KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. ÇAĞATAY ÜNÜSAN Konya 2009

2

3 T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. ÇAĞATAY ÜNÜSAN Konya 2009

4 iii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Deniz BAŞ

5 iv T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU. tarafından hazırlanan.. başlıklı bu çalışma../../.. tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Ünvanı, Adı Soyadı Başkan İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye İmza Ünvanı, Adı Soyadı Üye İmza

6 v TEŞEKKÜR Bu çalışmada; destek ve güvenlerini benden esirgemeyerek çalışmanın her aşamasında yakın ilgi ve yardımlarını gördüğüm, çalışma azmini kendime örnek aldığım, tez danışmanım değerli hocam Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN a, tezime olan öneri ve katkıları için desteklerini esirgemeyen Arş. Gör. Ferdi BİŞKİN e, Her konuda destek ve güvenlerini yanı başımda hissettiğim sevgili aileme, Yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ederim.

7 vi ÖZET KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Deniz BAŞ Yüksek Lisans Tezi İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN 2009, 121 sayfa Gelişmekte olan ülkelerde İşletmelerin artan rekabet karşısında pazar paylarını koruyabilmeleri, satışlarını ve karlarını artırarak büyümeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri önemli ölçüde pazarlama fonksiyonlarının stratejilerine bağlı olmaktadır. Ülkemiz sanayisinin gelişmesiyle birlikte pazar yapısında ortaya çıkan değişiklikler, KOBİ lerin faaliyet alanların da karşılaştıkları ekonomik ve yapısal zorluklar işletmelerin pazarlama aşamalarında doğru karar almalarının önemli sonuçlar doğurduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada Zonguldak İli sınırları içerisinde bulunan perakendeci işletmelerin hipermarketler karşısındaki tutumunu araştırmaya yöneliktir. Anahtar kelimeler: Perakende sektörü, Hipermarketler, KOBİ ve pazarlama

8 vii ABSTRACT A RESEARCH ON SME MARKETING AND RETAIL BUSINESSES. Deniz BAŞ M.A. Thesis Major Field of Study in Administrative Sciences Production Management and Marketing Thesis Supervisor: Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN 2009, 121 pages In the developing countries, the management should preserve its market portion against increasing competition, grow with increase in its sales and profits and preserve its life. This in great extent is depend on the strategy of the marketing functions. With the development of the industry of the our country, the changes in the structures of the marketing, the economic and structural difficulty of Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in its field of activity indicate that the reach a right decision in the marketing process leads important results. This study is intended to investigate the behaviors of retail businesses in the face of hypermarkets located in the province of Zonguldak. Key Words: Retail sector, hypermarkets, SME and marketing.

9 viii TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 1.1. KOSGEB Kredi Faiz Destekleri Özet Durumu... 8 Tablo 1.2. Üretim Yöntemine Göre 2007 Yılı Sektörel Gelişme Hızları (%) Tablo 2.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde KOBİ Tanımı Tablo 3.1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyetleri Tablo 3.2. Araştırmaya Katılanların Yaş Aralıkları Tablo 3.3. Araştırmaya Katılanların Öğrenim Durumu Tablo 3.4. Araştırmaya Katılanların İşletmelerinin Misyon Bildirgesine İlişkin Bilgileri Tablo 3.5. Araştırmaya Katılanların İşletme Amaçlarına İlişkin Değerlendirmeleri Tablo 3.6. İşletme Amaçlarına İlişkin Hipotezler ve Değerlendirmesi Tablo 3.7. Araştırmaya Katılanlara Göre İşletmelerini Tehdit Eden Unsurlar Tablo 3.8. İşletmeleri Tehdit Eden Unsurlara İlişkin Hipotezler ve Değerlendirmesi Tablo 3.9. Araştırmaya Katılanlara Göre İşletmelerinde Rakiplerle İlgili Uygulamalar Tablo Araştırmaya Katılanlara Göre Hipermarketlerin Şehir Dışında Olma Durumu Tablo Araştırmaya Katılanlara Göre Hipermarketlerin Pazar Günü Açık Olma Durumu Tablo Araştırmaya Katılanlara Göre Hipermarketlere Nüfusa Göre Kota Koyulma Durumu Tablo Araştırmaya Katılanlara Göre Hipermarketlerin Tercih Edilme Nedenlerinde Birinci Öncelik Tablo Araştırmaya Katılanların Hipermarket Tercih Etme Nedenlerinde İkinci Öncelik Tablo Araştırmaya Katılanların Hipermarket Tercih Etme Nedenlerinde Üçüncü Öncelik Tablo Araştırmaya Katılanlara Göre Hipermarketler İle Bakkallar Arasındaki Fiyat Standardı Oluşturulması Gerekliliği Tablo Araştırmaya Katılanların Hipermarketlerde Uygulanan İndirimlere İlişkin Görüşleri... 98

10 ix ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 2.1. İletişim Süreci Olarak Firmanın Tutundurma Eylemleri Şekil 2.2. Endüstriyel Mallarda Dağıtım Kanalı Alternatifleri Şekil 2.3. Tüketim Malları Aracı Kullanımı Şekil 3.1. Araştırmada Kullanılan Yöntem... 84

11 x İÇİNDEKİLER SAYFA NO Bilimsel Etik Sayfası... iii Tez Kabul Formu... iv Teşekkür... v Özet... vi Abstract... vii Tablolar Listesi... viii Şekiller Listesi... ix İçindekiler... x Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER (KOBİ) 1.1. KOBİ lerin Tanımı KOBİ lerin Nicel Ölçütleri KOBİ lerin Nitel Ölçütleri KOBİ lerin Genel Özellikleri KOBİ lerin Üstün Özellikleri KOBİ lerde Karşılaşılan Pazarlama Sorunları Türkiye de KOBİ lerin Tarihsel Gelişimi KOBİ lerde Yönetim ve Yöneticilik İKİNCİ BÖLÜM KOBİ LER DE PAZARLAMA AŞAMASI 2.1. Pazarlamanın Tanımı Pazar Türleri (Pazar Bölümlendirme) Tüketiciler Pazarı Demografik faktörler Psikografik faktörler... 36

12 xi Coğrafi faktörler Davranışsal faktörler Endüstriyel Pazarlar Üretici pazarları Aracılar pazarı Kurumlar pazarı Devlet pazarı Uluslararası pazarlar Hedef Pazar Seçimi Konumlandırma Pazarlama Karması Ürün Karması Fiyat Karması Maliyete Göre Fiyatlandırma Talebe Göre Fiyatlandırma Rekabete Göre Fiyatlandırma Psikolojik Fiyatlama Küsuratlı (kalanlı) fiyatlandırma Sabit fiyatla fiyatlama Prestij fiyatlandırma Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Karması Tutundurma Araçları Reklam Reklamın Amaçları Reklam Çeşitleri Kişisel Satış Profesyonel Satıcı Gerektiren Ürünler Doğrudan Pazarlama Halkla İlişkiler Satış Geliştirme Dağıtım Karması Doğrudan Dağıtım Dolaylı Dağıtım Pazarlama Karmasına Yeni Bir Yaklaşım 4C... 80

13 xii ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 3.1. Araştırmanın Amacı ve Varsayımları Araştırmanın Amacı Araştırmanın Varsayımları Araştırmanın Yöntemi Araştırmaya Dahil Edilen İşletmelerin Seçilmesi Anket Formunun Hazırlanması Verilerin Kodlanması, Değerlendirilmesi ve Analizi Araştırmaya Katılan İşletmeler Hakkında Genel Bilgiler Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi SONUÇ VE DEĞERLENDİRME KAYNAKÇA EK 1: Anket Formu Özgeçmiş

14

15 1 GİRİŞ Günümüzde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılanmalarındaki dinamizmi oluşturan güç kaynağı haline gelmiştir. Bu dinamizm KOBİ lerin kalkınma sürecinde istihdam yaratmasına yardımcı olur. KOBİ ler çağın değişen koşullarına ve yeniliklerine esnek yapıları ile kolaylıkla uyum sağlarlar. Düşük finansman kaynakları ve tasarrufların katma değere dönüştürülmesine neden olduğundan işletmeler dengeli büyür ve ekonomide ortaya çıkan dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenir. KOBİ ler; pazarlama, finansman, yönetim, üretim gibi ana öğeleri incelenerek değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Çünkü KOBİ kavramını belirleyen özellikler, işletmenin bulunduğu yer, zaman, ekonomik koşullar, siyasi ve teknolojik değişimler, işletmelerin çeşitli yönetsel ve finansal sorunlarına göre değişebilmektedir. Pazarlama yönüyle bakıldığında KOBİ ler strateji ve uygulama açısından farklıdır. Kâr elde etme, satış geliri sağlama, sosyal sorumluluk ve hayatını idame etme gibi amaçları olan ve bu amaçlar içerisinde kâr elde etme ve maliyet düşürme gibi stratejilerle sert rekabet şartları içerisinde yol almaya çalışan KOBİ lerin hayatlarını sürdürebilmeleri için daha dinamik bir şekilde, sağlıklı bir çevre analiziyle iç çevre ve dış çevredeki durumlarının her yönüyle analiz edilip, gelecekte nasıl bir yol takip edecekleri önceden planlama yoluyla öngörülüp, gerekli stratejiler uygulanıp, denetim mekanizması ile işletmenin amaçları ve ulaştığı sonuçlar arasındaki sapmaların belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ve küreselleşme çağında, KOBİ ler uluslararası düzeyde etkinlikte bulunmak için gerekli altyapı oluşturma ve özellikle eğitim, yatırım, üretim ve pazarlamada yeniden yapılanma, çağdaş uygulamaları gerçekleştirmede planlı ve kararlı bir davranış sergilemelidir.

16 2 Çalışmada genel olarak Kobi lerin pazarlama aşamaları vurgulanarak, bu sürecin işletmelere nasıl bir bakış açısı getirdiği konusunda bir örnek olay analizi hazırlanarak incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde; KOBİ lerin tanımı yapılarak, işleyişleri hakkında bilgi verilmiş, KOBİ lerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman konuları açıklanmış ve KOBİ lerin genel avantajları, üstün yönleri ile karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölüm de ise pazarlama karması ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin pazarlama aşaması incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise, KOBİ lerin pazarlama aşaması ile ilgili ekonomik istikrarsızlığın sonucunda krizler karşısında ve günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında, değişen çevre şartlarında perakendeci işletmelerin hipermarkerler karşısındaki tutumunu araştırmaya yöneliktir. Bu süreç sonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin yoğun rekabet ortamında, dinamik ve esnek yapıları sayesinde teorik olarak incelenmeye çalışılmış olan işletmelerin pazarlama fonksiyonları konusunda da pratikte de uygulanabilirliği analiz edilmeye çalışılmıştır. Son olarak, sonuç bölümünde KOBİ lerin pazarlama aşaması ile ilgili varılan sonuçlar vurgulanmaktadır. Yönetim Kavramı İşletmelerin değişen piyasa koşullarında rekabet edilebilirlik düzeylerini üst noktaya taşıyabilmeleri, kâr elde edebilmeleri, verimli ve etkili yönetimle mümkündür. İşletmenin, kuruluşundan başlayarak piyasada hayatta kalıp varlıklarını sürdürebilmek için yöneticilerin işletme kaynaklarını etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle yöneticilerin, işletme faaliyetlerinde başarıyı elde edecek şekilde stratejik

17 3 kararlar aldırması gerekir. Bir yöneticinin bunu yapabilmesi için, ancak teknik bilgi ve becerilerle donatılmış, dinamik, değişimlere direnmek yerine onlara uyum sağlayabilen, insanlar arası ilişkileri iyi bilen, bilgi ve karizması ile iş görenleri etkileyip değişim de dahil karşılaşılan güçlüklerin üstesinden ekip ruhu ile gelebilen ve nihayet örgütü bir bütün olarak görüp onunla ilgili geleceğe yönelik kararların alınması fikri yeteneğine sahip yöneticiler ve yönetimlerle ile gerçekleşir. Bir işletme de üretim ve pazarlama olmak üzere iki fonksiyon vardır; yönetici ve girişimci bu fonksiyonları yerine getirebilmek için kaynak bulmalıdır, Yönetici ve girişimcinin görevi kaynak planlaması, dağıtım ve takibini yapmaktır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için sürekli olarak bir mücadele içerisindedirler. İçinde bulundukları çevrenin şartlarına göre esneklik sağlayıp, toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuki olarak oluşabilecek sorunlara çözüm bulabilecek yöneticilerin kararları önem kazanmaktadır. Müftüoğlu 1 na göre, KOBİ lerde genellikle işletme sahibi, girişimci ve yönetici aynı kişide bütünleşmektedir. Bu üç boyutun aynı insanda tatmin edici bir seviyede bütünleşmesi, bu işletmelerin başarısı açısından büyük önem taşır. Bu nedenle işletme sahibinin girişimcilik ve yöneticilik konularında eğitilmesi işletmenin başarısı açısından kilit faktör durumundadır. KOBİ lerde işletme sahibi, sahip-yönetici olarak belirli bir risk üstlenmektedir. Bu özelliği onu profesyonel yöneticiden kesinlikle ayırır. Profesyonel yönetici ücretli yönetici olarak kendisini işletme ile özdeşleştirmez. İşletmenin başarısızlığı halinde kaybedeceği fazla bir şey yoktur. Sadece yönetiminde olan işletme değişir, ama kendisinin yöneticiliği başka bir işletmede devam edebilir. Profesyonel yönetici olarak başarısızlığı halinde kaybedeceği sadece ücretidir. İşletmenin tepe yönetiminin profesyonel yöneticilerden oluşması tipik bir büyük işletme özelliğidir. ( 1 )MÜFTÜOĞLU Taner, DURUKAN Tülin, (2004), Girişimcilik ve KOBİ LER, Barış Yayınları, Ankara, s.109.

18 4 KOBİ lerde işletme ile işletme sahibi arasında tam bir bütünleşme vardır. Buna özdeşleşme de diyebiliriz. İşletme sahibi için işletmesi sadece bir gelir kaynağı değil, yaşamının bir parçası, hatta çok kez en önemli parçasıdır. İşletmenin meydana getirilmesinde büyük emekler vermiş, varını yoğunu ortaya koymuş, geleceğini ona bağlamıştır. Böylece işletme sahibi ile işletmesi arasında bir kader birliği oluşmuştur. KOBİ lerde işletme sahibi işletmede fiilen çalışır. İşletmenin belirli bir kademesinde işletme faaliyetlerine doğrudan katkıda bulunur. Çok küçük işletmelerde işletme sahibi çokça tezgahın başındaki usta, malzemeyi satın alan ve üretilen mamulü pazarlayan kişi, bankadan borç almaya çalışan işçilerin ve çırakların sorunlarıyla uğraşan, vergi borcunu yatıran ve ayrıca işletmenin tüm yönetsel faaliyetlerini üstlenen kişi durumundadır. İşletme çok büyük ölçekten küçük ölçeğe, küçük ölçekten orta ölçeğe geçtikçe işletme sahibinin işletmesinde fiilen çalışması gerçeği değişmemekte, sadece çalışma yeri ve işletme faaliyetine katkı biçimi değişmektedir. Bu büyüme süreci içinde işletme sahibi önce tezgah başındaki işlerini işçilere vermeye ve kendisi daha çok denetleme işlevini üstlenmeye başlamakta; büyüme devam ettiği sürece kendi katkısını daha çok işletme yönetiminde yoğunlaştırmak zorunda kalmaktadır. KOBİ lerde işletme sahibinin tek meşguliyetini işletmesi oluşturmalı, işletme sahibi ile işletme arasındaki ilişki ekonomik yönden çok sıkı olmalıdır. İşletme sahibi için sadece bir yan gelir kaynağı durumunda olan işletme, burada anlaşılan şekliyle küçük ve orta ölçekli işletme sınıfına girmemektedir KOBİ lerde işletme sahibi ile işletmede çalışan personel arasındaki ilişki esas itibariyle dolaylı ve resmi bir ilişki şeklinde olmayıp, dolaysız ve kişisel bir ilişki niteliğindedir. Çok kere işletme sahibi yanında çalışan çırağa görgü kurallarını öğretmek, işçisinin hastalanan çocuğunu hastaneye yatırmak ve buna benzer sorunlara da bir çözüm bulmak durumundadır 2. ( 2 )

19 5 Yukarıdaki faktörler göz önünde bulundurulacak olursa, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler hızlı ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmek, yeni pazarlarda kendilerine yer bulabilmek, kalifiye personellere istihdam sağlayabilmek, organizasyon yapısını ve yönetsel yapısını iyileştirebilmek için, yeniden yapılanma gereksinimi duymaktadırlar. Bu nedenle globalleşme ve KOBİ lerin ayakta kalabilmeleri ve rekabet üstünlüklerini arttırabilmeleri için yönetim ve organizasyon yapılarını iyileştirmeleri gerekmektedir. Finansman Rekabetin ve değişimin hızlı bir şekilde meydana geldiği dünya koşullarında, küreselleşme olgusu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için rekabet üstünlüğünü elde edebilmek için farklı niteliklere sahip olunması gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. Finans alanındaki evrimin anlaşılabilmesi için, Öztin AKGÜÇ başlıca gelişmeleri şu şekilde özetlemiştir. İşletmelerin büyük ölçekte faaliyette bulunmaları İşletmelerin çeşitli ürün üretmeleri ve değişik pazarlar da faaliyette bulunmaları, dış pazarlara yönelmeleri Ekonominin değişme temposunu hızlandıran araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarındaki artış Ekonomide ve ekonominin başlıca kesimlerinde büyümeye gittikçe daha fazla önem verilmesi İşletmeler arasında birleşme ve diğer firmaları aktif ve pasifi ile satın alma (füzyon) eğilimlerinin güçlenmesi. Ulaştırma ve iletişim olanaklarının hızlı gelişmesi sonucu dünya ülkelerinin birbirine yakınlaşması ve bu olgunun, uluslararası para ve sermaye

20 6 piyasalarının gelişmesine, bütünleşmesine, küreselleşmesine katkıda bulunarak, söz konusu piyasalardan fon sağlanması olanaklarını artırması Teknolojik, özellikle iletişim teknolojisindeki gelişmeler Bazı sektörlerde aşırı rekabet sonucu kâr marjlarının daralması Faiz ve döviz kurlarında dalgalanmalar, sabit faiz ve sabit kur sisteminden değişken faiz ve dalgalı kur sistemine geçişin getirdiği riskler Uluslararası ekonomik gelişmenin finansal pazarlar büyütmesi Finansman kurumlarınca sağlanan ürün ve finansal araçların çeşitlenmesi büyümeye ve üretilen mallarda faaliyette bulunulan pazarlarda işletmelerin finansmanlarında göz önünde bulundurmaları gereken faktörler vurgulanmıştır. KOBİ ler her an oluşabilecek ekonomik krizlerden, konjonktürel dalgalanmalardan, siyasi dengesizliklerden minimum seviyede etkilenen bir yapıya sahip oldukları için tüm dünyanın gündemindedir. Ekonomilerin temel bileşeni olan KOBİ ler, büyük işletmeler gibi yüksek maliyetli yatırımlara bağlı kalmadıkları ve büyük işletmelerin kullandıkları mamul ya da yarı mamul girdileri de üreterek büyük işletmelerin gelişimini de tamamladıklarından dolayı küçük olmanın verdiği esneklik ve uyum sağlama kabiliyeti ile rekabet avantajı elde etmektedirler. Yeni teknolojiler, artan rekabet, kalite konusundaki ısrarcılık ve daha düşük maliyetlerin sağlanması konusunda sürekli olarak ortaya çıkan baskı gibi konular global piyasaların karşı karşıya kaldıkları başlıca sorunları oluşturmaktadır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Türkiye şartlarında faydalanabileceği finansal ve fon kaynaklarına sahip değildirler. Ekonomide oluşacak dinamizm, piyasalardaki rekabetçi pazarı geliştirmek ancak KOBİ lere gelişme imkanı sağlandıkça oluşacak bir durumdur. Bu nedenle KOBİ lere ülkemizde mali destek sağlanmalıdır. KOBİ lerin İşletme Sermayesi talepleri öncelikli olmak üzere, yapılacak değerlendirmeler sonucunda krediyi ödeyebilecek fon yaratma kapasitesinin bulunması ve mali yapısında olumsuzluğun bulunmaması kaydıyla KOSGEM, MÜSİAD, TSO gibi kuruluşlardan kredi kullanabilme alternatiflerine sahiptirler.

21 7 Bu kuruluşlardan kullanılacak olan kredilerin genel olarak konusunu aşağıdaki belirtilen faktörler oluşturmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından yeni makina, teçhizat alımı Belirli bir bağlantı ve siparişin gerçekleştirilmesinde gerekli olan hammaddenin yurt içi ve yurt dışından temini Normal üretim faaliyetlerine ilişkin hammadde alımı ya da işletmenin diğer ihtiyaçlarının karşılanması KOBİ'lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amaçlı,üretim alanları ile ilgili entegrasyonu tamamlayacak yatırım harcamalarının karşılanması KOBİ'lerin ülke içinde ve dışında pazarlanabilir ürünleri, istihdamı artırıcı üretim, kalite ve standardı geliştirici yatırımlarının finanse edilmesi Bankaca belirlenecek imalat sanayine yönelik diğer kullanımların finanse edilmesi. Özellikle finansman sıkıntıları nedeni ile pazarlama fonksiyonuna gerekli özen gösterilmemektedir. Bu konuda yetersiz kalan işletmeler pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesinde aksaklıklar yaşamaktadırlar. Pazarlama için gerekli olan harcamalar KOBİ lerin bünyesinde yeterli düzeyde oluşturulamamaktadır. Türkiye nin de dahil olduğu gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya ekonomileri için 2008 yılında beklenen yavaşlamanın özellikle yatırım talebindeki gerileme ve ihracat talebindeki azalma kanalıyla olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde, yaşanan göreli yavaşlama eğiliminin daha da derinleşme riskinin gerçekleşmeye başladığı düşünülmektedir. Bu çerçevede, finansal piyasalarda devam etmekte olan dalgalanmanın gelişmiş ülkelerde yarattığı talep daralmasının gelişmekte olan ekonomilere de sıçrama olasılığı en belirgin risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Küresel gelişmelerden kısmen farklı olarak, 2007 yılında Türkiye ekonomisindeki büyüme eğilimi önceki

22 8 yıllara göre yavaşlayarak da olsa sürmüş ve sanayi üretimindeki yüksek seyir ile yüksek kapasite kullanımı devam etmiştir. Ancak, iç talep unsurlarında nispi bir daralma gözlenmektedir. Kredi Faiz Destekleri Tablo 1.1. : KOSGEB Kredi Faiz Destekleri Özet Durumu Yaratılan Kredi Hacmi (Milyon YTL) Sağlanan Destek KOSGEB Kredi Faiz Tutarları (Milyon YTL) Desteklenen İşletme Sayısı İhracat Destek Kredisi İstihdam Destek Kredisi ( Kişi İstihdam edildi) Deri Sektörü OSB'ye Taşınma Destek Kredisi Gıda Sektörü Makina Teçhizat Alım Destek Kredisi E-KOBİ Bilişim 22 0,4 148 Toplam Kaynak: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekli İdaresi Başkanlığı 2008 Yılı mayıs ayında kurulan toplam 4238 ticaret unvanlı işyerinin; 1672 si toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 770 i inşaat, 505 i ulaştırma, depolama ve haberleşme, 394 ü imalat, 327 si otel ve lokantalar, 293 ü gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 114 ü diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 97 si mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 30 u eğitim, 13 ü tarım, avcılık ve ormancılık, 13 ü sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 7 si madencilik ve taşocakçılığı ve 3 ü elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı sektöründen oluşmaktadır. Tüketici finansman şirketlerinde işlem sınırı rasyosunun, orta ölçekli şirketler hariç genelde azalan bir yön izlediği görülmektedir. Takibe dönüşüm oranları küçük ölçekli firmalarda

23 9 yüksek düzeyde gerçekleşmekte, diğer firmalarda ise sektör geneline yakın ve düşük seviyelerde gerçekleşmektedir. Ayrıca firmaların ölçeği büyüdükçe takibe dönüşüm oranının azaldığı görülmektedir. Üretim Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile belirli girdilerin, dönüştürme sürecinde çeşitli işlemlerden geçirilerek fayda meydana getiren mal ve hizmet olarak çıktıların elde edilmesidir. Üretim yönetimin temel amacı üç ana noktada odaklanmaktadır. Bu amaçlar, Tüketici isteklerini fiyat, zaman, miktar ve kalite açısından karşılanması Stok düzeyinin mümkün olduğu kadar düşük tutularak mal ve hizmetlerin en düşük maliyetle üretilmesinin sağlanması İşletmenin teknolojik gelişmeleri takip ederek mal ve hizmet kalitesini tatmin edici düzeyde olmasını sağlamaktır. Bugün, KOBİ lerin yatırım yaparken alan ve teknoloji seçimi konusunda danışabilecekleri herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Üretim yönetimindeki bilgi eksiklikleri kimi problemlerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu problemler şöyle sıralanabilir. Yenilik ve değişiklikler konusunda üretim teknolojisinden yeterinde faydalanılamama: Yeni ürün geliştirme iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi mevcut ürünü geliştirmek, ikicisi ise hiç olmayan bir ürün yaratmak. Mevcut ürünü geliştirmek AR-GE projelerine bağlı olmasına rağmen daha kısa sürede ve daha az masraflı olabilir. Yeni ürün geliştirme ise uzun vadeli AR-GE projeleleri sonrasında ve yüksek maliyetli çalışmaların sonucunda meydana gelir. Ayrıca üretim yönetimi ve teknolojideki gelişmelere rağmen bilgi

24 10 eksikliğinden doğan sorunlar, kalitesiz üretim, yüksek maliyet, hammadde, işgücü, makine, tezgah kapasitesi israfın oluşmasına da neden olmaktadır. Üretim kapasitesini yetersizliği: Büyük işletmelerde daha çok kitle üretim biçimi gerekliyken, KOBİ lerde atölye tipi üretim daha yaygın olup, işletme ölçeği küçüldükçe daha çok belirginlik kazanabilmektedir. Büyük işletmeler genellikle piyasaya üretim yaparlar. KOBİ lerde ise sipariş üzerine üretim daha yaygın olup işletme ölçeği küçüldükçe bu üretim biçimi daha büyük önem kazanır. Bu özelliğin bir sonucu olarak küçük işletmelerde ürün stoku sorunu önemini kaybedebilir. KOBİ ler bazı birliklere (Gümrük Birliği gibi) girilmesiyle kalite ve standardizasyon konusunda da onlara destek veren kurumların az sayıda olması nedeni ile zorluklar yaşamaktadırlar. KOBİ ler sermayeleri sınırlı olduğu için, Pazar şartının gerektirdiği stokları bulundurmamaktadırlar: KOBİ lerde iş bölümü çok ileri seviyelere götürülmemiştir. Ayrıca, aralıklı veya küçük seri büyüklüklerinde üretimin yapıldığı bu işletmelerde yapılan iş sürekli değişmektedir. Dolayısıyla iş gören yaptığı işin hangi sipariş için yapıldığını bilir. İş gören sadece kendi yaptığı işle değil, siparişin kendisi ile de ilgilidir. Bu nedenlerle KOBİ lerde iş görenin yaptığı işe karşı yabancılaşması önlenmiş olabilmektedir. KOBİ lerde, aynı zamanda işletme yöneticisi durumunda olan işletme sahibi, genellikle üretim tekniği konusunda tecrübeli, işin içinde yetişmiş, bu konularda bilgili bir kimsedir. Bu özellik, KOBİ lerde ürün ve teknik yenilikler konusunda önemli bir potansiyel oluşturabilmektedir.

25 11 Tablo 1.2. Üretim Yöntemine Göre 2007 Yılı Sektörel Gelişme Hızları (%) Cari Fiyatlarla Sabit Fiyatlarla Sektörler I. Dönem II. Dönem III. Dönem 9 Aylık I. Dönem II. Dönem III. Dönem 9 Aylık Tarım Sanayi Zanaat Ticaret Ulaştırma ve Haberleşme Mali Kuruluşlar Konut Sahipliği Serbest Meslek ve Hizmetler Devlet Hizmetleri Kar Amacı Olmayan Kuruluşlar İthalat Vergisi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Gayri Safi Milli Hasıla Kaynak: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekli İdaresi Başkanlığı Milli Gelir Üretim yöntemi ile hesaplanan GSMH tahmininde, 2007 yılının üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSMH %7,5 lik artışla milyon YTL, ABD doları cinsinden %23,1 lik artışla milyon dolar olmuştur yılının üçüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre

26 12 sabit fiyatlarla GSMH %2 lik artışla 48.1 milyon YTL olmuştur yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla GSMH %11,7 lik artışla milyon YTL, ABD doları cinsinden %19,3 lük artışla milyon dolar olmuştur yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla GSMH %4 lük artışla milyon YTL olmuştur.

27 13 BİRİNCİ BÖLÜM KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER (KOBİ) 1.1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) Kavramı KOBİ tanımı, ülkeden ülkeye hatta aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye ve sektörden sektöre zamana bağlı olarak değişmektedir. Aynı ülke içerisinde farklı kuruluşların tanımlaması da farklı olabilmektedir. KOBİ ler dünyanın her yerinde ekonominin temel yapıtaşlarından biridir. Dünya ülkelerinde küçük işletmeler tüm işletmelerin %95 inden daha fazlasını oluşturmakta ve istihdam oranı %80 seviyelerine kadar ulaşmaktadır. Bu durum, KOBİ lerin ülke ekonomisindeki rolünü önemli kılmaktadır. Bunun yanı sıra gelişmişlik, istihdam ve ekonomi açısından çok önemli bir görev üstlenmektedir. Tanımı farklılık gösterse de yapılan tanımlamalarda niteliksel ve niceliksel olmak üzere iki temel ölçüt kullanılmaktadır. Ancak daha kolay ölçülebilmesi ve objektif sonuçlar vermesinden ötürü KOBİ tanımlarında genellikle niceliksel ölçütlerden yararlanılmaktadır. KOBİ tanımlarında karşımıza çıkan başlıca niceliksel ölçütler; personel sayısı, satış tutarı, makine sayısı, makine parkı değeri, kâr hacmi, kapasite tutarı ve pazar payı olarak sıralandırılabilir. Niceliksel ölçütlerin destekleyicisi olan niteliksel ölçütler ise; yönetimin bağımsız olması, işletmenin faaliyetini yerel pazarda sürdürmesi, işletme sermayesinin tamamının ya da bir bölümünün işletme sahibine ait olması, işletmenin faaliyet alanının küçük olması olarak sıralanabilir. KOBİ tanımını doğrudan etkileyen faktörler ise ekonomik gelişmişlik düzeyi, sanayileşme düzeyi, teknoloji, pazar büyüklüğü, faaliyet alanı, üretim tekniği ve üretilen ürün özelliklerinden oluşmaktadır 3. KOBİ tanımı devletin veya özel kuruluşların KOBİ lere yönelik olarak geliştireceği strateji ve politikaların belirlenmesinde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. ( 3 )ŞİMŞEK Muhittin, (2002), Kobi lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, s.109.

28 14 Çünkü büyüklüğün belirlenmesi kaynakların doğru kullanılmasında en önemli etkendir 4. Avrupa Birliği 1996 yılında yapmış olduğu çalışmalar neticesinde birliğe üye ülkeler arasında birlikteliği sağlamak, teşvik ve destekleri düzenleyebilmek amacıyla genel bir KOBİ tanımı yapmıştır. Tanımda esas alınan ölçütler çalışan sayısı, bilanço büyüklüğü ve işletmenin bağımsızlık derecesidir 5. Tablo 2.1. Avrupa Birliği Ülkelerinde KOBİ Tanımı İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) da aynı Avrupa Birliği komisyonu gibi üye ülkeler arasında birliktelik sağlamak ve destekleri düzenleyebilmek amacıyla genel bir KOBİ tanımı yapmıştır. OECD nin yapmış olduğu tanımda da nicel ölçütler esas alınmıştır. Buna göre çalışan sayısı 20 den az olan yerler çok küçük işletme, 21 ile 99 arasında olan yerler küçük işletme, 100 ile 499 arasında olan yerler orta büyüklükte işletme ve 500 den büyük olan yerler büyük işletme olarak sınıflandırılmıştır 6. ( 4 )MÜFTÜOĞLU Taner, DURUKAN Tülin, (2004), Girişimcilik ve KOBİ ler, Barış Yayınları, Ankara, s.91. ( 5 )AKGEMCİ Tahir, ÇELİK Adnan, (2007), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ ler, Gazi Yayınevi, Ankara, s.68. ( 6 )ÇETİN Canan, (1996), Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi, Der Yayınları, İstanbul, s.105.

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Mahir Emre SUCU Nisan 2010 DENİZLİ KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM VE BİR ARAŞTIRMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi İşletme

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ)

KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) KOBİ LERİN KARŞILAŞTIKLARI YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DİYARBAKIR ÖRNEĞİ) STRUCTURAL PROBLEMS FACED BY SMEs AND PROPOSED SOLUTIONS (DIYARBAKIR EXAMPLE) Öz Abdulkadir BİLEN 1 Hasan SOLMAZ 2 Ekonominin

Detaylı

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL

ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ. Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA MOBİLYA VE AYAKKABICILIK SEKTÖREL ARAŞTIRMA PROJESİ Doç. Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ Dr. Ali Serhan KOYUNCUGİL ANTAKYA 2011 Önsöz Antakya İlçesi gerek ayakkabıcılık, gerekse mobilyacılık sektörleri bakımından,

Detaylı

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları M. Billur AKDENİZ Özet: Bu çalışmada, girişimciliğin

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ BANKACILIĞI HİZMETLERİNİN KOBİLERİN İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREBİLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKİN 200782046 Tez Danışmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER

İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK İŞGEM LER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER ANABİLİM DALI İSTİHDAMIN ARTTIRILMASINDA GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ; GİRİŞİMCİLİĞİ DESTEKLEME MODELİ OLARAK

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı YUMURTA ÜRETİM VE PAZARLAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (ÇORUM ÖLÇEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA) Fevzi DİKER Yüksek Lisans

Detaylı

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI

KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 211 KOBİ PROFİLLERİ ANALİZİ VE YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI Bu Araştırma Projesi 211 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Doğu Karadeniz

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ

GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ (Yüksek Lisans Projesi ) Hazırlayan: Ali TÜRKMEN 044327012216

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜRESEL REKABET ORTAMINDA ĐŞLETMELERDE TEKNOLOJĐ GELĐŞTĐRME BĐRĐMLERĐNĐN KURULMASI VE TEKNOLOJĐ YÖNETĐMĐ Hazırlayan Murat KURTULAN Đşletme

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 4. KOBİ ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 7-8 Aralık 2007 KOBİ LERİN FİNANSAL SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi N.Savaş DEMİRCİ Kafkas Üniversitesi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Çalışmanın Önemi ve Türkiye de Bankacılık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler Günümüz dünyası önemli boyutlarda teknolojik, ekonomik, gelişmelerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu da her

Detaylı