$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi")

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi")"

Transkript

1 GE H) V UKAS YEMINLI MALI M4AlliRLIK ye BAMMSIZ DENETIM $1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi") 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BAdIMSIZ DENETIM RAPORU ANIL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK YE BA6IMSIZ DENETIM A.5. ANIL YEMINLI MALI MO4AVIRLIK ye BAGIMSIZ DENETIM A. 4. Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt. Trakya Ofis : Orta Cami, Yasar Konak is Merkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Bakirkoy / Istanbul Tel: Tel : Fax : web:

2 SIRINO6LU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT BA6IMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade ICINDEKILER SAYFA NO I BAOIMSIZ DENETIM GORUSU II FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI Finansal Durum Tablosu (Bilancosu) 12 Nazim Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar Diger Kapsamli Gelir Tablosu 5 Ozkaynaklar Degisim Tablosu 6 Nakit Akin Tablosu 7 Kar Dagitim Tablosu 8 Finansal Tablolara Riskin Dipnotlar 952

3 SIRINO6LU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade FINANSAL TABLOLARA iliskin DiPNOT FillRiSTi DIPNOT S.NO ORGANIZASYON VE FAALIYET KONUSU NOT:1 9 FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR NOT:2 914 UYGULANAN DEOERLEME ILKELERI / MUHASEBE POLITIKALARI NOT: NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT:4 25 GERcEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (Net) NOT:5 25 BANKALAR NOT:6 25 TERS REPO ISLEMLER1NDEN ALACAKLAR NOT:7 26 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) NOT:8 26 FAKTORING ALACAKLARI VE BOKLARI NOT:9 26 DIGER ALACAKLAR NOT:10 26 TAKIPTEKI ALACAKLAR NOT: RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR NOT:12 27 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) NOT:13 27 BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) NOT:14 27 ISTIRAKLER (Net) NOT:15 27 IS ORTAKLIKLARI (Net) NOT:16 27 MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) NOT: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) NOT:18 32 PESIN ODENMIS GIDERLER NOT:19 32 CARL DONEM VERGI VARLIGI / CARI DONEM VERGI BORCU NOT:20 32 ERTELENMIS VERGI VARLIGI / ERTELENMIS VERGI BORCU NOT: DIGER AKTIFLER NOT:22 34 SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (Net) NOT:23 34 ALIM SATIM AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT:24 34 ALINAN KREDILER NOT:25 35 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BOKLAR NOT:26 35 IHRAc EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) NOT:27 35 DIGER BOKLAR NOT:28 36 DIGER YABANCI KAYNAKLAR NOT:29 36 RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT:30 36 ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER NOT:31 36 BOK VE GOER KARSILIKLARI NOT: ERTELENMIS GELIRLER NOT:33 38 SERMAYE BENZERI KREDILER NOT:34 38 SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BKLARI (Net) NOT:35 38 OZKAYNAKLAR NOT: ESAS FAALIYET GELIRLERI NOT:37 40 FINANSMAN GIDERLERI NOT:38 40 ESAS FAALIYET GIDERLERI NOT:39 41 DIGER FAALIYET GELIRLERI.. NOT:40 41 TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR NOT:41 42 DIGER FAALIYET GIDERLERI NOT:42 42 VERGI KARSILIGI NOT: HISSE BASINA KAR NOT: ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BOKLAR NOT:45 44 KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YUKUMLULUKLER NOT: FINANSAL ARAcLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DOZEYI. NOT:

4 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT BA '6IMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade FINANSAL ARAcLAR (GERcEGE UYGUN DE6ER AcIKLAMALARI VE FINANSAL RISKTEN KORUNMA MUHASEBESI cercevesindekt AcIKLAMALAR) NOT:

5 UKAS mava. AN IL YEMINLI MALI Mil AVIRLIK ye BAfilMSIZ DENETIM $IRINO6LU FAKTORING A.S HESAP DONEMINE AiT BA6IMSIZ DENETIM RAPORU Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi Yiinetim Kurulu Ba kanlegena, Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin ("Sirket") 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla hazirlanan fmansal durum tablosu ile aym tarihte sona eren yila ait kar veya zarar tablosunu, kar veya zarar ye diger kapsamli gelir tablosunu, Ozkaynaklar degi im tablosunu, nakit alu tablosunu ye Onemli muhasebe politikalannm ozetini ye dipnotlan denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak lcletme YOnetiminin Sorumluluk u; Sirket Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolann 24 Arahk 2013 tarih ve say!!! Resmi Gazete'de yayimlanarak yiirtirrige giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan ile Finansal Tablolan Hakkmda Yonetmelik ye ayni gazetede yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerince Uygulanacak Tekdiizen Hesap Plan' ve Izahnamesi Hakkmda Teblig ye Ttirkiye Muhasebe Standartlan ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarena ye Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafmdan muhasebe ye finansal raporlama esaslarma ili kin yayimlanan diger yonetmelik, aciklama ye genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayisiyla onemlilik arz eden olqude yank* bilgi icermeyecek hazirlanmasmi ve sunulmasmi saglayacak bir is kontrol sistemi oluturulmasi, uygun muhasebe politikalannm secilmesi ve uygulanmasindan sorumludur. Bagunsa Denetim Kurulufunun Sorumlutue u, Bagimsiz denetimi yapan kurulu olarak iizerimize diiwn sorumluluk, denetlenen finansal tablolar iizerinde gorti bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, 1 Kamm 2006 tarihli ye sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Bankalarda Bagimsiz Denetim Gerceklestirecek KuruluOarm Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Haldunda Yonetmelik ye uluslararasi denetim standartlanna uyumlu olarak gercekleorihn4tir. Finansal tablolann onemlilik arz edecek olcude bir hata icermedigine makul giivence saglayacak ekilde bagimsiz denetim planlanmi ve gerceklqtirilm4tir. Bagimsiz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ye fmansal tablo aciklama ye dipnotlan hakkmda denetim kaniti toplamaya yonelik denetim teknikleri uygulanmwir. Denetim teknikleri, finansal tablolarm hazirlanmasi ve sunumu stirecindeki is kontrollerin etkinligi dikkate almarak ye uygulanan muhasebe politikalannm uygunlugu degerlendirilerek belirlenm4tir. Ancak, amacimiz is kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gorti vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kowllara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Sirket yonetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar ile is kontrol sistemi arasmdaki ili kiyi ortaya koymaktir. Apgida belirtilen bagimsiz denetim gortioniin olwurulmasi icin ye 'r denetim kaniti saglanmitff. ANIL Yemi ii Mali Miisa irlik ye Ba imsiz Dene 11 A.$ ANIL YEMINLI MALI Mil VIRLIK ye BAGIMS IZ DE ETIM Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Biliursaray Apt. Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar K nak rkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Balorkay / Istanbul Tel: Tel : Fax : b:

6 IARA991. YEMINLI MALI Mii IWIRLIK ye BAfilMSIZ BENETINI GOrils, Gorii iimtize gore, ili ikteki finansal tablolar Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynt tarihte sona eren yila ait fmansal performansim ye nakit akt$larmi TMS (bkz. Not 2) cerceyesinde dogru ye durust bir bicimde yansitmaktadir. Diger Hususlar, Sirkee in 31 Aralik 2012 tarihli yil sonu finansal tablolannm tam kapsamh denetimi ba*ka bir bagimsiz denetim firmasi tarafindan yapilmt olup, soz konusu bagimstz denetim firmasi tarafindan hazirlanan 11 Mart 2013 tarihli bagnnstz denetim raporlarmda olumlu yerilmi tir. Istanbul,14 Mart 2014 ANIL YMII1 VE BAdIMSIZ DENETIM A. FERHAT ATESALMAZ Sorumlu Ortak, Basclenetgi ANIL Yeminli Mali MCisayirlik ye Bagi Rapor No : 2014 / 2013 BD F 003 Stizlevme No: 2013 / BD F / 002 ANIL YEMINLI MALI Mil AVIRLIK ye BAfilMSIZ DENETIM A.S. Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt, Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar Konak Merkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Bakirkay / Istanbul Tel: Tel : Fax : web:

7 StRilTO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARtat ittbariyla FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) (Tutarlar aksi belirtilmedikse Turk Liras, (11.") olarak ifade ediknistir.) Begunnz Denetimden Geemi, &onset Denethnden Gest* ARTIE KALEMLER NOW 31 Arabic Aral& 2012 re i YP 1 Toplam TP 1 YP I Toplem I. NAK1T DEGERLER Not: IL GERGECE UYGUN DEdER FARK1 1C/EA YANSITILAN TV Nbod (Ned) 2.1 Akre SatMl Manch Filmset VerIdder 2.2 Oereege Ilygun Deter Farb Ker/Zerara )(menden 06trek Smiliendrdan FV 23 Alm Setsm Ameck Tame Fiume' Verlddet III. BANKALAR N W. TERS REPO I6LEMLETIINDEN ALACAKLAR Nor? V. SAT1LMAYA HAZ1R F1NANSAL VARL1KLAR (Net) Nok8. VL FAKTORING ALACARLARI Not Lskontolu Faktoring Alacalderi Yttet hi Yuri Dm KezeintImemi4 Gefider () ( ) ( ) ( ) ( ) 62 Diger Faktoring Alecaklan 62.1 Yurt lei. _ Yurt Dip.. VII FINANSMAN KREDILERI 7.1 Tliketici Kredileri 7.2 Kredi Keegan 73. Takeitli Tieari Ktediler VIM K1RALAMA L8LEMLER Kiralama 121emlerinden Alacalder Finansal Kirelama Alecaklen 8.12 Fealiyot Kindamest Alecaldan Kneandmemts Gelirler (..) 8.2 Kindema Konusu Yaptimekte Ohm Yalmmlar 8.3 Minima 181emleri 19in Vedic,. Aveneler. DL DIGER ALACAKLAR Nor:10 X. TAK1PTEKI ALACAKLAR N Tekipteld Faktoring Almaklan Telcipteki Finansmen Kredileti. 103 Tekipteki Kindema 18Iemlerinden Mimicker Ctel kerpidder () ( ) ( ) ( ) ( ) XL RISKTEN KORUNMA AMAIII TOREV FlNANSAL Not:12 VARL1KLAR 11.1 Gerge e Uygur Diger Rieldnden Rotuma Amitehler 112 Nakit Ma; Riskinden Konen= Amaehter Yurtrinmdeki Net Yetnme Eiskinden Koren= Ameebler XIL VADEYEKADAR ELDE TUTULACAK YATIMMLAR (Net) NoC/3 XIII. BAGLIORTAKLIKLAR (Net) NotI4 XVL IST1RAKIER (Net) N,oIS XV. IS ORTAKLIKLAR1 (Net) NotI6 XVL MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) Noi,I XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARL1KLAR (Net) Not )erefiya & XVUL PESIN ODENM18 G1DERLER Not XIX. CAR1 DONEM VERGI VARLIGI Not:20 X3L ERTELENML5 VERGt VARLIG1 N, XXI. DIGER AKTIFLER Not: ARA TOPLAM XXII. SA17$ AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN Not:23 FAAL1YETLERE ILIS1dN VARL1KLAR (Net) 22.1 Salm Amech Durdurtdan Feediyetkre iliskin AKT1F TOPLAM Ye inli Mali B cjimsiz. aviril ye etim A.S. tli0ikteki notlar bu fmansal tablolarm ayrdmaz bir parcasxhr.

8 $illino6lu FAKTORtNG A.$ 31 ARALIK 2013 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) (Tutadar aksi belirtilmedikee Turk Lirasi ("11,) olarak ifade PAStS ICALEMLER Nodor Bagonsm Denetimden Gegnia 31 Aral& 2013 TP I VP I Toplam I. ALIM SATIM AMACLI TlIREV FINANSAL Not 24 YOKOMLULOKLER IL AL1NAN KREDILER Not M. FAKTORING BORCLARI Not IV. KIRALAMA 1.5LEMLERINDEN BORCLAR Not Finansal Kiralama Borglan _ 4.2 Faaliyet Kiralamasi Borglan 4.3 Diger 4.4 Ertelenmis Finansal Knalama Giderlerk) hirac EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) Not: Bowler 5.2 Vail* Dayalt Menkul Klymeder 5.3 Tahviller VL DICER BORCLAR Not VIL DICER YABANCI KAYNAICLAR N ot 29. vim RISKTEN KORUNMA AMACLI T1DREV FINANSAL No1.10. YUKUMLOWICLER 8.1 Gergege Uygun Diger Riskinden Korunma Amagldar. 82 Nakit Aka Riskinden Korunma Amaghlar 83 Yurkhondaki Net Yannm Risldnden Korunma Amaghlar _ IX. I5DENEGEK VERGI VE YOKOMLDLOKLER Not X. BORC YE OLDER ICAR5ILIICLAILI Not Yeniden Yapilanma Katmligi 102 calisan Hidden YOkamlnlign Karathg Diger Km44111(1m 53A XL ERTELEN1q1.5 GELIRLER Not: X11, xeo. CAR1 DONEM VERGI BORCU ERTELENM15 VERGI BORCU Not:20 Not 21 Ely. SERMAYE BENZERI KREDILER Not34 ARA TOPLAM XV. SATL5 AMACLI EWE TUTULAN YE DURDURULAN Not:35 FAALIYETLERE ILL5KIN DURAN VARLIK BOKLARI (Net) 15.1 Sgtlf Am* 15.2 Durdurulan Faaliyetlere Makin xyl OZKAYNAKLAR Not: Odenmis Sermaya Sermaye Yedckleri _. _ Ease Senedi Ikea Primleri Riese Senedi final Kklan Diger Sermaye Yedekleri 163 Kir veya Zararda Yeniden Snuflandinimayacak Birikm4 Diger Nor Kapsamh Odder veya Giderler 16.4 Kir veya Zanirda Yeniden Smiflandinkteak Birilunia Diger Kapsamh Gaiter veya Giderler 16.5 Kir Yedelderi Yazd Yedekkr SUM Yedekleri OlaganGstn Yodelder Diger Kai Yedakleri _ 16.6 Kir veya Zarin Gegmis Yillar Kir veya Zaran D6ncm Net ICk veya Zaran ' PASIF TOPLAMI ] I Bagansin Denerimden Gego I 31 Aralik 2012 TP YP Toplam I I ANIL Ye nli Mali Mi4 rlik ye B Oimsiz Dene irn A.$. nieikteki notlar bu finansal tablolams aynlmaz bir pareasuhr. 2

9 SIRINOdLU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARilli ITIBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmistir.) NAZIM IIESAP KALEMLERI Notlar Bagnnsta Denetimden Geemit, 31 AraIlk 2013 Ragan= Denetimden Geemi$ 31 Arabic 2012 TP YP Toplam TP IT Toplam I. RISK! USTLENILEN FAKTORING ISLEMLERI 11. RISK! USTLENILMEYEN FAKTORING ISLEMLERI III. ALINAN TEMINATLAR IV. VERILEN TEMiNATLAR V. TAABIICTLER 5.1 Caplama. Taahhittler 5.2 Caplabilir Taahhiitler Kiralama Taahhiitleri Finansal Kiralama Taahhittleri Faallyet Kiralama Taahhiltleri Diger Cayilabilir Taahhiitler VI. TCJREV FINANSAL ARACLAR 6.1 Riskten Korunma Amagli Rimy Finansal Araglar Gergege Uygun Defier Riskinden Korunma Amagh islemler Nakit Akis Riskinden Korunma Amagli islemler Yurtchsindald Net Yattrim Riskinden Korona Amagh i,slemler 6.2 Alan Satin Amagh islemler Vadeli AlcorSatim islemleri Swap Alan Satim islemle.ri Alm Salim Opsiyon islemleri i Futures Alm Satim hlemleri Diger VII. EMANET IUYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI etirn A.$. notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcastchr. 3

10 SIRINO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Liram ("TL") olarak ifade edilm4tir.) GELIR VE CIDER KALEMLER1 Norlor Bagmnaz Denet/mden Gelarda 31 Arabk 2013 Bagunsu Denetimden Geprds 31 Arahk 2012 L ESAS FAALIYET GELIRLER/ Not FAKTORING GELIRLERI Faktoring Alacaklanndan Amen Faizler lokontolu Diger 12 Faktoring Alaoaldanndan Min= Ocret ve Kornisyonlar tab:01 1u Diger FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 1.3. Finansman Kredilerinden Alman Fabler 1.4 Finansman Kredilerinden Altnan Octet no Komisyonlar KIRALAMA GELIRLERI 1.5 Filarial Kiralarna Gelirleri 1.6 Faaliyel Knalamasi Gelitieri 1.7 Kindama Islemlerinden Amen Thant no Komisyonlar IL FINANSMAN GIDERLERI () Not38 ( ) ( ) 2.1 Kullanilan Kredilere Verilen Fable ( ) ( ) 2.2 Faktoring 111emlerinden Borelara Verilen Faizler (42.196) ( ) 2.3 Roams] Kirslama Giderleri 2.4 Ihrag Mien Menkul Klymetlere Yeailea Fables 2.5 Diger Fel. Giderleri. 2.6 Verilen Corot ve Komisyonlar ( ) ILL BOOT ICJZ(101) IV. ESAS FAALIVET GIDERLERI () Not39 ( ) ( ) 4.1 Porsone1GiderIeri ( ) ( ) 4.2 Kulem Tazminan Karsibgi Crideri ( ) ( ) 4.3 Arashnua Gelisdnne Gidederi 4.4 Genel Islebne Giderleri ( ) ( ) 4.5 Diger ( ) ( ) V. BROT Ka(ID*IV) VL DICER FAALIYET GELIRLERI Not Bankalanitm Ahnan Faizler Tars Repo IslemIerindon Alm= Fabler _ 6.3 Menkul Degerlerden Munn Rider Mira SIMI, &each Maenad Varlddardan Gereege Uygun Diger Fula Karim. Yanandan Obrak Smillandinlan FV Satilmaya Haar Finansal Varlildodan Vadeye Kadar Elder Tubilaeak Yannmlanian. 6.4 Tanana Gelideri 6.5 Sermaye Piyasan Islemleti Kin Tarty Finansal lalanierden Dig Kambiyo 181ean1eri Kin Diger V. TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR () Not41 ( ) ( ) VIII. DIGER FAALIYET GIDERLERI () Not42 (37.003) ) 8.1 Menkul Degerler Deger Dale, (Mari Damage Dynan Diger Farb Ka/Zarara Yansitdan 01tuak Smillandinlan FV Diger 130jr9e _ Odell SatImaya Haar Fironsal VarlIklardan Vadeyo Kadar Elder Tubilacak YaammIardan 8.2 Duran Varltklar Diger D68a5 Waded Maddi Duran Varhk Dela Deans Gideden Satig Amaoh Elder Thad= ve Duradurulan Faaliyetlere Ili2kin Duran Vadadar Delta Dnalls Gidederi $erefiya Doge DOA Gidai Diger Maddi Mayan Duren Varbldar Doger DOA Gider1eri Wink, Bergh Ortalubk ve Is Orb Idlest Dakar D649 Gide:den 8.3 TOrev Drumm! Islemlerden Zara. 8.4 Kambiyo Islemleri Zaran (37.003) ( ) 8.5 Diger (80.000) IX. NET FAALIYET K/Z (Yr...+VIII) X. BIRLESME 151E511 SONRAS1NDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLAL1K TUTARI. XL NET PARASAL POZ1SYON larezarari. XU. SORDOROLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KJZ (IX*XFX1) XJIL SORDIMOLEN FAALIYETLER VERGI KAItgLidl W Not:43 ( ) ( ) 13.1 Cari Vergi Karsdigr ( ) ( ) 13.2 Edelman{ Vergi Oiler Etkisi (.) 13.3 Ertelemnis Vergi Gefir Etkisi (+) XVI. SORDOROLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z (XIDAIII) XV. DURDURULAN FAALITETLERDEN GELIRLER 15.1 Sang Mach Fide Tutulan Duran Marla Gelirleri Bagli Ortaldik,!oink no I OnaklikIan Sam Karim 15.3 Diger Dunkrulan Faaliyet (3el6neri XVL DURDURULAN FAAL1YETLERDEN GIDERLER (.) 16.1 Sans Am*. Elde Tululan Dunn Vail* Giderkri 16.2 NO Grailthk, Istirak ve Is Ortaldiklan Sabs Zarar1an 163 Diger Durdundan Faaliyet Giderleri XVII. DURDURULAN FAALIYETLER YEW ONCESI K/Z (XVIIXVIII) XVIIL DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KAILSILIGI (0) 18.1 Cari Vergi Karsthgt 18.2 Erteleranis Vergi Gide Etkisi (.) 18.3 Ertebannis Vagj Gelb Dkisi (). XDL DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET IC/Z (XVIDXVIII) XX. NET DONEM KARDZARARI (XIV*XIX) HtSSE BASINA KAZANG Not ,50 SOrdarMen Fadiyerlordeo Hine Hanna Kau% ,50 Durdundan Faaliyederden Hine Hanna Kaman SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANG SfirdOrMen Faaliyetlerden Hive Hanna!Game Durdurulan Faaliyeilerden Hisse Baum Keane Miivvirlik ye Denetim AS. Ilitikteki notlar bu fumnsal tablolarm aynlmaz bir parcandm 4

11 StRINOG" LU FAKTORING A.S 31 ARALIK 2013 TARIlli itibariyla KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.) Bagmlnz Denetimden Gemi? Nottar 31 Arabi( 2013 L DONEM KARI/ZARARI Not: II. Di6ER KAPSAMLI GELIItLER Kar veya Zararda Yeniden Smiflandirdmayacaklar Maddi Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azalislan Not:I Maddi Olmayan Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azahslan Tarumlanmis Fayda Planlan Yeniden Olcum Kazanclan/Kayiplan Diger Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sunflandirilmayacalc Diger Kapsamh Gelir Unsurlan Kfir veya Zararda Yeniden Smiflandinlmayacalc Diger Kapsamh Gelire iliskin Vergiler DOnem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri ( ) 2.2 Kir veya Zararda Yeniden Smiflandlnlacaklar Yabaner Para Cevirim Farklan Satilmaya Hazir Finansal Varliklann Yeniden Degerleme ve/veya Smiflandirma Gelirleri/Giderleri Nakit Ac's Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdisindaki isletmeye Riskin Yatinm Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diger Kir veya Zarar Olarak Yeniden Simflandirilacak Diger Kapsamli Gelir Unsurlan KM veya Zararda Yeniden Suuflanduilaeak Diger Kapsamh Gelire ilislcin Vergiler DOnem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmit Vergi Gideri/Geliri M. TOPLAM KAPSAMLI GELIR (1+11) Bagmisiz Denetimden Gesmil 31 Arallk ANI :eminli Mali M..ayirlik ye Bagirnsiz D netim A.5. ilisikteki notlar bu finansal tablolarm aynlmaz bir parcasithr. 5

12 SIRINO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARIIIINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT OZKAYNAK DE6ISIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Yeni Tiirk Liras> ("TL") olarak ifacie edilm4tir.) ONCEKI DONEM ( ) Naar N..* Sermaye Danem Bast Baklyeai IL TMS 8 Hyarmat YamIan Derellmeler 2.1 Hatalarin DIReltilmesiain Etkisi 22 Mulmaelm Politikaunds Tend= Degisikliklenn Etkisi III. Yard Raldye (ND) fiernmye TedeI derl His. Sailed' Ihr. PrhtderI Mao Senedl Iptal Kilian Diger Vedelder KAR veya ZARARDA Yeniden Snuflandtrdmarcak Dniknds Diger Ka.amli Garter ve CIderler 1 / KAR v.. ZARARDA Yenlden Senflandirdacek Mae Kapamd, cartar ve adertar 2 3 IC.. Yetlelderl Vasa Yedeldar 81.6 Yedeklerl Olagantlata Diger Kar V Donna Gem* Danam Yedelderl Kan/(Zaran) Kard(Zarsin) DOnem Net Kan nays &ran Tel.= Odolynak IV. Toplam Kapsamh Gelir V. Nakden Gemoldestifilen Sermaye Artin. VL VIL VIOL IX. X XL X1L ly Kaynaklardan Omneklestirilen Sermaye ANON= Odeami9 Sermaye Enliasyon DOraltme Farb Hine Seaodine Donnataralebilir Taliviller Sermayo Donned En:rifler Diger Dogisildikler Nedeniylo Arns/Arahs Dan= Not Kan %nye Zaran Ear Dap= 12.1 Dagittlan Taman 12.2 Yedeklere Aktardan Tutarlar 123 Diger D6nem Somi Bakiymi (IIIFIVF +1(1.)(11) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) L CARI DONEM ( ) ()meld Dlinem Sonu Baldyeal Not II. TMS 8 Uyarmca Yana. DfteItmeIer 2.1 Mandarin Doreltilmesinin Etkisi 22 Muhasebe Politikasmda Evil. DeEiaikliklerin Etkisi IIL Yetd Baldye11111) W. Tophos Kapsamh Gar V. Nakden Gemokle nrilen Sermaye Adm. VI. h Kaynaklanian Oeryeldepirilen Sermaye Altman VIL VIOL IX. Odenmi9 Samar Enflasyon Danoltme Parke Hiss, &marline DOnatrtangebilir Tahtiller Sermaye Batumi Krediler X. Diger DoEinikIiklerNedeniylo Ants/Aral* XL XIL Danom Net 1CAn veya Zaran KmDagnimi 12.1 DagMlaa Tema= 12.2 Yedeklere Aktardan Tutu! Diger.., D6nem Son., 13.1dra1 ( ( ) ( ) ; ( ) ( ) Not : ( ) ( ) Ilisikteki notlar bu fmansal tablolann aynlmaz bir parcasuhr. 6

13 SiRiNO6LU FAKTORiNG A.$ 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMINE MT NAKIT AKIS TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.) NAKIT AKIS TABLOSU Notlar Bagunstz Denetimden Gecmis 31 Arabk 2013 Bagimstz Denetimden Gecmis 31 Arahk 2012 A. ESAS FAALIYETLERE ILLSKIN NAKIT AKISLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim Oncesi Faaliyet Karl Alinan Faizler / Kiralama Gelirleri Not: Odenen Faizler / Kiralama Giderleri Kiralama Giderleri Alinan Temettuler Ahnan ecret ye Komisyonlar Not: Elde Edilen Diger Kazanclar Zarar Olarak Muhasebelestirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Not:I I Personele ye Hizmet Tedarik Edenlere Yapilan Nakit Odemeler ( ) ( ) Odenen Vergiler Not:43 ( ) ( ) Diger ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim ( ) ( ) Faktoring Alacaklanndaki Net (Artis) Azahs Not:9,11 ( ) ( ) Finansman Kredilerindeki Net (Artis) Azalis Kiralama islemlerinden Alacaldarda Net (Anis) Azalis Diger Aktiflerde Net (Anis) Azalis Not:I 9,20,22 ( ) Faktoring Borclanndaki Net Anis (Azahs) Not:9 ( ) Kiralama islemlerinden Borclarda Net Artis (Azahs) Alban Kredilerdeki Net Anis (Azahs) _ Vadesi Gelmis Borclarda Net Artis (Azahs) Diger Borclarda Net Anis (Azalis) ( ) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alas' ( ) B. YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI 2.1 ilctisap Edilen Bagh Ortaklik ye Istirakler ye Is Ortakhklan _ 2.2 Elden cikanlan Bagh Ortakhk ye istiralder ye is Ortakhklan _ 2.3 Satin Alban Menkuller ye Gayrimenkuller Not:17,18 ( ) ( ) 2.4 Elden cikanlan Menkul ye Gayrimenkuller Elde Edilen Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2.6 Elden cikanlan Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2.7 Satin Alinan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar 2.8 Satilan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar. _ 2.9 Diger _ IL Yattrun Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alust ( ) ( ) C. FINANSMAN FAALiYETLERINE iliskin NAKIT AKISLARI 3.1 Krediler ye ihrac Edilen Menkul Degerlerden Saglanan Nakit Not: Krediler ye Dirac Edilen Menkul Degerlerden Kaynaklanan Nakit cilust 3.3 Bun Edilen Sermaye Araclan _ 3.4 Temettii Odemeleri ( ) ( ) 3.5 Finansal Kiralamaya iliskin Odemeler 3.6 Diger ILL Finansman Faaliyetlerinden Saglanan Net Nakit IV. Doyiz Kurundaki Degisimin Nakit ye Nakde Esdeger Varliklar Uzerindeki Etkisi _ V. Nakit ye Nakde Esdeger Varhldardaki Net Azahs VL Donem Basmdaki Nakit ye Nakde Esdeger Varlildar Not:4, v11.. Donem Sonundaki Nakit ye Nakde Esdeger VarlIklar Not:4, / ifisikteki notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcasichr. 7 y rninli P aii Mi4avirlik ve atnrn Denetirn AS.

14 SiRiNO6LU FAKTORiNG A.S 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AiT KAR DA6ITIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade KAR DACITIM TABLOSU Notlar Bagunstz Denetimden Gecmis 31.Ara.13 Baginasiz Denetimden Gegmis 31.Ara.12 L DONEM KARININ DA6ITIMI 1.1 DONEM KARI ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLOLUKLER () Not:43 ( ) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ( ) Gelir Vergisi Kesintisi Diger Vergi ve Yasal YiildimItiltikler A. NET DONEM KARI (1.11.2) Not: ( ) ( ) GECMIS DONEMLER ZARARI () 1.4 BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE () 1.5 KURULUSTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR () B. DA6ITILABILIR NET DONEM KARI [(A( )] ORTAKLARA BIRINCI TEMETTCJ () Hisse Senedi Sahiplerine imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katdma intifa Senetlerine Kara istirakli Tahvillere Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTCJ () 1.8 YONETIM KURULUNA TEMETTO () 1.9 ORTAKLARA IKINCI TEMETTO () Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katihna Intifa Senetlerine Kara istiraldi Tahvillere Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine 1.10 'NINO TERTIP YASAL YEDEK AlCcE () 1.11 STATU YEDEKLERI () 1.12 OLAOANCJSTO YEDEKLER 1.13 DiOER YEDEKLER 1.14 OZEL FONLAR H. YEDEKLERDEN DAITINT 2.1 DACITILAN YEDEKLER 2.2 IKINCI TERTIP YASAL YEDEKLER () 2.3 ORTAKLARA PAY () Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katdma intifa Senetlerine Kara I8tirakli Tahvillere Kfir Ire Zarar Ortaldigt Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY () 2.5 YONETIM KURULUNA PAY () ILL HISSE HAMA KAR 3.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE 3.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) 3.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE 3.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) IV. HISSE BASINA TEMETTC 4.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE 4.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) 4.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE 4.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) Kar dagmmum karar Genel Kurul toplanttsmda verilecektir. notlar bu finansal tablolann ayrdmaz bir pargasithr. 8 IL ali ye slz Dene.tim AS.

15 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilm*ir.) NOT:1) ORGANIZASYON VE FAALlYET KONUSU $irinoglu Faktoring A.S. "Sirket" 28 Arahk 1992 tarih ye 3187 sap"' T.T. Sicil Gazetesi'nde yayimlanarak kurulusu tescil edilmis bir anonim sirkettir $irketin ana sozlesmedeki sirket iinvant Sirinoglu Factoring Finansal Hizmetleri Ticaret Anonim $irketi Iken $irinoglu Faktoring A.S. olarak degistirilmis olup,ilgili degisiklik tarihinde tescil edilmis, 16 Ocak 2013 tarih ye 8237 sayili Ticaret Sicil Gazetesinde ve ilan Sirket, faaliyetlerini 13 Arahk 2012 tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu" ve Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik"i cercevesinde siirdiirmektedir. Sirket'in ortaklari ve paylarina iliskin bilgiler a$agidaki gibidir: Ortak Adi Payi (%) Payt (TL) Payt (%) Payi (TL) BERG SIRINOOLU 33, ,00 33, ,00 SIRPUHI TANYA $IRINO6LU 3, ,00 3, ,00 AGOP ERCAN $IRINO6LU 16, ,00 16, ,00 ARTO ERKAN $IRINOCLU 16, ,00 16, ,00 GARO $IRINOO LU 29, ,00 29, ,00 Sermaye Toplamt 100, ,00 100, ,00 Sirket'in ticari sicile kayith adresi Levent Mahallesi Bilyiikdere Caddesi Yam Kredi Plaza C Blok Kat:14 No:3435 Levent Besiktas/ISTANBUL'dur. Sirket, faktoring faaliyetlerini agirlikli olarak tek bir cografi boliimde (Turkiye) yuramektedir. Sirket'in bunyesinde istihdam edilen personel sayisi 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle 432 kisidir. (31 Arahk 2012; 373 kisidir). NOT:2) FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iliskin ESASLAR 2.1. Uygulanan Muhasebe Standartlari Ilisikteki Finansal tablolar, Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafindan 24 Arahk 2013 tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yuruluger giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan Ile Finansal Tablolari Haldunda Yonetmelik" ve aynt tarihli ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiraalama, Faktoring ve Finansman Sirketlerince Uygulanacak Telcdtizen Hesap Plant ye Izahnamesi Hakkmda Teblig", Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafindan yiiriirliige konulan Tiirkiye uhas e Standartlan ("TMS") ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ye bunlar yorumlara ve BDDK tarafindan muhasebe ve raporlama esaslarma iliskin yayimlanan y6 aciklama ve genelgelere (tiimii "Raporlama Standartlan") uygun olarak hazirlanmtstir. 9

16 SiRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade edilmistir.) 2.1.1) Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarendaki Degisiklikler a) 1 Ocak 2013 tarihi ile baslayan donem itibariyle Sirket tarafindan uygulanmis, mevcut standartlarda degisiklik veya yeni standartlar: UMS/ TMS 1 (degisiklik), "Finansal Tablolarm Sunumu, Diger Kapsamh Gelir", 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinden itibaren gecerlidir. Degisikler sonucu ortaya cikan temel gelisme isletmelerin diger kapsamli gelir altmda gosterdigi hesaplari daha sonraki donemlerde potansiyel olarak gelir tablosu ile iliskilendirilecek olarak gruplamasi zorunlulugunun getirilmesidir. Degisiklik diger kapsamli gelirde hangi kalemlerin gosterileceginden bahsetmemektedir. UMS/ TMS 19 (degisiklik), "calisanlara Saglanan Faydalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklikler, koridor metodunu yartirlalcten kaldirmakta ve finansal giderlerin net fonlama temelinde hesaplanmasint 6ng6rmektedir. Standart, gecmis hizmet maliyetlerinin gelir tablosunda muhasebelestirilmesi hakmiinii icermektedir. Yeni bir kavram olan yeniden olciimti, gelir tablosu yerine diger kapsamli gelirde muhasebelestirilmesini icermektedir. UFRS/ TFRS 12, "Diger isletmelerdeki Paylara Riskin Actklamalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yak raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart ortak dtizenlemeler, istirakler, ozel amach araclar ye diger bilanco dist araclar da dahil olmak tizere diger isletmelerde bulundurulan turn paylara iliskin aciklama yiikiimliiliiklerini icermektedir. UFRS/ TFRS 13, "Gercege Uygun Deger Olcumu", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart, tam bir makul deger tammi ve turn UFRS/TFRS'lerde uygulanacak tek bir olcum ye actklamalar kaynagi saglayarak tutarliligin gelistirilmesi ye karmastkligm azaltilmasint amaclamaktathr. UMS/ TMS 28 (revize), "istirakler ye is Ortakliklarindaki Yatirimlar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir. Standart, yeni UFRS/ TFRS 11'in yayinlanmasinin ardindan ozkaynak yontemiyle muhasebelestirilecek is ortakliklart ye istirakler ile ilgili yukumlulukleri icermektedir. UFRS/ TFRS 7 (degisiklik), "Finansal Araclar: Aciklamalar", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklik, halihazirda gecerli olan dipnot actklamalarimn iyilestirilerek UFRS/ TFRS ye US GAAP finansal tablo haztrlayan sirketler arasmdaki karstlastmlabilirligin arttirilmasi amactni tastmaktadtr. UFRS/ TFRS' lerin gelistirilmesi projesi kapsammda, 2011 ph icinde 5 tane standarda degisiklik getirilmistir. UFRS/ TFRS 1, UMS/ TMS 1, UMS/ TMS 16, UMS/ TMS 32 ye UMS/ TMS 34. Bu degisiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan ytlhk raporlama donemlerinde gecerlidir. b) 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren gecerli olan diger turn yeni standartlar, mevcut standartlardaki degisiklikler ve yorumlar, Sirket faaliyetleri ile ilgili olmadigindan veya finansal tablolar iizerinde onemli etkisi olmadigindan listelenmemistir. 10

17 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "IL" olarak ifade edilmi tir.) c) Heniiz gecerli olmayan ye Sirket tarafindan uygulanmamis, mevcut standartlardaki degisiklikler, yeni standartlar ye yorumlar: UMS/ TMS 32 (degisiklik), "Finansal Araclar: Sunum", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Degisiklik ile UMS/ TMS 32, "Finansal Araclar: Sunum" standardinda bulunan uygulama rehberi bilancoda bulunan finansal varlik ve finansal yakiimlillaklerin netlestirilmesi konusunda daha actklayict olmasi amactyla giincellenmistir. UFRS/ TFRS 9 "Finansal Araclar ", 1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yillik raporlama donemlerinde gecerlidir. Finansal varhk ve yakilmialiiklerin situflandtrilmast, olciimii ve muhasebelestirilmesine yer vermektedir. UMS/ TMS 39'da yer alan finansal enstramanlann sintflama ye prensipleri yerine gelmistir. UMS 36 (degisiklik), "Varliklarda deger dilsiikrigii", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra ba0ayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Bu degisiklikler, deger dasiiklagiine 4irams varligin eger gercege uygun degeri ile sates maliyetinin farki baz almarak hesaplanmis ise, geri kazarulabilir tutari ile ilgili bilgilerin actklanmastna Riskin ek actklamalar getirmektedir. UMS 39 (degisiklik), "Finansal Araclar: muhasebelestirilmesi ye Olcamii", 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baslayan yilhk raporlama donemlerinde gecerlidir. Bu degisiklikler tiirevlerin tecditi ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen sartlar saglanchgt sarece, kanun ye yonetmelikler sebebiyle tiirevlerin tecdit edilmesi durumunda finansal riskierden korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir. Sirket yukarida yer alan degisikliklerin operasyonlanna olan etkilerini degerlendirip gecerlilik tarihinden itibaren uygulayacakttr. Yukaridaki standart ve yorumlarm, uygulanmasmtn gelecek donemlerde Sirket'in finansal tablolart iizerinde onemli bir etki yaratmayacagi beklenmektedir ) Karsdastirmali Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Finansal Tablolartn Dfizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, 5irket'in finansal tablolan anceki donemle karstlastirmalt hazirlanmaktadir. Sirket, 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle bilancosunu 31 Arahk 2012 tarihi itibariyle hazulanmis bilancosu ile 1 Ocak 31 Aral* 2013 hesap donemine ait gelir, kapsamh gelir, ozkaynaklar degisim ye nakit akim tablolannt ise, 1 Ocak 31 Arahk 2012 hesap donemi ile karstlasttrmalt olarak, BDDK'nin "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman 5irketlerince Uygulanacak Tekdiizen Hesap Plant ve Izahnamesi ile Kamuya Actklanacak Finansal Tablolann Bicim ve Icerigi Haklunda Teblig" hukumleri cercevesinde diizenlenmistir. BDDK'mn 24 Arahk 2013 tarih ve sayth Resmi Gazete'de yarmlanarak yiiriirlilge giren "Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman 5irketlerinin Muhasebe Uygulamalan Ile Finansal Tablolan Haktnda Yonetmelik" uyannca hazirlanan yeni finansal tablo formation ye TMS 8 uygulamalart nedeniyle ilisteki finansal durum tablosunda karstlastirma olarak verilen 31 Arahk 2012 (Dolaytstyla 2013 Donem actlis tarihi 1 Ocak 2013 tutarlandtr) tarihli finansal tablolarda asagtdaki struflamalar ye yeniden hesaplamalar 11

18 StRiNOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce tilm tutarlar "FL" olarak ifade edilrnistir.) Bilanco Etkisi: VARLIKLAR Onceden Raporlanan 01.0cak 2013 Dtizeltme Etkisi Yeniden Dtizenlenen 01.0cak 2013 Maddi Duran Varhklar Net (Yatirim Amach Gayrimenkuller Net) Not:1 Sans Amach Elde Tutulan ye Durdurulan Faaliyetlere Ilisikin Varhklar Net (Yatirim Amach Gayrimenkuller Net) ( ) Not:1 Pesin Odenmis Giderler Not:2 Diger Aktifler (Gelecek Doneme Ait Pesin Iskonto Kredi Faiz Giderleri) ( ) Not:2 Diger Aktifler (Pesin Odenen Giderler) ( ) Not:2 Not YUKUMLULUKLER Diger Yabanci kaynaklar (Kazanilmamis Faktoring Komisyon Gelirleri) ( ) Not:3 Ertelenmis Gelirler (Kazanilmamis Faktoring Komisyon Gelirleri) Not:3 Not 1:Onceki &Mem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlarinda Sati Amach Elde Tutulan ye Durdurulan Faaliyetlere IliOcin Varhklar altinda siniflandinlmt* olan Yatinm Amach Gayrimenkuller, cari &nem bagimsiz denetim Finansal tablolan ye dipnotlannda yeniden simflandirilmak suretiyle Maddi Duran Varhklar altinda Yattrim amacli Gayrimenkuller olarak siniflandirilmqtir. Not 2:Onceki donem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlartnda diger aktiflerde siniflandirilmi olan Gelecek Doneme ait Pekin Iskonto Kredi Faiz Giderleri ile Pekine Od enen Giderler, can donem bagimsiz denetim finansal tablolan ye dipnotlannda yeniden simflandinlmak suretiyle Pekin Odenen Giderlerde simflandtrilmi*tir. Not 3: Onceki donem bagimsiz denetim Finansal tablolan ye dipnotlannda Diger Yabanci Kaynaklar icersinde siniflandinlmi olan Kazanilmami Faktoring Komisyon Gelirleri, cari donem bagimsiz denetim Finansal tablolan ye dipnotlarinda yeniden simflandirilmak suretiyle Ertelenm4 Gelirlerin altmda siniflandirilmor. 12

19 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE Ail' BA6IMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade edilrni tir.) Mimic() Etkisi: VARLIKLAR Onceden Yeniden Raporlanan Dtizenlenen 01.Ocak 2012 Dilzeltme Etkisi 01.Ocak 2012 Not Ertelenmi Vergi Varligi Not: OZKAYNAKLAR Mr veya Zararda Yeniden Sinfflandirilmayacak Birikmi Diger Kapsamli Gelirler veya Giderler (Maddi ye Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden Degerleme Farklan) Olagantistii Yedekler Onceden Yeniden Raporlanan Diizenlenen 01.Ocak 2012 Diizeltme Etkisi 01.Ocak 2012 Not Not: Not:4 Not4:Sirketin, gayrimenkullerini gozden gecirmesi sonucunda, 2012 ye 2013 ph ozkaynak actlis tutarlari TMS 8 uyarmca yeniden diizenlemistir.bu kapsamda 2011 yth mali tablolarmda yatirim ye kullamm amach gayrimenkullere ait ertelenmis vergi yeniden hesaplanmis TL olarak raporlanan ertelenmis vergi giderinin TL'si Kar veya Zararda yeniden sintflandinlmayacak birilcmis diger kapsamh gelir veya giderler (maddi duran varliklar yeniden degerleme farklan) hesabina ilave edilerek geriye kalan TL'si ise olaganustu yedekler hesabina ilave edilerek yeniden diizenlenmistir Finansal Tablolarin Hanrlams 5ekli Sirket'in inceleme doneminde islevsel para birimi ye raporlama para birimi TL'dir. ilisikteki finansal tablolar, Teblig'e uygun olarak haztrlanmis olup en yakm TL' ye yuvarlanarak ifade edilmistir. Finansal tablolar, makul degerleri ile gosterilen finansal tiirev enstriimanlan ye satilmaya hazir menkul degerler gibi varltk ve yiikiimliiliiklerin &sitida, tarihi maliyet esasi temel almarak TL olarak hazirlanmistir Muhasebe Tahminleri Finansal tablolarin Raporlama Standartlari'na uygun olarak hazirlanmast amactyla, raporlanan aktif ve pasif tutarlartnt ve bilanco tarihi itibanyla vukuu muhtemel varlik ve yiikiimliilliklere iliskin aciklamalan etkileyecek bazi tahmin ve varsayunlar yapmast gerekmektedir. Fiili sonuclar can tahminlerden farkh olabilir. Tahminler ve tahminlerin temelini teskil eden varsaytmlar siirekli olarak gozden gecirilmektedir. Muhasebe tahminlerindeki giincellemeler, giincellemenin yapildigt donemde ve bu Thcellemelerden etkilenen muteakip donemlerde kayttlara ahmr. 13

20 SiRINO6LU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikge tam tutarlar "TL" olarak ifade 2.4. Yilksek Enflasyonlu Ekonomilerde Raporlama Ilisikteki finansal tablolar en son 31 Aralik 2004 tarihi itibanyla TMS 29 uyannca (Yilksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) enflasyon muhasebesine tabi tutulmustur. Dolayistyla, 31 Aralik 2013 tarihli bilancoda yer alan parasal olmayan aktif ye pasifler, 31 Arahk 2004 tarihine kadar olan girislerin 31 Aralik 2004 tarihine kadar enflasyona gore cliizeltilmis degerleriyle, bu tarihten sonra olusan girisler ise nominal degerleriyle dikkate 2.5. Yabanci Para Birimi Bazmdaki islemler Yabanci para cinsinden yapilan islemler, islemin yapildigi tarihteki &Wiz kurlarmdan TL' ye cevrilmistir. Bilancoda yer alan yabanci para birimi baztndaki parasal varhklar ye borclar bilaneo tarihindeki &Wiz kurlan kullantlarak TL'ye cevrilmistir. Bu islemler sonucunda olusan kur farklan &Mem kartnin belirlenmesinde dikkate alintrustir Konsolidasyon Esaslari Bagimsiz denetim, sirketlerin solo finansal tablolan dikkate almarak gerceklestirilmis olup, Sirket'in konsolide ettigi finansal varhgt bulunmamaktadir. NOT:3) UYGULANAN DEGERLEME ILKELERI / MUHASEBE POLITIKALARI Finansal tablolann haztrlanmasinda izlenen onemli muhasebe politikalan asagida ozetlenmistir: Nakit Degerler / Bankalar Nakit Degerler / Bankalar, nakit ve banka mevduati ile tutan belirli nakde kolayca cevrilebilen kisa vadeli ye yiiksek likiditeye sahip ye degerindeki degisim riski onemsiz olan ye vadeli 3 ay veya daha kisa olan yattnmlan icermektedir. Ticari Alacaklar Ticari Alacaklar hesabinda, sirketin milsterileri ile yapnats oldugu faktoring islemleri karstligmda almts oldugu temlik tutarlar takip edilmektedir. Ticari Alacaklar; Dogrudan bir borcluya mal veya hizmet tedariki ile olusan Sirket kaynakh ticari alacaklar, etkin faiz yontemi kullantlarak iskonto edilmis maliyeti iizerinden degerlendirilmistir. Belirtilmis bir faiz orani bulunmayan kisa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin onemsiz olmast durumunda fatura tutarmdan degerlendirilmistir. Sirket'in, 6denmesi gereken meblaglan tahsil edemeyecek oldugunu gosteren bir durumun soz konusu imam halinde ticari alacaklar kin bir alacak risk karsiligi olusturulur. Soz konusu bu karstligm tutan, alacagm kayith degeri ile tahsili miimkiin tutar arasindaki farktir. Tahsili miimkiln tutar, teminatlardan ye gilvencelerden tahsil edilebilecek meblaglar da dahil olmak tizere tiim nakit akislarmin, olusan ticari alacagin orijinal etkin faiz oram eras almarak iskonto edilen degeridir. Deger dusuklugu tutan, zarar yazilmasindan sonra olusacak bir durum dolaytstyla azahrsa, soz konusu tutar, cari donemde diger gelirlere yansitihr. 14

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin

Diler Yatırım Bankası Anonim Şirketi nin nin 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait Konsolide Olmayan Mali Tabloları, Bağımsız Denetçi raporu ile Türk Ticaret Kanunu nun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR

FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ FİNANSAL TABLOLAR FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR First Factoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul FIRST FACTORING ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2015 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU. Banka Yönetim Kurulu'nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na Finansal Tablolara İlişkin Rapor Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.)

VAKIF FAKTORİNG A.Ş. (Eski ünvanıyla Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş.) 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİTFİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP TABLOSU... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU...

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İş Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI

Detaylı

Başer Faktoring Anonim Şirketi

Başer Faktoring Anonim Şirketi Başer Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu

1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu na: Credit Agricole Yatırım Bankası

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'na İstanbul ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL

Detaylı

Halk Finansal Kiralama AŞ

Halk Finansal Kiralama AŞ Halk Finansal Kiralama AŞ 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 3

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İçindekiler: Özet bilanço (finansal durum tablosu) Özet nazım hesaplar tablosu

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 11 Mart 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetçi

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Şubat 2014 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ŞEKER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İçindekiler: Özet bilanço Özet nazım hesaplar

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Denetim Raporu İlgili döneme ait raporlar 24/04/2013 tarih 8306

Detaylı

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR KENT FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Bilançolar 1-2 Nazım Hesaplar... 3 Gelir Tabloları. 4 Özsermaye Değişim Tablosu. 5 Nakit Akım Tablosu...

Detaylı

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013

İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1-2 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynaklar Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar

Detaylı

Yatırım Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Yatırım Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Yatırım Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Finans Faktoring Hizmetleri

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 NAZIM HESAPLAR KALEMLERİ... 3 KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 4 KAR VEYA ZARAR

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

MERCEDES-BENZ FİNANSMAN TÜRK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)...

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh

Detaylı

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU (KAR

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 NAZIM

Detaylı

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 NAZIM HESAP KALEMLERİ... 3 GELİR TABLOSU... 4 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN

Detaylı

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MERKEZ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)...

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

LİDER FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU...

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

İş Faktoring Anonim Şirketi

İş Faktoring Anonim Şirketi İş Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR. FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na Finans Faktoring A.Ş. nin

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Şeker Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 30 Eylül 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Ve Dipnotları 5 Kasım 2015 Bu rapor 62 sayfa konsolide finansal

Detaylı

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V. Merkezi Amsterdam İstanbul Merkez Şubesi Müdürler Kurulu na İstanbul 1 OCAK-31 ARALIK 2011 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU The Royal Bank of Scotland N.V.(Merkezi Amsterdam)

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2013 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Burgan Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Burgan Finansal Kiralama A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren döneme

Detaylı

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU İÇİN HAZIRLANAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE FİNANSAL TABLOLAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA ve OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR. İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Bilançolar 1-2 Konsolide Nazım Hesaplar... 3 Konsolide Gelir Tabloları. 4 Konsolide

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 52 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem AKTİF KALEMLER Dipnot 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.)

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) (Eski ünvanıyla KOÇ FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.) 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET NAZIM HESAP

Detaylı

KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KREDİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetçi Raporu 1-2 Finansal Durum Tabloları 3-4 Nazım Hesaplar Tablosu... 5

Detaylı

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51

Finansal Tablolara Ait Açıklayıcı Dipnotlar... 9-51 İŞ FACTORING FİNANSMAN HİZMETLERİ A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız Denetim Raporu Bilanço (Finansal Durum Tablosu)... 1-2 Nazım Hesaplar...... 3 Gelir Tablosu..... 4 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO

DESTEK FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. BİLANÇO AKTİF KALEMLER Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2009 Dipnot TP YP TOPLAM

Detaylı