Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan"

Transkript

1 Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN i<;erdikleri i<;indekiler SAYFA KONSOLiDE BAGIMSIZ inceleme RAPORU... KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLiDE KAR VEYA ZARAR VE DiGERKAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKI~ T ABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~ (*) Bag1mSIZ Denetimden Ge9memi$ Ge9mi$ VARLIKLAR Dip not Referanslan 30 Eyliil Araltk 2012 Donen Varltklar Nakit ve Nakit Benzer1eri Finansa1 Yatmmlar Ticari A1acaklar ili~kili TarajlardanTicari Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger A1acak1ar jfi~kili Tarajlardan Diger Alacaklar ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ttirev Ara91ar Stok1ar Pe~in Odenmi~ Gider1er Cari Donem Vergisiy1e i1gili Varhklar Diger Donen Varhk1ar Duran Varltklar Diger A1acak1ar ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiy1e Deger1enen Yatmm1ar 16 Y atmm Ama9h Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varhklar Maddi 01mayan Duran Varhklar $erejiye 19 -Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar Pe~in Odenmi~ Giderler 15 Erte1enmi~ Vergi Varhg1 TOPLAM VARLIKLAR i1i~iktek i A91k1ay!c1 Not1ar Bu Konsolide Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ay!CIS!d!r. (*) Yeniden dlizen1eme etkileri Not 2.04 kar~1 1 ~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansa1 tab1o1arm dlizen1enmesi notunda a~j.klanm!~tlr.

4 DA TAGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLAR FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Sayfa No: 2 Yeniden Diizenlenmi~(*) BagtmSlZ Denetimden KAYNAKLAR Dipnot Referanslan Ge~memi~ 30 Eyliil 2013 Ge~mi~ K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borylanmalar Uzun Vadeli Borylanmalarm K1sa Vadeli K s mlar1 Diger Finansal Yiikiimliiliikler Ticari Borylar -ili~kili Taraflara Ticari Bor~lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Ticari Bor~lar <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsarnmda Borylar Diger Borylar -ili~kili Taraflara Diger Bor~lar -i!i~kili Olmayan Taraflara Diger Bor~lar Tiirev Araylar Ertelenmi~ Gelirler Donem Kan Vergi Yiikiimliiliigii K1sa Vadeli Kar~litklar - Diger K1sa Vadeli Kar~1ltklar Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Borylanmalar <;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~thklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii Diger Uzun Vadeli Yiikiim!U!Ukler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye Diizeltme Farklar1 Geri Ahnmt~ Paylar (-) Pay lara ili~kin Primler/iskontolar Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan~/Kaytplart Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yabanct Para (:evrim Farklart -Finansal Riskten Korunma Fonu Kardan Aynlan K!Sitlanmt~ Y edekler Geymi~ YJ!lar Kar/Zararlar1 Net Donem Kan/Zarart Kontrol GUcU Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ( ) ( ) ( ) ( ) (462) ili~ikteki Aylk:laytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 k~tl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda aytklanmt~tlr.

5 DATAGA TE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi Sayfa No: 3 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiRTABLOSU (TL) incelemeden incelemeden Yeniden Diizenlenmi~(*) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden Germemi~ Germemi~ Germemi~ Germemi~ Dipnot 1 Ocak Temmuz Ocak Temmuz 2012 Referans1 30 E~liil E~liil E~liil E~liil 2012 SURilURULEN FAALiYETLER Hasilat SatJ~1arm Mali yeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRUT KAR/ZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Sat1~ ve DagttJm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARI I ZARARI Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARI VEYA ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri ( ) ( ) Dtinem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) (1.148) - Ertelenmi~ Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) Donem KariZararmm Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylan ( ) ( ) Pay Ba~ma Kazan~ 36 (0,238880) (0,117657) 0, ,01199 DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandmlacaklar ( ) ( ) Yabanc1 Para <;:evrim Fark ( ) ( ) Nakit Akl~ Riskinden Korunma Kazan~larJ/KaytplarJ (36.802) (29.358) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandtnlamayacaklar Emeklilik Planlarmdan Akttieryal Kazan~ ve Kaytplar DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER ( ) ( ) Toplam Kapsamh Gelir/Giderin Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakllk Paylar ( ) ( ) ili~ikteki A~J.klaytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlaytcJsJdtr. (*) Yeniden dtizenleme etkileri Not 2.04 kar~jl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann dtizenlenmesi notunda a~tklanmt~tjr.

6 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Dllnem KaniZaran Dllnem Net KaniZaran MutabakatJ ile ilgili Dilzeltmeler Dipnot Referanslan Sayfa No: 4 Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden incelemeden Ger_memi~ Ger_memi~ I Ocak2013- I Ocak20I2-30 Eylill Eyliil 2012 ( ) ( ) ( ) I ( ) Amortisman ve itfa Gider1eri ile ilgi1i Dilze1tmeler K1dem Tazminatl Ka~1h~mdaki Art1~ (+) K1dem Tazminatl Odemeleri (-) A1acak1ar Reeskont Tutan ( +) Sa bit K1ymet Sat!~ Kan (-) I Zaran ( +) Bor~ Kar~lhk1annda art1~ (+)I Azah~ (-) Forward Tahakkuku Cari Donem Supheli Alacak Ka~1h~I (+) Konusu Ka1mayan $ilphe1i A1acak Kar~1h~1 (-) Stok De~er Dil~il~ Kar~1h~1 (+) Bor~ Senetleri Prekontu (-) i~tirak De~er Dil~Ok1il~il Kar~1hg.{-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) i~ietme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler Stok1ardaki Artl~l Azah~1a i1gi1i Dilze1tme1er Ticari A1acak1ardaki Arti~IAzah~la i1gili Dilze1tme1er Ahm Satlm ama~h Menku1 K1ymet!erdeki art1~ (-) Ticari Bor~1ardaki Artl~IAzah~1a ilgili DilZe1tme1er Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akl~lan Di~er DOnen Varhk1arda art1~ (-)I azah~ (+) Di~er YilkOm1010k1erde azah~1ar (-)I art1~ (+) Di~er Arti~1ariAzah~lar (+)I(-) Vergi Odeme1eri (-) B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Yatmm Ama~h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Sat1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:1k1~lan Tahsil Edilen Temettiller (+) (19.313) (44.480) (11.304) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.467) (11.218) (9.467) (11.218) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Sermaye Artmmmdan Kaynak1anan Nakit Hisse Senedi ihra~1an Nedeniy1e 01u~an Nakit Giri~1eri (+) K1sa vadeli mali bor~1ardaki art1~ ( +) Uzun vadeli mali bor~1ardaki art1~ (+) Odenen Temett01er (-) Odenen Faiz Finansa1 Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~IAZALI~ D. YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~IAZALI~ E. DONEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ikteki A~Ik1ayicl Not1ar Bu Konso1ide Finansa1 Tab1o1ann Tamam1ayJclsidlr (*) Yeniden dozen1eme etki1eri Not 2.04 ka~11~t1rmah bi1giler ve Onceki donem tarih1i finansa1 tab1o1ann dilzen1enmesi notunda a~lk1anm i ~tlr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) atagate ATA ~~~!SAYAR MALZEMEL~ARET A.$.

7 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR OZKA YNAK DEGiSiM TABLOSU (TL) incelemeden Gefmemq Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Yeniden Pay ihra~ Degerleme ve Dipnot Odenm~ Primleril Ol~iim Kazan~ I Diger Referanslan Sermaye iskontolan Kay1plan Kazanl'f(Kayiplar) Not G~mi~ }'lllar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sat1 ~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir Yabancz para fevrim farklan Riskten Konmma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz Emekli/ik elan/an aktlie!j!.al kazam; ve ':f!l.zejar Not Kar veya Zararda Yeniden Sm111andmlacak Birikm i~ Dieer Kapsamh Gelirler ve Giderler Sayfa No: 5 Birikm~ Karlar Kardan Yabanc1 Para Ayrdan Ge~m~ <:evirim Riskten Korunma Sermaye Kl.Sltlanm ~ YdlarKarl Net Diinem Kan I Farklart Kazanl'f Kay1plan Diizeltme Farklan Yedekler Zararlan Zaran Ozkaynaklji_l'_ ( ) (462) ( ) ( ) (12.417) ( ) ( ) ( ) ( ) incelemeden Ge memi Not Ge9mi~ ydlar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii Odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sail~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir ( ) Yabancz para fevrim farklan ( ) Riskten Kornnma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz ( ) ( ) ( ) (36.802) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (36.802) (36.802) Emek/ilik ejanlarz aktiie!j!.al kazan ve ko~'ejar Not ili~ikteki A9dday c Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tarnanda}'ICISldrr. ( ) (29.358) ( ) dat agate ~T~ BiLGiSAVAA E "LERi TiCARET A.$.

8 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EylUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedik~e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (Sirket) 1992 yllmda Ttirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, bilgisayar ve bilgisayar yan tirtinleri ahm ve sattmtdtr. Sirket' in 30 EylUI 2013 ve tarihi itibariyle en btiytik ortaklan indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.$.% 59,24 (Halka kapah ktstm% 51,74 ve halka ac;tk ktstm% 7,5 olmak Uzere toplam% 59,24), Tayfun Ate~ % 5,00 ve Halka Ac;tk% 35,75'tir. 30 Eyltil 2013 ve tarihi itibariyle Sirket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi Bundan boyle konsolide mali tablolar ve dipnotlannda ~irket ve bagh ortakhgt "Grup" olarak adlandmlacakttr. Grup'un 30 EylUI 2013 tarihi itibari ile ortalama personel saytsi 28 (: 40)'dtr. Grup personelinin tamamt idari personeldir. Grup'un ticaret siciline kaytth adresi Ayazaga Mah. Ayazaga Cendere Cad. No:1312 Si~li I istanbul 'dur. Sirket'in ana merkezi istanbul'dur. 2 MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iliskin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar Grup muhasebe kayttlanm TUrkiye'de gec;erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgt' nca yaytmlanan Tek DUzen Hesap Plant gereklerine gore TL olarak tutmaktadtr. ili~ikteki finansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") htiktimlerine uygun olarak haztrlanmt~ttr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan'm I TUrkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") uygulamaktadtr. Ekli finansal tablolar Grup'un yasal kayttlanna dayandmlmt~ ve gec;erli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan"na gore Sirket'in durumunu laytktyla arz edebilmek ic;in bir taktm dtizeltme ve stmflandtrma degi~ikliklerine tabi tutularak haztrlanmt~ttr. 1 Ocak- 30 Eyltil 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Kastm 2013 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmt~tlr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore dtizenlenmi~ finansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadtr. Yabanc1 Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Grup, fonksiyonel para birimini, ah~ ve satt~lann onemli olc;ude ABD Dolan bazh olmast nedeniyle, 21 no'lu Uluslararasi Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlemi~tir. Buna gore yabanct para i~lemlerinin ABD Dolan'na c;evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Yabanct para i~lemleri, yabanct para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar tizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayttlara ahmr. Her bilanc;o tarihinde, - Parasal yabanct kalemler kapam~ kurlan tizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayttlarda izlenen parasal olmayan yabanct kalemler i~lemin gerc;ekle~tigi tarihteki kurlar Uzerinden, - Yabanct para makul degeri ile kayttlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinin belirlendigi tarihteki kurlar tizerinden ABD Dolan'na c;evrilir. 6

9 DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EyiUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosteri!mi~tir) Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi SPK'ya sunulmak Uzere haztrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar TUrk Lirast olarak sunulmu~tur. ABO Dolan olarak hamlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak TUrk Lirast'na c;:evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Varhk, yukumiuiukler ve donemin finansal tablolanna almmt~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar haric;: ozkaynaklar kalemleri (bazt ozkaynaklar kalemleri haric;:) bilanc;:o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan Uzerinden TUrk Lirast'na c;:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta~mmakta olup bunlara ili~kin c;:evrim farklan ozkaynaklar ic;:erisinde yabanct para c;:evrim farklan hesabmda gosterilmektedir Eyltil 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu ayhk ortalama doviz kurlan kullamlarak TL'ye c;:evrilerek sunulmaktadtr. - Bu i~lemler sonucunda olu~an diger tum farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 30 EyiUI 2013, 31 Araltk 2012 ve 31 Arahk 2011 tarihleri itibariyle TL/ABD Dolan kapam~ kurlan a~agtda bel irtilmi~tir: Tarih ABD Dolan Kuru 30 Ey!UI Arahk ,0342 1,7826 1, YUksek Entlasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almt~ oldugu bir kararla, TUrkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo haztrlayan ~irketler ic;:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gec;:erli olmak lizere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmt ilan ettigi ic;:in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Yliksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolann haztrlanmast ve sunumu uygulamasmt sona erdirmi~tir Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, Grup' un ya dogrudan ve I veya dolaylt olarak sahip oldugu paylar neticesinde soz konusu ~irketlerdeki paylarla ilgili toplam oy kullanma hakktmn% 50' den fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan Uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalanm Grup'un menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve guci1ne sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Baglt ortakhklann bilanc;:o ve karlzarar tablolan Grup'un mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. Grup'un aktifinde yer alan baglt ortakltklann kaytth degeri ile bagh ortakltklann ozsermayeleri kar~tltklt olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ic;:i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk paylarmm bagh ortakhklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonuc;:larmdaki paymt gosterir. Bu detaylar konsolide bilanc;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar baglt ortakltklann paylarma ait azmhk c;:tkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglaytct yuklimluiukleri olmadtgt takdirde azmltklara ait zararlar c;:ogunlugun c;:tkarlan aleyhine sonuc;:lanabilir. Grup'un ortak kontro!unde olan ve finansal ve faaliyet politikalan lizerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irketler ise mu~terek yonetime tabi ortakhklar olarak tammlanmt~ttr. 30 EyiUI 2013 ve tarihi itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sattmt Dirhemi

10 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eylti12013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikt;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Sirket onceki donemde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim BAE Direhmisi sermayeli Datagate International FZE tinvanh Sirket'e kurulu~ a~amasmda% 100 oranmda i~tirak etmi~tir. Datagate International FZE cari donemde konsolidasyon kapsamma dahil edilmi~ olup Sirket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak edildiginden ~erefiye hesaplanmamt~ttr. Bagh ortakhgm bilanc;o ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve Sirket'in sahip oldugu bagh ortakhklann kaytth degeri ile ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde $irket ile bagh ortakhk arasmdaki grup ic;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda kar~thkh olarak elimine edilmi~tir Kar~da~t rmah Bilgiler ve Onceki Don em Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~iia~ttrmah haztrlanmaktadtr. Mali tabla kalemlerinin gosterimi veya smtflandmlmast degi~tiginde kar~tla~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smtflandmhr. SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayth toplanttsmda alman karar uyannca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasast kurumlan ic;in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirlirltige giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanmt~ttr. Ylirlirltige giren bu formatlar uyannca Grup'un finansal durum tablolannda c;e~itli stmflamalar yaptlmt~ttr. Grup'un tarihli finansal durum tablosunda yaptlan stmflamalar ~unlardtr: - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki gelecek aylara ait giderler ile verilen sipari~ avanslan finansal durum tablosunda Pe~in odenmi~ giderler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki pe~in odenen vergi finansal durum tablosunda cari donem vergisiyle ilgili Varhklar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki personele borc;lar ile odenecek sosyal glivenlik kesintisi finansal durum tablosunda r;:ah~anlara saglanan faydalar kapsammda borc;lar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki gelecek aylara ait gelirler ile ahnan sipari~ vanslan finansal durum tablosunda ertelenmi~ gelirler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger finansal yliktimllillikler ic;erisinde gosterilen TL tutarmdaki tlirev arac;lara ili~kin yliklimllillikler finansal durum tablosunda ktsa vadeli tlirev arac;lar olarak smtflandmlmt~tlr. $irket'in 30 Eyltil 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yapilan smtflamalar ~unlardtr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki kur farkt geliri ve gideri'nin (net) TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL' sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin finansman giderlerinde, TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki satt~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic;erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;erisinde smtflandmlmt~ttr Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan finansal varhklar ve yukumltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmast ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmast ya da varhgm gerc;ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmast durumunda mali tablolarda net degerleri tizerinden gosterilmektedirler. 8

11 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit ak1mlan lizerindeki i~lemlerin ve olaylarm etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve glivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalannda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymi~ gibi mali tablolarda geriye donlik olarak da uygulamr. Cari donemde muhasebe politikalarmda a~ag1daki degi~iklik yapiimi~tlr. TMS 19' de yapilan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminati aktueryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tir. Grup yonetimi muhasebe politikasi degi~ikliginin ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolannm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide finansal tablolara ahr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalannda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doni.ik olarak uygulamr ve onceki donem finansal tablolan yeniden dtizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapiidigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin olmadigi haller d1~mda a<;:iklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann yararh omlirlerinin tespiti, k1dem tazminati hesabmda kullamlan akti.ieryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri i<;:in aynlacak kar~ihklar, stok deger dli~lik!ugtinun tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin a<;:iklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde bir degi~iklik yapilmami~tir. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik <;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik <;:evre, gene! olarak nakit yarattlgi ve harcadigi <;:evredir. Ge<;:erli para birimi; mal ve hizmet sat1~lannm en <;:ok etkileyen para birimi, i~<;:ilik v.b. giderlerin ger<;:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Grup Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilan<;:o doneminde tekrar gozden ge<;:irmektedir. UMS 19'de yap1lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan kidem tazminati aktlieryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tlr. $irket yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk 2012 ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolarmm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolann haz1rlanmasmda $irket yonetiminin, raporlanan varhk ve yliktim!u!uk tutarlanm etkileyecek, bilan<;:o tarihi itibari ile muhtemel yliklim!ullik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlanm belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger<;:ekle~mi~ sonu<;:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ge<;:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yapilmakta ve ger<;:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitilmaktadirlar. Finansal tablolara yansitilan tutarlar Uzerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilan<;:o tarihinde var olan veya ileride ger<;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz onlinde bulundurularak yapilan varsay1mlar a~agidadir : K1dem tazminati yliklimltilligi.i aktlieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ art1~lan ve <;:ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 9

12 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) ~irket, sabit k1ymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kahntl deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri ic;:in her yil gozden gec;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir. ~irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not:18-19) ~irket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava ac;:i11p ac;:ilmad1gma bakiimakslzin bu alacaklar ic;:in kar~1hk ay1rmaktad1r. ~irket, alacaklannm ~lipheli hale gelmesini onlemek amac1yla riskli gordligli firmalardan teminat almaktad1r. (Not:lO) Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolara yansitilmi~tlr. Deger dli~iiklliklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklarmda yer alan lirlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate almaktad!r.(not:13) ~irket, distribiitorliiglinli yapm1~ oldugu firmalardan sat1~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktad1r. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazilmaktad1r. (Not:26) 2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutannm glivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Grup'a akmasmm muhtemel olmas1 lizerine alman veya ahnabilecek bedelin gerc;:ege uygun degeri lizerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diziistli bilgisayar, anakart, hardisk, ekran kart! gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan sat1~lanndan olu~maktad1r. Sat1~lann tamami bayiler kanah ile yap1lmakta olup nihai kullamcilara mal sat1~1 gerc;:ekle~tirilmemektedir. Net satl~lar, mal sati~lanndan iade ve sat!~ iskontolan'nm dii~lilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satl~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~iland1gmda muhasebele~tirilir: Grup'un mlilkiyetle ilgili tlim onemli riskleri ve kazammlan ahcjya devretmesi, Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve sliregelen bir idari katlhmmm ve satilan mallar lizerinde etkin bir kontroltinlin olmamas1, Gelir tutannm glivenilebilir bir ~ekilde olc;:lilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~1mn olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olc;:iilmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sati~Iar ic;:erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit ak1mlarmm finansman unsuru ic;:erinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yans1t1hr Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolarda yans1t1hr. Grup'un stoklan PC, diz iistli bilgisayar, elektronik ev ilrlinleri, networking lirlinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlanndan olu~maktad1r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gerc;:ekle~ebilir deger, Grup'un sat1~ fiyatmdan tahrnini sat1~ masraflannm dii~lilmesiyle bulunur Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler ic;:in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler ic;:in maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~lilmesi suretiyle mali tablolarda ta~m1r. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek lizere ekonomik omlirler esas almarak a~ag1daki oranlara gore hesaplanmaktad1r. - Makina ve cihazlar - Do~eme ve demirba~lar - Ta~1tlar - Ozel Maliyetler Ekonomik Omilr (yil)

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett. 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~trkett 30 Eyliil 2008 Hesap DfinemiDeAit Konsolide Mali Tablolar BalImslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Eyliil2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ŞEKER PİLİÇ VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SOLO MALİ TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 30 HAZİRAN 2013 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett. 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irkett 30 Haziran 2008 Hesap Donemine Ait Konsolide Mali Tablolar BagunslZ Denetim Raporu MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 30 Haziran 2008 TARiHLi KONSOLiDE MALi TABLOLAR

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981

Dönen varlıklar toplamı 23.695.670 15.812.981 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Varlıklar Nakit ve nakit benzeri değerler 10.978.395 7.132.273 Ticari alacaklar 9.242.094 7.355.403 Diğer dönen varlıklar

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK-31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN İÇERDİKLERİ İçindekiler

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu a DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2015 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir)

MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) MARTI OTEL i~letmeieri ANONiM ~irketi KONSOLiDE BiLANC;O (Tiim Tutarlar, Tiirk LiraSl olarak gost~tir) incelemeden Ge~memi~ Baglmslz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dlinen Varbklar Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İstanbul, Ekim 2015 07 MAYIS 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR METAL GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2014 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK-30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR X TRADE BROKERS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL)

NET HOLDİNG A.Ş. NTHOL. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) NET HOLDİNG A.Ş. Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş BİLANÇO (YTL) Dipnot Referansları 31.12.26 31.12.25 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 95.42.85 86.37.561 Hazır Değerler 4 12.63.975 1.743.381 Menkul Kıymetler

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REFERANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İstanbul. Ekim 2014 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU

MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP D<>NEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL i~letmeleri ANONiM ~irketi 01 NiSAN 2008-31 MART 2009 HESAP DNEMiNE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETf;i RAPORU MARTI OTEL t~letmeleri ANONtM ~1RKETt MALt TABLOLAR VE AC;IKLAYICI NOTLAR

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi. 01 Ocak-30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi. 01 Ocak-30 Haziran 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Denge Yatırım Holding Anonim Şirketi 01 Ocak- Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 01 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR (Tutarlar

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı