kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kaynakça BÝZDEN BÝRÝ SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 Selçuk TUÐCU"

Transkript

1 kaynakça BÝZDEN BÝRÝ Selçuk TUÐCU Merhaba Deðerli Arkadaþlarým, Oerlikon'a transfer olduk. gördüðümü... söylememe 3 Mayýs 1978 Tarihinde askerliðim Bu yýllar içindeki bir anýmý sizlerle kalmadan bir baðrýþma ve dönüþü þu an faal olmayan paylaþmak isterim. koþuþturma HALKALI KAYNAK Fabrikamýzýn üstü bürolar, altý ise Allah'tan fýrýn epeyce soðuktu ve ELEKTRODLARI'nda iþe baþladým. imalat, ambalaj v.s. idi yýlý tam zamanýnda yetiþilmiþti. Zeki Halkalý, o zamanlar yaklaþýk 175- aralýk ayýnda karlý çok soðuk haþlanmaktan kurtulmuþtu ama 200 kiþi çalýþtýran grubun önemli birgün. Zeki adýndaki iþçi yüzünün hali ifade edemem. þirketlerinden biriydi. temsilcisi ve ambalajda çalýþan 1984 yýlýnda rahmetle andýðým çok sempatik ve espirili bir Bir dünya firmasýnda 33. yýla Muhasebe Müdürümüz Þahabettin arkadaþýmýzla yemek dönüþü girmenin gururu içinde; Baþta Ünver'ýn vefatý dolayýsýyla bizler ofise giderken, O' da Sayýn Tayyar Zaimoðlu olmak muhasebe bölümümüz Oerlikon'la üþüdüm diye ýsýnmak için kapýsý üzere, tüm yöneticilerime ve birlikte Karaköy'e Perþembe açýk olan konteyner fýrýnýn içine çalýþmýþ olduðum tüm mesai Pazarýndaki Genel Müdürlük girer. Fýrýnlardan sorumlu kiþi arkadaþlarýma sevgi, saygý ve binasýnda Helios'un Muhasebe fýrýnýn içine bakmadan kapýyý þükranlarýmý sunarým. Müdürü Sayýn Yüksel Þimþek kapatýr..mesai baþlar, Zeki idaresinde çalýþmaya baþladýk. Þu ortada yok.bana telefon geldi SELÇUK TUÐCU anki Müdürüm Þakir Sezer'le de Zeki en son seninleymiþ nereye burada tanýþmýþ oldum gitmiþ olabilir?" Bende "Isýnmak yýlýnda birkaç arkadaþýmla birlikte için fýrýnýn kapýsýnda KURUM ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM BÜLTENÝ Sayý: 6 Aðustos 2010 SEVÝNÇLERÝMÝZ / ÜZÜNTÜLERÝMÝZ EVLENEN; Oðuz Puslu, Halil Ulutaþ, Fatih Arslan, Özgür Kocabaþ, Özlem Yýldýz, Fatih Kuramaz, Zeki Çetin, Okan Gedik, Sevim Þayan, Ümit Can a ömür boyu mutluluklar dileriz. ÇOCUKLARI OLAN ; Samet Atbiner (Erkek), Murat Cücü (Erkek), Süleyman Tohum (Erkek), Halil Türk (Erkek), Mustafa Yararlý (Kýz), Aziz Baðcý (Erkek), Galip Bayrak (Kýz), Ali Osman Þevik (Kýz), Doðan Altýnkýran (Kýz), Mehmet Girginoðlu (Erkek), Tuncay Karaman (Erkek), Nuri Dirikli (Erkek), Habip Güney (Erkek), Ahmet Baðcý (Kýz)'nýn kendilerine ve bebeklerine saðlýklý, uzun ömürler dileriz. YAKINLARINI KAYBEDEN; Ýsmet Güzel, Saadettin Camcý, Cevdet Uluaðaç, Elif Ertan, Seçkin Akýncý babalarýný kaybetmiþtir. Onlara baþsaðlýðý ve kaybettiklerine Allah tan rahmet dileriz. ARAMIZA KATILAN; Tolga Olgun, Onur Oðuz, Ferit Kasapoðullarý, Mehmet Yavuz Sütçü, Mehmet Karakaþ, Sevim Sayan, Khalid A. Jraid, Okan Ustaoðlu, Mustafa Özmen, Rukiye Iþýn, Demir Ali Avcý, Ömür Akça, Fusun Demirhan, Bilge Kahveciler, Filiz Örsan, Murat Þanlý, Yusuf Seart, Þahin Taþar, Taner Görgülü, Turgay Ýmir, Abdullah Baþak, Muhittin Uykusuz, Tuncay Kayrak, Bilal Kara, Þafak Aracý, Mustafa Demirci, Emre Akkan, Barýþ Öztürk, Murat Güler e hoþgeldiniz diyoruz. Ýmtiyaz Sahibi : Oerlikon Kaynak Elektrodlarý ve Sanayi A.Þ. Adýna Deðer ELÖVE Yayýn Sorumlusu : Mehmet BOLEL Editör: Hediye ÇIRAKOÐLU Grafik-Tasarým-Mizanpaj : Nermin ERGÜLER Bu dergide yayýnlanan yazýlar kýsmen veya tamamen izin almadan ve kaynak gösterilmeden kullanýlamaz. Baský : Renk Ajans ( ) OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAYÝ A.Þ.

2 KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ KAYNAK TEKNOLOJÝSÝ 6 Temmuz 2010 Dünya Gazetesinda Yayýnlanan Yazý Deðer Elöve Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Oerlikon, yüksek teknolojiye ve otomasyona yatýrým yapýyor. Yeni teknolojileri kaynak makinelerine adapte etmek amacýyla kurduklarý Magma Mekatronik Sanayi'nin, bu yýlýn baþýnda Manisa OSB'de faaliyete geçtiðini belirten Oerlikon Genel Müdürü Deðer Elöve, ithalatý yapýlan hemen her ürünü üretmek üzere yoðun bir Ar-Ge faaliyetlerinin olduðunu söyledi. Endüstrinin temel ihtiyacý olan kaynak elektrodu ve makinelerini üreterek sektörde faaliyetlerini sürdüren Oerlikon, tüm makinelerini kendi adýna tescilli Magmaweld markasý ile üretiyor.2009 yýlýnda her sektör gibi kaynak sektörünün de küçüldüðünü vurgulayan Oerlikon Genel Müdürü Deðer Elöve, krizden çýkýþýn çaresini teknolojik ürünlerde ve marka yatýrýmýnda aradýklarýný söyledi yýlýna, geçen yýla oranla daha iyi baþladýklarýný ancak büyümenin oldukça sýnýrlý kaldýðýný kaydeden Elöve, Ben önümüzdeki 1-2 yýlý dalgalý ama ortalamayý yukarý doðru görüyorum yýlýnda bizim ihracat rakamlarýmýzda bir düþüþ olmadý.2010 yýlýnda da ihracatýmýz ayný seviyede devam ediyor. Son aylarda Euro'nun dolar karþýsýnda yaklaþýk yüzde 20 deðer yitirmesine baðlý olarak Avrupa'ya mal satmakta oldukça zorlanmaya baþladýk, hammadde maliyetlerimizin dolara endeksli olmasý sebebiyle rekabet gücümüzü bir hayli yitirdik dedi. Þu anda tek ümitlerinin yerli filmaþin üreticilerinin fiyatlarýný Avrupa üreticilerinden biraz daha aþaðýda tutabilmesi olduðuna dikkat çeken Elöve, Bu durum elbette kar marjlarýnýn çok düþük olduðu 'commodity' mallar için geçerli. Katma deðeri daha yüksek olan, daha teknolojik ürünlere yönelmek, markaya yatýrým yapmak sanýrým tek çýkýþ yolumuz. Örneðin biz bir yandan Magmaweld markamýzýn bilinirliðini arttýrýrken, bir yandan da yüksek teknolojik makineler ve otomasyon sistemleri üretimine yatýrým yapýyoruz diye konuþtu. Magmaweld markasýný 2005'te yarattýklarýný ve hem iç pazarda hem de dýþ pazarda kullandýklarýný söyleyen Elöve, Bir yandan son yýllarda artan talep, diðer taraftan geliþen teknolojileri kaynak makinelerine adapte etme arzumuz, bizi yeni bir fabrika yapmaya itti. Magma Mekatronik Sanayi'yi kurduk ve bu yýlýn baþýndan güvenilir çözüm ortaðý olmayý hiç durmadan, nominal akýmda itibaren de Manisa Organize hedefliyoruz. Ürünlerimizin en az kaynak yapýlabilir. Çimento sanayi Sanayi Bölgesi'nde 16 bin 500 yüzde 90'ýný Türkiye'de üretiyoruz gibi ince tozlarýn çok yoðun metrekare kapalý alanda faaliyete ve ithalata sýcak bakmýyoruz. bulunduðu ortamlarda, tersaneler geçmiþ durumdayýz. Burada bir Konumuzla ilgili olarak Türkiye'ye gibi, deniz kenarýnda aþýrý yandan klasik kaynak makinelerini ithalatý yapýlan hemen her ürünü rutubetin ve aþýrý tuz üretirken, diðer yandan da üretmek üzere yoðun bir Ar-Ge yoðunlaþmasýnýn yaþandýðý tranzistörlü yeni nesil makineleri, faaliyetimiz mevcut. Manisa ortamlarda, makinelerimiz çok otomasyona yönelik özel Organize Sanayi Bölge'sindeki rahat çalýþýyor ve uzun yýllar projeleri, robotlar için tesislerimiz, dünyanýn en modern hizmet veriyor. Üstelik ithal baðlamalarý ve her boyda plasma tesisleri arasýnda. Teknolojik ve makinelere göre bakým giderleri ve laser CNC kesme tezgâhlarýný lojistik alt yapýmýz, personel de son derece düþük dedi. üretmeye baþladýk. Bu gün 100 kalitemiz deneyimli ve bilgili Türkiye'nin en kapsamlý kaynak kiþilik uzman kadromuzla, yönetimimiz yeni geliþtirdiðimiz tüketim malzemeleri üreticisi sanayicilerimize yapmakta bu ürünleri ekonomik olarak olduklarýný savunan Deðer Elöve, olduklarý kaynak kesme ve üretebilecek nitelikte diye Ar-Ge ve üretim bölümünün her otomasyon alanlarýndaki konuþtu. yýl yeni ürünler geliþtirerek yatýrýmlarýnda en iyi çözüm ortaðý Elöve, Türkiye'nin hemen her pazara sunduðunu aktardý. Biz olarak hizmet veriyoruz dedi. yerinde her türlü aðýr þartlarda Türkiye'nin ilk özlü tel Ürünlerin yüzde 90'ýný uzun süreler çalýþmaya uygun üreticisiyiz diyen Elöve ve Bu Türkiye'de üretiyoruz makineler ürettiklerini teknolojimiz sayesinde her Oerlikon ve Magma'nýn ürün söyleyerek, Biz 30 yýllýk makine analizdeki çeliðe uygun reçeteyi yelpazesinin çok geniþ olduðuna üreticisiyiz ve kullanýcýlarýmýzýn gerçekleþtirerek bir özlü tel iþaret eden Elöve, Son beþ yýldýr bizden ne beklediðini iyi biliyoruz yapabiliyoruz ve böylece kaynak ve kesme otomasyonu ve sürekli olarak da kendimizi sanayicimizin her ihtiyacýna yerli alanýnda Panasonic ve geliþtiriyoruz. Bizim bir cevabýmýz bulunuyor þeklinde Hypertherm ile iþbirliði yaparak, makinelerimizle, ortam ýsýsý konuþtu. bu alanda da, sanayicinin en gölgede 40 derece iken,24 saat 2 3

3 Doða Yürüyüþü BÝZDEN HABERLER Masa Tenisi Turnuvasý BÝZDEN HABERLER Oerlikon Fabrika ve Magma Mekatronik çalýþanlarý iþ streslerini doða yürüyüþüyle attýlar. Manisa Spil Daðýnda bulunan Ayvacýk Köyünde yaklaþýk 70 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen geziye Manisa Daðcýlýk Kulübünden dört profesyonel daðcý rehberlik etti. Ayvacýk Köyü' nde yapýlan güzel bir kahvaltýnýn ardýndan yürüyüþe baþlayan katýlýmcýlar muhteþem doða eþliðinde Paþa Ýni' ne vardýlar. Paþa Ýninde verilen kýsa bir molanýn ardýndan Sülüklü Göle doðru yürüyüþe devam eden katýlýmcýlar, Sülüklü Göl manzarasýný izlemek için verilen kýsa molanýn ardýndan Ayvacýk Köyüne döndüler. Yenen öðle yemeðinin ardýndan doða yürüyüþü sona erdi. Kimi zaman zorlu, kimi zaman yorucu çoðu zaman eðlenceli olan yürüyüþ parkurunu tamamlayan doða severler bir sonraki doða yürüyüþünde buluþmak üzere ayrýldýlar. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Ve mola.. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý 29 Nisan 2010 tarihinde yapýlan çekiliþin ardýndan Manisa ve Sefaköy'de Masa Tenisi turnuvasý baþladý. Çiftler ve tekler olarak iki grupta düzenlenen turnuvalardaki çekiþmeli maçlar heyecan yarattý. Haziran ayýnda oynanan final maçlarý ile sona eren turnuvada keyifli anlar hatýralara yerleþti. Maç sonrasý tüm katýlýmcýlara sertifikalarýnýn daðýtýldýðý törende ilk üçe yerleþen tek ve çiftli yarýþmacýlara kupalarý üst yönetim tarafýndan takdim edildi. Katýlan tüm arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor dereceye giren arkadaþlarýmýzý tebrik ediyoruz. DERECELER; TEKLER (Manisa) : 1.Murat Dönmez 2.Tolga Olgun 3.Mehmet Þenol TEKLER (Ýstanbul) : 1.Zafer Kazankaya 2.Erkan Dolutaþ 3.Metin Güngör ÇÝFTLER : (Manisa) Paþa Ýni 1.Ali Koþaroðlu-Gürcan Baþaran 2.Nilgün Doðan- Göksel Gökbel 3.Mustafa Yararlý-Oðuz Aksüt 4 5

4 Futbol Turnuvasý BÝZDEN HABERLER Ahmet Burma Uðurlamasý BÝZDEN HABERLER Oerlikon Fabrika ve Magma Mekatronik Fabrikamýzdan 110 kiþinin 11 takým ile katýldýðý futbol turnuvasý 30 Haziran 2010 tarihinde Manisa'da baþladý. Oerlikon Fabrikamýzdan 7 takým, Magma Mekatronik Fabrikamýzdan 4 takýmýn katýldýðý turnuvada maçlar lig usulüne göre oynandý. Manisa Tevfik Lav Spor tesislerinde haftada 3 gün 2 maçýn yapýldýðý turnuvada toplam 24 maç gerçekleþtirildi. 30 Temmuz 2010 tarihinde Oerlikon Fabrika birincisi Supercito Spor ve Magma Mekatronik birincisi Real Magma takýmlarý arasýnda final maçý yapýldý. Maç sonrasýnda dereceye giren takým oyuncularýna kupa ve madalyalarý üst yönetimimiz tarafýndan takdim edildi. Turnuvaya katýlan çalýþma arkadaþlarýmýza teþekkür ediyor, dereceye giren takýmlarý birkez daha kutluyoruz. Oerlikon Fabrika Turnuva Sonuçlarý 1. Supercito Spor 2. Real Team FC 3. Gazaltý Ünitesi Magma Mekatronik Turnuva Sonuçlarý 1. Real Magma 2. Magma United 3. Sporting Magma Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Interlink Þirketler Briç Turnuvasý Magma Mekatronik bünyesinde çalýþan arkadaþýmýz Ahmet Burma, tarihinde vatani görevini gerçekleþtirmek üzere firmamýzdan ayrýldý. Çalýþma arkadaþlarýnýn hazýrladýðý neþeli geçen bir uðurlama ile görevine veda eden arkadaþýmýza hayýrlý teskereler diliyoruz. 13 sene önce Olimpiyat komitesi tarafýndan olimpiyat sporu olarak tescillenen briç oyunu Türkiye' de 1963 yýlýnda Briç federasyonuna baðlanmýþ ve bugün dünyada 100 milyon Türkiye' de 200 bin kiþi tarafýndan oynanmaktadýr. Ýnterlink firmasý tarafýndan organize edilen þirketler arasý briç turnuvasý, briç federasyonun destekleriyle 27 Mart 2010 tarihinde Grand Cevahir Hotel - Ýstanbul'da gerçekleþti. 54 firmanýn katýlýmýyla gerçekleþen turnuvaya Oerlikon Kaynak Elektrodlarý ve San A.Þ., Ertan NACAROÐLU Fikret UYGUN ikilisi ile katýlmýþ ve zorlu ikililer arasýnda baþarýlý geçen maçlarýn sonucunda 2.lik kupasý almýþtýr. Kendilerini tebrik ediyor ve bu baþarýnýn haklý gururunu paylaþýyoruz. 6 7

5 BÝZDEN HABERLER MAGMA'nýn köfte ekmekli tanýtým günleri 32 ilde. BÝZDEN HABERLER Manisa'daki fabrikasýnda son teknoloji ile üretilip hem Türkiye'de hem Dünya'da yenilikçi, kesintisiz kaynak çözümleri sunan Magmaweld bu yýlda müþterisi ile buluþmak için 32 ilde tanýtým günlerine baþladý. Gelenekselleþen tanýtým günlerinin ilki bu yýl 4 Mayýs'ta Bursa'nýn tanýnmýþ yapý marketlerinden Tokgözler'de Ýzmir Yolu Sanayi Giriþi'nde gerçekleþtirildi. Magma, yine Anadolu'yu il il gezecek, kaynak ustalarýyla kaynaþacak. Kolay iletiþim kurulur, kolayca eriþilebilir bir marka olarak sýcak buluþmalarýn hedeflendiði bu tanýtým günlerinde, geçen yýllarda olduðu gibi köfte ekmek eþliðinde kaynak ustalarýnýn dertleri, istekleri dinlenecek, ustalarla kaynak teknolojisinde gelinen son nokta paylaþýlacak. Tanýtým günleri 4 Mayýs tarihinde Bursa'da baþladý, ardýndan Konya'da ilgi ile karþýlandý. Magmaweld markasýnýn simgesi olarak tasarlanan, yeni nesil kaynakçýyý temsil eden Memet'in çaðrýsý büyük ilgi gördü. Kaynak ustalarýnýn içinden biri olan Memet, meslektaþlarýný bu güne "Tanýþalým, kaynaþalým, ayný kaptan iki lokma yiyelim." diye çaðýrýyor. 8 Temmuz'da Trabzon'da tamamlanan ilk yarý tanýtým faaliyetlerinin 2. bölümü 21 Eylül'de Ankara'dan baþlayarak devam edecek. Gittiði yerlerde kaynak ustalarý tarafýndan yoðun ilgi gören MAGMA, yerel basýnla da sürekli temas halinde oldu. Yürüyüþ öncesi yapýlan kahvaltý Her zaman eðitime önem veren ve eðitim kurumlarýna destek olan MAGMA, Bartýn'da da bu desteðine devam etti. Bartýn Lütfullah Kocabaþoðlu Mesleki Eðitim Merkezi'nde gerçekleþtirilen eðitim faaliyetleri büyük ilgi gördü. Sn. Hacý Dolutaþ'ýn icra ettiði eðitim faaliyetleri sonrasýnda kaynak ustalarý bilgilerini paylaþtýlar ve uygulama yapma fýrsatý buldular. Uygulama yapan kaynak ustalarý arasýndan yapýlan çekiliþ sonucunda Sn. Orhan Kayýþoðlu'na Inverter kaynak makinesi hediye edildi. BURSA / TOKGÖZLER 4 Mayýs 2010 GAZÝANTEP/AS METAL TÝCARET 25 Mayýs 2010 GAZÝANTEP/OSMAN KÜLEKÇÝOÐULLARI 26 Mayýs 2010 ÞANLIURFA/DAÐYUTAN TÝCARET 27 Mayýs 2010 DÝYARBAKIR / SÝTE TÝCARET 28 Mayýs 2010 KONYA/BAÞAK TÝCARET 6-7 Mayýs 2010 DÝYARBAKIR/SÝTE TÝCARET 28 Mayýs 2010 ÇORUM / DALYAN MAKÝNE 22 Haziran

6 BÝZDEN HABERLER MAGMA'nýn köfte ekmekli tanýtým günleri 32 ilde. ISG Nedir? EÐÝTÝMLER Ýþ Saðlýðý Çalýþanlarýn saðlýklarýný; Sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde sürdürmek, çalýþma koþullarýný ve üretim araçlarýný saðlýða uygun hale getirmek, çalýþanlarý zararlý etkilerden koruyarak, iþin ve çalýþanýn birbirine uyumunu saðlamak üzere yapýlan çalýþmalarý kapsar. BARTIN / LÜTFULLAH KOCABAÞOÐLU MESLEKÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ 16 Haziran 2010 Ýþ Güvenliði Ýþyerlerinde; iþin yapýlmasý ile ilgili olarak oluþan tehlikelerden, saðlýða zarar verebilecek koþullardan korunmak ve daha iyi bir iç ortam yaratmak için yapýlan çalýþmalarý kapsar. SÝVAS / YALÇIN TÝCARET 24 Haziran 2010 TOKAT / ÞENTARLI MAKÝNE 23 Haziran 2010 Bir iþin yapýlmasý sýrasýnda bilinen veya bilinmeyen, öngörülen veya öngörülemeyen tehlikeler ve riskler söz konusudur.bu tehlike ve riskler hem çalýþaný, hem üretimi ve üretim araçlarýný ve hem de çevreyi tehdit eder.ortaya çýktýðýnda da geri dönüþü olmayan sonuçlar doðurabilir. Ýþ kazalarýný önlemek, önleyemediðimiz kazalarda ise yaralanmayý engellemek elimizde. Güvenlik malzemelerimizi kullanalým, ailemiz için kendimizi koruyalým. Ben güvenlik malzemelerini kullanýyorum, kendimi koruyorum. Ya Sen? MALATYA / ÖZDEMÝR TÝCARET 29 Haziran 2010 SÝVAS / YALÇIN TÝCARET 24 Haziran 2010 ISG Eðitimleri Ramak Kaldý eðitimi Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýzda faaliyete geçen ramak kaldý sistemi ile ilgili çalýþanlarýna ramak kaldý eðitimi verildi. Tüm personelin katýldýðý eðitimlerde ramak kaldý prensipleri ve sistemin fabrikamýzda nasýl iþleyeceði anlatýldý. MERSÝN / SANTEK HIRDAVAT 1 Temmuz 2010 SAMSUN / YEÞÝLDAL HIRDAVAT 6 Temmuz 2010 Güvenli forklift kullanýmý eðitimi ÝSG uzmanýmýz Hasan Uðurlu Mayýs tarihlerinde arkadaþlarýmýza güvenli forklift kullanýmý eðitimi verdi. Taþýnan malzemelerin zarar görmesini ve iþ kazalarýný önlemek için yapýlan eðitimde arkadaþlarýmýzla forklift kullanýmýnda dikkat edilmesi gereken noktalar paylaþýldý. TRABZON / ORTADOÐU 8 Temmuz 2010 GÝRESUN / KÝMPAÞ TÝCARET 7 Temmuz 2010 Makine ve Tezgâhlarda Ýþ Güvenliði Kiþisel Koruyucu Donanýmlar ve Uygun Kullanma Yöntemleri Eðitimi Güvenlik malzemelerini kullanmanýn önemi, fabrikamýzda kullanýlan güvenlik malzemeleri ve bunlarýn nerelerde ve nasýl kullanýlacaklarýna dair bilgiler içeren eðitim, 11 Mayýs tarihinde ÝSG uzmanýmýz Hasan Uðurlu tarafýndan çeþitli vardiyalardaki çalýþma arkadaþlarýmýza farklý oturumlar halinde verildi

7 ISG Eðitimleri EÐÝTÝMLER Eðitimlerden Görüntüler EÐÝTÝMLER Makine Koruyucularý, Uyarý Ýþaretleri, El ve Parmak Korunmasý Eðitimi 16 Nisan tarihinde yapýlan eðitimlerde makinelerin üzerinde bulunan koruyucular, makine çevresinde rastladýðýmýz uyarý iþaretleri ve el ve parmaklarýmýzýn makinelerden zarar görmesini engellemek için uymamýz gereken kurallar anlatýldý. Ramak Kaldý Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýz da ramak kaldý sistemimiz faaliyete geçti. Ýþ Güvenliði Uzmanýmýz Hasan Uðurlu' nun verdiði eðitimlerin ardýndan faaliyete geçen sistem, ilgiyle karþýlandý. Ramak kaldý bildirimleri fabrikalarýmýzda çeþitli noktalara yerleþtirilen ramak kaldý standlarýnda bulunan Ramak Kaldý kartlarý doldurularak yapýlýyor. Kartlar her gün incelenip sisteme kaydediliyor. Belirli aralýklarla inceleme sonuçlarý, alýnan önlemler veya incelemelerin hangi aþamada olduðu panoda yayýnlanýyor. Ramak kaldý sistemi bütün fabrika çalýþanlarýnýn ortak katýlýmý ile yürüyen bir sistem. Çevresindeki kaza ihtimalleri ile ilgili uyarýda bulunmak, kendi ve arkadaþlarýnýn can saðlýðýný ve güvenliðini korumak açýsýndan her bir bireyin sorumluluðu. Ýþte bu yüzden ramak kaldý sistemimizin sloganý Aman dikkat! ve Sen de sorumlusun olarak belirlendi. Tüm arkadaþlarýmýzýn içten katýlýmlarýný bekliyoruz. Ramak Kaldý Eðitimi Ramak Kaldý Eðitimi Ramak Kaldý Nedir? Kaza Habercileri Kaza, yaralanma, üretim kaybý veya hasara yol açmayan, þans eseri kötü sonuçlanmamýþ istenmeyen olay ve zararsýz atlatýlmýþ tehlikelere ramak kaldý denir. Ramak kaldý olaylarý olasý iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn habercilerindendir. Bu sebeple gelecekte yaþanabilecek iþ kazalarýnýn ve meslek hastalýklarýnýn önlenmesi açýsýndan önemli bir kaynaktýr.? Ýdeal olmayan çalýþmalar,? Operasyonel adýmlardaki aksaklýklar,? Kabul edilebilir sapma limiti dýþýndaki çalýþmalar,? Emniyetsiz koþullar,? Emniyetsiz davranýþlar,? Emniyetsiz ekipman,? Emniyetli çalýþmaya dirençli ortamlar, Ramak Kaldý eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi Güvenli Forklift Kullanýmý Eðitimi 12 13

8 EÐÝTÝMLER Operatör Eðitimi - Bakým Arýza Formu Giriþi Titreþim Analizi Eðitimi EÐÝTÝMLER Ýnkjet Printer Domino A200+ Operatör Eðitimi Yazýlý olarak yapýlan makine arýzalarýnýn bildirilmesinin yeni bir düzenleme ile telefon veya doðrudan üretim alanýna konmuþ olan 3 adet bilgisayar kullanýlarak online yapýlmasýna geçildi. Bu sistemi tanýtmak amaçlý eðitim 24 ve 25 Mayýs 2010 tarihlerinde yapýldý. Eðitim Teknik Destek Þefimiz Nazmi Çavuþ tarafýndan verildi. Yazýlý olarak yapýlan makine arýzalarýnýn bildirilmesi, yeni bir düzenleme ile üretim alanýna konulan bilgisayarlar ile yapýlmaya baþlandý. Satýn aldýðýmýz Titreþim Tarama Cihazý-Prüfteckhnik VIBSCANNER VIB 5.400'ün kullanýmýyla ilgili çalýþanlarýmýza eðitim 3-4 Mart tarihinde düzenlendi. Marmatek Mühendislik Bakým ve Enerji Grubu'ndan Satýþ ve Uygulama Mühendisi Mehmet Yýldýrým tarafýndan verilen eðitimde; Titreþim nedir?, Titreþim analizinde kullanýlan terimler, Titreþim analizi ile hangi arýzalar yakalanabilir?, Cihaz kullanýmýnýn gösterilmesi konularý iþlendi. Toplantý Yönetimi Eðitimi Þirketimizde düzenlenen toplantýlardan üretken sonuçlar elde etmek ve toplantýlarýn etkinliðini arttýrmak amacýyla Mayýs ayýnda ÝK Direktörümüz Mehmet Bolel ve ÝK Þefimiz Hediye Çýrakoðlu tarafýndan Toplantý Yönetimi eðitimi düzenlendi. Toplantý yönetiminin adýmlarý, toplantýya katýlanlarýn ve özellikle moderatörlerin görevleri üzerinde durulan eðitimde, portalda yer alan toplantý alanlarýnýn kullanýmý anlatýldý. MAGMAWELD elektrodlarýn yeni imajý Yeni nesil ustalara, Memet kutusuna üretim no yazdýrma amacýyla iki adet Endüstriyel Inkjet printer Domino A200+ yazýcýsý alýndý. Yazýcýlarýn kullanýmý ile ilgili eðitim 11 Mayýs tarihinde 12 kiþinin katýlýmýyla Sayýn Ýsmail Þentürk tarafýndan gerçekleþtirildi

9 EÐÝTÝMLER Nasýl Öðretmeli? Eðitimcinin Eðitimi Mart 2010 tarihlerinde Nasýl Öðretmeli? eðitimi gerçekleþtirildi. MESS Eðitim Vakfý' ndan Perihan Yýlmazer ve Dilek Uysaler'in verdiði eðitime Oerlikon ve Magma Mekatronik fabrikalarýmýzdan 16 kiþi katýldý. Eðitimde Sistem Yaklaþýmý, Öðrenme Alanlarý (Biliþsel, Duyuþsal, Devinimsel) ve Öðretim Yöntemleri üzerinde duruldu. Steelfab Sharjah/Bae (11-14 Ocak 2010) WIRE&TUBE 2010 (12-16 Nisan 2010) FUARLAR Dubai bayiimiz Nasco firmasýnýn da bize destek verdiði fuarda MAGMAWELD markalý kaynak malzemelerimiz, kaynak makilerimiz ve kesme tezgahýmýzýn sergilendiði standýmýzý Birleþik Arap Emirlikleri'nin yanýnda Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi çevre körfez ülkelerinden de birçok ziyaretçi ziyaret etti. Fuar esnasýnda edinilen kontaklar ve mevcut müþterilerle 2010 yýlýnda bu bölgedeki pazar payýmýzýn arttýrýlmasý hedefliyoruz. Nasýl Öðretmeli eðitimini alan eðitimci adaylarýný geliþtirmek amacýyla Nisan tarihlerinde Eðitimcinin Eðitimi eðitimi düzenlendi. Yetiþkin Eðitiminin Özellikleri, Eðitici Liderlik Uygulamalarý, Ýþbaþý Eðitiminin Üstünlükleri, Eðitimde Soru Sorma, Eðitimde Geribildirim, Eðitimde Motivasyon, Eðitici Lider Olarak Sorun Çözmede Empatik Yaklaþým, Eðitimde Ölçme- Deðerlendirme gibi konular ele alýndý. Eðitim sonunda katýlýmcýlar almýþ olduklarý eðitimi pekiþtirmek amacýyla eðitimler hazýrlayarak katýlýmcýlarla paylaþtýlar. DÜSSELDORF WIRE&TUBE 2010 FUAR ÝZLENÝMLERÝ Deðerli arkadaþlar, makine ve teçhizatýn olduðumuz yatýrýmlar ve tel Düsseldorf/Almanya'da her yerinde görülmesi ve çekme konusunda yapmýþ iki senede bir düzenlenen, deðerlendirilmesi yönünden olduðumuz uygulamalar sektörünün dünyadaki en son derece fayda firmamýzý dünyanýn etkin önemli ve büyük fuarý olan gördüðümüz bir fuar üreticilerinden biri konuma Wire&Tube fuarý 2010 Wire&Tube. Bu fuarda getirmiþtir. Daha önceki yýlýnda Nisan tarihleri gördüðümüz yenilikleri ve fuarlarda sadece üretim arasýnda gerçekleþti. iyileþtirmeleri iþletmemize makine ve teçhizatlarýna Biz de firma olarak bu fuarý katma deðer getirecek ve bakarken ve vaktimizin Genel Müdürümüz ile þirket imkanlarýný en neredeyse tamamýný bu Üretim ve Teknik Hizmetler optimum þekilde kullanarak konulara ayýrmýþken bu Direktörlüklerinin deðiþik hayata geçiriyoruz. fuarda hatasýz, kaliteli ve yönetim kademelerinden Dolayýsýyla bu fuar her 2 daha hýzlý ürün çýkarmak arkadaþlarýmýzla ziyaret senede bir yeni bir adýna ölçme ve ettik. heyecanla beklediðimiz, deðerlendirme sistemleri Fuardan beklentilerimiz her seferinde ayrý bir üzerine yoðunlaþtýk. Bu da hem teknolojik yenilikleri konuya odaklandýðýmýz ve bizim üst noktada takip etmek, hem sektörün mühendislik manasýnda da olduðumuzun göstergesidir. yönlenmelerini izlemek, bize son derece katký Bu çýtanýn her zaman daha hem de yeni hizmet ve mal saðlayan bir etkinlik. yukarý taþýnacaðý düþüncesi tedarikçileri ile tanýþmak Her fuar bizim hem þahsen ile tüm mesai olarak özetlenebilir. hem de firma olarak kendi arkadaþlarýma iþlerinde Mühendislik Hizmetleri durumumuzu test etmemizi baþarýlar, saðlýk ve Yönetimi olarak hem ve kendimizi geliþtirmeyi mutluluk dilerim. yatýrým planýmýz kapsamýna saðlamaktadýr. Saygýlarýmla. aldýðýmýz, hem de Memnuniyetle önümüzdeki senelerde söyleyebilirim ki geçmiþ Cem KÝTER almayý düþündüðümüz yýllardan bugüne yapmýþ Mühendislik Hizmetleri Yöneticisi Dünyanýn önde gelen tel, kablo ve boru üreticilerinin buluþtuðu Wire&Tube 2010 bu yýl Düsseldorf'ta düzenlendi. Dünya çapýnda 100'ü aþkýn ülkeden 69,200 profesyonelin ziyaret ettiði fuarda, katýlýmcýlar sektördeki yenilikler ve teknolojik geliþmeler hakkýnda fikir alýþveriþi yapma fýrsatý buldu. Üretim Direktörlüðümüz tarafýndan ziyaretçi olarak temsil edildiðimiz fuarda, yöneticilerimiz gerekli incelemeleri yaparak meslekdaþlarýyla bilgi alýþveriþinde bulundular. Organizasyon sonrasý tüm katýlýmcýlara ve ziyaretçilere gönderilen reklam ve tanýtýmlarda kullanýlan görsellerde Üretim Direktörlüðümüze de yer verildi

10 FUARLAR SIMA 2010 SURÝYE Mayýs 2010 AÝLE-ÇOCUK ÝLÝÞKÝLERÝ GÜNCEL Türkiye ve Suriye arasýnda son yýllarda geliþen iliþkiler neticesinde Türk mallarý için çok cazip bir pazar haline gelen Suriye'de, bayiimiz ALMAHER CO. firmasý ile birlikte SIMA 2010 fuarýna katýldýk. Fuarda MAGMAWELD markalý ürünlerimizin tanýtýmý baþarýyla gerçekleþtirildi. ROMANYA TANITIM GÜNLERÝ 2-6 Mayýs 2010 Romanya bayiimiz DYNALOG firmasýnýn alt bayileri için MAGMAWELD tanýtým günleri düzenlendi. Bölgeden çeþitli firmalarýn katýlýmý ile gerçekleþen tanýtým günlerinde, katýlýmcýlarýn iþletmelerinde yaptýklarý kaynaklar ile ilgili demolar yapýldý. MAGMAWELD ürünlerinden numuneler daðýtýldý. Kaynak makinelerimiz ile uygulama yapmalarý saðlandý. Çocuk geliþiminde baba faktörü Baba-çocuk iliþkisinin niteliði çok önemlidir. Baba, yaratmak istediði otorite ve disiplini, korkutarak oluþturursa, çocuk da dýþ dünyayý korkutucu olarak görebilir. Baba, erkek çocuk için model, kýz çocuk için ise karþý cinsin temsilcisidir. Anne ve babanýn çocuðun eðitimindeki yeri birbirini tamamlar ve destekler niteliðindedir. Baba, genellikle disiplini saðlayan, anne ise aileyi bir arada tutan kiþi olarak görülür. Anne, kýz çocuk için model, erkek çocuk için karþý cinsin temsilcisidir. Babalýk rolü, týpký annelik gibi Daha iyi bir baba olmak için çocuða sahip olmayý istemekle baþlar. Baba adayýnýn, çocuðuyla Çocuðunuzun geliþimini anne Gününün Antik Roma'da bile olan ilk iletiþimi annenin hamilelik karnýndan itibaren takip edin. kutlandýðýný belirtiyor. Bazý döneminde eþine yardýmcý olmasýyla araþtýrmacýlar tarih belirtmezken baþlar. Özellikle günümüzün Çocuðunuz üzerinde korkuya dayalý Babalar Gününün Batý Virginia'da getirdiði koþullar babanýn çocuðun bir disiplin uygulamayýn. Sizinle ortaya çýktýðýný savunuyor. Batý eðitimindeki yerini geniþletmiþtir. rahat ve açýk bir iliþki kurabilmesi Virginia'da yaþayan John Dowdy'nin Çalýþan anne sayýsýnýn artmasýyla için ona fýrsat verin. Tam tersi annesi öldükten sonra onun yerini babanýn aldýðý sorumluluklar da olarak tamamen disiplinsiz, kuralsýz alan babasý için böyle bir gün artmýþtýr. ve kontrolsüz bir disiplinin de çocuk kutlanmasýný istediði söyleniyor. üzerindeki olumsuz etkilerini göz Annesinin ardýndan hayatýný Bazý teorisyenler, annenin bebekle ardý etmeyin. çocuklarýna adayan babasý William olan iliþkisinin bebeðin daha sonraki Smart'a özel bir gün armaðan etmek kiþiliðini ve sosyal iliþkilerini büyük Annelerin yaptýðý gibi sizler de amacýyla bu fikri ortaya attýðýný ölçüde biçimlendirdiðini savunurlar. çocuðunuza onu her koþulda belirtiyor. Diðer yandan da babanýn iki yaþ sevdiðinizi belirtin. Dodd, anneler günü kutlanýrken evresinden sonraki aþamalarýnda babalar gününün olmayýþýný büyük etkili olduðu belirtilmiþtir. Yapýlan Çocuðunuzun zihinsel ve cinsel bir haksýzlýk olarak nitelendirmiþ. çalýþmalarda baba-çocuk iliþkisinin; geliþimi için sizin de anne-çocuk Hemen babasýnýn doðum günü olan zeká, psiko-seksüel ve kiþilik iliþkisinin içinde olmanýz gerektiðini 5 Haziran'ýn babalar günü ilan geliþimini etkilediði görülmektedir. unutmayýn. edilmesi için çalýþmalara baþlamýþ. Ýlk iki yýldan sonra artýk çocuk anne Ama bu çalýþmalar bir sonraki yýlýn ve babaya eþit mesafededir. Baba, Çocuðunuza verdiðiniz her sözü 19 Mayýs'ýna kadar sürmüþ. çocuk için dýþ dünyanýn ilk tutmaya çalýþýn, tutamayacaðýnýz Babalar Günü ilk kez 19 Haziran temsilcisidir. Bu sebeple baba-çocuk sözleri vermeyin. 1910'da Washington'un Spokane iliþkisinin ilk adýmlarýnýn atýldýðý bu þehrinde kutlanmýþ. Daha sonra dönemde ayný zamanda çocuðun dýþ Çocuðunuzun ve sizin ortak diðer eyaletlere yayýlmýþ. Ancak dünyayla ilgili düþüncelerinin de ilk sevdiðiniz bir aktivite edinin. Babalar Günü resmi olarak 1924 adýmlarý atýlmýþ olur. Bu baðlamda yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri olumlu baba-çocuk iliþkisi, çocuðun Çocuðunuzun fikirlerini dinleyin, Baþkaný Calvin Coolidge'in dýþ dünyaya daha güvenle onunla paylaþýn. desteðiyle kutlandý yýlýnda ise bakabilmesini saðlar. Buna paralel o dönemin baþkaný Lyndon Johnson, olarak çocuðun kendi kafasýnda Feriha Dildar ÞENKAYA her yýl haziran ayýnýn üçüncü yarattýðý baba imgesi de çocuðun Uzman Pedagog pazarýnýn Babalar günü olarak ileride dünyaya yaklaþýmýnýn kutlanacaðýný açýklayan bir bildiri temellerini oluþturur. 'den alýntýdýr. yayýmladý. Katoliklerin Babalar Günü'ne Erkek çocuklar erkeksi gücü, Babalar gününün tarihçesi getirdikleri yorum ise diðerlerinden mücadeleyi, rekabeti, yenme ve Babalar Günü, Türkiye de dâhil çok farklý. Onlar bu kutlamayý dini yenilmeyi baba ile deneyimler. olmak üzere pek çok ülkede her yýl açýdan ele alýp Peygamberleri Ayrýca erkek çocuk beþ yaþýndan Haziran ayýnýn 3. Pazar günü Hazreti Ýsa'nýn babasý anýsýna, Mart sonra kendi cinselliðini fark etmeye kutlanan özel bir gündür. ayýnýn 19'unu St. Joseph Günü adý baþlayýnca babayý taklit etmeye, Anneler Günü kadar eski olmasa da altýnda babalarýna armaðan onun gibi olmaya çalýþýr. Kýzlar ise Babalar Gününün de bir geçmiþi ediyorlar. erkek dünyasýna ait ilk yatýrýmlarýný vardir. Bazý tarihçiler, Babalar Tr.wikipedia.org'dan alýntýdýr. babalarý sayesinde oluþtururlar

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu

Ýçimizden biri. Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Zaferiye Abalýoðlu ve Cafer Sadýk Abalýoðlu Ýçimizden biri Ýþ hayatýyla ilgili ilk deneyimini, öðrenciliði devam ederken baba tezgâhýnda dericilik yaparak kazanýr. Babasý Mehmet Ali Abalýoðlu'nun

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar

05 Karsan üretimini dörde katlayacak. Müþterilerimiz 06 DAIMLER TURKISH SUPPLIER EXPO 2008 & RUSYA MOSKOVA. Fuarlar Devamý arka kapakta ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn ve Ýmtiyaz Sahibi Farba A.Þ. Ahmet BAYRAKTAR Genel Müdür Ayhan GÜRBAY Koordinatör Ýlknur YILMAZ Dergi Yayýn Kurulu Sosyal Etkinlik Komitesi

Detaylı

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý

perder baþkandan 2 Mayýs - Haziran Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, Perakendeci duyarlýlýðý baþkandan Deðerli Dostlarým, Nisan ayýnda üçüncüsünü gerçekleþtirdiðimiz Yerel Zincirler Buluþuyor (YZB)organizasyonu, önceki yýllara göre rekor katýlýmla gerçekleþti. 10 binin üzerinde katýlýmcý, bir

Detaylı

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2

S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 I I S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 S a y ý : 1 4 2 0 0 8 / 2 EDÝTÖR 05 "Merhaba" TEKNOLOJÝ JCB Paletli Ekskavatör 06 BÝLGÝ Rekabet Çaðýnda Karlýlýk Ýlkeleri ve Lider Yönetici SÖYLEÞÝ "CE" Ýþareti ve Güvenlik

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3

I I S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 Sayý : 3 2004/3 Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 3 2 0 0 4 / 3 EDÝTÖR "Merhaba" TEKNOLOJÝ Geri Dönüþüm Sektörü ve JCB BÝLGÝ Yeni Türk Lirasý SÖYLEÞÝ John Patterson SATÞ SONRAS HÝZMETLER Yýllarca sorunsuz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

HATTAT HOLDÝNG ÝN ÜCRETSÝZ DERGÝSÝDÝR. ÜÇ AYDA BÝR YAYINLANIR. AÐUSTOS 20086 Hattat Holding Türkiyenin geleceðine yatýrým yapýyor. GELECEÐÝMÝZ GENÇLERÝN ELÝNDE GELECEÐÝN USTALARINI EÐÝTÝYORUZ Danýþma Kurulu

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi. Ocak 2009 Cargill - Türkiye CargillHaberler Ocak 2009 Bir markanýn öyküsü: Vaniköy Kalpten kalbe! ÖSGD Dr. Sait Koca: Sektörün umudu ihracat! Cargill Gýda Türkiye enerji verimliliðine EVET dedi Cargill - Türkiye

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

FEDERAL DEN YENÝ BÝR ÜRÜN Erken Uyarý Rölesi sayý Eylül 2006 ilk tek Dünya da ve Tüyap ta Federal Rüzgarý Þalt Center ve Corner Açýlýþlarý Devam Ediyor NLP SÝZÝN KAVGACI TÝPÝNÝZ HANGÝSÝ OLUMLU DÜÞÜNMEYÝ

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

IBAN: TR190020300001428410000001

IBAN: TR190020300001428410000001 baþkandan Deðerli Dostlarým, Ýfade ve düþünce özgürlüðü bireylerin en doðal hakkýdýr. Bu hakký yasalarla bireylerin elinden almak, onlara herhangi bir konuda, Þu þekilde düþünemezsin, düþünceni þu þekilde

Detaylı

Feyzi Akkaya (1907-2004)

Feyzi Akkaya (1907-2004) Sayý : 4 2005/1 Feyzi Akkaya (1907-2004) Dizel Motor Yaðlarý S a y ý : 4 2 0 0 5 / 1 EDÝTÖR "Merhaba" ARDNDAN 06 Feyzi Akkaya TEKNOLOJÝ Ekskavatörler ve Teknoloji 08 BÝLGÝ Mortgage SÖYLEÞÝ Amir Kfir 10

Detaylı

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı