Genel Bilgiler Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme Tezin ekil ve Kapsam...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Bilgiler... 3. Amaç.. 3. Konu Seçimi. 3. Hipotez Kurma. 3. Tez Önerisi.. 4. Sayfa Say.. 4. De erlendirme... 4. Tezin ekil ve Kapsam..."

Transkript

1 Tez Çal mas Nas l Yap r?

2 çindekiler Genel Bilgiler... 3 Amaç.. 3 Konu Seçimi. 3 Konuyu S rland rma 3 Hipotez Kurma. 3 Tez Önerisi.. 4 Sayfa Say.. 4 De erlendirme... 4 Tezin ekil ve Kapsam... 5 Tezin Ön K sm.. 5 Tezin Metin K sm. 6 Tezin Son K sm 7 Dipnotlar n Yaz ve Kaynaklar n Düzenlenmesi.. 9 Dipnot Verme.. 10 Kaynak Düzenleme.. 11 Dil ve Yaz m Cümle Kelime Paragraf. 10 Yaz m Kurallar... 11

3 TEZ ÇALI MASI NASIL YAPILIR? * Tez yaz m ve bas m k lavuzunu haz rlama nedeni, ö rencilere bilimsel ara rma ve yazma konusunda yard mc olmakt r. K lavuz, bilimsel ara rmada takip edilecek yöntemin nas l olmas gerekti i konusunda standartlar belirtme amac ta maktad r. lavuzun birinci bölümünde genel bilgiler verilmi tir. Bu bilgilerle ara rmac ya konu seçimi, konuyla ilgili kaynak bulma, konunun s rlar ve hipotez kurma hakk nda bilgi verilmi tir. kinci bölümde tezin ekli kurallar ele al nm r. Üçüncü bölümde kaynak ve dipnot düzenlenmesi anlat lm r. Dördüncü bölümde belli ba dil ve yaz m kurallar na de inilmi tir. I. BÖLÜM: GENEL B LG LER A. Amaç Bitirme Ödevi ve Tez çal malar n (BÖ/T) bilimsel ara rma yöntemine göre yapmak ve Türkçe dil gramerine uygun olarak yaz gerçekle tirmektir. B. Konu Seçimi Ara rman n en önemli a amas do ru konu seçmektir. Bu nedenle, konu seçiminde göz önünde bulundurulmas gereken hususlar u ekilde s ralanabilir; 1. lgi Ara rmac çal may dü ündü ü konuya kar ilgi duymal r. lgi yoklu u yorgunluk ve b kk nl k yaratarak ara rman n belirlenen sürede bitirilememesine neden olabilir. 2. Orijinallik ve Önem Ara rma bir yenilik getirmeli, bilinenlerin tekrar durumunda olmamal r. Bilimsel geli me bilgi birikiminin sonucudur. Orijinallik, bilinmeyenlere çözüm getirmekle veya bilinenleri geli tirmekle sa lan r. Ayr ca konu, ara rmaya de ecek önemde olmal r. Genellikle ki i veya toplum refah yükseltici nitelik ta yan ara rmalar önemli say r. 3. Kaynak Bulabilme Konu ile ilgili yeteri kadar kaynak bulunabilmelidir. Hiç kaynak bulunmamas kadar, derecede bol kaynak olmas da çal man n güçlüklerini art rabilir. C. Konuyu S rland rma Ba ar bir ara rma için konunun s rlar iyi belirlemek gerekir. Konu içinden lamayacak kadar geni veya ara rmay anlams z k lacak kadar dar olmamal r. Konunun rlar ne kadar iyi belirlenirse o ölçüde sa kl inceleme olana elde edilmi olur. D. Hipotez (Denence) Kurma Konu seçilip, s rlar belirlendikten sonra bir hipotez kurulmal r. Hipotez; okuma ras nda hangi bilgilerin al p, hangilerinin d ar da b rak laca belirleyecektir. Hipotez; ilk okumada edinilen bilgiler ve yap lan ak l yürütmeler * Bu k lavuz Cumhuriyet Üniversitesi Bitirme Ödevi/Tezi Yaz m K lavuzundaki esaslar ihtiva etmektedir. Yrd. Doç. Dr.Mehmet Sad k ÖNCÜL, Ar. Gör.Dr. Adem KORKMAZ ve Ar. Gör. Necdet B LG N taraf ndan Halil SEY DO LU nun Bilimsel Ara rma ve Yazma El Kitab baz al narak haz rlanan bu k lavuz konu hakk ndaki en kapsaml çal ma oldu u için tercih edilmi tir. Her üniversitenin kendine özgü bir k lavuzu olmakla birlikte ad geçen yazarlar taraf ndan olu turulan k lavuzun bilimsel çal malar için güçlü bir çerçeve olu turaca de erlendirilmektedir.

4 sonucunda olasõ veya doğru kabul edilen ve henüz kanõtlanmamõş bir öneridir. Bu öneri araştõrmanõn hipotezini ifade eder. Henüz doğruluğu sõnanmamõş bir öneri olan hipotez, basit ve açõk bir ifadeyle, ya bir düz cümle, ya da soru cümlesi şeklinde olabilir. Bundan sonra bütünüyle hipotezin test edilmesine yönelinir. Eğer toplanan ve işlenen veriler hipotezi doğrulamakta ise, araştõrmanõn temel önerisi doğrulanmõş olur. Ancak araştõrma sonuçlarõnõn hipoteze ters düşmesi de araştõrmanõn bilimsel olmadõğõ anlamõna gelmez. Çünkü, bu alanda böyle bir hipotezin doğru olmadõğõ ispatlanarak, daha sonra konuyu yeniden inceleyecek olanlara yol gösterilmiş olacaktõr. Hipotezleri şu şekilde örneklendirebiliriz ; KONU: İşletmelerde işgörenlerin verimliliğinin arttõrõlmasõ 1. Düz Cümle Hipotez (İşletmede işgörenlerin verimliliğini arttõrmak için iyi bir ödüllendirme sistemi kurulmalõdõr.). 2. Soru Cümlesi Hipotez (İyi bir ödüllendirme sistemi işletmede işgörenlerin verimini arttõrõr mõ?). NOT:BÖ/T nin hazõrlanacağõ alanõn özelliğine göre hipotez kurulmadan da araştõrmalar yapõlabilir. E. Tez Önerisi Hipotezin kurulmasõndan sonra kaynaklarõn toplanmasõna geçilir. Ancak araştõrmayõ düzenli bir biçimde yürütebilmek için önce bir taslak, bir plan (outline) hazõrlamak gerekir. İlk okumadan elde edilecek bilgiler böyle bir taslağõ hazõrlamayõ mümkün kõlacaktõr. Tez önerisinde, tez konusu olan çalõşmanõn önemi, problem ve alt problemler, yöntem, bilgi toplama araçlarõ, hipotezler, tanõmlar, tartõşma konularõ, literatür incelemesi gibi konular ayrõntõlõ bir biçimde gösterilmelidir. F. Azami-Asgari Sayfa Sayõlarõ ve Kaynaklar Tez yazõmõnda sayfa sayõlarõ en az 50, en çok 100 sayfadõr. Ancak, BÖ/T yöneticisinin uygun görmesi halinde bu sõnõrlar değişebilir. Kaynaklar, ise konunun özelliğine ve danõşmanõn yönlendirmesine göre değişebilir. G. Değerlendirme BÖ/T ini tamamlayan ve danõşmanõ tarafõndan tezi (sözlü savunmaya değer) kabul edilen öğrenci, BÖ/T yöneticisi tarafõndan sözlü sõnava alõnõr. BÖ/T yöneticisi bu sõnavõ nerede/ne zaman yapacağõnõ ilgili kurullara bildirir. İlgili kurullar gerekli gördüğü takdirde bu sõnav için başka jüri üyeleri de atayabilir. Sõnavda öğrenciye sunduğu çalõşmayla ilgili sorularõn yanõsõra, daha önce öğrenciye ve BÖ/T yöneticisine verilmiş olan sorulardan (25-50 ) soru sorulur*. Bu sõnav aynõ zamanda yeterlik sõnavõ yerine geçer. Eğitim Öğretim sõnav yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirme yapõlõr. BÖ/T sõnavõnda başarõsõz bulunan öğrenciler 1 ay içinde BÖ/T indeki eksiklerini gidererek yeniden sõnava alõnõr. Yine başarõsõz olan öğrenciler her seferinde birer ay ara ile tekrar sõnava alõnõr. Dekanlõk/ Bölüm Başkanlõklarõ her sõnav döneminde değişik öğretim üyelerinin sorularõndan en az birer tane olacak şekilde (25-50) soruluk sõnav kağõdõ hazõrlar ve bu soru kağõtlarõnõ BÖ/T yöneticilerine verir. Hazõrlanan sorular, sözlü sõnavda öğrencilere sorulur. 4

5 5 II. BÖLÜM: TEZİN ŞEKİL VE KAPSAMI A. Ciltleme sõralamasõna Göre Tezin Kõsõmlarõ Tezin bölümleri ön kõsõm, metin kõsmõ ve son kõsõm olmak üzere üç kõsõmdõr. Ön kõsõm Dõş kapak İç kapak İmza sayfasõ (Ana Bilim Dalõ Başkanõ ve danõşman öğretim üyesi) Özet İçindekiler Tablo ve şekiller listesi Kõsaltmalar listesi Metin kõsmõ Giriş Metin sayfalarõ ( Bölümler ) Sonuç Son Kõsõm Kaynaklar Ekler 1. Ön Kõsõm Dõş kapak (Ek-1), iç kapak(ek-2), imza sayfasõ (Ek-3), özet, içindekiler ve kõsaltmalar araştõrma metninden sayõlmazlar. Bunlar araştõrmayõ tanõtõcõ türde yazõlardõr. Bu nedenle bunlar metin öncesinde ön kõsõm olarak isimlendirilirler. a.özet Araştõrmanõn konusu bir kez daha ortaya konulur, amaçlar ve yöntem özlü ve net biçimde açõklanõr. Araştõrmanõn tamamõnõ okumaya zamanõ olmayanlar bu bölümü okuyarak bilgi edinirler. b.içindekiler Araştõrma kapsamõna giren tüm başlõklarõn sõrayla sayfa numaralarõnõ gösterir. Sayfanõn üst kõsmõna, ortaya gelecek biçimde, büyük harflerle İÇİNDEKİLER diye yazõlacak ve sağ üst köşeye de Sayfa No başlõğõ konulacaktõr. c.tablo ve Şekiller Listesi Metin içerisinde yer alan tablo ve şekiller fazla değilse böyle bir sõralamaya gerek yoktur. Fakat sayõ olarak fazla ise numaralarõna ve sayfa numaralarõna göre sõralanacak ve sayfanõn ortasõna gelecek biçimde büyük harflerle TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ diye yazõlacaktõr. d.kõsaltmalar Listesi Gerek duyulursa yapõlan kõsaltmalarda bir liste halinde verilmeli. Metin içerisinde gereksiz kõsaltmalardan kaçõnõlmalõdõr. Sayfanõn ortasõna gelecek biçimde büyük harflerle KISALTMALAR LİSTESİ yazõlacaktõr.

6 6 2.Metin Kõsmõ a. Metnin Şekil Yapõsõ (1) Sayfa Yapõsõ Yazõ kağõdõnõn dört kenarõnda aşağõda belirtilen ölçülerde boşluklar bõrakõlõr. Sol kenar : 3,5 cm. Sağ kenar : 2,5 cm. Üst kenar : 3,5 cm. Alt kenar : 2.5 cm. (2) Yazõ Büyüklüğü ve Satõr Aralõğõ Araştõrmanõn yazõmõnda 12 punto kullanõlacak ve satõrlar arasõnda 1.5 aralõk bulunacaktõr. (3) Paragraf Ayarlarõ Paragraflar 1.3 cm girintili olacaktõr. Metin yazõmõnda 1.5 cm tam satõr aralõğõ kullanõlmalõdõr. Alt bölüm başlõklarõ ile başlõğõ izleyen paragraf arasõnda iki tam aralõk bõrakõlmalõdõr. (4) Sayfalarõ Numaralandõrma Araştõrmanõn ön kõsmõnõn numaralanmasõ, geri kalan kõsõmlardan farklõdõr. Bu kõsõmda numaralar Romen rakamlarõ ile gösterilir. Romen rakamlarõ sayfanõn altõna yazõ alanõ ortalanarak yazõlõr. Ön kõsõm içindekiler kõsmõndan itibaren numaralandõrõlõr. Araştõrmanõn metin kõsmõ da normal rakamlarla numaralandõrõlõr. Metin girişle başladõğõndan, girişin birinci sayfasõna 1 konularak numaralandõrma, ekler ve kaynakça ile birlikte araştõrmanõn son sayfasõna kadar sürdürülür. Sayfa numaralarõ ilke olarak sayfanõn üstüne ve satõr sonralarõ hizasõna yazõlõr. b. Metnin yazõlmasõ Araştõrmanõn asõl gövdesi metin kõsmõndan oluşur. Metin girişle başlar ve sonuçla biter. Metinde açõklanan fikirler, bölümler halinde okuyucuya sunulur. Metinde ayrõca başvuru parantezleri, dipnot numaralarõyla açõklamalar vs. yer alõr. Metin kõsmõndan sonra araştõrmanõn son kõsmõ gelir. (1)Giriş Bir araştõrmanõn metin kõsmõ giriş ile başlar. Bu kõsõmda sorunun ne olduğu, bu konunun neden seçildiği, bu çalõşmadan ne gibi pratik yararlar umulduğu, daha önceki çalõşmalarda konunun hangi yönleriyle ilgilenildiği, hipotezin ne olduğu, uygulanan yöntemin dayandõğõ teorik çerçeve, kullanõlan araçlar, konunun sõnõrlarõ, hangi bölümlerde nelerin incelendiği gibi sorularõn yanõtlarõnõ içeren, kõsaca neyin nasõl ve neden yapõldõğõna ilişkin açõklamalar yer alõr. (2)Bölümler Bir araştõrmada fikirler bölümler ve onlarõn alt bölümlerinden oluşan bir plan içerisinde sunulur. Araştõrmada bölüm ayrõmõ, hipotezi destekleyecek bir gelişme göstermelidir. Her alt bölüm yer aldõğõ bölümdeki ana düşünceyi, bölümler de hipotezi destekleyici nitelikte olmalõdõr. Zorunluluk bulunmamakla birlikte bölümlerin az çok aynõ uzunlukta olmasõna özen gösterilmelidir. Ancak esas olan, bölümün tez içindeki

7 7 önem derecesidir. Bu nedenle bölümlerin uzunluğu tez içindeki önem derecelerine göre değişir. Araştõrmayõ bölümlere ayõrmada kullanõlan başlõca iki numaralandõrma sistemi vardõr. Bunlar, rakam-harf sistemi ile, ondalõk sistemdir. Bu iki sistem şekli anlamda şu biçimdedir: Rakam-harf sistemi Birinci Bölüm BÖLÜM BAŞLIĞI I.BİRİNCİ DERECE ALT BÖLÜM A.İKİNCİ 1.Üçüncü a.dördüncü (1)Beşinci (a)altõncõ i)yedinci ii)yedinci (b)altõncõ (2)Beşinci b.dördüncü 2.İkinci B.İKİNCİ II.BİRİNCİ DERECE ALT BÖLÜM Ondalõk sistem 1.BİRİNCİ BÖLÜM 1.1 Birinci Derece Alt Bölüm İkinci Derece Üçüncü Derece Üçüncü Derece İkinci Derece 1.2 Birinci Derece Alt Bölüm 2. İKİNCİ BÖLÜM (3) Sonuç Metnin son bölümüdür. Bu bölümde sorun bir kez daha ortaya konulur, uygulanan yöntem ve varõlan bulgular anlatõlõr, bulgularõn yorumu yapõlõr ve hipotezin doğrulanõp doğrulanmadõğõ konusunda bir yargõya varõlõr. 3.Son Kõsõm Ana metnin bir parçasõ niteliğini taşõmayan bir takõm bilgi, belge, düzenlemeler ve kaynaklar araştõrmanõn son kõsmõnda sunulur.

8 8 a. Kaynaklar Araştõrmada kullanõlan her türlü kaynak aşağõda belirtilen şekilde yazarõn soyadõna göre alfabetik olarak yazõlarak üst sayfa ortasõna büyük harflerle YARARLANILAN KAYNAKLAR yazõlmalõdõr. (Dipnotu Verilmesi ve Yararlanõlan Kaynaklarõn Hazõrlanmasõ bölümünde ayrõca bilgi verilecektir) b. Ekler Metinde verilmesi araştõrmanõn bütünlüğünü bozan veya dikkati dağõtan bilgiler, ekler halinde araştõrmanõn sonuna konulur. Bunlar, uzun ve ayrõntõlõ tablolar, anket formlarõ, çizelgeler, yasa maddeleri vs. dir. Ekler harf veya rakamlarla numaralandõrõlõr. Örneğin, Ek A, Ek B veya Ek 1, Ek 2 şeklinde yazõlabilir.

9 9 III. BÖLÜM: DİPNOTLARIN YAZIMI VE YARARLANILAN KAYNAKLARIN DÜZENLENMESİ A-DİNOTU VERME Dipnotlarõnõn yazõlmasõnda belirli bir düzene uymak gerekir. Bunda amaç, kaynaklarõ okuyucuya en açõk bir biçimde tanõtmak ve gerektiğinde okuyucunun en az çaba ile kaynaklarõ bulabilmesine yardõmcõ olmaktõr. 1.Kitap Dipnotu Yazar Adõ ve Soyadõ, Kitap adõ, Basõldõğõ şehir: Yayõmlayan, Yayõm Tarihi, Sayfa Numarasõ. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştõrma ve Yazma El Kitabõ,Geliştirilmiş 6.b., İstanbul: Güzem Yayõnlarõ, 1995, s. 35. Aynõ kaynağa ikinci kez başvurma Seyidoğlu, a.g.e., s.36 2.Süreli Yayõnlar Bir süreli yayõn içinde yayõmlanan bir makale dipnotunda şöyle kaynak gösterilir: Yazar Adõ ve Soyadõ, Makalenin Adõ, Derginin Adõ, Cilt No, Sayõ No (Ay, Yõl), Sayfa Numarasõ. Lütfü Duran, Türkiye de Bağõmsõz İdari Otoriteler, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 30, Sayõ 1, Mart 1997, s. 4. Aynõ kaynağa yeniden başvurma Duran, a.g.m., s.5 3-İnternet Elde Edilen Bilgilerin Dipnotta Gösterilmesi a-dosya Transfer Protokolu (FTP) kanalõyla alõnan alõnan bilgilerin dipnotta gösterilmesi şu şekildedir. Yazarõn Adõ Soyadõ, "Belgenin Başlõğõ," Tüm Yapõtõn Başlõğõ veya Mesaj Hattõnõn Başlõğõ(eğer uygun düşüyorsa), Belge Tarihi, İnternet Adresi, (Menu Yolu, eğer gerekiyorsa), (dosyaya erişim tarihi), Sayfa Numarasõ. Amy Burckman, "Approaches to Managing Deviant Behavior in Virtual Communities", April 1994, ftp//.media.mit.edu/pub/asb/papers/deviancechi94.text, (4 December 1997), s.75. b-world Wide Web kanalõyla elde edilen verilen dipnotta gösterilmesi Paul Yanoff, "Special İnternet Services Connections," Computer Science, 1995, Htpp://www.w3.org/hyprtext/Data Sources/Yanoff.html, (31 Temmuz 1997)

10 10 4.Özel Dipnotu Örnekleri Tek Yazar Ömer Gürkan, Ekonomi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayõnõ, 1992, s.145 İki Yazar Muzaffer Sencer ve Yakut Sencer, Toplumsal Araştõrmalarda Yöntembilim, Ankara: TODAİE yayõnõ, 1978, s. 63. Üç Yazar Fehmi Yavuz, Ruşen Keleş ve Cevat Geray, Şehircilik: Sorunlar, Uygulama ve Politika, Ankara: SBF yayõnõ, 1973, s Üçten Çok Yazar Yalnõz birinci yazarõn adõ tam olarak yazõldõktan sonra sonuna ve diğerleri ifadesi eklenir. Mehmet Gönlübol ve diğerleri, Olaylarla Türk Dõş Politikasõ: , Ankara:SBF yayõnõ, 1974, ss Aynõ Yazarõn Birden Çok Eseri Bir yazarõn birden fazla çalõşmasõ kaynak gösteriliyorsa, hangisine başvuru yapõldõğõ tanõtõlmalõdõr. Bu nedenle, yazar soyadõndan sonra çalõşmanõn başlõğõnõ da kõsaca belirtmek gerekir. Cahit Talas, Sosyal Ekonomi, 3.b., Ankara:SBF yayõnõ: 1972, s.35. Cahit Talas, İssizlikle Mücadele, Ankara: İş ve İşçi Bulma Kurumu yayõnõ, 1963, s.150 Talas, Sosyal Ekonomi, s.40 (Talas'õn birinci çalõşmasõna başvuru yapõlõyor) Talas, İşsizlikle Mücadele, s.72 (Talason ikinci eserine başvuru yapõlõyor) Aynõ Soyadõ Taşõyan İki Yazar Aynõ soyadõ taşõyan iki ayrõ yazar bulunuyorsa, bunlarõ birbirinden ayõrt etmek için, ikinci başvuruda ilk adlar da yazõlõr. İsmail Soysal, Tanõtma ve Türkiye'nin Tanõtõlmasõ, Ankara:UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 1976, s.91. Mümtaz Soysal, Local Governmet in Turkey, Ankara:TODAİE yayõnõ, 1967, s.62. Mümtaz Sosyal, a.g.e., s.96. (Yazarlarõn Soyadlarõ aynõ olduğu için ilk isimler belirtiliyor) Yazar Adõ Bir Kurum İse Eğer yazar bir kurum ise, yazarõn ad ve soyadõnõn yerine kurumun adõ yazõlõr. Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Türkiye Turizm İstatistikleri, , Ankara:1992, s.15 (Yazar adõ bir kurum) DİE, a.g.e., s.20 (Yazar adõ bir kurum olan esere ikinci kez başvurulmasõ) Yazar Adõ Yoksa Yazar adõ yoksa yalnõz eserin adõ yazõlõr Türkiye'nin Bugünkü Meseleleri, İstanbul: Aydõnlar Ocağõ yayõnõ, 1973, s.10

11 11 Çeviri Eser J.M. Albertini, Ekonomik Sistemler: Uygulamada Kapitalizm ve Sosyalizm, Çev. Cafer Unay, Bursa: Uludağ Üniversitesi yayõnõ, 1990, s. 7. Aylõk Bültenler Maliye Bakanlõğõ, Aylõk Ekonomik Göstergeler, Eylül-Ekim, 1978, s.23. Yõllõklar Devlet İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Yõllõğõ 1990, Ankara: Gazeteler Başmakale, Milliyet, 26 Haziran Mustafa Aysan, Atatürk ve Ekonomi Politikasõ, Cumhuriyet, 18 Aralõk 1978, s.2. Ansiklopediler Ömer Celal Sarç, "Milli Gelir", Ak İktisat Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul: Ak yayõnlarõ, Basõlmamõş Tezler ve Ders Notlarõ Yazarõn ad ve soyadõndan sonra tõrnak işareti içinde çalõşmanõn başlõğõ yazõlõr, altõ çizilmez. Başlõğõn altõnõn çizilmemesi o çalõşmanõn yayõmlanmadõğõnõ gösterir. Bundan sonra parantez içinde çalõşmanõn türü, ilgili üniversite ve fakültenin ismi belirtilir, yõlõ ve sayfa numarasõ yazõlõr. Osman Güzel, Doğu Anadolu Bölgesinin Halk Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme, (Basõlmamõş Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1986), s. 75. Gülten Kazgan, Dõş Ticaret Ders Notlarõ, (Teksir, İktisat Fakültesi, 1972), s. 18. B-Yararlanõlan Kaynaklarõn Düzenlenmesi 1-Kitabõn yazõmõ Yazarõn Soyadõ, Adõ. Kitabõn Adõ. (Varsa derleyen, hazõrlayan veya çevirmenin adõ ve soyadõ.) Baskõ sayõsõ. Yayõm yeri: Yayõmlayan, yayõm tarihi. Bilgeseven, Amiran Kurtkan. Sosyal İlimler Metodolojisi. 3.b. İstanbul:Filiz Kitabevi, Süreli yayõnlarõn yazõmõ Yazarõn Soyadõ, Adõ. Makalenin başlõğõ. Çeviren, Derginin adõ. Cilt No., Sayõ No. (Ay ve Yõl), başlangõç ve bitiş sayfa numaralarõ. Afşin, Kasõm. "Asgari Ücretin Tespit Yöntemleri ve Mevcut Yapõdaki Sorunlarõ ile Çözüm Usul ve Esaslarõ" Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt 2, Sayõ 3. Nisan-Haziran 1999, ss.1-26

12 12 3-Yararlanõlan Kaynaklarõn Düzenlenmesinde Özel Durumlar a-birden çok eser Bir yazarõn birkaç telif eseri varsa, bunlar kitap veya makalelerin başlõklarõna göre sõralanõrlar. Aynõ yazarõn telif, çeviri gibi farklõ türden eserlerinin bulunmasõ durumunda, sõralamada telif olanlara öncelik verilir, onu derleme ve çeviri yapõmlarõ izler. Bir yazarõn tek olarak ve başkalarõ ile birlikte yaptõğõ çalõşmalarõn bulunmasõ durumunda ise tek başõna yazdõklarõ öncelik taşõr. b-birden çok yazar Bu durumda yalnõz birinci yazarõn ismi, önce soyadõ, sonra adõ gelecek biçimde değiştirilir, diğerleri ise normal ad ve soyadõ sõrasõna göre yazõlõr. c-yazarõn bir kurum olmasõ Eğer, yazar yerine bir kurum adõ veriliyorsa, yararlanõlan kaynaklarõn düzenlenmesinde bu ad olduğu gibi gösterilir, bir değişiklik yapõlmaz. d-kaynaklarõ gruplandõrma Eğer farklõ türlerden birçok kaynaktan yararlanõlmõşsa,bunlarõ gruplandõrmak en doğru yoldur. Bu durumda kaynaklar örneğin, kitaplar, makaleler, istatistikler, resmi belgeler, yayõmlanmamõş araştõrmalar, vs. diye ayrõlõr ve doğal olarak her biri kendi içinde alfabetik olarak sõraya konulur. 4-İnternetten Alõnan Bilgilerin Gösterilmesi (1)-Dosya Transfer Protokolu (FTP) kanalõyla alõnan bilgilerin gösterilmesi şu şekildedir. Yazarõn Soyadõ, Adõ."Belgenin Başlõğõ." Tüm Yapõtõn Başlõğõ veya Mesaj Hattõnõn Başlõğõ(eğer uygun düşüyorsa). Belge Tarihi. İnternet Adresi. (Menu Yolu, eğer gerekiyorsa). (dosyaya erişim tarihi). Sayfa Numarasõ. Burckman, Amy. "Approaches to Managing Deviant Behavior in Virtual Communities". April Ftp//.media.mit.edu/pub/asb/papers/deviancechi94.text. (4 December 1997), s.75. (2) World Wide Web kanalõyla elde edilen bilgilerin kaynakçada gösterilmesi Yanoff,Paul. "Special İnternet Services Connections." Computer Science Htpp://www.w3.org/hyprtext/Data Sources/Yanoff.html. (31 Temmuz 1997).

13 13 IV. BÖLÜM: DİL VE YAZIM A-CÜMLE, KELİME, PARAGRAF 1-Cümle Metin yazõlmasõnda kõsa cümleler kullanmakta yarar vardõr. Kõsa cümlelerle fikirler daha kolay ve daha açõk biçimde anlatõlabilir. Uzun ve karmaşõk yazõlan cümleler, okuyucuyu yorar ve düşüncelerin anlaşõlmasõnõ zorlaştõrõr. Cümle açõk olmalõ, farklõ okuyucular aynõ cümleden aynõ anlamõ çõkartabilmelidir. Bu da cümlenin kuruluşu ile birlikte seçilen kelimelere ve noktalama işaretlerine bağlõdõr. Bunun için metni başkalarõna da okutmak gerekir. Cümle içinde gereksiz kelime kullanõmõ ve tekrarõndan kaçõnõlmalõdõr. Belli bir kelimenin hem eskisi ve yenisi ya da Türkçe'si ile birlikte yabancõ karşõlõklarõnõ kullanõlmasõ sağlõklõ bir yol değildir (mesela-örneğin, teori-kuram gibi). 2-Kelime Araştõrmacõ herkes tarafõndan anlaşõlan, yaygõn kullanõm alanõ bulunan kelimeleri seçmelidir. Anlaşõlamayacak kadar çok eski kelimeleri kullanmak kadar genel kabul görmemiş yeni kelimeleri de kullanmaktan kaçõnmalõdõr. 3-Paragraf Paragraf, belli bir düşünce ile ilgili cümleler topluluğudur. Düşünceler paragraf içinde sunulurken, düşünceler arasõnda tutarlõ bir sõralama izlenmelidir. Metinde paragraflar satõr başõndan başlanarak yazõlõr. B-YAZIM KURALLARI 1.Büyük Harflerin Yazõlõşõ 1-Cümlenin başõndaki ilk harf büyük yazõlõr. 2-Her çeşit özel isimlerin baş harfi büyük yazõlõr. -Kişi ad ve soyadlarõnõn ilk harfleri, (Ali Er) -Ulus, devlet, dil isimleri, (Türk, Türkiye, Türkçe) -Kent, köy, sokak, cadde, dağ, deniz, akarsu, göl,orman, ova, bölge, kõta isimleri,(ankara, Şenköy, Taşkent Sokağõ, Bağdat Caddesi, Ağrõ Dağõ, Ege Denizi, Kõzõlõrmak, Van Gölü, Belgrad Ormanõ, Çukurova, Asya) -Kurum ve kuruluş isimleri (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasõ) -Din, mezhep vb isimler (İslamlõk, Hanefilik). 3-Ulus, din, dil, mezhep, kişi vb isimlerden türemiş sözcüklerin ilk harfi büyük yazõlõr (Türklük, Türkçü, Atatürkçülük). 4-Gün ve ay adlarõ: Belli bir gün ve ay amaçlandõğõ zaman, gün ve ay adlarõ büyük harfle başlatõlõr:(1919 Aralõk ayõ Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ile anõlõr. 3 Kasõm Perşembe günü...) Tarihler aşağõdaki biçimde yazõlabilir. 12 Kasõm XI / XI / Ancak, belli bir gün ya da tarih bildirmeyene gün ve ay adlarõ küçük harfle yazõlõr.(her pazar ava gider. Yazlõğõ haziran başlarõnda çõkõp eylüldü döner) 5-İki nokta üst üste işaretinden sonra gelen kelimenin baş harfi büyük yazõlõr.

14 14 6-Bir makam veya unvan gösteren kõsaltmalarõn baş harfleri büyük yazõlõr (Dr., Uzm. gibi). 7-Yapõ, kitap ve benzeri yapõt adlarõnõn ilk harfi büyük yazõlõr (Çankaya Köşkü, Altõncõ Şehir, Sinekli Bakkal). 2. Bileşik Kelimelerin Yazõlõşõ 1-Birleşerek tek bir anlam kazanan kelimeler bitişik yazõlõr (Alõşveriş, hiçbiri, gecekondu). 2-Yer adlarõ, dağ, tepe, deniz gibi coğrafya isimleri ek almadan bir araya geldiklerinde bitişik yazõlõrlar (Topkapõ, Kõzõlõrmak, Afyonkarahisar, Şanlõurfa). 3-Bileşik Eylemlerin Yazõlõşõ Etmek, olmak, eylemek yardõmcõ fiilleriyle kurulan bileşik eylemler şu durumlarda bitişik yazõlõr. 1-İsim soylu sözcükte, yardõmcõ eylemle birleşmesi sonucu olarak, bir ses doğarsa, iki sözcük bitişik yazõlõr (affetmek, hissetmek, hazzetmek, halleylemek, zannetmek, affolunmak...). 2-Yardõmcõ eylemle birleşmesinden dolayõ, isim soylu sözcüğün ikinci hecesindeki ünlü (i,õ,u,ü) düşerse, iki sözcük bitişik yazõlõr, (emir-emretmek, sabõrsabreylemek, hüküm-hükmeylemek, akis-akseylemek, devir-devreylemek). 3-Aralarõna, -a, -e, -õ, i, ulaç ekleri alarak, iki eylemden oluşan bileşik eylemler bitişik yazõlõr (bakakalmak, konuşabilmek, alõvermek, düşeyazmak...). Not: yukarõdaki durumlar dõşõnda, bir eylemle birlikte kullanõlan kalõplaşmõş söz birimleri ayrõ yazõlõr (söz atmak, kötülük etmek, iyi olmak, ant içmek, arz etmek, açõklama yapmak, suç atmak, demeç vermek, hesap açmak...). 4. Bağlaç Ve Eklerin Yazõlõşõ 1-"DE" Bağlacõ ve Ekinin Yazõlõşõ:Türkçe'de iki türlü "de" bağlacõ vardõr. -Bağlaç olan "DE", "dahi" anlamõndadõr ve birlikte olma durumunu ifade eder. Kelimeden ayrõ yazõlõr ve ses uyumuna göre "de" veya "da" olabilir (sen de, o da). -Çekim eki olan "DE", kelimeye bitişik yazõlõr (orada, burada, yerde). 2- "Kİ" Bağlacõ ve Ekinin Yazõlõşõ -Bağlaç olan "ki" iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanõlõr. Genellikle "ki" ekiyle birbirine bağlanan cümlelerden ikincisi, birinci cümlede anlatõlanõn bir sonucu veya açõklamasõ durumundadõr (Gördüm ki..., Anlaşõldõ ki...). -Ek olan "-ki" ile sõfat veya zamir olarak kullanõlan isimler yapõlõr ve "-ki" eki, kendinden önce gelen kelimeye bitişik yazõlõr (Gelirdeki düşme, yukarõdaki tablo). 3-"Mİ" Soru Ekinin Yazõlõşõ:"Mİ" soru eki, kendinden önceki kelimeden ayrõ yazõlõr. Ekin ünlüsü, önceki kelimenin ünlüsüne uyum sağlar (iyi mi?, hasta mõ?). 5. Sayõlarõn Yazõmõ Sayõlar, genel olarak rakamlarla gösterilir; ancak, kimi durumlarda yazõ ile yazõlõr. Bu konudaki başlõca kullanõşlar aşağõdaki gibidir. 1-Deneme ve anlatõ türü yazõlarda, özel mektuplarda, kesinliği bulunmayan küçük sayõlar yazõ ile gösterilir (Ailesinden on beş yaşõnda ayrõldõ. İki yõldõr silah altõnda, Kõrk yõl özlem çekip...). 2-Bilimsel yazõlarda, kesinlik aranan konularda sayõlar rakamla gösterilir (Türkiye'nin yüz ölçümü km 2 dir).

15 15 3-Çok sõfõrlõ, büyük sayõlarõn ana sayõlarõndan sonraki basamaklar yazõ ile gösterilebilir (2 milyar, 8 trilyon...). 4-Yazõya geçirilmiş sayõlarõn her rakamõnõ ve basamağõnõ gösteren sözcük ayrõ ayrõ yazõlõr (Yüz yirmi beş, üç milyon altõ yüz elli beş bin iki yüz on iki). Ancak, senet, makbuz gibi belgelerde, sayõlarõn rakamlar yanõnda, yazõ ile de yazõlmasõ gerekir. Bu belgelerde sayõ sözcükleri, değişiklik yapõlmasõnõ önlemek için bitişik yazõlõr (birmilyarbeşyüzmilyon). 5-Rakamla yazõlmõş bir sayõya gelen ekler, kesme ile ayrõlõr (64'te, 1987'de, 11.55'te, 12'ye çeyrek var). 6-Ev, apartman ve daire numaralarõyla kitaplarõn sayfa numaralarõ, tarihler, yõllar ve saatler, özel bir amaç olmadõkça yazõ ile gösterilmez. 6-Yabancõ Sözcüklerin Yazõmõ Yabancõ sözcükler, Türkçe'de söylendikleri gibi yazõlõr. Ancak, şu özelliklere dikkat edilir. 1-Başõnda iki ünsüz bulunan yabancõ sözcüklerin ya da sonunda iki ünsüz bulunan kimi yabancõ sözcüklerin yazõmõnda ünsüzler arasõna ünlü konulamaz (fren, kristal, program, staj, lüks, film, militarizm, şart, aşk, mest). 2-Yabancõ sözcüklerin iç sesindeki "g"ler, "ğ"ye çevrilmez (biyografi, daktilograf, dogmatizm, diyagram, kardiyografi, magma, program). Bununla birlikte, yerleşmiş kimi eski sözcüklerde bu kurala uyulmaz, (coğrafya, fotoğraf). 3-Yabancõ sözcüklerin sonunda bulunan "g"ler de aynen korunur (arkeolog, biyolog, diyalog, katalog, jeolog, monolog, pedagog, sinagog, ürolog, Türkolog). 4-Yabancõ sözcüklerde, yan yana bulunan ünlüler arasõna genellikle v, y ünsüzleri girmez (arkeolog, ideal, realizm, jeolog, meteoroloji). Şu kadar var ki, kimi yabancõ dillerden alõnan sözcüklerdeki "io, ia" ünlüleri arasõna "y", özellikle Fransõzca sözcüklerdeki "oi" diftongunun söylenişi olan "ua" arasõna "v" harfi konulur (biyoloji, biyografi, bibliyografi, diyagram, diyaliz, konservatuvar, kruvazör, trotuvar, laboratuvar). 7. Noktalama İşaretleri (.) Nokta -Tamamlanmõş cümlelerin sonuna konur. -Kõsaltmalardan sonra kullanõlõr (P.T.T., Prof.). -Rakamlardan sonra "-inci" ekinin yerini tutmak üzere kullanõlõr. -Tarihlerde gün, ay ve yõl gösteren rakamlar arasõna ( ) konur. (,) Virgül -Bir cümlede peşpeşe gelen ve aynõ amaçla kullanõlan kelimeler veya anlamca birbirine bağlõ cümleciklerin ayrõlmasõnda kullanõlar (Üniversiteler çağdaş, bilimsel, özerk kuruluşlar olmalõdõr). -Öznenin, kendinden sonra gelen kelimelerle karõşmasõnõ önlemek için kullanõlõr (Talep, fiyatõ oluşturan etkenlerden birisidir.). -Cümle içindeki açõklama amaçlõ ara sözlerinin karõşmasõnõ önlemek için kullanõlar (Türkiye, petrol ithal eden bir ülke olmasõna karşõn, yüksek bir kalkõnma hõzõ gerçekleştirmeyi başarmõştõr). -Ondalõk sayõlarda kesirleri belirtmek için (90,750 kg ağõrlõğõnda, 1,80 m. boyunda) virgül işareti kullanõlõr.

16 16 (;) Noktalõ Virgül İçinde anlamca birbirine bağlõ cümlecikler bulunan ifadelerde bu cümlecikleri birbirinden ayõrmaya yarar (Sermaye, emek, doğal kaynaklar, üretimin temel faktörleridir; bununla birlikte, üretimi planlayan ve gerçekleştiren asõl faktör girişimcidir). (:) İki Nokta Üstüste Bir kelime veya cümleden sonra açõklama yapõlacağõnõ, örnek verileceğini, maddelerin sõralanacağõnõ, sayõlõp döküleceğini veya başkasõnõn sözlerinin aktarõlacağõnõ göstermek üzere kullanõlan bir noktalama işaretidir. İki nokta üstüste işaretinden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük yazõlõr. (...) Üç Nokta -Olaylar, nitelikler, adlar sayõldõktan sonra, benzerleri anlamõna gelen tümce sonuna konur (Kemalizm yaratõcõdõr, müspettir, sulhçüdür, planlõ çalõşõr...(e.i. Benice)). -Bir nedenle bitirilmemiş tümcelerin sonuna konur (Ey kimsesiz, avare çocuklar, hele sizler, hele sizler...). -Yazõ içinde açõklanmak istenmeyen adlar, sözcükler yerine konur (Ben bu haberi...'den işittim.). -Açõklanmayan istenmeyen sözcüklerin baş harfi yazõldõktan sonra da üç nokta konulabilir (A...'da konuştuklarõmõzõ unuttun mu?). -Alõntõlarõn baş tarafõndan çõkarõlmõş sözlerin yerine konur (...Aydõn sõnõfla hakõn zihniyet ve amacõ arasõnda tabii bir uygunluk olmak gerekir (Atatürk)). (...) Sõra Noktalar Bir alõntõnõn, atlanmõş bölümleri bulunduğunu belirtmek için kullanõlõr. (...Yaptõklarõmõzõ asla kafi göremeyiz: çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz...) (') Kesme İşareti Apostrof veya ayõrma işareti de denir. -Rakamdan veya simge niteliğindeki bir harften sonra gelen eki ayõrmada kullanõlõr (2'inci, A'dan Z'ye). -Özel isimlerden sonra gelen ek ve takõlarõ ayõrmada kullanõlar (Tuncer'e, Ankara'dan). -Bazõ kelimelerin ek ile karõşmasõnõ önlemek için kullanõlõr (Evin alan'õ, kentin hal'i). (?) Soru İşareti -Soru işareti, soru cümlelerinin sonuna konulur (Niçin geç kaldõn?), -Cümleye soru anlamõ, soru eki ve kelimeleri ile verilir. Fakat, düz bir cümle de sonuna soru işareti konularak soru cümlesi durumuna getirilebilir (Sabah erken kalkacağõm?). -Soru işaretinin parantez içinde yazõlmasõ, söze kuşku, alay, belirsizlik katar ve söylenmek istenenin anlaşõlmamõş olduğunu gösterir (Evliya Çelebi'nin Mõsõr'da (?) öldüğü sanõlmaktadõr. Sehi Bey,?-1548, Anadolu'da ilk şairler tezkeresini yazdõ.). -Soru işaretiyle biten bir cümleden sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük yazõlõr.

17 17 (!) Ünlem İşareti -Ünlemlerden, ünlem anlamõ veren kelimelerden, seslenmelerden sonra konur (Ay! ayağõma bastõnõz, Ey Türk İstikbalinin Evladõ!). -Şaşma, küçümseme, alay, güvensizlik anlamõ bildirmek için, ilgili sözcük ya da cümleler yanõna, ayraç içine alõnarak konur (Bu şair (!) ne güzel (!) şiirler yazmõş meğer). (-) Kõsa Çizgi -Satõr sonuna sõğmayan kelimeler hecelerinden bölününce "-" imi konulur. -Bir olayõn, durumun başlangõcõnõ ve sonunu gösteren tarihler, sözcükler arasõna konur (II. Dünya Savaşõ yõllarõ arasõnda oldu). -İki adõn, etkenin ortaklõğõnõ göstermek için kullanõlõr (Batõ uygarlõğõnõn temelinde Yunan-Roma düşüncesi yatar). -Karşõtlõklar arasõna konur (Alman-Fransõz savaşõ). -Tümce içinde ayrõntõ sayõlabilecek ara sözler, açõklamalar, iki kõsa çizgi arasõna alõnabilir (Sümerbank fabrikalarõnõn -bunlara devlet fabrikalarõ da diyebiliriz yõlõnda ne kadar iş çõkardõklarõnõ gösteren birtakõm rakamlar vardõr). ( ) Uzun Çizgi Yazõ içinde konuşan kişilerden her birinin sözleri başõna konur. (İhtiyar feylosof hayretle sordu: Demek konferanstan haberin yok? Hayõr yok. Ne zaman? (. - ) Noktalõ Çizgi -Çeşitli maddeleri sõralamak, tanõmlamak için rakam, harf ya da başlõktan sonra konur (1.-, 2.-, 3.-, Taş.-, Çimento.-...). -Bir rakamõn kesri olmadõğõnõ göstermek için de kullanõlõr (1500.-TL). (" ") Tõrnak İmi -Başkasõndan alõnmõş bir sözün başõna ve sonuna konur (Atatürk diyor ki: " Yeni Türkye'mizi layõk olduğu mertebeye yükseltebilmek için, her halde iktisadiyatõmõza birinci derecede önem vermek zorundayõz"). -Özellikle belirtilmek istenen bir terim, bir sözcük tõrnak içine alõnabilir (Şu "samimiyet" denen şeyi büyük bir erdem sayanlar vardõr, ben onlardan değilim (N. Ataç)). -Yazõ içinde sanat yapõtlarõnõn adlarõ tõrnak içinde gösterilir (Fazõl Hüsnü Dağlarca'nõn yayõmladõğõ ilk şiir kitabõ "Havaya Çizilen Dünya"dõr.). -Sõralamalarda, çizelgelerde üst satõrda yazõlan ve altta yinelenen sözcükler yerine tõrnak işareti kullanõlõr. Bu kullanõma "denden" adõ da verilir. (') Tek Tõrnak Bir alõntõ içinde, başka bir alõntõ gösterilmek gerekirse, ikincisinin başõna ve sonuna tek tõrnak konulur (İspanya'da iç savaş olduğu günlerde miguel de Unamuno'ya 'Siz hangi yandasõnõz?' diye sormuşlar, 'Hangisi yenilirse ondanõm" demiş.(n. Ataç)). (()) Parentez Cümle kuruluşu ile ilgili olmayõp, cümlenin ya da içindeki sözcüğün anlamõnõ açõklayõcõ nitelikte bulunan sözler, sözcükler ayraç içine alõnõr (batõ toplumlarõnõn us, aktöre (ahlak) ve güzelbilim (estetik) alanõnda yetişmeleri iki temel kavrama dayanõr: 1.Özgürlük.2.İnsan değeri.(m.özgü).

18 18 ([]) Köşeli Ayraç Ayraç içine alõnmõş olan bir açõklama için gereken yeni bir açõklama, köşeli ayraç içinde gösterilir (Türkiye'de cumhuriyetin kuruluşu, bir yandan da askeri zaferlere (I.İnönü [10 Ocak 1921], II.İnönü [1Nisan 1921], Sakarya [13 Eylük 1921], Dumlupõnar [30 Ağustos 1922]) dayanõr.). (/) Eğik Çizgi Adreslerde apartman ve kapõ numaralarõ arasõna konur (Söğütlü sok.12/5). (*) (1,2...) Dipnot İşareti Metinle ilgili bir bilgi verilmesi gerekli görülen yerlerde kelimenin yada cümlenin sonuna, sağ üste gelecek şekilde ( * ) ya da ( 1 ) rakamlardõr. Bu işaret, sayfa altõna alõnarak gerekli açõklamalar yapõlõr. (***) Üç Yõldõz İşareti Bir yazõda, özel mektuplarda, değişik sorunlar anlatõlan bölümler arasõna konur. ( ) Paragraf İşareti Bir yazõnõn değişik bölümlerini, maddelerini, belirtmek için, satõrbaşlarõna ya da paragraflar arasõna konur ( Türkçe'de çatõ kavramõ:...). [{}] Kuşak İşareti Bir yazõnõn birkaç satõrlõk bölümünü kapsamak için bu satõrlarõn solunda ya da sağõnda; Matematikte işlem öbeklerini birleştirmek için solda ve sağda; Müzikte porteleri birleştirmek için solda kullanõlõr. 8.Kõsaltmalar Kõsaltmalar, bir sözcüğün ilk ya da birkaç harfiyle gösterilmesidir (TC=Türkiye Cumhuriyeti). Kõsaltmalar, genellikle kalõplaşmõş, değişmez biçimler olarak kullanõlõr. Bununla birlikte bir yazar, çeşitli gereksinmelerde kimi sözcükleri kendisinin belirleyebileceği kõsaltmalarla gösterebilir. Bir kelimenin kõsaltma ile gösterilmesinde aşağõdaki yollar izlenmektedir: -Özel adlarõn kõsaltõlmasõ, adõn ilk harfiyle ve yazõmõna uyularak, büyük harflerle gösterilir (A.(Ahmet), C (Cemil)...). -Özel ad birkaç kelimeden oluşmuş ise, her kelime bir harfle gösterilir (TBMM=Türkiye Büyük Millet Meclisi). -Kimi kurumlar, kendi adlarõnõn kõsaltmalarõnda, bütün kelimelerin baş harflerini kullanmaz (MTA=Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, TRT= Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu). -Kõsaltmalarõnõ, adlarõnõ kelimelerin birkaç harfi ile gösteren kurumlar da vardõr (Dz.Kuv.K.=Deniz Kuvvetleri Komutanlõğõ, Ed. Fak.=Edebiyat Fakültesi). -Kimi özel adlar, ilki büyük olmak üzere, baştan iki ya da üç harfiyle gösterilmektedir (Fr.=Fransõzca, Alm.=Almanca). -Tür adlarõ, genellikle baştan üç harfi ile kõsaltõlõr (Cad.=Cadde, doğ.=doğumlu, ölm.=ölümü). -Kõsaltmalardan sonra genellikle nokta konur. Kurum adlarõnda, yazõş kolaylõğõ sağlamak için, harfler arasõndaki noktalar kaldõrõlmaktadõr. (AET=Avrupa Ekonomik Topluluğu). -Sonunda nokta bulunmayan kõsaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrõlõr TBMM'ne, AET'ye). -Kõsaltmalardan sonra gelen ekler, kõsaltmalarõn ünlü ve ünsüzlerine uyularak okunur ve yazõlõr (Fr.da, Alm.da, İng.de).

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir.

Ciltli olarak ilgili birime teslim edilecek olan bu çalõşmalarõn genel düzeni aşağõda belirtildiği gibidir. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BİTİRME ÖDEVİ, BİTİRME PROJESİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU Üniversite Senato sunun 2.2.2001 tarih ve 2001/05 sayõlõ toplantõsõnda kabul edilmiştir I. AMAÇ VE KAPSAM Bu yazõm klavuzunun amacõ

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KURALLARI Yazı Karakteri Tezde 12 punto Times New Roman yazı biçimi kullanılır. Tezde kullanılan yazı karakteri

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

1. BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNE DAĞITIMI

1. BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETİM ÜYELERİNE DAĞITIMI İTÜ KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ ESASLARI Çizelge Kodu: BÖE Yürürlülük Tarihi:Ekim 2002 Güncelleştirme Sayõsõ:1 Sayfa: 1/1 1 BİTİRME ÖDEVİ DERSİNE KAYIT OLACAK ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU

THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU THE EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY BAŞVURU FORMU (Bütün sorularõn yanõtlanmasõ gerekmektedir. Gerektiği taktirde lütfen "hayõr" yanõtõnõ kullanõn. Kutularõ boş bõrakmayõn veya tire işareti koymayõn. SİYAH

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım

Başlık Önsöz İçindekiler Ön Kısım Tablolar listesi Kısaltmalar listesi Özet Giriş Metin Kısmı. Bölümler Sonuç Ekler Son Kısım PERSONEL YÖNETİMİ 2007-2008 ÖĞRENCİLERİNE NOT 1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN BİÇİMSEL YAPISI 2 Araştırma raporu gelişigüzel yazılan bir metin değildir. Bir araştırma ne derece özgün buluşlar ve sonuçlar getirmiş

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR

R10.06 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR R10.06 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI NIN TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ KURULUŞLARCA KULLANILMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR Rev. 03 01-2006 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR...

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER

ICS 13.040.20/13.040.01 TÜRK STANDARDI TS 2361/Nisan 1976 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU VE KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - KAPSAM... 1 1 - ANALİZ METOTLARI... 1 1.1 - GENEL ESASLAR... 1 1.2 - HAVADA SÜSPANSİYON DURUMUNDA BULUNAN MADDE MİKTARININ TAYİNİ (OPTİK YANSIMA

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti.

ERP nin A B C si. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1. Hazõrlayan : Cengiz Pak. diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. diyalog 2002 ERP nin ABC si 1 ERP nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti. Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara KPSS-2007/4 TERCİH KILAVUZU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T 5. 3 Formlar 4 Yükl. listeleri. 14 Beyan sahibi/temsilcisi No 15 Çõkõş/ihracat ülkesi

T 5. 3 Formlar 4 Yükl. listeleri. 14 Beyan sahibi/temsilcisi No 15 Çõkõş/ihracat ülkesi 2 Gönderici/İhracatçõ 1 3 Formlar 4 Yükl. listeleri EK 36 Formu doldurmadan önce notlarõ okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI 8 Alõcõ 14 Beyan sahibi/temsilcisi 15 Çõkõş/ihracat ülkesi 18 Çõkõştaki taşõt aracõnõn

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER

ICS 01.100.30 TÜRK STANDARDI TS 5536/Mart 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Çelik Konstrüksiyon Taşõyõcõ Sistemi... 1 0.2.2 - Genel Konstrüksiyon veya Montaj Resimleri...

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Kasõm 2001 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 10027-2 (1992) standardõ esas alõnarak, TSE Metalurji Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 27 Kasõm 2001 tarihli toplantõsõnda Türk

Detaylı

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002

ICS 91.100.30 TÜRK STANDARDI TS EN 12504-1/Nisan 2002 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 12504-1 (2000) standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 19 Nisan 2002 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk Soru Son Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "Fen ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. Eşit

Detaylı

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun

Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun Kanun No. 5195 Kabul Tarihi: 22.6.2004 MADDE 1.- 9.1.2002 tarihli ve 4737 sayõlõ Endüstri Bölgeleri Kanununa 1 inci maddeden sonra gelmek

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ

(Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ (Dış Kapak Örneği) T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ve EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ TEZ ADI BİTİRME TEZİ Hazırlayan Adı Soyadı Danışman Unvan Adı Soyadı Niğde Ay, Yıl

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ. Nisna 2007 MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ BİLGİ BÜLTENİ Sayõ -45 Nisna 2007 Hazõrlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER * İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayõnlar * Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri * Bilgi Kaynaklarõnõn

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı)

RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) RESMİ GAZETE (24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı) BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanõmlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; demokratik ve

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5

Pandora Vakfı VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ. oluyor mu? Stichting Pandora, 2003 1/5 Stichting Pandora, 2003 1/5 VÜCUDUNUZU DİNLEDİĞİNİZ oluyor mu? Luistert u nog weleens naar u zelf? Over wat (niet) te doen bij psychische klachten. Pandora Vakfı Stichting Pandora, 2003 2/5 Vücudunuzu

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o Kapak sayfaları o İçindekiler Bitirme

Detaylı

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr.

Kõrgõzistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türk Cumhuriyetleri hakkõnda genel bilgiler veren yayõndõr. HAZİRAN 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Bilgi Merkezi nden Önemli Hizmetler 4! Veri Tabanlarõ 5! Süreli

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN

NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN NOKTALAMA İŞARETLERİ MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BU ÖDEVİN HAZIRLANMASINDA MUSTAFA NAZIM ÖZGEN BURCU OLGUN GÜLŞAH GELİŞ VE FATMA GEZER TARAFINDAN ORTAK HAZIRLANMIŞTIR. BİLGİSAYAR 1 DERSİ PROJE ÖDEVİ NURAY GEDİK

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş.

NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA. 1. Nokta (.) Çocuklar bahçede oynuyor. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Yarışmada 1. olmuş. NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!!

SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! SU OLMAZSA HAYAT OLMAZ!!! TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar

Detaylı

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr.

yaşlõlara olanaklar sunan, destekleyici ortamlarõn sağlanmasõ konusunda bilgiler veren yayõndõr. EKİM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ. 2011-2012 Güz Yarıyılı. Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Güz Yarıyılı Dersin adı : TÜRK DİLİ 1 Dersin Kodu: TRD 151 Şube Kodu: AKTS Kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2 s/ hafta Teorik: 2s/ hafta Uygulamalı: 0 s/hafta

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler

Türkiye deki Yabanc lar için Gazeteler Yusuf Kanl Kuşkusuz 45 yõllõk tarihiyle ülkemizin günlük ilk İngilizce gazetesi olmasõ nedeniyle genel yayõn yönetmenliğini yapmakta olduğum Turkish Daily News gazetesi hem diğer yabancõ dilde yayõn yapan,

Detaylı

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI

YAZIM (İMLÂ) KURALLARI YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 1. Büyük Harflerin Yazımı Yazıda cümlenin ilk kelimesi büyük harfle başlar. Sanat, toplumun gelişmesine yardımcı olur. Düşünce üretimine katkıda bulunur. İnsanı disipline eder. Şiirdeki

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çõkõş Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 65 EYLÜL 2002 SAYI: 2540 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayõsõ:

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20)

Tebliğ. Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan: Sermaye Piyasasõnda Bağõmsõz Denetim Hakkõnda Tebliğde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ (Seri: X, No:20) Madde 1 4/3/1996 tarihli ve 22570 sayõlõ Resmi Gazete de

Detaylı