Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan"

Transkript

1 Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN i<;erdikleri i<;indekiler SAYFA KONSOLiDE BAGIMSIZ inceleme RAPORU... KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLiDE KAR VEYA ZARAR VE DiGERKAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKI~ T ABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~ (*) Bag1mSIZ Denetimden Ge9memi$ Ge9mi$ VARLIKLAR Dip not Referanslan 30 Eyliil Araltk 2012 Donen Varltklar Nakit ve Nakit Benzer1eri Finansa1 Yatmmlar Ticari A1acaklar ili~kili TarajlardanTicari Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger A1acak1ar jfi~kili Tarajlardan Diger Alacaklar ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ttirev Ara91ar Stok1ar Pe~in Odenmi~ Gider1er Cari Donem Vergisiy1e i1gili Varhklar Diger Donen Varhk1ar Duran Varltklar Diger A1acak1ar ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiy1e Deger1enen Yatmm1ar 16 Y atmm Ama9h Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varhklar Maddi 01mayan Duran Varhklar $erejiye 19 -Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar Pe~in Odenmi~ Giderler 15 Erte1enmi~ Vergi Varhg1 TOPLAM VARLIKLAR i1i~iktek i A91k1ay!c1 Not1ar Bu Konsolide Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ay!CIS!d!r. (*) Yeniden dlizen1eme etkileri Not 2.04 kar~1 1 ~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansa1 tab1o1arm dlizen1enmesi notunda a~j.klanm!~tlr.

4 DA TAGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLAR FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Sayfa No: 2 Yeniden Diizenlenmi~(*) BagtmSlZ Denetimden KAYNAKLAR Dipnot Referanslan Ge~memi~ 30 Eyliil 2013 Ge~mi~ K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borylanmalar Uzun Vadeli Borylanmalarm K1sa Vadeli K s mlar1 Diger Finansal Yiikiimliiliikler Ticari Borylar -ili~kili Taraflara Ticari Bor~lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Ticari Bor~lar <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsarnmda Borylar Diger Borylar -ili~kili Taraflara Diger Bor~lar -i!i~kili Olmayan Taraflara Diger Bor~lar Tiirev Araylar Ertelenmi~ Gelirler Donem Kan Vergi Yiikiimliiliigii K1sa Vadeli Kar~litklar - Diger K1sa Vadeli Kar~1ltklar Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Borylanmalar <;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~thklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii Diger Uzun Vadeli Yiikiim!U!Ukler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye Diizeltme Farklar1 Geri Ahnmt~ Paylar (-) Pay lara ili~kin Primler/iskontolar Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan~/Kaytplart Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yabanct Para (:evrim Farklart -Finansal Riskten Korunma Fonu Kardan Aynlan K!Sitlanmt~ Y edekler Geymi~ YJ!lar Kar/Zararlar1 Net Donem Kan/Zarart Kontrol GUcU Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ( ) ( ) ( ) ( ) (462) ili~ikteki Aylk:laytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 k~tl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda aytklanmt~tlr.

5 DATAGA TE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi Sayfa No: 3 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiRTABLOSU (TL) incelemeden incelemeden Yeniden Diizenlenmi~(*) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden Germemi~ Germemi~ Germemi~ Germemi~ Dipnot 1 Ocak Temmuz Ocak Temmuz 2012 Referans1 30 E~liil E~liil E~liil E~liil 2012 SURilURULEN FAALiYETLER Hasilat SatJ~1arm Mali yeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRUT KAR/ZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Sat1~ ve DagttJm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARI I ZARARI Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARI VEYA ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri ( ) ( ) Dtinem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) (1.148) - Ertelenmi~ Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) Donem KariZararmm Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylan ( ) ( ) Pay Ba~ma Kazan~ 36 (0,238880) (0,117657) 0, ,01199 DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandmlacaklar ( ) ( ) Yabanc1 Para <;:evrim Fark ( ) ( ) Nakit Akl~ Riskinden Korunma Kazan~larJ/KaytplarJ (36.802) (29.358) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandtnlamayacaklar Emeklilik Planlarmdan Akttieryal Kazan~ ve Kaytplar DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER ( ) ( ) Toplam Kapsamh Gelir/Giderin Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakllk Paylar ( ) ( ) ili~ikteki A~J.klaytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlaytcJsJdtr. (*) Yeniden dtizenleme etkileri Not 2.04 kar~jl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann dtizenlenmesi notunda a~tklanmt~tjr.

6 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Dllnem KaniZaran Dllnem Net KaniZaran MutabakatJ ile ilgili Dilzeltmeler Dipnot Referanslan Sayfa No: 4 Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden incelemeden Ger_memi~ Ger_memi~ I Ocak2013- I Ocak20I2-30 Eylill Eyliil 2012 ( ) ( ) ( ) I ( ) Amortisman ve itfa Gider1eri ile ilgi1i Dilze1tmeler K1dem Tazminatl Ka~1h~mdaki Art1~ (+) K1dem Tazminatl Odemeleri (-) A1acak1ar Reeskont Tutan ( +) Sa bit K1ymet Sat!~ Kan (-) I Zaran ( +) Bor~ Kar~lhk1annda art1~ (+)I Azah~ (-) Forward Tahakkuku Cari Donem Supheli Alacak Ka~1h~I (+) Konusu Ka1mayan $ilphe1i A1acak Kar~1h~1 (-) Stok De~er Dil~il~ Kar~1h~1 (+) Bor~ Senetleri Prekontu (-) i~tirak De~er Dil~Ok1il~il Kar~1hg.{-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) i~ietme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler Stok1ardaki Artl~l Azah~1a i1gi1i Dilze1tme1er Ticari A1acak1ardaki Arti~IAzah~la i1gili Dilze1tme1er Ahm Satlm ama~h Menku1 K1ymet!erdeki art1~ (-) Ticari Bor~1ardaki Artl~IAzah~1a ilgili DilZe1tme1er Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akl~lan Di~er DOnen Varhk1arda art1~ (-)I azah~ (+) Di~er YilkOm1010k1erde azah~1ar (-)I art1~ (+) Di~er Arti~1ariAzah~lar (+)I(-) Vergi Odeme1eri (-) B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Yatmm Ama~h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Sat1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:1k1~lan Tahsil Edilen Temettiller (+) (19.313) (44.480) (11.304) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.467) (11.218) (9.467) (11.218) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Sermaye Artmmmdan Kaynak1anan Nakit Hisse Senedi ihra~1an Nedeniy1e 01u~an Nakit Giri~1eri (+) K1sa vadeli mali bor~1ardaki art1~ ( +) Uzun vadeli mali bor~1ardaki art1~ (+) Odenen Temett01er (-) Odenen Faiz Finansa1 Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~IAZALI~ D. YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~IAZALI~ E. DONEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ikteki A~Ik1ayicl Not1ar Bu Konso1ide Finansa1 Tab1o1ann Tamam1ayJclsidlr (*) Yeniden dozen1eme etki1eri Not 2.04 ka~11~t1rmah bi1giler ve Onceki donem tarih1i finansa1 tab1o1ann dilzen1enmesi notunda a~lk1anm i ~tlr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) atagate ATA ~~~!SAYAR MALZEMEL~ARET A.$.

7 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR OZKA YNAK DEGiSiM TABLOSU (TL) incelemeden Gefmemq Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Yeniden Pay ihra~ Degerleme ve Dipnot Odenm~ Primleril Ol~iim Kazan~ I Diger Referanslan Sermaye iskontolan Kay1plan Kazanl'f(Kayiplar) Not G~mi~ }'lllar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sat1 ~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir Yabancz para fevrim farklan Riskten Konmma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz Emekli/ik elan/an aktlie!j!.al kazam; ve ':f!l.zejar Not Kar veya Zararda Yeniden Sm111andmlacak Birikm i~ Dieer Kapsamh Gelirler ve Giderler Sayfa No: 5 Birikm~ Karlar Kardan Yabanc1 Para Ayrdan Ge~m~ <:evirim Riskten Korunma Sermaye Kl.Sltlanm ~ YdlarKarl Net Diinem Kan I Farklart Kazanl'f Kay1plan Diizeltme Farklan Yedekler Zararlan Zaran Ozkaynaklji_l'_ ( ) (462) ( ) ( ) (12.417) ( ) ( ) ( ) ( ) incelemeden Ge memi Not Ge9mi~ ydlar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii Odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sail~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir ( ) Yabancz para fevrim farklan ( ) Riskten Kornnma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz ( ) ( ) ( ) (36.802) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (36.802) (36.802) Emek/ilik ejanlarz aktiie!j!.al kazan ve ko~'ejar Not ili~ikteki A9dday c Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tarnanda}'ICISldrr. ( ) (29.358) ( ) dat agate ~T~ BiLGiSAVAA E "LERi TiCARET A.$.

8 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EylUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedik~e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (Sirket) 1992 yllmda Ttirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, bilgisayar ve bilgisayar yan tirtinleri ahm ve sattmtdtr. Sirket' in 30 EylUI 2013 ve tarihi itibariyle en btiytik ortaklan indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.$.% 59,24 (Halka kapah ktstm% 51,74 ve halka ac;tk ktstm% 7,5 olmak Uzere toplam% 59,24), Tayfun Ate~ % 5,00 ve Halka Ac;tk% 35,75'tir. 30 Eyltil 2013 ve tarihi itibariyle Sirket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi Bundan boyle konsolide mali tablolar ve dipnotlannda ~irket ve bagh ortakhgt "Grup" olarak adlandmlacakttr. Grup'un 30 EylUI 2013 tarihi itibari ile ortalama personel saytsi 28 (: 40)'dtr. Grup personelinin tamamt idari personeldir. Grup'un ticaret siciline kaytth adresi Ayazaga Mah. Ayazaga Cendere Cad. No:1312 Si~li I istanbul 'dur. Sirket'in ana merkezi istanbul'dur. 2 MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iliskin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar Grup muhasebe kayttlanm TUrkiye'de gec;erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgt' nca yaytmlanan Tek DUzen Hesap Plant gereklerine gore TL olarak tutmaktadtr. ili~ikteki finansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") htiktimlerine uygun olarak haztrlanmt~ttr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan'm I TUrkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") uygulamaktadtr. Ekli finansal tablolar Grup'un yasal kayttlanna dayandmlmt~ ve gec;erli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan"na gore Sirket'in durumunu laytktyla arz edebilmek ic;in bir taktm dtizeltme ve stmflandtrma degi~ikliklerine tabi tutularak haztrlanmt~ttr. 1 Ocak- 30 Eyltil 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Kastm 2013 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmt~tlr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore dtizenlenmi~ finansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadtr. Yabanc1 Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Grup, fonksiyonel para birimini, ah~ ve satt~lann onemli olc;ude ABD Dolan bazh olmast nedeniyle, 21 no'lu Uluslararasi Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlemi~tir. Buna gore yabanct para i~lemlerinin ABD Dolan'na c;evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Yabanct para i~lemleri, yabanct para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar tizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayttlara ahmr. Her bilanc;o tarihinde, - Parasal yabanct kalemler kapam~ kurlan tizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayttlarda izlenen parasal olmayan yabanct kalemler i~lemin gerc;ekle~tigi tarihteki kurlar Uzerinden, - Yabanct para makul degeri ile kayttlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinin belirlendigi tarihteki kurlar tizerinden ABD Dolan'na c;evrilir. 6

9 DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EyiUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosteri!mi~tir) Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi SPK'ya sunulmak Uzere haztrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar TUrk Lirast olarak sunulmu~tur. ABO Dolan olarak hamlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak TUrk Lirast'na c;:evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Varhk, yukumiuiukler ve donemin finansal tablolanna almmt~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar haric;: ozkaynaklar kalemleri (bazt ozkaynaklar kalemleri haric;:) bilanc;:o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan Uzerinden TUrk Lirast'na c;:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta~mmakta olup bunlara ili~kin c;:evrim farklan ozkaynaklar ic;:erisinde yabanct para c;:evrim farklan hesabmda gosterilmektedir Eyltil 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu ayhk ortalama doviz kurlan kullamlarak TL'ye c;:evrilerek sunulmaktadtr. - Bu i~lemler sonucunda olu~an diger tum farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 30 EyiUI 2013, 31 Araltk 2012 ve 31 Arahk 2011 tarihleri itibariyle TL/ABD Dolan kapam~ kurlan a~agtda bel irtilmi~tir: Tarih ABD Dolan Kuru 30 Ey!UI Arahk ,0342 1,7826 1, YUksek Entlasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almt~ oldugu bir kararla, TUrkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo haztrlayan ~irketler ic;:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gec;:erli olmak lizere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmt ilan ettigi ic;:in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Yliksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolann haztrlanmast ve sunumu uygulamasmt sona erdirmi~tir Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, Grup' un ya dogrudan ve I veya dolaylt olarak sahip oldugu paylar neticesinde soz konusu ~irketlerdeki paylarla ilgili toplam oy kullanma hakktmn% 50' den fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan Uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalanm Grup'un menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve guci1ne sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Baglt ortakhklann bilanc;:o ve karlzarar tablolan Grup'un mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. Grup'un aktifinde yer alan baglt ortakltklann kaytth degeri ile bagh ortakltklann ozsermayeleri kar~tltklt olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ic;:i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk paylarmm bagh ortakhklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonuc;:larmdaki paymt gosterir. Bu detaylar konsolide bilanc;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar baglt ortakltklann paylarma ait azmhk c;:tkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglaytct yuklimluiukleri olmadtgt takdirde azmltklara ait zararlar c;:ogunlugun c;:tkarlan aleyhine sonuc;:lanabilir. Grup'un ortak kontro!unde olan ve finansal ve faaliyet politikalan lizerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irketler ise mu~terek yonetime tabi ortakhklar olarak tammlanmt~ttr. 30 EyiUI 2013 ve tarihi itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sattmt Dirhemi

10 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eylti12013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikt;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Sirket onceki donemde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim BAE Direhmisi sermayeli Datagate International FZE tinvanh Sirket'e kurulu~ a~amasmda% 100 oranmda i~tirak etmi~tir. Datagate International FZE cari donemde konsolidasyon kapsamma dahil edilmi~ olup Sirket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak edildiginden ~erefiye hesaplanmamt~ttr. Bagh ortakhgm bilanc;o ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve Sirket'in sahip oldugu bagh ortakhklann kaytth degeri ile ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde $irket ile bagh ortakhk arasmdaki grup ic;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda kar~thkh olarak elimine edilmi~tir Kar~da~t rmah Bilgiler ve Onceki Don em Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~iia~ttrmah haztrlanmaktadtr. Mali tabla kalemlerinin gosterimi veya smtflandmlmast degi~tiginde kar~tla~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smtflandmhr. SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayth toplanttsmda alman karar uyannca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasast kurumlan ic;in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirlirltige giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanmt~ttr. Ylirlirltige giren bu formatlar uyannca Grup'un finansal durum tablolannda c;e~itli stmflamalar yaptlmt~ttr. Grup'un tarihli finansal durum tablosunda yaptlan stmflamalar ~unlardtr: - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki gelecek aylara ait giderler ile verilen sipari~ avanslan finansal durum tablosunda Pe~in odenmi~ giderler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki pe~in odenen vergi finansal durum tablosunda cari donem vergisiyle ilgili Varhklar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki personele borc;lar ile odenecek sosyal glivenlik kesintisi finansal durum tablosunda r;:ah~anlara saglanan faydalar kapsammda borc;lar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki gelecek aylara ait gelirler ile ahnan sipari~ vanslan finansal durum tablosunda ertelenmi~ gelirler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger finansal yliktimllillikler ic;erisinde gosterilen TL tutarmdaki tlirev arac;lara ili~kin yliklimllillikler finansal durum tablosunda ktsa vadeli tlirev arac;lar olarak smtflandmlmt~tlr. $irket'in 30 Eyltil 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yapilan smtflamalar ~unlardtr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki kur farkt geliri ve gideri'nin (net) TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL' sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin finansman giderlerinde, TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki satt~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic;erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;erisinde smtflandmlmt~ttr Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan finansal varhklar ve yukumltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmast ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmast ya da varhgm gerc;ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmast durumunda mali tablolarda net degerleri tizerinden gosterilmektedirler. 8

11 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit ak1mlan lizerindeki i~lemlerin ve olaylarm etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve glivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalannda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymi~ gibi mali tablolarda geriye donlik olarak da uygulamr. Cari donemde muhasebe politikalarmda a~ag1daki degi~iklik yapiimi~tlr. TMS 19' de yapilan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminati aktueryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tir. Grup yonetimi muhasebe politikasi degi~ikliginin ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolannm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide finansal tablolara ahr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalannda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doni.ik olarak uygulamr ve onceki donem finansal tablolan yeniden dtizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapiidigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin olmadigi haller d1~mda a<;:iklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann yararh omlirlerinin tespiti, k1dem tazminati hesabmda kullamlan akti.ieryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri i<;:in aynlacak kar~ihklar, stok deger dli~lik!ugtinun tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin a<;:iklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde bir degi~iklik yapilmami~tir. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik <;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik <;:evre, gene! olarak nakit yarattlgi ve harcadigi <;:evredir. Ge<;:erli para birimi; mal ve hizmet sat1~lannm en <;:ok etkileyen para birimi, i~<;:ilik v.b. giderlerin ger<;:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Grup Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilan<;:o doneminde tekrar gozden ge<;:irmektedir. UMS 19'de yap1lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan kidem tazminati aktlieryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tlr. $irket yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk 2012 ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolarmm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolann haz1rlanmasmda $irket yonetiminin, raporlanan varhk ve yliktim!u!uk tutarlanm etkileyecek, bilan<;:o tarihi itibari ile muhtemel yliklim!ullik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlanm belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger<;:ekle~mi~ sonu<;:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ge<;:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yapilmakta ve ger<;:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitilmaktadirlar. Finansal tablolara yansitilan tutarlar Uzerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilan<;:o tarihinde var olan veya ileride ger<;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz onlinde bulundurularak yapilan varsay1mlar a~agidadir : K1dem tazminati yliklimltilligi.i aktlieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ art1~lan ve <;:ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 9

12 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) ~irket, sabit k1ymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kahntl deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri ic;:in her yil gozden gec;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir. ~irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not:18-19) ~irket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava ac;:i11p ac;:ilmad1gma bakiimakslzin bu alacaklar ic;:in kar~1hk ay1rmaktad1r. ~irket, alacaklannm ~lipheli hale gelmesini onlemek amac1yla riskli gordligli firmalardan teminat almaktad1r. (Not:lO) Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolara yansitilmi~tlr. Deger dli~iiklliklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklarmda yer alan lirlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate almaktad!r.(not:13) ~irket, distribiitorliiglinli yapm1~ oldugu firmalardan sat1~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktad1r. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazilmaktad1r. (Not:26) 2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutannm glivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Grup'a akmasmm muhtemel olmas1 lizerine alman veya ahnabilecek bedelin gerc;:ege uygun degeri lizerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diziistli bilgisayar, anakart, hardisk, ekran kart! gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan sat1~lanndan olu~maktad1r. Sat1~lann tamami bayiler kanah ile yap1lmakta olup nihai kullamcilara mal sat1~1 gerc;:ekle~tirilmemektedir. Net satl~lar, mal sati~lanndan iade ve sat!~ iskontolan'nm dii~lilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satl~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~iland1gmda muhasebele~tirilir: Grup'un mlilkiyetle ilgili tlim onemli riskleri ve kazammlan ahcjya devretmesi, Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve sliregelen bir idari katlhmmm ve satilan mallar lizerinde etkin bir kontroltinlin olmamas1, Gelir tutannm glivenilebilir bir ~ekilde olc;:lilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~1mn olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olc;:iilmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sati~Iar ic;:erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit ak1mlarmm finansman unsuru ic;:erinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yans1t1hr Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolarda yans1t1hr. Grup'un stoklan PC, diz iistli bilgisayar, elektronik ev ilrlinleri, networking lirlinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlanndan olu~maktad1r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gerc;:ekle~ebilir deger, Grup'un sat1~ fiyatmdan tahrnini sat1~ masraflannm dii~lilmesiyle bulunur Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler ic;:in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler ic;:in maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~lilmesi suretiyle mali tablolarda ta~m1r. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek lizere ekonomik omlirler esas almarak a~ag1daki oranlara gore hesaplanmaktad1r. - Makina ve cihazlar - Do~eme ve demirba~lar - Ta~1tlar - Ozel Maliyetler Ekonomik Omilr (yil)

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR 1 ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) - - (Tüm Tutarlar,

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirket 01 Ocak 2013-31 Aralık 2013 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar İÇİNDEKİLER Sayfa -------- Bilanço 1-3 Gelir tablosu

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

Şirket halka açık olup hisse senetleri 15 Mayıs 1995 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir.

Şirket halka açık olup hisse senetleri 15 Mayıs 1995 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ÇBS Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 104824/ 51114 Sicilinde kayıtlı,merkezi İstanbul-Beyoğlu, fabrikası Cumhuriyet

Detaylı

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI...

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı