indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi"

Transkript

1 indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN i<;erdikleri i<;indekiler SAYFA KONSOLiDE inceleme RAPORU... KONSOLiDE BiLAN<;OLAR KONSOLiDE KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZSERMAYE DEGi~iM TABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A. ~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;::O) (TL) incelemeden Ge~memi~ Bagmzstz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dip not Referanslan Diinen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar 7 Ticari Alacaklar ili~kili TaraflardanTicari Alacaklar I I ili~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar IO 388. I Diger Alacaklar II 776.I02 -ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar I I ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 11 I93.0I9 Ti.irev Ara~tlar 12 Stok1ar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle i1gili Varhklar Diger Donen Varhklar Duran Varhklar Finansa1 Yatmm1ar Diger A1acak1ar ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar I5 Ozkaynak Yontemiy1e Degerlenen Yatmm1ar Yatmm Ama~th Gayrimenkuller Maddi Duran Varhk1ar Maddi 0 1mayan Duran Varhklar Serejiye I9 I Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar I Ertelenmi~ Vergi Varllg TOPLAM V ARLIKLAR I I I I ili~ikteki A~tik 1 ayici Not1ar Bu Konsolide Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ayiciSidir.

4 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;:O) (TL) incelemeden Sayfa No: 2 Bagtmstz Denetimden KAYNAKLAR K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borrrlanmalar Uzun Vadeli Borr,:lanmalann K1sa Vadeli Kisimlan Diger Finansal Ytiktimltiltikler Ticari Borr,:lar -ili~kili Taraflara Ticari Borr;lar - ili~kili Olmayan Taraflara Ticari Borr;lar <;:ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borr,:lar Diger Borr,:Iar -ili~kili Taraflara Diger Borr;lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Tiirev Arar,:lar Ertelenmi~ Gelirler Donem Kan Vergi Ytiktimliiliigii K1sa Vadeli Kar~1hklar - Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger K1sa Vadeli Yiiktimliiltikler Uzun Vadeli Yiikiimliiltikler Uzun Vadeli Borr,:Ianmalar <;:ah~anlara Saglanan Faydalara 1Ii~kin Uzun Vadeli Kar~1hklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <;:evirim Farklan Geri Ahnm1~ Paylar (-) Paylara ili~kin Primler I iskontolar ( Hisse Senedi ihrav Primleri) Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve Olr;um Kazanr;/Kayzplarz Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler -Yabancz Para C::evrim Farklarz -Finansal Riskten Korunma Fonu Kardan Aynlan Kisitlanmi~ Yedekler Ger,:mi~ Y11lar Kar/Zararlan Net Donem Kan/Zaran Kontrol Giicii Olmayan Paylar TOP LAM KA YNAKLAR Ger;memi~ Ger;mi~ Dipnot Referanslan ( ) ( ) ( ) ( ) ili~ikteki Ar,:Iklayici Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayiCISidir. ~ NDEX.. ipt6}:1'(,s B il G i SAYA~ TEMLERi M~.i K SANAY.. CARET A.$. verg1 No: Sicil o:

5 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) incelemeden Yeniden Diizenlenmi$ (*) incelemeden Dipnot Ge~memi$ 1 Ocak 2014 Ge~memi$ 1 Ocak 2013 Referans1 31 Mart 2013 SURDURULEN FAALiYETLER Has1lat Sat1~lann Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR/ZARAR Genet YOnetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, SatJ ~ ve Dag tjm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlann Kar I Zararlanndan Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 (14.040) FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARI/ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI SUrdUrUlen Faaliyet1er Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Ge1ir/Gideri 35 (21.613) ( ) Dl)nem Kar/Zararmm DagJhmJ Kontrol Gucu Olmayan Paylar ( ) Ana Ortakhk Paylan Pay Ba ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR Kar veya Zarar 01arak Yeniden SmJflandm1mayacaklar ( ) Emeklilik Plan! ann dan Akttieryal Kazan<;: yada Kay1plar ( ) Azmhk Akttieryal Kazan<;: ve Kay1plar Kar veya Zarar 01arak Yeniden SmJflandm1acaklar Yabanc1 Para <;:evrim Farkl Nakit Ak ~ Riskinden Korunma Kazan<;:lan/Kay plan Diger Kapsamh Gelir/Gider Dagli m Kontrol Gucu Olmayan Paylar Ana Ortakhk Pay! an ili~ikteki A<;:iklay c Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaylclsldlr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 kar~ila~tlrmah bilgiler ve onceki dtinem tarihli finansal tablolarm diizenlen~g;4n.g!h!llilis~ ml~tlr. I EX in~s BiLGiS~YA SISTEMLE Ri MUH. LiK SA VE TiCARET A. $. """~'~~ ~ ~nn :J Ft,_ s ~ : 1 No:

6 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) incelemeden Dipnote Referanslan Ge{:memi~ 1 Ocak Mart2014 Sayfa No: 4 incelemeden Ge{:memi~ 1 Ocak Mart2013 A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI SiirdiirUien Faaliyetler Vergi Oncesi Kan I (Zaran) Don em Net KaniZaran Mutabakatt ite itgili Diizeltmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Dozeltmeler K1dem Tazminati Kar~1hgmdak:i Art1~ (+) K1dem Tazminati Odemeleri (-) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Sabit K1ymet Sati~ Kan (-) Zaran (+) Bor9 Kar~1hklanndaki Art1~(+) Azah~ (-) Cari D6nem ~Opheli Alacak Kar~Ihgi (+) Konusu Kalmayan ~Opheli Alacak Kar~Ihgi (-) Stok Deger Do~o~ Kar~Ihg1 (+) Bor9 Senetleri Prekontu (-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) Menkul K1ymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazan9lar (-) i letme Sermayesinde Ger~ekle en Degi imler Stoklardaki Art1~ IAzah~la ilgili Dozeltmeler Ticari i~iemlerdek i ve Diger Alacaklardak:i Art1~(-) Ahm Sat1m ama9h Menkul K1ymetlerdeki art1~ (-) Ticari Bor9lardak:i Ve Diger Bor9lardaki azah~(-) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Aki lan Diger D6nen Varhklarda art1~ (-)I azah~ (+) Konsolidasyondan Gelen Nakit Deger Diger Yokomloloklerde azah~lar (-)I art1~ (+) Diger Arti~lariAzah~lar (+)1(-) Vergi Odemeleri (-) ( ) ( ) (55.594) (12.279) (72.178) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11.587) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Yatmm Ama9h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Sati~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:Iki~lan C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI K1sa vadeli mali borc;:lardaki arti~ (+) Uzun vadeli mali bor9lardak:i art1~ (+) Odenen TemettOler (-) Faiz Odemeleri (-) Finansal Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~IAZALI~ ( ) ( ) ( ) ( ) (51.854) ( ) ( ) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~IAZALI~ ( ) D. DONEM BA~I NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR ili~ikteki Ac;:JklayJcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJCISJdJr.

7 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A. ~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 OZKA YNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) i11celemedell Ger;mem4 Kar veya Zararda Yeniden Sm fland1rdmayacak Birikmi$ Diger Kapsaml1 Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi$ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Birikmi~ Karlar Dipnot Referanslan Odenmi$ Sermaye Geri Ahnml$ Paylar Pay ihra~ Primleril iskontolan Yeniden De~er l eme ve O l ~iim Kazan~/ Kay1plan Diger Kazanl'f(Kay plar) Yabanc1 Para (:evirim Farklar1 Riskten Korunma Kazan~ Kaytplan Sermaye Cevirim Farklan Kardan Ayrdan KJSJtlanml$ Yedekler Ge~mij YlllarKar /Zararlan Net DOnem Kan/ Zaran Ana Ortakhga A it Ozkaynaklar Kontrol Giicil OJ mayan Paylar Ozkaynaklar I Ocak2014 Not Geymi$ yillar karlarma transferler ( ) Yedeklere transferler Sermaye artmmt Temetto Odemesi Paylann Geri Ahm i~lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artlj/ Azah~ Kapsamh Gelir Yabanc1 para crevrim farklan Net donem kan ( ) Emeklilik planlan aktaeryal kazanc ve kay1plar Not ( ) Ye11iden Diizenlenmi$ (*) incelemeden Gep11emcy I Ocak 2013 Not ( ) (12.855) ( ) Geymi~ ylilar karlanna transfcrler Yedeklere transferler Sermaye artmm1 TemettO Odemesi Paylann Geri Ahm i~jemleri Nedeniyle Meydana Gelen ArtJ!fAzah ~ ( ) Kapsamh Gelir Yabancr para fevrim Jark/an Risk/en Konmma Kazan9-f Kaytplart Net donem kart ( ) Emekli Planlarmdan Aktilerya/ Kcuam; ve Kay1plar ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2013 Not ( ) - ( ) (4.846) ( ) ili ~ ikteki Acr1klayJc1 Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJciSidlr. (*) Yeniden dozenleme etkileri Not 2.04 kar~lia~tlrmah bilgiler ve Clnceki donem tarihli finansal tablolarm dozenlenmesi notunda acrlklanml~tlr. inde~ LGiSAYAR SiSTEMLERI MUHEN., 1 SANAYi V T ARET A. S VtlrQi No:. 78Cl02MGS ~o :

8 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.$. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak go ste r ilmi~t ir) 1 $irket'in ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.$ y1lmda Tiirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, her tiirlii bili~im iiriinlerini yurti.yi ve yurtd1~mdan tedarik etmek suretiyle bili~im sektoriinde faaliyet gosteren bayilere toptan ticareti yapmaktrr. $irket Sermaye Piyasas1 Kurulu'na (SPK) kay1th olup Haziran 2004' de hisselerinin %15,34'ii Borsa istanbul' a kote edilmi~tir. ve tarihleri itibariyle $irket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhklan a~ag 1da yer almaktad1r: Dogrudan Dolayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri AS. Bilgisayar ve aksamlan (Datagate) ahm satlmi ,24 59,24 Neotech Teknolojik Driinler Dag. AS. Ev elektronigi iiriinleri (Neotech) altm satimi ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos) Lojistik ,99 99,99 Artlm Bili~im <;oziim ve Dagitim A.$. Bili~im iiriinleri yedek (Art1m) par.ya ahm - sat1m ,00 51,00 indeks International FZE (Indeks FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi Datagate International FZE (Datagate FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi - 59,24 ve tarihleri itibariyle Sirket' in ozkaynak yontemi ile muhasebele~tirilen mii~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~ag1da yer almaktadrr: - Dogrudan Do1ayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~im Uriinleri Dag1t1m A.$. Network iiriinleri ahm (Neteks) - sat1m ,00 50,00 Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.S., Neotech Teknolojik Uriinler Dag. A.$., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$., Artim Bili~im <;oziim ve Dag1t1m A.$. ve indeks International FZE, ve Datagate International FZE'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~im Uriinleri Dagitim A.$. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. $irket'in en biiyiik ortag1 Nevres Erol Bilecik (% 35,93)'dir y1lmm ii.y ayltk doneminde Grup'un.yah~an ortalama personel sayisi347 dir. (2013 Y1h: 355 ). Grup personelinin tamam1 idari personeldir. $irket'in ticari sicile kay1th adresi Merkez Mahallesi Erseven Sokak No: 8/1 Kag1thane /istanbul'dur. Sirketin ana merkezi istanbul olup Ankara, izmir ve Diyarbakrr'da ~ubeleri bulunmaktadrr. 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili$kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Esaslar Grup muhasebe kay1tlanm Tiirkiye'de ge.yerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhg!'nca yay1mlanan Tek Diizen Hesap Plam gereklerine gore TL olarak tutmaktadrr. ili~ikteki fmansal tablolar SPK'mn 13 Haziran 2013 tarih ve sayil1 Resmi Gazete'de yayimlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hiikiimlerine uygun olarak hamlanmi~tlr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yayrrnlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan'm I Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") uygulamaktad1r. Ekli konsolide finansal tablolar Grup'un yasal kay1tlanna dayandmlm1~ ve ge.yerli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan"na gore $irket"in diirumunu layikiyla arz edebilmek i.yin bir tak1m diizeltme ve simflandirma degi~ikliklerine tabi tutularak hazrrlanm1~trr. ~ 6 I EX indeks B ilg i SA~ SiSTEti!LERi MUHENDiSLiK SANA. \:':'. C~ $ Verg1. N o....,.,"'00'' "' 89r. t..icill\lo. 2o6376 ~

9 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi$tir) 1 Ocak- hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 12 Mayts 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmt~tlr.genel Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~larm yasal mevzuata gore duzenlenmi~ finansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Grup'un 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i.;:in ah~ ve satt~larm onemli ol.;:ude ABD Dolan bazh olmast nedeniyle 21 no'lu Ttirkiye Muhasebe Standard! ("TMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca bu tarihe kadar fonksiyonel para birirni ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2013'den itibaren Grup'un ana ~irketinin satt~lanmn onemli ol.;:ude TL bazh olarak degi~mesi dolaytstyla fonksiyonel para birirni TL olarak tespit edilmi~tir. 1 Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satl~larm onemli ol.;:ude TL bazh olarak degi~mesi dolaytstyla Grup'un ana ~irketi'nin fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra ger.;:ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. tarihi itibariyle haztrlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra ger.;:ekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birimi TL olarak degi~tirildigi i.;:in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanmt~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar ger.;:ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak.;:evrime tabi tutulmu~ olup, I Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi Sermaye Piyasast Kurulu'nun 17 Mart 2005 tarih 11/367 no'lu karan ile ytiksek enflasyon donemi 2005 yth itibariyle sona ermi~ olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ekli mali tablolar herhangi bir duzeltme i~lemine tabi tutulmamt~trr. Ekli mali tablolardaki parasal. olmayan ktymetler Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama" prensiplerine uygun olarak 31 Arahk 2004 tarihine kadar ta~mmt~ olan degerleri uzerinden mali tablolarda yer almaktadtr Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, ~irket'in ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu hisseler neticesinde soz konusu ~irketlerdeki hisselerle ilgili toplam oy kullanma hakkmm% 50'den fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalarmt ~irket'in menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve gucline sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Bagh ortakhklann bilan.;:o ve kar/zarar tablolan ~irket ' in mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. ~irket'in aktifinde yer alan bagh ortakhklarm kaytth degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i.yi i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlanmn bagh ortakhklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu.;:lanndaki paymt gosterir. Bu detaylar konsolide bilan.;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklarma ait zararlar bagh ortakhklarm hisselerine ait azmhk.;:tkarlanndan fazla ise, azmhgm baglaytct ytikum!uliikleri olmadtgt takdirde azmhklara ait zararlar.;:ogunlugun.;:tkarlan aleyhine sonu.;:lanabilir. ve tarihleri itibariyle ~irket'in bagh ortakhklarmm detayt a~agtdaki gosterilmi~tir: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.~. Bilgisayar ve aksamlan alrrn sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Oriinler Dag. A.~. Ev Elektronigi uriinleri ahm satlmt ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.~. Lojistik ,99 99,99 infin Bilgisayar Ticaret A.~. Bilgisayar ve aksamlan ahm satrrnt, dt~ ticareti ,80 99,80 Artrrn Bili~im <;ozlim ve Dagttrrn A.~. Bili~im liriinleri yedek ,00 51,00 par.;:a alrrn - satlmt.- ~~ INDEX ind S Bi L G I ~~ S T E ML C -te 0 l>' K $,11, Yi TiCAF:t MJI ~ ERi ET A. '$.

10 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) Bilgisayar ve aksamlan indeks International FZE (lndeks FZE) BAE ahm sat1m1 Dirhemi Datagate International FZE (Datagate Bilgisayar ve aksamlan BAE - 59,24 FZE) ahm sat1m1 Dirhemi ve tarihleri itibariyle ~irket' in ozkaynak yontemi ile konsolidasyona tabi tutulan mti~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~im tirtinleri Dagttlm A. ~. Network tirtinleri ahmsat1m ,00 50,00 i~tirak yatmmlan ve i~ ortakhklan, ozkaynak yontemi kullamlarak muhasebele~tirilir ve ilk olarak maliyet degeri ile kaydedilir. Yatmm maliyeti i~lem maliyetlerini de ir;;erir. Konsolide finansal tablolar, Grup'un i~tirakteki onemli etkisinin veya mti~terek kontroltin ba~ladtgi tarihten bittigi tarihe kadar, i~tirak ile Grup arasmdaki muhasebe politikalarmm uyumu ir;;in yap1lan dtizeltme kayttlarmdan sonraki Grup'un ozkaynak yontemiyle muhasebele~tirilen yatmmlarm kar veya zarar ile diger kapsamh gelirindeki paym1 ir;;erir. Grup'un bir i~tirakin zararlanndan kendisine dti~en pay1, soz konusu i~tirakteki toplam payma e~it veya bu paym tisttinde ise, i~tirakteki paymm defter degeri (varsa uzun vadeli yatmmlan da ir;;ermek suretiyle) s1frrlamr ve Grup'un i~tirak adma herhangi bir taahhtidti veya i~tirak adma yapilmi~ Odemesi olmadigi durumlarda, ilave zararlarm kay1tlara almmas1 durdurulur. Satm ahm bedelinin, i~tirakin satm almma tarihindeki kaytth belirlenebilir varhklanmn, ytiktimliiltiklerinin ve ko~ullu borc;;lannm gerc;;ege uygun degerinin tizerindeki ktsmi ~erefiye olarak kaydedilir. ~erefiye, yatmmm defter degerine dahil edilir ve yatmmm bir pan;:as1 olarak deger dti~tikltigti ac;;ismdan incelenir. i~tirakin satm almma tarihindeki kay1th tammlanabilir varhklannm, ytiktimltiltiklerinin ve ko~ullu ytiktimltiltiklerinin gerc;;ege uygun degerinin satm ahm bedelini a~an ktsm1 dogrudan donem kar/zararma kaydedilir. Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.~., Neotech Teknolojik Urtinler Dag. A.~., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A. ~., Art1m Bili~im <;oztim ve Dag1t1m A.~., indeks International FZE ve Datagate International FZE 'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~im Urtinleri Dag1t1m A.~. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. Bagh ortakhklann bilanc;;o ve gelir tablolan tam konsolidasyon yontemlerine gore konsolide edilmi~ ve ~irket'in sahip oldugu bagh ortakhklarm kay1th degeri ile ozsermayeleri kar~ihkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ir;;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon Sirasmda kar~1hkh olarak elimine edilmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlarmm bagh ortakhklann net aktiflerdeki ve donem faaliyet sonuc;;lanndaki paym1 gosterir. Bu detaylar konsolide bilanc;;o ve gelir tablosunda ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar bagh ortakhklann hisselerine ait azmhk c;;ikarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayici ytiktimltiltikleri olmadigi takdirde azmhklara ait zararlar c;;ogunlugun r;;tkarlan aleyhine sonuc;;lanabilir. Konsolidasyon Kapsamma Dahil Edilmeyen Sirketler Konsolidasyona dahil edilmeyen ana ortakhk ve bagh ortakhk ile sermaye, yonetim ve denetim bak1mmdan ili~kili bulunan ortakhklar a~ag1daki gibidir: i~tirak Oram A~th~ Bagh Ortakhk Ad1 % Tutan infin Bilgisayar Ticaret A.~. 99, i~tirak Tutan <;evrim Fark I - - i ND~K BiLG isaya MOHE. ' If< ANt~Y! Vergl o:

11 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e Tiirk LirasL olarak gosterilmi~tir) infm Bilgisayar Ticaret A.$. i~letmesinin gerek kuc,:i.ik olmas1 gerekse faaliyet hacminin dti~i.ik olmas1 ve konsolide mali tablolan onemli olc,:ude etkilememesi nedeni ile konsolidasyon kapsam1 d1~mda tutulmu~tur. Bu bagh ortakhk, konsolide fmansal tablolarda, sahlmaya hazrr finansal varhklar olarak smtf1andmlmi~ttr. Bu ~irkete ait ozet finansal veriler Not:7'de yer almaktadrr. tarihi itibari ile konsolidasyon kapsam1 d1~mda brrakilan ~irketin fmansal sonuc,:larmm konsolide fmansal tablolarda yer alan sonuc,:larla kar~iia~tirmasi a~ag1da yer almaktadrr. Aktif Don em Finansal Sonu~lan 1 Ozkaynak 1 Net Sati~lar Kan/(Zaran) Konsolidasyona Dahil Edilmeyen ( ) ( ) $irket Konsolide Finansal Tablolar % 1,04% (0,14%) 1,27% (1,74%) Aktif top lam I ve sah~lar ic,:erisinde yer alan kalemlerin onemli bir k1sm1 bu ~irkete konsolidasyona dahil edilse bile konsolidasyon esnasmda elimine edilecek kalemlerdir. Soz konusu ~irkete konsolidasyon kapsam1 d1~mda brrakilrrken dikkate ahnan diger hususlar a~ag1da yer almaktadrr. Bu ~irketin onemli tutarda bilanc,:o d1~1 varhklan veya ytikiimltilukleri yoktur. $irketin onemli bir sabit k1ymet vb. varhklan da mevcut degildir. Yukandaki veriler I~Igmda yaptlan btittin nitel ve nice! veriler degerlendirilerek bu ~irketin konsolidasyon kapsamma almmamasmm konsolide fmansal sonuc,:lara onemli bir etkisi olmayacag1 degerlendirilmi~ ve bu ~irket konsolidasyona dahil edilmemi~tir Kar~IIa~tirmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolann Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek uzere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~ila~trrmah hazirlanmaktadir. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smiflandmlmasi degi~tiginde kar~ila~tmlabilirligi saglamak amaciyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden sm1flandmhr. SPK'mn 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayi11 toplanhsmda alman karar uyarmca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya iii~ kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlan ic,:in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirtirluge giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanmi~tlr. Yiirtirluge giren bu formatlar uyarmca Grup'un finansal durum tablolarmda c,:e~itli Simflamalar yapilmi~tlr. Grup'un 31 Mart 2013 tarihli kar veya zarar tablosunda yap1lan simflamalar ~unlardrr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan kur fark1 geliri ve gideri'nin TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin fmansman giderlerinde, TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutanndaki sati~lardan elirnine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic,:erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic,:erisinde smiflandmlmi~tlr Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan fmansal varhklar ve ytiktimltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmas1 ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmas1 ya da varhgm gerc,:ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmas1 durumunda mali tablolarda net degerleri uzerinden gosterilmektedirler Muhasebe Politikalarmda Degi~ildikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit ak1mlan uzerindeki i~lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve guvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1lrr. Muhasebe politikalannda yapilan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da~l~t.m~biil:\::!lillm 9 I DEX

12 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara He sap Donemine A it Konsolide Finan sal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide fmansal tablolara ahr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalarmda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doniik olarak uygulamr ve onceki donem fmansal tablolan yeniden diizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapildigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan fmansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin miimkiin olmadigi haller d1~mda ar;:iklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varliklann yararh omiirlerinin tespiti, kidem tazminati hesabmda kullamlan aktueryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ir;:in aynlacak kar~ihklar, stok deger du~iikliigiiniin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin ar;:iklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde a~ag1daki degi~iklikler yapilmi~trr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik r;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik r;:evre, gene! olarak nakit yarattigi ve harcad1g1 r;:evredir. Ger;:erli para birimi; mal ve hizmet sati~larmm en r;:ok etkileyen para birimi, i~r;:ilik v.b. giderlerin gerr;:ekle~tirildigi para birimi, fmansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Grup Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilanr;:o doneminde tekrar gozden ger;:irmektedir. Bu r;:err;:evede yap1lan degerlendirmede, son yil gerr;:ekle~meleri ve ileriye doniik beklentiler de dikkate almarak Grup 'un ana ~irketinin fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf35-37 geregi ileriye doniik olarak uygulanm1~trr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni ge9erli para birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki do viz kuru kullamlarak r;:evrilmi~ ve r;:evrim sonras1 olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ir;:in tarihi maliyet olarak dikkate almm1~trr Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutannm giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Grup tarafmdan tasarruf edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi uzerine ve ahnan veya ahnabilecek bedelin gerr;:ege uygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diz iistii bilgisayar, elektronik ev iiriinleri, networking iirtinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan sati~lanndan olu~maktadrr. Sat1~larm tamam1 bayiler kanah ile yapilmakta olup nihai kullamc1lara mal sati~i gerr;:ekle~tirilmemektedir. Net sati~lar, mal sati~larmdan iade ve sat1~ iskontolarmm dii~iilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satj~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~jlandigmda muhasebele~tirilir: Grup'un miilkiyetle ilgili tum onemli riskleri ve kazammlan ahc1ya devretmesi, Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katihmmm ve satilan mallar iizerinde etkin bir kontroluniin olmamas1, Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde olr;:ulmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olr;:iilmesi. Grup'un satj~mi gerr;:ekle~tirdigi iiriinlerin tamamma yakm1 yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlann bir kismi yurtd1~1 frrmalardan bir kismi ise yurtd1~1 frrmalann Tiirkiye'deki yerle~ik kurulu~larmdan veya Tilrkiye'de yerle~ik kurulu~lardan gerr;:ekle~tirilmektedir. Yurtir;:i veya yurt d1~1 frrmalan tarafmdan verilen hedeflerin gerr;:ekle~mesine bagh olarak "rebate", "risturn", "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir tak1m bedeller ahnmakta veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller satici firmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlann saglanmas1 ile bilanr;:onun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. SatiCI firmalar tarafmdan "rebate", "risturn", "sell out", "bonus" ve "credit note" ad1 altmda duzenlenen belgeler (veya Grup tarafmdan diizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir.stoklarla ilgili elde edilen "credit note"lar stoklarm maliyetinden du~illiir. Bakiye klslm ise Sat1~lar ir;:erisinde "Diger Sat1~lar" hesabmda muhasebele~tirilir. 10

13 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikye Turk Liras1 olarak gosterilmi!jtir) Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen omri.i boyunca ilgili fmansal varhktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Satl~lar i~erisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmas1 durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit ak1mlannm finansman unsuru i~erisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark tahakkuk esasma gore mali tablolara yans1t1hr Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net ger~ekle~ebilir degerin di.i~lik olamyla mali tablolarda yans1t1hr. Grup'un stoklan PC, diz listli bilgisayar, elektronik ev liriinleri, networking liriinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlanndan olu~maktad1r. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktadrr. Net ger~ekle~ebilir deger, Grup'un sat!~ fiyatmdan tahmini sat1~ masraflarmm dii~iilmesiyle bulunur Maddi Duran Varhklar Maddi duran varhklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler i~in 31 Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler i~in maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm dii~iilmesi suretiyle mali tablolarda ta~mrr. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek iizere ekonomik omlirler esas almarak a~ag1daki oranlara gore hesaplanmaktad1r. Cinsi Oran (%) Oran (%) Yeralt1 ve Yerlistli Dlizenleri Binalar 2 2 Makine ve Tesisler I0-25 I0-25 Nakil Vas1talan I0-25 I0-25 Do~eme ve Demirba9lar I0-33 I0-33 Ozel Maliyet I Arazi ve arsalar i~in smirsiz omiirleri olmas1 sebebiyle amortisman aynlmamaktadrr. Maddi duran varhklar her bilan.yo donemi itibari ile deger dii9iikliigii yoniinden gozden ge~irilmektedir Bir maddi duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~1hk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar i.yin hesaplanm1~ deger dii~iikliigii kar~1hg1 mevcut degildir. Sabit k1ymetlerin sat1~1 dolaylslyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle sat!~ fiyatmm kar9lia~tmlmas1 sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir. Bak1m ve onanm giderleri ger.yekle~tigi tarihte gider yaz1hr. Eger baklm ve onanm gideri ilgili aktifte geni~leme veya gozle gorlinlir bir geli9me saghyorsa aktifle~tirilir Maddi Olmayan Duran Varhklar Maddi olmayan duran varhklar bilgisayar programlan, haklan gibi satm alma yolu ile iktisap edilmi~ varhklan ve sanat eserlerini i.yermektedir. i9letrne blinyesi i.yerisinde olu~turulmu9 maddi olmayan duran varhk bulunmamaktad1r. Maddi olmayan varhklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm ahnan kalemler i~in enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi9 maliyetlerinden ve I Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler i~in satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve tiikenme paylan dli~iilmii9 olarak ifade edilirler. itfa ve tiikenme paylan yararh omiirlerine gore be~ yli ile on ylihk siirelerde normal amortisman yontemiyle hesaplamr. Sanat eserleri ise belirsiz faydah omre sahip oldugundan ve y1pranmaya tabi olmad1gmdan amortismana tabi tutulmamaktadrr. Maddi olmayan duran varhklar her bilan~o donemi itibari ile deger dii~iikliigii yoniinden gozden ge~irilmektedir Bir maddi olmayan duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutanndan fazla ise, kar~1hk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varhklar i.yin hesaplanm19 deger dii~iikliigu kar~ihgi mevcut degildir. II

14 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MirHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Varhklarda Deger Dii~iikliigii $erefiye gibi smrrs1z omrli olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar ir;:in her y1l deger dii~iikltigii testi uygulamr. itfaya tabi olan varhklar ir;:in ise defter degerinin geri kazamlmasmm mlimklin olmadigi durum veya olaylarm ortaya t;:ikmasi halinde deger dii~i.ikltigi.i testi uygulanrr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mas1 durumunda deger di.i~i.ikli.igil kar~ihgi kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, sat!~ maliyetleri di.i~i.ildi.ikten sonra elde edilen gerr;:ege uygun deger veya kullammdaki degerin bi.iyi.ik olamdrr. Deger di.i~i.ikltigi.iniln degerlendirilmesi ir;:in varhklar ayn tammlanabilir nakit aklmlannm oldugu en dii~lik seviyede gruplamr. $erefiye haricinde deger di.i~i.ikli.igi.ine tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger di.i~i.ikli.igi.iniln olas1 iptali ir;:in gozden ger;:irilir. Grup Yonetimi tarihi itibariyle yapt1g1 degerlendirmede Yatmm Amar;:h Gayrimenkuller, Maddi Duran varhklar ve Maddi Olmayan Duran Varhklar i.izerinde deger di.i~i.ik1ligil olu~mu~ olmasm1 gerektirebilecek bir durum tespit etmemi~tir. Bu varhklarm tahmini piyasa degerlerinin kay1th degerlerinin lizerinde oldugu tahmin edilmektedir. Bunlann d1~mdaki varhklar ise ta~1tlar ile idari amar;:larla kullamlan demirba~ v.b. varhklardan olu~maktadrr. Bu varhklann sigorta degerleri ve yerine koyma maliyetleri kay1th degerlerinin i.izerindedir Ara~t1rma Geli~tirme Giderleri Yoktur Bon;lanma Maliyetleri Bon;:lanma giderleri genel olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler. Borr;:lanma giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yapimiyla veya ilretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Borr;:lanma giderlerinin aktifle~tirilmesi, harcamalar ile borr;:lanma giderleri gerr;:ekle~tigi zaman ba~lar, ilgili varhk kullamma haz1r hale gelene kadar devam eder. Borr;:lanma giderleri, varhklann amar;:lanan kullammlarma haz1r olduklan zamana kadar aktifle~tirilmektedirler. Borr;:lanma giderleri, faiz giderleri ve borr;:lanma ile ilgili diger maliyetleri ir;:ermektedir. Grup'un aktifle~tirilen finansman maliyeti bulunmamaktad1r Finansal Ara~;lar (i) Finansal varlzklar Finansal yatmmlar, gerr;:ege uygun deger fark1 kar -zarar hesaplanna yansitjlan ve gerr;:ege uygun degerinden kay1tlara alman finansal varhklar haricindeki varhklar o1up gerr;:ege uygun piyasa degerinden ahm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar di.i~iildi.ikten sonra kalan tutar ilzerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm arar;:lannm ilgili olduklan piyasa tarafmdan belirlenen silrelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri ko~ulunu ta~1yan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kay1tlara ahmr veya kay1tlardan t;:ikarilrr. Finansal varhklar "gerr;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tiian finansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "sat!lmaya hazrr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak sm1flandmlrr. Etkin faiz yontemi; Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi~ maliyet ile degerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagit!lmasi yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aracm beklenen omril boyunca veya uygun olmas1 durumunda daha k1sa bir zaman dilimi silresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam o1arak net bugi.inki.i degerine indirgeyen orandrr. Gerr;:ege uygun deger fark1 kar-zarar hesaplarma yansitilan finansal varhklar d1~mda smlflandmlan finansal varhklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktad1r. a) Gerr;ege uygun deger farkz kar veya zarara yansztzlan finansal varlzklar Gen;ege uygun deger farki gelir tablosuna yansitjlan finansal varhklar; ahm-sat1m amac1yla elde tutulan finansal varhklardrr. Bir finansal varhk k1sa vadede elden r;:ikanlmasi amaciyla edinildigi zaman soz konusu ba~hk altmda sm1flandmhr. Finansal riske kar~i etkili bir koruma arac1 olarak belirlenmemi~ olan tlirev ilrlinleri te~kil eden bahse konu fmansal varhklar da gerr;:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yans1tiian finansal varhklar olarak smlflandmlrr. Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varhklar olarak s1mflandmlrrlar. b) Vadesine kadar elde tutulanfinansal varlzklar Grup'un vadesine kadar elde tutma olanag1 ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir odeme planma sahip, sabit vadeli borr;:lanma arar;:lan, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak s1mflandmhr. 12

15 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedi/a;e Tiirk Lirasz olarak gos te rilm i~ tir) Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dti~tikltigti tutan dti~tilerek kay1tlara ahmr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplamr. c) Satilmaya haz1r finansal varhklar Satilmaya hazrr finansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm satlm amavh fmansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktadrr. Sat1lmaya hazrr fmansal varhklar kay1tlara almdlktan sonra gtivenilir bir ~ekilde olvtilebiliyor olmas1 ko~uluyla gervege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Gervege uygun degeri guvenilir bir ~ekilde olvtilemeyen ve aktif bir piyasas1 olmayan menkul k1ymetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Satilmaya hazrr finansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu ttir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan ivinde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden t,:lkanlmasl veya deger dti~tikltigti olmas1 durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Satilmaya hazrr finansal varhk olarak smlflandmlan ozkaynak arar,:larma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dti~ti~ kar~1hklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satilmaya hazrr olarak smlflandmlan ozkaynak arar,:lan haricinde, deger dti~tikltigti zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dti~tikltigti zarannm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dti~tikltigti zaran gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smlflandmhr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti tizerinden deger dti~tikltigti dti~tilerek gosterilir. Kredi ve alacaklar tizerindeki faizin onemsiz olmas1 durumunda kredi ve alacaklarm kay1th degeri makul deger olarak kabul edilir. Finansal varlzklarda deger diisiikliigu Gerr,:ege uygun deger fark1 kar -zarar hesaplarma yans1tilan finansal varhklar d1~mdaki finansal varhk veya finansal varllk gruplan, her bilanr,:o tarihinde deger dti~tikltigtine ugradlklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmad1gma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirilmesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varhk Grup'unun gtivenilir bir bivimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit aklmlan tizerinde yol ar,:acag1 olumsuz etki nedeniyle ilgili finansal varhgm deger dti~tikltigtine ugrayacagma ili~kin tarafs1z bir gostergenin bulunmas1 durumunda deger dti~tikltigti zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar ir,:in deger dti~tikltigti tutan gelecekte beklenen tahmini nakit ak1mlannm finansal varhgm etkin faiz oram tizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugtinkti degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~1hk hesabmm kullamlmas1 yoluyla defter degeri azaltilml~ olan ticari alacaklar haricinde, btittin fmansal varllklarda meydana gelen, deger dti~tikltigti dogrudan ilgili finansal varhgm kay1th degerinden dti~tiltir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~1hk hesabmdan dti~tilerek silinir. Kar~1hk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Satilmaya haz1r ozkaynak arar,:lan haricinde, deger dti~tikltigti zaran sonraki donemde azahrsa ve soz konusu azah~ deger dti~tikltigti zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilmi~ olan deger dti~tikltigti zaran, deger dti~tikltigtintin iptal edilecegi tarihte, yatmmm deger dti~tikltiguntin hit,: muhasebele~tirilmemi~ olmas1 haline gore ula~acag1 itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satilmaya hazrr ozkaynak arar,:larmm ger9ege uygun degerinde deger dti~tikltigti sonrasmda meydana gelen art1~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm ahm tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde r,:evrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~1mayan ytiksek likiditeye sahip diger k1sa vadeli yatmmlardrr. Oi) Finansal yiikiimliiliikler Grup'un finansal ytiktimltiltikleri ve ozkaynak arar,:lan, sozle~meye bagh dtizenlemelere ve finansal bir ytiktimltiltigtin veya ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore smlflandmlrr. Grup'un ttim borr,:lan dti~tildtikten sonra kalan varhklanndaki hakk1 temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal arar,:trr. ~ ~.,.. 13 /)NQEKS B i L~S 'A_R SiSTEM LEF rt6aendisli K \/o. rni P\ lf'\ A7CJ:nn"QOC.:: Yl VE TICARET C: i,... il N n?t;h

16 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) Belirli finansal yi.iktimltiltikler ve ozkaynaga dayah finansal aras;lar is;in uygulanan muhasebe politikalan a~ag1da belirtilmi~tir. Finansal yi.iktimltiltikler gers;ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansitilan frnansal yi.iktimltiltikler veya diger finansal yi.iktimltiltikler olarak simflandmhr. a) Gercege uygun deger (arkz kdr veya zarara yansltzlan finansal yukumlulukler Gers:ege uygun deger fark1 kar veya zarara yansitilan finansal yi.iktimltiltikler, gers;ege uygun degeriyle kayda ahmr ve her raporlama doneminde, bilans;o tarihindeki gers;ege uygun degere gore yeniden degerlenir. Gers;ege uygun degerlerindeki degi~im, gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Gelir tablosunda muhasebele~tirilen net kazans; ya da kayiplar, soz konusu finansal yi.iktimlliltik is;in odenen faiz tutarrnl da kapsar. b) Diger finansal yukumlulukler Diger frnansal yi.iktimltiltikler ba~langts;ta i~lem maliyetlerinden armdmlm1~ gers;ege uygun degerleriyle muhasebele~tirilir. Diger fmansal yi.iktimlliltikler sonraki donemlerde etkin faiz oram Uzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yontemi kullamlarak itfa edilmi~ maliyet bedelinden muhasebele~tirilir. Etkin faiz yontemi, fmansal ytiktimltilligtin itfa edilmi~ maliyetlerinin hesaplanmas1 ve ilgili faiz giderinin ili~kili oldugu doneme dagttilmast yontemidir. (iii) Turev finansal araclar Grup yabanc1 para piyasalarmda vadeli i~lem anla~malan yapmaktad1r. Ttirev fmansal aras;lar ilk kay1t anmda tlirev sozle~mesinin imzalandigi tarihteki piyasa degeri ile kaydedilir ve bunu mliteakip piyasa degeriyle yeniden degerlendirilir. Donem sonlan itibariyle forward soz1e~melerinin ilk ah~ degeri ile gers;ege uygun degeri arasmdaki farklar UMS 39 riskten korunma muhasebesi uygulamalan s;ers;evesinde ozkaynaklar ve I veya gelir veya gider kalemi olarak muhasebele~tirilmi~tir. Riskten korunma muhasebesi is;in yeterli ~artlan saglamayan tlirev aras;lann rayis; degerlerindeki arti~ veya azah~tan kaynaklanan kazans; veya kay1plar dogrudan gelir tablosu ile ili~kilendirilir. Rayis; degerler mtimktin oldugunca aktif piyasalardaki ges;erli piyasa fiyatlanndan, yoksa iskonto edilmi~ nakit ak1mlan ve opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olam ile belirlenir. Rayis; degeri pozitif olan tlirevler varhk olarak, rayis; degeri negatif olan tlirevler ise yi.iktimltiltik olarak bilans;oda ta~mrrlar. (Not: 12) Kur Degi~iminin Etkileri Grup, yabanc1 para cinsinden yapilan i~lemleri ve bakiyeleri TL'ye s;evirirken i~lem tarihinde ges;erli olan ilgili kurlan esas almaktadrr. Bilans;oda yer alan yabanc1 para birimi bazmdaki parasal varhklar ve bors;lar bilans;o tarihindeki doviz kurlan kullamlarak TL'ye s;evrilmi~tir. Yabanc1 para cinsinden olan i~lemlerin TL'ye s;evrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden dogan kur farki gider veya gelirleri ilgili donemde gelir tablosuna yansitilmaktadir. Grup genellikle mal ahm1 yaptlgi doviz cinsleri bazmda mal sat1~lanm gers;ekle~tirmektedir. Dolayisiyla onemli bir kur riski ta~imamaktadir Hisse Ba~ma Kazan~ Hisse ba~ma kar, net karm ilgili donem ic;inde mevcut hisselerin ag1rhkh ortalama adedine boltinmesi ile tespit edilir. Ttirkiye'de ~irketler, sermayelerini, hissedarlarma gec;mi~ yil karlarmdan dag1ttiklan "bedelsiz hisse" yolu ile arttrrabilmektedirler. Hisse ba~rna kar hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihrac1 yikanlmi~ hisseler olarak sayil1r. Dolayisiyla hisse ba~ma kar hesaplamasmda kullamlan ag1rhkh hisse adedi ortalamas1, hisselerin bedelsiz olarak c;lkanlmasmi geriye donlik olarak uygulamak suretiyle elde edilir Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar Grup, bilanc;o tarihinden sonraki dtizeltme gerektiren olaylarm ortaya c;ikmasi durumunda, mali tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun ~ekilde dtizeltmekle yi.iktimltidtir. Bilans;o tarihinden sonra ortaya c;1kan dtizeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullamcilannm ekonomik kararlarrni etkileyen hususlar olmalan halinde mali tablo dipnotlarmda ac;iklamr. 14 EX i~ks Bi LGiSAYAR SiSTEMLER i MU Di S ik SAN.t>;. icaret A.'$. Ver _; No: ~~ No:

17 indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.$. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Do nemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar, aksi belirtilmedih;e Tiirk Lirast olarak gosterilmi:jtir) Kar~1hklar, $arta Bagh Yiikiimliiliikler ve $arta Bagh Varhklar Kar~Ihklar ancak ve ancak Grup'un gec;mi~ten gelen ve halen devam etmekte o1an bir yiikiimliiliigii (yasal ya da yap1sal) varsa, bu yiikiimliiliik sebebiyle i~letmeye ekonomik 91kar saglayan kaynaklann elden c;tkanlma olasthgi mevcutsa ve yiikiimliiliigiin tutan giivenilir bir ~ekilde belirlenebiliyorsa kayttlara almmaktadrr. Paranm zaman ic;indeki deger kayb1 onem kazand1gmda, kar~1hklar ileride olu~mas1 muhtemel giderleri bugiinkii piyasa degerlerine getiren ve gereken durumlarda yiikiimliiliige ozel riskleri de ic;eren vergi oncesi bir iskonto oramyla indirgenmi~ degeriyle yans1tllmaktadrr. indirgenrnenin kullamldigi durumlarda, kar~ihklardaki zaman farkmdan kaynaklanan art1~ faiz gideri olarak kay1tlara almmaktadrr. Kar~Ihk olarak mali tablolara ahnrnas1 gerekli tutarm belirlenmesinde, bilanc;o tarihi itibariyle mevcut yiikiimliiliigiin ifa edilmesi ic;in gerekli harcama tutarmm en gerc;ekc;i tahmini esas alm1r. Bu tahmin yapi!rrken mevcut tiim riskier ve belirsizlikler goz oniinde bulundurulmahdir. $arta bagh yiikiimliiliikler ve varhklar mali tablolara ahnrnamakta ancak mali tablo dipnotlarmda ac;iklanmaktadjr. $arta bagh yiikiimliiliik olarak i~leme tabi tutulan kalemler ic;in gelecekte ekonomik fayda ic;eren kaynaklarm i~letmeden 91kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ~arta bagh yiikiimliiliik, giivenilir tahminin yapilamadigi durumlar haric;, olasihktaki degi~ikligin oldugu donemin mali tablolarmda kar~1hk olarak mali tablolara ahmr Kiralama i~lemleri Kiracz 0/arak Grup Finansal Kiralama Kira konusu mala ili~kin tiim onemli risk ve getirilerin kirac1ya devredilmi~ oldugu kiralamalar fmansal kiralama olarak tammlanrnakta ve rayic; bedel veya minimum kira Odemelerinden hangisi dii~iikse o tutar ile muhasebele~tirmektedir. Finansal kiralama i~leminden kaynaklanan yiikiimliiliik kalan bakiye iizerinde sabit bir faiz oram saglamak ic;in, odenecek faiz ve anapara borcu olarak ayn~tmlmi~tjr. Finansal kiralama i~lemine konu olan sabit k1ymetin ilk edinilme a~amasmda katlamlan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen sabit kiymetler tahmin edilen ekonomik omiirleri iizerinden amortismana tabi tutulur. Grup'un finansal kiralama konusu varhklannm net defter degerine ve kiralama konusu varhklara ili~kin bilgilere Not:18'de yer verilmi~tir. Grup'un fmansal kiralama borc;larma ili~kin bilgiler Not:8'de yer almaktadrr. Operasyonel Kiralama Kiralayanm, maim tiim risk ve faydalanm elinde bulundurdugu kira sozle~meleri operasyonel kiralama olarak adlandmlrr. Bir operasyonel kiralama ic;in yap1lan kiralama odemeleri, kiralama siiresi boyunca normal yonteme gore gider olarak kay1tlara ahnmaktadrr. Kirac1 sjfatj ile taraf olunan kira sozle~meleri istanbul, Ankara, izmir, Diyarbakrr ofis ve depo kiralamalanna ve arac; kiralanna ili~kindir. Y1lhk kira odemeleri kira siiresi boyunca dogrusal yontemle gider yazi!maktad1r. Kiralayan 0/arak Grup Operasyonel Kiralama Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit k1ymetleri bilanc;oda sabit k1ymetin ic;erigine gore gostermektedir. Operasyonel kiralama i~leminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama siiresi boyunca normal yontemle gelir olarak kay1tlara almmaktadrr.kiraya veren sifatj ile taraf olunan kira sozle~meleri ise Grup'un faaliyet gosterdigi ana binanm kiic;iik kisimlanmn konsolidasyon kapsammda olmayan grup ~irketlere ve bir adet grup d1~1 ~irkete ofis ve depo olarak kiralanrnasmdan kaynaklanmaktadrr ili~kili Taraflar Bu mali tablolarm amac1 dogrultusunda ortaklar, list diizey yoneticiler ve Yonetim Kurulu iiyeleri, aileleri ve onlar tarafmdan kontrol edilen veya onlara bagh ~irketler, i~tirak ve ortakhklar ili~kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi~lerdir. ili~kili taraflarla gerc;ekle~tirilen i~lemler ve bakiyeler Not:37'de yer almaktad1r Devlet Te~vik ve Yard1mlan Yoktur. 15

18 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.$. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gbsterilmi~tir) Yatmm Ama~h Gayrimenkuller Grup'un ve tarihleri itibariyle sahip oldugu yatmm amac;h gayrimenkuller a~ag1daki esaslara gore muhasebele~tirilmi~tir. Yatmm amac;h gayrimenkuller, kira veya deger art!~ kazanc1 elde etmek amaciyla elde tutulan gayrimenkuller olup, maliyet degerinden birikmi~ amortisman ve birikmi~ deger dti~tikltiklerinden sonraki tutarlar ile gosterilmektedir. Kabul goren kriterlere uymas1 durumunda bilanc;oda yer alan tutara, var olan yatmm amac;h gayrimenkultin herhangi bir kismim degi~tirmenin maliyeti dahil edilir. Soz konusu tutara, yatmm amac;h gayrimenkullere yap1lan gtinltik bak~mlar dahil edilmez. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifm maliyetini iz bedel degerine getirmek tizere ekonomik omtirler esas almarak y1lhk % 2 oranlara gore hesaplanmaktadrr. Yatmm amac;h gayrimenkullerin kullamm d1~1 kalmalan veya sat!lmalan durumunda, bilanc;odan c;ikartihrlar. Bu gayrimenkullerin sat1mlanndan dogan kar veya zarar gelir tablosunda gosterilir Kurum Kazanc1 Uzerinden Hesaplanan Vergiler Gelir vergisi gideri, cari vergi gideri ile ertelenmi~ vergi giderinin (veya gelirinin) toplammdan olu~ur. Carivergi Cari y!l vergi ytiktimltiltigti, donem karmm vergiye tabi olan k1smi tizerinden hesaplamr. Vergiye tabi kar, diger y!llarda vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri haric; tuttugundan dolay1, gelir tablosunda belirtilen kardan farkhhk gosterir. Grup'un cari vergi yilkilmlillligil bilanc;o tarihi itibariyle yasalla~m1~ ya da onemli olc;ude yasalla~m1~ vergi oram kullamlarak hesaplanmi~tlr. Ertelenmi$ vergi Ertelenen vergi ytiktimltiltigti veya varhg1, varhklarm ve ytiktimltiltiklerin mali tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal vergi matrah1 hesabmda dikkate alman tutarlan arasmdaki gec;ici farkhhklarm bilanc;o yontemine gore vergi etkilerinin yasala~m1~ vergi oranlan dikkate ahnarak hesaplanmas1yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi ytiktimltiltikleri vergilendirilebilir gec;ici farklarm ttimti ic;in hesaplanrrken, indirilebilir gec;ici farklardan olu~an ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktad1r. $erefiye veya i~letme birle~meleri d1~mda varhk veya yilkilmltiltiklerin ilk defa mali tablolara almmasmdan dolay1 olu~an ve hem ticari hem de mali kar veya zaran etkilemeyen gec;ici zamanlama farklanna ili~kin olarak ertelenen vergi ytiktimlillilgil veya varhg1 hesaplanmaz. Ertelenen vergi ytikilmlulukleri, Grup'un gec;ici farkhhklarm ortadan kalkmasm1 kontrol edebildigi ve yakm gelecekte bu farkm ortadan kalkrna olas1hgmm dil~tik oldugu durumlar haricinde, bagh ortakhk ve i~tiraklerdeki yatmmlar ve i~ ortakhklarmdaki paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gec;ici farklarm tilmti ic;in hesaplamr. Bu tilr yatmm ve paylar ile ili~kilendirilen vergilendirilebilir gec;ici farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varhklan, yakm gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanmanm kuvvetle muhtemel olmas1 ve gelecekte bu farklann ortadan kalkmasmm muhtemel olmas1 ~art1yla hesaplanmaktadrr. Ertelenen vergi varhgmm kay1th degeri, her bir bilanc;o tarihi itibariyle gozden gec;irilir. Ertelenmi~ vergi varhgmm kay1th degeri, bir k1smmm veya tamammm saglayacag1 faydanm elde edilmesine irnkan verecek dilzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadigi olc;ilde azalt1hr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytikilmlillilkleri varhklann gerc;ekle~ecegi veya ytikilmlillilklerin yerine getirildigi donemde gec;erli olmas1 beklenen ve bilanc;o tarihi itibariyle kanunla~m1~ veya onemli olc;ilde kanunla~m1~ vergi oranlan (vergi dilzenlemeleri) ilzerinden hesaplanrr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve ytiktimlillilklerinin hesaplanmas1 srrasmda, Grup'un bilanc;o tarihi itibariyle varhklannm defter degerini geri kazanma ya da ytikilmlillilklerini yerine getirmesi ic;in tahmin ettigi yontemlerin vergi sonuc;lan dikkate almrr. Ertelenmi~ vergi varhklan ve yilkilmltiltikleri, cari vergi varhklanyla cari vergi ytiktimlillilklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkm olmas1 veya soz konusu varhk ve ytikilmlillilklerin aym vergi mercii tarafmdan toplanan gelir vergisiyle ili~kilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varhk ve ytiktimlilltiklerini netle~tirmek suretiyle odeme niyetinin olmas1 durumunda mahsup edilir. Donem cari ve ertelenmi$ vergisi Dogrudan ozkaynakta alacak ya da bore; olarak muhasebele~tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ili~kin ertelenmi~ vergi de dogrudan ozkaynakta muhasebele~tirilir) ile ili~kilendirilen ya da i~letme birle~melerinin ilk kayda ahmmdan kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile doneme ait ertelenmi~ vergi, gelir tab a ~ ~ -~ 16

19 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.1;l. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e Tiirk Liras1 olarak gosterilmi~tir) gelir olarak muhasebele~tirilir. i~letme birle~melerinde, ~erefiye hesaplanmasmda ya da satm alanm, satm ahnan bagh ortakhgm tammlanabilen varhk, ytikumlultik ve ~arta bagh bon;:lannm ger9ege uygun degerinde elde ettigi paym satm ahm maliyetini a~an k1smmm belirlenmesinde vergi etkisi goz onunde bulundurulur. Mali tablolarda yer alan vergiler, cari donem vergisi ile ertelenmi~ vergilerdeki degi~imi ivermektedir. Grup, donem sonuvlan iizerinden cari ve ertelenmi~ vergi hesaplamaktadrr. Vergi varhk ve Yiikiim!Uliiklerinde Netle:jtirme Odenecek kurumlar vergisi tutarlan, pe~in Odenen kurumlar vergisi tutarlanyla ili~kili oldugu ivin netle~tirilmektedir. Ertelenmi~ vergi aktifve pasifi de aym ~ekilde netle~tirilmektedir <;ah~anlara Saglanan Faydalar/Kidem Tazminatlan Ytiriirltikteki kanunlara gore, Grup, emeklilik dolaylslyla veya istifa ve i~ kanununda belirtilen davram~lar d1~mdaki sebeplerle istihdam1 sona eren vah~anlara kidem tazminati Odemekle ytiktimliidtir. Soz konusu odeme tutarlan bilan9o tarihi itibariyle ge9erli olan k1dem tazminat tavam esas almarak hesaplamr. K1dem tazmiriat1 kar~ihgi, tiim 9ah~anlann emeklilikleri dolayisiyla ileride dogacak ytiktimliiliik tutarlan bugiinkii net degerine gore hesaplanarak ili~ikteki mali tablolarda yansitilmi~tir. Emeklilik tazminat giderine dahil edilen faiz maliyeti faaliyet sonuvlarmda k1dem tazminat gideri olarak gosterilmektedir Nakit Ak1m Tablosu Nakit ve nakit benzeri degerler bilanvoda maliyet degerleri ile yansitilmaktadrrlar. Nakit ak1m tablosu ivin dikkate alman nakit ve nakit benzeri degerler eldeki nakit, banka mevduatlan ve likiditesi ytiksek yatmmlan ivermektedir. Nakit ak1m tablosunda, doneme ili~kin nakit ak1mlan i~letme, yatmm ve finansman faaliyetlerine dayah bir bivirnde s1mflandmlarak raporlamr.i~letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlan, Grup'un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak1mlanm gosterir. Yatmm faaliyetleriyle ilgili nakit akrrnlan, Grup'un yatmrn faaliyetlerinde (varhk yatmmlan ve fmansal yatmmlar) kullandigi ve elde ettigi nakit akimlarm1 gosterir. Finansman faaliyetlerine ili~kin nakit ak1mlan, Grup'un fmansman faaliyetlerinde kulland1g1 kaynaklan ve bu kaynaklann geri odemelerini gosterir Gelir Tahakkuklan Grup'un sat1~m1 gervekle~tirdigi iiriinlerin tamamma yakm1 yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlarm bir k1sm1 yurtd1~1 firmalardan bir k1smi ise yurtd1~1 frrmalann Tiirkiye'deki yerle~ik kurulu~lanndan veya Turkiye'de yerle~ik kurulu~lardan gervekle~tirilmektedir. Yurti9i veya yurt d1~1 firmalan tarafmdan verilen hedeflerin gervekle~mesine bagh olarak "rebate", "risturn", "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir tak1m bedeller almmakta veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller satici frrmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlarm saglanmas1 ile bilanvonun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirihnektedir. Sat1c1 firmalar tarafmdan "rebate", "risturn", "sell out", "bonus" ve "credit note" ad1 altmda dtizenlenen belgeler (veya Grup tarafmdan diizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edihnekte veya tahsil edilmektedir Garanti Kar~IIIklan Grup, bili~im teknolojileri tiriinlerinin Tiirkiye distribiitorliigunii yapmaktad1r. Sat1~1 gervekle~en iiriinlerin garantileri uretici firmalar tarafmdan atanan ~irketler tarafmdan verilmektedir. Garanti kapsammda tarafimlza sunulan iiriinler bayilerden gelmekte ve ureticilere veya ureticilerin atad1g1 frrmalara tamir bakim ivin gonderilmektedir. Tamir bak1m sonras1 garanti kapsammda degi~tirihnesi gereken iiriinler i9in mu~terilere yeni tiriinler verilmekte, tutan iiretici firmalara fatura edilmektedir. Garanti kar~ihgi ytikiimliiliigiimtiz bulunmamaktadrr Yeni ve Revize Edilmi~ Uluslararasi Finansal Raporlama Standartlan i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren ge'rerli olan yeni standart, degi~iklik, yorum ve ilke kararlarma ili~kin ozet bilgi: TMS 32 (Degi~iklik) "Finansal Aravlar: Sunum" (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemleri ivin ge9erli olacakt1r ve ge9mi~e donuk olarak uygulanacakt1r.) Yapilan degi~iklikle standartta bulunan uygulama rehberi guncellenmi~tir. Bu glincelleme ile mali tablolarda bulunan finansal varhk ve ytikumluliiklerin netle~tirilmesi konusundaki uygulamaya avikhk getirilmesi amavlanmi~tlr. Cari donemde ytiriirltige giren bu standartm Grup'un mali tablolarma bir etkisi olmam1~trr. 17 i~ks BiLGi S P.YA~S " TEM LERi MO islik SANAY TiCARET A.$. Ver 1No: o:256376

20 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilmi~tir) ii) tarihi itibariyle yiiriirliige girmemi~ ve ~irket tarafmdan erken uygulama tercihi kullamlmaml~ yeni standart, degi~iklik ve yorumlara ili~kin ozet bilgi: TFRS 9 "Finansal Ara9lar: Smiflandirma ve A91klama" (Arahk 2011 'de yap!lan degi~iklikler ile uygulama tarihi 1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasmda ba~layan hesap donemlerinde ge9erli olacak ~ekilde otelenmi~tir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.) Bu standart, finansal varhklarm, i~letmenin finansal varhklanm yonetmede kullandigi model ve sozle~meye dayah nakit ak1~ ozellikleri baz almarak smiflandmlmasmi ve daha sonra ger9ege uygun deger veya itfa edilmi~ maliyetle degerlenmesini gerektirmektedir. Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmekte olup Grup Yonetimi yukandaki standart ve yorumlann Grup'un mali tablolan uzerinde onemli bir etki yaratmasm1 beklememektedir. Kamu Gozetim Kurumu tarafmdan yaymlanan ilke kararlan Finansal Tablo Omekleri ve Kullamm Rehberi 20 May1s 2013 tarihinde finansal tablolarda standartlan saglamak amac1 ile yaymlanmi~tlr. Grup rehbere uyum saglamak amac1 ile gerekli s1mflama degi~ikliklerini finansal tablolarma uygulam1~trr. Ortak Kontrole Tabi i~jetme Birle~melerinin Muhasebele~tirilmesi (Soz konusu karann Grup'un finansal tablolan tizerinde onemli hi9bir etkisi olmami~tir) intifa Senetlerinin Muhasebele~tirilmesi (Soz konusu kararm Grup'un finansal tablolan tizerinde onemli hi9bir etkisi olmami~tir) Kar~Iiikh i~tirak Yatmmlarmm Muhasebele~tirilmesi (Soz konusu kararm Grup'un finansal tablolan i.izerinde onemli hi9bir etkisi olmami~tlr) Yukandaki standartlann uygulanmasmm gelecek donemlerde mali tablolara olas1 etkisi degerlendirilmekte olup Grup Yonetimi yukandaki standart ve yorumlann Grup'un mali tablolan i.izerinde onemli bir etki yaratmasm1 beklememektedir. 3 i~letme BiRLE~MELERi Cari Donem Yoktur. Onceki Donem Yoktur. 4 DiGER i~letmelerdeki PAYLAR $irketimizin mti~terek yonetime tabi ortakhg1 Neteks ileti~im Uri.inleri Dagitim A.$. ozvar!ik yontemine gore konsolide edilmektedir. Bu ~irkete ait ozet finansal bilgiler a~ag1da yer almaktadrr. Finansal Tablo Kalemi Donen Varhklar Duran Varhklar Aktif 1 K1sa Vadeli Bor9lar Uzun Vadeli Bor9lar Ozkaynak 1 Pasif Finansal Tablo Kalemi Sat1~lar Bri.it Kar Esas Faaliyet Kan NetKar 1 Ocak Ocak Mart E X

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetimden Geçmemiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTELERİ

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı