CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 CiV HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Nas Mamma DmAMA A* MacAntMuhmaycl Man PAAMMI, A mernbet cif PAmmicuoMona too pen RIK Plaza SuMpron lata Cad4As 1t 48H ti Sink ale Aimetler RemAri M? Istanbul I whey Cnt Hayet Sigona A.$. Ydnelim Kuruluna, BAOIMSIZ DENET1M RAPORU 1. CA/ Hayed Sigaia A.anin ("$liker) 31 Praia 2008 terlhi Itibariye hazirlanan ve eine yer alen bilancosunu aym larihle scna even yila alt gait tablosunu, Casermaye clegislm tablosunu ve flake skis tablosunu, *leash muhasebe politikalarmin dzetini ve dipnottari denetlernis bulunuyauz. Finansal Tabbbrla hgih (natal( qirket YOnetinthin SorurniuluOu 2. arket yenetimi finensal tablolarn slgortacilik manual' geregl yerudiale bulunan muhasebe ilke ye standertianna gdre hazirtanmasi ve dart's( bir sake* sunumundan sorumludur. Bu sorurnluiuk, Mensal labiciann hate ve/veya hie se usubuzfokten kaynaidanan Onernli yanlisleciar idermeyecek biglmde hazdanarak, gercegi Mina bir ;shade yenstmasini seglarnak amecble gerekti is sistemlerin tasarlanmasirp uygulanmasini ye devum ettinimesini, kosullann gereidirdigi muhasebe tahminierinin yapilmasini ve uygun muhasebe pattfkalannin secamesini ve uygulanmeson icermekterhr. Bagansa DenetimKurulufunun Sarum/0.1u Sorurniuiugumuz, yaptigima bagimsa denetime dayenarak bu hnensal tett:ler hakkride gdrus bildirrnektir. Bagrnsiz denelirrerna, slgortactik mevzuali geregi ybrodukte bulunan begun= deneilm illtelertne iliskin dozenlemelere uygun derek gerr,eldesttrilmioir. Bu duzenlemeler, etik ilkelere Uyulmasinive bagimsu deneurnin, flnansal tabklann perusal dogm ye durust bir Islyirnde yansitip yanstmadigi konusunda makul bir garenceyi saglarnek Uzere planlanarak yantilimesini gereldirmektedir. Ba4 rnsa denellmlmiz, finansal latiolardaki Mader ve dipnotlar Ile bagimsa denetim hawk toplamak arnacryla. bagimsa denetim tekniklerinin kullanilmastni Isernsektedir. Bagirnsa denetim lekniklednin secimi, finansal labidern hale votress hileden ve usulmattaten kaynaklamp kaynakianmadigi hususu tie dahil dmek Uzere Warne ylera11plle iyerlp icermedgine dal, - risk degenendtrnesini de kapseyacak selade, mesieki kanaalimize gore yeptimistr. Bu risk degedendinnesinde, arkerin id sistemied gta Windt bulundurulmuslur. Meek, amecima lc ststemlerin elkinligi hakkinda Orbs vernal' degll, begirnsa denellm teknilderini kosaara uygun derek tasarlamak amamyla. $irket ycnetimi larafindan hazdanan Ilnensal tabidar ile Is sisiemler arasindaki lliykiyi ortaya koyrnaldir. Bagirnsiz denetirnimiz, eynca 4rkel yonetiml tarafindan benimsenen muhasebe polinkalerp de yamian enemli muhesebe tahminlerinin ye tinansai teblolarn bir MAIM derek sunumunun uyguniutlunun degenendinimesini iserrnektedir. Badimsa denetim sirasinda temin ettigima begnsa denetim kanittartnin. gdnatirraatin olusturulmasina yeterli ye uygun bir dayanak olusturduguna inamyoruz.

3 PfflawATERHousECcopERs ta GOriee 4. Gerueilmuze gore, iiiylktekl (Mensal!alder. CiV Heyat Sigarta A.8.'nln 31 Ara* 2008 tarin itibanyle 8nansal durumunu, ayni Write sona eren yda as FinaneN pertvanansilm ve naklt akielarirs, sigortadlik mayṉail gere i yortlaukte bulunian munasete ilke ve standanlan (terz. 2 nolu dlpnot) cargeyeeletele &elm ye &Whit bit bisimile yantulmaktadif. E3aearan Nas Ba9irnsiz Denetim ye Serbeat Muhasebeci Mali Musavidi A.S. member of PricewaterhouseCoopers Tatar GUI SM Screed (NSA BaBden Istanbul. 12 Mart 2009

4 CIV ayati Sigorta RALIK 2008 TA R Al )(3711N11,11NEN FNANSAI. TARI.0r.ARA II.i$K $IRK1111 BEVAN" 111aFlue aunulan 11 Arabic 2 inrihi nihatiyle tinnosal tuhiolar iia hunlara il iykin avalanta se dinnonann sircrnaetlik mv.anau ad( egi yarilrlfikte hulunan muhaaehe ilia ye standanlanna Ore hattlantilkuu va NUE inavauat ile licketimiz kavalarala uyann uiclugunu buyan cderiz. (IV Maya Start, A.8. Centl 1 140d0r1M0 Istanbul, 12 Mari 2009 Nnrjtin Ekber Yilnetim Itorulu Cyasi. (lent MOM* Mali /91Er Tenet Mutiny Yorthmerm Moons se Vairnalar ltodorn yat Skjarta A. 9121u. 9C- 3 Falk Alatar Cailosi No: T 09 "rniret Sal Na: aim Is1anbal. Mint

5 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR icindekiler BILANCO GELIR TABLOSU NAKIT AK1S TABLOSU OZSERMAYE DECISIM TABLOSU FINANSAL TABLOLARA iliskin AC1KLAYICI DIPNOTLAR DIPNOT 1 GENEL 1311,6-ILEA DIPNOT 2 GNEMLI MUHASEBE POLITIKALAIDNIN OZETI DIPNOT 3 ONEMLI MUHASEBE TAHMINLERI VE HOICOMLERI DIPNOT 4 SIGORTA VE FINANSAL RISKIN YONETIMI DIPNOT 5 BOLOM BILGILERI DIPNOT 6 MADDI DURAN VARLIKLAR DIPNOT 7 YATIRIM AMACL1 GAYRIMENKULLER DIPNOT 8 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DIPNOT 9 1$11RAICLERDEK1 YATIRIMLAR DIPNOT 10 REASDRANS VARLIKLARI DIPNOT 11 FINANSAL VARLIKLAR DIPNOT 12 KREDILER VE ALACAKLAR DIPNOT 13 TUREV FINANSAL ARACLAR DIPNOT 14 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI DIPNOT 15 SERMAYE DIPNOT 16 DIGER YEDEKLER VE ISTEGE BAGLI ICATILIM1N SERMAYE BILESEN1 DIPNOT 17 SIGORTA BORCLARI VE REASURANS VARLIKLARI DIPNOT 18 YATIBJM ANLA$MAS1 yfixinsallenert DIPNOT 19 TICARI 'VE DIGER BORCLAR, ERTELENM1$ GELIRLER DIPNOT 20 KREDILER DIPNOT 21 ERTELENM1$ GELIR YEWS! DIPNOT 22 EMEKLILIK SOSYAL YARDIM YOKUMLULDICLERI DIPNOT 23 DIOER YOKIIMLOLOKLER VE MASRAF KARSILIKLARI DIPNOT 24 NET SIGORTA PRIM GELIRI DIPNOT 25 AIDAT (OCRET) GELIRLERI DIPNOT 26 YATIRIM GELIRLERI DIPNOT 27 FINANSAL VARLIKLARIN NET TAHAKKUK GELIRLERI DIPNOT 28 MAKUL DEGER FARK1 GELIR TABLOSUNA YANSITILAN AKTIFLER DIPNOT 29 SIGORTA HAK VE TALEPLERI DIPNOT 30 YATIRIM ANLASMAS1 HAICLARI DIPNOT 31 ZARURI DIOER GIDERLER DIPNOT 32 GIDER ce$1tleri DIPNOT 33 CALISANLARA SAOLANAN FAYDA GIDERLERI DIPNOT 34 FINANSAL MALIYETLER DIPNOT 35 GELIR VERGILERI DIPNOT 36 NET KUR DE61$1M GELIRLERI DIPNOT 37 HISSE BA$1NA 1CAZANC/KAYIP DIPNOT 38 HISSE BA$1 KAR PAYI DIPNOT 39 FAALIYETLERDEN YARATILAN NAKIT DIPNOT 40 HIS SE SENEDINE DOND$10ROLEBILIR TAHVILLER DIPNOT 41 PARAYA CEVRILEBILIR IMTIYAZLI HISSE SENETLERI DIPNOT 42 RISKLER DIPNOT 43 TAAITHETTLER DIPNOT 44 ISLETT,ME BIRLE$MELER1 DIPNOT 45 ILISKILI TARAFLARLA t$lemler DIPNOT 46 BILANCO TARIDENDEN SONRA ORTAYA CIICAN OLAYLAR DIPNOT 47 DIGER EK 1 KAR DAOMM TABLOSU

6 CiV HAYAT SiGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM IT1BARtYLE AYRINTILI BiLANCO (Para birimi aksi bartilmedikce Tiirk Liras, ("TL") (flank gristerilmistir.) VARLIKLAR I- Cari Varhklar A- Nakit ye Nakit Benzeri Varhklar 1- Kasa 2- Alman cekler 3- Bankalar 4- Verilen Qekler ve Odeme Emirleri (-) 5- Diger Nakit ve Nakit Benzeri Varhklar B- Finansal Varltklar Be Riski Sigortahlara Ait Finansal Yahnmlar 1-Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar 3- Ahm Senn Amach Finansal Varhklar 4- Krediler 5- Krediler Kargingr (-) 6- Riski Hayat Poligesi Sahiplerine Ait Finansal Yaunmlar 7- $irket Hissesi 8- Finansal Varhklar Deger Kamligi (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1-Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karsihgl () 3- Reastirans Faaliyetlerinden Alacaklar 4- Reasfirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karyrlrg (-) 5- Sigorta ve Reastirans Sirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortahlara Krediler (IlcrazIar) 7- Sigortahlara Krediler (lltraziar) ICarsihro (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynalclanan $iipheli Alacaklar 10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Alacaklar (-) D- Iliskili Taraflardan Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar 2- istiralclerden Alacaklar 3- Bali Ortakhklardan Alacaklar 4- Mtisterek YOnetime Tabi Tesebbiislerden Alacaldar 5- Personelden Alacaklar 6- Diger iliskili Taraflardan Alacaklar 7- lligkili Taraflardan Alacaldar Reeskontu (-) 8-iliskili Taraflardan $iipheli Alacaklar 9- fliskili Taraflardan $tipheli Alacaklar Karsiligt (-) E- Diger Alacaklar I- Finansal Kiralama Alacaklan 2- Kazandmanus Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diger cesitli Alacaldar 5- Diger EOM Alacaklar Reeskontu (-) 6- Siipheli Diger Alacaldar 7- $iipheli Diger Alacaklar (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler ye Gelir Tahakkuklan 1-Gelecek Aylara Ail Giderler 2- Tahakkuk amis Faiz ye Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkuklan 4- Gelecek Aylara Mt Diger Giderler ve Gelir Tahakkuklan G- Diger Cari Varhklar I- Gelecek Aylar lhtiyacr Stoklar 2- Pesin Odenen Vergiler ye Fonlar 3- Ertelenmi$ Vergi Varliklan 4- I$ Avanslan 5- Personele Verilen Avanslar 6- Sayim ve Teselltim Noksanlan 7- Diger Eesitli Cad Varhklar 8-Diger Can Varliklar (-) I- Carl Varhklar Toplami Bagunsa Denetimden Geemig Dipnot 31 Arahk ve ve , 11.1 ve , 11.1 ye ILI ye (1.444) ye

7 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIIII ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirtilmedikce Tiirk Lirast (n") olarak gesterilmistir.) VARLIKLAR Bagimstz Denetimden Geemis Dipnot 31 Arahk 2008 II- Cari Olmayan Varbidar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 1-Sigortaohlc Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacilik Faaliyetlerinden Alacaklar Karathgt (-) 3- Reasiirans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reastirans Faaliyetlerinden Alacaklar Karst Sigorta ve Reastirans Sirkelleri Nezdindeki DepoIar 6- Sigortalilara Krediler (Ikrazlar) 7- Sigortahlara Krediler (Bcrazlar) Karsihgi (-) 8-Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynalclanan Siipheli AIacalclar 10-Esas Faaliyetlerden ICaynaklanan Stipheli Alacaklar Karsiligt (-) B- iliskili Taraflardan Alacaklar 1-Orta1clardan Alacaklar - 2- Istiraklerden Alacaklar 3- Bagh Ortakhklardan Alacaklar 4- Miisterek Ytinetime Tabi Tesebbfislerden Alacaklar - 5- Personelden Alacaklar 6- Diger Biskili Taraflardan Alacaklar 7- iliskili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- iliskili Taraflardan Siipheli Alacaklar 9- Iliskil Taraflardan StIpheIi Alacaklar Karpligr (-) C- Diger Alacaklar 1-Finansal Kiralama Alacaklan 2- Kazanilmamis Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozilo ye Teminatlar 4- Diger Cesitli Alacaklar - 5- Diger cesitli Alacaklar Reeskontu (-) 6- Stipheli Diger Alacaklar 7- Stipheli Diger Alacaklar Karsingt (-) D- Finansal Varhklar 1-Bagh Menkul Ktymetler 2-1stirakler 3- istirakler Semmye Taahhiitleri (-) 4- Bagh Ortakhklar 5- Bagh Ortakhklar Sermaye Taahhtitleri (-) 6- MUsterek Yonetime Tabi Tesebbtisler 7- Mtisterek Yonetime Tabi Tesebbtisler Sermaye Taahhiitleri (-) 8- Finansal Varhklar ye Riski Sigortahlara Ait Finansal YatinmIar 9- Diger Finansal Varhklar 10-Finansal Varhklar Deger Dusuklugu Karsiligt (-) E- Maddi Varhklar 2.5 ye Yatinm Amach Gayrimenkuller 2- Yaunm Amach Gayrimenkuller Deger Dusuklugu Karsiligi (-) 3- Kullarnm Amach Gayrimenkuller 4- Makine ye Techizatlar Demirbas ye Tesisatlar Motodu Tasitlar Diger Maddi Varltklar (Ozel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmis Maddi Varliklar 9- Birikmis Amortismanlar (-) 6 ( ) 10-Maddi Varhklara Ilislcin Avanslar (Yapilmalcta Olan Yaunmlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varhklar 2.7 ye Haklar Serefiye 3- Faali yet Oncesi Doneme ait Giderler Arastirma ve Gelistirme Giderleri 5- Diger Maddi Olmayan Varhklar 6- Birilcmis Itfalar (Amortismanlar) (-) 8 (60.971) 7-Maddi Olmayan Varhklara Riskin Avanslar G Gelecek Yillara ait Giderler ye Gelir Tahakkuklan I- Gelecek Ytllara ait Giderler 2-Gelir TahaIckuklan 3-Gelecek Yillara ait Diger Giderler ye Gelir Taliakkulclan II- Diger Cad Olmayan Varhklar I- Efektif Yabanet Para Hesaplan 2- Dbviz Hesaplan 3- Gelecek Ytllar Ihtiyaci Stoklar 4- Pesin Odenen Vergiler ye Fonlar 5- Ertelenmis Vergi Varhklan 6- Diger Cesitli Cad Olmayan Varhklar 7- Diger Cad Olmayan Varhklar Amortismam (-) 8- Diger Cad Olmayan Varhklar II- Cari Olmayan Varhklar Toplanu Varhklar Toplanu (I+11)

8 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHI ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirfilmedikce Tiirk Lirasi ("TL") olarak gesterilmi8dr.) YUKUMLULUKLER Bagunsiz Denetimden Gecmis Dipnot 31 Arahk 2008 III- Kna Vadeli Yukumldlukler A - Finansal Border I- Kredi Kuruluylanna Borglar 2- Finansal Kiralama islemlerinden Borylar 3- Ertelenmis Finansal Kiralama Borclanma Maliyetleri (-) 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Talcsitleri Ve Faizleri 5- ckardmis Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ye Faizleri 6- GlIcanlmis Diger Finansal Varhklar 7- Uficanlmiy Diger Finansal Varliklar!bray Parka (-) 8- Diger Finansal Borylar (YiikilmItiliikler) - B- Esas Faaliyetlerden Borclar Sigortacia Faaliyetlerinden Bowlar 4, 10 ye Reastirans Faaliyetlerinden Borylar 3- Sigorta ve Reastirans Sirketlerinden Ahnan Depolar 4, 10 ve Emeklilik Faaliyetlerinden Borylar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borylar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borclar Borg Senetleri Reeskontu (-) - C-iliskili Taraflara Burglar Onaklara Borylar 12.2, 19 ve iytiralclere Borclar 3- Bagh Ortakhklara Borylar 4- Miisterek YOnetime Tabi TeyebbUslere Borclar 5- Personele Borylar Diger iliskili Taraflara Borylar 3500 D- Diger Borclar Alman Depozito ve Teminatlar 2- Diger cesitli Borgia/ 19 ve Diger Uesitli Burglar Reeskontu (-) E- Sigorbalik Teknik Kursiliklan I- Kazanilmarmy Primler Karyrhgt - Net 2.24, 4 ye Devam Eden Riskier ICarsIbigi - Net 3- Hayat Matematik Karsiligt - Net 4- Muallak Hasar ye Tazminat Karsihgr - Net 2.24, 4 ye ikramiye ye Indirimler Karstligi - Net 6- Yalinm Riski Flayat Sigortasi Police Sahiplerine Ait Poliyeler iyin Aynlan Karsilik - Net 7- Diger Teknik Karst Inclar - Net 2.8 ve F- Odenecek Vergi ye Benzeri Diger Yiikiimliiiiiider ile Karphklan Odenecek Vergi ye Fonlar Odenecek Sosyal Giivenlik Kesintileri Vadesi Geymis, Ertelenmis veya Taksitlendirilmis Vergi ye Diger Yiikihnliiliikler 4- Odenecek Diger Vergi ye Benzeri 5- DiMem Kan Vergi ye Diger Yasal Ytikiimliiltik karsiliklan 6- Di:Mem Kamm Pesin Odenen Vergi ye Diger YiikiimItiliikleri (-) 7- Diger Vergi ye Benzeri Ytiktimitilfik Karst liklan G- Diger RisIdere hiskin Karphklar I - Kaiem Tazminau ICarstligi 2- Sosyal Yarchm San* Varhk Aylklan 3- Maliyet Giderleri Karyrhgt Gelecek Aylara ait Gelirler ye Gider Tahakkuklan Gelecek Aylara ait Gelirler 17 ve Gider Tahakkuklan Gelecek Aylara ait Diger Gelirler ye Gider Tahakkuklan I- Diger Lusa Vadeli 1- Ertelenmis Vergi YiiktimItIgii 2- Saynn ve Teselltim FazIaliklan 3- Diger Uesitli Kisa Vadeli Yiiktimliiltikler III - Kim Vadeli Yilkiimliiltikler Toplama

9 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belthilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gusterilmi*fir.) YUKUMLULUKLER Bagunsu Denetimden Gecmis Dip not 31 Arahk 2008 IV- Uzun Vadeli Yukumlulukler A- Finansal Borglar 1- Kredi Kuruluslanna Borglar 2- Finansal Kiralama Islemlerinden Borglar 3- Ertelenmis Finansal Kiralama Boriclanma Maliyetleri (-) 4- UficanIrms Tahviller 5- Gficarilmis Diger Finansal Varhklar 6- cikarilmis Diger Finansal Varhklar Ihrac Farb (-) 7- Diger Finansal Borglar (YtiktimItiltikler) B- Esas Faaliyetlerden Borglar 1- Sigortacilik Faaliyetlerinden Borglar 2- Reastrans Faaliyetlerinden Borglar 3- Sigorta ye Reastirans $irketlerinden Ahnan Depolar 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borglar 5- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar 6- Diger Esas Faaliyetlerden Borglar Borg Senetleri Reeskontu (-) C- Taraflara Borglar 1- Orta1clara Borglar 2- Istiralclere Borglar 3- Bagh Ortakhklara Borglar 4- Miisterek Yonetime Tabi Tesebbiislere Borglar 5- Personele Borglar 6- Diger Taraflara Borglar D- Diger Borglar I- Ahnan Depozito ve Teminatlar 2- Diger Cesitli Borglar 3- Diger Uesitli Borglar Reeskontu E- Sigortanhk Teknik Karnhklan Kazan]Imams Primler Karst - Net 2- Devam Eden Riskier Karst - Net 3- Hayat Matematik Karst - Net 2.24, 4 ye Muallak Hasar ve Tazminat Karst - Net 5- ikramiye ye Indirimler Karst - Net 6-Yaunm Riski Hayat Sigortast Police Sahiplerine ait Policeler icin Aynlan ICarsihk - Net 7- Diger Teknik KarsthIclar - Net 2.24, 4, 17 ye F-Diger Yilkiinthiltilder ye Karsthklan 1- Odenecek Diger YtiktimItiliikler 2- Vadeli Geymis, Ertelenmis veya Taksitlendirilmis Vergi ye Diger YtikiimItiltikler 3-Diger Borg ye Gider Karsildclan - G- Diger Ris1dere iliskin Karsiliklar I- Kidem Tazminati Karpligt 2.19 ve Sosyal Yardtm Sancligi Varhk Aciklan ICarsillga - 11-Gelecek Yillara Ait Gelirler ye Gider Tahakkuklan - 1- Gelecek Yillara Ait Gelirler 2- Gider Tahakkuklan 3- Gelecek Yillara ait Diger Gelirler ve Gider Tahakkuklan - I- Diger Uzun Vadeli Ytikiimliiliikler Ertelenmis Vergi 2.18,21,35 ve Diger Uzun Vadeli YtiktimItiliikler IV- Uzun Vadeli YlikiimItiltikler Toplann

10 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIM ITIBARIYLE AYRINTILI BILANCO (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak gdsterdmi tir.) OZSERMAYE Dipnot Batimsu Denetimden Gaya* 31 Arahk 2008 V- Ozsermaye A- Odenmig Sermaye (Nominal) Sermaye Odenmemis Sermaye (-) 3- Sermaye Diizeltmesi Olumlu Farklan 4- Sermaye Diizeltmesi Olumsuz Earklan (-) B- Sermaye Yedekleri 1- Hisse Senedi lhrac Primleri 2- Hisse Senedi Ipta! Karlan 3- Sermayeye Eklenecek Sans Karlan 4- Yabanci Pam ceyirim Parklan 5- Diger Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri 1-Yasal Yedelder Stani Yedekleri 3- Olaganustu Yedekler 4- Ozel Fonlar (Yedekler) 5-Finansal Varliklann Degerlemesi 2.8 ye Diger Kar Yedekleri D- GeemK Ydlar Karlan 1- GecmisHar Karlan E-Geemis Yi lar Zararlan (-) ( ) 1- Gecons Yiliar Zararlan ( ) F-Diinem Net Kan 1-DOnem Net Karr ( ) 2-Ddnem Net Zaran (-) ( ) V- Ozsermaye Toplamr Yfikiimlaliikler Taplam (111+1V+V)

11 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHI itibariyle AYRINTILI GELIR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Liram ("TL") olarak gdsterilmi8tir.) I-TEKNIK BOLDM Dipnot A- Hayat D41 Teknik Gelir I- Kazaminasy Printer (Reasaror Pays Dastilmils Olarak) 1.1- Yazsian Prissier (Reasaror Pays Dfistilmils Olarak) 2.21 ve Brat Yazdan Prissier (+) Reasiirore Devredilen Primler (-) Kazatulmamis Primler Karp igpnda Degisim (Reasiiror Pays ve Devreden Kasim Dtisidmos Olarak)(+/-) Kazamlmanus Primler Karpligs (-) Kazatulmanus Primler Kargshgmda Reastirbr Pays (+) 1.3- Devam Eden Riskier Karsiliginda Degisim (Reasaror Pays ye Devreden Kissm Dtisfilmas Olarak)(+/-) Devam Eden Riskier ICarsibt (-) Devam Eden Riskier ICarsiliginda Reasikor Pays (4) 2- Teknik Olmayan Beliimden Alctanlan Yannm Gelirleri 3- Diger Teknik Gelirler (Reastirin Pays Dlistilmiis Olarak) 3.1- Brill Diger Teknik Gebrler (+) 3.2- Brut Diger Teknik Gelirlerde Reasardr Pays (-) B- Hayat Di t Teknik Gider(-) 1-Gerceklesen Hasarlar (Reasaror Pays Diistilmils Olarak) 1.1- Odenen Hasarlar (Reasaror Pays thisifirrais Olarak) Brat Odenen Hasarlar (-) Odenen Hasarlarda Reasardr Pap (+) 1.2- Muallalc Hasarlar ICarsilsginda Degilim (Reasiiror Pays ye Devreden Knun Dtistilmas Olarak) (+/-) Muallalc Hasarlar Karsiligs (-) Muallak Hasarlar Karsilignala Reasarbr Pays (+) 2- Ikramiye ye Indirimler Karsiliginda Degnim (Reasaror Pap ye Devreden Krum Dtisillmiis Olarak) (+/-) 2.1- Ilcramiye ve Indiriniler Karpligs (-) 2.2- Ikramiye ve Indirimler ICarsillginda Reasintir Pays (+) 3- Diger Teknik Karsdilclarda Degssim (Reasiiror Pays ye Devreden Kamm Ddsalmiis Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) 31 C- Teknik Boliim Dengesi- Hayat Dist (A - B) D- Hayat Teknik Gear Kazarulnus Primler (Reastrbr Pays Dolalmu Olarak) 1.1- Yanlan Primler (Reasaror pays Dtistilmas Olarak) 2.21 ve Brat Yazdan Primler (+) Reastirdre Devredilen Primler (-) Kazandmanus Primler Karsthgmda Degisim (Reasiiror Pays ve Devreden Krum Diisidrain Olarak) (+/-) ICazasulmanua Primler Karnligs (-) ICazarulmamis Printer 1Carsiliginda Reastirar Pays (+) 1.3- Devam Eden Riskier Karnliginda Degisim (Reasaror Pays ve Devreden KISIM Dtisalmiis Olarak) (+/-) Devam Eden Riskier Karnligs (-) Devam Eden Riskier Karsilsgmda ReastirOr Pay] (+) 2- Hays! Branis Yannm Gelid 3- Yannmlardalci Gerceklesmemis Karlar 4- Diger Teknik Gelirler (Reasarbr Pays Dasidmils Olarak) E- Hayal Teknik Gider 1-Gerceklesen Hasarlar (Reastirin Pays Dasalmtis Olarak) 1.1- Odenen Tazminatlar (Reasiirdr Pays Diistilmits Olarak) Brat Odenen Tazminatlar (-) Odenen Tazniinatlarda Reastithr Pays (+) Muallalc Tazminatlar Ka:014111de Degisim (Reastiror Pays ye Devreden KISIM Dtisiilmas Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Kazldigs (-) Muallalc Hasarlar Karnligmda Reasaror Pays (+) 2- Dcramiye ve Indirimler Karsillginda Deginim (Reasiner Pap ye Devreden Knim Dlisalmils Olarak) (+/-) 2.1- Ikramiye ye Indirimler (-) 2.2- Ikramiye ve Indirimler Karsiliginda Reasaror Pays (+) 3- Hayat Matematik Karsdigmda Degisim (Reasfirer Pays ye Devreden Krum Dustilmas Olarak)(+/-) 3.1- Hayat Matematik Karsdigs (-) 3.2- Hayat Matematik Karsiliginda Reastiror Pays (+) 4- Yannm Riski Hayat Sigortam Police Sahiplerine Ait Policeler icin Aynlan Karssliklarda Deg- slim (Reastror Pays ye Devreden Ksssm DfisUlmas Olarak)(+/-) 4.1- Yannm Riski HaystSigortass Police Sahiplerine Ait Policeler icin Aynlan Karsilddar(-) 4.2- Yatunn Riski Hayat Sigortass Police Sahiplerine Ait Policeler icin AynlanKarsthIclarda Reasindr Pays (+) 5- Diger Teknik ICarnItIclarda Degisim (Reasilitir Pays ve Devreden Krum Dalalmul Olarak) (+/-) 6- Faaliyet Giderleri (-) 7- Yatuim Giderlee (-) 8- Yatmmlardaki Gerceklesmemis Zararlar (-) 9- Teknik Olmayan Boltime Aktanlan Yannm Gelirleri (-) F- Teknik Minim Dengesi - Hayat (D -E) G- Emeklilik Teknik Gelir 1- Fon Isletim Gelirleri 2- Yonetim Gideri Kesintisi 3- Gird!Wats Gelnleri 4-Ara Vemae Halinde YOnetim Gideri Kesintisi 5- Ozel flamer Gideri Kesintisi 6- Sermaye Tahsis Avanss Deger Arils Gelirleri 7- Diger Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Cider! 1-Pon Isletim Giderleri (-) 2- Sermaye Tahsis Avanslan Deger Azalis Giderleri (-) 3- Faaliyet Giderleri (-) 4- Diger Teknik Giderler (-) Teknik Bulom Dengesi- Emeklilik (G - H) Ba4nosa Denedmden mis 1 Ocak 8-31 Arab& (52.117) (47.655) (95.311) (3378) (1.525) (1.525) (1.525) (625) (1.228) ( ) (99.943) (99.943) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 47.5 ( ) 31 ( ) ( ) 6

12 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARiHi ITIBARIYLE AYRINTILI GELIR TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gdsterilmitir.) II-TEICNIK OLMAYAN BOLUM Bagimsm Denetimden Geemis I Ocak Dipnot 31 Aralik 2008 C- Teknik Bolum Dengesi- Hayat Dip (A-B) F- Teknik Bolum Dengesi- Hayat (D-E) ( ) I- Teknik Bolum Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik 136him Dengesi (C+F+I) ( ) K- Yadrim Gelirleri Finansal Yatmmlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yannmlann Nakde cevrilmesinden Elde Edilen Karlar 3- Finansal Yannmlann Degerlemesi Kambiyo Karlan istiraklerden Gelirler 6- Bagh Ortakhklar ye Miisterek YOnetime Tabi Tesebbtislerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 8- Tiney Urunlerden Elde Edilen Gelirler 9- Diger Yatmmlar 10- Hayat Teknik Bohimiinden Aktanlan Yatmm Gelirleri L- Yatinm Giderleri (-) 1- Yatinm YOnetim Giderleri - Faiz Dahil (-) ( ) 2- Yannmlar Deger Azahslan (-) 3- Yannmlann Nakte cevrilmesi Sonucunda Olusan Zararlar (-) 4- Hayat Dist Teknik BOltimilne Aktanlan Yattrtm Gelirleri (-) 5- Direv Urunler Sonucunda Olusan Zararlar (-) 6- Kambiyo Zararlan (-) 7- Amortisman Giderleri (-) 8- Diger Yatinm Giderleri (-) 6 ( ) M- Diger Faaliyetlerden ve Olagandisi Faaliyederden Gelir ve Karlar lie Gider ve Zararlar (+/-) (95.841) 1- Karsdiklar Hesabi (+/-) 47.5 (35.897) 2- Reeskont Hesabi (+/-) 3- Ozellikli Sigortalar Hesabi (+/-) 4- Enflasyon Ditzeltmesi Hesabi (+/-) 5- Ertelenmis Vergi Varlrgi Hesabi (+/-) 6- Ertelenmis Vergi Yilkilmlithigii Gideri (-) 21, 35 ve 47.5 (18.274) 7- Diger Gelir ye Karlar Diger Gider ye Zararlar (-) 47.1 (51.503) 9- Onceki Yil Gelir ye Karlan 10-Onceki Yil Gider ye Zararlan(-) - N- Donem Net Kan veya Zaran ( ) 1- DOnem Kan veya Zaran ( ) 2- Diinem Kan Vergi ye Diger Yasal YilktimItililk Karsibklan (-) 3- DOnem Net Kan Veya Zaran 4- Enflasyon Dtizeltme Hesabi 37 ( ) 7

13 CiV HAYAT SIGORTA A.S. 31 ARALIK 2008 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT NAKIT AKIS TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Liras) ("TL") olarak gosterilmism) Bagmluz Denetimden Gecmis 1 Ocak Dipnot 31 Arabic 2008 A- ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI 1-Sigortamlik faaliyetlerinden elde edilen nakit Reastirans faaliyetlerinden elde edilen nakit girisleri 3- Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girmleri 4- Sigortamkk faaliyetleri nedeniyle yaimlan nakit Octal (-) ( ) 5- Reasfirans faaliyetleri nedeniyle nakit Oust (-) 6- Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit Oust (-) 7- Esas faaliyetler sonucu oluyan nakit (Al+A2+A3-A4-A5-A6) Faiz Odemeleri (-) 9- Gelir vergisi odemeleri (-) ( ) 10-Diger nakit girisleri Diger nakit elbslan (-) ( ) 12- Esas faaliyetlerden kaynaldanan net nakit ( ) B- YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI Maddi varldclann satist 2-Maddi varhklann iktisabi (-) ( ) 3-Mali varlik iktisarn (-) 11.4 ( ) 4- Mali varhklann satist 5- Alman faizler Allman temetailer 7- Diger nakit girmleri 8- Diger nakit cduslan (-) 9- Tehran faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit ( ) C- FINANSMAN FAAL1YETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKIMLARI 1-Hisse senedi 'bract 2- Kredilerle ilgili nakit girisleri 3- Finansal kiralama borelan ddemeleri (-) 4- Odenen temetttiler (-) 5- Diger nakit girisleri 6- Diger nakit *Wan (-) 7- Finansman faaliyetlerinden kaynaldanan net nakit KUR FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERINE OLAN ETICISI E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net arbs ( ) F- Damon basmdaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G- Donem sonundaki nakit ye nakit benzerleri mevcudu (E+F)

14 CiV HAYAT SIGORTA A.$. 31 ARALIK 2008 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT OZSERMAYE DEOISIM TABLOSU (Para birimi aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak gesterilrui tir.) I- Onceki Dkinem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) Muhasebe politikasinda Degisiklilder (2.1 no% dipnot) Sermaye istetmenin Kendi Hisse Senetleri(-) Ozsermaye Degisim Tablosu Bagman Denetimden Gennis (*) Ozsermaye Yabann Varbklarda Enflasyon Para Deter Duzeltmesi Cevrim Yasal Statii Artist Faridan Farklan Yedekler Yedekleri Diger Yedekler ve Dagifilmanus Karlar Net Donem Kan/ (Zaran) Geernis Ilar Karlan/ (Zararlan) ( ) Toplam III Yeni Bakiye (I + II) (31/12/2007) ( ) A- Sermaye arlinnu (A 1 + A2) 1- Nakit 2- ic kaynalclardan B- Illetmenin alchb kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanc ve kasuplar (15 no'lu dipnot) D- Varbklarda Deger Artist E- Yabanci para uevrim farklan F- Diger kazans ve karplar G- Enflasyon cilizeltme farklan H. DOnem net kart (veya zaran) 1- Daginlan Temettii J- Transfer ( ) ( ) ( ) - IV- Donem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) ( ) ( ) (*) Ozsermaye kalemleri ile ilgi0 detayh aulklamalar 15 no'lu dipnotta yer almaktathr. 9

15 1. Genet Bilgiler 1.1 Ana sirketin a& 31 Arahk 2008 tarihi itibariyle CiV Hayat Sigorta A.S'nin ("Sirket") dogrudan ana ortagi Proactiv Holding AG ye nihai ana ortagi Talanx AG' dir. 1.2 Kurulusun ikametgahl ye yasal yaptsy Sirket olarak olustugu ulke ye kapth biironun adresi: Sirket 25 Temmuz 2007'de Istanbul'da kurulmustur. 28 Ocak 2008 tarihinde hayat ye ferdi kaza branslannda faaliyet gostermek iizere ruhsat almis ye 2008 yili Maps ayinda sigortacilik faaliyetlerine baslamistr. 5irket'in tescil edilmis adresi Inkilap Mah. O.Faik Atakan Caddesi Yilmaz Plaza No: 3, Umraniye/Istanbul'clur. Sirkeein dagitim kanali Citibank A.S.'nin tum subelerinden olusmaktadir. T.C. Basbakanlik Hazine Milstesarligenin 7 Agustos 2008 tarih ye sarii onay yansina istinaden Talanx AG tarafindan sahip olunan Sirket hisseleri Proactiv Holding AG'ye devredilmis ve Sirket YOnetim Kurulu'nun 1 Ey tarih ye 13 no'lu karan ile Talanx AG hisselerinin tamammin Proactiv Holding AG'ye devrinin Sirket pay defterine islenmesine karar verilmistir. 1.3 isletmenin Gill faaliyet konusu: Sirket, hayat ye ferdi kaza dallannda faaliyet gostermektedir. 1.4 Kurulusun faaliyetlerinin ye esas cahsma alanlarmin niteliklerinin anklamasi: 1.2 ve 1.3 no'lu dipnotlarda aciklanmistir. 1.5 Kategorileri itibariyle yil icinde calisan personelin ortalama sans': Ust ye orta kademeli yoneticiler Diger personel 31 Arahk Yonetim kurulu baskan ye fiyeleriyie genet m6dfir, gene) koordinator, gene) miidfir yardimcdan gibi list yoneticilere cari donemde saglanan iicret ye benzeri menfaatlerin toplam tutan: 1,100,000 TL 1.7 Finansal tablolarda; yatinm gelirlerinin ye faaliyet giderlerinin (personel, Seam, arastirma gelistirme, pazarlama ye sat's, disandan saglanan fayda ye hizmetler ile diger faaliyet giderleri) dagituninda kullamlan anahtarlar: Sirket tarafindan hayat ye hayat drsi teknik karsihklan karsilayan varliklann yatmma ytinlendirilmesinden elde edilen turn gelirler, teknik olmayan boliimden teknik bedtime aktanlmistm Diger yatinm gelirleri ise teknik olmayan Mum altinda simflandinlmistir. 1.8 Finansal tablolann tek bir sirketimi yoksa sirketler grubunu mu icerdigi: Finansal tablolar tek bir sirketi (CiV Hayat Sigorta A.S.) icermektedir. 1.9 Raporlayan isletmenin adi veya diger kimlik bilgileri ye bu bilgide onceki bilanco tarihinden ben olan degisikliklen Sirket' in adi ve diger kimlik bilgileri 1.1, 1.2, ye 1.3 no'lu dipnotlarda belirtilmis olup bu bilgilerde onceki bilanco tarihinden bu yana herhangi bir degisiklik olmamistir Bilanco Tarihinden Sonraki Olaylar: 31 Arahk 2008 tarihinde sona eren yila ait finansal tablolar 12 Mart 2009 tarihinde Yonetim Kurulu tarafindan onaylanmistir. Mango tarihinden sonraki olaylar 46 no'lu dipnotta niklanmistir. 10

16 2. Onemli Muhasebe Politikalanmn Ozeti 2.1 Hamill( Esaslan Sirket finansal tablolanm, 5684 sayih Sigortactlik Kanunu ile T.C. Basbalcanhk Hazine Miistesarligi'mn ("Hazine Miistesarhgt") sigorta ye reastirans sirketleri icin ongordugii esaslara gore haztrlamaktadur. Finansal tablolar Hazine Mustesarhgt tarafindan, 30 Arahk 2004 tarih ye sa ilt Resmi Gazete'de yaynnlanan Stgortactlik Hesap Plant ve Izahnamesi Halclunda Teblig ( igortactlik Muhasebe Ststemi Tebhg No:1) icerisinde yer alan Sigortactlik Hesap Elam uyannca dlizenlenmelctedir. Diizenlenen finansal tablolann bicim ye Icerikleri ile bunlann aedclama ye dipnotlan 18 Nisan 2008 tarih ye saph Resmi Gazete'de yapmlanan Finansal Tablolann Sunumu Hakkmda Teblig uyannca belirlenmektedir. $irket 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yapmlanan ye 1 Ocak 2008 tarihinde yiirtirlfige giren "Sigorta ye Reasfirans Sirketleri ile Emeklilik Sirketlerinin Finansal Raporlamalan Halclunda Yonetmelik" dogrultusunda, soz konusu yonetmelik ye Tiirkiye Muhasebe Standartlan Kurulu ("TMSK") tarafindan aciklanan Ttirkiye Muhasebe Standartlan ("TMS") ye Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("!IRS") Ile Hazine Mtistesarhgt tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iliskin yaynnlanan di er yonetmelik, aetklama ve genelgeler eercevesinde muhasebelestirmektedir. Hazine tistesarhgemn 18 $ubat 2008 tarih ye 9 saphyansma istinaden "TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum", "TMS 27-Konsolide ve Konsohde Olinayan Finansal Tablolar", "TFRS 1-TFRS'ye gecis" ve "TFRS 4-Sigorta Sozlesmeleri" bu uygulamanin kapsann chsmda tutulmustur. Hazine Miistesarhgt'ntn 14 Maps 2008 tarih ve 24 saph yams]. dogrultusunda Sirket can pla ait gelir tablosunun hazirlanabilmesi kin 31 Aralik 2007 tarihli bilancosunu, 1 Ocak 2008 tarihinde yururluge giren yukanda aoklanan ilgili Yonetmelik esaslanna uygun olarak yeniden dlizenlemistir. Bu kapsamda geemis pia ait bilancoda yaptlan degisiklikler asaggla Maddi ye maddi olmayan duran varhklar (net) (1) Net bilanco kalemleri degisimi Gegmi$ yillar karlarmdaki artq (2) (1) 31 Arahk Arahk 2007 tarihi itibariyle tarihi itibariyle Net Ilan &II en yeniden duzenlenen ozsermaye bilancodaki degerler bilancodaki degerler degiomi Sirket 31 Arahk 2007 tarihiyle yeniden duzenlenen finansal tablolannda, maddi ye maddi olmayan varhklanm "TMS 16-Maddi Duran Varhklar" ye "TMS 38-Maddi Olmayan Duran Varhklar" standartlan uyannca kullamlabilir Omtirleri uzerinden amortismana tabi tutmustur. (2) Ozsermaye hareket tablosunda "Muhasebe politikasmda degisiklikler" sannnda gastetihnistir. Sirkeein 31 Aralik 2007 tarihli bilaneosunda yapnus oldugu ditzeltmeler ozsermaye alfinda "Geemis Zararlan" olarak snuflanchnlmts ye 2007 ph gelir tablosu iizerindelci etkileri ayn olarak gosterilmemistir. Hazine Miistesarhgt tarafindan 18 Nisan 2008 tarihinde yaynnlanan "Finansal Tablolann Sunumu Hakkmda Teblig"de, 2008 ph icin Hazine Miistesarlip'na gonderilecek ye Ilan edilecek finansal tablolar win karsdastirma yapma sash aranmadigt bildfn1mictii. Dolapstyla Sirket, 31 Arahk 2008 tanhi itibariyle hazirlanan bilanco ye aym tarihte sona eren pl iein hazirlanan gelir tablosu, nakit alas tablosu, ozsermaye degisim tablosu ye finansal tablo dipnotlannt, bir onceki pl ile karsilastirmalt olarak sunmamtstri. Finansal tablolar, makul degerleri ile gosterilen finansal varhk ye y0kuml iliiklerin chsmda, maliyet esast baz alit -tank TL olarak hazirlannustir. $riket, sigortamlik ile ilgili teknik karsihklantu ise 5684 Saph Sigortamlik Kanunu cercevesinde yayimlanan ye 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yoiurlukte olan "Sigorta ye Reasiirans ale Emeklilik $riketlerinin Teknik Karstliklanna ye Bu Karsiliklann Yafinlacagt Varliklara Riskin Yonetmelik" ve ilgili mevzuat cercevesinde hesaplanus ve finansal tablolara yansittmsfir. Finansal tablolann hazulanmasinda izlenen muhasebe politikalan ye kullamlan degerleme esaslan, asagula yer alan 2.4 ila 2.24 no' lu dipnotlarda acildanmaktachr. 11

17 2.1 Haztrhk Esaslan (Devami) Tiirkiye Finansal Raperlama Standartlarmda degiyiklikler: 2008 yilinda yururluge giren ve Sirket finansal tablolan iizerinde etkisi olmayan TMS/TFRS'lerdeki degisiklik ve yorumlar: TFRYK 11, "TFRS 2 - Grup ve isletmenin Geri Satin Alman Kendi Hisselerine iliskin Islemler" (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yak raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRYK 12, "Hizmet Imtiyaz Anlasmalan" (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRYK 13, "Miisteri Baglilik Programlan" (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRYK 14, "TMS 19- Tanimlanmis Fayda Varliggi Uzerindeki Simrlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karsilikh Etkilesimleri" (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRYK 16, "Yabanci operasyonlardaki net yatinm risldnden korunma" (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) Henfiz yiiriirliige girmemis ve Sirket tarafindan erken uygulanmasi benimsenmemis standartlar ile mevcut onceki standartlara getirilen TMS/TFRS'lerdeki degisiklikler ve yorumlar: TMS 1 (Revize), "Finansal Tablolann Sunumu" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TMS 19 (Revize), "Calisanlara Saglanan Faydalar" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yak raporlama dtinemlerinde gecerlidir.) TMS 23 (Revize), "Borylanma Maliyetleri" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yak raporlama donemlerinde gecerlidir.) TMS 28 (Revize), "Istiralderdeki yatinmlar" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TMS 32 (Revize), "Finansal Araclar - Sunum' (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TMS 36 (Revize), "Varliklarda Deter (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TMS 38 (Revize), "Maddi Olmayan Varliklar" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde geyerlidir.) TMS 39 (Revize), "Finansal Araclar: Muhasebelestirme ve Olyme" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRS 1 (Revize), "TFRS'nin Ilk Uygulamasi" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde geyerlidir.) TFRS 2 (Revize), "Hisse Senedi Esas 'stemler" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRS 3 (Revize), "Isletme Birlesmeleri" (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRS 5 (Revize), "Sans amayli elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler" (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten soma baslayan yillik raporlama donemlerinde geyerlidir.) TFRS 8, "Faaliyet Balmleri" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) TFRYK 15, "Gayrimenkul insaatma yonelik anlasmalar" (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir.) Sirket yonetimi, yukandaki standart ve yorumlann uygulanmasinin, gelecek donemlerde Sirket'in finansal tablolan iizerinde onemli bir etki yaratmayacagi gonisiindedir. Tiirkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkmdaki 5083 sayrli kanunun 1.maddesi ile 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayili Bakanlar Kurulu Kazan uyannca, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren gecerli olmak iizere Yeni Turk Liras' ("YTL") ve Yeni Kurus'ta ("Ylcr") yer alan "Yeni" ibareleri kaldintrmstir. Bir onceki para birimi olan YTL deg.erleri Turk Lirasi' na ("TL") donusturtilurken 1 YTL, 1 TL'ye ve 1 YKr ise 1 Kr'ye esit tutulmaktadm Hukuki sonuc doguran tiim yasa, mevzuat, idari ve hukuki islem, mahkeme karan, luymetli evrak ve her tiirlii belgenin yarn sira Odeme ve degisim araylannda YTL'ye yapilan referanslar, yukarida belirtilen doniisum orani ile TL cinsinden yapilmis sayilmaktadir. Bu kapsamda 31 Aralik 2008 tarihi itibariyla hanrlanan kamuya ayiklanacak mali tablo ve dipnotlan, karsilastirma amaciyla kullamlacak olan onceki doneme ait tutarlar da dahil olmak tizere para birimi olarak "TL" iizerinden sunulmustur. 12

18 2.2 Konsolidasyon Sirkee in "TMS 27- Konsolide ye Konsolide Olmayan Finansal Tablolar" kapsaminda konsolide etmesi gereken bagli ortakligi bulunmamaktadir. 2.3 Bohim Raporlamasi Sirket 31 Arahk 2008 tarihi itibariyle sadece Tiirkiye'de ve iki raporlanabilir boliimde (hayat ye hayat dist sigortacilik) faaliyetlerini surdtirmekte olup halka acik olmadigt icin Whim raporlamasi yapmamaktadir. 2.4 Yabano Para cevrimi Sirkeein fonksiyonel para birimi Tiirk Lirast'dtr. Yabanci para ile yapilan islemler, islemin gerceklestigi tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine cevrilir. Bu islemlerden dogan ye yabanci para cinsinden parasal varlik ye yliktimitilitklerin donem sonu doviz kurundan fonksiyonel para birimine cevrilmesiyle olusan kur farki kar ye zaran gelir tablosuna yansitihr. Parasal varliklardan satilmaya haw olarak simflandinlmis yabanci para cinsinden finansal varliklann iskonto edilmis degerleri iizerinde olusan kur farklan gelir tablosuna, bu varliklann makul degerindeki diger film degisiklikler ye bunlar tizerinde olusan kur farklan Ozsermaye icerisinde ilgili hesaplara yansitihr. Parasal olmayan finansal varlik ye yukumluluklerden kaynaklanan kur cevrim farklan ise makul deger degisikliginin bir parcasi olarak kabul edilir ye soz konusu farklar diger makul deger degisikliklerinin takip edildigi hesaplarda yansitihr. 2.5 Maddi Duran Varkklar Maddi duran varliklar, elde etme maliyetinden birikmis amortismanin diisiilmesi ile gosterilmektedir. Amortisman, maddi varhklann faydah omiirleri esas almarak dogrusal amortisman yontemi kullamlarak aynlmaktadm Maddi duran varhklann, faydah omiirleri esas almarak tahrnin edilen amortisman donemleri, asagida Makine ye techizatlar Demirbas ye tesisatlar Motorlu tasitlar 3-10 tl 3-50 yil 5 ytl Maddi varhklarda deger dii iiklugli olduguna isaret eden kosullann mevcut olmasi halinde, olasi bir deger dtisiikliigtiniin tespiti amaciyla inceleme yapihr ye bu inceleme sonunda maddi varligm kayith degeri, geri kazamlabilir degerinden fazla ise, karsilik aynlmak suretiyle kayith degeri geri kazatulabilir degerine indirilir Maddi varliklann elden cikartilmasi dolayisiyla olusan kar ve zararlar diger faaliyet gelirleri ye giderleri hesaplanna dahil edilirler (6 no' lu dipnot). Sermaye ile iliskili bilgiler 15 no'lu dipnotta acildanmistir. 2.6 Yabrim Amach Gayrimenkuller Yoktur. 2.7 Maddi Olmayan Duran Varhklar Maddi olmayan duran varhklar iktisap edilmis bilgi sistemleri, imtiyaz haldarim ye bilgisayar yazthmlanm icermektedir. Maddi olmayan duran varliklar, elde etme maliyeti iizerinden kaydedilir ye elde edildilderi tarihten sonra tahmini faydah iimiirleri iizerinden dogrusal amortisman yontemi ile amortismana tabi tutulur. Deger diisilichigtintin olmasi durumunda maddi olmayan duran varliklann kart!' degeri, geri kazamlabilir degerine getirilir (8 no'lu dipnot). Maddi olmayan duran varhklann amortisman siireleri 3 ila 5 ytl arasinda deg,ismektedir. 13

19 2.8 Finansal Varlildar $irket, finansal varliklanni "SaUlmaya ham- finansal varliklar" ye "Krediler ve alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar)" olarak siruflandirmalcta ye muhasebelestirmektedir. Esas faaliyetlerden alacaklar, sigorta sozlesmelerinden kaynaklanan alacaklar olup finansal varlik olarak siniflandinlmaktadir. SOz konusu finansal varhklann atm ye satim islemleri "Teslim tarihi"ne gore kayitlara ahnmakta ye kayitlardan okanlmaktachr. Finansal varliklann siniflandinlmasi ilgili varhklann $irket yonetirni tarafindan satin alma amaclan dikkate almarak, elde edildilderi tarihlerde kararlastinlmaktadir. Krediler ye alacaklar (Esas faaliyetlerden alacaklar): Krediler ye alacaklar, boryluya para veya hizmet saglama yoluyla yaratilan finansal varliklardir. Soz konusu alacaklar elde etme maliyeti iizerinden kayda almmaktadir. Ilgili alacaklann teminati olarak alman varhklara iliskin odenen harclar ye benzeri diger masraflar islem maliyeti olarak kabul edilmemekte ye gider hesaplanna yansitilmaktachr (12 no'lu dipnot). Sattlmaya hazzr finansal varhklar: Satilmaya ham finansal varliklar "Krediler ye alacaklar" dismda kalan finansal varliklardan olusmaktadir. Soz konusu varliklar, kayda almmalarim izleyen donemlerde makul degerleri ile degerlenmektedir. Makul degere esas teskil eden fiyat olusumlannin aktif piyasa kosullan icerisinde gerceklesmemesi durumunda makul degerin gtivenilir bir sekilde belirlenmedigi kabul edilmelcte ye etkin faiz yontemine gore hesaplanan iskonto edilmis deter makul deter olarak dikkate almmaktachr. Saulmaya hazer finansal varhklann riski sigortahya ait portfoye dahil olanlanndan etkin faiz yontemi ile hesap edilerek bulunan faiz gelirleri ve kur farki gelir ye gideri "Hayat Brans Yarn7m Gelirleri" hesap kaleminde muhasebelestirilmektedir. SaUlmaya hazer menkul degerlerin makul degerlerindeki degisikliklerden kaynaklanan "Gerceklesmemis kar ye zararlar" ilgili finansal varliga karsilik gelen degerin tahsili, varligm satilmas, elden okanlmasi veya zafiyete ugramas durumlanndan birinin gerceklesmesine kadar donemin gelir tablosuna yansitilmamakta ye Ozsermaye icindeki "Finansal varhklann degerlemesi" hesabinda izlenmektedir. SOz konusu loymetlerin rayic degerlerindeki degisildiklerden kaynaklanan gerceklesmemis kazanclann Sirkeee ait olmayan degerleme farklanna tekabtil eden 75 TL, Irma vadeli sigortacilik teknik karsiliklan altmda "Diger Teknik Karsiliklar" hesap kalemi ionde muhasebelestirilmektedir. Soz konusu finansal varhklar vade geliminde veya elden okarildiginda ozsermaye kinde muhasebelestirilen birilanis makul deger farklan gelir tablosuna yansitilmaktadir. $irket her bilanco tarihinde, finansal varliklanmn deter dtisuklogti ile ilgili nesnel kamt olup olmachtfin degerlendirir. $irket satilmaya ham finansal varliklar altinda simflandirdigi ye boroanmayi temsil eden menkul bymetlerde tahsilat riski dogmamis olmasi kosuluyla, kisa vadeli piyasa dalgalanmalanna istinaden deter diistikliigii ayirmamaktadir (11 no'lu dipnot). 2.9 Varhklarda Deger Diisiikliigfi Varliklarda deger ddsukltitti He ilgili hususlar, ilgili varlildara Riskin muhasebe politikalanmn aoklandigi dipnotlarda yer almaktadir. Aktif degerler tizerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat tutarlan 43 no'lu dipnotta, vadesi gelmis bulunan ye hentiz vadesi gelmeyen alacaklar igin ayrilan stipheli alacak kar iltga tutarlan 12.1 no'lu dipnotta, diinemin reeskont ye karstlik giderleri ise 47.5 no'lu dipnotta avklannwnr Tiirev Finansal Araclar Yoktur. 14

20 2.11 Finansal Varhklann Netlenirilmesi (Mahsup Edilmesi) Finansal varhk ve yiikumluliikler, gerekli kanuni hakkm bulunmasi, soz konusu varhk ye ytikiimliiliikleri net olarak degerlendirmeye niyet Imam veya varhidann elde edilmesi ile yilkiimliiltiklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettigi durumlarda net olarak gosterilirler Nakit ye Nakit Benzerleri Nakit ye nakit benzerleri, eldeki nakit, banka mevduatlan ile tutan belirli, nakde kolayca cevrilebilen,!ma vadeli, yiiksek likiditeye sahip ye degerindeki degisim riski onemsiz olan 3 aydan lusa yatinmlan icermektedir. Nakit akin tablosuna esas teskil eden nakit ye nakit benzerleri asagida gosterilmistir 31 Arahk 2008 Kasa (14 no'lu dipnot) 487 Bankalar (14 no'lu dipnot) Eksi - Bloke ( ) Eksi - Faiz tahakkuklan ( ) Nakit ve nakit benzerleri toplanu Sermaye 31 Arahk 2008 tarihi itibariylesirket sermayesinin dagihmr asagidaki gibidir: 31 Arahk 2008 Sermayedann Adt Pay Oram Pay Tutan Proactiv Holding AG % CiV Lebenversicherung AG % Diger 3 Toplam % Sirket sermayesi 28 Kamm 2008 tarihinde TL'den TL'ye artmilmisur. 31 Arabic 2008 tarihi itibariyle arttinm tutan olan TL'nin dagtltmt asagidaki gibidir: 2008 Nakit arm= Toplam Aralik 2008 tarihi itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tamnan imtiyazlar bulunmamalctadir. 31 Arahk 2008 tarihi itibariyle Sirket kayith sermaye sistemine tabi degildir. 5irket'in sermayesi ile ilgili diger bilgiler 15 no'lu dipnotta avklannustir. 15

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR

MILLÎ REASÜRANS TÜRK ANONIM SIRKETI ( SINGAPUR SUBESI DAHIL ) AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR 31.3.211 AYRINTILI SOLO BILANÇO VARLIKLAR I- Cari Varliklar (31.3.211) (31.12.21) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varliklar 14 442.316.687 382.316.698 1- Kasa 14 39.552 3.839 2- Alinan Çekler 14 3- Bankalar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi nin 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan bağımsız denetim

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı