5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI"

Transkript

1 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye de de özellikle 2000 li yılların başından beri kamu yönetiminin daha etkin işleyecek bir yapıya kavuşturulmasına yönelik reform çalışmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede, mevcut sistemin değiştirilerek daha etkin, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin oluşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu TBMM de tarihinde kabul edilmiş, tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un bazı maddeleri yayım tarihinde, bazıları tarihinde, diğer hükümleri ise bir kısım uygulamalar hariç 10 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Uluslararası gelişmeler ışığında hazırlanan bu kanunun ruhunu; kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması oluşturmaktadır yılından beri çeşitli değişikliklerle yürürlükte bulunan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu nu yürürlükten kaldıran 5018 sayılı Kanun ile birlikte; bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, üç yıllık bütçeleme, stratejik planlama, performans esaslı ve analitik bütçe sistemi, tahakkuk esaslı muhasebe, orta vadeli harcama sistemi; mali yönetimde saydamlığın sağlanması, hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetkisorumluluk dengesinin kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüştür. Bu kanun ile aynı zamanda Sayıştay ın denetim alanı, kapsam ve konu itibariyle genişlemiştir. Denetimin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına göre düzenlilik ve performans denetimi olarak yapılacağı ve denetim sonuçlarının TBMM ye düzenli olarak raporlanacağı hükme bağlanmıştır sayılı Kanun un getirmiş olduğu önemli yeniliklerden birisi harcama süreci konusunda getirmiş olduğu düzenlemelerdir sayılı Kanun ile tahakkuk memuru, sayman ve ita amirinin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerçekleştirilen giderlerin; TEMMUZ - AGUSTOS

2 5018 Sayılı K anunu na Göre K amu İdarelerinin ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları sayılı Kanun ile harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilisi tarafından yapılması öngörülmüştür. Bu yeni düzenleme ile 5018 sayılı Kanun un ruhuna uygun olarak, yapılan harcamalardan, tamamen bütçeyi uygulamakla görevli kamu idarelerinin yetkili ve sorumlu olduğu esası kabul edilmiştir sayılı Kanun un denetim konusunda getirdiği düzenlemelerden birisi de, iç denetim dışında, dış denetimin yalnızca Sayıştayca yapılmasını öngörmesidir. Kanun un 68 nci maddesiyle, genel idareye dahil kamu idarelerinin tamamı dış denetim kapsamına alınarak bu görevin Sayıştay tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır. Söz konusu maddede, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yapılacak işlerin dış denetiminin hangi tür denetimlerle gerçekleştirileceği, dış denetim genel değerlendirme raporunun TBMM ne sunulması ve hesapların hükme bağlanması gibi Sayıştaya verilen pek çok görev sayılmıştır. Bu çerçevede önem arz eden husus, kamu idarelerinin Sayıştaya karşı olan yükümlülükleri ile mali sorumluluğa ilişkin sorumluluk halleri ve sorumlu tutulacak yetkili ve görevlilerin belirlenmesidir. Bu çalışmada, 5018 sayılı Kanun Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu idarelerinin ve kamu görevlilerinin Sayıştaya karşı olan sorumlulukları, başka bir deyişle Sayıştayın bunlar üzerinde ne tür yetkileri olduğu ele alınıp incelenecektir. II-KANUN KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 5018 sayılı Kanun un getirdiği en büyük değişikliklerden birisi kapsam ile ilgili olan düzenlemedir. Bazı istisnalar bulunmakla birlikte, kapsam çok geniş tutulmuş, uluslararası standartlara ve yaklaşımlara uygun olarak Kanun un 2 nci maddesinde, genel yönetim kapsamında bulunan bütün kurumların bu Kanun a tabi olduğu belirtilmiştir. Yani Kanun un kapsamı genel idare olarak öngörülmüştür. Buna karşılık T.C. Merkez Bankası ile KİT ler ve kamuya ait şirketler kapsam dışında tutulmuş; mali özerkliklerinin korunması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar Kanun un sadece belirli maddelerine tabi tutulmuştur. Ancak, kanun tekniği açısından bu yaklaşım pek doğru gözükmemektedir. Çünkü kapsam içinde olduğu belirtilen bu kurumların tabi oldukları değil, tabi olmadıkları maddelerin sayılması daha doğru olurdu. Daha sonra, çeşitli tarihlerde çıkarılan kanunlarla bazı kurumlar kapsam dışına çıkarılmıştır. Bunlara örnek olarak TRT, Toplu Konut İdaresi ve TMSF gösterilebilir. Ayrıca kapsama dahil idarelerin bazı işlemleri de kapsam dışı bırakılmıştır. Öte yandan, genel yönetim, Kanun un 3 ncü maddesinde uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder denilmiştir. Buna göre genel yönetim; merkezi yönetimi, sosyal güvenlik kurumlarını ve mahalli idareleri ifade etmektedir. Merkezi yönetim ise bu Kanun a ekli (I) sayılı cetvelde sayılan TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve bağlı diğer birimler ve Yargı organlarından oluşan Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerini; (II) sayılı cetvelde sayılan Özel Bütçeli İdareleri (A-YÖK, Üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitüleri, B-Özel Bütçeli Diğer İdareler); (III) sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları ifade etmektedir. (IV) sayılı cetvelde ise Sosyal Güvenlik Kurumlar (SGK ve Türkiye İş Kurumu) yer almaktadır. Mahalli idareler, yani belediyeler ve il özel idareleri de Kanun kapsamındadırlar. Bunların kurdukları veya üye oldukları birlikler ve bağlı idareler de (İETT, ASKİ, İSKİ, EGO vb.) Kanun un kapsamına dahildirler. Ayrıca, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu na göre kurulan işletmeler de Kanun kapsamında olup sadece il özel idareleri ve belediyelerin TTK na göre kurdukları şirketleri bu Kanun a tabi değildir. III- YENİ MALİ YÖNETİM ve KONTROL SİSTEMİN DAYANDIĞI ESASLAR, KAMU İDARELERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI ve GÖREVLİLERİN MALİ SORUMLULUĞU A-5018 Sayılı Kanun un Öne Çıkardığı Kavramlar: 5018 sayılı Kanun un getirdiği yeni ve üzerinde önemle durduğu kavramlar; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlıktır. Bu kavramlar adeta Kanun un ruhunu teşkil etmektedir. Kamu Kaynaklarının Etkili, Ekonomik ve Verimli Kullanılması 5018 sayılı Kanun da, yapılan harcamaların mali mevzuata uygun olması yanında; kamu kaynaklarının, yani borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile her türlü değerlerin yerinde ve verimli, etkin şekilde kullanımı yönünden de görevlilerin sorumlu oldukları vurgulanmış, mali işlem sürecinde görev alanların bu doğrultuda davranması yönünde düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede Kanun un 1 inci maddesinde Kanun un amaçları arasında, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamak olduğu belirtilmiş, mali işlem sürecinde görev alan personelin bu doğrultuda hareket etmesi yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 38 TEMMUZ - AGUSTOS

3 Fehmi BAŞARAN Mali Saydamlık Mali Saydamlık, hükümetin yapısının ve fonksiyonlarının, mali politika planlarının, kamu sektörü hesaplarının ve mali hedeflerinin kamuoyuna açık olmasıdır. Kamu mali yönetiminin yapısı, fonksiyonları, plan ve hedefleri hakkında tam bir bilgi setinin kamuya sunulması ve sonuçta bu bilginin sistemli bir şekilde değerlendirilmesi ve denetlenmesi ile kamuda etkinliğin arttırılması mali saydamlığın temel ilkesi olmaktadır. 1 Kanun un 9 uncu maddesinde mali saydamlık kavramı, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında temel bir ilke olarak ortaya konmuştur. Saydam bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bunu gerçekleştirmeye yönelik olarak öngörülen temel mekanizmalar kanunun değişik maddelerinde yer almıştır. Bunların başlıcaları, bütçenin kapsamının genişletilmesi, çok yıllı bütçeleme sisteminin uygulamaya konulması, TBMM nin denetim yetkisinin güçlendirilmesi, performans esaslı bütçelemenin getirilmesi, kamuoyunun bütçe uygulama sonuçları konusunda aydınlatılmasıdır. Mali istatistiklerin Sayıştay tarafından doğruluk ve standartlara uygunluk yönünden yıllık bazda değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun TBMM ve Maliye Bakanlığına gönderilmesi de saydamlığın sağlanmasından bir diğer mekanizmadır. Hesap Verme Sorumluluğu 5018 sayılı Kanun da öngörülen hesap verme sorumluluğu çağdaş kamu mali yönetim sisteminin önemli unsurlarından biridir. Hesap verebilirlik, kendilerine kamu gücü kullanma görev ve yetkisi verilenlerin bu yetkiyi yasal sınırlar içinde kullanıp kullanmadıklarının hesabını vermeleri anlamına gelmektedir. Bu çerçevede, Kanun un 8 inci maddesinde her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanların, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve ayrıca kötüye kullanılmasının önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasından sorumlu oldukları ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermeleri öngörülmüştür. B-Kamu İdareleri ve Kamu Hizmeti: Bilindiği üzere, idare hukukunun uygulama alanının tespiti için doktrinde kamu gücü ölçütü ve kamu hizmeti ölçütü kullanılmaktadır. 2 Bazı ülkelerde veya bazı zamanlarda bu kavramlardan biri veya ötekisi öne çıkmakta, bazen de karma bir görüş benimsenmektedir. 1 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu. 2 Gözler, Kemal; İdare Hukuku,c.1,s.60,Bursa Kamu hizmeti ise değişik anlamlarda kullanılan belirsiz kavramlardandır. 3 Kamu hizmeti, bir kamu idaresinin ya kendisi tarafından yahut da yakın gözetimi altında olarak özel teşebbüs eliyle kamuya sağlanan hizmettir. Yani, kamu hizmeti kamu tüzel kişilerinin tekelinde olan bir faaliyet değildir. Ayrıca, idarenin her faaliyeti de kamu hizmeti değildir. Bazı faaliyetler kamu hizmeti deyimi dışında kalır. Buna karşılık kamu hizmeti, idarenin dışında kalan yasama ve yargı görevlerini de içine alır. Öte yandan, bir hizmetin kamu hizmeti sayılabilmesi için hizmetin kamuya yöneltilmiş olması gerekir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kamu hizmetleri, istisnaları olmakla birlikte genel olarak kamu idareleri ve kamu görevlileri eliyle yürütülür sayılı Kanun da hem kamu idarelerinin, hem de kamu görevlilerinin Sayıştay a karşı sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu durumda, Sayıştay a karşı kamu idarelerinin kurumsal sorumluluğundan ve ayrıca harcama sürecinde rol alan kamu görevlilerin mali sorumluluğundan bahsedebiliriz. C Sayılı Kanun da Kamu İdarelerinin Sayıştaya Karşı Kurumsal Sorumluluğu: Kanun da öngörülen harcama sürecinde rol alan görevlilerin mali (tazmin) sorumluluklarının yanı sıra, pek çok maddede kamu idarelerinin Sayıştay a karşı sorumlulukları düzenlenmiştir. Ancak bu sorumluluk bir tazmin sorumluluğu şeklinde değil, bir görev ve yükümlülük olarak algılanmalıdır. Bu tür sorumlulukların başlıcaları aşağıdakilerdir: a) Kamu İdarelerinin Bilgi ve Belge Verme Sorumluluğu 5018 sayılı Kanun un 76 ncı maddesine göre, kamu idareleri ve görevlileri; mali yönetim ve kontrol sistemleri ile bütçenin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması işlemlerine ait bilgi ve belgeleri denetimle görevlendirilmiş olanlara (bu arada 68 nci madde uyarınca dış denetim yapan Sayıştay a) ibraz etmek, görevin sağlıklı yapılmasını sağlayacak önlemleri almak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır. b) Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kanun un getirdiği en önemli kavramlardan olan hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın gereği olarak Kanun un 41 nci maddesinde kamu idarelerince yıllık faaliyet raporları hazırlanması suretiyle kamuoyunun bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idarelerin faaliyet raporlarının hazırlanması, ilgili idarelere 3 Gözübüyük,A.Şeref;Türkiye nin idari yapısı, s.7-8, Ankara TEMMUZ - AGUSTOS - - EYLUL

4 5018 Sayılı K anunu na Göre K amu İdarelerinin ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları ve Sayıştaya verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere ilişkin süreler ile diğer usul ve esasları belirlemek amacıyla Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Adı geçen Yönetmelik te raporlama ilkeleri, faaliyet raporlarının düzenlenmesi, ilgili idarelere verilmesi ve bu işlemlere ilişkin süreler, birim faaliyet raporu, idare faaliyet raporu, mahalli idareler genel raporu ve genel faaliyet raporunun şekli ve kapsamı konusunda düzenlemeler yer almaktadır. Bu bakımdan burada raporların ayrıntılarına girilmeyecektir. Kanun un 41 nci maddesi ve anılan yönetmelik hükümlerine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının idare faaliyet raporları üst yöneticiler tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve bu raporların birer örneği aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir. İl Özel İdarelerinin faaliyet raporları Mart ayı sonuna kadar; belediyelerin faaliyet raporları ile mahalli idare birliklerinin faaliyet raporları ise Nisan ayı sonuna kadar üst yöneticiler tarafından kamuoyuna açıklanır ve birer örneği aynı süreler içinde Sayıştaya gönderilir. Mahalli İdareler genel faaliyet raporu, İçişleri Bakanlığı tarafından izleyen mali yılın Haziran ayının onbeşine kadar kamuoyuna açıklanır ve birer örneği aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir. Genel faaliyet raporu, merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin ve sosyal güvenlik kurumlarının bir mali yıldaki faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır, izleyen mali yılın haziran ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır ve aynı süre içinde Sayıştaya gönderilir. Kamu idareleri tarafından kurumsal sorumluluk çerçevesinde Sayıştaya gönderilen bu raporlardan mahalli idarelerin faaliyet raporları hariç olmak üzere idare faaliyet raporları, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve genel faaliyet raporu, dış denetim sonuçlarını dikkate alarak görüşlerini de belirtmek suretiyle Sayıştay tarafından genel uygunluk bildirimi ile birlikte TBMM ne sunulur. c ) Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 5018 sayılı Kanun un 42 nci maddesinde, Maliye Bakanlığı nın Sayıştaya karşı bir başka kurumsal sorumluluğu olan kesin hesap kanun tasarısının hazırlanıp Sayıştaya gönderilmesi konusu düzenlenmiştir. Bilindiği üzere bütçe hakkının sahibi olan TBMM, merkezi yönetim bütçe kanununun uygulama sonuçlarını tasdik yetkisini kesin hesap kanunu vasıtasıyla kullanmaktadır. Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezi yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır Bu tasarı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte izleyen mali yılın Haziran ayı sonuna kadar Bakanlar Kurulunca TBMM ne sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenen Yönetmelik tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anayasa nın 164 ncü maddesi hükmü uyarınca Sayıştay, bu tasarıların verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içerisinde genel uygunluk bildirimini TBMM ne sunar. d) Kamu Mali İstatistikleri 5018 sayılı Kanun un önem verdiği hususlardan biri de kamu idarelerine ait mali istatistikler ile bunların toplanması ve yayımlanmasıdır. Kanunun 52 nci maddesine göre, Maliye Bakanlığınca yayınlanacak mali istatistikler genel yönetim kapsamındaki, yani genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurumlardan oluşan merkezi yönetim ile mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarına ait mali işlemlerini kapsar. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait mali istatistikler Maliye Bakanlığınca derlenir. Bu kapsam dışındaki kamu idareleri, yani mahalli idareler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının mali istatistikleri kendilerince belirlenen temel ilkelere göre hazırlanarak Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığı da bunları merkezi yönetim kapsamında yer alan idarelerin mali istatistikleriyle bir araya getirerek genel yönetim kapsamında yer alan idarelere ait mali istatistikleri hazırlar. Böylece genel idare kapsamına dahil kamu idarelerinin mali istatistiklerinin derlenerek, bu konuda AB ve uluslararası mali kuruluşlarca belirlenmiş standartlarda devlet mali istatistiklerinin oluşturularak kamu mali yönetiminde hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır. Her ne kadar mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması Maliye Bakanlığınca yerine getirilecekse de, Kanun un 54 ncü maddesi gereğince bir yıla ait mali istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde, hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilecek ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu TBMM ye ve Maliye Bakanlığına gönderilecektir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanlığı gerekli önlemleri almak zorundadır. Yani, Sayıştay a karşı kurumsal sorumluluğu bulunmaktadır. 40 TEMMUZ - AGUSTOS

5 Fehmi BAŞARAN e) İç Denetim Raporlarının Talep Halinde Sayıştaya Sunulması 5018 sayılı Kanun un getirdiği yeni kavramlardan birisi de iç denetimdir. Kanun un 63 ncü maddesinde uluslararası standartlar ve AB uygulamalarına uygun iç denetim müessesesi yer almaktadır. Kamu idarelerinde iç denetim birimleri üst yöneticiye bağlıdır. 68 nci maddenin üçüncü fıkrasında ise Sayıştay ın yapacağı dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporların, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulacağı hükmü yer almaktadır. Kamu idaresinin temsilcisi üst yöneticidir. Bu nedenle, iç denetçilerin raporlarının talep halinde Sayıştaya gönderilmesi de idareyi temsil eden üst yöneticinin bir yükümlülüğü olmaktadır. f) Strateji Geliştirme Birimlerinin Yatırım Değerlendirme Raporlarını Gönderme Sorumluluğu 5018 sayılı Kanun un 60 ncı maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2006/9972 sayılı Kararı ile tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in 24 ncü maddesinde Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri, yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanmasına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri strateji geliştirme birimlerine gönderir. Yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarına ilişkin yıllık yatırım değerlendirme raporu, strateji geliştirme birimleri tarafından hazırlanarak izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sayıştaya gönderilir. hükmü yer almaktadır. g) Kamu İdarelerinin Stratejik Planlarını Sunma Sorumluluğu Stratejik planlama kavramı kamu yönetimine 5018 sayılı Kanun ile girmiştir. Kanun un 9 uncu maddesiyle kamu idarelerine stratejik plan hazırlama mecburiyeti getirilmiştir. Plan-bütçe ilişkilerinin güçlendirilerek kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini bu plana dayandırmaları öngörülmekte, amaçların ve hedeflerin bütçe büyüklükleri ve sürdürülebilir finansman planı düzeyinde hangi ekonomik koşullarda gerçekleştirileceğine ilişkin olarak kamu idarelerine orta vadeli program ve mali plan ile yol gösterilmektedir. Stratejik plan kavramına, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu nda da yer verilmiştir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine DPT Müsteşarlığı yetkilidir.(5018/9) DPT konuya iliştin olarak Mayıs 2003 te Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu hazırlamıştır. Stratejik planlama ile ilgili bir başka düzenleme tarih sayılı RG de yayınlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik tir. Bu yönetmelik ile hangi idarelerin stratejik plan hazırlayacağı, hazırlama sürecine ilişkin takvimin niteliği ve stratejik planların kalkınma planı ve programları ile ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmeliğin 15/2 maddesinde stratejik planların bir nüshasının kamu idarelerince Sayıştaya gönderileceği hükmü yer almaktadır. D Kanun un Getirdiği Yeni Sorumluluk Sistemi ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları 5018 sayılı Kanun un getirdiği en önemli yeniliklerden birisi de kamu mali yönetiminde görev, yetki ve sorumlulukların açık bir şekilde ortaya konulması ve yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulmasıdır. Zira, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu nda objektif sorumluluk anlayışı bulunuyordu. Sistemde harcama sürecinde yetkili oldukları halde sorumsuz, buna karşılık kaynakların kullanımında yetkisiz oldukları halde sorumlu olan görevliler vardı. Yeni sistemde sorumluluk, Kanun un 7 ve 8 inci maddelerinde siyasi, idari ve mali olmak üzere analitik bütçe kurumsal kod sınıflandırması içerisinde gösterilmiştir. Bu çerçevede üst yönetici, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri gibi aktörler yeni Kanun la mali sistemimizde yer almışlardır sayılı Kanun da sorumluluk kavramı ilk planda 8 inci maddede hesap verme sorumluluğu olarak düzenlenmektedir. Bu maddeye çerçeve sorumluluk maddesi de denilebilir. Buna göre, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır. Bundan sonra, yetki ve sorumluluk dengesi kurulurken, yetkiler yanında Kanun un pek çok maddesinde harcama sürecinde yer alan görevlilerin sorumluluklarından söz edilmektedir. Mesela, 31 nci maddede harcama yetkisinden doğan sorumluluktan, 32 nci maddede harcama yetkililerinin, 33 ncü maddede gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğundan, 38 nci maddede gelirlerin toplanma sorumluluğundan, 44 ncü maddede mal 41 TEMMUZ - AGUSTOS - - EYLUL

6 5018 Sayılı K anunu na Göre K amu İdarelerinin ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları yönetim sorumluluğundan, 48 nci maddesinde mal yönetiminde etkililik ve sorumluluktan, 61 nci maddede muhasebe yetkililerinin sorumluluğundan bahsedilmektedir. Kanun un mali saydamlığı düzenleyen 7 nci maddesinde, her ne kadar mali sorumluluk konusunda görev, yetki ve sorumlulukların açık olarak tanımlanması belirtilmiş ise de, Kanun un tamamına baktığımızda sistemde hesap verme ve yönetim sorumluluğunun öne çıkarılarak, mali sorumluluğun biraz geri planda bırakıldığını görmekteyiz. Sorumluluk hususundaki belirsizlik ve Sayıştaya muhatap görevlilerin net olmamasının Sayıştay açısından sıkıntı doğurduğu bir gerçektir. Bu çerçevede, yaşanan belirsizlik ve tartışmalara çözüm bulmak amacıyla Sayıştay Genel Kurulu tarih ve 5189/1 sayılı Karar ı kabul etmiştir. Öte yandan kamu görevlilerinin harcama sürecindeki sorumlulukları, 5018 sayılı Kanun ile mali literatürümüze getirilen kamu zararı kavramı ve kamu kaynağının etkili, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmaması ile yakından ilgilidir. Kanun un 71 nci maddesine göre kamu zararı, kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeyi neden olunmasıdır. Dolayısıyla, kamu zararından bahsedilebilmesi için kamu personelinin kasıt, kusur veya ihmalinin bulunması gerekmektedir. Sayıştaya hesap verme yükümlülüğü olarak tanımlanan mali sorumluluğun yaptırımı ise, sebep olunan kamu zararının tazminidir. Bu bölümde harcama sürecinde rol alan görevlilerin sorumlulukları tek tek ele alınarak incelenecektir. a) Bakanların mali sorumluluğu 5018 sayılı Kanun un 10 ncu maddesi hükmüne göre, Bakanlar hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda Başbakana ve TBMM ne karşı sorumludurlar. Buna göre Bakanlar, yeni Kanun da harcama süreci dışında bırakılmışlardır. Başka bir deyimle harcama sürecinde doğrudan bir yetkileri bulunmamaktadır. Bundan dolayı da Sayıştay yargılamasına muhatap değillerdir. Ancak, Sayıştay ın hesap yargılaması sırasında Bakanın sorumluluğu ile ilgili bir hususa rastlanması durumunda bu hususun ilgili mercilere bildirilmesi mümkündür. b) Üst yöneticilerin mali sorumluluğu 5018 sayılı Kanun un 11 nci maddesine göre Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı nda üst yönetici Bakandır. Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımın önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar. Üst yöneticiler bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, aslında üst yöneticiler de harcama sürecinin dışına çıkarılmışlardır. Bunlar yeni sistemde yönlendirici bir işlev görmekte ve sistemin işleyişinde gözetim görev ve sorumluluğu üstlenmektedirler. Ancak, Sayıştay Genel Kurulu nun tarih ve 5189/1 sayılı kararında: Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte üst yöneticilerin özel kanunlardan doğan Sayıştaya karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur. ifadesi yer almaktadır. Bu görüşe şu gerekçe ile varılmıştır: İdarelerin teşkilat kanunlarında, personel kanunlarında, İhale Kanunun ve bazı kanunların özel düzenlemelerinde üst yöneticilerin harcama yetkisi kullanmaları mümkün olabilmektedir. Böyle durumlarda sorumlu olacakları tabiidir. c) Harcama yetkililerinin mali sorumluluğu 1) Harcama yetkililerinin genel sorumluluğu 5018 sayılı Kanun un 3/k maddesi hükmüne göre, kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim, harcama birimi olarak tanımlanmıştır. 31 nci maddeye göre ise bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Kanun un 32 nci maddesinde ise, bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama tali- 42 TEMMUZ - AGUSTOS

7 Fehmi BAŞARAN matı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Buna göre, bütçeden yapılacak harcamalarda süreç, harcama talimatı ile başlamakta ve ödeme emri belgesi uyarınca hak sahibine ödeme yapılması ile son bulmaktadır. Harcama sürecinde, giderin yapılmasından ödeme safhasına kadar bütün işlemlerin harcama yetkilisinin gözetim ve denetimi altında, onun emir ve talimatı ile yürütülmesi öngörüldüğünden, sorumluluk konusunda da harcama yetkilisi ön plana çıkmakta ve Sayıştaya karşı hesap vermede tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olmaları bunların genel sorumluluklarıdır. 2) Kurul,komite veya komisyon üyelerinin harcama yetkisinden doğan sorumluluğu Kanun un 31 nci maddesinin üçüncü fıkrasında Kanunların verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur ifadesi yer almaktadır. Bu tür kararlarda harcama yetkisinden doğan sorumluluk belirlenirken kararın, harcama talimatının unsurlarını taşıyıp taşımadığının ve kurul, komisyon veya komitenin harcama sürecinde rol alıp almadığının belirlenmesi gerekir. Kurul kararı hem harcama talimatının unsurlarını taşıyorsa, hem de kurul ve komisyon harcama sürecinde yer alıyorsa sorumluluk bunlara ait olacaktır. Kurul ve komisyon harcama sürecinde yer almıyorsa sadece harcama talimatının kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olmasından sorumlu olacaktır. 3) Harcama yetkisinin devri halinde sorumluluk Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla harcama yetkisini devredebilirler. Bu durumda kim sorumlu olacaktır? Kanun un 31 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, harcama yetkisinin devredilebileceği, ancak harcama yetkisinin devredilmesinin yetkiyi devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı hükmü bulunmaktadır. Bu hükümde geçen idari sorumluluğun mali sorumluluğu da içerdiği, başka bir deyimle harcama yetkililerinin bu yetkilerinin devretmeleri halinde dahi mali sorumlulukları bulunduğu sonucu çıkarmak yanlış olur. Zira, yetki devrinde yetkisini devreden geri alıncaya kadar devrettiği yetkisini kullanamaz. Bu durumda yapılan işlem kendisine yetki devredilenin işlemidir. Yani, karar alma yetkisi artık devreden makamdan çıkıp devredilen makama geçmektedir. Doktrinde de yetki devri halinde, yapılan işlemin kendisine yetki devredilenin işlemi olduğu ve bu işlemden doğan sorumluluğun yetki devredilen makama geçtiği genellikle kabul edilmektedir. Öte yandan, yetkisini devreden harcama yetkilisinin mali sorumluluğunun bulunmaması, 5018 sayılı Kanun la getirilen yeni sorumluluk anlayışının da tabii bir sonucudur. Bu yeni sorumluluk sisteminde objektif sorumluluk yahut sebep sorumluluğu da denilen kusurlu sorumluluk anlayışından vazgeçilmiştir. Artık bu sistemde mali sorumluluk doğabilmesi için kamu görevlilerinin kasıt, kusur ve ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemin bulunması; ortada bir kamu zararının olması, ayrıca mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet bağının bulunması gerekmektedir. d) Gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu Harcama yetkilisinin verdiği harcama talimatıyla başlayan süreç, mal veya hizmetin belirlenmiş esas ve usullere uygun olarak alındığının veya işin yaptırıldığının görevli kişi veya komisyonlarca onaylanması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve harcama yetkilisinin ödeme emri vermesiyle tamamlanmaktadır. İşte harcama sürecinin ikinci safhasında devreye gerçekleştirme görevlileri girmektedir. Kanun un 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Buna göre, harcama talimatının verilmesinden ödeme emri belgesinin düzenlenmesine kadar olan süreçte yer alan her görevli gerçekleştirme görevlisidir. Ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından düzenlenecektir. Bu belge tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte, taahhüt ve tahakkuk safhalarından sonra ödeme safhasına geçilmesine esas teşkil etmekte olup asli bir gerçek- 43 TEMMUZ - AGUSTOS - - EYLUL

8 5018 Sayılı K anunu na Göre K amu İdarelerinin ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları leştirme belgesidir. Bu sebeple ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisi, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumludur. Öte yandan, ödeme emri belgesine eklenmesi gereken taahhüt ve tahakkuk işlemlerine ilişkin fatura, beyanname, tutanak gibi gerçekleştirme belgelerini düzenleyen veya bu belgeleri kabul eden gerçekleştirme görevlilerin sorumluluğu, bu görevleriyle ilgili olarak yapmaları gereken iş ve işlemlerle sınırlıdır. Ayrıca, bunlar da harcama yetkilileri ile birlikte sorumludurlar. Kurul, komisyon veya benzeri bir organca düzenlenen keşif, rapor, tutanak, karar veya ödemeye esas benzer belgelerden doğacak sorumluluğa, işlemi gerçekleştiren ve bu belgeyi düzenleyip imzalayan kurul üyelerinin de dahil edilmeleri ve harcama yetkilisiyle birlikte sorumlu tutulmaları gerekir. Elektronik ortamda oluşturulan ortak veri tabanına bilgi girişine esas olacak belgelere ilişkin sorumluluğa gelince: 5018 sayılı Kanun un 33 ncü maddesine göre, elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu nedenle, bu tür harcamalarda, sisteme girilecek verilerin bulunduğu belgeleri düzenleyen ve imzalayan görevlilerin, bu işlemle ilgili gerçekleştirme görevlisi olarak kabul edilmesi ve yaptığı işlemlerden harcama yetkilisi ve diğer gerçekleştirme görevlileriyle birlikte sorumlu tutulmaları gerekir.( tarih ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı) Görüldüğü gibi, gerçekleştirme görevlileri tek başlarına değil, harcama yetkilileriyle birlikte sorumlu tutulmaktadır. Zira, Kanun un 33 ncü maddesi hükmüne göre, giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanmaktadır. Ayrıca, gerçekleştirme görevlileri bazı durumlarda diğer gerçekleştirme görevlileri ile birlikte sorumludurlar. Çünkü harcama talimatı verilmesinden sonra yapılanlar bir süreç kontrolüdür. Burada her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanır. Bu süreçte görev alanlar önceki işlemleri de kontrol etmek zorundadırlar. Bu bakımdan birlikte sorumlu tutulmaları, 5018 sayılı Kanun ile öngörülen sorumluluk sisteminin bir gereğidir. e) Muhasebe yetkililerinin sorumluluğu Kanun un 61 nci maddesine göre muhasebe yetkilisi, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması olarak tanımlanan muhasebe işlemlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumlu kişilerdir. Memuriyet kadro ve unvanlarının muhasebe yetkilisi niteliğine etkisi yoktur. Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde; a)yetkililerin imzasını, b)ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını, c)maddi hata bulunup bulunmadığını, d)hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri Kontrol etmekle yükümlüdür. Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata ve eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir. Muhasebe yetkilileri işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve denetime hazır bulundurur. Muhasebe yetkilileri, ödemeye ilişkin hükümler ile ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur. Muhasebe yetkililerinin bu Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. Muhasebe yetkilisi, 5018 sayılı Kanun un getirdiği sorumluluk sisteminin önemli bir aktörüdür. Eski mevzuatta sayman tarafından yerine getirilen görevlerin belli bölümünü yerine getirmekle görevlidir. Muhasebe yetkilisi, Kanun un yukarıdaki hükmünden de anlaşılacağı üzere bir kadro unvanı olmayıp bir görev unvanıdır. Bu görevi yapan kişinin kadro unvanının daire başkanı, hesap işleri müdürü, malmüdürü, muhasebe müdürü unvanlarında olması önemli değildir. Öte yandan, muhasebe yetkilisinin harcama sürecindeki rolü ilk bakışta belge kontrolü ve ödeme gibi görünmekte ise de, kamu idaresinin muhasebe hizmetini yürütmesi ve yönetim dönemi hesabı verilmesi bakımından harcama sürecinde önemli bir yer işgal etmektedir sayılı Kanun ile Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre muhasebe yetkilisinin sorumluluklarını şu başlıklar altında toplayabiliriz: 44 TEMMUZ - AGUSTOS

9 Fehmi BAŞARAN 1-Muhasebe yetkilisinin imza kontrol görev ve sorumluluğu Muhasebe yetkilisi tarafından ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde harcama yetkilisi ile gerçekleştirme görevlisinin imzasının olup olmadığına bakılması gerekir. Belirtilen belgelerin herhangi biri üzerinde imza eksiği varsa, yani görevlilerden sadece birisinin imzası varsa, muhasebe yetkilisinin belge üzerinde imzası bulunan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerekir. Eğer muhasebe yetkilisi, ödeme emri belgesi üzerinde harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin imzaları olmadan ödemeyi yapmışsa tek başına sorumlu tutulması gerekmektedir. 2-Ödemeye esas belgelerin noksanlığı ve maddi hata durumunda sorumluluk Kanun un 61 nci ve Yönetmelik in 29 uncu maddesine göre muhasebe yetkilisinin ödemeye ilişkin belgelerin tamam olup olmadığını ve maddi hata bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır. Genel olarak ödeme emri belgesine bağlanacak belgelerin şekil ve türleri merkezi yönetim kapsamında yer alan idareler için Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, mahalli idareler için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Buna göre muhasebe yetkilileri bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını kontrol etmekle sorumlu olup belgelerin alınan mal veya hizmet yahut yapılan iş bazında miktar veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan sorumlu değildir. Öte yandan, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hak ediş raporu, bordro, fatura, alındı vb. belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tesbit edilmesine esas rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas toplamların muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikli belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır. Yukarıdaki ifadeden de anlaşılacağı üzere, maddi hata; bir mali işlemin muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden belgelerde gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas rakamlardaki açık, kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen hatalardır. Bu şekildeki açık ve kolayca görülebilen ve yorum gerektirmeyen maddi hatalardan muhasebe yetkilisinin, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisiyle birlikte sorumlu tutulması gerekir. 3-Ödemeyi Hak Sahibine Yapma Görevi 5018 sayılı Kanun un 61 nci maddesi ve Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 ve 29 ncu maddelerinde muhasebe yetkilisinin, usul ve mevzuatına göre tahakkuk ettirilmiş gideri hak sahibine ödemek ve ödeme yaparken hak sahibinin kimliğini kontrol etmekle görevli olduğu yer almaktadır. Bu nedenle, kural olarak ödemenin hak sahibinin kendisine veya kanuni olarak yetkili kişilere yapılması gerekir. Hak sahibi olmayan kişilere ödeme yapılması halinde ortaya çıkan kamu zararından, doğrudan ve tek başına muhasebe yetkilisi sorumludur. 4-Gelir ve Alacakları Tahsil Görevi 5018 sayılı Kanun un 60 ncı maddesinde ilgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek mali hizmetler birimlerinin görevleri arasında sayılmıştır. Görüleceği gibi, alacakların izlenmesi görevi muhasebe yetkilisinin değil, idarelerin mali hizmetler birimlerinin görevidir. Yönetmeliğin 32 nci maddesinde, idarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden muhasebe yetkilisinin sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Buna göre, alacakların takibi konusunda muhasebe yetkililerinin herhangi bir yetki ve sorumluluğundan bahsetmek mümkün değildir. Ancak tahsil edilebilir safhaya gelmiş olanların tahsil edilmesi sorumluluğu tek başına muhasebe yetkililerine aittir. IV- SONUÇ 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanun u kaldıran 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali sistemimize yeni kavramlar, kurumlar ve görevliler girmiştir. Hesap verme sorumluluğu, mali saydamlık, stratejik planlama ve performans esaslı bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe, orta vadeli harcama, iç denetim, dış denetim bunların başlıcalarıdır. Yeni Kanunda harcama sürecinde görev alacak kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmiş, yetki sorumluluk dengesi yeniden kurulmaya çalışıl- 45 TEMMUZ - AGUSTOS - - EYLUL

10 5018 Sayılı K anunu na Göre K amu İdarelerinin ve Kamu Görevlilerinin Sayıştaya Karşı Sorumlulukları mıştır. Kanun da harcama sürecinde yer alan aktörlerin görev ve yetkileri açıkça düzenlenmesine rağmen, bu görev ve yetkilerden doğan sorumluluğun mahiyeti bu ölçüde sarih düzenlenmemiştir. Konuyla ilgili düzenlemelere bakıldığında olay ve işlem gerçekleşmeden sorumlusunun belirlenmesi mümkün değildir. Bilindiği üzere, kamu kaynaklarının belirlenen amaçlar doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uygun olarak etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasında, ilgili kurum veya kuruluşun örgütsel hiyerarşisi ile ilgisi bulunmayan ve ondan bağımsız kişi veya kurumlarca yapılan dış denetimin önemi çok büyüktür. Bu anlayış ışığında Kanun un dış denetim başlıklı 68 nci maddesi, dış denetimi, yani Sayıştay denetimini düzenlemektedir. Bu maddede, Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacının, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenerek sonuçlarının TBMM ye raporlanması olduğu ifade edilmiş; dış denetimin mali denetim, hukuka uygunluk denetimi ve performans denetimi suretiyle gerçekleştirileceği belirtilerek, TBMM ye sunulacak dış denetim genel değerlendirme raporunun nasıl hazırlanacağı düzenlenmiştir. Bunun yanında dış denetim ve hesapların hükme bağlanmasına ilişkin diğer hususların ilgili kanunda düzenleneceği belirtilmiştir. İlgili kanun olan yeni Sayıştay Kanunu ise henüz çıkarılamamıştır. Bilindiği üzere, halen yürürlükte bulunan 832 sayılı Sayıştay Kanunu, zaman içerisinde bazı değişiklikler yapılmasına rağmen 1050 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla sorumluluk halleri ve sorumlular da bu Kanun muvacehesinde düzenlenmiştir. Bu nedenle, Sayıştayın görev ve fonksiyonlarının, 5018 sayılı Kanun ile çerçevesi yeniden çizilen yeni kamu mali yönetim sistemine uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenleme bugüne kadar yapılamamıştır. Bu durum ise Sayıştayın 5018 sayılı Kanun la kendisine verilen rol ve görevleri yerine getirmesini zorlaştırmaktadır. Bu bakımdan, özellikle kamu idareleri ve kamu görevlilerinin Sayıştaya karşı olan yükümlülük ve sorumluluklarının belirlenmesi, Kanun un getirdiği yeni yetki ve sorumluluk anlayışının ışığında Sayıştay Genel Kurulu nun aldığı karar çerçevesinde yapılmaya çalışılmaktadır. YARARLANILAN KAYNAKLAR Kitap ve Makaleler: ÇOLAK,H.Bayram, Son Değişiklikleriyle Birlikte Konu Anlatımlı 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Ankara MALİYE BAKANLIĞI, Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar Işığında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Şubat 2004 Ankara. BAYAR,Doğan, Mali Sorumluluk Nedir?, Mali Hukuk, sayı 138, Kasım-Aralık ÖZBARAN,M.Hakan, Kamu Mali Yönetimindeki Gelişmeler Paralelinde Sayıştay Denetimi Mali Kılavuz, sayı 7, Ocak-Mart KÖSE, Dr.H.Ömer, Yüksek Denetimde Çağdaş Gelişmeler ve Sayıştay ın Konumu, Sayıştay Dergisi, Nisan-Mayıs (Özel Sayı) KÖSE,Ömer, Memurların Mali Sorumluluğunun 5018 Sayılı Kanun Açısından Değerlendirilmesi,Mali Hukuk, sayı 142, Temmuz-Ağustos OZANSOY,Ahmet, 5018 Sayılı Kanun un Tutarlılık Sorunları Üzerine, Mali Kılavuz, sayı 44, Nisan-Haziran KAYA,Osman, Kamu Mali Yönetiminde sorumluluk ve sorumluluk Halleri,Mali Hukuk (5018 Özel Sayısı), sayı 121, Ocak- Şubat GÖZLER,Kemal;İdare Hukuku,Bursa GÖZÜBÜYÜK,A.Şeref;Türkiye nin İdari Yapısı, Ankara Kanunlar: 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu (Mülga) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu Yönetmelikler: Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi,Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik DPT, Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, Mayıs 2003 Ankara. Kararlar: Sayıştay Genel Kurulu nun tarih ve5189/1 Sayılı Kararı Raporlar: Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması ve Mali Saydamlık Özel İhtisas Komisyonu Raporu 46 TEMMUZ - AGUSTOS

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka Belediyesi

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

Kamu İhale Sözleşmesini Yapma, Uygulama ve Denetleme Yetkisi Olan Kamu Çalışanları ve Görevleri http://www.kilichukuk.org/index.php?p=45&l=1 Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödenekleri tahsis edildikleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Sayıştay Genel Kurul Kararı

Sayıştay Genel Kurul Kararı Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : 14.6.2007 Karar No : 5189/1 KONU Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve kamu kaynağının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmadığı

Detaylı

SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI : 5189/1

SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI : 5189/1 SAYIŞTAY GENEL KURUL KARARI : 5189/1 5018 sayılı Kanun Çerçevesinde Sorumlu Tutulacak Görevli ve Yetkililerin Belirlenmesi Hakkında Sayıştay Genel Kurul Kararı Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi

Detaylı

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11)

ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) ÜNİVERSİTELER VIII. SGDB TOPLANTISI 5018 S.K. DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ (MD: 1-8, 10-11) KAHRAMANMARAŞ-13.05.2016 KATKIDA BULUNAN ÜNİVERSİTELER TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : Karar No : 5189/1

Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : Karar No : 5189/1 Sayıştay Genel Kurul Kararı Karar Tarihi : 14.6.2007 Karar No : 5189/1 KONU Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve kamu kaynağının verimli, etkin ve ekonomik kullanılmadığı

Detaylı

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE BİRİMİ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ DÖNER SERMAYE MUHASEBE YETKİLİSİ Sayfa No ~ 1 ~ İŞİN KISA TANIMI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1

GENEL KURUL KARARI. Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 SAYIŞTAY KARARLARI Genel Kurul Kararları Temyiz Kurulu Kararları Tarih : 14.6.2007 No : 5189/1 GENEL KURUL KARARI KONU Sayıştayca yapılan incelemeler sonucunda kamu zararı tespit edildiğinde ve kamu kaynağının

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER

STRATEJİK PLAN İLE İLGİLİ 5018, 5216, 5302, 5393, 5436 ve 5227 NUMARALI KANUNLARDA YER ALAN MADDELER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu 5436 Sayılı KMYK Kanunu İle Bazı Kanun Ve KHK

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR. Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı

BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR. Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE İLİŞKİN HUSUSLAR Erol ÇELİK Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN KULLANIMI VE MALİ SÜRECE Sunum Planı Tanımlar, Uygulamaya

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ENERJİİ VE TABİİİİ KAYNAKLAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 5018 SAYILI KANUNA GÖRE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR. Cuma AY Daire Başkanı

HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 5018 SAYILI KANUNA GÖRE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR. Cuma AY Daire Başkanı HARCAMA BİRİMLERİ KILAVUZU 5018 SAYILI KANUNA GÖRE SORUMLULAR VE SORUMLULUKLAR Hasan Basri DAYIOĞLU Muhasebe Yetkilisi Cuma AY Daire Başkanı Cebrail İSPİR Mali Hizmetler Uzmanı 2015 TAKDİM Bu kılavuz,

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIŞTAY BAŞKANLLI IĞII TÜRKİYE İSTATİİ İSTİK KURUMU BAŞKANLLI IĞII 2012 YILLI I DENETİM RAPORU EYLLÜLL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BAŞBAKANLIIK 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV TANIMI 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 1 / 5 Revizyon Tarihi Revizyon No Açıklama 911.MKH.PGT/F01 01.06.2014 2 / 5 Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Görev Adı : Muhasebe Yetkilisi (MY) Amiri : Sorumluluk

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU ZARARI Hizmetiçi Eğitim Programı

KAMU ZARARI Hizmetiçi Eğitim Programı KAMU ZARARI Hizmetiçi Eğitim Programı Özcan KANMAZ Fakülte Sekreteri 1 ( Bartın, 18 Aralık 2014 ) 1-KAMU ZARARI NEDİR? (5018 Sayılı Kanun) Kamu zararı kavramı Türk Mali Sistemine köklü değişiklikler getiren

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. Aralık/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.tr Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1)

Teblig. Maliye Bakanligindan : Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Maliye Bakanligindan : 1. Giris Teblig Harcama Yetkilileri Hakkinda Genel Teblig (Seri No: 1) Bilindigi üzere, 24/12/2003 tarihli ve 25326 sayili Resmi Gazetede yayimlanan 5018 sayili Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ

DEVLET BÜTÇESİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ ORTA VADELİ PROGRAM ORTA VADELİ PROGRAM İÇERİĞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ DEVLET BÜTÇESİ Bütçe, esas itibariyle bir kanun olmasına karşın bütçe yasa tasarısının hazırlanması, mecliste görüşülmesi ve kanunlaşması açısından özellik arz eden bir kanundur.

Detaylı

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI

I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI I. REHBERİN AMACI VE KAPSAMI Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı