Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 "Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.". Mustafa Kemal ATATÜRK 01

3 Gençliðe Hitabe Ey Türk gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þerâitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve Cumhuriyeti ne kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, þahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düþmüþ olabilir.. Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte, bu ahval ve þerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyeti ni kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim Mustafa Kemal Atatürk

4 Önsöz Sevgili Gençler, Ýlköðretimden bugüne deðin çýktýðýnýz eðitim merdivenlerinin bu son basamaðýnda, hayatýnýzýn en önemli kararýný verme arifesindesiniz. Birçoðunuz ailenizden ve arkadaþlarýnýzdan ayrýlarak yeni bir hayata baþlayacaksýnýz. Ýstanbul Üniversitesi, bu yeni hayatýnýzda sizi her alanda destekleyen öðrenci merkezli eðitim anlayýþýyla, Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý; düþünen, tartýþan ve yeni fikirler üreten bireyler olarak yetiþmenizi amaçlamaktadýr. Ülkemizin en önemli eðitim ve kültür merkezlerinden biri olan Ýstanbul Üniversitesi, 550 yýlý aþkýn birikim ve deneyimiyle yeni çaðdan bilgi çaðýna kadar uzanan evrensel kültürün temsilcisidir. Farklý kültürleri birleþtiren bu evrensel okul, sizlere sunduðu sosyal, kültürel ve bilimsel imkânlarla sadece üniversite mezunu olmanýzý deðil, ayný zamanda birçok konuda fikir üretebilen, bilimsel ve eleþtirel bakýþ açýsýný geliþtirmiþ birer aydýn olarak toplumda bilgiyi yaygýnlaþtýrmanýzý da amaçlamaktadýr.. Üniversitelerin diðer önemli iþlevlerinden biri de, öðrencilerini en iyi þekilde iþ yaþamýna hazýrlamaktýr. Öðrencilerimizin, mezuniyetten sonra baþarýlý ve mutlu birer insan olmalarýný amaçlayan Ýstanbul Üniversitesi, katýlýmcý ve paylaþýmcý eðitim anlayýþýný benimsemiþ öðretim üyesi kadrosunu teknolojiyle birleþtirerek öðrencilerini geleceðe en iyi þekilde hazýrlamaktadýr. Yýllarca, Ülkemizde, 17 fakülte, 13 yüksekokul ve 15 enstitüsüyle Cumhuriyet Üniversitelerinin akademisyenlerini yetiþtiren Ýstanbul Üniversitesi, kamuya ve özel sektöre yetiþtirdiði nitelikli insanlarla ülkemize hizmet etmiþ, bundan sonra da hizmet etmeye devam edecektir. Ýstanbul Üniversitesinde buluþmak umuduyla, bundan sonraki yaþamýnýzda saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim. Prof. Dr. Mesut PARLAK Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak

5 Ýçindekiler Önsöz Dünden Bugüne Ýstanbul Üniversitesi Kampüslerimiz Barýnma Olanaklarý Kütüphane Hizmetleri Bilimsel Araþtýrma Olanaklarý Danýþmanlýk Hizmetleri Burslar ve Ekonomik Olanaklar Teknolojik Destek Saðlýk Hizmetleri Sosyal Olanaklar ve Beslenme Sportif Etkinlikler Kültürel Etkinlikler Bölüm Taban Puanlarý Öðretim Elemanlarý, Ýdari Personel ve Öðrenci Sayýlarý Çift Anadal ve Yandal Programlarý Ýstanbul Üniversitesi Öðrenci Konseyi Yüksek Lisans ve Doktora Eðitimi Ýstanbul Üniversitesi Lisansüstü Öðrenci Sayýlarý Yabancý Dil Desteði Yurt Dýþý Eðitim Desteði Ýstanbul Üniversitesinin Anlaþma Yaptýðý Üniversiteler Ýletiþim Bilgileri

6 Dünden Bugüne Ýstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yýlýnda, Ýstanbul'u fethinin hemen ardýndan faaliyete geçen Zeyrek Menderesesi ile daha sonra kurulan Sahn-ý Seman (Fatih Camii etrafýndaki medreseler) Medreseleriyle yüksek öðretime baþlanmýþtýr.. Yükselme ve geniþleme dönemlerinde kurulan Beyazýt, Yavuz ve Kanuni Süleyman Medreseleri, dönemlerinin hukuk, edebiyat, ilahiyat ve tabii bilimler okutulan görkemli üniversiteleri sayýlýrken; duraklama ve gerileme dönemlerinde, gözlem ve deneyi reddeden, akýlcý ve bilimsel özellik ve güçlerini yitirmiþ kurumlar olarak Osmanlý Devleti nin kaderini paylaþmýþ, benzer süreci yaþamýþlardýr.. Islahat ve Tanzimat'ýn Batýlýlaþma hareketi eðitim kurumlarýna da yansýmýþ, bilgisizlik her alanda yenilmiþliðin sebebi olarak ortaya konmuþtur. "Ýlerleme ancak ilim ile gerçekleþebilir" ilkesinden hareket edilerek 23 Temmuz 1846'da, Avrupai tarzda bütün ilimlerin okutulacaðý Darülfünun (Fenlerevi) açýlmasýna karar verilmiþti tarihinde konferanslar tarzýnda baþlanan derslerde baþarýsýz olunmuþtu. 20 Þubat 1870'te, bu kez "Darülfünun-u Osmani" adýyla Modern ilim anlayýþýna ve düzeyine ulaþmak beklentisi içinde, üniversite ikinci kez açýlmýþtýr. Ancak öðretim kadrosu ve kitap yetersizliði ile lise mezunu öðrencilerin bulunmamasý dolayýsýyla 1873 te bu giriþim sonuç vermemiþtir. Üçüncü evre, 1874 te Galatasaray Binasýnda edebiyat, hukuk ve mühendislik (Turuk ve meabir) fakültelerinden oluþan Darülfünun-u Sultani nin açýlmasýyla baþlamýþtýr. Derslerin Türkçe ve Fransýzca okutulduðu bu kurum hakkýnda 1881'den sonra resmi kayýtlarda hiçbir belge ve bilgiye rastlanmamaktadýr.. Ancak, üç dönem mezun verdikten sonra, 20 yýl süreyle ortadan kalktýðý bilinmektedir. II. Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýlý olan, 1 Eylül 1900'de, din, matematik ve edebiyat fakülteerinden oluþan IV. Darülfünun, Darülfünun-u Þahane (Devlet Üniversitesi) adýyla açýlmýþtýr. Ancak, hiçbir konuda özerkliði olmayan, istibdat yönetiminin sýký denetimi altýnda oluþturulmuþ, bir öðretim kurumu olarak tanýmlanmaktadýr. Nihayet, Meþrutiyet'in ilanýndan sonra Hukuk, Týp, Fen, Edebiyat ve Ýlahiyat Fakültelerinden oluþan Ýstanbul Darülfünununda 1911 tarihinde fakülte meclisleri kurularak özerk yönetime adým atýldý yýlýnda, yeni bir düzenlemeyle ilmi ve kýsmen yönetimsel özerkliðe kavuþtu. Ulusal Kurtuluþ Mücadelesinin ardýndan 1922 de idari özerklik verildi.. Yine bu dönemin önemli olaylarýndan biri de, döneminde Darülfünunun deðiþik bölümlerine yabancý bilim adamlarýnýn çaðrýlmasý ile Avrupa üniversiteleri seviyesinin yakalanmak istenmesiydi.. Akla ve bilime dayalý bir "kuruluþu" amaçlayan Genç Türkiye Cumhuriyeti ise "kurtuluþu" izleyen dönemde, 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayýlý Kanun'la Ýstanbul Darülfünunu tüzel kiþiliðini tanýmýþ, 7 Ekim 1925'de kurumun bilimsel ve yönetsel özerkliðini kabul etmiþ, medreseler "fakülte" statüsüne kavuþturulmuþtur. Darülfünunun ülkenin bilim merkezi olmasýný ve genç kuþaklarý Batý üniversiteleri düzeyinde yetiþtirmesini bekleyen Cumhuriyet, verdiði özerkliðin yaný sýra Darülfünunun bütçesini de ayýrtýp artýrmýþtýr. Çaðdaþ bilimselliðe ulaþma arayýþlarý çerçevesinde döneminde yabancý hocalarýn bir kez daha Ýstanbul'a çaðrýlmalarý da bu anlayýþýn bir ifadesidir. Politik otoritenin, toplumun ve her þeye raðmen Darülfünunun köklü deðiþim arayýþý, Ýsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche'ýn 1932 yýlý baþýnda bir reform önerisi hazýrlamak üzere çaðrýlmasýyla sonuçlandý. 29 Mayýs 1932'de hükümete sunulan rapor esas alýnarak 1933'te çýkarýlan 2252 sayýlý yasayla TBMM, Darülfünunu ve ona baðlý bütün kurumlarý kadro ve örgütüyle laðvedip Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Ýstanbul'da yeni bir üniversite kurmasýný kabul etti. Ýstanbul Üniversitesi, 1 Aðustos 1933'de yeni bir kadro ve yapýyla tekrar açýldý. Cumhuriyet 10. yýlýný kutlarken, 1 Kasým 1933'de Ýstanbul Üniversitesi "ilk ve tek" üniversite olarak eðitime baþladý. 08 Bugün Ýstanbul Üniversitesi tarihli 2547 sayýlý yasa hükümlerine 09 tabi olarak çalýþmakta; çaðdaþ, ilerici ve laik bir eðitim kurumu olarak tarihsel, toplumsal ve bilimsel iþlevini sürdürmektedir.

7 Kampüslerimiz Beyazýt Kampüsü Türkiye de üniversite denildiðinde ilk akla gelen yapý, Ýstanbul un yedi tepesinden birinin üzerine kurulu; hem Marmara Denizi ne, hem de Haliç e tam tepeden bakan; ülkemizde akademik hayatýn sembolü olan ihtiþamlý anýtsal kapýsýyla Beyazýt Meydaný na açýlan Beyazýt Kampüsüdür. Tarihi bir dokuya sahip olan kampüs, 550 yýlý aþkýn bilimsel birikimiyle Türkiye nin bilim ve kültür tarihinin bir abidesidir. Merkezinde ve etrafýnda birçok fakülteyi, yüksekokulu, enstitüyü ve rektörlük idari birimlerini barýndýran kampüs, öðrencilerin ve öðrenci kulüplerinin düzenlediði sosyal aktivitelerle canlý bir ortama sahiptir. Öðrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerini karþýlamak için her türlü altyapý imkânlarýný sunan irili ufaklý birçok konferans salonuna, kütüphane ve konser alanýna sahiptir. Düzenlenen panel, sempozyum ve þenliklerde, sanat, bilim, politika ve ekonomi dünyasýnýn birçok önemli ismini misafir eden kampüs, Ýstanbul un göbeðinde yaþayan bir doða parçasýdýr. Ayrýca öðrencilerin sportif etkinlikleri için Coðrafya Kapalý Spor Salonu, 3 adet halý saha, 2 açýk spor tesisi ve bir tenis kortu bulunmaktadýr.. Avcýlar Kampüsü Ýstanbul Üniversitesinin en büyük kampüsü olan Avcýlar Kampüsü, renkli sosyal ve kültürel ortamý ile öðrencilerin hem eðlenceli saatler geçirmelerine, hem de bireysel ve sosyal yönlerini geliþtirmelerine olanak saðlamaktadýr. Kampüs, Küçük Çekmece Gölü nün yaný baþýnda bulunan planlý yapýlarýyla çaðdaþ bir bilim kenti görünümündedir. Ýstanbul gibi bir metropolde bu kadar büyük alana sahip olmasý, öðrencilerimizin her türlü taleplerinin karþýlanmasýný kolaylaþtýrmýþtýr.. Üniversitemize ait modern yurtlar, öðrencilerimizin barýnma problemini ortadan kaldýrmýþtýr. Özel sektör iþbirliði ile yapýlan Teknoloji Merkezi de öðrencilerimize her türlü teknolojik altyapýyý sunmaktadýr. Ýçerisinde, birçok konferans salonunun yaný sýra standart bir çim saha, kapalý spor salonu, halý saha, 2 tenis kortu ve açýk basketbol sahasý da mevcuttur. Kampüste öðrencilerimizin araþtýrma ve projeleri için kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar olanaklarý; Veterinerlik Fakültesi öðrencileri için de, vaka üzerinde bire bir çalýþma yapma olanaðý saðlayan hayvan çiftliði bulunmaktadýr.. Cerrahpaþa Kampüsü Cerrahpaþa Kampüsümüz, adýný, bulunduðu semtten almýþtýr yýlýndan bugüne kadar hastalara hizmet veren Cerrahpaþa Kampüsü, 1930 yýlýnda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Bu hastane sahile kadar uzanmalýdýr. sözleri üzerine geliþmeye baþlamýþ, 1967 yýlýnda Cerrahpaþa Týp Fakültesi ile büyük bir ivme kazanmýþtýr. Bugün 350 bin m² açýk alana sahip olan kampüs içerisinde, Ýstanbul gibi bir metropolde saðlýk sorunlarýnýn büyük kýsmýna karþýlýk verebilecek durumda olan 210 bin m² kapalý alana sahip 21 ayrý yapý bulundurmaktadýr. Öðrencilerin sportif etkinlikleri için bir halý saha, bir de basketbol ve voleybol maçlarýnýn yapýldýðý, 250 seyirci kapasiteli kapalý spor salonu; 930 kiþilik Oditoryum Toplantý Salonu ve altý toplantý salonu bulunan kampüste ayrýca kýz öðrenciler için tek kiþilik odalarýn bulunduðu modern yurtlar da mevcuttur.. Çapa Kampüsü Ýstanbul un Fatih semtinde, þehrin ana bulvarlarýndan Millet Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarý arasýnda, 112 bin m² lik bir alanda yer almaktadýr

8 Kampüs, deðiþik tedavi ve eðitim ünitelerinin bulunduðu, kimileri tarihi özelliðe sahip 25 yapýyý kapsamaktadýr. Öðrencilerin bilimsel çalýþmalarýna büyük katký saðlayan Diþ Hekimliði Fakültesi Kütüphanesi ve Hulusi Behçet Kütüphanesi, binlerce cilt kitap ve pek çok sayýdaki periyodik yayýnla hizmet vermektedir. Hulusi Behçet Kütüphanesi 17, 18 ve 19. yüzyýllardan kalma çok sayýda týbbi esere de sahiptir. Öðrencilerin, kendilerine ayrýlan mekânlarda, 18 dalda kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdükleri kampüste, sportif etkinlikler Diþ Hekimliði Fakültesi ve Prof. Dr. Kaya Çilingiroðlu kapalý spor salonlarýnda yürütülmektedir. Bahçeköy Kampüsü Ýstanbul Üniversitesi Bahçeköy Kampüsü, Marmara Denizi ve Karadeniz arasýndaki baðlantýyý oluþturan Ýstanbul Boðazý nýn Avrupa yakasýnda ve Belgrat Ormaný nýn sýnýrýnda yer alan Bahçeköy Beldesi nde yer almaktadýr. Kampüs, Orman Fakültesinin gereksinim duyduðu alan araþtýrmalarýna elveriþli bir ortam olan ormanlýk bir alan içinde bulunmaktadýr. Kampüs, öðrencilerin araþtýrma ve uygulama yapabilecekleri 740 hektarlýk bir ormanla beraber aktif olarak kullanýlan 17 hektarlýk bir alandan oluþmaktadýr. Kampüste eðitim yapýlan 13 ana bina, toplam m² alaný kapsamaktadýr. Her yýl düzenlenen Bahar Þenlikleri nin büyük bir coþkuyla kutlandýðý Kampüste, öðrencilerin sportif etkinlikleri için standart bir futbol saha, 2 minyatür futbol saha, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahasý ve 2 hentbol sahasý bulunmaktadýr. Þiþli Kampüsü 1961 yýlýnda Þiþli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kurulan Kampüste Florence Nightingale HMYO öðrencileri eðitim almaktadýr. Kampüste öðrencilerin hizmetine sunulmuþ kapalý spor salonu, 168 kiþi kapasiteli bir konferans salonu, internet odasý ve büyük bir kütüphane vardýr. Ayrýca öðrenciler ayný bahçeyi paylaþtýklarý Florence Nightingale Hastanesi nde staj yapma imkânýna da sahiptir. Öðrencilerin ihtiyaçlarý düþünülerek, kapalý spor salonu, yemekhane, kantin ve çeþitli bankalara ait ATM ler de bulunmaktadýr. Bakýrköy Kampüsü Bakýrköy de Demirkapý Caddesi üzerinde bulunan kampüs 1996 yýlýnda açýlmýþtýr. Bakýrköy Hemþirelik MYO öðrencilerinin faydalandýðý Kampüste voleybol sahasý, masa tenisi ve santranç odasý gibi sportif olanaklarýn yaný sýra bilimsel çalýþmalar için kütüphane, internet odasý ve konferans salonu da mevcuttur. Öðrencilerin ihtiyaçlarý düþünülerek, yemekhane, kantin ve çeþitli bankalara ait ATM ler de bulunmaktadýr. Kadýköy Kampüsü Kadýköy Sahili nde Ýskele Caddesi üzerinde tarihi bir binada eðitim veren Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarý ný barýndýran Kampüs 3 bin m² lik kullaným alanýna sahiptir. Ýçerisinde öðrencilerin çalýþmalarý için kütüphane ve 100 kiþilik bir konser salonunun yaný sýra bir de kantin mevcuttur. Bütün bu kampüslerin yaný sýra Ýstanbul Üniversitesine baðlý Sapanca, Gökçeada ve Silivri de okullar; Enez ve Baltalimaný nda Sosyal Tesisler mevcuttur

9 Barýnma Olanaklarý Ýstanbul gibi bir metropolde öðrenciler için ekonomik ve uygun barýnma imkâný bulmak, en büyük sorunlardan biridir. Bunun farkýnda olan ve öðrenci merkezli eðitim anlayýþýný benimseyen Ýstanbul Üniversitesi, eðitimlerini saðlýklý bir þekilde sürdürebilmeleri için öðrencilerinin barýnma sorununa titizlikle eðilmektedir. Bu amaçla Avcýlar ve Cerrahpaþa Kampüslerimizde, sadece Üniversitemiz öðrencilerinin faydalanabileceði yurtlar açýlmýþtýr. Avcýlar Kampüsümüzdeki Yurtlarýmýz Avcýlar daki modern yurtlarýmýzda, öðrencilerin her türlü ihtiyaçlarý düþünülerek bütün imkânlar sunulmuþtur. Yurtlarda 24 saat saðlýk hizmeti verilmekle beraber, olasý acil durumlara karþý 24 saat ambülans bulundurulmaktadýr. Ayrýca her blokta 24 saat sýcak su, tüm odalarda internet baðlantýsý ve çamaþýr yýkama makineleri bulunan yurtlarýmýzda, birçok bankaya ait bankamatikler, PTT þubesi vb. hizmetler de mevcuttur. Tüm yurt geneline 24 saat hizmet veren büyük bir kantin, kafeterya, spor salonu yaný sýra her blokta birer kantin ve okuma salonu vardýr. Yurt öðrencilerimiz, yurdun hemen yaný baþýnda bulunan Avcýlar Öðrenci Kültür Merkezi nin bütün etkinlik ve aktivitelerine katýlarak sosyal iliþkilerini geliþtirme olanaðýndan yararlanmaktadýr. Ayrýca öðrencilere öðlen yemeklerini yemekhanelerde 1 YTL gibi sembolik bir ücretle sunan Üniversitemiz, yurt öðrencilerimize, akþam yemeklerini karþýlamak için yine 4 çeþit sýcak yemeði 1.25 YTL ücretle sunmaktadýr. Yurt Ýsmi Oda Kapasiteleri Yatak Sayýsý Erkek / Kýz Öðrenci Yurdu A Blok 4 Kiþilik Oda 308 Erkek Öðrenci Yurdu B Blok 4 Kiþilik Oda 308 Erkek Öðrenci Yurdu C Blok 4 Kiþilik Oda 264 Kýz M. C. Afacan Yurdu D Blok Kiþilik Oda 69 Erkek M. C. Afacan Yurdu E Blok Kiþilik Oda 75 Erkek Hýfzý Oðuz Bekata Yurdu Kiþilik Oda 90 Kýz A. Taner Kýþlalý Yurdu 2-4 Kiþilik Oda 94 Kýz Cerrahpaþa Kampüsümüzdeki Yurtlarýmýz Cerrahpaþa Kampüsümüz, özel sektör iþbirliði ile açýlmýþ olan ve tek kiþilik odalarýndan sadece kýz öðrencilerin faydalandýðý iki modern yurda sahiptir. Yurt Ýsmi Oda Kapasiteleri Yatak Sayýsý Erkek / Kýz Dr. Natuk Birkan Yurdu 1 Kiþilik Oda 60 Kýz Güner Ciner Özdemir Yurdu 1 Kiþilik Oda 60 Kýz Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarý Tüm bunlarýn yaný sýra kampüslerimize çok yakýn olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait, Üniversitemiz öðrencilerinin faydalandýðý birçok yurt da vardýr. Kapasite Telefon Kýz / Erkek Atatürk Öðrenci Yurdu (5 Hat) Avcýlar Atatürk Kýz Yurdu (3 Hat) Avcýlar Yurdu Bahçeköy Yurdu Cerrahpaþa Yurdu Çapa Kýz Yurdu Çemberlitaþ Yurdu (3 Hat) Edirnekapý Yurdu Fatih Yurdu Hüdavendigar Yurdu Kadýrga Yurdu Niðde Kýz Yurdu Vezneciler Yurdu

10 Kütüphane Hizmetleri Ýstanbul Üniversitesi kütüphaneleri, modern yapýlarý, bilgisayarlý tarama sistemi, zengin ve kaliteli yayýnlarýyla uluslararasý standartlarda hizmet veren kütüphanelerden oluþmaktadýr. Üniversitemiz öðrenci ve öðretim üyeleri kitap, dergi ve diðer materyallerden, ister kütüphane içerisinde, ister belli süreler için ödünç almak suretiyle ücretsiz yararlanabilmektedirler. Kütüphanelerimizin Birimlere Göre Daðýlým Tablosu Kütüphane Adý Öðrenci Yayýn Abone Olunan Abone Olunan Kapasitesi Sayýsý Yerli Dergi Yabancý Dergi Sayýsý Sayýsý Ýstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi Ýstanbul Týp Fak. H. Behçet Kitaplýðý Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Fen Fakültesi Kütüphanesi Ýktisat Fakültesi Kütüphanesi Orman Fakültesi Kütüphanesi Eczacýlýk Fakültesi Kütüphanesi Diþ Hekimliði Fakültesi Kütüphanesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kütüphanesi Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi Ýþletme Fakültesi Kütüphanesi Veteriner Fakültesi Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi Ýletiþim Fakültesi Kütüphanesi Su Ürünleri Fakültesi Kütüphanesi Hasan Ali Yücel Eðit. Fak. Kütüphanesi Bakýrköy Saðlýk Y.O. Kütüphanesi Deniz Bil. ve Ýþl. Enstitüsü Kütüphanesi Flor. Nigh. Hemþirelik Y.O. Kütüphanesi Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Kütüphanesi Teknik Bilimler M.Y.O. Kütüphanesi Toplam

11 Bilimsel Araþtýrma Olanaklarý Danýþmanlýk Hizmetleri Üniversitelerin kuruluþ amacý, bilimsel araþtýrma yapmak, ülkesini bilimsel çalýþmalarla temsil etmek ve geleceðe taþýmaktýr. Ýstanbul Üniversitesi de, bu anlayýþ çerçevesinde derslerde ve bilimsel araþtýrmalarda öðrencilerine yardýmcý olacak tüm olanaklarý sunmaktadýr. Bu amaçla Ýstanbul Üniversitesi, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý aracýlýðý ile Eðitim - Öðretim Yýlý ve 2007 yýlý içerisinde, yurt dýþýnda düzenlenen çeþitli bilimsel toplantý ve kongrelere katýlabilmeleri için 106 öðrenciye toplam YTL; yurt içinde düzenlenen çeþitli bilimsel toplantý, seminer, konferans, kongre ve kültürel etkinliklere katýlabilmeleri için de öðrenciye toplam YTL parasal destek saðlamýþtýr. Bununla birlikte yurt içi etkinliklere katýlan öðrencilerimizin ulaþým ihtiyaçlarý, kurumun araçlarý ile karþýlanmýþtýr. Yurt içi ve yurt dýþý bilimsel toplantý, kongre ve seminerlere katýlan öðrencilerimize üniversitemiz tarafýndan verilen bilimsel destek Eðitim - Öðretim Yýlýnda da devam edecektir. Öðrencilerimizin, yaptýklarý araþtýrma projelerinde yararlanabilecekleri Üniversitemiz kütüphanelerinde 2 milyon civarýnda bilimsel yayýn, 20 binin üzerinde yerli ve yabancý süreli yayýn bulunmaktadýr. Bu yayýnlardan, inin bibliyografik künyesine elektronik ortamda tarama yaparak ulaþmak mümkündür. Bunlarýn dýþýnda elektronik veri tabanlarý ve e-dergilere kütüphanelerimiz web sitesinden eriþim saðlanabilmektedir.. Üniversitemizin aktif bir þekilde desteklediði öðrencilerimizin bu bilimsel çalýþmalarýna, Ýstanbul Üniversitesinin dünyanýn en iyi 500 üniversitesi arasýnda yer almasýný saðlayan ve Uluslararasý Atýf Ýndekslerine göre en çok bilimsel yayýný olan öðretim üyelerimiz de, her türlü desteði vermektedir. Öðrencilerimiz, Ýstanbul Üniversitesinin veya öðretim üyelerinin Ýstanbul da düzenledikleri yüzlerce ulusal ve uluslararasý bilimsel toplantýya ve sempozyumlara da katýlarak edindikleri deneyim sonucu yaptýklarý çalýþmalarla üniversitemizi uluslararasý alanda en iyi þekilde temsil etmektedirler.. Eðitimin temel unsurlarýndan birinin öðrenciler olduðu anlayýþýyla hareket eden Ýstanbul Üniversitesi, öðrencilerinin, gerek eðitim sürecine, gerek de üniversitemizin sosyal yaþamýna aktif bir biçimde katýlýmýný saðlayarak, öðrenci - üniversite arasýndaki aidiyet baðýný güçlendirmeyi amaçlamaktadýr. Bunun ön koþulunun, öðrencilerin ilgi duyduklarý alanlarda eðitim almalarý olduðunu düþünen Üniversitemiz bünyesindeki Basýn - Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Müdürlüðü, uzman kadrolarý ile Ülkemizin birçok yerinde düzenlenen Üniversite Tanýtým Fuarlarýna katýlarak kamu hizmeti anlayýþý doðrultusunda Üniversitemizdeki mevcut yüksek öðretim programlarýný tanýtmak suretiyle gençlerimizin bilinçli tercihte bulunmalarýna katký saðlamaktadýr.. Yine bu amaçla Müdürlüðümüz, Ýstanbul Üniversitesi nin tanýtým organizasyonlarý dahilinde Türkiye nin çeþitli illerinden gelen okullarla dershanelerin talepleri doðrultusunda, haftada iki gün, öðrencilerimizi konuk etmekte, ilgi duyduklarý konularda kendilerine ayrýntýlý bilgi verilmesini saðlamaktadýr. Ziyaret þansý olmayan okullarýmýza da, Üniversitemizi tanýtýcý kitap, broþür ve tanýtým cd si gibi materyaller göndererek bu amaca hizmet etmektedir.. Müdürlüðümüz, öðrencilere düzenledikleri etkinlik ve organizasyonlar ile ilgili her türlü yardým ve desteði saðlamaktadýr. Öðrenci Rehberlik Danýþmanlýk ve Sosyal Destek Birimlerimiz, Üniversitemiz yüksek öðretim programlarýný kazanan öðrencilerimize, kayýt iþlemleri sýrasýnda burs, barýnma vb. konularda rehberlik hizmeti vermektedir. Öðrencilerimiz her zaman adresine elektronik posta yoluyla ulaþarak sorunlarýný paylaþabilirler

12 Burslar ve Ekonomik Olanaklar Teknolojik Destek Ýstanbul Üniversitesi, baþarýlý ve gereksinimi olan öðrencilerinin eðitim ile ilgili temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için her türlü desteði sunmaktadýr. Üniversitemiz, baþarýlý öðrencilerimize burs desteði saðlamaktadýr yýlýnda 110 YTL, 2007 yýlýnda ise 125 YTL olmak üzere toplam YTL burs verilmiþtir. Öðrencilerimiz, saðlanan bu destekle çeþitli ihtayaçlarýný karþýlamaktadýrlar. Üniversitemiz, gereksinimi olan öðrencilerini Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirerek onlara 12 ay boyunca burs saðlamaktadýr yýlý Ocak ayýndan itibaren burstan faydalandýrýlmak üzere 716 öðrencimiz kuruma bildirilmiþtir. Ýstanbul Üniversitesi, yarý zamanlý öðrenci çalýþtýrma programý kapsamýnda, günde dört saat olmak üzere, çalýþmak isteyen öðrencilerimize kendi eðitim kurumlarý içinde ve kendi bilim dallarýyla ilgili alanlarda çalýþma olanaðý saðlayarak, mesleki deneyim ve ek gelir kazanmalarýný amaçlamaktadýr. Bu amaç dahilinde 2006 yýlý içerisinde, Üniversitemizin fakültelerinde, kütüphanelerinde, idari ve halkla iliþkiler birimlerinde çalýþan 9523 öðrencimize ,00 YTL, 2007 yýlý Haziran ayý itibariyle 4941 öðrencimize YTL ek gelir saðlamýþtýr. Bütün bunlarýn dýþýnda, Üniversitemiz, dýþarýdan burs veren kuruluþlarla baðlantý kurarak binlerce öðrencisini ekonomik olarak desteklemektedir. Öðrencilerimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Baþbakanlýk, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Vakfý, Ýstanbul Týp Fakültesi Vakfý, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, Ýstanbul Ticaret Borsasý ve Türk Eðitim Vakfý gibi yüzlerce kurumun burslarýndan yararlandýrýlmaktadýr. Üniversitemizin her kampüsünde öðrenci rehberlik danýþmanlýk ve sosyal destek birimi bulunmaktadýr. Gönüllü akademisyenlerimiz bu birimde öðrencilerin burs, barýnma vb. sorunlarýnýn çözümüne destek vermektedirler.. Eðitimde teknolojinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla özellikle teknik ve saðlýk bilimleri alanýnda ihtiyaç duyulan teknik ve elektronik cihazlar, kurulan laboratuvarlarda öðrencilerin hizmetine sunulmuþtur. Bu cihazlar, Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý, Ýdari Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý ve baðýþ yoluyla üniversitemize alýnmaktadýr.. Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðýnda, güncel bilginin geniþ kitlelere aktarýlmasý amacýyla Ýstanbul Üniversitesi her fakülte ve yüksekokulunda kurduðu bilgisayar laboratuvarlarý ve geniþ internet aðýyla öðrencilerinin ulusal ve uluslararasý bilgi aðýna ulaþýmýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde yaklaþýk bilgisayar ve bu bilgisayarlara baðlý internet uç baðlantýsý mevcuttur. Bilgisayarlar, günümüz en son teknolojisi takip edilerek sürekli yenilenmektedir. Ayrýca öðrencilerimiz 155 megabit internet baðlantý hýzý ile ulusal ve uluslararasý bilimsel verilere en hýzlý þekilde ulaþabilme imkânýna sahiptirler yýlý içerisinde rektörlük arka bahçesi ve binalarýnda kablosuz (wireless) internet baðlantý hizmeti verilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle týp fakültelerimizde kurulan uzaktan eðitim sistemiyle Avrupa nýn ve Amerika nýn önde gelen üniversiteleriyle öðrencilerimiz ayný amfileri paylaþmakta, ayný dersleri dinlemektedir. Öðrencilerimiz, kurulan teknoloji ile ameliyatlarý sanki oradaymýþlar gibi canlý olarak izleme ve istiþare edebilme þansýna sahiptirler yýlýnda üniversite - sanayi iþbirliði ile Avcýlar da açýlan Ýstanbul Üniversitesi Araþtýrma Geliþtirme Teknoloji Merkezi (TEKMER) öðrencilerimizin bilimsel çalýþmalarýnda teknik altyapý ihtiyacýný karþýlamaktadýr

13 Saðlýk Hizmetleri Sosyal Olanaklar ve Beslenme Öðrencilerin yeteneklerinin ve kiþiliklerinin saðlýklý bir þekilde geliþmesine olanak vermek, beden ve ruh saðlýðýný korumak amacýyla Ýstanbul Üniversitesi Mediko - Sosyal Merkezleri kurulmuþtur. Öðrencilerimiz, Üniversitemizin çeþitli birimlerinde bulunan beþ Mediko - Sosyal Merkezinde ve Türkiye nin en köklü saðlýk kuruluþlarýndan olan Ýstanbul Týp Fakültesi ve Cerrahpaþa Týp Fakültesi hastanelerinde saðlýk hizmetinden faydalanmaktadýrlar. Üniversitemize kayýtlý tüm öðrencilerin saðlýk sorunlarý için ilk baþvuracaklarý yer, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðýna baðlý Mediko - Sosyal Merkezleridir. Bu merkezlerde öðrencilerin muayeneleri yapýlýr, rapor ve reçeteleri yazýlýr. Aileleri ve kendileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmayan öðrenciler, gerekli görülürse Mediko Sosyal Merkezinden sonra, ülkemizin en iyi hastanelerinden olan Üniversitemize baðlý Ýstanbul Týp Fakültesi, Cerrahpaþa Týp Fakültesi veya herhangi bir saðlýk merkezine sevk edilerek tedavilerine devam edilir. Bu öðrencilerimizin ilaçlarý da dahil olmak üzere bütün tedavi ve saðlýk giderleri Üniversitemiz tarafýndan karþýlanýr. Ayrýca, Mediko Sosyal Merkezi Baþhekimliði merkez birimlerinde psikolojik danýþma ve rehberlik ünitesi de hizmet vermektedir eðitim - öðretim yýlý içerisinde öðrencilerimiz Mediko - Sosyal Merkezimize defa baþvurmuþ; bunlardan i týp fakültelerimize sevk edilmiþ ve tedavilerine orada devam edilmiþtir. Diðerlerinin tedavisi ise Mediko - Sosyal Merkezimizde sürdürülmüþtür. Büyük kentlerde yaþam koþullarý günden güne zorlaþmaktadýr. Özellikle Ýstanbul gibi büyük bir kentte yaþamanýn, öðrenciler için ne denli masraflý olduðu bilinci içinde, Ýstanbul Üniversitesi, öðrencilerine en ekonomik þartlarda öðle yemeði yiyebilme olanaðý sunmaktadýr. Öðrencilerin saðlýðý düþünülerek öðlen yemeði 4 çeþit olarak hijyenik ortamda hazýrlanmakta ve Eðitim - Öðretim Yýlýnda 1 YTL gibi düþük ücretle servis yapýlmaktadýr. Besin uzmanlarý tarafýndan kalori hesabý dikkate alýnarak hazýrlanan menü, 5 ayrý mutfakta test edildikten sonra servise sunulmaktadýr. Tüm kampüslerde, toplam 17 yemek salonunda, öðrencilere sýcak yemek servisi yapýlmaktadýr. Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri için hazýrlanan bu yemeklerden, günde ortalama 18 bin kiþi yararlanmaktadýr. Ayrýca ikinci öðretim öðrencileri ve yurtta kalan öðrenciler, 1.25 YTL ücret karþýlýðýnda akþam verilen 4 çeþit sýcak yemek hizmetinden de faydalanmaktadýrlar. Yine tüm fakülte ve yüksekokullarýmýzdaki kafeteryalar da piyasa fiyatlarýnýn altýnda, hijyen ve saðlýk standartlarýna uygun bir þekilde öðrencilere hizmet etmektedirler. Üniversitemizin Enez Sosyal Tesislerinde, 20 Haziran - 06 Eylül tarihleri arasýnda, öðrencilerimiz, 150 kiþilik gruplar halinde, öðretim elemanlarý ve idari görevlilerle birlikte, bir hafta süreyle tatil yapabilme olanaðýna sahiptirler. Öðrencilerimiz için açýk büfe tam pansiyon günlük ücret 15 YTL dir. Üniversitemiz tarafýndan özürlü öðrencilerimiz için oluþturulan özel bir birim aracýlýðýyla onlarýn akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barýnma ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarýna yönelik destek verilmektedir

14 Sportif Etkinlikler Kulüp Etkinliklerimiz 50 yýlý aþkýn bir maziye sahip olan kulübümüz bünyesinde Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri pek çok branþta spor yapma olanaðý bulmaktadýrlar.. Basketbol: Kurulduðundan beri basketbol, kulübümüzde yapýlan en önemli spor branþý halindedir. Özellikle A Bayan Basketbol Takýmýmýz bir yýllýk aranýn dýþýnda sürekli olarak Deplasmanlý 1. Lig de oynamýþ ve hep ilk sýralarýn takýmý olma özelliðini korumuþtur. Altyapý Bayan Basketbol Takýmlarýmýz, Gençler, Yýldýzlar ve Küçükler branþlarýnda bu yýl da kupalarýn en önemli favorisi durumundadýrlar. Son yedi senede çeþitli yaþ gruplarýnda 11 kez þampiyonluk yaþamýþlardýr. A, Ümit, Genç, Yýldýz ve Küçük Bayan Milli Takýmlarýnda 20 den fazla basketbolcumuz yer almaktadýr. Uzun yýllar Ýstanbul mahalli liglerinde mücadele eden A Erkek Basketbol Takýmýmýz, geçtiðimiz sezon, tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan bir kadro ile yeniden yapýlanmýþtýr. Üniversitemizi baþarýyla temsil etmek üzere hazýrlýklarýný sürdüren takýmýmýzýn hedefi, gelecek yýl EBBL de yer almaktýr.. Tamamý Spor Okullarýmýzdan yetiþen oyunculardan kurulan Küçük ve Yýldýz Erkek Basketbol Takýmlarýmýz, geçtiðimiz sezon ilk kez katýldýklarý mahalli küme müsabakalarýnda oldukça baþarýlý sonuçlara imza atarak Final Grubu nda mücadele etme hakký kazanmýþlardýr. Bu yýlda sezon içi hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Ayrýca Türkiye Liglerinde yer alan tüm takýmlarda kulübümüzden yetiþen pek çok bayan basketbolcu baþarýyla yer almakta, Milli Takýmlara seçilerek haklý gurur kaynaðýmýz olmaktadýrlar. Voleybol: A Bayan Voleybol takýmýmýz tüm oyuncularýný Üniversitemiz öðrencilerinden seçerek yeniden yapýlandýrýlmýþtýr sezonunda 3. Deplasmanlý Bayanlar Voleybol Ligi nde mücadele eden bayan voleybol takýmýmýz, sezonunda da 2. Deplasmanlý Bayanlar Voleybol Ligi nde mücadele edecektir.. Üniversitemiz öðrencilerinden seçilen ve çalýþmalarýna baþlayan Erkek Voleybol Takýmýmýz, gerekli hazýrlýklarýn tamamlanmasýndan sonra Ýstanbul Mahalli Kümesi nde yer alacaktýr. Futbol: Futbol Takýmýmýz, Ýstanbul 2. Amatör Küme de mücadele etmekte olup þampiyonluðun en büyük favorisi durumundadýr. Geçtiðimiz öðretim yýlýnda kurulan ve tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan Bayan Futbol Takýmýmýz ligde mücadelesini baþarýyla sürdürmektedir.. Tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden kurulan futbol takýmýmýz, içinde bulunduðumuz sezon Ýstanbul 2. Amatör kümede mücadele etmektedir. Üniversitemiz öðrencilerinden kurulu bayan FUTSAL (Salon Futbolu) takýmýmýz üniversiteler arasý müsabakalarda dördüncü olmuþtur.. Masa Tenisi: Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan masa tenisi takýmýmýz, katýldýðý her turnuvada baþarýlý sonuçlar almaktadýr. Üniversiteler arasý müsabakalarda masa tenisi takýmlarýmýz, bayanlarda Türkiye beþincisi, erkeklerde Türkiye altýncýsý olmuþtur.. Atletizm: Geçmiþ yýllarda Türkiye çapýnda baþarýlara imza atmýþ olan atletizm takýmýmýz, gelecek yaz sezonu için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürmektedir. Daðcýlýk: Her biri profesyonel týrmanýþçý olan Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyelerinin önderliðinde çalýþan daðcýlýk ekibimiz, sürekli olarak Anadolu ve Trakya da trekking, rafting gibi doða sporlarýnýn yaný sýra profesyonel kaya týrmanýþý etkinliklerini de sürdürmektedir. Doða yürüyüþleri herkese açýk birer etkinlik olarak düzenlenmekte, bu gezilerde katýlýmcýlara profesyonel eðitim de verilmektedir. Ayrýca, Üniversitemiz bünyesinde kurulan ÝSÜDAK (Ýstanbul Üniversitesi Doðal Afetler Arama Kurtarma Ekibi) birimini yöneten ve her biri profesyonel olarak bu etkinliklerde yer alan öðretim üyelerimiz, açtýklarý kurslar ve verdikleri seminerlerle arama kurtarma çalýþmalarýnda gönüllü olarak çalýþacak ekipler kurmaktadýrlar. Geçtiðimiz yýl düzenlenen üniversiteler arasý spor faaliyetlerinde Ýstanbul Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý beþinci kez Türkiye þampiyonu olmuþtur. Plaj voleybolu takýmýmýz erklerde Türkiye ikinciliði, bayanlarda Türkiye üçüncülüðü baþarýlarýný kazanmýþtýr

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1'DE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 2. 2008-2009 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleri öðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun ilk

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-3 VE TABLO-4'TE YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Bir mesleðe yönelik program uygulayan lise veya dengi meslek okulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini

Detaylı

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz.

REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI. Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. REKTÖRÜMÜZÜN MESAJI Sevgili Öğrencimiz, Zorlu bir dönemi başarı ile tamamlayarak bugünden itibaren Ege Üniversitesi nin bir üyesi oldunuz. Araştıran, üreten, ürettiğini yorumlayan ve paylaşan, soran-sorgulayan

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü

KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU 2006-2008. 2007 Global Compact Uyesi. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 TOBB Akredite Oda 2004 Avrupa Kalite Büyük Ödülü 2007 Global Compact Uyesi 2007 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü 2002 Ulusal Kalite Büyük Ödülü KOCAELÝ SANAYÝ ODASI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Detaylı

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1

KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU SAYFA :1 KÜTAHYA BELEDÝYESÝ FAALÝYET RAPORU 2007 SAYFA :1 Üst Yönetici Sunuþu Sevgili Hemþehrilerim, Sayýn Meclis Üyelerim, Görev süremizin dördüncü yýlýný tamamlarken, gönül huzuru içinde Kütahya'mýzýn çehresini

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 2013-ÖSYS TERCİH KILAVUZU ÖĞR. PUAN GENEL OK.BİR MEB ÖZEL KOŞUL VE 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS 2012-ÖSYS PROGRAM SÜRE TÜRÜ KONT. KONT.BURS

Detaylı

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri

EDÝTÖRDEN Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU nun Önsözü 5 KÜLTÜREL Bahar Þenlikleri TEMMUZ2011 BÜLTENÝ Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adýna Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa GÜDEN Rektör Editör - Genel Yayýn Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E. EROÐLU Rektör Yardýmcýsý Yazý Ýþleri Sorumlusu Prof.Dr.

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum

Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum 2 arýyorum arýyorum Beþ de yetmez, Yedi Tane Arýyorum Beþ de yetmedi, yedi tane istedik. O da yetmeyecek, artacak, geliþecek, geniþleyecek, daha fazla öðrenci sesi olacak, daha fazla eleþtirecek, daha

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI 2009 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU ANKARA Nisan 2010 ETÝMESGUT BELEDÝYE BAÞKANLIÐI STRATEJÝK PLANLAMA YAYIN NO:5 Etimesgut Belediye Baþkanlýðý 2009 Mali Yýlý Faaliyet Raporu Etimesgut

Detaylı

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR

TBMM. Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Faaliyet Raporu 10 EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR . . İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GENEL BİLGİLER...1 I.1 MİSYON VE VİZYON...1 I.1.1 MİSYON...2 I.1.2 VİZYON...3 I.2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...3

Detaylı

Yeterli ve dengeli beslen, aktif ol, saðlýklý yaþa w w w. t g d f. o r g. t r Yayýncý: Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri Derleme: Nazan Maraþ Tasarým: Figen Kocaman Basýl ve Cilt: Elma Teknik Basým Ltd.

Detaylı