/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-"

Transkript

1 A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn iligri srrrlr BAdrMSrz DTivT napru 1377 Skak :3/l3AlsancakliZtilin Tel: Faks :

2 Crwe Hrwath," Crwe Hrurrath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$. TUKA$ GrDA SAAyi V TiCART AOIM ginxnri yonrinr KURULU'A Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran215 tarihli iligikteki finansal durum tablsunun ve ayru tarihte sna eren altr ayhk dnemine ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsunun, zkaynak defigim tablsunun ve nakit akrq tablsu ile nemli muhasebe plitikalarrmn tizetinin ve difier agrklayrcr dipntlarrrun smrh denetimini yiirtitmtig bulunuyruz. $irket ynetimi, sz knusu ara dnem finansal bilgilerin Ttrkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak haztlanmasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan srumludur. Srumlulufumuz, yaptrprmrz srmrh denetime dayanarak sdz knusu ara dcinem finansal bilgilere iligkin bir snug bildirmektir. Smrh Denetimin Kapsamt Yapttlrmrz srrurlt denetim, Srrurh Bafrmsrz Denetim Standardr (SBDS) 241 "AraDcjnem Finansal Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tabllarrnrn Bafrmsrz Denetimini Ytiriiten Denetgi Tarafindan Srrurlt Baltmsrz Denetimi' ne uygun larak yiiriitiilmiigtiir. Ara ddnem finansal bilgilere iliqkin smrlr denetim, baqta finans ve muhasebe knulanndan srumlu kigiler lmak izere ilgili kiqilerin srgulanmasr ve analitik prsedtirler ile difier srnrrh denetim prsedi.irlerinin uygulanmasmdan lugur. Ara dtjnem finansal bilgilerin srrurh denetiminin kapsamr; Bafrmsrz Denetim Standafilarrna uygun larak yaprlan ve amacr finansal tabllar hakkrnda bir gri.iq bildirmek lan bafrmsrz denetimin kapsamma kryasla <jnemli lgiide dardrr. Snug larak ara drjnem finansal bilgilerin smuh denetimi, denetim girketinin, bir ba[rmsrz denetimde belirlenebilecek tiim nemli hususlara vakrf labilece[ine iliqkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu sebeple, bir bafrmsrz denetim gciriigii bildirmemekteyiz. Snug Srrurlr denetimimrze gre iligikteki ara dnem f,rnansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran 215 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal perfrmanslnln ve aynr tarihte sna eren altr ayhk dneme iliqkin nakit akrqlarrmn Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak, d[ru ve gergefe uygun bir gdriiniimiini.i saflamadrfr kanaatine vafinamlza sebep lacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir. CROW HORWATH OLGU BAGIMSIZ DTiM V YM T,i VTAT,I,TU$ViTIT,q..$. MuTat CAGLAYA Srumlu (r ')*,.\ Dzi L 3 D:13 Avdrner At. Alsancak/iZtvtiR 1377 Skak :3/13 Atsancak /izmir Tel: Faks : '1 69

3 ICIDKILR FIASAL DURUM TABLOSU KAR VYA ZARAR V DIGR KAPSAMLI GLiR TABLOSU zr,qrtlerrer DGi$iM rablsu AKIT AKIS TABLOSU FIASAL TABLLARA ili$ki DiprLAR SAYFALAR I T I $IRKT'i RGAizASyU v FAALIYT KOUSU r 2 FiASAL TABLLARI st 'UMUA ili$ki SASLAR OT 3 I$LTM BIRL$MLRI OT 4 DIGR I$LTMLRDKI PAYLAR OT5 BOLUMLRGORRAPORLAMA OT 6 ILI$KILI TARAF AqIKLAMALARI OTT TICARIALACAKVBORQLAR OT 8 FiAS SeTTRu T.AALiYTLRiD ALACAK V BORCLAR Tg DiGRALACAKVBORQLAR OT 1 STOKLAR OTl1 CALIVARLIKLAR r t2 p$ DMi$ cidrlr v RTLMT$ cltrlr OT 13 YATIRIM AMAQLI GAYRIMKULLR OT 14 MADDIDURAVARLIKLAR T 15 HIZMTT QKM, RSTORASY V qvr RHABILITASY FOLARIDA KAYAKLAA PeyT-R UzSRiDKi HAKIAR T 16 UYLRI KPRATiF i$ltmlrdki HISSLRi ve egznil FASAL ARAQLAR OT 17 MADDI OLMAYA DURA VARLIKLAR OT 18 $RFTY OT 19 MAD KAYAKLARII ARA$TIRILMASI V DGRLDIRILMSI OT 2 KIRALAMA I$LMLRI T21 imtiyazlihizmtalasmalar r 22 varliklardi negen ruguru-ugu OT23 DVLRT$VIKV YARDMLARI T 24 BORQLAMA MALiYTLRi OT 25 KAR$ILIKLAR, KO$ULLU VARLIK V BORQLAR OT26 TAAHHUTLR OT 27 qali$alara SAGLAA FAYDALAR T28 itliklrib con GiDRLR OT 29 tcen Ve.RUrc Ve yuruululuru-en T 3 SRMAY, YDKLR V Iicen ztayak KALMLRI OT 31 HASILAT r 32 i$nar sozl$mlri T 33 GL YOTIM GiDRIRi, p,q,zerlave GiDRLRi, ARA$TIRMA V GLi$TiRM GIDRLRI T 34 SAS FAALiYTLRD DiGR GLiRLR V GIDRLR OT 35 YATIRIM FAALIYTLRID GLIRLR V GIDRLR T 36 q$it SASTe cng SIIFLADIRILMI$ GiDRLR T 37 FIASMA GLiRI-Rj V GIDRIRi T 38 DiGR KAPSAMU cnt-ir LnqSURLARII AALIZI OT 39 SATI$ AMAQLI LD TUTULA DURA VARLIKLAR V DURDURULA FAALIYTLR r 4 clir vrgilri (RTLMi$ vrgi vezu-k vs Wrurrarururl-nni neuil) OT4l PAYBA$IAKAZAQ OT 42 PAY BAZLIODMLR r43 sicrtaszlegneleni T 44 KUR DiSiMIi TKILRi T 45 yursr FI-A.SYOLU KMiD RAPORLAMA OT46 TURVARAQLAR OT47 FIASALARAQLAR OT 48 FASAL ARACLARDA KAYAKLAA RiSKTRi itgt-ici VT UZYi T 49 FiASAL ARAQLAR (GRQc uvcu necnn AqITT-AMALARI V FiASAL RISKT KORLTMA M UHASBSi CRe\csiDKi Ae[<LAMALAR) T 5 RAPORLAMA ev SORAKi OLAYLAR T 51 FIASAL TABLOLARI MLi l-qup STTiLY YA DA FIASAL TABLOLARI AQIK, vrumlaabil1r v ALA$rLABiLiR LMAST AersrDA A9TKLAMAST crk igrr nus.u5 '1 52 r'ms',y ILK G9l$ r 53 AKIT AKI$ TABLO,SUA rli$kr AqTKLAMALAR T 54 OZKAYAKLAR DGISiM TABLOSUA iliski ACIKLAMALAR 5 )-l / t7 l't l9 l9 t9-21 2I 2l 2l 2l 2l z) ZJ r 31 -)l

4 TUKA$ GIDA SAAYI V T CART A.9.'i 8A6IMSIz DTiMD GeMig 3,6.215 TARiHLi ARA DM FiASAL DURUM TABLOSU {TUm tutarlar TL larak siisterilmistirl DIPOT L.t /ARLIKLAR 2L7.5, D6nen Varhklar akit ve akit Benzerleri Ticari Alacaklar -iltskilt I arattaran I tcafl AtacaKtar -lliskili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Dier Alacaklar -lligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar Stkla r PeSrn uenmrs (Jrefler Di[er Dnen Varhklar 1 T , , L.281 2L,64L.865 qra TOPLAM s , r t r , L , L.975, , Satrs Amaclr Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar , r.575 TOPLAM DO VARLIKLAR L L Duran Varhklar Maddi Duran Varlrklar Maddi Olmayan Duran Varlrklar rtelenmig Vergi Varlr[r TOPLAM DURA VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR I r8r O38 )+.JJ.JlO , t7.5, KAYAKLAR 2L7, Krsa Vadeli Yiikm I iilii kler Krsa Vadeli Brglanmalar Uzun Vadeli Brglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr Ticari Brlar -ilt5kilr I arailara I rcan br9tar -ili5kili Olmayan Taraflara Ticari Brglar Qalrganlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda Brlar Di[er Brglar -iligkili Olmayan Taraflara Di[er Brglar rtelenmis Gelirler Krsa Vadeli Kargrlrklar -Qalrganlara Saflanan Faydalara lligkin Ktsa Vadeli Kargtltklar -Di[er Krsa Vadeli Kar5rlrklar Di[er Krsa Vadeli Yi]kiimlulirkler TOPLAM KISA VADLi YUKUMLULUKLR Uzu n Vadeli Yiikmliililkler Uzun Vadeli Brglanmalar rtelenmis Gelirler Uzun Vadeli Kar5rlrklar -Qahganlara Saflanan Faydalara iliskin Uzun Vadeli Kargrlrklar rtelenmis Vergi YtikUml iil[ii TOPLAM UZU VADLi YUKUMLULUKLR , L , L.459.2r I.ZtO ,t22, ,65 4.s , L L, , r "44 65,323 s L5.L ,O s ,43 3,191, L , )ZKAYAKLAR 12L.45, OdenmiS Sermaye -Sermaye Di.izeltmesi nf lasyn Farkt -Paylara iliskin Primler -K6r veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Difer Kapsamlr Gelirler veya Giderler Yeniden De[erleme ve 1gilm Kazang/Kayrplarr Krdem Tazminatr Kar5.-Aktueryal Fn -KArdan Ayrrlan Krsrtlanmrs Yedekler -Geqmi5 Yrllar K6rlarr/Zararlarr -Dnem et KAn/Zararr TOPLAM KAYAKLAR OO L2r r44 34, r.656, L2r 272, L2L ,O75-178, ,795 2r7,5, TOPLAM KAYAKLAR 2t kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pargasrdrr 7 af-::::i::..y:? g:1'1 t{'; ;r'::'

5 TUKAS GIDA SAAYI V TICART AOiM girkt 'i 3 HAziRA 215 TAR HiD SA R ARA DOMi AiT BAGIMSIZ DTiMD GCMig KAR VYA ZARAR V D 6R KAPSAMLI GL R TABLOSU (TUm Tutarlar TL larak giisterilmigtir.) DiPOT s , L,4,2t4 3.6,214 KAR VYA ZARAR KISMI Hasrlat Satrtlann Maliyeti (-) Briit Ker/Zarar AraStrrma Gelistirme Giderleri Genel Ynetim Giderleri C) Pazarlama Giderleri (-) sas Faaliyetlerden Dier Gelirler sas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) sas Faaliyet Kit/Zaran JJ 3L J , t L1, ,t ,59,448 59, s8,s , tl, , s8.129 r r , t7, r.668,464 t , r Yatrfl m Faaliyetlerinden Gelirler Yatrilm Faaliyetlerinden Giderler FiAsMA GIDRi Ocsi FAALIYT KARI/ZARARI 23.s L7.782, Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 37 L ,723, siirdurul FAALiyTtR vrgi csi KARt/zARAR Silrdilriilen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri Diinem Vergi Gideri/Geliri rtelenmis Vergi Gideri/Geliri L7 21, r t , ,27,427 I lsununijleru FAAtIyTLR DM KARt/zARARl ,L2r -L t 35.4t5,r24-2, lnru ranr/znnnnt L -t2, ,4Ls.L SUrdiirillen Faaliyetlerden Pay BaSrna Kazang 4L,1388 -,128,1299 -,227 DiGR KAPSAMLI GTiR KISMI 38 12, Kar veva zararda veniden stnttlandtnlmavacaklar.maddi Duran Varlrklar Yeniden Deerleme Artt5lart /Azalt$larl - Maddi Olmayan Duran Varlrklar Yeniden Defierleme Artlglarl /Azallslarl -Ker veya Zararda Yeniden Stntflandtrtlmayacak Diger Kapsamll Gelire lliskin Vergilet - Dnem Vergi Gideri/Geliri - rtelenmi$ Vergi Gideri/Geliri t IOPLAM KAPSAMLI GLIR , PAY BASIA KAZAC 38,1842 -,128,1299 -,227 +kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pareasldlr'

6 r ts OF 8ti OG ZY d) \ 6 r m di 9 r q 5.9: s+ ;83_U S:=;.i:e9 q;y d-;' >.,;!a = tr +> d Jl = = H- c! *g9 ; ii: i q r dt r ) l r r r { r r r F d I ;'! 7 l$r v:".x i. f s QO >i c.y O = => 6i g=.:f iiy QO : i5 >= iz F q -PFH q pi: >; F -> < >G d tri q r r t = G 6! - c c- s! -6 c,c f, g c ;,5 S z 9 r ha- * q ^l! U.2 zu F z,9 r d = 6. z 4a i* 2z z= Zz <>.s d :: tr <xg F=; 'rg; =; gf ;;" e<: 4z! G G (S c! g _q ;6 tr -g = I.=.!. j g F I 3 F g! F g 3 '- z _9 I I 'tr I I 2 I g.- z 3! g _g 9 '- z 3 :5 tq! I 6 d g g = tr! = I g! r F 3 F F 2 I I I g z '- I 3 I 'a 3 - ; _g gi 3.-! z I ;t :g d I

7 TUKA$ GIDA SAAY V T CART AOIM girkti 316/215 TARIHID SOA R ARA HSAP DOMi AiT AKIT AKIS TABLOsU ;letme Faallvetleri Vergi Oncesi Kar Amrtisman ve itfa Paylarr Krdem Tazminatr ve Krdemli isilik Tazminatr KarSrIl61 l\4addi Duran Varlrk Satrt Karlarl satrs Amach Duran Varlrklann De[erlemesinden lde dilen Deger Artrtl hazt beiln (Birim - Aksi belirtilmedikce Ti.irk tirasr ("T1") larak ifade edilmistir.) Barmsrz srnrrll denetimden 1.Oca.15 3 Haziran L7 1, s -8.t4t Barmsrz srnrrll denetimden peamis 1,Oca,14 3 Haziran L ,367 Faiz Gideri stk Kar$rlrklan/(kargrlrklarrn ters gevrilmesi) giipheli Alacak KarStltk Gideri izin Kargrlrklarr ve Dier Gider Karsrlrklarl Dava Ka15tltklart/(kar5tltklartn ters gevrilmesi), et Frward cider Tahakkuklart/( gelir tahakkuklart) Finansal Brclara iliskin Kur Farkr, et ,18 88.s r rzl.444 t !.746,74s aativetlere Ytinelik Varhk ve YiikiimlUlklerdeki Deiisimler tincesi et Zarar t2.2l9.t52 Faaliyetlere Yiinellk Varlk ve YUkUmliiliiklerdeki Deisimler-et Ktsa Vadeli Tlcari Alacaklar (iliskili Taraflar dahil) Stklar Dier Alacaklar Dider D6nen Varlrklar Pegin 6denmiS ciderler Dider Duran Varlrklar Ticari Brclar (iligkili KuruluSlar dahil) Dier BrClar rtelenmif Gelirler Calr5anlara salanan Faydalar Kapsamtndaki Brglar Dider Krsa Vadell KarSrhklar ve Dider Yiikiimlijltikler Odenen Ktdem Tazminatlart , r.43r s,389-1r_ a!3.76-8,38 9, , , L "I L sas Faaliyetlerden Salanan et akit Vatrilm Faalivetleri: Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Alrmlaflna iliikin akit qrkt5larl Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Sattslartndan lde dilen Hasllat Satrs Amacrvla lde Tutulan Duran Varltk Sattslarrndan ide dilen Hasllat -6,rr ,629 -r.228.rl Yatrrrm Faalivetlerinde (kullanrlan) et akit -6.4.s96-639,728 Finansman Faaliyetleri Krsa Vadeli Alrnan Krediler Krsa Vadeli Odenen Krediler Uzun Vadeli Kredilerin Krsa Vadeli Odenen Ktsml Uzun Vadeli Alrnan Krediler Kredilerin Geri demesi Faiz demeleri -t5, l2.425 r , s.788.t77-4,53r Faaliyetlerinde (kullanrlan) et akit , {akit ve akit Benzeri Deierlerdeki (AzaltS)/Artt5-2.9L2.44L {akit ve akit Benzeri DeBerlerin Diinem Ba$t Bakiyesi 2L t7.86l!akit ve akit Benzeri Deerlerin Diinem Snu Bakiyesi L,O63.44r 326,t2 *kteki dipntlar bu finansal tabllann ayrtlmaz bir parcasldlr.,) i1 il '

8 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2l5 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Dipnt 1- $irket' in Organizasynu ve Faaliyet Knusu Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi 'nin faaliyet knusu, bagta sa19a, knserve ve turgu lmak iizere her tiirlii grda maddelerinin i.iretimi ve bu iininlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmasrdrr. $irket'in iiretim faaliyetleri Trbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir. $irket'in ticaret siciline kayrth adresi QaybaSr Mevkii 3588 Trbah, izmir'dir. $irket'te 3,6,215 tarihi itibariyle rtalama 8 kigi gahgmaktadrr, (214:155 kigi) tarihi itibariyle $irketin tescil lunan denmig serrnayesine gcire rtakhk yaprsr ve pay dafirhmr agafirdaki gibidir: Ortafrn Adr Syadr t4 Pay Oranr Pay Tutarr Pay Oranr (TL) ('h\ Dipnt 2-Finansal Tabllarrn Sunumuna itigtrin saslar 2.1 Sunuma Iligkin Temel saslar Uygunluk Beyanr $irket, muhasebe kayrtlanm Ti.irk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatrna uygun larak tutmakta, Sermaye Piyasasr Kurulu'na ("SPK") sundufu finansal tabllarrnr ise Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan belirlenen frmatta hazrlamaktadr. Sermaye Piyasasr Kurulu ("SPK"), 13 Haziran213 tarihve sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Seri II, 14.1 nlu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya iligkin saslar Teblifi ile igletmeler tarafindan drizenlenecek finansal raprlar ile bunlann hazrlanmasr ve ilgililere sunulmasrna iligkin ilke, usul ve esaslarr belirlemektedir. Amlan teblifin 5.2 Maddesine gcire Kurul, finansal Raprlama ilke, usul ve esaslannm agtk ve anlaqrlabilir hale gelmesini veya uygulama birli[ini saflanmak amacryla, gerekli grdiifii durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamrnda kararlar alma yetkisine sahiptir. igletmeler de bu kararlara uymakla yiilaimliidiirler. Sermaye Piyasasr Kurulu tarih ve 2167 sayrh Kurul Karan ile Sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya illgkin saslar Teblifi kapsamma giren sermaye piyasasr araglan bir brsada iglem gdren annim rtakhklar ile yatrrrm fnlan, knut finansmanl ve varhk finansmanr fnlan harig sermaye piyasast kurumlarr igin haznladr$r finansal tabl ve dipnt frmlanm 3l Marl 213 taihinden snra sna eren ara dnemlerden itibaren gegerli lmak tizere yiiriirliife kymugtur. $irket'in 3Haziran 215 tarihi itibariyle diizenlenmig ara dnem finansal durum tablsu, bu tarihte sna eren dneme ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsu, ciz kaynak defigim tablsu ve nakit akrg tabisu Ynetim Kurulunun 6,8.215 tarih ve 2-1 nlu karan ile naylanarak imzalanmrgtr. Genel Kurul ve yasal triteler finansal tabllarrn yaylml sffasr finansal tabllarr de[igtirme hakkrna sahiptir. itigitctet<i finansal tabllar SPK'run Seri: II, : 14.1 sayrh Tebli[ hiikiimlerine uygun larak hazrrlanmrg ve SPK tarafindan J Haziran 213 tarihli duyuru ile uygulanmasr zrunlu ktlman frmatlara uygm larak sunulmugtur. 2,1,2 Finansal tabllarrn hazrrlanrq gekli $irket'in iligikteki finansal tabllarr SPK'nm 7 Haziran 213 tat'rhli ""Finansal Tabl ve Dipnt Frmatlart Hakkrnda Duyurusu' na uygun larak hazrlanmrgttr, Oz kaynak kalemlerinden; paylara iligkin primler, kardan aynlan krsrtlanmrg yedeklerde gdsterilen yasal yedekler ve zel yedekler finansal durum tablsunda Tiirk Ticaret Kanunu'na gcire belirlenen tarihi de$erleri ile yansrtrlmrgtrr Kullanrlan Para Birimi $irket'in finansal durumu ve faaliyet snuglan, $irket'in fnksiynel para birimi sunum para birimi lan Trirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir Yiiksek nflasyn Diinemlerinde Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi SPK' nun I7 Mart 25 tarih ve sayrh karan uvannca. Trirkiye'de faaliyette Standartlan'na (IIFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun larak finansal ("1 Pay Tutan ffl) Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. %4.39 r1.97t.516 % Cem OKULLU % %44 I Censiz OKULLU % %44 I Dier Al,6l % r4 Tnlam lan ve finansal tabllar icin SFK Muhasebe

9 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Ocak 25 tarihinden itibaren gegerli lmak iizere enflasyn muhasebesi uygulamaslna sn verilmigtir, Buna istinaden, I Ocak 25 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrq 29.lu "Yiiksek nflasynlu knmilerde Finansal Raprlama" Standardr ("UMS / TMS 29") uygvlanmamrgtr, igletmenin Siireklilifi Varsayrmr Finansal tabllar, $irket'in cjniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dfal akrgr igerisinde varltkianndan fayda elde edece[i ve ytikiimhiliiklerini yerine getirece[i varsayrml altrnda igletmenin siireklili$ esaslna gcire hazrlanmrgtr Kargrtagfirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi Finansal durum ve perfrmans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, $irket'in cari dnem finansal tabllarr nceki dnemle karqrlagtrrmah larak hazrlanmrgtrr. Cari dnem finansal tabllarrn sunumu ile uygunluk sa$anmast agtsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli gciriildri[nnde yeniden smrflandrrlr. $irket, SPK'nn 7 Haziran213 tarihve 2167 sayrh tplantrsnda alman karar uyarmca diizenlenecek mali tabl ve dipnt frmatlan hakkrndaki duyurusuna istinaden gegmi$ dnemlere ait finansal tabllarda cari dcinemde yaprlan gsterim defigikliklerine uygun larak agafrdaki gerekli smrflandrmalan yapmrgtr. $irket, nceki dnem mali tabllarrnda 1 Ocak 213 tarihinden gegerli lmak iizere yeniden diizenlenen IIMS 19 "Qahganlara Safilanan Faydalar" uyarlnca yeniden diizenlemeler yapmrqtrr..1.7 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tarihinden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yaytnlanan bu standarda gre; gahqanlara saflanan faydalara iliqkin aktiieryal kayryl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir. $irket, 31 Arahk 212 tarrlttne kadar gahganlara sa$anan faydalara iligkin akttleryal kayryl(kazancr) gelir tablsunda muhasebelegtirrnigtir. ilgili standardrn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe plitikasrndaki sz knusu defigikligi standardrn belirledi[i qekilde gegmige drjniik larak uygulamrq ve bu dfrultuda cjnceki dcjnemlerde finansal tabllar ve dipntlarda raprlanmrg aktiieryal kayryl(kazanglar), gelir tablsundan grkanhp, kapsamh gelir tablsunda muhasebelegtirilmigtir UFRS-I1 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tartlttnden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yayrnlanan bu standart UMS-31 "Ig Ortakhklarrndaki Paylar" standardrm uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr, Miigterek anlagmalarr; mrigterek faaliyet ve ig rtakh[r larak iki kategriye ayrmalda ve ig rlakltklannr lzkaynak yntemi ile muhasebelegtirilmesini zrunlu tutmaktadrr. $irketin igtiraki ve ba$r rtakh[r bulunmamaktadrr. Bu standartlardaki de[igiklifie ba$r larak; "Iligkili Taraf Agrk1amalam", "Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin itelifi vedizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefe Uygun Defer Agrklamalarr ve Finansal Riskten Krunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnt agrklamalan yeniden diizenlenmigtir. akit akrm tablsunun UMS 1 "Finansal Tabllarrn Sunumu" ve IIMS 7 "akit Akrg Tablsu" standardtnrn ngrdii[ii gsterimlerle uyumlagtrrilmasr amacryla 3 Haziran 215 tarihi itibarryla nakit aktm tablsunda smrfl andrrmalar yaprlmr gtrr. 2.2 Muhasebe Plitikalannda Defiqiklikler Muhasebe plitikalarrnda yaprlan dnemli defigiklikler geriye ddni.ik larak uygulanmakta ve cinceki dcinem finansal tabllarr yeniden diizenlenmektedir, 3 }{azirar' 215 tarihinde sna eren ara dcineme ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasmda kullamlan muhasebe plitikalarr, 31 Arahk 214larikttnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasnda kullamlan muhasebe plitikalarr ile tutarhdrr. $irket, UMS/TMS 19 (de[i9ik1ik), "Qahqanlara Saflanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili larak IIMS B'e "Muhasebe Plitikalarr, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun larak gegmige y6nelik drizenlemeler yapmrgtrr, 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki de[igiklikler, yalmzca bir dneme iligkin ise, de[iqiklifiin yaprldr$r cari dnemde, gelecek dnemlere iligkin ise, hem defigiklifin yaprldr[r ddnemde hem de gelecek dnemlerde, ileriye ynelik larak uygulamr. 3 Haziran 215 tarihinde sna eren ara dneme ait finansal tabllarrn hazrrlanmasr srasrnda kullanrlan nemli tahminler, 31 Arahk 214 tarttnnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasrnda kullamlan tahminlerle tutarhdrr. Tespit edilen cjnemli muhasebe hatalan geriye ddniik larak uygularur ve nceki dnem finansal tabllarr yeniden diizenlenir.

10 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmigtir.) 2.4 Uluslararasr Finansal Raprlama Standartlarr'ndaki (UFRS) Defigiklikler $irket cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standartlarr Kurulu (IIMSK) ve IIMSK' nun Uluslararast Finansal Raprlama Yrumlarr Kmitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 214 tarihtnde baqlayan y ra art dcinemler igin gegerli lan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yrumlardan $irket'in finansal tabllarr iizerinde etkisi lan de[igiklik ve yrumlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 215 tarihinde baglayan yrlhk dnemler ve yine 1 Ocak 215 tarihinde 3 Haziran215 dnemine alt ara ddnem igin gegerli lan ve $irket'in finansal tabllarr iizerinde nemli etkisi lan de[igiklik ve yrum yktur Haziran 215 tarihi itibanyla yiiriirliikte lan yeni standartlar ile mevcut iinceki standartlara getirilen defiqiklikler ve yrumlar: - TMS 19'daki de[igiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 214 Iarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu smrh defiqiklik iigiincti kigiler veya gahqanlar tarafindan tanrmlanmrg fayda planrna yaprlan katkrlara uygulamr. Plana yaprlan katkrlann hizmet siiresinden ba$tmstz hesaplandr[r; dmelin maa$rnln sabit bir krsmrmn katkr larak almmasr gibi; durumlarda nastl muhasebelegtirme yaprlaca$rna agrkhk getirmektedir. - Yrllrk Iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 tanhinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir, iyilegtirme prjesi 21,-212 dcinem a;afrda yer alan 7 standarda defigiklik getirmigtir:. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler. TFRS 3, igletme Birlegmeleri. TFRS B, Faaliyet Bliimleri. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Olgiimti. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargilrklar, $arta Baflr Varhk ve Ytiki.imliiliikler. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim - Yrllrk iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 taitnnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. iyilegtirme prjesi ,2 ve 213 dnemi igin aga[rda yer alan 4 standarda defigik1ik getirmigtir:. TFRS 1, TFRS'nin llk Uygulamasr. TFRS 3, Igletme Birleqmeleri. TFRS 13, Gergefe Uygun Defer Otgtimti. TMS 4, Yatmm Amagh Gayrimenkuller 2.4,I.2 3 Haziran 215 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiiriirliife girmemig lan standartlar, defiqiklikler ve yrumlar: - TFRS 1 1, "Miiqterek Antlagmalar"daki defigiklik; 1 Ocak 216 taihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defigiklik ile igletme tarumrna giren bir miigterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece[i knusunda agrkhk getirilmigtir, - TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tarrmsal faaliyetler", 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de[igiklik i.iziim asmasr, kauguk a[act, palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raprlamasrm defigtirmektedir, Tagtyrcr bitkilerin, maddi duran varltklann riretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varltklarla ayil gekilde muhasebelegtirilmesine karar verilmiqtir. Buna baflr larak yaprlan de[igiklik ile bu bitkileri TMS 4f in kapsammdan grkararak TMS 16'mn kapsamma almrgtrr, Tagrycr bitkiler rizerinde biiyiiyen i.iriinler ise TMS 41 kapsamrndadrr. - TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi lmayan duran varltklar", I Ocak2l6 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikle bir varhfrn kullarumrm igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varlt[m eknmik yararlanrun triketimi drgrndaki etkenleri yansrttrfrndan, hasilat esash amrtisman ve itfa y6ntemi kullammrmn uygun lmadtfrna agrkhk getirrniqtir. - TFRS 14, "DizenIeyici erteleme hesaplan"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk hesap bakiyelerini nceki genel kabul grmrig muhasebe ilkelerine gre finansal etmesine izin vermektedir. Ancak daha nce TFRS uygulamrq ve ilgili tutan 'drg%

11 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) girketlerle kargrlagtrrrlabilirlifi sa$amak adrna, tarife dtizenlemesinin etkisinin difer kalemlerden ayn larak sunulmasr istenmektedir. - TMS 27 "Bireysel finansal tabllar"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik, igletmelere, baflr fiakhk, igtirakler ve ig rtakhklanndaki yatrtmlannt muhasebelegtirirken z kaynak ynetimini kullanmalarrna rzin vermektedir. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklanndaki yatnmlar"; I Ocak 216 tarthinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik TFRS 1'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrrmcr ve igtiraki ya da ig rtakh[r arasmda bir varh$rn satrgt ya da iqtiraki knusundaki uyumsuzlu[a de[inmehedir. Bu degisikligin nihai snucu, igletme tarumtna giren bir iqlem gergeklegtifinde (ba[h rlakhfa iligkin ya da degil) iqlem snucu luqan kayrp veya kazancrn tamamt muhasebelegtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya satrgr ise sz knusu iqlemden d[an kayrp veya kazanctn bir bafih rtakhfa iligkin lmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir. - Yrllrk iyilegtirmeler 214 Dnemi; 1 Ocak 216 tarrlttnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dcjnemlerinde gegerlidir. iyilegtirrneler 4 standarda defiigiklik getirmigtir:. TFRS 5, "Satrg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satlg yntemlerine iligkin defigiklik. TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1 'e bafih larak yaprlan,hizmel szlegmelerine iligkin de[igiklik. TMS 19, "Qahganlara sa[lanan faydalar" isknt ranlanna iligkin de[igiklik. TMS 34,"Ara dnem finansal raprlama" bilgilerin agrklanmastna iligkin defigiklik. - TMS l"finansal Tabllarrn Sunuluqu"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler ile finansal raprlarrn sunum ve agrklamalarrnr iyilegtirmek amaglanmrgtr. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklarrndaki yalrrcrlar";1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir, Bu de[igiklikler yatrtm igletmeleri ve nlann baflr rtakhklarr igin knslidasyn muafiyeti uygulamasrna agtkhk getirir. - TFRS 15, "Miigterilerle yaprlan scizlegmelerden dfian hasrlat"; 1 Ocak 217 tarihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Grmiig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan uyum gahqmasl snucu rtaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raprlamasrnr ve finansal tabllarrn tplam gelirlerinin diinya gaprnda kargrlagtrrrlabilirli[ini sa$amayr amaglamrqttr. - TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 218 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varltklar ve ytiktimltiliiklerin snrflandnmasr ve lgrilmesi ile ilgili zrunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta lan, gergeklegen defer diigriklijg;j zaran mdelinin yerini alacak lan beklenen kredi riski mdelini de igermektedir. $irket, yukarrda yer alan de[igikliklerin perasynlanna lan etkilerini deferlendirip gegerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktrr, Yukandaki standarl ve yrumlann, uygulanmaslnrn gelecek dnemlerde $irket'in finansal tabllarr rizerinde 6nem1i bir etki yaratmayaca[r beklenmektedir. 2.5 Onemli Muhasebe Plitikalannrn Ozeti Gelirlerin Kaydedilmesi Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan alnan veya almacak lan bedelin gerge[e uygun de[eri iizerinden tahakkuk esasrna gre kayrtlara almr. et satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin, satrg indirimleri ve iadelerinden anndrnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde 6nem1i bir finansman unsuru bulunmast durumnnda, gerge[e uygun bedel gelecekte lugacak tahsilatlarrn, finansman unsul'r] igerisinde yer alan faiz rant ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gcire finansal gelir larak ilgili dtinemlere kaydedilir. 2,5,2 flla,llnnn Satrqr Mallarrn satrgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir. $irket'in mrilkiyetle ilgili tiim nemli riskleri ve kazarumlan ahcrya devretmesi, $irket'in mulkiyetle iligkilendirilen ve sriregelen bir idari katrhmlnrn ve sattlan mallar iizerinde etkin bir kntrhimin lmamasr, Gelir tutanrun giivenilebilir bir gekilde lgi.ilmesi, Iglemle iligkili lan eknmik faydalann $irket'e akrgmm last lmast ve iglemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir gekilde lgiilmesi, Hizmet Sunumu Yrllara sari prjelere iliqkin scizlegme geliri ve maliyetler, gelir tutannrn gi.ivenilir $igr szleqme kapsammdaki prje ile ilgili bir de[igik1ik varsa de[iqiklikten kalmaklanan lit:ii'

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i.

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i. l> At}A TEAGF$Z l}t=t{=ttfr A-:i. METSA KlrMETr,i vranenler ric.tnnri a.g.,nin 20 rt -2012 _2013 o ounwrr,nninn lir KAR$LA$TRMAL nagrvrsrz DENErivr RApoRU ,u)/\ traeti.tst= t)t!ntlttv r\.5- METSA KYMET,i

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu URO T'RD YATIRtM RTAKIGt AiM pinrrri 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarbllar ve Balrnrsrz Denetgi Rapru URO TRD yattrtm OFTTAK Gt AOiM $irkt 31 Arahk 2013 tarihinde sna eren ula ait FinansaI

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ir,nriginn nir,cir,nni

ir,nriginn nir,cir,nni r- cnnnr- nir,cir,nn TREND FAKToRiNG ANor\iM $inrnri 0 t, 0 1.2 0 1 3-3 t.t2,20tg n onrvri yrl,r,rk r,n ar,iynr RApoRU Raporun Ait Oldu[u Diinem t 0ll0tl20l3-3Ut2l\0l3 Ticaret unvanl Ticaret sicili numarasl

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu - - dur. 31.03.2015 tarihi iti 11.05.2015 tarihinde Faaliyet konusu 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar uygun olarak haz 17 Mart 2005 tarih ve 11/367

Detaylı

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. Sermaye Piyasasr Aracl Notu Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca o- J.. t.12. t.lotqtarihin de onaylanm rghr. Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) ( ) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.567.085 97.070.280 1- Kasa 760 230 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 84.593.042 84.166.580 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5.

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar 28 Ekim 2013 Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler Anonim

Detaylı

Kurulu. Sermaye. "sl2crr1*

Kurulu. Sermaye. sl2crr1* VZ Sermaye Kurulu F il B E WI f{umarasr s6 /1u+ OrtakhErE AIIONIM OTAI(LIKLAIN SEMAvE ATTTMT Dor,Ayrsfrl,l imaq ntncnrc,nni ravlatn KAvDA Alnwu.snvn ir.igrin rnr,cn ot1 Tarihi "sl2crr1* Bu belge ile MCT

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008)

Türk Telekom Halka Arz Bilgi Notu (28/04/2008) Türk Telekm Halka Arz Bilgi Ntu (28/04/2008) Bu çalışma, şirket içi bilgilendirme amaçlı larak, Türk Telekm internet sitesi ve şirketin düzenlemiş lduğu Analist sunumundan yararlanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59

SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59 finansal durum tablosu ile, konso muhasebe politikala leyen dipnotlar hesap 1 konsolide sunumuyla ilgi uygun Ba denetim ra elde etti imiz ba denetim ka la g z a in

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

KAHRAMANMARA$ StiTCu in,ia.u univnnsirnsi 2015 YILI KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu KAHRAMANMARA$ StiTCu in,a.u univnnsirnsi 2015 YL KURUMSAL MALi DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 5018 Sayrh Kamu Mali Y0netimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkrnma planlarr ve programlarda yer alan politika

Detaylı

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Örnek Firma Uygulaması Yukarıda teorisini vermeye çalıştığımız oranları, gerçekçi olması açısından BİST de işlem görmekte olan 2 firma üzerinden inceleyerek konunun uygulama kısmına da değinmekte fayda

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 4 KONSOLİDE

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş

ZURICH SİGORTA A.Ş. Yeniden Düzenlenmiş VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 356.748.314 309.044.079 1- Kasa 2.12-13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 337.414.881 287.777.816 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle dokuz aylık ara döneme ait özet konsolide finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem konsolide finansal

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt

Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt T.C. BA$BAKANLIK Afet ve Acil Durum Ydnetimi Baqkanhpr Sayr :16961366-604.01.0119255 Konu : Ktsa Film Destek Hibe Programt 07.05.2014 Y ILDIZ TEKNiK LN{ IVPNSiTE,Si REKTOru-UCIXP, Bagkanll[rm z tarafndan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN ARA DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 Ocak - ara dönemine ait Ara Dönem Özet Finansal Bilgilere İlişkin

Detaylı

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot

Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varlıklar Dipnot LAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 238.443.489 164.377.494 1- Kasa 1.051 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 212.990.487 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden

Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Tiirkiye Halk Bankasr Anonim girketi'nden Ortakhlrmzln 6362 Sayrh Sermaye Piyasasr Kanunu gergevesinde onaylanmrq olan izahnamesi kapsammda toplam 3.000.000.000.- TL'ye kadar nominal de$erli banka bono

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2012 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN DÖNEME AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1 GELİR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 4 NAKİT

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak

Anonim irketi ve Ba Ortak 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu ve faaliyetlerine 13 - dur. - nde 5,60 TL birim fiyat ile Sabit Fiyatla talep toplayarak 2.500.000 TL Nominal bedelli Faaliyet konusu 30.06.2015 tarihi iti

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı