kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU"

Transkript

1 kaynakça BÝZDEN BÝRÝ Selçuk TUÐCU Merhaba Deðerli Arkadaþlarým, Oerlikon'a transfer olduk. gördüðümü... söylememe 3 Mayýs 1978 Tarihinde askerliðim Bu yýllar içindeki bir anýmý sizlerle kalmadan bir baðrýþma ve dönüþü þu an faal olmayan paylaþmak isterim. koþuþturma HALKALI KAYNAK Fabrikamýzýn üstü bürolar, altý ise Allah'tan fýrýn epeyce soðuktu ve ELEKTRODLARI'nda iþe baþladým. imalat, ambalaj v.s. idi yýlý tam zamanýnda yetiþilmiþti. Zeki Halkalý, o zamanlar yaklaþýk 175- aralýk ayýnda karlý çok soðuk haþlanmaktan kurtulmuþtu ama 200 kiþi çalýþtýran grubun önemli birgün. Zeki adýndaki iþçi yüzünün hali ifade edemem. þirketlerinden biriydi. temsilcisi ve ambalajda çalýþan 1984 yýlýnda rahmetle andýðým çok sempatik ve espirili bir Bir dünya firmasýnda 33. yýla Muhasebe Müdürümüz Þahabettin arkadaþýmýzla yemek dönüþü girmenin gururu içinde; Baþta Ünver'ýn vefatý dolayýsýyla bizler ofise giderken, O' da Sayýn Tayyar Zaimoðlu olmak muhasebe bölümümüz Oerlikon'la üþüdüm diye ýsýnmak için kapýsý üzere, tüm yöneticilerime ve birlikte Karaköy'e Perþembe açýk olan konteyner fýrýnýn içine çalýþmýþ olduðum tüm mesai Pazarýndaki Genel Müdürlük girer. Fýrýnlardan sorumlu kiþi arkadaþlarýma sevgi, saygý ve binasýnda Helios'un Muhasebe fýrýnýn içine bakmadan kapýyý þükranlarýmý sunarým. Müdürü Sayýn Yüksel Þimþek kapatýr..mesai baþlar, Zeki idaresinde çalýþmaya baþladýk. Þu ortada yok.bana telefon geldi SELÇUK TUÐCU anki Müdürüm Þakir Sezer'le de Zeki en son seninleymiþ nereye burada tanýþmýþ oldum gitmiþ olabilir?" Bende "Isýnmak yýlýnda birkaç arkadaþýmla birlikte için fýrýnýn kapýsýnda KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ EVLENEN; Oðuz Puslu, Halil Ulutaþ, Fatih Arslan, Özgür Kocabaþ, Özlem Yýldýz, Fatih Kuramaz, Zeki Çetin, Okan Gedik, Sevim Þayan, Ümit Can a ömür boyu mutluluklar dileriz. ÇOCUKLARI OLAN ; Samet Atbiner (Erkek), Murat Cücü (Erkek), Süleyman Tohum (Erkek), Halil Türk (Erkek), Mustafa Yararlý (Kýz), Aziz Baðcý (Erkek), Galip Bayrak (Kýz), Ali Osman Þevik (Kýz), Doðan Altýnkýran (Kýz), Mehmet Girginoðlu (Erkek), Tuncay Karaman (Erkek), Nuri Dirikli (Erkek), Habip Güney (Erkek), Ahmet Baðcý (Kýz)'nýn kendilerine ve bebeklerine saðlýklý, uzun ömürler dileriz. YAKINLARINI KAYBEDEN; Ýsmet Güzel, Saadettin Camcý, Cevdet Uluaðaç, Elif Ertan, Seçkin Akýncý babalarýný kaybetmiþtir. Onlara baþsaðlýðý ve kaybettiklerine Allah tan rahmet dileriz. ARAMIZA KATILAN; Tolga Olgun, Onur Oðuz, Ferit Kasapoðullarý, Mehmet Yavuz Sütçü, Mehmet Karakaþ, Sevim Sayan, Khalid A. Jraid, Okan Ustaoðlu, Mustafa Özmen, Rukiye Iþýn, Demir Ali Avcý, Ömür Akça, Fusun Demirhan, Bilge Kahveciler, Filiz Örsan, Murat Þanlý, Yusuf Seart, Þahin Taþar, Taner Görgülü, Turgay Ýmir, Abdullah Baþak, Muhittin Uykusuz, Tuncay Kayrak, Bilal Kara, Þafak Aracý, Mustafa Demirci, Emre Akkan, Barýþ Öztürk, Murat Güler e hoþgeldiniz diyoruz. Ýmtiyaz Sahibi : Oerlikon Kaynak Elektrodlarý ve Sanayi A.Þ. Adýna Deðer ELÖVE Yayýn Sorumlusu : Mehmet BOLEL Editör: Hediye ÇIRAKOÐLU Grafik-Tasarým-Mizanpaj : Nermin ERGÜLER Bu dergide yayýnlanan yazýlar kýsmen veya tamamen izin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanýlamaz. Baský : Renk Ajans ( ) OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ.

2 KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ 6 Temmuz 2010 Dünya Gazetesinda Yayýnlanan Yazý Deðer Elöve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Oerlikon, yüksek teknolojiye ve otomasyona yatýrým yapýyor. Yeni teknolojileri kaynak makinelerine adapte etmek amacýyla kurduklarý Magma Mekatronik Sanayi'nin, bu yýlýn baþýnda Manisa OSB'de faaliyete geçtiðini belirten Oerlikon Genel Müdürü Deðer Elöve, ithalatý yapýlan hemen her ürünü üretmek üzere yoðun bir Ar-Ge faaliyetlerinin olduðunu söyledi. Endüstrinin temel ihtiyacý olan kaynak elektrodu ve makinelerini üreterek sektörde faaliyetlerini sürdüren Oerlikon, tüm makinelerini kendi adýna tescilli Magmaweld markasý ile üretiyor.2009 yýlýnda her sektör gibi kaynak sektörünün de küçüldüðünü vurgulayan Oerlikon Genel Müdürü Deðer Elöve, krizden çýkýþýn çaresini teknolojik ürünlerde ve marka yatýrýmýnda aradýklarýný söyledi yýlýna, geçen yýla oranla daha iyi baþladýklarýný ancak büyümenin oldukça sýnýrlý kaldýðýný kaydeden Elöve, Ben önümüzdeki 1-2 yýlý dalgalý ama ortalamayý yukarý doðru görüyorum yýlýnda bizim ihracat rakamlarýmýzda bir düþüþ olmadý.2010 yýlýnda da ihracatýmýz ayný seviyede devam ediyor. Son aylarda Euro'nun dolar karþýsýnda yaklaþýk yüzde 20 deðer yitirmesine baðlý olarak Avrupa'ya mal satmakta oldukça zorlanmaya baþladýk, hammadde maliyetlerimizin dolara endeksli olmasý sebebiyle rekabet gücümüzü bir hayli yitirdik dedi. Þu anda tek ümitlerinin yerli filmaþin üreticilerinin fiyatlarýný Avrupa üreticilerinden biraz daha aþaðýda tutabilmesi olduðuna dikkat çeken Elöve, Bu durum elbette kar marjlarýnýn çok düþük olduðu 'commodity' mallar için geçerli. Katma deðeri daha yüksek olan, daha teknolojik ürünlere yönelmek, markaya yatýrým yapmak sanýrým tek çýkýþ yolumuz. Örneðin biz bir yandan Magmaweld markamýzýn bilinirliðini arttýrýrken, bir yandan da yüksek teknolojik makineler ve otomasyon sistemleri üretimine yatýrým yapýyoruz diye konuþtu. Magmaweld markasýný 2005'te yarattýklarýný ve hem iç pazarda hem de dýþ pazarda kullandýklarýný söyleyen Elöve, Bir yandan son yýllarda artan talep, diðer taraftan geliþen teknolojileri kaynak makinelerine adapte etme arzumuz, bizi yeni bir fabrika yapmaya itti. Magma Mekatronik Sanayi'yi kurduk ve bu yýlýn baþýndan güvenilir çözüm ortaðý olmayý hiç durmadan, nominal akýmda itibaren de Manisa Organize hedefliyoruz. Ürünlerimizin en az kaynak yapýlabilir. Çimento sanayi Sanayi Bölgesi'nde 16 bin 500 yüzde 90'ýný Türkiye'de üretiyoruz gibi ince tozlarýn çok yoðun metrekare kapalý alanda faaliyete ve ithalata sýcak bakmýyoruz. bulunduðu ortamlarda, tersaneler geçmiþ durumdayýz. Burada bir Konumuzla ilgili olarak Türkiye'ye gibi, deniz kenarýnda aþýrý yandan klasik kaynak makinelerini ithalatý yapýlan hemen her ürünü rutubetin ve aþýrý tuz üretirken, diðer yandan da üretmek üzere yoðun bir Ar-Ge yoðunlaþmasýnýn yaþandýðý tranzistörlü yeni nesil makineleri, faaliyetimiz mevcut. Manisa ortamlarda, makinelerimiz çok otomasyona yönelik özel Organize Sanayi Bölge'sindeki rahat çalýþýyor ve uzun yýllar projeleri, robotlar için tesislerimiz, dünyanýn en modern hizmet veriyor. Üstelik ithal baðlamalarý ve her boyda plasma tesisleri arasýnda. Teknolojik ve makinelere göre bakým giderleri ve laser CNC kesme tezgâhlarýný lojistik alt yapýmýz, personel de son derece düþük dedi. üretmeye baþladýk. Bu gün 100 kalitemiz deneyimli ve bilgili Türkiye'nin en kapsamlý kaynak kiþilik uzman kadromuzla, yönetimimiz yeni geliþtirdiðimiz tüketim malzemeleri üreticisi sanayicilerimize yapmakta bu ürünleri ekonomik olarak olduklarýný savunan Deðer Elöve, olduklarý kaynak kesme ve üretebilecek nitelikte diye Ar-Ge ve üretim bölümünün her otomasyon alanlarýndaki konuþtu. yýl yeni ürünler geliþtirerek yatýrýmlarýnda en iyi çözüm ortaðý Elöve, Türkiye'nin hemen her pazara sunduðunu aktardý. Biz olarak hizmet veriyoruz dedi. yerinde her türlü aðýr þartlarda Türkiye'nin ilk özlü tel Ürünlerin yüzde 90'ýný uzun süreler çalýþmaya uygun üreticisiyiz diyen Elöve ve Bu Türkiye'de üretiyoruz makineler ürettiklerini teknolojimiz sayesinde her Oerlikon ve Magma'nýn ürün söyleyerek, Biz 30 yýllýk makine analizdeki çeliðe uygun reçeteyi yelpazesinin çok geniþ olduðuna üreticisiyiz ve kullanýcýlarýmýzýn gerçekleþtirerek bir özlü tel iþaret eden Elöve, Son beþ yýldýr bizden ne beklediðini iyi biliyoruz yapabiliyoruz ve böylece kaynak ve kesme otomasyonu ve sürekli olarak da kendimizi sanayicimizin her ihtiyacýna yerli alanýnda Panasonic ve geliþtiriyoruz. Bizim bir cevabýmýz bulunuyor þeklinde Hypertherm ile iþbirliði yaparak, makinelerimizle, ortam ýsýsý konuþtu. bu alanda da, sanayicinin en gölgede 40 derece iken,24 saat 2 3

3 Doða Yürüyüþü BÝZDEN HABERLER Masa Tenisi Turnuvasý BÝZDEN HABERLER Oerlikon Fabrika ve Magma Mekatronik çalýþanlarý iþ streslerini doða yürüyüþüyle attýlar. Manisa Spil Daðýnda bulunan Ayvacýk Köyünde yaklaþýk 70 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen geziye Manisa Daðcýlýk Kulübünden dört profesyonel daðcý rehberlik etti. Ayvacýk Köyü' nde yapýlan güzel bir kahvaltýnýn ardýndan yürüyüþe baþlayan katýlýmcýlar muhteþem doða eþliðinde Paþa Ýni' ne vardýlar. Paþa Ýninde verilen kýsa bir molanýn ardýndan Sülüklü Göle doðru yürüyüþe devam eden katýlýmcýlar, Sülüklü Göl manzarasýný izlemek için verilen kýsa molanýn ardýndan Ayvacýk Köyüne döndüler. Yenen öðle yemeðinin ardýndan doða yürüyüþü sona erdi. Kimi zaman zorlu, kimi zaman yorucu çoðu zaman eðlenceli olan yürüyüþ parkurunu tamamlayan doða severler bir sonraki doða yürüyüþünde buluþmak üzere ayrýldýlar. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Ve mola.. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý 29 Nisan 2010 tarihinde yapýlan çekiliþin ardýndan Manisa ve Sefaköy'de Masa Tenisi turnuvasý baþladý. Çiftler ve tekler olarak iki grupta düzenlenen turnuvalardaki çekiþmeli maçlar heyecan yarattý. Haziran ayýnda oynanan final maçlarý ile sona eren turnuvada keyifli anlar hatýralara yerleþti. Maç sonrasý tüm katýlýmcýlara sertifikalarýnýn daðýtýldýðý törende ilk üçe yerleþen tek ve çiftli yarýþmacýlara kupalarý üst yönetim tarafýndan takdim edildi. Katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor dereceye giren arkadaþlarýmýzý tebrik ediyoruz. DERECELER; TEKLER (Manisa) : 1.Murat Dönmez 2.Tolga Olgun 3.Mehmet Þenol TEKLER (Ýstanbul) : 1.Zafer Kazankaya 2.Erkan Dolutaþ 3.Metin Güngör ÇÝFTLER : (Manisa) Paþa Ýni 1.Ali Koþaroðlu-Gürcan Baþaran 2.Nilgün Doðan- Göksel Gökbel 3.Mustafa Yararlý-Oðuz Aksüt 4 5

4 Futbol Turnuvasý BÝZDEN HABERLER Ahmet Burma Uðurlamasý BÝZDEN HABERLER Oerlikon Fabrika ve Magma Mekatronik Fabrikamýzdan 110 kiþinin 11 takým ile katýldýðý futbol turnuvasý 30 Haziran 2010 tarihinde Manisa'da baþladý. Oerlikon Fabrikamýzdan 7 takým, Magma Mekatronik Fabrikamýzdan 4 takýmýn katýldýðý turnuvada maçlar lig usulüne göre oynandý. Manisa Tevfik Lav Spor tesislerinde haftada 3 gün 2 maçýn yapýldýðý turnuvada toplam 24 maç gerçekleþtirildi. 30 Temmuz 2010 tarihinde Oerlikon Fabrika birincisi Supercito Spor ve Magma Mekatronik birincisi Real Magma takýmlarý arasýnda final maçý yapýldý. Maç sonrasýnda dereceye giren takým oyuncularýna kupa ve madalyalarý üst yönetimimiz tarafýndan takdim edildi. Turnuvaya katýlan çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor, dereceye giren takýmlarý birkez daha kutluyoruz. Oerlikon Fabrika Turnuva Sonuçlarý 1. Supercito Spor 2. Real Team FC 3. Gazaltý Ünitesi Magma Mekatronik Turnuva Sonuçlarý 1. Real Magma 2. Magma United 3. Sporting Magma Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Interlink Þirketler Briç Turnuvasý Magma Mekatronik bünyesinde çalýþan arkadaþýmýz Ahmet Burma, tarihinde vatani görevini gerçekleþtirmek üzere firmamýzdan ayrýldý. Çalýþma arkadaþlarýnýn hazýrladýðý neþeli geçen bir uðurlama ile görevine veda eden arkadaþýmýza hayýrlý teskereler diliyoruz. 13 sene önce Olimpiyat komitesi tarafýndan olimpiyat sporu olarak tescillenen briç oyunu Türkiye' de 1963 yýlýnda Briç federasyonuna baðlanmýþ ve bugün dünyada 100 milyon Türkiye' de 200 bin kiþi tarafýndan oynanmaktadýr. Ýnterlink firmasý tarafýndan organize edilen þirketler arasý briç turnuvasý, briç federasyonun destekleriyle 27 Mart 2010 tarihinde Grand Cevahir Hotel - Ýstanbul'da gerçekleþti. 54 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþen turnuvaya Oerlikon Kaynak Elektrodlarý ve San A.Þ., Ertan NACAROÐLU Fikret UYGUN ikilisi ile katýlmýþ ve zorlu ikililer arasýnda baþarýlý geçen maçlarýn sonucunda 2.lik kupasý almýþtýr. Kendilerini tebrik ediyor ve bu baþarýnýn haklý gururunu paylaþýyoruz. 6 7

5 BÝZDEN HABERLER MAGMA'nýn köfte ekmekli tanýtým günleri 32 ilde. BÝZDEN HABERLER Manisa'daki fabrikasýnda son teknoloji ile üretilip hem Türkiye'de hem Dünya'da yenilikçi, kesintisiz kaynak çözümleri sunan Magmaweld bu yýlda müþterisi ile buluþmak için 32 ilde tanýtým günlerine baþladý. Gelenekselleþen tanýtým günlerinin ilki bu yýl 4 Mayýs'ta Bursa'nýn tanýnmýþ yapý marketlerinden Tokgözler'de Ýzmir Yolu Sanayi Giriþi'nde gerçekleþtirildi. Magma, yine Anadolu'yu il il gezecek, kaynak ustalarýyla kaynaþacak. Kolay iletiþim kurulur, kolayca eriþilebilir bir marka olarak sýcak buluþmalarýn hedeflendiði bu tanýtým günlerinde, geçen yýllarda olduðu gibi köfte ekmek eþliðinde kaynak ustalarýnýn dertleri, istekleri dinlenecek, ustalarla kaynak teknolojisinde gelinen son nokta paylaþýlacak. Tanýtým günleri 4 Mayýs tarihinde Bursa'da baþladý, ardýndan Konya'da ilgi ile karþýlandý. Magmaweld markasýnýn simgesi olarak tasarlanan, yeni nesil kaynakçýyý temsil eden Memet'in çaðrýsý büyük ilgi gördü. Kaynak ustalarýnýn içinden biri olan Memet, meslektaþlarýný bu güne "Tanýþalým, kaynaþalým, ayný kaptan iki lokma yiyelim." diye çaðýrýyor. 8 Temmuz'da Trabzon'da tamamlanan ilk yarý tanýtým faaliyetlerinin 2. bölümü 21 Eylül'de Ankara'dan baþlayarak devam edecek. Gittiði yerlerde kaynak ustalarý tarafýndan yoðun ilgi gören MAGMA, yerel basýnla da sürekli temas halinde oldu. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Her zaman eðitime önem veren ve eðitim kurumlarýna destek olan MAGMA, Bartýn'da da bu desteðine devam etti. Bartýn Lütfullah Kocabaþoðlu Mesleki Eðitim Merkezi'nde gerçekleþtirilen eðitim faaliyetleri büyük ilgi gördü. Sn. Hacý Dolutaþ'ýn icra ettiði eðitim faaliyetleri sonrasýnda kaynak ustalarý bilgilerini paylaþtýlar ve uygulama yapma fýrsatý buldular. Uygulama yapan kaynak ustalarý arasýndan yapýlan çekiliþ sonucunda Sn. Orhan Kayýþoðlu'na Inverter kaynak makinesi hediye edildi. BURSA / TOKGÖZLER 4 Mayýs 2010 GAZÝANTEP/AS METAL TÝCARET 25 Mayýs 2010 GAZÝANTEP/OSMAN KÜLEKÇÝOÐULLARI 26 Mayýs 2010 ÞANLIURFA/DAÐYUTAN TÝCARET 27 Mayýs 2010 DÝYARBAKIR / SÝTE TÝCARET 28 Mayýs 2010 KONYA/BAÞAK TÝCARET 6-7 Mayýs 2010 DÝYARBAKIR/SÝTE TÝCARET 28 Mayýs 2010 ÇORUM / DALYAN MAKÝNE 22 Haziran

6 BÝZDEN HABERLER MAGMA'nýn köfte ekmekli tanýtým günleri 32 ilde. ISG Nedir? EÐÝTÝMLER Ýþ Saðlýðý Çalýþanlarýn saðlýklarýný; Sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalýþma koþullarýný ve üretim araçlarýný saðlýða uygun hale getirmek, çalýþanlarý zararlý etkilerden koruyarak, iþin ve çalýþanýn birbirine uyumunu saðlamak üzere yapýlan çalýþmalarý kapsar. BARTIN / LÜTFULLAH KOCABAÞOÐLU MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ 16 Haziran 2010 Ýþ Güvenliði Ýþyerlerinde; iþin yapýlmasý ile ilgili olarak oluþan tehlikelerden, saðlýða zarar verebilecek koþullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapýlan çalýþmalarý kapsar. SÝVAS / YALÇIN TÝCARET 24 Haziran 2010 TOKAT / ÞENTARLI MAKÝNE 23 Haziran 2010 Bir iþin yapýlmasý sýrasýnda bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülemeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur.bu tehlike ve riskler hem çalýþaný, hem üretimi ve üretim araçlarýný ve hem de çevreyi tehdit eder.ortaya çýktýðýnda da geri dönüþü olmayan sonuçlar doðurabilir. Ýþ kazalarýný önlemek, önleyemediðimiz kazalarda ise yaralanmayý engellemek elimizde. Güvenlik malzemelerimizi kullanalým, ailemiz için kendimizi koruyalým. Ben güvenlik malzemelerini kullanýyorum, kendimi koruyorum. Ya Sen? MALATYA / ÖZDEMÝR TÝCARET 29 Haziran 2010 SÝVAS / YALÇIN TÝCARET 24 Haziran 2010 ISG Eðitimleri Ramak Kaldý eðitimi Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýzda faaliyete geçen ramak kaldý sistemi ile ilgili çalýþanlarýna ramak kaldý eðitimi verildi. Tüm personelin katýldýðý eðitimlerde ramak kaldý prensipleri ve sistemin fabrikamýzda nasýl iþleyeceði anlatýldý. MERSÝN / SANTEK HIRDAVAT 1 Temmuz 2010 SAMSUN / YEÞÝLDAL HIRDAVAT 6 Temmuz 2010 Güvenli forklift kullanýmý eðitimi ÝSG uzmanýmýz Hasan Uðurlu Mayýs tarihlerinde arkadaþlarýmýza güvenli forklift kullanýmý eðitimi verdi. Taþýnan malzemelerin zarar görmesini ve iþ kazalarýný önlemek için yapýlan eðitimde arkadaþlarýmýzla forklift kullanýmýnda dikkat edilmesi gereken noktalar paylaþýldý. TRABZON / ORTADOÐU 8 Temmuz 2010 GÝRESUN / KÝMPAÞ TÝCARET 7 Temmuz 2010 Makine ve Tezgâhlarda Ýþ Güvenliði Kiþisel Koruyucu Donanýmlar ve Uygun Kullanma Yöntemleri Eðitimi Güvenlik malzemelerini kullanmanýn önemi, fabrikamýzda kullanýlan güvenlik malzemeleri ve bunlarýn nerelerde ve nasýl kullanýlacaklarýna dair bilgiler içeren eðitim, 11 Mayýs tarihinde ÝSG uzmanýmýz Hasan Uðurlu tarafýndan çeþitli vardiyalardaki çalýþma arkadaþlarýmýza farklý oturumlar halinde verildi

7 ISG Eðitimleri EÐÝTÝMLER Eðitimlerden Görüntüler EÐÝTÝMLER Makine Koruyucularý, Uyarý Ýþaretleri, El ve Parmak Korunmasý Eðitimi 16 Nisan tarihinde yapýlan eðitimlerde makinelerin üzerinde bulunan koruyucular, makine çevresinde rastladýðýmýz uyarý iþaretleri ve el ve parmaklarýmýzýn makinelerden zarar görmesini engellemek için uymamýz gereken kurallar anlatýldý. Ramak Kaldý Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýz da ramak kaldý sistemimiz faaliyete geçti. Ýþ Güvenliði Uzmanýmýz Hasan Uðurlu' nun verdiði eðitimlerin ardýndan faaliyete geçen sistem, ilgiyle karþýlandý. Ramak kaldý bildirimleri fabrikalarýmýzda çeþitli noktalara yerleþtirilen ramak kaldý standlarýnda bulunan Ramak Kaldý kartlarý doldurularak yapýlýyor. Kartlar her gün incelenip sisteme kaydediliyor. Belirli aralýklarla inceleme sonuçlarý, alýnan önlemler veya incelemelerin hangi aþamada olduðu panoda yayýnlanýyor. Ramak kaldý sistemi bütün fabrika çalýþanlarýnýn ortak katýlýmý ile yürüyen bir sistem. Çevresindeki kaza ihtimalleri ile ilgili uyarýda bulunmak, kendi ve arkadaþlarýnýn can saðlýðýný ve güvenliðini korumak açýsýndan her bir bireyin sorumluluðu. Ýþte bu yüzden ramak kaldý sistemimizin sloganý Aman dikkat! ve Sen de sorumlusun olarak belirlendi. Tüm arkadaþlarýmýzýn içten katýlýmlarýný bekliyoruz. Ramak Kaldý Eðitimi Ramak Kaldý Eðitimi Ramak Kaldý Nedir? Kaza Habercileri Kaza, yaralanma, üretim kaybý veya hasara yol açmayan, þans eseri kötü sonuçlanmamýþ istenmeyen olay ve zararsýz atlatýlmýþ tehlikelere ramak kaldý denir. Ramak kaldý olaylarý olasý iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn habercilerindendir. Bu sebeple gelecekte yaþanabilecek iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi açýsýndan önemli bir kaynaktýr.? Ýdeal olmayan çalýþmalar,? Operasyonel adýmlardaki aksaklýklar,? Kabul edilebilir sapma limiti dýþýndaki çalýþmalar,? Emniyetsiz koþullar,? Emniyetsiz davranýþlar,? Emniyetsiz ekipman,? Emniyetli çalýþmaya dirençli ortamlar, Ramak Kaldý eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi 12 13

8 EÐÝTÝMLER Operatör Eðitimi - Bakým Arýza Formu Giriþi Titreþim Analizi Eðitimi EÐÝTÝMLER Ýnkjet Printer Domino A200+ Operatör Eðitimi Yazýlý olarak yapýlan makine arýzalarýnýn bildirilmesinin yeni bir düzenleme ile telefon veya doðrudan üretim alanýna konmuþ olan 3 adet bilgisayar kullanýlarak online yapýlmasýna geçildi. Bu sistemi tanýtmak amaçlý eðitim 24 ve 25 Mayýs 2010 tarihlerinde yapýldý. Eðitim Teknik Destek Þefimiz Nazmi Çavuþ tarafýndan verildi. Yazýlý olarak yapýlan makine arýzalarýnýn bildirilmesi, yeni bir düzenleme ile üretim alanýna konulan bilgisayarlar ile yapýlmaya baþlandý. Satýn aldýðýmýz Titreþim Tarama Cihazý-Prüfteckhnik VIBSCANNER VIB 5.400'ün kullanýmýyla ilgili çalýþanlarýmýza eðitim 3-4 Mart tarihinde düzenlendi. Marmatek Mühendislik Bakým ve Enerji Grubu'ndan Satýþ ve Uygulama Mühendisi Mehmet Yýldýrým tarafýndan verilen eðitimde; Titreþim nedir?, Titreþim analizinde kullanýlan terimler, Titreþim analizi ile hangi arýzalar yakalanabilir?, Cihaz kullanýmýnýn gösterilmesi konularý iþlendi. Toplantý Yönetimi Eðitimi Þirketimizde düzenlenen toplantýlardan üretken sonuçlar elde etmek ve toplantýlarýn etkinliðini arttýrmak amacýyla Mayýs ayýnda ÝK Direktörümüz Mehmet Bolel ve ÝK Þefimiz Hediye Çýrakoðlu tarafýndan Toplantý Yönetimi eðitimi düzenlendi. Toplantý yönetiminin adýmlarý, toplantýya katýlanlarýn ve özellikle moderatörlerin görevleri üzerinde durulan eðitimde, portalda yer alan toplantý alanlarýnýn kullanýmý anlatýldý. MAGMAWELD elektrodlarýn yeni imajý Yeni nesil ustalara, Memet kutusuna üretim no yazdýrma amacýyla iki adet Endüstriyel Inkjet printer Domino A200+ yazýcýsý alýndý. Yazýcýlarýn kullanýmý ile ilgili eðitim 11 Mayýs tarihinde 12 kiþinin katýlýmýyla Sayýn Ýsmail Þentürk tarafýndan gerçekleþtirildi

9 EÐÝTÝMLER Nasýl Öðretmeli? Eðitimcinin Eðitimi Mart 2010 tarihlerinde Nasýl Öðretmeli? eðitimi gerçekleþtirildi. MESS Eðitim Vakfý' ndan Perihan Yýlmazer ve Dilek Uysaler'in verdiði eðitime Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýzdan 16 kiþi katýldý. Eðitimde Sistem Yaklaþýmý, Öðrenme Alanlarý (Biliþsel, Duyuþsal, Devinimsel) ve Öðretim Yöntemleri üzerinde duruldu. Steelfab Sharjah/Bae (11-14 Ocak 2010) WIRE&TUBE 2010 (12-16 Nisan 2010) FUARLAR Dubai bayiimiz Nasco firmasýnýn da bize destek verdiði fuarda MAGMAWELD markalý kaynak malzemelerimiz, kaynak makilerimiz ve kesme tezgahýmýzýn sergilendiði standýmýzý Birleþik Arap Emirlikleri'nin yanýnda Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi çevre körfez ülkelerinden de birçok ziyaretçi ziyaret etti. Fuar esnasýnda edinilen kontaklar ve mevcut müþterilerle 2010 yýlýnda bu bölgedeki pazar payýmýzýn arttýrýlmasý hedefliyoruz. Nasýl Öðretmeli eðitimini alan eðitimci adaylarýný geliþtirmek amacýyla Nisan tarihlerinde Eðitimcinin Eðitimi eðitimi düzenlendi. Yetiþkin Eðitiminin Özellikleri, Eðitici Liderlik Uygulamalarý, Ýþbaþý Eðitiminin Üstünlükleri, Eðitimde Soru Sorma, Eðitimde Geribildirim, Eðitimde Motivasyon, Eðitici Lider Olarak Sorun Çözmede Empatik Yaklaþým, Eðitimde Ölçme- Deðerlendirme gibi konular ele alýndý. Eðitim sonunda katýlýmcýlar almýþ olduklarý eðitimi pekiþtirmek amacýyla eðitimler hazýrlayarak katýlýmcýlarla paylaþtýlar. DÜSSELDORF WIRE&TUBE 2010 FUAR ÝZLENÝMLERÝ Deðerli arkadaþlar, makine ve teçhizatýn olduðumuz yatýrýmlar ve tel Düsseldorf/Almanya'da her yerinde görülmesi ve çekme konusunda yapmýþ iki senede bir düzenlenen, deðerlendirilmesi yönünden olduðumuz uygulamalar sektörünün dünyadaki en son derece fayda firmamýzý dünyanýn etkin önemli ve büyük fuarý olan gördüðümüz bir fuar üreticilerinden biri konuma Wire&Tube fuarý 2010 Wire&Tube. Bu fuarda getirmiþtir. Daha önceki yýlýnda Nisan tarihleri gördüðümüz yenilikleri ve fuarlarda sadece üretim arasýnda gerçekleþti. iyileþtirmeleri iþletmemize makine ve teçhizatlarýna Biz de firma olarak bu fuarý katma deðer getirecek ve bakarken ve vaktimizin Genel Müdürümüz ile þirket imkanlarýný en neredeyse tamamýný bu Üretim ve Teknik Hizmetler optimum þekilde kullanarak konulara ayýrmýþken bu Direktörlüklerinin deðiþik hayata geçiriyoruz. fuarda hatasýz, kaliteli ve yönetim kademelerinden Dolayýsýyla bu fuar her 2 daha hýzlý ürün çýkarmak arkadaþlarýmýzla ziyaret senede bir yeni bir adýna ölçme ve ettik. heyecanla beklediðimiz, deðerlendirme sistemleri Fuardan beklentilerimiz her seferinde ayrý bir üzerine yoðunlaþtýk. Bu da hem teknolojik yenilikleri konuya odaklandýðýmýz ve bizim üst noktada takip etmek, hem sektörün mühendislik manasýnda da olduðumuzun göstergesidir. yönlenmelerini izlemek, bize son derece katký Bu çýtanýn her zaman daha hem de yeni hizmet ve mal saðlayan bir etkinlik. yukarý taþýnacaðý düþüncesi tedarikçileri ile tanýþmak Her fuar bizim hem þahsen ile tüm mesai olarak özetlenebilir. hem de firma olarak kendi arkadaþlarýma iþlerinde Mühendislik Hizmetleri durumumuzu test etmemizi baþarýlar, saðlýk ve Yönetimi olarak hem ve kendimizi geliþtirmeyi mutluluk dilerim. yatýrým planýmýz kapsamýna saðlamaktadýr. Saygýlarýmla. aldýðýmýz, hem de Memnuniyetle önümüzdeki senelerde söyleyebilirim ki geçmiþ Cem KÝTER almayý düþündüðümüz yýllardan bugüne yapmýþ Mühendislik Hizmetleri Yöneticisi Dünyanýn önde gelen tel, kablo ve boru üreticilerinin buluþtuðu Wire&Tube 2010 bu yýl Düsseldorf'ta düzenlendi. Dünya çapýnda 100'ü aþkýn ülkeden 69,200 profesyonelin ziyaret ettiði fuarda, katýlýmcýlar sektördeki yenilikler ve teknolojik geliþmeler hakkýnda fikir alýþveriþi yapma fýrsatý buldu. Üretim Direktörlüðümüz tarafýndan ziyaretçi olarak temsil edildiðimiz fuarda, yöneticilerimiz gerekli incelemeleri yaparak meslekdaþlarýyla bilgi alýþveriþinde bulundular. Organizasyon sonrasý tüm katýlýmcýlara ve ziyaretçilere gönderilen reklam ve tanýtýmlarda kullanýlan görsellerde Üretim Direktörlüðümüze de yer verildi

10 FUARLAR SIMA 2010 SURÝYE Mayýs 2010 AÝLE-ÇOCUK ÝLÝÞKÝLERÝ GÜNCEL Türkiye ve Suriye arasýnda son yýllarda geliþen iliþkiler neticesinde Türk mallarý için çok cazip bir pazar haline gelen Suriye'de, bayiimiz ALMAHER CO. firmasý ile birlikte SIMA 2010 fuarýna katýldýk. Fuarda MAGMAWELD markalý ürünlerimizin tanýtýmý baþarýyla gerçekleþtirildi. ROMANYA TANITIM GÜNLERÝ 2-6 Mayýs 2010 Romanya bayiimiz DYNALOG firmasýnýn alt bayileri için MAGMAWELD tanýtým günleri düzenlendi. Bölgeden çeþitli firmalarýn katýlýmý ile gerçekleþen tanýtým günlerinde, katýlýmcýlarýn iþletmelerinde yaptýklarý kaynaklar ile ilgili demolar yapýldý. MAGMAWELD ürünlerinden numuneler daðýtýldý. Kaynak makinelerimiz ile uygulama yapmalarý saðlandý. Çocuk geliþiminde baba faktörü Baba-çocuk iliþkisinin niteliði çok önemlidir. Baba, yaratmak istediði otorite ve disiplini, korkutarak oluþturursa, çocuk da dýþ dünyayý korkutucu olarak görebilir. Baba, erkek çocuk için model, kýz çocuk için ise karþý cinsin temsilcisidir. Anne ve babanýn çocuðun eðitimindeki yeri birbirini tamamlar ve destekler niteliðindedir. Baba, genellikle disiplini saðlayan, anne ise aileyi bir arada tutan kiþi olarak görülür. Anne, kýz çocuk için model, erkek çocuk için karþý cinsin temsilcisidir. Babalýk rolü, týpký annelik gibi Daha iyi bir baba olmak için çocuða sahip olmayý istemekle baþlar. Baba adayýnýn, çocuðuyla Çocuðunuzun geliþimini anne Gününün Antik Roma'da bile olan ilk iletiþimi annenin hamilelik karnýndan itibaren takip edin. kutlandýðýný belirtiyor. Bazý döneminde eþine yardýmcý olmasýyla araþtýrmacýlar tarih belirtmezken baþlar. Özellikle günümüzün Çocuðunuz üzerinde korkuya dayalý Babalar Gününün Batý Virginia'da getirdiði koþullar babanýn çocuðun bir disiplin uygulamayýn. Sizinle ortaya çýktýðýný savunuyor. Batý eðitimindeki yerini geniþletmiþtir. rahat ve açýk bir iliþki kurabilmesi Virginia'da yaþayan John Dowdy'nin Çalýþan anne sayýsýnýn artmasýyla için ona fýrsat verin. Tam tersi annesi öldükten sonra onun yerini babanýn aldýðý sorumluluklar da olarak tamamen disiplinsiz, kuralsýz alan babasý için böyle bir gün artmýþtýr. ve kontrolsüz bir disiplinin de çocuk kutlanmasýný istediði söyleniyor. üzerindeki olumsuz etkilerini göz Annesinin ardýndan hayatýný Bazý teorisyenler, annenin bebekle ardý etmeyin. çocuklarýna adayan babasý William olan iliþkisinin bebeðin daha sonraki Smart'a özel bir gün armaðan etmek kiþiliðini ve sosyal iliþkilerini büyük Annelerin yaptýðý gibi sizler de amacýyla bu fikri ortaya attýðýný ölçüde biçimlendirdiðini savunurlar. çocuðunuza onu her koþulda belirtiyor. Diðer yandan da babanýn iki yaþ sevdiðinizi belirtin. Dodd, anneler günü kutlanýrken evresinden sonraki aþamalarýnda babalar gününün olmayýþýný büyük etkili olduðu belirtilmiþtir. Yapýlan Çocuðunuzun zihinsel ve cinsel bir haksýzlýk olarak nitelendirmiþ. çalýþmalarda baba-çocuk iliþkisinin; geliþimi için sizin de anne-çocuk Hemen babasýnýn doðum günü olan zeká, psiko-seksüel ve kiþilik iliþkisinin içinde olmanýz gerektiðini 5 Haziran'ýn babalar günü ilan geliþimini etkilediði görülmektedir. unutmayýn. edilmesi için çalýþmalara baþlamýþ. Ýlk iki yýldan sonra artýk çocuk anne Ama bu çalýþmalar bir sonraki yýlýn ve babaya eþit mesafededir. Baba, Çocuðunuza verdiðiniz her sözü 19 Mayýs'ýna kadar sürmüþ. çocuk için dýþ dünyanýn ilk tutmaya çalýþýn, tutamayacaðýnýz Babalar Günü ilk kez 19 Haziran temsilcisidir. Bu sebeple baba-çocuk sözleri vermeyin. 1910'da Washington'un Spokane iliþkisinin ilk adýmlarýnýn atýldýðý bu þehrinde kutlanmýþ. Daha sonra dönemde ayný zamanda çocuðun dýþ Çocuðunuzun ve sizin ortak diðer eyaletlere yayýlmýþ. Ancak dünyayla ilgili düþüncelerinin de ilk sevdiðiniz bir aktivite edinin. Babalar Günü resmi olarak 1924 adýmlarý atýlmýþ olur. Bu baðlamda yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri olumlu baba-çocuk iliþkisi, çocuðun Çocuðunuzun fikirlerini dinleyin, Baþkaný Calvin Coolidge'in dýþ dünyaya daha güvenle onunla paylaþýn. desteðiyle kutlandý yýlýnda ise bakabilmesini saðlar. Buna paralel o dönemin baþkaný Lyndon Johnson, olarak çocuðun kendi kafasýnda Feriha Dildar ÞENKAYA her yýl haziran ayýnýn üçüncü yarattýðý baba imgesi de çocuðun Uzman Pedagog pazarýnýn Babalar günü olarak ileride dünyaya yaklaþýmýnýn kutlanacaðýný açýklayan bir bildiri temellerini oluþturur. 'den alýntýdýr. yayýmladý. Katoliklerin Babalar Günü'ne Erkek çocuklar erkeksi gücü, Babalar gününün tarihçesi getirdikleri yorum ise diðerlerinden mücadeleyi, rekabeti, yenme ve Babalar Günü, Türkiye de dâhil çok farklý. Onlar bu kutlamayý dini yenilmeyi baba ile deneyimler. olmak üzere pek çok ülkede her yýl açýdan ele alýp Peygamberleri Ayrýca erkek çocuk beþ yaþýndan Haziran ayýnýn 3. Pazar günü Hazreti Ýsa'nýn babasý anýsýna, Mart sonra kendi cinselliðini fark etmeye kutlanan özel bir gündür. ayýnýn 19'unu St. Joseph Günü adý baþlayýnca babayý taklit etmeye, Anneler Günü kadar eski olmasa da altýnda babalarýna armaðan onun gibi olmaya çalýþýr. Kýzlar ise Babalar Gününün de bir geçmiþi ediyorlar. erkek dünyasýna ait ilk yatýrýmlarýný vardir. Bazý tarihçiler, Babalar Tr.wikipedia.org'dan alýntýdýr. babalarý sayesinde oluþtururlar

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı