BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN Þevket SEZER - Faik IÞIM Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: NÝSAN 2007

3 Hizmette 14 yýl Kendilerine hizmet vermek durumunda olduðumuz halkýmýzla iletiþimi ve onlarýn acil ihtiyaçlarýna öncelik vermeyi esas olan Belediyemiz, baþtan beri bu anlayýþýn arkasýnda durmuþ ve uygulamalarýný da bu prensipler doðrultusunda sürdürmüþtür. Ýþte bu Kent Konseyi bizim baþtan beri uygulamamýzda (Ýstiþare Toplantýsý) bunun en somut örneðidir. Bu toplantýlarda hep halkýmýza sorduk, hep fikir ve öneri aldýk ve uygulamalarýmýzda bunlardan çok faydalandýk. Bu toplantýda da Belediye hizmetlerinde 14 yýllýk çalýþmalarýmýzý konuþuyoruz. 14 yýl seçimde çok þeyler yaptýk. Baðcýlarýmýzýn ilçe oluþ tarihindeki durumu çok kötü idi. Çöpler dað gibi yapýlmýþ, insan saðlýðýný tehdit eder duruma gelmiþtir. Gittikçe artan nüfus kesafeti yüzünden ulaþým durma noktasýna gelmiþti. Ýlçeye ortadan ikiye ayýran tavukçu deresi geçit vermiyor, sýkýntýlar yaþanýyordu. Yollar çamur ve çukur yüzünden iþlemiyordu. Kamu kurum ve kuruluþlarý bulunmadýðý için halk elektrik ve su faturasý ödeyebilmek için Bakýrköy'e ve diðer ilçelere gitmek zorunda kalýyordu. Ýlçe saðlýksýz ve plansýz yapýlaþma oluþmuþtu. ÝSKÝ hizmetleri baðcýlara uðramamýþ gibiydi. Pis su ve yaðmur suyu kanallarý yetersizdi. Þehircilik hizmetleri bakýmýndan daha birçok eksikler ve olumsuzluklar vardý. Bu þartlarda halkýmýz bizi belediye hizmetleriyle görevlendirdi ve biz de Halka hizmet, hakka hizmettir anlayýþýyla kollarý sývayýp çalýþmalara baþladýk. Aradan 14 yýl geçti ve iþte geldiðimiz nokta ve yaptýklarýmýz Bunlarý bir kent konseyi (Ýstiþare Toplantýsýnda) konuþmak ve bir muhasebe yapmak istedik. Konuþtuk tartýþtýk yaptýklarýnýn ve yapmak istediklerini yani halkýmýzla ortak bir zeminde ortaya koyduk. Bu kitapçýkta bu hizmetlerimizi kýsaca ve ana hatlarýyla anlattýk. Herkesin görüþüne sunmak üzere takdim ediyoruz. ÖNSÖZ Bu vesile ile herkese mutluluklar diliyor, saygýlar sunuyorum Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný

4 Gündem Hizmette 14. Yýl ( ) Yer Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 BAÐCILAR Tarih 07 Þubat 2007 (Çarþamba) 4 Saat Kokteyl:17:30 Program:18:00 Yemek:20:30

5 5

6 Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Saygýdeðer misafirler hepinize hayýrlý akþamlar diliyoruz, hoþgeldiniz, geldiðiniz için teþekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Bugün Ýstiþare Toplantýmýzýn, yeni adýyla Kent Konseyi mizin 33. sünü yapýyoruz. Katýlýmcýlar olarak toplantýmýzýn mahiyetini biliyorsunuz. Ama yine de mutad olduðu gibi, ben gündemi ve gündemin akýþýný takdim edeceðim ve baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi bir açýþ konuþmamýz olacak. Sonra, protokole dahil zevatýn selamlamalarýný alacaðýz. Hissiyatlarýný alacaðýz. Ardýndan, her zaman olduðu gibi ana gündem maddemiz var. Bu defa belediyemizin 14 yýllýk çalýþmalarýný burada konuþacaðýz. Tabi ana hatlarýyla, genel baþlýklarýyla. Belki, baþlangýçta bir hatýrayý tazeleyeceðiz, sonra çalýþmalarý bir ana hatlarýyla göreceðiz. Her zaman bir konuk konuþmacýmýz oluyordu, bu defa Sayýn Belediye Baþkanýmýz, bizzat bu çalýþmalarý yöneten kiþi olarak takdimi yapacak. Arkasýndan, þahýslarý adýna söz almak isteyen katýlýmcýlara, yine sayýlarýna göre zamaný ayarlayarak söz vereceðiz. Sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine söz vereceðiz. Siyasi parti temsilcilerine söz vereceðiz, sanýyorum sonunda her zaman olduðu gibi bir deðerlendirme yapacaðýz. Ve arkasýndan, çok önemli bu madde; Üst salondaki yemek ikramýmýzý alacaðýz. Niye bunu söylüyorum? Ýkramýmýzý almadan gidilmemesini rica ediyoruz daha baþlangýcýnda. Yemek ikramý olacak. Ýkramý aldýktan sonra toplantýmýz bitecek. Tekrar teþekkür ediyorum ve açýþ konuþmasý için Sayýn Belediye Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. 6

7 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer misafirlerimiz, Kent Konseyimizin 33. süne hoþgeldiniz, þeref getirdiniz, hepinize teþekkür ediyorum. Allah'ýn selamý, rahmeti üzerinize olsun. Deðerli arkadaþlar biz bu Kent Konseyine bundan 14 yýl önce baþladýk. Amacýmýz þu idi; Ýdare etmede, yürütmede, yönetim deðil, yönetiþimi uygulamaya baþlayalým. Karþýlýklý anlaþarak yönetelim. Demokraside katýlýmcýlýðý mutlaka saðlayalým. Ýnsanlar, idare edenlerin idare ediþ þekillerine, ederken deðil, etmeden önce fikirleriyle, düþünceleriyle katýlarak, bazen yol göstersinler, bazen fikir versinler, bazen de yanlýþ yapýlacak þeyleri durdursunlar. Ayný zamanda demokrasinin doðrudan uygulanmasýný saðlamak istediðimizden. Burada idare edenlerle edilenler ayný yerde ayný mekanda, arada hiçbir perde olmadan, aracý olmadan, direkt meselelerini birlikte konuþsunlar. Ýnsanlar söylenmesin, söyleyeceklerini çok rahat söylesinler. Ve bir de kimse kimseyi ne üstün görsün, ne de aþaðý görsün. Kimsenin üstün bir tarafý olmadýðýný, hiç kimsenin de kendisinden daha aþaðýda olmadýðýný anlayabilsin. Ve zannediyorum bu uygulama Baðcýlar'da çok güzel oturdu. Ve yýllardýr biz Kent Konseyimizi, o günkü adýyla, Ýlçe Ýstiþare Heyetimizi yapmaya baþladýk, ama mekanlarýmýz yoktu. Hiç unutmuyorum, ilk toplantýmýzý Bakýrköy'de bir lokantada yapmýþtýk. Çünkü; Baðcýlar'da yerimiz yoktu. Ama zaman deðiþti, zeminler deðiþti, þimdi sizlerle birlikte sizin yerinizde, kendi evimizde bunlarý yapabilme imkanlarýna artýk kavuþtuk. 7

8 Aradan yýllar geçti. Bu uzun yýllar içerisinde mutlaka güzel þeyler de oldu, yanlýþ þeyler de oldu. Biraz sonra ben sizlere inþaallah yaptýðýmýz, yapabildiðimiz, belki de daha çok þey yapmamýz gerekirken az olarak yaptýðýmýz þeyleri kýsaca anlatacaðým. Anlatýrken sizin de Hayýr böyle bir þey yok veya var ama bu þöyle olmalýdýr diye tenkitlerinizi de alacaðým. Daha sonra da size 10 dakikalýk, Baðcýlar'dan görüntüler sunacaðýz. Bu süpriz bir olaydýr. Ýnþaallah onu hep birlikte siz deðerlendireceksiniz. Deðerli arkadaþlar, dünyada çok ileri gitmiþ, teknik yönden ve kültürel yönden geliþmiþ ülkeler var. Sadece teknik yönden geliþmiþ ülkeler var. Geliþmekte olan ülkeler var. Ama hiç bir ülkenin geliþmiþliði tesadüflerin eseri deðil. Bunu bir kere herkes aklýndan çýkarmalý. Tesadüfen hiç bir kimse geliþip bir yerlere gelmemiþ. Geliþmemiþliði de tesadüfi deðildir. Baþkalarý onu geri býrakmýþ deðil. Kendisi istemiþ ve geri kalmýþ. Ýnsan için çalýþtýðýndan baþkasý yok, gayretinden baþkasý yok, uðraþtýðýndan baþkasý yok. Ha!.. uðraþýrsýnýz ama her zaman ayný neticeyi alamazsýnýz ama bir yere mutlaka gelirsiniz. Onun için ben dýþ ülkeleri gezip de ülkeme geldiðim zaman cidden çok rahatsýz oluyorum. 3-5 gün o havanýn içinden hiç çýkamýyorum. Niye biliyormusunuz? Bizden çok daha zor durumlarýn insanlarý olan insanlar bizden fersah fersah ilerdeler. Bizden çok daha iyi yerlere oturmuþ insanlar da bizden çok daha geri kalmýþ. Ama maalesef bizim de çok ilerde olduðumuz söylenemez. Yeni yeni bazý atýlýmlarýn içine giriyoruz. Bunlar da tesadüflerle 8

9 olmuyor veya bir kurtarýcýyla olmuyor. Ben her zaman söylüyorum; Hiç kimse beyaz atlý bir prensi bekleyip kendisini kurtaracaðýný düþünmesin. Hiç kimsenin elinde sihirli deðnek yok. Ve bir de þunu katiyyen unutmayalým; Baþýmýza gelen her þey, güzelse de bizim eserimiz, çirkinse de bizim eserimiz. Hiç kimse bazý eksiklerinin suçunu baþkalarýna yüklemesin. Ben çok üzülürdüm; Efendim biz harpten çýktýk. Harbi benim babam görmemiþ, dedem yaþamýþ. Babam öldü. Ben babamýn yaþýný çoktan geçtim. Ama halen biz harp diyoruz. Bu tamamen bizim kolaycýlýðýmýz. Bazý insanlar; Efendim bizim etrafýmýz, dört tarafýmýz düþmanlarla çevrili Bu da tamamen bir uydurmaca. Ben öyle zannediyorum ki, insanlarý idare etmeyi, yönetiþimi, insanlara insan olarak deðer vermeyi ve insanlarý bir adým daha ileri götürmeyi beceremeyen bizler, aynen oynamayý istemeyen gelin gibi Yerim dar ve yenim dar diyor. Yalnýz arkadaþlar bu bahanelerin hepsinin sonu geldi. Artýk kimse bunlarý kabul etmiyor. Biz çok kötü durumda deðiliz. Ama çok daha iyi olabiliriz. Bu, gayretimize baðlý, çalýþmamýza baðlý, bilgimize baðlý, görgümüze baðlý. Ve bizi geri býrakan bizden baþka hiç birisi deðil. Maalesef yýllarca herkes birbirine atýyor. Ben komþuma attým. Komþum eþine attý. Eþi oðluna attý. Ýdarecilere attýk. Ýdare edilenlere attýk. Ama bu iklimde biz yaþýyoruz. Bence, bahaneler saymak yerine, birilerine suçu atmak yerine gelin biz bunu yüklenelim ve bir bir meselelerimizi çözelim. Çok da kolay. Ve nitekim çözülüyor da. Kimse Ýstanbul'un su meselesinin çözüleceðini düþünemezdi. Ama kalmadý. Þimdi Trafik diye bir sýkýntý var. O da yarýn tarihe geçecek. Çünkü çok güzel çalýþýlýyor. Çöp olayý vardý, çamur olayý vardý, çukur olayý vardý. Aslýnda bunlar bizim kendi ürünlerimiz. Ýstedik, öyle oldu. Þimdi istedik, böyle oldu. Yani, bunlarý biz çok rahat çözeriz ve Türkiye için tren de hiç kaçmýþ deðil. Zaten þu anda tren de güzel çalýþmaya baþladý ve yürüyor. Hýzlý da bir yol alýnmýþ. Alýnmýþtýr da ben geleceði de güzel görüyorum. Bir tek þartla; Hep kendimizi eleþtireceðiz. Ve daha ileri nasýl gideriz? Onlarý araþtýracaðýz. Biz belediye olarak 3 sloganý her zaman halkýmýza anlattýk. Halk Meclislerinde, Kent Konseylerinde vesaire. Dedik ki; Bizim belediye olarak en çok ihtiyaç duyduðumuz 3 þey var; 1-Akýl, bize akýl verin. Ýþte bu kent Konseyleri, Halk Meclisleri bunun için yapýlýyor. 2-Ýkaz edin. 3-Dua edin. Þimdi de ayný þeyleri söylüyoruz ve buna çok ihtiyacýmýz var. Samimi olarak söylüyorum; Parayý ilk ihtiyaç gören insanlar, Türkiye yi bu hale getirrenlerdir. Aklýn gereðini düþünen insanlar ise, çok ilerlemiþ olan ülkelerdir. 3-5 günlüðüne bir heyetle Japonya'ya gittiðimiz zaman çok üzülerek geldim. Hani 9

10 deniyor; Çok kalabalýðýz, onun için geri kaldýk Adamlar, bizim yarýmýz kadar bile olmayan ve her gün de anamýzýn beþiði gibi sallanan ülkede 130 milyon insan yaþýyor. Ve arkadaþlar, refah seviyesi bizim tam 6 mislimiz. Maden yok, aðaç dikecek doðru dürüst toprak yok, zemin her gün sallanýyor. Baþarmýþlar. Ve biz de baþaracaðýz. Ve inþaallah kýsa zamanda da bunlar olacak. Buna inanýyorum. Ama bir þey dikkatimi çekti. Japonya'da okuma yazma bilmeyenler veya bilenler deðil, üniversite mezunu olanlar %95'lerin üstünde. Bilgi, bilgi, bilgi. Sonra o bilginin eðitimlenmiþ hali. Sonra da herhalde diðerleri geliyor. Gayret vesaire. Ben, bu akþam buraya teþrif eden bütün misafirlerime can ü gönülden hoþgeldin diyor ve tebrik ediyorum. Anadolu dan Belediye Baþkanlarýný çaðýrmýþtýk. Zannediyorum iki Belediye Baþkanýmýz burada þu anda mevcut. Biri Çorum Belediye Baþkaný, birisi de Afyon-Bolvadin Belediye Baþkanýmýz. Onlara da sizin adýnýza hoþgeldiniz diyorum. Ve inþaallah bu yeni bir tarih olacak, yeniden daha hýzlý bir þekilde ve yürüyeceðiz. Bilgimizi artýracaðýz. Görgümüzü artýracaðýz ve mutlaka ve mutlaka þehirlileþeceðiz, medenileþeceðiz, daha medenileþeceðiz, en medenileþinceye kadar da devam edeceðiz. Hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyor ve yeniden teþekkür ediyoprum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza biz de teþekkür ediyoruz. Efendim, Baþkanýmýzýn da ifade ettiði gibi iki Belediye Baþkanýmýz var, misafir Belediye Baþkanlarýmýz. Önce Bolvadin Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Helvacý Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. 10

11 Ahmet Helvacý (Bolvadin Belediye Baþkaný) Sayýn Baþkaným, Sayýn Protokol ve deðerli misafirler, Baðcýlarlýlar. Öncelikle böyle bir toplantýya bizi davet ettiðinden dolayý, mesleðimizin bir duayeni olan Feyzullah abimize gönülden þükranlarýmýzý sunuyoruz. Saðolsun. Tabii, ben çok kýsa bir bilgi verip, bir iki duygumu aktarýp, yerime geçeceðim. Öncelikle þunu söyleyeyim; Ben eski bir Ýstanbulluyum. Daha doðrusu kadim bir Ýstanbulluyum. Ýstanbul'a eski demek yakýþmýyor. Dolayýsýyla Baðcýlar'ýn eski hallerini de bilirim. Taa, kurulduðu, ilçe olduðu ilk günden itibaren bugüne kadar verilen mücadeleleri ve elde edilen baþarýlarý gören bir kiþiyim. O anlamýyla büyük bir þansa sahipsiniz. Bunun da farkýndasýnýz ki, sürekli kendileri iþe nezaret ediyorlar, göreve nezaret ediyorlar. Ben kýsa bir tespitte bulunacaðým. Az çok ekonomiyle ilgilendim her yönüyle. Türkiye'de kalkýnma ve geliþme noktasýnda, Anadolu'yla Ýstanbul arasýndaki makas, Ýstanbul un lehine gittikçe açýlýyor. Bu çok önemli bir hususiyet. Bu anlamýyla Anadolu nun da, tabii ki Ýstanbul durdurulmadan, bu makasýn Ýstanbul kýsmý sabit tutularak artýrýlarak, Anadolu kýsmýnýn da bu kalkýnma ve geliþmeye eþlik ettirilmesi gerekiyor. Bu yönüyle belediyecilik, artýk yasada tanýmlanmýþ mahalli müþterek diye ifade edilmiþ, çöp, kaldýrým, asfalt, temizlik gibi klasik hizmetlerin ötesine çýkýyor modern dünyada. Bunun çok net bir þekilde algýlanmasý lazým. Bir Belediye Baþkaný, baþta asýl görevi olmakla beraber, yani o yörenin insanlarýnýn temel hizmetlerini deruhte etmek olmakla berber, o þehrin kalkýnmasýna liderlik, önderlik etmediði müddetçe Türkiye'nin, biraz önce Sayýn Baþkanýmýzýn behsetmiþ olduðu medeniyetler 11

12 seviyesine, onun en üst konumuna gelme ihtimali azalýyor. Biz hep söylüyoruz; Büyük bir medeniyetin mirasçýlarýyýz. Ve bu anlamýyla da kültürümüze, adalet eksenli medeniyetimize güveniyoruz. Ve gerçek baðýmsýzlýðýn temel þartý da, bizim bu sahip olduðumuz temel umdeler doðrultusunda dünyada bir güç olarak kendimizi kabul ettirmemizden geçiyor. Bunun yolu da ekonomik olarak baðýmsýzlýðýný elde edemeyenler gerçek baðýmsýzlýklarýný yaþayamazlar. Dolayýsýyla, belediyelerin bu yönüyle ifa edeceði görevlerin yapabildikleri en üst sýnýrýný zorlayan bir belediye Baðcýlar Belediyesi. Dolayýsýyla, yineliyorum, þanslýsýnýz. Bizi de bu tecrübelerinden faydalandýrmalarýný isteriz. Gerçi bir kere dinlemiþtik, yeni seçildiðimiz sýralarda. Biz çömez Belediye Baþkanlarýydýk o zaman. Ankara'da kendileri bir sunum yapmýþtý. Ama sizin huzurunuzda böyle bir sunuma çaðrýldýðýmdan dolayý çok mutluyum. Allah kendisinden razý olsun. Sizleri de tebrik ediyorum. Böyle bir baþkaný tuttuðunuz için. Açýlýmýnýz hayýrlý olsun diyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkana teþekkür ediyoruz. Efendim, Çorum Belediye Baþkanýmýz Sayýn Turan Atlamaz Beyefendi. Buyurun efendim. 12

13 Turan Atlamaz (Çorum Belediye Baþkaný) Çok Saygýdeðer Baþkaným, sayýn Kaymakamým, Sayýn Askerlik Þûbe Baþkaným, Sayýn Protokol, çok seçkin davetliler; Muhteren hazirun, Ben de Feyzullah Abimi yetiþtiren topraklardan geliyorum. Çorum halkýnýn her birerlerinin gönül dolusu sevgilerini getirdim. Hepinizi en kalbi duygularla selamlýyorum. O, bizim çok sevdiðimiz, o, bizim kendisiyle iftihar ettiðimiz ve sürekli kendisini taklit etmekten mutluluk duyduðumuz sevgili abimiz. Saygýdeðer dostlar, Belki su yolunu bulmuþsa, bu suya istikamet vermek biraz daha kolay olabilir. Ancak, biz biliyoruz ki, Baðcýlar'da sýfýrdan baþlayýp, Baðcýlar'ý belediyecilik, yerel hizmet adýna ülkede örnek, model haline getiren sevgili abimiz bizlere de ufuk veriyor, bizler de onun bu güzel uygulamalarýný kendi bölgelerimizde uygulamak suretiyle insanlarýmýzýn talep ve beklentilerine cevap üretmeye çalýþýyoruz. Biz de Çorum Belediyesi'nde Sevgili abimizin Ýstiþare Toplantýlarýný Çorum Belediyemizde taklit etmeye çalýþýyoruz. Biz de onun özürlülere, gençlere, hanýmefendilere, çocuklara ve toplumun bütün kesimlerine, amatör sporcusundan akademisyenlerine kadar bütün kesimlere verdiði güzel, örnek hizmetleri kendi çapýmýzda kopya etmeye, imkanlarýmýz ve yeteneklerimiz dairesinde, biz de kýyýsýndan köþesinden uygulamaya çalýþýyoruz. Hakikaten ben bir kaç kiþi karþýsýnda konuþmakta zorlanýrým. Bunlardan birisi de sevgili abim. Çünkü; Kendisini örnek alýyoruz. Örnek aldýðýmýz insan karþýsýnda adeta sözlü sýnava kalkmýþ öðrenci gibi hissediyoruz kendimizi. 13

14 Ben Mülki idare hizmetlerinmden geliyorum. Bürokrasiden geliyorum. Ülkemin çeþitli yerlerinde kaymakamlýklar, vali yardýmcýlýklarý yaptým. Daha önceki çalýþma hayatýmda müþavirliklerim var. Ama inanýnýz, abimden çok þey öðrendim. Allah sizleri ona, onu da sizlere huzur ve mutluluk ortamý içerisinde, daha nice hizmetlerde bir ve beraber olmayý nasip etsin. Hepinize en kalbi duygularla saygýlarýmý, sevgilerimi takdim etmek istiyorum. Sevgili abimin de ellerinden öpmeyi þeref biliyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Efendim, her zaman olduðu gibi, ilçe protokolümüz hepsi burada. Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, Askerlik Þûbesi Baþkanýmýz, Saðlýk Grup Baþkanýmýz, hepsi buradalar. Protokolun hepsine söz verebilmemiz imkansýz. Çünkü; Zaman yok. Sayýn Kaymakamýmýzýn konuþmalarýyla protokol konuþmalarýný bitiriyoruz. Sayýn Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu, buyurun efendim. 14

15 Ýrfan Balkanlýoðlu (Baðcýlar Kaymakamý) Deðerli Belediye Baþkaným, Baðcýlar Belediye Baþkaným tabii, Çorum Belediye Baþkanýmýz, Ben de Çorumluyum bu arada, Bolvadin Belediye Baþkanýmýz, tüm misafirler, Bürokrat arkadaþlarým, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar Belediyesi ve belediye çalýþmalarý hakikaten bir laboratuar gibi, Türkiye de. Örnek alýnmasý gereken pek çok gayretli çalýþmalarý var. Ve büyük oranda baþarýya ulaþýlmýþ. Azmin ve iradenin gücü her þeyi halletmeye yetiyor. Ancak, iktisatta bir kural var; Ýhtiyaçlar sýnýrsýz, kaynaklar sýnýrlý. Siyasi bir liderimiz bunu þöyle söylerdi; Delik büyük, yama küçük. Genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ayrýlan pay oldukça düþük. Halkýn mahalli idarelerden beklentileri ise, son derece yüksek. Artýk o hale gelmiþ ki; Vatandaþ her türlü talebini mahalli idare yöneticilerinden, belediye baþkanlarýndan istiyor ve çözümünü de ondan umuyor. Bu talepler, sadece çöplerin toplanmasý, kanalizasyon hizmetlerinin yapýlmasý, cadde ve sokaklarýn tertipli ve düzenli olmasýný çok çok aþmýþ durumda. Artýk, okuma yazma bilmeyenler, meslek ve sanat sahibi olmayanlar, iþ sahibi olmayanlar, herkes belediyelerimizin kapýsýnda. Yakacak bulamayanlar, hatta aile geçimsizlikleri, kiralýk ev bulamayanlar her türlü taleplerle belediyelerin kapýsýndalar. Ve çözüm bulmasýný istiyorlar. Sonuçta bunlarýn tamamýna da maalesef, çözüm bulunabilmesi maddi bir kaynaða dayanýyor. Fakat, dediðimiz gibi azim ve irade, istek, kaynaðý da beraberinde getiriyor. Allah bir þekilde çözüm ürettiriyor. Ancak, deðerli arkadaþlar, biz de kaymakam olma sýfatýyla, deðiþik kurum ve komisyonlara toplantýlarda baþkanlýk yapýyoruz. Eðer bir konuda bir kurul ve 15

16 komisyon kurulmuþsa, orada en az, üye vardýr. Orada bir konuda bir karar almak icap eder, herkes suspus oturur, Efendim siz nasýl uygun görürseniz... Siz ne diyorsanýz ona biz de katýlýyoruz. Böyle söylerler. Halbuki, bu komisyonun, kurulun kurulma amacý herkes bir fikir ileri sürsün, tartýþýlsýn, sonuçta doðru noktaya varýlsýn. Yoksa, kurul ve komisyon kurmanýn hiç bir mantýðý ve anlamý yok. Zaten ben karar vereceksem, oturduðum yerden istediðim kararý veririm. Yalan veya yanlýþ, doðru veya doðru deðil. Bu konuda eðer, istek ve talebiniz varsa mahalli yöneticilerden ve bizlerden beklenti içindeyseniz açýkça, net ve hiç çekinmeden bu talebinizi, eðer varsa bir çözüm öneriniz onu getirmeniz beklenir. Bu komisyonlarýn kuruluþ amacý da zaten budur deðerli arkadaþlar. Ara sýra kullanýyorum ben, Baþkanýmýzdan da duydum, bir bakanýmýzdan duymuþtum; Maalesef Türk Milleti bir þey söylemeyi deðil de, söylenmeyi seviyor, tercih ediyor Bir talepte bulunmuyor, sadece söyleniyor. Þöyle olmasý lazým yapmýyorlar etmiyorlar karnýndan konuþmalar, yanýndakýyle fiskos yapmalar. Öyle deðil deðerli arkadaþlar, bu kadar toplanmýþsýnýz, eðer belediyemizden ve bütün daire amirlerimiz de burada bizden bir talebiniz varsa bunu açýkça ortaya koyunuz ki; Akýl akýldan üstündür. Bizler de sizlerin önerilerinizi dikkate Alalým ve hakikaten belki ötedenberi yanlýþ yaptýðýmýz bazý uygulamalar vardýr. Onlarý düzeltir, kendimize hiza, mesafe veririz. Veya hizmette yeni bir çýðýr açarýz. Karacaoðlan demiþ ki; Ýndim seyreyledim firengistaný Ýlleri var bizim ile benzemez, Güzelleri türkü söyler çaðrýþýr Dilleri var bizim dile benzemez Baþkanýmýn az önce buyurduðu gibi, Beraber Japonya'ya gittik. Hakikaten, þehirleri, illeri bizim illere hiç benzemiyor deðerli arkadaþlar. Yerde bir tane çöp, bir tane sigara izmariti yok. Ekip kalabalýk, 80 kiþi falan vardý. O arkadaþlar da ister istemez uydular, onlar da sigara atmadýlar yol boyunca. Sadece bir kaç tane atan oldu. Onlarý da baþkan ikaz etti. Ki, örnek olmak hakikaten lazým. Adamlar küçücük bir ülkede 130 milyon nüfusu, 30 bin dolarýn üzerinde bir gelirle idare ediyorlar deðerli arkadaþlar. Yer altýnda hiç bir maden yok, hiç ama. Petrolü býrakýn baþka maden de yok. Öyle söylediler. Tarým arazileri yok. Sadece beyin ve bilek gücüyle bütün dünyaya mal satýyorlar. Biz de alýyoruz. Önceden taklitle baþladýlar iþe, sonradan Japon malý artýk, eðer japonya'da hakikaten monte edilmiþse, made in Japon yazýyorsa güvenle alýp kullanýyoruz. Onu bütün dünya da kullanýyor. Adamlar her þeyi aþmýþlar. Sadece çalýþmak ve organize olmakla baþarmýþlar bunu. Gökten ne altýn yaðmýþ, ne de gümüþ. Adamlarýn bize göre dezavantajlarý da var. Hepsi yer cücesi, güçsüz kuvvetsiz adamlar. Tipleri de, gözleri de kedi gözü gibi. Ama hakikaten takdire þayan. Bir belediye binasýna gittik. 42. katta 16

17 toplantý yaptýk deðerli arkadaþlar. Devasa gökdelen. Her türlü yönetimi belediyenin emrine vermiþler. Milyar dolarlar üzerinde bütçesi var personeli var belediyenin. Yani dünya sadece bizim bildiðimiz sistemle ve bizim bildiðimiz gibi yönetilmiyor. Dünyanýn farklý yerlerinde farklý sistemler uygulanýyor. Onlar çok kalkýnmýþlar, geliþmiþler ve halkýna refah seviyesini getirecek sistemini oluþturmuþlar. Bizim de bütün sistemimizi gözden geçirmemiz ve azimle çalýþmamýz lazým. Aksi halde boþ, beyhude, toplumu lüzumsuz yere geren, hiç bir þeye fayda saðlamayan, bizim oranýn deyimiyle. Avara kasnak gibi dönen, bir takým konularla vatandaþýmýzýn zihnini ve beynini meþgul edersek, ne iki yakamýz bir araya gelir, ne de bir arpa boyu yol alabiliriz. Kore 30 senede geliþmiþ deðerli arkadaþlar yýlýnda yerle bir olmuþ. Japonya biliyorsunuz ikinci dünya savaþýndan sonra, bizden çok sonra yarýþa baþladýlar, ama fersah fersah geçtiler. Ýnþaallah bu gaflet uykusundan uyanýrýz. Biz de azimle yolumuza devam ederiz. Kýsa sürede kalkýnýp geliþmek için her türlü imkanýmýz var. Geleceðe ümitle bakarýz. Hepinize saygýlar sunuyorum. Baþkanýmýza da teþekkür ediyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Kaymakamýmýza biz de teþekkür ediyoruz. Þimdi gündemimizin bu maddesinde Sayýn Baþkanýmýz, bu çalýþmalarýn, belediye çalýþmalarýnýn bizzat baþýnda bulunan baþkanýmýz sunumunu yapacak. Belediyemizim 14 yýl boyunca yapmýþ olduðu çalýþmalardan bazý kesitler, önemli çalýþmalar Buyurun Sayýn Baþkaným. 17

18 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Deðerli arkadaþlar, þimdi ben kýsa kýsa, Ýnþaallah sizlere belediyemizin 14 yýlda neler yaptýðýný anlatmaya çalýþacaðým. Yalnýz, þunu söyleyeyim; Bunlar çok büyük paralarla yapýlmadý. Bizim bütçemiz, 2006 yýlýnda kesinleþen, gerçekleþen bütçemiz 120 milyon lira. Yani 80 milyon dolar civarýnda. Halbuki, bizim büyüklüðümüzde deðil, bizim beþtebir büyüklüðümüzdeki Amerika'daki bir belediyeyle kardeþ belediyesiydik. Gittik, gördük. 120 bin nüfusu vardý. Ve bütçesi 500 milyon dolardý. Ancak, biz þunu yaptýk; Bütçemizin bütün hizmet birimlerinde, özelleþtirdiðimiz, özelleþtirmediðimiz personellere ödediðimiz para bizim bütçemizin yüzde yirmi ikisi civarýdýr. Kendi personelimize ödediðimiz para bunun içinde %12 civarýndadýr. Cari ve diðer giderler de çok az. Ama bütçemizin % 60'ýný devamlý biz yatýrýmlara ve kamulaþtýrmalara harcadýk yýlý için % 60 olan bütçemizin yatýrým giderinin % 35'ine yakýnýný da eðitime harcadýk. Yani geçen yýl 60 küsür milyon lira olan yatýrým bütçemizin 20 küsür milyonu eðitime yapýldý. Bir çok okullar ve okullarda bir çok iþler yapýldý. Bunu niye yaptýk? Bizim direkt görevimiz de deðil ama ben þuna inanýyorum; Yollar okul yapmýyor ama, okullarý tamamlarsak her þeyi yapar onlar. Ona inanýyoruz. Eðitim, eðitim ve eðitim. Evet çok hýzlý bir þekilde geçeceðiz. 18

19 Baðcýlar ýn yeri belli. Þimdi bizim son yaptýðýmýz araþtýrmayla 750 bine yakýn bir insan yaþýyor. 81 vilayetin özeti. Belediyemiz ilçe oluncaya kadar hali bu. Sadece þunu söyleyeyim burada;

20 Bakýrköy Belediyesi'nden ayrýldýðýmýz için onunla araçlarý bölüþüyoruz. Süpürge araçlarý vardý. Ýki tanesi de bize düþüyor. Zamanýn Belediye Baþkanýna dedim ki, bizim iki tane süpürge aracýmýzý vermeniz gerekir. Tabi Valilikle birlikte ne yaptýlarsa vermediler ve þunu söyledi; Yazýk deðil mi yahuu, Baðcýlar'a bu araçlar gönderilir mi? Yani öyle bir durumda idik. Bunu ben size söylemiþ olayým.

21 21

22 Arkadaþlar, ulaþým, artýk çöp, çukur, çamur her þey mevcuttu ve Baðcýlar'da ilk geldiðimizde 240 tane de ahýr vardý. Ve bunlarýn hepsini kaldýrdýk. Ve bugünkü Baðcýlar ý kurmaya baþladýk.

23 23

24 Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn hiç birisi Baðcýlar da yoktu. Halen de, devlet tarafýndan yapýlmýþ kamu kurum ve kuruluþlarýmýz hemen hemen çok azdýr. Bunlarýn tamamýna yakýnýný da Baðcýlar Belediyesi yapmýþtýr, ya da kiralarýný ödemektedir. Askerlik Þubesi Emniyet Müdürlüðü Kurban Satýþ Yeri

25 Her taraf hafriyat döküm alanýydý Baðcýlar'da. Ve bu þekilde devam ediyordu. Gecekondulaþmalar vardý. Þu anda Baðcýlar'da hiç bir gecekondu kalmadý. Ve arkadaþlar, çok berbat bir planlamasý vardý 22 mahallenin 18'inde planlamalarýn tamamýný yaptýk, bitirdik. Ve 2002 yýlý itibariyle de hiç eksiksiz, o güne kadar tamamýný bitirmiþ olduk ve þu anda devam ediyor. 25

26 Ve kentsel dönüþüm planlarýný hazýrlamaya baþladýk. Ve 1/500, 1/200 lükler ölçeklerinde, kentsel dönüþüm planlarý hazýrlanmýþ vaziyette ve inþaallah buralarý kýsa zamanda, çok hýzlý bir þekilde yeni bir çehreyle Baðcýlar'a sunacaðýz. 26

27 Bunun dýþýnda neler yaptýk þimdiye kadar? Arkadaþlar Cadde olarak 20. Sokak, Basýn Caddesi, Maslak Caddesi, MÝA yollarý, Bahar Caddesi, Taþocaðý Caddesi, Çarþý Caddesi, Ateþtuðla kavþaðý ve Veysel Karani Caddesi, Kurudere Kollektörü ve buraya yazýlmayan Mimar Sinan Caddeleri gibi büyük caddelerin tamamý belediyemiz tarafýndan açýldý. Ve bu caddeler aðaçlandýrýldý. Hem de çok güzel, dört þeritli, iki gidiþ iki geliþli caddeler Mia Yollarý haline geldi. Ateþtuðla Kavþaðý 20. Cadde 27

28 Ve daha sonra Parklar yaptýk. Baðcýlar gerçekten, park alanlarýnýn yeri bakýmýndan, ben iddia ediyorum, kazandýrdýðýmýz park alanlarý itibariyle Ýstanbul un en zengini. Ve 114 park yaptýk. Bunlara 150 bine yakýn aðaç, fidan deðil diktik ve bunlar þu anda halkýmýzýn nefes almasýna yarýyor. Parklarý çok güzel bir þekilde hazýrladýk. Ýçinde bütün spor aktivitesinin yapýlacaðý alanlar ve kafeteryalar ve lokantalar yaptýk. Ve bunlarý da iþletenlere baktýrýyoruz. Ve parklarýmýz daha saðlýklý olarak kalýyor. Ve bu parklarýn bu haliyle kullanýlmasý da ilk defa Bak-Ýþlet-Devam et modeliyle Baðcýlar'da uygulanmaya baþladý. Parklarda oyun gruplarýmýz, spor alanlarýmýz, yürüme yollarýmýz, anfi-tiyatrolarýmýz, havuzlarýmýz ve fýskiyelerimiz var. Ve 45 adet daha park yapýlacak yerimiz mevcut. 3 tane de çok büyük bölge parký alanýmýz ki, toplam 600 dönüme yakýndýr bu da. Þu anda bekliyor, yapacaðýz inþaallah. Molla Gürani Parký Kocayusuf Parký

29 Molla Gürani Parký Kocayusuf Parký Fetih Parký Dr.Sadýk Ahmet Parký 29

30 Spor Tesisleri; Bölgemizde maalesef hiç bir þey yoktu. Çok güzel bir Mahmutbey Stadýný yaptýk. Burayý zaten bütün arkadaþlarýmýz görmüþtür. Muazzam bir stad. Tartan pistleriyle, koþu alanlarýyla, voleybol, basketbol ve tenis kortlarýyla, kapalý spor salonlarý, kafeterya ve salonlarýyla. 30

31

32 Yaz Spor Okullarý açtýk. Gençlerimizin, insanlarýmýzýn spora ve kültüre daha hýzlý yaklaþmalarý için ve geliþmeleri için binlerce gencimiz yazýn Yaz Spor Okullarýnda. Yüzmeden tutun bütün spor dallarýný ve bir de atletizmi buralarda öðreniyor ve uyguluyor, izci kamplarýna gönderiyoruz. Yaz kamplarý yapýyoruz bunlarla. 32

33 Arkadaþlar, þöyle oturup da içinde bir þey seyredeceðimiz veya konuþacaðýmýz mekanlarýmýz yoktu. Ýlk defa Sancaktepe'de güzel bir Kültür Merkezi yaptýk. 7 katlý, aletli, aletsiz spor, atletizm salonu, basketbol ve voleybol ve güreþ müsabakalarýnýn yapýldýðý bir salon. 500 kiþilik bir yemek salonu, 300 kiþilik sinema salonu, 3 adet kefeterya ve sergi odalarý, gönüllü meclislerimizin ve kulüplerimizin odalarý ve büyük bir kütüphane. Arkadaþlar bir yýlda bu sene orada okunan kitap sayýsý kitap olmuþ. Ve kiþi 2006'da orayý ziyaret etmiþ ve oradan faydalanmýþ. 33

34 Ve bu Halk Sarayýmýz; Ýçinde bulunduðunuz Halk Sarayý 8.5 ayda yapýlmýþtýr. Ve 400 kiþilik anfisi, 1000 kiþilik yemek salonu, kiþilik bir þelaleli bir salonubahçesi, evlendirme bürolarý, mutfaðý, kabul salonu, VÝP Salonlarý, 2 tane gelin odasý, çocuk oyun gruplarý, mescidi, sergi salonu ve birimlerle ve otoparkýyla burayý halkýmýza kazandýrdýk. Buranýn adýný niye Halk Sarayý yaptýk? Onu da söyleyeyim. Herkesin bir Sarayý var baktýk, Millet Sarayý, Hükümet Sarayý, Adliye Sarayý, dedik bir de Halkýn Sarayý olsun. Burayý da halkýn sarayý yaptýk. Sergi Salonu Gelin Odasý Gül Salon Gelincik Salon Vip Mutfak 34

35 Mahalle Konaklarý; Bu, tamemen imzasý Baðcýlar'a ait olan bir olaydýr. Bütün mahallelerde, alt katýnda spor salonu ve duþlarý olan, giriþ katýnda muhtarlýðý ve kütüphanesi ve çeþitli, öðrencilerimizin bilgisayar vesaire öðrenebileceði yerleri olan, üst katýnda saðlýk ocaklarý ve Büyükþehirimizin ÝSMEK'in çeþitli meslek edindirme kurslarýnýn bulunduðu, 22 mahalleye 22 tane mahalle konaklarý yaptýk. Ve bu çok güzel bir þekilde çalýþýyor. Arkadaþlar buralarda çok güzel sporlar yapýyor kadýnlarýmýz. Erkeklerimizin iþleri çok, onlar kahveden gelemiyor. Ama onlara da açýk burasý. Buradaki kayýtlý, spora devam eden üye sayýmýz kiþi. Her hafta bunlar spor hocalarýmýzýn yönetiminde spor yapýyorlar. Ve bu kütüphanelerimizde 75 internet ve de kitap var arkadaþlar. Yani ayný zamanda internetkafe gibi de çalýþýyor. 35

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:100 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ

ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ Vantaan kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto / Puheterapia Monikielisen lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen ÇOK DÝLLÝ ÇOCUÐUN KONUÞMASI VE DÝLÝNÝN GELÝÞMESÝ NASIL DESTEKLENMELÝ turkki ÇOK DÝLLÝ

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı