İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1

2 İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) BİRİMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, il millî eğitim müdürlükleri araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinin kuruluş ve işleyişine yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, il millî eğitim müdürlükleri AR-GE birimlerinin görev ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönerge 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi, 25/08/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2, 18 ve 30 uncu maddeleri, 18/11/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 18 inci Maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4, 5 ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimi: İl millî eğitim müdürlüğü AR-GE birimini, b) AR-GE Yöneticisi: İl millî eğitim müdürlüklerinde strateji geliştirme şubesinin bağlı olduğu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünü, c) Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE): Stratejik Yönetim ve Planlama, Performans Yönetimi, Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi ile Araştırma Yöntem ve Teknikleri alanlarının en az birinden 30 saatlik merkezi hizmetiçi eğitim almış çalışanlardan oluşan; araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme süreçlerinde görevli ekibi, ç) Bakan: Millî Eğitim Bakanını, d) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, e) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını (SGB), f) Ekip: Bu Yönerge ile öngörülen çalışmaları yürütmek üzere oluşturulacak ekibi, g) Ekip Sorumlusu; Ekipte planlama, uygulama, değerlendirme süreçleri ve benzeri çalışmalardan sorumlu olan kişiyi, ğ) Öğretmen: AR-GE birimlerinde çalışmak üzere görevlendirilen, öğretmen veya öğretmen unvanlı görevlerde bulunanları, h) Proje Ekibi (PEK): Proje Döngüsü Yönetimi, Proje Hazırlama ve Yönetimi veya Proje İzleme ve Değerlendirme alanlarında eğitim almış çalışanlardan oluşan proje ekibini, ifade eder. 1

3 İKİNCİ BÖLÜM AR-GE Biriminin Oluşumu, Koordinasyonu, Görev ve Sorumlulukları AR-GE biriminin oluşumu ve koordinasyonu MADDE 5- (1) Strateji geliştirme şubesinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne bağlı olarak kurulan AR-GE birimi; araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler ekibi (PEK) olmak üzere iki ekipten oluşur. AR- GE biriminde görev yapan personelin çoğunluğu; Yönerge eki AR-GE Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Sayısının Üst Sınırını Gösterir Liste ye (Ek 1) uygun olarak Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme Ekibinde görevlendirilir. (2) AR-GE biriminde, sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü ile birlikte, büro işlemlerini yapmak üzere en az bir şef ve bir memur bulunur. Büro personeli, ekip sorumluları tarafından verilen rapor ve bilgilerin derlenmesi, arşivlenmesi, yazışmaların yapılması ve saklanması, Bakanlığa (SGB) personel değişikliklerinin bildirilmesi, AR-GE birimlerine tahsis edilen elektronik postaların kontrolü ve benzeri nitelikteki görevleri yürütür. (3) İl Milli Eğitim Müdürünün önerisi ve İl Valisinin onayı ile bu Yönergede sayılan görevlere gerekli nitelikleri taşıyan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde görevlendirilir. (4) AR-GE birimine görevlendirme gerçekleştiği tarihten itibaren 15 gün içinde ve görevlendirme bitirilmeden önce gerekçesi ile birlikte bu Yönerge eki Bildirim Formunda (Ek-2) belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlığa (SGB) bildirim yapılır. (5) AR-GE birimlerinde görevlendirilecek personel sayısı (Ek-1), ilde bulunan okul/kurum ve öğrenci sayısı ile il nüfusu ölçütleri dikkate alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenir. Cetvelde yer alan personel sayısı, görevlendirilebilecek toplam personel sayısının üst sınırını gösterir. Lüzum görülmesi halinde görevlendirilebilecek personel sayısının üst limitleri Bakanlık (SGB) tarafından güncellenebilir. (6) AR-GE birimi personeli, tam veya kısmi zamanlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilemez. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personelin AR-GE birimi ile ilişiği kesilir ve durum 15 gün içerisinde Bakanlığa (SGB) bildirilir. (7) AR-GE biriminde, ASKE ve PEK ekiplerinin her biri için birer kişi olmak üzere iki ekip sorumlusu bulunur. Ekip sorumlusu, ekip üyeleri arasından AR-GE yöneticisi tarafından; bireylerin almış oldukları eğitimler, performansları ve tecrübeleri göz önüne alınarak belirlenir. Ancak, araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi sorumlusunun son beş yıl içinde SGB tarafından düzenlenen stratejik planlama eğitimlerine katılmış olması zorunludur. Aynı zamanda projeler ekibi ekip sorumlusunun da son üç yıl içinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Projeler Koordinasyon Merkezi Grup Başkanlığı), Kalkınma Bakanlığı (Ulusal Ajans) vb. tarafından düzenlenen proje eğitimine katılmış olması gerekir. (8) Ekip Sorumlusu; ekipte çalışmaların planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinin yönetilmesinde koordinasyonu sağlar. SGB ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından istenilen diğer bilgi ve belgelerin hazırlanmasından, zamanında sunulmasından sorumludur. Bakanlığın merkez birimleri ile Başkanlığın görev alanlarıyla ilgili araştırma safhalı çalışmalara ihtiyaç halinde destek sağlar. 2

4 (9) İl millî eğitim müdürlüklerinde AR-GE Biriminden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, son beş yıl içinde SGB tarafından verilen eğitimlere katılmış yöneticiler arasından seçilir. Eğitime katılmış yönetici bulunamaması durumunda görevlendirilen müdür yardımcısı/şube müdürünün, Başkanlık tarafından düzenlenen eğitime katılması sağlanır. (10) AR-GE birimleri, bulundukları il sınırları içerisinde bu Yönergede verilen görevleri yürütmekle görevlidirler. Bu nedenle ilçe millî eğitim müdürlükleri bünyesinde AR-GE birimleri kurulamaz. İlçe milli eğitim müdürlüklerinin bünyelerindeki eğitim kurumları ile İl AR-GE birimi arasındaki koordinasyonu ve evrak akışını ilçe milli eğitim müdürlüklerinde strateji geliştirmeden sorumlu şube müdürlüğü yapar. (11) İl AR-GE birimlerinde bulunan araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibi (ASKE) ve projeler ekibi (PEK) ayrılmaksızın sadece bir il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürüne bağlı olarak faaliyetini sürdürür. AR-GE biriminin görevleri MADDE 6- (1) AR-GE birimi aşağıda belirtilen görevleri yürütür: a) Yönergenin yedinci maddesinde ekiplere verilen görevleri yürütmek, sonuçlandırmak, raporlamak ve arşivlemek. b) İl AR-GE ekiplerinin çalışmalarını içeren dokümanı, bu Yönerge eki AR-GE Bülteni (Ek 3) formatına uygun olarak Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yayınlamak, Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) elektronik posta ile göndermek. c) Bakanlık (SGB) tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2) AR-GE birimlerine; a) İl millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şubeleri tarafından yürütülmesi gereken çalışmalar, b) Daha önce çeşitli çalışmalarla tamamlanan, araştırma ve geliştirme evresi bulunmayan veya AR-GE birimi görev alanı ile ilişkili olmayan uygulamaya yönelik çalışmalar, c) Stratejik planlama, performans programı, proje yönetimi gibi AR-GE çalışmalarına veya iç kontrol sistemine yönelik olarak çıkarılan yazılımlar hariç olmak üzere, Bakanlık birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarca uygulamaya konulmuş her türlü yazılımın veri girişi, ve benzeri görevler verilemez. AR-GE ekiplerinin görevleri MADDE 7- (1) Aşağıda yer alan görevler AR-GE ekiplerinin ortak görevleridir. a) AR-GE biriminin görev alanına giren konularda düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak. b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve rehberlik planı doğrultusunda ilçe, okul ve kurumlara yerinde, rehberlik amaçlı eğitim vermek. c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık merkez birimleri tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kapsamındaki görevleri yürütmek. ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE bülteni ve el broşürü gibi materyallerin hazırlanmasında görev alarak, birim çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak. d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin rehberlik ve denetim birimlerinin denetimine ve Bakanlığın kontrolüne hazır hâlde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak. e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmak. 3

5 f) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi amaçlı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak. g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak. (2) Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır: a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine etmek. b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına rehberlik etmek. c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet raporunu hazırlamak. ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve güncellemek. d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek. e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak. f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek. g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların memnuniyetini artıracak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak. ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yapmak. h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak. ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri il milli eğitim müdürlüğü web sitesinde yayınlamak. i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak. j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve araştırmacılar ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak. k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. (3) Projeler Ekibinin görevleri şunlardır: a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak. b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme kapasitesini geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak. 4

6 c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına tanıtmak ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak. ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek vermek. d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve raporlamak. AR-GE biriminde görev alacak personelin nitelikleri MADDE 8- (1) Ekiplerde görevlendirilecek personelin aşağıdaki niteliklerin tamamını taşıması zorunludur. a) İyi seviyede bilgisayar ve ofis programlarını kullanabilmek. b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. c) Seyahat etmesine, il içi veya il dışı görevlendirilmesine engel bir rahatsızlığı bulunmamak. (2) Araştırma, Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme ekibinde yer alacak personelin Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama, Performans Yönetimi, Süreç Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri alanlarının en az birinden 30 saatlik merkezi hizmetiçi eğitim almış olması zorunludur. İllerde istenilen nitelikte personel bulunamaması halinde, durum Başkanlığa gerekçeli olarak bildirilir ve görevlendirilen personel Başkanlık tarafından merkezi hizmet içi eğitime alınır. (3) Proje ekibinde görev alacak personelin, proje döngüsü yönetimi veya proje hazırlama alanında en az 30 saat hizmet içi eğitim almış olması veya proje hazırlama veya uygulama tecrübesine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. Proje ekibinde görevlendirilecek en az bir personelin İngilizce dilinde Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde not almış olması veya denkliği olan yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. PEK sorumlusunun, dil yeterliliği olan ekip üyelerinden seçilmesi gerekir. (4) Ekiplerde görev alacak personelin aşağıdaki nitelikleri taşıması tercih nedenidir. a) Yüksek lisans/ doktora yapmış olmak. b) En az (C) düzeyinde bir yabancı dil (YDS Dillerinden biri) bilgisine sahip olmak. c) Eğitim bilimleri, eğitim yönetimi, istatistik, kamu yönetimi, Türkçe/Türk dili ve edebiyatı, sınıf öğretmenliği, bilişim öğretmenliği veya bilgisayar öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. ç) AR-GE biriminin görev alanı ile ilgili olarak ulusal veya uluslararası çalışmalara veya eğitimlere katılmış olmak ve bunları belgelemek. d) Bakanlıkta hizmet süresi olarak en az 5 yılı tamamlamış olmak. Sorumluluklar MADDE 9- (1) AR-GE birimi personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından AR-GE yöneticisi ve il millî eğitim müdürüne karşı; il millî eğitim müdürleri ise Bakanlığa karşı sorumludurlar. (2) İl millî eğitim müdürleri; AR-GE birimine uygun nitelikleri taşıyan öğretmenlerin görevlendirmesi, ekiplere her türlü desteğin verilmesi, etkili ve verimli çalışma ortamının sağlaması ve birimin ihtiyaçlarının (mekân, donanım vb.) temin edilmesinden sorumludur. (3) AR-GE yöneticileri ve il millî eğitim müdürleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yetişmiş insan gücünün etkili ve verimli kullanılması, işin 5

7 sürekliliğinin sağlanması ve kaynak israfının önlenmesi açısından, ekipteki görevli personelin zorunlu olmadıkça değiştirilmemesi ve değişiklik bildiriminin gerekçeli olarak Bakanlığa (SGB) bildirilmesinden sorumludurlar. (4) AR-GE yöneticisi, AR-GE birimlerinde görev alan personelin görevlendirilmesi, görevlendirilmesinin sonlanması gibi durumlardaki değişikliklerin, Yönerge eki Bildirim Formunda (Ek-2) belirtilen usul ve esaslara göre Başkanlığa (SGB) 15 gün içerisinde bildirilmesinden; AR-GE ekibinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde ekip üyelerine her türlü desteğin sağlanmasından sorumludur. (5) AR-GE birimi personelinin görevlendirildiği konuyla ilgili olarak gerekli bilgi, belge ve benzeri dokümana ulaşabilmesi ve müdürlük birimleri içinde koordinasyonun sağlanmasından AR-GE yöneticisi ve il millî eğitim müdürü sorumludur. (6) AR-GE birimi personeline çalışmaları sırasında ihtiyaç duyacakları veriye ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile Bakanlığın MEİS, MEBNET ve benzeri uygulamalarına erişim yetkisi (görüntüleme, rapor alma) verilmesi AR-GE birimi yöneticisi tarafından sağlanır. (7) AR-GE birimi personeli görevleriyle ilgili olarak edindiği her türlü veri, bilgi, belge, doküman ve benzeri bilgilerin izinsiz paylaşımını yapamaz ve bunların güvenliğinden sorumludur. (8) AR-GE birimi personeli, kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde katılımcılığı sağlayarak ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütür. (9) AR-GE birimi personelinin görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmasını sağlamaktan AR-GE yöneticisi ve il milli eğitim müdürü sorumludur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler MADDE 10 (1) 25/6/2010 tarihli ve 4194 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Çeşitli düzenlemelerde yer alan İl Projeler Koordinasyon Ekibi ibaresi Projeler Ekibi olarak değiştirilmiştir. Mevcut işlemlere ilişkin Geçici Hükümler Geçici Madde 1: (1) Millî Eğitim Bakanlığı stratejik planlama çalışmaları tamamlanana kadar, 2013/26 sayılı Stratejik Planlama Genelgesi ve eki Hazırlık Programı hükümleri uygulanmaya devam edilir. (2) 2013/26 sayılı Genelge hükümleri gereği il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde kurulan Stratejik Planlama Koordinasyon Ekibi Üyeleri bu Yönerge ile kurulan ASKE Ekibinde görevlendirilmiş sayılırlar. (3) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan AR- GE birimleri başka bir işleme gerek kalmaksızın kapanırlar ve bu birimlerde 25/06/2010 tarihli AR-GE Birimleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda görevlendirilenlerin görevlendirmeleri en geç bir ay içinde Valiliklerce (il millî eğitim müdürlüğü) iptal edilir. 6

8 Yürürlük MADDE 11 (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 12 (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. EKLER EK 1: AR-GE Birimlerinde Görevlendirilecek Personel Sayısının Üst Limitini Gösterir Liste EK 2: Personel Bildirim Formu EK 3: AR-GE Birim Bülteni Formatı 7

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI İLE HİZMET MERKEZLERİNİN KURULUŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı