Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan"

Transkript

1 Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler SAYFA inceleme RAPORU... FiNANSAL DURUM TABLOLARI KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 NAKiT AKI~ TABLOLARI... 4 OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI... 5 FiNANSAL T ABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 DESPEC BiLGiSA Y AR P AZARLAMA VE TiCARET A.$ FiNANSAL T ABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) VARLIKLAR Diinen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar _jfi:;kili Tarajlardan Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -jfi:;kili Tarajlardan Diger Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ti.irev Arac,:lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar (Ara ) Satt~ Arnactyla Elde Tutulan Duran Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -jfi:;kili Taraflardan Diger Alacaklar -jfi:;kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amac,:h Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar Pe~in Odenmi~ Giderler Ertelenmi~ Vergi Varhgt TOPLAM V ARLIKLAR Dipnot Referanslan incelemeden Geymemi~ Bagtmstz Denetimden Geymi~ ili~ik Ac,:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlaytctstdtr. A.~.

4 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.S. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 2 FiNAN SAL DURUM T ABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Bag ms1z Denetimden KAYNAKLAR K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borylanmalar Uzun Vadeii Bor9Ianmaiann K1sa Vadeli Kisimian Diger Finansai YtiktimiUitikier Ticari Bor9Iar -ili:jkili Tarajlara Ticari Borr;lar -ili:jkili Tarajlara Olmayan Ticari Borr;lar <";ah~aniara Sagianan Faydaiar Kapsammda Bor9Iar Diger Bor9Iar -ili:jkili Tarajlara Diger Borr;lar -ili:jkili Olmayan Taraflara Diger Borr;lar Ttirev Ara9Iar Erteienmi~ Geiirier Donem Kan Vergi Ytiktimitiitigti K1sa Vadeli Kar~Ihkiar -(:ah:janlara Saglanan Faydalara ili:jkin Ktsa Vadeli Kar:jt!tklar -Diger Ktsa Vadeli Kar:jthklar Diger K1sa Vadeii Ytiktimltiitikier (Ara toplam) Sati~ Amac1yia Eide Tutuian Duran Varhkiara iii~kin Ytiktimltiitikier Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Kar~1hkiar -(:ah:janlara Saglanan Faydalara ili:jkin Uzun Vadeli Kar:jtltklar -Diger Uzun Vadeli Kar:jthklar Erteienmi~ Vergi Ytiktimitiltigii Diger Uzun Vadeli YtiktimlUitikier OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <";evrim Farkian Geri Aimmi~ Payiar (-) Hisse Senedi ihra9 Primieri Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmimayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderier -Tammianmi~ Fayda Pianian Yeniden Degerleme ve OI9i1m Kazany/Kay1pian Kar veya Zararda Yeniden Smif1andmiacak Birikmi~ Diger Kapsamh Geiirler veya Giderier - Yabanc1 Para <";evrim Farkian - Finansai Riskten Korunma Fonu - Diger Kazan9/ Kay1piar Kardan Aynian Kisitlanmi~ Yedekier Ge9mi~ YIIIar Kar/Zarariar1 Net Donem Kan/Zaran Kontroi Gticti Oimayan Payiar TOPLAM KA YNAKLAR Dip not Referanslan II ll-37 ll Ge~memi~ l (67.103) (67.103) Ge~mi~ (53.981) (53.981) iii~ik A91kiayiCI Notlar Bu Finansai Tabioiarm TamamiayiCISidir. DESP ~

5 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSALTABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) incelemeden Yeniden Dllzenlenmi (*) incelemeden Ge~memi~ Ge~memi~ SURDURULEN FAALiYETLER Hastlat Satt~lann Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR I (ZARAR) Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, Satt~ ve Dagtttm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Gider1er (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlarm Kar I Zararlarmdaki Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIJZARARI 33 ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir I (Gideri) 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) (18.247) Donem KariZararmm Dagthmt Kontrol GUcU Olmayan Paylar 27 Ana Ortakhk Paylart Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smttlandtnlacaklar Yabanct Para <;:evrim Farkt Nakit Akt~ Riskinden Korunma Kazanfi:lartiKaytplan Kar veya Zarar Olarak Yeniden Stmtland~r~lamayacaklar (13.122) (18.793) Emeklilik Planlarmdan Aktileryal Kazanfi: ve Kaytplar (13.122) (18.793) DiGER KAPSAMLI GELiR (13.122) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER Kapsamh GeliriGiderin Dagtltmt Kontrol GUcU Olmayan Paylar Ana Ortakhk Pay ian ili~ik Afi:tklaytct Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden dtizen1eme etkileri Not 2.06 kar~iia~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann duzenlenmesi notunda afi:tklanmt~ttr.

6 DESPEC BiLGiSA Y AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNAN SAL T ABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Di:inem Kar1/Zaran Di:inem Net Kan/Zaran MutabakatJ ile ilgili Diizeltmeler Dip not Referanslan Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Diizeltmeler K1dem Tazminatl Kar~1hgmdaki Art1~ (+) 24 K1dem Tazminat1 Odemeleri 24 Alacaklar Reeskont Tutan (+) 10 Cari Donem $iipheli Alacak Kar~Ihgi (+) 10 Stok Deger Dii~ii~ Kar~Ihg1 (+) 13 Krediler Gerr,;ekle~memi~ Kur Fark1 (Geliri)/Gideri Bore,; Senetleri Prekontu (-) 10 Gelir Tahakkuklan 26 Fiyat Fark1 Kar~Ihklan 22 Dava Kar~Ihklan 22 Menkul K1ymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazanr,;lar (-) 7 Faiz Gideri (+) 33 Faiz Geliri (-) 32 i~letme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler Stoklardaki Art1~/ Azah~la ilgili Diizeltmeler 13 Ticari Alacaklardaki Arti~/Azah~la ilgili Diizeltmeler 10 Diger Alacaklardaki Degi~im 11 Sat!lmaya Haz1r Finansal Varhklardaki art1~ (-) 7 Ticari Borr,;lardaki azah~(-) 10 Diger Art1~lar/ Azah~lar ( + )/(-) Diger Borr,;lardaki Degi~im 11 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Ak1~lan Diger Yiikiimliiliiklerde azah~lar (-)I art1~ (+) 26 Odenen Faiz (Net) Vergi Odemeleri (-) 22 B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Maddi duran varhk ahmlan (-) Maddi duran varhk r,;iki~ianndan elde edilen nakit (-) incelemeden Ge~memi (1.692) (46.283) I ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (13.446) (13.446) Sayfa No: 4 incelemeden Ges:memi~ ( ) (6.238) ( ) ( ) ( ) (43.097) ( ) (43.856) ( ) (6.596) (6.596) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Finansal Bore,; ahmmdan kaynaklanan nakit Finansal Bore,; Odemeleri Hi sse Senedi ihrar,; Primi Sermaye Art1~1 Odenen Temettiiler (-) YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~/AZALI~ D.YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTIS/AZALI~ E.DONEM BA~I NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ik Ar,;Iklayici Notlar Bu Finansal Tablolann Tamamlayicisidir.

7 .S. DESPEC BiLGiSA Y AR P AZARLAMA VE TiCARET A.~. FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 OZKAYNAK DEGI~iM TABLOSU (TL) Dipnot Referanslan Odenmi~ Sermaye Sermaye <;:evrim Farklan Geri Ahnm1~ Paylar L_ Pay ihra~ Primleri/ iskontolan Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Tammlanm1~ Fayda Planlan Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan~ I Kavmlan Diger Kazam;/(K ay1plar) Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Yabanc1 Para <;:evrim Farklan Riskten Korunma Kazan~ Kav plan Diger Kazan~(Ka y1plar) Birikmis Karlar Kardan Aynlan Ge~mi~ KISltlanm ~ YlllarKar/ Yedekler Zararlar1 NetDonem Kan/Zaran Ozkaynaklar (53.981) 606.ll Sermaye artmm1 Ge9mi~ y1llar karlanna transferler Yedeklere transferler Temettii odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~tirak Sa!l~ Kazanc ( ) Kapsamh Gelir DonemKan Yabanc1 para 9evrim farklan Deger Art1~ KazanCI (13.122) Emeklilik planlan aktiieryal kazany ve kay1plar - (13.122) (13.122) (67.103) 606.ll incelemeden Ge10memis ( ) _(6_30._4~0)_ (10.773) ll Sermaye artmm1 Ge9mi~ y1llar karlanna transferler Yedeklere transferler Temettti odemesi ( ) Kapsamh Gelir DonemKan Yabanc1 para 9evrim farklan (18.793) ll Deger Art1~ Kazanc Emeklilik planlan aktiieryal kazanyve kay1plar (18.793) (18.793) ( ) (18.793) - ( ) (10.773) ili~ik A9lklay c Notlar Bu Finansal Tablolarm Tamamlay c s dlf.

8 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirast olarak goste rilmi~ tir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. ("Despec", ya da "$irket"), Ttirkiye genelinde bilgisayar firmalarma ve krrtasiyecilere ihtiyact duyulan neredeyse tum Bili~im Teknolojileri ("BT") ttiketim malzemelerini ( toner, mtirekkep kartu~, ~erit, yedekleme Urtinleri, kagtt Urtinleri, aksesuar vb) iyi organize olmu~ bir distributor kimligi ile dagttmaktadrr tarihinde ba~ka bir isim altmda kurulan Sirket tarihinde ticaret unvanmt indeks Teknolojik Uri.inler Dagttlm A.$. olarak, tarihinde ise Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. olarak degi~tirmi~tir. Sirket esas faaliyetlerine 1998 ythnm sonlanna dogru ba~lamt~ttr. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.$. Sirket portfdyi.inde bulunan Uri.inlerinin sat!~ ve dagtttmmt istanbul Merkez, Ankara ve izmir'deki ~ubelerinde bulunan sat!~ ekipleri vasttast ile ve buralardaki mevcut depolarmdan yi.iri.itmektedir. Donemler itibariyle $irket'in sermaye ve ortakhk yaptst a~agtdaki gibidir; Hissedar Pa~Oram% Pa~ Tutan Desbil Teknolojik Uri.inler A.$.(*) %30, Despec international FZCO.(**) %30, Halka A91k Ktstm %39, Diger % 0, % Pa~Oram% Pa~ Tutan %30, %30, %39, % 0, % (*)Halka a91k ktstmda Desbil Teknolojik Uri.inler A.$.' ne ait adet pay yer almaktadtr. (**)31 Arahk 2013 tarihi itibari ile Sirket'in hissedan olan Despec Group B.V adet hissesinin tamammt tarihi itibariyle Dubai'de mukim Despec international FZCO'ya satt~m1 yapm1~t1r. Despec International FZCO 1996 ythnda Riyaz Amiral Jamal tarafmdan Birle~ik Arap Emirlikleri Dubai Jebel Serbest Bolge'de kurulmu~ olup i~tirak ve bagh ~irketleri halihamda Orta Dogu, Afrika ve Ttirkiye'de faaliyet gostermektedir. Sirket satt~lannm btiyi.ik bir boli.imtinti HP i.iri.inleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadtr. $irket'in dagttlmmt i.istlendigi diger i.iri.inler Canon, Epson, OKI, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, Trust ve Targus'tur. $irket'in Merkez ofis operasyonlan Kagtthane/istanbul ve lojistik faaliyetleri Gebze /Kocaeli'deki binasmda yi.iri.itilli.irken, aynca Ankara ve izmir'de de ~ubeleri bulunmaktadtr. SektOre ili~kin ba~hca riskier a~agtda belirtilmi~tir: a- Alacak Riski: Dagttlm yaptsi i9erisinde klasik bayi olarak nitelendirilen bayi kanalmm sermaye yaptsl dti~ukttir civarmda oldugu di.i~i.intilen bu grup bayiler stk el degi~tirdigi gibi a91hp, kapanma oranlan da olduk9a yi.iksektir. b- SektOrel Rekabet: Faaliyet gosterilen sektordeki tiretici firmalar, markalar ve i.iri.inler bazmda di.inya 9apmda yogun rekabet i9erisindedirler. Dretici firmalarm bu rekabet ortam1 ulusal pazarlarda da fiyatlara yanstmaktadtr. Finans yaptsi ve maliyet yaptlan gti9lti olmayan firmalar i9in bu durum olduk9a risk ta~imaktadrr. c- Kur Riski: Bili~im teknolojileri i.iri.inlerinin bir ktsmt yurtdt~mdan ithal edilmekte ya da yurt i9inden yabanc1 para birirni cinsinden yada TL olarak almmaktadtr. Drunler almrrken yabanc1 para birimi cinsinden bor9lamlabilmekte ve Odemeleri de aym para birimlerinden yapilabilmektedir. Sat!~ politikalarm1 i.iri.in giri~ para birimi Uzerinden yapmayan frrmalar kur artt~larmda zarar riski ile kar~i kar~tya kalmaktadtrlar. d- Dretici firmalarm distribi.iwrli.ik atamalannda mtinhamhk yoktur: Dretici frrmalar ile yaptlan distribuwrli.ik anla~malarmda kar~thkh mtinhastrhk ili~kisi yoktur. Oretici frrmalar distribi.itorli.ik atamalannda, pazann ko~ullarma gore ba~ka bir distribi.itorli.ik atayabilecegi gibi, aym zamanda distributor firmalarda diger i.iretici firmalar ile distribi.itorli.ik anla~malan imzalayabilirler. 6 $.

9 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytci Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) ~irket yonetimi, sektorde uzun ytl!ardir faaliyet gosterildiginden ve iyi derecede bir know-how seviyesine sahip olundugundan, distribiitorli.ik anla~malannm feshi riskinin son derece dti~i.ik oldugunu di.i~tinmektedir. e- ithalat rejimlerinde yaptlan degi~iklikler: Htiktimetlerin baz1 donemlerde ithalat rejimlerinde yapm1~ olduklan degi~iklikler ithalatj olumlu yonde etkiledigi gibi hazen de olumsuz yonlerde etkileyebilmektedir. ~irketin merkez ve ~ubelerinin adresleri a~ag1daki gibidir. Ortakhgm Merkezi: Merkez Mah. Erseven Sok. No: Kag1thane I istanbul'dur. Aynca Ankara ve izmir ~ubeleri bulunmaktad1r. Ortakhgm Lojistik Merkezi: Cumhuriyet Mah. Plevne Cad. No: 5 Orta Kat <;ay1rova 4I420, Gebze I KOCAELi'dir ~ube Adresleri Ankara ~ube: <;etin Erney Bulvan Oveyler 4.Cadde No:419 Dikmen!ANKARA izmir ~ube: I370 Sokak No: <;ankayalizmir ~irket'in donemler itibari ile ortalama personel say1s1; 20I4 yth:29 (2013 y1h :29)'dir. ~irket personelinin tamam1 idari personeldir. 2 MALi TABLOLARIN SUNUMUNA ili~kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar I (Uygunluk Beyam) ~irket yasal defterlerini ve kanuni mali tablolanm Ttirk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatmca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazrrlamaktadrr. Ekli finansal tablolar Sermaye Piyasas1 Kurulu'nun ("SPK") yayimladigi Gene! Kabul Gormi.i~ Muhasebe Politikalarma uygun olarak ~irket'in yasal kay1tlarmda yapiian di.izeltmeleri ve simflandrrmalan iyermektedir. Sermaye Piyasas1 Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 say1h "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" I3 Haziran 2013 tarihli ve say11i resmi gazete yay1mlanan Seri II, I4.1 no'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ile ytiri.irli.ikten kaldmlm1~trr. Bu teblige istinaden, i~letmeler Finansal Tablolarm hazrrlanmasmda Kamu Gozetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurulu (KGMDSK) tarafmdan yay1mlanan TMSITFRS' Jeri esas ahrlar. Finansal Raporlama ilke, usul ve esaslarmm, a91k ve anla~ilabilir hale gelmesini veya uygulama birliginin saglanmasm1 teminen, gerekli gori.ilmesi halinde uygulamay1 belirlemek i.izere Sermaye Piyasas1 Kanunu'nun I4. Maddesi kapsammda Kurul'ca kararlar alm1r. i~letmeler bu kararlara uymakla ytiktimli.idi.irler. ili~ikteki mali tablolar Seri II, I4.1 no'lu teblige gore hazrrlanm1~ olup, mali tablolar ve dipnotlar, SPK tarafmdan 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmas1 zorunlu kiiman formatlara uygun olarak sunulmu~tur. ili~ikteki fmansal tablolar, 25 Nisan 20I4 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanm1~trr. Gene! Kurul'un finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i9in ah~ ve satj~larm onemli olyi.ide ABD Dolan bazii olmas1 nedeniyle 2I no'lu Ti.irkiye Muhasebe Standard1 ("TMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca bu tarihe kadar fonksiyonel para birimi ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. I Temmuz 2013 'den itibaren satj~larm onemli ol9i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para birirninin TL olarak tespit edilmi~tir. 1 Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve sat1~larm onemli ol9i.ide TL bazh olarak degi~mesi dolayisiyla fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore I Temmuz 20I3 tarihinden sonra ger9ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 31 Mart 20 I4 tarihi itibariyle hazirlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 20 I3 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra geryekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birirni TL olarak degi~tirildigi i9in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanm1~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar geryekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak yevrime tabi t u u~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. 7..,~.~ EC PA~ MA ~

10 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedik9e, Tiirk Lirasz olarak gosterilmi$tir) 2.02 Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm1~ oldugu bir kararla, Ttirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo haz1rlayan ~irketler ir,:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ger,:erli olmak Uzere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmi ilan ettigi ir,:in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Ytiksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolarm haztrlanmast ve sunumu uygulamasmt sona erdirmi~tir Muhasebe Politikalannda Degi~iklikler Gerekli olmast veya ~irket'in mali durumu, performanst veya nakit ak1~lan Uzerindeki i~lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve gtivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalannda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalannda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da uygulamr. Donemler itibariyle muhasebe politikalarmda degi~iklik yaptlmamt~tlr Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Muhasebe tahminleri, gtivenilir bilgilere ve makul tahmin yontemlerine dayamlarak yap1hr. Ancak, tahminin yapildtgt ko~ullarda degi~iklik olmas1, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geli~melerin ortaya r,:tkmast sonucunda tahminler gozden ger,:irilir. Muhasebe tahminindeki degi~ikligin etkisi, yalmzca bir doneme ili~kinse, degi~ikligin yaptldigi cari donemde, gelecek donemlere de ili~kinse, hem degi~ikligin yapildtgt donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak, donem kan veya zarannm belirlenmesinde dikkate almacak ~ekilde mali tablolara yansitlhr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mtimktin olmadtgi hailer d1~mda ar,:tklamr. ~irket Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklarm yararh omtirlerinin tespiti, k1dem tazminatl hesabmda kullamlan akttieryal varsayimlar, ~irket lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ir,:in aynlacak kar~thklar, stok deger dti~ukltigtintin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin detayh ar,:iklamalar a~agtda ilgili dipnotlarda yer almakta muhasebe tahminlerinde a~agrdaki degi~iklik yapilmi~tlr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standartt fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik r,:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik r,:evre, gene! olarak nakit yaratt1g1 ve harcadtgt r,:evredir. Ger,:erli para birimi; mal ve hizmet sat1~larmm en r,:ok etkileyen para birimi, i~r,:ilik v.b. giderlerin gerr,:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak ~irket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. ~irket Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilanr,:o doneminde tekrar gozden ger,:irmektedir. Bu r,:err,:evede yapilan degerlendirmede, son y1l gerr,:ekle~meleri ve ileriye dontik beklentiler de dikkate almarak ~irketin fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf geregi ileriye dontik olarak uygulanmi~tlr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni ger,:erli para birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki doviz kuru kullamlarak r,:evrilmi~ ve r,:evrim sonrast olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ir,:in tarihi maliyet olarak dikkate almmi~tlr. UMS 19'de yapilan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan ktdem tazminatt akttieryal kaytp ve kazanr,:lan diger kapsamh gelirde raporlanmt~trr. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolann hazrrlanmasmda ~irket yonetiminin, raporlanan varltk ve yi.iktimltiltik tutarlarmt etkileyecek, bilanr,:o tarihi itibari ile muhtemel yi.iktimliiltik ve taahhtitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlarmt belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Gerr,:ekle~mi~ sonur,:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ger,:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yapilmakta ve gerr,:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitiimaktadirlar. Finansal tablolara yansttllan tutarlar Uzerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanr,:o tarihinde var olan veya ileride gerr,:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz ontinde bulundurularak yaptlan vars mlar a~ag1dadrr : 8 DES~ DESP_k PAZARLA~\VE.s.

11 DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM ~irketi Finansal Tablolan Tamamlaytct Notlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e, Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Ktdem tazminatt yi.iklimltiliigti akttieryal varsaytmlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ artt~lan ve 9ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) Sirket, sabit ktymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omtir kalmt1 deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri i9in her yil gozden ge9irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye dontik olarak muhasebele~tirilir. Sirketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktadrr. (Not: 18-19) Sirket, alacaklanmn tahsil edilmesi konusunda belirsizlik {~tiphe) olu~mast durumunda dava a9thp aytlmadtgma bakilmakstzm bu alacaklar i9in kar~thk ayrrmaktadrr. Sirket, alacaklarmm ~tipheli hale gelmesini onlemek amactyla riskli gordtigti firmalardan teminat almaktadtr. (Not:10) Stoklar elde etme maliyeti veya net ger9ekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolara yanstttlmt~tlr. Deger dti~tikltiklerinin belirlenmesi srrasmda ~irket stoklarmda yer alan tirlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate almaktadrr.(not:13) Sirket, Distribtitorltigtinti yapm1~ oldugu frrmalardan sat!~ veya ahm tizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktadrr. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yaztlmaktadtr. (Not:26) 2.05 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Mali tablolarm hazrrlanmas1 Sirasmda uygulanan onemli muhasebe politikalarmm ozeti a~agtdaki gibidir: Gelir Kaydedilmesi Gelirler, gelir tutannm gtivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Sirket'e akmasmm muhtemel olmast tizerine ahnan veya ahnabilecek bedelin ger9ege uygun degeri tizerinden tahakkuk esasma gore kayttlara almtr. Mallarm sati~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~tlandtgmda muhasebele~tirilir: Sirket'in mtilkiyetle ilgili ttim onemli riskleri ve kazammlan ahctya devretmesi, Sirket'in mtilkiyetle ili~kilendirilen ve stiregelen bir idari katihmmm ve sattlan mallar tizerinde etkin bir kontroltintin olmamast, Gelir tutannm gtivenilebilir bir ~ekilde ol9tilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye akt~mm olast olmast, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir ~ekilde o!yti!mesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ornrti boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kaytth degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sati~lar i9erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit akt~lannm fmansman unsuru i9erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yansttthr. Sirket satt~larmm btiyi.ik bir boltimtinti HP tirtinleri (ozellikle yaztct toner ve kartu~lan) olu~turmaktadtr. Sirket'in dagtttmmt tistlendigi diger tirtinler Canon, Epson, OKI, Xerox, IBM, Emtec, Lexmark, Trust ve Targus'tur. Sirket stok ahmlannm yakla~tk% 90-% 95'i ilk btiyi.ik on sattel frrmadan saglanmaktadrr. Hewlett Packard'tan ve Canon'dan yaptlan ah~lar toplam stok ah~larm yakla~tk% 60-% 80' idtr. Sirketin satm ahmlannm btiytik 9ogunlugu tiretici firmalardan direkt olarak yaptlmaktadtr. Piyasa ko~ullarma gore fiyatlarda olu~abilecek farkhhklar, tiretici firmalar tarafmdan kar~iianarak, fiyat rekabeti saglanmaktadtr. Bunun dt~mda tiretim hatas1 ihtiva eden tirtinlere ili~kin zarar bedelleri tiretici frrma tarafmdan ~irkete odenmektedir. Aynca Kamu ve Ozel SektOrdeki btiyi.ik ahmlarda, bayilere tiretici firmalardan ozel fiyatlar almmakta, ve bu sektorlerde faaliyet gosteren frrmalara en uygun ko~ullarla fiyatlandtrma yaptlmaktadrr. BT sektortintin dinamik ve degi~ken yaptsma bagh olarak, yeni tirtinler ve teknolojiler hakkmda, direkt tiretici firmalardan dogrudan stirekli olarak destek ahnmaktadtr. Sirket distribtitorliigtinti yapmakta oldugu frrmalardan satmakta oldugu tirtinlerin ithalatm1 yapmakta tirtinleri pazarlamaktadtr. Sati~larm tamam 'e yakm bayi kanah ile yaptlmakta olup son 9

12 DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET ANONiM SiRKETi Finansal Tablolan Tamamlaytcl Notlar (Tutarlar, aksi belirtilmedil«;e, Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir) kullamctlara mal sat1~1 gerc,:ekle~tirilmemektedir. Sati~larm yakla~ik % 50-65'i ilk on btiytik bayi kanahyla gerc,:ekle~tirilmektedir. Stokta bekleyen tirlinlerin tiretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halinde ahm fiyatmm altmda sat1lmas1 durumunda Uretici firmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yaptlmaktadtr. Alman bu odemeler stok maliyetinden dti~ulmektedir. Ote yandan satt~a bagh olarak alman ciro primleri ise satl~ tutarma ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir Stok Degerlemesi Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc,:ekle~ebilir degerin dti~tik olamyla mali tablolara yansttihr. Sirket'in stoklan kartu~, ~erit, toner, kag1t ve aksesuar gibi bilgisayar ttiketim Urlinlerinden olu~maktadrr. Maliyet FIFO (ilk giren ilk c,:ikar) metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gerc,:ekle~ebilir deger, sat1~ fiyatmdan tahmini sat!~ masraflannm dti~ulmesiyle bulunur. Stokta bekleyen tirtinlerin Uretici frrmalarm pazarlama stratejileri geregi talep etmeleri halmde ahm fiyatmm altmda satilmas1 durumunda Uretici frrmalar tarafmdan stok koruma ad1 altmda odeme yaplimaktadrr. Bu ttir alman Odemeler stok maliyetinden dti~tilmektedir. Ote yandan sati~a bagh olarak alman ciro primleri ise sat!~ tutanna ilave edilmek suretiyle gelir kaydedilmektedir. Aynca Sirket, bilanc,:o sonras1 donemde degeri dti~en ticari mallan ic;:in net gerc;:ekle~ebilir deger hesab1 yaparak deger dti~tikltigti kar~thgt ayrrmaktadtr. (Not:13) Maddi Duran Varlzklar Maddi varliklar, 1 Ocak 2005 tarihmden once satm alman kalemler ic;:m 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyet degerlermden ve 1 Ocak 2005 tarihmden itibaren satm alman kalemler ic;:in satm ahm maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dti~tilmesi suretiyle gosterilmektedir. Sabit ktymetler dogrusal amortisman metoduyla faydah omtir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutulmu~tur. Sabit ktymetlerin faydah omtirleri dikkate almarak belirlenen amortisman oranlan a~ag1dad1r: Ekonomik Omtir (ytl) - Do~eme ve demirba~lar - Ta~1tlar - Ozel Maliyetler Bir maddi duran varhgm kaytth degeri, tahmmi geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~iiik ayn1mak suretiy1e defter degeri, geri kazamlabilir degerme indirilir. Sabit ktymetlerin sati~l dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sati~ fiyatmm kar~iia~tmlmas1 sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir Maddi 0/mayan Duran Varlzklar Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan ka1emler ic;:m enflasyonun etki1erme gore dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005 'ten sonra satm alman kalem1er ic;:in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve ttikenme paylan ile kahc1 deger kaytplan dti~tilmti~ olarak gosterilirler. Maddi olmayan varliklar edmilmi~ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazthmlarmdan olu~maktadrr. Faydah omtirleri boyunca dogrusal olarak itfa edilirler. Sirket Maddi Olmayan Duran Varhklan ic;:in 5 ila 10 yii omtirleri ile itfa pay1 ayrrmaktadtr Kiralama i:j/emleri Sirket'in Finansal Kiralama i~lemi bulunmamaktad1r. Sirket muhtelif operasyonel kiralama i~lemlerine kirac1 stfati ile taraf olmaktadrr. Operasyonel kiralama i~lemleri kiraya verenin kiralanan varhkla ilgili onemli risk ve getirileri elmde tutmaya devam ettigi kiralamalardrr. Bu kiralamalarla ilgili maliyetler Sirket tarafmdan dogrusal yontemle gider olarak muhasebe kay1tlanna yansttilmaktadtr. Sirket'in en onemli operasyonel kiralamas1 Sirket merkezme ve deposuna ili~kin olarak ili~kili ~irket Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.S. (Teklos A.S.)' den yaptlmi~ olan kiralamad1r. Kiralama i~lemi y1lhk olarak gerc;:ekle~tirilmekte, kira bedeli Teklos A.S. tarafmdan aylik olarak fatura edilmektedir. Sirketin ili~kili taraf ahmlanna ili~kin ac;: lamalar Not:37' de yaptlmt~trr. 10

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR 1 ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) - - (Tüm Tutarlar,

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

Şirket halka açık olup hisse senetleri 15 Mayıs 1995 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir.

Şirket halka açık olup hisse senetleri 15 Mayıs 1995 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ÇBS Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 104824/ 51114 Sicilinde kayıtlı,merkezi İstanbul-Beyoğlu, fabrikası Cumhuriyet

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR

MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR MARTI GAYRĐMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĐM ŞĐRKETĐ 1 NĐSAN 2012 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT MALĐ TABLOLAR VE DĐPNOTLAR 30 Eylül 2012 TARĐHLĐ MALĐ TABLOLAR VE AÇIKLAYICI NOTLAR (Seri: XI No: 29)

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir.

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in ortakları aşağıda gösterilmiştir. NOT 1) ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Sayılgan Menkul Değerler Ticareti A.Ş., Ankara Cd. Monero İş Mrk. No:221 K:4 5 Sirkeci, Eminönü / İstanbul, Türkiye merkez adresinde SPK dan almış bulunduğu

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 2012 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

INVEST-AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 18 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı