Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:"

Transkript

1 Yayın Gelş Tarh: Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: Clt: 18, Sayı: 2, Yıl: 2016, Sayfa: ISSN: E-ISSN: Araştırma Makales AHP-VIKOR ENTEGRE YÖNTEMİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ: TEKSTİL SEKTÖRÜ UYGULAMASI Öz 255 İsmal KARA * Fath ECER ** Tedarkç seçm, küreselleşme le artan rekabet ortamında frmalar çn en krtk faalyetlerden brdr. Tedark zncr yönetmndek bu öneml sorunun üstesnden gelmek se frmalara öneml ölçüde rekabet avantaı sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Analtk Hyerarş Proses (AHP) ve VIKOR (VIse Krterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene) entegre yöntem le en y tedarkçnn seçmdr. Çalışmada malyet, kalte, teslmat, profl ve esneklk krterler ana krter olarak belrlenmş ve bu krterlere lşkn 12 alt krter tespt edlmştr. Ayrıca, çalışmada AHP yöntem krterlern görel önemnn tespt edlmes çn, VIKOR yöntem se alternatflern sıralanmasında kullanılmıştır. Uygulama sonucunda en öneml krter teslmat olarak belrlenmştr. Çalışma AHP-VIKOR entegre yöntemnn tedarkç seçmnde kullanılablecek etkn br yöntem olduğunu göstermştr. Anahtar Kelmeler: AHP, VIKOR, Tedarkç Seçm, Tedarkç Değerlendrme. SUPPLIER SELECTION WITH AHP-VIKOR INTEGRATED METHOD: TEXTILE INDUSTRY APPLICATION Abstract Suppler selecton s one of the most crtcal actvtes for companes n the ncreasngly compettve envronment due to globalzaton. Overcomng ths mportant problem n supply chan management provdes sgnfcant compettve advantage to companes. The am of ths study s to choose the best suppler by usng the ntegrated method of Analytcal Herarchy Process (AHP) and VIKOR (VIse Krterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene). In ths study, cost, qualty, delvery, flexblty and profle were determned as the man crtera and 12 sub-crtera of these man crtera were dentfed. Also, whle AHP method was used for dentfyng the relatve mportance of the crtera, VIKOR method was used for rankng the alternatves. As a result, delvery was found to be the most mportant crteron. The fndngs ndcate that AHP-VIKOR ntegrated method s an effcent method whch can be used n the selecton of supplers. Keywords: AHP, VIKOR, Suppler Selecton, Suppler Evaluaton. * Öğr. Gör., Uşak Ünverstes, Eşme Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sgortacılık Bölümü, ** Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İşletme Bölümü,

2 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 GİRİŞ Günümüzde artan rekabet ortamında br mal ya da hzmetn hayatta kalablmes ürünün tasarım aşamasından müşterye ulaşmasına kadar brçok faktörün uygun br bütünlük oluşturmasını gerektrr. İşletmeler arasındak rekabet artık tedark zncrlerndek rekabete dönüşmüştür. İşletmelern başarısını tedark zncr çersndek bütün hücrelern performansının etkledğ öngörülmektedr (Arıkan ve Küçükçe, 2012). Bu nedenle günümüzün rekabet ortamında, etkl br tedarkç seçm sürec herhang br frma organzasyonunun başarısı çn çok önemldr (Supçller ve Çapraz, 2011). Tedarkç seçm, üretmde kullanılan hammaddelern ve malzemelern nerden ve ne kadar alınacağının karar verlmes olarak fade edleblr (Supçller ve Çapraz, 2011). Günümüzde kısa sürel, küçük mktar satın alma sstemne dayalı tedarkç lşkler yerne uzun sürel, karşılıklı güvene dayalı tedarkç lşkler terch edlmeye başlamıştır (Yılmaz, 2012). Doğru seçlmş tedarkçlerle çalışmak br frmada malyetler azaltırken rekabet yeteneğn de arttırmaktadır. Brçok sektörde br ürünün hammadde ve parça malyetler bazı durumlarda ana malyetn %70'n oluşturmaktadır (Ghodsypour ve O Bren, 1998). Bu çalışmada, Uşak tak br tekstl frması çn tedarkç seçm yapılmıştır. Çalışmanın amacı frma çn en y tedarkçnn seçlmesdr. Bu çerçevede Analtk Hyerarş Proses (AHP) ve VIKOR (VIse Krterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene) yöntemler brlkte kullanılmıştır. AHP ve VIKOR Çok Krterl Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerndendr. AHP ve VIKOR yöntemler ÇKKV modeller çn çözüm sunan, kolay anlaşılır ve değşmlere kolayca adapte olablen esnek yapıları nedenyle çalışmada kullanılmaya uygun görülmüştür (Uygurtürk ve Uygurtürk, 2014). Tekstl sektöründe tedarkç seçm konusunda AHP ve VIKOR modellernn entegre kullanıldığı br çalışmaya lteratürde rastlanmamıştır. Frmanın çalışma yapısını etkleyen faktörler seçm krterler çn genel krterlern kullanılması yönünde etk etmşlerdr. Değerlendrme krterlernn önem ağırlıklarının belrlenmes çn öncelkle AHP yöntem, ardından tedarkçlern sıralanması çn VIKOR yöntem kullanılmıştır. AHP, çok sayıdak krter kl karşılaştırmaya tab tutarak bu krterlern brbrne göre görel önem derecelern sıralayan br karar verme teknğdr (Arıkan ve Küçükçe, 2012). AHP, lteratürde tedarkç seçmnde en yaygın kullanılan ÇKKV yöntemlernden brsdr (Agarwal vd., 2011). Çalışmada krter ağırlıklarının belrlenmes Expert Choce 9.0 programı le yapılmıştır. Bu program krterlern ağırlıklarını ve tutarsızlıklarını değerlendrmektedr (Supçller ve Çapraz, 2011). ÇKKV yöntemlernden br olan ve son yıllarda yoğun olarak kullanılan VIKOR yöntem se deal çözüme yakınlığa göre sıralama yapan ve uzlaşık çözüm sağlayan br yöntemdr. Yöntem, maksmum grup faydasını ve buna bağlı olarak karşıt görüşlern mnmum pşmanlığını sonuca etk ettreblmes yönüyle dğer ÇKKV yöntemlernden farklılaşmaktadır (Ersoylu, 2011). Gerçekç çözümler vermes ve 256

3 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 pratk olarak uygulanablr olması nedenyle çalışmada VIKOR yöntem seçlmştr. VIKOR yöntem le alternatfler sıralamak çn se MS Excel de yazılan algortmadan yararlanılmıştır. Çalışmada öncelkle lteratür taraması yapılmıştır. AHP ve VIKOR yöntemlernn tanıtımından sonra yapılan uygulama ele alınmıştır. Sonuç bölümünde se bulgular tartışılmış ve önerlerde bulunulmuştur. LİTERATÜR TARAMASI Günümüzde frmaların pek çoğu mal ve hzmet üretm aşamalarının tümünü kendler yapamamaktadır. Frmalar, organzasyon yapılarını optmze etmek, malyetler düşürmek ve kaltel ürünler elde edeblmek çn üretm safhasında tedarkçlerle çalışmaktadırlar (Küçük ve Ecer, 2008). Bu anlamda doğru tedarkçlern seçlmes frmalar açısından krtk br öneme sahptr. Tedarkç seçmnde en öneml nokta tüm htyaçları eksksz olarak, zamanında ve en uygun fyatla karşılayablecek tedarkç karmasını seçmektr. Bu nedenle, frmanın çnde bulunduğu sektör koşulları çerçevesnde tedarkç seçm yapılır ve seçlen tedarkçlere frma çn gerekl sparşler verlr (Boer vd., 2001). Tedarkç değerlendrme le lgl lteratürde lk çalışmalar ncelendğnde, lk önceler fnansal ölçeklern öne çıktığı daha sonra se çok sayıda değerlendrme krternn sürece dahl olduğu görülmektedr (Göktürk vd., 2011). Tedarkç seçm problem, ncel ve ntel pek çok faktörü br arada barındıran br ÇKKV problemdr (Soner Kara, 2011). Bu nedenle bu tür ÇKKV problemlernn sstematk olarak değerlendrlmes doğru çözümlere ulaşmak adına önem taşımaktadır (Gencer ve Gürpınar, 2007). Tedarkç değerlendrme problemlernn çözümü amacıyla lteratürde farklı yöntemler kullanılmıştır (Göktürk vd., 2011). Bu yaklaşımlardan öne çıkanlar şunlardır: Kümeleme analz (Boer vd., 2001), matematksel programlama modeller (Amn vd., 2011; Rush vd., 2010; Sanner ve Boutler, 2012; Wang vd., 2011; Wu ve Blackhurst, 2009) yapay zeka ve ağ tabanlı yöntemler (Tseng, 2011; Ferrera ve Borensten, 2012; Xu ve Yan, 2011; Lee ve Ouyang, 2009) ve ÇKKV yöntemler (Levary, 2008; Ln vd., 2010; Chen vd., 2011; Saen, 2010; Chang vd., 2011). Dckson (1966) tarafından yapılan çalışma bu alanda yapılan öncül çalışmalardan brsdr (Kapar, 2013). Dckson (1966) çalışmasında 273 satın alma yönetcsyle br anket yapmış ve tedarkç seçmnde etkl olan faktörler tespt etmştr. Çalışma sonucunda cevaplayıcıların kalte, teslmat ve performans geçmş krterlern öneml buldukları görülmüştür (Tahrr vd., 2008) le 2008 yılları arasında yayınlanan 78 makaley nceleyen Ho vd. (2010) en yaygın olarak kullanılan tedarkç seçm krterlern kalte, teslmat ve fyat olarak belrlemşlerdr. Güngör vd. (2010) çalışmalarında, malyet, kalte, teslmat, 257

4 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 esneklk ve satış sonrası hzmet krterlern kullanmışlardır. Thruchelvam ve Tookey (2011), çalışmalarında Malezya elektrk endüstrs çn tedarkç seçmn gerçekleştrmşlerdr. Sanaye vd. (2010) le Shemshad vd. (2011), tedarkç seçmnde grup karar alma yöntem olarak bulanık VIKOR u kullanmışlardır. Fazlollahtabar vd. (2011), çalışmalarında tedarkç seçmn gerçekleştrmek çn AHP ve TOPSIS modellernden faydalanmışlardır. Aguezzoul (2013), çalışmasında mal tedarkçlernn karşılaştırılmasında en çok kullanılan yöntemlern, doğrusal ağırlıklandırma modellernde AHP ve matematksel programlarda VZA olduğunu fade etmştr. Shaw vd. (2012) bulanık AHP yöntemn ve bulanık çok amaçlı doğrusal programlamayı kullanarak tedarkç seçm yapmışlardır. ÇALIŞMADA YARARLANILAN YÖNTEMLER Bu bölümde çalışmada entegre model oluşturmakta yararlanılan ve ÇKKV yöntemlernden olan AHP ve VIKOR yöntemlernden kısaca bahsedlmştr. AHP (Analtk Hyerarş Proses) Yöntem AHP, lk olarak Saaty (1980) tarafından gelştrlmştr. AHP, ÇKKV problemlernde alternatfler arasından seçm yapmaya yarayan ve karar verclern etkn olarak sürece katkı yapabldğ br yöntemdr (Saaty, 2000). AHP nn güçlü yönü, kl karşılaştırma mkanı tanımasıdır (Lu ve Ha, 2005). Subektf veya soyut krterlern br hyerarşye göre belrlenmes ve düzenlenmes özel br değer taşır. Hyerarşde hedefler, ana ve alt krterler le alternatfler yer alır (Saaty, 1988). AHP yöntem, modelleme ve ölçüm şlem faalyetler le br dz krtern görel önemn belrlemek çn kullanılan br yaklaşımdır (Wnd ve Saaty, 1988). AHP, br problem bölümlere ayırarak, kl karşılaştırmalar yapar ve hyerarşk br yapı çersnde öncelkler belrleyerek böylece oluşan sstematk br sürec yönetr (Ecer ve Küçük, 2008). AHP nn uygulama adımları şunlardır (Ecer ve Küçük, 2008): Adım 1. Problem tanımlanır ve amaç belrlenr. Adım 2. Ana krterler ve bunların alt krterler çn görel öncelkler belrlenerek hyerarşk yapı oluşturulur. Adım 3. Ana ve alt krterler le alternatfler Tablo 1 de verlen ölçek kullanılarak kl karşılaştırmalara tab tutulurlar (Küçük ve Ecer, 2008). 258

5 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Tablo 1: AHP İkl Karşılaştırma Ölçeğ Önem Dereces Tanım Açıklama 1 Eşt derecede öneml İk faalyetn aynı düzeyde terch edlmes 3 Braz öneml Seçlen faalyetn dğernden braz daha fazla terch edlmes 5 Çok öneml Seçlen faalyetn dğernden çok daha fazla terch edlmes 7 Çok kuvvetl derecede öneml Seçlen faalyetn dğerne göre çok kuvvetl şeklde terch edlmes 9 Mutlak öneml Seçlen faalyetn dğernden maksmum derecede yüksek terch edlmes 2,4,6,8 Ara değerler 1-3, 3-5, 5-7, 7-9 arası değerlendrmeler Tersler Ters karşılaştırmalar Kaynak: Ecer, F. ve Küçük, O. (2008). Tedarkç seçmnde analtk hyerarş yöntem ve br uygulama. Atatürk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 11 (1), s.358. Adım 4. Karşılaştırma matrsnn sütunları toplanıp sütundak termler tek tek sütun toplamına bölünerek normalze edlmş matrse dönüştürülür (Ecer ve Küçük, 2008). Adım 5. Normalze edlmş matrsn satırlarının artmetk ortalaması alınarak görel öncelkler matrs elde edlr. Ana ve alt krterler le alternatflern önem sıralaması yapılır. Adım6. Görel öncelk matrsndek değerler kl karşılaştırma matrsnn sütunundak tüm değerlerle çarpılarak ağırlıklandırılmış toplam matrs oluşturulur. Adım 7. max değer hesaplanır. Adım 8. Tutarlılık gösterges (T.G) Eştlk (1) le hesaplanır. max n T. G n 1 Adım 9. Tablo 2 ve Eştlk (2) yardımıyla tutarlılık oranı (consstency rato) (TO) hesaplanır (R.G: Rassallık Gösterges). T. G T. O (2) R. G Tablo 2: Hesaplamalarda Yararlanılan Rassallık Tablosu n Aldığı Değer Kaynak: Ecer, F. ve Küçük, O. (2008). Tedarkç seçmnde analtk hyerarş yöntem ve br uygulama. Atatürk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 11(1): 359. (1) 259

6 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 Saaty e (1980) göre br karar verme problemnde karar verclern değerlendrmelernn kabul edleblr olması çn tutarlılık oranının (consstency rato) 0.10 dan küçük olması gerekmektedr. Dğer br fadeyle hesaplanan TO nun 0.10 dan küçük çıkması kl mukayeselern tutarlı çıktığını fade eder. VIKOR (VIse Krterumsa Optmzaca I Kompromsno Resene) Yöntem VIKOR yöntem brbrler le çelşkl krterlern olduğu karışık sstemlern çözümü çn Oprcovc tarafından gelştrlmştr (Oprcovc, 1998). Daha sonra se Oprcovc ve Tzeng (2004) tarafından yöntemn tekrar düzenlenmes le ÇKKV problemlernde uygulanablr br teknk halne gelmştr. Yöntemn temel, alternatfler çn değerlendrme krterlern de dkkate alarak br deal çözüme yakınlık ya da uzlaşık çözümün bulunmasıdır. Uzlaşık çözüm, ortak kabul üzernde anlaşmaya varılmış deale en yakın çözümdür. Alternatfler krterlere göre değerlendrldğnde uzlaşık sıralama en uygun çözüme yakınlık değerler karşılaştırılarak bulunur (Tayyar ve Arslan, 2013). Yöntem eştlk (5) dek denklem le çoğunluğun maksmum grup faydasını fade ederken, eştlk (6) dak denklem le karşıtın mnmum breysel pşmanlığını dkkate alır (Oprcovc ve Tzeng, 2007). Karar vercler bu yöntem sayesnde sonuç üzernde etkl olablme şansına da sahptrler (Görener, 2011). VIKOR yöntem aşağıdak adımları çerr (Tayyar ve Arslan, 2013): * 1. Adım: Her br krter çn alternatflern aldığı en y ( f ) ve en kötü ( f ) değerler belrlenr, ( 1, 2,..., n) Eğer krter fayda krter se: çn; f max f, f mn f, (3) * Eğer krter malyet krter se: f mn f, f max f, (4) * 2. Adım: w krter ağırlıklarını göstermek üzere her br alternatf çn ve R değerler hesaplanır. ( 1, 2,..., ) n * * ( ) / ( ) 1 S w f f f f (5) S R w f f f f * * max ( ) / ( ) (6) 260

7 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 3. Adım: Her br alternatf ( 1, 2,..., ) çn Q değer hesaplanır. Q v S S S S v R R R R (7) * * * * ( J ) / ( ) (1 )( ) / ( ) * Eştlk (7) de S mn S ken S max S olup R * mn R ken se R max R J değerlern fade eder. Ayrıca v fades en yüksek grup faydasının ağırlığı olup (1-v) se kşsel pşmanlığın ağırlığıdır. Uzlaşma ancak v >0.5 üyelern çoğunluk oyu, v=0.5 fkr brlğ ya da v<0.5 veto le üç şeklde sağlanablr (Oprcovc ve Tzeng, 2007). Genellkle maksmum grup faydasının ağırlığı çn v=0.5 değer kullanılır (Lxn vd., 2008). 4. Adım: Elde edlen S, R ve Q değerler küçükten büyüğe doğru sıralanır. S, R ve Q değerlernn sıralamaları yapılır ve sıralamalar elde edlr. 5. Adım: Q değerler küçükten büyüğe doğru sıralanır. En yqdeğerne sahp alternatfn seçleblmesnn k şartı vardır. Koşul 1 - Kabul edleblr avanta: En y ve en yye yakın seçenek arasında belrgn br fark olduğunun kanıtlanmasını çeren koşuldur. Q( A ) Q( A ) DQ (8) (2) (1) (8) numaralı eştszlkte A(1) en y alternatf, A(2) se en y knc alternatf temsl etmektedr. 1 DQ J 1 (9) (9) numaralı eştlkte J alternatf sayısını fade etmektedr. J 4 olması durumunda DQ 0.25 alınablr. En y lk k alternatf arasındak fark ne kadar fazla se en y alternatf seçmenn daha kolay olacağı söyleneblr (Tayyar ve Arslan, 2013). Koşul 2 - Kabul edleblr stkrar: Br alternatfn en y olduğunu söyleyeblmek çn en yüksek Q değerne sahp olmasının yanı sıra S ya da R değerlernn en az brnde de en y alternatf olması gerekr. Böylece kararın stkrarlı olduğu kabul edlr. 261

8 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 Eğer koşullardan br sağlanmıyorsa aşağıdak uzlaşık çözümler önerlr (Ersoylu, 2011). Eğer Koşul 2 sağlanmıyorsa A(1) ve A(2) alternatfler uzlaşık çözümdür. Eğer Koşul 1 sağlanmıyorsa A (1), A (2),, A( M ) alınarak eştszlk şu şeklde fade edlr. ( M ) (1) alternatfler dkkate Q( A ) Q( A ) DQ (10) Uzlaşık çözüm kümesnde Q değerlerne göre sıralama yapılır. En y alternatf Q değerlernden mnmum değer alandır (Oprcovc ve Tzeng, 2004). TEDARİKÇİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNELİK UYGULAMA Problemmzn yapısına uygun olarak lk önce amaç belrlenmştr. Bu amacı gerçekleştreceğ düşünülen alternatf tedarkçler tespt edlmştr. Ana krterler ve bunların alt krterlernn tesptyle hyerarşk yapı oluşturulmuştur. Çalışmada AHP yöntem le ana ve alt krter ağırlıkları belrlenmş, VIKOR yöntemyle nha sıralamalara ulaşılmıştır. Karar Krterlernn Belrlenmes Frmada tedarkç seçmnde kullanılacak krterlern tespt çn tedarkç seçm le lgl lteratür ncelendğnde tedarkç seçmnde en çok kullanılan krterler tespt edlmştr. Krterler tekstl sektöründe uzmanlaşmış 4 kşden oluşan ekbn görüşler alınarak tespt edlmştr. Ayrıca bu krterlern alt krterler de belrlenmştr. Şekl 1 de problemn hyerarşk yapısı gösterlmştr. 262

9 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Şekl 1: Hyerarşk Yapı Tedarkç Değerlendrme Malyet (0.135) Kalte (0.196) Teslmat (0.377) Profl (0.107) Esneklk (0.186) Brm Fyat (0.719) Taşıma Malyet (0.281) Kusur Oranı (0.167) Kalte Sorununu Çözümleme (0.391) Ürün Kaltes (0.435) Teslmat Zamanına Uyma (0.714) Teslmat Mktarına Uyma (0.286) Tedarkçnn Fnansal yapı (0.169) Tedarkçnn İmaı (0.236) Yetenek ve Kapastes (0.596) Garant (0.328) Satış Sonrası Hzmetler (0.672) 1. Tedarkç (A) 2. Tedarkç (B) + 3. Tedarkç (C) 4. Tedarkç (D) 5. Tedarkç (E) Amaç Ana Krterler Alt Krterler Alternatfler AHP le Krter Ağırlıklarını Belrleme Uygulama, Uşak lndek br tekstl frmasında gerçekleştrlmştr. İşletmenn sahb, satın alma müdürü ve k şef hem tedarkç seçmnde yararlanılan krterler hem de beş tedarkç adayını değerlendrmşlerdr. Çalışmada 263

10 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 5 ana krter le bunlara at alt krterlerden yararlanılmıştır. Ana krterler malyet, kalte, teslmat, profl ve esneklk şeklnde 5 tanedr. Malyet ana krterne lşkn alt krterler brm fyat ve taşıma malyet; kalte ana krterne lşkn alt krterler kusur oranı, kalte sorununu çözme ve ürün kaltes; teslmat ana krterne lşkn alt krterler teslmat zamanı ve teslmat mktarı; profl alt krterler yetenek ve kapaste, fnansal yapı ve ma; esneklk ana krterne lşkn alt krterler se garant ve satış sonrası hzmetlerdr. Tablo 3-8 dek değerler karar verclern yaptıkları değerlendrmelern geometrk ortalamaları alınarak bulunmuş değerlerdr. Çalışmada Expert Choce 9.0 programı kullanılarak değerlendrmeler yapılmıştır. Tablo 3 te ana krterlern kl karşılaştırmaları verlmştr. Buna göre en öneml krter %37.7 le teslmattır. Dğer krterlern önem sıralaması se % 19.6 le kalte, % 18.6 le esneklk, % 13.5 le malyet ve % 10.7 le profl krterdr. Tablo 3: Yararlanılan Ana Krterlern İkl Karşılaştırılması Malyet Kalte Teslmat Profl Esneklk Önem ağırlığı Malyet Kalte 1/ Teslmat 1/0.41 1/ Profl 1/0.87 1/3.25 1/ Esneklk 1/0.70 1/2.12 1/3 1/ TO: 0.05 Malyet krterne lşkn alt krterlern kl karşılaştırılmaları Tablo 4 te gösterlmştr. Buna göre karşılaştırmalar tutarlı olup (T.O= 0.00) ürün brm fyatı % 71.9, taşıma malyet se % 28.1 önem düzeyne sahptr. Tablo 4: Malyete İlşkn Alt Krterlern İkl Karşılaştırılması Brm fyat (K1) Taşıma Malyet (K2) Önem ağırlığı Brm fyat (K1) Taşıma Malyet (K2) 1/ TO: 0.00 Tablo 5 te kalteye lşkn alt krterlern kl karşılaştırılması verlmştr. Tutarlı olduğu görülen karşılaştırmalar sonucunda ürün kaltes % 44.2, kalte sorununu çözme % 39.1 ve kusur oranı % 16.7 önem ağırlığına sahptr. Tablo 5: Kalteye İlşkn Alt Krterlern İkl Karşılaştırılması Kusur oranı (K3) Kalte sorununu çözme (K4) Ürün kaltes (K5) Önem ağırlığı Kusur oranı (K3) Kalte sorununu çözme (K4) 1/ Ürün kaltes (K5) 1/1.13 1/ TO:

11 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Tablo 6 da teslmat ana krterne at alt krterlern karşılaştırılması verlmştr. Matrsn tutarlılık oranı 0.00 olup teslmat zamanı % 71.4 ve teslmat mktarı % 28.6 olarak hesaplanmıştır. Tablo 6: Teslmata İlşkn Alt Krterlern İkl Karşılaştırılması Teslmat zamanı (K6) Teslmat mktarı (K7) Önem ağırlığı Teslmat zamanı (K6) Teslmat mktarı (K7) 1/ TO: 0.00 Tedarkçnn proflne lşkn değerlendrmelerde kullanılan alt krterlern kl karşılaştırma sonuçları Tablo 7 de verlmştr. Buna göre yetenek ve kapaste % 59.6, ma % 23.6 ve fnansal yapı % 16.9 önem ağırlığına sahptr. Tablo 7: Profle İlşkn Alt Krterlern İkl Karşılaştırılması Fnansal yapı (K8) İma (K9) Yetenek ve kapaste (K10) Önem ağırlığı Fnansal yapı (K8) İma (K9) 1/ Yetenek ve kapaste (K10) 1/0.95 1/ TO: 0.02 Esneklk alt krterler Tablo 8 de görüldüğü gb satış sonrası hzmetler (0.672) ve garant (0.328) olarak sıralanmıştır. Tablo 8: Esneklğe İlşkn Alt Krterlern İkl Karşılaştırılması Garant (K11) Satış sonrası hzmetler (K12) Önem ağırlığı Garant (K11) Satış sonrası hzmetler (K12) 1/ TO: 0.00 VIKOR Yöntem le Sıralamanın Belrlenmes Çalışmanın bu kısmında Şekl 1 de AHP yöntem le bulunan alt krter ağırlıkları VIKOR yöntemyle problemn çözümünde kullanılmıştır. Karar vercler her br alternatf alt krterler çerçevesnde değerlendrmşlerdr. Tablo 10 da K1, K2, K3 ve K8 tedarkçlerden elde edlen verlern ortalamasının alınmasıyla elde edlmş dğer krterler se sayısal değer almadığı çn Tablo 9 dak ölçek yardımıyla değerlendrlmştr. Çalışmada yararlanılan krterler fayda krter olduğundan Tablo 11 dek değerler (8) numaralı eştlk kullanılarak hesaplanmıştır. 265

12 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 Tablo 9: Değerlendrlmelerde Kullanılan Ölçek Dlsel fade Çok Kötü 1 Kötü 2 Orta 3 İy 4 Çok İy 5 Değer Tablo 10: Alt Krterlere Göre Alternatflern Aldığı Değerler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 A B C D E Tablo 11: Alt Krterlern En İy ve En Kötü Değerler K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 f* f Eştlk (5) le S, Eştlk (6) le R ve Eştlk (7) le Q değerler hesaplanmıştır. Eştlk (7) de v değerler sırasıyla 0, 0.25, 0.5, 0.75 ve 1 olarak alınmış ve elde edlen Q değerlerne göre alternatflern sıralamasında değşklk olablmektedr (Göktürk vd., 2011). Tablo 12 elde edlen S, R ve Q değerler le Tablo 13 tek alternatf sıralamalarına bakılarak koşul 1 ve koşul 2 nn sınaması yapılmıştır. Böylece uzlaşık çözüme ulaşıldığı görülmüştür. Tablo 12: Alternatf Tedarkçlern S, R ve Q Değerler S R Q (v=0) (v=0.25) (v=0.5) (v=0.75) (v=1) A B C D E

13 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Tablo 13: Duyarlılık Analz Sonuçları S değer çn sıralama R değer çn sıralama Q değer çn sıralama (v=0) (v=0.25) (v=0.5) (v=0.75) (v=1) A B C D E Koşul 1: Eştlk (8) kullanılarak yapılan hesaplamalarda DQ değer 0.25 alınmıştır (DQ=1/(5-1)). v = 0 durumu çn olduğundan avanta koşulu sağlanmaktadır. B tedarkçsnn avantalı olduğu söyleneblr. v = 0.25 durumu çn olduğundan avanta koşulu sağlanmaktadır. B tedarkçsnn avantalı olduğu söyleneblr. v = 0.5 durumu çn olduğundan avanta koşulu sağlanmaktadır. B tedarkçsnn avantalı olduğu söyleneblr. v = 0.75 durumu çn <0.25 olduğundan avanta şartı gerçekleşmemektedr. v = 1 durumu çn <0.25 olduğundan avanta şartı gerçekleşmemektedr. Eştlk (10) le yapılan değerlendrmede uzlaşık çözümün olduğu ve B, E, A tedarkçlernn C ve D tedarkçlerne göre avantalı olduğu bulunmuştur. Koşul 2: Q değerlerne göre yapılan sıralamada B tedarkçs en y değer olan tedarkçdr. B tedarkçs S ve R değerlernde de en y tedarkç olduğundan B tedarkçs seçm stkrar şartını sağlamaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Çalışmada, tekstl sektöründe faalyet gösteren br frmanın tedarkç seçm problem ncelenmş ve probleme br entegre model le çözüm önerlmştr. Entegre model de AHP le VIKOR yöntemler yer almıştır. Karar krterlernn önem ağırlığının belrlenmesnde AHP yöntem, alternatflern değerlendrlmesnde se VIKOR yöntem kullanılmıştır. Çalışmada AHP nn kullanılmasının nedenler problemn çok sayıda krter barındırması; yöntemn grup kararı alma teknklerne elverşl olması; kullanışlı, bast ve etkn br teknk olması şeklnde özetleneblr. VIKOR yöntemnn kullanılma nedenler se karar verme problemnn çözümünde karar verclern sürece katkısını arttırarak doğablecek çatışmaların önüne geçmes ve daha doğru kararlar verleblmesn kolaylaştırmasıdır. VIKOR yöntemnde avanta koşulu sağlanamadığında uzlaşık çözümlern sunulması ve alternatfler çn kl karşılaştırmalar yapılmasına gerek kalmadan da aynı önem sıralamasına ulaşılabldğ çn böyle karar verme problemlerne daha kolay adapte olablen br yöntemdr. 267

14 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 Elde edlen sonuçlara göre teslmat ana krter en yüksek ağırlığa sahp krterdr. Çalışmanın knc sırada en öneml krter kaltedr. Bu krterler sırasıyla esneklk, malyet ve profl ana krterler takp etmektedr. Malyet ana krternn ağırlıkla dördüncü sırada yer alması lgnç sonuçlardan br olmuştur. Teslmat ana krternn ağırlıkla belrleyclğnn yüksek olması dğer lgnç sonuç olarak görülmüştür. Bunun nedennn uygulamanın yapıldığı frmanın yer aldığı sektörün özellklernden kaynaklanmış olableceğ düşünülmektedr. Teslmat krternn alt krterler mukayese edldğnde teslmat zamanının ötek alt krtere göre daha ehemmyetl olduğu görülmektedr. Aynı şeklde dğer öneml alt krterler, malyet krternde brm fyat; esneklk krternde satış sonrası hzmetler; profl krternde yetenek ve kapaste; kalte krternde se ürün kaltesdr. Önerlen entegre yöntemle yapılan değerlendrmeler sonucunda Tedarkç- B en y alternatf olmuştur. Onu sırasıyla Tedarkç-E, Tedarkç-A, Tedarkç-C ve Tedarkç-D zlemştr. Buna göre frma üretmde kullanacağı hammaddey öncelkle Tedarkç-B den karşılayablr. Dğer tedarkçler arasında se Tedarkç- E ve Tedarkç-A le çalışmak daha avantalıdır. Sonuç olarak, mevcut tedarkçler arasından en ysn belrlemek amacıyla önerlen entegre yöntem, esnek br yöntem olması sebebyle yen krterler ve alternatfler eklenmesne olanak sağlamaktadır. Bu yöntemn, frmaların halen ş yaptıkları tedarkçlern değerlendrmesnde kullanılableceğ gb lerde ş yapılablecek tedarkçlern belrlenmesnde de kullanılableceğ düşünülmektedr. Böylece çalışmada AHP ve VIKOR yöntemlernn entegre olarak tedarkç seçm problemlernde kullanılablrlğ ortaya çıkmıştır. Çalışma Uşak lndek br tekstl frmasında yapıldığı çn sonuçları genellemek pek doğru br yaklaşım olmayablr. Araştırmada kullanılan krterler değştğnde, karar vercler farklılaştığında veya farklı br sektördek br frmada uygulama yapıldığında bulguların değşmes muhtemeldr. Gelecekte yapılacak çalışmalar çn bulanık AHP ve bulanık VIKOR yöntemler kullanılarak yen çözüm modeller gelştrleblr. Ayrıca dğer ÇKKV yöntemler kullanılarak sonuçlar karşılaştırılablr. KAYNAKÇA Agarwal, P., Saha M., Mshra, V., Bag, M. ve Sngh, V. (2011). A revew of mult-crtera decson makng technques for suppler evaluaton and selecton. Internatonal Journal of Industral Engneerng Computatons, 2 (4): Aguezzoul, A. (2013). Overvew on 3PL selecton problem. D. Folnas (Ed.) Outsourcng Management for Supply Chan Operatons and Logstcs Servces: İçnde ABD: IGI Global. 268

15 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Amn, S. H., Razm, J. ve Zhang, G. (2011). Suppler selecton and order allocaton based on fuzzy SWOT analyss and fuzzy lnear programmng. Expert Systems wth Applcatons, 38 (1): Arıkan, F. ve Küçükçe, Y. S. (2012). Satın alma faalyet çn br tedarkç seçm - Değerlendrme problem ve çözümü. Gaz Ünverstes Mühendslk ve Mmarlık Fakültes Dergs, 27 (2): Boer, L. D., Labro, E. ve Morlacch, P. (2001). A revew of methods supportng suppler selecton. European Journal of Purchasng & Supply Management, 7 (2): Chang, B., Chang, C-W. ve Wu, C-H. (2011). Fuzzy DEMATEL method for developng suppler selecton crtera. Expert Systems wth Applcatons, 38 (3): Chen, Y-H., Wang, T-C. ve Wu, C-Y. (2011). Strategc decsons usng the fuzzy PROMETHEE for IS outsourcng. Expert Systems wth Applcatons, 38 (10): Dckson, G. W. (1966). An analyss of vendor selecton systems and decsons. Journal of Purchasng, 2 (1): Ecer, F. ve Küçük, O. (2008). Tedarkç seçmnde analtk hyerarş yöntem ve br uygulama. Atatürk Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, 11 (1): Ersoylu, İ. (2011). Bulanık VIKOR ve bulanık AHP yöntemler le performans ölçümü: Havacılık ve Uzay Teknololer Ensttüsü ne öğrenc seçm. Yayınlanmamış Yüksek Lsans Tez. Hava Harp Okulu Komutanlığı, Havacılık ve Uzay Teknololer Ensttüsü, İstanbul. Fazlollahtabar, H., Mahdav, I., Ashoor, M. T., Kavan, S. ve Mahdav- Amr, N. (2011). A mult-obectve decson-makng process of suppler selecton and order allocaton for mult-perod schedulng n an electronc market. The Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, 52 (9): Ferrera, L. ve Borensten, D. (2012). A fuzzy-bayesan model for suppler selecton. Expert Systems wth Applcatons, 39 (9): Gencer, C. ve Gürpınar, D. (2007). Analytc network process n suppler selecton: A case study n an electronc frm. Appled Mathematcal Modellng, 31 (11): Ghodsypour, S. H. ve O Bren, C. (1998). A decson support system for suppler selecton usng an ntegrated analytc herarchy process and lnear programmng. Internatonal Journal of Producton Economcs, 56-57: Göktürk, İ. F., Eryılmaz, A. Y., Yörür, B. ve Yuluğkural, Y. (2011). Br şletmenn tedarkç değerlendrme ve seçm problemnn çözümünde AAS ve 269

16 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 VIKOR yöntemlernn kullanılması. Dumlupınar Ünverstes Fen Blmler Dergs, (25): Görener, A. (2011). Bütünleşk ANP-VIKOR yaklaşımı le ERP yazılımı seçm. Havacılık ve Uzay Teknololer Dergs, 5 (1): Güngör, A., Coşkun, S., Durur, G. ve Güner Gören, H. (2010). A suppler selecton, evaluaton and re-evaluaton model for textle retal organzatons. Tekstl ve Konfeksyon Dergs, 20 (3): Ho, W., Xu X. ve Dey, P. K. (2010). Mult-crtera decson makng approaches for suppler evaluaton and selecton: A lterature revew. European Journal of Operatonal Research, 202 (1): Kapar, K. (2013). Br üretm şletmesnde analtk hyerarş sürec le tedarkç seçm. Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 28 (1): Karaatlı, M., Ömürbek, N. ve Köse, G. (2014). Analtk hyerarş sürec temell TOPSIS ve VIKOR yöntemler le futbolcu performanslarının değerlendrlmes. Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, 29 (1): Küçük, O. ve Ecer, F. (2008). İmalatçı şletmelerde uygun tedarkç seçm: analtk hyerarş yöntem le br KOBİ uygulaması. Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, 22 (2): Lee, C. C. ve Ou-yang, C. (2009). A neural networks approach for forecastng the suppler s bd prces n suppler selecton negotaton process. Expert Systems wth Applcatons, 36 (2): Levary, R. R. (2008). Usng the analytc herarchy process to rank foregn supplersbased on supply rsks. Computers and Industral Engneerng, 55 (2): Ln, Y.-T., Ln, C.-L., Yu, H.-C., ve Tzeng, G.-H. (2010). A novel hybrd MCDM approach for outsourcng vendor selecton: A case study for a semconductor company n Tawan. Expert Systems wth Applcatons, 37 (7): Lu, F.-H. F. ve Ha, H. L. (2005). The votng analytc va herarchy process method for selectng suppler. Internatonal Journal of Producton Economcs, 97 (3): Lxn, D., Yng, L. ve Zhguang, Z. (2008). Selecton of logstcs servce provder based on analytc network process and VIKOR algorthm. ICNSC IEEE Internatonal Conference on Networkng, Sensng and Control, Bldr Ktabı: İçnde Nsan 2008, Sanya, Çn. 270

17 AHP-Vkor Entegre DEU Journal of GSSS, Vol: 18, Issue: 2 Oprcovc, S. (1998). Mult-crtera optmzaton of cvl engneerng systems. Belgrade: Faculty of Cvl Engneerng. Oprcovc, S. ve Tzeng, G. H. (2004). Compromse soluton by MCDM methods: A comparatve analyss of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operatonal Research, 156 (2): Oprcovc, S. ve Tzeng, G.-H. (2007). Extended VIKOR method n comparson wth outrankng methods. European Journal of Operatonal Research, 178 (2): Oprcovc, S. (2009). A compromse soluton n water resources plannng. Water Resources Management, 23 (8): Rush, A. M., Sontag, D., Collns, M. ve Jaakkola, T. (2010). On dual decomposton and lnear programmng relaxatons for natural language processng. In Proceedngs of the 2010 Conference on Emprcal Methods n Natural Language Processng: İçnde October 2010, MIT, Massachusetts, ABD. Hll. Saaty, T. L. (1980). The analytc herarchy process. New York: McGraw- Saaty, T. L. (1988). What s the analytc herarchy process? G. Mtra, H. J. Greenberg, F. A. Lootsma, M. J. Rkaert, H. J. Zmmermann (Ed.) Mathematcal Models of Decson Support: İçnde: Berln Hedelberg: Sprnger. Saaty, T. L. ( 2000). Fundamentals of decson makng and prorty theory wth the analytc herarchy process (Analytc Herarchy Process Seres, Vol. 6). Pttsburgh: RWS Publcatons. Saen, R. F. (2010). Developng a new data envelopment analyss methodology for suppler selecton n the presence of both undesrable outputs and mprecse data. Internatonal Journal of Advanced Manufacturng Technology, 51 (9-12): Sanaye, A., Fard, M. S. ve Yazdankhah, A. (2010). Group decson makng process for suppler selecton wth VIKOR under fuzzy envronment. Expert Systems wth Applcatons, 37 (1): Sanner, S. ve Boutler, C. (2012). Approxmate lnear programmng for frst-order MDPs. arxv preprnt arxv: Shaw, K., Shankar, R., Yadav, S. S., ve Thakur, L. S. (2012). Suppler selecton usng fuzzy AHP and fuzzy mult-obectve lnear programmng for developng low carbon supply chan. Expert Systems wth Applcatons, 39 (9):

18 Kara, İ., Ecer, F. DEÜ SBE Dergs, Clt: 18, Sayı: 2 Shemshad, A., Shraz, H., Toreh, M., ve Tarokh, M. J. (2011). A fuzzy VIKOR method for suppler selecton based on entropy measure for obectve weghtng. Expert Systems wth Applcatons, 38 (10): Soner Kara, S. (2011). Suppler selecton wth an ntegrated methodology n unknown envronment. Expert Systems wth Applcatons, 38 (3): Supçller, A. A. ve Çapraz, O. (2011). AHP-TOPSIS yöntemne dayalı tedarkç seçm uygulaması. Ekonometr ve İstatstk e-dergs, (13): ( ). Tahrr, F., Osman, M. R., Al, A., Yusuff, R. M., Esfandary, A. (2008). AHP aproach for suppler evaluaton and selecton n a steel manufacturng company. Journal of Industral Engneerng and Management, 1 (2): Tayyar, N. ve Arslan, P. (2013). Hazır gym sektöründe en y fason şletme seçm çn AHP ve VIKOR yöntemlernn kullanılması. Celal Bayar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs, 11 (1): Thruchelvam, S. ve Tookey, J. E. (2011). Evolvng trends of suppler selecton crtera and methods. Internatonal Journal of Automotve and Mechancal Engneerng, 4: Tseng, M.-L. (2011). Green supply chan management wth lngustc preferences and ncomplete nformaton. Appled Soft Computng Journal, 11 (8): Uygurtürk, H. ve Uygurtürk, H. (2014). Bütünleşk AHS-VIKOR yöntem le otel seçm. AİBÜ-İİBF Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, 10 (2): Wang, C., Ren, K. ve Wang, J. (2011). Secure and practcal outsourcng of lnear programmng n cloud computng Proceedngs IEEE INFOCOM: İçnde Nsan 2011, Shangha, Çn. Wnd, Y. ve Saaty, T. L. (1980). Marketng applcatons of the analytc herarchy process. Management Scence, 26 (7): Wu, T. ve Blackhurst, J. (2009). Suppler evaluaton and selecton: An augmented DEA approach. Internatonal Journal of Producton Research, 47 (16): Xu, J. ve Yan, F. (2011). A mult-obectve decson makng model for the vendor selecton problem n a bfuzzy envronment. Expert Systems wth Applcatons, 38 (8): Yılmaz, E. (2012). Bulanık AHP-VIKOR bütünleşk yöntemyle tedarkç seçm. Marmara Ünverstes İ.İ.B. Dergs, 33 (2):

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY

TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY DA Kerem Toker da, uygun alternat - d mod sonucunda, karayolu - denzyolu - Anahtar Kelmeler: TRANSPORTATION MODE SELECTION THROUGH LOGISTICS MANAGEMENT: AN APPLICATION IN THE TEXTILE INDUSTRY ABSTRACT

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ ANALİZİNDE BULANIK AHP VE BULANIK VIKOR YÖNTEMLERİ İLE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ RISK EVALUATING BY FUZZY AHP AND FUZZY VIKOR METHODS IN FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever

Yrd. Doç. Dr. Kemal Vatansever Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Tedarkç Seçm Kararlarında Bulanık TOPSIS Yöntemnn Kullanımı ve Br Uygulama Use of Fuzzy TOPSIS Method n Suppler Selecton

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 13, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13, pp. 206-216 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ İKİ AŞAMALI STRATEJİK TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Al İhsan ÖZDEMİR * Arş. Gör. Neşe Yalçın SEÇME ** ÖZET İşletmeler açısından tedarkç seçmnn uzun sürel şbrlğ çnde

Detaylı

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI

SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 1-18 SİMÜLASYON İLE BÜTÜNLEŞİK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME: BİR HASTANE ACİL DEPARTMANI İÇİN SENARYO SEÇİMİ UYGULAMASI Muhammet GÜL

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi

TOPSIS Metodu Kullanılarak Kesici Takım Malzemesi Seçimi Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 9, No: 3, 2012 (35-42) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 9, No: 3, 2012 (35-42) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:1304-4141 Makale

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 24-223, 200 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales FUZZY CHOQUET INTEGRAL APPROACH FOR MULTI CRITERIA

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 28, 224-234, 2010 PhD Research Artcle / Doktora Çalışması Araştırma Makales APPLICATION OF ADAPTIVE NEURO FUZZY INFERENCE SYSTEM

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(1) (2006) Available online at www.e-lse.org Electronc Letters on Scence & Engneerng ) 6) Avalable onlne at www.e-lse.org An Approxmaton to Multsource Suppler Selecton Problem usng Extended Fuzzy AHP and GA Bars Yuce, Ibrahm Dokuzer Sakarya Unversty,

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ

YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 5 Bahar 009/ s. 3-6 YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİNİN GERÇEK OPSİYON DEĞERLEME MODELİYLE ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK DEĞERLEMESİ A. Çağrı TOLGA, Cengz KAHRAMAN

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA

SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELİRLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA SERMAYE KISITLARI ALTINDA HEDEF PROGRAMLAMA VE BULANIK HEDEF PROGRAMLAMANIN EN İYİ FİYAT BELLEME SÜREÇLERİNDE KULLANILMASI VE B UYGULAMA Melke Güngör Dokuz Eylül Ünverstes Ekonometr ABD Y.Lsans melkegungorr@gmal.com

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır.

kadar ( i. kaynağın gölge fiyatı kadar) olmalıdır. KONU : DUAL MODELİN EKONOMİK YORUMU Br prmal-dual model lşks P : max Z cx D: mn Z bv AX b AV c X 0 V 0 bçmnde tanımlı olsun. Prmal modeln en y temel B ve buna lşkn fyat vektörü c B olsun. Z B B BB c X

Detaylı

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET

BALİ-GENCER AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ. Özkan BALİ 1 Cevriye GENCER 2 ÖZET AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ Özkan BALİ Cevrye GENCER ÖZET Çalışmada, br karar problem olarak Kara Harp OkuluKHO) na öğretm elemanı seçm ele alınmış ve

Detaylı

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi

Afet Sonrası Hizmet Verecek Ekiplerin Konuşlanma Yerlerinin Belirlenmesi 2016 Publshed n 4th Internatonal Symposum on Innovatve Technologes n Engneerng and Sccene 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) Afet Sonrası Hzmet Verecek Ekplern Konuşlanma Yerlernn Belrlenmes

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ OPTİMİZASYONUNDA KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI İLE BETON KATKI MALZEMESİ ÜRETİMİNE YÖNELİK BİR YATIRIM MODELİ UYGULAMASI Semh COŞKUN Endüstr Mühendslğ Bölümü Pamukkale Ünverstes

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI

BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI BULUT TEKNOLOJ S F RMALARININ BULANIK AHP MOORA YÖNTEM KULLANILARAK SIRALANMASI Bahad r Fath YILDIRIM.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. Onur ÖNAY.Ü. letme Fakültes Say sal Yöntemler ABD. ÖZET Bulut

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME PROBLEMLERİNDE ARAS YÖNTEMİ Makale Sunum Tarh : 02.03.2015 Yayına Kabul Tarh : 27.03.2015 Bahadır Fath YILDIRIM Araştırma Görevls Kafkas Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal

Detaylı

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet

ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE NOVO. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 0.0.00 Clt:, Sayı: 4, Yıl: 00, Sayfa: -74 Yayına Kabul Tarh: 7.0.0 ISSN: 0-84 ÇOK AMAÇLI DOĞRUSAL PROGRAMLAMADAN SİSTEM TASARIMINA: DE

Detaylı

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA

BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gaz Unv. Clt 22, No 4, 855-862, 2007 Vol 22, No 4, 855-862, 2007 BULANIK AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ İÇİN ÇOK AMAÇLI GENETİK ALGORİTMA İzzettn TEMİZ ve

Detaylı

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI

ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 4x4 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Süleyman Demrel Ünverstes Vzyoner Dergs ÜLKE KAYNAKLARININ VERĠMLĠ KULLANIMI: 44 ARAMA VE KURTARMA ARACI SEÇĠMĠNDE AHS VE TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN UYGULAMASI Yük End Müh Yusuf ŞAHİN Arş Gör Hasan AKYER ÖZET

Detaylı

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması*

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Altı Sigma Projeleri Seçiminde Uygulanması* Busness and Economcs Research Journal Volume 7 Number 2 2016 pp. 167-201 ISSN: 1309-2448 DOI Number: 10.20409/berj.2016217536 Bulanık Çok Krterl Karar Verme Yöntemlernn Altı Sgma Projeler Seçmnde Uygulanması*

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Internatonal Journal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 159-170 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstraton, Economy, Econometrcs, Fnance,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Clt 10, Yıl 10, Sayı 1, 2014 The Internatonal Journal of Economc and Socal Research, Vol. 10, Year 10, No. 1, 2014 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS ve VIKOR

Detaylı

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI?

ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Gaz Ünverstes Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs 9 / 2 (2007). 6-80 ÜYELĐK FONKSĐYONU OLARAK ÜÇGEN BULANIK SAYILAR MI YAMUK BULANIK SAYILAR MI? Fath ECER Öz: Fuzzy TOPSIS (Technque for Order Preference

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI

BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI BİR UN FABRİKASINDA HEDEF PROGRAMLAMA UYGULAMASI Abdullah Oktay DÜNDAR * Muammer ZERENLER ** ÖZET İşletmeler günümüz rekabet ortamının çalkantılı doğasında faalyetlern sürdürürken, sahp oldukları kıt kaynakları

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI

MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-PROMETHEE YAKLAŞIMI Doğuş Ünverstes Dergs 12 (1) 2011 144-155 MALZEME TAŞIMA SİSTEMİ ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BULANIK-ROMETHEE YAKLAŞIMI EVALUATING MATERIAL HANDLING SYSTEM ALTERNATIVES USING FUZZY-ROMETHEE

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ

BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 25-27 Kasım 25 BULANIK ÇOK AMAÇLI HÜCRESELTASARIM PROBLEMİNİN İKİ AŞAMALI BULANIK PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ Feyzan ARIKAN Gaz

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences Çok ölçütlü karar verme yöntemler le atık bertaraf frması seçm Selecton of dsposal contractor by mult crtera decson

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ

ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE TEK ÇARPIMSAL SİNİR HÜCRELİ YAPAY SİNİR AĞI MODELİNİN EĞİTİMİ İÇİN ABC VE BP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Blm ve Teknoloj Dergs A-Uygulamalı Blmler ve Mühendslk Clt: 14 Sayı: 3 013 Sayfa: 315-38 ARAŞTIRMA MAKALESİ/RESEARCH ARTICLE Faruk ALPASLAN 1, Erol EĞRİOĞLU 1, Çağdaş Hakan ALADAĞ,

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF

TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF TÜRK KAMU İHALE KANUNUNDA FİYAT İLE BİRLİKTE FİYAT DIŞI UNSURLARIN DA DİKKATE ALINDIĞI İHALE VE KAZANAN TEKLİF Necdet ÖZÇAKAR, 1 Istanbul Ünverstes İşletme Fakültes, Üretm Yönetm Ana Blm Dalı Halm YURDAKUL

Detaylı

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme

Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sistemi seçiminde bulanık çok ölçütlü karar verme tüdergs/d mühendslk Clt:10, Sayı:1, 68-80 Şubat 011 Çok noktadan bağlı tanker-şamandıra bağlama sstem seçmnde bulanık çok ölçütlü karar verme Ayhan MENTEġ *, Ġsmal Hakkı HELACIOĞLU İTÜ Fen Blmler Ensttüsü,

Detaylı

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması Çukurova Ünverstes İİBF Dergs Clt:20. Sayı:1. Hazran 2016 ss.127-147 Türk Sgortacılık Sektöründe Çok Krterl Karar Verme Teknkler (ÇKKV) le Perormans Ölçümü: BİST ygulaması Perormance Measurement n Turksh

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği Yayın Gelş Tarh: 22.11.2014 Dokuz Eylül Ünverstes Yayın Kabul Tarh: 05.01.2015 İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Onlne Yayın Tarh: 30.06.2015 Clt:30, Sayı:1, Yıl:2015, ss. 79-113 Çok Krterl Karar Verme

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ

TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ TESİS YERİ SEÇİMİNDE FARKLI BİR YAKLAŞIM: BULANIK ANALİTİK SERİM SÜRECİ Aşkın ÖZDAĞOĞLU (*) Özet: Kuruluş yer seçm br frma çn en öneml kararlardan brdr. Yönetm kademesndek kşler seçm yaparken ster stemez

Detaylı

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK

15 th ISEOS PROCEEDINGS BOOK 15 th ISEOS PROEEDINGS BOOK 15 th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research and Statstcs 22-25 May 2014 Suleyman Demrel Unversty 15th Internatonal Symposum on Econometrcs, Operatons Research

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 16 Sayı: 48 sh. 61-75 Eylül 2014 KRİL SÜRÜSÜ ALGORİTMASI İLE ATÖLYE ÇİZELGELEME (JOB SHOP SCHEDULING WITH KRILL HERD ALGORITHM) İlker GÖLCÜK

Detaylı

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET

Genetik Algoritma ile İki Boyutlu Şekil Yerleştirme ÖZET Genetk Algortma le İk Boyutlu Şekl Yerleştrme Metn Özşahn 1 ve Mustafa Oral 2 1) Çukurova Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü Endüstr Mühendslğ Bölümü, Adana, Turkey 2 Çukurova Ünverstes Blgsayar Mühendslğ Bölümü,

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs H. U. Journal of Educaton 292, 129-143 [Nsan 2014] A Mult Crtera Approach For Statstcal Software Selecton n Educaton Eğtmde İstatstksel Yazılım Seçmne Çok Krterl

Detaylı

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ

KOLLUK KUVVETLERİNİN HİZMET ÜRETİM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ: BÜTÜNLEŞİK ARAÇ ATAMA MODELİ The Journal of Academc Socal Scence Studes Internatonal Journal of Socal Scence Do number:http://dx.do.org/10.9761/jasss3111 Number: 40, p. 463-483, Wnter I 2015 Yayın Sürec Yayın Gelş Tarh Yayınlanma

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı

Ürün geliştirme sürecinde çok amaçlı karar verme yaklaşımı tüdergs/d mühendslk Clt:5, Sayı:6, 15-26 Aralık 2006 Ürün gelştrme sürecnde çok amaçlı karar verme yaklaşımı Sadettn Emre ALPTEKİN, Ethem TOLGA İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, Mühendslk Yönetm Programı, 34469,

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI

TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI 2403 TAKIM LİDERİ SEÇİMİNDE BULANIK KALİTE FONKSİYONU AÇINIMI MODELİ UYGULAMASI APPLICATION OF A FUZZY QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT MODEL FOR TEAM LEADER SELECTION ÖZET A. Fahr ÖZKÖK *, Orkun KOZANOĞLU

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı