İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İlköğretim okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması"

Transkript

1 37 TTMD Ocak İlköğretm okullarında gürültüden rahatsızlığın alan çalışmalarına bağlı olarak saptanması Assessment of nose annoyance n elementary schools accordng to feld studes Nurgün Tamer BAYAZIT*, Suat KÜÇÜKÇİFÇİ, Blge ŞAN Özet Başlıca kullanım amacı, öğrenclern eğtlmes olan lköğretm yapılarında, sınıfların akustk açıdan yeterllğ, anlaşılablrlğn artmasında rol oynayan en öneml parametredr. Bu çalışmada; İstanbul Şşl, Beyoğlu ve Bakırköy bölgelernde bulunan 48 okulda çevresel gürültünün öğrenc ve öğretmenler üzerndek etksn belrlemek amacıyla yapılan alan araştırmasının sonuçlarının br bölümü verlmektedr. Araştırmanın yöntem, İstanbul un farklı gürültü kaynaklarının etks altında bulunan k bölgesnde (Şşl ve Bakırköy), rastgele seçlmş devlet okullarında öğretmen ve öğrencler le anketler yapılması ve okulları etkleyen gürültü düzeylernn ders saatler çersnde okullar çersndek çeştl noktalarda ölçülmes şeklnde belrlenmştr. Toplam 339 öğretmen ve 5062 öğrenc tarafndan tamamlanan anketler sonucunda, öğrenclern ve öğretmenlern ders sırasında rahatsız oldukları başlıca ç ve dış gürültü kaynakları saptanmış, öğretmen ve öğrenclern aynı gürültü kaynakları karşısında göstedkler rahatsızlık düzeylernn aynı olup olmadığı ncelenmştr. Gün çnde, ders esnasında ve teneffüste, yapılan ç ve dış gürültü düzey ölçümler gürültü düzeylernn kabul edleblr sınır değerlern çok üzernde olduğunu göstermştr. Blndğ gb ılımlıneml klm kuşağında bulunan İstanbul da yaz aylarının sıcak ve rutubetl geçmes nedenyle, havalandırma ve sernleme amaçlı olarak derslern pencere açık yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışmanın sonunda, bu durumun, öğrenclern ve öğretmenlern performansları üzerndek etkler araştırılmıştır. Sonuç olarak, öğrenc ve öğretmenlern ders esnasında ç ve dış gürültülerden yüksek oranda rahatsızlık duydukları saptanmıştır, ancak öğrenclern duydukları rahatsızlık öğretmenlere göre daha fazladır. Öğrencler arasında yaşça küçük olanların gürültü kaynaklarına karşı daha hassas oldukları, öğrenclern genel olarak okuldak rahatsızlık oranlarının eve göre daha fazla olduğu bulguları elde edlmştr. Her k grup okullarının daha sessz br yerde olmasını stemektedr. Bu durum okullardak akustk konforun sağlanması konusunda önlem alınması gerekllğn ortaya koymaktadır. Abstract The acoustc envronment s a sound feld consstng of background nose and constructve/dstructve reflectons, and the acoustc character of the envronment can have a serous mpact on the actvtes n the respectve envronment. School buldngs create the learnng envronment and students awareness of ths envronment s mportant n relaton to learnng productvty, as are the comfort condtons of the learnng space. The man requrement for ensurng comfort condtons s to ensure audblty of the oral communcaton; the chldren must be able

2 38 TTMD Ocak Şubat 2013 to understand ther teacher and to easly establsh verbal contact. Besdes varous health effects, nose s rrtatng and has a negatve mpact on the verbal communcaton nsde the classroom. For ths reason, nose s consdered the most mportant envronmental polluton problem n schools. In ths study, annoyance of elementary school students and teachers caused by the nternal and external nose sources are dscussed. The students and the teachers n these schools are mostly exposed to arplane nose n Bakrkoy and traffc nose n Ssl. Parallel to the annoyance study, measurements of nteror and exteror nose levels have been carred out durng class and break tmes, to provde nformaton on typcal levels, to whch students and teachers are exposed at school. It was found that these two man groups of school users were subject to hgh levels of ambent nose manly caused by student actvtes and traffc. 5 mnute measurements of ambent nose revealed an unacceptably hgh level of nose levels, exceeded the lmts defned n the EU Drectve 2002/49/EC and other natonal norms. Not a sngle classroom was wthn the recommended lmts. Questonnares were desgned wth dfferent questons for teachers and students manly desgned to defne ther ablty to dscrmnate dfferent nose sources orgnatng nternally or externally, and ther annoyance by these nose sources. Subjectve responses of 5062 students and 339 teachers from 48 schools were measured on an annoyance scale rangng from not at all annoyed to very annoyed dependng on the scale developed by the ICBAN team. The results reveal that the annoyance level of students s hgher at school than home. The playground nose s consdered the man external nose source and student actvtes (chatter, pullng desks etc.) s rated the man nternal nose source for both groups. Both groups want ther school to be located n a queter area. Ths stuaton proves that t s necessary to take precautons about provdng acoustc comfort n schools. Nose also affect teacher performance through nterference n speech and teachng, and may contrbute to voce problems n teachers as they tend to rase ther vocal output to compete wth the hgh nose level present n the classrooms. More than half of the teachers stated that they had to rase ther voces to be suffcently understood, n partcular durng summer tme, when the wndows are open, and ths put a serous stran on ther vocal cords and had health consequences. However, despte the fact that teachers are more senstve to nose sources, students seem to be more annoyed by nose than teachers. Though t should be the teachers task to nform the students about the adverse effects of nose and how to protect aganst t. Ths s one of the mportant socal result of ths study whch requres a more detaled analyss. Ths survey ndcates that schools exhbt nadequate acoustc condtons for the reducton of nose. Despte the use of doubleglazed wndows ther nsuffcent qualty and ar tghtness as well as the lack of HVAC systems whch necesstates open wndows durng summer are the man obstacles to nose reducton. None of the rooms exhbted the use of acoustcally modfed furnture parttons, drapes or acoustcal celng tles, or carpetng, whch are the most effectve measures n nose reducton. Lack of approprate acoustcal measures n the classrooms was apparent. The use of sound absorbng materals would also be effectve n reducng the classroom nternal nose level whch was rated by teachers and students as the second most annoyng source of nose. Further nvestgatons on the acoustc envronment are necessary; upgradng of schools located around nosy arports, wth sound nsulaton materals s essental.

3 TTMD Ocak 39 Grş Akustk çevre, arka plan gürültüsü ve faydalı / faydasız yansımaların oluşturduğu br ses alanından oluşur ve bu çevrenn akustk karakterstğ, orada gerçekleştrlecek eyleme bağlı olarak cdd önem taşıyablr. Başlıca kullanım amacı, öğrenclern eğtlmes olan lköğretm yapılarında, kullanıcı gereksnmler açısından bakıldığında, temel htyaç sözel letşmn eksksz olarak sağlanablmesdr. Akustk koşulara bağlı olarak değşen letşmn etknlğ (konuşmanın anlaşılablrlğ), konfor koşullarının temel gereksnmdr ve okulların akustk ortamı çocukların rahatça letşm kurablecekler ve öğretmenlern duyablecekler br ortam olmalıdır. Son otuz yılda gürültünün çocukların öğrenme becers ve okul performansı üzerndek etklern ve rahatsızlık düzeylern araştırmaya yönelk pek çok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmaların çoğunluğu anaokulu ve lköğretm okulu çocuklarını çeren yaş gruplarını ele almakta, farklı çevre gürültüsü türlernn ve sınıf ç gürültü kaynaklarının yarattığı kronk etkler saptamayı amaçlamaktadırlar (Lercher vd., 2003; Klatte vd., 2005; Dockrell ve Sheld, 2006; Norlander vd. 2005). Dockrell ve Sheld (2004), Londra da 142 okulda yaptıkları ölçümlerle ve anketlerle, arka plan gürültü düzeylernn standartların üstünde yüksek olmasının ve sınıfın akustk koşullarının bozuk olmasının, çocukların anlama ve konsantrasyon güçlüğü çekmelerne neden olduğunu ortaya koymuştur. Schck, Mes ve Reckhard ın (2000) yaptıkları çalışma, konutlarındak sakn ortamdan çıkıp, gürültülü sınıflarda eğtm gören çocukların, testlerde, gürültüsüz sınıflardak çocuklardan daha başarısız olduklarını göstermektedr. Gürültünün blşsel etklernn yada eğtm kaltesn azaltıcı etklernn ncelenmes çalışmalarına paralel olarak, sınıf ç gürültünün ve akustk koşulların yleştrlebleceğne yönelk çalışmalar göstermektedr k, ster akustk malzemeler kullanılarak, sterse de ses yükseltc sstemler kullanılarak yapılsın, sınıf çnde yapılan yleştrc uygulamalar, çocukların konuşmayı daha y anladığını, daha motve çalıştıklarını ve dl yeteneklernn arttığını göstermektedr. Gürültünün çok yüksek olduğu yerlerde, yüksek yalıtımlı pencereler kullanmak, sınıf ç gürültü düzeylern azaltıcı etk yaratmıştır (Bstrup, 2000; Cho ve Mcpherson, 2005; Zannn ve Marcon, 2007; Bernard ve Kowaltowsk, 2006). Ancak bazı araştırmalar, yüksek gürültü düzeylerne sahp bölgelerde yer alan okullarda akustk konforu sağlamak çok daha güç ve malyetl çalışmaları gerektrdğn ve alınan önlemlern bazen de yetersz kalabldğn göstermektedr (Crook ve Langdon, 1974). Ülkemz açısından bakıldığında, artan nüfusa paralel olarak, hızlı br bçmde nşa edlen lköğretm yapılarında, gürültü konusu ne yazık k, tasarım aşamasında ele alınan br konfor parametres değldr. Bu nedenle, çözüme yönelk eylemlere geçmeden önce, gürültünün rahatsız edc etklern belrlemek ve gelştrlecek önlemler bu düzeylere hesaba katarak gelştrmek daha uygun çözümler yaratmak açısından faydalı olacaktır. Bu çalışmada Bakırköy, Şşl, Beyoğlu ve Kâğıthane lçelernde toplamda 48 okulda 5062 öğrenc ve 339 öğretmen le yapılan anketlere paralel gerçekleştrlen gürültü ölçümler le, lköğretm okullarında gürültünün öğrencler ve öğretmenler üzerndek etksnn belrlenmes amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edlen sonuçlar, gürültü sorununun boyutlarını göstermes açısından çok önemldr. İştsel konfor koşulları Her sınıfın, çersnde en küçük br ses dah çıkmadığı durumlarda ble dışarıdan gelen belrl br arka plan gürültü düzey vardır. Bu düzeylern ulusal ve uluslar arası standartlarda tanımlanan değerlern üzernde olması durumunda, öğretmen ve öğrenclerde çeştl sağlık etklernn yanı sıra, rahatsızlık, anlama ve konsantrasyon güçlüğü çeklmes, sınıf çnde sözel letşmn kaltesnn bozulması ve öğretmenlern davranışlarının değşmes gb öneml sorunlar ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ülkemzde yürürlükte olan Çevresel Gürültünün Değerlendrlmes ve Yönetm Yönetmelğ (ÇGDYY), sınıflar çn ders anlatımı sırasında kabul edleblecek arka plan gürültüsünü 35 dba (LAeq), bahçede ve oyun alanlarında se 55 dba (Leq) olarak belrlemştr (WHO,2001; 2002/49/EEC). ÇGDYY sınıflarda ç ortam sevyes çn pencerenn açık olması durumunda 45 dba (LAeq) olableceğ belrtlmştr. Tablo1 de farklı ülkelern standart ve yönetmelklerne bağlı olarak kabul ettkler değerler verlmştr

4 40 TTMD Ocak Şubat 2013 (Vallet ve Karabber, 2002; Evans, 2004; Hansen ve Bes, 2003; 2002/49/EC; ANSI S ; Vermer ve Berg, 2003). Ülke Yayın Arka plan gürültü düzey Tablo 1. Farklı ülkelern arka plan gürültüsüne lşkn kabul ettkler değerler Çalışmada İzlenen Yöntem İlköğretm yapılarında değşk çevresel gürültü kaynaklarını temsl edecek şeklde seçlen bölgelerde rassal olarak seçlen lköğretm okullarında anketlern uygulanması ve ölçümlern yapılması; bu çalışmanın ver tabanının altyapısını oluşturmaktadır (Şekl 1). Bölgenn Seçlmes Projede İstanbul un en gürültülü lçelernden olan Bakırköy le Şşl, Beyoğlu ve Kâğıthane lçeler ele alınmıştır. Şşl, Beyoğlu ve Kağıthane yakın lçeler olmasından dolayı brlkte değerlendrlmştr. İstanbul Uluslar- arası Atatürk Havalmanı nın bulunduğu Bakırköy lçes hava yolu ve karayolu ulaşımının yoğun olduğu br bölge durumdadır. Havayolu trafğne bağlı gürültü düzey oldukça yüksektr. Bakırköy lçesnde 38 adet lköğretm okulu olmak üzere 71 okulda eğtm ve öğretm hzmet verlmektedr. Şşl lçes se İstanbul çersnde bulunduğu konum ve yaşadığı hızlı değşm sonucunda İstanbul ve Türkye ekonomsnn ş ve fnans merkez durumundadır. Bu bölgede tcaret ve hzmet sektöründe çalışanlar ağırlıklı br paya sahptr. Ulaşım yollarının bu bölgede yoğunlaşması trafk yoğunluğunu da berabernde getrmektedr. Eğtm kurumları açısından lçe sınırları çnde, 46 lköğretm okulu olmak üzere 96 okulda eğtm ve öğretm hzmet verlmektedr. Karayolu trafğne bağlı olarak bölgede gürültü düzey yüksek sevyededr. Okulların Seçlmes Şşl ve Bakırköy Bölgeler nde okulların çoğunluğunun bulunduğu konum açısından yüksek gürültüye maruz kaldığı blnmektedr. Araştırma projes kapsamında bölgedek devlet okulları çersnden rassal olarak seçm yapılmıştır. Şekl 2 de Bakırköy de havaalanı bölges sınırları ve merkez belrtlerek okulların bu sınıra ve merkeze olan yaklaşık mesafeler görülmektedr. Bakırköy de seçlen okulların havaalanı sınırına olan mesafes en yakın okul 340 metre en uzak 5 km dr. Şşl Bölges nde se okulların ulaşım ağları çersnde yoğunlaşan tcaret alanları ve ş merkezler arasında yer almakta olduğu Şekl 3 te gösterlmektedr. Şeklde koyu renk le şaretlenen yollar transt yolları göstermektedr. Çalışmada ele alınan okulların, betonarme veya yığma yapım teknğyle nşa edlmş olup, dış cephesnde ısı ve ses yalıtımı uygulanmadığı görülmüştür. Bnaların doğramaları PVC doğramadır ve camları tek veya çft katmanlıdır

5 ' TTMD Ocak 41 Şekl 1. Çalışmada zlenen yöntem Okul Şekl 2.Bakırköy Bölgesnde lköğretm okullarının havaalanına olan mesafeler Havalanı sınırına olan mesafeler (yaklaşık/km) s t Kl İMİM»1 IM I HI I OCU <ıf NTS Stl MI sı *1* 1 T Hÿrfkö* I ANK:TU.Hhl V ATILMASI /KtnnfF /m!«w W#W/J /.. Okul Çevresndek en şlek caddeye olan uzaklığı(yaklaşık/km ,01 0, ,02 0, ,03 0, ,04 0,05 * v., Anketlern Yapılması m *T'V V> -\ ' v* > \ lj Öğretmen Anketler Öğretmenler çn, öğrenclerle kıyaslandığında daha fazla soru çeren dört sayfalık br anket formu hazırlanmıştır. Anket formu, kşsel blgler, sınıf özellkler, sınıf ç gürültü kaynakları, sınıf dışı gürültü kaynakları, sesn duyurma çabası ve genel değerlendrme bölümü olmak üzere altı bölümden oluşmuştur. Sınıf ç ve sınıf dışı gürültü kaynakları, ögrencler le kıyaslamaya mkan sağlamak amacıyla aynı seçlmştr. Pencere açık ken rahatsız olup olmadıkları sorulan ögretmenlere, bu rahatsızlığın etksn saptamak amacıyla, ders anlatırken harcadıkları vokal eforda yönelk sorular sorulmuştur. Öğrenc Anketler Ögrencler çn hazırlanan anket formu k bölümden oluşmakta brnc bölümde; alesne ve derslerdek başarılarına lşkn kşsel sorular, knc bölümde; gürültü algılaması le lgl sorular sorulmaktadır. İknc bölümdek sorular ögrenclern evde yada sınıfta gürültüyü farklı algılayıp algılamadıklarını belrlemek çn, ev ortamı ve okul ortamı dye kye ayrılmış ve öğrenclern evde ve okulda şttkler çeştl dış gürültü kaynaklarından rahatsız 2L 9 f âÿ-*' # c - v ;v v- P T44nr» k loulru \. - 'yvshhk : LÿçX :% V 0 *twı Ihı (u {.Çt ı ıf IM s ISWaULB0ÛN3 ktv <-*r RMHTMMI6IS OH'l MIHIN I mı Rl İKİ l \vıı sı * V MİM VAPIIMMI UtKİf İ, Ift IWlt JtJ \tjfttut* \n >Mk TflW«lfcl< S CH.u.l \ I Hll I Hlı\ İNİ %l KlİkM I kn ki l/l Kü* Wh Çl MİIN UHT.Khl I Slld MİNİ n,..... u K K w* / Trdı II * R -n\ I t«jfcv * S" w r? tr * 1 I.! fjl Us t * W'J* **d / rf* < LÜÜ-Vl <D»v - g ' I r< >.»

6 42 TTMD Ocak Şubat 2013 olup olmadıkları sorulmuştur. Gürültünün derslerdek başarılarına etksn saptamak çn br öncek yıl at Türkçe, Matematk, Hayat Blgs (sadece 3.snf çn), Fen Blgs ve Sosyal Blgler derslernden aldıkları notlar sorulmuştur. Öğrenclern cevaplamaları stenen dğer br soru da, okulda pencerelern açık ya da kapalı olması durumunda ögretmenn anlattıklarını anlayıp anlamadıklarına yönelk olmuştur. Ögrencler, formu br ön açıklama sonrasında kend başlarına öğretmenlerden bağımsız olarak doldurmuşlardır. Ögrenclern stedkler zaman soru sormalarına zn verlmş, sorularda doğru ya da yanlış dye br kavram olmadığı özellkle belrtlmştr. Bazı sınıf ögretmenler kendlerne bırakılan formları ögrenclerle brlkte sınıfta doldurmuş, bazıları se, ders aralarında, ögretmenler odasında doldurmayı terch etmşlerdr. Ögrenclern formu doldurmaları yaklaşık 25 dakka, ögretmenlern dakka tutmuştur. Bna çersndek ve dışındak gürültü kaynaklarının değerlendrleblmes çn anket sorularında öğretmen ve öğrenclern en çok şttkler ve rahatsız oldukları gürültü kaynaklarını belrlemeler stenmştr. İç gürültü kaynakları çn görsel ve ştsel chazlar (projeksyon, vb.) havalandırma, aydınlatma armatürler, öğrenclern ders esnasındak konuşmaları, masa ve sandalyelern gürültüsü ve kordordan gelen sesler seçenek olarak sunulmuş, yan/alt/üst sınıflardan gelen sesler de sınıf ç gürültü kaynaklarına dâhl edlmştr. Dış gürültü kaynakları se anket formunda trafk gürültüsü, şantye-yol bakım gürültüsü, havayolu gürültüsü, demryolu gürültüsü, bahçeden gelen gürültüler, spor sahası gürültüsü, srenler, seyyar satıcılar, sokakta bulunan hayvanlar olarak tanımlanmıştır. Dış gürültü kaynaklarının pencerenn açık veya kapalı olması durumuna göre rahatsız edp etmedğ de yanıtlanması stenen sorular arasındadır. Ölçümlern Yapılması Okullarda ders süresnn 40 dakka, teneffüs süresnn 10 dakka olması ve okul çersnde brden fazla noktada ölçüm yapılması nedenyle tüm gürültü düzey ölçümler çn 5 dakkalık referans zaman aralığı belrlenmştr. Ölçümlern öğrenclern okulda bulunduğu hafta ç günlerde ve yağmur, kar, fırtına gb hava koşullarının kötü olmadığı br günde yapılmasına dkkat edlmştr. Ölçümler lkbahar ve yaz aylarında yapılmıştır. Ölçüm yapıldığı sırada pencerelern açık olması durumuna göre değerlendrme yapılmıştır. Ölçüm yerlernn, mkrofon konumlarının belrlenmesnde TS ISO de belrtlen hususlar dkkate alınmıştır. Okul bahçesnde ders esnasında ve teneffüste yapılan dış gürültü düzey ölçümler, 3 ayrı noktada ç gürültü ölçümlernn yapıldığı cepheye 1,5 metre mesafede zemnden 1,5 metre yükseklkte yapılmıştır. İç gürültü düzey ölçümler sınıflarda, kordorda, kantnde, yemekhanede, spor salonlarında ve toplantı salonlarında yapılmıştır. Sınıfta yapılan ölçümler cepheye yaklaşık 1,5 metre mesafede zemnden 1,5 metre yükseklkte yapılmıştır. Frekanslara bağlı LAeq, LA1, LA10, LA50, LA90, LA95, LA99 ve Leq değerler Bruel&Kjaer 2260 Ses Ölçüm Chazı le ölçülmüştür. Ölçülen ver daha sonra Bruel&Kjaer Qualfer Type 7830 akustk yazılım programı le blgsayara aktarılmıştır. İstatstk Analz Yöntemnn Seçlmes Anket formlarının statstksel olarak analz çn SPSS ver.15.0 programı kullanılmıştır. Öğrenc ve öğretmenlern verdkler yanıtların karşılaştırılmasında, Z test ve Hpotez sınaması yöntem uygulanmıştır. Hpotez sınaması, k ortalama arasındak farkın anlamlı olup olmadığını veya öneml br fark olup olmadığının anlaşılmasını sağlamaktadır. Hpotez sınamasında ele alınan k öneml kavram vardır. 1) Sıfır hpotez (Ho) : (Null, Yokluk Hpotez, İstatstksel Hpotez) Ana kütle üzernde yapılan deformasyonların ana kütle artmetk ortalamasını değştrmeyeceğ görüşünü savunur. Bu görüş savunulurken statstksel anlamlılık denlen (%99 %97 veya %95) yanılgı payı göz önüne alınır. Yapılan şlemlerden sonra farkın çok küçükde olsa sıfırdan farklı olduğu görülür. 2) Karşıt Hpotez (H1) : (Alternatf, Araştırma Hpotez): Yapılan deformasyonun ana kütle artmetk ortalamasını değştreceğ öngörüsüdür. Çalışmada Ho hpotez olarak k grubun oranları arasında anlamlı br fark olmadığı, (Ho:, karşıt hpotez olarak k grubun oranları arasında anlamlı br fark olduğu (H1: kabul edlmştr. x ve y gruplarının

7 TTMD Ocak 43 oranlarını belrmektedr ve p-değerne bağlı olarak hesaplanmıştır. P değer Ho hpoteznn doğru olma olasılığını göstermekte ve p< se, Ho hpotez reddedlmektedr. Bu çalışmada p değer 0,05 (%5) anlamlılık (%95 güven düzeynde) test edlmştr. Buna göre p<0.05 olması durumunda sıfır hpotez reddedlmekte ve k grup arasında anlamlı br fark olduğu ortaya çıkmaktadır.(ünver ve Gamgam,2008) Bulgular Katılımcılar Okullar çersnde anket formunu yanıtlayan 339 öğretmenn %36,5 erkek %63,5 bayandır. Öğretmenlern yaş aralıkları toplamda yaş %13,5; yaş %31,3; yaş %31; yaş %23 ve yaş %1,2 olarak değşmektedr. Buna göre yaş arası öğretmenler çoğunluğu oluşturmaktadır. Anket formuna yanıt veren öğretmenlern kıdemllk yılı toplamda 0 1 yıl %1,7; 2 5 yıl %9,2; 6 10 yıl %28,1; yıl %11,8dr. Kıdemllk yılı 16 yıl ve üstü olan öğretmenler %50 olup çoğunluğu oluşturmaktadır. Anket formunu dolduran öğretmenlern branşlarına göre % 56,64 ü sınıf öğretmen, %6,78 le nglzce öğretmen ve %6,49 u fen blgs öğretmendr. Öğretmenlern toplamda %97,3 ü, kendlernde herhang br ştme sorunu olmadığını, bazı öğrenclern ştme problem olduğunu belrtmşlerdr. Her k bölgede toplamda 220 öğrencde (%18,6) ştme problem olduğu bulgusu elde edlmştr. Okullar çersnde anket formunu dolduran 5062 öğrencnn 2551 kız (%50.5) 2511 erkektr (%49,5). Katılan öğrenclern %18,78 3. sınıfta, %25,78 4. sınıfta, %22,97 s 5 sınıfta, %26,27 s 6.sınıfta, %3,63 ü 7.sınıfta, %2,57 s 8. sınıfta okumaktadır. Öğrenclern ale yapısı ncelendğnde, %47,55 nn 1 kardeş, %20,51 nn 2 kardeş, %7,13 ve daha azının 3,4 ve 5 kardeş vardır. %13,53 ünün hç kardeş olmadığı görülmüştür. Buna göre öğrencler ev ortamında, 4 5 kşlk br çekrdek ale düzennde yaşamaktadırlar. Gürültü Rahatsızlığına İlşkn Bulgular Öğrenc ve Öğretmenlern Gürültüden Rahatsızlıklarının Karşılaştırılması: Yapılan analzler, öğrenclern, evde ve okulda şttğ dış gürültü kaynaklarından duyduğu rahatsızlık oranı arasında anlamlı br fark olduğunu göstermektedr (p=0.00). Tüm gürültü kaynakları çnde, sırasıyla, trafk gürültüsü ve havayolu gürültüsü, her k bölgede, en çok rahatsızlık duyulan kaynaklardır. Bu kaynaklar öğrencler okulda ken daha fazla rahatsız etmektedrler (Şekl 4). Öğrencnn yaşının gürültüye karşı hassasyet konusunda gürültünün etksnn olup olmadığı geçmş yıllarda brtakım çalışmalarda ele alınmış ve bu çalışmaların genelnde gürültüye karşı hassasyette orta okul yaşındak öğrenclern daha hassas olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Sheld ve Dockrell,2004). Araştırmada yapılan anket sonuçlarına göre küçük sınıflarda (3.,4.,5.,6.) dış gürültüden duyulan rahatsızlık %15 le %45 arasında dağılım göstermekte olup gürültü kaynağının türüne göre maksmum rahatsızlık oranı %60-%80 bulmaktadır. Büyük sınıflarda se (7.,8.) dış gürültülerden rahatsızlık oranlarının dağılımı %10 le %25 arasındadır. İç gürültüden rahatsızlık ele alındığında küçük sınıfların rahatsızlık oranlarının %10-%75 arasında, yaşı daha büyük öğrenclern ç gürültülerden rahatsızlık oranlarının %5-%50 arası dağılım gösterdğ görülmektedr. Çalışma, yaşı küçük olan öğrenclern, büyük sınıflardak öğrenclere göre ç ve dış gürültülere karşı, öğrenm sürecnde daha hassas olduğunu ortaya koymaktadır. İç ve dış gürültülerden rahatsızlık oranları karşılaştırıldığında se yaştan bağımsız olarak ç gürültülern, daha fazla rahatsız ettğ görülmektedr. *. Van / alı / un / nr.ıflardan grm («ter 24.2 Havalandırma M 10.6 p*0000 Aydınlatma armatürler Gdrtel ve tflsel»faadar M«a ve sandajyelenn gurultu ru Öğrenclern ders esnasında konulmaları n> [ ' 10.1 I 1.8 B=fî 13,5 I p=0,000 F=e.ooo 'ÿ'ÿÿ' * p= Şekl 4. Öğrenclern evde ve okulda dış gürültü kaynaklarından rahatsızlık oranlarının karşılaştırılması pÿo.vn I >7 p=4.00c «O S0 100 ' Öğrenc Öğretmen

8 44 Öğretmen ve öğrenclern bna dışı gürültü kaynaklarından duyduğu rahatsızlık oranları arasındak farkın karşılaştırılmasında sonuçlar, öğrenclern öğretmenlere oranla dış gürültülerden, anlamlı şeklde, daha fazla rahatsız olduğunı ortaya koymaktadır (p=0.00). Her k grubun da en çok rahatsız olduğu dış gürültü kaynakları, bahçeden gelen gürültüler le trafk gürültüsüdür (Şekl 6). Sınıf ç gürültü kaynaklarından duyulan rahatsızlık oranları karşılaştırıldığında da, benzer şeklde, öğrenclern öğretmenlerden daha fazla rahatsız oldukları saptanmıştır (Şekl 7). Ancak, öğrenc ve öğretmenlern ç gürültüden duydukları rahatsızlığı konu alan benzer çalışmalarda öğretmenlern öğrenclere göre rahatsızlık oranı daha yüksek olarak bulunmuş ve yetşknlern gürültüye daha zor adapte olduğu belrtlmştr (Enmarker ve Boman, 2004). o u LJ - ORAS ORAN 1_î_? o 1 $ î A & - * * n / X / T - - yı h n a 3 O) m * r -J- "I İ # ff yıû _ # % &? s lrlr * *.:: J S [y E. ÿ Er I 3 <X* İ * " s- g * s jj-s İl II * S-. a... :. ac a 3 - M y S -: J- 3* " rj 7 - ±. O.v I. <*. -1~ P 1 İ E E : r :_ ö s» a -L! ".- un 2 I I 3 t I l 1 I I V ; NU '- S o. r..ÿ t t. n. j S fe ü Mf g H uı S T -_' Öğrenc ve Öğretmenlern Genel Değerlendrmeler: Gürültüyü önlemenn ya da azaltmanın eğtm kaltes açısından çok öneml olduğunu düşünen öğretmenlern oranı %63,1 dr. Öğretmenlern %22,1 krtk derecede öneml,%11,8 öneml bulmaktadır. Öneml olmadığını düşünen öğretmenlern oranı se %1 den azdır. Sınıf çersndek akustk koşulların öğrenclern öğrenmes le doğrudan lşks olup olmadığı konusunda öğretmenlern %68,1 evet yanıtını vermştr. Kalan % 30 se konu hakkında fkr sahb değldr. Şekl 6.Şşl ve Bakırköy-Öğretmen ve öğrenclern dış gürültü kaynaklarından rahatsız olma oranlarının karşılaştırılması - n l " j «a :: -j S 3 S l l s» s s e ı -1 TTMD Ocak Şubat 2013

9 TTMD Ocak 45 Öğrenclern %76,1 okulun daha sessz br yerde olmasını stemekte ve %83,56 sı pencereler açıkken öğretmenn anlattığı konuyu rahatça duyup anlayamadığını belrtmektedr. Her k bölgede okulların çoğunluğunun pencereler çft cam olmasına rağmen, pencereler kapalıyken öğretmenn anlattığı konuyu öğrenclern ancak %66,89 u rahatça duyup anlayablmektedr Pencerenn açık olup olmaması nedenyle dış gürültü kaynaklarının öğrencler rahatsız ederek, öğrenmelern etkleyp etklemedğne lşkn değerlendrmede öğretmenlern %56,9 u pencerenn açık olmasının etks olduğunu, %10,6 sı se arasıra etklemekte olduğunu belrtmştr. dsa 90 «0 70 « t Loodra I I Hoag Oho Cuntb Istanbul Kwg -(A) m Ölçümlere Dayanan Bulgular Ders esnasında ölçülen ç gürültü düzeyler: İlkokullar le lgl geçmş yıllarda yapılan çalışmalarda ç ve dış gürültü ölçümler yapılıp sonuçlar analz edldğnde pek çok okulda stenlen koşulların sağlanmadığı ortaya koyulmuştur. Londra da trafk gürültüsüne maruz kalan 16 okulda, boş ve dolu durumdak çeştl mekanlarda yapılan 2 dakkalık ç gürültü ölçümüler, Leq(A) değernn 47,0 72,1 dba aralığında değştğn göstermektedr (Sheld ve Docrell, 2004). Hong Kong da şehr merkeznde 47 lkokulda yapılan çalışmada ortalama ç gürültü düzeynn 60,74 dba ve 54,13 67,63 dba aralığında olduğu ölçülmüş, (Cho ve McPherson) Oho şehr merkeznde yer alan 8 okulda 32 sınıfta ç gürültü düzey 34,4-65,9 dba aralığında saptanmıştır (Knecht vd., 2002). Brezlya nın metropoltan br kent olan Curtba da 6 okulda yapılan 10 dakkalık ölçümlere göre ç gürültü düzey 62,5-74,6 aralığındadır (Zannn ve Zwertes,2008). Şşl ve Bakırköy Bölges ne at ders saatnde okul çersnde yapılan 5 dakkalık ölçüm sonuçları brlkte değerlendrldğnde se eşdeğer sürekl gürültü düzeynn (LAeq) 51-83,3 dba aralığında ve ortalama 72,48 dba olduğu bulgusu elde edlmştr. Mnmum gürültü düzey 39,2-67 dba aralığında ve ortalama 56,15 dba dır. Ortalama 61,77 dba olarak ölçülen LA90,5 mn gürültü ölçütü, tüm ülkelern standartlarında belrlenen arka plan gürültüsü sınır değerlernn üzernde kalmaktadır. Pencelern açık olması durumunda kabul edleblr sınır değerlern 45 dba olduğu düşünüldüğünde, öğretmen ve öğrenclern yüksek derecede gürültüye maruz kaldıkları görülmektedr (Şekl 8). (A)-45dBA: 2002/49/EEC ye göre pencere açık sınır değer (B)-35dBA: WHO ve 2002/49/EEC ye göre pencere kapalı sınır değer Şekl 8. Değşk ülkelerde ölçülen ç gürültü düzeylernn karşılaştırılması Okulların %66,6 lık bölümünde (30 adet) gürültü düzeyler dba arasında dağılmaktadır (Şekl 9). dba 90 SO 70 « to ~h Londra I Hoag Oho Curtba İstanbul Kong Şekl 9.Şşl ve Bakırköy derste ç gürültü düzeylernn okullara göre dağılımı (LAeq,5 dak) -(A) Teneffüste okul çersnde yapılan ölçümlere dayanan bulgular: Teneffüste okul çersnde yapılan 5 dakkalık ölçümlere göre eşdeğer sürekl gürültü düzey (LAeq) 62,4-94,9 dba aralığında değşmekte olup ortalama 87,04 dba değer elde edlmştr. Ders esnasında ortalama 72,48 dba olan ç gürültü düzey 15 CB)

10 46 TTMD Ocak Şubat 2013 dba artış göstermştr. Okulların % 84 ünde (37 okul) teneffüste maruz kalınan gürültü düzeyler dba aradında değşmektedr k, bu düzey öğrenclern dnlenmes çn ayrılan zamanlarda maruz kaldıkları düzeyn ne kadar aşırı olduğunu çarpıcı br bçmde göstermektedr (Şekl 10). Öğrenc ve öğretmenlern gürültünün fzksel, fzyolojk, pskolojk ve performans etklernden olumsuz yönde etklenme olasılıklarının çok fazla olduğu açıktır. Ortalama 78,91 dba olarak ölçülen LA90,5 mn gürültü ölçütü, tüm ülkelern standartlarında belrlenen arka plan gürültüsü sınır değerlernn üzernde kalmaktadır. - >- 7 = :o 10 O 7: »Ö M-S9 CukuUıvış: S & 1 dba Şekl 12.Şşl ve Bakırköy-Teneffüste-Dış Gürültü Sonuçlar Elde edlen sonuçlar aşağıdak gb özetleneblr: Gürültü düzeynn belrlenmesne yönelk ölçüm sonuçları, dış gürültü düzeylernn yönetmelkte belrtlen sınır değer olan 55 dba nın çok üzernde kaldığını göstermektedr. Benzer şeklde, ç gürültü düzeyler de pencere açık olması çn kabul edleblr sınır değer olan 45 dba, ya da pencere kapalı yapılan ölçümler çn kabul edleblr sınır değer olan 35 dba nın oldukça üzerndedr. Anket verlerne göre, dış gürültü kaynakları çersnden öğretmen ve öğrenclern büyük çoğunluğu, Bakırköy Bölges nde havayolu gürültüsünden Şşl ve dğer bölgelerde trafk gürültüsünden şkâyetç olmakta, okullarının daha sessz br yerde olmasını stemektedr. İç gürültü kaynaklarına gelndğnde se, her k grubu da rahatsız eden başlıca gürültü kaynağı olarak öğrenclern kend aralarında konuşması gelmektedr k, bu durum öğretmenn anlattığını yeternce y duyup anlayamayan öğrencnn başka lg alanlarına yöneldğ ve dkkatnn dağıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. Öğrenc ve öğretmenler ders esnasında ç ve dış gürültüden rahatsız olmakla brlkte, ögrenclern rahatsızlığı, ögretmenlernknden anlamlı olarak farklı (yüksek) çıkmaktadır. Her k bölge genelnde karşılaştırmalar le elde edlen sonuçlara göre; öğrencler ç ve dış gürültü kaynaklarından öğretmenlere göre daha fazla rahatsız olmaktadır. Bu durum öğrencler gürültü konusunda blnçlendrmes beklenen öğretmenlern, konuyla lgl alınan önlemlern yeterszlğn bldkler çn, zaman çnde gürültü le yaşamayı kabullenmeler olarak açıklanablr. Öğrencler yaşa göre değerlendrldğnde se, statstksel olarak anlamlı br fark elde edlmemş olsa da, küçük sınıfların büyük sınıflara göre gürültüye daha duyarlılık gösterme eğlmnde oldukları söyleneblr. Öğrenc anketler, ögrenclern farklı çevrelerde (ev okul) gürültüden farklı bçmde rahatsız olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencler evde de benzer gürültülerden rahatsız olmaktadır ancak okulda duydukları rahatsızlık oranı daha fazladır. Bu durum ders anlama sürecnde öğrenclern gürültüye karşı daha hassas olduklarını göstermektedr. Her k bölgede de pencere açık olduğu zaman öğrencler, öğretmen anlamakta zorluk çektğn fade etmşlerdr. Bu okulların genelnde mekank havalandırma sstemnn olmaması nedenyle lkbahar ve yaz aylarında ders esnasında pencerelern genelde açık tutulmaktadır. Bu durumun eğtm ne denl etkleyeceğ açıktır. Sıcak havalarda pencerelern açılması nedenyle, dış gürültünün artması, öğrencler de öğretmenler de rahatsız etmektedr. Öğretmenler, daha yüksek sesle ders anlatmak zorunda kaldıkları çn, performans düşüklüğü yaşadıklarını ve ses tellernden rahatsızlandıklarını belrtmşlerdr. Ancak analzler, öğretmenlern hang ses tonu le konuşmakta olduklarının ve dolayısıyla ses tellernde oluşan rahatsızlıkların sadece pencere açıkken ştlen dış gürültü kaynaklarına bağlı olmadığını, ç gürültü kaynaklarının da öğretmenn konuşmakta oldukları ses tonunda etkl olableceğn göstermştr. İç gürültü kaynaklarının, dış gürültü kaynaklarından daha fazla rahatsız etmes, sınıfların ç akustk koşullarında yapılacak düzeltmelerle azaltılablecek br durumdur. Aynı okullarda, sınıf ç akustk koşulları yleştrdkten sonra, rahatsızlığın tekrar ölçülmes şeklnde yapılacak br çalışma le özellkle öğretmenler

11 TTMD Ocak 47 arasında yaygın olan gürültünün önlenemezlğ konusundak nanışlar azaltılablecek ve eğtm kaltes arttırılablecektr. KAYNAKLAR [1] ANSI S , (2002). Amercan Natonal Standard, Acoustcal Performance Crtera, Desgn Requrements and Gudelnes for Schools [2]Bernard, N., Kowaltowsk, D.C.C.K.,(2006). Envronmental comfort n school buldngs, a case study od awareness and partcpaton of users, Envronments and Behavour, Vol.38, No.2 pp [3]Bstrup, M.L., (2000). Chldren and nosepreventon of adverse effects, Natonal Insttute of Publc Health, Denmark [4]Cho, C.Y., McPherson, B., (2005). Nose levels n Hong Kong Prmary Schools: Implcatons for classroom lstenng, Internatonal Journal of Dsablty, Development and Educaton, Vol 52(4), pp [5]Dockrell,J., Sheld, B.,(2006). Acoustcal barrers n classrooms: the mpact of nose on performance n the classroom, Brtsh Educatonal Research Journal, Vol 32(3), pp [6]Dockrell, J.E, Sheld, B.,(2004). Chldren s percepton of ther acoustc envronment at school and at home, JASA, 115(6), p [7]Enmarker I., Boman E., (2004). Nose annoyance responses of mddle school pupls and teachers, Journal of Envronmental Psychology, Vol. 24, Issue 4, pp , [8]Evans Jack B., (2004). Acoustcal Standards for Classroom Desgn-Comparson of Internatonal Standards and Low Frequency Crtera, 11th Internatonal Meetng on Low Frequency nose and Vbraton n Maanstrch, INCE, 2004, 30 August-1 September, Maastrcht, Netherland [9] Klatte, M., Wegner, M., Hellbruck,J., (2005). Nose n the school envronment and cogntve performance n elementary school chldren, Part B- Cogntve Psychologcal Studes, Forum Acoustcum, pp [10]Knecht H.A., Nelson P.B., Whtelaw G.M, Feth L.L., (2002), Background Nose Levels and Reverberatons Tmes n Unoccuped Classrooms-Predctons and Measurements, Amercan Journal of Audology, Vol.11 pp.65-7 [11]Lercher, P., Evans, G,W., Mes, M., (2003). Ambent nose and cogntve processes among prmary school chldren, Envronment and Behavour, Vol 35(6), pp [12]Norlander, T., Moas, L., Archer,T.,(2005). Nose and stres n prmary and secondary school chldren: Nose reducton and ncreased concentraton ablty through a short but regular exercse and relaxaton program, School Effectveness and School Improvement, Vol 16(1), pp [13]Rpoll M, Cordoba J., (2006). The Role of Educaton n Development, Rce Unversty, September [14]Schck,A., Mes, M., Reckhardt,C.,(2000). Nose Stress n Classrooms, 8th Oldenburg Symposum on Psychologcal Acoustcs, pp , [15]Sheld, B., Dockrell, J.E.,(2004). External and Internal Nose Survey of London Prmary Schools JASA, Vol 115(2), June, p [16]TS ISO :Akustk-Çevre Gürültüsünün Tarf, Ölçülmes ve Değerlendrlmes Bölüm 2-Çevre Gürültü Sevyelernn Tayn,Türk Standartları Ensttüsü, Ankara [17]Ünver Ö, Gamgam H., (2008). Uygulamalı Temel İstatstk Yöntemler, Seçkn Yayınev, Ankara [18]Vallet, M., Karabber, Z., (2002). Some European Polces Regardng Acoustcal Comfort n Educatonal Buldngs Nose Control Engneerng Journal,Vol 50(2), March- Aprl, pp [19]Vermer G., Berg V. D., (2003). Classroom Acoustcs n Belgan Schools: Requrements, Analyss, Desgn, 2nd Internatonal Conference on Research n Buldng Physcs, September 14-18, Leuven, Belgum [20]World Health Organzaton, (WHO), (2001). Occupatonal and Communty Nose ( ) [21]Zannn P. H. T., Zwrtes D. P. Z., (2008). Evaluaton of the acoustc performance of clasrooms n publc schools. Appled Acoustcs, Vol.70, pp [22]2002/49/EC, (2002). Çevresel Gürültünün Değerlendrlmes ve Yönetm Yönetmelğ RÜZGÂR ENERJİSİ VE GAZİANTEP KOŞULLARINDA (500 KW ALTI) EVSEL İHTİYAÇLARI GİDERECEK RÜZGÂR TÜRBİN TASARIMI

12 48 TTMD Ocak Şubat 2013 ÖZGEÇMİŞ Y. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt Nurgün Tamer Bayazıt, 1983 yılında grdğ İTÜ Mmarlık Fakültesnden, 1987 yılında mmar ve 1990 yılında Y. Mmar olarak mezun olmuş, aynı yıl başladığı doktora eğtmn A Model for the Geometrc Desgn and Acoustc Evaluaton of Rectangular Concert Halls sml doktora tez le 1999 yılında tamamlamıştır. İTÜ Mmarlık Fakültesnden 2002 yılında Y.Doç.Dr. ünvanını almıştır. Ses yalıtımı, ses yutucu malzemeler, hacm akustğ smulasyonları, konser salonları, çok amaçlı salonlar, snema ve televzton stüdyolarının akustk tasarımı, çevresel gürültünün değerlendrlmes gb konular çalışma alanları arasındadır eğtm Öğretm yılında ABD Rce Unverstes Mmarlık Okulunda msafr öğretm elemanı olarak görev yapms ve br dönem boyunca Mmar Akustk seçmel dersn yürütmüştür. Halen İTÜ Mmarlık Fakültesndek görevn sürdürmektedr. Suat Küçükçftç 1964 yılında İstanbul da doğdu. İstanbul Teknk Ünverstes, İşletme Fakültes, İşletme Mühendslğ Bölümü nü btrdkten sonra Yüksek Lsans ve Doktorasını İTÜ Fen Blmler Ensttüsü, İşletme Mühendslğ Anablm Dalında tamamlamıştır. Ncel Karar Yöntemler blm alanında Doçent, Sayısal Yöntemler blm dalında Profesör olmuştur den bu yana İTÜ nde görev yapan Suat Küçükçfç halen İşletme Fakültes, İşletme Mühendslğ Bölümü nde öğretm üyesdr. Blge Şan 1984 yılı İstanbul doğumludur yılında İTÜ Mmarlık Fakültes Mmarlık Bölümünü btrmştr. Yüksek lsansını İTÜ Fen Blmler Ensttüsü Çevre Kontolü ve Yapı Teknolojler programında 2010 yılında tamamlanmıştır. Eğtmne aynı ünverstede Yapı Blmler doktora programında devam etmektedr. Oğuz Bayazıt Mmarlık ta, hacm akustğ, ses yalıtımı, gürültü kontrolü konularında çalışmalarını sürdürmektedr.

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI

ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI Hacettepe Vnverstes Eğtm Fakültes Dergs 21 : 89-96 [2001J ÖZEL DERSHANELERIN ÜNlvERSITEYE GIRIşTE ÖGRENCI BAŞARısıNA ETKILERI EFFECT OF PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON ACHIEVEMENT RELATED TO UNIVERSITY

Detaylı

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*)

ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCiLERiN BASARILARI, TUTUMLARi VE GÜDÜLENME DÜZEYLERi ÜZERiNDEKi ETKisi<*) K URA M V E UYG ULA M ADA E GT M 'y Ö N E T M güz 2004 say: 40 ss: 518-543 ÖGRETMEN YAKINLIGININ ÖGRENCLERN BASARILARI, TUTUMLAR VE GÜDÜLENME DÜZEYLER ÜZERNDEK ETKs

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi

Türkiye deki Binalara Yönelik Soğutma Yükü Hesabı için Web Tabanlı Yazılım Geliştirilmesi 43 Türkye dek Bnalara Yönelk Soğutma Yükü Hesabı çn Web Tabanlı Yazılım Gelştrlmes Development of a Web-Based Software For Buldng Coolng Load Calculatons n Turkey Yrd. Doç. Dr. M. Azm AKTACİR / Yrd. Doç.

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ

YAPILARIN ENERJİ ESASLI TASARIMI İÇİN BİR HESAP YÖNTEMİ YAPILARI EERJİ ESASLI TASARIMI İÇİ BİR HESAP YÖTEMİ Araş. Gör. Onur MERTER Araş. Gör. Özgür BOZDAĞ Prof. Dr. Mustafa DÜZGÜ Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Dokuz Eylül Ünverstes Fen Blmler Ensttüsü

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendslğ Konferansı, 16-20 Ekm 2007, İstanbul Sxth Natonal Conference on Earthquake Engneerng, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey YUMUŞAK KATA SAHİP BİNALARIN DEPREM GÜVENLİĞİ

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi

Metin Madenciliği ile Soru Cevaplama Sistemi Metn Madenclğ le Soru Cevaplama Sstem Sevnç İlhan 1, Nevchan Duru 2, Şenol Karagöz 3, Merve Sağır 4 1 Mühendslk Fakültes Blgsayar Mühendslğ Bölümü Kocael Ünverstes slhan@kocael.edu.tr, nduru@kocael.edu.tr,

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Betül BektaĢ Ekici Accepted: October 2011. ISSN : 1308-7231 bbektas@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Scences Academy 211, Volume: 6, Number: 4, Artcle Number: 1A24 ENGINEERING SCIENCES Receed: July 211 Betül BektaĢ Ekc Accepted: October 211 U. Teoman Aksoy Seres :

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama

Türkiye den Yurt Dışına Beyin Göçü: Ampirik Bir Uygulama ERC Workng Paper n Economc 04/02 January 2004 Türkye den Yurt Dışına Beyn Göçü: Amprk Br Uygulama Aysıt Tansel İktsat Bölümü Orta Doğu Teknk Ünverstes atansel@metu.edu.tr Nl Demet Güngör İktsat Bölümü

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Isı Blm ve Teknğ Dergs, 26,, 5-20, 2006 J. of Thermal Scence and Technology 2006 TIBTD Prnted n Turkey ISSN 300-365 ATIK POLİMERİK MALZEME KATKILI BETONUN YALITIM ÖZELLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

ilk- VE ORTAÖGRETiM OKULLARıNDA YABANCI DiL DERS KiTABI SEçiMi FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs 22 : 74-81 {2002} [ 1. of LK- VE ORTAÖGRETM OKULLARıNDA YABANCI DL DERS KTABI SEçM FOREIGN LANGUAGE COURSEBOOK SELECTION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS Ayten GENÇ*

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS

THE EFFECT OF EDUCA TIONAL COMPUTER GAMES ON THE DEVELOPMENT OF BASIC ARITHMETICAL OPERA TION SKILLS Hacettepe Ünverstes E.tm Fakültes Dergs (H. U. Journal of Educaton) 29: 127-136 [2005] ÖGRETİMSEL BİLGİSAYAR OYUNLARıNıN TEMEL ARİTMETİK İŞLEM BECERİLERİNİN GELİşİMİNE ETKİsİ * THE EFFECT OF EDUCA TIONAL

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ 'W L MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL ßzz/er, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Uzun Dönem Evrim Hücresel Sistemleri için Karma Trafik Durumunda Çeşitli İniş Yolu Çizelgeleme Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması Fırat Ünv. Mühendslk Blmler Dergs Fırat Unv. Journal of Engneerng 27(1), 65-72, 215 27(1), 65-72, 215 Uzun Dönem Evrm Hücresel Sstemler çn Karma Trafk Durumunda Çeştl İnş Yolu Çzelgeleme Yöntemlernn Başarım

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder

Bir Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekimi. Hill Drop Sowing of Watermelon Seeds using a Precision Vacuum Seeder Br Hava Emşl Hassas Ekm Maknası le Karpuz Tohumlarının Ocağa Ekm Davut KARAYEL Akdenz Ünverstes, Zraat Fakültes, Tarım Maknaları Bölümü, Antalya dkarayel@akdenz.edu.tr Özet: Ocakvar ekm, toprak çersnde,

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EDMODO KULLANIMINA DAİR GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Arş. Gör. Habbe Kazez Fırat Ünverstes, Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Bölümü hkazez@frat.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI

OLASILIĞA GİRİŞ. Biyoistatistik (Ders 7: Olasılık) OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI OLASILIĞA GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr OLASILIK, TIP ve GÜNLÜK YAŞAMDA KULLANIMI Br olayındoğal koşullar altında toplumda

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Blgsayar Destekl Malyet Modeller Computer Aded Cost Modelng Kodu (Code) PYY520 Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR

KULLANILMASI. GiRiş. KAVRAM HARiTASı NEDiR Hacettepe Ün)'erstes Eğtm Fakültes Dergs /4 : 95-99 [/998J FEN ÖGRETMNOE KAVRAM HARTASı YÖNTEMNN KULLANILMASI Ftnat KAPT AN* ÖZET: Kavram hartası yöntem, eğtm alanında çok ümt verc gejşmelerden brsdr.

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi

GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminde İncelenmesi TTMD Kasım Aralık 2014 25 GWP Oranı Düşük Soğutucu Akışkan Karışımlarının Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevrmnde İncelenmes The nvestgaton of refrgerant mxtures wth lower GWP rate n vapour compresson refrgeraton

Detaylı

SERVİS BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SERVİS BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 29 raştırmayı apan rtuğrul 2001 : 975 11 2108-6 elşmş ülkelerde ekonomk faalyetler hzmet sektöründe yoğunlaşırken, gelşmekte olan

Detaylı

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37.

TURNiKE SiSTEMi. Uğur UGURAL Dokuz Eylül Üniversitesi 1. SInıtÖğrencisi. genç-imo. İMo İzmir Şubesi Bülteni - Ocak 200Ş - Sayı: 138 til 37. TURNKE SSTEM Uğur UGURAL Dokuz Eylül Ünverstes 1. SInıtÖğrencs Dokuz Eylül Ünverstes'nn uzun süredr uyguladığı tumke sstem öğrenclere brçok sıkıntı yaşatmaktadır. Sstemn lk başta getrlş amacı ünversteye

Detaylı

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*)

FEN EGiTiMiNDE YARATiCi DÜSÜNMEYE DAYALi ÖGRENMENiN ÖGRETMEN ADAYLARiNIN YARATiCiLiK DÜZEYLERiNE ETKisi<*) re'n EGTMNDE YARATCLK' K URA M V E UYG U LA M A DA E GT M YÖN ET M güz 2004 say: 40 ss: 580-599 FEN EGTMNDE YARATC DÜSÜNMEYE DAYAL ÖGRENMENN ÖGRETMEN ADAYLARNIN YARATCLK DÜZEYLERNE ETKs

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı

Biyomedikal Amaçlı Basınç Ölçüm Cihazı Tasarımı Byomedkal Amaçlı Basınç Ölçüm Chazı Tasarımı Barış Çoruh 1 Onur Koçak 2 Arf Koçoğlu 3 İ. Cengz Koçum 4 1 Ayra Medkal Yatırımlar Ltd. Şt, Ankara 2,4 Byomedkal Mühendslğ Bölümü, Başkent Ünverstes, Ankara,

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Araştırma Yöntemler Research Methodology n Constructon Kodu (Code) PYY501E Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Örgütsel Daranış e İnsan İlşkler Yönetm Kodu (Code) PYY 518 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 30-60 kelme arası Dersn Amacı (Course

Detaylı

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ROTASYON ORMAN ALGORİTMASI İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MULTİSPEKTRAL UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İsmal ÇÖLKESEN 1, Tahsn YOMRALIOĞLU 2, Taşkın KAVZOĞLU 3 1 Araş. Gör., Gebze Yüksek Teknoloj Ensttüsü,

Detaylı

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri

Mut Orman İşletmesinde Karaçam, Sedir ve Kızılçam Ağaç Türleri İçin Dip Çap Göğüs Çapı İlişkileri Süleyman Demrel Ünverstes, Fen Blmler Ensttüsü, 9-3,(5)- Mut Orman İşletmesnde Karaçam, Sedr ve Kızılçam Ağaç Türler İçn Dp Çap Göğüs Çapı İlşkler R.ÖZÇELİK 1 Süleyman Demrel Ünverstes Orman Fakültes Orman

Detaylı