/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-"

Transkript

1 A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn iligri srrrlr BAdrMSrz DTivT napru 1377 Skak :3/l3AlsancakliZtilin Tel: Faks :

2 Crwe Hrwath," Crwe Hrurrath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$. TUKA$ GrDA SAAyi V TiCART AOIM ginxnri yonrinr KURULU'A Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran215 tarihli iligikteki finansal durum tablsunun ve ayru tarihte sna eren altr ayhk dnemine ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsunun, zkaynak defigim tablsunun ve nakit akrq tablsu ile nemli muhasebe plitikalarrmn tizetinin ve difier agrklayrcr dipntlarrrun smrh denetimini yiirtitmtig bulunuyruz. $irket ynetimi, sz knusu ara dnem finansal bilgilerin Ttrkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak haztlanmasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan srumludur. Srumlulufumuz, yaptrprmrz srmrh denetime dayanarak sdz knusu ara dcinem finansal bilgilere iligkin bir snug bildirmektir. Smrh Denetimin Kapsamt Yapttlrmrz srrurlt denetim, Srrurh Bafrmsrz Denetim Standardr (SBDS) 241 "AraDcjnem Finansal Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tabllarrnrn Bafrmsrz Denetimini Ytiriiten Denetgi Tarafindan Srrurlt Baltmsrz Denetimi' ne uygun larak yiiriitiilmiigtiir. Ara ddnem finansal bilgilere iliqkin smrlr denetim, baqta finans ve muhasebe knulanndan srumlu kigiler lmak izere ilgili kiqilerin srgulanmasr ve analitik prsedtirler ile difier srnrrh denetim prsedi.irlerinin uygulanmasmdan lugur. Ara dtjnem finansal bilgilerin srrurh denetiminin kapsamr; Bafrmsrz Denetim Standafilarrna uygun larak yaprlan ve amacr finansal tabllar hakkrnda bir gri.iq bildirmek lan bafrmsrz denetimin kapsamma kryasla <jnemli lgiide dardrr. Snug larak ara drjnem finansal bilgilerin smuh denetimi, denetim girketinin, bir ba[rmsrz denetimde belirlenebilecek tiim nemli hususlara vakrf labilece[ine iliqkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu sebeple, bir bafrmsrz denetim gciriigii bildirmemekteyiz. Snug Srrurlr denetimimrze gre iligikteki ara dnem f,rnansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran 215 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal perfrmanslnln ve aynr tarihte sna eren altr ayhk dneme iliqkin nakit akrqlarrmn Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak, d[ru ve gergefe uygun bir gdriiniimiini.i saflamadrfr kanaatine vafinamlza sebep lacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir. CROW HORWATH OLGU BAGIMSIZ DTiM V YM T,i VTAT,I,TU$ViTIT,q..$. MuTat CAGLAYA Srumlu (r ')*,.\ Dzi L 3 D:13 Avdrner At. Alsancak/iZtvtiR 1377 Skak :3/13 Atsancak /izmir Tel: Faks : '1 69

3 ICIDKILR FIASAL DURUM TABLOSU KAR VYA ZARAR V DIGR KAPSAMLI GLiR TABLOSU zr,qrtlerrer DGi$iM rablsu AKIT AKIS TABLOSU FIASAL TABLLARA ili$ki DiprLAR SAYFALAR I T I $IRKT'i RGAizASyU v FAALIYT KOUSU r 2 FiASAL TABLLARI st 'UMUA ili$ki SASLAR OT 3 I$LTM BIRL$MLRI OT 4 DIGR I$LTMLRDKI PAYLAR OT5 BOLUMLRGORRAPORLAMA OT 6 ILI$KILI TARAF AqIKLAMALARI OTT TICARIALACAKVBORQLAR OT 8 FiAS SeTTRu T.AALiYTLRiD ALACAK V BORCLAR Tg DiGRALACAKVBORQLAR OT 1 STOKLAR OTl1 CALIVARLIKLAR r t2 p$ DMi$ cidrlr v RTLMT$ cltrlr OT 13 YATIRIM AMAQLI GAYRIMKULLR OT 14 MADDIDURAVARLIKLAR T 15 HIZMTT QKM, RSTORASY V qvr RHABILITASY FOLARIDA KAYAKLAA PeyT-R UzSRiDKi HAKIAR T 16 UYLRI KPRATiF i$ltmlrdki HISSLRi ve egznil FASAL ARAQLAR OT 17 MADDI OLMAYA DURA VARLIKLAR OT 18 $RFTY OT 19 MAD KAYAKLARII ARA$TIRILMASI V DGRLDIRILMSI OT 2 KIRALAMA I$LMLRI T21 imtiyazlihizmtalasmalar r 22 varliklardi negen ruguru-ugu OT23 DVLRT$VIKV YARDMLARI T 24 BORQLAMA MALiYTLRi OT 25 KAR$ILIKLAR, KO$ULLU VARLIK V BORQLAR OT26 TAAHHUTLR OT 27 qali$alara SAGLAA FAYDALAR T28 itliklrib con GiDRLR OT 29 tcen Ve.RUrc Ve yuruululuru-en T 3 SRMAY, YDKLR V Iicen ztayak KALMLRI OT 31 HASILAT r 32 i$nar sozl$mlri T 33 GL YOTIM GiDRIRi, p,q,zerlave GiDRLRi, ARA$TIRMA V GLi$TiRM GIDRLRI T 34 SAS FAALiYTLRD DiGR GLiRLR V GIDRLR OT 35 YATIRIM FAALIYTLRID GLIRLR V GIDRLR T 36 q$it SASTe cng SIIFLADIRILMI$ GiDRLR T 37 FIASMA GLiRI-Rj V GIDRIRi T 38 DiGR KAPSAMU cnt-ir LnqSURLARII AALIZI OT 39 SATI$ AMAQLI LD TUTULA DURA VARLIKLAR V DURDURULA FAALIYTLR r 4 clir vrgilri (RTLMi$ vrgi vezu-k vs Wrurrarururl-nni neuil) OT4l PAYBA$IAKAZAQ OT 42 PAY BAZLIODMLR r43 sicrtaszlegneleni T 44 KUR DiSiMIi TKILRi T 45 yursr FI-A.SYOLU KMiD RAPORLAMA OT46 TURVARAQLAR OT47 FIASALARAQLAR OT 48 FASAL ARACLARDA KAYAKLAA RiSKTRi itgt-ici VT UZYi T 49 FiASAL ARAQLAR (GRQc uvcu necnn AqITT-AMALARI V FiASAL RISKT KORLTMA M UHASBSi CRe\csiDKi Ae[<LAMALAR) T 5 RAPORLAMA ev SORAKi OLAYLAR T 51 FIASAL TABLOLARI MLi l-qup STTiLY YA DA FIASAL TABLOLARI AQIK, vrumlaabil1r v ALA$rLABiLiR LMAST AersrDA A9TKLAMAST crk igrr nus.u5 '1 52 r'ms',y ILK G9l$ r 53 AKIT AKI$ TABLO,SUA rli$kr AqTKLAMALAR T 54 OZKAYAKLAR DGISiM TABLOSUA iliski ACIKLAMALAR 5 )-l / t7 l't l9 l9 t9-21 2I 2l 2l 2l 2l z) ZJ r 31 -)l

4 TUKA$ GIDA SAAYI V T CART A.9.'i 8A6IMSIz DTiMD GeMig 3,6.215 TARiHLi ARA DM FiASAL DURUM TABLOSU {TUm tutarlar TL larak siisterilmistirl DIPOT L.t /ARLIKLAR 2L7.5, D6nen Varhklar akit ve akit Benzerleri Ticari Alacaklar -iltskilt I arattaran I tcafl AtacaKtar -lliskili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Dier Alacaklar -lligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar Stkla r PeSrn uenmrs (Jrefler Di[er Dnen Varhklar 1 T , , L.281 2L,64L.865 qra TOPLAM s , r t r , L , L.975, , Satrs Amaclr Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar , r.575 TOPLAM DO VARLIKLAR L L Duran Varhklar Maddi Duran Varlrklar Maddi Olmayan Duran Varlrklar rtelenmig Vergi Varlr[r TOPLAM DURA VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR I r8r O38 )+.JJ.JlO , t7.5, KAYAKLAR 2L7, Krsa Vadeli Yiikm I iilii kler Krsa Vadeli Brglanmalar Uzun Vadeli Brglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr Ticari Brlar -ilt5kilr I arailara I rcan br9tar -ili5kili Olmayan Taraflara Ticari Brglar Qalrganlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda Brlar Di[er Brglar -iligkili Olmayan Taraflara Di[er Brglar rtelenmis Gelirler Krsa Vadeli Kargrlrklar -Qalrganlara Saflanan Faydalara lligkin Ktsa Vadeli Kargtltklar -Di[er Krsa Vadeli Kar5rlrklar Di[er Krsa Vadeli Yi]kiimlulirkler TOPLAM KISA VADLi YUKUMLULUKLR Uzu n Vadeli Yiikmliililkler Uzun Vadeli Brglanmalar rtelenmis Gelirler Uzun Vadeli Kar5rlrklar -Qahganlara Saflanan Faydalara iliskin Uzun Vadeli Kargrlrklar rtelenmis Vergi YtikUml iil[ii TOPLAM UZU VADLi YUKUMLULUKLR , L , L.459.2r I.ZtO ,t22, ,65 4.s , L L, , r "44 65,323 s L5.L ,O s ,43 3,191, L , )ZKAYAKLAR 12L.45, OdenmiS Sermaye -Sermaye Di.izeltmesi nf lasyn Farkt -Paylara iliskin Primler -K6r veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Difer Kapsamlr Gelirler veya Giderler Yeniden De[erleme ve 1gilm Kazang/Kayrplarr Krdem Tazminatr Kar5.-Aktueryal Fn -KArdan Ayrrlan Krsrtlanmrs Yedekler -Geqmi5 Yrllar K6rlarr/Zararlarr -Dnem et KAn/Zararr TOPLAM KAYAKLAR OO L2r r44 34, r.656, L2r 272, L2L ,O75-178, ,795 2r7,5, TOPLAM KAYAKLAR 2t kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pargasrdrr 7 af-::::i::..y:? g:1'1 t{'; ;r'::'

5 TUKAS GIDA SAAYI V TICART AOiM girkt 'i 3 HAziRA 215 TAR HiD SA R ARA DOMi AiT BAGIMSIZ DTiMD GCMig KAR VYA ZARAR V D 6R KAPSAMLI GL R TABLOSU (TUm Tutarlar TL larak giisterilmigtir.) DiPOT s , L,4,2t4 3.6,214 KAR VYA ZARAR KISMI Hasrlat Satrtlann Maliyeti (-) Briit Ker/Zarar AraStrrma Gelistirme Giderleri Genel Ynetim Giderleri C) Pazarlama Giderleri (-) sas Faaliyetlerden Dier Gelirler sas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) sas Faaliyet Kit/Zaran JJ 3L J , t L1, ,t ,59,448 59, s8,s , tl, , s8.129 r r , t7, r.668,464 t , r Yatrfl m Faaliyetlerinden Gelirler Yatrilm Faaliyetlerinden Giderler FiAsMA GIDRi Ocsi FAALIYT KARI/ZARARI 23.s L7.782, Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 37 L ,723, siirdurul FAALiyTtR vrgi csi KARt/zARAR Silrdilriilen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri Diinem Vergi Gideri/Geliri rtelenmis Vergi Gideri/Geliri L7 21, r t , ,27,427 I lsununijleru FAAtIyTLR DM KARt/zARARl ,L2r -L t 35.4t5,r24-2, lnru ranr/znnnnt L -t2, ,4Ls.L SUrdiirillen Faaliyetlerden Pay BaSrna Kazang 4L,1388 -,128,1299 -,227 DiGR KAPSAMLI GTiR KISMI 38 12, Kar veva zararda veniden stnttlandtnlmavacaklar.maddi Duran Varlrklar Yeniden Deerleme Artt5lart /Azalt$larl - Maddi Olmayan Duran Varlrklar Yeniden Defierleme Artlglarl /Azallslarl -Ker veya Zararda Yeniden Stntflandtrtlmayacak Diger Kapsamll Gelire lliskin Vergilet - Dnem Vergi Gideri/Geliri - rtelenmi$ Vergi Gideri/Geliri t IOPLAM KAPSAMLI GLIR , PAY BASIA KAZAC 38,1842 -,128,1299 -,227 +kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pareasldlr'

6 r ts OF 8ti OG ZY d) \ 6 r m di 9 r q 5.9: s+ ;83_U S:=;.i:e9 q;y d-;' >.,;!a = tr +> d Jl = = H- c! *g9 ; ii: i q r dt r ) l r r r { r r r F d I ;'! 7 l$r v:".x i. f s QO >i c.y O = => 6i g=.:f iiy QO : i5 >= iz F q -PFH q pi: >; F -> < >G d tri q r r t = G 6! - c c- s! -6 c,c f, g c ;,5 S z 9 r ha- * q ^l! U.2 zu F z,9 r d = 6. z 4a i* 2z z= Zz <>.s d :: tr <xg F=; 'rg; =; gf ;;" e<: 4z! G G (S c! g _q ;6 tr -g = I.=.!. j g F I 3 F g! F g 3 '- z _9 I I 'tr I I 2 I g.- z 3! g _g 9 '- z 3 :5 tq! I 6 d g g = tr! = I g! r F 3 F F 2 I I I g z '- I 3 I 'a 3 - ; _g gi 3.-! z I ;t :g d I

7 TUKA$ GIDA SAAY V T CART AOIM girkti 316/215 TARIHID SOA R ARA HSAP DOMi AiT AKIT AKIS TABLOsU ;letme Faallvetleri Vergi Oncesi Kar Amrtisman ve itfa Paylarr Krdem Tazminatr ve Krdemli isilik Tazminatr KarSrIl61 l\4addi Duran Varlrk Satrt Karlarl satrs Amach Duran Varlrklann De[erlemesinden lde dilen Deger Artrtl hazt beiln (Birim - Aksi belirtilmedikce Ti.irk tirasr ("T1") larak ifade edilmistir.) Barmsrz srnrrll denetimden 1.Oca.15 3 Haziran L7 1, s -8.t4t Barmsrz srnrrll denetimden peamis 1,Oca,14 3 Haziran L ,367 Faiz Gideri stk Kar$rlrklan/(kargrlrklarrn ters gevrilmesi) giipheli Alacak KarStltk Gideri izin Kargrlrklarr ve Dier Gider Karsrlrklarl Dava Ka15tltklart/(kar5tltklartn ters gevrilmesi), et Frward cider Tahakkuklart/( gelir tahakkuklart) Finansal Brclara iliskin Kur Farkr, et ,18 88.s r rzl.444 t !.746,74s aativetlere Ytinelik Varhk ve YiikiimlUlklerdeki Deiisimler tincesi et Zarar t2.2l9.t52 Faaliyetlere Yiinellk Varlk ve YUkUmliiliiklerdeki Deisimler-et Ktsa Vadeli Tlcari Alacaklar (iliskili Taraflar dahil) Stklar Dier Alacaklar Dider D6nen Varlrklar Pegin 6denmiS ciderler Dider Duran Varlrklar Ticari Brclar (iligkili KuruluSlar dahil) Dier BrClar rtelenmif Gelirler Calr5anlara salanan Faydalar Kapsamtndaki Brglar Dider Krsa Vadell KarSrhklar ve Dider Yiikiimlijltikler Odenen Ktdem Tazminatlart , r.43r s,389-1r_ a!3.76-8,38 9, , , L "I L sas Faaliyetlerden Salanan et akit Vatrilm Faalivetleri: Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Alrmlaflna iliikin akit qrkt5larl Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Sattslartndan lde dilen Hasllat Satrs Amacrvla lde Tutulan Duran Varltk Sattslarrndan ide dilen Hasllat -6,rr ,629 -r.228.rl Yatrrrm Faalivetlerinde (kullanrlan) et akit -6.4.s96-639,728 Finansman Faaliyetleri Krsa Vadeli Alrnan Krediler Krsa Vadeli Odenen Krediler Uzun Vadeli Kredilerin Krsa Vadeli Odenen Ktsml Uzun Vadeli Alrnan Krediler Kredilerin Geri demesi Faiz demeleri -t5, l2.425 r , s.788.t77-4,53r Faaliyetlerinde (kullanrlan) et akit , {akit ve akit Benzeri Deierlerdeki (AzaltS)/Artt5-2.9L2.44L {akit ve akit Benzeri DeBerlerin Diinem Ba$t Bakiyesi 2L t7.86l!akit ve akit Benzeri Deerlerin Diinem Snu Bakiyesi L,O63.44r 326,t2 *kteki dipntlar bu finansal tabllann ayrtlmaz bir parcasldlr.,) i1 il '

8 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2l5 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Dipnt 1- $irket' in Organizasynu ve Faaliyet Knusu Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi 'nin faaliyet knusu, bagta sa19a, knserve ve turgu lmak iizere her tiirlii grda maddelerinin i.iretimi ve bu iininlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmasrdrr. $irket'in iiretim faaliyetleri Trbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir. $irket'in ticaret siciline kayrth adresi QaybaSr Mevkii 3588 Trbah, izmir'dir. $irket'te 3,6,215 tarihi itibariyle rtalama 8 kigi gahgmaktadrr, (214:155 kigi) tarihi itibariyle $irketin tescil lunan denmig serrnayesine gcire rtakhk yaprsr ve pay dafirhmr agafirdaki gibidir: Ortafrn Adr Syadr t4 Pay Oranr Pay Tutarr Pay Oranr (TL) ('h\ Dipnt 2-Finansal Tabllarrn Sunumuna itigtrin saslar 2.1 Sunuma Iligkin Temel saslar Uygunluk Beyanr $irket, muhasebe kayrtlanm Ti.irk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatrna uygun larak tutmakta, Sermaye Piyasasr Kurulu'na ("SPK") sundufu finansal tabllarrnr ise Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan belirlenen frmatta hazrlamaktadr. Sermaye Piyasasr Kurulu ("SPK"), 13 Haziran213 tarihve sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Seri II, 14.1 nlu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya iligkin saslar Teblifi ile igletmeler tarafindan drizenlenecek finansal raprlar ile bunlann hazrlanmasr ve ilgililere sunulmasrna iligkin ilke, usul ve esaslarr belirlemektedir. Amlan teblifin 5.2 Maddesine gcire Kurul, finansal Raprlama ilke, usul ve esaslannm agtk ve anlaqrlabilir hale gelmesini veya uygulama birli[ini saflanmak amacryla, gerekli grdiifii durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamrnda kararlar alma yetkisine sahiptir. igletmeler de bu kararlara uymakla yiilaimliidiirler. Sermaye Piyasasr Kurulu tarih ve 2167 sayrh Kurul Karan ile Sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya illgkin saslar Teblifi kapsamma giren sermaye piyasasr araglan bir brsada iglem gdren annim rtakhklar ile yatrrrm fnlan, knut finansmanl ve varhk finansmanr fnlan harig sermaye piyasast kurumlarr igin haznladr$r finansal tabl ve dipnt frmlanm 3l Marl 213 taihinden snra sna eren ara dnemlerden itibaren gegerli lmak tizere yiiriirliife kymugtur. $irket'in 3Haziran 215 tarihi itibariyle diizenlenmig ara dnem finansal durum tablsu, bu tarihte sna eren dneme ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsu, ciz kaynak defigim tablsu ve nakit akrg tabisu Ynetim Kurulunun 6,8.215 tarih ve 2-1 nlu karan ile naylanarak imzalanmrgtr. Genel Kurul ve yasal triteler finansal tabllarrn yaylml sffasr finansal tabllarr de[igtirme hakkrna sahiptir. itigitctet<i finansal tabllar SPK'run Seri: II, : 14.1 sayrh Tebli[ hiikiimlerine uygun larak hazrrlanmrg ve SPK tarafindan J Haziran 213 tarihli duyuru ile uygulanmasr zrunlu ktlman frmatlara uygm larak sunulmugtur. 2,1,2 Finansal tabllarrn hazrrlanrq gekli $irket'in iligikteki finansal tabllarr SPK'nm 7 Haziran 213 tat'rhli ""Finansal Tabl ve Dipnt Frmatlart Hakkrnda Duyurusu' na uygun larak hazrlanmrgttr, Oz kaynak kalemlerinden; paylara iligkin primler, kardan aynlan krsrtlanmrg yedeklerde gdsterilen yasal yedekler ve zel yedekler finansal durum tablsunda Tiirk Ticaret Kanunu'na gcire belirlenen tarihi de$erleri ile yansrtrlmrgtrr Kullanrlan Para Birimi $irket'in finansal durumu ve faaliyet snuglan, $irket'in fnksiynel para birimi sunum para birimi lan Trirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir Yiiksek nflasyn Diinemlerinde Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi SPK' nun I7 Mart 25 tarih ve sayrh karan uvannca. Trirkiye'de faaliyette Standartlan'na (IIFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun larak finansal ("1 Pay Tutan ffl) Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. %4.39 r1.97t.516 % Cem OKULLU % %44 I Censiz OKULLU % %44 I Dier Al,6l % r4 Tnlam lan ve finansal tabllar icin SFK Muhasebe

9 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Ocak 25 tarihinden itibaren gegerli lmak iizere enflasyn muhasebesi uygulamaslna sn verilmigtir, Buna istinaden, I Ocak 25 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrq 29.lu "Yiiksek nflasynlu knmilerde Finansal Raprlama" Standardr ("UMS / TMS 29") uygvlanmamrgtr, igletmenin Siireklilifi Varsayrmr Finansal tabllar, $irket'in cjniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dfal akrgr igerisinde varltkianndan fayda elde edece[i ve ytikiimhiliiklerini yerine getirece[i varsayrml altrnda igletmenin siireklili$ esaslna gcire hazrlanmrgtr Kargrtagfirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi Finansal durum ve perfrmans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, $irket'in cari dnem finansal tabllarr nceki dnemle karqrlagtrrmah larak hazrlanmrgtrr. Cari dnem finansal tabllarrn sunumu ile uygunluk sa$anmast agtsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli gciriildri[nnde yeniden smrflandrrlr. $irket, SPK'nn 7 Haziran213 tarihve 2167 sayrh tplantrsnda alman karar uyarmca diizenlenecek mali tabl ve dipnt frmatlan hakkrndaki duyurusuna istinaden gegmi$ dnemlere ait finansal tabllarda cari dcinemde yaprlan gsterim defigikliklerine uygun larak agafrdaki gerekli smrflandrmalan yapmrgtr. $irket, nceki dnem mali tabllarrnda 1 Ocak 213 tarihinden gegerli lmak iizere yeniden diizenlenen IIMS 19 "Qahganlara Safilanan Faydalar" uyarlnca yeniden diizenlemeler yapmrqtrr..1.7 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tarihinden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yaytnlanan bu standarda gre; gahqanlara saflanan faydalara iliqkin aktiieryal kayryl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir. $irket, 31 Arahk 212 tarrlttne kadar gahganlara sa$anan faydalara iligkin akttleryal kayryl(kazancr) gelir tablsunda muhasebelegtirrnigtir. ilgili standardrn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe plitikasrndaki sz knusu defigikligi standardrn belirledi[i qekilde gegmige drjniik larak uygulamrq ve bu dfrultuda cjnceki dcjnemlerde finansal tabllar ve dipntlarda raprlanmrg aktiieryal kayryl(kazanglar), gelir tablsundan grkanhp, kapsamh gelir tablsunda muhasebelegtirilmigtir UFRS-I1 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tartlttnden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yayrnlanan bu standart UMS-31 "Ig Ortakhklarrndaki Paylar" standardrm uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr, Miigterek anlagmalarr; mrigterek faaliyet ve ig rtakh[r larak iki kategriye ayrmalda ve ig rlakltklannr lzkaynak yntemi ile muhasebelegtirilmesini zrunlu tutmaktadrr. $irketin igtiraki ve ba$r rtakh[r bulunmamaktadrr. Bu standartlardaki de[igiklifie ba$r larak; "Iligkili Taraf Agrk1amalam", "Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin itelifi vedizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefe Uygun Defer Agrklamalarr ve Finansal Riskten Krunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnt agrklamalan yeniden diizenlenmigtir. akit akrm tablsunun UMS 1 "Finansal Tabllarrn Sunumu" ve IIMS 7 "akit Akrg Tablsu" standardtnrn ngrdii[ii gsterimlerle uyumlagtrrilmasr amacryla 3 Haziran 215 tarihi itibarryla nakit aktm tablsunda smrfl andrrmalar yaprlmr gtrr. 2.2 Muhasebe Plitikalannda Defiqiklikler Muhasebe plitikalarrnda yaprlan dnemli defigiklikler geriye ddni.ik larak uygulanmakta ve cinceki dcinem finansal tabllarr yeniden diizenlenmektedir, 3 }{azirar' 215 tarihinde sna eren ara dcineme ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasmda kullamlan muhasebe plitikalarr, 31 Arahk 214larikttnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasnda kullamlan muhasebe plitikalarr ile tutarhdrr. $irket, UMS/TMS 19 (de[i9ik1ik), "Qahqanlara Saflanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili larak IIMS B'e "Muhasebe Plitikalarr, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun larak gegmige y6nelik drizenlemeler yapmrgtrr, 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki de[igiklikler, yalmzca bir dneme iligkin ise, de[iqiklifiin yaprldr$r cari dnemde, gelecek dnemlere iligkin ise, hem defigiklifin yaprldr[r ddnemde hem de gelecek dnemlerde, ileriye ynelik larak uygulamr. 3 Haziran 215 tarihinde sna eren ara dneme ait finansal tabllarrn hazrrlanmasr srasrnda kullanrlan nemli tahminler, 31 Arahk 214 tarttnnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasrnda kullamlan tahminlerle tutarhdrr. Tespit edilen cjnemli muhasebe hatalan geriye ddniik larak uygularur ve nceki dnem finansal tabllarr yeniden diizenlenir.

10 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmigtir.) 2.4 Uluslararasr Finansal Raprlama Standartlarr'ndaki (UFRS) Defigiklikler $irket cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standartlarr Kurulu (IIMSK) ve IIMSK' nun Uluslararast Finansal Raprlama Yrumlarr Kmitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 214 tarihtnde baqlayan y ra art dcinemler igin gegerli lan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yrumlardan $irket'in finansal tabllarr iizerinde etkisi lan de[igiklik ve yrumlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 215 tarihinde baglayan yrlhk dnemler ve yine 1 Ocak 215 tarihinde 3 Haziran215 dnemine alt ara ddnem igin gegerli lan ve $irket'in finansal tabllarr iizerinde nemli etkisi lan de[igiklik ve yrum yktur Haziran 215 tarihi itibanyla yiiriirliikte lan yeni standartlar ile mevcut iinceki standartlara getirilen defiqiklikler ve yrumlar: - TMS 19'daki de[igiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 214 Iarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu smrh defiqiklik iigiincti kigiler veya gahqanlar tarafindan tanrmlanmrg fayda planrna yaprlan katkrlara uygulamr. Plana yaprlan katkrlann hizmet siiresinden ba$tmstz hesaplandr[r; dmelin maa$rnln sabit bir krsmrmn katkr larak almmasr gibi; durumlarda nastl muhasebelegtirme yaprlaca$rna agrkhk getirmektedir. - Yrllrk Iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 tanhinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir, iyilegtirme prjesi 21,-212 dcinem a;afrda yer alan 7 standarda defigiklik getirmigtir:. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler. TFRS 3, igletme Birlegmeleri. TFRS B, Faaliyet Bliimleri. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Olgiimti. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargilrklar, $arta Baflr Varhk ve Ytiki.imliiliikler. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim - Yrllrk iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 taitnnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. iyilegtirme prjesi ,2 ve 213 dnemi igin aga[rda yer alan 4 standarda defigik1ik getirmigtir:. TFRS 1, TFRS'nin llk Uygulamasr. TFRS 3, Igletme Birleqmeleri. TFRS 13, Gergefe Uygun Defer Otgtimti. TMS 4, Yatmm Amagh Gayrimenkuller 2.4,I.2 3 Haziran 215 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiiriirliife girmemig lan standartlar, defiqiklikler ve yrumlar: - TFRS 1 1, "Miiqterek Antlagmalar"daki defigiklik; 1 Ocak 216 taihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defigiklik ile igletme tarumrna giren bir miigterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece[i knusunda agrkhk getirilmigtir, - TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tarrmsal faaliyetler", 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de[igiklik i.iziim asmasr, kauguk a[act, palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raprlamasrm defigtirmektedir, Tagtyrcr bitkilerin, maddi duran varltklann riretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varltklarla ayil gekilde muhasebelegtirilmesine karar verilmiqtir. Buna baflr larak yaprlan de[igiklik ile bu bitkileri TMS 4f in kapsammdan grkararak TMS 16'mn kapsamma almrgtrr, Tagrycr bitkiler rizerinde biiyiiyen i.iriinler ise TMS 41 kapsamrndadrr. - TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi lmayan duran varltklar", I Ocak2l6 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikle bir varhfrn kullarumrm igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varlt[m eknmik yararlanrun triketimi drgrndaki etkenleri yansrttrfrndan, hasilat esash amrtisman ve itfa y6ntemi kullammrmn uygun lmadtfrna agrkhk getirrniqtir. - TFRS 14, "DizenIeyici erteleme hesaplan"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk hesap bakiyelerini nceki genel kabul grmrig muhasebe ilkelerine gre finansal etmesine izin vermektedir. Ancak daha nce TFRS uygulamrq ve ilgili tutan 'drg%

11 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) girketlerle kargrlagtrrrlabilirlifi sa$amak adrna, tarife dtizenlemesinin etkisinin difer kalemlerden ayn larak sunulmasr istenmektedir. - TMS 27 "Bireysel finansal tabllar"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik, igletmelere, baflr fiakhk, igtirakler ve ig rtakhklanndaki yatrtmlannt muhasebelegtirirken z kaynak ynetimini kullanmalarrna rzin vermektedir. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklanndaki yatnmlar"; I Ocak 216 tarthinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik TFRS 1'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrrmcr ve igtiraki ya da ig rtakh[r arasmda bir varh$rn satrgt ya da iqtiraki knusundaki uyumsuzlu[a de[inmehedir. Bu degisikligin nihai snucu, igletme tarumtna giren bir iqlem gergeklegtifinde (ba[h rlakhfa iligkin ya da degil) iqlem snucu luqan kayrp veya kazancrn tamamt muhasebelegtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya satrgr ise sz knusu iqlemden d[an kayrp veya kazanctn bir bafih rtakhfa iligkin lmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir. - Yrllrk iyilegtirmeler 214 Dnemi; 1 Ocak 216 tarrlttnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dcjnemlerinde gegerlidir. iyilegtirrneler 4 standarda defiigiklik getirmigtir:. TFRS 5, "Satrg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satlg yntemlerine iligkin defigiklik. TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1 'e bafih larak yaprlan,hizmel szlegmelerine iligkin de[igiklik. TMS 19, "Qahganlara sa[lanan faydalar" isknt ranlanna iligkin de[igiklik. TMS 34,"Ara dnem finansal raprlama" bilgilerin agrklanmastna iligkin defigiklik. - TMS l"finansal Tabllarrn Sunuluqu"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler ile finansal raprlarrn sunum ve agrklamalarrnr iyilegtirmek amaglanmrgtr. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklarrndaki yalrrcrlar";1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir, Bu de[igiklikler yatrtm igletmeleri ve nlann baflr rtakhklarr igin knslidasyn muafiyeti uygulamasrna agtkhk getirir. - TFRS 15, "Miigterilerle yaprlan scizlegmelerden dfian hasrlat"; 1 Ocak 217 tarihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Grmiig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan uyum gahqmasl snucu rtaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raprlamasrnr ve finansal tabllarrn tplam gelirlerinin diinya gaprnda kargrlagtrrrlabilirli[ini sa$amayr amaglamrqttr. - TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 218 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varltklar ve ytiktimltiliiklerin snrflandnmasr ve lgrilmesi ile ilgili zrunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta lan, gergeklegen defer diigriklijg;j zaran mdelinin yerini alacak lan beklenen kredi riski mdelini de igermektedir. $irket, yukarrda yer alan de[igikliklerin perasynlanna lan etkilerini deferlendirip gegerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktrr, Yukandaki standarl ve yrumlann, uygulanmaslnrn gelecek dnemlerde $irket'in finansal tabllarr rizerinde 6nem1i bir etki yaratmayaca[r beklenmektedir. 2.5 Onemli Muhasebe Plitikalannrn Ozeti Gelirlerin Kaydedilmesi Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan alnan veya almacak lan bedelin gerge[e uygun de[eri iizerinden tahakkuk esasrna gre kayrtlara almr. et satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin, satrg indirimleri ve iadelerinden anndrnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde 6nem1i bir finansman unsuru bulunmast durumnnda, gerge[e uygun bedel gelecekte lugacak tahsilatlarrn, finansman unsul'r] igerisinde yer alan faiz rant ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gcire finansal gelir larak ilgili dtinemlere kaydedilir. 2,5,2 flla,llnnn Satrqr Mallarrn satrgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir. $irket'in mrilkiyetle ilgili tiim nemli riskleri ve kazarumlan ahcrya devretmesi, $irket'in mulkiyetle iligkilendirilen ve sriregelen bir idari katrhmlnrn ve sattlan mallar iizerinde etkin bir kntrhimin lmamasr, Gelir tutanrun giivenilebilir bir gekilde lgi.ilmesi, Iglemle iligkili lan eknmik faydalann $irket'e akrgmm last lmast ve iglemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir gekilde lgiilmesi, Hizmet Sunumu Yrllara sari prjelere iliqkin scizlegme geliri ve maliyetler, gelir tutannrn gi.ivenilir $igr szleqme kapsammdaki prje ile ilgili bir de[igik1ik varsa de[iqiklikten kalmaklanan lit:ii'

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr.

Bankamn krsa donemde YP yukumluluklerini karqrlamasr elverigli ancak ekonomik kogullardaki depigimlerden nispeten etkilenebilecesini s0sterrr. Yabancr Para Uzun Donem BBB. Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanm uzun vadeli yabancr para finansal ytikfiml0ltiklerini yerine getirmede, elveriqli ancak ekonomideki koqullardaki de[igimlerden nispeten

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi

$eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi $eker Faktoring Hizmetleri Anonim Sirketi 30 Eyliil 2012 Tarihinde Sona Eren Dokuz AyLk Hesap Diinemine Ait Bagrmsz Denetimdcn Gegmemit Finansal Tablolar ICINDEKiLER Bildgo t-2 l Ozla)na,klarda Muhasebelestirilen

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2014 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMĠNE

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NUROL GAYRİMENKUL

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu

Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Fiyat Tespit De$erlendirme Raporu Akytirek Pazarlama 29t05t2013 Bu rapor Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 1210212013 tarih ve 51143 sayrlr ilke karartna dayanrlarak Yatrrrm Finansman Menkul De$erler A.$. tarafrndan,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 1 Ocak - 31 Mart 2013 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolar ve dipnotları Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU İstanbul, Ağustos 2015 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. Yönetim

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 62 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na İstanbul Kiler

Detaylı