Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Hazırlayanlar: Erkan ERDİL M. Teoman PAMUKÇU Yelda ERDEN Hadi Tolga GÖKSİDAN Emek KEPENEK

2 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER GİRİŞ YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI (YSY) VE AR-GE ODAKLI YSY NİN EVRİMİ AR-GE, İNOVASYON VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN REKABET GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİLER KÜRESEL TEMEL EĞİLİMLERİN GELİŞMEKTE OLAN VE GELİŞMİŞ ÜLKELERE ETKİLERİ Dünya uygulamalarından örnekler: Gelişmekte olan Ülkelerde Yabancı Sermaye Yatırımlarını çekmek için gerekli koşullar AR-GE YATIRIMLARININ KÜRESELLEŞMESİNİ BELİRLEYEN ETMENLER Ar-Ge nin küreselleşmesini neler tetikler? Ar-Ge faaliyetlerinin Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ) merkezlerinin dışına yayılması Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) Ar-Ge faaliyetini merkezde gerçekleştirme veya dış tedarikle edinme kararını belirleyen etmenler Yabancı Sermaye Yatırımlarının (YSY) türleri, Ar-Ge Birimleri ve Ar-GE odaklı YSY nin mekansal tercihleri Yabancı Sermaye Yatırımları türleri Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge birimleri ve Ar-Ge odaklı YSY nin mekân tercihleri GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE UYGULANAN POLİTİKALAR Ar-Ge odaklı yabancı sermaye yatırımların teşvik edilmesi Ar-Ge odaklı yabancı sermaye yatırımlarının faydalarının güçlendirmek için sanayi odaklı politikalar Sermaye girişi olan ülkenin üstlenmesi gereken roller Ülke örnekleri Çin Hindistan İsrail İrlanda Tayvan Singapur Güney Kore Brezilya Malezya SONUÇ KAYNAKÇA

3 TABLOLAR Tablo Çok Uluslu Şirketlerin Ar-Ge Bütçelerinin Ülke/Bölge Dışında Harcanan Oranı (%) Tablo Çok Uluslu ABD Şirketlerinin ABD Dışındaki Ar-Ge Harcamalarının Dağılımı ve Toplam Değeri ( ) Tablo İnovasyonu uluslararasılaştırmanın farklı yolları Tablo OECD Ülkelerinde Toplam AR-GE Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%)( ) Tablo OECD Ülkelerinde Kamu AR-GE Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%) Tablo OECD Ülkelerinde Özel Sektör AR-GE Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%) Tablo 4.7 Yurtdışı kaynaklı Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı (%) Tablo 4.8 Kamu Ar-Ge finansmanının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı (%) Tablo 4.9 Özel sektör AR-Ge finansmanın toplam Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı (% olarak) ( ) Tablo Ar-Ge birimlerinin mekânsal dağılımını belirleyen unsurlar Tablo 7.11 Yabancı Ar-Ge nin Evrilme Süreçleri

4 ŞEKİLLER Şekil 1.1 Ulusal İnovasyon Sisteminin (UİS) Temel Bileşenleri Şekil 1.2 UİS bütünündeki kurumlar, teknolojiler, bilgi ve teşvik mekanizmaları arasındaki ilişkiler Şekil 1.3 Ar-Ge odaklı UİS ve YSY arasındaki ilişki Kavramsal çerçeve Şekil ABD, AB ve Japonya arasında özel sektör Ar-Ge Hareketleri: Şekil Ar-Ge Yatırımı Çeken Ülkeler - mevcut durum (UNCTAD 2005 anketine verilen cevapların oranı) Şekil Ar-Ge Yatırımı Çeken Ülkeler: dönemine ilişkin beklentiler (UNCTAD 2005 anketine verilen cevapların oranı) Şekil OECD ülkelerinde yabancı sermayeli şirketlerin toplam imalat sanayi satışları içindeki payı (%) Şekil OECD ülkelerinde yabancı sermayeli şirketlerin toplam imalat sanayi istihdamı içindeki payı (%) Şekil OECD ülkelerinde yabancı sermayeli şirketlerin toplam imalat sanayi Ar-Ge harcamaları içindeki payı (%) Şekil ÇUŞ ların imalat sanayi satışları ve Ar-Ge harcamalarındaki payları: 2001 (%) Şekil ÇUŞ ların imalat sanayi satışları ve Ar-Ge harcamalarındaki payları: 2007 (%) Şekil İnovasyon Faaliyetlerine göre Teknolojik Gelişmenin Aşamaları Şekil Ar-Ge odaklı doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Ulusal İnovasyon Sistemi

5 1. GİRİŞ Teknoloji, yararlı ürünler üretmeye ve yeni ürünleri tasarlamaya yarayan bilgiler bütünü ya da girdileri çıktılara dönüştüren tüm fiziki süreçleri ve bu dönüşüme eşlik eden toplumsal düzenlemeleri ifade etmektedir. Teknolojinin günümüzde uluslararası rekabet alanındaki rolü o derece belirleyici hale gelmiştir ki bugün, ekonomik gelişmişlik sınıflandırmaları giderek teknoloji üreten ve üretmeyen ülkeler şekline dönüşmektedir. Gerek ülkeler gerekse firmalar hızla değişen teknolojik, ekonomik ve siyasi şartlarda devam eden uluslararası rekabette güçlü olabilmek ve ekonomik krizlere karşı en uygun stratejiyi belirlemek ve uygulamak durumundadırlar. Gelişmiş ülkelerin 1970'li yıllardaki kriz döneminde üretimi bütün bir dünya coğrafyasını özellikle ucuz emek merkezlerine yayarak krizi atlatma girişimlerin kalıcı sonuç vermediğinin anlaşılması üzerine, 1980'li yıllarda başlattıkları uygulamalar dikkat çekicidir. Bu uygulamalar ile; ekonomileri güçlendirebilme ve geliştirebilme açısından bilim ve teknolojiye olağanüstü bir rol atfedilmekte ve bu önemli faktörü salt piyasa dinamiklerine terk etmeyerek ulusal bir politika ve stratejinin konusu haline getirdikleri görülmektedir. Gelişmiş ülkelerin teknolojik kapasitesi ve bu doğrultuda gösterilen çabaların boyutu, bu ülkeleri, teknoloji ihracatçısı konumuna getirirken, teknolojik kapasiteleri düşük ve gösterilen çabaların yetersiz, gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) ise teknolojik bağımlılık içerisinde oldukları görülmektedir. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülkelerde, bilim ve teknoloji düzeyinin yükseltilerek yeni teknolojilere erişmek, transfer yoluyla edinmek, özümsemek, geliştirmek veya üretmek ve teknoloji tabanını yeni teknolojilerle ikame etmek ihtiyacı devam etmektedir. Ekonomik kalkınma sürecinde bilim ve teknolojinin belirleyici rolü her geçen gün artış gösterirken, bu çerçeveye bağlı olarak genelde tüm ülkelerin bilim ve teknoloji politikası ekseninde giderek yoğunlaşan arayışlar içine girdiği gözükmektedir. Bunun önemli bir nedeni teknik bilginin veri tabanındaki olağanüstü çoğalma iken diğer çok önemli bir neden de, uluslararası rekabet gücünün artırılabilmesi arayışıdır. Hızla küreselleşen dünya ekonomisinde ulusların rekabetçi üstünlüklerini belirleyen temel faktörler arasında yer alan bilimsel ve teknolojik ilerlemeler kendi dinamikleri içerisine bırakılmamakta ve ülkelerinde bilinçli çabaları ve politika üretme arayışları yoğunlaşmaktadır. Çeşitli 5

6 ülkelerde gözlenen bilim ve teknoloji politikaları ile stratejileri, o ülkelerin bu alandaki geçmiş birikimlerine, sosyo-ekonomik şartlarına ve rekabet gücü bakımından sahip olduğu avantajlarla, devlet gelenekleri ve işleyişine göre farklılıklar gösterebilmektedir. Dolayısıyla standart bir yapıdan söz etmek mümkün değildir. Ancak, uygulanan politika ve stratejilerin zihinsel yapısı hakkında pek çok ortak noktadan söz edilebilir. Bunlardan önemli bazıları şöyledir: Günümüzde bilim ve teknoloji arasındaki ilişki karşılıklı etkileşim şeklinde olup, teknoloji bilime dayalı olarak gelişmekte, gelişen teknoloji yeni bilim alanları açmakta, bunlar da yeni teknolojiler doğurmaktadır. Şimdiki teknolojik ilerlemelerin büyük çoğunluğu, fevkalade kalifiye kişilerin çapraşık çok taraflı ekipler halinde devamlı çalışması ve bu çalışmaların da yüklü sermaye ile finanse edilen ve devam ettirilen çok modern ve çok yüksek maliyetli tesislerde yapılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilim ve teknoloji stratejileri, ülkelerin genel ekonomik politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bilim ve teknolojinin her ülkede politik düzeyde sahibi ve izleyicisi vardır. Sağlıklı bir bilim ve teknoloji politikası ile stratejilerin tespit edilebilmesi için bir ülkenin bilim bazını oluşturan bilim adamı niteliği kanıtlanmış öğretim üyeleri ve araştırıcılar ile teknoloji bazını oluşturan ve risk alarak sermaye yatıran sanayi kuruluşlarının temsilcileri ile sürekli diyalog şarttır. Bilim ve teknoloji politikaları bağlamında batılı ülkelerde izlenen politikalar, genellikle, misyona yönelik politikalar ve teknolojik yayılmaya yönelik politikalar ile Uzak Doğu ülkelerinin uyguladığı ulusal teknolojik hedefler politikalarıdır. Gelişmekte olan ülkeler bağlamında ise yakın zamanlara dek bir teknoloji politikasından söz edilememiş ve bu ülkelerin asıl itibarıyla teknoloji transfercisi ülkeler olabileceği genel kabul görmüştür. Ancak başta uzak doğu ülkeleri olmak üzere bir çok gelişmekte olan ülkenin bu anlamda sınırlı dahi olsa başarıları son dönemlerde dikkat çekmektedir. Bu ülkelerin teknoloji politikaları açısından şu iki amaca sahip olduklarıgörülmektedir: 1. Teknoloji transferinden ve ithalatından yararlanmayı hedefleyen politikalar, 2. Teknolojiyi yurt içinde geliştirici teşvikler ve uygulamalara dayanan politikalar. Bilim ve teknoloji politikaları açısından gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler bağlamında çeşitli ülke uygulamalarından başarılı olarak görülen politikaların şu özellikleri ise dikkat çekmektedir: 6

7 Sektörel hedefler çerçevesinde bazı alanlara öncelik verilmesi, Mutlaka dış rekabete açılması, Devletin imalat sanayiine girmekten kaçınması ve var olanlardan çekilmesi, Etkin bir rekabet ortamının sağlanması, Bilimsel ve teknolojik Ar-Ge'ye büyük önem verilmesi ve finansmanı, Beşeri sermaye yatırımlarının hızla arttırılması, Üniversiteler ve kamu araştırma kurumları ile özel sektör arası Ar-Ge sürecinde işbirliği, Araştırma birimleri arası karşılıklı etkileşim ve enformasyon akışının sağlanması, Etkin bir teşvik sistemi, İleri teknoloji alanlarında yeni birimlerin kurulmasına yönelik faaliyetler, Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmeye yönelik faaliyetler. Bu çerçevede, özellikle yabancı sermaye yatırımlarının gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde politika yapıcılar tarafından önemli bir araç olarak algılandığına dair kanıtlar vardır. Günümüzde Ar-Ge faaliyetlerinin giderek uluslararasılaştığı gözlemlenmektedir. Uluslararasılaşmanın, yazında pek çok tanımı olmakla birlikte bu raporda girişimlerin uluşlararasılaşması ile kastedilen girişimlerin faaliyetlerinin küresel piyasalarda eşgüdüm içinde gerçekleştirmeleridir. Bu bağlamda uluslarasılaşan bir girişim, faaliyet gösterdiği pazarların dışındaki pazarlara nüfuz etmeye ve bu pazarlardaki kaynaklardan yararlanmaya çalışmaktadır li yıllarla birlikte, uluslararası Ar-Ge işbirliklerinde anlamlı artışlar gözlenmiştir. Bu süreçte özellikle çok uluslu şirketlerin (ÇUŞ) Ar-Ge yatırımlarını kurulu oldukları ülkelerin dışına yönlendirmeye başladıkları görülmektedir. Ar-Ge yatırımlarının ululararasılaşması bizzat inovasyon süreçlerinin değişiyor olmasından bağımsız olarak değerlendirilmemelidir. İnovasyon faaliyetleri giderek daha pahalı, karmaşık ve disiplinlerarası bir karaktere sahip olmaya başlamıştır. Bu faaliyetler bilim adamları, mühendisler ve son kullanıcılar arasında daha fazla işbirliği gerektirirken, öte yandan tasarım, imalat, tedarik ve pazarlama faaliyetlerinin de uyum içinde gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve mükemmelliyet merkezlerinde yaratılan bilginin daha erişilir hale gelmesiyle birlikte azalan coğrafi engeller yenilik süreçlerinin hızını arttırmakta ve onları daha küresel hale getirmektedir. Bu durumda ÇUŞ ların küresel olarak yayılmış durumdaki Ar-Ge faaliyetlerini bütünleştirmek yönündeki çabalarını arttırmaktadır. ÇUŞ lar bunu gerçekleştirirken, iç ve dış kaynaklı Ar-Ge faaliyetleri ile birlikte yabancı iştiraklerindeki ya da yabancı ortaklarla yaptıkları Ar-Ge faaliyetlerinden de faydalanmakta ve küresel inovasyon ağlarını beceriyle yönetmektedirler. 7

8 Yabancı sermaye yatırımları, daha önce de belirtildiği üzere ÇUŞ larda iktisadi büyümenin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve teknolojik birikimin arttırılmasının öenmli bir aracı olarak görülmektedirler. Son dönemde, iktisat yazınındayabancı sermaye yatırımlarının iktisadi büyümeye, teknolojik yayılmaya ve yerel beşeri sermayeye etkileri üzerine artan oranda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmalar, farklı ülkeler yönelen yabancı sermaye yatırımlarının belirleyen faktörleri incelemekle kalmayıp, bu yatırımların uluslarası ticaret ve teknolojik gelişme ile bağlantılarını ortaya koymakta ve bunların fayda/maliyet analizini de yapmaktadırlar. Ar-Ge faaliyetlerinin uluslararasılaşması, küresel iktisadi faaliyetlerde rekabetçiliği sağlamakta önemli bir araç olarak görülmektedir. Özellikle son dönemde ÇUŞ lar tarafından Hindistan ve Çin başta olmak üzere, GOÜ lere yönelen Ar-Ge yatırımları bu ülkelerin bilgi tabanına ve rekabetçiliklerine önemli katkılar sağlamıştır. Bu eğilimin kaynağının temelde iyi çalışan bir ulusal inovasyon sisteminin (UIS) varlığı olduğu görünmektedir. Başka bir deyişle, GOÜ lerdeki ulusal inovasyon sistemleri güçlü ve olgun bir yapıya kavuştukça, bu ülkeler sosyo ekonomik kalkınma amaçlarına uygun olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını daha iyi yönetebilmekte ve özümseyebilmektedirler. Uygulamalı çalışmalardan elde edilen sonuçlar çerçevesinde, uluslararası Ar-Ge yatırımlarını çekme kapasitesinin UİS in işlerliği ile doğru orantılı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. UİS in zayıf ve güçlü yönleri, uluslararası Ar-Ge yatırımlarının hacmini ve doğasını belirklemektedir. UİS, dar anlamda sadece rekabetçi gücü sağlamak için faydalanılacak bir araç değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı sağlayabilecek bir araçtır. UİS in temel unsurları aşağıdaki gibi sıralanabilir. 1. Kavramsal Çerçeve: UİS e yönelik politikaların kavramsal bir çerçeveye bağlanması ve bunların olası fırsatlara cevap verebilir, olası sorunları çözebilir nitelikte olması gerekmektedir. Bu kavramsal çerçeve, geniş anlamda ulusal politik ve iktisadi dinamikleri yönetebilmelidir. 2. Kurumların, Teknolojilerin ve Bilginin Ortaklaşa Evrimi: Etkin bir inovasyon sisteminin varlığı ve teknoloji ve bilgi birikiminin sağlanabilmesi için güçlü bir etkileşim, sinerji ve koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. 3. Teşvikler: Belirlenen hedeflere ulaşılması için gerekli ve kurumların, teknolojilerin ve bilginin ortaklaşa evrimini sağlayacak, iktisadi ve iktisadi olmayan unsurları biraraya getiren uygun teşvikler sağlanmalıdır. 4. Uygulama/Öğrenme/Geri Besleme/Çıktılar: Stratejilerin, politikaların, projelerin ve programların uygulanması öğrenmeye yönelik geri besleme mekanizmalarını içermelidir. Dar 8

9 kapsamda sınai kalkınma, geniş kapsamda ise sosyoekonomik kalkınma hedefleri için öğrenme ve gerekli düzeltici önlemleri alma yeteneği, teknolojik yeteneklerin ve bu yeteneklerin içine gömülü inovasyon dinamiklerinin geliştirilmesi için büyük önem arzetmektedir. Bu yolla uygulama ve pratik öğrenme bazlı çıktıları geliştirirken, bu çıktılar da keşfedilmemiş inovasyon uygulamalarının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. 5. Sosyoekonomik Değişimler: Öğrenme çıktıları düzeltici, uyarlanabilir, evrimci, yapısal ve benzeri farklı sosyoekonomik değişimlere yol açabilir. Bu unsurlar arasındaki ilişki Şekil 1.1 de açıklanmaktadır. Şekil 1.1 deki kavramlaştırma dört temel unsur olan mekan, ekonomi, politika ve bilgiyi biraraya getirerek bunların etkileşimleri, sinerjileri ve sistemik birleşmesinin dönüşümü ne şekilde gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu unsurların etkileşimi herhangi bir tarihsel bağlamda ulusların etkin veya verimsiz sonuçlara ulaşmasına neden olmaktadır. Bu unsurların ne şekilde etkileştiği ve evrildiği etkin bir inovasyon sistemini ve dolayısıyla teknolojik birikimi ve iktisadi kalkınmayı belirlemektedir. Şekil 1.1 deki okların ters yönde hareket etmesi durumundaysa verimsiz bir UİS ortaya çıkmaktadır. Şekil 1.2 ise UİS deki kurumlar, teknolojiler ve teşvikler arasindaki bağları göstermektedir. Buradaki unsurlar ise aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 1. Altyapılar: Bilim ve Teknoloji, Fikri mülkiyet hakları, kamu politikası, bilgi ve iletişim teknolojileri ve bilim ve teknoloji kültürü. 2. Yatırımlar: Ar-ge harcamaları ve kamu Ar-Ge destekleri, risk sermayesi ve doğrudan yabancı sermaye yatırımları. 3. Bilgi ve Yetenekler: Eğitim ve insan kaynakalrı gelişimi ve işgücü esnekliği. 4. İlişkiler ve İlişki Bağları: Üniversite-sanayi ilişkileri, kamu ve özel sektör Ar-Ge yatırımları ve sanayi, ÇUŞ kaynaklı Ar-Ge'nin uluslararasılaşması, uluslarüstü ağ yapılar. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları IMF ve OECD gibi uluslararası ve DPT gibi ulusal kuruluşlar tarafından bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan ve bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının tamamına sahip olarak veya yerli bir veya bir kaç firma ile ortaklık halinde gerçekleştirdiği yatırımlar, doğrudan yabancı yatırım olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir yatırımı, doğrudan yabancı sermaye yatırımı olarak niteleyebilmek için ana girişimin bağlı girişimi kontrol edebilmesi gerekmektedir. UNCTAD bu durumu %10 luk bir paya ve buna bağlı oy hakkı 9

10 üzerinden tarif etmektedir. Dorğudan yabancı sermaye yatırımları özsermaye biçiminde olacağı gibi gelirlerin yeniden yatırıma dönüştürülmesi şeklinde de gerçekleşebilir. Şekil 1.1 Ulusal İnovasyon Sisteminin (UİS) Temel Bileşenleri ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ (UİS) Kaynak: Baskaran ve Muchie (2008) 10

11 Şekil 1.2 UİS bütünündeki kurumlar, teknolojiler, bilgi ve teşvik mekanizmaları arasındaki ilişkiler Kaynak: Baskaran ve Muchie (2008) 11

12 İktisat yazınında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının belirleyicileri olarak aşağıda sırlanan faktörler göze çarpmaktadır: Pazar büyüklüğü: Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH), GSMH büyüme oranı, kişi başına düşen gelir büyüme oranı. Politika değişkenleri: Ekonominin dışa açıklığı, kurumlar vergisi oranları, gümrük vergisi oranları, altyapı kalitesi. Kurumsal Özellikler: Yolsuzluk endeksi, siyasi istikrar, hukuk devleti. İşgücü piyasası şartları: Okuryazarlık oranı, ücretler. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının küresel arzı Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının iktisadi büyüme üzerinde önemli etkileri olduğu ve bunlardan ulusal ekonomilerin fayda elde ettiği üzerinde uygulamalı çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalar, GSMH büyümesi, sabit semayeye yapılan gayri safi ilaveler ve ödemler dengesi üzerine doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının olumlu etkilerinden bahsetmektedirler. Son dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının küresel ekonomi üzerindeki rolü giderek artmıştır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının küresel GSMH içindeki payının %20 ye ulaştığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda, Çin ve Hindistan gibi GOÜ lere doğru bir yönelme söz konusudur. Ayrıca, son on yılda bu yatırımların niteliği de değişmekte ve artan oranlarda Ar-Ge yatırımları biçiminde oldukları izlenmektedir. Daha önceki dönemlerde doğrudan yabancı sermaye aytırımı niteliğindeki Ar- Ge yatırımlarının ABD, Avrupa ve Japonya arasında gerçekleştiği gözlemlenirken, son dönemde bu yatırımların GOÜ lere yönelmesi önemli bir yapısal değişimi işaret etmektedir. UNCTAD (2005) Ar- Ge nin uluslararasılaşma sürecinde on farklı bileşenin rolünü ortya koymakla birlikte, bunların UİS i ile ilişkisini belirlememiştir. Ancak, yukarıda altını çizdiğimiz üzere Ar-Ge nin ulsulararasılaşma sürecei ile UİS arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. Bu ilşkileri tanımlamak gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Bu çerçevede daha önemli olan, bu unsurların birbirleriyle nasıl etkileştiği ve UİS nin etkin sonuçlar üretmesine nasıl katkıda bulunduğudur. Başka bir deyişle, UİS nin Ar-Ge faaaliyetlerini ve bunların etkinliğini nasıl arttırdığı önemli bir meseledir. Ar-Ge nin uluslararasılaşma süreci ile UİS arasındaki ilişki Şekil 1.3 de sunulmaktadır. 12

13 UNCTAD (2005) tarafından belirlenen on farklı bileşen aşağıdaki gibidir: 1. Genel yatırım ortamı: Makroiktisadi ve toplumsal istikrar, düzenleme sistemi ve şeffaflık; 2. İktisadi yapı: Endüstriyel yapı, Pazar büyüklüğü, doğal kaynaklar, altyapı, kültür ve dil; 3. Gelişmiş ülkelere göre rekabetçi avantaj sağlayabilecek ücretlerle bilimsel ve mühendislik becerilerine erişim; 4. Özellikle teknik eğitim kısmı güçlü bir eğitim sistemi; 5. Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurumların (kamu ve özel sektör firmaları, labaratuarlar, üniversiteler) ve standartlar ile standartları belirleyen kurumların varlığı; 6. Temel araştırma ve yayın yapan kurumların (üniversite ve diğerleri) varlığı; 7. Bilgi üreten kurumlarla üretim yapan girişimler arasındaki güçlü bağlar; 8. Özellikle ürünleri kolayca taklit edilebilen teknolojilere yönelik sağlam bir fikri mülkiyet hakları düzeni; 9. Farklı firmalar ve kurumlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran canlı teknoparkların varlığı; 10. Farklı teknolojik ve sınaî faaliyetleri barındıran kümelerden oluşan bir sanayi yapısının varlığı. Şekil 1.3 de görülen en olumlu senaryoda yani yukarıda bahsedilen tüm bileşenlerin bir ülkenin UİS i içinde barındırıldığı durumda, bu UİS o ülkeye Ar-Ge faaliyetleri için doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesinde etkin bir rol oynayacaktır. Öte yandan, bu bileşenlerin tamamı ya da bir kısmı UİS içinde yer almıyorsa, o ülke anlamlı düzeylerde yabancı kaynaklı Ar-ge yatırımı çekmekte sorunlarla karşılaşacaktır (olumsuz senaryo). Birtakım bileşenlerin güçlü, bir kısmının ise zayıf olduğu ortalama bir senaryoda ise, o ülke daha az karmaşık teknolojik ve inovatif faaliyetler için yabancı Ar- Ge yatırımı çekebilecektir. Güçlü yanların olduğu bazı seçilmiş yüksek teknoloji alanlarında ise yabancı Ar-Ge çekimi mümkün olabilecektir (orta seviyede tutarlı senaryo). 13

14 Şekil 1.3 Ar-Ge odaklı UİS ve YSY arasındaki ilişki Kavramsal ULUSAL İNOVASYON SİSTEMİ (UİS) AR-GE ODAKLI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ETKİLEYEN UİS BİLEŞENLERİ 1. Uygun yatırım ortamı/olanaklarının sağlanması 2. Güçlü ekonomik alt yapının sağlanması (sanayi yapısı, pazar, vd.) 3. Güçlü eğitim-öğretim sisteminin varlığı 4. Dinamik teknoparklar ve bilimparklarının olması 5. Farklı endüstriyel/teknolojik kümeleşmelerin varlığı 6. Anlamlı/önemli bilim ve teknoloji yeteneğinin varlığı 7. Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan kurumların varlığı 8. Temel araştırma yeteneklerinin varlığı (üniversiteler ve diğer kurumlar) 9. Bilgi üreten kurumlar ve ana üretim odakları arasındaki ilişki bağlarının varlığı 10. Güçlü/tutarlı/korumacı fikri mülkiyet hakları sisteminin kurulması Mutlak Pozitif (Olumlu) Senaryo: UİS bütününde değerlenen 10 unsurun tamamının BİR ARADA varolması; ve bu unsurlar arasında güçlü ilişkisel bağların varlığı Orta Seviyede Tutarlı Senaryo: UİS bütününde değerlenen 10 unsurun tamamının BİR ARADA YA DA ÇOĞUNLUĞUNUN güçlü ve/veya görece zayıf biçimde varlığı Mutlak Negatif (Olumsuz) Senaryo: UİS bütününde değerlenen 10 unsurun tamamının BİR ARADA YA DA ÇOĞUNLUĞUNUN güçlü ve/veya görece zayıf biçimde varlığı Ar-Ge odaklı YSY: Orta ve yüksek teknoloji & karmaşık inovasyon faaliyetlerine/yapılarına yönelir. Ar-Ge odaklı YSY: Daha azkarmaşık teknoloji & inovasyon faaliyetlerine/yapılarına yönelir; öte yandan, bazı yüksek teknolojik & inovatif faaliyetlere de yönelebilir. Ar-Ge odaklı YSY: Geçerli/yeterli bir nitelik taşımaz. Kaynak: Baskaran ve Muchie (2008) 14

15 Nihai amacı politika önerileri oluşturmak olan ve Türkiye de faaliyet gösteren yabancı sermayeli (ya da çokuluslu) firmaların Ar-Ge etkinliklerinin çözümlenmesine yönelik çalışmamız birbiriyle yakından ilintili, giderek birbirini tamamlayacak olan üç bölümden oluşacaktır. İlk bölüm, çokuluslu firmaların Ar-Ge etkinliklerinin uluslararasılaşması sürecinde son yirmi yılda yaşanan değişiklikleri irdeleyen iktisat yazınından hareketle, GOÜ lerin bu sürece nasıl dâhil olabileceklerinin ve bu süreçte oynayabilecekleri rollerin saptanması ve incelenmesine yönelik olacaktır. Bu bölüm, çalışmanın diğer bölümlerinde elde edilecek verilerin/bulguların yorumlanması, çözümlenmesi ve bu raporun nihai amacı olan Türkiye deki yabancı sermayeli şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik politika önerileri oluşturulması açısından önemlidir. İlk olarak, son yirmi yılda yabancı firmaların GOÜ lerdeki Ar-Ge faaliyetlerinin hem nicel hem de niteliksel olarak geçirdiği dönüşüm mercek altına alınacaktır. İkinci olarak, GOÜ lerde artan yabancı firma Ar-Ge sinin niteliğinin incelenmesi gerekmektedir. Bu tür Ar-Ge faaliyetleri uzun bir süre yabancı firmaların GOÜ lere getirdikleri ürünlerin yerel koşullara uyarlanmasından ibaret olmuştur ve sadece iç pazar hedeflenmiştir. Bu tür bir Ar-Ge faaliyetinin uzun/orta vadedeki getirisi doğal olarak düşüktür ancak yenilikçi içeriği daha yüksek ve daha ziyade üretimle ilintili olan yenilikçi Ar-Ge ye evrilebilirler. Son olarak, küresel inovatif Ar-Ge olarak adlandırılan aşamada, yabancı firmanın GOÜ lerde yaptığı Ar-Ge faaliyeti ana firmanın küresel stratejisinin bir unsuru haline gelmiştir. Bu Ar- Ge etkinliği üretimle ilintili yerel Ar-GE laboratuarlarında gerçekleşebilir ya da yerli üretimden bağımsız olup yine yerli inovasyon ağlarından ve insan gücünden yararlanmak üzere kurulmuş teknoloji yoğun birimlerde yapılabilir. Üçüncü olarak, çokuluslu firmaları Ar-Ge faaliyetlerinin gittikçe artan bir bölümünü GOÜ lere kaydırmaya iten etmenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu etmenleri, itici ve çekici güçler olarak ikiye ayırabiliriz. İtici güçler, çokuluslu firmaların giderek artan küresel rekabet ortamında yer almalarından, Ar-Ge yapmanın maliyetinin gelişmekte olan ülkelerde gittikçe artmasından, aynı zamanda mühendis ve bilim adamı arzında görülen sıkıntılardan ve Ar-Ge sürecinin gittikçe karmaşıklaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum, çokuluslu firmaları hem Ar-Ge alanında uzmanlaşmaya hem de Ar- Ge lerinin bir bölümünü ülkeleri dışında yapmaya itmektedir. Çekici güçler ise, GOÜ lerde mühendis ve bilim insanı arzının ve becerilerinin artmasından ve bu işgücünün maliyetinin makul bir düzeyde kalmasından, çokuluslu firmaların üretim süreçlerinin küreselleşmesinin devam ediyor olmasından ve GOÜ lerin geniş ve hızla büyüyen pazarlara sahip 15

16 olmalarından kaynaklanmaktadır. Tüm bu özellikler, GOÜ leri çokuluslu şirketler için çekici bir Ar-Ge üssü haline getirmiştir. Projenin bu bölümü sonucunda küresel eğilimler belirlenmekle kalmayacak, başarılı ülke örneklerinden alınabilecek dersler de sunulacaktır. Bu çalışmanın geri kalan altı bölümünde; veriler ışığında Ar-Ge nin küreselleşme sürecinin geldiği nokta irdelenecek (Bölüm 2), Ar-Ge ve inovasyon ile gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücü arasındaki ilişkiye değinilecek (Bölüm 3), özellikle 1980 lerden itibaren hızlanan küreselleşme sürecinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerindeki etkileri tartışılacaktır (Böüm 4). Ar-Ge yatırımlarının küreselleşme sürecini belirleyen etmenler beşinci bölümün konusudur. Bu süreci belirleyen etmenler sıralanacak, Çok Uluslu Şirketlerin bu süreçte belirleyici olan rolü irdelenecek, özellikle de bu şirketleri Ar-GE faaliyetlerini dış tedarikle sağlamaya iten unsurlar incelenecektir. Yabancı Serymaye Yatırımlarına (YSY) paralel olarak kurulan Ar-GE birimleri, farklı YSY türleri ve Ar-GE odaklı YSY nin gerçekleştirildiği mekânları belirleyen etmenler tartışılacaktır. Altıncı bölüm, GOÜ lerde Ar-GE odaklı YSY yi çekmeye yönelik politakalar analiz konusu olacaktır. İlk olarak ir kacrasal çreve oluturlmata çalışılacak, daja sonra da dokuz ülkede bu alanda uygulanan politikalar incelenecektir. Son bölümde ise bulgular özetlenecek ve çalışmamızın bir sonraki aşaması için öneriler getirilecektir (Bölüm 7). 2. YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI (YSY) VE AR-GE ODAKLI YSY NİN EVRİMİ Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (YSY) 1980 lerin ikinci yarısından itibaren artma eğilimi göstermiştir (UNCTAD 2009). YSY, küresel düzeyde yaratılan katma değerden daha hızlı artmıştır. Aynı eğilim, küresel mal ve hizmet ithalatı ile ölçülen dünya ticaretiyle YSY yi karşılaştırdığımız zaman da geçerlidir. Başka bir deyişle, YSY nin küresel ekonomik faaliyetlerdeki ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır. Ülkeleri, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak iki kategoriye ayırırsak; YSY akımlarının yaklaşık % 75 inin gelişmiş ülkelere yöneldiğini görürüz. Gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) payı ise özellikle 1990 lardan itibaren artmaya başlamış ve bugünkü düzeye erişmiştir. GOÜ lere yönelen YSY nin % 80 i on beş kadar ülkeye gitmektedir, dolayısıyla eşitsiz bir coğrafi dağılım söz konusudur. Öte yandan YSY lerin % 90 ı gelişmiş ülkelerdeki Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) tarafından gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda GOÜ kökenli ÇUŞ ların sayısında gözlenen artış, GOÜ lerin toplam YSY çıkışlarındaki payına henüz yansımamıştır. 16

17 Mevcut veriler, YSY akımlarının büyük ölçüde gelişmiş ülkeler arasında cereyan ettiğine işaret etmektedir (GOÜ lere yönelen YSY nin son dönemde artış gösterdiğini burada hatırlatalım). Ayrıca, özellikle Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın YSY veritabanı şu olgulara dikkati çekmektedir (UNCTAD 2009): (i) Şirket satın almaları ve birleşmeler, YSY nin büyük bölümünü oluşturmaktadır (ii) YSY lerin büyük bölümü teknoloji ve beceri yoğun sektörlere yönelmektedir (iii) YSY lerin yarısından fazlası gelişmiş ülke ÇUŞ ları tarafından gerçekleştirilmektedir lerde başlayan, 1990 larda devam eden ve Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasıyla sona eren süreç sonunda, uluslararası ticaret önündeki engeller kalkmıştır. Bu serbestleşme süreci YSY yi de etkilemiş, özellikle GOÜ lerde uzun süredir yürürlükte olan YSY yi kısıtlayıcı ve bağlayıcı birçok uygulama son bulmuştur (YSY için izin alınması, asgari düzeyde yerli girdi kullanılması ve ihracat yapılması, yerli ortak ile birlikte çalışma zorunluluğu gibi). En azından GOÜ lere yönelen YSY akımlarında görülen artışın gerisindeki etmenlerden biri budur. Bir diğer etmen de bazı GOÜ lerde (özellikle Uzak Doğu ve yeni AB üyesi ülkelerde) gözlemlenen yüksek büyüme hızlarıdır. Bu bölümdeki amacımız, Ar-GE nin küreselleşme süreciyle ilgili verileri sunmak ve bu veriler ışığında bir mevcut durum analizi yapmaktır. Her ne kadar Ar-Ge nin küreselleşmesi süreci birden çok gösterge yardımıyla irdelenebilirse de, bu göstergelerin hesaplanması için gerekli güncel verilere birçok ülke için erişmek oldukça zordur. Bu nedenle aşağıdaki veriler daha ziyade OECD ülkelerindeki durumu incelememizi sağlayacaktır. Şekil 2.4 ABD, AB ve Japonya arasındaki özel girişimler (büyük ölçüde her bölgenin ÇUŞ ları) tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen Ar-Ge hareketleri hakkında bilgi vermektedir. Bu veriler ışığında: (i) (Analizi bu üç ekonomik blokla sınırlarsak) Ar-Ge nin küreselleşme sürecinin özellikle AB ve ABD arasında yaşandığı görülmektedir. ABD ÇUŞ larının AB de gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları ABD deki benzer harcamaların %10 undan azdır. AB ÇUŞ ları için bu oran % 15 civarındadır. Bu durum büyük ölçüde AB ÇUŞ larının ABD de bulunan yeni teknoloji kaynaklarına erişmeye ve bu süreçte önemli rol oynayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya yönelik çabalarını yansıtmaktadır. (ii) Gerek AB ve ABD den Japonya ya yönelen Ar-Ge akımları, gerekse Japon ÇUŞ ları tarafından bu iki bölgede yapılan Ar-Ge harcamaları, Japonya nın Ar-Ge nin küreselleşme sürecine sebebi ne olursa olsun AB ve ABD ye göre daha az müdahil olduğunu göstermektedir. 17

18 Şekil ABD, AB ve Japonya arasında özel sektör Ar-Ge Hareketleri: 2003 Kaynak: OECD (2006) Tablo 2.1; AB, ABD ve Japonya kökenli ÇUŞ ların Ar-Ge bütçelerinin yılları arasında ülke/bölge dışında harcanan oranları hakkında bilgi vermektedir. Bu veriler Şekil 2.4 ün işaret ettiği eğilimleri doğrulamaktadır: (i) AB ÇUŞ larının Ar-Ge faaliyetleri ABD ÇUŞ larına göre daha küreselleşmiştir ve (ii) Japonya kökenli ÇUŞ lar bu küreselleşme sürecini daha geriden takip etmektedir. Tablo 2.1 aynı zamanda arasındaki on yıllık dönemdeki gelişmeler hakkında bilgi vermektedir. Bu dönemde kökenleri ne olurlarsa olsun ÇUŞ ların Ar-Ge bütçelerinin kendi bölge/ülke dışında harcanan payı artmıştır: (i) AB ÇUŞ ları için dönem başında % 25,7 oran bu oran % 100 e yakın bir artış kaydetmiş ve dönem sonunda % 43,7 ye ulaşmıştır. Başka bir deyişle, AB kökenli ÇUŞ lar Ar-Ge harcamalarının yarısına yakın kısmını AB dışında gerçekleştirmektedir. (ii) Aynı gösterge ABD kökenli ÇUŞ lar için aynı dönemde AB ye göre daha düşük değer almış ve ancak % 50 ye yakın bir artışla 2004 yılında % 35,1 düzeyine erişmiştir. (iii) Japon ÇUŞ larının Ar-Ge bütçelerinin Japonya dışında harcadıkları oran yaklaşık % 200 lük bir atış gösterse de, dönem sonunda ancak % 14,6 ya ulaşabilmiştir. Tablo 2.1, ABD ÇUŞ larının ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamalarının coğrafi dağılımı hakkında için veriler içermektedir (ne yazık ki benzer veriler AB ve Japonya kökenli ÇUŞ lar için yoktur). 18

19 Tablo Çok Uluslu Şirketlerin Ar-Ge Bütçelerinin Ülke/Bölge Dışında Harcanan Oranı (%) (tahmin) Batı Avrupa Japonya Kuzey Amerika Kaynak: OECD (2006) İlk olarak bu tablonun son satırı, ABD ÇUŞ larının döneminde ülkeleri dışında yaptıkları Ar- Ge harcamalarının % 159 oranında artarak 12,6 milyar dolardan 28,3 milyar dolara çıktığını göstermektedir. A-Ge harcamalarının coğrafi dağılımında şu hususlar ön plana çıkmaktadır: (i) Dönem başında ABD li ÇUŞ ların ABD dışındaki Ar-GE harcamalarının % 70,4 üne ev sahipliği yapan AB nin payı gerilemiş ve dönem sonunda % 61 olarak gerçekleşmiştir (ii) Latin Amerika ülkelerinin dönem başında % 3,1 olan payı, dönem sonunda % 3,1 olarak gerçekleşmiştir (iii) Orta Doğu ülkelerinin payı % 0,8 den % 3,7 ye yükselmiş olsa da bu artış büyük ölçüde İsrail de gerçekleşmiştir (iv) Asya-Pasifik bölgesinin payı ise % 14,8 den %18,2 ye yükselmiştir. Bu 3,4 puanlık artış büyük ölçüde ABD ÇUŞ larının Çin deki Ar-Ge faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Japonya nın toplam ABD kökenli Ar-Ge deki payı % 10,2 den % 6,2 ye gerilemiştir. Şekil 2.5 ve 2.6, Tablo 2.1 in işaret ettiği Ar-Ge nin küreselleşme sürecinin coğrafi boyutu hakkında tamamlayıcı bilgiler vermektedir. UNCTAD 2005 yılı Dünya Yatırım Raporu için 500 kadar ÇUŞ yöneticisi ile yaptığı ve en çok Ar-Ge çeken ülkeler ile ilgili bir anketin sonuçlarını vermektedir. Şekil 2.5, yılındaki mevcut durumu özetlemektedir. ABD, Birleşik Krallık ve Çin Ar-Ge birimi kurmak açısından en cazip ilk üç ülkedir. OECD üyesi olmayan ülkeler arasında ilk üç sırayı Çin, Hindistan ve Singapur almakta, Brezilya dördüncü ve Rusya beşinci sırada bulunmaktadır. Şekil 2.6 ise ÇUŞ yöneticilerin döneminde Ar-Ge birimi kurmak için en cazip olacağını düşündükleri ülkeler hakkında bilgi vermektedir. Bir önceki tabloya göre; ilk üç sırada yer alan ülkelerdeki başlıca değişiklikler şunlardır: (i) Çin ilk sırada, ABD ise ikinci sıradadır (ii) Birleşik Krallık ilk üçe girememiş ve üçüncü sırada Hindistan bulunmaktadır (iii) OECD üyesi olmayan ülkelerin sıralamasında ise ilk üçe Çin, Hindistan ve Rusya girmiştir. Singapur beşinci, Tayvan altıncı ve Malezya yedinci sıradadır (Brezilya ancak sekizinci sıradadır). 19

20 Tablo Çok Uluslu ABD Şirketlerinin ABD Dışındaki Ar-Ge Harcamalarının Dağılımı ve Toplam Değeri ( ) Kanada 8,5 11,1 12,5 11,9 9,3 11,4 10,8 10,8 11, ABi(15) 70,4 66,9 66,4 68,6 65,6 61,0 58,8 61,4 61, Doğu Avrupa 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0, Latin Amerika 3,1 3,9 4,5 5,1 3,4 3,2 2,9 3,7 3, Brezilya 2,0 2,5 3,0 3,0 1,6 1,2 1,0 1,4 1, Afrika 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0, Orta Doğu 0,8 1,2 1,4 1,0 2,1 3,1 3,7 3,5 3, Asya-Pasifik 14,8 14,8 12,8 10,9 17,8 19,2 21,3 18,0 18, Japonya 10,2 9,5 7,5 6,6 8,4 8,0 7,6 7,3 7, Çin 0,1 0,2 0,2 0,4 1,8 2,5... 3,1 2, Toplam (milyon dolar Kaynak: OECD (2008) 20

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Bölgesel Kalkınma da Ar Ge ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nihat IŞIK Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü nihatis@kmu.edu.tr Efe Can KILINÇ Arş. Gör.,

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER

BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER BİLGİ EKONOMİSİ VE İŞGÜCÜ PİYASASI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE RİSKLER Mehmet Ali Kelleci İktisatçı, DPT Uzmanı Temmuz 2003 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ...1 1. BİLGİ EKONOMİSİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ, İŞ ORGANİZASYONLARI

Detaylı

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE

İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ INNOVATION SYSTEM APPROACH AND GEOGRAPH OF INNOVATION: TURKEY SAMPLE Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2012 Cilt: VII Sayı: I İNOVASYON SİSTEMİ YAKLAŞIMI VE İNOVASYON UN COĞRAFYASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Nihat IŞIK 1 Efe Can KILINÇ 2 Özet: İnovasyonun firmalar, sektörler ve

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES

BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (26) 2013, 21-54 BİLGİ EKONOMİSİ VE İKTİSADİ BÜYÜME: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA KNOWLEDGE ECONOMY AND ECONOMIC GROWTH: AN APPLICATION ON OECD COUNTRIES ÖZET Nihat IŞIK

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK

DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.281110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012-2015 KAHRAMANMARAŞ İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A. Ş. ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI GA-04-1-2 Mehmet HARMANCI Kd. Uzman ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2004 ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. ÇOK ULUSLULUĞUN

Detaylı

INDUSTRIAL DEVELOPMENT, GLOBALIZATION AND MULTINATIONAL ENTERPRISES: NEW REALITIES FOR DEVELOPING COUNTRIES

INDUSTRIAL DEVELOPMENT, GLOBALIZATION AND MULTINATIONAL ENTERPRISES: NEW REALITIES FOR DEVELOPING COUNTRIES Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2008, C.13, S.2 s.415-443. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2008,

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür

Sanayideki yapısal sorunların çözümü, mikro alandaki reformlarla mümkündür İthalatımızın çok önemli bir bölümünü ara malları oluşturmaktadır. Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler açığını yükselterek sürdürülebilir büyüme için bir risk

Detaylı