BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83"

Transkript

1 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

2 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN Þevket SEZER - Faik IÞIM Basýn-Yayýn Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü Hakký ÇÝÇEK Tasarým Pýnar SARISALTUN Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: NÝSAN 2007

3 Hizmette 14 yýl Kendilerine hizmet vermek durumunda olduðumuz halkýmýzla iletiþimi ve onlarýn acil ihtiyaçlarýna öncelik vermeyi esas olan Belediyemiz, baþtan beri bu anlayýþýn arkasýnda durmuþ ve uygulamalarýný da bu prensipler doðrultusunda sürdürmüþtür. Ýþte bu Kent Konseyi bizim baþtan beri uygulamamýzda (Ýstiþare Toplantýsý) bunun en somut örneðidir. Bu toplantýlarda hep halkýmýza sorduk, hep fikir ve öneri aldýk ve uygulamalarýmýzda bunlardan çok faydalandýk. Bu toplantýda da Belediye hizmetlerinde 14 yýllýk çalýþmalarýmýzý konuþuyoruz. 14 yýl seçimde çok þeyler yaptýk. Baðcýlarýmýzýn ilçe oluþ tarihindeki durumu çok kötü idi. Çöpler dað gibi yapýlmýþ, insan saðlýðýný tehdit eder duruma gelmiþtir. Gittikçe artan nüfus kesafeti yüzünden ulaþým durma noktasýna gelmiþti. Ýlçeye ortadan ikiye ayýran tavukçu deresi geçit vermiyor, sýkýntýlar yaþanýyordu. Yollar çamur ve çukur yüzünden iþlemiyordu. Kamu kurum ve kuruluþlarý bulunmadýðý için halk elektrik ve su faturasý ödeyebilmek için Bakýrköy'e ve diðer ilçelere gitmek zorunda kalýyordu. Ýlçe saðlýksýz ve plansýz yapýlaþma oluþmuþtu. ÝSKÝ hizmetleri baðcýlara uðramamýþ gibiydi. Pis su ve yaðmur suyu kanallarý yetersizdi. Þehircilik hizmetleri bakýmýndan daha birçok eksikler ve olumsuzluklar vardý. Bu þartlarda halkýmýz bizi belediye hizmetleriyle görevlendirdi ve biz de Halka hizmet, hakka hizmettir anlayýþýyla kollarý sývayýp çalýþmalara baþladýk. Aradan 14 yýl geçti ve iþte geldiðimiz nokta ve yaptýklarýmýz Bunlarý bir kent konseyi (Ýstiþare Toplantýsýnda) konuþmak ve bir muhasebe yapmak istedik. Konuþtuk tartýþtýk yaptýklarýnýn ve yapmak istediklerini yani halkýmýzla ortak bir zeminde ortaya koyduk. Bu kitapçýkta bu hizmetlerimizi kýsaca ve ana hatlarýyla anlattýk. Herkesin görüþüne sunmak üzere takdim ediyoruz. ÖNSÖZ Bu vesile ile herkese mutluluklar diliyor, saygýlar sunuyorum Feyzullah KIYIKLIK Baðcýlar Belediye Baþkaný

4 Gündem Hizmette 14. Yýl ( ) Yer Baðcýlar Belediyesi Halk Sarayý Yeni Mahalle, Dökümcüler Cad. No:8 BAÐCILAR Tarih 07 Þubat 2007 (Çarþamba) 4 Saat Kokteyl:17:30 Program:18:00 Yemek:20:30

5 5

6 Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Saygýdeðer misafirler hepinize hayýrlý akþamlar diliyoruz, hoþgeldiniz, geldiðiniz için teþekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiniz. Bugün Ýstiþare Toplantýmýzýn, yeni adýyla Kent Konseyi mizin 33. sünü yapýyoruz. Katýlýmcýlar olarak toplantýmýzýn mahiyetini biliyorsunuz. Ama yine de mutad olduðu gibi, ben gündemi ve gündemin akýþýný takdim edeceðim ve baþlayacaðýz. Her zaman olduðu gibi bir açýþ konuþmamýz olacak. Sonra, protokole dahil zevatýn selamlamalarýný alacaðýz. Hissiyatlarýný alacaðýz. Ardýndan, her zaman olduðu gibi ana gündem maddemiz var. Bu defa belediyemizin 14 yýllýk çalýþmalarýný burada konuþacaðýz. Tabi ana hatlarýyla, genel baþlýklarýyla. Belki, baþlangýçta bir hatýrayý tazeleyeceðiz, sonra çalýþmalarý bir ana hatlarýyla göreceðiz. Her zaman bir konuk konuþmacýmýz oluyordu, bu defa Sayýn Belediye Baþkanýmýz, bizzat bu çalýþmalarý yöneten kiþi olarak takdimi yapacak. Arkasýndan, þahýslarý adýna söz almak isteyen katýlýmcýlara, yine sayýlarýna göre zamaný ayarlayarak söz vereceðiz. Sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerine söz vereceðiz. Siyasi parti temsilcilerine söz vereceðiz, sanýyorum sonunda her zaman olduðu gibi bir deðerlendirme yapacaðýz. Ve arkasýndan, çok önemli bu madde; Üst salondaki yemek ikramýmýzý alacaðýz. Niye bunu söylüyorum? Ýkramýmýzý almadan gidilmemesini rica ediyoruz daha baþlangýcýnda. Yemek ikramý olacak. Ýkramý aldýktan sonra toplantýmýz bitecek. Tekrar teþekkür ediyorum ve açýþ konuþmasý için Sayýn Belediye Baþkanýmýz Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. 6

7 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Saygýdeðer misafirlerimiz, Kent Konseyimizin 33. süne hoþgeldiniz, þeref getirdiniz, hepinize teþekkür ediyorum. Allah'ýn selamý, rahmeti üzerinize olsun. Deðerli arkadaþlar biz bu Kent Konseyine bundan 14 yýl önce baþladýk. Amacýmýz þu idi; Ýdare etmede, yürütmede, yönetim deðil, yönetiþimi uygulamaya baþlayalým. Karþýlýklý anlaþarak yönetelim. Demokraside katýlýmcýlýðý mutlaka saðlayalým. Ýnsanlar, idare edenlerin idare ediþ þekillerine, ederken deðil, etmeden önce fikirleriyle, düþünceleriyle katýlarak, bazen yol göstersinler, bazen fikir versinler, bazen de yanlýþ yapýlacak þeyleri durdursunlar. Ayný zamanda demokrasinin doðrudan uygulanmasýný saðlamak istediðimizden. Burada idare edenlerle edilenler ayný yerde ayný mekanda, arada hiçbir perde olmadan, aracý olmadan, direkt meselelerini birlikte konuþsunlar. Ýnsanlar söylenmesin, söyleyeceklerini çok rahat söylesinler. Ve bir de kimse kimseyi ne üstün görsün, ne de aþaðý görsün. Kimsenin üstün bir tarafý olmadýðýný, hiç kimsenin de kendisinden daha aþaðýda olmadýðýný anlayabilsin. Ve zannediyorum bu uygulama Baðcýlar'da çok güzel oturdu. Ve yýllardýr biz Kent Konseyimizi, o günkü adýyla, Ýlçe Ýstiþare Heyetimizi yapmaya baþladýk, ama mekanlarýmýz yoktu. Hiç unutmuyorum, ilk toplantýmýzý Bakýrköy'de bir lokantada yapmýþtýk. Çünkü; Baðcýlar'da yerimiz yoktu. Ama zaman deðiþti, zeminler deðiþti, þimdi sizlerle birlikte sizin yerinizde, kendi evimizde bunlarý yapabilme imkanlarýna artýk kavuþtuk. 7

8 Aradan yýllar geçti. Bu uzun yýllar içerisinde mutlaka güzel þeyler de oldu, yanlýþ þeyler de oldu. Biraz sonra ben sizlere inþaallah yaptýðýmýz, yapabildiðimiz, belki de daha çok þey yapmamýz gerekirken az olarak yaptýðýmýz þeyleri kýsaca anlatacaðým. Anlatýrken sizin de Hayýr böyle bir þey yok veya var ama bu þöyle olmalýdýr diye tenkitlerinizi de alacaðým. Daha sonra da size 10 dakikalýk, Baðcýlar'dan görüntüler sunacaðýz. Bu süpriz bir olaydýr. Ýnþaallah onu hep birlikte siz deðerlendireceksiniz. Deðerli arkadaþlar, dünyada çok ileri gitmiþ, teknik yönden ve kültürel yönden geliþmiþ ülkeler var. Sadece teknik yönden geliþmiþ ülkeler var. Geliþmekte olan ülkeler var. Ama hiç bir ülkenin geliþmiþliði tesadüflerin eseri deðil. Bunu bir kere herkes aklýndan çýkarmalý. Tesadüfen hiç bir kimse geliþip bir yerlere gelmemiþ. Geliþmemiþliði de tesadüfi deðildir. Baþkalarý onu geri býrakmýþ deðil. Kendisi istemiþ ve geri kalmýþ. Ýnsan için çalýþtýðýndan baþkasý yok, gayretinden baþkasý yok, uðraþtýðýndan baþkasý yok. Ha!.. uðraþýrsýnýz ama her zaman ayný neticeyi alamazsýnýz ama bir yere mutlaka gelirsiniz. Onun için ben dýþ ülkeleri gezip de ülkeme geldiðim zaman cidden çok rahatsýz oluyorum. 3-5 gün o havanýn içinden hiç çýkamýyorum. Niye biliyormusunuz? Bizden çok daha zor durumlarýn insanlarý olan insanlar bizden fersah fersah ilerdeler. Bizden çok daha iyi yerlere oturmuþ insanlar da bizden çok daha geri kalmýþ. Ama maalesef bizim de çok ilerde olduðumuz söylenemez. Yeni yeni bazý atýlýmlarýn içine giriyoruz. Bunlar da tesadüflerle 8

9 olmuyor veya bir kurtarýcýyla olmuyor. Ben her zaman söylüyorum; Hiç kimse beyaz atlý bir prensi bekleyip kendisini kurtaracaðýný düþünmesin. Hiç kimsenin elinde sihirli deðnek yok. Ve bir de þunu katiyyen unutmayalým; Baþýmýza gelen her þey, güzelse de bizim eserimiz, çirkinse de bizim eserimiz. Hiç kimse bazý eksiklerinin suçunu baþkalarýna yüklemesin. Ben çok üzülürdüm; Efendim biz harpten çýktýk. Harbi benim babam görmemiþ, dedem yaþamýþ. Babam öldü. Ben babamýn yaþýný çoktan geçtim. Ama halen biz harp diyoruz. Bu tamamen bizim kolaycýlýðýmýz. Bazý insanlar; Efendim bizim etrafýmýz, dört tarafýmýz düþmanlarla çevrili Bu da tamamen bir uydurmaca. Ben öyle zannediyorum ki, insanlarý idare etmeyi, yönetiþimi, insanlara insan olarak deðer vermeyi ve insanlarý bir adým daha ileri götürmeyi beceremeyen bizler, aynen oynamayý istemeyen gelin gibi Yerim dar ve yenim dar diyor. Yalnýz arkadaþlar bu bahanelerin hepsinin sonu geldi. Artýk kimse bunlarý kabul etmiyor. Biz çok kötü durumda deðiliz. Ama çok daha iyi olabiliriz. Bu, gayretimize baðlý, çalýþmamýza baðlý, bilgimize baðlý, görgümüze baðlý. Ve bizi geri býrakan bizden baþka hiç birisi deðil. Maalesef yýllarca herkes birbirine atýyor. Ben komþuma attým. Komþum eþine attý. Eþi oðluna attý. Ýdarecilere attýk. Ýdare edilenlere attýk. Ama bu iklimde biz yaþýyoruz. Bence, bahaneler saymak yerine, birilerine suçu atmak yerine gelin biz bunu yüklenelim ve bir bir meselelerimizi çözelim. Çok da kolay. Ve nitekim çözülüyor da. Kimse Ýstanbul'un su meselesinin çözüleceðini düþünemezdi. Ama kalmadý. Þimdi Trafik diye bir sýkýntý var. O da yarýn tarihe geçecek. Çünkü çok güzel çalýþýlýyor. Çöp olayý vardý, çamur olayý vardý, çukur olayý vardý. Aslýnda bunlar bizim kendi ürünlerimiz. Ýstedik, öyle oldu. Þimdi istedik, böyle oldu. Yani, bunlarý biz çok rahat çözeriz ve Türkiye için tren de hiç kaçmýþ deðil. Zaten þu anda tren de güzel çalýþmaya baþladý ve yürüyor. Hýzlý da bir yol alýnmýþ. Alýnmýþtýr da ben geleceði de güzel görüyorum. Bir tek þartla; Hep kendimizi eleþtireceðiz. Ve daha ileri nasýl gideriz? Onlarý araþtýracaðýz. Biz belediye olarak 3 sloganý her zaman halkýmýza anlattýk. Halk Meclislerinde, Kent Konseylerinde vesaire. Dedik ki; Bizim belediye olarak en çok ihtiyaç duyduðumuz 3 þey var; 1-Akýl, bize akýl verin. Ýþte bu kent Konseyleri, Halk Meclisleri bunun için yapýlýyor. 2-Ýkaz edin. 3-Dua edin. Þimdi de ayný þeyleri söylüyoruz ve buna çok ihtiyacýmýz var. Samimi olarak söylüyorum; Parayý ilk ihtiyaç gören insanlar, Türkiye yi bu hale getirrenlerdir. Aklýn gereðini düþünen insanlar ise, çok ilerlemiþ olan ülkelerdir. 3-5 günlüðüne bir heyetle Japonya'ya gittiðimiz zaman çok üzülerek geldim. Hani 9

10 deniyor; Çok kalabalýðýz, onun için geri kaldýk Adamlar, bizim yarýmýz kadar bile olmayan ve her gün de anamýzýn beþiði gibi sallanan ülkede 130 milyon insan yaþýyor. Ve arkadaþlar, refah seviyesi bizim tam 6 mislimiz. Maden yok, aðaç dikecek doðru dürüst toprak yok, zemin her gün sallanýyor. Baþarmýþlar. Ve biz de baþaracaðýz. Ve inþaallah kýsa zamanda da bunlar olacak. Buna inanýyorum. Ama bir þey dikkatimi çekti. Japonya'da okuma yazma bilmeyenler veya bilenler deðil, üniversite mezunu olanlar %95'lerin üstünde. Bilgi, bilgi, bilgi. Sonra o bilginin eðitimlenmiþ hali. Sonra da herhalde diðerleri geliyor. Gayret vesaire. Ben, bu akþam buraya teþrif eden bütün misafirlerime can ü gönülden hoþgeldin diyor ve tebrik ediyorum. Anadolu dan Belediye Baþkanlarýný çaðýrmýþtýk. Zannediyorum iki Belediye Baþkanýmýz burada þu anda mevcut. Biri Çorum Belediye Baþkaný, birisi de Afyon-Bolvadin Belediye Baþkanýmýz. Onlara da sizin adýnýza hoþgeldiniz diyorum. Ve inþaallah bu yeni bir tarih olacak, yeniden daha hýzlý bir þekilde ve yürüyeceðiz. Bilgimizi artýracaðýz. Görgümüzü artýracaðýz ve mutlaka ve mutlaka þehirlileþeceðiz, medenileþeceðiz, daha medenileþeceðiz, en medenileþinceye kadar da devam edeceðiz. Hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyor ve yeniden teþekkür ediyoprum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza biz de teþekkür ediyoruz. Efendim, Baþkanýmýzýn da ifade ettiði gibi iki Belediye Baþkanýmýz var, misafir Belediye Baþkanlarýmýz. Önce Bolvadin Belediye Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Helvacý Beyefendiyi davet ediyorum. Buyurun efendim. 10

11 Ahmet Helvacý (Bolvadin Belediye Baþkaný) Sayýn Baþkaným, Sayýn Protokol ve deðerli misafirler, Baðcýlarlýlar. Öncelikle böyle bir toplantýya bizi davet ettiðinden dolayý, mesleðimizin bir duayeni olan Feyzullah abimize gönülden þükranlarýmýzý sunuyoruz. Saðolsun. Tabii, ben çok kýsa bir bilgi verip, bir iki duygumu aktarýp, yerime geçeceðim. Öncelikle þunu söyleyeyim; Ben eski bir Ýstanbulluyum. Daha doðrusu kadim bir Ýstanbulluyum. Ýstanbul'a eski demek yakýþmýyor. Dolayýsýyla Baðcýlar'ýn eski hallerini de bilirim. Taa, kurulduðu, ilçe olduðu ilk günden itibaren bugüne kadar verilen mücadeleleri ve elde edilen baþarýlarý gören bir kiþiyim. O anlamýyla büyük bir þansa sahipsiniz. Bunun da farkýndasýnýz ki, sürekli kendileri iþe nezaret ediyorlar, göreve nezaret ediyorlar. Ben kýsa bir tespitte bulunacaðým. Az çok ekonomiyle ilgilendim her yönüyle. Türkiye'de kalkýnma ve geliþme noktasýnda, Anadolu'yla Ýstanbul arasýndaki makas, Ýstanbul un lehine gittikçe açýlýyor. Bu çok önemli bir hususiyet. Bu anlamýyla Anadolu nun da, tabii ki Ýstanbul durdurulmadan, bu makasýn Ýstanbul kýsmý sabit tutularak artýrýlarak, Anadolu kýsmýnýn da bu kalkýnma ve geliþmeye eþlik ettirilmesi gerekiyor. Bu yönüyle belediyecilik, artýk yasada tanýmlanmýþ mahalli müþterek diye ifade edilmiþ, çöp, kaldýrým, asfalt, temizlik gibi klasik hizmetlerin ötesine çýkýyor modern dünyada. Bunun çok net bir þekilde algýlanmasý lazým. Bir Belediye Baþkaný, baþta asýl görevi olmakla beraber, yani o yörenin insanlarýnýn temel hizmetlerini deruhte etmek olmakla berber, o þehrin kalkýnmasýna liderlik, önderlik etmediði müddetçe Türkiye'nin, biraz önce Sayýn Baþkanýmýzýn behsetmiþ olduðu medeniyetler 11

12 seviyesine, onun en üst konumuna gelme ihtimali azalýyor. Biz hep söylüyoruz; Büyük bir medeniyetin mirasçýlarýyýz. Ve bu anlamýyla da kültürümüze, adalet eksenli medeniyetimize güveniyoruz. Ve gerçek baðýmsýzlýðýn temel þartý da, bizim bu sahip olduðumuz temel umdeler doðrultusunda dünyada bir güç olarak kendimizi kabul ettirmemizden geçiyor. Bunun yolu da ekonomik olarak baðýmsýzlýðýný elde edemeyenler gerçek baðýmsýzlýklarýný yaþayamazlar. Dolayýsýyla, belediyelerin bu yönüyle ifa edeceði görevlerin yapabildikleri en üst sýnýrýný zorlayan bir belediye Baðcýlar Belediyesi. Dolayýsýyla, yineliyorum, þanslýsýnýz. Bizi de bu tecrübelerinden faydalandýrmalarýný isteriz. Gerçi bir kere dinlemiþtik, yeni seçildiðimiz sýralarda. Biz çömez Belediye Baþkanlarýydýk o zaman. Ankara'da kendileri bir sunum yapmýþtý. Ama sizin huzurunuzda böyle bir sunuma çaðrýldýðýmdan dolayý çok mutluyum. Allah kendisinden razý olsun. Sizleri de tebrik ediyorum. Böyle bir baþkaný tuttuðunuz için. Açýlýmýnýz hayýrlý olsun diyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkana teþekkür ediyoruz. Efendim, Çorum Belediye Baþkanýmýz Sayýn Turan Atlamaz Beyefendi. Buyurun efendim. 12

13 Turan Atlamaz (Çorum Belediye Baþkaný) Çok Saygýdeðer Baþkaným, sayýn Kaymakamým, Sayýn Askerlik Þûbe Baþkaným, Sayýn Protokol, çok seçkin davetliler; Muhteren hazirun, Ben de Feyzullah Abimi yetiþtiren topraklardan geliyorum. Çorum halkýnýn her birerlerinin gönül dolusu sevgilerini getirdim. Hepinizi en kalbi duygularla selamlýyorum. O, bizim çok sevdiðimiz, o, bizim kendisiyle iftihar ettiðimiz ve sürekli kendisini taklit etmekten mutluluk duyduðumuz sevgili abimiz. Saygýdeðer dostlar, Belki su yolunu bulmuþsa, bu suya istikamet vermek biraz daha kolay olabilir. Ancak, biz biliyoruz ki, Baðcýlar'da sýfýrdan baþlayýp, Baðcýlar'ý belediyecilik, yerel hizmet adýna ülkede örnek, model haline getiren sevgili abimiz bizlere de ufuk veriyor, bizler de onun bu güzel uygulamalarýný kendi bölgelerimizde uygulamak suretiyle insanlarýmýzýn talep ve beklentilerine cevap üretmeye çalýþýyoruz. Biz de Çorum Belediyesi'nde Sevgili abimizin Ýstiþare Toplantýlarýný Çorum Belediyemizde taklit etmeye çalýþýyoruz. Biz de onun özürlülere, gençlere, hanýmefendilere, çocuklara ve toplumun bütün kesimlerine, amatör sporcusundan akademisyenlerine kadar bütün kesimlere verdiði güzel, örnek hizmetleri kendi çapýmýzda kopya etmeye, imkanlarýmýz ve yeteneklerimiz dairesinde, biz de kýyýsýndan köþesinden uygulamaya çalýþýyoruz. Hakikaten ben bir kaç kiþi karþýsýnda konuþmakta zorlanýrým. Bunlardan birisi de sevgili abim. Çünkü; Kendisini örnek alýyoruz. Örnek aldýðýmýz insan karþýsýnda adeta sözlü sýnava kalkmýþ öðrenci gibi hissediyoruz kendimizi. 13

14 Ben Mülki idare hizmetlerinmden geliyorum. Bürokrasiden geliyorum. Ülkemin çeþitli yerlerinde kaymakamlýklar, vali yardýmcýlýklarý yaptým. Daha önceki çalýþma hayatýmda müþavirliklerim var. Ama inanýnýz, abimden çok þey öðrendim. Allah sizleri ona, onu da sizlere huzur ve mutluluk ortamý içerisinde, daha nice hizmetlerde bir ve beraber olmayý nasip etsin. Hepinize en kalbi duygularla saygýlarýmý, sevgilerimi takdim etmek istiyorum. Sevgili abimin de ellerinden öpmeyi þeref biliyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. Efendim, her zaman olduðu gibi, ilçe protokolümüz hepsi burada. Milli Eðitim Müdürümüz, Müftümüz, Askerlik Þûbesi Baþkanýmýz, Saðlýk Grup Baþkanýmýz, hepsi buradalar. Protokolun hepsine söz verebilmemiz imkansýz. Çünkü; Zaman yok. Sayýn Kaymakamýmýzýn konuþmalarýyla protokol konuþmalarýný bitiriyoruz. Sayýn Kaymakamýmýz Ýrfan Balkanlýoðlu, buyurun efendim. 14

15 Ýrfan Balkanlýoðlu (Baðcýlar Kaymakamý) Deðerli Belediye Baþkaným, Baðcýlar Belediye Baþkaným tabii, Çorum Belediye Baþkanýmýz, Ben de Çorumluyum bu arada, Bolvadin Belediye Baþkanýmýz, tüm misafirler, Bürokrat arkadaþlarým, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Deðerli arkadaþlar, Baðcýlar Belediyesi ve belediye çalýþmalarý hakikaten bir laboratuar gibi, Türkiye de. Örnek alýnmasý gereken pek çok gayretli çalýþmalarý var. Ve büyük oranda baþarýya ulaþýlmýþ. Azmin ve iradenin gücü her þeyi halletmeye yetiyor. Ancak, iktisatta bir kural var; Ýhtiyaçlar sýnýrsýz, kaynaklar sýnýrlý. Siyasi bir liderimiz bunu þöyle söylerdi; Delik büyük, yama küçük. Genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere ayrýlan pay oldukça düþük. Halkýn mahalli idarelerden beklentileri ise, son derece yüksek. Artýk o hale gelmiþ ki; Vatandaþ her türlü talebini mahalli idare yöneticilerinden, belediye baþkanlarýndan istiyor ve çözümünü de ondan umuyor. Bu talepler, sadece çöplerin toplanmasý, kanalizasyon hizmetlerinin yapýlmasý, cadde ve sokaklarýn tertipli ve düzenli olmasýný çok çok aþmýþ durumda. Artýk, okuma yazma bilmeyenler, meslek ve sanat sahibi olmayanlar, iþ sahibi olmayanlar, herkes belediyelerimizin kapýsýnda. Yakacak bulamayanlar, hatta aile geçimsizlikleri, kiralýk ev bulamayanlar her türlü taleplerle belediyelerin kapýsýndalar. Ve çözüm bulmasýný istiyorlar. Sonuçta bunlarýn tamamýna da maalesef, çözüm bulunabilmesi maddi bir kaynaða dayanýyor. Fakat, dediðimiz gibi azim ve irade, istek, kaynaðý da beraberinde getiriyor. Allah bir þekilde çözüm ürettiriyor. Ancak, deðerli arkadaþlar, biz de kaymakam olma sýfatýyla, deðiþik kurum ve komisyonlara toplantýlarda baþkanlýk yapýyoruz. Eðer bir konuda bir kurul ve 15

16 komisyon kurulmuþsa, orada en az, üye vardýr. Orada bir konuda bir karar almak icap eder, herkes suspus oturur, Efendim siz nasýl uygun görürseniz... Siz ne diyorsanýz ona biz de katýlýyoruz. Böyle söylerler. Halbuki, bu komisyonun, kurulun kurulma amacý herkes bir fikir ileri sürsün, tartýþýlsýn, sonuçta doðru noktaya varýlsýn. Yoksa, kurul ve komisyon kurmanýn hiç bir mantýðý ve anlamý yok. Zaten ben karar vereceksem, oturduðum yerden istediðim kararý veririm. Yalan veya yanlýþ, doðru veya doðru deðil. Bu konuda eðer, istek ve talebiniz varsa mahalli yöneticilerden ve bizlerden beklenti içindeyseniz açýkça, net ve hiç çekinmeden bu talebinizi, eðer varsa bir çözüm öneriniz onu getirmeniz beklenir. Bu komisyonlarýn kuruluþ amacý da zaten budur deðerli arkadaþlar. Ara sýra kullanýyorum ben, Baþkanýmýzdan da duydum, bir bakanýmýzdan duymuþtum; Maalesef Türk Milleti bir þey söylemeyi deðil de, söylenmeyi seviyor, tercih ediyor Bir talepte bulunmuyor, sadece söyleniyor. Þöyle olmasý lazým yapmýyorlar etmiyorlar karnýndan konuþmalar, yanýndakýyle fiskos yapmalar. Öyle deðil deðerli arkadaþlar, bu kadar toplanmýþsýnýz, eðer belediyemizden ve bütün daire amirlerimiz de burada bizden bir talebiniz varsa bunu açýkça ortaya koyunuz ki; Akýl akýldan üstündür. Bizler de sizlerin önerilerinizi dikkate Alalým ve hakikaten belki ötedenberi yanlýþ yaptýðýmýz bazý uygulamalar vardýr. Onlarý düzeltir, kendimize hiza, mesafe veririz. Veya hizmette yeni bir çýðýr açarýz. Karacaoðlan demiþ ki; Ýndim seyreyledim firengistaný Ýlleri var bizim ile benzemez, Güzelleri türkü söyler çaðrýþýr Dilleri var bizim dile benzemez Baþkanýmýn az önce buyurduðu gibi, Beraber Japonya'ya gittik. Hakikaten, þehirleri, illeri bizim illere hiç benzemiyor deðerli arkadaþlar. Yerde bir tane çöp, bir tane sigara izmariti yok. Ekip kalabalýk, 80 kiþi falan vardý. O arkadaþlar da ister istemez uydular, onlar da sigara atmadýlar yol boyunca. Sadece bir kaç tane atan oldu. Onlarý da baþkan ikaz etti. Ki, örnek olmak hakikaten lazým. Adamlar küçücük bir ülkede 130 milyon nüfusu, 30 bin dolarýn üzerinde bir gelirle idare ediyorlar deðerli arkadaþlar. Yer altýnda hiç bir maden yok, hiç ama. Petrolü býrakýn baþka maden de yok. Öyle söylediler. Tarým arazileri yok. Sadece beyin ve bilek gücüyle bütün dünyaya mal satýyorlar. Biz de alýyoruz. Önceden taklitle baþladýlar iþe, sonradan Japon malý artýk, eðer japonya'da hakikaten monte edilmiþse, made in Japon yazýyorsa güvenle alýp kullanýyoruz. Onu bütün dünya da kullanýyor. Adamlar her þeyi aþmýþlar. Sadece çalýþmak ve organize olmakla baþarmýþlar bunu. Gökten ne altýn yaðmýþ, ne de gümüþ. Adamlarýn bize göre dezavantajlarý da var. Hepsi yer cücesi, güçsüz kuvvetsiz adamlar. Tipleri de, gözleri de kedi gözü gibi. Ama hakikaten takdire þayan. Bir belediye binasýna gittik. 42. katta 16

17 toplantý yaptýk deðerli arkadaþlar. Devasa gökdelen. Her türlü yönetimi belediyenin emrine vermiþler. Milyar dolarlar üzerinde bütçesi var personeli var belediyenin. Yani dünya sadece bizim bildiðimiz sistemle ve bizim bildiðimiz gibi yönetilmiyor. Dünyanýn farklý yerlerinde farklý sistemler uygulanýyor. Onlar çok kalkýnmýþlar, geliþmiþler ve halkýna refah seviyesini getirecek sistemini oluþturmuþlar. Bizim de bütün sistemimizi gözden geçirmemiz ve azimle çalýþmamýz lazým. Aksi halde boþ, beyhude, toplumu lüzumsuz yere geren, hiç bir þeye fayda saðlamayan, bizim oranýn deyimiyle. Avara kasnak gibi dönen, bir takým konularla vatandaþýmýzýn zihnini ve beynini meþgul edersek, ne iki yakamýz bir araya gelir, ne de bir arpa boyu yol alabiliriz. Kore 30 senede geliþmiþ deðerli arkadaþlar yýlýnda yerle bir olmuþ. Japonya biliyorsunuz ikinci dünya savaþýndan sonra, bizden çok sonra yarýþa baþladýlar, ama fersah fersah geçtiler. Ýnþaallah bu gaflet uykusundan uyanýrýz. Biz de azimle yolumuza devam ederiz. Kýsa sürede kalkýnýp geliþmek için her türlü imkanýmýz var. Geleceðe ümitle bakarýz. Hepinize saygýlar sunuyorum. Baþkanýmýza da teþekkür ediyorum. Kerim Aytekin (Divan Baþkaný) Sayýn Kaymakamýmýza biz de teþekkür ediyoruz. Þimdi gündemimizin bu maddesinde Sayýn Baþkanýmýz, bu çalýþmalarýn, belediye çalýþmalarýnýn bizzat baþýnda bulunan baþkanýmýz sunumunu yapacak. Belediyemizim 14 yýl boyunca yapmýþ olduðu çalýþmalardan bazý kesitler, önemli çalýþmalar Buyurun Sayýn Baþkaným. 17

18 Feyzullah Kýyýklýk (Baðcýlar Belediye Baþkaný) Deðerli arkadaþlar, þimdi ben kýsa kýsa, Ýnþaallah sizlere belediyemizin 14 yýlda neler yaptýðýný anlatmaya çalýþacaðým. Yalnýz, þunu söyleyeyim; Bunlar çok büyük paralarla yapýlmadý. Bizim bütçemiz, 2006 yýlýnda kesinleþen, gerçekleþen bütçemiz 120 milyon lira. Yani 80 milyon dolar civarýnda. Halbuki, bizim büyüklüðümüzde deðil, bizim beþtebir büyüklüðümüzdeki Amerika'daki bir belediyeyle kardeþ belediyesiydik. Gittik, gördük. 120 bin nüfusu vardý. Ve bütçesi 500 milyon dolardý. Ancak, biz þunu yaptýk; Bütçemizin bütün hizmet birimlerinde, özelleþtirdiðimiz, özelleþtirmediðimiz personellere ödediðimiz para bizim bütçemizin yüzde yirmi ikisi civarýdýr. Kendi personelimize ödediðimiz para bunun içinde %12 civarýndadýr. Cari ve diðer giderler de çok az. Ama bütçemizin % 60'ýný devamlý biz yatýrýmlara ve kamulaþtýrmalara harcadýk yýlý için % 60 olan bütçemizin yatýrým giderinin % 35'ine yakýnýný da eðitime harcadýk. Yani geçen yýl 60 küsür milyon lira olan yatýrým bütçemizin 20 küsür milyonu eðitime yapýldý. Bir çok okullar ve okullarda bir çok iþler yapýldý. Bunu niye yaptýk? Bizim direkt görevimiz de deðil ama ben þuna inanýyorum; Yollar okul yapmýyor ama, okullarý tamamlarsak her þeyi yapar onlar. Ona inanýyoruz. Eðitim, eðitim ve eðitim. Evet çok hýzlý bir þekilde geçeceðiz. 18

19 Baðcýlar ýn yeri belli. Þimdi bizim son yaptýðýmýz araþtýrmayla 750 bine yakýn bir insan yaþýyor. 81 vilayetin özeti. Belediyemiz ilçe oluncaya kadar hali bu. Sadece þunu söyleyeyim burada;

20 Bakýrköy Belediyesi'nden ayrýldýðýmýz için onunla araçlarý bölüþüyoruz. Süpürge araçlarý vardý. Ýki tanesi de bize düþüyor. Zamanýn Belediye Baþkanýna dedim ki, bizim iki tane süpürge aracýmýzý vermeniz gerekir. Tabi Valilikle birlikte ne yaptýlarsa vermediler ve þunu söyledi; Yazýk deðil mi yahuu, Baðcýlar'a bu araçlar gönderilir mi? Yani öyle bir durumda idik. Bunu ben size söylemiþ olayým.

21 21

22 Arkadaþlar, ulaþým, artýk çöp, çukur, çamur her þey mevcuttu ve Baðcýlar'da ilk geldiðimizde 240 tane de ahýr vardý. Ve bunlarýn hepsini kaldýrdýk. Ve bugünkü Baðcýlar ý kurmaya baþladýk.

23 23

24 Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn hiç birisi Baðcýlar da yoktu. Halen de, devlet tarafýndan yapýlmýþ kamu kurum ve kuruluþlarýmýz hemen hemen çok azdýr. Bunlarýn tamamýna yakýnýný da Baðcýlar Belediyesi yapmýþtýr, ya da kiralarýný ödemektedir. Askerlik Þubesi Emniyet Müdürlüðü Kurban Satýþ Yeri

25 Her taraf hafriyat döküm alanýydý Baðcýlar'da. Ve bu þekilde devam ediyordu. Gecekondulaþmalar vardý. Þu anda Baðcýlar'da hiç bir gecekondu kalmadý. Ve arkadaþlar, çok berbat bir planlamasý vardý 22 mahallenin 18'inde planlamalarýn tamamýný yaptýk, bitirdik. Ve 2002 yýlý itibariyle de hiç eksiksiz, o güne kadar tamamýný bitirmiþ olduk ve þu anda devam ediyor. 25

26 Ve kentsel dönüþüm planlarýný hazýrlamaya baþladýk. Ve 1/500, 1/200 lükler ölçeklerinde, kentsel dönüþüm planlarý hazýrlanmýþ vaziyette ve inþaallah buralarý kýsa zamanda, çok hýzlý bir þekilde yeni bir çehreyle Baðcýlar'a sunacaðýz. 26

27 Bunun dýþýnda neler yaptýk þimdiye kadar? Arkadaþlar Cadde olarak 20. Sokak, Basýn Caddesi, Maslak Caddesi, MÝA yollarý, Bahar Caddesi, Taþocaðý Caddesi, Çarþý Caddesi, Ateþtuðla kavþaðý ve Veysel Karani Caddesi, Kurudere Kollektörü ve buraya yazýlmayan Mimar Sinan Caddeleri gibi büyük caddelerin tamamý belediyemiz tarafýndan açýldý. Ve bu caddeler aðaçlandýrýldý. Hem de çok güzel, dört þeritli, iki gidiþ iki geliþli caddeler Mia Yollarý haline geldi. Ateþtuðla Kavþaðý 20. Cadde 27

28 Ve daha sonra Parklar yaptýk. Baðcýlar gerçekten, park alanlarýnýn yeri bakýmýndan, ben iddia ediyorum, kazandýrdýðýmýz park alanlarý itibariyle Ýstanbul un en zengini. Ve 114 park yaptýk. Bunlara 150 bine yakýn aðaç, fidan deðil diktik ve bunlar þu anda halkýmýzýn nefes almasýna yarýyor. Parklarý çok güzel bir þekilde hazýrladýk. Ýçinde bütün spor aktivitesinin yapýlacaðý alanlar ve kafeteryalar ve lokantalar yaptýk. Ve bunlarý da iþletenlere baktýrýyoruz. Ve parklarýmýz daha saðlýklý olarak kalýyor. Ve bu parklarýn bu haliyle kullanýlmasý da ilk defa Bak-Ýþlet-Devam et modeliyle Baðcýlar'da uygulanmaya baþladý. Parklarda oyun gruplarýmýz, spor alanlarýmýz, yürüme yollarýmýz, anfi-tiyatrolarýmýz, havuzlarýmýz ve fýskiyelerimiz var. Ve 45 adet daha park yapýlacak yerimiz mevcut. 3 tane de çok büyük bölge parký alanýmýz ki, toplam 600 dönüme yakýndýr bu da. Þu anda bekliyor, yapacaðýz inþaallah. Molla Gürani Parký Kocayusuf Parký

29 Molla Gürani Parký Kocayusuf Parký Fetih Parký Dr.Sadýk Ahmet Parký 29

30 Spor Tesisleri; Bölgemizde maalesef hiç bir þey yoktu. Çok güzel bir Mahmutbey Stadýný yaptýk. Burayý zaten bütün arkadaþlarýmýz görmüþtür. Muazzam bir stad. Tartan pistleriyle, koþu alanlarýyla, voleybol, basketbol ve tenis kortlarýyla, kapalý spor salonlarý, kafeterya ve salonlarýyla. 30

31

32 Yaz Spor Okullarý açtýk. Gençlerimizin, insanlarýmýzýn spora ve kültüre daha hýzlý yaklaþmalarý için ve geliþmeleri için binlerce gencimiz yazýn Yaz Spor Okullarýnda. Yüzmeden tutun bütün spor dallarýný ve bir de atletizmi buralarda öðreniyor ve uyguluyor, izci kamplarýna gönderiyoruz. Yaz kamplarý yapýyoruz bunlarla. 32

33 Arkadaþlar, þöyle oturup da içinde bir þey seyredeceðimiz veya konuþacaðýmýz mekanlarýmýz yoktu. Ýlk defa Sancaktepe'de güzel bir Kültür Merkezi yaptýk. 7 katlý, aletli, aletsiz spor, atletizm salonu, basketbol ve voleybol ve güreþ müsabakalarýnýn yapýldýðý bir salon. 500 kiþilik bir yemek salonu, 300 kiþilik sinema salonu, 3 adet kefeterya ve sergi odalarý, gönüllü meclislerimizin ve kulüplerimizin odalarý ve büyük bir kütüphane. Arkadaþlar bir yýlda bu sene orada okunan kitap sayýsý kitap olmuþ. Ve kiþi 2006'da orayý ziyaret etmiþ ve oradan faydalanmýþ. 33

34 Ve bu Halk Sarayýmýz; Ýçinde bulunduðunuz Halk Sarayý 8.5 ayda yapýlmýþtýr. Ve 400 kiþilik anfisi, 1000 kiþilik yemek salonu, kiþilik bir þelaleli bir salonubahçesi, evlendirme bürolarý, mutfaðý, kabul salonu, VÝP Salonlarý, 2 tane gelin odasý, çocuk oyun gruplarý, mescidi, sergi salonu ve birimlerle ve otoparkýyla burayý halkýmýza kazandýrdýk. Buranýn adýný niye Halk Sarayý yaptýk? Onu da söyleyeyim. Herkesin bir Sarayý var baktýk, Millet Sarayý, Hükümet Sarayý, Adliye Sarayý, dedik bir de Halkýn Sarayý olsun. Burayý da halkýn sarayý yaptýk. Sergi Salonu Gelin Odasý Gül Salon Gelincik Salon Vip Mutfak 34

35 Mahalle Konaklarý; Bu, tamemen imzasý Baðcýlar'a ait olan bir olaydýr. Bütün mahallelerde, alt katýnda spor salonu ve duþlarý olan, giriþ katýnda muhtarlýðý ve kütüphanesi ve çeþitli, öðrencilerimizin bilgisayar vesaire öðrenebileceði yerleri olan, üst katýnda saðlýk ocaklarý ve Büyükþehirimizin ÝSMEK'in çeþitli meslek edindirme kurslarýnýn bulunduðu, 22 mahalleye 22 tane mahalle konaklarý yaptýk. Ve bu çok güzel bir þekilde çalýþýyor. Arkadaþlar buralarda çok güzel sporlar yapýyor kadýnlarýmýz. Erkeklerimizin iþleri çok, onlar kahveden gelemiyor. Ama onlara da açýk burasý. Buradaki kayýtlý, spora devam eden üye sayýmýz kiþi. Her hafta bunlar spor hocalarýmýzýn yönetiminde spor yapýyorlar. Ve bu kütüphanelerimizde 75 internet ve de kitap var arkadaþlar. Yani ayný zamanda internetkafe gibi de çalýþýyor. 35

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak'

Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Yeni Osmancýk Devlet Hastanesi hizmette SAYFA DA www.yildizhaber.com 0 KURUÞ Kenan Nuhut: En Büyük Projem, Dürüstlük ve Þeffaflýk Olacak' Daþdan'dan Adnan Türkoðlu'na ziyaret TE MHP Çorum Belediye Baþkan

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý.

Erdal Özkan. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý nda yoðun katýlýmla miting yaptý. (Ç.HAK:516) BBP den iktidara tepki Artýk yeter! 25 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Erdal Özkan Hizmetlerimiz konuþuyor Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 30 Mart seçimlerinin yerel

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı