İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması"

Transkript

1 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat KÜÇÜKÇİFÇİ, Blge ŞAN Özet Başlıca kullanım amacı, öğrenclern eğtlmes olan lköğretm yapılarında, sınıfların akustk açıdan yeterllğ, anlaşılablrlğn artmasında rol oynayan en öneml parametredr. Bu çalışmada; İstanbul Şşl, Beyoğlu ve Bakırköy bölgelernde bulunan 48 okulda çevresel gürültünün öğrenc ve öğretmenler üzerndek etksn belrlemek amacıyla yapılan alan araştırmasının sonuçlarının br bölümü verlmektedr. Araştırmanın yöntem, İstanbul un farklı gürültü kaynaklarının etks altında bulunan k bölgesnde (Şşl ve Bakırköy), rastgele seçlmş devlet okullarında öğretmen ve öğrencler le anketler yapılması ve okulları etkleyen gürültü düzeylernn ders saatler çersnde okullar çersndek çeştl noktalarda ölçülmes şeklnde belrlenmştr. Toplam 339 öğretmen ve 5062 öğrenc tarafndan tamamlanan anketler sonucunda, öğrenclern ve öğretmenlern ders sırasında rahatsız oldukları başlıca ç ve dış gürültü kaynakları saptanmış, öğretmen ve öğrenclern aynı gürültü kaynakları karşısında göstedkler rahatsızlık düzeylernn aynı olup olmadığı ncelenmştr. Gün çnde, ders esnasında ve teneffüste, yapılan ç ve dış gürültü düzey ölçümler gürültü düzeylernn kabul edleblr sınır değerlern çok üzernde olduğunu göstermştr. Blndğ gb ılımlıneml klm kuşağında bulunan İstanbul da yaz aylarının sıcak ve rutubetl geçmes nedenyle, havalandırma ve sernleme amaçlı olarak derslern pencere açık yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışmanın sonunda, bu durumun, öğrenclern ve öğretmenlern performansları üzerndek etkler araştırılmıştır. Sonuç olarak, öğrenc ve öğretmenlern ders esnasında ç ve dış gürültülerden yüksek oranda rahatsızlık duydukları saptanmıştır, ancak öğrenclern duydukları rahatsızlık öğretmenlere göre daha fazladır. Öğrencler arasında yaşça küçük olanların gürültü kaynaklarına karşı daha hassas oldukları, öğrenclern genel olarak okuldak rahatsızlık oranlarının eve göre daha fazla olduğu bulguları elde edlmştr. Her k grup okullarının daha sessz br yerde olmasını stemektedr. Bu durum okullardak akustk konforun sağlanması konusunda önlem alınması gerekllğn ortaya koymaktadır. Abstract The acoustc envronment s a sound feld consstng of background nose and constructve/dstructve reflectons, and the acoustc character of the envronment can have a serous mpact on the actvtes n the respectve envronment. School buldngs create the learnng envronment and students awareness of ths envronment s mportant n relaton to learnng productvty, as are the comfort condtons of the learnng space. The man requrement for ensurng comfort condtons s to ensure audblty of the oral communcaton; the chldren must be able

2 38 TTMD Ocak Şubat 2013 to understand ther teacher and to easly establsh verbal contact. Besdes varous health effects, nose s rrtatng and has a negatve mpact on the verbal communcaton nsde the classroom. For ths reason, nose s consdered the most mportant envronmental polluton problem n schools. In ths study, annoyance of elementary school students and teachers caused by the nternal and external nose sources are dscussed. The students and the teachers n these schools are mostly exposed to arplane nose n Bakrkoy and traffc nose n Ssl. Parallel to the annoyance study, measurements of nteror and exteror nose levels have been carred out durng class and break tmes, to provde nformaton on typcal levels, to whch students and teachers are exposed at school. It was found that these two man groups of school users were subject to hgh levels of ambent nose manly caused by student actvtes and traffc. 5 mnute measurements of ambent nose revealed an unacceptably hgh level of nose levels, exceeded the lmts defned n the EU Drectve 2002/49/EC and other natonal norms. Not a sngle classroom was wthn the recommended lmts. Questonnares were desgned wth dfferent questons for teachers and students manly desgned to defne ther ablty to dscrmnate dfferent nose sources orgnatng nternally or externally, and ther annoyance by these nose sources. Subjectve responses of 5062 students and 339 teachers from 48 schools were measured on an annoyance scale rangng from not at all annoyed to very annoyed dependng on the scale developed by the ICBAN team. The results reveal that the annoyance level of students s hgher at school than home. The playground nose s consdered the man external nose source and student actvtes (chatter, pullng desks etc.) s rated the man nternal nose source for both groups. Both groups want ther school to be located n a queter area. Ths stuaton proves that t s necessary to take precautons about provdng acoustc comfort n schools. Nose also affect teacher performance through nterference n speech and teachng, and may contrbute to voce problems n teachers as they tend to rase ther vocal output to compete wth the hgh nose level present n the classrooms. More than half of the teachers stated that they had to rase ther voces to be suffcently understood, n partcular durng summer tme, when the wndows are open, and ths put a serous stran on ther vocal cords and had health consequences. However, despte the fact that teachers are more senstve to nose sources, students seem to be more annoyed by nose than teachers. Though t should be the teachers task to nform the students about the adverse effects of nose and how to protect aganst t. Ths s one of the mportant socal result of ths study whch requres a more detaled analyss. Ths survey ndcates that schools exhbt nadequate acoustc condtons for the reducton of nose. Despte the use of doubleglazed wndows ther nsuffcent qualty and ar tghtness as well as the lack of HVAC systems whch necesstates open wndows durng summer are the man obstacles to nose reducton. None of the rooms exhbted the use of acoustcally modfed furnture parttons, drapes or acoustcal celng tles, or carpetng, whch are the most effectve measures n nose reducton. Lack of approprate acoustcal measures n the classrooms was apparent. The use of sound absorbng materals would also be effectve n reducng the classroom nternal nose level whch was rated by teachers and students as the second most annoyng source of nose. Further nvestgatons on the acoustc envronment are necessary; upgradng of schools located around nosy arports, wth sound nsulaton materals s essental.

3 TTMD Ocak 39 Grş Akustk çevre, arka plan gürültüsü ve faydalı / faydasız yansımaların oluşturduğu br ses alanından oluşur ve bu çevrenn akustk karakterstğ, orada gerçekleştrlecek eyleme bağlı olarak cdd önem taşıyablr. Başlıca kullanım amacı, öğrenclern eğtlmes olan lköğretm yapılarında, kullanıcı gereksnmler açısından bakıldığında, temel htyaç sözel letşmn eksksz olarak sağlanablmesdr. Akustk koşulara bağlı olarak değşen letşmn etknlğ (konuşmanın anlaşılablrlğ), konfor koşullarının temel gereksnmdr ve okulların akustk ortamı çocukların rahatça letşm kurablecekler ve öğretmenlern duyablecekler br ortam olmalıdır. Son otuz yılda gürültünün çocukların öğrenme becers ve okul performansı üzerndek etklern ve rahatsızlık düzeylern araştırmaya yönelk pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların çoğunluğu anaokulu ve lköğretm okulu çocuklarını çeren yaş gruplarını ele almakta, farklı çevre gürültüsü türlernn ve sınıf ç gürültü kaynaklarının yarattığı kronk etkler saptamayı amaçlamaktadırlar (Lercher vd., 2003; Klatte vd., 2005; Dockrell ve Sheld, 2006; Norlander vd. 2005). Dockrell ve Sheld (2004), Londra da 142 okulda yaptıkları ölçümlerle ve anketlerle, arka plan gürültü düzeylernn standartların üstünde yüksek olmasının ve sınıfın akustk koşullarının bozuk olmasının, çocukların anlama ve konsantrasyon güçlüğü çekmelerne neden olduğunu ortaya koymuştur. Schck, Mes ve Reckhard ın (2000) yaptıkları çalışma, konutlarındak sakn ortamdan çıkıp, gürültülü sınıflarda eğtm gören çocukların, testlerde, gürültüsüz sınıflardak çocuklardan daha başarısız olduklarını göstermektedr. Gürültünün blşsel etklernn yada eğtm kaltesn azaltıcı etklernn ncelenmes çalışmalarına paralel olarak, sınıf ç gürültünün ve akustk koşulların yleştrlebleceğne yönelk çalışmalar göstermektedr k, ster akustk malzemeler kullanılarak, sterse de ses yükseltc sstemler kullanılarak yapılsın, sınıf çnde yapılan yleştrc uygulamalar, çocukların konuşmayı daha y anladığını, daha motve çalıştıklarını ve dl yeteneklernn arttığını göstermektedr. Gürültünün çok yüksek olduğu yerlerde, yüksek yalıtımlı pencereler kullanmak, sınıf ç gürültü düzeylern azaltıcı etk yaratmıştır (Bstrup, 2000; Cho ve Mcpherson, 2005; Zannn ve Marcon, 2007; Bernard ve Kowaltowsk, 2006). Ancak bazı araştırmalar, yüksek gürültü düzeylerne sahp bölgelerde yer alan okullarda akustk konforu sağlamak çok daha güç ve malyetl çalışmaları gerektrdğn ve alınan önlemlern bazen de yetersz kalabldğn göstermektedr (Crook ve Langdon, 1974). Ülkemz açısından bakıldığında, artan nüfusa paralel olarak, hızlı br bçmde nşa edlen lköğretm yapılarında, gürültü konusu ne yazık k, tasarım aşamasında ele alınan br konfor parametres değldr. Bu nedenle, çözüme yönelk eylemlere geçmeden önce, gürültünün rahatsız edc etklern belrlemek ve gelştrlecek önlemler bu düzeylere hesaba katarak gelştrmek daha uygun çözümler yaratmak açısından faydalı olacaktır. Bu çalışmada Bakırköy, Şşl, Beyoğlu ve Kâğıthane lçelernde toplamda 48 okulda 5062 öğrenc ve 339 öğretmen le yapılan anketlere paralel gerçekleştrlen gürültü ölçümler le, lköğretm okullarında gürültünün öğrencler ve öğretmenler üzerndek etksnn belrlenmes amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edlen sonuçlar, gürültü sorununun boyutlarını göstermes açısından çok önemldr. İştsel konfor koşulları Her sınıfın, çersnde en küçük br ses dah çıkmadığı durumlarda ble dışarıdan gelen belrl br arka plan gürültü düzey vardır. Bu düzeylern ulusal ve uluslar arası standartlarda tanımlanan değerlern üzernde olması durumunda, öğretmen ve öğrenclerde çeştl sağlık etklernn yanı sıra, rahatsızlık, anlama ve konsantrasyon güçlüğü çeklmes, sınıf çnde sözel letşmn kaltesnn bozulması ve öğretmenlern davranışlarının değşmes gb öneml sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkemzde yürürlükte olan Çevresel Gürültünün Değerlendrlmes ve Yönetm Yönetmelğ (ÇGDYY), sınıflar çn ders anlatımı sırasında kabul edleblecek arka plan gürültüsünü 35 dba (LAeq), bahçede ve oyun alanlarında se 55 dba (Leq) olarak belrlemştr (WHO,2001; 2002/49/EEC). ÇGDYY sınıflarda ç ortam sevyes çn pencerenn açık olması durumunda 45 dba (LAeq) olableceğ belrtlmştr. Tablo1 de farklı ülkelern standart ve yönetmelklerne bağlı olarak kabul ettkler değerler verlmştr

4 40 TTMD Ocak Şubat 2013 (Vallet ve Karabber, 2002; Evans, 2004; Hansen ve Bes, 2003; 2002/49/EC; ANSI S ; Vermer ve Berg, 2003). Ülke Yayın Arka plan gürültü düzey Tablo 1. Farklı ülkelern arka plan gürültüsüne lşkn kabul ettkler değerler Çalışmada İzlenen Yöntem İlköğretm yapılarında değşk çevresel gürültü kaynaklarını temsl edecek şeklde seçlen bölgelerde rassal olarak seçlen lköğretm okullarında anketlern uygulanması ve ölçümlern yapılması; bu çalışmanın ver tabanının altyapısını oluşturmaktadır (Şekl 1). Bölgenn Seçlmes Projede İstanbul un en gürültülü lçelernden olan Bakırköy le Şşl, Beyoğlu ve Kâğıthane lçeler ele alınmıştır. Şşl, Beyoğlu ve Kağıthane yakın lçeler olmasından dolayı brlkte değerlendrlmştr. İstanbul Uluslar- arası Atatürk Havalmanı nın bulunduğu Bakırköy lçes hava yolu ve karayolu ulaşımının yoğun olduğu br bölge durumdadır. Havayolu trafğne bağlı gürültü düzey oldukça yüksektr. Bakırköy lçesnde 38 adet lköğretm okulu olmak üzere 71 okulda eğtm ve öğretm hzmet verlmektedr. Şşl lçes se İstanbul çersnde bulunduğu konum ve yaşadığı hızlı değşm sonucunda İstanbul ve Türkye ekonomsnn ş ve fnans merkez durumundadır. Bu bölgede tcaret ve hzmet sektöründe çalışanlar ağırlıklı br paya sahptr. Ulaşım yollarının bu bölgede yoğunlaşması trafk yoğunluğunu da berabernde getrmektedr. Eğtm kurumları açısından lçe sınırları çnde, 46 lköğretm okulu olmak üzere 96 okulda eğtm ve öğretm hzmet verlmektedr. Karayolu trafğne bağlı olarak bölgede gürültü düzey yüksek sevyededr. Okulların Seçlmes Şşl ve Bakırköy Bölgeler nde okulların çoğunluğunun bulunduğu konum açısından yüksek gürültüye maruz kaldığı blnmektedr. Araştırma projes kapsamında bölgedek devlet okulları çersnden rassal olarak seçm yapılmıştır. Şekl 2 de Bakırköy de havaalanı bölges sınırları ve merkez belrtlerek okulların bu sınıra ve merkeze olan yaklaşık mesafeler görülmektedr. Bakırköy de seçlen okulların havaalanı sınırına olan mesafes en yakın okul 340 metre en uzak 5 km dr. Şşl Bölges nde se okulların ulaşım ağları çersnde yoğunlaşan tcaret alanları ve ş merkezler arasında yer almakta olduğu Şekl 3 te gösterlmektedr. Şeklde koyu renk le şaretlenen yollar transt yolları göstermektedr. Çalışmada ele alınan okulların, betonarme veya yığma yapım teknğyle nşa edlmş olup, dış cephesnde ısı ve ses yalıtımı uygulanmadığı görülmüştür. Bnaların doğramaları PVC doğramadır ve camları tek veya çft katmanlıdır

5 ' TTMD Ocak 41 Şekl 1. Çalışmada zlenen yöntem Okul Şekl 2.Bakırköy Bölgesnde lköğretm okullarının havaalanına olan mesafeler Havalanı sınırına olan mesafeler (yaklaşık/km) s t Kl İMİM»1 IM I HI I OCU <ıf NTS Stl MI sı *1* 1 T Hÿrfkö* I ANK:TU.Hhl V ATILMASI /KtnnfF /m!«w W#W/J /.. Okul Çevresndek en şlek caddeye olan uzaklığı(yaklaşık/km ,01 0, ,02 0, ,03 0, ,04 0,05 * v., Anketlern Yapılması m *T'V V> -\ ' v* > \ lj Öğretmen Anketler Öğretmenler çn, öğrenclerle kıyaslandığında daha fazla soru çeren dört sayfalık br anket formu hazırlanmıştır. Anket formu, kşsel blgler, sınıf özellkler, sınıf ç gürültü kaynakları, sınıf dışı gürültü kaynakları, sesn duyurma çabası ve genel değerlendrme bölümü olmak üzere altı bölümden oluşmuştur. Sınıf ç ve sınıf dışı gürültü kaynakları, ögrencler le kıyaslamaya mkan sağlamak amacıyla aynı seçlmştr. Pencere açık ken rahatsız olup olmadıkları sorulan ögretmenlere, bu rahatsızlığın etksn saptamak amacıyla, ders anlatırken harcadıkları vokal eforda yönelk sorular sorulmuştur. Öğrenc Anketler Ögrencler çn hazırlanan anket formu k bölümden oluşmakta brnc bölümde; alesne ve derslerdek başarılarına lşkn kşsel sorular, knc bölümde; gürültü algılaması le lgl sorular sorulmaktadır. İknc bölümdek sorular ögrenclern evde yada sınıfta gürültüyü farklı algılayıp algılamadıklarını belrlemek çn, ev ortamı ve okul ortamı dye kye ayrılmış ve öğrenclern evde ve okulda şttkler çeştl dış gürültü kaynaklarından rahatsız 2L 9 f âÿ-*' # c - v ;v v- P T44nr» k loulru \. - 'yvshhk : LÿçX :% V 0 *twı Ihı (u {.Çt ı ıf IM s ISWaULB0ÛN3 ktv <-*r RMHTMMI6IS OH'l MIHIN I mı Rl İKİ l \vıı sı * V MİM VAPIIMMI UtKİf İ, Ift IWlt JtJ \tjfttut* \n >Mk TflW«lfcl< S CH.u.l \ I Hll I Hlı\ İNİ %l KlİkM I kn ki l/l Kü* Wh Çl MİIN UHT.Khl I Slld MİNİ n,..... u K K w* / Trdı II * R -n\ I t«jfcv * S" w r? tr * 1 I.! fjl Us t * W'J* **d / rf* < LÜÜ-Vl <D»v - g ' I r< >.»

6 42 TTMD Ocak Şubat 2013 olup olmadıkları sorulmuştur. Gürültünün derslerdek başarılarına etksn saptamak çn br öncek yıl at Türkçe, Matematk, Hayat Blgs (sadece 3.snf çn), Fen Blgs ve Sosyal Blgler derslernden aldıkları notlar sorulmuştur. Öğrenclern cevaplamaları stenen dğer br soru da, okulda pencerelern açık ya da kapalı olması durumunda ögretmenn anlattıklarını anlayıp anlamadıklarına yönelk olmuştur. Ögrencler, formu br ön açıklama sonrasında kend başlarına öğretmenlerden bağımsız olarak doldurmuşlardır. Ögrenclern stedkler zaman soru sormalarına zn verlmş, sorularda doğru ya da yanlış dye br kavram olmadığı özellkle belrtlmştr. Bazı sınıf ögretmenler kendlerne bırakılan formları ögrenclerle brlkte sınıfta doldurmuş, bazıları se, ders aralarında, ögretmenler odasında doldurmayı terch etmşlerdr. Ögrenclern formu doldurmaları yaklaşık 25 dakka, ögretmenlern dakka tutmuştur. Bna çersndek ve dışındak gürültü kaynaklarının değerlendrleblmes çn anket sorularında öğretmen ve öğrenclern en çok şttkler ve rahatsız oldukları gürültü kaynaklarını belrlemeler stenmştr. İç gürültü kaynakları çn görsel ve ştsel chazlar (projeksyon, vb.) havalandırma, aydınlatma armatürler, öğrenclern ders esnasındak konuşmaları, masa ve sandalyelern gürültüsü ve kordordan gelen sesler seçenek olarak sunulmuş, yan/alt/üst sınıflardan gelen sesler de sınıf ç gürültü kaynaklarına dâhl edlmştr. Dış gürültü kaynakları se anket formunda trafk gürültüsü, şantye-yol bakım gürültüsü, havayolu gürültüsü, demryolu gürültüsü, bahçeden gelen gürültüler, spor sahası gürültüsü, srenler, seyyar satıcılar, sokakta bulunan hayvanlar olarak tanımlanmıştır. Dış gürültü kaynaklarının pencerenn açık veya kapalı olması durumuna göre rahatsız edp etmedğ de yanıtlanması stenen sorular arasındadır. Ölçümlern Yapılması Okullarda ders süresnn 40 dakka, teneffüs süresnn 10 dakka olması ve okul çersnde brden fazla noktada ölçüm yapılması nedenyle tüm gürültü düzey ölçümler çn 5 dakkalık referans zaman aralığı belrlenmştr. Ölçümlern öğrenclern okulda bulunduğu hafta ç günlerde ve yağmur, kar, fırtına gb hava koşullarının kötü olmadığı br günde yapılmasına dkkat edlmştr. Ölçümler lkbahar ve yaz aylarında yapılmıştır. Ölçüm yapıldığı sırada pencerelern açık olması durumuna göre değerlendrme yapılmıştır. Ölçüm yerlernn, mkrofon konumlarının belrlenmesnde TS ISO de belrtlen hususlar dkkate alınmıştır. Okul bahçesnde ders esnasında ve teneffüste yapılan dış gürültü düzey ölçümler, 3 ayrı noktada ç gürültü ölçümlernn yapıldığı cepheye 1,5 metre mesafede zemnden 1,5 metre yükseklkte yapılmıştır. İç gürültü düzey ölçümler sınıflarda, kordorda, kantnde, yemekhanede, spor salonlarında ve toplantı salonlarında yapılmıştır. Sınıfta yapılan ölçümler cepheye yaklaşık 1,5 metre mesafede zemnden 1,5 metre yükseklkte yapılmıştır. Frekanslara bağlı LAeq, LA1, LA10, LA50, LA90, LA95, LA99 ve Leq değerler Bruel&Kjaer 2260 Ses Ölçüm Chazı le ölçülmüştür. Ölçülen ver daha sonra Bruel&Kjaer Qualfer Type 7830 akustk yazılım programı le blgsayara aktarılmıştır. İstatstk Analz Yöntemnn Seçlmes Anket formlarının statstksel olarak analz çn SPSS ver.15.0 programı kullanılmıştır. Öğrenc ve öğretmenlern verdkler yanıtların karşılaştırılmasında, Z test ve Hpotez sınaması yöntem uygulanmıştır. Hpotez sınaması, k ortalama arasındak farkın anlamlı olup olmadığını veya öneml br fark olup olmadığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Hpotez sınamasında ele alınan k öneml kavram vardır. 1) Sıfır hpotez (Ho) : (Null, Yokluk Hpotez, İstatstksel Hpotez) Ana kütle üzernde yapılan deformasyonların ana kütle artmetk ortalamasını değştrmeyeceğ görüşünü savunur. Bu görüş savunulurken statstksel anlamlılık denlen (%99 %97 veya %95) yanılgı payı göz önüne alınır. Yapılan şlemlerden sonra farkın çok küçükde olsa sıfırdan farklı olduğu görülür. 2) Karşıt Hpotez (H1) : (Alternatf, Araştırma Hpotez): Yapılan deformasyonun ana kütle artmetk ortalamasını değştreceğ öngörüsüdür. Çalışmada Ho hpotez olarak k grubun oranları arasında anlamlı br fark olmadığı, (Ho:, karşıt hpotez olarak k grubun oranları arasında anlamlı br fark olduğu (H1: kabul edlmştr. x ve y gruplarının

7 TTMD Ocak 43 oranlarını belrmektedr ve p-değerne bağlı olarak hesaplanmıştır. P değer Ho hpoteznn doğru olma olasılığını göstermekte ve p< se, Ho hpotez reddedlmektedr. Bu çalışmada p değer 0,05 (%5) anlamlılık (%95 güven düzeynde) test edlmştr. Buna göre p<0.05 olması durumunda sıfır hpotez reddedlmekte ve k grup arasında anlamlı br fark olduğu ortaya çıkmaktadır.(ünver ve Gamgam,2008) Bulgular Katılımcılar Okullar çersnde anket formunu yanıtlayan 339 öğretmenn %36,5 erkek %63,5 bayandır. Öğretmenlern yaş aralıkları toplamda yaş %13,5; yaş %31,3; yaş %31; yaş %23 ve yaş %1,2 olarak değşmektedr. Buna göre yaş arası öğretmenler çoğunluğu oluşturmaktadır. Anket formuna yanıt veren öğretmenlern kıdemllk yılı toplamda 0 1 yıl %1,7; 2 5 yıl %9,2; 6 10 yıl %28,1; yıl %11,8dr. Kıdemllk yılı 16 yıl ve üstü olan öğretmenler %50 olup çoğunluğu oluşturmaktadır. Anket formunu dolduran öğretmenlern branşlarına göre % 56,64 ü sınıf öğretmen, %6,78 le nglzce öğretmen ve %6,49 u fen blgs öğretmendr. Öğretmenlern toplamda %97,3 ü, kendlernde herhang br ştme sorunu olmadığını, bazı öğrenclern ştme problem olduğunu belrtmşlerdr. Her k bölgede toplamda 220 öğrencde (%18,6) ştme problem olduğu bulgusu elde edlmştr. Okullar çersnde anket formunu dolduran 5062 öğrencnn 2551 kız (%50.5) 2511 erkektr (%49,5). Katılan öğrenclern %18,78 3. sınıfta, %25,78 4. sınıfta, %22,97 s 5 sınıfta, %26,27 s 6.sınıfta, %3,63 ü 7.sınıfta, %2,57 s 8. sınıfta okumaktadır. Öğrenclern ale yapısı ncelendğnde, %47,55 nn 1 kardeş, %20,51 nn 2 kardeş, %7,13 ve daha azının 3,4 ve 5 kardeş vardır. %13,53 ünün hç kardeş olmadığı görülmüştür. Buna göre öğrencler ev ortamında, 4 5 kşlk br çekrdek ale düzennde yaşamaktadırlar. Gürültü Rahatsızlığına İlşkn Bulgular Öğrenc ve Öğretmenlern Gürültüden Rahatsızlıklarının Karşılaştırılması: Yapılan analzler, öğrenclern, evde ve okulda şttğ dış gürültü kaynaklarından duyduğu rahatsızlık oranı arasında anlamlı br fark olduğunu göstermektedr (p=0.00). Tüm gürültü kaynakları çnde, sırasıyla, trafk gürültüsü ve havayolu gürültüsü, her k bölgede, en çok rahatsızlık duyulan kaynaklardır. Bu kaynaklar öğrencler okulda ken daha fazla rahatsız etmektedrler (Şekl 4). Öğrencnn yaşının gürültüye karşı hassasyet konusunda gürültünün etksnn olup olmadığı geçmş yıllarda brtakım çalışmalarda ele alınmış ve bu çalışmaların genelnde gürültüye karşı hassasyette orta okul yaşındak öğrenclern daha hassas olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Sheld ve Dockrell,2004). Araştırmada yapılan anket sonuçlarına göre küçük sınıflarda (3.,4.,5.,6.) dış gürültüden duyulan rahatsızlık %15 le %45 arasında dağılım göstermekte olup gürültü kaynağının türüne göre maksmum rahatsızlık oranı %60-%80 bulmaktadır. Büyük sınıflarda se (7.,8.) dış gürültülerden rahatsızlık oranlarının dağılımı %10 le %25 arasındadır. İç gürültüden rahatsızlık ele alındığında küçük sınıfların rahatsızlık oranlarının %10-%75 arasında, yaşı daha büyük öğrenclern ç gürültülerden rahatsızlık oranlarının %5-%50 arası dağılım gösterdğ görülmektedr. Çalışma, yaşı küçük olan öğrenclern, büyük sınıflardak öğrenclere göre ç ve dış gürültülere karşı, öğrenm sürecnde daha hassas olduğunu ortaya koymaktadır. İç ve dış gürültülerden rahatsızlık oranları karşılaştırıldığında se yaştan bağımsız olarak ç gürültülern, daha fazla rahatsız ettğ görülmektedr. *. Van / alı / un / nr.ıflardan grm («ter 24.2 Havalandırma M 10.6 p*0000 Aydınlatma armatürler Gdrtel ve tflsel»faadar M«a ve sandajyelenn gurultu ru Öğrenclern ders esnasında konulmaları n> [ ' 10.1 I 1.8 B=fî 13,5 I p=0,000 F=e.ooo 'ÿ'ÿÿ' * p= Şekl 4. Öğrenclern evde ve okulda dış gürültü kaynaklarından rahatsızlık oranlarının karşılaştırılması pÿo.vn I >7 p=4.00c «O S0 100 ' Öğrenc Öğretmen

8 44 Öğretmen ve öğrenclern bna dışı gürültü kaynaklarından duyduğu rahatsızlık oranları arasındak farkın karşılaştırılmasında sonuçlar, öğrenclern öğretmenlere oranla dış gürültülerden, anlamlı şeklde, daha fazla rahatsız olduğunı ortaya koymaktadır (p=0.00). Her k grubun da en çok rahatsız olduğu dış gürültü kaynakları, bahçeden gelen gürültüler le trafk gürültüsüdür (Şekl 6). Sınıf ç gürültü kaynaklarından duyulan rahatsızlık oranları karşılaştırıldığında da, benzer şeklde, öğrenclern öğretmenlerden daha fazla rahatsız oldukları saptanmıştır (Şekl 7). Ancak, öğrenc ve öğretmenlern ç gürültüden duydukları rahatsızlığı konu alan benzer çalışmalarda öğretmenlern öğrenclere göre rahatsızlık oranı daha yüksek olarak bulunmuş ve yetşknlern gürültüye daha zor adapte olduğu belrtlmştr (Enmarker ve Boman, 2004). o u LJ - ORAS ORAN 1_î_? o 1 $ î A & - * * n / X / T - - yı h n a 3 O) m * r -J- "I İ # ff yıû _ # % &? s lrlr * *.:: J S [y E. ÿ Er I 3 <X* İ * " s- g * s jj-s İl II * S-. a... :. ac a 3 - M y S -: J- 3* " rj 7 - ±. O.v I. <*. -1~ P 1 İ E E : r :_ ö s» a -L! ".- un 2 I I 3 t I l 1 I I V ; NU '- S o. r..ÿ t t. n. j S fe ü Mf g H uı S T -_' Öğrenc ve Öğretmenlern Genel Değerlendrmeler: Gürültüyü önlemenn ya da azaltmanın eğtm kaltes açısından çok öneml olduğunu düşünen öğretmenlern oranı %63,1 dr. Öğretmenlern %22,1 krtk derecede öneml,%11,8 öneml bulmaktadır. Öneml olmadığını düşünen öğretmenlern oranı se %1 den azdır. Sınıf çersndek akustk koşulların öğrenclern öğrenmes le doğrudan lşks olup olmadığı konusunda öğretmenlern %68,1 evet yanıtını vermştr. Kalan % 30 se konu hakkında fkr sahb değldr. Şekl 6.Şşl ve Bakırköy-Öğretmen ve öğrenclern dış gürültü kaynaklarından rahatsız olma oranlarının karşılaştırılması - n l " j «a :: -j S 3 S l l s» s s e ı -1 TTMD Ocak Şubat 2013

9 TTMD Ocak 45 Öğrenclern %76,1 okulun daha sessz br yerde olmasını stemekte ve %83,56 sı pencereler açıkken öğretmenn anlattığı konuyu rahatça duyup anlayamadığını belrtmektedr. Her k bölgede okulların çoğunluğunun pencereler çft cam olmasına rağmen, pencereler kapalıyken öğretmenn anlattığı konuyu öğrenclern ancak %66,89 u rahatça duyup anlayablmektedr Pencerenn açık olup olmaması nedenyle dış gürültü kaynaklarının öğrencler rahatsız ederek, öğrenmelern etkleyp etklemedğne lşkn değerlendrmede öğretmenlern %56,9 u pencerenn açık olmasının etks olduğunu, %10,6 sı se arasıra etklemekte olduğunu belrtmştr. dsa 90 «0 70 « t Loodra I I Hoag Oho Cuntb Istanbul Kwg -(A) m Ölçümlere Dayanan Bulgular Ders esnasında ölçülen ç gürültü düzeyler: İlkokullar le lgl geçmş yıllarda yapılan çalışmalarda ç ve dış gürültü ölçümler yapılıp sonuçlar analz edldğnde pek çok okulda stenlen koşulların sağlanmadığı ortaya koyulmuştur. Londra da trafk gürültüsüne maruz kalan 16 okulda, boş ve dolu durumdak çeştl mekanlarda yapılan 2 dakkalık ç gürültü ölçümüler, Leq(A) değernn 47,0 72,1 dba aralığında değştğn göstermektedr (Sheld ve Docrell, 2004). Hong Kong da şehr merkeznde 47 lkokulda yapılan çalışmada ortalama ç gürültü düzeynn 60,74 dba ve 54,13 67,63 dba aralığında olduğu ölçülmüş, (Cho ve McPherson) Oho şehr merkeznde yer alan 8 okulda 32 sınıfta ç gürültü düzey 34,4-65,9 dba aralığında saptanmıştır (Knecht vd., 2002). Brezlya nın metropoltan br kent olan Curtba da 6 okulda yapılan 10 dakkalık ölçümlere göre ç gürültü düzey 62,5-74,6 aralığındadır (Zannn ve Zwertes,2008). Şşl ve Bakırköy Bölges ne at ders saatnde okul çersnde yapılan 5 dakkalık ölçüm sonuçları brlkte değerlendrldğnde se eşdeğer sürekl gürültü düzeynn (LAeq) 51-83,3 dba aralığında ve ortalama 72,48 dba olduğu bulgusu elde edlmştr. Mnmum gürültü düzey 39,2-67 dba aralığında ve ortalama 56,15 dba dır. Ortalama 61,77 dba olarak ölçülen LA90,5 mn gürültü ölçütü, tüm ülkelern standartlarında belrlenen arka plan gürültüsü sınır değerlernn üzernde kalmaktadır. Pencelern açık olması durumunda kabul edleblr sınır değerlern 45 dba olduğu düşünüldüğünde, öğretmen ve öğrenclern yüksek derecede gürültüye maruz kaldıkları görülmektedr (Şekl 8). (A)-45dBA: 2002/49/EEC ye göre pencere açık sınır değer (B)-35dBA: WHO ve 2002/49/EEC ye göre pencere kapalı sınır değer Şekl 8. Değşk ülkelerde ölçülen ç gürültü düzeylernn karşılaştırılması Okulların %66,6 lık bölümünde (30 adet) gürültü düzeyler dba arasında dağılmaktadır (Şekl 9). dba 90 SO 70 « to ~h Londra I Hoag Oho Curtba İstanbul Kong Şekl 9.Şşl ve Bakırköy derste ç gürültü düzeylernn okullara göre dağılımı (LAeq,5 dak) -(A) Teneffüste okul çersnde yapılan ölçümlere dayanan bulgular: Teneffüste okul çersnde yapılan 5 dakkalık ölçümlere göre eşdeğer sürekl gürültü düzey (LAeq) 62,4-94,9 dba aralığında değşmekte olup ortalama 87,04 dba değer elde edlmştr. Ders esnasında ortalama 72,48 dba olan ç gürültü düzey 15 CB)

10 46 TTMD Ocak Şubat 2013 dba artış göstermştr. Okulların % 84 ünde (37 okul) teneffüste maruz kalınan gürültü düzeyler dba aradında değşmektedr k, bu düzey öğrenclern dnlenmes çn ayrılan zamanlarda maruz kaldıkları düzeyn ne kadar aşırı olduğunu çarpıcı br bçmde göstermektedr (Şekl 10). Öğrenc ve öğretmenlern gürültünün fzksel, fzyolojk, pskolojk ve performans etklernden olumsuz yönde etklenme olasılıklarının çok fazla olduğu açıktır. Ortalama 78,91 dba olarak ölçülen LA90,5 mn gürültü ölçütü, tüm ülkelern standartlarında belrlenen arka plan gürültüsü sınır değerlernn üzernde kalmaktadır. - >- 7 = :o 10 O 7: »Ö M-S9 CukuUıvış: S & 1 dba Şekl 12.Şşl ve Bakırköy-Teneffüste-Dış Gürültü Sonuçlar Elde edlen sonuçlar aşağıdak gb özetleneblr: Gürültü düzeynn belrlenmesne yönelk ölçüm sonuçları, dış gürültü düzeylernn yönetmelkte belrtlen sınır değer olan 55 dba nın çok üzernde kaldığını göstermektedr. Benzer şeklde, ç gürültü düzeyler de pencere açık olması çn kabul edleblr sınır değer olan 45 dba, ya da pencere kapalı yapılan ölçümler çn kabul edleblr sınır değer olan 35 dba nın oldukça üzerndedr. Anket verlerne göre, dış gürültü kaynakları çersnden öğretmen ve öğrenclern büyük çoğunluğu, Bakırköy Bölges nde havayolu gürültüsünden Şşl ve dğer bölgelerde trafk gürültüsünden şkâyetç olmakta, okullarının daha sessz br yerde olmasını stemektedr. İç gürültü kaynaklarına gelndğnde se, her k grubu da rahatsız eden başlıca gürültü kaynağı olarak öğrenclern kend aralarında konuşması gelmektedr k, bu durum öğretmenn anlattığını yeternce y duyup anlayamayan öğrencnn başka lg alanlarına yöneldğ ve dkkatnn dağıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Öğrenc ve öğretmenler ders esnasında ç ve dış gürültüden rahatsız olmakla brlkte, ögrenclern rahatsızlığı, ögretmenlernknden anlamlı olarak farklı (yüksek) çıkmaktadır. Her k bölge genelnde karşılaştırmalar le elde edlen sonuçlara göre; öğrencler ç ve dış gürültü kaynaklarından öğretmenlere göre daha fazla rahatsız olmaktadır. Bu durum öğrencler gürültü konusunda blnçlendrmes beklenen öğretmenlern, konuyla lgl alınan önlemlern yeterszlğn bldkler çn, zaman çnde gürültü le yaşamayı kabullenmeler olarak açıklanablr. Öğrencler yaşa göre değerlendrldğnde se, statstksel olarak anlamlı br fark elde edlmemş olsa da, küçük sınıfların büyük sınıflara göre gürültüye daha duyarlılık gösterme eğlmnde oldukları söyleneblr. Öğrenc anketler, ögrenclern farklı çevrelerde (ev okul) gürültüden farklı bçmde rahatsız olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencler evde de benzer gürültülerden rahatsız olmaktadır ancak okulda duydukları rahatsızlık oranı daha fazladır. Bu durum ders anlama sürecnde öğrenclern gürültüye karşı daha hassas olduklarını göstermektedr. Her k bölgede de pencere açık olduğu zaman öğrencler, öğretmen anlamakta zorluk çektğn fade etmşlerdr. Bu okulların genelnde mekank havalandırma sstemnn olmaması nedenyle lkbahar ve yaz aylarında ders esnasında pencerelern genelde açık tutulmaktadır. Bu durumun eğtm ne denl etkleyeceğ açıktır. Sıcak havalarda pencerelern açılması nedenyle, dış gürültünün artması, öğrencler de öğretmenler de rahatsız etmektedr. Öğretmenler, daha yüksek sesle ders anlatmak zorunda kaldıkları çn, performans düşüklüğü yaşadıklarını ve ses tellernden rahatsızlandıklarını belrtmşlerdr. Ancak analzler, öğretmenlern hang ses tonu le konuşmakta olduklarının ve dolayısıyla ses tellernde oluşan rahatsızlıkların sadece pencere açıkken ştlen dış gürültü kaynaklarına bağlı olmadığını, ç gürültü kaynaklarının da öğretmenn konuşmakta oldukları ses tonunda etkl olableceğn göstermştr. İç gürültü kaynaklarının, dış gürültü kaynaklarından daha fazla rahatsız etmes, sınıfların ç akustk koşullarında yapılacak düzeltmelerle azaltılablecek br durumdur. Aynı okullarda, sınıf ç akustk koşulları yleştrdkten sonra, rahatsızlığın tekrar ölçülmes şeklnde yapılacak br çalışma le özellkle öğretmenler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi

Boğaziçi Köprüsü Hareketlerinin Zaman Dizileri Analizi İle Belirlenmesi hkm Jeodez, Jeonformasyon ve Araz Yönetm Dergs 2009/ Sayı 00 www.hkmo.org.tr Boğazç Köprüsü Hareketlernn Zaman Dzler Analz İle Belrlenmes Hedye ERDOĞAN, Engn GÜLAL 2 Özet Bu makalede; Asya le Avrupa kıtalarını

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI Madenclk, Clt 49, Sayı 1, Sayfa 31-44, Mart 2010 Vol.49, No.1, pp 31-44, March 2010 ÇATALAĞZI TERMİK SANTRAL KATI FOSİL YAKITI KIRILMA DAVRANIŞININ KARIŞTIRMALI DEĞİRMEN VE BİLYALI DEĞİRMENDE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı