karpligs (-) 2.2- Ikramiye ve Indirimler ICarsillginda Reasintir Pays (+) 3- Diger Teknik Karsdilclarda Degssim (Reasiiror Pays ye Devreden Kamm Ddsalmiis Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) 31 C- Teknik Boliim Dengesi- Hayat Dist (A - B) D- Hayat Teknik Gear Kazarulnus Primler (Reastrbr Pays Dolalmu Olarak) 1.1- Yanlan Primler (Reasaror pays Dtistilmas Olarak) 2.21 ve Brat Yazdan Primler (+) Reastirdre Devredilen Primler (-) Kazandmanus Primler Karsthgmda Degisim (Reasiiror Pays ve Devreden Krum Diisidrain Olarak) (+/-) ICazasulmanua Primler Karnligs (-) ICazarulmamis Printer 1Carsiliginda Reastirar Pays (+) 1.3- Devam Eden Riskier Karnliginda Degisim (Reasaror Pays ve Devreden KISIM Dtisalmiis Olarak) (+/-) Devam Eden Riskier Karnligs (-) Devam Eden Riskier Karsilsgmda ReastirOr Pay] (+) 2- Hays! Branis Yannm Gelid 3- Yannmlardalci Gerceklesmemis Karlar 4- Diger Teknik Gelirler (Reasarbr Pays Dasidmils Olarak) E- Hayal Teknik Gider 1-Gerceklesen Hasarlar (Reastirin Pays Dasalmtis Olarak) 1.1- Odenen Tazminatlar (Reasiirdr Pays Diistilmits Olarak) Brat Odenen Tazminatlar (-) Odenen Tazniinatlarda Reastithr Pays (+) Muallalc Tazminatlar Ka:014111de Degisim (Reastiror Pays ye Devreden KISIM Dtisiilmas Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Kazldigs (-) Muallalc Hasarlar Karnligmda Reasaror Pays (+) 2- Dcramiye ve Indirimler Karsillginda Deginim (Reasiner Pap ye Devreden Knim Dlisalmils Olarak) (+/-) 2.1- Ikramiye ye Indirimler (-) 2.2- Ikramiye ve Indirimler Karsiliginda Reasaror Pays (+) 3- Hayat Matematik Karsdigmda Degisim (Reasfirer Pays ye Devreden Krum Dustilmas Olarak)(+/-) 3.1- Hayat Matematik Karsdigs (-) 3.2- Hayat Matematik Karsiliginda Reastiror Pays (+) 4- Yannm Riski Hayat Sigortam Police Sahiplerine Ait Policeler icin Aynlan Karssliklarda Deg- slim (Reastror Pays ye Devreden Ksssm DfisUlmas Olarak)(+/-) 4.1- Yannm Riski HaystSigortass Police Sahiplerine Ait Policeler icin Aynlan Karsilddar(-) 4.2- Yatunn Riski Hayat Sigortass Police Sahiplerine Ait Policeler icin AynlanKarsthIclarda Reasindr Pays (+) 5- Diger Teknik ICarnItIclarda Degisim (Reasilitir Pays ve Devreden Krum Dalalmul Olarak) (+/-) 6- Faaliyet Giderleri (-) 7- Yatuim Giderlee (-) 8- Yatmmlardaki Gerceklesmemis Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Boltime Aktanlan Yannm Gelirleri (-) F- Teknik Minim Dengesi - Hayat (D -E) G- Emeklilik Teknik Gelir 1- Fon Isletim Gelirleri 2- Yonetim Gideri Kesintisi 3- Gird!Wats Gelnleri 4-Ara Vemae Halinde YOnetim Gideri Kesintisi 5- Ozel flamer Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avanss Deger Arils Gelirleri 7- Diger Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Cider! 1-Pon Isletim Giderleri (-) 2- Sermaye Tahsis Avanslan Deger Azalis Giderleri (-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 4- Diger Teknik Giderler (-) Teknik Bulom Dengesi- Emeklilik (G - H) Ba4nosa Denedmden mis 1 Ocak 8-31 Arab& (52.117) (47.655) (95.311) (3378) (1.525) (1.525) (1.525) (625) (1.228) ( ) (99.943) (99.943) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 47.5 ( ) 31 ( ) ( ) 6

12 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARiHi ITIBARIYLE AYRINTILI GELIR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gdsterilmitir.) II-TEICNIK OLMAYAN BOLUM Bagimsm Denetimden Geemis I Ocak Dipnot 31 Aralik 2008 C- Teknik Bolum Dengesi- Hayat Dip (A-B) F- Teknik Bolum Dengesi- Hayat (D-E) ( ) I- Teknik Bolum Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik 136him Dengesi (C+F+I) ( ) K- Yadrim Gelirleri Finansal Yatmmlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yannmlann Nakde cevrilmesinden Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yannmlann Degerlemesi Kambiyo Karlan istiraklerden Gelirler 6- Bagh Ortakhklar ye Miisterek YOnetime Tabi Tesebbtislerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Tiney Urunlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diger Yatmmlar 10- Hayat Teknik Bohimiinden Aktanlan Yatmm Gelirleri L- Yatinm Giderleri (-) 1- Yatinm YOnetim Giderleri - Faiz Dahil (-) ( ) 2- Yannmlar Deger Azahslan (-) 3- Yannmlann Nakte cevrilmesi Sonucunda Olusan Zararlar (-) 4- Hayat Dist Teknik BOltimilne Aktanlan Yattrtm Gelirleri (-) 5- Direv Urunler Sonucunda Olusan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararlan (-) 7- Amortisman Giderleri (-) 8- Diger Yatinm Giderleri (-) 6 ( ) M- Diger Faaliyetlerden ve Olagandisi Faaliyederden Gelir ve Karlar lie Gider ve Zararlar (+/-) (95.841) 1- Karsdiklar Hesabi (+/-) 47.5 (35.897) 2- Reeskont Hesabi (+/-) 3- Ozellikli Sigortalar Hesabi (+/-) 4- Enflasyon Ditzeltmesi Hesabi (+/-) 5- Ertelenmis Vergi Varlrgi Hesabi (+/-) 6- Ertelenmis Vergi Yilkilmlithigii Gideri (-) 21, 35 ve 47.5 (18.274) 7- Diger Gelir ye Karlar Diger Gider ye Zararlar (-) 47.1 (51.503) 9- Onceki Yil Gelir ye Karlan 10-Onceki Yil Gider ye Zararlan(-) - N- Donem Net Kan veya Zaran ( ) 1- DOnem Kan veya Zaran ( ) 2- Diinem Kan Vergi ye Diger Yasal YilktimItililk Karsibklan (-) 3- DOnem Net Kan Veya Zaran 4- Enflasyon Dtizeltme Hesabi 37 ( ) 7

13 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT NAKIT AKIS TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Liras) ("TL") olarak gosterilmism) Bagmluz Denetimden Gecmis 1 Ocak Dipnot 31 Arabic 2008 A- ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI 1-Sigortamlik faaliyetlerinden elde edilen nakit Reastirans faaliyetlerinden elde edilen nakit girisleri 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girmleri 4- Sigortamkk faaliyetleri nedeniyle yaimlan nakit Octal (-) ( ) 5- Reasfirans faaliyetleri nedeniyle nakit Oust (-) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit Oust (-) 7- Esas faaliyetler sonucu oluyan nakit (Al+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz Odemeleri (-) 9- Gelir vergisi odemeleri (-) ( ) 10-Diger nakit girisleri Diger nakit elbslan (-) ( ) 12- Esas faaliyetlerden kaynaldanan net nakit ( ) B- YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI Maddi varldclann satist 2-Maddi varhklann iktisabi (-) ( ) 3-Mali varlik iktisarn (-) 11.4 ( ) 4- Mali varhklann satist 5- Alman faizler Allman temetailer 7- Diger nakit girmleri 8- Diger nakit cduslan (-) 9- Tehran faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) C- FINANSMAN FAAL1YETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI 1-Hisse senedi 'bract 2- Kredilerle ilgili nakit girisleri 3- Finansal kiralama borelan ddemeleri (-) 4- Odenen temetttiler (-) 5- Diger nakit girisleri 6- Diger nakit *Wan (-) 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaldanan net nakit KUR FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE OLAN ETICISI E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net arbs ( ) F- Damon basmdaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G- Donem sonundaki nakit ye nakit benzerleri mevcudu (E+F)

14 CiV HAYAT SIGORTA A.$. 31 ARALIK 2008 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT OZSERMAYE DEOISIM TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gesterilrui tir.) I- Onceki Dkinem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) Muhasebe politikasinda Degisiklilder (2.1 no% dipnot) Sermaye istetmenin Kendi Hisse Senetleri(-) Ozsermaye Degisim Tablosu Bagman Denetimden Gennis (*) Ozsermaye Yabann Varbklarda Enflasyon Para Deter Duzeltmesi Cevrim Yasal Statii Artist Faridan Farklan Yedekler Yedekleri Diger Yedekler ve Dagifilmanus Karlar Net Donem Kan/ (Zaran) Geernis Ilar Karlan/ (Zararlan) ( ) Toplam III Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) ( ) A- Sermaye arlinnu (A 1 + A2) 1- Nakit 2- ic kaynalclardan B- Illetmenin alchb kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanc ve kasuplar (15 no'lu dipnot) D- Varbklarda Deger Artist E- Yabanci para uevrim farklan F- Diger kazans ve karplar G- Enflasyon cilizeltme farklan H. DOnem net kart (veya zaran) 1- Daginlan Temettii J- Transfer ( ) ( ) ( ) - IV- Donem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) ( ) ( ) (*) Ozsermaye kalemleri ile ilgi0 detayh aulklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktathr. 9

15 1. Genet Bilgiler 1.1 Ana sirketin a& 31 Arahk 2008 tarihi itibariyle CiV Hayat Sigorta A.S'nin ("Sirket") dogrudan ana ortagi Proactiv Holding AG ye nihai ana ortagi Talanx AG' dir. 1.2 Kurulusun ikametgahl ye yasal yaptsy Sirket olarak olustugu ulke ye kapth biironun adresi: Sirket 25 Temmuz 2007'de Istanbul'da kurulmustur. 28 Ocak 2008 tarihinde hayat ye ferdi kaza branslannda faaliyet gostermek iizere ruhsat almis ye 2008 yili Maps ayinda sigortacilik faaliyetlerine baslamistr. 5irket'in tescil edilmis adresi Inkilap Mah. O.Faik Atakan Caddesi Yilmaz Plaza No: 3, Umraniye/Istanbul'clur. Sirkeein dagitim kanali Citibank A.S.'nin tum subelerinden olusmaktadir. T.C. Basbakanlik Hazine Milstesarligenin 7 Agustos 2008 tarih ye sarii onay yansina istinaden Talanx AG tarafindan sahip olunan Sirket hisseleri Proactiv Holding AG'ye devredilmis ve Sirket YOnetim Kurulu'nun 1 Ey tarih ye 13 no'lu karan ile Talanx AG hisselerinin tamammin Proactiv Holding AG'ye devrinin Sirket pay defterine islenmesine karar verilmistir. 1.3 isletmenin Gill faaliyet konusu: Sirket, hayat ye ferdi kaza dallannda faaliyet gostermektedir. 1.4 Kurulusun faaliyetlerinin ye esas cahsma alanlarmin niteliklerinin anklamasi: 1.2 ve 1.3 no'lu dipnotlarda aciklanmistir. 1.5 Kategorileri itibariyle yil icinde calisan personelin ortalama sans': Ust ye orta kademeli yoneticiler Diger personel 31 Arahk Yonetim kurulu baskan ye fiyeleriyie genet m6dfir, gene) koordinator, gene) miidfir yardimcdan gibi list yoneticilere cari donemde saglanan iicret ye benzeri menfaatlerin toplam tutan: 1,100,000 TL 1.7 Finansal tablolarda; yatinm gelirlerinin ye faaliyet giderlerinin (personel, Seam, arastirma gelistirme, pazarlama ye sat's, disandan saglanan fayda ye hizmetler ile diger faaliyet giderleri) dagituninda kullamlan anahtarlar: Sirket tarafindan hayat ye hayat drsi teknik karsihklan karsilayan varliklann yatmma ytinlendirilmesinden elde edilen turn gelirler, teknik olmayan boliimden teknik bedtime aktanlmistm Diger yatinm gelirleri ise teknik olmayan Mum altinda simflandinlmistir. 1.8 Finansal tablolann tek bir sirketimi yoksa sirketler grubunu mu icerdigi: Finansal tablolar tek bir sirketi (CiV Hayat Sigorta A.S.) icermektedir. 1.9 Raporlayan isletmenin adi veya diger kimlik bilgileri ye bu bilgide onceki bilanco tarihinden ben olan degisikliklen Sirket' in adi ve diger kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ye 1.3 no'lu dipnotlarda belirtilmis olup bu bilgilerde onceki bilanco tarihinden bu yana herhangi bir degisiklik olmamistir Bilanco Tarihinden Sonraki Olaylar: 31 Arahk 2008 tarihinde sona eren yila ait finansal tablolar 12 Mart 2009 tarihinde Yonetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Mango tarihinden sonraki olaylar 46 no'lu dipnotta niklanmistir. 10

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.)

AIG HAYAT SİGORTA A.Ş. (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) (eski unvanıyla AMERICAN LIFE HAYAT SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1. Genel Bilgiler Ana şirketin adı: American Life Hayat Sigorta

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, ZURİCH SİGORTA A.Ş. NİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Zurich Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

ZURICH SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU Zurich Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş ZURICH SİGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETİM RAPORU

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

HDI Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Cari Dönem Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 2013 A- Nakit ve

Detaylı