ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK KLİNİĞİ ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI PREMATÜRE ÇOCUKLARIN OKUL ÇAĞINDAKİ NÖROGELİŞİMSEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Dr. Özden ÖZSOY KOÇ Tez Danışmanı ve Klinik Şefi Uzm. Dr. Sultan KAVUNCUOĞLU İSTANBUL

2 2 TEŞEKKÜR Tez çalışmamın her aşamasında bilgi ve tecrübesiyle bana yardımcı olan, değerli zamanını hiçbir zaman esirgemeyen, asistanlığım boyunca iyi bir hekim olma yolunda örnek aldığım, tez danışmanım ve klinik şefim Sayın Dr.Sultan Kavuncuoğlu na, Eğitim sürem boyunca, klinik bilgi ve deneyimleriyle yetişmemize katkıda bulunan, Başhekim Sayın Dr. Rengin Şiraneci ye, Saygıdeğer hocalarım, klinik şefleri Dr. Gönül Aydoğan a, Dr. Erdal Adal a, Bilgi ve birikimlerinden faydalandığım şef yardımcıları ve uzman doktorlara, Tez çalışmamda, büyük bir sabır ve özenle wisc-r testini uygulayan, sevgili arkadaşım Psikolog Ayşegül Köprülü Aktalay a Zorlu asistanlık günlerinde dostluğunu ve desteğini her zaman yanımda hissettiğim canım arkadaşım Gonca Keskindemirci ye, Sevgisini, maddi ve manevi desteğini her zaman yanımda hissettiğim anneme, babama ve kardeşime, Hayatıma girdiği andan itibaren, hayatıma mutluluk ve renk getiren, anlayışı, sabrı ve desteğini benden hiç esirgemeyen sevgili eşime, Asistanlık yıllarında kendisine yeterince zaman ayıramadığım biricik kuzucuğumdan önce özür diliyorum ve ona, Teşekkür ediyorum. Dr. Özden Özsoy Koç

3 3 1 ÖZET Amaç: Bu çalışmadaki amacımız 1500 gram ve altında (ÇDDA) veya 32. gebelik haftasından önce doğan preterm çocukların, ilkokul 1.sınıf sonunda bilişsel, davranışsal, nörogelişimsel durumlarının saptanması ve prenatal, natal, postnatal risk faktörlerinin, nörogelişimsel duruma etkisinin incelenmesidir. Materyal ve Metod: Ocak 2001 ile aralık 2001 tarihleri arasında doğan ve Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji servisinde izlenen çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) 90 çocuk çalışmaya alındı. Olguların bilişsel ve davranışsal durumunu saptamak için wisc-r, PEDS, PSC testleri uygulandı, olguların okul başarıları kaydedildi. Ayrıca prenatal, natal, postnatal özellikleri tesbit edildi. Olguların bedensel sağlık durumunun tesbiti için, ayrıntılı nörolojik ve fizik muayene yapıldı. Bulgular : Çalışma grubumuzda bilişsel sorun oranı %36 olarak bulundu. %36 olgunun ise nörolojık muayenesi anormal bulundu. Serebral palsi oranı ise %7 olarak bulundu. %2 olguda prematüre retinopatisine bağlı görme kaybı tesbit edildi. Bilişsel sorun ile prenatal, natal, postnatal risk faktörleri arasındaki ilişki araştırıldı, yalnız perinatal asfiksi ile arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı. Sosyoekonomik düzey, baba eğitim düzeyi ve mesleği ile zeka puanı arasında anlamlı ilişki saptandı. Okul öncesi eğitim alanların zeka puanlarının anlamlı olarak, almayalara göre yüksek bulunduğu saptandı. Konuşma bozukluğu %23 olguda tesbit edilmiş olup, konuşma bozukluğu olan olguların zeka puanlarında anlamlı olarak düşük bulundu. Ailenin Gelişimi Değerlendirme Ölçeği (PEDS) gecikmeli olan hastaların daha düşük zeka puanları aldığı saptandı. Çocuklar İçin Davranış Sorunu Kontrol Listesiyle (PSC) zeka puanı arasında ise ilişki tesbit edilmedi. Psikoloğumuz tarafından yapılan değerlendirmede % 39 olguda davranışsal ve veya bilişsel sorun saptandı. Karne başarısı ile toplam zeka puanı arasında anlamlı ilişki saptandı. Olguların yıl sonu Türkçe notu ile wisc-r sözel puan arasında, yıl sonu matematik notu ile wisc-r performans puanları arasında anlamlı ilişki saptandı.

4 4 Tartışma: Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin yaşatılmalarını sağlayan uygulamalara paralel olarak, bu çocukların yaşamları boyunca ortaya çıkabilacek gelişimsel sorunları en aza indirecek uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Yaşatma ve nitelikli yaşatma kavramları her zaman birlikte düşünülüp planmalıdır. Çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin gelişimsel izlemleri, sağlıklı zamanında doğan çocuklara göre farklılık göstermektedir. Sayıları gittikçe artan bu bebeklerin yeterince izlenebilmesi için çocuk hekimlerinin çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeğin izlemi konusunda deneyimli ve donanımlı olması gerekmektedir. Gelişimsel sorunlar açısından yüksek risk altındaki bu çocukların gelişimsel izlemleri, ergenlik dönemine kadar devam ettirilmelidir.

5 5 1 İMGELER VE KISALTMALAR ADDA BAER ÇDDA DDA DEHB IQ PEDS PSC PVL RDS ROP WISC-R IVK BPD ROP NEK PDA CP EMR IUGR : Aşırı Düşük Doğum Ağırlığı : Bilateral Audiovestibular Evoked Response (İki Taraflı Uyarılmış İşitsel Yanıt) : Çok Düşük Doğum Ağırlığı : Düşük Doğum Ağırlığı : Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu : Intelligence Quotient (Zeka bölümü) : Parents Evaluation of Developmental Status (Ailenin Gelişimi Değerlendirme Ölçeği) : Pediatric Symptom Checklist (Çocuklar İçin Davranıs Sorunu Kontrol Listesi) : Periventriküler Lökomalazi : Respiratory Distress Syndrome (Solunum Sıkıntısı Sendromu) : Retinopathy of Prematurity (Premature Retinopatisi) : Wechsler Intelligence Scale for Childrens - Revised (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği -Gözden Geçirilmiş) : İntraventriküler Kanama : Bronkopulmoner Displazi : Prematüre Retinopatisi : Nekrotizan Enterokolit : Patent Duktus Arteriosus : Serebral Palsi : Erken Membran Rüptürü : İntrauterin Gelişme Geriliği

6 6 İÇİNDEKİLER 1 ÖZET 3 1 İMGELER VE KISALTMALAR 5 2 GİRİŞ AMAÇLAR 9 3 GENEL BİLGİLER PRETERM BEBEKLERDE NEONATAL DÖNEMDE GÖRÜLEN SORUNLAR Apne Respiratuar Distres Sendromu (RDS) Bronkopulmoner Displazi (52) Patent Duktus Arteriosus (PDA) Prematüre Anemisi Hiperbilirubinemi Kernikterus Hipoglisemi Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları Neonatal Sepsis Nekrotizan Enterokolit (NEK) Hipoksi İskemi Germinal Matriks ve İntraventriküler Kanama Prematüre Retinopatisi (ROP) ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE NÖROGELİŞİM ÇOK DÜŞÜKDOĞUM AĞIRLIKLI ÇOCUKLARDA NÖROGELİŞİMSEL SORUNLAR Serebral Palsi Bilişsel Alan Sorunlari Öğrenme Güçlükleri Görme ile İlgili Sorunlar İşitme ile İlgili Sorunlar Dil Gelişimi ile İlgili Sorunlar Davranışsal Gelişim ile İlgili Sorunlar PREMATÜRE ÇOCUKLARDA GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 38

7 7 4 GEREÇ VE YÖNTEM OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREÇLER Ailenin Gelişimsel Durumu Değerlendirme Ölçeği (PEDS) Çocuklar İçin Davranış Sorunu Kontrol Listesi (Pediatric symptom checklist, PSC) Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WİSC-R) (Wechsler Inteligence Scale for Children- Revised) Nöromotor değerlendirme Büyüme, takip, eğitim, beslenme, sosyoekonomik özelliklerinin değerlendirilmesi 47 5 İSTATİSTİKSEL İNCELEMELER BULGULAR Ulaşılamayan grup özellikleri Çalışma Grubunun bulguları Gelişimsel Testlerin Karşılaştırılması 87 6 TARTIŞMA 89 7 SONUÇLAR KAYNAKLAR EKLER EK EK EK EK EK EK 6 133

8 8 2 GİRİŞ Son 20 yılda, perinatal ve neonatal tıpta meydana gelen gelişmeler prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yaşam oranını belirgin olarak arttırmıştır (1,2). ABD de prematüre doğumlar tüm doğumların %12,7 sini oluşturmaktadır ve bu prematüre doğumlar perinatal mortalite ve morbiditenin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (3,4). ABD de 1980 lerden 2000 li yıllara gelindiğinde, infant mortalite hızı %45 oranında azalarak her 1000 canlı doğumda 12,6 dan 6,9 a gerilemiştir (5). Neonatoloji ve perinatolojideki tüm bu olumlu ilerlemelere rağmen, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek sıklığı azaltılamamıştır. Düşük doğum ağırlığı (DDA) sıklığı %12, çok düşük doğum ağırlığı (ÇDDA) sıklığı %24, prematüre doğum sıklığı ise %17 oranında artmıştır (6,7). Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin bir kısmı doğum esnasında, bir kısmı da doğum sonrasında çeşitli sorunlar ile kaybedilmektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; yaşayan prematüre bebekler (özellikle ileri preterm), serebral palsi ve mental retardasyon gibi nörogelişimsel sorunlar için önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır (8,9,10,11). Ayrıca bu bebeklerde, çocukluk döneminde, okul başarısını etkileyen dil, bilişsel, dikkat ve davranış alanlarında sorunlar ortaya çıkabilmektedir (12-18). Dünya çapında kabul görmüş zeka testleri ve diğer nörogelişimsel değerlendirmeler sonucunda, düşük doğum ağırlıklı (DDA) prematüre çocukların normal doğum ağırlıklı çocuklara göre daha düşük puanlar aldığı tesbit edilmiştir (19). Yapılan çalışmalarda serebral palsi, mental retardasyon, körlük, sağırlık ve hidrosefali major nörolojik sekel olarak kabul edilmiştir (20,21). Major nörolojik sekellerin erken saptanması durumunda çocukların, okul öncesi dönemde gerekli olan özel eğitime yönlendirildiği ve eğitimden oldukça yararlandıkları gösterilmiştir (22,23,24). Prematüre çocukların daha fazla kısmını etkileyen minör nörolojik sekellerdir (25). Bunlar ise; konuşmada gecikme, öğrenme güçlüğü, algılama sorunları, dikkat bozuklukları, davranış sorunlarıdır (20,21). Minör nörolojik bozukluklar genellikle okul dönemine kadar tesbit edilemez (22,23,24). Risk altındaki bebeklerin prenatal dönemden itibaren tanınması ve yakın olarak takip edilmesi, ileri dönemdeki gerek mortalite gerekse morbiditenin azaltılması için

9 9 önem taşımaktadır. Prenatal dönemde tesbit edilen risklere göre doğum ve doğum sonrası bakımın iyi yönetilmesi, taburculuktan sonra uygun aralıklarla ve gereçlerle bebeklerin uzun dönem izlemlerinin yapılması, morbitenin erken saptanmasına ve gerekli önlem ve tedavilerin planlanmasına olanak sağlar. Erken tanı ve destek ile çocuk, günlük yaşantısında bağımsız hale gelebilir, okul ve oyun döneminde kendi sorunları ile başedebilmeyi öğrenerek, ikincil gelişen duygusal ve sosyal sorunlar önlenebilir veya düzeltilebilir (26). Bu çalışmamızda, Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Servisinde izlenen, ileri pretem ve veya çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) çocukların ilkokul 1.sınıf sonunda bilişsel, nörogelişimsel ve davranışsal açıdan değerlendirilmesi planlanmıştır. 2.1 AMAÇLAR 1- Sağlık Bakanlığı Bakırköy Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Neonatoloji Servisinde 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında takip edilen 32. gebelik haftası ve veya 1500 gram altında doğan prematüre bebeklerin prenatal, natal, postnatal yaşadıkları sorunları ve bu sorunların sıklığını belirlemek 2- Bu çocukların ilkokul 1.sınıf sonunda nörogelişimsel, bilişsel ve davranışsal açıdan değerlendirilmesi ve major minör nörolojik sorunların sıklığının tesbit edilmesi 3- Bilişsel geriliği tesbit edilen çocuklarda bu duruma etki edebilecek biyolojik ve çevresel etmenleri tesbit etmek; prenatal, natal, postnatal sorunlarla olan ilişkisini belirlemek 4- Bilişsel, davranışsal, nörogelişimsel alanda sorun tesbit edilen çocukları özel eğitim ve fizik tedavi merkezlerine yönlendirmek

10 10 3 GENEL BİLGİLER Normal gebelik süresi 40 haftadır ve gebenin son adet tarihinden itibaren doğuma kadar geçen süredir. Bu süreyi tamamlayarak doğan bebekler term (miadında doğmuş), 38. gebelik haftasından (37 hafta + 6gün) önce doğanlar preterm, tamamlanmış 42. gebelik haftasından sonra doğanlar ise postmatür bebekler olarak adlandırılır (27,28). Preterm bebekler gebelik yaşına göre 3 gruba ayrılabilir (29); 1- İleri derecede prematüre bebekler; 31. gebelik haftası +6 günden önce doğan bebeklerdir 2- Orta derecede prematüre bebekler; gebelik haftaları arasında doğan bebeklerdir 3- Sınırda prematüre bebekler; 37. gebelik haftasında doğan bebeklerdir gram ve daha düşük doğum tartılı yenidoğan bebekler düşük doğum ağırlıklı (DDA) yenidoğan grubunu oluşturur. Düşük doğum ağırlığı (DDA); prematürite, intrauterin büyüme geriliği veya her ikisine de bağlı olarak gelişebilir. Doğum ağırlığı 1500 gramdan düşük olan bebeklere, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebekler adı verilir. Doğum ağırlığı 1000 gramın altında olan bebekler ise, aşırı düşük doğum ağırlıklı (ADDA) bebekler olarak nitelendirilir (30). Çok düşük doğum ağırlığı ve aşırı düşük doğum ağırlığı genellikle, prematürelikle ilişkilidir. Doğum ağırlığının gebelik haftasına uygunluğuna göre, yenidoğan bebekler 3 gruba ayrılır (31,32); 1- AGA (Appropriate for gestational age): Doğum ağırlığı, gebelik yaşına göre olması gereken ortalama aralığın -2 ile +2 standart deviasyon aralığında olanlar veya doğum ağırlığı Lubchenco eğrisine göre persentiller arasında olanlar 2- SGA (Small for gestational age) : Doğum ağırlığı, gebelik yaşına göre olması gereken ortalama aralığın -2 standart deviasyon altında olanlar veya doğum ağırlığı Lubchenco eğrisine göre 10. persentil altında olanlar 3- LGA (Large for gestational age): Doğum ağırlığı Lubchenco eğrisine göre 90. persentil üstünde olanlar veya doğum ağırlığı 4000 gramın üstünde olanlar Preterm doğum etiyolojisi multifaktöriyeldir. Fetal, maternal, plasental ve uterin faktörler arasında kompleks bir etkileşim vardır. Çoğu olguda pretem doğumun nedeni saptanamaz. Preterm doğumun belirlenebilir nedenleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (30, 27, 33).

11 11 1- FETAL NEDENLER: - fetal distres - çoğul gebelik - eritroblastozis fetalis - nonimmun hidrops 2- PLASENTAL NEDENLER: - plasental disfonksiyon - plasenta previa - abrubsiyo plasenta 3- UTERİN NEDENLER: - iki boynuzlu uterus - servikal yetmezlik 4- MATERNAL NEDENLER: - preeklampsi, eklampsi - kronik hastalıklar (siyanotik kalp hastalığı, böbrek hastalıkları,abdominal cerrahi) - enfeksiyonlar (koryoamnionit, idrar yolu enfeksiyonları bakteriyel vajinozis, Listeria Monocytogenes, grup B Streptokok) - sigara içimi,alkol veya diğer madde bağımlılığı - 20 yaş altında, 35 yaş üstünde olmak, - beyaz ırk dışında olmak - düşük sosyoekonomik ve kültürel düzey - beslenme bozukluğu - aşırı fiziksel aktivite - prenatal bakım eksikliği - kötü obstetrik öykü - vajinal kanamalar 5- DİĞER NEDENLER: - erken membran rüptürü - iyatrojenik - travma - amniyotik sıvı volüm anomalileri (oligohidroamnios, polihidroamnios )

12 12 Neonatal dönem, doğumdan sonraki ilk 28 günlük periyodu içerir ve kendi içinde 3 döneme ayrılır; 1. Dönem ilk 24 saatlik dönem, 2. Dönem 24 saat ile 7.gün arasınaki dönem, 3.Dönem ise 7 gün ile 28 gün arasındaki dönemi kapsar. Neonatal ölümlere en sık 1. dönemde yani ilk 24 saat içinde rastlanır ve tüm bebek ölümlerinin %65 ini kapsar. En sık görülen neonatal mortalite nedenleri; prematürite, düşük doğum ağırlığı ve konjenital malformasyonlardır (52). Gelişmiş ülkelerde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin %70 ini preterm yenidoğanlar oluşturmaktadır (27). Düşük doğum ağırlıklı bebek oranı coğrafi farklılıklar göstermektedir. Sudan da %32, Hindistan da %30, ABD de %11,6 olarak tesbit edilmiştir (34,35). Ülkemizde ise, Türkiye Nüfus Ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre düşük doğum ağırlıklı bebek oranı %11 olarak bulunmuştur (36). Dünyadaki bebeklerin %2 sinin 1500 gramın altında veya 32. gebelik haftasından önce doğduğu düşünülmektedir. Bu varsayımla, her yıl 1.3 milyon bebeğin doğduğu ülkemizde, yılda çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) veya ileri derecede preterm bebeğin doğduğu düşünülebilir (37). ABD de, düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebekler tüm canlı doğumların %7,6 sını, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebekler ise %1,1 ini oluşturmaktadır (30,38). Perinatoloji bilim dalındaki gelişmelere rağmen preterm doğum oranları artış göstermektedir. Bu artışa katkı sağlayan en önemli faktörler, infertilite tedavisindeki olumlu gelişmeler ve çoğul gebeliklerdir (39). Hastanemizde Altuncu ve arkadaşlarının 2000 yılında yapmış olduğu, 5000 canlı doğumda düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebek oranı ve etiyolojideki risk faktörleri konulu araştırmada, düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebek oranı %9,14; preterm doğum oranı ise %5,74 olarak bulunmuştur (40). Son 20 yılda, perinatal ve neonatal tıpta meydana gelen gelişmeler, prematüre ve düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebeklerin yaşam oranını belirgin olarak arttırmıştır (1,2). Bu gelişmeler, erken doğum riski taşıyan gebelere kortikosteroidlerin kullanımı, respiratuar distres sendromunun önlenmesi ve tedavisi için sürfaktan kullanımı, respiratuar distres sendromu ve diğer solunumsal problemlerde yeni solunum destek tedavisi modellerinin uygulanması, kronik akciğer hastalığı tedavisi için steroidlerin kullanımı, sayılabilecek en önemli gelişmelerdir (41,42,43,44,45,46). Bu gelişmeler sonucunda 1970 li yıllarda %50 olan çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerin sağkalım oranı, günümüzde %80 lere kadar çıkartılmıştır (41,48). ABD de yılları arasında yapılan bir çalışmada gram arasında

13 13 doğum ağırlığına sahip 4438 bebekte yaşam oranı, %84 olarak bulunmuştur. Bu oran, daha önce 1988 de %74,1991 de %80 olarak bulunmuştur (49). Neonatolojideki gelişmeler sonucunda viabilite sınırı 23. gebelik haftasına kadar inmiştir. Gelişmiş ülkelerde mortalite oranları doğum ağırlıklarına göre şu şekildedir (47); gram arasında doğanlar için % gram arasnda doğanlar için % gram arasında doğanlar için % gram arasında doğanlar için %4 Türk neonatoloji derneğinin 2005 yılında toplam 28 merkezde (ağırlıklı olarak üniversite hastanelerinde) yaptığı çalışmada ise doğum ağırlıklarına göre mortalite oranları şu şekilde bulunmuştur (50); gram arasında doğanlar için % gram arasında doğanlar için % gram arasında doğanlr için % gram arasında doğanlar için %5 Bu iki veri karşılaştırıldığında ülkemizde özellikle 1000 gram altında doğan bebekler için mortalite oranları yüksek bulunmuştur. Yılda doğumun gerçekleştiği hastanemizde, Aldemir ve arkadaşlarının yaptığı gebelik haftası ve doğum ağırlığına göre mortalite konulu çalışmada, hastanemiz mortalite oranları gelişmiş ülkelerdeki mortalite oranlarına benzer tesbit edilmiştir. Hastanemiz doğum ağırlığına göre mortalite oranları şu şekildedir (51); gramın altında doğanlar için % gram arasında doğanlar için % gram arasında doanlar için % gram arasında doğanlar için %6, gram arasında doğanlar için %4

14 PRETERM BEBEKLERDE NEONATAL DÖNEMDE GÖRÜLEN SORUNLAR Preterm bebeklerde görülen neonatal dönem sorunları, bebeğin matüritesi ile ters orantılıdır (27). Gebelik haftası düşük olanlarda, neonatal döneme ait sorunlara daha sık rastlanmaktadır. Bu sorunlar prematürelerdeki morbidite ve mortalitenin artmasına katkıda bulunur. Neonatal dönemde görülebilecek sorunlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (52). 1- Solunumsal problemler: - Respiratuar distres sendromu - Bronkopulmoner displazi - Pnömoni, pnömotoraks, interstisyel amfizem - Konjenital pnömoni - Pulmoner hipoplazi - Pulmoner kanama - Apne 2- Kardiyovasküler: - Patent duktus arteriozus* - Bradikardi (apne ile birlikte)* - Hipotansiyon - Hipertansiyon - Konjenital malformasyonlar 3- Hematolojik: - Anemi - Hiperbilirubinemi indirekt* - Subkutan ve iç organ kanamaları - Yaygın damar içi pıhtılaşması - K vitamin eksikiği - İmmün veya non immün hidrops 4- Gatrointestinal: - Zayıf motilite* - Nekrotizan enterokolit - Hiperbilirubinemi - Gastrointestinal perforasyon 5- Metabolik endokrin: - Hipoglisemi* - Hipokalsemi* - Hiperglisemi* - Hipotermi* - Geç metabolik asidoz

15 15 - Ötiroidi (düşük tiroksin düzeyli) 6- Merkezi sinir sistemi: - İntraventriküler kanama* - Periventriküler lökomalazi - Hipoksik iskemik ensefalopati - Konvülsiyonlar - Prematüre retinopatisi - Sağırlık - Hipotoni* - Konjenital malformasyonlar - Kernikterus 7- Renal problemler: - Hiponatremi* - Hipernatermi* - Hiperkalemi* - Renal tübüler asidoz - Renal glikozüri - Ödem 8- Enfeksiyonlar: - Konjenital, perinatal, nazokomiyal * sık görülenler Apne Apne, prematüre bebeklerin yaygın bir sorunudur. Prematüreliğe bağlı idiyopatik apne olabileceği gibi, hastalıklara ve ciddi sorunlara bağlı olarak da gelişebilir. Periyodik solunum, genellikle prematüre bebelerde 36. gebelik haftasına kadar aralıklarla devam eden, 5-10 sn. lik apne periyodunu sn. süren 50-60/dk. olacak şekilde solunum hızlanmasının takip ettiği, normal neonatal solunumdur ve prognostik özelliği yoktur. Ancak periodik solunumun, uzamış apneik periyodlardan ayırtedilmesi gereklidir, çünkü uzamış apneik periyodlar ciddi bir hastalığı işaret edebilir. Apne, solunumun 20 sn. den uzun durması veya zamandan bağımsız olarak siyanoz ve sinüs bradikardisinin eşlik etmesidir. Apne; obstriktif, santral ve miks olmak üzere 3 gruba ayrılır. Preterm bebeklerde görülen idiyopatik apnenin en sık nedeni miks apnedir, %50-75 oranında görülür ve genellikle obstriktif apnenin santral apneye dönüşmesi şeklindedir. Kısa süren apneler genellikle santral iken, uzun süren apneler miks tipdedir. Gebelik yaşı azaldıkça, kısa süreli merkezi apnelerin sıklığı artmaktadır.

16 16 Prematüre bebeklerdeki idiyopatik apne genellikle 2-7. günler arasında görülür. İdiyopatik apne teşhisi konulmadan önce, apnenin patolojik sebepleri dışlanmalıdır (52): 1- Santral sinir sistemi ile ilgili olanlar: İntraventriküler kanama, ilaçlar ve anestezik maddeler, konvülsiyonlar, herniasyon, nöromüsküler hastalıklar, Leigh sendromu, beyin sapı enfarktüsü ve anomalileri, hidrosefali 2- Solunum sistem ile ilgili olanlar: Pnömoni, obstriktif hava yolu lezyonları, üst hava yolu kollapsı, atelektazi, aşırı prematürelik (<1000 gram), frenik sinir paralizisi, ağır hyalin membran hastalığı, pnömotoraks,hipoksi 3- Enfeksiyonlar ile ilgili olanlar: Sepsis, menenjit, nekrotizan enterokolit, respiratuar sinsityal virüs enfeksiyonları 4- Gastrointestinal sistem ile ilgili olanlar: Oral beslenme, özafajit, intestinal perforasyon 5- Metabolik sorunlar ile ilgili olanlar: Hipoglisemi, hipokalsemi, hipo hipernatremi, hiperamonyemi, hipotermi, ortam sıcaklığında artma, organik asit artışı 6- Kardiyovasküler sistem ile ilgili olanlar: Hipotansiyon, hipertansiyon, kalp yetersizliği, anemi, hipovolemi, vagal tonus artışı 7- Diğer: Solunum merkezi immatüritesi, uyku durumu Apne genellikle % 95 oranında bradikardi ile birliktedir. Bradikardinin sıklığı ve ağırlığı bir önceki apne atağının süresi ve hipoksinin derecesi ile ilişkilidir. Ağır bradikardi, serebral dolaşım bozukluğuna yol açar. Apne ve bradikardi atakları sırasında serebral perfüzyonun azaldığı, iskemiye bağlı lökomalazi ve serebral palsi riskinin arttığı belirtilmektedir. Ciddi prematüre apnesi ve tekrarlayan apne atakları bebeği, nörogelişimsel sorunlar açısından riske sokar. Ayrca apne ve bradikardi atakları geçiren bebeklerde spastik diplejinin daha sık olduğu bildirilmektedir (27) Respiratuar Distres Sendromu (RDS) Respiratuar distres sendromu (RDS), tüm yenidoğan bebeklerin %1 - %2 sinde görülür (54). Primer olarak prematüre bebeklerde görülür. Sıklığı gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. 28. gebelik haftasının altında doğanlarda %60-80, gebelik haftaları arasında doğanlarda %15-30, 37. gebelik haftasının üstünde doğanlarda ise %5 oranında görülür, termlerde nadirdir (52). Respiratuar distres sendromu (RDS) sıklığını artıran durumlar şunlardır; gebelik haftasından önce doğum

17 17 2- Annede diyabet 3- Çoğul gebelik 4- Sezaryan doğum 5- Hızlı ilerleyen doğum 6- Asfiksi 7- Soğuk stresi 8- Önceki gebeliklerden doğan bebeklerde respiratuar distres sendromu (RDS) 9- Erkek cinsiyet 10- Beyaz ırk Respiratuar distres sendromu (RDS) etiyolojisinde en önemli faktör, akciğer immatüritesi ve sürfaktan eksikliğidir. Sürfaktan, dipalmitoil fosfotidilkolin (LESİTİN), fosfotidilgliserol, apoproteinler (sürfaktan protein A,B,C,D) ve kolesterolden oluşur ve yüzey aktif maddedir. Alveol içindeki yüzey basıncını azaltarak, küçük hava yollarının kollabe olmasını önler, fonksiyonel rezidüel kapasitenin korunmasını sağlar. Gebelik yaşı ilerledikçe daha fazla fosfolipid sentezlenir ve tip 2 alveolar hücrelede depolanır. Sürfaktan, gebeliğin 20. haftasından itibaren fetal akciğer homojenatlarında yüksek oranda bulunur ancak geç zamanlara kadar akciğer yüzeyine ulaşamaz. Akciğerde erişkin düzeyine 35.haftada ulaşır. Sürfaktan sentezi için ayrıca normal ph, ısı ve perfüzyon gereklidir. Asfiksi, hipoksemi, hipovolemi ile birlikte pulmoner iskemi, hipotansiyon, soğuk stresi ve mekonyum aspirasyonu sürfaktan sentezini baskılar. Yüksek oksijen konsantrasyonları ile solunum destek tedavileri, alveol epitel yüzeyinde hasar oluşturarak sürfaktan miktarında daha da azalmaya yol açar (oksitravma, 52). Respiratuar distres sendromunda (RDS), klinik olarak ilk 4-6 saat içinde başlayıp 24 saatten daha uzun süren takipne, inlemeli solunum, subkostal ve interkostal çekilmeler, burun kanadı solunumu ve siyanoz vardır. Bebek yoruldukça solunum eforu azalır ve apne atakları ve yüzeyel solunum başlar. Akciğer grafisindeki tipik bulgular 6-12 saatte oluşur; parankimde retikülogranüler görünüm, sol alt lobda daha belirgin olmak üzere hava bronkogramları bulunur. Laboratuar olarak, hipoksemi, hiperkapni, respiratuar asidoz görülür. Akciğerler patolojik olarak, koyu mor kırmızı karaciğer kıvamındadır. Yaygın atelektazi, ödem, epitel hasarı, nekroz ve yaygın hyalen membran oluşumu görülür. Alveollarin kollapsını engeleyen ve fonksiyonel rezidüel kapasiteyi koruyan sürfaktan eksikliğinde, her inspiryumda kollabe olan akciğerlere hava girişini sağlamak için daha fazla solunum çabası gerekmektedir. Belirli bir süre sonunda

18 18 solunum çabasında azalma sonucunda, perfüzyonu normal ventilasyonu olmayan alveoller oluşur. Bu durum, hipoksinin ana nedenidir. Azalmış akciğer kompliyansı, yetersiz tidal volüm, artmış fizyolojik ölü boşluk, artmış solunum yükü ve alveoler hipoventilasyon, hiperkapni ve takiben asidoz ile sonuçlanır. Hipoksi, hiperkapni ve asidoz pulmoner arteriyollerde vazokonstriksiyona ve takiben hem kalpte hem de akciğerde sağdan sola şantların oluşmasına yol açar. Hipoksi, anaerobik glikolizin artmasına ve laktik asidozun da olaya eklenmesine neden olur. Mevcut şantlar ve laktik asidoz, myokard fonksiyonlarının bozulmasına ve hipotansiyona yol açar. Hipoksi, asidoz, hipotansiyon başta beyin ve böbrek olmak üzere tüm organlarda fonksiyon bozukluklarına yol açar (56,57, 52). Tedavide amaç, sürfaktanın yerine konması, hipoksi, hiperkapni ve asidozun düzeltilmesidir. Ayrıca gebelik haftaları arasında olup, erken doğum riski olan gebelere doğumdan 48 saat öncesinde betametazon verilmesi RDS sıklığını, mortalite ve morbiditesini önemli derecede azaltır (52). Respiratuar distres sendromuna (RDS) bağlı komplikasyoların bir kısmı preterm doğumdan kaynaklanan sorunlardan, bir kısmı ise tedaviden kaynaklanmaktadır. Uzun süreli oksijen ve mekanik ventilasyon tedavisinin bronkopulmoner displazi (BPD) ve prematüre retinopatisi (ROP) yanında, nörolojik ve gelişimsel problemlere de yol açtığı bildirilmiştir (27). Hastalığın seyrinde gelişebilen intraventriküler kanama ve bronkopulmoner displazi (BPD) gibi komplikasyonlar, uzun süreli izlemde nörogelişimsel sorunlara yol açabilir (58) Bronkopulmoner Displazi (52) İlk kez 1967 de tanımlanan bronkopulmoner displazi (BPD), antenatal steroid ve postnatal sürfaktan tedavisi kullanımından önce, mekanik ventilasyon ve destekleyici oksijen (hood, nazal kanül ile) tedavisi alan büyük prematüre bebeklerin hastalığı idi. Günümüzde ise çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) prematüre bebeklerin hastalığıdır. Genellikle bu bebeklerin çoğunda, doğumda akciğer problemi ya yoktur veya çok azdır, ancak zamanla ilerleyici hastalık ortaya çıkmaya başlar. Bronkopulmoner displazi (BPD); term yada terme yakın yenidoğanlarda postnatal 28. güne ve ya 32. gebelik haftasından önce doğan bebeklerde düzeltilmiş gebelik yaşı 36. gebelik haftasına ulaşılmasına rağmen oksijen ihtiyacının devam etmesidir (60).

19 19 Bronkopulmoner displazi (BPD) gelişme riski, gebelik yaşı ile ters orantılıdır. Akciğer hasarı birçok faktörün etkileşimi sonucunda gelişir. Respiratuar distres sendromlu bebeklerdeki atelektazi ile, ventilatörün neden olduğu artmış akciğer volümü ve bölgesel aşırı gerilme, akciğerdeki hasarı arttırır. Oksijen serbest radikalleri üretilir. Prematüre bebekte serbest radikalleri metabolize eden antioksidan sistem iyi gelişmemiştir ve oksijen akciğer hasarını arttırır. Mekanik ventilasyon ve veya oksijen, enflamasyon, alveol ve damarların gelişimine zarar verir. Bunun haricinde enfeksiyon, semptomatik PDA, malnütrisyon, gastroözafagial reflü, sıvı yüklenmesi, A vitamin eksikliği, selenyum eksikliği de BPD gelişimine katkıda bulunur (59). Başlangıçta respiratuar distres (RDS) olmayan, sadece apne, solunum yetersizliği veya pnömoni nedeni ile mekanik ventilasyon ve veya oksijen tedavisi alan, çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde klasik paterni izlemeyen bronkopulmoner displazi (BPD) gelişebilir (Yeni BPD tanımı, 52) Bronkopulmoner displazi (BPD) tedavisi; yeterli kalori desteğinin sağlanması, sıvı kısıtlanması, yeterli oksijenasyon, enfeksiyon tedavisi, bronkodilatatör ve steroid tedavilerinin uygulanmasını içerir. Büyümenin sağlanması önemlidir, çünkü iyileşme akciğer dokusunun büyümesine ve akciğer damar yataklarının yapılanmasına bağlıdır. Optimal büyüme ve nörolojik gelişimin sağlanması, korpulmonale gelişimin önlenmesi veya tedavisi için yeterli oksijenasyon sağlanmalıdır (SpO 2 > % 95). Ciddi durumlarda inhale nitrik oksit, oksijenasyonu düzeltir. Bronkopulmoner displazili (BPD) bebeklerde ölüm, %10-25 tir. 6 aydan uzun süreli ventilatöre bağımlı kalan bebeklerde daha sıktır. Kardiyorespiratuar yetmezlik ve respiratuar sinsityal virüs (RSV) enfeksiyonu, en sık ölüm nedenidir. Büyüme geriliği, psikomotor gerilik, ailesel stres, osteopeni, subglottik stenoz, bronkopulmoner displazinin (BPD) komplikasyonlarıdır. Yapılan çalışmalar, bronkopulmoner displazili (BPD) prematüre bebeklerin kontrol gruplarına göre nöromotor gelişimlerinin daha geri olduğunu bildirmektedir (61). Antenatal steroid, postnatal sürfaktan kullanımı, gelişmiş ventilasyon tipleri ve yoğun bakım üniteleri, respiratuar distres sendromun (RDS) bağlı mortaliteyi %40 oranında azaltmıştır ancak bronkopulmoner displazi (BPD) sıklığını etkilememiştir. Uzamış ventilayon ihtiyacı, intraventriküler kanama, pulmoner hipertansiyon, korpulmonale, 1 yaşından sonra oksijen ihtiyacı kötü prognostik faktörlerdir.

20 Patent Duktus Arteriosus (PDA) Yenidoğanda ilk solunumu takip eden dakikalarda, arteriyel oksijen konsantrasyonunun artması, duktus arteriozusun kapanmasını sağlayan en önemli etkendir. Duktusun kendiliğinden kapanmaması, immatürite, yapısal nedenler veya hipoksiye bağlı olabilir. Termlerde duktusun kapanmaması genellikle yapısal bozukluğa bağlıdır. Pretermlerde ise neden, hipoksi ve immatüritedir. Çocuklarda konjenital kalp hastalıkları içinde 2. sıklıkta görülür. Hemodinamik olarak anlamlı derecede patent duktus arteriosus (PDA); 1000 gram altındaki bebeklerde % 42, gram arasında olanlarda %21, gram arasında olanlarda ise % 7 oranında görülür. Aşırı düşük doğum ağırlıklı (ADDA) bebeklerde, respiratuar distres sendromu (RDS) olanlarda ve ventile edilenlerde % 50 yi geçer. Prematüre yenidoğanda geniş duktal şant ile respiratuar distres sendromu (RDS) benzer klinik tabloya yol açar; dispne, takipne ve solunum yetersizliği her iki durumda da görülür. Patent duktus arteriosus (PDA) pretermlerde nekrotizan enterokolit (NEK), bronkopulmoner displazi (BPD), prematüre retinopatisi (ROP), intraventrküler kanama (IVK) riskini arttırır. Tedavide sıvı kısıtlaması, diüretik kullanımı, kalp yetersizliği tedavisi, prostaglandin E2 sentetaz inhibitörleri kullanılabilir. Medikal tedavi ile başarı sağlanmaz ise cerrahi tedavi önerilmektedir (27,62) Prematüre Anemisi Doğum ağırlığı ve doğum sonrası yaş için hemoglobinin normal sınırdan düşük olması olarak tanımlanır. Prematüre anemisi doğumdan sonraki 1-3 ay içinde gelişir, hemoglobin seviyesi genellikle 7-10 gr/dl nin altındadır. Klinik olarak solukluk, emmede zayıflık, apne, tartı alımında azalma, takipne ve beslenme problemleri ile karşımıza gelir. Prematüre anemisinde, kan ve kemik iliğinde eritrosit prekürsörlerinin sayısı normaldir, ancak yenidoğanlarda, aneminin derecesine göre eritropoetin yanıtı yeterli değildir ve dolayısı ile retikülosit sayıları düşüktür. Prematüre anemisinin gelişmesindeki diğer önemli faktörler; eritrosit yaşam sürelerinin term bebeklere göre daha kısa olması, sık kan alınması, hızlı büyüme, demir depolarının yetersiz olmasıdır (27, 52).

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis

PREMATÜRİTE. Dr. Duran karabel. SAT göre 37 haftadan küçük olması. Etyoloji. Fetusla İlgili. Fetal distres. Çoğul gebelik. Eritroblastozis fetalis PREMATÜRİTE Dr. Duran karabel SAT göre 37 haftadan küçük olması Etyoloji Fetusla İlgili Fetal distres Çoğul gebelik Eritroblastozis fetalis Hidrops Uterusla ilgili Uterus anomalileri Serviks yetmezliği

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ

ÇOCUKLARDA YAŞ GRUPLARINA VE CİNSLERİNE GÖRE ANEMİ VE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ SIKLIĞININ İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ UZM. DR. SAMİ HATİPOĞLU ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Tez danışmanı: UZM. DR. SAMİ

Detaylı

Uzm. Dr. Zeynel GÖKME

Uzm. Dr. Zeynel GÖKME T.C. BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI A ABĐLĐM DALI EO ATOLOJĐ BĐLĐM DALI PREMATÜRE BEBEKLERDE UMBĐLĐKAL KORD KLEMPLEME ZAMA I I PERĐFERĐK KA DEĞERLERĐ VE PERĐFERĐK KA HEMATOPOETĐK KÖK

Detaylı

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ

YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ TÜRK NEONATOLOJİ DERNEĞİ YENİDOĞAN SARILIKLARINDA YAKLAŞIM, İZLEM VE TEDAVİ REHBERİ 2014 Prof. Dr. Asuman ÇOBAN Prof. Dr. Münevver TÜRKMEN Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY Bu klinik protokol uygulayıcıya konusundaki

Detaylı

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM)

PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) PREMATÜRİTE (ERKEN DOĞUM) FR-HYE-04-421-06 Bebeğiniz yenidoğan yoğun bakım ünitesine erken doğum (prematürite) nedeni ile yatırılmış ise, bebeğinizde olması beklenen sorunlar şunlardır: 1. Respiratuar

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI

AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP-DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI ALETLİ PERİTON DİYALİZİNİN RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ OLARAK KULLANIMI Dr. Halil HÜZMELİ UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP HASTALIĞI TANISI ALAN OLGULARIN İNCELENMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KONJENİTAL KALP

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. GÜLNUR TOKUÇ DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNİN TİROİD HORMONLARI ÜZERİNE

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı