indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi"

Transkript

1 indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

2 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN i<;erdikleri i<;indekiler SAYFA KONSOLiDE inceleme RAPORU... KONSOLiDE BiLAN<;OLAR KONSOLiDE KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZSERMAYE DEGi~iM TABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A. ~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR Sayfa No: 1 FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;::O) (TL) incelemeden Ge~memi~ Bagmzstz Denetimden Ge~mi~ VARLIKLAR Dip not Referanslan Diinen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar 7 Ticari Alacaklar ili~kili TaraflardanTicari Alacaklar I I ili~kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar IO 388. I Diger Alacaklar II 776.I02 -ili~kili Tarajlardan Diger Alacaklar I I ili~kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar 11 I93.0I9 Ti.irev Ara~tlar 12 Stok1ar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle i1gili Varhklar Diger Donen Varhklar Duran Varhklar Finansa1 Yatmm1ar Diger A1acak1ar ili~kili Taraflardan Diger Alacaklar ili~kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar I5 Ozkaynak Yontemiy1e Degerlenen Yatmm1ar Yatmm Ama~th Gayrimenkuller Maddi Duran Varhk1ar Maddi 0 1mayan Duran Varhklar Serejiye I9 I Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar I Ertelenmi~ Vergi Varllg TOPLAM V ARLIKLAR I I I I ili~ikteki A~tik 1 ayici Not1ar Bu Konsolide Finansa1 Tab1o1arm Tamam1ayiciSidir.

4 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN<;:O) (TL) incelemeden Sayfa No: 2 Bagtmstz Denetimden KAYNAKLAR K1sa Vadeli Yiikiimliiliikler K1sa Vadeli Borrrlanmalar Uzun Vadeli Borr,:lanmalann K1sa Vadeli Kisimlan Diger Finansal Ytiktimltiltikler Ticari Borr,:lar -ili~kili Taraflara Ticari Borr;lar - ili~kili Olmayan Taraflara Ticari Borr;lar <;:ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Borr,:lar Diger Borr,:Iar -ili~kili Taraflara Diger Borr;lar -ili~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Tiirev Arar,:lar Ertelenmi~ Gelirler Donem Kan Vergi Ytiktimliiliigii K1sa Vadeli Kar~1hklar - Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger K1sa Vadeli Yiiktimliiltikler Uzun Vadeli Yiikiimliiltikler Uzun Vadeli Borr,:Ianmalar <;:ah~anlara Saglanan Faydalara 1Ii~kin Uzun Vadeli Kar~1hklar Ertelenmi~ Vergi Yiikiimliiliigii OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Sermaye Sermaye <;:evirim Farklan Geri Ahnm1~ Paylar (-) Paylara ili~kin Primler I iskontolar ( Hisse Senedi ihrav Primleri) Kar veya Zararda Yeniden Smlflandmlmayacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler -Yeniden Degerleme ve Olr;um Kazanr;/Kayzplarz Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler -Yabancz Para C::evrim Farklarz -Finansal Riskten Korunma Fonu Kardan Aynlan Kisitlanmi~ Yedekler Ger,:mi~ Y11lar Kar/Zararlan Net Donem Kan/Zaran Kontrol Giicii Olmayan Paylar TOP LAM KA YNAKLAR Ger;memi~ Ger;mi~ Dipnot Referanslan ( ) ( ) ( ) ( ) ili~ikteki Ar,:Iklayici Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayiCISidir. ~ NDEX.. ipt6}:1'(,s B il G i SAYA~ TEMLERi M~.i K SANAY.. CARET A.$. verg1 No: Sicil o:

5 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL T ABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) incelemeden Yeniden Diizenlenmi$ (*) incelemeden Dipnot Ge~memi$ 1 Ocak 2014 Ge~memi$ 1 Ocak 2013 Referans1 31 Mart 2013 SURDURULEN FAALiYETLER Has1lat Sat1~lann Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRUT KAR/ZARAR Genet YOnetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, SatJ ~ ve Dag tjm Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ( ) ( ) ESAS FAALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlann Kar I Zararlanndan Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 (14.040) FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARI/ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARI/ZARARI SUrdUrUlen Faaliyet1er Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir/Gideri 35 ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Ge1ir/Gideri 35 (21.613) ( ) Dl)nem Kar/Zararmm DagJhmJ Kontrol Gucu Olmayan Paylar ( ) Ana Ortakhk Paylan Pay Ba ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR Kar veya Zarar 01arak Yeniden SmJflandm1mayacaklar ( ) Emeklilik Plan! ann dan Akttieryal Kazan<;: yada Kay1plar ( ) Azmhk Akttieryal Kazan<;: ve Kay1plar Kar veya Zarar 01arak Yeniden SmJflandm1acaklar Yabanc1 Para <;:evrim Farkl Nakit Ak ~ Riskinden Korunma Kazan<;:lan/Kay plan Diger Kapsamh Gelir/Gider Dagli m Kontrol Gucu Olmayan Paylar Ana Ortakhk Pay! an ili~ikteki A<;:iklay c Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlaylclsldlr. (*) Yeniden diizenleme etkileri Not 2.04 kar~ila~tlrmah bilgiler ve onceki dtinem tarihli finansal tablolarm diizenlen~g;4n.g!h!llilis~ ml~tlr. I EX in~s BiLGiS~YA SISTEMLE Ri MUH. LiK SA VE TiCARET A. $. """~'~~ ~ ~nn :J Ft,_ s ~ : 1 No:

6 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSALTABLOLAR NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) incelemeden Dipnote Referanslan Ge{:memi~ 1 Ocak Mart2014 Sayfa No: 4 incelemeden Ge{:memi~ 1 Ocak Mart2013 A. i~letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI SiirdiirUien Faaliyetler Vergi Oncesi Kan I (Zaran) Don em Net KaniZaran Mutabakatt ite itgili Diizeltmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Dozeltmeler K1dem Tazminati Kar~1hgmdak:i Art1~ (+) K1dem Tazminati Odemeleri (-) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Sabit K1ymet Sati~ Kan (-) Zaran (+) Bor9 Kar~1hklanndaki Art1~(+) Azah~ (-) Cari D6nem ~Opheli Alacak Kar~Ihgi (+) Konusu Kalmayan ~Opheli Alacak Kar~Ihgi (-) Stok Deger Do~o~ Kar~Ihg1 (+) Bor9 Senetleri Prekontu (-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) Menkul K1ymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazan9lar (-) i letme Sermayesinde Ger~ekle en Degi imler Stoklardaki Art1~ IAzah~la ilgili Dozeltmeler Ticari i~iemlerdek i ve Diger Alacaklardak:i Art1~(-) Ahm Sat1m ama9h Menkul K1ymetlerdeki art1~ (-) Ticari Bor9lardak:i Ve Diger Bor9lardaki azah~(-) Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Aki lan Diger D6nen Varhklarda art1~ (-)I azah~ (+) Konsolidasyondan Gelen Nakit Deger Diger Yokomloloklerde azah~lar (-)I art1~ (+) Diger Arti~lariAzah~lar (+)1(-) Vergi Odemeleri (-) ( ) ( ) (55.594) (12.279) (72.178) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (11.587) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B. YATIRIM FAALiYETLERiNDEN KAYNAKLANAN NAKiT AKI~LARI Mali Duran Varhk ahmlan neti (-) Yatmm Ama9h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Sati~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~leri Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklann Ahmmdan Kaynaklanan Nakit <;:Iki~lan C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI~LARI K1sa vadeli mali borc;:lardaki arti~ (+) Uzun vadeli mali bor9lardak:i art1~ (+) Odenen TemettOler (-) Faiz Odemeleri (-) Finansal Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA <;EVRiMi FARKLARININ ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI~IAZALI~ ( ) ( ) ( ) ( ) (51.854) ( ) ( ) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTI~IAZALI~ ( ) D. DONEM BA~I NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR ili~ikteki Ac;:JklayJcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJCISJdJr.

7 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A. ~. 31 MART 2014 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 5 OZKA YNAK DEGi~iM TABLOSU (TL) i11celemedell Ger;mem4 Kar veya Zararda Yeniden Sm fland1rdmayacak Birikmi$ Diger Kapsaml1 Gelirler ve Giderler Kar veya Zararda Yeniden Smtflandmlacak Birikmi$ Diger Kapsamh Gelirler ve Giderler Birikmi~ Karlar Dipnot Referanslan Odenmi$ Sermaye Geri Ahnml$ Paylar Pay ihra~ Primleril iskontolan Yeniden De~er l eme ve O l ~iim Kazan~/ Kay1plan Diger Kazanl'f(Kay plar) Yabanc1 Para (:evirim Farklar1 Riskten Korunma Kazan~ Kaytplan Sermaye Cevirim Farklan Kardan Ayrdan KJSJtlanml$ Yedekler Ge~mij YlllarKar /Zararlan Net DOnem Kan/ Zaran Ana Ortakhga A it Ozkaynaklar Kontrol Giicil OJ mayan Paylar Ozkaynaklar I Ocak2014 Not Geymi$ yillar karlarma transferler ( ) Yedeklere transferler Sermaye artmmt Temetto Odemesi Paylann Geri Ahm i~lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artlj/ Azah~ Kapsamh Gelir Yabanc1 para crevrim farklan Net donem kan ( ) Emeklilik planlan aktaeryal kazanc ve kay1plar Not ( ) Ye11iden Diizenlenmi$ (*) incelemeden Gep11emcy I Ocak 2013 Not ( ) (12.855) ( ) Geymi~ ylilar karlanna transfcrler Yedeklere transferler Sermaye artmm1 TemettO Odemesi Paylann Geri Ahm i~jemleri Nedeniyle Meydana Gelen ArtJ!fAzah ~ ( ) Kapsamh Gelir Yabancr para fevrim Jark/an Risk/en Konmma Kazan9-f Kaytplart Net donem kart ( ) Emekli Planlarmdan Aktilerya/ Kcuam; ve Kay1plar ( ) ( ) ( ) 31 Mart 2013 Not ( ) - ( ) (4.846) ( ) ili ~ ikteki Acr1klayJc1 Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJciSidlr. (*) Yeniden dozenleme etkileri Not 2.04 kar~lia~tlrmah bilgiler ve Clnceki donem tarihli finansal tablolarm dozenlenmesi notunda acrlklanml~tlr. inde~ LGiSAYAR SiSTEMLERI MUHEN., 1 SANAYi V T ARET A. S VtlrQi No:. 78Cl02MGS ~o :

8 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.$. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak go ste r ilmi~t ir) 1 $irket'in ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.$ y1lmda Tiirkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, her tiirlii bili~im iiriinlerini yurti.yi ve yurtd1~mdan tedarik etmek suretiyle bili~im sektoriinde faaliyet gosteren bayilere toptan ticareti yapmaktrr. $irket Sermaye Piyasas1 Kurulu'na (SPK) kay1th olup Haziran 2004' de hisselerinin %15,34'ii Borsa istanbul' a kote edilmi~tir. ve tarihleri itibariyle $irket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhklan a~ag 1da yer almaktad1r: Dogrudan Dolayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri AS. Bilgisayar ve aksamlan (Datagate) ahm satlmi ,24 59,24 Neotech Teknolojik Driinler Dag. AS. Ev elektronigi iiriinleri (Neotech) altm satimi ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos) Lojistik ,99 99,99 Artlm Bili~im <;oziim ve Dagitim A.$. Bili~im iiriinleri yedek (Art1m) par.ya ahm - sat1m ,00 51,00 indeks International FZE (Indeks FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi Datagate International FZE (Datagate FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm sat1m1 Dirhemi - 59,24 ve tarihleri itibariyle Sirket' in ozkaynak yontemi ile muhasebele~tirilen mii~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~ag1da yer almaktadrr: - Dogrudan Do1ayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~im Uriinleri Dag1t1m A.$. Network iiriinleri ahm (Neteks) - sat1m ,00 50,00 Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.S., Neotech Teknolojik Uriinler Dag. A.$., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$., Artim Bili~im <;oziim ve Dag1t1m A.$. ve indeks International FZE, ve Datagate International FZE'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~im Uriinleri Dagitim A.$. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. $irket'in en biiyiik ortag1 Nevres Erol Bilecik (% 35,93)'dir y1lmm ii.y ayltk doneminde Grup'un.yah~an ortalama personel sayisi347 dir. (2013 Y1h: 355 ). Grup personelinin tamam1 idari personeldir. $irket'in ticari sicile kay1th adresi Merkez Mahallesi Erseven Sokak No: 8/1 Kag1thane /istanbul'dur. Sirketin ana merkezi istanbul olup Ankara, izmir ve Diyarbakrr'da ~ubeleri bulunmaktadrr. 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili$kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Esaslar Grup muhasebe kay1tlanm Tiirkiye'de ge.yerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhg!'nca yay1mlanan Tek Diizen Hesap Plam gereklerine gore TL olarak tutmaktadrr. ili~ikteki fmansal tablolar SPK'mn 13 Haziran 2013 tarih ve sayil1 Resmi Gazete'de yayimlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hiikiimlerine uygun olarak hamlanmi~tlr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafmdan yayrrnlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan'm I Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara ili~kin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") uygulamaktad1r. Ekli konsolide finansal tablolar Grup'un yasal kay1tlanna dayandmlm1~ ve ge.yerli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Tiirkiye Muhasebe Standartlan"na gore $irket"in diirumunu layikiyla arz edebilmek i.yin bir tak1m diizeltme ve simflandirma degi~ikliklerine tabi tutularak hazrrlanm1~trr. ~ 6 I EX indeks B ilg i SA~ SiSTEti!LERi MUHENDiSLiK SANA. \:':'. C~ $ Verg1. N o....,.,"'00'' "' 89r. t..icill\lo. 2o6376 ~

9 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi$tir) 1 Ocak- hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 12 Mayts 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmt~tlr.genel Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~larm yasal mevzuata gore duzenlenmi~ finansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Grup'un 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i.;:in ah~ ve satt~larm onemli ol.;:ude ABD Dolan bazh olmast nedeniyle 21 no'lu Ttirkiye Muhasebe Standard! ("TMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca bu tarihe kadar fonksiyonel para birirni ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. 1 Temmuz 2013'den itibaren Grup'un ana ~irketinin satt~lanmn onemli ol.;:ude TL bazh olarak degi~mesi dolaytstyla fonksiyonel para birirni TL olarak tespit edilmi~tir. 1 Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satl~larm onemli ol.;:ude TL bazh olarak degi~mesi dolaytstyla Grup'un ana ~irketi'nin fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra ger.;:ekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. tarihi itibariyle haztrlanan finansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra ger.;:ekle~en i~lemler ise fonksiyonel para birimi TL olarak degi~tirildigi i.;:in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilmi~tir. Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanmt~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar ger.;:ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak.;:evrime tabi tutulmu~ olup, I Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi Sermaye Piyasast Kurulu'nun 17 Mart 2005 tarih 11/367 no'lu karan ile ytiksek enflasyon donemi 2005 yth itibariyle sona ermi~ olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ekli mali tablolar herhangi bir duzeltme i~lemine tabi tutulmamt~trr. Ekli mali tablolardaki parasal. olmayan ktymetler Uluslararast Muhasebe Standardt 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama" prensiplerine uygun olarak 31 Arahk 2004 tarihine kadar ta~mmt~ olan degerleri uzerinden mali tablolarda yer almaktadtr Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, ~irket'in ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu hisseler neticesinde soz konusu ~irketlerdeki hisselerle ilgili toplam oy kullanma hakkmm% 50'den fazlasmt kullanma yetkisi vasttastyla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalan uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalarmt ~irket'in menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve gucline sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Bagh ortakhklann bilan.;:o ve kar/zarar tablolan ~irket ' in mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. ~irket'in aktifinde yer alan bagh ortakhklarm kaytth degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri kar~thkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i.yi i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlanmn bagh ortakhklarm net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonu.;:lanndaki paymt gosterir. Bu detaylar konsolide bilan.;:o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklarma ait zararlar bagh ortakhklarm hisselerine ait azmhk.;:tkarlanndan fazla ise, azmhgm baglaytct ytikum!uliikleri olmadtgt takdirde azmhklara ait zararlar.;:ogunlugun.;:tkarlan aleyhine sonu.;:lanabilir. ve tarihleri itibariyle ~irket'in bagh ortakhklarmm detayt a~agtdaki gosterilmi~tir: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.~. Bilgisayar ve aksamlan alrrn sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Oriinler Dag. A.~. Ev Elektronigi uriinleri ahm satlmt ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.~. Lojistik ,99 99,99 infin Bilgisayar Ticaret A.~. Bilgisayar ve aksamlan ahm satrrnt, dt~ ticareti ,80 99,80 Artrrn Bili~im <;ozlim ve Dagttrrn A.~. Bili~im liriinleri yedek ,00 51,00 par.;:a alrrn - satlmt.- ~~ INDEX ind S Bi L G I ~~ S T E ML C -te 0 l>' K $,11, Yi TiCAF:t MJI ~ ERi ET A. '$.

10 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikc;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) Bilgisayar ve aksamlan indeks International FZE (lndeks FZE) BAE ahm sat1m1 Dirhemi Datagate International FZE (Datagate Bilgisayar ve aksamlan BAE - 59,24 FZE) ahm sat1m1 Dirhemi ve tarihleri itibariyle ~irket' in ozkaynak yontemi ile konsolidasyona tabi tutulan mti~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~agtda yer almaktadtr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~im tirtinleri Dagttlm A. ~. Network tirtinleri ahmsat1m ,00 50,00 i~tirak yatmmlan ve i~ ortakhklan, ozkaynak yontemi kullamlarak muhasebele~tirilir ve ilk olarak maliyet degeri ile kaydedilir. Yatmm maliyeti i~lem maliyetlerini de ir;;erir. Konsolide finansal tablolar, Grup'un i~tirakteki onemli etkisinin veya mti~terek kontroltin ba~ladtgi tarihten bittigi tarihe kadar, i~tirak ile Grup arasmdaki muhasebe politikalarmm uyumu ir;;in yap1lan dtizeltme kayttlarmdan sonraki Grup'un ozkaynak yontemiyle muhasebele~tirilen yatmmlarm kar veya zarar ile diger kapsamh gelirindeki paym1 ir;;erir. Grup'un bir i~tirakin zararlanndan kendisine dti~en pay1, soz konusu i~tirakteki toplam payma e~it veya bu paym tisttinde ise, i~tirakteki paymm defter degeri (varsa uzun vadeli yatmmlan da ir;;ermek suretiyle) s1frrlamr ve Grup'un i~tirak adma herhangi bir taahhtidti veya i~tirak adma yapilmi~ Odemesi olmadigi durumlarda, ilave zararlarm kay1tlara almmas1 durdurulur. Satm ahm bedelinin, i~tirakin satm almma tarihindeki kaytth belirlenebilir varhklanmn, ytiktimliiltiklerinin ve ko~ullu borc;;lannm gerc;;ege uygun degerinin tizerindeki ktsmi ~erefiye olarak kaydedilir. ~erefiye, yatmmm defter degerine dahil edilir ve yatmmm bir pan;:as1 olarak deger dti~tikltigti ac;;ismdan incelenir. i~tirakin satm almma tarihindeki kay1th tammlanabilir varhklannm, ytiktimltiltiklerinin ve ko~ullu ytiktimltiltiklerinin gerc;;ege uygun degerinin satm ahm bedelini a~an ktsm1 dogrudan donem kar/zararma kaydedilir. Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.~., Neotech Teknolojik Urtinler Dag. A.~., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A. ~., Art1m Bili~im <;oztim ve Dag1t1m A.~., indeks International FZE ve Datagate International FZE 'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~im Urtinleri Dag1t1m A.~. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. Bagh ortakhklann bilanc;;o ve gelir tablolan tam konsolidasyon yontemlerine gore konsolide edilmi~ ve ~irket'in sahip oldugu bagh ortakhklarm kay1th degeri ile ozsermayeleri kar~ihkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ir;;i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon Sirasmda kar~1hkh olarak elimine edilmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlarmm bagh ortakhklann net aktiflerdeki ve donem faaliyet sonuc;;lanndaki paym1 gosterir. Bu detaylar konsolide bilanc;;o ve gelir tablosunda ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar bagh ortakhklann hisselerine ait azmhk c;;ikarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayici ytiktimltiltikleri olmadigi takdirde azmhklara ait zararlar c;;ogunlugun r;;tkarlan aleyhine sonuc;;lanabilir. Konsolidasyon Kapsamma Dahil Edilmeyen Sirketler Konsolidasyona dahil edilmeyen ana ortakhk ve bagh ortakhk ile sermaye, yonetim ve denetim bak1mmdan ili~kili bulunan ortakhklar a~ag1daki gibidir: i~tirak Oram A~th~ Bagh Ortakhk Ad1 % Tutan infin Bilgisayar Ticaret A.~. 99, i~tirak Tutan <;evrim Fark I - - i ND~K BiLG isaya MOHE. ' If< ANt~Y! Vergl o:

11 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e Tiirk LirasL olarak gosterilmi~tir) infm Bilgisayar Ticaret A.$. i~letmesinin gerek kuc,:i.ik olmas1 gerekse faaliyet hacminin dti~i.ik olmas1 ve konsolide mali tablolan onemli olc,:ude etkilememesi nedeni ile konsolidasyon kapsam1 d1~mda tutulmu~tur. Bu bagh ortakhk, konsolide fmansal tablolarda, sahlmaya hazrr finansal varhklar olarak smtf1andmlmi~ttr. Bu ~irkete ait ozet finansal veriler Not:7'de yer almaktadrr. tarihi itibari ile konsolidasyon kapsam1 d1~mda brrakilan ~irketin fmansal sonuc,:larmm konsolide fmansal tablolarda yer alan sonuc,:larla kar~iia~tirmasi a~ag1da yer almaktadrr. Aktif Don em Finansal Sonu~lan 1 Ozkaynak 1 Net Sati~lar Kan/(Zaran) Konsolidasyona Dahil Edilmeyen ( ) ( ) $irket Konsolide Finansal Tablolar % 1,04% (0,14%) 1,27% (1,74%) Aktif top lam I ve sah~lar ic,:erisinde yer alan kalemlerin onemli bir k1sm1 bu ~irkete konsolidasyona dahil edilse bile konsolidasyon esnasmda elimine edilecek kalemlerdir. Soz konusu ~irkete konsolidasyon kapsam1 d1~mda brrakilrrken dikkate ahnan diger hususlar a~ag1da yer almaktadrr. Bu ~irketin onemli tutarda bilanc,:o d1~1 varhklan veya ytikiimltilukleri yoktur. $irketin onemli bir sabit k1ymet vb. varhklan da mevcut degildir. Yukandaki veriler I~Igmda yaptlan btittin nitel ve nice! veriler degerlendirilerek bu ~irketin konsolidasyon kapsamma almmamasmm konsolide fmansal sonuc,:lara onemli bir etkisi olmayacag1 degerlendirilmi~ ve bu ~irket konsolidasyona dahil edilmemi~tir Kar~IIa~tirmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolann Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek uzere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~ila~trrmah hazirlanmaktadir. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smiflandmlmasi degi~tiginde kar~ila~tmlabilirligi saglamak amaciyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden sm1flandmhr. SPK'mn 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayi11 toplanhsmda alman karar uyarmca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya iii~ kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlan ic,:in 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren ytirtirluge giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanmi~tlr. Yiirtirluge giren bu formatlar uyarmca Grup'un finansal durum tablolarmda c,:e~itli Simflamalar yapilmi~tlr. Grup'un 31 Mart 2013 tarihli kar veya zarar tablosunda yap1lan simflamalar ~unlardrr: - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan kur fark1 geliri ve gideri'nin TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin fmansman giderlerinde, TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan TL tutanndaki sati~lardan elirnine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler ic,:erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler ic,:erisinde smiflandmlmi~tlr Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan fmansal varhklar ve ytiktimltiltikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmas1 ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmas1 ya da varhgm gerc,:ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmas1 durumunda mali tablolarda net degerleri uzerinden gosterilmektedirler Muhasebe Politikalarmda Degi~ildikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performans1 veya nakit ak1mlan uzerindeki i~lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve guvenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1lrr. Muhasebe politikalannda yapilan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi durumunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye dontik olarak da~l~t.m~biil:\::!lillm 9 I DEX

12 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara He sap Donemine A it Konsolide Finan sal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Tiirk Lirasz olarak gosterilmi:jtir) 2.07 Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylan ve durumlan tutarh olarak konsolide fmansal tablolara ahr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalarmda yap1lan onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doniik olarak uygulamr ve onceki donem fmansal tablolan yeniden diizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapildigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yapildigi donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulamr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmas1 beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan fmansal tablo dipnotlannda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin miimkiin olmadigi haller d1~mda ar;:iklamr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varliklann yararh omiirlerinin tespiti, kidem tazminati hesabmda kullamlan aktueryal varsay1mlar, Grup lehine veya aleyhine devam eden dava ve icra takipleri ir;:in aynlacak kar~ihklar, stok deger du~iikliigiiniin tespiti gibi hususlarda muhasebe tahminlerine ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin ar;:iklamalar a~ag1da ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde a~ag1daki degi~iklikler yapilmi~trr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik r;:evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik r;:evre, gene! olarak nakit yarattigi ve harcad1g1 r;:evredir. Ger;:erli para birimi; mal ve hizmet sati~larmm en r;:ok etkileyen para birimi, i~r;:ilik v.b. giderlerin gerr;:ekle~tirildigi para birimi, fmansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak Grup Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladigi politikalan her bilanr;:o doneminde tekrar gozden ger;:irmektedir. Bu r;:err;:evede yap1lan degerlendirmede, son yil gerr;:ekle~meleri ve ileriye doniik beklentiler de dikkate almarak Grup 'un ana ~irketinin fonksiyonel para biriminin 1 Temmuz 2013'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf35-37 geregi ileriye doniik olarak uygulanm1~trr. Diger bir deyi~le, i~letme tum kalemleri yeni ge9erli para birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki do viz kuru kullamlarak r;:evrilmi~ ve r;:evrim sonras1 olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler ir;:in tarihi maliyet olarak dikkate almm1~trr Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutannm giivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Grup tarafmdan tasarruf edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi uzerine ve ahnan veya ahnabilecek bedelin gerr;:ege uygun degeri iizerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara ahmr. Gelirler PC, diz iistii bilgisayar, elektronik ev iiriinleri, networking iirtinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan sati~lanndan olu~maktadrr. Sat1~larm tamam1 bayiler kanah ile yapilmakta olup nihai kullamc1lara mal sati~i gerr;:ekle~tirilmemektedir. Net sati~lar, mal sati~larmdan iade ve sat1~ iskontolarmm dii~iilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satj~mdan elde edilen gelir, a~ag1daki ~artlar kar~jlandigmda muhasebele~tirilir: Grup'un miilkiyetle ilgili tum onemli riskleri ve kazammlan ahc1ya devretmesi, Grup'un miilkiyetle ili~kilendirilen ve siiregelen bir idari katihmmm ve satilan mallar iizerinde etkin bir kontroluniin olmamas1, Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde olr;:ulmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalann i~letmeye ak1~mm olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir ~ekilde olr;:iilmesi. Grup'un satj~mi gerr;:ekle~tirdigi iiriinlerin tamamma yakm1 yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlann bir kismi yurtd1~1 frrmalardan bir kismi ise yurtd1~1 frrmalann Tiirkiye'deki yerle~ik kurulu~larmdan veya Tilrkiye'de yerle~ik kurulu~lardan gerr;:ekle~tirilmektedir. Yurtir;:i veya yurt d1~1 frrmalan tarafmdan verilen hedeflerin gerr;:ekle~mesine bagh olarak "rebate", "risturn", "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir tak1m bedeller ahnmakta veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller satici firmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlann saglanmas1 ile bilanr;:onun aktifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. SatiCI firmalar tarafmdan "rebate", "risturn", "sell out", "bonus" ve "credit note" ad1 altmda duzenlenen belgeler (veya Grup tarafmdan diizenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir.stoklarla ilgili elde edilen "credit note"lar stoklarm maliyetinden du~illiir. Bakiye klslm ise Sat1~lar ir;:erisinde "Diger Sat1~lar" hesabmda muhasebele~tirilir. 10

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2012 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 MART 2012 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLARIN (Seri: XI No:29 ) İÇERDİKLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak 2014 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 ARALIK 2014 TARİHLİ MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu

1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu 1 Şirket in Organizasyonu Ve Faaliyet Konusu İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş 1 Ocak 31 Mart 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER Sayfa Bilanço.. 1-2 Kapsamlı Gelir Tablosu... 3 Nakit Akım Tablosu..... 4 Özkaynak

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İntegral Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket veya İntegral Menkul ) 30.03.2010 tarihinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur. Şirket merkezi Büyükdere

Detaylı

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. NOT 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) 07.01.1985 yılında İstanbul da kurulmuştur. Şirket hisselerinin belli bir

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Mart 2015 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP

Detaylı

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR

ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR 1 ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) - - (Tüm Tutarlar,

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR VEYA

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI MİRA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 30.06.2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT İNCELEMEDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI... 3 ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM

Detaylı

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Anonim Şirketi (Şirket) 1987 yılında Yattur Turizm Marina ve Yat İşletmeciliği Anonim Şirket i ünvanıyla

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ara hesap dönemine ait denetlenmemiş özet finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN

IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER... SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KAR veya ZARA ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AKIN TEKSTĠL ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2015 ARA DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAYICI NOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA SINIRLI

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 MART 2015 DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. 30.09.2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 01.01. HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 62 sayfa finansal tablo ve

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01. 31.03.2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE GELİR

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı