Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 "Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getirmiþ milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.". Mustafa Kemal ATATÜRK 01

3 Gençliðe Hitabe Ey Türk gençliði! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kýymetli hazinendir. Ýstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahlarýn olacaktýr. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düþersen, vazifeye atýlmak için, içinde bulunacaðýn vaziyetin imkân ve þerâitini düþünmeyeceksin! Bu imkân ve þerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. Ýstiklâl ve Cumhuriyeti ne kastedecek düþmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiþ bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanýn bütün kaleleri zaptedilmiþ, bütün tersanelerine girilmiþ, bütün ordularý daðýtýlmýþ ve memleketin her köþesi bilfiil iþgal edilmiþ olabilir. Bütün bu þerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hýyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, þahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düþmüþ olabilir.. Ey Türk istikbalinin evlâdý! Ýþte, bu ahval ve þerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyeti ni kurtarmaktýr! Muhtaç olduðun kudret, damarlarýndaki asil kanda mevcuttur! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK 20 Ekim Mustafa Kemal Atatürk

4 Önsöz Sevgili Gençler, Ýlköðretimden bugüne deðin çýktýðýnýz eðitim merdivenlerinin bu son basamaðýnda, hayatýnýzýn en önemli kararýný verme arifesindesiniz. Birçoðunuz ailenizden ve arkadaþlarýnýzdan ayrýlarak yeni bir hayata baþlayacaksýnýz. Ýstanbul Üniversitesi, bu yeni hayatýnýzda sizi her alanda destekleyen öðrenci merkezli eðitim anlayýþýyla, Atatürk Ýlke ve Devrimlerine baðlý; düþünen, tartýþan ve yeni fikirler üreten bireyler olarak yetiþmenizi amaçlamaktadýr. Ülkemizin en önemli eðitim ve kültür merkezlerinden biri olan Ýstanbul Üniversitesi, 550 yýlý aþkýn birikim ve deneyimiyle yeni çaðdan bilgi çaðýna kadar uzanan evrensel kültürün temsilcisidir. Farklý kültürleri birleþtiren bu evrensel okul, sizlere sunduðu sosyal, kültürel ve bilimsel imkânlarla sadece üniversite mezunu olmanýzý deðil, ayný zamanda birçok konuda fikir üretebilen, bilimsel ve eleþtirel bakýþ açýsýný geliþtirmiþ birer aydýn olarak toplumda bilgiyi yaygýnlaþtýrmanýzý da amaçlamaktadýr.. Üniversitelerin diðer önemli iþlevlerinden biri de, öðrencilerini en iyi þekilde iþ yaþamýna hazýrlamaktýr. Öðrencilerimizin, mezuniyetten sonra baþarýlý ve mutlu birer insan olmalarýný amaçlayan Ýstanbul Üniversitesi, katýlýmcý ve paylaþýmcý eðitim anlayýþýný benimsemiþ öðretim üyesi kadrosunu teknolojiyle birleþtirerek öðrencilerini geleceðe en iyi þekilde hazýrlamaktadýr. Yýllarca, Ülkemizde, 17 fakülte, 13 yüksekokul ve 15 enstitüsüyle Cumhuriyet Üniversitelerinin akademisyenlerini yetiþtiren Ýstanbul Üniversitesi, kamuya ve özel sektöre yetiþtirdiði nitelikli insanlarla ülkemize hizmet etmiþ, bundan sonra da hizmet etmeye devam edecektir. Ýstanbul Üniversitesinde buluþmak umuduyla, bundan sonraki yaþamýnýzda saðlýk, mutluluk ve baþarýlar dilerim. Prof. Dr. Mesut PARLAK Ýstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak

5 Ýçindekiler Önsöz Dünden Bugüne Ýstanbul Üniversitesi Kampüslerimiz Barýnma Olanaklarý Kütüphane Hizmetleri Bilimsel Araþtýrma Olanaklarý Danýþmanlýk Hizmetleri Burslar ve Ekonomik Olanaklar Teknolojik Destek Saðlýk Hizmetleri Sosyal Olanaklar ve Beslenme Sportif Etkinlikler Kültürel Etkinlikler Bölüm Taban Puanlarý Öðretim Elemanlarý, Ýdari Personel ve Öðrenci Sayýlarý Çift Anadal ve Yandal Programlarý Ýstanbul Üniversitesi Öðrenci Konseyi Yüksek Lisans ve Doktora Eðitimi Ýstanbul Üniversitesi Lisansüstü Öðrenci Sayýlarý Yabancý Dil Desteði Yurt Dýþý Eðitim Desteði Ýstanbul Üniversitesinin Anlaþma Yaptýðý Üniversiteler Ýletiþim Bilgileri

6 Dünden Bugüne Ýstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yýlýnda, Ýstanbul'u fethinin hemen ardýndan faaliyete geçen Zeyrek Menderesesi ile daha sonra kurulan Sahn-ý Seman (Fatih Camii etrafýndaki medreseler) Medreseleriyle yüksek öðretime baþlanmýþtýr.. Yükselme ve geniþleme dönemlerinde kurulan Beyazýt, Yavuz ve Kanuni Süleyman Medreseleri, dönemlerinin hukuk, edebiyat, ilahiyat ve tabii bilimler okutulan görkemli üniversiteleri sayýlýrken; duraklama ve gerileme dönemlerinde, gözlem ve deneyi reddeden, akýlcý ve bilimsel özellik ve güçlerini yitirmiþ kurumlar olarak Osmanlý Devleti nin kaderini paylaþmýþ, benzer süreci yaþamýþlardýr.. Islahat ve Tanzimat'ýn Batýlýlaþma hareketi eðitim kurumlarýna da yansýmýþ, bilgisizlik her alanda yenilmiþliðin sebebi olarak ortaya konmuþtur. "Ýlerleme ancak ilim ile gerçekleþebilir" ilkesinden hareket edilerek 23 Temmuz 1846'da, Avrupai tarzda bütün ilimlerin okutulacaðý Darülfünun (Fenlerevi) açýlmasýna karar verilmiþti tarihinde konferanslar tarzýnda baþlanan derslerde baþarýsýz olunmuþtu. 20 Þubat 1870'te, bu kez "Darülfünun-u Osmani" adýyla Modern ilim anlayýþýna ve düzeyine ulaþmak beklentisi içinde, üniversite ikinci kez açýlmýþtýr. Ancak öðretim kadrosu ve kitap yetersizliði ile lise mezunu öðrencilerin bulunmamasý dolayýsýyla 1873 te bu giriþim sonuç vermemiþtir. Üçüncü evre, 1874 te Galatasaray Binasýnda edebiyat, hukuk ve mühendislik (Turuk ve meabir) fakültelerinden oluþan Darülfünun-u Sultani nin açýlmasýyla baþlamýþtýr. Derslerin Türkçe ve Fransýzca okutulduðu bu kurum hakkýnda 1881'den sonra resmi kayýtlarda hiçbir belge ve bilgiye rastlanmamaktadýr.. Ancak, üç dönem mezun verdikten sonra, 20 yýl süreyle ortadan kalktýðý bilinmektedir. II. Abdülhamit'in tahta çýkýþýnýn 25. yýlý olan, 1 Eylül 1900'de, din, matematik ve edebiyat fakülteerinden oluþan IV. Darülfünun, Darülfünun-u Þahane (Devlet Üniversitesi) adýyla açýlmýþtýr. Ancak, hiçbir konuda özerkliði olmayan, istibdat yönetiminin sýký denetimi altýnda oluþturulmuþ, bir öðretim kurumu olarak tanýmlanmaktadýr. Nihayet, Meþrutiyet'in ilanýndan sonra Hukuk, Týp, Fen, Edebiyat ve Ýlahiyat Fakültelerinden oluþan Ýstanbul Darülfünununda 1911 tarihinde fakülte meclisleri kurularak özerk yönetime adým atýldý yýlýnda, yeni bir düzenlemeyle ilmi ve kýsmen yönetimsel özerkliðe kavuþtu. Ulusal Kurtuluþ Mücadelesinin ardýndan 1922 de idari özerklik verildi.. Yine bu dönemin önemli olaylarýndan biri de, döneminde Darülfünunun deðiþik bölümlerine yabancý bilim adamlarýnýn çaðrýlmasý ile Avrupa üniversiteleri seviyesinin yakalanmak istenmesiydi.. Akla ve bilime dayalý bir "kuruluþu" amaçlayan Genç Türkiye Cumhuriyeti ise "kurtuluþu" izleyen dönemde, 21 Nisan 1924 tarihli ve 493 sayýlý Kanun'la Ýstanbul Darülfünunu tüzel kiþiliðini tanýmýþ, 7 Ekim 1925'de kurumun bilimsel ve yönetsel özerkliðini kabul etmiþ, medreseler "fakülte" statüsüne kavuþturulmuþtur. Darülfünunun ülkenin bilim merkezi olmasýný ve genç kuþaklarý Batý üniversiteleri düzeyinde yetiþtirmesini bekleyen Cumhuriyet, verdiði özerkliðin yaný sýra Darülfünunun bütçesini de ayýrtýp artýrmýþtýr. Çaðdaþ bilimselliðe ulaþma arayýþlarý çerçevesinde döneminde yabancý hocalarýn bir kez daha Ýstanbul'a çaðrýlmalarý da bu anlayýþýn bir ifadesidir. Politik otoritenin, toplumun ve her þeye raðmen Darülfünunun köklü deðiþim arayýþý, Ýsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche'ýn 1932 yýlý baþýnda bir reform önerisi hazýrlamak üzere çaðrýlmasýyla sonuçlandý. 29 Mayýs 1932'de hükümete sunulan rapor esas alýnarak 1933'te çýkarýlan 2252 sayýlý yasayla TBMM, Darülfünunu ve ona baðlý bütün kurumlarý kadro ve örgütüyle laðvedip Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Ýstanbul'da yeni bir üniversite kurmasýný kabul etti. Ýstanbul Üniversitesi, 1 Aðustos 1933'de yeni bir kadro ve yapýyla tekrar açýldý. Cumhuriyet 10. yýlýný kutlarken, 1 Kasým 1933'de Ýstanbul Üniversitesi "ilk ve tek" üniversite olarak eðitime baþladý. 08 Bugün Ýstanbul Üniversitesi tarihli 2547 sayýlý yasa hükümlerine 09 tabi olarak çalýþmakta; çaðdaþ, ilerici ve laik bir eðitim kurumu olarak tarihsel, toplumsal ve bilimsel iþlevini sürdürmektedir.

7 Kampüslerimiz Beyazýt Kampüsü Türkiye de üniversite denildiðinde ilk akla gelen yapý, Ýstanbul un yedi tepesinden birinin üzerine kurulu; hem Marmara Denizi ne, hem de Haliç e tam tepeden bakan; ülkemizde akademik hayatýn sembolü olan ihtiþamlý anýtsal kapýsýyla Beyazýt Meydaný na açýlan Beyazýt Kampüsüdür. Tarihi bir dokuya sahip olan kampüs, 550 yýlý aþkýn bilimsel birikimiyle Türkiye nin bilim ve kültür tarihinin bir abidesidir. Merkezinde ve etrafýnda birçok fakülteyi, yüksekokulu, enstitüyü ve rektörlük idari birimlerini barýndýran kampüs, öðrencilerin ve öðrenci kulüplerinin düzenlediði sosyal aktivitelerle canlý bir ortama sahiptir. Öðrencilerin bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerini karþýlamak için her türlü altyapý imkânlarýný sunan irili ufaklý birçok konferans salonuna, kütüphane ve konser alanýna sahiptir. Düzenlenen panel, sempozyum ve þenliklerde, sanat, bilim, politika ve ekonomi dünyasýnýn birçok önemli ismini misafir eden kampüs, Ýstanbul un göbeðinde yaþayan bir doða parçasýdýr. Ayrýca öðrencilerin sportif etkinlikleri için Coðrafya Kapalý Spor Salonu, 3 adet halý saha, 2 açýk spor tesisi ve bir tenis kortu bulunmaktadýr.. Avcýlar Kampüsü Ýstanbul Üniversitesinin en büyük kampüsü olan Avcýlar Kampüsü, renkli sosyal ve kültürel ortamý ile öðrencilerin hem eðlenceli saatler geçirmelerine, hem de bireysel ve sosyal yönlerini geliþtirmelerine olanak saðlamaktadýr. Kampüs, Küçük Çekmece Gölü nün yaný baþýnda bulunan planlý yapýlarýyla çaðdaþ bir bilim kenti görünümündedir. Ýstanbul gibi bir metropolde bu kadar büyük alana sahip olmasý, öðrencilerimizin her türlü taleplerinin karþýlanmasýný kolaylaþtýrmýþtýr.. Üniversitemize ait modern yurtlar, öðrencilerimizin barýnma problemini ortadan kaldýrmýþtýr. Özel sektör iþbirliði ile yapýlan Teknoloji Merkezi de öðrencilerimize her türlü teknolojik altyapýyý sunmaktadýr. Ýçerisinde, birçok konferans salonunun yaný sýra standart bir çim saha, kapalý spor salonu, halý saha, 2 tenis kortu ve açýk basketbol sahasý da mevcuttur. Kampüste öðrencilerimizin araþtýrma ve projeleri için kütüphane, laboratuvar ve bilgisayar olanaklarý; Veterinerlik Fakültesi öðrencileri için de, vaka üzerinde bire bir çalýþma yapma olanaðý saðlayan hayvan çiftliði bulunmaktadýr.. Cerrahpaþa Kampüsü Cerrahpaþa Kampüsümüz, adýný, bulunduðu semtten almýþtýr yýlýndan bugüne kadar hastalara hizmet veren Cerrahpaþa Kampüsü, 1930 yýlýnda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Bu hastane sahile kadar uzanmalýdýr. sözleri üzerine geliþmeye baþlamýþ, 1967 yýlýnda Cerrahpaþa Týp Fakültesi ile büyük bir ivme kazanmýþtýr. Bugün 350 bin m² açýk alana sahip olan kampüs içerisinde, Ýstanbul gibi bir metropolde saðlýk sorunlarýnýn büyük kýsmýna karþýlýk verebilecek durumda olan 210 bin m² kapalý alana sahip 21 ayrý yapý bulundurmaktadýr. Öðrencilerin sportif etkinlikleri için bir halý saha, bir de basketbol ve voleybol maçlarýnýn yapýldýðý, 250 seyirci kapasiteli kapalý spor salonu; 930 kiþilik Oditoryum Toplantý Salonu ve altý toplantý salonu bulunan kampüste ayrýca kýz öðrenciler için tek kiþilik odalarýn bulunduðu modern yurtlar da mevcuttur.. Çapa Kampüsü Ýstanbul un Fatih semtinde, þehrin ana bulvarlarýndan Millet Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarý arasýnda, 112 bin m² lik bir alanda yer almaktadýr

8 Kampüs, deðiþik tedavi ve eðitim ünitelerinin bulunduðu, kimileri tarihi özelliðe sahip 25 yapýyý kapsamaktadýr. Öðrencilerin bilimsel çalýþmalarýna büyük katký saðlayan Diþ Hekimliði Fakültesi Kütüphanesi ve Hulusi Behçet Kütüphanesi, binlerce cilt kitap ve pek çok sayýdaki periyodik yayýnla hizmet vermektedir. Hulusi Behçet Kütüphanesi 17, 18 ve 19. yüzyýllardan kalma çok sayýda týbbi esere de sahiptir. Öðrencilerin, kendilerine ayrýlan mekânlarda, 18 dalda kültür ve sanat etkinliklerini sürdürdükleri kampüste, sportif etkinlikler Diþ Hekimliði Fakültesi ve Prof. Dr. Kaya Çilingiroðlu kapalý spor salonlarýnda yürütülmektedir. Bahçeköy Kampüsü Ýstanbul Üniversitesi Bahçeköy Kampüsü, Marmara Denizi ve Karadeniz arasýndaki baðlantýyý oluþturan Ýstanbul Boðazý nýn Avrupa yakasýnda ve Belgrat Ormaný nýn sýnýrýnda yer alan Bahçeköy Beldesi nde yer almaktadýr. Kampüs, Orman Fakültesinin gereksinim duyduðu alan araþtýrmalarýna elveriþli bir ortam olan ormanlýk bir alan içinde bulunmaktadýr. Kampüs, öðrencilerin araþtýrma ve uygulama yapabilecekleri 740 hektarlýk bir ormanla beraber aktif olarak kullanýlan 17 hektarlýk bir alandan oluþmaktadýr. Kampüste eðitim yapýlan 13 ana bina, toplam m² alaný kapsamaktadýr. Her yýl düzenlenen Bahar Þenlikleri nin büyük bir coþkuyla kutlandýðý Kampüste, öðrencilerin sportif etkinlikleri için standart bir futbol saha, 2 minyatür futbol saha, 2 tenis kortu, 2 basketbol sahasý ve 2 hentbol sahasý bulunmaktadýr. Þiþli Kampüsü 1961 yýlýnda Þiþli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde kurulan Kampüste Florence Nightingale HMYO öðrencileri eðitim almaktadýr. Kampüste öðrencilerin hizmetine sunulmuþ kapalý spor salonu, 168 kiþi kapasiteli bir konferans salonu, internet odasý ve büyük bir kütüphane vardýr. Ayrýca öðrenciler ayný bahçeyi paylaþtýklarý Florence Nightingale Hastanesi nde staj yapma imkânýna da sahiptir. Öðrencilerin ihtiyaçlarý düþünülerek, kapalý spor salonu, yemekhane, kantin ve çeþitli bankalara ait ATM ler de bulunmaktadýr. Bakýrköy Kampüsü Bakýrköy de Demirkapý Caddesi üzerinde bulunan kampüs 1996 yýlýnda açýlmýþtýr. Bakýrköy Hemþirelik MYO öðrencilerinin faydalandýðý Kampüste voleybol sahasý, masa tenisi ve santranç odasý gibi sportif olanaklarýn yaný sýra bilimsel çalýþmalar için kütüphane, internet odasý ve konferans salonu da mevcuttur. Öðrencilerin ihtiyaçlarý düþünülerek, yemekhane, kantin ve çeþitli bankalara ait ATM ler de bulunmaktadýr. Kadýköy Kampüsü Kadýköy Sahili nde Ýskele Caddesi üzerinde tarihi bir binada eðitim veren Ýstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarý ný barýndýran Kampüs 3 bin m² lik kullaným alanýna sahiptir. Ýçerisinde öðrencilerin çalýþmalarý için kütüphane ve 100 kiþilik bir konser salonunun yaný sýra bir de kantin mevcuttur. Bütün bu kampüslerin yaný sýra Ýstanbul Üniversitesine baðlý Sapanca, Gökçeada ve Silivri de okullar; Enez ve Baltalimaný nda Sosyal Tesisler mevcuttur

9 Barýnma Olanaklarý Ýstanbul gibi bir metropolde öðrenciler için ekonomik ve uygun barýnma imkâný bulmak, en büyük sorunlardan biridir. Bunun farkýnda olan ve öðrenci merkezli eðitim anlayýþýný benimseyen Ýstanbul Üniversitesi, eðitimlerini saðlýklý bir þekilde sürdürebilmeleri için öðrencilerinin barýnma sorununa titizlikle eðilmektedir. Bu amaçla Avcýlar ve Cerrahpaþa Kampüslerimizde, sadece Üniversitemiz öðrencilerinin faydalanabileceði yurtlar açýlmýþtýr. Avcýlar Kampüsümüzdeki Yurtlarýmýz Avcýlar daki modern yurtlarýmýzda, öðrencilerin her türlü ihtiyaçlarý düþünülerek bütün imkânlar sunulmuþtur. Yurtlarda 24 saat saðlýk hizmeti verilmekle beraber, olasý acil durumlara karþý 24 saat ambülans bulundurulmaktadýr. Ayrýca her blokta 24 saat sýcak su, tüm odalarda internet baðlantýsý ve çamaþýr yýkama makineleri bulunan yurtlarýmýzda, birçok bankaya ait bankamatikler, PTT þubesi vb. hizmetler de mevcuttur. Tüm yurt geneline 24 saat hizmet veren büyük bir kantin, kafeterya, spor salonu yaný sýra her blokta birer kantin ve okuma salonu vardýr. Yurt öðrencilerimiz, yurdun hemen yaný baþýnda bulunan Avcýlar Öðrenci Kültür Merkezi nin bütün etkinlik ve aktivitelerine katýlarak sosyal iliþkilerini geliþtirme olanaðýndan yararlanmaktadýr. Ayrýca öðrencilere öðlen yemeklerini yemekhanelerde 1 YTL gibi sembolik bir ücretle sunan Üniversitemiz, yurt öðrencilerimize, akþam yemeklerini karþýlamak için yine 4 çeþit sýcak yemeði 1.25 YTL ücretle sunmaktadýr. Yurt Ýsmi Oda Kapasiteleri Yatak Sayýsý Erkek / Kýz Öðrenci Yurdu A Blok 4 Kiþilik Oda 308 Erkek Öðrenci Yurdu B Blok 4 Kiþilik Oda 308 Erkek Öðrenci Yurdu C Blok 4 Kiþilik Oda 264 Kýz M. C. Afacan Yurdu D Blok Kiþilik Oda 69 Erkek M. C. Afacan Yurdu E Blok Kiþilik Oda 75 Erkek Hýfzý Oðuz Bekata Yurdu Kiþilik Oda 90 Kýz A. Taner Kýþlalý Yurdu 2-4 Kiþilik Oda 94 Kýz Cerrahpaþa Kampüsümüzdeki Yurtlarýmýz Cerrahpaþa Kampüsümüz, özel sektör iþbirliði ile açýlmýþ olan ve tek kiþilik odalarýndan sadece kýz öðrencilerin faydalandýðý iki modern yurda sahiptir. Yurt Ýsmi Oda Kapasiteleri Yatak Sayýsý Erkek / Kýz Dr. Natuk Birkan Yurdu 1 Kiþilik Oda 60 Kýz Güner Ciner Özdemir Yurdu 1 Kiþilik Oda 60 Kýz Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurtlarý Tüm bunlarýn yaný sýra kampüslerimize çok yakýn olan Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait, Üniversitemiz öðrencilerinin faydalandýðý birçok yurt da vardýr. Kapasite Telefon Kýz / Erkek Atatürk Öðrenci Yurdu (5 Hat) Avcýlar Atatürk Kýz Yurdu (3 Hat) Avcýlar Yurdu Bahçeköy Yurdu Cerrahpaþa Yurdu Çapa Kýz Yurdu Çemberlitaþ Yurdu (3 Hat) Edirnekapý Yurdu Fatih Yurdu Hüdavendigar Yurdu Kadýrga Yurdu Niðde Kýz Yurdu Vezneciler Yurdu

10 Kütüphane Hizmetleri Ýstanbul Üniversitesi kütüphaneleri, modern yapýlarý, bilgisayarlý tarama sistemi, zengin ve kaliteli yayýnlarýyla uluslararasý standartlarda hizmet veren kütüphanelerden oluþmaktadýr. Üniversitemiz öðrenci ve öðretim üyeleri kitap, dergi ve diðer materyallerden, ister kütüphane içerisinde, ister belli süreler için ödünç almak suretiyle ücretsiz yararlanabilmektedirler. Kütüphanelerimizin Birimlere Göre Daðýlým Tablosu Kütüphane Adý Öðrenci Yayýn Abone Olunan Abone Olunan Kapasitesi Sayýsý Yerli Dergi Yabancý Dergi Sayýsý Sayýsý Ýstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Nadir Eserler Kütüphanesi Ýstanbul Týp Fak. H. Behçet Kitaplýðý Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Fen Fakültesi Kütüphanesi Ýktisat Fakültesi Kütüphanesi Orman Fakültesi Kütüphanesi Eczacýlýk Fakültesi Kütüphanesi Diþ Hekimliði Fakültesi Kütüphanesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Kütüphanesi Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi Ýþletme Fakültesi Kütüphanesi Veteriner Fakültesi Kütüphanesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kütüphanesi Ýletiþim Fakültesi Kütüphanesi Su Ürünleri Fakültesi Kütüphanesi Hasan Ali Yücel Eðit. Fak. Kütüphanesi Bakýrköy Saðlýk Y.O. Kütüphanesi Deniz Bil. ve Ýþl. Enstitüsü Kütüphanesi Flor. Nigh. Hemþirelik Y.O. Kütüphanesi Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Kütüphanesi Teknik Bilimler M.Y.O. Kütüphanesi Toplam

11 Bilimsel Araþtýrma Olanaklarý Danýþmanlýk Hizmetleri Üniversitelerin kuruluþ amacý, bilimsel araþtýrma yapmak, ülkesini bilimsel çalýþmalarla temsil etmek ve geleceðe taþýmaktýr. Ýstanbul Üniversitesi de, bu anlayýþ çerçevesinde derslerde ve bilimsel araþtýrmalarda öðrencilerine yardýmcý olacak tüm olanaklarý sunmaktadýr. Bu amaçla Ýstanbul Üniversitesi, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý aracýlýðý ile Eðitim - Öðretim Yýlý ve 2007 yýlý içerisinde, yurt dýþýnda düzenlenen çeþitli bilimsel toplantý ve kongrelere katýlabilmeleri için 106 öðrenciye toplam YTL; yurt içinde düzenlenen çeþitli bilimsel toplantý, seminer, konferans, kongre ve kültürel etkinliklere katýlabilmeleri için de öðrenciye toplam YTL parasal destek saðlamýþtýr. Bununla birlikte yurt içi etkinliklere katýlan öðrencilerimizin ulaþým ihtiyaçlarý, kurumun araçlarý ile karþýlanmýþtýr. Yurt içi ve yurt dýþý bilimsel toplantý, kongre ve seminerlere katýlan öðrencilerimize üniversitemiz tarafýndan verilen bilimsel destek Eðitim - Öðretim Yýlýnda da devam edecektir. Öðrencilerimizin, yaptýklarý araþtýrma projelerinde yararlanabilecekleri Üniversitemiz kütüphanelerinde 2 milyon civarýnda bilimsel yayýn, 20 binin üzerinde yerli ve yabancý süreli yayýn bulunmaktadýr. Bu yayýnlardan, inin bibliyografik künyesine elektronik ortamda tarama yaparak ulaþmak mümkündür. Bunlarýn dýþýnda elektronik veri tabanlarý ve e-dergilere kütüphanelerimiz web sitesinden eriþim saðlanabilmektedir.. Üniversitemizin aktif bir þekilde desteklediði öðrencilerimizin bu bilimsel çalýþmalarýna, Ýstanbul Üniversitesinin dünyanýn en iyi 500 üniversitesi arasýnda yer almasýný saðlayan ve Uluslararasý Atýf Ýndekslerine göre en çok bilimsel yayýný olan öðretim üyelerimiz de, her türlü desteði vermektedir. Öðrencilerimiz, Ýstanbul Üniversitesinin veya öðretim üyelerinin Ýstanbul da düzenledikleri yüzlerce ulusal ve uluslararasý bilimsel toplantýya ve sempozyumlara da katýlarak edindikleri deneyim sonucu yaptýklarý çalýþmalarla üniversitemizi uluslararasý alanda en iyi þekilde temsil etmektedirler.. Eðitimin temel unsurlarýndan birinin öðrenciler olduðu anlayýþýyla hareket eden Ýstanbul Üniversitesi, öðrencilerinin, gerek eðitim sürecine, gerek de üniversitemizin sosyal yaþamýna aktif bir biçimde katýlýmýný saðlayarak, öðrenci - üniversite arasýndaki aidiyet baðýný güçlendirmeyi amaçlamaktadýr. Bunun ön koþulunun, öðrencilerin ilgi duyduklarý alanlarda eðitim almalarý olduðunu düþünen Üniversitemiz bünyesindeki Basýn - Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Müdürlüðü, uzman kadrolarý ile Ülkemizin birçok yerinde düzenlenen Üniversite Tanýtým Fuarlarýna katýlarak kamu hizmeti anlayýþý doðrultusunda Üniversitemizdeki mevcut yüksek öðretim programlarýný tanýtmak suretiyle gençlerimizin bilinçli tercihte bulunmalarýna katký saðlamaktadýr.. Yine bu amaçla Müdürlüðümüz, Ýstanbul Üniversitesi nin tanýtým organizasyonlarý dahilinde Türkiye nin çeþitli illerinden gelen okullarla dershanelerin talepleri doðrultusunda, haftada iki gün, öðrencilerimizi konuk etmekte, ilgi duyduklarý konularda kendilerine ayrýntýlý bilgi verilmesini saðlamaktadýr. Ziyaret þansý olmayan okullarýmýza da, Üniversitemizi tanýtýcý kitap, broþür ve tanýtým cd si gibi materyaller göndererek bu amaca hizmet etmektedir.. Müdürlüðümüz, öðrencilere düzenledikleri etkinlik ve organizasyonlar ile ilgili her türlü yardým ve desteði saðlamaktadýr. Öðrenci Rehberlik Danýþmanlýk ve Sosyal Destek Birimlerimiz, Üniversitemiz yüksek öðretim programlarýný kazanan öðrencilerimize, kayýt iþlemleri sýrasýnda burs, barýnma vb. konularda rehberlik hizmeti vermektedir. Öðrencilerimiz her zaman adresine elektronik posta yoluyla ulaþarak sorunlarýný paylaþabilirler

12 Burslar ve Ekonomik Olanaklar Teknolojik Destek Ýstanbul Üniversitesi, baþarýlý ve gereksinimi olan öðrencilerinin eðitim ile ilgili temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için her türlü desteði sunmaktadýr. Üniversitemiz, baþarýlý öðrencilerimize burs desteði saðlamaktadýr yýlýnda 110 YTL, 2007 yýlýnda ise 125 YTL olmak üzere toplam YTL burs verilmiþtir. Öðrencilerimiz, saðlanan bu destekle çeþitli ihtayaçlarýný karþýlamaktadýrlar. Üniversitemiz, gereksinimi olan öðrencilerini Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirerek onlara 12 ay boyunca burs saðlamaktadýr yýlý Ocak ayýndan itibaren burstan faydalandýrýlmak üzere 716 öðrencimiz kuruma bildirilmiþtir. Ýstanbul Üniversitesi, yarý zamanlý öðrenci çalýþtýrma programý kapsamýnda, günde dört saat olmak üzere, çalýþmak isteyen öðrencilerimize kendi eðitim kurumlarý içinde ve kendi bilim dallarýyla ilgili alanlarda çalýþma olanaðý saðlayarak, mesleki deneyim ve ek gelir kazanmalarýný amaçlamaktadýr. Bu amaç dahilinde 2006 yýlý içerisinde, Üniversitemizin fakültelerinde, kütüphanelerinde, idari ve halkla iliþkiler birimlerinde çalýþan 9523 öðrencimize ,00 YTL, 2007 yýlý Haziran ayý itibariyle 4941 öðrencimize YTL ek gelir saðlamýþtýr. Bütün bunlarýn dýþýnda, Üniversitemiz, dýþarýdan burs veren kuruluþlarla baðlantý kurarak binlerce öðrencisini ekonomik olarak desteklemektedir. Öðrencilerimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, Baþbakanlýk, Cerrahpaþa Týp Fakültesi Vakfý, Ýstanbul Týp Fakültesi Vakfý, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði, Ýstanbul Ticaret Borsasý ve Türk Eðitim Vakfý gibi yüzlerce kurumun burslarýndan yararlandýrýlmaktadýr. Üniversitemizin her kampüsünde öðrenci rehberlik danýþmanlýk ve sosyal destek birimi bulunmaktadýr. Gönüllü akademisyenlerimiz bu birimde öðrencilerin burs, barýnma vb. sorunlarýnýn çözümüne destek vermektedirler.. Eðitimde teknolojinin yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla özellikle teknik ve saðlýk bilimleri alanýnda ihtiyaç duyulan teknik ve elektronik cihazlar, kurulan laboratuvarlarda öðrencilerin hizmetine sunulmuþtur. Bu cihazlar, Ýstanbul Üniversitesi ne baðlý Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý, Ýdari Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý ve baðýþ yoluyla üniversitemize alýnmaktadýr.. Ýçinde bulunduðumuz bilgi çaðýnda, güncel bilginin geniþ kitlelere aktarýlmasý amacýyla Ýstanbul Üniversitesi her fakülte ve yüksekokulunda kurduðu bilgisayar laboratuvarlarý ve geniþ internet aðýyla öðrencilerinin ulusal ve uluslararasý bilgi aðýna ulaþýmýný kolaylaþtýrmýþtýr. Bu amaçla Ýstanbul Üniversitesi bünyesinde yaklaþýk bilgisayar ve bu bilgisayarlara baðlý internet uç baðlantýsý mevcuttur. Bilgisayarlar, günümüz en son teknolojisi takip edilerek sürekli yenilenmektedir. Ayrýca öðrencilerimiz 155 megabit internet baðlantý hýzý ile ulusal ve uluslararasý bilimsel verilere en hýzlý þekilde ulaþabilme imkânýna sahiptirler yýlý içerisinde rektörlük arka bahçesi ve binalarýnda kablosuz (wireless) internet baðlantý hizmeti verilmeye baþlanmýþtýr. Özellikle týp fakültelerimizde kurulan uzaktan eðitim sistemiyle Avrupa nýn ve Amerika nýn önde gelen üniversiteleriyle öðrencilerimiz ayný amfileri paylaþmakta, ayný dersleri dinlemektedir. Öðrencilerimiz, kurulan teknoloji ile ameliyatlarý sanki oradaymýþlar gibi canlý olarak izleme ve istiþare edebilme þansýna sahiptirler yýlýnda üniversite - sanayi iþbirliði ile Avcýlar da açýlan Ýstanbul Üniversitesi Araþtýrma Geliþtirme Teknoloji Merkezi (TEKMER) öðrencilerimizin bilimsel çalýþmalarýnda teknik altyapý ihtiyacýný karþýlamaktadýr

13 Saðlýk Hizmetleri Sosyal Olanaklar ve Beslenme Öðrencilerin yeteneklerinin ve kiþiliklerinin saðlýklý bir þekilde geliþmesine olanak vermek, beden ve ruh saðlýðýný korumak amacýyla Ýstanbul Üniversitesi Mediko - Sosyal Merkezleri kurulmuþtur. Öðrencilerimiz, Üniversitemizin çeþitli birimlerinde bulunan beþ Mediko - Sosyal Merkezinde ve Türkiye nin en köklü saðlýk kuruluþlarýndan olan Ýstanbul Týp Fakültesi ve Cerrahpaþa Týp Fakültesi hastanelerinde saðlýk hizmetinden faydalanmaktadýrlar. Üniversitemize kayýtlý tüm öðrencilerin saðlýk sorunlarý için ilk baþvuracaklarý yer, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðýna baðlý Mediko - Sosyal Merkezleridir. Bu merkezlerde öðrencilerin muayeneleri yapýlýr, rapor ve reçeteleri yazýlýr. Aileleri ve kendileri herhangi bir sosyal güvenlik kuruluþuna baðlý olmayan öðrenciler, gerekli görülürse Mediko Sosyal Merkezinden sonra, ülkemizin en iyi hastanelerinden olan Üniversitemize baðlý Ýstanbul Týp Fakültesi, Cerrahpaþa Týp Fakültesi veya herhangi bir saðlýk merkezine sevk edilerek tedavilerine devam edilir. Bu öðrencilerimizin ilaçlarý da dahil olmak üzere bütün tedavi ve saðlýk giderleri Üniversitemiz tarafýndan karþýlanýr. Ayrýca, Mediko Sosyal Merkezi Baþhekimliði merkez birimlerinde psikolojik danýþma ve rehberlik ünitesi de hizmet vermektedir eðitim - öðretim yýlý içerisinde öðrencilerimiz Mediko - Sosyal Merkezimize defa baþvurmuþ; bunlardan i týp fakültelerimize sevk edilmiþ ve tedavilerine orada devam edilmiþtir. Diðerlerinin tedavisi ise Mediko - Sosyal Merkezimizde sürdürülmüþtür. Büyük kentlerde yaþam koþullarý günden güne zorlaþmaktadýr. Özellikle Ýstanbul gibi büyük bir kentte yaþamanýn, öðrenciler için ne denli masraflý olduðu bilinci içinde, Ýstanbul Üniversitesi, öðrencilerine en ekonomik þartlarda öðle yemeði yiyebilme olanaðý sunmaktadýr. Öðrencilerin saðlýðý düþünülerek öðlen yemeði 4 çeþit olarak hijyenik ortamda hazýrlanmakta ve Eðitim - Öðretim Yýlýnda 1 YTL gibi düþük ücretle servis yapýlmaktadýr. Besin uzmanlarý tarafýndan kalori hesabý dikkate alýnarak hazýrlanan menü, 5 ayrý mutfakta test edildikten sonra servise sunulmaktadýr. Tüm kampüslerde, toplam 17 yemek salonunda, öðrencilere sýcak yemek servisi yapýlmaktadýr. Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri için hazýrlanan bu yemeklerden, günde ortalama 18 bin kiþi yararlanmaktadýr. Ayrýca ikinci öðretim öðrencileri ve yurtta kalan öðrenciler, 1.25 YTL ücret karþýlýðýnda akþam verilen 4 çeþit sýcak yemek hizmetinden de faydalanmaktadýrlar. Yine tüm fakülte ve yüksekokullarýmýzdaki kafeteryalar da piyasa fiyatlarýnýn altýnda, hijyen ve saðlýk standartlarýna uygun bir þekilde öðrencilere hizmet etmektedirler. Üniversitemizin Enez Sosyal Tesislerinde, 20 Haziran - 06 Eylül tarihleri arasýnda, öðrencilerimiz, 150 kiþilik gruplar halinde, öðretim elemanlarý ve idari görevlilerle birlikte, bir hafta süreyle tatil yapabilme olanaðýna sahiptirler. Öðrencilerimiz için açýk büfe tam pansiyon günlük ücret 15 YTL dir. Üniversitemiz tarafýndan özürlü öðrencilerimiz için oluþturulan özel bir birim aracýlýðýyla onlarýn akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barýnma ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarýna yönelik destek verilmektedir

14 Sportif Etkinlikler Kulüp Etkinliklerimiz 50 yýlý aþkýn bir maziye sahip olan kulübümüz bünyesinde Ýstanbul Üniversitesi öðrencileri pek çok branþta spor yapma olanaðý bulmaktadýrlar.. Basketbol: Kurulduðundan beri basketbol, kulübümüzde yapýlan en önemli spor branþý halindedir. Özellikle A Bayan Basketbol Takýmýmýz bir yýllýk aranýn dýþýnda sürekli olarak Deplasmanlý 1. Lig de oynamýþ ve hep ilk sýralarýn takýmý olma özelliðini korumuþtur. Altyapý Bayan Basketbol Takýmlarýmýz, Gençler, Yýldýzlar ve Küçükler branþlarýnda bu yýl da kupalarýn en önemli favorisi durumundadýrlar. Son yedi senede çeþitli yaþ gruplarýnda 11 kez þampiyonluk yaþamýþlardýr. A, Ümit, Genç, Yýldýz ve Küçük Bayan Milli Takýmlarýnda 20 den fazla basketbolcumuz yer almaktadýr. Uzun yýllar Ýstanbul mahalli liglerinde mücadele eden A Erkek Basketbol Takýmýmýz, geçtiðimiz sezon, tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan bir kadro ile yeniden yapýlanmýþtýr. Üniversitemizi baþarýyla temsil etmek üzere hazýrlýklarýný sürdüren takýmýmýzýn hedefi, gelecek yýl EBBL de yer almaktýr.. Tamamý Spor Okullarýmýzdan yetiþen oyunculardan kurulan Küçük ve Yýldýz Erkek Basketbol Takýmlarýmýz, geçtiðimiz sezon ilk kez katýldýklarý mahalli küme müsabakalarýnda oldukça baþarýlý sonuçlara imza atarak Final Grubu nda mücadele etme hakký kazanmýþlardýr. Bu yýlda sezon içi hazýrlýklarýný sürdürmektedir. Ayrýca Türkiye Liglerinde yer alan tüm takýmlarda kulübümüzden yetiþen pek çok bayan basketbolcu baþarýyla yer almakta, Milli Takýmlara seçilerek haklý gurur kaynaðýmýz olmaktadýrlar. Voleybol: A Bayan Voleybol takýmýmýz tüm oyuncularýný Üniversitemiz öðrencilerinden seçerek yeniden yapýlandýrýlmýþtýr sezonunda 3. Deplasmanlý Bayanlar Voleybol Ligi nde mücadele eden bayan voleybol takýmýmýz, sezonunda da 2. Deplasmanlý Bayanlar Voleybol Ligi nde mücadele edecektir.. Üniversitemiz öðrencilerinden seçilen ve çalýþmalarýna baþlayan Erkek Voleybol Takýmýmýz, gerekli hazýrlýklarýn tamamlanmasýndan sonra Ýstanbul Mahalli Kümesi nde yer alacaktýr. Futbol: Futbol Takýmýmýz, Ýstanbul 2. Amatör Küme de mücadele etmekte olup þampiyonluðun en büyük favorisi durumundadýr. Geçtiðimiz öðretim yýlýnda kurulan ve tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan Bayan Futbol Takýmýmýz ligde mücadelesini baþarýyla sürdürmektedir.. Tamamý Üniversitemiz öðrencilerinden kurulan futbol takýmýmýz, içinde bulunduðumuz sezon Ýstanbul 2. Amatör kümede mücadele etmektedir. Üniversitemiz öðrencilerinden kurulu bayan FUTSAL (Salon Futbolu) takýmýmýz üniversiteler arasý müsabakalarda dördüncü olmuþtur.. Masa Tenisi: Üniversitemiz öðrencilerinden oluþan masa tenisi takýmýmýz, katýldýðý her turnuvada baþarýlý sonuçlar almaktadýr. Üniversiteler arasý müsabakalarda masa tenisi takýmlarýmýz, bayanlarda Türkiye beþincisi, erkeklerde Türkiye altýncýsý olmuþtur.. Atletizm: Geçmiþ yýllarda Türkiye çapýnda baþarýlara imza atmýþ olan atletizm takýmýmýz, gelecek yaz sezonu için çalýþmalarýný tüm hýzýyla sürdürmektedir. Daðcýlýk: Her biri profesyonel týrmanýþçý olan Ýstanbul Üniversitesi öðretim üyelerinin önderliðinde çalýþan daðcýlýk ekibimiz, sürekli olarak Anadolu ve Trakya da trekking, rafting gibi doða sporlarýnýn yaný sýra profesyonel kaya týrmanýþý etkinliklerini de sürdürmektedir. Doða yürüyüþleri herkese açýk birer etkinlik olarak düzenlenmekte, bu gezilerde katýlýmcýlara profesyonel eðitim de verilmektedir. Ayrýca, Üniversitemiz bünyesinde kurulan ÝSÜDAK (Ýstanbul Üniversitesi Doðal Afetler Arama Kurtarma Ekibi) birimini yöneten ve her biri profesyonel olarak bu etkinliklerde yer alan öðretim üyelerimiz, açtýklarý kurslar ve verdikleri seminerlerle arama kurtarma çalýþmalarýnda gönüllü olarak çalýþacak ekipler kurmaktadýrlar. Geçtiðimiz yýl düzenlenen üniversiteler arasý spor faaliyetlerinde Ýstanbul Üniversitesi Bayan Basketbol Takýmý beþinci kez Türkiye þampiyonu olmuþtur. Plaj voleybolu takýmýmýz erklerde Türkiye ikinciliði, bayanlarda Türkiye üçüncülüðü baþarýlarýný kazanmýþtýr

15 Kültürel Etkinlikler Ýstanbul Üniversitesi, çaðdaþ eðitim anlayýþý gereði kaliteli bir eðitimin yanýnda, öðrencilerin organize ettiði ders dýþý sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri de desteklemektedir. Çünkü bilgiyi kullanabilme ve onu geliþtirebilme, özgürce tartýþýp yeni fikirler üretebilme yeteneðinin sadece bilimsel eðitimin deðil, ayný zamanda sanatsal ve kültürel etkinliklerin de ürünü olduðu düþüncesiyle; gerek fakülteler kendi bünyelerinde, gerek Rektörlük, Beyazýt ve Avcýlar Kampüslerimizdeki Öðrenci Kültür Merkezleri aracýlýðýyla öðrenci etkinliklerini ve öðrenci kulüplerini desteklemektedirler. Öðrenci Kültür Merkezi, Ýstanbul Üniversitesi öðrencilerine sanatsal ve kültürel etkinlikleri için ortak mekânlar oluþturma düþüncesiyle 1990 yýlýnda kurulmuþ ve diðer üniversitelerimize model oluþturmuþtur. Bugün, ÖKM aracýlýðýyla öðrenciler ilgi ve beceri alanlarýna göre boþ zamanlarýný deðerlendirme, yeni ilgi alanlarý bulma, sanatsal yeteneklerini geliþtirme, güzel sanatlarla ilgili etkinlikleri izleme ve bu etkinliklere aktif bir þekilde katýlma olanaðý bulmaktadýrlar. Öðrenci Kültür Merkezinde, resim, fotoðraf, ebru ve benzeri sergilerin açýlabileceði sergi salonu; film gösterimi, panel, söyleþi, müzik dinletisi gibi deðiþik etkinliklerin gerçekleþtirilebildiði 100 kiþilik bir sinema salonu ile 120 kiþilik bir tiyatro salonu ve Merkez bünyesinde etkinlik yürüten öðrenci kulüplerine ait odalardan oluþan 2100 m² lik kapalý alan bulunmaktadýr. Her kulübün etkinlik alanýna göre kullanmasý gereken teknik ve elektronik araçlarýn bulunduðu ÖKM, bilgisayar ve internet aðýyla donatýlmýþtýr Eðitim - Öðretim Yýlý içerisinde ÖKM de Bilgisayar, Bilimkurgu ve Fantezi, Dil, Diplomasi, Ebru, Edebiyat ve Felsefe, Fotoðraf, Halkbilim, Müzik, Resim, Sinema, Sosyal Araþtýrmalar, Tiyatro, Toplum Gönüllüleri, Türkçe Yaþam ve Türk Sanat Müziði Kulüpleri olmak üzere toplam 16 kulüp, i aþkýn üyesiyle etkin çalýþmalar yapmýþtýr. Üretim ve paylaþýmýn temel olduðu Öðrenci Kültür Merkezimizde, öðrenci, öðretim üyesi ve sanatçýlar el ele verip kültür alanýnda deðiþik ürünler üretmekte; bunlarý sergileyerek hem kültürel geliþime katkýda bulunmakta, hem de üretici insan olma yolunda adýmlar atmaktadýrlar. ÖKM de, öðrenciler her türlü kültürel ve sosyal etkinliklere katýlarak, hem ulusal ve uluslararasý alanda Üniversitemizi baþarýyla temsil ederek tanýtýmýna katkýda bulunmakta hem de kendi ufuklarýný ve vizyonlarýný geliþtirmektedirler. ÖKM nin dýþýnda, fakültelerde ve yüksekokullarda, hemen hemen her alanda kurulan 200 e yakýn öðrenci kulübü, fakülte ve yüksekokul yönetimlerince etkin bir þekilde desteklenmektedir

16 ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI ÖÐRENCÝ KONTENJAN LÝSTESÝ Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý Ýstanbul Týp Fakültesi SAY SAY Hukuk Fakültesi EA EA Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Amerikan Kültürü ve Edebiyatý DÝL Dil Arap Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Arkeoloji SÖZ Söz Bilgi ve Belge Yönetimi EA EA Coðrafya SÖZ Söz Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Eski Yunan Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Fars Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Felsefe EA EA Fransýz Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Hititoloji SÖZ Söz Ýngiliz Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Ýspanyol Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Ýtalyan Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Latin Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Mütercim-Tercüman.(Almanca) DÝL Dil Mütercim-Tercüman.(Fransýzca) DÝL Dil Mütercim-Tercüman.(Ýngilizce) DÝL Dil Psikoloji EA EA Rus Dili ve Edebiyatý DÝL Dil Sanat Tarihi SÖZ Söz Sosyoloji EA EA Tarih SÖZ Söz Tiyatro Eleþ. ve Dramaturji SÖZ Söz Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ Söz Urdu Dili ve Edebiyat DÝL Dil Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri SAY Say Biyoloji SAY Say Fizik SAY Say Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý Matematik SAY Say Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY Say Ýktisat Fakültesi Çalýþma Eko. ve End. Ýliþ. EA EA Ekonometri EA EA Ýktisat EA EA Ýktisat (Ýngilizce) EA EA Ýþletme EA Maliye EA EA Siyaset Bilimi ve Uluslararasý ilþ. EA Turizm Ýþletmeciliði EA Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Müh. SAY Say Orman Mühendisliði SAY Say Peyzaj Mimarlýðý SAY Say Eczacýlýk Fakültesi SAY Say Diþ Hekimliði Fakültesi SAY Say Cerrahpaþa Týp Fakültesi Cerrahpaþa Týp SAY Say Cerrahpaþa Týp (Ýngilizce) SAY Say Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði SAY Say Çevre Mühendisliði SAY Say Deniz Ulaþ. Ýþletme Müh. SAY Say Elektrik Elektronik Müh. SAY Say Endüstri Mühendisliði SAY Say Ýnþaat Mühendisliði SAY Say Jeofizik Mühendisliði SAY Say Jeoloji Mühendisliði SAY Say Kimya SAY Say Kimya Mühendisliði SAY Say

17 Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý Maden Mühendisliði SAY Say Makine Mühendisliði SAY Say Metalürji ve Malzeme Müh. SAY Say Ýþletme Fakültesi Ýþletme EA EA Ýþletme (Ýngilizce) EA EA Veteriner Fakültesi SAY Say Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýþletme EA EA Kamu Yönetimi EA EA Uluslararasý Ýliþkiler EA EA Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik SÖZ Söz Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Söz Radyo Televizyon ve Sinema SÖZ Söz Su Ürünleri Fakültesi SAY Say Ýlahiyat Fakültesi SÖZ Söz Hasan Ali Yücel Eðitim Fakültesi Almanca Öðretmenliði DÝL Dil Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðr. SÖZ Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY Say Fransýzca Öðretmenliði DÝL Dil Ýlköðretim Matematik Öðr. SAY Say Ýngilizce Öðretmenliði DÝL Dil Rehberlik ve Psikolojik Dnþ. EA EA Sýnýf Öðretmenliði EA EA Sosyal Bilgiler Öðretmenliði SÖZ Söz Türkçe Öðretmenliði SÖZ Söz Üstün Zekâlýlar Öðretmenliði EA EA Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý YÜKSEKOKUL (4 YILLIK) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. SAY Say Florence Nightingale Hemþirelik Y.O. Hemþirelik SAY Say Bakýrköy Saðlýk Y.O. Ebelik SAY Say Hemþirelik SAY Say Ulaþtýrma ve Lojistik Y.O. Ulaþtýrma ve Lojistik EA Say MESLEK YÜKSEKOKULU (2 YILLIK) Adalet Meslek Y.O. SÖZ Söz Veteriner Fakültesi Meslek Y.O. Gýda Teknolojisi SAY At Antrenörlüðü EA Atçýlýk Ýþletmeciliði EA Nalbantlýk EA Ormancýlýk Meslek Y.O. Aðaç Ýþleri SAY Say Av ve Yaban Hayatý EA Selüloz ve Kaðýtçýlýk SAY Say Sulama Teknolojisi SAY Say Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA

18 Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Aðýz Diþ Saðlýðý SAY Say Diþ Protez SAY Say Radyoloji SAY Say Týbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Söz Týbbi Laboratuvar SAY Say Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bankacýlýk EA EA Bankacýlýk (Ý.Ö.) EA Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði EA EA Dýþ Ticaret ve Avrupa Birliði (Ý.Ö.) EA Emlak ve Emlak Yönetimi EA EA Emlak ve Emlak Yönetimi (Ý.Ö.) EA Ýþletme EA Muhasebe EA EA Muhasebe (Ý.Ö.) EA Muhasebe (Ý.Ö.) (Bk.485) EA Pazarlama EA EA Sigortacýlýk EA EA Sigortacýlýk (Ý.Ö.) EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði EA EA Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ý.Ö.) EA Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY Cam Seramik SAY Çini Ýþletmeciliði SÖZ Deri Ýþleme Teknolojisi SAY Bölüm Adý 2006 Puan Türü 2005 Puan Türü Kontenjan Sayýsý ve Taban Puanlarý ve Taban Puanlarý Elektrik SAY Elektrik (Ý.Ö.) SAY Elektronik Haberleþme SAY Elektronik Haberleþme (Ý.Ö.) SAY Endüstriyel Elektronik SAY Endüstriyel Elektronik (Ý.Ö.) SAY Endüstriyel Otomasyon SAY Endüstriyel Otomasyon (Ý.Ö.) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma SAY Ýklimlendirme ve Soðutma (Ý.Ö.) SAY Ýtfaiyecilik ve Yangýn Güvenliði EA Lastik Plastik SAY Makine SAY Makine (Ý.Ö.) SAY Otomotiv SAY Radyo ve TV Yapýmcýlýðý SÖZ Radyo ve TV Yapýmcýlýðý (Ý.Ö.) SÖZ Sualtý Teknolojisi EA Savunma ve Güvenlik EA Tasarým ve Basým-Yayýncýlýk EA Beden Eðitimi ve Spor Y.O. (4 Yýllýk) Antrenörlük Eðitimi 40 Spor Yöneticiliði 40 Edebiyat Fakültesi (4 Yýllýk) Taþýnabilir Kültür Varlýklarýný Koruma ve Onarým 15 Ýstanbul Devlet Konservatuarý (4 Yýllýk) Bale 10 Kompozisyon 5 Nefesli Çalgýlar ve Vurma Çalgýlar 15 Opera 10 Piyano 20 Tiyatro 16 Yaylý Çalgýlar 20 TOPLAM

19 FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARIN ÖÐRETÝM ELEMANLARI ve ÖÐRENCÝ SAYILARI Fakülte ve Yüksekokullar Öðretim Elemanlarý Sayýsý Ýstanbul Týp Fakültesi Hukuk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Ýktisat Fakültesi Orman Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Diþ Hekimliði Fakültesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýþletme Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Veteriner Fakültesi Mühendislik Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Ýletiþim Fakültesi Ýlahiyat Fakültesi Hasan Ali Yücel Eðitim Fakültesi Florance Nightingale Hemþirelik Y.O Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Teknik Bilimler Meslek Y.O Sosyal Bilimler Meslek Y.O Devlet Konservatuvarý Bakýrköy Saðlýk Y.O Beden Eðitimi ve Spor Y.O Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O Ulaþtýrma ve Lojistik Y.O Adalet Meslek Y.O Ormancýlýk Meslek Y.O Sapanca Su Ürünleri Meslek Y.O Veteriner Fakültesi Meslek Y.O Not: Bazý öðretim görevlileri birkaç fakültede ders veriyor olabilirler. Ýdari Personel Sayýsý Fakülte ve Yüksekokullar Öðrenci Sayýsý Ýstanbul Týp Fakültesi Hukuk Fakültesi Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Ýktisat Fakültesi Orman Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi 730 Diþ Hekimliði Fakültesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýþletme Fakültesi Veteriner Fakültesi 851 Siyasal Bilgiler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Ýletiþim Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi 311 Ýlahiyat Fakültesi 184 Hasan Ali Yücel Eðitim Fakültesi Florance Nightingale Hemþirelik Y.O. 473 Bakýrköy Saðlýk Y.O 534 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O 252 Beden Eðitimi ve Spor Y.O 440 Ulaþtýrma ve Lojistik Y.O 273 Devlet Konservatuvarý 215 Adalet Meslek Y.O 311 Teknik Bilimler Meslek Y.O Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O 434 Sosyal Bilimler Meslek Y.O Veteriner Fakültesi Meslek Y.O. 176 Ormancýlýk Meslek Y.O 412 Sapanca Su Ürünleri Meslek Y.O. 90 Toplam Öðrenci Sayýsý (Lisans ve Ön Lisans):

20 Çift Anadal & Yandal Programlarý Çift Anadal Programý Çift anadal programýnýn amacý, anadal lisans programlarýný üstün baþarýyla yürüten öðrencilerin, ayný zamanda ikinci bir dalda lisans diplomasý almak üzere öðrenim görmelerini saðlamaktýr. Çift anadal programý ayný yükseköðretim kurumunda (fakültede ya da yüksekokulda) yürütülen programlar arasýnda açýlabilir. Çift anadal programý, ilgili bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayý ile kesinleþir. Çift anadal programýna kabul edilecek yýllýk toplam öðrenci sayýsý, o programa, o yýl kaydolan öðrenci sayýsýnýn %20 sini geçemez. Çift anadal açmak isteyen ilgili bölüm, akademik yýlýn sonunda, izleyen akademik yýlýn kontenjanlarýný belirleyerek Dekanlýða/Müdürlüðe bildirir. Dekanlýk/Müdürlük, açýlmasýna karar verilen çift anadal programlarýný ve kontenjanlarý ilan eder. Öðrenci, ilan edilmiþ olan çift anadal programýna, anadal lisans programýnýn en erken 3 ve en geç 5. yarýyýlý baþýnda baþvurabilir. Çift anadal programýna baþvurular Dekanlýkça/Müdürlükçe belirlenen tarihte, baþvuru formu ve transkript belgesi ile ilgili Fakülte Dekanlýðýna / Yüksekokul Müdürlüðüne yapýlýr. Ayný anda birden fazla çift anadal programýna ya da hem bir çift anadal hem de bir yandal programýna kayýt yapýlamaz. Öðrencinin çift anadal programýna baþvurabilmesi için, baþvurduðu döneme kadar anadal lisans programýnda aldýðý tüm kredili dersleri baþarýyla tamamlamýþ olmasý gerekir. Ayrýca, baþvuru sýrasýndaki genel not ortalamasýnýn en az 3.00 olmasý ve anadal lisans programýnýn ilgili sýnýfýnda baþarý sýralamasý itibari ile en üst %20 içinde bulunmasý gerekir. Kabul iþlemi, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararýyla tamamlanýr.. Çift anadal programý ortak dersler dýþýnda en az 36 krediden oluþur. Öðrencinin anadal programýndaki baþarýsý ve mezuniyeti, çift anadal programý nedeniyle hiçbir biçimde etkilenmez. Çift anadal programý için ayrý karne ve ayrý transkript belgesi düzenlenir. Çift anadal programýndaki dersleri saptamada ve bunlarýn alýnacaðý dönemleri planlamada öðrencilere yardýmcý olmak ve çift anadal programýnýn amacýna uygun biçimde yürütülmesini saðlamak üzere ilgili bölüm baþkanýnca, öðretim üyeleri arasýndan bir Çift Anadal Programý Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Programý Koordinatörü öðrencilerin anadal lisans programý danýþmanlarý ile iletiþim içinde görev yapar. Ýki programa birden saydýrýlacak dersler, bölümler arasýnda kararlaþtýrýlýr ve varsa daha önce alýnanlar, öðrencinin programa kabulü sýrasýnda; diðerleri alýndýklarý dönem içinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararý ile kesinleþir. Ýki programa birden saydýrýlan dersler, öðrencinin her iki programdaki yarýyýl kayýtlarýnda yer alýr ve her iki transkript belgesinde de gösterilir.. Öðrenci çift anadal programýný kendi isteði ile býrakabilir. Anadal programýnda kaydý dondurulan öðrencinin, çift anadal programýnda da kaydý dondurulmuþ sayýlýr. Çift anadal programýnda, herhangi bir dönemde ders açýlmamasý veya ders çakýþmasý gibi nedenlerle ders alamayacak olan öðrencilerin, çift anadal programý veren bölümün teklifi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararýyla, o dönem için kayýtlarý dondurulabilir. Çift anadal programýnda, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca kabul edilmiþ bir mazereti olmadýðý halde iki dönem üstüste ders almayan öðrencinin çift anadal programýndan kaydý silinir. Anadal programýnda aðýrlýklý genel not ortalamasý (AGNO) 2.00 nin altýna düþen öðrencinin çift anadal programýndan kaydý silinir. Öðrenci çift anadal programýndan ayrýldýðýnda, baþarýsýz olduðu çift anadal programý derslerini tekrarlamak zorunda deðildir.. Anadal programýnda mezuniyet hakkýný elde eden ve çift anadal programýný en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öðrenciye, ikinci anadal lisans diplomasý 36 37

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020

İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020 İstanbul Üniversitesi Farabi Protokolü 2013-2020 Üniversitemiz gerek kendi öğrenci yoğunluğu ve gerek de yoğun değişim talebinden dolayı genel kontenjan belirleyerek değişimi gerçekleştirmektedir. Aşağıdaki

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI KONTENJAN TABLOSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI KONTENJAN TABLOSU TARAF KURUM KOORDİNATÖRÜ D34-FARABİ-04 DOÇ. DR. L. Aylin AKTÜKÜN TEL: (212) 440 00 00 /10702-10703-10604 FAX: (212) 440 03 53 Farabi Değişim Program Koordinatörlüğü Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI 0-0 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI Açılacak Olan Çift Anadal Programı Kontenjan Önerisi Açılacak Olan Çift Anadal Programlarına Başvuru Yapabilecek Anadal Programı/Programları ÖZEL KOŞULLAR

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK

PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674 SAY-2 361.930

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları ÖĞR. PUAN SGK YGSK OK.BİR 2015-ÖSYS 2015 YERL. 2015 EN YGS PROGRAM PROGRAM ADI (2) SÜRE TÜRÜ KONT KONT KONT ÖZEL KOŞUL

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yan Dal ve Yaz Dönemi Yönetmeliği uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ve Yan Dal eğitim-öğretimine başvuru şartları, gerekli

Detaylı

İÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL KONTENJAN TEKLİF FORMU AÇILACAK OLAN YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPABİLECEK ANADAL

İÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL KONTENJAN TEKLİF FORMU AÇILACAK OLAN YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPABİLECEK ANADAL İÜ 06-07 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YANDAL KONTENJAN TEKLİF FORMU İÜ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL AÇILACAK OLAN YANDAL PROGRAMI HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJA N ÖNERİSİ AÇILACAK OLAN YANDAL PROGRAMLARINA BAŞVURU YAPABİLECEK

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan

2009-YÇS SONUÇLARINA GÖRE ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KONTENJAN VE KOÞULLARI. Programýn Kodu. (Bk. Sayfa 8-9) Kontenjan Adý Adý ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011045 Ýngilizce Öðretmenliði 4 1 7 1011061 Sýnýf Öðretmenliði 4 4 1011375 Sosyoloji 4 2 6, 21 1011326 Tarih 4 1 6, 21 1011367 Türk Dili ve Edebiyatý 4 2

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI

KADRO VE SÖZLEÞMELÝ POZÝSYONLAR ÝÇÝN ARANAN NÝTELÝKLER VE BU NÝTELÝKLERÝN KODLARI 1101 Cinsiyeti erkek olmak. 1103 Cinsiyeti kadýn olmak. 1211 Sýnav tarihi itibarýyla ( 30 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1213 Sýnav tarihi itibarýyla ( 31 ) yaþýndan gün almamýþ olmak. 1215 Sýnav tarihi

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI

TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI TABLO-1, TABLO-2, TABLO-3A, TABLO-3B, TABLO-6A, TABLO-6B VE TABLO-6C'DE YER ALAN KADROLARIN KOÞUL VE AÇIKLAMALARI Bk. 1. Adalet Meslek Lisesi mezunu Bk. 2. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3309 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3309- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki lar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları

2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci Tercih sütun Yapýlabilecek önlisans mezuniyet Lisans alan kodlarýný, ikinci sütun önlisans mezuniyet Tercih alanlarýný, Yapýlabilecek üçüncü sütun Lisans

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJAN BİLGİLERİ FAKULTE PROGRAM 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5. Sınıf 2. Sınıf (Y.Dışı) 3. Sınıf (Y.Dışı) 4. Sınıf (Y.Dışı)

Detaylı

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI

TABLO-3. ÖNLÝSANS MEZUNÝYET ALANLARINA GÖRE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILABÝLECEK LÝSANS PROGRAMLARI 114114 1015 Acil Bakým Teknikerliði Hemþirelik 5795 Acil Yardým Teknikerliði 5904 Adli Týp Teknikerliði 1022 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 5198 Ameliyathane Teknikerliði 1068 Anestezi 4972 Anestezi

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar

(Bk. Sayfa 40-51) 1999 Y-ÖSS. ve Açýklamalar. Özel Koþullar 1. Bu tablodaki bilgiler sekiz sütun halinde düzenlenmiþtir. Ýlk iki sütunda sütun) "- - -" iþareti bulunuyorsa bu programý, ilgili ÖSS puan türünde 120,000 alfabetik sýrayla üniversitelerin adlarý verilmektedir.

Detaylı

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.

5.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 3.SINIF EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2.SINIF KONTENJAN FAKULTE PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 2016_2017 3 ADALET MESLEK

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı