Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi"

Transkript

1 Mini Sempozyum: Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi Sosyobilimsel konular (SBK) ve bu konuların öğretimi son yıllarda fen eğitimi literatüründe dikkat çekmekte ve birçok araştırma yayınlanmaktadır (Sadler, 2011). Sosyobilimsel konular bilim adamları arasında görüş ayrılıklarının olduğu, etik, ahlaki inanç ve değerlerin karar verme mekanizmalarında etkili olduğu, risk-fayda analizinin yapıldığı, sosyal boyutları olan teknolojik konulardır (Ratcliffe ve Grace, 2003). Bu konulara GDO lu besinler, küresel ısınma, klonlama ve nükleer enerji örnek olarak verilebilir. SBK her geçen gün medyada daha fazla yer kaplamakta ve insanlar bu konuda karar vermek zorunda kalmaktadır (Sadler, 2011). Bu tip konuların öğretiminin öğrencilerde daha güçlü bir fen okuryazarlığının oluşmasını sağladığı, kavramsal öğrenmeyi hızlandırdığı, bilimin doğasının öğrenilmesine katkıda bulunduğu (Zeidler, Walker, Ackett ve Simmons, 2002), eleştirel düşünme, sorgulama ve argümantasyon gibi üst düzey becerileri geliştirdiği gözlenmiştir (Sadler ve Zeidler, 2005; Zohar ve Nemet, 2002). Dünya genelinde birçok ülke bu konuları fen öğretimi programlarına dahil etmeye başlamıştır (Dawson, 2011). Ancak sosyobilimsel konuların öğretimi kolay bir iş olmayıp fen öğretmenlerinin bu alanda donanımlı olması oldukça önemlidir. Örneğin Sadler (2011) bu konularda öğretmenlerin otoriter rollerini bırakıp rehber pozisyona girmeleri gerektiğini ve bilimdeki belirsizlikler, inançlar, değerler ve ahlaki unsurlar hakkında birikimli olmalarının önemli olduğunu ifade etmiştir. Türkiye de 2005 yılı itibariyle ilköğretim, 2008 yılı itibariyle lise öğretim programlarında yapılan ve yapılandırmacı yaklaşımın esas alındığı reform çalışmalarına bakıldığında sosyobilimsel konular ile ilgili sınırlı oranda kazanıma yer verildiği ve bu konuların ders kitaplarında genel teorik bilgilerle ifade edildiği gözlenmektedir. Fen Öğretmenleri ve Sosyobilimsel Konuların Öğretimi adlı bu minisempozyumun amacı fen eğitiminde yeni bir trend haline gelen sosyobilimsel konular ve bu konuların öğretimi ile ilgili olarak ülkemizdeki öğretmen ve öğretmen adaylarının var olan düşüncelerini, muhakemelerini, pedagojilerini ve önerilerini ampirik verilerle incelemek ve gelecekte bu konuların öğretim programlarına daha güçlü bir şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla önerilerde bulunmaktır. Mini sempozyumda Ahi Evran, Erciyes ve Aksaray Üniversiteleri nden toplam 15 araştırmacının yer aldığı bir araştırma grubunun farklı küçük gruplar halinde hazırlamış olduğu beş farklı çalışma bildiriler halinde sunulacaktır. Aşağıdaki bölümde bildiriler, bildiri içerikleri ve araştırmacılar verilmiştir.

2 Başkan: Yrd Doç Dr Ahmet Kılınç Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Ahmet Kılınç, Davut Soysal, Büşra İşeri, Nagihan Tanık, Hatice Seymen, Arzu Sönmez, Barış Eroğlu, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Kasım Yıldırım, Dilber Polat, Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Özkan Görgülü Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, faydalar, sorunlar ve öneriler üzerine nitel bir çalışma Dilber Polat, Ahmet Kılınç, Özkan Görgülü, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Özlem Afacan, Mutlu Pınar Demirci Güler, Büşra İşeri, Davut Soysal, Arzu Sönmez, Nagihan Tanık Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Ahmet Kılınç, Ümit Demiral, Dilber Polat, Tezcan Kartal, Barış Eroğlu, Nagihan Tanık, Arzu Sönmez Öğretmen adayları, öz yeterlilik ve sosyobilimsel bir konu olarak GDO lu besinler Arzu Sönmez, Ahmet Kılınç Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının nükleer enerjinin risk ve faydaları hakkındaki düşünceleri ve bu konuda yapacakları öğretim hakkında bazı öngörüler Büşra İşeri, Ahmet Kılınç

3 Öğretmen adaylarının sosyobilimsel bir konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilikleri ve seçecekleri öğretim metotları Ahmet Kılınç, Davut Soysal, Büşra İşeri, Nagihan Tanık, Hatice Seymen, Arzu Sönmez, Barış Eroğlu, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Kasım Yıldırım, Dilber Polat, Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Özkan Görgülü Yapılan çalışmada Türkiye nin farklı bölgelerindeki sekiz farklı üniversitede (Çanakkale 18 Mart, Yüzüncü Yıl, Niğde, Kastamonu, Dokuz Eylül, Atatürk, ODTÜ ve Kırıkkale) okumakta olan toplam 316 (95 erkek [%30.2], 220 kız [%69.8]) üçüncü ve dördüncü sınıf öğretmen adayının (174 üçüncü sınıf [%56.3], 135 dördüncü sınıf [%43.7]) GDO lu besinler hakkındaki bilgi ve inançları, bu konunun öğretimine yönelik bilgi ve inançları ile bu iki temel değişken arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Konuya özgü bilgi ve inançlar içerisinde alan bilgisi, risk algıları, tutumlar, dini inanışlar ve ahlaki inanışlar yer almıştır. Konunun öğretimine yönelik inançlar içerisinde ise öğretim öz yeterliliği ve konunun öğretiminde kullanılabilecek öğretim metotları hakkındaki düşünceler yer almıştır. Çalışmada daha önce büyük örneklemlerde geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmış olan ve bahsedilen psikometrik faktörleri yordayan küçük anketlerden oluşan toplam 56 maddelik bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler ile yapısal eşitlik modeli ve scattergram gibi açımlayıcı istatistiklere de yer verilmiştir. Yapısal modelde konu ile ilgili psikometrik faktörlerin (bilgi, risk algısı gibi) konunun öğretimi ile ilgili öz yeterlilik faktörünü yordaması üzerine modelleme yapılmıştır. Bu modellemede GDO lu besinler konusunun öğretimine yönelik öz yeterlilikte bu konu ile ilgili alan bilgisi (Beta=.30) ve risk algıları (Beta=.16) anlamlı yordayıcılar olarak öne çıkmıştır. Alan bilgisinin artmasının öğretim özyeterliliğini arttırmasına yönelik literatürde birçok çalışma olmasına rağmen, risk algıları arttıkça öğretim öz yeterliliğinin artması ilgili literatür için yeni sayılabilir. Bu durum öğretmen adaylarının GDO lu besinleri riskli buldukça bu konuyu öğretmeye yönelik daha fazla istekli olması, karşılacağı problemlerle baş etmesi ve gelecekteki öğrencilerinin bu tip konularda sağlıklı kararlar vermesini sağlamak için güçlü öğretim ortamları tasarlamayı istemesi şeklinde açıklanabilir. Öte yandan seçilecek öğretim metotları ile ilgili olarak öğretmen adaylarının hangi metotlarda kendilerini yeterli gördükleri ile hangi metotların GDO lu besinler gibi tartışmalı bir konunun öğretiminde etkili olacağı Scattergram da eksenlere ayrı ayrı yerleştirilmiştir. Sonuçta elde edilen grafiğe bakıldığında öğretmen adaylarının GDO lu besinler gibi sosyobilimsel bir konunun öğretiminde kendilerine sunulan 25 farklı metottan bilgisayar destekli öğrenme, soru-cevap, işbirlikli öğrenme, projeye dayalı öğrenme, gazetelerin kullanımı, probleme dayalı öğrenme ile küçük ve büyük grup tartışmalarını kullanacakları düşünülmüştür.

4 Fen ve Biyoloji Öğretmenleri Sosyobilimsel konulara ve bu konuların öğretimine nasıl yaklaşıyor? Pratikler, Faydalar, Sorunlar ve Öneriler üzerine nitel bir çalışma Dilber Polat, Ahmet Kılınç, Özkan Görgülü, Tezcan Kartal, Ümit Demiral, Özlem Afacan, Mutlu Pınar Demirci Güler, Büşra İşeri, Davut Soysal, Arzu Sönmez, Nagihan Tanık Uygunluk örneklemesi ile seçilen ve Türkiye nin farklı bölgelerinde öğretmenlik yapan toplam 57 öğretmen (Ortalama yaş=35.3, Ranj=22-55, Ortalama çalışma süresi=11.4, Ranj= 1-25) ile yüz-yüze veya videkonferans ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Öğretmenlerden 20 si Biyoloji öğretmenliği yaparken diğerleri Fen ve Teknoloji öğretmenidir. Yarı-yapılandırılmış görüşme formunda Bilimi tanımlar mısınız?, Fen alanında öğretmenlik yapmayı neden seçtiniz?, GDO lu besinler, klonlama ve nükleer santrallerin kurulması gibi konuların diğer fen konularından ne tür farklılıkları vardır? ve bu tip konuların öğretimi ve sınıf içinde tartışılmasını gerekli buluyor musunuz? olmak üzere Bilim, Fen öğretmenliği, Sosyobilimsel konular ve bu konuların öğretimine yönelik toplam 15 adet soru yer almaktadır. Bu çalışmada Fen/Biyoloji öğretiminiz sırasında tartışmalı fen konularının (GDO lu besinler, klonlama, nükleer santraller, küresel ısınma) öğretimi ve sınıf içinde tartışılmasını gerekli görüyor musunuz? Öğrencilere ne tip faydaları olacaktır?, Bu tip konuların öğretimi sırasında ne tür zorluklarla karşılaştınız veya karşılaşırsınız? ile Bu tip konuların öğretimi konusunda neler yapılmalı? Önerileriniz nelerdir? sorularına verilen cevaplar incelenmiştir. Ses kayıtları öncelikle Excel e aktarılmış ve elde edilen çıktılar üzerine Creswell (2008) tarafından önerilen içerik analizi uygulanmıştır. Altı araştırmacı iki farklı grup halinde birbirlerinden bağımsız bir şekilde içerik analizi yapmış ve araştırmacılar arasında ortaya çıkan temalar ile ilgili tam bir fikir birliği sağlanana kadar tartışmalar devam etmiştir. Ayrıca analiz yapan araştırmacılar arası güvenilirlik katsayıları (inter-rater reliability) 0.72 ile 0.90 arasında değişmiştir. Çalışmanın öne çıkan sonuçlarına bakıldığında öğretmenlerin tamamı bu konuların öğretimi ve sınıf içinde tartışılmasını gerekli görmüştür. Öğretmenler bu tip derslerde öğrencilerin kavramsal bilgilerinin arttığını, konunun farklı yönlerini öğrendiklerini, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin geliştiğini ifade etmiştir. Öğretmenlerden 20 si bu konuların öğretimi ve tartışılması sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını ifade etmiştir. Ancak diğerleri bu tip derslerde sınıf yönetiminde sorunlar yaşadıklarını, bazı öğrencilerin ilgilerini çekmekte zorlandıklarını ve yönetim ile ailelerin yarattığı sınav baskısının önemli bir problem teşkil ettiğini ifade etmişlerdir. Öne çıkan önerilere bakıldığında ise öğretmenler bu tip konuların öğretimi konusunda hizmet içi eğitimlerin yapılması gerektiğini, bu konulara müfredatta daha fazla yer verilmesini ve medyanın (TV, gazete,v b) sınıf içinde aktif bir şekilde kullanılmasını önermişlerdir.

5 Sosyobilimsel tartışmalarda öğretmen olarak hangi pozisyonu almak istersin? Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının düşünceleri Mutlu Pınar Demirci Güler, Özlem Afacan, Ahmet Kılınç, Ümit Demiral, Dilber Polat, Tezcan Kartal, Barış Eroğlu, Nagihan Tanık, Arzu Sönmez Sınıf içi tartışmalar sosyobilimsel konuların öğretiminde önemli bir yere sahiptir. Bu tartışmalar öğretmen tarafından planlandığı gibi öğrencilerin çevrelerinden duyduklarını sınıfa taşımaları sonucunda kendiliğinden de gerçekleşmektedir (Kılınç vd., 2012). Kelly (1986) öğretmenlerin bu tip tartışmaları derse katıp katmamaları ve tartışmalarda kendi düşüncelerini söyleyip söylememeleri ile ilgili olarak dört farklı pozisyon belirlemiştir. Bu pozisyonlardan ilkinde öğretmen herhangi bir tartışmalı konuyu ne sınıf içine taşır ne de böyle bir konuda kendi düşüncelerini paylaşır. Bu pozisyonu benimseyen öğretmenlere göre güçlü bilimsel araştırmalar yoluyla ispatlanmış ve toplumda kabul görmüş olan beceri ve bilgilerin değerler ve inançlardan bağımsız bir şekilde öğretilmesine bağlı kalınmalıdır. İkinci pozisyonda öğretmen kendi pozisyonunu öğrencilerin kabul etmesi için düşüncesini açıklar. Bu pozisyonda tartışmalar sırasında bilinçli veya bilinçsiz olarak konu ile ilgili yeterli sayıda farklı görüşün tartışılması önlenir ve öğretmen öğrencilerine kendince doğru ve tercih edilebilir bir pozisyonu kabul ettirmek için isteklidir. Üçüncü pozisyonda öğretmen tartışmalı bir konuda yapılacak sınıf içi tartışmaları destekler, bu konuda kendi görüşünü açığa vurmaz ancak öğrencileri kendi düşüncelerini ifade etmeleri için cesaretlendirir. Burada amaç ifade ettiği diğer görüş veya görüşleri benimsetmeye çalışmak değil, konu hakkında farklı görüşlerin de etkili olabileceğini göstermektir. Dördüncü pozisyonda öğretmen sosyobilimsel konularda sınıf içi tartışmaları destekler, konu ile ilgili olarak kendi düşünce veya pozisyonunu açıklar ve öğrencileri de kendi pozisyonlarını açıklamaları için cesaretlendirir. Burada amaç sonuçtaki düşünceyi savunmaktan daha çok bu düşünceye ulaşılırken kullanılan düşünme süreçleri konusunda model olmaktır. Yapılan çalışmada Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının sosyobilimsel tartışmalarda belirtilen pozisyonlardan hangilerini tercih edecekleri ve bu tercihlerinin nedenleri araştırılmıştır. Uygunluk örneklemesi ile Türkiye nin farklı bölgelerinde yer alan sekiz üniversitede (KTÜ, Uşak, Gazi, Kocaeli, Erciyes, ODTÜ, İnönü ve Selçuk), Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 3. ve 4. sınıf olmak üzere toplam 466 öğretmen adayı ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara iki bölümden oluşan GDO lu besinler ile ilgili bir anket uygulanmıştır. Anketin ilk bölümünde öğretmen adaylarının pozisyon seçiminde etkili olabileceği düşünülen GDO lu besinlerle ilgili bilgi, dini inanç, ahlaki inanç ve risk algısı maddeleri yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde GDO lu besinler ile ilgili olarak sınıf içinde tartışma yapılıp yapılmaması ve bu durumlarda öğretmenlerin alabileceği (yukarıda bahsedilen) dört pozisyon verilmiş; öğretmen adaylarından pozisyonlardan birini seçmeleri, seçtikleri pozisyonu neden seçtiklerini yazılı olarak ifade etmeleri istenmiştir. İki farklı araştırmacı tarafından şu ana kadar yapılan analizlerin sonuçlarına bakıldığında öğretmen adaylarının % 49.7 si üçüncü pozisyonu, %24.2 si dördüncü pozisyonu, %11.6 sı birinci pozisyonu, %6.4 ü ise ikinci pozisyonu benimsemiştir. Görüldüğü üzere öğretmen adaylarının büyük bir çoğunluğu bu tip konuların sınıflarda tartışılmasının gerekli görmüştür. Katılımcıların yarıya yakını konu hakkındaki farklı görüşleri söyleyeceklerini ancak kendi görüşlerini yansıtmayacaklarını belirtmiştir. Öğretmen adaylarının yazılı dökümanlarına bakıldığında, en yüksek oranda seçilen üçüncü pozisyonu tercih etme ile ilgili olarak katılımcılar öğrencilerin fikirlerinin alınmasının öğretmenin fikrinden daha önemli olduğunu, öğretmenlerin öğrencileri fikirlerini empoze etme açısından etkileyebileceklerini ve öğrencilerin ancak bu pozisyon ile farklı fikirlerden haberdar olabileceklerini ifade etmişlerdir. İkinci sırada seçilen dördüncü pozisyon ile ilgili olarak katılımcılar, bu yöntemin en uygun yöntem olduğunu, öğretmenlerin öğrencilerine

6 model ve rehber olmasının gerekliliğini ve düşüncelerin paylaşımında hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin özgür olmasının önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

7 Öğretmen adayları, öz yeterlilik ve sosyobilimsel bir konu olarak GDO lu besinler Arzu Sönmez, Ahmet Kılınç Biyoteknolojinin en çok tartışılan alanlarından birisi de genetiği değiştirilmiş organizmalardır (GDO). GDO lu ürünler çoğunlukla sağlık açısından tartışma yaratsa da, bu tartışmanın göz ardı edilemeyecek politik, ekonomik ve çevresel boyutları da bulunmaktadır. Biyoteknoloji ve GDO gibi sosyobilimsel konular her geçen gün günlük hayatımızda bir yer teşkil etmekte ve bu tip konularda insanlardan karar vermeleri beklenmektedir. Bu çalışmada böyle bir konu olan GDO lu besinlerle ilgili olarak geleceğin vatandaşlarını yetiştirecek olan Fen ve Teknoloji öğretmen adaylarının bilgileri, risk algıları, tutumları ve bu konunun öğretimine yönelik öz yeterlilikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı nda okuyan 3. ve 4. Sınıf toplam 161 öğretmen adayı örneklem olarak seçilmiştir. Veri toplama araçları olarak Kişisel Bilgi Ölçeği, GDO lu Besinler Bilgi Testi, GDO lu Besinlere Yönelik Tutum Ölçeği, GDO lu Besinlerle İlgili Risk Algıları Ölçeği, GDO lu Besinlerin Öğretimine Yönelik Öz Yeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde değerleri gibi betimsel istatistikler ile Stepwise regresyon gibi açıklayıcı istatistikler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre örneklemdeki katılımcılar GDO lu besinler hakkında genel olarak bilgilidir. Ayrıca risk algıları yüksek ve olumsuz tutumlara sahiplerdir. GDO lu besinler konusunun öğretimine yönelik olarak öz yeterlilikleri genel olarak orta düzeydedir. Ayrıca öz yeterliliğin yordayıcılarına bakıldığında bilgi ve bilim kamplarına katılmanın etkili yordayıcılar olduğu tespit edilmiştir. Sosyobilimsel konular ve bu konuların öğretimi için gerekenler öğretmen adaylarının eğitim programlarına dahil edilmelidir. Ayrıca öğretim sırasında öğretmen adaylarının bilgi birikimlerindeki gelişim, risk algıları ve tutumları da hesaba katılmalıdır. Öte yandan bu tip konuların öğretimine yönelik güçlü bir öz yeterlilik geliştirmeleri amacıyla akademik bilgilerini artırıcı öğretim ortamları oluşturulmalı, bilim kampları gibi okul dışı etkinliklere önem verilmelidir.

8 Fen Ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Nükleer Enerjinin Risk Ve Faydaları Hakkındaki Düşünceleri Ve Bu Konuda Yapacakları Öğretim Hakkında Bazı Öngörüler Büşra İşeri, Ahmet Kılınç Bu araştırmada bir sosyobilimsel konu olan nükleer enerji ile ilgili olarak öğretmen adaylarının düşünceleri risk algısı teorileri (duygu heuristik) kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Duygu heuristiğe göre bireyler belirli bir tartışmalı konuda eğer genel bir yargıya sahipse bu yargı kişinin konu ile ilgili risk ve fayda algılarını etkilemektedir. Buna göre genel yargı olumlu ise kişi riskleri düşük faydaları yüksek olarak algılarken, genel yargı olumsuz olduğunda riskler yüksek faydalar ise düşük olarak algılamaktadır. Bu teoriye göre genel yargının şekillenmesinde bilgi kaynakları (medya, aile, öğretmen gibi) oldukça önemlidir (Slovic vd., 2005). Çalışma kapsamında öncelikle Türkiye de nükleer santral tartışması nın farklı paydaşları ile yarıyapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. İki adet nükleer enerji üzerine çalışan öğretim üyesi, bir partinin enerji komisyonu başkanı, devlet destekli bir kurum olan Elektrik üretim AŞ den bir yönetici, çevre koruma ile ilgili konuları yakından takip eden bir gazeteci ve Mersin de faaliyet gösteren çevre örgütünden bir temsilci ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde nükleer enerjinin tanımı, kullanım alanları, nükleer santrallerdeki elektrik üretim mekanizması, nükleer enerjinin riskleri ve faydaları ile Mersin ve Sinopta nükleer santrallerin kurulması ile ilgili olarak katılımcıların düşünceleri sorgulanmıştır. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları Excel e kaydedilmiş ve daha sonra elde edilen transkriptler kullanılarak nükleer enerjinin riskleri ve faydaları hakkında bir anket geliştirilmiştir. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgileri (isim, sınıf, cep telefonu ve adresi) alınmıştır. İkinci bölümde Türkiye de nükleer enerji ve nükleer santrallerin kurulması ile ilgili bilgi kaynaklarına olan güven sorgulanmıştır. 17 farklı kişi ve kurumdan oluşan bilgi kaynaklarına katılımcılar hiç güvenmem, çok az güvenirim, az güvenirim, çok güvenirim, aşırı güvenirim seçeneklerinden birini işaretleyerek cevap vermiştir. Anketin üçüncü bölümünde ise nükleer santrallerin riskleri ve faydalarını içeren maddeler 5-li Likert düzeninde yer almıştır. Katılımcılar kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, ne katılıyorum ne de katılmıyorum, katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum seçeneklerinden birini kullanarak cevap vermiştir. Üçüncü bölümde risk ve fayda için 20 şer madde olmak üzere toplam 40 madde yer almıştır. Ahi Evran Üniversitesi nde okumakta olan toplam 282 (178 kız [%63], 104 erkek [%37]) Fen ve Teknoloji öğretmen adayına yukarıda bahsedilen anket uygulanmıştır. Bir kasıtlı örnekleme tipi olan uygunluk örneklemesi yapılmıştır. Örneklemin %22 si 1. Sınıf, % 37 si 2. Sınıf, %33 ü 3. Sınıf, %8 i ise 4. Sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre katılımcılar Türkiye atom enerjisi kurumunda enerji üzerine çalışan bilim insanlarına (X =3.69, SS=0.86, Ranj = 1-5), nükleer enerji ve santraller konusunda üniversitelerde araştırma yapan bilim insanlarına (X=3.58, SS=0.85, Ranj=1-5) ve Sağlık Bakanlığı nda nükleer enerji üzerine çalışan bilim insanlarına (X=3.49, SS=0.87, Ranj=1-5) bilgi kaynağı olarak diğerlerine göre daha çok güvenmektedir. Öte yandan milletvekillerine (X=2.14, SS=0.90, Ranj=1-5), kurulması düşünülen nükleer enerji santrallerinin işletmecisi olan şirketlere (X=2.27, SS=0.99, Ranj=1-5) ve devlet destekli bir şirket olan Elektrik Üretim A.Ş ye(x=2.73, SS=0.92, Ranj=1-5) bilgi kaynağı olarak diğerlerine göre daha az güvenmektedirler. Katılımcıların nükleer enerjinin risk ve faydaları hakkındaki düşüncelerine bakıldığında bu enerjiyi faydalarına göre (X= 3.44) daha riskli bulmuşlardır (X=3.69). Ancak ortalamaların yakın olması ve herbirinin 3 ten yüksek olması katılımcıların nükleer enerjiyi hem riskli hem de faydalı gördükleri şeklinde de yorumlanabilir. Risklere bakıldığında nükleer santral kazalarında radyoaktif maddelerin sızması (X=4.18, SS=0.76, Ranj=1-5), radyoaktif atıkların canlılar için tehlikeli olması (X=4.34, SS=0.73, Ranj=1-5) ve nükleer enerjiden faydalanarak birçok insanı etkileyebilecek tehlikeli silahların üretilebilmesi (X=4.26, SS=0.80, Ranj=1-5) diğer risk maddelerine göre daha yüksek oranda riskli

9 olarak algılanmıştır. Faydalara bakıldığında ise nükleer silahlar (X=4.00, SS=0.95, Ranj=1-5) ve teknolojiye (X=3.97, SS=0.83, Ranj=1-5) sahip ülkelerin uluslar arası alanda söz sahibi olması ve nükleer enerjinin enerji ihtiyacını gidermede dış ülkelere olan bağımlılığı azaltması (X=3.87, SS=0.95, Ranj=1-5) diğer fayda maddelerine göre daha yüksek oranda faydalı olarak görülmüştür. Buna göre katılımcılar nükleer enerjiyi insanlara ve diğer canlılara olan muhtemel etkileri açısından riskli bulurken, sağlayacağı politik güç açısından faydalı görmektedir. Çalışmanın bundan sonraki basamağında, aynı anket (giriş kısmında çalışmanın ilk aşamasında yapılan görüşmelerin özetlerinin bulunduğu bir formatta) yaklaşık iki ay sonra tekrar uygulanacaktır. Bu şekilde farklı görüşleri barındıran görüşmelerin katılımcıların risk ve fayda analizlerine olacak muhtemel etkilerini görme fırsatımız olacak ve bu durum eğitim ortamlarında bu tip sosyobilimsel konuların öğretimi sırasında kullanılacak kaynaklar ve bu kaynakların muhtemel etkisi açısından fikir verecektir. Anahtar kelimeler: Nükleer enerji, Risk algıları, Risk, Fayda, Duygu Heuristik, Sosyobilimsel Konular Temel Kaynaklar Dawson, V. M. (2011). A case study of the impact of introducing socio-scientific issues into a reproduction unit in a catholic girls school. In T. Sadler (Ed.) Socioscientific issues in the classroom: Teaching, learning and research (pp ). Contemporary Trends and Issues in Science Education: Volume 39. Springer. Ratcliffe, M., & Grace, M. (2003). Science education for citizenship: Teaching socio-scientific issues. Mainhead: Open University Press. Sadler, T. (2011) Socioscientific issues in the classroom: Teaching, learning and research. Contemporary Trends and Issues in Science Education: Volume 39, Springer. Slovic, P., Peters, E., Finucane, M. L., & MacGregor, D. G. (2005). Affect, risk, and decision making. Health Psychology, 24, S35-S40 xxxxx

Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular: Türkiye Örneği

Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular: Türkiye Örneği Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2327-2348 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2226

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ

ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ ANİMASYON-SİMÜLASYON UYGULANAN FİZİK LABORATUVARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖZYETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Dündar YENER 1 Fatih AYDIN 1 Niğmet KÖKLÜ 2 1 Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.

1. ULUSAL EĞİTİM. b ild ir i ö z e tle ri. lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA. EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder. www.bolikesir.edu.tr www. net. balikesir. edu.tr EPÖDER EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM DERNEĞİ www.epoder.org 1. ULUSAL EĞİTİM b ild ir i ö z e tle ri lîpeg EM AKAD EM rn İN KATKILARIYLA İÇİNDEKİLER 4.

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇEVRE BİLİMİ Ders No : 0310190175 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK HAZIRLAMA ÇALIŞMASI

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK HAZIRLAMA ÇALIŞMASI BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖZ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK HAZIRLAMA ÇALIŞMASI Funda İLHAN, Hikmet KATIRCIOĞLU 1 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri I (KAM 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Eğitim: Lisans Programları Fizik Öğretmenliği (MF-2) Kimya Öğretmenliği (MF-3) Matematik Öğretmenliği (MF-1)

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

FESKÖK PROFESYONEL GELİŞİM DEFTERİ AŞAMA 3: SOSYOBİLİM

FESKÖK PROFESYONEL GELİŞİM DEFTERİ AŞAMA 3: SOSYOBİLİM FESKÖK PROFESYONEL GELİŞİM DEFTERİ AŞAMA 3: SOSYOBİLİM Bu profesyonel gelişim defteri 115K492 nolu 1001 projesi olan FESKÖK kapsamında TÜBİTAK tan sağlanan destek ile proje ekibi tarafından geliştirilmiştir.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖGRETMENİ ADAYLARININ ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖGRETİMİ KONUSUNDAKİ YETERLİLİK ALGILARININ VE İSTEKLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Süleyman Nihat ŞAD, "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi Konusundaki Yeterlilik Algılannın ve İsteklilik Düzeylerinin İncelenmesi", 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKETİ SONUÇ RAPORU GENEL BİLGİLER: 1. Sınıflara Göre Öğrenci Sayısı: 1. Sınıf 63 27,4 2. Sınıf 49 21,3 3. Sınıf 58 25,2 4. sınıf 60 26,1 2. Öğrencilerin

Detaylı

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları

İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İleri Nitel ve Nicel Teknikler MGMT 601 Güz 3 0 0 3 15 Ön Koşul

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers

İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi. Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 1 (2005) 149-154 İşlevsel Piyano Becerilerinin Müzik Öğretmenleri İçin Önemi Importance of Functional Piano Skills for Music Teachers Belir Tecimer KASAP

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI K/YB. 504 KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANMASI DERSİNİN TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri:

Detaylı

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri

Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Öğrenci Motivasyon Fen Bilgisi Laboratuvar Uygulamaları Merkezli Yapılandırmacı Yaklaşım Verimliliği doğru Adaylarının Fen Öğretmenlerinin Görüşleri Murat Demirbaş 1, Harun Çelik 1, Mustafa Bayrakci 2

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: Modelin Amacı 28/08/15

KAVRAMSAL ÇERÇEVE: Modelin Amacı 28/08/15 28/08/15 OKULDA ÜNİVERSİTE MODELİ ÇERÇEVESİNDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ: ÖĞRENCİLERİN DERSE KATILIMININ ARTIRILMASI EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Zelha

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? Durum ve Çözüm Önerileri Prof.Dr. R. Nükhet Demirtaşlı Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü E-posta: ndemirtasli@ankara.edu.tr

Detaylı

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I

Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Fen Öğretimi Lab. Uyg. I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5102 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Arş.Gör. Galip ÖNER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1991 Finike T: 352207666637074 F: oner.galip@gmail.com

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları

Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Örgütsel Davranış (MGMT 206T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Örgütsel Davranış MGMT 206T Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sitogenetik Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları

Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Moda İllüstrasyonu (MSÇ367) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Moda İllüstrasyonu MSÇ367 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları

Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları Araştırmacı Gazetecilik (PR 436) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırmacı Gazetecilik PR 436 Bahar 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

"Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek

Farabi Değişim Programı olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek 212 "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek

Detaylı