Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan"

Transkript

1 Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN i<;erdikleri i<;indekiler SAYFA KONSOLiDE BAGIMSIZ inceleme RAPORU... KONSOLiDE FiNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLiDE KAR VEYA ZARAR VE DiGERKAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKI~ T ABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZKAYNAK DEGi~iM TABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~ (*) Bag1mSIZ Denetimden Ge9memi$ Ge9mi$ VARLIKLAR Dip not Referanslan 30 Eyliil Araltk 2012 Donen Varltklar Nakit ve Nakit Benzer1eri Finansa1 Yatmmlar Ticari A1acaklar ili~kili TarajlardanTicari Alacaklar -ili~kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger A1acak1ar jfi~kili Tarajlardan Diger Alacaklar ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ttirev Ara91ar Stok1ar Pe~in Odenmi~ Gider1er Cari Donem Vergisiy1e i1gili Varhklar Diger Donen Varhk1ar Duran Varltklar Diger A1acak1ar ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar -ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiy1e Deger1enen Yatmm1ar 16 Y atmm Ama9h Gayrimenkuller 17 Maddi Duran Varhklar Maddi 01mayan Duran Varhklar $erejiye 19 -Diger Maddi Olmayan Duran Varllklar Pe~in Odenmi~ Giderler 15 Erte1enmi~ Vergi Varhg1 TOPLAM VARLIKLAR i1i~iktek i A91k1ay!c1 Not1ar Bu Konsolide Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ay!CIS!d!r. (*) Yeniden dlizen1eme etkileri Not 2.04 kar~1 1 ~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansa1 tab1o1arm dlizen1enmesi notunda a~j.klanm!~tlr.

4 DA TAGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLAR FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) incelemeden Sayfa No: 2 Yeniden Diizenlenmi~(*) BagtmSlZ Denetimden KAYNAKLAR Dipnot Referanslan Ge~memi~ 30 Eyliil 2013 Ge~mi~ K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borylanmalar Uzun Vadeli Borylanmalarm K1sa Vadeli K s mlar1 Diger Finansal Yiikiimliiliikler Ticari Borylar -ili~kili Taraflara Ticari Bor~lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Ticari Bor~lar <;ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsarnmda Borylar Diger Borylar -ili~kili Taraflara Diger Bor~lar -i!i~kili Olmayan Taraflara Diger Bor~lar Tiirev Araylar Ertelenmi~ Gelirler Donem Kan Vergi Yiikiimliiliigii K1sa Vadeli Kar~litklar - Diger K1sa Vadeli Kar~1ltklar Diger Ktsa Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler Uzun Vadeli Borylanmalar <;ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~thklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii Diger Uzun Vadeli Yiikiim!U!Ukler OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye Diizeltme Farklar1 Geri Ahnmt~ Paylar (-) Pay lara ili~kin Primler/iskontolar Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve Ol~iim Kazan~/Kaytplart Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler veya Giderler -Yabanct Para (:evrim Farklart -Finansal Riskten Korunma Fonu Kardan Aynlan K!Sitlanmt~ Y edekler Geymi~ YJ!lar Kar/Zararlar1 Net Donem Kan/Zarart Kontrol GUcU Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ( ) ( ) ( ) ( ) (462) ili~ikteki Aylk:laytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaytctstdtr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 k~tl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann diizenlenmesi notunda aytklanmt~tlr.

5 DATAGA TE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi Sayfa No: 3 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNAN SALT ABLOLAR KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiRTABLOSU (TL) incelemeden incelemeden Yeniden Diizenlenmi~(*) incelemeden Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden Germemi~ Germemi~ Germemi~ Germemi~ Dipnot 1 Ocak Temmuz Ocak Temmuz 2012 Referans1 30 E~liil E~liil E~liil E~liil 2012 SURilURULEN FAALiYETLER Hasilat SatJ~1arm Mali yeti (-) 28 ( ) ( ) ( ) ( ) BRUT KAR/ZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Sat1~ ve DagttJm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARI I ZARARI Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARI VEYA ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) ( ) ( ) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI ( ) ( ) Siirdiiriilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri ( ) ( ) Dtinem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) ( ) (1.148) - Ertelenmi~ Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) Donem KariZararmm Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylan ( ) ( ) Pay Ba~ma Kazan~ 36 (0,238880) (0,117657) 0, ,01199 DiGER KAPSAMLI GELiR KISMI Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandmlacaklar ( ) ( ) Yabanc1 Para <;:evrim Fark ( ) ( ) Nakit Akl~ Riskinden Korunma Kazan~larJ/KaytplarJ (36.802) (29.358) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandtnlamayacaklar Emeklilik Planlarmdan Akttieryal Kazan~ ve Kaytplar DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELiR I GiDER ( ) ( ) Toplam Kapsamh Gelir/Giderin Dagthmt ( ) ( ) Kontrol Gticti Olmayan Paylar Ana Ortakllk Paylar ( ) ( ) ili~ikteki A~J.klaytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlaytcJsJdtr. (*) Yeniden dtizenleme etkileri Not 2.04 kar~jl~ttrmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolann dtizenlenmesi notunda a~tklanmt~tjr.

6 DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Dllnem KaniZaran Dllnem Net KaniZaran MutabakatJ ile ilgili Dilzeltmeler Dipnot Referanslan Sayfa No: 4 Yeniden Duzenlenmi~(*) incelemeden incelemeden Ger_memi~ Ger_memi~ I Ocak2013- I Ocak20I2-30 Eylill Eyliil 2012 ( ) ( ) ( ) I ( ) Amortisman ve itfa Gider1eri ile ilgi1i Dilze1tmeler K1dem Tazminatl Ka~1h~mdaki Art1~ (+) K1dem Tazminatl Odemeleri (-) A1acak1ar Reeskont Tutan ( +) Sa bit K1ymet Sat!~ Kan (-) I Zaran ( +) Bor~ Kar~lhk1annda art1~ (+)I Azah~ (-) Forward Tahakkuku Cari Donem Supheli Alacak Ka~1h~I (+) Konusu Ka1mayan $ilphe1i A1acak Kar~1h~1 (-) Stok De~er Dil~il~ Kar~1h~1 (+) Bor~ Senetleri Prekontu (-) i~tirak De~er Dil~Ok1il~il Kar~1hg.{-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) i~ietme Sermayesinde Ger~ekle~en Degi~imler Stok1ardaki Artl~l Azah~1a i1gi1i Dilze1tme1er Ticari A1acak1ardaki Arti~IAzah~la i1gili Dilze1tme1er Ahm Satlm ama~h Menku1 K1ymet!erdeki art1~ (-) Ticari Bor~1ardaki Artl~IAzah~1a ilgili DilZe1tme1er Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akl~lan Di~er DOnen Varhk1arda art1~ (-)I azah~ (+) Di~er YilkOm1010k1erde azah~1ar (-)I art1~ (+) Di~er Arti~1ariAzah~lar (+)I(-) Vergi Odeme1eri (-) B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Yatmm Ama~h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Sat1~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:1k1~lan Tahsil Edilen Temettiller (+) (19.313) (44.480) (11.304) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (9.467) (11.218) (9.467) (11.218) C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI Sermaye Artmmmdan Kaynak1anan Nakit Hisse Senedi ihra~1an Nedeniy1e 01u~an Nakit Giri~1eri (+) K1sa vadeli mali bor~1ardaki art1~ ( +) Uzun vadeli mali bor~1ardaki art1~ (+) Odenen Temett01er (-) Odenen Faiz Finansa1 Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~IAZALI~ D. YABANCI PARA c;evrimi FARKLARININ NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi UZERiNDEKi ETKiSi NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~IAZALI~ E. DONEM BASI NAKiT VE NAKiT BENZERLERi DONEM SONU NAKiT VE NAKiT BENZERLERi ili~ikteki A~Ik1ayicl Not1ar Bu Konso1ide Finansa1 Tab1o1ann Tamam1ayJclsidlr (*) Yeniden dozen1eme etki1eri Not 2.04 ka~11~t1rmah bi1giler ve Onceki donem tarih1i finansa1 tab1o1ann dilzen1enmesi notunda a~lk1anm i ~tlr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) atagate ATA ~~~!SAYAR MALZEMEL~ARET A.$.

7 DATAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR OZKA YNAK DEGiSiM TABLOSU (TL) incelemeden Gefmemq Kar veya Zararda Yeniden Smdlandmlmayacak Birikmi~ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Yeniden Pay ihra~ Degerleme ve Dipnot Odenm~ Primleril Ol~iim Kazan~ I Diger Referanslan Sermaye iskontolan Kay1plan Kazanl'f(Kayiplar) Not G~mi~ }'lllar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sat1 ~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir Yabancz para fevrim farklan Riskten Konmma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz Emekli/ik elan/an aktlie!j!.al kazam; ve ':f!l.zejar Not Kar veya Zararda Yeniden Sm111andmlacak Birikm i~ Dieer Kapsamh Gelirler ve Giderler Sayfa No: 5 Birikm~ Karlar Kardan Yabanc1 Para Ayrdan Ge~m~ <:evirim Riskten Korunma Sermaye Kl.Sltlanm ~ YdlarKarl Net Diinem Kan I Farklart Kazanl'f Kay1plan Diizeltme Farklan Yedekler Zararlan Zaran Ozkaynaklji_l'_ ( ) (462) ( ) ( ) (12.417) ( ) ( ) ( ) ( ) incelemeden Ge memi Not Ge9mi~ ydlar karlanna transferler Y edeklere transferler Sermaye artmm1 Temettii Odemesi Sermayeye ilave Edilecek i~irak Sail~ Kazanc1 Toplam Kapsamh Gelir ( ) Yabancz para fevrim farklan ( ) Riskten Kornnma Kazan9! Kayzplarz Net donem karz ( ) ( ) ( ) (36.802) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (36.802) (36.802) Emek/ilik ejanlarz aktiie!j!.al kazan ve ko~'ejar Not ili~ikteki A9dday c Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann Tarnanda}'ICISldrr. ( ) (29.358) ( ) dat agate ~T~ BiLGiSAVAA E "LERi TiCARET A.$.

8 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EylUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedik~e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 1 ~irketin ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.$. (Sirket) 1992 yllmda Ttirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, bilgisayar ve bilgisayar yan tirtinleri ahm ve sattmtdtr. Sirket' in 30 EylUI 2013 ve tarihi itibariyle en btiytik ortaklan indeks Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.$.% 59,24 (Halka kapah ktstm% 51,74 ve halka ac;tk ktstm% 7,5 olmak Uzere toplam% 59,24), Tayfun Ate~ % 5,00 ve Halka Ac;tk% 35,75'tir. 30 Eyltil 2013 ve tarihi itibariyle Sirket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh Sirket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi Bundan boyle konsolide mali tablolar ve dipnotlannda ~irket ve bagh ortakhgt "Grup" olarak adlandmlacakttr. Grup'un 30 EylUI 2013 tarihi itibari ile ortalama personel saytsi 28 (: 40)'dtr. Grup personelinin tamamt idari personeldir. Grup'un ticaret siciline kaytth adresi Ayazaga Mah. Ayazaga Cendere Cad. No:1312 Si~li I istanbul 'dur. Sirket'in ana merkezi istanbul'dur. 2 MALi T ABLOLARIN SUNUMUNA iliskin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Temel Esaslar Grup muhasebe kayttlanm TUrkiye'de gec;erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhgt' nca yaytmlanan Tek DUzen Hesap Plant gereklerine gore TL olarak tutmaktadtr. ili~ikteki finansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yaytmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") htiktimlerine uygun olarak haztrlanmt~ttr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yaytmlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan'm I TUrkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") uygulamaktadtr. Ekli finansal tablolar Grup'un yasal kayttlanna dayandmlmt~ ve gec;erli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan TUrkiye Muhasebe Standartlan"na gore Sirket'in durumunu laytktyla arz edebilmek ic;in bir taktm dtizeltme ve stmflandtrma degi~ikliklerine tabi tutularak haztrlanmt~ttr. 1 Ocak- 30 Eyltil 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Kastm 2013 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmt~tlr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore dtizenlenmi~ finansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadtr. Yabanc1 Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Grup, fonksiyonel para birimini, ah~ ve satt~lann onemli olc;ude ABD Dolan bazh olmast nedeniyle, 21 no'lu Uluslararasi Muhasebe Standard! ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlemi~tir. Buna gore yabanct para i~lemlerinin ABD Dolan'na c;evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Yabanct para i~lemleri, yabanct para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar tizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayttlara ahmr. Her bilanc;o tarihinde, - Parasal yabanct kalemler kapam~ kurlan tizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayttlarda izlenen parasal olmayan yabanct kalemler i~lemin gerc;ekle~tigi tarihteki kurlar Uzerinden, - Yabanct para makul degeri ile kayttlarda izlenen parasal olmayan kalemler, makul degerlerinin belirlendigi tarihteki kurlar tizerinden ABD Dolan'na c;evrilir. 6

9 DAT AGATE BiLGiSA Y AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EyiUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosteri!mi~tir) Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasi SPK'ya sunulmak Uzere haztrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar TUrk Lirast olarak sunulmu~tur. ABO Dolan olarak hamlanan finansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak TUrk Lirast'na c;:evrimindeki ana hatlar a~agtda belirtilmi~tir: - Varhk, yukumiuiukler ve donemin finansal tablolanna almmt~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar haric;: ozkaynaklar kalemleri (bazt ozkaynaklar kalemleri haric;:) bilanc;:o tarihi itibariyle olu~an kapam~ kurlan Uzerinden TUrk Lirast'na c;:evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta~mmakta olup bunlara ili~kin c;:evrim farklan ozkaynaklar ic;:erisinde yabanct para c;:evrim farklan hesabmda gosterilmektedir Eyltil 2013 tarihinde sona eren doneme ait gelir tablosu ayhk ortalama doviz kurlan kullamlarak TL'ye c;:evrilerek sunulmaktadtr. - Bu i~lemler sonucunda olu~an diger tum farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili~kilendirilmektedir. 30 EyiUI 2013, 31 Araltk 2012 ve 31 Arahk 2011 tarihleri itibariyle TL/ABD Dolan kapam~ kurlan a~agtda bel irtilmi~tir: Tarih ABD Dolan Kuru 30 Ey!UI Arahk ,0342 1,7826 1, YUksek Entlasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almt~ oldugu bir kararla, TUrkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlan'na uygun mali tablo haztrlayan ~irketler ic;:in, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gec;:erli olmak lizere enflasyon muhasebesi uygulamasmm gerekli olmadtgmt ilan ettigi ic;:in bu tarihten itibaren Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Yliksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama'ya gore finansal tablolann haztrlanmast ve sunumu uygulamasmt sona erdirmi~tir Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, Grup' un ya dogrudan ve I veya dolaylt olarak sahip oldugu paylar neticesinde soz konusu ~irketlerdeki paylarla ilgili toplam oy kullanma hakktmn% 50' den fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan Uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalanm Grup'un menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve guci1ne sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Baglt ortakhklann bilanc;:o ve karlzarar tablolan Grup'un mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. Grup'un aktifinde yer alan baglt ortakltklann kaytth degeri ile bagh ortakltklann ozsermayeleri kar~tltklt olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ic;:i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk paylarmm bagh ortakhklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonuc;:larmdaki paymt gosterir. Bu detaylar konsolide bilanc;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar baglt ortakltklann paylarma ait azmhk c;:tkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglaytct yuklimluiukleri olmadtgt takdirde azmltklara ait zararlar c;:ogunlugun c;:tkarlan aleyhine sonuc;:lanabilir. Grup'un ortak kontro!unde olan ve finansal ve faaliyet politikalan lizerinde onemli derecede etkisi bulunan ~irketler ise mu~terek yonetime tabi ortakhklar olarak tammlanmt~ttr. 30 EyiUI 2013 ve tarihi itibariyle Grup'un konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhgma ili~kin bilgiler a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate International FZE Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sattmt Dirhemi

10 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eylti12013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikt;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Sirket onceki donemde Birle~ik Arap Emirliklerinde mukim BAE Direhmisi sermayeli Datagate International FZE tinvanh Sirket'e kurulu~ a~amasmda% 100 oranmda i~tirak etmi~tir. Datagate International FZE cari donemde konsolidasyon kapsamma dahil edilmi~ olup Sirket'e kurulu~ a~amasmda i~tirak edildiginden ~erefiye hesaplanmamt~ttr. Bagh ortakhgm bilanc;o ve gelir tablosu tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~ ve Sirket'in sahip oldugu bagh ortakhklann kaytth degeri ile ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde $irket ile bagh ortakhk arasmdaki grup ic;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon strasmda kar~thkh olarak elimine edilmi~tir Kar~da~t rmah Bilgiler ve Onceki Don em Tarihli Mali Tablolarm Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek tizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~iia~ttrmah haztrlanmaktadtr. Mali tabla kalemlerinin gosterimi veya smtflandmlmast degi~tiginde kar~tla~tmlabilirligi saglamak amactyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smtflandmhr. SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayth toplanttsmda alman karar uyannca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasast kurumlan ic;in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirlirltige giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanmt~ttr. Ylirlirltige giren bu formatlar uyannca Grup'un finansal durum tablolannda c;e~itli stmflamalar yaptlmt~ttr. Grup'un tarihli finansal durum tablosunda yaptlan stmflamalar ~unlardtr: - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki gelecek aylara ait giderler ile verilen sipari~ avanslan finansal durum tablosunda Pe~in odenmi~ giderler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger donen varhklar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki pe~in odenen vergi finansal durum tablosunda cari donem vergisiyle ilgili Varhklar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki personele borc;lar ile odenecek sosyal glivenlik kesintisi finansal durum tablosunda r;:ah~anlara saglanan faydalar kapsammda borc;lar olarak, - tarihli finansal tablolarda diger borc;lar hesap grubunda bulunan TL tutanndaki gelecek aylara ait gelirler ile ahnan sipari~ vanslan finansal durum tablosunda ertelenmi~ gelirler olarak, - tarihli finansal tablolarda diger finansal yliktimllillikler ic;erisinde gosterilen TL tutarmdaki tlirev arac;lara ili~kin yliklimllillikler finansal durum tablosunda ktsa vadeli tlirev arac;lar olarak smtflandmlmt~tlr. $irket'in 30 Eyltil 2012 tarihli kar veya zarar tablosunda yapilan smtflamalar ~unlardtr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki kur farkt geliri ve gideri'nin (net) TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL' sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin finansman giderlerinde, TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki satt~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic;erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic;erisinde smtflandmlmt~ttr Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan finansal varhklar ve yukumltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmast ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmast ya da varhgm gerc;ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmast durumunda mali tablolarda net degerleri tizerinden gosterilmektedirler. 8

11 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) 2.06 Muhasebe Politikalarmda Degi~iklikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit ak1mlan lizerindeki i~lemlerin ve olaylarm etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve glivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1hr. Muhasebe politikalannda yap1lan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaymi~ gibi mali tablolarda geriye donlik olarak da uygulamr. Cari donemde muhasebe politikalarmda a~ag1daki degi~iklik yapiimi~tlr. TMS 19' de yapilan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminati aktueryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tir. Grup yonetimi muhasebe politikasi degi~ikliginin ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolannm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide finansal tablolara ahr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalannda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doni.ik olarak uygulamr ve onceki donem finansal tablolan yeniden dtizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapiidigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan finansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimklin olmadigi haller d1~mda a<;:iklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklann yararh omlirlerinin tespiti, k1dem tazminati hesabmda kullamlan akti.ieryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri i<;:in aynlacak kar~ihklar, stok deger dli~lik!ugtinun tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktad1r. Kullamlan tahminlere ili~kin a<;:iklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde bir degi~iklik yapilmami~tir. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~ietmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik <;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik <;:evre, gene! olarak nakit yarattlgi ve harcadigi <;:evredir. Ge<;:erli para birimi; mal ve hizmet sat1~lannm en <;:ok etkileyen para birimi, i~<;:ilik v.b. giderlerin ger<;:ekle~tirildigi para birimi, finansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Grup Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilan<;:o doneminde tekrar gozden ge<;:irmektedir. UMS 19'de yap1lan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan kidem tazminati aktlieryal kay1p ve kazan<;:lan diger kapsamh gelirde raporlanmi~tlr. $irket yonetimi muhasebe politikas1 degi~ikliginin 31 Arahk 2012 ve 30 Ey!Ul 2012 tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gorlilmesi nedeniyle ge<;:mi~ donem finansal tablolarmm yeniden dlizenlenmemesine karar vermi~tir. Onemli Muhasebe Degerlendirme, Tahmin ve Varsaytmlart Finansal tablolann haz1rlanmasmda $irket yonetiminin, raporlanan varhk ve yliktim!u!uk tutarlanm etkileyecek, bilan<;:o tarihi itibari ile muhtemel yliklim!ullik ve taahhlitleri ve raporlama donemi itibariyle gelir ve gider tutarlanm belirleyen varsay1mlar ve tahminler yapmas1 gerekmektedir. Ger<;:ekle~mi~ sonu<;:lar tahminlerden farkh olabilmektedir. Tahminler dtizenli olarak gozden ge<;:irilmekte, gerekli dtizeltmeler yapilmakta ve ger<;:ekle~tikleri donemde gelir tablosuna yansitilmaktadirlar. Finansal tablolara yansitilan tutarlar Uzerinde onemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilan<;:o tarihinde var olan veya ileride ger<;:ekle~ebilecek tahminlerin esas kaynaklan goz onlinde bulundurularak yapilan varsay1mlar a~agidadir : K1dem tazminati yliklimltilligi.i aktlieryal varsay1mlar (iskonto oranlan, gelecek maa~ art1~lan ve <;:ah~an aynlma oranlan) kullamlarak belirlenir. (Not:24) 9

12 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) ~irket, sabit k1ymetlerini dogrusal amortisman metoduyla faydah omlir esasma uygun bir ~ekilde amortismana tabi tutmu~tur. Beklenen faydah omlir kahntl deger ve amortisman yontemi, tahminlerde ortaya 91kan degi~ikliklerin olas1 etkileri ic;:in her yil gozden gec;:irilir ve tahminlerde bir degi~iklik varsa ileriye donlik olarak muhasebele~tirilir. ~irketin amortisman hesaplamalan ile ilgili herhangi bir tahmin degi~ikligi bulunmamaktad1r. (Not:18-19) ~irket, alacaklannm tahsil edilmesi konusunda belirsizlik (~liphe) olu~mas1 durumunda dava ac;:i11p ac;:ilmad1gma bakiimakslzin bu alacaklar ic;:in kar~1hk ay1rmaktad1r. ~irket, alacaklannm ~lipheli hale gelmesini onlemek amac1yla riskli gordligli firmalardan teminat almaktad1r. (Not:lO) Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolara yansitilmi~tlr. Deger dli~iiklliklerinin belirlenmesi s1rasmda ~irket stoklarmda yer alan lirlinlerin teknolojik eskimelerini de dikkate almaktad!r.(not:13) ~irket, distribiitorliiglinli yapm1~ oldugu firmalardan sat1~ veya ahm lizerinden daha once belirlenen oranlarda prim almaktad1r. Prim tahakkuklan hakedi~ esasma gore gelir yazilmaktad1r. (Not:26) 2.08 Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutannm glivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlann Grup'a akmasmm muhtemel olmas1 lizerine alman veya ahnabilecek bedelin gerc;:ege uygun degeri lizerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diziistli bilgisayar, anakart, hardisk, ekran kart! gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan sat1~lanndan olu~maktad1r. Sat1~lann tamami bayiler kanah ile yap1lmakta olup nihai kullamcilara mal sat1~1 gerc;:ekle~tirilmemektedir. Net satl~lar, mal sati~lanndan iade ve sat!~ iskontolan'nm dii~lilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satl~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~iland1gmda muhasebele~tirilir: Grup'un mlilkiyetle ilgili tlim onemli riskleri ve kazammlan ahcjya devretmesi, Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve sliregelen bir idari katlhmmm ve satilan mallar lizerinde etkin bir kontroltinlin olmamas1, Gelir tutannm glivenilebilir bir ~ekilde olc;:lilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~1mn olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olc;:iilmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omrii boyunca ilgili finansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sati~Iar ic;:erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit ak1mlarmm finansman unsuru ic;:erinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yans1t1hr Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gerc;:ekle~ebilir degerin dii~lik olamyla mali tablolarda yans1t1hr. Grup'un stoklan PC, diz iistli bilgisayar, elektronik ev ilrlinleri, networking lirlinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlanndan olu~maktad1r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktad1r. Net gerc;:ekle~ebilir deger, Grup'un sat1~ fiyatmdan tahrnini sat1~ masraflannm dii~lilmesiyle bulunur Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler ic;:in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler ic;:in maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~lilmesi suretiyle mali tablolarda ta~m1r. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek lizere ekonomik omlirler esas almarak a~ag1daki oranlara gore hesaplanmaktad1r. - Makina ve cihazlar - Do~eme ve demirba~lar - Ta~1tlar - Ozel Maliyetler Ekonomik Omilr (yil)

13 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eylti12013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Maddi duran varhklar her bilanr,:o donemi itibari ile deger du~uklugu yonunden gozden ger,:irilmektedir Bir maddi duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~1hk aynlmak suretiyle defter degeri geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar ir,:in hesaplanm1~ deger du~uklugu kar~1hgi mevcut degildir. Sabit k1ymetlerin sat1~1 dolayisiyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat1~ fiyatmm kar~iia~tmlmasi sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. Bak1m ve onanm giderleri gerr,:ekle~tigi tarihte gider yaz1hr. Eger bak1m ve onanm gideri ilgili aktifte geni~leme veya gozle gorlinlir bir geli~me saghyorsa aktifle~tirilir Maddi Olmayan Duran Varbklar Maddi olmayan duran varhklar bilgisayar programlan ve haklan gibi satm alma yolu ile iktisap edilmi~ varhklan ir,:ermektedir. i~letme blinyesi ir,:erisinde olu~turulmu~ maddi olmayan duran varhk bulunmamaktad1r. Maddi olmayan duran varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ir,:in enflasyonun etkilerine gore dtizeltilmi~ maliyetlerinden ve 1 Ocak 2005' ten sonra satm ahnan kalemler ir,:in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve tiikenme paylan dii~iilmii~ olarak ifade edilirler. itfa ve tlikenme paylan yararh omiirlerine gore be~ y1l ile on y!lhk slirelerde normal amortisman yontemiyle hesaplamr. Maddi olmayan duran varhklar her bilanr,:o donemi itibari ile deger du~ukiugu yontinden gozden ger,:irilmektedir Bir maddi olmayan duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~1hk aynlmak suretiyle defter degeri geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varhklar ir,:in hesaplanm1~ deger du~iikiugu kar~ihg1 mevcut degildir Varbklarda Deger Dii~iikliigii ~erefiye gibi smirsiz omru olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar ir,:in her y1l deger du~uklugu testi uygulamr. itfaya tabi olan varhklar ir,:in ise defter degerinin geri kazamlmasmm mumkun olmadigi durum veya olaylarm ortaya t,:ikmasi halinde deger du~uklugu testi uygulamr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mas1 durumunda deger du~ukiugu kar~1hgi kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat1~ maliyetleri du~tildukten sonra elde edilen gerr,:ege uygun deger veya kullammdaki degerin bliylik olamd1r. Deger du~iikliigiiniin degerlendirilmesi ir,:in varhklar ayn tammlanabilir nakit ak1mlannm oldugu en du~uk seviyede gruplamr. ~erefiye haricinde deger du~ukiugune tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger du~ukltigunun olas1 iptali ir,:in gozden ger,:irilir Ara~t1rma Geli~tirme Giderleri Yoktur Bor~lanma Maliyetleri Borr,:lanma giderleri gene! olarak olu~tukl an tarihte giderle~tirilmektedirler. Borr,:lanma giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yapimiyla veya Uretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Borr,:lanma giderlerinin aktifle~tirilmesi, harcamalar ile borr,:lanma giderleri gerr,:ekle~tigi zaman ba~lar, ilgili varhk kullamma haz1r hale gelene kadar devam eder. Borr,:lanma giderleri, varhklarm amar,:lanan kullammlanna haz1r olduklan zamana kadar aktifle~tirilmektedirler. Borr,:lanma giderleri, faiz giderleri ve borr,:lanma ile ilgili diger maliyetleri ir,:ermektedir. Grup'un aktifle~tirilen finansman maliyeti bulunmamaktad1r Finansal Ara~lar (ii Finansa/ varlzklar Finansal yatmmlar, gerr,:ege uygun deger fark1 kar -zarar hesaplanna yans1tlian ve gerr,:ege uygun degerinden kay1tlara ahnan finansal varhklar haricindeki varhklar olup gerr,:ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar du~uidukten sonra kalan tutar Uzerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm arar,:lannm ilgili olduklan piyasa tarafmdan belirlenen slirelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri ko~ulunu ta~1yan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kay1tlara ahmr veya kay1tlardan t,:ikanhr. Finansal varhklar "gerr,:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansitllan finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "sat!lmaya haz1r finansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak s1mflandmhr. 11

14 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyllil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikt;e Turk Lirast olarak gosterilmi tir) Etkinfaiz yontemi; Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagjtlimasj yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen omri.i boyunca veya uygun olmas1 durumunda daha k1sa bir zaman dilimi si.iresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugi.inki.i degerine indirgeyen orand1r. Gers;ege uygun deger farki kar-zarar hesaplarma yansitllan finansal varhklar d1~mda smdlandmlan finansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad1r. a) Ger9ege uygun deger farkz kdr veya zarara yansztzlan finansal varlzklar Gers;ege uygun deger fark1 gelir tablosuna yans1tilan finansal varhklar; ahm-satlm amacjyla elde tutulan finansal varhklard1r. Bir finansal varhk k1sa vadede elden S:JkanlmasJ amacjyla edinildigi zaman soz konusu ba~hk altmda smlf1andmhr. Finansal riske kar~1 etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi~ olan ti.irev i.iri.inleri te~kil eden bahse konu finansal varhklar da gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tilan finansal varhklar olarak smd1andmhr. Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varhklar olarak smlflandmhrlar. b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varhklar Grup'un vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme plamna sahip, sabit vadeli bors;ianma aras;ian, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smlf1andmhr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger di.i~i.ikli.igi.i tutan di.i~ulerek kay1tlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. c) Satllmaya hazzr finansal varhklar Satllmaya ham finansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm sat1m amas:h finansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktad1r. Satilmaya haz1r finansal varhklar kay1tlara almd1ktan sonra gi.ivenilir bir ~ekilde ols;ulebiliyor olmas1 ko~uluyla gers;ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Gers;ege uygun degeri gi.ivenilir bir ~ekilde ols;i.ilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul kiymetler mali yet degeriyle gosterilmektedir. SatJlmaya haz1r finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu ti.ir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan is;inde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden ylkanlmasj veya deger di.i~i.ikli.igi.i olmas1 durumunda ozkaynak hesaplanndaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satilmaya haz1r finansal varhk olarak smlf1andmlan ozkaynak aras:ianna yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger di.i~i.i~ kar~1hklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satilmaya ham olarak smlf1andmlan ozkaynak aras;ian haricinde, deger di.i~i.ikli.igi.i zaran sonraki donemde azahrsa ve azah~ deger di.i~i.ikli.igi.i zaranmn muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger di.i~i.ikli.igi.i zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smlf1andmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti i.izerinden deger di.i~i.ikli.igi.i di.i~i.ilerek gosterilir. Kredi ve alacaklar i.izerindeki faizin onemsiz olmas1 durumunda kredi ve alacaklann kay1th degeri makul deger olarak kabul edilir. Finansal varhklarda deger diisiikliigu Gers;ege uygun deger fark1 kar -zarar hesaplarma yans1tilan finansal varhklar d1~mdaki finansal varhk veya finansal varhk gruplan, her bilans:o tarihinde deger di.i~i.ikli.igi.ine ugrad1klarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmad1gma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk Grup'unun gi.ivenilir bir bis;imde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak1mlan i.izerinde yo! as;acag1 olumsuz etki nedeniyle ilgili finansal varhgm deger di.i~i.ikli.igi.ine ugrayacagma ili~kin tarafs1z bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger di.i~i.ikli.igi.i zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar is;in deger di.i~i.ikli.igi.i tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak1mlannm finansal varhgm etkin faiz oram i.izerinden iskonto edilerek hesaplanan bugi.inki.i degeri ile defter degeri arasmdaki farkt1r. 12 datagate A BiLGiSAYAR ~ i TiCARET A.'$.

15 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EylUI2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Bir kar~1hk hesabmm kullamlmast yoluyla defter degeri azaltilm1~ olan ticari alacaklar haricinde, btitun finansal varhklarda meydana gelen, deger dti~tikltigti dogrudan ilgili finansal kay1th degerinden dti~ultir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~1hk hesabmdan dti~tilerek silinir. Kar~1hk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Sat1lmaya haz1r ozkaynak arar;:lan haricinde, deger dti~tikltigti zaran sonraki donemde azahrsa ve soz konusu azah~ deger dti~tikltigti zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilmi~ olan deger di.i~i.ikltigi.i zaran, deger di.i~i.ikltigi.ini.in iptal edilecegi tarihte, yatmmm deger di.i~i.ikltigi.ini.in hir;: muhasebele~tirilmemi~ olmas1 haline gore ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Sat1lmaya haztr ozkaynak arar;:iarmm gerr;:ege uygun degerinde deger di.i~i.ikli.igti sonrasmda meydana gelen art1~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde r;:evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~tmayan ytiksek likiditeye sahip diger ktsa vadeli yatmmlard1r. Oil Finansal vakumliiliikler Grup'un finansal yi.iki.imli.ili.ikleri ve ozkaynak arar;:ian, sozle~meye bagh di.izenlemelere ve finansal bir ytiki.imli.ili.igtin veya ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore smtf1andmhr. Grup' un tum borr;:lan di.i~tildi.ikten sonra kalan varhklanndaki hakk1 temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal arar;:t1r. Belirli finansal ytiktimlultikler ve ozkaynaga dayah finansal arar;:lar ir;:in uygulanan muhasebe politikalan a~ag1da belirtilmi~tir. Finansal ytiktimltiltikler gerr;:ege uygun deger fark1 kiir veya zarara yans1ttlan finansal ytiki.imli.ili.ikler veya diger finansal ytiki.imltiltikler olarak sm1flandmhr. a) Gercege uygun deger (arkz kdr veya zarara yansztzlan finansal vakumliiliik/er Gerr;:ege uygun deger fark1 kiir veya zarara yans1ttlan finansal ytiktimltiltikler, gerr;:ege uygun degeriyle kayda ahmr ve her raporlama doneminde, bilanr;:o tarihindeki gerr;:ege uygun degere gore yeniden degerlenir. Gerr;:ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazanr;: ya da kay1plar, soz konusu finansal ytiktimli.ili.ik ir;:in Odenen faiz tutanm da kapsar. b) Diger finansal yiikiimliiliikler Diger finansal yi.iki.imli.ili.ikler ba~jangtr;:ta i~lem maliyetlerinden armdmlm1~ gerr;:ege uygun degerleriyle muhasebele~tirilir. Diger finansal ytiktimlultikler sonraki donemlerde etkin faiz oram tizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yontemi kullamlarak itfa edilmi~ maliyet bedelinden muhasebele~tirilir. Etkin faiz yontemi, finansal ytiktimltiltigtin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmas1 ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu doneme dagtttlmast yontemidir. (iii) Tiirev tinansal arac/ar Grup yabanc1 para piyasalarmda vadeli i~lem anla~malan yapmaktad1r. Ttirev finansal arar;:lar ilk kay1t anmda ttirev sozle~mesinin imzalandtgt tarihteki piyasa degeri ile kaydedilir ve bunu mtiteakip piyasa degeriyle yeniden degerlendirilir. 30 Eyltil 2013 ve itibariyle mevcut forward sozle~melerinin ilk ah~ degeri ile gerr;:ege uygun degeri arasmdaki farklar UMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalan r;:err;:evesinde kar veya zarar tablosu altmda muhasebele~tirilmi~tir. Riskten korunma muhasebesi ir;:in yeterli ~artlan saglamayan ttirev arar;:larm rayir;: degerlerindeki art!~ veya azah~tan kaynaklanan kazanr;: veya kaytplar dogrudan gelir tablosu ile ili~kilendirilir. Rayir;: degerler mtimktin oldugunca aktif piyasalardaki ger;:erli piyasa fiyatlarmdan, yoksa iskonto edilmi~ nakit ak1mlan ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olam ile belirlenir. Rayir;: degeri pozitif olan ttirevler varhk olarak, rayir;: degeri negatif olan ttirevler ise ytiktimltiltik olarak bilanr;:oda ta~m1rlar. (Not:7) 13

16 DATAGATE BiLGiSAY AR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyliil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;:e Tiirk Lirast olarak gosterilmi~tir) Kur Degi~iminin Etkileri Grup, yabanct para cinsinden yapilan i~lemleri ve bakiyeleri TL' ye c;evirirken i~iem tarihinde gec;erli olan ilgili kurlan esas almaktadtr. Bilanc;oda yer alan yabanc1 para birimi bazmdaki parasal varhklar ve borc;lar bilanc;o tarihindeki doviz kurlan kullamlarak TL'ye c;evrilmi~tir. Yabanc1 para cinsinden olan i~lemlerin TL'ye c;evrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur farki gider veya gelirleri ilgili donemde gelir tablosuna yanstttlmaktadtr. Grup genellikle mal ahmt yaptlgt doviz cinsleri bazmda mal satt~lanm gerc;ekle~tirmektedir. Dolaytstyla onemli bir kur riski ta~tmamaktadtr Pay Ba~ma Kazan~ Pay ba~ma kar, net karm ilgili donem ic;inde mevcut paylann agtrhkh ortalama adedine bo!unmesi ile tespit edilir. TUrkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlanna gec;mi~ ytl karlarmdan dagttttklan "bedelsiz pay" yolu ile arttlrabilmektedirler. Pay ba~ma kar hesaplamrken, bu bedelsiz pay ihract c;tkanlmt~ paylar olarak sayiltr. Dolaytstyla pay ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan agtrhkh pay adedi ortalamast, paylann bedelsiz olarak c;tkanlmasmt geriye donuk olarak uygulamak suretiyle elde edilir Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar Grup, bilanc;o tarihinden sonraki duzeltme gerektiren olaylann ortaya c;tkmast durumunda, mali tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde duzeltmekle yukum!udur. Bilanc;o tarihinden sonra ortaya c;tkan duzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullamctlarmm ekonomik kararlanm etkileyen hususlar olmalan halinde mali tablo dipnotlarmda ac;tklamr Kar~IIIldar, ~arta Bagh Yiikiimliiliikler ve ~arta Bagh Varhklar Kar~nhklar ancak ve ancak Grup'un gec;mi~ten gelen ve halen devam etmekte olan bir yukumllilligu (yasal ya da yaptsal) varsa, bu yukum!ullik sebebiyle i~letmeye ekonomik c;tkar saglayan kaynaklann elden c;tkanlma olasthgt mevcutsa ve yukum!ulligun tutan guvenilir bir ~ekilde belirlenebiliyorsa kayttlara almmaktadtr. Paranm zaman ic;indeki deger kaybt onem kazandtgmda, kar~thklar ileride olu~mast muhtemel giderleri bugunku piyasa degerlerine getiren ve gereken durumlarda yukumllillige ozel riskleri de ic;eren vergi oncesi bir iskonto oramyla indirgenmi~ degeriyle yanstttlmaktadtr. indirgenmenin kullamldtgi durumlarda, kar~thklardaki zaman farkmdan kaynaklanan artt~ faiz gideri olarak kayttlara almmaktadtr. Kar~iltk olarak mali tablolara almmast gerekli tutann belirlenmesinde, bilanc;o tarihi itibariyle mevcut yukum!ulligun ifa edilmesi ic;in gerekli harcama tutannm en gerc;ekc;i tahmini esas ahmr. Bu tahmin yapthrken mevcut tum riskier ve belirsizlikler goz onunde bul undurulmahdtr. ~arta bagh yukumluiukler ve varhklar mali tablolara ahnmamakta ancak mali tablo dipnotlannda ac;tklanmaktadtr. ~arta bagh yilkilmlilllik olarak i~leme tabi tutulan kalemler ic;in gelecekte ekonomik fayda ic;eren kaynaklarm i~letmeden c;tkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagh yilkilmllillik, gilvenilir tahminin yapilamadtgt durumlar haric;, olasthktaki degi~ikligin oldugu donemin mali tablolarmda kar~iltk olarak mali tablolara ahmr Kiralama i~lemleri Kiracz 0/arak Grup Finansal Kiralama Kira konusu mala ili~kin tum onemli risk ve getirilerin kiractya devredilmi~ oldugu kiralamalar finansal kiralama olarak tammlanmakta ve rayic; bedel veya minimum kira odemelerinden hangisi du~ilkse o tutar ile muhasebele~tirmektedir. Finansal kiralama i~leminden kaynaklanan yilkilm!ullik kalan bakiye Uzerinde sabit bir faiz oram saglamak ic;in, odenecek faiz ve anapara borcu olarak ayn~tmlmt~ttr. Finansal kiralama i~lemine konu olan sabit ktymetin ilk edinilme a~amasmda katlamlan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit ktymetler tahmin edilen ekonomik omilrleri ilzerinden amortismana tabi tutulur. Grup'un finansal kiralama konusu varhklarmm net defter degerine ve kiralama konusu varhklara ili~kin bilgilere Not:18'de yer verilmi~tir. Grup' un finansal kiralama borc;ianna ili~kin bilgiler Not:8'de yer almaktadtr. Operasyonel Kiralama Kiralayamn, maim tilm risk ve faydalanm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak adlandmhr. Bir operasyonel kiralama ic;in yapilan kiralama odemeleri, kiralama silresi boyunca normal yonteme gore gider olarak kayttlara almmaktadtr. Kiract stfatt ile taraf olunan kira sozle~meleri istanbul, Ankara, izmir, datagate ilgisayar i TiCARET A.$.

17 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyltil2013 Tarihinde Sana Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Diyarbak1r otis ve depo kiralamalanna ve ara<;: kiralanna ili~kindir. Y1lhk kira odemeleri kira sliresi boyunca dogrusal yontemle gider yaz1lmaktadir. Kiralayan Olarak Grup Operasyonel Kiralama Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit k1ymetleri bilan<;:oda sabit k1ymetin i<;:erigine gore gostermektedir. Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama sliresi boyunca normal yontemle gelir olarak kay1tlara almmaktad1r.kiraya veren s1fat ile taraf olunan kira sozle~meleri ise Grup'un faaliyet gosterdigi ana binanm kti<;:lik kisimlannm konsolidasyon kapsammda olmayan grup ~irketlere ve bir adet grup d1~1 ~irkete otis ve depo olarak kiralanmasmdan kaynaklanmaktad1r ili~kili Taraflar Bu mali tablolann amac1 dogrultusunda ortaklar, list dlizey yoneticiler ve Yonetim Kurulu liyeleri, aileleri ve onlar tarafmdan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakhklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi~lerdir. ili~kili taraflarla ger<;:ekle~tirilen i~lemler ve bakiyeler Not:37'de yer almaktad1r Devlet Te~vik ve Yardimlar Yoktur Yatmm Ama~h Gayrimenkuller Grup'un 30 Eyllil2013 ve tarihleri itibariyle yatmm ama<;:h gayrimenkulli mevcut degildir. Yatmm ama<;:h gayrimenkuller, kira veya deger art1~ kazanc1 elde etmek amac1yla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet degerinden birikmi~ amortisman ve birikmi~ deger dii~uklliklerinden sonraki tutarlar ile gosterilmektedir. Kabul goren kriterlere uymas1 durumunda bilanyoda yer alan tutara, var olan yatmm ama<;:h gayrimenkullin herhangi bir k1smm1 degi~tirmenin maliyeti dahil edilir. Soz konusu tutara, yatmm ama<;:h gayrimenkullere yaplian glinllik bak1mlar dahil edilmez. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktitin maliyetini iz bedel degerine getirmek lizere ekonomik omlirler esas almarak y1lhk% 2 oranlara gore hesaplanmaktad1r. Yatmm ama<;:h gayrimenkullerin kullamm d1~1 kalmalan veya satlimalan durumunda, bilan<;:odan <;:Ikart1hrlar. Bu gayrimenkullerin sat1mlanndan dogan kar veya zarar gelir tablosunda gosterilir Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi~ vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan olu~ur. Cari vergi Cari yli vergi ylikiimlliliigli, donem kannm vergiye tabi alan k1sm1 Uzerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger ylilarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hari<;: tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Grup'un cari vergi yliklimltiltigli bilan<;:o tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli ol9lide yasalla~m1~ vergi oram kullamlarak hesaplanm1~t1r. Ertelenmi vergi Ertelenen vergi yliklimliiliigli veya varhg1, varhklann ve yliklimllilliklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki ge<;:ici farkhhklarm bilan<;:o yontemine gore vergi etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlan dikkate almarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yliklimlliliikleri vergilendirilebilir ge<;:ici farklann tlimli i<;:in hesaplamrken, indirilebilir ge<;:ici farklardan olu~an ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ~artlyla hesaplanmaktad1r. $erefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yliklimlliliiklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen ge<;:ici zamanlama farklanna ili~kin olarak ertelenen vergi yliklimliiltigli veya varhg1 hesaplanmaz. Ertelenen vergi yliklimliiliikleri, Grup'un ge<;:ici farkhhklann ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkma olas1hgmm dli~lik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakhklanndaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge<;:ici farklarm tlimli i9in hesaplamr. Bu tlir yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir ge<;:ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~artlyla hesaplanmaktad1r. 15 _, ij) datagate / ;;;,)GAT~GiSAYAR M AL Z E M EL~ ARET A.$.

18 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 Eyliil2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Turk Liras1 olarak gosterilmi~tir) Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilan90 tarihi itibariyle gozden ge9irilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine imkan verecek dtizeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad1g1 ol9lide azalt!hr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yliklimlti!ukleri varhklarm ger9ekle~ecegi veya yliktim!u!uklerin yerine getirildigi donemde ge9erli olmas1 beklenen ve bilan9o tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli ol9ude kanunla~m1~ vergi oranlan (vergi dlizenlemeleri) Uzerinden hesaplamr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yliklimliiltiklerinin hesaplanmas1 s1rasmda, Grup'un bilan90 tarihi itibariyle varhklarmm defter degerini geri kazanma ya da yliklimliiltiklerini yerine getirmesi i9in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonu9lan dikkate ahmr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yliktim!u!ukleri, cari vergi varhklanyla cari vergi yliklimltiltiklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve yliklimlti!uklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve yliklimliiltiklerini netle~tirmek suretiyle odeme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Donem cari ve ertelenmi~ vergisi Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bor9 olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme birle~melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm ahnan bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, yliktimltillik ve ~arta bagh bor9lanmn ger9ege uygun degerinde elde ettigi paym satm ahm maliyetini a~an kismmm belirlenmesinde vergi etkisi goz onlinde bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi i9ermektedir. Grup, donem sonu9lan lizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktad1r. Vergi varltk ve Yukumluluklerinde Netle~tirme Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu i9in netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktifve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir <;ah~anlara Saglanan FaydalariKidem Tazminatlan Tlirkiye'de ge9erli i~ kanunlan geregi emeklilik ve k1dem tazminatl provizyonlan ili~ikteki finansal tablolarda ger9ekle~tik9e provizyon olarak aynlmaktad1r. Glincellenmi~ olan UMS 19 " (:alt~an/ara Saglanan Faydalar" Standard! uyarmca soz konusu tlirdeki odemeler tammlanm1~ emeklilik fayda planlan olarak nitelendirilir. Ekli mali tablolarda kidem tazminatl yliklimllilligli, gelecek yillarda odenecek emeklilik tazminatmm bilanyo tarihindeki degerinin hesaplanmas1 amac1yla enflasyon oranmdan anndmlm1~ uygun faiz oram ile iskonto edilmesi ile bulunan tutar olarak mali tablolara yans!tilml~tlr. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz mali yeti faaliyet sonu9lannda kidem tazminat gideri olarak gosterilmektedir Nakit Ak1m Tablosu Nakit ve nakit benzeri degerler bilan9oda maliyet degerleri ile yansltllmaktad!rlar. Nakit ak1m tablosu i9in dikkate alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi yliksek yatmmlan i9ermektedir. Nakit ak1m tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1mlan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bi9imde Slmflandmlarak raporlamr.i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlan, Grup'un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlanm gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit ak1mlan, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve finansal yatmmlar) kulland!gl ve elde ettigi nakit ak1mlanm gosterir. Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak1mlan, Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland!gl kaynaklan ve bu kaynaklarm geri odemelerini gosterir Gelir Tahakkuklan Grup'un satl~lnl ger9ekle~tirdigi Urlinlerin tamamma yak1m yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlarm bir k1srnl yurtd1~1 firmalardan bir k!srnl ise yurtd1~1 firmalann Tlirkiye'deki yerle~ik kurulu~lanndan veya Tlirkiye'de yerle~ik kurulu~lardan ger9ekle~tirilmektedir. Yurti9i veya yurt d1~1 firmalan tarafmdan verilen hedeflerin ger9ekle~mesine bagh olarak "rebate", "risturn", "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir tak1m bedeller ahnmakta veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller sat!cl firmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlarm saglanmas1 ile bilan9onun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. Sat1c1 firmalar tarafmdan "rebate", "risturn", "sell out", "bonus" ve "credit note" ad1 altmda dlizenlenen belgeler (veya Grup tarafmdan dtizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir. 16 atagate E il.sayar MALZEMcLER~ ET A.$.

19 DATAGATE BiLGiSAYARMALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EyiU12013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikc;e Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir) Garanti Kar~IIIIdari Grup, bili~im teknolojileri ilrilnlerinin Tiirkiye distribilttirlilgilnil yapmaktad1r. Sat1~1 gerc;:ekle~en ilrilnlerin garantileri ilretici firmalar tarafmdan atanan ~irketler tarafmdan verilmektedir. Garanti kapsammda taraflmlza sunulan ilrilnler bayilerden gelmekte ve ilreticilere veya ilreticilerin atad1g1 firmalara tamir bak1m ic;:in gonderilmektedir. Tamir bak1m sonras1 garanti kapsammda degi~tirilmesi gereken ilrilnler ic;:in mil~terilere yeni ilrilnler verilmekte, tutan ilretici firmalara fatura edilmektedir. Garanti kar~1hgl yilkilmlillilgilmilz bulunmamaktad1r Yeni ve Revize Edilmi~ Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlan i) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ge~erli olan yeni standart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: TFRS (Degi~iklik) "TFRS'nin ilk Defa Uygulanmas1" (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemlerinde gec;:erli olacakt1r.) Yapilan degi~iklik, ilk kez TFRS uygulayan ~irketlerin piyasa faiz oramndan daha dil~ilk bir faiz oram ile kulland1klan kamu kredilerinin muhasebele~tirilmesine ili~kin dilzenlemeleri ic;:ermektedir. TFRS 7 (Degi~iklik) "Finansal Arac;:lar: Ac;:1klamalar" (I Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erli olacakt1r ve geriye donilk olarak uygulanacakt1r.) Dipnot ac;:1klamalannm detaylandmlmasma ili~kin hilkilmler ic;:ermektedir. Degi~iklikle TFRS ve diger standartlara gore haz1rlanml~ mali tablolarm kar~ila~tmlabilirliginin arttmlmas1 amac;:lanml~tlr. TFRS 10 "Konsolide Finansal Tablolar" (I Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erli olacakt1r ve gec;:mi~e donilk olarak uygulanacakt1r. TFRS II Mil~terek Dilzenlemeler ve TFRS I2 Diger i~letmelerdeki Yatmmlarm Ac;:1klamalan standartlarmm da aym anda uygulanmas1 ~art1 ile erken uygulamaya izin verilmi~tir.) Mil~terek yonetilen i~ ortakhklarmm ve mli~terek faaliyetlerin nasil muhasebele~tirilecegi dtizenlenmi~tir. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardmm konsolidasyona ili~kin k1sm1mn yerini alm1~tlr. Hangi ~irketlerin konsolide edilecegini belirlemede kullamlacak yeni bir "kontrol" tamm1 yap!lmi~tlr. TFRS II "Mil~terek Dilzenlemeler" (I Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erli olacakt1r ve gec;:mi~e donilk olarak uygulanacakt1r. TFRS IO Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS I2 Diger i~letmelerdeki Yatmmlann Ac;:1klamalan standartlarmm da aym anda uygulanmas1 ~art! ile erken uygulamaya izin verilmi~tir.) Mil~terek yonetilen i~ ortakhklannm ve mil~terek faaliyetlerin nasil muhasebele~tirilecegi dilzenlenmi~tir. Yeni standart kapsammda, art1k i~ ortakhklarmm oransal konsolidasyona tabi tutulmasma izin verilmemektedir. TFRS I2 "Diger i~letmelerdeki Yatmmlarm Ac;:1klamalan" (I Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erli olacaktlr ve gec;:mi~e donilk olarak uygulanacakt1r. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS II Mil~terek Dilzenlemeler standartlannm da aym anda uygulanmas1 ~art1 ile erken uygulamaya izin verilmi~tir.) Bir i~letmenin katihmmm oldugu ~irketlere ait olan konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolara ili~kin ileri dilzeyde ac;:1klamalar getirmi~tir. TFRS 13 "Gerc;:ege Uygun Degerin Olc;:ilmli" (Bu standart I Ocak 2013 ve sonrasmda sona eren hesap donemlerinden itibaren ileriye dogru uygulanacaktlr. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Standart gerc;:ege uygun deger olc;:umleri ic;:in rehber niteligindedir ve gerc;:ege uygun degerin TFRS kapsammda nas1l olc;:ulecegini ac;:iklamaktad!r. Bu standart gerc;:ege uygun deger olc;:umleri ile ilgili ek ac;:1klama yliktimltiltikleri getirmektedir. TMS I (Degi~iklik) "Finansal Tablolann Sunumu" (I Temmuz 20I2 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erlidir ve gec;:mi~e donlik uygulanacakt1r.) Yapilan degi~iklikle diger kapsamh gelir tablosunda gosterilen kalemlerin sadece gruplamas1 degi~mektedir. Takip eden donemlerde gelir tablosunda smdlanma olas1hg1 olan kalemler ile boyle bir olas1hk olmayan kalemler ayn guplar halinde raporlanacakt1r. TMS I9 (Degi~iklik) "Cah~anlara Saglanan Faydalar" (I Ocak 2013 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ic;:in gec;:erli olacakt1r ve gec;:mi~e donilk olarak uygulanacaktlr.) Yapilan degi~iklikle I7.LGiSAYAR TiCARET A.$.

20 DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 30 Ey!Ul2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikr;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) uygulamaya ili~kin a~tklamalar geni~letilmi~ ve ktdem tazminatt hesabmda koridor metodu ytirtirltikten kaldmlmt~ttr. Degi~iklik aynca, finansal giderlerin net fonlama esasma gore hesaplanmast ve ktsa uzun vade aynmmm personelin haketme prensibine gore degil, tahmini odeme tarihine gore yaptlmast konusunda htiktimler i~ermektedir. TMS 27 (Degi~iklik) "Bireysel Finansal Tablolar" TFRS 10 ve TFRS 11 'in yaymlanmasma paralel olarak bazt degi~iklikler yaptlmt~ttr. TMS 27 sadece bagh ortakhk, mti~tereken kontrol edilen i~letmeler ve i~tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele~tirilmesini i~ermektedir. Ge~i~ htiktimleri TFRS 10 ile aymdtr. TMS 28 (Degi~iklik) "i~tirakler ve i~ Ortakhklarmdaki Yatmmlar" TFRS 11 ve TFRS 12'nin yaymlanmasma paralel olarak bazt degi~iklikler yaptlmt~tlr. Yaptlan degi~iklikle TMS 28 i~tirakler ve i~ Ortakhklanm kapsamaktadtr. Degi~iklik sonrasmda TMS 28 sadece bagh ortakhk, mti~tereken kontrol edilen i~letmeler ve i~tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele~tirilmesini i~erir hale gelmi~tir. Cari donemde ytirtirltige giren standart ve yorumlarm Grup mali tablolanna a~agtda a~tklananlar d1~mda onemli bir etkisi olmamt~tlr. TMS 1 'de yaptlan degi~iklik ile diger kapsamh gelir tablosunda gosterilen kalemlerin sadece gruplamast degi~tirilmi~ ve takip eden donemlerde gelir tablosunda smtflanma olasthgi olan kalemler ile boyle bir olasihk olmayan kalemler ayn guplanarak raporlanmt~tlr. Yap1lan degi~iklikler ge~mi~e dontik olarak uygulanmt~ttr. TMS 19'da yaptlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan k1dem tazminati akttieryal kaytp ve kazan~lan diger kapsamh gelirde raporlanmt~tlr. Sirket yonetimi muhasebe politikast degi~ikliginin 30 Haziran 2013 tarihi itibanyla sona eren hesap donemindeki finansal tablolara olan ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle etkisini degerlendirmi~ ge~mi~ donem finansal tablolarmm yeniden dtizenlenmemesine karar vermi~tir. ii) 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle yiiriirliige girmemi~ ve Grup tarafmdan erken uygulama tercihi kullamlmami~ yeni standart, degi~ildik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: TFRS 9 "Finansal Ara~lar: Smtflandtrma ve A~tklama" (Arahk 2011 'de yaptlan degi~iklikler ile uygulama tarihi 1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemlerinde ge~erli olacak ~ekilde otelenmi~tir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Bu standart, finansal varhklann, i~letmenin finansal varhklanm yonetmede kullandtgt model ve sozle~meye dayah nakit akt~ ozellikleri baz almarak smtflandmlmasmt ve daha sonra ger~ege uygun deger veya itfa edilmi~ maliyetle degerlenmesini gerektirmektedir. TMS 32 (Degi~iklik) "Finansal Ara~lar: Sunum" (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri i~in ge~erli olacakt1r ve ge~mi~e donlik olarak uygulanacakt1r.) Yaptlan degi~iklikle standartta bulunan uygulama rehberi gtincellenmi~tir. Bu glincelleme ile mali tablolarda bulunan finansal varhk ve ytiktimltiltiklerin netle~tirilmesi konusundaki uygulamaya a~1khk getirilmesi ama~lanmi~tir. UFRYK 20 "Yertistli Maden i~letmelerinde Dretim A~amasmdaki Hafriyat Maliyetleri" (1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasmda ba~layan finansal donemler i~in ytirlirllige girecek olup erken uygulamaya izin verilmektedir) Sirketlerin kar~tla~ttrmah olarak sunulan donemin ba~mdan itibaren Uretim a~amasmda olu~an hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamalan gerekecektir. Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olast etkisi degerlendirilmekte olup Grup Yonetimi yukandaki standart ve yorumlann Grup'un mali tablolan Uzerinde onemli bir etki yaratmasmt beklememektedir 18

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı