$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi")

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "$1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi")"

Transkript

1 GE H) V UKAS YEMINLI MALI M4AlliRLIK ye BAMMSIZ DENETIM $1RiNOGLU FAKTORING ANONIM $irketi (eski unvani ile "$irin06 LU FACTORING FINANSAL HiZMETLERi TICARET ANONIM $irketi") 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BAdIMSIZ DENETIM RAPORU ANIL YEMINLI MALI MUSAVIRLIK YE BA6IMSIZ DENETIM A.5. ANIL YEMINLI MALI MO4AVIRLIK ye BAGIMSIZ DENETIM A. 4. Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt. Trakya Ofis : Orta Cami, Yasar Konak is Merkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Bakirkoy / Istanbul Tel: Tel : Fax : web:

2 SIRINO6LU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AIT BA6IMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikge turn tutarlar "TL" olarak ifade ICINDEKILER SAYFA NO I BAOIMSIZ DENETIM GORUSU II FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI Finansal Durum Tablosu (Bilancosu) 12 Nazim Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar Diger Kapsamli Gelir Tablosu 5 Ozkaynaklar Degisim Tablosu 6 Nakit Akin Tablosu 7 Kar Dagitim Tablosu 8 Finansal Tablolara Riskin Dipnotlar 952

3 SIRINO6LU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade FINANSAL TABLOLARA iliskin DiPNOT FillRiSTi DIPNOT S.NO ORGANIZASYON VE FAALIYET KONUSU NOT:1 9 FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR NOT:2 914 UYGULANAN DEOERLEME ILKELERI / MUHASEBE POLITIKALARI NOT: NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT:4 25 GERcEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL VARLIKLAR (Net) NOT:5 25 BANKALAR NOT:6 25 TERS REPO ISLEMLER1NDEN ALACAKLAR NOT:7 26 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (Net) NOT:8 26 FAKTORING ALACAKLARI VE BOKLARI NOT:9 26 DIGER ALACAKLAR NOT:10 26 TAKIPTEKI ALACAKLAR NOT: RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR NOT:12 27 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) NOT:13 27 BAGLI ORTAKLIKLAR (Net) NOT:14 27 ISTIRAKLER (Net) NOT:15 27 IS ORTAKLIKLARI (Net) NOT:16 27 MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) NOT: MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) NOT:18 32 PESIN ODENMIS GIDERLER NOT:19 32 CARL DONEM VERGI VARLIGI / CARI DONEM VERGI BORCU NOT:20 32 ERTELENMIS VERGI VARLIGI / ERTELENMIS VERGI BORCU NOT: DIGER AKTIFLER NOT:22 34 SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (Net) NOT:23 34 ALIM SATIM AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT:24 34 ALINAN KREDILER NOT:25 35 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BOKLAR NOT:26 35 IHRAc EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) NOT:27 35 DIGER BOKLAR NOT:28 36 DIGER YABANCI KAYNAKLAR NOT:29 36 RISKTEN KORUNMA AMAcLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER NOT:30 36 ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER NOT:31 36 BOK VE GOER KARSILIKLARI NOT: ERTELENMIS GELIRLER NOT:33 38 SERMAYE BENZERI KREDILER NOT:34 38 SATIS AMAcLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BKLARI (Net) NOT:35 38 OZKAYNAKLAR NOT: ESAS FAALIYET GELIRLERI NOT:37 40 FINANSMAN GIDERLERI NOT:38 40 ESAS FAALIYET GIDERLERI NOT:39 41 DIGER FAALIYET GELIRLERI.. NOT:40 41 TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR NOT:41 42 DIGER FAALIYET GIDERLERI NOT:42 42 VERGI KARSILIGI NOT: HISSE BASINA KAR NOT: ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BOKLAR NOT:45 44 KARSILIKLAR, SARTA BAGLI VARLIK VE YUKUMLULUKLER NOT: FINANSAL ARAcLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DOZEYI. NOT:

4 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AIT BA '6IMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce turn tutarlar "TL" olarak ifade FINANSAL ARAcLAR (GERcEGE UYGUN DE6ER AcIKLAMALARI VE FINANSAL RISKTEN KORUNMA MUHASEBESI cercevesindekt AcIKLAMALAR) NOT:

5 UKAS mava. AN IL YEMINLI MALI Mil AVIRLIK ye BAfilMSIZ DENETIM $IRINO6LU FAKTORING A.S HESAP DONEMINE AiT BA6IMSIZ DENETIM RAPORU Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi Yiinetim Kurulu Ba kanlegena, Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin ("Sirket") 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla hazirlanan fmansal durum tablosu ile aym tarihte sona eren yila ait kar veya zarar tablosunu, kar veya zarar ye diger kapsamli gelir tablosunu, Ozkaynaklar degi im tablosunu, nakit alu tablosunu ye Onemli muhasebe politikalannm ozetini ye dipnotlan denetlemi bulunuyoruz. Finansal Tablolarla Ilgili Olarak lcletme YOnetiminin Sorumluluk u; Sirket Yonetim Kurulu, rapor konusu finansal tablolann 24 Arahk 2013 tarih ve say!!! Resmi Gazete'de yayimlanarak yiirtirrige giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan ile Finansal Tablolan Hakkmda Yonetmelik ye ayni gazetede yayimlanan Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketlerince Uygulanacak Tekdiizen Hesap Plan' ve Izahnamesi Hakkmda Teblig ye Ttirkiye Muhasebe Standartlan ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarena ye Bankacilik Dtizenleme ye Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafmdan muhasebe ye finansal raporlama esaslarma ili kin yayimlanan diger yonetmelik, aciklama ye genelgelere uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayisiyla onemlilik arz eden olqude yank* bilgi icermeyecek hazirlanmasmi ve sunulmasmi saglayacak bir is kontrol sistemi oluturulmasi, uygun muhasebe politikalannm secilmesi ve uygulanmasindan sorumludur. Bagunsa Denetim Kurulufunun Sorumlutue u, Bagimsiz denetimi yapan kurulu olarak iizerimize diiwn sorumluluk, denetlenen finansal tablolar iizerinde gorti bildirmektir. Bagimsiz denetimimiz, 1 Kamm 2006 tarihli ye sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Bankalarda Bagimsiz Denetim Gerceklestirecek KuruluOarm Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Haldunda Yonetmelik ye uluslararasi denetim standartlanna uyumlu olarak gercekleorihn4tir. Finansal tablolann onemlilik arz edecek olcude bir hata icermedigine makul giivence saglayacak ekilde bagimsiz denetim planlanmi ve gerceklqtirilm4tir. Bagimsiz denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ye fmansal tablo aciklama ye dipnotlan hakkmda denetim kaniti toplamaya yonelik denetim teknikleri uygulanmwir. Denetim teknikleri, finansal tablolarm hazirlanmasi ve sunumu stirecindeki is kontrollerin etkinligi dikkate almarak ye uygulanan muhasebe politikalannm uygunlugu degerlendirilerek belirlenm4tir. Ancak, amacimiz is kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gorti vermek degil, bagimsiz denetim tekniklerini kowllara uygun olarak tasarlamak amaciyla, Sirket yonetimi tarafindan hazirlanan finansal tablolar ile is kontrol sistemi arasmdaki ili kiyi ortaya koymaktir. Apgida belirtilen bagimsiz denetim gortioniin olwurulmasi icin ye 'r denetim kaniti saglanmitff. ANIL Yemi ii Mali Miisa irlik ye Ba imsiz Dene 11 A.$ ANIL YEMINLI MALI Mil VIRLIK ye BAGIMS IZ DE ETIM Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Biliursaray Apt. Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar K nak rkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Balorkay / Istanbul Tel: Tel : Fax : b:

6 IARA991. YEMINLI MALI Mii IWIRLIK ye BAfilMSIZ BENETINI GOrils, Gorii iimtize gore, ili ikteki finansal tablolar Sirinoglu Faktoring Anonim Sirketi'nin 31 Aralik 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynt tarihte sona eren yila ait fmansal performansim ye nakit akt$larmi TMS (bkz. Not 2) cerceyesinde dogru ye durust bir bicimde yansitmaktadir. Diger Hususlar, Sirkee in 31 Aralik 2012 tarihli yil sonu finansal tablolannm tam kapsamh denetimi ba*ka bir bagimsiz denetim firmasi tarafindan yapilmt olup, soz konusu bagimstz denetim firmasi tarafindan hazirlanan 11 Mart 2013 tarihli bagnnstz denetim raporlarmda olumlu yerilmi tir. Istanbul,14 Mart 2014 ANIL YMII1 VE BAdIMSIZ DENETIM A. FERHAT ATESALMAZ Sorumlu Ortak, Basclenetgi ANIL Yeminli Mali MCisayirlik ye Bagi Rapor No : 2014 / 2013 BD F 003 Stizlevme No: 2013 / BD F / 002 ANIL YEMINLI MALI Mil AVIRLIK ye BAfilMSIZ DENETIM A.S. Merkez : Kartaltepe Mah. Alem Sok. Billursaray Apt, Trakya Ofis : Orta Cami, Yaiar Konak Merkezi No:5/404 Tekirdag No:3 K:45 D: Incirli Bakirkay / Istanbul Tel: Tel : Fax : web:

7 StRilTO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARtat ittbariyla FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) (Tutarlar aksi belirtilmedikse Turk Liras, (11.") olarak ifade ediknistir.) Begunnz Denetimden Geemi, &onset Denethnden Gest* ARTIE KALEMLER NOW 31 Arabic Aral& 2012 re i YP 1 Toplam TP 1 YP I Toplem I. NAK1T DEGERLER Not: IL GERGECE UYGUN DEdER FARK1 1C/EA YANSITILAN TV Nbod (Ned) 2.1 Akre SatMl Manch Filmset VerIdder 2.2 Oereege Ilygun Deter Farb Ker/Zerara )(menden 06trek Smiliendrdan FV 23 Alm Setsm Ameck Tame Fiume' Verlddet III. BANKALAR N W. TERS REPO I6LEMLETIINDEN ALACAKLAR Nor? V. SAT1LMAYA HAZ1R F1NANSAL VARL1KLAR (Net) Nok8. VL FAKTORING ALACARLARI Not Lskontolu Faktoring Alacalderi Yttet hi Yuri Dm KezeintImemi4 Gefider () ( ) ( ) ( ) ( ) 62 Diger Faktoring Alecaklan 62.1 Yurt lei. _ Yurt Dip.. VII FINANSMAN KREDILERI 7.1 Tliketici Kredileri 7.2 Kredi Keegan 73. Takeitli Tieari Ktediler VIM K1RALAMA L8LEMLER Kiralama 121emlerinden Alacalder Finansal Kirelama Alecaklen 8.12 Fealiyot Kindamest Alecaldan Kneandmemts Gelirler (..) 8.2 Kindema Konusu Yaptimekte Ohm Yalmmlar 8.3 Minima 181emleri 19in Vedic,. Aveneler. DL DIGER ALACAKLAR Nor:10 X. TAK1PTEKI ALACAKLAR N Tekipteld Faktoring Almaklan Telcipteki Finansmen Kredileti. 103 Tekipteki Kindema 18Iemlerinden Mimicker Ctel kerpidder () ( ) ( ) ( ) ( ) XL RISKTEN KORUNMA AMAIII TOREV FlNANSAL Not:12 VARL1KLAR 11.1 Gerge e Uygur Diger Rieldnden Rotuma Amitehler 112 Nakit Ma; Riskinden Konen= Amaehter Yurtrinmdeki Net Yetnme Eiskinden Koren= Ameebler XIL VADEYEKADAR ELDE TUTULACAK YATIMMLAR (Net) NoC/3 XIII. BAGLIORTAKLIKLAR (Net) NotI4 XVL IST1RAKIER (Net) N,oIS XV. IS ORTAKLIKLAR1 (Net) NotI6 XVL MADDI DURAN VARLIKLAR (Net) Noi,I XVII. MADDI OLMAYAN DURAN VARL1KLAR (Net) Not )erefiya & XVUL PESIN ODENM18 G1DERLER Not XIX. CAR1 DONEM VERGI VARLIGI Not:20 X3L ERTELENML5 VERGt VARLIG1 N, XXI. DIGER AKTIFLER Not: ARA TOPLAM XXII. SA17$ AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN Not:23 FAAL1YETLERE ILIS1dN VARL1KLAR (Net) 22.1 Salm Amech Durdurtdan Feediyetkre iliskin AKT1F TOPLAM Ye inli Mali B cjimsiz. aviril ye etim A.S. tli0ikteki notlar bu fmansal tablolarm ayrdmaz bir parcasxhr.

8 $illino6lu FAKTORtNG A.$ 31 ARALIK 2013 TARIHI ITIBARIYLA FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) (Tutadar aksi belirtilmedikee Turk Lirasi ("11,) olarak ifade PAStS ICALEMLER Nodor Bagonsm Denetimden Gegnia 31 Aral& 2013 TP I VP I Toplam I. ALIM SATIM AMACLI TlIREV FINANSAL Not 24 YOKOMLULOKLER IL AL1NAN KREDILER Not M. FAKTORING BORCLARI Not IV. KIRALAMA 1.5LEMLERINDEN BORCLAR Not Finansal Kiralama Borglan _ 4.2 Faaliyet Kiralamasi Borglan 4.3 Diger 4.4 Ertelenmis Finansal Knalama Giderlerk) hirac EDILEN MENKUL KIYMETLER (Net) Not: Bowler 5.2 Vail* Dayalt Menkul Klymeder 5.3 Tahviller VL DICER BORCLAR Not VIL DICER YABANCI KAYNAICLAR N ot 29. vim RISKTEN KORUNMA AMACLI T1DREV FINANSAL No1.10. YUKUMLOWICLER 8.1 Gergege Uygun Diger Riskinden Korunma Amagldar. 82 Nakit Aka Riskinden Korunma Amaghlar 83 Yurkhondaki Net Yannm Risldnden Korunma Amaghlar _ IX. I5DENEGEK VERGI VE YOKOMLDLOKLER Not X. BORC YE OLDER ICAR5ILIICLAILI Not Yeniden Yapilanma Katmligi 102 calisan Hidden YOkamlnlign Karathg Diger Km44111(1m 53A XL ERTELEN1q1.5 GELIRLER Not: X11, xeo. CAR1 DONEM VERGI BORCU ERTELENM15 VERGI BORCU Not:20 Not 21 Ely. SERMAYE BENZERI KREDILER Not34 ARA TOPLAM XV. SATL5 AMACLI EWE TUTULAN YE DURDURULAN Not:35 FAALIYETLERE ILL5KIN DURAN VARLIK BOKLARI (Net) 15.1 Sgtlf Am* 15.2 Durdurulan Faaliyetlere Makin xyl OZKAYNAKLAR Not: Odenmis Sermaya Sermaye Yedckleri _. _ Ease Senedi Ikea Primleri Riese Senedi final Kklan Diger Sermaye Yedekleri 163 Kir veya Zararda Yeniden Snuflandinimayacak Birikm4 Diger Nor Kapsamh Odder veya Giderler 16.4 Kir veya Zanirda Yeniden Smiflandinkteak Birilunia Diger Kapsamh Gaiter veya Giderler 16.5 Kir Yedelderi Yazd Yedekkr SUM Yedekleri OlaganGstn Yodelder Diger Kai Yedakleri _ 16.6 Kir veya Zarin Gegmis Yillar Kir veya Zaran D6ncm Net ICk veya Zaran ' PASIF TOPLAMI ] I Bagansin Denerimden Gego I 31 Aralik 2012 TP YP Toplam I I ANIL Ye nli Mali Mi4 rlik ye B Oimsiz Dene irn A.$. nieikteki notlar bu finansal tablolams aynlmaz bir pareasuhr. 2

9 SIRINOdLU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARilli ITIBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade edilmistir.) NAZIM IIESAP KALEMLERI Notlar Bagnnsta Denetimden Geemit, 31 AraIlk 2013 Ragan= Denetimden Geemi$ 31 Arabic 2012 TP YP Toplam TP IT Toplam I. RISK! USTLENILEN FAKTORING ISLEMLERI 11. RISK! USTLENILMEYEN FAKTORING ISLEMLERI III. ALINAN TEMINATLAR IV. VERILEN TEMiNATLAR V. TAABIICTLER 5.1 Caplama. Taahhittler 5.2 Caplabilir Taahhiitler Kiralama Taahhiitleri Finansal Kiralama Taahhittleri Faallyet Kiralama Taahhiltleri Diger Cayilabilir Taahhiitler VI. TCJREV FINANSAL ARACLAR 6.1 Riskten Korunma Amagli Rimy Finansal Araglar Gergege Uygun Defier Riskinden Korunma Amagh islemler Nakit Akis Riskinden Korunma Amagli islemler Yurtchsindald Net Yattrim Riskinden Korona Amagh i,slemler 6.2 Alan Satin Amagh islemler Vadeli AlcorSatim islemleri Swap Alan Satim islemle.ri Alm Salim Opsiyon islemleri i Futures Alm Satim hlemleri Diger VII. EMANET IUYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI etirn A.$. notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcastchr. 3

10 SIRINO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Liram ("TL") olarak ifade edilm4tir.) GELIR VE CIDER KALEMLER1 Norlor Bagmnaz Denet/mden Gelarda 31 Arabk 2013 Bagunsu Denetimden Geprds 31 Arahk 2012 L ESAS FAALIYET GELIRLER/ Not FAKTORING GELIRLERI Faktoring Alacaklanndan Amen Faizler lokontolu Diger 12 Faktoring Alaoaldanndan Min= Ocret ve Kornisyonlar tab:01 1u Diger FINANSMAN KREDILERINDEN GELIRLER 1.3. Finansman Kredilerinden Alman Fabler 1.4 Finansman Kredilerinden Altnan Octet no Komisyonlar KIRALAMA GELIRLERI 1.5 Filarial Kiralarna Gelirleri 1.6 Faaliyel Knalamasi Gelitieri 1.7 Kindama Islemlerinden Amen Thant no Komisyonlar IL FINANSMAN GIDERLERI () Not38 ( ) ( ) 2.1 Kullanilan Kredilere Verilen Fable ( ) ( ) 2.2 Faktoring 111emlerinden Borelara Verilen Faizler (42.196) ( ) 2.3 Roams] Kirslama Giderleri 2.4 Ihrag Mien Menkul Klymetlere Yeailea Fables 2.5 Diger Fel. Giderleri. 2.6 Verilen Corot ve Komisyonlar ( ) ILL BOOT ICJZ(101) IV. ESAS FAALIVET GIDERLERI () Not39 ( ) ( ) 4.1 Porsone1GiderIeri ( ) ( ) 4.2 Kulem Tazminan Karsibgi Crideri ( ) ( ) 4.3 Arashnua Gelisdnne Gidederi 4.4 Genel Islebne Giderleri ( ) ( ) 4.5 Diger ( ) ( ) V. BROT Ka(ID*IV) VL DICER FAALIYET GELIRLERI Not Bankalanitm Ahnan Faizler Tars Repo IslemIerindon Alm= Fabler _ 6.3 Menkul Degerlerden Munn Rider Mira SIMI, &each Maenad Varlddardan Gereege Uygun Diger Fula Karim. Yanandan Obrak Smillandinlan FV Satilmaya Haar Finansal Varlildodan Vadeye Kadar Elder Tubilaeak Yannmlanian. 6.4 Tanana Gelideri 6.5 Sermaye Piyasan Islemleti Kin Tarty Finansal lalanierden Dig Kambiyo 181ean1eri Kin Diger V. TAKIPTEKI ALACAKLARA ILISKIN OZEL KARSILIKLAR () Not41 ( ) ( ) VIII. DIGER FAALIYET GIDERLERI () Not42 (37.003) ) 8.1 Menkul Degerler Deger Dale, (Mari Damage Dynan Diger Farb Ka/Zarara Yansitdan 01tuak Smillandinlan FV Diger 130jr9e _ Odell SatImaya Haar Fironsal VarlIklardan Vadeyo Kadar Elder Tubilacak YaammIardan 8.2 Duran Varltklar Diger D68a5 Waded Maddi Duran Varhk Dela Deans Gideden Satig Amaoh Elder Thad= ve Duradurulan Faaliyetlere Ili2kin Duran Vadadar Delta Dnalls Gidederi $erefiya Doge DOA Gidai Diger Maddi Mayan Duren Varbldar Doger DOA Gider1eri Wink, Bergh Ortalubk ve Is Orb Idlest Dakar D649 Gide:den 8.3 TOrev Drumm! Islemlerden Zara. 8.4 Kambiyo Islemleri Zaran (37.003) ( ) 8.5 Diger (80.000) IX. NET FAALIYET K/Z (Yr...+VIII) X. BIRLESME 151E511 SONRAS1NDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLAL1K TUTARI. XL NET PARASAL POZ1SYON larezarari. XU. SORDOROLEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KJZ (IX*XFX1) XJIL SORDIMOLEN FAALIYETLER VERGI KAItgLidl W Not:43 ( ) ( ) 13.1 Cari Vergi Karsdigr ( ) ( ) 13.2 Edelman{ Vergi Oiler Etkisi (.) 13.3 Ertelemnis Vergi Gefir Etkisi (+) XVI. SORDOROLEN FAALIYETLER DONEM NET K/Z (XIDAIII) XV. DURDURULAN FAALITETLERDEN GELIRLER 15.1 Sang Mach Fide Tutulan Duran Marla Gelirleri Bagli Ortaldik,!oink no I OnaklikIan Sam Karim 15.3 Diger Dunkrulan Faaliyet (3el6neri XVL DURDURULAN FAAL1YETLERDEN GIDERLER (.) 16.1 Sans Am*. Elde Tululan Dunn Vail* Giderkri 16.2 NO Grailthk, Istirak ve Is Ortaldiklan Sabs Zarar1an 163 Diger Durdundan Faaliyet Giderleri XVII. DURDURULAN FAALIYETLER YEW ONCESI K/Z (XVIIXVIII) XVIIL DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KAILSILIGI (0) 18.1 Cari Vergi Karsthgt 18.2 Erteleranis Vergi Gide Etkisi (.) 18.3 Ertebannis Vagj Gelb Dkisi (). XDL DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET IC/Z (XVIDXVIII) XX. NET DONEM KARDZARARI (XIV*XIX) HtSSE BASINA KAZANG Not ,50 SOrdarMen Fadiyerlordeo Hine Hanna Kau% ,50 Durdundan Faaliyederden Hine Hanna Kaman SEYRELTILMIS HISSE BASINA KAZANG SfirdOrMen Faaliyetlerden Hive Hanna!Game Durdurulan Faaliyeilerden Hisse Baum Keane Miivvirlik ye Denetim AS. Ilitikteki notlar bu fumnsal tablolarm aynlmaz bir parcandm 4

11 StRINOG" LU FAKTORING A.S 31 ARALIK 2013 TARIlli itibariyla KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.) Bagmlnz Denetimden Gemi? Nottar 31 Arabi( 2013 L DONEM KARI/ZARARI Not: II. Di6ER KAPSAMLI GELIItLER Kar veya Zararda Yeniden Smiflandirdmayacaklar Maddi Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azalislan Not:I Maddi Olmayan Duran Varlildar Yeniden Degerleme Artislan/Azahslan Tarumlanmis Fayda Planlan Yeniden Olcum Kazanclan/Kayiplan Diger Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sunflandirilmayacalc Diger Kapsamh Gelir Unsurlan Kfir veya Zararda Yeniden Smiflandinlmayacalc Diger Kapsamh Gelire iliskin Vergiler DOnem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri ( ) 2.2 Kir veya Zararda Yeniden Smiflandlnlacaklar Yabaner Para Cevirim Farklan Satilmaya Hazir Finansal Varliklann Yeniden Degerleme ve/veya Smiflandirma Gelirleri/Giderleri Nakit Ac's Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Yurtdisindaki isletmeye Riskin Yatinm Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri Diger Kir veya Zarar Olarak Yeniden Simflandirilacak Diger Kapsamli Gelir Unsurlan KM veya Zararda Yeniden Suuflanduilaeak Diger Kapsamh Gelire ilislcin Vergiler DOnem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmit Vergi Gideri/Geliri M. TOPLAM KAPSAMLI GELIR (1+11) Bagmisiz Denetimden Gesmil 31 Arallk ANI :eminli Mali M..ayirlik ye Bagirnsiz D netim A.5. ilisikteki notlar bu finansal tablolarm aynlmaz bir parcasithr. 5

12 SIRINO6LU FAKTORING A.$ 31 ARALIK 2013 TARIIIINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AIT OZKAYNAK DE6ISIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Yeni Tiirk Liras> ("TL") olarak ifacie edilm4tir.) ONCEKI DONEM ( ) Naar N..* Sermaye Danem Bast Baklyeai IL TMS 8 Hyarmat YamIan Derellmeler 2.1 Hatalarin DIReltilmesiain Etkisi 22 Mulmaelm Politikaunds Tend= Degisikliklenn Etkisi III. Yard Raldye (ND) fiernmye TedeI derl His. Sailed' Ihr. PrhtderI Mao Senedl Iptal Kilian Diger Vedelder KAR veya ZARARDA Yeniden Snuflandtrdmarcak Dniknds Diger Ka.amli Garter ve CIderler 1 / KAR v.. ZARARDA Yenlden Senflandirdacek Mae Kapamd, cartar ve adertar 2 3 IC.. Yetlelderl Vasa Yedeldar 81.6 Yedeklerl Olagantlata Diger Kar V Donna Gem* Danam Yedelderl Kan/(Zaran) Kard(Zarsin) DOnem Net Kan nays &ran Tel.= Odolynak IV. Toplam Kapsamh Gelir V. Nakden Gemoldestifilen Sermaye Artin. VL VIL VIOL IX. X XL X1L ly Kaynaklardan Omneklestirilen Sermaye ANON= Odeami9 Sermaye Enliasyon DOraltme Farb Hine Seaodine Donnataralebilir Taliviller Sermayo Donned En:rifler Diger Dogisildikler Nedeniylo Arns/Arahs Dan= Not Kan %nye Zaran Ear Dap= 12.1 Dagittlan Taman 12.2 Yedeklere Aktardan Tutarlar 123 Diger D6nem Somi Bakiymi (IIIFIVF +1(1.)(11) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) L CARI DONEM ( ) ()meld Dlinem Sonu Baldyeal Not II. TMS 8 Uyarmca Yana. DfteItmeIer 2.1 Mandarin Doreltilmesinin Etkisi 22 Muhasebe Politikasmda Evil. DeEiaikliklerin Etkisi IIL Yetd Baldye11111) W. Tophos Kapsamh Gar V. Nakden Gemokle nrilen Sermaye Adm. VI. h Kaynaklanian Oeryeldepirilen Sermaye Altman VIL VIOL IX. Odenmi9 Samar Enflasyon Danoltme Parke Hiss, &marline DOnatrtangebilir Tahtiller Sermaye Batumi Krediler X. Diger DoEinikIiklerNedeniylo Ants/Aral* XL XIL Danom Net 1CAn veya Zaran KmDagnimi 12.1 DagMlaa Tema= 12.2 Yedeklere Aktardan Tutu! Diger.., D6nem Son., 13.1dra1 ( ( ) ( ) ; ( ) ( ) Not : ( ) ( ) Ilisikteki notlar bu fmansal tablolann aynlmaz bir parcasuhr. 6

13 SiRiNO6LU FAKTORiNG A.$ 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMINE MT NAKIT AKIS TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirasi ("TL") olarak ifade edilmistir.) NAKIT AKIS TABLOSU Notlar Bagunstz Denetimden Gecmis 31 Arabk 2013 Bagimstz Denetimden Gecmis 31 Arahk 2012 A. ESAS FAALIYETLERE ILLSKIN NAKIT AKISLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim Oncesi Faaliyet Karl Alinan Faizler / Kiralama Gelirleri Not: Odenen Faizler / Kiralama Giderleri Kiralama Giderleri Alinan Temettuler Ahnan ecret ye Komisyonlar Not: Elde Edilen Diger Kazanclar Zarar Olarak Muhasebelestirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Not:I I Personele ye Hizmet Tedarik Edenlere Yapilan Nakit Odemeler ( ) ( ) Odenen Vergiler Not:43 ( ) ( ) Diger ( ) ( ) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ye Pasiflerdeki Degisim ( ) ( ) Faktoring Alacaklanndaki Net (Artis) Azahs Not:9,11 ( ) ( ) Finansman Kredilerindeki Net (Artis) Azalis Kiralama islemlerinden Alacaldarda Net (Anis) Azalis Diger Aktiflerde Net (Anis) Azalis Not:I 9,20,22 ( ) Faktoring Borclanndaki Net Anis (Azahs) Not:9 ( ) Kiralama islemlerinden Borclarda Net Artis (Azahs) Alban Kredilerdeki Net Anis (Azahs) _ Vadesi Gelmis Borclarda Net Artis (Azahs) Diger Borclarda Net Anis (Azalis) ( ) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alas' ( ) B. YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKISLARI 2.1 ilctisap Edilen Bagh Ortaklik ye Istirakler ye Is Ortakhklan _ 2.2 Elden cikanlan Bagh Ortakhk ye istiralder ye is Ortakhklan _ 2.3 Satin Alban Menkuller ye Gayrimenkuller Not:17,18 ( ) ( ) 2.4 Elden cikanlan Menkul ye Gayrimenkuller Elde Edilen Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2.6 Elden cikanlan Satilmaya Ham Finansal Varliklar 2.7 Satin Alinan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar 2.8 Satilan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatmmlar. _ 2.9 Diger _ IL Yattrun Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Alust ( ) ( ) C. FINANSMAN FAALiYETLERINE iliskin NAKIT AKISLARI 3.1 Krediler ye ihrac Edilen Menkul Degerlerden Saglanan Nakit Not: Krediler ye Dirac Edilen Menkul Degerlerden Kaynaklanan Nakit cilust 3.3 Bun Edilen Sermaye Araclan _ 3.4 Temettii Odemeleri ( ) ( ) 3.5 Finansal Kiralamaya iliskin Odemeler 3.6 Diger ILL Finansman Faaliyetlerinden Saglanan Net Nakit IV. Doyiz Kurundaki Degisimin Nakit ye Nakde Esdeger Varliklar Uzerindeki Etkisi _ V. Nakit ye Nakde Esdeger Varhldardaki Net Azahs VL Donem Basmdaki Nakit ye Nakde Esdeger Varlildar Not:4, v11.. Donem Sonundaki Nakit ye Nakde Esdeger VarlIklar Not:4, / ifisikteki notlar bu finansal tablolann aynlmaz bir parcasichr. 7 y rninli P aii Mi4avirlik ve atnrn Denetirn AS.

14 SiRiNO6LU FAKTORiNG A.S 31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINE AiT KAR DA6ITIM TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikce Turk Lirast ("TL") olarak ifade KAR DACITIM TABLOSU Notlar Bagunstz Denetimden Gecmis 31.Ara.13 Baginasiz Denetimden Gegmis 31.Ara.12 L DONEM KARININ DA6ITIMI 1.1 DONEM KARI ODENECEK VERGI VE YASAL YUKUMLOLUKLER () Not:43 ( ) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) ( ) Gelir Vergisi Kesintisi Diger Vergi ve Yasal YiildimItiltikler A. NET DONEM KARI (1.11.2) Not: ( ) ( ) GECMIS DONEMLER ZARARI () 1.4 BIRINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE () 1.5 KURULUSTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR () B. DA6ITILABILIR NET DONEM KARI [(A( )] ORTAKLARA BIRINCI TEMETTCJ () Hisse Senedi Sahiplerine imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katdma intifa Senetlerine Kara istirakli Tahvillere Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTCJ () 1.8 YONETIM KURULUNA TEMETTO () 1.9 ORTAKLARA IKINCI TEMETTO () Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katihna Intifa Senetlerine Kara istiraldi Tahvillere Kfir ve Zarar Ortakhgt Belgesi Sahiplerine 1.10 'NINO TERTIP YASAL YEDEK AlCcE () 1.11 STATU YEDEKLERI () 1.12 OLAOANCJSTO YEDEKLER 1.13 DiOER YEDEKLER 1.14 OZEL FONLAR H. YEDEKLERDEN DAITINT 2.1 DACITILAN YEDEKLER 2.2 IKINCI TERTIP YASAL YEDEKLER () 2.3 ORTAKLARA PAY () Hisse Senedi Sahiplerine Imtiyazh Hisse Senedi Sahiplerine Katdma intifa Senetlerine Kara I8tirakli Tahvillere Kfir Ire Zarar Ortaldigt Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY () 2.5 YONETIM KURULUNA PAY () ILL HISSE HAMA KAR 3.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE 3.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) 3.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE 3.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( % ) IV. HISSE BASINA TEMETTC 4.1 HISSE SENEDI SAHIPLERINE 4.2 HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) 4.3 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE 4.4 IMTIYAZLI HISSE SENEDI SAHIPLERINE ( %) Kar dagmmum karar Genel Kurul toplanttsmda verilecektir. notlar bu finansal tablolann ayrdmaz bir pargasithr. 8 IL ali ye slz Dene.tim AS.

15 SIRINOGLU FAKTORING A.S. 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMINE AiT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU (Aksi belirtilmedikce tam tutarlar "TL" olarak ifade edilm*ir.) NOT:1) ORGANIZASYON VE FAALlYET KONUSU $irinoglu Faktoring A.S. "Sirket" 28 Arahk 1992 tarih ye 3187 sap"' T.T. Sicil Gazetesi'nde yayimlanarak kurulusu tescil edilmis bir anonim sirkettir $irketin ana sozlesmedeki sirket iinvant Sirinoglu Factoring Finansal Hizmetleri Ticaret Anonim $irketi Iken $irinoglu Faktoring A.S. olarak degistirilmis olup,ilgili degisiklik tarihinde tescil edilmis, 16 Ocak 2013 tarih ye 8237 sayili Ticaret Sicil Gazetesinde ve ilan Sirket, faaliyetlerini 13 Arahk 2012 tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiralama, Faktoring ye Finansman Sirketleri Kanunu" ve Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Kurulus ve Faaliyet Esaslan Hakkinda Yonetmelik"i cercevesinde siirdiirmektedir. Sirket'in ortaklari ve paylarina iliskin bilgiler a$agidaki gibidir: Ortak Adi Payi (%) Payt (TL) Payt (%) Payi (TL) BERG SIRINOOLU 33, ,00 33, ,00 SIRPUHI TANYA $IRINO6LU 3, ,00 3, ,00 AGOP ERCAN $IRINO6LU 16, ,00 16, ,00 ARTO ERKAN $IRINOCLU 16, ,00 16, ,00 GARO $IRINOO LU 29, ,00 29, ,00 Sermaye Toplamt 100, ,00 100, ,00 Sirket'in ticari sicile kayith adresi Levent Mahallesi Bilyiikdere Caddesi Yam Kredi Plaza C Blok Kat:14 No:3435 Levent Besiktas/ISTANBUL'dur. Sirket, faktoring faaliyetlerini agirlikli olarak tek bir cografi boliimde (Turkiye) yuramektedir. Sirket'in bunyesinde istihdam edilen personel sayisi 31 Arahk 2013 tarihi itibariyle 432 kisidir. (31 Arahk 2012; 373 kisidir). NOT:2) FINANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA iliskin ESASLAR 2.1. Uygulanan Muhasebe Standartlari Ilisikteki Finansal tablolar, Bankacilik Diizenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafindan 24 Arahk 2013 tarih ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yuruluger giren "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Sirketlerinin Muhasebe Uygulamalan Ile Finansal Tablolari Haldunda Yonetmelik" ve aynt tarihli ve sayili Resmi Gazete'de yayimlanan "Finansal Kiraalama, Faktoring ve Finansman Sirketlerince Uygulanacak Telcdtizen Hesap Plant ye Izahnamesi Hakkmda Teblig", Kamu G6zetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK") tarafindan yiiriirliige konulan Tiirkiye uhas e Standartlan ("TMS") ile Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ("TFRS") ye bunlar yorumlara ve BDDK tarafindan muhasebe ve raporlama esaslarma iliskin yayimlanan y6 aciklama ve genelgelere (tiimii "Raporlama Standartlan") uygun olarak hazirlanmtstir. 9

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU NA SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN ÖZEL RAPOR ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EKO FAKTORİNG A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Eko Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na, 1. Eko Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2012

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı)

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı (eski unvanıyla Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı) İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

VDF FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu na: 1. VDF Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan

Detaylı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı Kapital Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi Ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2008 Hesap Dönemine ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve

Detaylı

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.

YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Yapı Kredi Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosunu,

Detaylı

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FORTİS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İş Finansal Kiralama Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İÇİNDEKİLER SAYFA Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço)... 1-2

Detaylı

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTIBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 Nazım Hesaplar 3 Kar veya Zarar Tablosu 4 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu 5 Özkaynak Değişim Tablosu 6 Nakit Akış Tablosu 7 Kar Dağıtım

Detaylı

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi The Royal Bank of Scotland plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Bağımsız Denetim

Detaylı

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. )

CALYON YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş. (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) (Eski ünvanıyla CALYON BANK TÜRK A.Ş. ) 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU NİN 31 ARALIK

Detaylı

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Deniz Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu YöneUm Kuruluna: Deniz Faktoring Anonim Şirketi Bağımsız denetim raporu workınq world istanbul lurkoy Bağımsız Dene:in ve Te! 90 : 212 315 30 00 SMMM AŞ Fax:

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 17 Büyükdere Caddesi Levent 34330 İstanbul Telephone +90 (212) 317 74 00 Fax +90 (212) 317 73 00 Internet www.kpmg.com.tr

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş.

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve T.T. Sicili Gazetesi nin 20 Nisan 2012 tarih, 8053 sayılı nüshasında yayınlanmış olan Konsolide ve Konsolide

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR ÖZYOL HOLDİNG A.Ş. VE MALİ ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR SAYFA BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler I. Finansal Holding Şirketi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NUROL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Habib Bank Limited İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 31 Aralık 2006 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 16 Mart 2007

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6

İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER :... 3 II- BAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞÜ:... 4 III- MUHASEBE KAYITLAR:... 6 IV- İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER:... 6 IV- DENETİM SONRASI GELİŞMELER:... 6 V- DENETİM YÖNTEMLERİ:... 7 V- ÖNERİLER:...

Detaylı

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET ARA DÖNEM BİLANÇO Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER 30 Haziran 2013 31 Aralık 2012 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I.

Detaylı

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO Bank N.V. (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi 31 Mart 2007 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı