/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-"

Transkript

1 A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn iligri srrrlr BAdrMSrz DTivT napru 1377 Skak :3/l3AlsancakliZtilin Tel: Faks :

2 Crwe Hrwath," Crwe Hrurrath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$. TUKA$ GrDA SAAyi V TiCART AOIM ginxnri yonrinr KURULU'A Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran215 tarihli iligikteki finansal durum tablsunun ve ayru tarihte sna eren altr ayhk dnemine ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsunun, zkaynak defigim tablsunun ve nakit akrq tablsu ile nemli muhasebe plitikalarrmn tizetinin ve difier agrklayrcr dipntlarrrun smrh denetimini yiirtitmtig bulunuyruz. $irket ynetimi, sz knusu ara dnem finansal bilgilerin Ttrkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak haztlanmasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan srumludur. Srumlulufumuz, yaptrprmrz srmrh denetime dayanarak sdz knusu ara dcinem finansal bilgilere iligkin bir snug bildirmektir. Smrh Denetimin Kapsamt Yapttlrmrz srrurlt denetim, Srrurh Bafrmsrz Denetim Standardr (SBDS) 241 "AraDcjnem Finansal Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tabllarrnrn Bafrmsrz Denetimini Ytiriiten Denetgi Tarafindan Srrurlt Baltmsrz Denetimi' ne uygun larak yiiriitiilmiigtiir. Ara ddnem finansal bilgilere iliqkin smrlr denetim, baqta finans ve muhasebe knulanndan srumlu kigiler lmak izere ilgili kiqilerin srgulanmasr ve analitik prsedtirler ile difier srnrrh denetim prsedi.irlerinin uygulanmasmdan lugur. Ara dtjnem finansal bilgilerin srrurh denetiminin kapsamr; Bafrmsrz Denetim Standafilarrna uygun larak yaprlan ve amacr finansal tabllar hakkrnda bir gri.iq bildirmek lan bafrmsrz denetimin kapsamma kryasla <jnemli lgiide dardrr. Snug larak ara drjnem finansal bilgilerin smuh denetimi, denetim girketinin, bir ba[rmsrz denetimde belirlenebilecek tiim nemli hususlara vakrf labilece[ine iliqkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu sebeple, bir bafrmsrz denetim gciriigii bildirmemekteyiz. Snug Srrurlr denetimimrze gre iligikteki ara dnem f,rnansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi'nin 3 Haziran 215 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal perfrmanslnln ve aynr tarihte sna eren altr ayhk dneme iliqkin nakit akrqlarrmn Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna uygun larak, d[ru ve gergefe uygun bir gdriiniimiini.i saflamadrfr kanaatine vafinamlza sebep lacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir. CROW HORWATH OLGU BAGIMSIZ DTiM V YM T,i VTAT,I,TU$ViTIT,q..$. MuTat CAGLAYA Srumlu (r ')*,.\ Dzi L 3 D:13 Avdrner At. Alsancak/iZtvtiR 1377 Skak :3/13 Atsancak /izmir Tel: Faks : '1 69

3 ICIDKILR FIASAL DURUM TABLOSU KAR VYA ZARAR V DIGR KAPSAMLI GLiR TABLOSU zr,qrtlerrer DGi$iM rablsu AKIT AKIS TABLOSU FIASAL TABLLARA ili$ki DiprLAR SAYFALAR I T I $IRKT'i RGAizASyU v FAALIYT KOUSU r 2 FiASAL TABLLARI st 'UMUA ili$ki SASLAR OT 3 I$LTM BIRL$MLRI OT 4 DIGR I$LTMLRDKI PAYLAR OT5 BOLUMLRGORRAPORLAMA OT 6 ILI$KILI TARAF AqIKLAMALARI OTT TICARIALACAKVBORQLAR OT 8 FiAS SeTTRu T.AALiYTLRiD ALACAK V BORCLAR Tg DiGRALACAKVBORQLAR OT 1 STOKLAR OTl1 CALIVARLIKLAR r t2 p$ DMi$ cidrlr v RTLMT$ cltrlr OT 13 YATIRIM AMAQLI GAYRIMKULLR OT 14 MADDIDURAVARLIKLAR T 15 HIZMTT QKM, RSTORASY V qvr RHABILITASY FOLARIDA KAYAKLAA PeyT-R UzSRiDKi HAKIAR T 16 UYLRI KPRATiF i$ltmlrdki HISSLRi ve egznil FASAL ARAQLAR OT 17 MADDI OLMAYA DURA VARLIKLAR OT 18 $RFTY OT 19 MAD KAYAKLARII ARA$TIRILMASI V DGRLDIRILMSI OT 2 KIRALAMA I$LMLRI T21 imtiyazlihizmtalasmalar r 22 varliklardi negen ruguru-ugu OT23 DVLRT$VIKV YARDMLARI T 24 BORQLAMA MALiYTLRi OT 25 KAR$ILIKLAR, KO$ULLU VARLIK V BORQLAR OT26 TAAHHUTLR OT 27 qali$alara SAGLAA FAYDALAR T28 itliklrib con GiDRLR OT 29 tcen Ve.RUrc Ve yuruululuru-en T 3 SRMAY, YDKLR V Iicen ztayak KALMLRI OT 31 HASILAT r 32 i$nar sozl$mlri T 33 GL YOTIM GiDRIRi, p,q,zerlave GiDRLRi, ARA$TIRMA V GLi$TiRM GIDRLRI T 34 SAS FAALiYTLRD DiGR GLiRLR V GIDRLR OT 35 YATIRIM FAALIYTLRID GLIRLR V GIDRLR T 36 q$it SASTe cng SIIFLADIRILMI$ GiDRLR T 37 FIASMA GLiRI-Rj V GIDRIRi T 38 DiGR KAPSAMU cnt-ir LnqSURLARII AALIZI OT 39 SATI$ AMAQLI LD TUTULA DURA VARLIKLAR V DURDURULA FAALIYTLR r 4 clir vrgilri (RTLMi$ vrgi vezu-k vs Wrurrarururl-nni neuil) OT4l PAYBA$IAKAZAQ OT 42 PAY BAZLIODMLR r43 sicrtaszlegneleni T 44 KUR DiSiMIi TKILRi T 45 yursr FI-A.SYOLU KMiD RAPORLAMA OT46 TURVARAQLAR OT47 FIASALARAQLAR OT 48 FASAL ARACLARDA KAYAKLAA RiSKTRi itgt-ici VT UZYi T 49 FiASAL ARAQLAR (GRQc uvcu necnn AqITT-AMALARI V FiASAL RISKT KORLTMA M UHASBSi CRe\csiDKi Ae[<LAMALAR) T 5 RAPORLAMA ev SORAKi OLAYLAR T 51 FIASAL TABLOLARI MLi l-qup STTiLY YA DA FIASAL TABLOLARI AQIK, vrumlaabil1r v ALA$rLABiLiR LMAST AersrDA A9TKLAMAST crk igrr nus.u5 '1 52 r'ms',y ILK G9l$ r 53 AKIT AKI$ TABLO,SUA rli$kr AqTKLAMALAR T 54 OZKAYAKLAR DGISiM TABLOSUA iliski ACIKLAMALAR 5 )-l / t7 l't l9 l9 t9-21 2I 2l 2l 2l 2l z) ZJ r 31 -)l

4 TUKA$ GIDA SAAYI V T CART A.9.'i 8A6IMSIz DTiMD GeMig 3,6.215 TARiHLi ARA DM FiASAL DURUM TABLOSU {TUm tutarlar TL larak siisterilmistirl DIPOT L.t /ARLIKLAR 2L7.5, D6nen Varhklar akit ve akit Benzerleri Ticari Alacaklar -iltskilt I arattaran I tcafl AtacaKtar -lliskili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Dier Alacaklar -lligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar Stkla r PeSrn uenmrs (Jrefler Di[er Dnen Varhklar 1 T , , L.281 2L,64L.865 qra TOPLAM s , r t r , L , L.975, , Satrs Amaclr Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar , r.575 TOPLAM DO VARLIKLAR L L Duran Varhklar Maddi Duran Varlrklar Maddi Olmayan Duran Varlrklar rtelenmig Vergi Varlr[r TOPLAM DURA VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR I r8r O38 )+.JJ.JlO , t7.5, KAYAKLAR 2L7, Krsa Vadeli Yiikm I iilii kler Krsa Vadeli Brglanmalar Uzun Vadeli Brglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr Ticari Brlar -ilt5kilr I arailara I rcan br9tar -ili5kili Olmayan Taraflara Ticari Brglar Qalrganlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda Brlar Di[er Brglar -iligkili Olmayan Taraflara Di[er Brglar rtelenmis Gelirler Krsa Vadeli Kargrlrklar -Qalrganlara Saflanan Faydalara lligkin Ktsa Vadeli Kargtltklar -Di[er Krsa Vadeli Kar5rlrklar Di[er Krsa Vadeli Yi]kiimlulirkler TOPLAM KISA VADLi YUKUMLULUKLR Uzu n Vadeli Yiikmliililkler Uzun Vadeli Brglanmalar rtelenmis Gelirler Uzun Vadeli Kar5rlrklar -Qahganlara Saflanan Faydalara iliskin Uzun Vadeli Kargrlrklar rtelenmis Vergi YtikUml iil[ii TOPLAM UZU VADLi YUKUMLULUKLR , L , L.459.2r I.ZtO ,t22, ,65 4.s , L L, , r "44 65,323 s L5.L ,O s ,43 3,191, L , )ZKAYAKLAR 12L.45, OdenmiS Sermaye -Sermaye Di.izeltmesi nf lasyn Farkt -Paylara iliskin Primler -K6r veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Difer Kapsamlr Gelirler veya Giderler Yeniden De[erleme ve 1gilm Kazang/Kayrplarr Krdem Tazminatr Kar5.-Aktueryal Fn -KArdan Ayrrlan Krsrtlanmrs Yedekler -Geqmi5 Yrllar K6rlarr/Zararlarr -Dnem et KAn/Zararr TOPLAM KAYAKLAR OO L2r r44 34, r.656, L2r 272, L2L ,O75-178, ,795 2r7,5, TOPLAM KAYAKLAR 2t kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pargasrdrr 7 af-::::i::..y:? g:1'1 t{'; ;r'::'

5 TUKAS GIDA SAAYI V TICART AOiM girkt 'i 3 HAziRA 215 TAR HiD SA R ARA DOMi AiT BAGIMSIZ DTiMD GCMig KAR VYA ZARAR V D 6R KAPSAMLI GL R TABLOSU (TUm Tutarlar TL larak giisterilmigtir.) DiPOT s , L,4,2t4 3.6,214 KAR VYA ZARAR KISMI Hasrlat Satrtlann Maliyeti (-) Briit Ker/Zarar AraStrrma Gelistirme Giderleri Genel Ynetim Giderleri C) Pazarlama Giderleri (-) sas Faaliyetlerden Dier Gelirler sas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) sas Faaliyet Kit/Zaran JJ 3L J , t L1, ,t ,59,448 59, s8,s , tl, , s8.129 r r , t7, r.668,464 t , r Yatrfl m Faaliyetlerinden Gelirler Yatrilm Faaliyetlerinden Giderler FiAsMA GIDRi Ocsi FAALIYT KARI/ZARARI 23.s L7.782, Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 37 L ,723, siirdurul FAALiyTtR vrgi csi KARt/zARAR Silrdilriilen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri Diinem Vergi Gideri/Geliri rtelenmis Vergi Gideri/Geliri L7 21, r t , ,27,427 I lsununijleru FAAtIyTLR DM KARt/zARARl ,L2r -L t 35.4t5,r24-2, lnru ranr/znnnnt L -t2, ,4Ls.L SUrdiirillen Faaliyetlerden Pay BaSrna Kazang 4L,1388 -,128,1299 -,227 DiGR KAPSAMLI GTiR KISMI 38 12, Kar veva zararda veniden stnttlandtnlmavacaklar.maddi Duran Varlrklar Yeniden Deerleme Artt5lart /Azalt$larl - Maddi Olmayan Duran Varlrklar Yeniden Defierleme Artlglarl /Azallslarl -Ker veya Zararda Yeniden Stntflandtrtlmayacak Diger Kapsamll Gelire lliskin Vergilet - Dnem Vergi Gideri/Geliri - rtelenmi$ Vergi Gideri/Geliri t IOPLAM KAPSAMLI GLIR , PAY BASIA KAZAC 38,1842 -,128,1299 -,227 +kteki dipntlar bu finansal tabllartn ayrtlmaz bir pareasldlr'

6 r ts OF 8ti OG ZY d) \ 6 r m di 9 r q 5.9: s+ ;83_U S:=;.i:e9 q;y d-;' >.,;!a = tr +> d Jl = = H- c! *g9 ; ii: i q r dt r ) l r r r { r r r F d I ;'! 7 l$r v:".x i. f s QO >i c.y O = => 6i g=.:f iiy QO : i5 >= iz F q -PFH q pi: >; F -> < >G d tri q r r t = G 6! - c c- s! -6 c,c f, g c ;,5 S z 9 r ha- * q ^l! U.2 zu F z,9 r d = 6. z 4a i* 2z z= Zz <>.s d :: tr <xg F=; 'rg; =; gf ;;" e<: 4z! G G (S c! g _q ;6 tr -g = I.=.!. j g F I 3 F g! F g 3 '- z _9 I I 'tr I I 2 I g.- z 3! g _g 9 '- z 3 :5 tq! I 6 d g g = tr! = I g! r F 3 F F 2 I I I g z '- I 3 I 'a 3 - ; _g gi 3.-! z I ;t :g d I

7 TUKA$ GIDA SAAY V T CART AOIM girkti 316/215 TARIHID SOA R ARA HSAP DOMi AiT AKIT AKIS TABLOsU ;letme Faallvetleri Vergi Oncesi Kar Amrtisman ve itfa Paylarr Krdem Tazminatr ve Krdemli isilik Tazminatr KarSrIl61 l\4addi Duran Varlrk Satrt Karlarl satrs Amach Duran Varlrklann De[erlemesinden lde dilen Deger Artrtl hazt beiln (Birim - Aksi belirtilmedikce Ti.irk tirasr ("T1") larak ifade edilmistir.) Barmsrz srnrrll denetimden 1.Oca.15 3 Haziran L7 1, s -8.t4t Barmsrz srnrrll denetimden peamis 1,Oca,14 3 Haziran L ,367 Faiz Gideri stk Kar$rlrklan/(kargrlrklarrn ters gevrilmesi) giipheli Alacak KarStltk Gideri izin Kargrlrklarr ve Dier Gider Karsrlrklarl Dava Ka15tltklart/(kar5tltklartn ters gevrilmesi), et Frward cider Tahakkuklart/( gelir tahakkuklart) Finansal Brclara iliskin Kur Farkr, et ,18 88.s r rzl.444 t !.746,74s aativetlere Ytinelik Varhk ve YiikiimlUlklerdeki Deiisimler tincesi et Zarar t2.2l9.t52 Faaliyetlere Yiinellk Varlk ve YUkUmliiliiklerdeki Deisimler-et Ktsa Vadeli Tlcari Alacaklar (iliskili Taraflar dahil) Stklar Dier Alacaklar Dider D6nen Varlrklar Pegin 6denmiS ciderler Dider Duran Varlrklar Ticari Brclar (iligkili KuruluSlar dahil) Dier BrClar rtelenmif Gelirler Calr5anlara salanan Faydalar Kapsamtndaki Brglar Dider Krsa Vadell KarSrhklar ve Dider Yiikiimlijltikler Odenen Ktdem Tazminatlart , r.43r s,389-1r_ a!3.76-8,38 9, , , L "I L sas Faaliyetlerden Salanan et akit Vatrilm Faalivetleri: Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Alrmlaflna iliikin akit qrkt5larl Maddi ve Maddi lmayan Duran Varlrk Sattslartndan lde dilen Hasllat Satrs Amacrvla lde Tutulan Duran Varltk Sattslarrndan ide dilen Hasllat -6,rr ,629 -r.228.rl Yatrrrm Faalivetlerinde (kullanrlan) et akit -6.4.s96-639,728 Finansman Faaliyetleri Krsa Vadeli Alrnan Krediler Krsa Vadeli Odenen Krediler Uzun Vadeli Kredilerin Krsa Vadeli Odenen Ktsml Uzun Vadeli Alrnan Krediler Kredilerin Geri demesi Faiz demeleri -t5, l2.425 r , s.788.t77-4,53r Faaliyetlerinde (kullanrlan) et akit , {akit ve akit Benzeri Deierlerdeki (AzaltS)/Artt5-2.9L2.44L {akit ve akit Benzeri DeBerlerin Diinem Ba$t Bakiyesi 2L t7.86l!akit ve akit Benzeri Deerlerin Diinem Snu Bakiyesi L,O63.44r 326,t2 *kteki dipntlar bu finansal tabllann ayrtlmaz bir parcasldlr.,) i1 il '

8 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2l5 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Dipnt 1- $irket' in Organizasynu ve Faaliyet Knusu Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi 'nin faaliyet knusu, bagta sa19a, knserve ve turgu lmak iizere her tiirlii grda maddelerinin i.iretimi ve bu iininlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmasrdrr. $irket'in iiretim faaliyetleri Trbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir. $irket'in ticaret siciline kayrth adresi QaybaSr Mevkii 3588 Trbah, izmir'dir. $irket'te 3,6,215 tarihi itibariyle rtalama 8 kigi gahgmaktadrr, (214:155 kigi) tarihi itibariyle $irketin tescil lunan denmig serrnayesine gcire rtakhk yaprsr ve pay dafirhmr agafirdaki gibidir: Ortafrn Adr Syadr t4 Pay Oranr Pay Tutarr Pay Oranr (TL) ('h\ Dipnt 2-Finansal Tabllarrn Sunumuna itigtrin saslar 2.1 Sunuma Iligkin Temel saslar Uygunluk Beyanr $irket, muhasebe kayrtlanm Ti.irk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatrna uygun larak tutmakta, Sermaye Piyasasr Kurulu'na ("SPK") sundufu finansal tabllarrnr ise Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan belirlenen frmatta hazrlamaktadr. Sermaye Piyasasr Kurulu ("SPK"), 13 Haziran213 tarihve sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Seri II, 14.1 nlu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya iligkin saslar Teblifi ile igletmeler tarafindan drizenlenecek finansal raprlar ile bunlann hazrlanmasr ve ilgililere sunulmasrna iligkin ilke, usul ve esaslarr belirlemektedir. Amlan teblifin 5.2 Maddesine gcire Kurul, finansal Raprlama ilke, usul ve esaslannm agtk ve anlaqrlabilir hale gelmesini veya uygulama birli[ini saflanmak amacryla, gerekli grdiifii durumlarda Kanunun 14. Maddesi kapsamrnda kararlar alma yetkisine sahiptir. igletmeler de bu kararlara uymakla yiilaimliidiirler. Sermaye Piyasasr Kurulu tarih ve 2167 sayrh Kurul Karan ile Sermaye Piyasasrnda Finansal Raprlamaya illgkin saslar Teblifi kapsamma giren sermaye piyasasr araglan bir brsada iglem gdren annim rtakhklar ile yatrrrm fnlan, knut finansmanl ve varhk finansmanr fnlan harig sermaye piyasast kurumlarr igin haznladr$r finansal tabl ve dipnt frmlanm 3l Marl 213 taihinden snra sna eren ara dnemlerden itibaren gegerli lmak tizere yiiriirliife kymugtur. $irket'in 3Haziran 215 tarihi itibariyle diizenlenmig ara dnem finansal durum tablsu, bu tarihte sna eren dneme ait kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablsu, ciz kaynak defigim tablsu ve nakit akrg tabisu Ynetim Kurulunun 6,8.215 tarih ve 2-1 nlu karan ile naylanarak imzalanmrgtr. Genel Kurul ve yasal triteler finansal tabllarrn yaylml sffasr finansal tabllarr de[igtirme hakkrna sahiptir. itigitctet<i finansal tabllar SPK'run Seri: II, : 14.1 sayrh Tebli[ hiikiimlerine uygun larak hazrrlanmrg ve SPK tarafindan J Haziran 213 tarihli duyuru ile uygulanmasr zrunlu ktlman frmatlara uygm larak sunulmugtur. 2,1,2 Finansal tabllarrn hazrrlanrq gekli $irket'in iligikteki finansal tabllarr SPK'nm 7 Haziran 213 tat'rhli ""Finansal Tabl ve Dipnt Frmatlart Hakkrnda Duyurusu' na uygun larak hazrlanmrgttr, Oz kaynak kalemlerinden; paylara iligkin primler, kardan aynlan krsrtlanmrg yedeklerde gdsterilen yasal yedekler ve zel yedekler finansal durum tablsunda Tiirk Ticaret Kanunu'na gcire belirlenen tarihi de$erleri ile yansrtrlmrgtrr Kullanrlan Para Birimi $irket'in finansal durumu ve faaliyet snuglan, $irket'in fnksiynel para birimi sunum para birimi lan Trirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir Yiiksek nflasyn Diinemlerinde Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi SPK' nun I7 Mart 25 tarih ve sayrh karan uvannca. Trirkiye'de faaliyette Standartlan'na (IIFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun larak finansal ("1 Pay Tutan ffl) Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. %4.39 r1.97t.516 % Cem OKULLU % %44 I Censiz OKULLU % %44 I Dier Al,6l % r4 Tnlam lan ve finansal tabllar icin SFK Muhasebe

9 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Ocak 25 tarihinden itibaren gegerli lmak iizere enflasyn muhasebesi uygulamaslna sn verilmigtir, Buna istinaden, I Ocak 25 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrq 29.lu "Yiiksek nflasynlu knmilerde Finansal Raprlama" Standardr ("UMS / TMS 29") uygvlanmamrgtr, igletmenin Siireklilifi Varsayrmr Finansal tabllar, $irket'in cjniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dfal akrgr igerisinde varltkianndan fayda elde edece[i ve ytikiimhiliiklerini yerine getirece[i varsayrml altrnda igletmenin siireklili$ esaslna gcire hazrlanmrgtr Kargrtagfirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tabllarrn Diizeltilmesi Finansal durum ve perfrmans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, $irket'in cari dnem finansal tabllarr nceki dnemle karqrlagtrrmah larak hazrlanmrgtrr. Cari dnem finansal tabllarrn sunumu ile uygunluk sa$anmast agtsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli gciriildri[nnde yeniden smrflandrrlr. $irket, SPK'nn 7 Haziran213 tarihve 2167 sayrh tplantrsnda alman karar uyarmca diizenlenecek mali tabl ve dipnt frmatlan hakkrndaki duyurusuna istinaden gegmi$ dnemlere ait finansal tabllarda cari dcinemde yaprlan gsterim defigikliklerine uygun larak agafrdaki gerekli smrflandrmalan yapmrgtr. $irket, nceki dnem mali tabllarrnda 1 Ocak 213 tarihinden gegerli lmak iizere yeniden diizenlenen IIMS 19 "Qahganlara Safilanan Faydalar" uyarlnca yeniden diizenlemeler yapmrqtrr..1.7 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tarihinden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yaytnlanan bu standarda gre; gahqanlara saflanan faydalara iliqkin aktiieryal kayryl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir. $irket, 31 Arahk 212 tarrlttne kadar gahganlara sa$anan faydalara iligkin akttleryal kayryl(kazancr) gelir tablsunda muhasebelegtirrnigtir. ilgili standardrn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe plitikasrndaki sz knusu defigikligi standardrn belirledi[i qekilde gegmige drjniik larak uygulamrq ve bu dfrultuda cjnceki dcjnemlerde finansal tabllar ve dipntlarda raprlanmrg aktiieryal kayryl(kazanglar), gelir tablsundan grkanhp, kapsamh gelir tablsunda muhasebelegtirilmigtir UFRS-I1 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn tkisi 1 Ocak 213 tartlttnden itibaren uygulamasr zrunlu lmak izere yayrnlanan bu standart UMS-31 "Ig Ortakhklarrndaki Paylar" standardrm uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr, Miigterek anlagmalarr; mrigterek faaliyet ve ig rtakh[r larak iki kategriye ayrmalda ve ig rlakltklannr lzkaynak yntemi ile muhasebelegtirilmesini zrunlu tutmaktadrr. $irketin igtiraki ve ba$r rtakh[r bulunmamaktadrr. Bu standartlardaki de[igiklifie ba$r larak; "Iligkili Taraf Agrk1amalam", "Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin itelifi vedizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefe Uygun Defer Agrklamalarr ve Finansal Riskten Krunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnt agrklamalan yeniden diizenlenmigtir. akit akrm tablsunun UMS 1 "Finansal Tabllarrn Sunumu" ve IIMS 7 "akit Akrg Tablsu" standardtnrn ngrdii[ii gsterimlerle uyumlagtrrilmasr amacryla 3 Haziran 215 tarihi itibarryla nakit aktm tablsunda smrfl andrrmalar yaprlmr gtrr. 2.2 Muhasebe Plitikalannda Defiqiklikler Muhasebe plitikalarrnda yaprlan dnemli defigiklikler geriye ddni.ik larak uygulanmakta ve cinceki dcinem finansal tabllarr yeniden diizenlenmektedir, 3 }{azirar' 215 tarihinde sna eren ara dcineme ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasmda kullamlan muhasebe plitikalarr, 31 Arahk 214larikttnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasnda kullamlan muhasebe plitikalarr ile tutarhdrr. $irket, UMS/TMS 19 (de[i9ik1ik), "Qahqanlara Saflanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili larak IIMS B'e "Muhasebe Plitikalarr, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun larak gegmige y6nelik drizenlemeler yapmrgtrr, 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki de[igiklikler, yalmzca bir dneme iligkin ise, de[iqiklifiin yaprldr$r cari dnemde, gelecek dnemlere iligkin ise, hem defigiklifin yaprldr[r ddnemde hem de gelecek dnemlerde, ileriye ynelik larak uygulamr. 3 Haziran 215 tarihinde sna eren ara dneme ait finansal tabllarrn hazrrlanmasr srasrnda kullanrlan nemli tahminler, 31 Arahk 214 tarttnnde sna eren yrla ait finansal tabllarrn hazrlanmasr srasrnda kullamlan tahminlerle tutarhdrr. Tespit edilen cjnemli muhasebe hatalan geriye ddniik larak uygularur ve nceki dnem finansal tabllarr yeniden diizenlenir.

10 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmigtir.) 2.4 Uluslararasr Finansal Raprlama Standartlarr'ndaki (UFRS) Defigiklikler $irket cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standartlarr Kurulu (IIMSK) ve IIMSK' nun Uluslararast Finansal Raprlama Yrumlarr Kmitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 214 tarihtnde baqlayan y ra art dcinemler igin gegerli lan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yrumlardan $irket'in finansal tabllarr iizerinde etkisi lan de[igiklik ve yrumlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 215 tarihinde baglayan yrlhk dnemler ve yine 1 Ocak 215 tarihinde 3 Haziran215 dnemine alt ara ddnem igin gegerli lan ve $irket'in finansal tabllarr iizerinde nemli etkisi lan de[igiklik ve yrum yktur Haziran 215 tarihi itibanyla yiiriirliikte lan yeni standartlar ile mevcut iinceki standartlara getirilen defiqiklikler ve yrumlar: - TMS 19'daki de[igiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 214 Iarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu smrh defiqiklik iigiincti kigiler veya gahqanlar tarafindan tanrmlanmrg fayda planrna yaprlan katkrlara uygulamr. Plana yaprlan katkrlann hizmet siiresinden ba$tmstz hesaplandr[r; dmelin maa$rnln sabit bir krsmrmn katkr larak almmasr gibi; durumlarda nastl muhasebelegtirme yaprlaca$rna agrkhk getirmektedir. - Yrllrk Iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 tanhinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir, iyilegtirme prjesi 21,-212 dcinem a;afrda yer alan 7 standarda defigiklik getirmigtir:. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler. TFRS 3, igletme Birlegmeleri. TFRS B, Faaliyet Bliimleri. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Olgiimti. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargilrklar, $arta Baflr Varhk ve Ytiki.imliiliikler. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim - Yrllrk iyilegtirmeler Dnemi; 1 Temmuz 214 taitnnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. iyilegtirme prjesi ,2 ve 213 dnemi igin aga[rda yer alan 4 standarda defigik1ik getirmigtir:. TFRS 1, TFRS'nin llk Uygulamasr. TFRS 3, Igletme Birleqmeleri. TFRS 13, Gergefe Uygun Defer Otgtimti. TMS 4, Yatmm Amagh Gayrimenkuller 2.4,I.2 3 Haziran 215 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiiriirliife girmemig lan standartlar, defiqiklikler ve yrumlar: - TFRS 1 1, "Miiqterek Antlagmalar"daki defigiklik; 1 Ocak 216 taihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defigiklik ile igletme tarumrna giren bir miigterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece[i knusunda agrkhk getirilmigtir, - TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tarrmsal faaliyetler", 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de[igiklik i.iziim asmasr, kauguk a[act, palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raprlamasrm defigtirmektedir, Tagtyrcr bitkilerin, maddi duran varltklann riretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varltklarla ayil gekilde muhasebelegtirilmesine karar verilmiqtir. Buna baflr larak yaprlan de[igiklik ile bu bitkileri TMS 4f in kapsammdan grkararak TMS 16'mn kapsamma almrgtrr, Tagrycr bitkiler rizerinde biiyiiyen i.iriinler ise TMS 41 kapsamrndadrr. - TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi lmayan duran varltklar", I Ocak2l6 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikle bir varhfrn kullarumrm igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varlt[m eknmik yararlanrun triketimi drgrndaki etkenleri yansrttrfrndan, hasilat esash amrtisman ve itfa y6ntemi kullammrmn uygun lmadtfrna agrkhk getirrniqtir. - TFRS 14, "DizenIeyici erteleme hesaplan"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk hesap bakiyelerini nceki genel kabul grmrig muhasebe ilkelerine gre finansal etmesine izin vermektedir. Ancak daha nce TFRS uygulamrq ve ilgili tutan 'drg%

11 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) girketlerle kargrlagtrrrlabilirlifi sa$amak adrna, tarife dtizenlemesinin etkisinin difer kalemlerden ayn larak sunulmasr istenmektedir. - TMS 27 "Bireysel finansal tabllar"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik, igletmelere, baflr fiakhk, igtirakler ve ig rtakhklanndaki yatrtmlannt muhasebelegtirirken z kaynak ynetimini kullanmalarrna rzin vermektedir. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklanndaki yatnmlar"; I Ocak 216 tarthinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik TFRS 1'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrrmcr ve igtiraki ya da ig rtakh[r arasmda bir varh$rn satrgt ya da iqtiraki knusundaki uyumsuzlu[a de[inmehedir. Bu degisikligin nihai snucu, igletme tarumtna giren bir iqlem gergeklegtifinde (ba[h rlakhfa iligkin ya da degil) iqlem snucu luqan kayrp veya kazancrn tamamt muhasebelegtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya satrgr ise sz knusu iqlemden d[an kayrp veya kazanctn bir bafih rtakhfa iligkin lmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir. - Yrllrk iyilegtirmeler 214 Dnemi; 1 Ocak 216 tarrlttnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dcjnemlerinde gegerlidir. iyilegtirrneler 4 standarda defiigiklik getirmigtir:. TFRS 5, "Satrg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satlg yntemlerine iligkin defigiklik. TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1 'e bafih larak yaprlan,hizmel szlegmelerine iligkin de[igiklik. TMS 19, "Qahganlara sa[lanan faydalar" isknt ranlanna iligkin de[igiklik. TMS 34,"Ara dnem finansal raprlama" bilgilerin agrklanmastna iligkin defigiklik. - TMS l"finansal Tabllarrn Sunuluqu"; 1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler ile finansal raprlarrn sunum ve agrklamalarrnr iyilegtirmek amaglanmrgtr. - TFRS 1 "Knslide finansal tabllar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig rtakhklarrndaki yalrrcrlar";1 Ocak 216 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir, Bu de[igiklikler yatrtm igletmeleri ve nlann baflr rtakhklarr igin knslidasyn muafiyeti uygulamasrna agtkhk getirir. - TFRS 15, "Miigterilerle yaprlan scizlegmelerden dfian hasrlat"; 1 Ocak 217 tarihtnde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama ddnemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Grmiig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan uyum gahqmasl snucu rtaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raprlamasrnr ve finansal tabllarrn tplam gelirlerinin diinya gaprnda kargrlagtrrrlabilirli[ini sa$amayr amaglamrqttr. - TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 218 tarihinde veya bu tarihten snra baglayan yrlhk raprlama dnemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varltklar ve ytiktimltiliiklerin snrflandnmasr ve lgrilmesi ile ilgili zrunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta lan, gergeklegen defer diigriklijg;j zaran mdelinin yerini alacak lan beklenen kredi riski mdelini de igermektedir. $irket, yukarrda yer alan de[igikliklerin perasynlanna lan etkilerini deferlendirip gegerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktrr, Yukandaki standarl ve yrumlann, uygulanmaslnrn gelecek dnemlerde $irket'in finansal tabllarr rizerinde 6nem1i bir etki yaratmayaca[r beklenmektedir. 2.5 Onemli Muhasebe Plitikalannrn Ozeti Gelirlerin Kaydedilmesi Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan alnan veya almacak lan bedelin gerge[e uygun de[eri iizerinden tahakkuk esasrna gre kayrtlara almr. et satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin, satrg indirimleri ve iadelerinden anndrnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde 6nem1i bir finansman unsuru bulunmast durumnnda, gerge[e uygun bedel gelecekte lugacak tahsilatlarrn, finansman unsul'r] igerisinde yer alan faiz rant ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gcire finansal gelir larak ilgili dtinemlere kaydedilir. 2,5,2 flla,llnnn Satrqr Mallarrn satrgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir. $irket'in mrilkiyetle ilgili tiim nemli riskleri ve kazarumlan ahcrya devretmesi, $irket'in mulkiyetle iligkilendirilen ve sriregelen bir idari katrhmlnrn ve sattlan mallar iizerinde etkin bir kntrhimin lmamasr, Gelir tutanrun giivenilebilir bir gekilde lgi.ilmesi, Iglemle iligkili lan eknmik faydalann $irket'e akrgmm last lmast ve iglemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir gekilde lgiilmesi, Hizmet Sunumu Yrllara sari prjelere iliqkin scizlegme geliri ve maliyetler, gelir tutannrn gi.ivenilir $igr szleqme kapsammdaki prje ile ilgili bir de[igik1ik varsa de[iqiklikten kalmaklanan lit:ii'

12 Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2I5 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) ldu[u zamar' muhasebelegtirilir. Szlegme geliri, alman veya almacak hak ediqlerin gerge$e uygun de[eri ile lgrilmektedir. Prjeler, sabit fiyath scizlegmeler lup szlegme gelirleri, sdzlegmenin tamamlanma ranl metduna gre hesaplanmaktadrr. Tplam szlegme gelirinin, tamamlanma ramna isabet eden tutarr, ilgili ddneme scizleqme geliri larak kaydedilir Faiz Geliri Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen mrii byunca elde edilecek tahmini nakit giriqlerini sciz knusu varhfrn net defter de[erine getiren etkin faiz yntemi esas almarak ilgili dnemde tahakkuk ettirilir Temettii Geliri Hisse senedi yatrrrmlarrndan elde edilen temettti geliri, hissedarlarrn temettii alma hakkr dfdufiu zaman ltnansal tabllara yansrtrlrr Stldar Stklar, net gergeklegebilir defer ya da maliyet bedelinden driqiik lam ile de[erlenir, Maliyet, afrrhkh rtalama maliyet metdu ile hesaplanmaktadrr. Stklara dahil edilen maliyeti lugturan unsurlar malzeme, direkt iggilik ve genel iiretim giderleridir. Kredi maliyetleri stk maliyetlerine d6hil edilmemektedir. et gergeklegebilir defer, la[an ticari faaliyet igerisinde lugan tahmini safig fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve satrgr gergeklegtirrnek igin gerekli satrq maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardr. Stklar, ilk madde ve malzeme, yarr mamuller, mamuller, igletme malzemesi, ticari mallar ve di[er stklan kapsamaktadrr Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, elde etme maliyetinden birikmig amrtismarun ve kahcr defer kayrplanrun diigiilmesi ile bulunan net deferleri ile gsterilmektedir. Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullanrlacak ve inga edilme agamastndaki varltklar, maliyet de[erlerinden varsa defer diigriklti[ii kaybr diiqiilerek gsterilirler. Maliyete yasal harglar da dahil edilir. Kullamma veya satrga hazr hale getirilmesi nemli rilgiide zaman isteyen varhklar sciz knusu ldugunda, brglanma maliyetleri $irket'in ilgili muhasebe plitikasl uyarrnca aktifleqtirilir. Bu ti.ir varltklar, difier sabit varhklar igin kullarulan amrtisman ycinteminde ldu$u gibi, kullanrma haz:l lduklarrnda amrtismana tabi tutulur. Arazive yaprlmakta lan yatrnmlar drgnda, maddi duran varhklann maliyet tutarlan, beklenen faydah miirlerine gcire dfrusal amrtisman ycintemi kullamlarak amrtismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar igin smrstz mrirleri lmasr sebebi ile amrtisman ayrrlmamaktadrr. Beklenen faydah mrir, artrk defier ve amrtisman yntemi, tahminlerde rtaya grkan defigikliklerin lasr etkileri igin her yrl gdzden gegirilir ve tahminlerde bir de[igiklik vars a ileriye dniik larak muhas eb ele gtirilir. Finansal kiralama ile alman varhklar, beklenen eknmik mrii ile sciz knusu kiralama stiresinden ktsa lanr ile di[er maddi duran varltklarla aym gekilde amrlismana tabi tutulur. Maddi duran varhklar lasr bir defier diigiikhigiiniin tespiti amacryla incelenir ve maddi duran varlt[rn kayrth defieri geri kazanrlabilir deferindenfazla ise, kargrhk ayrrlmak suretiyle kayrth deferi geri kazanrlabilir de[erine indirilir. Geri kazanrlabilir de[er, ilgili maddi duran varhfrn mevcut kullanrmrndan gelecek net nakit akrmlarr ile satrg maliyeti drigiilmiig gergefe uygun deferinden ytiksek lant larak kabul edilir. Maddi bir duran varhfa yaprlan nrmal bakrm ve nanm harcamalan, gider larak muhasebelegtirilmektedir. Maddi duran varhfrn kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayr arttran nitelikteki yatrrm harcamalan, maddi duran varhfrn maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varhfitn kalan tahmini faydah 6mni iizerinden amrtismana tabi tutulmaktadrr. Maddi duran varhklann elden grkarilmasr ya da bir maddi duran varh[rn hizmetten alnmasl snucu lugan kazang veya kayrp satrg hasrlatr ile varhprn net defter defieri arasmdaki fark larak belirlenir ve cari ddnemde ilgili di[er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarma yansrtrlr, Maddi Olmayan Duran Varhklar Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar Satm alnan maddi lmayan duran varhklar, maliyet deferlerinden birikmig itfa paylarr ve birikmig de$er diigiikliikleri diigiildiikten snraki tutarlarryla gsterilirler, Bu varhklar beklenen eknmik mi.irlerine gre d[rusal itfa yntemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen eknmik cimiir ve itfa yntemi, tahminlerde rtaya grkan de[igikliklerin lasr etkilerini tespit etmek amactyla her yrl gzd degiqiklikler ileriye dmik larak muhasebelegtirilir. Sciz knusu maliyetler, altm eknmik mrirlerine gre itfaya tabi tutulur.

13 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2ll Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) 2,5,8.2 Bil gisayar Yazrhmlarr Satm alrnan bilgisayar yazrhmlan, satm ahmr srasmda ve satrn almadan kullamma hazr lana kadar gegen srirede lugan maliyetler iizerinden aktiflegtirilir. Sz knusu maliyetler, eknmik miirlerine gtire itfaya tabi tutulur. Bilgisayar yazrhmlannr geliqtirmek ve srirdiirmekle iligkili maliyetler, lugtuklan dnemde kapsamh gelir tablsuna kaydedilmektedir. Kntrlii $irket'in elinde lan, saptanabilir ve kendine zg;tyazfimririinleri ile direk iligkilendirilebilen ve bir yrldan fazla siire ile maliyetinin iizerinde eknmik fayda safilayacak harcamalar maddi lmayan duran varhk larak de[erlendirilir. Maliyetler, yazrhmr geligtiren gahganlarrn maliyetlerini ve genel iiretim giderlerinin bir krsmnr da igermektedir. Maddi lmayan duran varhk larak defierlendirilen bilgisayar yazrhmgeligtirme maliyetleri, eknmik mi.irleri i.izerinden itfaya tabi tutulurlar igletme Birlegmesi Yluyla lde dilen Maddi Olmayan Duran Varhklar igletme birlegmesi yluyla elde edilen maddi lmayan duran varltklar, maddi lmayan duran varhk tantmtnt karqrlamasr ve gerge[e uygun de[erleri giivenilir bir gekilde lgtilebilmesi durumunda gerefiye tutanndan ayrt larak tarumlarur ve muhasebelegtirilir. Bu tiir maddi lmayan duran varhklarrn maliyeti, sattn alma tarihindeki gergefe uygun de[eridir. Igletme birlegmesi yluyla elde edilen maddi lmayan duran varhklar baglangrg muhasebeleqtirmesi snrasmda ayrr larak satm alman maddi lmayan duran varltklar gibi maliyet deperlerinden birikmig itfa ve trikenme paylan ve birikmig de[er diigiikliikleri driqiildiikten snraki tutar tizerinden gsterilirler Maden Varhklarr Maden sahasr geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanrun de[erlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr srra var lan cevher damarlanrun iiretiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agrlmast, kazt yaptlmast, yllarrn yaprlmasr gibi maliyetleri de igennektedir. Maden geligtirme maliyetleri, sciz knusu madenden gelecekte bir eknmik faydamn elde edilmesinin kuwetle muhtemel ldusu, belirli maden alanlan igin tammlanabildifi ve maliyetinin grivenilir bir gekilde cilgrilebildifi durumlarda aktiflegtirilir. Uretim strasrnda katlamlan maliyetler, maden sahasrmn geligtirilmesiyle birebir iliqkili ldufu srirece aktiflegtirilir, Uretimle ilgili maliyetler ise gider larak knslide kapsamh gelir tablsuna yansttilr. Geligtirme giderlerinin aragttrma ve de[erlendirme giderlerinden aynmmrn yaprlamadr[r durumlarda, sciz knusu geliqtirme giderleri luqtuklarr dcjnemde kapsamh gelir tablsu ile iligkilendirilir. Maden varhklan, kapasitelerinin tam larak kullanrlmayahazn ldugu ve fiziksel durumlanrun $irket ynetimi tarafindan belirlenen iiretim kapasitesini kargrlayacafr durumlarda amrtismana tabi tutulmaya baglarurlar, Maden geligtirme maliyetleri gelecekte eknmik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel ldu[u durumlarda aktiflegtirilir ve eknmik fayda dikkate almarak amrtismana tabi tutulur. Maden geligtirme maliyetleri, ilk kayda almdrklan anda ilgili maden alanlan baznda tammlanabildi[i lgiide bhimlere dafrtrlrr ve her bir maden sahasrndaki bcihimler ay:n ayfl eknmik faydalar gz dniinde bulundurularak tiretim birimleri ycintemi kullanrlarak amrtismana tabi tutulur. Ilgili madenin mrii sriresince elde edilecek eknmik faydalarrn artmasrnt safilayacak sciz knusu madende yaprlan biiyuk gapta ve 6nem1i revizyn gahgmalan, aktiflegtirilir, Bu kapsamda degerlendirilebilecek, briyiik gapta ve nemli revizytlar haricindeki bakrm ve nanm giderleri lugtuklarr drjnemin knslide kapsamh gelir tablsuna gider larak kaydedilir. Her bir maden sahasmdaki maden geligtinne maliyetleri; ddnem igerisinde ilgili madenden grkarrlan tplam In bazrndaki maden miktanrun, sciz knusu madendeki tplam tn bazrndaki gniniir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miklanna bdliinmesi suretiyle bulunan itfa ranr tizerinden amrtismana tabi tutulur. Her bir maden sahasrndaki gciriiniir ve miimkiin rezerv miktarlan, ngnilebilir gelecekte eknmik larak grkarrhp iglenebilece[i bilinen ve dlgiilebilen kaynafir gcistermektedir. Maden igletme haklarr ise elde etme maliyetinden finansal tabllara yanstttlmakta lup dnem igerisinde yer altr ve agrk caktan grkanlan tn bazrndaki maden miktannln, grtiniir ve miimktin iglenebilir geri kalan tn bazrndaki maden rezery miktarrna bliinmesi suretiyle bulunan amrtisman rant kullanrlarak itfa edilmektedir Geliqtirme Giderleri Yeni ririinlerin geliqtirilmesi veya geligtirilen rininlerin testi ve dizayn ile ilgili prje maliyetleri, prjenin ticari ve teknljik bakrmdan bagarrh bir gekilde uygulanabilir lmasr ve maliyetlerin giivenilir larak tespit edilebilmesi halinde maddi lmayan duran varhk larak deferlendirilirler. Difer geligtirme giderleri ve aragttrma giderleri gergeklegti[inde gider larak kaydedilmektedir, dnceki dnemde gider kaydedilen geligtirme gideri snraki dnemde aktifleqtirilemez. Aktiflegtirilen geligtirme giderleri, iiriiniin ticari iiretiminin baglamasr ile 5 yrl igerisinde d[rusal amrtisman yntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Ddnem itfa Le paylan gi rleri i* gergeklegti[inde satrglarrn maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebelegtiril 1 :t-'t'

14 Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Yatrnm Amagh Gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullamlmak veya idari maksatlarla veya iglerin nrmal seyri esnastnda satrlmak yerine, kira elde etmek veya de[er kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yattnm amagh gayrimenkuller" larak srnrflandrrlr. Yatrnm amaglt gayrimenkuller gergefe uygun defer yntemi kullanrlarak finansal tabllara yansrtilmaktadrr. Sahibi tarafindan kullanrlan bir gayrimenkuliin, gergefe uygun deger esasma gre gsterilecek yatnm amagh bir gayrimenkule dniigmesi durumunda kullammdaki defigiklifin gergeklegtifi tarihe kadar UMS 16 "Maddi Duran Varhklar" standardr uygulanrr, UMS 16'ya gcire hesaplanmrq lan gayrimenkuhin defter de[eri ile gerge[e uygun de[eri arasmda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk UMS 16'ya gre yaprlmrg bir yeniden de[erleme gibi igleme tabi tutulur ve degerleme farklan dz kaynaklar ile iligkilendirilir. Yatrrm amagh gayrimenkullerin gergefe uygun deferinin belirlenmesi, her yrl igin knuyla ilgili SPK lisansrna ve gerekli mesleki birikime sahip bafrmsrz de[erleme firmalan tarafindan yaprlmaktadrr. Snraki dnemlerde, yatrrrm amagh gayrimenkuliin gergefe uygun de[erindeki de[igimden kaynaklanan kazang veya kayp, lugtufu dnemde kar veya zarar tle iligkilendirilmektedir Satrq Amagh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar Varlrk gruplan, kullanrlmasr suretiyle defil, satrg iglemi snucu geikazanimasr planlandrfr durumlarda, sattg amagh elde tutulan varltk gruplarr larak smflandrrlr Tiirev Araglar Tiirev finansal araglar ilk larak kayda almmalarrnda elde etme maliyeti ile kayda almmalannt izleyen ddnemlerde ise gerge[e uygun de[erleri ile defierlenmektedir. $irket'in ttirev finansal araglannr afirrhkh larak vadeli dviz alrm-satrm scizlegmeleri lugturmaktadrr. Sciz knusu trirev finansal araglar eknmik larak $irket igin risklere kargr etkin bir kruma sa$lamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yniinden gerekli kgullarr tagtmamast nedeniyle finansal tabllarda ahm-satrm amagh tiirev finansal araglar larak muhasebelegtirilmektedir Varhklarda Defer D iigiiklii$i $irket, gerefiye drqrndaki trim maddi ve maddi lmayan duran varhklarr igin defer drigiikhis{.i lduguna dair herhangi bir gsterge lup lmadrfrnr deferlendirir. [er byle bir gdsterge mevcutsa, varh$tn tagmmakta lan deferi, kullamm veya satrg yluyla elde edilecek lan tutarlardan yiiksek lanr ifade eden net gergekleqebilir de[er ile karqrlagtrrrlrr. [er sciz knusu varhfirn veya varhfrn ait ldufu nakit iireten herhangi bir birimin kayrth de[eri, kullanrm veya satrg yluyla gerikazaniacak tutardan yiiksekse, defer diigiiklii[ii meydana gelmigtir. Bu durumda lugan de[er dtigiiklijsi zararlan kapsamh gelir tablsunda muhasebeleqtirilir, Defer diigrikliiguniin iptali nedeniyle varh[rn (veya nakit iireten birimin) kayrth de[erinde meydana gelen afttg, cinceki yrllarda deger diigi.ikliigiiniin finansal tabllara almmamrg lmasr halinde lugacak lan defter de[erini (amrtismana tabi tutulduktan snra kalan net tutar) aqmamaltdr, Defer diiqiikliigtimin iptali kapsamh gelir tablsunda muhasebelegtirilir Finansal kiralama $irket'in esas larak mrilkiyetin tiim risk ve getirilerini iisti.ine aldr[r maddi duran varltk kiralamast, finansal kiralama geklinde smflandrnlr. Finansal kiralamalar, kiralama ddneminin baglangtctnda finansal kiralama knusu sabit krymetin rayig deferi ile kira demelerinin bugiinkii de[erinden diigiik lantnt esas almak suretiyle maddi duran varhklara dahil edilmektedir. Kiralamadan dfian finansman maliyetleri kiralama stiresi byunca sabit bir faiz ram lugturacak gekilde kira dnemine yayrlmaktadr. Aynca, finansal kiralama knusu sabit krymetler faydah mrirleri esas alnmak suretiyle amftismana tabi tutulmaktadrr. Finansal kiralama knusu sabit krymetlerin de[erinde bft azalma tespit edilirse de$er diigiiklii$i kargrhfir ayrrlrr. Finansal kiralama brglarr ile ilgili faiz ve kur farkr giderleri gelir tablsuna yansrtrlmaktadrr. Kira demeleri finansal kiralama brglanndan driqiiltir Faaliyet kiralamasr Miilkiyete ait risk ve getirilerin nemli bir krsmmm ktralayana ait ldu[u kiralama iglemi, faaliyet kiralamast larak smrflandrrlrr. Faaliyet kiralan larak (kiralayandan alman teqvikler diigiildiikten snra) yaprlan cidemeler, kira ddnemi byunca d[rusal yntem ile gelir tablsuna gider larak kaydedilir. Faaliyet kiralamasrnda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yattnm amagh elde tutulan gayrimenkuller harig, finansal durum tablsunda maddi duran varhklar altrnda smrflandnlr ve elde edilen kira gelirleri kiralama dcinemi siiresince, egit tutarlarda gelir tablsuna yansrtr gelir tablsuna yansrtrlmaktadrr, 11 \11- {-<v:--w''t ;'....r i i'i "./

15 Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran?Oll Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) 2.5,8,12 B rglanma Maliyetleri Banka kredileri, ahndrklan tarihlerde, iqlem maliyetleri dtigi.irtilmtiq gerge[e uygun defierleri rizerinden kayda almrlar. Miiteakip dnemlerde etkin faiz ram yntemi kullamlarak isknt edilmiq bedelleriyle deferlenir ve iglem masraflarr diigilldiikten sffa kalan tutar ile isknt edilmig maliyet deferi arasmdaki fark, kapsamh gelir tablsuna kredi dnemi siiresince finansman maliyeti larak yansttrlr, Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, sz knusu gelirler aktiflegtirilmig bulunan tplam finansman giderlerinden indirilir. Kullamma ve satrga hazrr hale getirilmesi nemli lgride zamafiisteyen cjzellikli varltklar sciz knusu ldu[unda, satn almmasl, yaplml veya uretimi ile ililki kurulabilen brglanma maliyetleri, ilgili varltk kullamma veya satl$a hazr hale getirilene kadar varhfrn maliyetine dahil edilmektedir. Di[er tiim brglanma maliyetleri, lugtuklart dnemlerde kapsamh gelir tablsuna kaydedilmektedir. Banka kredilerine iliqkin kur farklan, faiz giderleri ile iligkilendirildikleri srirece aktiflegtirilirler.faiz giderleriyle birlikte aktiflegtirilecek kur farkr gelir ve giderleri girketin kendi fnksiynel para biriminde brglanmasr halinde katlanacafr brglanma giderleri ile halihazrrda yabancr para cinsinden brglanma yluyla katlandrfr brglanma giderleri arasmdaki defer farkr gz niinde bulundurularak belirlenir. i.s.s.ts itigtritt raraflar Bu frnansal tabllarrn amacr d[rultusunda, rtaklar, iist diizey ydnetim (genel miidiirler, grup bagkanlan, genel mridiir yardrmcilarr, bagkan yardrmcilarr ve fabrika miidiirleri) ve ynetim kurulu iiyeleri, aileleri ve nlar tarafindan kntrl edilen ve nemli etkinlife sahip bulunulan girketler ile knslidasyna dahil edilmeyen ba$r rtaklrklar ve igtirakler "iligkili taraflar" larak kabul edilmiglerdir I 4 etlegtirme/mahsup Igerik ve tutar itibarryla nemlilik arz eden her tiirlii kalem, benzer nitelikte dahi lsa, frnansal tabllarda ayn gdsterilir. Onemli lmayan tutarlar, esaslarr ve fnksiynlan agrsmdan birbirine benzeyen kalemler itibarryla tplanarak gcisterilir. Varhk ve yiilaimliihikler, gerekli kanuni hak lmast, sz knusu varltk ve ytikrimliiliikleri net larak de[erlendirmeye niyet lmasr veya varhklann elde edilmesi ile yiiktimliiliiklerin yerine getirilmesinin eg zamanh ldugu durumlarda net larak gristerilirler Finansal Yatrnmlar Finansal varhklar, krediler ve alacaklar, satrlmaya hazrr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak finansal varhklar larak srmflandrrlr. Srnrflandrrma, frnansal varhklann alnma amaglarna gre yaprlmrqtrr. Ynetim, finansal varhklanrun smrflandumasmr satrn almdrklarr tarihte yapar Alacaklar Alacaklar, sabit veya belirli cjdemeleri lan, aktif bir piyasada iglem grrneyen ve tiirev arag lmayan finansal varlrklardr. Vadeleri rapr tarihinden itibaren 12 aydan krsa ise dnen varltklar, 12 aydawzun ise duran varltklar larak smrflandnlrrlar. Alacaklar finansal durum tablsunda 'ticari ve di$er alacaklar' larak smtflandtnlrlar, Satrlmaya Haztr tr'inansal Varhklar Satrlmaya hazrr finansal varhklar, bu kategride smrflandnlan ve difer kategrilerin iginde smtflandrtlmayan tiirev arag lmayan varhklardrr, Ynetim, ilgili varhklarr rapr tarihinden itibaren 12 ay iginde elden grkarmaya niyetli de[ilse sz knusu varhklar duran varhklar igerisinde sntflandnlrlar Vadeye Kadar lde Tutulacak Finansal Varhklar Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar, vadesine kadar sakfama niyetiyle elde tutulan ve fnlama kabiliyeti dahil lmak fizere vade snuna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli kgullarrn sa[lanmrq ldufu, sabit veya belirlenebilir demeleri ile sabit vadesi bulunan ve igletme kaynakh krediler ve alacaklar drgrnda kalan finansal varhklardr. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar etkin faiz ram yntemi kullanrlarak isknt edilmig bedel iizerinden defierlenmektedir Muhasebelestirme ve 6lciimlem" Drizenli larak alnrp-satrlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldr[r tarihte kayrtlara almr. Altm-sattm yaprlan tarih, ycinetimin varhfr ahm satrm yapmayr vaat etti$i tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk larak gerge$e uygun de[erine iqlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varhklardan dfan nakit akrm altm haklan sna erdi$inde veya transfer edildi[inde ve $irket tiim risk ve getirilerini transfer etti[inde, finansal varltklar muhas eb eleqtirilmektedirler. Krediler ve alacaklar etkin faiz ranr kullamlarak isknt edilmig deferleriyle tt-i R t2

16 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Satrlmaya haztr larak smrflandmlmrg yabancr para cinsinden parasal finansal varltklann gerge[e uygun deferlerindeki de[igikliklerde, finansal varhfrn isknt edilmig deferindeki defigiklikler ile finansal varh[rn kayrth deferindeki di[er defigikliklerden lugan kur farklarr anahz edilirler. Parasal finansal varltklardan luqan kur farklan gelir tablsuna, parasal lmayan finansal varhklardan lugan kur farklarr z kaynaklara yansttilr. Satrlmaya hazrr finansal varhklar larakkaydedilenparasal ve parasal lmayan finansal varltklann gerge[e uygun deferindeki defiqimler z kaynaklara yansrtrlr. Satrlmaya hazr finansal varhklar larak smtflandrtlan finansal varlrklar, satrldrgrnda veya de[er diigiikhi[ii lugtulunda zkaynakarda gsterilen birikmiq gerge$e uygun defer di.izeltmeleri gelir tablsuna finansal varhklardan dfan kar ve zararlar larak aktanlr. Satrlmaya hazrr finansal varhklara iligkin temettii demeleri ahnmaya hak kazandrfmda, satllmaya hazr finansal varhklardan elde edilen temettii gelirleri, gelir tablsunda yatrrm faaliyetlerinden gelirler iginde gsterilir. Brsada iglem gren satrlmaya hazr finansal varhklann gerge[e uygun deferleri piyasa ahg fiyatlanna gcire belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasamn (brsada iglem grmeyen menkul krymetler) bulunmamasr durumlannda, finansal varh[rn gergefe uygun de[eri de[erleme yntemleri kullanarak hesaplamaktadrr. Bu yntemler piyasa verilerinden yararlanrlarakmuvazaasrzbenzer iglemlerin kullarulmastnt, benzer enstriimanlarrn gergefe uygun de[erlerinin referans alnmasnt indirgenmig nakit akrmlart analizini ve psiyn fiyatlandrrma mdelleri yntemlerini igerir. Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem grmeyen ve gergefe uygun de[erleri giivenilir bir gekilde belirlenemeyen satrlmaya hazr f,rnansal varltklar, maliyet bedelleri iizerinden, varsa, defer kaybr ile ilgili kargrhk drigiildiikten sffa finansal tabllara yanstttlr. Rapr tarihinde, finansal varhklanrun de[er dtigtikliigri ile ilgili nesnel kamt lup lmadrpr defierlendirilir. Satrlmaya haz:.r. larak smrflandrrrlan hisse senetlerinin gergefe uygun defierinin maliyetinin alttna nemli lgride ve uzun srireli larak diigmesi deger dtiqriklii[ri gstergesi larak deferlendirilir. Satrlmaya hazll. finansal varhklann de$er drigrikltigri ile ilgili nesnel karutlann varh[r durumunda ilgili finansal varh[rn elde etme maliyeti ile gerge[e uygun defieri arasndaki farktan lugan tplam zarardan daha nce gelir tablsuna yansrtrlan de$er drigiiklii$i tutan gtkanldrktan snra kalan zarar z kaynaklardan grkarrlarak gelir tablsunda muhasebelegtirilir. Sermaye araglan ile ilgili gelir tablsuna kaydedilen defer diigi.ikltifti giderleri, takip eden dnemlerde sz knusu de[er drigiikhi[iiniin rladan kalkmasr durumunda dahi gelir tablsu ile iliqkilendii]mez. 2,5.8.2 Ticari Alacaklar Alrcrya r.iriin veyahizmet saflanmasr snucunda lugan ticari alacaklar tahakkuk etmemig finansman gelirlerinden netlegtirilmiq larak gcisterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri sffasl ticari alacaklar, rijinal fatura deferinden kayda alman alacaklann izleyen dnemlerde elde edilecek tutarlanrun etkin faizydntemi ile isknt edilmesi ile hesaplanrr. Belirlenmig faiz ranr lmayan krsa vadeli alacaktar, rijinal etkin faiz ramnln etkisinin gk biiyiik lmamasr durumunda, maliyet de[erleri iizerinden gsterilir. Tahsil imkanrnrn kalmadr[rna dair bjektif bir bulgu ldu[u takdirde ilgili ticari alacaklar igin de[er dtigiikltifii kargrhfr ayrrlmaktadrr. Sz knusu kargrh[rn tutan, alacafm kayrth deferi ile tahsili mtimlain tutar arastndaki farktrr. Tahsili miimlain tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek mebla[lar da dahil lmak r.izere tiim nakit akrglarmm, lugan ticari alacafrn rijinal etkin faiz ranl esas almarak isknt edilen de[eridir, Defer diigriklii[ri kargrh[r aynlmasmr takiben, de[er diigiiklii$.ine ufrayan alacak tutanrun tamamtntn veya bir krsmrmn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrrlan deler diigrikliifri kargrh[rndan driqiilerek di[er faaliyet gelirlerine kaydedilir I akit ve akit Benzerleri akit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az lan, nakde klayca gevrilebilen ve nemli tutarda defier de[igikli[i riskini taqtmayan yiiksek likiditeye sahip difier krsa vadeli yatrrrmlardrr. Vadesi 3 aydan daha uzun lan banka mevduatlan krsa vadeli finansal yatrrrmlar altrnda smrflandmlr X'inansal Yiikiimliiltikler Finansal yiikiimliiliikler, ilk muhasebelegtirilmesi srasmda gerge[e uygun de[erinden lgiiliir, ilgili frnansal yiilftimliihigiin yiiklenimi ile dfirudan iligkilendirilebilen iglem maliyetleri de sciz knusu gergefe uygun defere ilave edilir. Finansal yiiki.imliiliikler zkaynaga dayah finansal araglar ve di[er finansal yiikildiiltikler larak smtflandrthr. z kqtnaa dqtah-finansal araclar Finansal araglar satm alma psiynlarr ile ilgili finansal yiikilniliiliikler s6z knusu larak indirgenmig de[eri iizerinden finansal tabllara yansrtilrr. Finansal nikiiml psiyna knu lan finansal varhfrn gergefe uygun de[erine yaklaqtr[r kabul edilir 13

17 Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2Dll Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Di ger -finans al yilkilmlillilkler Difer finansal yiikiimltiliikler snraki dnemlerde etkin faiz ram iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yntemi kullanrlarak itfa edilmig maliyet bedelinden muhasebelegtirilir, tktnfaiz y<intemi; finansal yrikiimliilii[iin itfa edilmig maliyetlerinin hesaplanmasr ve ilgili faiz giderinin iliqkili ldugu dneme da[rtrlmasr yntemidir, tkin faiz ranr; finansal aracm beklenen mrti byunca veya uygun lmasr durumunda daha krsa bir zaman dilimi siiresince gelecekte yaprlacak tahmini nakit demelerini tam larak ilgili finansal yiiktimhilti[tin net bugiinkii degerine indirgeyen randr Ticari Brglar Ticari brglar, la[an faaliyetler igerisinde tedarikgilerden saglanan mal ve hizmetlere iliskin yaprlmasr gereken demeleri ifade etmektedir. Ticari brglar, ilk larak gergefe uygun deferinden ve miiteakip dnemlerde etkin faiz yntemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden lgiiliirler. 2.5,8.24 iqletme Birleqmeleri ve $erefiye igletme birleqmeleri, ayn tizel kigiliklerin veya iqletmelerin raprlama yapan tek bir igletme geklinde birlegmesi larak defierlendirilmektedir. Iqletme birlegmeleri, UFRS 3 kapsamrnda, satm alma yntemine gre muhasebelegtirilir. Iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklann gergefe uygun deferi, grkarrlan serrnaye araglan, de[igimin yaptldr[r tarihte varsayilan veya katlanrlan ytikrimhiliikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleri igerir. Igletme birlegmesi szlegmesi gelecekte rtaya grkacak laylara ba$r larak maliyetin diizeltilebilecefini ngren hiikiimler igerirse; bu diizeltmenin muhtemel lmasr ve de[erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen iqletme birleqme tarihinde birleqme maliyetine bu diizeltmeleri dahil eder. Ahma iligkin maliyetler lugtuklarr dnemde giderlegtirilir. Ba[h rtakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig rtakhklarrnrn kurulmasrndan rtaya grkan gerefiyeye cjdenen bedelin $irket'in edinilen iqletmedeki net tarumlanabilir varhk, yiilaimliiliik ve kgullu yukiirnhiliiklerin gergefe uygun de$erinin rant ve edinilen igletmedeki kntrl giici.i lmayan pay tutannr agan ktsmtdr. Defier drigrikhi[ti testi igin gerefiye, nakit rireten birimlere da[rtrhr. Dafrtrm, gerefiyenin luqtu[u igletme birlegmesinden fayda sa$amasr beklenen nakit rireten birimlere veya nakit iireten birim gruplanna yaptltr. $erefiye 'nin da[rtrldr[r her bir birim veya birim grubu igletme ici ynetsel amaglarla, gerefiyenin izlendifii igletmenin en kiigrik varhk grubudur. $erefiye faaliyet bliimleri banndatakip edilir. $erefiyedeki defier diigiikhifi.i gdzden gegirmeleri yrlda bir kez veya lay veya qartlardaki defiqikliklerin de[er diigrikliilii ihtimalini igaret etti$ durumlarda daha srkyaprlmaktadr. $erefiyenin defter de[eri kullamm de[eri ve satrg maliyetleri diiqtilmiig gerge[e uygun deferinin biiyiik lanr lan geri kazantlabilir defer ile kargrlagtrrrlrr. Herhangi bir defer drigiikli[ii durumunda zarar derhal muhasebelegtirilir ve takip eden dnemde geri gevrilmez Kur Defigiminin tkileri $irket'in finansal tabllarr faaliyette bulundufu temel eknmik gevrede gegerli fnksiynel para birimi lan Trirk Lirasr (TL) ile sunulmugtur. Yabancr para cinsinden gergeklegen iglemler, iplem tarihindeki kurlar esas almmak suretiyle kaydedilmektedir. Finansal durum tablsunda yer alan dvize endeksli parasal varhk ve yiiktimhiltikler rapr tarihinde gegerli lan kurlar kullamlarak TL'ye gevrilmektedir. Gergefie uygun deferi ile izlenmekte lan parasal lmayan kalemlerden yabancr para cinsinden kaydedilmig lanlar, gerge$e uygun deferin belirlendi[i tarihteki kurlar esas almmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden lgiilen yabancr para birimindeki parasal lmayan kalemler yeniden gewilmeye tabi tutulmazlar. Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve yiiktimliiliikler, finansal tabllarda rapr tarihinde gegerli lan kurlar kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergeklegtifi tarihteki kurlann kullanrlmasr gereken dnem igerisindeki dviz kurlarrnda nemli bir dalgalanma lmadrfr takdirde (nemli dalgalanma lmasr halinde, iglem tarihindeki kurlar kullamlrr), dnem igerisindeki rtalama kurlar kullamlarak gevrilir. Olugan kur farkr z kaynak larak smrflandrilrr ve $irket'in yabancr para gevirim farklan fnuna transfer edilir. Sz knusu gevirim farkhhklarr yabancr faaliyetin elden grkarrldr[r dnemde gelir tablsuna kaydedilir. Yurtdrgrnda faaliyel satm ahmrndan kaynaklanan gerefiye ve gergefe uygun defer diizeltmeleri, yurtdrgrndaki faaliyetin varhk ve yi.ikrimlii$.i larak ele almr ve dnem snu kuru kullamlarak gevrilrr. 2,5,8.26 Pav Basrna Kazanc Gelir tablsunda belirtilen pay bagrna kazarlg, net kann ilgili yrl iginde mevcut hisseleri bdliinmesi ile tesit edilir. t4

18 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran}DlS Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Tiirkiye'deki qirketler mevcut hissedarlara birikmig karlardan ve ciz kaynak enflasyn drizeltmesi farklarr hesabrndan hisseleri rarunda hisse dafirtarak ("bedelsiz hisseler") sermayelerini arttrrabilir. Hisse bagrna kazang hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler larak sayrlr. Dlayrsryla pay bagrna kazang hesaplamastnda kullanrlan afirrhkh hisse adedi rtalamasr, grkarrlan bedelsiz hisselerin geriye dnrik larak dikkate almmasr suretiyle elde edilir Raprlama Tarihinden Snraki Olaylar $irket, raprlama tarihinden snra drizeltme gerektiren laylann rtaya grkmasr durumunda, finansal tabllara alnan tutarlart bu yeni duruma uygun gekilde drizeltir. Raprlama tarihinden snra rtaya grkan drizeltme gerktirmeyen hususlar, mali tabl kullarucilanmn eknmik kararlanm etkileven hususlar lmalan halinde finansal tabl dipntlannda agrklarur, Kargrhldar, Kqullu Varhk ve Brglar Gegmig laylardan kaynaklanan mevcut bir yi.iktimhilti$iin bulunmasr, yiikiirnliiliisiin yerine getirilmesinin muhtemel lmast ve sciz knusu yukrimllihik tutanrun gtivenilir bir gekilde tahmin edilebilir lmasr durumunda finansal tabllarda kargrhk ayrfu. Kargrhk larak aynlan tutar, yiilaimhihife iligkin risk ve belirsizlikler gz 6nilnde bulundurularak, rapr tarihi itibarryla yiikiimltiliigiin yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamanrn tahmin edilmesi yluyla hesaplanrr. Pararun zamarr de[eri etkisinin nemli ldufu durumlarda, kargrhk ttan, yukiimliilii[iin yerine getirilmesi igin gerekli lmast beklenen giderlerin bugrinkii de[eri larak belirlenir. Kargrhklann bugrinkii defierlerine indirgenmesinde kullamlacak isknt ranlnrn belirlenmesinde, ilgili piyasalarda lugan faiz ran ile sz knusu yiilaimliiltikle ilgili risk dikkate ahntr. Sz knusu isknt ranr vergi ncesi larak belirlenir ve gelecekteki nakit aktmlanrun tahmini ile ilgili riski igermez. Kargrlrfrn denmesi igin gerekli lan eknmik faydanrn bir krsmr ya da tamamrnrn iigiincii taraflarca kargtlanmasmrn beklendi$i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutann tahsil edilmesinin hemen hemen kesin lmast ve grivenilir bir gekilde dlgrilmesi halinde varhk larak muhasebelegtirilir. 2,5,8.29 Zar ar a Sebebiyet Verecek Siizlegmeler $irket'in, szlegmeye bafh yiilctimltiliiklerini yerine getirmek igin katlamlacak kagnrlmaz maliyetlerin bahse knu scizlegmeye iligkin larak elde edilmesi beklenen eknmik faydalarr aqan szleqmesinin bulunmasr halinde, zarara sebebiyet verecek scizlegmenin var ldufu kabul edilir, Zarara sebebiyet verecek szlegmelerden kaynaklanan mevcut ytiktimhiliikler, kargilrk larak hesaplarur ve muhasebelegtirilir. Gegmig laylardan kalmaklanan ve mevcudiyeti igletmenin tam larak kntrltinde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin lmayan layrn gergeklegip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi mi.imkiin ytilaimliiliikler ve varhklar finansal tabllara dahil edilmemekte ve garta bafh ytiktimliiliikler ve varhklar larak deflerlendiri I mektedir Finansal Bilgilerin Biiliimlere Gdre Raprlanmasr Bir faaliyet bliimiiniin, raprlanabilir bli.im larak belirlenebilmesi igin, igletme drgr miigterilere yaprlan satrqlar ve bdhimler arast sattglar veya transferler de dahil lmak izere, hasrlatnm, igletme igi ve drgr trim faaliyet bcjlrimlerinin tplam hastlatmm %1'unu veya daha fazlasmr lugturmasr, raprlanan kar veya zararffrl/7'u veya daha fazlasr lmast veya varhklannln, ti.im faaliyet briliimlerinin tplam varhklanrun Yl\'t veya daha fazlasr lmasr gerekmektedir. Ynetimin bdliime iligkin bilgilerin finansal tabl kullanrcrlarr igin faydah laca[rna inanmasr durumunda, lukarrdaki saytsal alt srmrlardan herhangi birini kargrlamayan faaliyet brjhimleri de raprlanabilir bliimler larak de[erlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn larak agrklanabilir Satrg Amagh lde Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan X'aaliyetler Durdurulan faaliyet, bir igletmenin krdine edilmiq bir plan gergevesinde elden grkanlmasr planlanan veya satrg amaglt elde tutulan ana ig klu/faaliyetlerinin c[rafi bliimiinii ifade etmektedir. Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varltklar net gergekleqebilir defer ile tagman de[erin diigiik lam ile tgihir. Durdurulan faaliyetleri lugturan varltk veya varhk gruplanrun elden grkarrlmasr srrasrnda finansal tabllara yanstfilan vergi ncesi kar veya zarat ve durdurulan faaliyetlerin vergi snrasr kan veya zararffrrn detaylarr dipntlarda agtklarur. Aynca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatrnm ve finansman faaliyetleriyle iligkilendirilen net nakit aktmlan ilgili dipntta belirtilir. Varhk gruplan, kullanrlmasr suretiyle defil, satrg iglemi snucu geri kazantlmast planlandrfir durumlarda, satrg amagh elde tutulan varhk gruplarr larak sr d [rudan ili gkilendirilen yrikiimliiliikl er is e benzer 9 ekilde gruplamr. 15

19 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran 215 Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iliqkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade dilmigtir.) Devlet Tegvik ve Yardrmlarr Devlet ba[rglarr, ba[rglarrn alnacafma ve $irket'in uymakla yiikiirnlii ldufu qartlarr kargrladr[rna dair makul bir giivence ldufunda gergefe uygun deferleri iizerinden kayda almrlar. Maliyetlere iliqkin devlet bafrglart, kargrlayacaklarr maliyetlerle eglegtikleri ilgili dnemler byunca tutarh bir gekilde gelir larak muhasebelegtirilir, Maddi duran varltklara iliqkin devlet ba[rqlarr, erlelenmiq devlet bafrglarr larak cari lmayan brglar altrnda smtflandriltr ve faydah mtirleri rizerinden dfrusal amftisman uygulanarak gelir tablsuna alacak kaydedilir Diinem Vergi Gideri ve rtelenen Vergi Vergi gideri, cari dtinem vergi giderini ve erlelenmi$ vergi giderini kapsar. Vergi, d[rudan z kaynaklar altrnda muhasebelegtirilen bir iqlemle ilgili lmamasr kguluyla, gelir tablsuna dahil edilir, Aksi takdirde vergi de ilgili iglemle birlikte z kaynaklar altrnda muhasebeleqtirilir. rlelenmig vergi, yiiktimltiliik yntemi kullamlarak, varhk ve ytikrimliiliiklerin finansal tabllarda yer alan de[erleri ile vergi de$erleri arasmdaki gegici farklar iizerinden hesaplanrr. Bununla birlikte, igletme birlegmeleri dtgmda, hem ticari hem de mali karr veya zarafl etkilemeyen varhk ve ytikiimliili.iklerin ilk defa mali tabllara almmast durumunda ertelenmig vergi varh$r veya yiikiirnliiliigii mali tabllara ahnmaz. rlelenmig vergi varhk ve ytiktimliiliikleri, yrirtirliikte lan veya rapr tarihi itibarryla yiirtirliige giren vergi ranlan ve vergi mevzuatr dikkate almarak, vergi varhfmm gergeklegecefi veya yi.iktimliilii[iimin ifa edilecefi dnemde uygulanmasr beklenen vergi ranlan iizerinden hesaplarur. Baghca gegici farklar, maddi duran varhklarrn kayth de[erleri ile vergi de[erleri arasmdaki farktan, hdlihazrrda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklarrndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalanndan d[maktadrr. ftelenen vergi yiikiimltihili vergilendirilebilir gegici farklann tiimii igin hesaplamrken, indirilebilir gegici farklardan lugan ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanrn kuwetl e muhtemel lmas r gartryla hesaplanmaktadr. Aynr iilkenin vergi mevzuatrna tabi lmak gartryla ve cari vergi varhklarlrun cari vergi y.rilaimliili.iklerinden mahsup edilmesi knusunda yasal larak uygulanabilir bir hakkrn bulunmasr durumunda ertelenen vergi varhklan ve yi.ikiimliiliikleri kargrhkh larak birbirinden mahsup edilir. 2.5,8.34 Qahqanlara Saflanan X'aydalar Krdem lazmina;r karqrhfr, $irket'in Ti.irk ig Kanunu uyannca persnelin emekliye ayrilmastndan dfacak gelecekteki lasr yiikiimliiliiklerinin tahmini tplam kargrh[rnrn bugtinkri deferini ifade eder, Tiirkiye'de gegerli lan gahgma hayatrm dtizenleyen yasalar ve Tiirk ig Kanunu uyannca, $irket, en az bir yrlhk hizmetini tamamlayan kendi iste[i ile igten aynlmasr veya uygunsuz davramglar snucu iq akdinin feshedilmesi drgrnda kalan sebepler yiiztinden igten grkanlan, vefat eden veya emekliye ayrrlan her persneline tplu larak krdem tazminatt ddemekle yriki.imli.idrir. Tarumlanmrg ssyal yardrm yiikiimliiliigiinrin bugrinlai defieri ile ilgili ayrrlan kargrlrk ngriilen yiikiimliiliik ycintemi kullamlarak hesaplamr. Tiim aktiieryal karlar ve zararlar kapsamh gelir tabl sunda muhasebelegtirilir akit Ahg Tablsu $irket, net varlklarrndaki defigimleri, finansal yaprsmr ve nakit akrglanmn tutar ve zamanlamasrnda de[igen garllara grire ycinlendirme yetenefi hakkrnda finansal tabl kullamcilanna bilgi vermek izere, difier finansal tabllarrn ayrlmaz bir pargasr larak nakit akrm tablsu diizenlemektedir. Dcjneme iligkin nakit akrmlan igletme, yatrnm ve finansman faaliyetleri larak smrfl andnlmaktadrr. Igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlan $irket'in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlannr gsterir. Yattnm faaliyetleri ile ilgili nakit akrmlarr, $irket'in yatnm faaliyetlerinde (sabit yatrtmlar ve finansal yattrmlar) kullandrfr ve elde ettifii nakit akrmlannr gcisterir. Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlan, $irket'in finansman faaliyetlerinde kullandrfr kaynaklan ve bu kaynaklann geri demelerini gsterir Karqrhkh Igtirak Sermaye Diizeltmesi Herhangi bir grup girketi, ana rtakhfrn hisselerini bedelini deyerek satrn aldrfrnda, el defigtiren hisselerin nminal tutanna denk gelen rjdeme tutarr, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihrag sermayeden diigiilmekte ve kargrhkh igtirak sennaye diizeltmesi kalemi altrnda mriteakip dnemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satilmasr durumunda tahsil edi gcisterilir. I6 edilmesine kadar z ilrirelaedir, Bu hisse i tr"q-ayede a1 '-:

20 Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Annim $irketi' nin 3 Haziran2ll Tarihinde Sna ren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tabllara iligkin Agrklayrcr Dipntlar (Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade dilmiqtir.) Temettiiler $irket, temetti.i gelirlerini ilgili temettri alma hakkr lugtu$u tarihte, finansal tabllara yansrtmaktadrr. Temettii brglarr kar dafrtrmrmn bir unsuru larak beyan edildi[i dnemde yiiktirnltiliik larak finansal tabllara yansrtrlr ingaat Siizlegmeleri ingaat maliyetleri, lugtukga muhasebeleqtirilir. inqaat szlegmesinin snucunun giivenilir larak tahmin edilemedi[i durumlarda, scizlegme hasrlatr szlegme maliyetinin geri kazamlabilen krsmr kadar muhasebelegtirilmektedir. ingaat scizlegmesinin snucunun gtivenilir larak tahmin edilebildifi durumlarda ve szlegmenin karlt lmast muhtemel ise, s6zlegme hasrlatr szlegme siiresi byunca muhasebelegtirilir. Scizlegme maliyetinin tplam scizlegme hasrlatrnr geqmesi muhtemel ise, beklenen zarar lu$tugu tarihte gider larak muhasebelegtirilir. Szlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig demeleri, mriqteri ile anlagmaya varrldr[r ve giivenilir bir bigimde lgrilebildi[i durumlarda kntrat gelirlerine eklenir. Belirli bir dnemde muhasebelegtirilmesi gereken miktann belirlenmesinde "tamamlanna yizdesi ycintemi"'ni kullanmaktadrr. Tamamlanma yiizdesi; rapr tarihi itibarryla lugan scizlegme maliyetinin her bir szlegme igin tahmin edilen tplam maliyete ranlanmasr ile hesaplanrr. Szlegme iizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili cari yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safliasrmn belirlenmesinde kullamlan szleqme maliyetlerine dahil edilmez. Bunlar igeriklerine gre; stklar, pegin denmig giderler veya difer varhklar larak gsterilir. Devam eden ingaat scizlegmeleri ile ilgili; hentiz hak edigi gergeklegmemig maliyetlerini ve kaydedilen gelir/giderlerini "devam eden inqaat szlegmelerinden alacaklar" larak varhklar igerisinde gcisterir. Miigteriler tarafindan henr.iz ddenmemig hak edig bedelleri"ticaive difer alacakjar" igerisine dahil edilir. Devam eden ingaat sdzlegmeleri ile ilgili hak ediglerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan krsrmlannl "Devam eden ingaat sdzlegmelerine ait yiikiimliili.ikler" larak yiikiimhiliikler igerisinde gsterir. 2.6 Onemli Muhasebe Deferlendirme, Tahmin ve Varsayrmlarr Finansal tabllarrn haztrlanmasr, rapr tarihi itibarryla raprlanan varhk ve yiikilrnliiliiklerin tutarlarrnr, garta ba[h varhk ve yiilaimhiltiklerin agrklanmasrnr ve hesap dnemi byunca raprlanan gelir ve giderlerin tutarlannr etkileyebilecek tahmin ve varsayrmlann kullamlmasmr gerektirmektedir, Muhasebe defierlendirme, tahmin ve varsayrmlarr, gegmig tecrtbe, di[er faktdrler ile gi.iniin kgullarryla gelece]feki laylar hakkrnda makul beklentiler dikkate almarak siirekli larak deferlendirilir, Bu tahmin ve varsayrmlar, ynetimlerin mevcut laylar ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasma ra[men, fiili snuglar, varsayrmlardan farkhltk gdsterebilir. Gelecek finansal raprlama dneminde, varhk ve yiiktimliili.iklerin kayrth deferinde rjnemli drizeltmelere neden labilecek tahmin ve varsayrmlar agafrda belirtilmigtir: $irket vergiye esas finansal tabllarr ile TMS ve TFRS' ye gdre hazrlanmrg finansal tabllan arasrndaki farklrlrklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklan igin ertelenmig vergi varhfr ve yiikrimhiliigii muhas eb elegtirmektedir. Dipnt 3 -igletmebirlegmeleri $ irket' in, IIFRS 3 kap samrnda i g letme birle gmesi bulunmamaktadrr. Dipnt 4 - Difer ipletmelerdeki Paylar $irket'in difer igletmelerde paylarr bulunmamaktadrr, Dipnt 5 - Biiliimlere Giire Raprlama $irket bhimlere gcire raprlama yapmamaktadrr. Dipnt O- itigkiti Taraf Agrklamalarr 3 Haziran 215 itiban ile $irketin iligkili tarafi lan Okullu Grda Maddeleri ing. San, ve Tic. Ltd. $ti.nden ve Okullu Ljistik A.$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve ig pazar satrg hizmeti ahnmaktadrr. Tukag Okullu Drg Ticaret A,$., girketin yurtdrgr satrglanm arac;r-rhracatgr larak yapmaktadrr. al itlgtdti Taraflardan Olan Ticari Alacaklar Okullu Grda Mad. ihg, San. ve Tic, Ltd. gti. Tukag Okullu Drg Tic. A.$. Tplam t1

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i.

At}A TEAGIFI$IZ l}t=t{i=ttfr A-:i. l> At}A TEAGF$Z l}t=t{=ttfr A-:i. METSA KlrMETr,i vranenler ric.tnnri a.g.,nin 20 rt -2012 _2013 o ounwrr,nninn lir KAR$LA$TRMAL nagrvrsrz DENErivr RApoRU ,u)/\ traeti.tst= t)t!ntlttv r\.5- METSA KYMET,i

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

TUKA$ ANoxivr simnri. ,h Crowe Horrnath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz netim ve YMM A.$. GIDA SANAYiVE TiCA

TUKA$ ANoxivr simnri. ,h Crowe Horrnath- Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz netim ve YMM A.$. GIDA SANAYiVE TiCA ,h Crwe Hrrnath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz netim ve YMM A.$. Rapr Tarihi: 1.5.216 Rapr Sayrsr: 2161123-57 TUKA$ GIDA SAAYiV TiCA Axivr simnri 1 OCAK - 31 MART 216 ARA OOVT KOSOLiU ri,tsal nilcir,nnn iligri

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu

EURO T'REND YATIRtM ortakligt ANoNiM pinrrri. 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarblolar ve Balrnrsrz Denetgi Raporu URO T'RD YATIRtM RTAKIGt AiM pinrrri 31 Aralrlk 2013 tarihi itibariyle Finansal Tarbllar ve Balrnrsrz Denetgi Rapru URO TRD yattrtm OFTTAK Gt AOiM $irkt 31 Arahk 2013 tarihinde sna eren ula ait FinansaI

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2013 tarihi itibari ile Bağımsız Denetim Raporu, Mali Tablolar ve Dipnotlar, Genel Kurula sunulan Özet Yönetim Kurulu Raporu ile 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ

SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMDA NİTELİKLİ DEĞİŞİM VE GELİŞİME DESTEK DERNEĞİ 6 ŞUBAT 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İçindekiler Bağımsız denetim raporu Mali durum

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

TEMEL UFRS. 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi TEMEL UFRS 02-03 Ekim 2012 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof. Dr. Yıldız Özerhan 9.30-10.30 Kavramsal çerçeve kapsamında

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret Anonim

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1

Bağımsız Denetimden Geçmiş. İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 1 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 322.950.245 459.875.342 Nakit ve nakit benzerleri 5 127.262.064 123.908.125

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL))

Anonim irketi ve Ba Ortak. Konsolide finansal tablolara ili kin a la c dipnotlar (Para birimi Aksi belirtilmedik e T rk Lira (TL)) 1. Ana Ortakl organizasyonu ve faaliyet konusu o - - dur. 09.03.2015 tarihinde Faaliyet konusu en dir. 6 2. Finansal tablolar sunumuna ili kin esaslar lan Finansal tablolar, tarihi i olan ve 17 Mart 2005

Detaylı