Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan"

Transkript

1 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler SAYFA inceleme RAPORU... FiNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 NAKiT AKI~ TABLOLARI... 4 OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI... 5 FiNANSAL T ABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 DESPEC BiLGiSA Y AR P AZARLAMA VE TiCARET A.$ FiNANSAL T ABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) VARLIKLAR Diinen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar _jfi:;kili Tarajlardan Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -jfi:;kili Tarajlardan Diger Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ti.irev Arac,:lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar (Ara ) Satt~ Arnactyla Elde Tutulan Duran Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -jfi:;kili Taraflardan Diger Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amac,:h Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar Pe~in Odenmi~ Giderler Ertelenmi~ Vergi Varhgt TOPLAM V ARLIKLAR Dipnot Referanslan incelemeden Geymemi~ Bagtmstz Denetimden Geymi~ ili~ik Ac,:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlaytctstdtr. A.~.

4 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.S. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 2 FiNAN SAL DURUM T ABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Bag ms1z Denetimden KAYNAKLAR K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borylanmalar Uzun Vadeii Bor9Ianmaiann K1sa Vadeli Kisimian Diger Finansai YtiktimiUitikier Ticari Bor9Iar -ili:jkili Tarajlara Ticari Borr;lar -ili:jkili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar <";ah~aniara Sagianan Faydaiar Kapsammda Bor9Iar Diger Bor9Iar -ili:jkili Tarajlara Diger Borr;lar -ili:jkili Olmayan Taraflara Diger Borr;lar Ttirev Ara9Iar Erteienmi~ Geiirier Donem Kan Vergi Ytiktimitiitigti K1sa Vadeli Kar~Ihkiar -(:ah:janlara Saglanan Faydalara ili:jkin Ktsa Vadeli Kar:jt!tklar -Diger Ktsa Vadeli Kar:jthklar Diger K1sa Vadeii Ytiktimltiitikier (Ara toplam) Sati~ Amac1yia Eide Tutuian Duran Varhkiara iii~kin Ytiktimltiitikier Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Kar~1hkiar -(:ah:janlara Saglanan Faydalara ili:jkin Uzun Vadeli Kar:jtltklar -Diger Uzun Vadeli Kar:jthklar Erteienmi~ Vergi Ytiktimitiltigii Diger Uzun Vadeli YtiktimlUitikier OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <";evrim Farkian Geri Aimmi~ Payiar (-) Hisse Senedi ihra9 Primieri Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmimayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderier -Tammianmi~ Fayda Pianian Yeniden Degerleme ve OI9i1m Kazany/Kay1pian Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmiacak Birikmi~ Diger Kapsamh Geiirler veya Giderier - Yabanc1 Para <";evrim Farkian - Finansai Riskten Korunma Fonu - Diger Kazan9/ Kay1piar Kardan Aynian Kisitlanmi~ Yedekier Ge9mi~ YIIIar Kar/Zarariar1 Net Donem Kan/Zaran Kontroi Gticti Oimayan Payiar TOPLAM KA YNAKLAR Dip not Referanslan II ll-37 ll Ge~memi~ l (67.103) (67.103) Ge~mi~ (53.981) (53.981) iii~ik A91kiayiCI Notlar Bu Finansai Tabioiarm TamamiayiCISidir. DESP ~

5 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSALTABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) incelemeden Yeniden Dllzenlenmi (*) incelemeden Ge~memi~ Ge~memi~ SURDURULEN FAALiYETLER Hastlat Satt~lann Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR I (ZARAR) Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, Satt~ ve Dagtttm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Gider1er (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlarm Kar I Zararlarmdaki Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIJZARARI 33 ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir I (Gideri) 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) (18.247) Donem KariZararmm Dagthmt Kontrol GUcU Olmayan Paylar 27 Ana Ortakhk Paylart Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smttlandtnlacaklar Yabanct Para <;:evrim Farkt Nakit Akt~ Riskinden Korunma Kazanfi:lartiKaytplan Kar veya Zarar Olarak Yeniden Stmtland~r~lamayacaklar (13.122) (18.793) Emeklilik Planlarmdan Aktileryal Kazanfi: ve Kaytplar (13.122) (18.793) DiGER KAPSAMLI GELiR (13.122) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER Kapsamh GeliriGiderin Dagtltmt Kontrol GUcU Olmayan Paylar Ana Ortakhk Pay ian ili~ik Afi:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden dtizen1eme etkileri Not 2.06 kar~iia~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann duzenlenmesi notunda afi:tklanmt~ttr.

6 DESPEC BiLGiSA Y AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNAN SAL T ABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Di:inem Kar1/Zaran Di:inem Net Kan/Zaran MutabakatJ ile ilgili Diizeltmeler Dip not Referanslan Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Diizeltmeler K1dem Tazminatl Kar~1hgmdaki Art1~ (+) 24 K1dem Tazminat1 Odemeleri 24 Alacaklar Reeskont Tutan (+) 10 Cari Donem $iipheli Alacak Kar~Ihgi (+) 10 Stok Deger Dii~ii~ Kar~Ihg1 (+) 13 Krediler Gerr,;ekle~memi~ Kur Fark1 (Geliri)/Gideri Bore,; Senetleri Prekontu (-) 10 Gelir Tahakkuklan 26 Fiyat Fark1 Kar~Ihklan 22 Dava Kar~Ihklan 22 Menkul K1ymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazanr,;lar (-) 7 Faiz Gideri (+) 33 Faiz Geliri (-) 32 i~letme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler Stoklardaki Art1~/ Azah~la ilgili Diizeltmeler 13 Ticari Alacaklardaki Arti~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 10 Diger Alacaklardaki Degi~im 11 Sat!lmaya Haz1r Finansal Varhklardaki art1~ (-) 7 Ticari Borr,;lardaki azah~(-) 10 Diger Art1~lar/ Azah~lar ( + )/(-) Diger Borr,;lardaki Degi~im 11 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak1~lan Diger Yiikiimliiliiklerde azah~lar (-)I art1~ (+) 26 Odenen Faiz (Net) Vergi Odemeleri (-) 22 B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Maddi duran varhk ahmlan (-) Maddi duran varhk r,;iki~ianndan elde edilen nakit (-) incelemeden Ge~memi (1.692) (46.283) I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (13.446) (13.446) Sayfa No: 4 incelemeden Ges:memi~ ( ) (6.238) ( ) ( ) ( ) (43.097) ( ) (43.856) ( ) (6.596) (6.596) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Finansal Bore,; ahmmdan kaynaklanan nakit Finansal Bore,; Odemeleri Hi sse Senedi ihrar,; Primi Sermaye Art1~1 Odenen Temettiiler (-) YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~/AZALI~ D.YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTIS/AZALI~ E.DONEM BA~I NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ik Ar,;Iklayici Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlayicisidir.

7 .S. DESPEC BiLGiSA Y AR P AZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 OZKAYNAK DEGI~iM TABLOSU (TL) Dipnot Referanslan Odenmi~ Sermaye Sermaye <;:evrim Farklan Geri Ahnm1~ Paylar L_ Pay ihra~ Primleri/ iskontolan Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Tammlanm1~ Fayda Planlan Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan~ I Kavmlan Diger Kazam;/(K ay1plar) Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Yabanc1 Para <;:evrim Farklan Riskten Korunma Kazan~ Kav plan Diger Kazan~(Ka y1plar) Birikmis Karlar Kardan Aynlan Ge~mi~ KISltlanm ~ YlllarKar/ Yedekler Zararlar1 NetDonem Kan/Zaran Ozkaynaklar (53.981) 606.ll Sermaye artmm1 Ge9mi~ y1llar karlanna transferler Yedeklere transferler Temettii odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~tirak Sa!l~ Kazanc ( ) Kapsamh Gelir DonemKan Yabanc1 para 9evrim farklan Deger Art1~ KazanCI (13.122) Emeklilik planlan aktiieryal kazany ve kay1plar - (13.122) (13.122) (67.103) 606.ll incelemeden Ge10memis ( ) _(6_30._4~0)_ (10.773) ll Sermaye artmm1 Ge9mi~ y1llar karlanna transferler Yedeklere transferler Temettti odemesi ( ) Kapsamh Gelir DonemKan Yabanc1 para 9evrim farklan (18.793) ll Deger Art1~ Kazanc Emeklilik planlan aktiieryal kazanyve kay1plar (18.793) (18.793) ( ) (18.793) - ( ) (10.773) ili~ik A9lklay c Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlay c s dlf.

8 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirast olarak goste rilmi~ tir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "$irket"), Ttirkiye genelinde bilgisayar firmalarma ve krrtasiyecilere ihtiyact duyulan neredeyse tum Bili~im Teknolojileri ("BT") ttiketim malzemelerini ( toner, mtirekkep kartu~, ~erit, yedekleme Urtinleri, kagtt Urtinleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distributor kimligi ile dagttmaktadrr tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan Sirket tarihinde ticaret unvanmt indeks Teknolojik Uri.inler Dagttlm A.$. olarak, tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. olarak degi~tirmi~tir. Sirket esas faaliyetlerine 1998 ythnm sonlanna dogru ba~lamt~ttr. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. Sirket portfdyi.inde bulunan Uri.inlerinin sat!~ ve dagtttmmt istanbul Merkez, Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan sat!~ ekipleri vasttast ile ve buralardaki mevcut depolarmdan yi.iri.itmektedir. Donemler itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaptst a~agtdaki gibidir; Hissedar Pa~Oram% Pa~ Tutan Desbil Teknolojik Uri.inler A.$.(*) %30, Despec international FZCO.(**) %30, Halka A91k Ktstm %39, Diger % 0, % Pa~Oram% Pa~ Tutan %30, %30, %39, % 0, % (*)Halka a91k ktstmda Desbil Teknolojik Uri.inler A.$.' ne ait adet pay yer almaktadtr. (**)31 Arahk 2013 tarihi itibari ile Sirket'in hissedan olan Despec Group B.V adet hissesinin tamammt tarihi itibariyle Dubai'de mukim Despec international FZCO'ya satt~m1 yapm1~t1r. Despec International FZCO 1996 ythnda Riyaz Amiral Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Serbest Bolge'de kurulmu~ olup i~tirak ve bagh ~irketleri halihamda Orta Dogu, Afrika ve Ttirkiye'de faaliyet gostermektedir. Sirket satt~lannm btiyi.ik bir boli.imtinti HP i.iri.inleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadtr. $irket'in dagttlmmt i.istlendigi diger i.iri.inler Canon, Epson, OKI, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, Trust ve Targus'tur. $irket'in Merkez ofis operasyonlan Kagtthane/istanbul ve lojistik faaliyetleri Gebze /Kocaeli'deki binasmda yi.iri.itilli.irken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunmaktadtr. SektOre ili~kin ba~hca riskier a~agtda belirtilmi~tir: a- Alacak Riski: Dagttlm yaptsi i9erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yaptsl dti~ukttir civarmda oldugu di.i~i.intilen bu grup bayiler stk el degi~tirdigi gibi a91hp, kapanma oranlan da olduk9a yi.iksektir. b- SektOrel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki tiretici firmalar, markalar ve i.iri.inler bazmda di.inya 9apmda yogun rekabet i9erisindedirler. Dretici firmalarm bu rekabet ortam1 ulusal pazarlarda da fiyatlara yanstmaktadtr. Finans yaptsi ve maliyet yaptlan gti9lti olmayan firmalar i9in bu durum olduk9a risk ta~imaktadrr. c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri i.iri.inlerinin bir ktsmt yurtdt~mdan ithal edilmekte ya da yurt i9inden yabanc1 para birirni cinsinden yada TL olarak almmaktadtr. Drunler almrrken yabanc1 para birimi cinsinden bor9lamlabilmekte ve Odemeleri de aym para birimlerinden yapilabilmektedir. Sat!~ politikalarm1 i.iri.in giri~ para birimi Uzerinden yapmayan frrmalar kur artt~larmda zarar riski ile kar~i kar~tya kalmaktadtrlar. d- Dretici firmalarm distribi.iwrli.ik atamalannda mtinhamhk yoktur: Dretici frrmalar ile yaptlan distribuwrli.ik anla~malarmda kar~thkh mtinhastrhk ili~kisi yoktur. Oretici frrmalar distribi.itorli.ik atamalannda, pazann ko~ullarma gore ba~ka bir distribi.itorli.ik atayabilecegi gibi, aym zamanda distributor firmalarda diger i.iretici firmalar ile distribi.itorli.ik anla~malan imzalayabilirler. 6 $.

9 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytci Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) ~irket yonetimi, sektorde uzun ytl!ardir faaliyet gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how seviyesine sahip olundugundan, distribiitorli.ik anla~malannm feshi riskinin son derece dti~i.ik oldugunu di.i~tinmektedir. e- ithalat rejimlerinde yaptlan degi~iklikler: Htiktimetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan degi~iklikler ithalatj olumlu yonde etkiledigi gibi hazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir. ~irketin merkez ve ~ubelerinin adresleri a~ag1daki gibidir. Ortakhgm Merkezi: Merkez Mah. Erseven Sok. No: Kag1thane I istanbul'dur. Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktad1r. Ortakhgm Lojistik Merkezi: Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No: 5 Orta Kat <;ay1rova 4I420, Gebze I KOCAELi'dir ~ube Adresleri Ankara ~ube: <;etin Erney Bulvan Oveyler 4.Cadde No:419 Dikmen!ANKARA izmir ~ube: I370 Sokak No: <;ankayalizmir ~irket'in donemler itibari ile ortalama personel say1s1; 20I4 yth:29 (2013 y1h :29)'dir. ~irket personelinin tamam1 idari personeldir. 2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar I (Uygunluk Beyam) ~irket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanm Ttirk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") yayimladigi Gene! Kabul Gormi.i~ Muhasebe Politikalarma uygun olarak ~irket'in yasal kay1tlarmda yapiian di.izeltmeleri ve simflandrrmalan iyermektedir. Sermaye Piyasas1 Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 say1h "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" I3 Haziran 2013 tarihli ve say11i resmi gazete yay1mlanan Seri II, I4.1 no'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile ytiri.irli.ikten kaldmlm1~trr. Bu teblige istinaden, i~letmeler Finansal Tablolarm hazrrlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yay1mlanan TMSITFRS' Jeri esas ahrlar. Finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarmm, a91k ve anla~ilabilir hale gelmesini veya uygulama birliginin saglanmasm1 teminen, gerekli gori.ilmesi halinde uygulamay1 belirlemek i.izere Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun I4. Maddesi kapsammda Kurul'ca kararlar alm1r. i~letmeler bu kararlara uymakla ytiktimli.idi.irler. ili~ikteki mali tablolar Seri II, I4.1 no'lu teblige gore hazrrlanm1~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmas1 zorunlu kiiman formatlara uygun olarak sunulmu~tur. ili~ikteki fmansal tablolar, 25 Nisan 20I4 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanm1~trr. Gene! Kurul'un finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i9in ah~ ve satj~larm onemli olyi.ide ABD Dolan bazii olmas1 nedeniyle 2I no'lu Ti.irkiye Muhasebe Standard1 ("TMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca bu tarihe kadar fonksiyonel para birimi ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. I Temmuz 2013 'den itibaren satj~larm onemli ol9i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para birirninin TL olarak tespit edilmi~tir. 1 Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve sat1~larm onemli ol9i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore I Temmuz 20I3 tarihinden sonra ger9ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 31 Mart 20 I4 tarihi itibariyle hazirlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 20 I3 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra geryekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birirni TL olarak degi~tirildigi i9in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar geryekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak yevrime tabi t u u~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. 7..,~.~ EC PA~ MA ~

10 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi$tir) 2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm1~ oldugu bir kararla, Ttirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo haz1rlayan ~irketler ir,:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ger,:erli olmak Uzere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmi ilan ettigi ir,:in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Ytiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolarm haztrlanmast ve sunumu uygulamasmt sona erdirmi~tir Muhasebe Politikalannda Degi~iklikler Gerekli olmast veya ~irket'in mali durumu, performanst veya nakit ak1~lan Uzerindeki i~lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve gtivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalannda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalannda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da uygulamr. Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yaptlmamt~tlr Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, gtivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yap1hr. Ancak, tahminin yapildtgt ko~ullarda degi~iklik olmas1, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya r,:tkmast sonucunda tahminler gozden ger,:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin yaptldigi cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yapildtgt donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara yansitlhr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mtimktin olmadtgi hailer d1~mda ar,:tklamr. ~irket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklarm yararh omtirlerinin tespiti, k1dem tazminatl hesabmda kullamlan akttieryal varsayimlar, ~irket lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ir,:in aynlacak kar~thklar, stok deger dti~ukltigtintin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ar,:iklamalar a~agtda ilgili dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~agrdaki degi~iklik yapilmi~tlr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standartt fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik r,:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik r,:evre, gene! olarak nakit yaratt1g1 ve harcadtgt r,:evredir. Ger,:erli para birimi; mal ve hizmet sat1~larmm en r,:ok etkileyen para birimi, i~r,:ilik v.b. giderlerin gerr,:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak ~irket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. ~irket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilanr,:o doneminde tekrar gozden ger,:irmektedir. Bu r,:err,:evede yapilan degerlendirmede, son y1l gerr,:ekle~meleri ve ileriye dontik beklentiler de dikkate almarak ~irketin fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf geregi ileriye dontik olarak uygulanmi~tlr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni ger,:erli para birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki doviz kuru kullamlarak r,:evrilmi~ ve r,:evrim sonrast olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ir,:in tarihi maliyet olarak dikkate almmi~tlr. UMS 19'de yapilan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan ktdem tazminatt akttieryal kaytp ve kazanr,:lan diger kapsamh gelirde raporlanmt~trr. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolann hazrrlanmasmda ~irket yonetiminin, raporlanan varltk ve yi.iktimltiltik tutarlarmt etkileyecek, bilanr,:o tarihi itibari ile muhtemel yi.iktimliiltik ve taahhtitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlarmt belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Gerr,:ekle~mi~ sonur,:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ger,:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yapilmakta ve gerr,:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitiimaktadirlar. Finansal tablolara yansttllan tutarlar Uzerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanr,:o tarihinde var olan veya ileride gerr,:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz ontinde bulundurularak yaptlan vars mlar a~ag1dadrr : 8 DES~ DESP_k PAZARLA~\VE.s.

11 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Ktdem tazminatt yi.iklimltiliigti akttieryal varsaytmlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artt~lan ve 9ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omtir kalmt1 deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri i9in her yil gozden ge9irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye dontik olarak muhasebele~tirilir. Sirketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktadrr. (Not: 18-19) Sirket, alacaklanmn tahsil edilmesi konusunda belirsizlik {~tiphe) olu~mast durumunda dava a9thp aytlmadtgma bakilmakstzm bu alacaklar i9in kar~thk ayrrmaktadrr. Sirket, alacaklarmm ~tipheli hale gelmesini onlemek amactyla riskli gordtigti firmalardan teminat almaktadtr. (Not:10) Stoklar elde etme maliyeti veya net ger9ekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolara yanstttlmt~tlr. Deger dti~tikltiklerinin belirlenmesi srrasmda ~irket stoklarmda yer alan tirlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate almaktadrr.(not:13) Sirket, Distribtitorltigtinti yapm1~ oldugu frrmalardan sat!~ veya ahm tizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktadrr. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yaztlmaktadtr. (Not:26) 2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Mali tablolarm hazrrlanmas1 Sirasmda uygulanan onemli muhasebe politikalarmm ozeti a~agtdaki gibidir: Gelir Kaydedilmesi Gelirler, gelir tutannm gtivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Sirket'e akmasmm muhtemel olmast tizerine ahnan veya ahnabilecek bedelin ger9ege uygun degeri tizerinden tahakkuk esasma gore kayttlara almtr. Mallarm sati~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~tlandtgmda muhasebele~tirilir: Sirket'in mtilkiyetle ilgili ttim onemli riskleri ve kazammlan ahctya devretmesi, Sirket'in mtilkiyetle ili~kilendirilen ve stiregelen bir idari katihmmm ve sattlan mallar tizerinde etkin bir kontroltintin olmamast, Gelir tutannm gtivenilebilir bir ~ekilde ol9tilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye akt~mm olast olmast, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir ~ekilde o!yti!mesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ornrti boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kaytth degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sati~lar i9erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akt~lannm fmansman unsuru i9erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yansttthr. Sirket satt~larmm btiyi.ik bir boltimtinti HP tirtinleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadtr. Sirket'in dagtttmmt tistlendigi diger tirtinler Canon, Epson, OKI, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, Trust ve Targus'tur. Sirket stok ahmlannm yakla~tk% 90-% 95'i ilk btiyi.ik on sattel frrmadan saglanmaktadrr. Hewlett Packard'tan ve Canon'dan yaptlan ah~lar toplam stok ah~larm yakla~tk% 60-% 80' idtr. Sirketin satm ahmlannm btiytik 9ogunlugu tiretici firmalardan direkt olarak yaptlmaktadtr. Piyasa ko~ullarma gore fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, tiretici firmalar tarafmdan kar~iianarak, fiyat rekabeti saglanmaktadtr. Bunun dt~mda tiretim hatas1 ihtiva eden tirtinlere ili~kin zarar bedelleri tiretici frrma tarafmdan ~irkete odenmektedir. Aynca Kamu ve Ozel SektOrdeki btiyi.ik ahmlarda, bayilere tiretici firmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu sektorlerde faaliyet gosteren frrmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandtrma yaptlmaktadrr. BT sektortintin dinamik ve degi~ken yaptsma bagh olarak, yeni tirtinler ve teknolojiler hakkmda, direkt tiretici firmalardan dogrudan stirekli olarak destek ahnmaktadtr. Sirket distribtitorliigtinti yapmakta oldugu frrmalardan satmakta oldugu tirtinlerin ithalatm1 yapmakta tirtinleri pazarlamaktadtr. Sati~larm tamam 'e yakm bayi kanah ile yaptlmakta olup son 9

12 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal Tablolan Tamamlaytcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedil«;e, Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir) kullamctlara mal sat1~1 gerc,:ekle~tirilmemektedir. Sati~larm yakla~ik % 50-65'i ilk on btiytik bayi kanahyla gerc,:ekle~tirilmektedir. Stokta bekleyen tirlinlerin tiretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda sat1lmas1 durumunda Uretici firmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yaptlmaktadtr. Alman bu odemeler stok maliyetinden dti~ulmektedir. Ote yandan satt~a bagh olarak alman ciro primleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir Stok Degerlemesi Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc,:ekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolara yansttihr. Sirket'in stoklan kartu~, ~erit, toner, kag1t ve aksesuar gibi bilgisayar ttiketim Urlinlerinden olu~maktadrr. Maliyet FIFO (ilk giren ilk c,:ikar) metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gerc,:ekle~ebilir deger, sat1~ fiyatmdan tahmini sat!~ masraflannm dti~ulmesiyle bulunur. Stokta bekleyen tirtinlerin Uretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halmde ahm fiyatmm altmda satilmas1 durumunda Uretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yaplimaktadrr. Bu ttir alman Odemeler stok maliyetinden dti~tilmektedir. Ote yandan sati~a bagh olarak alman ciro primleri ise sat!~ tutanna ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca Sirket, bilanc,:o sonras1 donemde degeri dti~en ticari mallan ic;:in net gerc;:ekle~ebilir deger hesab1 yaparak deger dti~tikltigti kar~thgt ayrrmaktadtr. (Not:13) Maddi Duran Varlzklar Maddi varliklar, 1 Ocak 2005 tarihmden once satm alman kalemler ic;:m 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlermden ve 1 Ocak 2005 tarihmden itibaren satm alman kalemler ic;:in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~tilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit ktymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omtirleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlan a~ag1dad1r: Ekonomik Omtir (ytl) - Do~eme ve demirba~lar - Ta~1tlar - Ozel Maliyetler Bir maddi duran varhgm kaytth degeri, tahmmi geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~iiik ayn1mak suretiy1e defter degeri, geri kazamlabilir degerme indirilir. Sabit ktymetlerin sati~l dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sati~ fiyatmm kar~iia~tmlmas1 sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir Maddi 0/mayan Duran Varlzklar Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan ka1emler ic;:m enflasyonun etki1erme gore dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 'ten sonra satm alman kalem1er ic;:in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve ttikenme paylan ile kahc1 deger kaytplan dti~tilmti~ olarak gosterilirler. Maddi olmayan varliklar edmilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazthmlarmdan olu~maktadrr. Faydah omtirleri boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. Sirket Maddi Olmayan Duran Varhklan ic;:in 5 ila 10 yii omtirleri ile itfa pay1 ayrrmaktadtr Kiralama i:j/emleri Sirket'in Finansal Kiralama i~lemi bulunmamaktad1r. Sirket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kirac1 stfati ile taraf olmaktadrr. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve getirileri elmde tutmaya devam ettigi kiralamalardrr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler Sirket tarafmdan dogrusal yontemle gider olarak muhasebe kay1tlanna yansttilmaktadtr. Sirket'in en onemli operasyonel kiralamas1 Sirket merkezme ve deposuna ili~kin olarak ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.S. (Teklos A.S.)' den yaptlmi~ olan kiralamad1r. Kiralama i~lemi y1lhk olarak gerc;:ekle~tirilmekte, kira bedeli Teklos A.S. tarafmdan aylik olarak fatura edilmektedir. Sirketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin ac;: lamalar Not:37' de yaptlmt~trr. 10

13 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirast olarak gosterilmi~tir) Varlzklarda Deger Dil!jilklugu itfaya tabi olan varhklar is;in defter degerinin geri kazamlmasmm mlimklin olmadtgt durum veya olaylarm ortaya s;tkmast halinde deger dii~ukliigli testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mas1 durumunda deger dli~liklligli kar~thgt kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat1~ maliyetleri dii~uidiikten sonra elde edilen gers;ege uygun deger veya kullammdaki degerin bliylik olamdtr. Deger dii~uklliglinlin degerlendirilmesi is;in varhklar ayn tammlanabilir nakit akt~lannm oldugu en dli~lik seviyede gruplamr. Deger dii~liklligline tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dii~liklliglinlin olas1 iptali is;in gozden ges;irilir Bor9lanma Maliyetleri Bor9lanma giderleri gene! olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler. Bors;lanma giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yaptmtyla veya liretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Bors;Ianma giderlerinin aktifle~tirilmesi, ilgili varhgm kullamma ham olma slireci devam ettigi ve masraflar ile bors;lanma giderleri ger9ekle~tigi zaman ba~lamaktad1r. Bors;lanma giderleri, varhklarm amas;lanan kullamma ham oluncaya kadar aktifle~tirilmektedirler. Bors;lanma giderleri, faiz giderleri ve bors;lanma ile ilgili diger maliyetleri is;ermektedir. $irket'in aktifle~tirilen bors;lanma maliyeti bulunmamaktadtr Finansal Ara9lar 0) Finansal varlzklar Finansal yatmmlar, gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansltlian ve gers;ege uygun degerinden kay1tlara alman finansal varhklar haricinde, gers;ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~lildlikten sonra kalan tutar Uzerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm aras;lannm ilgili piyasa tarafmdan belirlenen slireye uygun olarak teslimat1 ko~ulunu ta~iyan bir kontrata bagh olan i~lem tarihinde kay1tlara ahmr veya kay1tlardan yikanhr. Finansal varhklar "gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tiian fmansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satllmaya haztr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak sm1flandmhr. Etkin faiz vontemi Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagttllmasi yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen omrli boyunca veya uygun olmas1 durumunda daha k1sa bir zaman dilimi sliresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net buglinkli degerine indirgeyen orandtr. Gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tiian finansal varhklar d1~mda simflandmlan fmansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad1r. a) Ger9ege uygun deger farkt kdr veya zarara yanstttlan finansal varlzklar Gers;ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yansitllan finansal varhklar; ahm-sat1m amactyla elde tutulan finansal varhklardrr. Bir finansal varhk k1sa vadede elden yikanlmast amactyla edinildigi zaman soz konusu kategoride stmflandmhr. Finansal riske kar~i etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi~ olan tlirev Urtinleri te~kil eden bahse konu finansal varhklar da gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansittlan finansal varhklar olarak smiflandmlrr. Bu kategoride yer alan varhklar, donen varhklar olarak smtflandmlrrlar. $irketin donemler itibariyle gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tiian finansal varhg1 bulunmamaktad1r. b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varlzklar $irketin vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme plamna sahip, sabit vadeli bors;lanma aras;lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smiflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dti~uklligli tutan dti~ulerek kay1tlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. $irketin donem sonlan itibariyle vadesine kadar elde tutulan finansal varhg1 bulunmamaktadrr. c) Sattlmaya haztr finansal varlzklar Satllmaya haz1r finansal varhklar, vadesine kadar elde tutulacak fmansal varhk olmayan veya ahm satlm amas;h finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktad1r. Satllmaya haz1r fmansal varhklar kayttlara almdlktan sonra glivenilir bir ~ekilde ols;ulebiliyor olmas1 ko~uluyla gers;ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. ers;ege uygun degeri glivenilir bir ~ekilde ols;ulemeyen ve aktifbir piyasas1 olmayan menkul k1ymetler mali. yle gosterilmektedir. II ~1s;:~~ si PAZW VE

14 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytci Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi tir) Sattlmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara, ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varhklann makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan i9inde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden 91kanlmast veya deger dii~iikliigii olmas1 durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sat1hnaya haz1r fmansal varhk olarak smlflandmlan ozkaynak ara9larma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~i!tklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satilmaya haz1r olarak smlflandmlan ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zarannm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smlflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger dii~iikliigii dii~iilerek gosterilir. Finansal varlzklarda deger dusuk!ugu Geryege uygun deger fark1 kiir veya zarara yansitilan fmansal varhklar d1~mdaki finansal varhk veya fmansal varhk gruplan, her bilan9o tarihinde deger dii~iikliigiine ugradtklanna ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadtgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk grubunun giivenilir bir bi9imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak1~lan iizerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varhgm deger dii~iikliigiine ugradtgma ili~kin tarafstz bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger dii~iikliigii zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar i9in deger dii~iikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak1~lannm finansal varhgm etkin faiz oram iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugiinkii degeri ile defter degeri arasmdaki farkt1r. Bir kar~i!ik hesabmm kullamlmast yoluyla defter degerinin azalttldtgt ticari alacaklar haricinde, biitiin finansal varllklarda, deger dii~iikliigii dogrudan ilgili finansal varhgm kaytth degerinden dii~iiliir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~1hk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~thk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Satllmaya haztr ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zarannm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarihte yatmmm deger dii~iikliigii hi9bir zaman muhasebele~tirilmemi~ olmas1 durumunda ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutarm1 a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satllmaya hazrr ozkaynak araylarmm geryege uygun degerinde deger dii~iikliigii sonrasmda meydana gelen art!~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde vevrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~1mayan yiiksek Iikiditeye sahip diger ktsa vadeli yatmmlardrr. 00 Finansal vukumlulukler $irket'in finansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak araylan, sozle~meye bagh diizenlemelere, finansal bir yiikiimliiliigiin ve ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore smlflandmhr. $irket'in tiim borylan dii~iildiikten sonra kalan varhklarmdaki hakkt temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah fmansal ara9trr. Belirli finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah fmansal ara9lar i9in uygulanan muhasebe politikalan a~agtda belirtilmi~tir. Finansal yiikiimliiliikler ger9ege uygun deger farkt kiir veya zarara yansttllan finansal yiikiimliiliikler veya diger finansal yiikiimliiliikler olarak smlflandmhr. a) Gercege uygun deger [arkz kdr veya zarara yansztzlan finansal yiikiim!uliikler Geryege uygun deger fark1 kiir veya zarara yansttllan finansal yiikiimliiliikler, geryege uygun degeriyle kayda ahmr ve her raporlama doneminde, bilanyo tarihindeki ger9ege uygun degeriyle yeniden degerlenir. 12

15 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Geryege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazan9 ya da kaytplar, soz konusu finansal ytikiimliiliik i9in Odenen faiz tutarm1 da kapsar. b) Diger finansal yiikiimliiliikler Yoktur Kur Degi iminin Etkileri Y1l i9erisinde ger9ekle~en doviz i~lemleri, i~lem tarihindeki kurlar kullamlarak Tiirk Liras1'na 9evrilmektedir. Bilan90da yer alan dovize bagh varhk ve borylar, bilan9o tarihinde ge9erli alan kurlar kullamlarak Tiirk Liras1'na yevrilmi~tir Hisse ba ma kar I zarar Hisse ba~ma kar, net karm ilgili donem i9inde mevcut hisselerin ag1rhkh ortalama adedine boliinmesi ile tespit edilir. Tiirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma ge9mi~ yil karlarmdan dag1tt1klan "bedelsiz hisse" yalu ile arttrrabilmektedirler. Hisse ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz hisse ihrac1 91kanlm1~ hisseler olarak say1hr. Dolayisiyla hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan ag1rhkh hisse adedi ortalamas1, hisselerin bedelsiz olarak 91kanlmasm1 geriye dontik olarak uygulamak suretiyle elde edilir Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar Bilanyo tarihi ile bilan9anun yay1m1 i9in yetkilendirme tarihi arasmda, Sirket lehine veya aleyhine ortaya 91kan olaylan ifade eder. Bilanyo tarihi itibariyle soz konusu olaylarm var alduguna ili~kin yeni deliller olmas1 veya ilgili olaylarm bilan9a tarihinden soma ortaya 91kmas1 durumunda, Sirket soz kanusu hususlan ilgili dipnotlarmda aylklamaktadrr. (Not 40) Sirket; bilanyo tarihinden somaki diizeltme gerektiren olaylarm artaya 9lkmasi durumunda, mali tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde diizeltir Kar zlzklar, $art a Baglz Yiikiimliiliikler ve $art a Baglz Varllklar Sirket'in, ge9mi~teki i~lemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya ge9erli bir ytiktimltiltigiiniin bulumnas1 ve ytikiimliiliigiin yerine getirilmesi i9in kaynaklarm d1~a akmasmm gerekli olabilecegi ve tutar i9in giivenilir bir tahminin yap1labilecegi durumlarda kar~iilklar olu~turulur. Ge9mi~ alaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti i~letmenin tam olarak kontroliinde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olaym ger9ekle~ip ger9ekle~memesi ile teyit edilebilmesi mtimkiin ytiktimliiliikler ve varhklar mali tablolara almmamakta ve ~arta bagh ytikiimliiliikler ve varhklar olarak degerlendirilmektedir ili kili Tarajlar UMS 24 "ili~kili Taraflann A91klamalan Standard1"; hissedarllk, sozle~meye dayah haklar, aile ili~kisi veya benzeri yollarla kar~i taraf1 dogrudan ya da dalayh bir ~ekilde kontrol edebilen veya onemli derecede etkileyebilen kurulu~lara ili~kili kurulu~ alarak tammlar. ili~kili kurulu~lara aym zamanda sermayedarlar ve Sirket yonetimi de dahildir. ili~kili kurulu~ i~lemleri, kaynaklarm ve ytikiimltiltiklerin ili~kili kurulu~lar arasmda bedelli veya bedelsiz alarak transfer edilmesini i9ermektedir. Bu fmansal tablolar aylslndan Sirket'in artaklan ve Sirket ile dolayh sermaye ili~kisinde olan frrmalar, yonetim kurulu iiyeleri ve list diizey yoneticiler ile diger kilit yonetici personeller "ili~kili taraflar" olarak tammlanmaktadrr. Kilit yonetici persanel, Sirket'in, (idari ya da diger) herhangi bir yoneticisi de dahil olmak iizere, faaliyetlerini planlama, yonetme ve kantrol etme yetki ve sorumluluguna dogrudan veya dolayh alarak sahip alan ki~ileri kapsamaktad1r. ili~kili taraf i~lemlerine Not 37'de yer verilmi~tir Kurum Kazancz Ozerinden Hesaplanan Vergiler

16 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;:e, Turk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) Carivergi Cari yil vergi yiiklimllilligi.i, donem kannm vergiye tabi olan k1sm1 i.izerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger y1llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariry tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. ~irket'in cari vergi yiiklimli.illigi.i bilanryo tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli olryi.ide yasalla~m1~ vergi oram kullamlarak hesaplanmi~tlr. Ertelenmi~ vergi Ertelenen vergi yiiki.imli.ili.igi.i veya varhg1, varhklarm ve yiiki.imlliltiklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki geryici farkhhklann bilanryo yontemine gore vergi etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmasiyla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yiiki.imli.ili.ikleri vergilendirilebilir geryici farklarm ti.imli iryin hesaplamrken, indirilebilir geryici farklardan olu~an ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. ~erefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yiiklimlliltiklerin ilk defa mali tablolara ahnmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen geryici zamanlama farklarma ili~kin ertelenen vergi yiiki.imllili.igi.i veya varhg1 hesaplanmaz. Ertelenen vergi yiiki.imli.illikleri, ~irket'in geryici farkhhklarm ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm di.i~lik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir geryici farklann ti.imli iryin hesaplamr. Bu ti.ir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir geryici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanryo tarihi itibariyle gozden geryirilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek di.izeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi olryi.ide azaltihr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiiklimli.ili.ikleri varhklarm gerryekle~ecegi veya yiiki.imli.ili.iklerin yerine getirildigi donemde geryerli olmas1 beklenen ve bilanryo tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli olryi.ide kanunla~m1~ vergi oranlan (vergi di.izenlemeleri) i.izerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiiki.imli.ili.iklerinin hesaplanmas1 s1rasmda, ~irket'in bilanryo tarihi itibariyle varhklanmn defter degerini geri kazanma ya da yiiki.imli.ili.iklerini yerine getirrnesi iryin tahmin ettigi yontemlerin vergi sonurylan dikkate ahmr. Dbnem Cari ve Ertelenmi~ Vergisi Dogrudan ozkaynakta alacak ya da borry olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme birle~melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm alman bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, yiiki.imllili.ik ve ~arta bagh borrylannm gerryege uygun degerinde elde ettigi paym satm ahm maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz oni.inde bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi iryermektedir. ~irket, donem sonurylan i.izerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktad1r. Vergi Varhk ve Yiikiimliiliiklerinde Netle~tirme Ertelenmi~ vergi varhklan ve yiiklimli.iltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yiiklimllili.iklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yi.iki.imli.iltiklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da ~irket'in cari vergi varhk ve yiiki.imli.ili.iklerini netle~tirmek suretiyle odeme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu iryin netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktif ve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir. 14

17 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytcl Notlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Liras1 olarak gosterilmi:jlir) Emeklilik ve Kzdem Tazminatz Kar:jlhgz Ti.irkiye'de ge9erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve ktdem tazminatt provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda gervekle~tikve provizyon olarak aynlmaktadrr. Gi.incellenmi~ olan UMS 19 " C:alz~anlara Saglanan Faydalar " Standard! uyarmca soz konusu ti.irdeki odemeler tammlanmt~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. Ekli mali tablolarda ktdem tazminatj yi.iki.imli.ili.igil, gelecek y!llarda odenecek emeklilik tazminatmm bilanvo tarihindeki degerinin hesaplanmast amactyla enflasyon oranmdan armdmlmt~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yansttjlmt~tlr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuvlannda ktdem tazminat gideri olarak gosterilmektedir Nakit Akz~ Tablosu Nakit ve nakit benzeri degerler bilanvoda maliyet degerleri ile yansttjimaktadtrlar. Nakit akt~ tablosu ivin dikkate alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yi.iksek yatmmlan ivermektedir. Nakit akt~ tablosunda, doneme ili~kin nakit akt~lan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bivimde stmflandmlarak raporlanrr. i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akt~lan, Sirketin esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akt~lanm gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit akt~lan, Sirket'in yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) kullandtgi ve elde ettigi Nakit akt~lanm gosterir. Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit akt~lan, Sirket'in fmansman faaliyetlerinde kullandtgt kaynaklan ve bu kaynaklarm geri odemelerini gosterir Kar~Ila~brmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tab1o1arm Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek i.izere, Sirket'in mali tablolan onceki donemlerle kar~ila~tjrmah hazrrlanmaktadrr. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smtflandmlmast degi~tiginde kar~tla~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smtflandmhr. Sirket'in 31 Mart 2013 tarihli kar veya zarar tablosunda yaptlan smtflamalar ~unlardrr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutanndaki kur fark1 geliri ve gideri'nin (net) TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin finansman giderlerinde, TL 'sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki satt~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler iverisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler iverisinde smtflandmlmt~trr Net1e~tirme/Mahsup Finansal varhk ve yi.ikiimliiliikler, gerekli kanuni hak olmast, soz konusu varhk ve yiiktimliili.ikleri net olarak degerlendirmeye niyet olmas1 veya varhklarm elde edilmesi ile yi.ikiimli.iliiklerin yerine getirilmesinin e~ zamanh oldugu durumlarda net olarak gosterilirler Yatmm Ama9h Gayrimenkuller Yatmm amavh gayrimenkuller kira ve/veya sermaye kazanct elde etmek amactyla elde tutulan gayrimenkuller olup, bilanvo tarihi itibariyle ekli finansal tablolarda dtizeltilmi~ elde etme maliyetleri tizerinden mali tablolara yanstttlmt~trr. Sirket' in yatmm amavh gayrimenkulleri arsalardan olu~maktadtr. (Not: 17) 15

18 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaylcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi#ir) 2.09 Yeni ve Revize Edilmi~ Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlan i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ge~erli olan yeni standart, degi~iklik, yorum ve ilke kararlarma ili~kin ozet bilgi: TMS 32 (Degi~iklik) "Finansal Ara~tlar: Sunum" (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri i~tin ge9erli olacakt1r ve ger,:mi~e dontik olarak uygulanacaktrr.) Yap1lan degi~iklikle standartta bulunan uygulama rehberi guncellenmi~tir. Bu guncelleme ile mali tablolarda bulunan finansal varhk ve ytiktimliiltiklerin netle~tirilmesi konusundaki uygulamaya ayikhk getirilmesi amar,:lanmi~trr. Cari donemde ytirtirltige giren bu standartm ~irket mali tablolarma bir etkisi olmam1~trr. ii) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle ytirtirltige girmemi~ ve Sirket tarafmdan erken uygulama tercihi kullamlmaml~ yeni standart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: TFRS 9 "Finansal Araylar: Smd1andrrma ve A~tiklama" (Arahk 2011 'de yap1lan degi~iklikler ile uygulama tarihi 1 Ocak tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemlerinde geyerli olacak ~ekilde otelenmi~tir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Bu standart, finansal varhklann, i~letmenin finansal varhklanm yonetmede kullandigi model ve sozle~meye dayah nakit ak1~ ozellikleri baz almarak SlmflandmlmasmJ ve daha sonra geryege uygun deger veya itfa edilmi~ maliyetle degerlenmesini gerektirmektedir. Yukandaki standartm uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmekte olup ~irket Yonetimi yukandaki standartm ~irket'in mali tablolan tizerinde onemli bir etki yaratmasm1 beklememektedir Finansal Risk Yonetimi Tahsilat Riski ~irket'in tahsilat riski gene! olarak ticari alacaklanndan dolay1 sozkonusu olabilmektedir. Ticari alacaklar, ~irket yonetimince ge~tmi~ tecrtibe ile birlikte piyasa ko~ullan 1~1gmda ve alacak ya~land1rma ~tah~ma sonu~tlarma gore degerlendirilmekte ve uygun oranda ~tipheli alacak kar~ihgi aynlmaktadrr. Rapor tarihine kadar olu~an ~tipheli alacaklar i~tin kar~iiik aynlm1~trr (Not 38). Kur Riski Kur riski herhangi bir finansal enstriimanm degerinin doviz kurundaki degi~iklige bagh olarak degi~mesinden dogmaktad1r. ~irket'in i~letme, yatmm ve finansal faaliyetlerinden dogan yabanc1 para cinsinden i~lemlerinin rapor tarihi itibariyle bakiyeleri Not 38'de a~tiklanmi~trr (Not 38). Likidite Riski Likidite riski, bir i~letmenin fmansal ara~tlara ili~kin taahhtitlerini yerine getirmek i~tin fon temininde giiyltikle kar~1la~ma riskini ifade eder. ~irket aktif ve pasiflerinin vadesel dagiiimim dengeleyerek likidite riskini yonetmektedir (Not 38). 3 isletme BiRLESMELERi ~irket'in i~letme birle~mesi ~teryevesinde degerlendirilmesi gereken bir i~lemi bulunmamaktadrr. 4 DiGER isletmelerdeki PA YLAR ~irket'in diger i~letmelerde pay1 bulunmamaktad1r. 5 BOLUMLERE GORE RAPORLAMA ~irket bili~im sektortinde faaliyet gosterdigi i~tin finansal bilgilerini boltimlere gore raporlanmasma gerek duyulmami~tir. 16 D DESPE PAZ~M~

19 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 6 NAK.iT VE NAKiT BENZERLERi ~irket'in donemler itibariyle Nakit ve Nakit Benzeri varhklan a~ag1da ar;:iklanmi~tlr: Kasa Banka (Vadesiz Mevduat) Vadeye Kadar Elde Tut. Fin. Var. (Ters Repo) Kredi Kart1 Slipleri II I 3.3I I.4I I Mart 20 I4' de elde edilen ters repo i~lemleri I-3 gilnliik vadeli olup 23 8 TL faiz gelir arasmda tahakkuku yap1lrm~tlr. Ters repo USD ve TL olarak yapilm1~ olup faiz oram USD'de% 0,35 ile% I,06 ve TL 'de% 9' dur. (3I I3 'de faiz tahakkuku bulunmamaktad1r.) ~irket'in nakit ak1~ tablolarmda nakit ve nakit benzeri degerler, nakit ve nakit benzeri degerlerden faiz gelir tahakkuku dti~illerek gosterilmektedir; Nakit ve Nakit Benzerleri Faiz Gelir Tahakkuku (-) 8.7I9.146 (238) ~irket'in bloke mevduat1 bulunmamaktadrr. Gene! olarak kredi kart1 slipleri sati~m yapildigi gilnden bir kar;: giln sonra bankalardan tahsil edilmektedir. Kasa ve bankalarda yer alan dovizli bakiyelerin degerlemesi sonucunda olu~an kur fark1 gelir/gideri finansal gelir I giderler hesabmda raporlanmaktad1r. 7 FiNANSAL YATIRIMLAR ~irketin k1sa ve uzun vadeli finansal yatmmlan a~ag1da ar;:iklanmi~tlr. Risse Senetleri (indeks) (*) Bagh Menkul K1ymetler (**) IO.I IO.I (*)Yukanda belirtilen k1sa vadeli finansal yatmmlar ir;:erisinde yer alan indeks Bilgisayar Sistemleri Milhendislik Sanayi ve Ticaret A.~.' ye ait paylar borsa rayici ilzerinden degerlenerek finansal tablolara konu edilmi~tir. TFRS I3 Gerr;:ege Uygun Degerin Olr;:ilmil Standartma gore; gerr;:ege uygun deger olr;:timlerinde ve ilgili ar;:iklamalarda tutarhhgi ve kar~ila~tmlabilirligi arttlrmak amaciyla, gerr;:ege uygun degeri olr;:mek ilzere kullamlan degerleme yontemlerine ili~kin girdileri lie; seviyede simflandiran bir gerc;ege uygun deger hiyerar~isi olu~turulmu~tur. Seviye I girdileri, i~letmenin olr;:ilm tarihinde eri~ebilecegi, ozde~ varhklann veya borc;lann aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlan olup ~irket'in hisse senetlerinin gerr;:ege uygun degeri belirlenirken 'teki BIST 2. Seans kapam~ verileri baz ahnm1~tlr. (**)Uzun vadeli finansal yatmmlar ir;:erisinde yer alan interpromedya Yaymc1hk Etkinlik Yonetim ve Pazarlama A.~. 'nin I.OOO adet hissesini 20 II y1h ic;erisinde TL'ye ahnmi~tlr. interpromedya A.~. 'nin sermayesi TL olup% 0,2 sine ~irket ortaktrr. Sirketin uzun vadeli finansal yatmmlannm hareket tablosu a~ag1daki gibidir. Bagh Menkul K1ymetler At;Ih~ Finansal Varhk Ah~/Sat1~ - Bakiye DESPEC Bi ;-'AZARLA~ i;:

20 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal Tablolan Tamamlayici Notlar {Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Turk Liras1 olarak gosterilmi$fir) A~Ih~ Finansal Varhk Ah~/Sat1~ Yabanc1 Para <;evrim Fark1 Bakiye Bagh Menkul K1ymetler KISA VE UZUN V AD ELi BOR<;LANMALAR Sirket'in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle k1sa vadeli finansal bore; Ian a~ag1da ac;iklanmi~tlr: K1sa Banka Kredileri Sirket'in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli fmansal borc;lan bulunmamaktadrr. Sirket'in 3 I Arahk 2013 tarihi itibariyle k1sa ve uzun vadeli finansal borc;lan bulunmamaktad1r. 9 DiGER FiNANSAL YUKUMLULiTKLER Sirketin k1sa vadeli finansal yiikiimliiliikleri bulunmamaktad1r. 10 TiCARi ALACAK VE BOR<;LAR Sirket'in donemler itibariyle K1sa Vadeli Ticari Alacaklan a~ag1da ac;iklanmi~tir: Ticari Ahciiar jfi$kili Tar. Ticari Alae. (Not:37) Diger Alzczlar Alacak Senetleri Alacak Reeskontu (-) Siipheli Ticari Alacaklar Supheli Ticari Alacaklar Kar~Ihgi (-) ( ) ( I) Sirket'in donemler itibariyle Uzun Vadeli Ticari Alacaklan bulunmamaktad1r ( ) ( ) Sirket' in 31 Mart 2014 tarihi itibariyle top lam TL olan ticari alacagmm TL' s1,( Euler Hermes teminat tutan da dahildir.) 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle toplam TL olan ticari alacagmm TL' si teminat kapsammdad1r. Ticari alacaklarda risklerin niteligi ve diizeyine ili~kin ek ac;iklamalar Not:38'de yer almaktad1r. Sirketin Tiirkiye smrrlan ic;erisinde ticari alacaklann sigortalanmas1 konusunda Euler Hermes Sigorta A.S. ile a~ag1da detaylan yer alan kredi sigortas1 polic;esi bulunmaktad1r. Polic;e tarih arahgmda olup, 2 y1lhk olarak tanzim edilmi~tir, Polic;eye konu hasarlarda para birimi USD olarak belirlenmi~tir, Teminat oram kredi limit talebi yap1lmi~ ticari alacaklar ic;in % 90 belirlenmi~tir. 3 I.03.20I4 tarihi itibariyle Euler Hermes teminat tutan TL'dir. 18

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Haziran 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotları

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotları Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş 1 Ocak 30 Eylül 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetimden Geçmemiş Finansal Tablolar ve Dipnotları DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş FİNANSAL TABLOLARIN

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) incelemeden Ge~memi~ Baglmslz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dlinen Varbklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Eyliil2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu a DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2015 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

Alan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 2016 31 Mart 2016 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Alan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 1 Ocak 2016 31 Mart 2016 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Alan Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 1 Ocak 2016 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Tarihli Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa Finansal Durum Tablosu.. 1-2 Kar veya Zarar

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF

MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett. 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i$letmelert ANONiM $lrkett 31 Arahk1018 Ara Haap D6BeJDiae Ait KODlOlide MaD TablolaF MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 31 ARALIK 2010 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR ile ilgili A

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S. 1 Ocak - 30 Eyliil 2016 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Gei;memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S. 1 Ocak - 30 Eyliil 2016 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Gei;memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.S 1 Ocak - 30 Eyliil 2016 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Gei;memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE Ti CARET A.S FiNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı