ODASI AİLE İŞLETMESİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AİLE KÜLTÜRÜNÜN TİCARET. Prof. Dr. Canan ÇETİN. YAYlN NO: Arş.Gör.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODASI AİLE İŞLETMESİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İSTANBUL AİLE KÜLTÜRÜNÜN TİCARET. Prof. Dr. Canan ÇETİN. YAYlN NO: 2010-47. Arş.Gör."

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI 1 1:,. ı AİLE KÜLTÜRÜNÜN AİLE İŞLETMESİ KÜLTÜRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Arş.Gör. Esra Dinç ÖZCAN Arş.Gör. Erkan TAŞKlRAN Arş.Gör. Ata ÖZDEMİRCİ YAYlN NO: İstanbul, 2010

3 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik olarak, fotokopi yoluyla veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz. Eserin bazı bölümleri veya paragrafları, sadece araştırma veya özel çalışmalar amacıyla, yazarın adı ve İTO belirtilmek suretiyle kullanılabilir. ISBN (Basılı) ISBN (Elektronik) İTO ÇAGRI MERKEZi Tel: (212) 444 O 486 İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi Dokümantasyon Servisi'nden alınabilir. Tel Faks E-posta İnternet : (212) : (212) : : Odamız yayıniarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. YAYINA HAZlRLlK, BASKI, CİLT NESiL MATBAACILIK Tel: (212)

4 İÇİNDEKİLER Tablo Listesi Şekil Listesi Sunuş ll Giriş I. Bölüm 1. Aile İşletmeleri Aile İşletmeleri Kavramı, ı Aile İşletmelerinin Karakteristik Özellikleri J Aile İşletmelerinde Yaşanan Sorunlar Aile İşletmelerinin Üstün Ve ZayıfYönleri Aile İşletmelerinin Üstün Yönleri Aile İşletmelerinin ZayıfYönleri ll. Bölüm 2. Örgüt Kültürü Ve Aile İşletmelerinde Kültür Kültür Kavramı Kültürün Özellikleri Aile Kültürü Kavramı Örgüt Kültürü Kavramı Örgüt Kültürünün Oluşumu Örgüt Kültürünün Unsurları :1. Değerle~ İnançlar Normlar Örgüt Kültürünün Fonksiyonları ÇatışmayaAzaltına Ve Bütünleştirme Fonksiyonu Kontrol Ve Koordinasyon Motivasyon Yaratma Fonksiyonu Örgütsel Verimliliği Artırma Fonksiyonu Örgütsel Değişime Aracı Olma Fonksiyonu Aile İşletmelerinde Örgüt Kültürü 53 3

5 II. Bölüm Araştırma: Aile Kültürünün Aile İşletmesinin Kültürü Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma Yöntem Araştırmanın Amacı Ve Kapsamı Araştırmada izlenen Yöntem Ve Veri Toplama Araştırmanın Anakütlesi Araştırmanın Örnekiemi Veri Çözümleme Yöntemi Hipotezler Kontrol Hipotezleri Araştırma Hipotezleri 62 IV. Bölüm 4. Bulgu Ve Yorumlar Anketin Güvenirliliği Faktör Analizi Örgüt Kültürü Değişkeninin Faktörlere Ayrılması Aile Kültürü Değişkeninin Faktörlere Ayrılması Araştırma Sonuçları Demografik Özellikler Ve Frekans Dağılımları Kontrol Hipotezlerinin Analizi Cinsiyet, Medeni Durum Ve Görev Tanımlarının Değişkenler Üzerindeki Etkisi İçin T-Testi Kontrol Değişkenleri Ve Araştırılan Değişkenler Arası ilişkilerin Ölçülmesi İçin Korelasyon Analizi Araştırma Hipotezlerinin Analizi Araştırma Hipotezleri İle İlgili Korelasyon Analizi Aile Kültürü Ve Örgüt Kültürü'nünAile Faktörleri İçin Korelasyon Analizi O 1 4

6 Araştırma Hipotezleri İçin Regresyon Analizi V. Bölüm 5. Sonuç Ve Öneriler Sonuç l Öneriler Kaynak:ça Ekler

7 6 Prof. Dr. Canan ÇETİN Canan ÇETİN 1955 yılında Elazığ'da doğmuştur. Lisans eğitimini 1978 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra 1979 yılında yine aynı okulun İşletme Bilimleri Enstitüsü'nde Yüksek Lisans eğitimini bitirmiştir yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bilimleri Enstitüsü'nde doktora derecesine sahip olancanan ÇETİN, 1991 yılında Doçent unvanını almıştır yılında Profesör olancanan ÇETİN, halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Canan ÇETİN'in uzmanlık alanları; insan kaynakları yönetimi, yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, kalite yönetimi ve müzakere yönetimidir. Canan ÇETİN'in bireysel uzmanlık alanlan ile ilgili alanlarda yazılmış 10 adet kitabı yanında ulusal ve uluslararası alanda yayırolanmış çeşitli bildiri ve makaleleri de mevcuttur. Canan ÇETİN, iş analizi, yeniden yapılandırma, kurumsallaşma, şirket anayasası ve aile anayasası oluşturma ve süreç analizi konulannda çeşitli projeler hazırlamıştır. Arş. Gör. Esra Dinç ÖZCAN Esra DİNÇ ÖZCAN, 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır yılında Marmara Üniversitesi 'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik katiyerine başlayan Esra DİNÇ ÖZCAN halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon kürsüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, marka ve imaj yönetimi ve müzakere teknikleri olarak sıralanabilir. Esra DİNÇ ÖZCAN'ın bireysel uzmanlık alanlarında yazılmış ulusal ve uluslararası çeşitli bildiri ve makalesi bulunmaktadır. Arş. Gör. Erkan TAŞKlRAN Erkan TAŞKIRAN, 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans ve Yüksek Lisans eğitiminiabant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm işletmeciliği programında tamamlamıştır. Aynı üniversitede 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak akademik katiyerine başlayan Erkan TAŞKIRAN, halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon kürsüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış olarak sıralanabilir. Erkan TAŞKIRAN'ın bireysel uzmanlık alanlarında yazılmış ulusal ve uluslararası çeşitli bildiri, makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Arş. Gör. Ata ÖZDEMİRCİ Ata ÖZDEMİRCİ, 1979 yılında Ankara'da doğmuştur. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon alanında tamamlamıştır yılında Marmara Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyerine başlayan Ata ÖZDEMİR Cİ halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon kürsüsünde doktora eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları, stratejik yönetim ve insan kaynakları, yönetim felsefesi, işletme analizi ve süreçlerle yönetim, marka ve imaj yönetimi, müzakere teknikleri, popüler kültür, işletme ve toplum, bilim felsefesi ve araştırma yöntemleri olarak sıralanabilir. Ata ÖZDEMİRCİ'nin bireysel uzmanlık alanlannda yazılmış ulusal ve uluslararası çeşitli bildiri, makale ve kitapları bulunmaktadır.

8 TABLO LiSTESi TABLO 1: Aile İşletmeleri Tanımlarının Genelleştirilınesine Bir Örnek TABLO 2: İşletme Kültürü İçin K-S Testi TABLO 3: Ailenin Kültürü İçin K-S Testi TABLO 4: Ailenin İş Üzerindeki Etkisi İçin K-S Testi TABLO 5: Kurucu/CEO Merkezliliği İçin K-S Testi TABLO 6: Aile Fertlerine Güven Düzeyi İçin K-S Testi TABLO 7: Performans Değişkeni İçin K-S Testi TABLO 8: İşletme Kültürü İçin CronbachAlpha Testi TABLO 9: Aile Kültürü İçin CronbachAlpha Testi TABLO 10: Aile Kültürünün İş Üzerindeki Etkisi İçin Cronbach Alpha Testi TABLO ll: Kurucu/CEO Merkezliliği İçin CronbachAlpha Testi TABLO 12: Aile Fertlerine Güven Düzeyi İçin CronbachAlpha Testi TABLO 1 3: İşletme Performansı İçin Cronbach Alpha Testi TABLO 14: Örgüt Kültürü Faktör Analizi İçin KMO ve Bartlett Testi TABLO 15: Örgüt Kültürü Faktör Analizi-l TABLO 16: Örgüt Kültürü Faktör Analizi TABLO 17: Örgüt Kültürü Faktör Analizi-3 (Rotated Component Matrix) TABLO 18: Aile Kültürü Faktör Analizi İçin KMO ve Bartlett Testi TABLO 19: Aile Kültürü Faktör Analizi-l TABLO 20: Aile Kültürü Faktör Analizi TABLO 21: Aile Kültürü Faktör Analizi-3 (Rotated Component Matrix) 79 TABLO 22: DemografikAnaliz- CİNSİYET TABLO 23: Dem o grafik Analiz - EGiTiM SEViYESi TABLO 24: Demografik Analiz- MESLEKi K.IDEM TABLO 25: Demografik Analiz- FİRMADAKi K.IDEM TABLO 26: Demografik Analiz- GELİR SEViYESi TABLO 27: Aile Şirketlerindeki Aile Fertlerinin Hisse Yüzdeleri TABLO 28: Örgüt Kültürü Değişkeniyle İlgili Frekans Dağılımı TABLO 29: Aile Kültürü Değişkeniyle İlgili Frekans Dağılımı

9 TABLO 30: Örgüt Kültürü ve Aile Kültürü Alt Faktörleriyle İlgili Frekans Dağılımı TABLO 3 ı: Aile Kültürü Faktör Analizi-3 (Rotated Component Matrix).. 85 TABLO 32: Aile Kültürünün İş Üzerindeki Etkisiyle İlgili Frekans Dağılımı TABLO 33: Ailenin Tepe YönetimindekiAile Fertlerine Olan Güveniyle İlgili Frekans Dağılımı TABLO 34: İşletmelerin Performans Düzeyleriyle İlgili Frekans Dağılımı TABLO 35: Cinsiyetİn Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi TABLO 36: Cinsiyetİn Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi İçin T-Testi TABLO 37: Medeni Durumun Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi TABLO 38: Medeni Durumun Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi İçin T-Testi TABLO 39: Görev Tanımının Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi... 9ı TABLO 40: Görev Tanımının Diğer Değişkenler Üzerindeki Etkisi İçin T-Testi TABLO 4 ı: Tüm Değişkenler İçin Korelasyon Testi TABLO 42: Aile Kültürü ve Örgüt Kültürü İçin Korelasyon Testi... ı O ı TABLO 43: Aile Kültürü ve Örgüt Kültürü İçin Çoklu Regresyon Testi ıo4 TABLO 44: Aile Kültürü ve Örgüt Kültürü İçin Çoklu Regresyon Testi TABLO 45: Aile Kültürü ve Örgüt Kültürü İçin Çoklu Regresyon Testi-3... ı 05 TABLO 46: Aile Kültürü ve Örgüt Kültürü İçin Çoklu Regresyon Testi ıo5 TABLO 47: Aile Kültürü ve İşletme Kültürü'nün Performans Üzerindeki Etkisinde Önem Sırası... ıo6 8

10 ŞEKİL LiSTESi ŞEKİL 1: Aile İşletmeleri ve Kültür ilişkisi ŞEKİL 2: Performans- Motivasyon ilişkisi

11 lo

12 SUNU Ş Ülke ekonomilerinin dinamik unsurunu oluşturan ve ülkelerin sosyoekonomik yapılarının gelişmesinde, toplumsal refahın kaynağı ve yaratıcısı olarak görülen aile işletmelerinin ülke ekonomileri üzerindeki rolünün anlaşılmasının ardından tüm dünyada aile işletmelerine ilişkin bilimsel çalışmalarda ve araştırmalarda büyük artış gözlemlenmiştir. Tüm bu çalışmaların amacı, ülke ekonomilerinin dinamik unsurunu oluşturan aile işletmelerinin varlığını sürekli kılmak ve nesilden nesile başarıyla devrini sağlamaktır. Aile işletmelerinin sürdürülebilirliğinin ve sonraki kuşağa devrinin başarıyla sağlanması noktasında, temelde yapısal olarak birbirine zıt iki sosyal sistem olarak görülen sosyal, kültürel ve psikolojik özellikleri temel alan "aile" ile ekonomik niteliği ağır basan ve temellerini rasyonel ilkelere dayandıran "işletme"nin eşleşmesi büyük önem taşımaktadır. Çıkış noktası temelde, aileyi bir arada tutmak, aile mirasını ölümsüzleştirmek, finansal bağımsızlık ve varlık sahibi olmak, yaşam standardını yükseltmek, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak, topluma faydalı olmak gibi tamamen insani duyguların odağında şekillenen ve ailenin geçimini sağlayan kişiler tarafından yönetilen, kararların alınmasında aile üyelerinin etkili olduğu işletmeleri aile işletmesi olarak tanımlamak mümkündür. Toplumsal yaşamın önemli bir kurumunu temsil eden aile; sosyal, kültürel ve psikolojik faktörlerin etkisinde şekillenirken, işletmeler ise ekonomik niteliği ağır basan; verimlilik, etkinlik, etkililik, üretkenlik ve karlılık gibi değerler etrafında şekillenmektedir. Tüm bu yaklaşımlar çerçevesinde yapılan çalışmalar incelendiğinde, aile işletmelerine ilişkin yaşanan veya yaşanınası muhtemel sorunların temelinin aile dinamikleri ile işletme dinamiklerinin belirli bir uyum içinde çalışamaması olduğu görülmektedir. İşletmeleri rasyonel ilkeler ışığında sürdürülebilir kılmak için, işletmenin tüm yaşamsal evrelerini de içine alan düzenlemelere rastlamak mümkündür. Aile işletmesi anayasası, aile meclisleri, aile konsey leri, stratejik planlamalar ve benzeri düzenlemeler örnek olarak verilebilir. Tüm bu rasyonel düzenlemelere karşın aile işletmelerinde yaşanan çatışmaların sebebinin ne olduğu halen tartışma konusu olmaktadır. ll

13 Aile işletmelerinde sürdürülebilirliğin önündeki en büyük sorun olarak karşımıza çıkan çatışmaların temelinde; aile üyelerinin gelecek kaygısı, belirsizlik, aile üyeleri arasındaki rekabet, güven eksikliği, dedikodu kültürü, duygusal doyumsuzluk ve duygusal aidiyetsizlik gibi nedenler bulunmaktadır. Aile işletmelerini başanya taşıyan değerleri, ilkeleri, normları, vizyon ve misyon anlayışını, sonraki kuşak aile üyelerinin sürdürülebilir kılması rasyonel ilkeler ışığında yapılan düzenlernelerin yanı sıra, duygusal sahiplik olgusunun yaratılabilmesi ile mümkündür. Odamız üyelerinin aile kültürünün aile işletmesi kültürü üzerindeki etkisi hakkında bilgilenmelerini sağlamak amacıyla bu çalışmayı hazırlayan Prof. Dr. Canan Çetin' e başta olmak üzere emeği geçen tüm araştırmacılara teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 12

14 GİRİŞ Günümüzde işletmeler, hızla değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek ve rekabetle bir adım önde olabilmek için kolayca taklit edilemeyecek, kendilerini diğer işletmelerden farklı kılacak kendilerine özgü birtakım değerler oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluk işletmelerin farklı inançlara, normlara ve değerlere sahip olmalarını gerektirmektedir. Sosyal bilimlerde insanların davranışlarında kendini gösteren ortak bir değerler sistemi olarak kabul edilen kültür kavramı, herhangi bir işletmenin çatısı altındaki çalışanları kapsadığında ve işletmeye özgü bir hal aldığında örgüt kültürü kavramı olarak ele alınır. Tüm gruplar ve işletmeler, belirli değerlerin payiaşıldığı ve davranışlarla etkinliklerin, bu değerlerle uyumlu olduğu bir kültüre sahiptir. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde örgüt kültürünün, işletmeleri rakiplerinden ayıran birtakım unsurlar taşıması nedeniyle işletmelere değer katan bir olgu olarak görülmesi doğaldır. Güçlü örgüt kültürlerine sahip işletmeler kültürün örgüt performansı üzerindeki olumlu etkilerini gözlemlemektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonominin en önemli yapı taşları aile işletmeleri olarak kabul edilebilir. Bu yönüyle aile işletmeleri hem kalkınmada hem de istihdam yaratmada önemli bir paya sahiptir ve giderek kurumsallaşan ve büyüyen yapılarıyla da bu paylarını arttırmaktadırlar. Literatürde aile işletmesi, ailenin işletmenin büyük bir bölümüne sahip olduğu ve aile üyelerinin işletmenin yönetimi ve kontrolüne büyük ölçüde dahil oldukları bir işletme olarak tanımlanmaktadır. Aile işletmelerinin hızla kurumsallaşmaları ve büyümeleri için sahip oldukları kültürün tüm yöneticiler, özellikle de aile yönetimindeki aile üyeleri tarafından paylaşılması ve örgüte hızla yayılması beklenmektedir Aile işletmelerinde işletmeyi kuran ve işletmenin çeşitli faaliyetlerinde görev alan yönetici ve çalışanların genellikle aynı aileye mensup olması, örgüt kültürünün aile kültürünün değerlerinden inançlarından ve normlarından etkilenebileceğini ve bu değer, inanç ve normları işletmelere taşıyabileceklerini göstermektedir. 13

15 Ülkemizdeki işletmeleri ele aldığımızda, özellikle aile geleneğinin sürdürüldüğü işletmelerin kendine has bir kültürel yapısı bulunmaktadır ve bu yapı da pek çok araştırmaya konu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan, ailenin kültürünün işletmenin kültürü üzerindeki etkisi ve bu etkinin işletmelere ne boyutlada yansıdığı sorusu birçok uluslararası araştırmada yer almasına rağmen yerli literatürde pek üzerinde durulmamış bir konu olarak kalmıştır. Bu bağlamda hazırlanan araştırmanın amacı, aile kültürünün işletme kültürü ve dolayısıyla Türk sanayisi ve ticareti üzerindeki etkisini kapsamlı olarak incelemektir. Ayrıca, bundan sonra ülkemizin farklı illerinde yapılabilecek farklı araştırmalarla, bölgesel düzeyde kültürel dinamiklerin aile işletmelerinde ne yönde işlendiğinin ve aile yapısının farklılaştığı şehirlerde bunun diğer faktörlere olan etkisinin ortaya konulması da hedeflenmektedir. Araştırmanın ilk bölümünde aile işletmeleri hakkında genel bilgiler verilecektir. Bu kapsamda aile işletmesi kavramının tanımı, aile işletmelerinin karakteristik özellikleri ve aile işletmelerinde yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Ayrıca bu bölümde aile işletmelerinin üstün ve zayıf yönleri de ayrı başlıklar altında incelenecektir. Araştırmanın ikinci bölümde ise, örgüt kültürü ve aile işletmelerinde kültür konusu derinlemesine ele alınacaktır. Bu çerçevede kültür kavramının tanımı, özellikleri ve aile kültürü kavramları incelendikten sonra, örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünün oluşumu ve unsurları ile örgüt kültürünün fonksiyonları ayrı ayrı açıklanacaktır. Bu bölümde ayrıca aile işletmesinde örgüt kültürü konusu da ele alınacaktır. Üçüncü bölümde çalışmanın araştırma kısmı ele alınmış ve bu kapsamda, araştırmanın amacı, modeli, evren ve ömeklemi, veri toplama araçları ve verilerin çözümlenmesi başlıkları açıklanacaktır. Dördüncü bölümde, araştırma sonucunda elde edilen bulgular yorumlanarak değerlendirilecektir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise, çalışma sonucunda elde edilen bulgular sonuç ve öneriler olarak açıklanmaya çalışılacaktır. 14

16 I. BÖLÜM ı. AİLE İŞLETMELERİ Bu bölümde aile işletmeleri kavramının yanı sıra aile işletmelerinin karakteristik özellikleri, aile işletmelerinde yaşanan sorunlar ve aile işletmelerinin üstün ve zayıf yönlerine değinilecektir AİLE İŞLETMELERİ KAVRAMI Aile işletmeleri özellikle ekonomi ve toplum bilimleri açısından değerlendirildiğinde oldukça önemli bir konu olarak göze çarpmaktadır. Birçok ülkenin ekonomik çevresinin önemli yapı taşlanndan biri olan aile işletmeleri, kısmen veya tamamen aile üyelerinin deneyim ve yeteneklerini bir bütün haline getirerek ortaya koymalan sonucunda faaliyet göstermekte ve bunun sonucunda da aileye katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, aile işletmeleri hem istihdam yaratması bakımından hem de vergi gibi konular göz önüne alındığında ülke ekonomilerine yaptıkları önemli katkılar olduğu sonucuna vanlabilir. Aile işletmeleri ile ilgili yazın dikkatlice incelendiğinde, özellikle 1988 yılında çıkarılan "Family Business Review" adlı bilimsel derginin çıkanlmasının, aile işletmeleri kavramının bilimsel açıdan daha kapsamlı olarak incelenmesinde önemli bir gelişme olduğu kabul edilebilir. ı Bu gelişmeyle birlikte, konu daha detaylı ve derinlemesine ineelenme imkanı bulmuş ve bu kapsamda birçok çalışma yapılmıştır. Aile işletmelerinin tam olarak neyi ifade ettiği, tanımlanmasında esinlenilen bakış açılanna göre farklılık göstermektedir. Bu bakımdan aile işletmesi konusunda çalışan araştırmacılar tanımsal çıkmazlada yüz yüze kalmaktadır. Bazı araştırmacılar, şirket kararlarından aile üyelerinden birden fazlasının etkilendiği her şirketin bir aile işletmesi olduğunu iddia etmektedir. Bazıları ise; en az iki aile üyesinin yönetirnde ve/ veya şirket sahipliğinde faal olması ı Ayrancı, E. (2009), "Aile İşletmelerinde Ailenin Etkisi ve Finansal Performans Tatmini ile ilişkisi Üzerine Bir Araştırma", Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.3. 15

17 gerektiğini savunur. Yine bazı araştırmacılar ise; aile şirketi olarak şirkette farklı kuşaklardan aile üyelerinin faal olduğu şirketleri aile işletmesi olarak görmektedir. Bazıları ailenin en az% 51 hisseye sahip olması gerektiğini iddia ederken, bazıları ise ailenin sadece önemli kararlar üzerinde kendi arzularını kolayca uygulayabilmesinin yeterli olduğuna inanır. 2 Aşağıda aile işletmesi kavramı ile ilgili yapılmış çeşitli tanımlamalara yer verilmiştir: Aile işletmesi, bir fikri olan bir veya birkaç şahıs tarafından başlatılan, bu fikri geliştirmek için çok çalışan ve sınırlı bir sermaye ile bunu başaran ve şirketin sahipliğin büyük kısmını elde tutarak büyüyen bir çeşit küçük müessesedir. 3 Aile işletmesi, sahiplik veya yönetim ile ilgili kararların bir aile veya aileler tarafından etkilendiği bir kuruluştur. 4 Aile işletmesi, sahipliğin çok güçlü olduğu ve salıipierin veya salıipierin yakınlarının yönetim işlerine dahil olduğu şirketlerdir. 5 Aile işletmesi, önderlik başarısı için büyük işletme kararlarının ve planlarının yönetim ve kurulda hizmet veren aile üyeleri tarafından etkilendiği bir kurul uştur. 6 Bir şirket tamamı ile aile üyelerine sahip ise, en az bir sahip şirkette çalışıyor ve başka bir aile üyesi de işyerinde çalışıyor veya resmen görevli olmasa da düzenli olarak yardımcı oluyorsa aile işletmesi olarak tanımlanır. 7 Büyük ölçüde var olan fikir farklılığından dolayı, yakın gelecekte bir açıklama üzerinde anlaşılması ihtimali zor gözükmektedir. Bu nedenle aile işletmesi araştırmacılarının araştırdıkları aile işletmesinin alt kümelerini tamamen tanımlamaları büyük önem taşımaktadır. 8 2 Brockhaus, H. R. (2004), "Family Business Seccession: Suggestions for Future Research", Family Business Review, Vol: 17, s Jacqueline, B. (1987), "Consulting to the Family Business", Journal ofmanagement Consulting, Vol: 3, s Phyllis G H. ve Oliver, E. J. (1992), "An Empirical Examination of the Stages of Family Business", Journal of Business and Entrepreneurship, Vol. 4, s Johannes H. ve Welsch, M. (1993), "The Impact of Family Ownership and Involvement on the Process ofmanagement Succession", Family Business Review, Vol: 6, s Wendy C. H. (1989), "Methodological Issues and Considerations in Studying Family Businesses", Family Business Review, Vol. 2, s Lyman, R. A. (1991 ), "Customer Service: Does Family Ownership Make a Difference?" Family Business Review, Vol. 4, s Brockhaus, a.g.e., s

18 Konuyudahakapsamlı olarakele alanayrancı 9, literatürdekimevcuttanımlamaları dikkate alarak sahipliği, yöneticiliği, sahiplik ve/veya yöneticiliğin transferini, aile üyelerinin işletmeyle etkileşime girmelerini ve birden fazla kriteri kullanan tanımlamalar olmak üzere beş farklı kritere göre yaptığı gruplandırrnayı statik, dinamik ve karma olmak üzere üç farklı ana başlık altında toplarnıştır. Bkz. Tablo 1. Tablo 1. Aile İşletmeleri Tanırnlarının Genelleştirilmesine Bir Örnek Statik Özellik Gösteren Karma Özellik Gösteren Dinamik Özellik Tanımlar (Mevcut Tarnınlar Gösteren Tarnınlar Durumu Baz Alan (Mevcut Durumun Tarnınlar) Değişmesini de Dikkate Sahipliği baz alan tarumlar Birden fazla kriteri kullanan tarumlar Yöneticiliği baz alan tarumlar Alan Tarnınlar) Sahiplik ve/veya yöneticiliğin transferini baz alan tarumlar Aile üyelerinin işletmeyle etkileşime girmesini baz alan tarumlamalar Görüldüğü üzere aile işletmelerinin kapsam ve sınırları, farklı bakış açılarına göre değişebilmektedir. Buraya kadar yapılan tüm tanımlamalar çerçevesinde aile işletmeleri, "ailenin geçimini sağlamak ve/veya mirasın dağılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan birey tarafından yönetilen, yönetim kadernelerinin önemli bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasmda büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu aileden en az iki jenerasyonun kururnda istihdam edildiği işletmeler" olarak tanırnlanabilir Ayrancı, a.g.e., s. ll. 10 Karpuzoğlu, E. (2004a), Büyüyen ve GelişenAile İşletmelerinde Knrumsallaşma, İstanbul: HayatYayınlan, s.l9. 17

19 1.2. AİLE İŞLETMELERİNİN KARAKTERiSTiK ÖZELLİKLERİ Aile işletmeleri ile diğer işletmeler arasında ne gibi farklılıklar olduğu konusunda araştırmacıların farklı görüşleri bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar aile işletmelerinin şeref, sadakat, güven ve bağlılık gibi bazı aile özelliklerinden dolayı diğer işletme çeşitlerine göre bir rekabet üstünlüğüne sahip olduklannı öne sürmektedir. Bazı araştırmacılar ise; aile işletmelerinin daha tutucu, içe dönük ve ketum olduklannı düşünmektedir. Bazıları; aile işletmelerinin diğer işletmelere göre yerine geçme planlaması konusunda daha ileriye yönelik hareket ettiklerini ve bu yüzden bu şirketlerin daha uzun vadeli bir bağlılık ufku olduğunu ileri sürmektedir. 11 Aile işletmelerinde işletmeye yönelik planların yapılması yeterli olmamakta, aynı zamanda aileye ilişkin konuların da ele alınıp planlama sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Birbirlerini sürekli ve yoğun bir şekilde etkileyen bu sistemlerin birlikte ele alınmaması, işletme planını başarısız kılacak önemli bir faktördür. ı 2 Diğer yandan, bazı araştırmacılar aile işletmeleri ile diğer işletme çeşitleri arasında önemli bir fark olmadığını ileri sürmüştür. Bu iddialardan bazılan çelişkili görünürken, Westhead ve Cowling ( 1998) adlı araştırmacılaryaptıklan incelemeler sonucunda edindikleri bulgulara dayanarak farklılıkların çoğunun demografik özellikler olduğunu ve gerçek anlamda herhangi bir farklılık olmadığını iddia etmektedir. 13 Aile işletmesi olmayan şirketler dışa dönükken, aile işletmelerinin içe dönük olduklan söylenmektedir. Stratejik yönetim bakış açısına göre içe dönük şirketler; çevrede gerçekleşen ve şirketin işlevsel ve yönetim özelliklerinde, şirketin çevreden kaynaklanan zorluklarla mücadele etme konusundaki stratejik yöneliminde ve şirketin mevcut yönetim kapasitesinin şirketin stratejik agresifliğine uygunluğunda değişiklik gerektirebilecek değişiklikleri ı ı Mwenja, M. D. (2006), "Founder Centrality and Top Management Team Social Network Effects on Top Management Behavioural Integration and Firm Performance in Family Businesses", Unpublished Doctorate Thesis, USA: Alliant International University, s Karpuzoğlu, E. (2004b), "Aile Şirketlerinde Paralel Planlama: Aile Girişimi Planı ve İşletroe Stratejik Planı", 1. Aile Şirketleri Kongresi, İstanbul: Kültür Üniversitesi, Nisan, Golden Medya MatbaacılıkA.Ş., s Mwenja, a.g.e., s

20 görememesine neden olabilir. Bu gibi bir stratejik yönelim; şirketi stratejik sürpriziere karşı hassaslaştıran stratejik miyopluğa neden olacaktır. İçe dönük şirketler; az türbülanslı, istikrarlı çevreler için uygundur. Kurucu içe dönükse, o zaman yüksek kurucu merkezlilik içe dönük bir stratejik yönelim anlamına gelecektir. Dışa dönük şirketlerin daha büyük ve daha çeşitli tepe yönetimin sosyal bağlantıları olması ve bu gibi şirketlerin kurucularının dışa dönük olması beklenmektedir. 14 Aile işletmelerini yakından tanıyabilmek için aile işletmelerine ilişkin temel karakteristikterin bilinmesi gerekir. Literatürde aile işletmelerinin tanımlanması konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bu nedenle aile işletmelerinin kendine özgü özelliklerinin belirlenmesi bu konuda çalışmalara katkı sağlayacaktır. Aile işletmelerini diğer işletmelerden ayıran temel karakteristikleri şu şekilde ifade edilebilir: 15 Aile işletmeleri, girişimciliğini aile üyelerinden ya da birden fazla kişinin yaptığı ve daha sonra aileden diğer kişilerin de katılabildiği, çoğu zaman kar amaçlı bir kurumdur. Aile işletmeleri, bir tarafta ailenin kurucu olarak yer aldığı, diğer tarafta ise işletmenin iş yaptığı ve zamanla ailenin istek ve ihtiyaçları ile işletmenin istek ve ihtiyaçlarının farklıtaşabildiği bir yapıdır. Aile işletmelerinde genel olarak aile ilişkilerinin kaynaklık ettiği, kararlarda aile üyelerinin etkin olduğu, aile içinde de büyüklere saygının esas olduğu bir yapı görülmektedir. Aile işletmelerinde ilk girişimde bulunan girişimcide, gerek aileden gerekse aile dışından profesyonel çalışanları genellikle tek tek kendisine bağlı olarak yönetmeye çalışma ve de otorite kökenli davranış modeli sergileme eğilimi vardır. Aile işletmelerinde genel olarak girişimci aile üyeleri, işin pratiğinden geldiklerinden işi çok iyi bilmektedirler ve üretim ve tüccarlıkta başarılıdırlar. Ancak genel olarak yeterli eğitim imkanlan bulunmamakta ve de modem yönetim yaklaşımıanna sahip olamamaktadırlar. 14 Mwanje, a.g.e., s Fındıkçı, i. (2008), Aile Şirketleri, İstanbul: Alfa Basım Yayım, s

ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR?

ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR? AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI ve DEZAVANTAJLARI NEDİR? NE DEĞİLDİR? Dr. Murat K.BEZİRCİ CEO / Stratejist 1 AİLE ŞİRKETLERİNİN AVANTAJLARI NELERDİR? Aile şirketi olmanın beraberinde getirdiği avantajlar,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI

2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI 2012 YILI I. DÖNEM KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNER PROGRAMLARI Odamız 2012 Yılı I. Dönem Kişisel Gelişim Seminer Programları kapsamında sekiz yeni seminer programı organize etmiştir.. Odamız tarafından, üyelerimizin

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I-II

İŞLETME YÖNETİMİ I-II Editörler Doç.Dr.Ali Erbaşı & Yrd. Doç. Dr. Sezar Karaca İŞLETME YÖNETİMİ I-II Yazarlar Doç.Dr.Ali Erbaşı Yrd.Doç.Dr.Yağmur Özyer Yrd.Doç.Dr.Tolga Gök Dr.Müge Aksu Canan Şeker Eylem Bayrakçı Hakan Kırbaş

Detaylı

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GENEL İŞLETME II Ders No : 0020050009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Yönetim kavramı Farklı yönetim tür ve yaklaşımları Amaçlara göre yönetim Zaman yönetimi Süreç yönetimi Toplam kalite yönetimi Performans

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİCİLİĞİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI İçindekiler Koçluk Mini MBA... Motivasyon Toplantı Yönetimi Zaman Yönetimi ve Stratejik Önceliklendirme... Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Koçluk K im le r k a t ı

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL

21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK. Dr. Mesud ÜNAL 21. YÜZYILDA DEĞİŞİM, YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL I Yayın No : 2617 Araştırma Dizisi : 4 1. Baskı - Ocak 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-639 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

E- İKY / E- HRM (II)

E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (II) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İŞLETMELERDE KULLANIMI Dünyadaki küreselleşme eğilimlerinin yaygınlaşması

Detaylı

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar, İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ Rekabetçi ve etkin süreç yönetimi için öncelikli olan entellektüel sermaye olarak kabul edilen insan kaynağı yönetiminde doğru stratejiler oluşturmak günümüz başarılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNDE BECERİ AÇIĞI VE İYİ ÖRNEKLER Editör DR. CEYHUN GÖCENOĞLU Türkiye Bilişim Vakfı na verdiği destekten ötürü teşekkür ederiz. ÖNSÖZ Haziran 2016 Ekonomik kalkınma kapsamında;

Detaylı

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI

LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI LİDER VE YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM PROGRAMI PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO Günümüzde şirketlerin en büyük ihtiyacı küresel ekonomide rekabet edebilmelerini

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

Kariyerine en TEPE den başla!

Kariyerine en TEPE den başla! Kariyerine en TEPE den başla! Tepe Savunma ve Güvenlik, çağdaş, yeniliklere açık, girişimci, kendini ve sistemi geliştirmeyi hedefleyen, vizyon sahibi yani tam da senin gibi kişilerle çalışıyor. Tepe Savunma

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Çocuğunuz ne kadar zeki?

Çocuğunuz ne kadar zeki? On5yirmi5.com Çocuğunuz ne kadar zeki? Psikolojik Danışman Yusuf Menki ile zeka testi konusunu konuştuk. Yayın Tarihi : 20 Aralık 2012 Perşembe (oluşturma : 1/4/2016) Gizem Gül'ün röportajı Hepimiz zeki

Detaylı

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KTTO PROJE, EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Eğitimi 22 Şubat 2014 Eğitmen:Dr. Güler Manisalı Darman Eğitimin Amacı Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI

ULUSLARARASI FİNANS UZMANI TANIM Bankalar ve diğer mali kuruluşlar ile işletmelerin uluslar arası finansal hareketlerini planlama, uygulama ve kontrol işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir. A-GÖREVLER Uluslararası

Detaylı

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu

Zorunlu Dersler Dersin Dersin Adı AKTS Teori Uygulama. SBE501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Dersler. Kodu BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İÖ) İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam otuz krediden az olmamak kaydıyla

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : PAZARLAMA YÖNETİMİ Ders No : 0020050028 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri

25.03.2010. Açık Sistem Öğeleri Eğitim insanların mükemmelleştirilmesidir (Kant). İyi yaşama imkanı sunan etkinliklerin tümüdür (Spencer). Fizik ik ve sosyal faktörlarin insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir (Durkheim). Bireyin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.

MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI. Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org. MART NİSAN MAYIS EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Fax: 0282 726 8889 Web: www.cerkezkoytso.com.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr Eğitim katılımcı sayısı ve eğitim tarih değişiklikleri Odamız tarafından

Detaylı

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014

e-mikro MBA Sertifika Programı Eğitim Fiyatları ve Bilgilendirme Broşürü 2014 Mikro MBA Sertifika Eğitim Fiyatları 1. Kategori Perfect Eğitim Paketi (10 Eğitim) 279,00 TL! 2. Kategori Plus Eğitim Paketi (5 Eğitim) 159,00 TL! 3. Kategori Pro Eğitim Paketi (3 Eğitim) 109,00TL! 4.

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU NASIL BİR SİSTEM UYGULANACAK? Performans değerlendirmesinde açık değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Bu nedenle önce personel kendisini değerlendirecek, sonrada aşağıda belirtilen şekliyle yöneticileri

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM İÇİNDEKİLER HAKKIMIZDA UZMANLIK FİKRİ MÜLKİYET İSTİHDAM TİCARİ İHTİLAFLAR DAVA VE İCRA TAKİPLERİ EKİBİMİZ REFERANSLAR İLETİŞİM... 3... 5... 7... 9...11...13...15...17...19 HAKKIMIZDA Türkiye nin finans

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ 1 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri İçindekiler 1.1. GENEL DERS KONUSU... 3

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK

Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK Dr. Mesud ÜNAL STRATEJİK YÖNETİM VE LİDERLİK 2012 Yayın No : 2701 Araştırma Dizisi : 6 1. Baskı - Haziran 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-725 - 0 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Bölümü Neden Makine Mühendisliği Teknolojiyi kullanan, teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren, toplum yararına bilimsel bilgi sağlayan günümüz ve yarınların problemlerine çözüm arayan

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler

Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler www.ttkrehberi.com Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler GSG Hukuk un katkılarıyla Business School Sermaye Piyasası Eğitimleri Yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve İkincil Düzenlemeler Yeni Sermaye

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GİRİŞ VE İK PLANLAMASI ERKUT HIZ PROVUS BİLİŞİM TEMMUZ 2012 İnsanın yönetimi zordur.çünkü her insan kendine özgüdür. Fiziksel,zihinsel ve duygusal boyutlarıyla anlaşılması ve

Detaylı