bizden size sizden bize

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bizden size sizden bize"

Transkript

1 bizden size sizden bize M SB S GIDA SAN. ve T C. A.fi. 2006/2 Kültürel varl klar m zdan zmir Alkolizm... Uçucu ya lar ve faydalar Hollanda Seyahati Damar sertli ine karfl çikolata Gezelim... görelim... yurtiçi pazarlama ve sat fl ISM den görüntüler Belinda fiirketler Grubu ndan Say n Erhan Soytürk ile toplant m z.

2 mtiyaz Sahibi Misbis GIDA SAN. ve T C. A.fi. G da San. ve Tic A.fi. Genel Müdür Halil Ölçücüer Genel Koordinatör smail Hakka Ölçücüer Genel Yay n Yönetmeni Elvan Albayrak Tasar m ve Uygulama Tasar m Ofisi Dan flma Kurulu Zeki Ölçücüer Gülnur Ölçücüer Özcan Ç vg n Hukuk Dan flman Mahmut Asra Ofset Haz rl k ve Bask Tempo Matbaac l k ve Ambalaj San. A.fi. Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi A-1 Blok, No: kitelli - stanbul Tel :(0.212) (pbx) Faks :(0.212) Yönetim Yeri Selimpafla Sanayi Bölgesi Araptepe Mevkii 5007 Sokak No: 10 Silivri STANBUL Tel :(0.212) Faks :(0.212) içindekiler Önsöz 01 Ay n Konusu 02 Bizden Haberler 04 Güncel 06 Bas nda Misbis 07 Kültürel Varl klar m z 08 Sa l k 09 Uçucu ya lar ve faydalar 09 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 10 Bizim Köflemiz 11 Hikayeler 12 Mizah 13

3 önsöz De erli Misbis Ailesi; 2006 y l n n so uk k fl aylar n n ard ndan bahar n kendini göstermesi ile birlikte Bizden Size; Sizden Bize nin ikinci say s n sunman n sevincini yafl yoruz. Her say da çal flanlar m z ve müflterilerimiz ile aram zdaki iletiflimin biraz daha güçlendi ini görmek bizi mutlu ediyor ve gelece e dönük heyecan m z son derece art r yor. Dünya ekonomisi 21. yüzy lda ciddi bir de iflim geçiriyor. De iflim canl lar var oldu u sürece devam edecektir. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin dinamikleri ve birçok kaynaklar m z; özellikle befleri kaynaklar m z göz önüne al nd nda Türk fiirketleri olarak e er bu dönemde do ru ad mlar atabilir ve de iflim sürecine do ru stratejiler üretebilirsek 21. yüzy lda önde gelen ülkeler aras na yerimizi alabiliriz. Bu yeni dönemde ve küreselleflen süreçte kendine yön olarak AB yi seçen Türkiye de flirketlere ve insanlara önemli görevler düflmektedir. Misbis olarak geliflen ve de iflen dünyada yerimizi alabilmemiz ad na gerekli alt yap ve teknolojik yat r mlar m z sürekli devam etmektedir. Dünyan n çeflitli ülkelerindeki fuar organizasyonlar nda yerimizi al p kendi gücümüzü tüm Misbis ailesi olarak ve Türk fiirketi olarak neler yapt m z gururla sundu umuz 2006 ilk çeyre ini hep birlikte yaflad k. Misbis geliflen tüketici isteklerini ve ihtiyaçlar n Müflteri Odakl prensibi ile takip etmekte ve hedeflerini bu do rultuda gerçeklefltirmektedir. Dergimize ilgi gösteren tüm okurlar m za teflekkürler, yeni say larda buluflmak dile iyle; Sayg lar mla, Zeki ÖLÇÜCÜER Yönetim Kurulu Üyesi 01

4 ay n konusu yurtiçi pazarlama ve sat fl Türkiye'deki yaklafl k 300 milyon dolarl k çikolata piyasas n n %12'sini tek bafl na karfl layan firmam z ilkeli ve disiplinli bir ekip çal flmas örne i sergileyerek, 2005 y l hedeflerini baflar yla tamamlam flt r. Misbis G da San. ve Tic. A.fi. kuruldu u günlerden itibaren oluflturulan yurtiçi pazarlama ve sat fl departman, Kuruluflumuzun 10. gurur y l n yaflad m z flu günlerde tüm yurt genelinde hizmet verebilecek bayii a na ve yap ya sahip olmufltur y l bafl nda de iflen kurumsal kimli imiz ve yeni logomuz sekiz gurupda 100'den fazla ürüne yans t larak, bizlere bulundu umuz noktadan daha farkl bak fl aç s na sahip olmam za ve bunun yan nda piyasalardan gelen olumlu tepkilerle gelece e daha güvenle bakmam za neden olmufltur. Türkiye'deki yaklafl k 300 milyon dolarl k çikolata piyasas n n %12'sini tek bafl na karfl layan firmam z ilkeli ve disiplinli bir ekip çal flmas örne i sergileyerek, 2005 y l hedeflerini baflar yla tamamlam flt r y l hedeflerinde bu pay n yükselterek daha çok tüketici kitleleri ile Misbis markal ürünleri buluflturmak için hizmet yar fl na girmifltir. Sahip oldu u HACCP ve SO 9001 belgeleri fl nda otomasyona dayal üretilmifl kaliteli ürünlerimizden tüketici memnuniyeti ve aran rl n n en üst seviyelere ç karmas için modern pazarlama ile sat fl sistemleri için araflt rmalar sonuçlanarak, gelecek günlerde projelendirmek üzere gündeme al nm flt r y l için yap lan AR-GE çal flmalar neticesinde piyasa lideri olacak ürün seçiminde ilk tercih olan Jüpiter sütlü, f nd kl, muzlu, çilekli çikolata kapl gofret çeflitlerinden oluflan ürün gurubu için tüm yurt genelini kapsayan tan t m projesi hayata geçirilmifltir. Önümüzdeki günlerde görsel ve yaz l bas n için haz rlanan bir dizi reklam çal flmas ve ad ndan çok söz ettirecek tan t m çal flmalar ile tüketicilerin be enisine sunulacakt r. Geleneksel hale gelen CNR G da Fuar na 2005 y l ndaki kat l m m z her y l oldu u gibi yo un bir ilgi görmüfltür. Stand m z gezen tüm davetli müflterilerimiz ve ziyaretçilerimizle bütünleflerek baflar l bir tan t m aktivitesini gurur ile gerçeklefltirmifl bulunmaktay z y l A ustos ay nda tüm yurt genelindeki bayilerimiz ile stanbul'da buluflarak Misbis bayii toplant s n gerçeklefltirdik. Firma yönetimi, bayii ve bayiler aras kaynaflma ile Misbis konukseverli inin en güzel örnekleri sergilenerek baflar l bir organizasyona imza at lm flt r. Türkiye'de g da sektörünün önde gelen isimlerinden baz büyük firmalar için yap lan Private Label (fason) üretimlerde gösterilen üstün baflar bu tür taleplerin artmas na sebep olarak, firmam z n bu çal flmalardaki istikrarl politikalar dikkatle takip edilip çal flma ilkeleri uygulanmaktad r. Yurtiçi pazar nda her gün ticari hacimleri büyüyen Hiper Market'lere yönelik çal flmalar m za 2005 y l nda daha çok önem vererek devam etmekteyiz. Bu çal flmalarda örnek olarak Metro Grosa Market'ler de Ramazan ve Kurban Bayramlar 'nda bayraml k special ürünleri için yap lan tan t m ve tatt rma aktivitesi ile ürünlerimizin çok genifl tüketici kitlesi taraf ndan tan nmas n sa lanm flt r. Bu çal flmalar m z n 2006 y l nda da daha yüksek hedeflerle devam etmesi sa lanacakt r y l sonunda depolama ve sevkiyat kalitesini art rmak için üretilen ürünlerin müflterilerimize daha h zl ve problemsiz ulaflt rabilmek için 6000 m 2 'lik yeni depomuzun hizmete girmifltir. Çal flma sisteminde yap lan yeni düzenle birlikte sevkiyat kalitesinin ve h z n n de iflmesi bizlere ayr ca bir güç vermifltir. Misbis yönetim kurulu üyesi Say n smail Ölçücüer taraf ndan organize ve kontrol edilen çal flmalar m zdaki ekip arkadafllar m z; Özcan Ç vg n, Gökmen Yüksel, Yurtiçi Pazarlama ve Sat fl Müdürü Yurtiçi Sat fl Operasyon Sorumlusu 02

5 2006 y l ifl güvenli inden görüntüler Türkiye'de g da sektörünün önde gelen isimlerinden baz büyük firmalar için yap lan Pravete Label (fason) üretimlerde gösterilen üstün baflar bu tür taleplerin artmas na sebep olarak, firmam z n bu çal flmalardaki istikrarl politikalar dikkatle takip edilip çal flma ilkeleri uygulanmaktad r. Nurcan Kaya, Aykan fiimflek, Kas m Özdamar, Murat Yavuzer, Murad Cesur, Zeyni Eroktay, Murat Üyüklü, Yurtiçi Bölge Sat fl Asistan Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 1. Bölge stanbul, Trakya 6. Bölge Erzurum, Do u Anadolu Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 2. Bölge zmir, Ege Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 3. Bölge Adana, Akdeniz Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 4. Bölge Gaziantep, Güney Do u Anadolu Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 5. Bölge Ankara, ç Anadolu, Bat Karadeniz Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 7. Bölge Bursa, Eskiflehir, Sakarya, Kocaeli 10. Bölge Market guruplar Tüm çal flmalar m zda bizlerle beraber olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen de erli bayilerimize ve ilgili firmalara teflekkür eder, 2006 y l nda da bizleri dikkatle takip etmelerini rica ederiz. Firmam z 2006 y l tan t m projeleri kapsam nda Türkiye Omurilik ve Felçliler Derne i'nin organizasyonunda Nisan tarihlerinde stanbul Feshane Kongre ve Fuar Merkezi'nde tertiplenen 1. Uluslararas Gülen Çocuk fienlikleri ne sponsor firma olmufltur. Tüm sevenlerimizi çocuklar ile birlikte bu flenliklere beklemekteyiz. Sayg lar mla, Baflar l çal flmalar n n 2006 y l nda da devam n dileriz. Özcan Ç vg n Pazarlama ve Sat fl Müdürü 03

6 bizden haberler... Hollanda Seyahati fiubat 2006 tarihinde Hollanda'da bulunan Yeni Fatih Import'u (Say n Seyfettin Güngör) ziyaret ettik. Yeni Fatih import Hollanda'da pazarlama ve sat fl a çok güçlü bir firma özelli i ile bizi Amsterdam'da temsil etmektedir. Özellikle, Capitol, yumurta, krem ürünlerimizi Hollanda genelinde market raflar na koymay baflarm flt r. Yapt m z görüflmeler sonucunda, iflbirli imizi ve dayan flmam z daha da pekifltirdik. Karfl l kl güven ve iyi niyet çerçevesindeki çal flmalar m zla birlikte, bizlerden 3100 km uzakl kta Misbis baflar s n görmek bizi çok gururland rd. Tüm Misbis ailesine ve kendilerine baflar lar m zdaki katk lar ndan dolay bir kez daha teflekkür etmek istiyoruz. Aysegül Tafler hracat Sat fl Uzman ISM den görüntüler Cezayir bayisi Misbis i ziyaretinde. Ürdün Seyahati 04

7 dikkat!... jüpiter in çekim alan ndas n z. Misbis stanbul da ki modern tesislerinde üretmifl oldu u Jüpiter markal ürünü Türk tüketicisinin be enisine sundu. fi k tasar m ile dikkatleri üzerine toplayan Jüpiter dört farkl lezzette, özel stand ile birlikte sat fla sunulmufltur.

8 güncel Damar sertli ine karfl çikolata sviçre de yap lan bir araflt rmada, çikolatan n damar sertleflmesini önleyerek ciddi kalp rahats zl klar n azaltt belirlendi. Çikolatan n; antioksidan aç s ndan zengin oldu u bilinen k rm z flarap, yeflil çay, çilek, kiraz ve bö ürtlen gibi meyvelerden daha daha fazla miktarda antioksidan içerdi i, günlük olarak küçük bir bitter veya sütlü çikolata tüketiminin vücuda antioksidan al m düzeyini art rabilecegi ve damar sa l n yararl bir flekilde etkiledi i belirlendi. istanbul un fethi stanbul'un kuruflu çok eski ça lara kadar dayan r. Eski stanbul 7 tepe üzerine kurulmufltu. fiimdiki ad eski Yunanca is tin bolin (flehre gidiyorum) sözünden gelmifltir: Bizontion Megora'dan gelen Büzan' n ad ndan gelir. fiehir 196 y l nda Antonina, 330'da Secunda Roma 5. yüzy ldan itibaren Nova Roma ve halk aras nda da yayg n olarak Konstantinopolis diye an lm flt r. fiehrin Osmanl lara geçmesi üzerine önce slambol diye adland r lm flt r. fiehir ve Avrupa ve Asya k talar n n birleflti i yerde kuruldu u için, stratejik bak m nda önem tafl r. Bugünkü stanbul'un çekirde i olan Haliç'in güneyindeki paçan n ilk sakinleri Traklard r. Fenikeliler ise Kad köy'e yerleflmifllerdir. Yunanl lara göre, Megara flehrinden Byzas n Saray burnuna gelip yerleflmifltir. M.S. 2. yüzy l n da ise buras bir Roma sitesi olmufltur. mparator 325'te yeni bir flehir inflats na giriflmifl, 330'ta bu flehir Roma'n n yerine Dünya imparatorlu unun baflkenti olmufltur. 395'te imparatorluk ikiye ayr l nca stanbul'da Do u Roma'n n baflkenti say lm flt r. fiehirde daha sonra Atila komutas ndaki Hunlar, Avarlar, Araplar taraf ndan birçok kereler kuflat lm fl, fakat al namam flt r. Selçuklu Türklerine karfl tertiplenen 1. Haçl Seferleri mensuplar ise 1204'te Bizans' bas p flehri yak p y km fllard r. Baflar s z olan kuflatmalardan sonra, flehir nihayet 1453 y l Nisan ay nda Fatih Sultan Mehmet taraf ndan kiflilik ordusuyla kuflat lm flt r. Fatih Sultan Mehmet döktürdü ü bütün toplarla surlar zorlam fl, donanmas n bir gece de Dolmabahçe'den Haliç'e indirmifltir. 6 Nisan dan 29 May s a kadar süren 53 günlük kuflatma; zorlu savafllar ve hücumlar sonucunda Bizansl lar n yenilgiye u ramas ve Fatih'in 29 May s 1453 Sal günü stanbul'a girmesiyle son bulmufltur. stanbul'un Türkler taraf ndan al nmas yla orta ça sona ermifl ve yeni ça bafllam flt r. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. 06

9 bas nda misbis 07

10 kültürel varl klar m z izmir zmir, Türkiye'nin bat s nda Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkemizin de 3. büyük ilidir. zmir'e ba l 28 ilçe bulunmaktad r. Kent, il topraklar n n bat s nda, Ege Denizi k y lar nda, zmir Körfezi'nin iç körfez kesiminde yer al r. Bir liman kenti olan zmir, Türkiye'nin en önemli d flsat m limanlar ndan biridir. Gerek nüfusu, gerekse ticaret, sanayi, e itim, kültür, e lence, sanat, sa l k, finans, ulafl m, turizm vb. ifllevleriyle ve bu alanlardaki kurum ve kurulufllar yla, etki alan yla Ege'nin metropolü konumundad r. zmir, k y lar ve denizi, da lar, yaylalar, termal sular, k z lçam ve makilerden oluflan ormanlar, Ege'ye özgü tar msal ürünleri ve yumuflak iklimi ile do aya uyumlu turizm türlerini ve rekreasyonel aktiviteleri uygulamak için eflsiz ortamlar sunar. Tarih öncesinden günümüze ulaflan say s z sit alanlar, eserleri ve yap lar, müzeleri, tipik Ege mutfa, el sanatlar, festivalleri, flenlikleri ve di er yerel kültürel özellikleriyle kültür turizmine, kutsal yerleriyle inanç turizmine hizmet vermektedir. Kongre turizmi ise zmir'de gelecek vaat eden bir turizm türü olarak gelifltirilmeyi beklemektedir. Termal sular, Ege Bölgesi'nde oldu u kadar zmir turizminde de çok önemli bir kaynak olup sa l k turizminde Türkiye'de merkez olabilecek bir kapasiteye sahiptir. Gezilecek yerler: Agora Aç khava Müzesi, zmir Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Bergama Müzesi, Cumhuriyet E itim Müzesi, Çeflme Müzesi, Efes Müzesi, Efes - Selçuk, Meryem Ana Evi, Etnografya Müzesi, nönü Evi Müzesi, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi, zmir Resim Ve Heykel Müzesi, Ödemifl Müzesi, Ödemifl Birgi Çak ra a Kona, Tabiat Tarihi Müzesi, Tire Müzesi, Kad fekale, Agora, Kemeralt Çarfl s, K z lçullu Su Kemerleri, K zlara as Han, Dönertafl Sebili, Saat Kulesi, Hükümet Kona, ST. Polycarp Kilisesi, Bet - Israel Sinagogu, Tantalos. Bunlar biliyor muydunuz? zmir'in en az 5000 y ll k bir tarihe sahip oldu unu, Iliada ve Odysseus"un yazar Homeros'un Misbis Yurtiçi Sat fl Müdürlü ü ne ba l 2. Bölge Ege ve Akdeniz illerinde bulunan ve baflar l çal flmalar ile Misbis ürünlerini pazarlayan bayilerimiz. ZM R LÜTF PAfiAO LU GIDA PAZ. Süleyman PAfiA ZM R fien fi GIDA PAZ. Erkan fien ZM R EGE GIDA PAZ. Sinan KIR ZM R T.M.C GIDA PAZ. Turgut CONKAR ZM R ÇALIfiKAN T CARET Muzaffer ÇALIfiKAN ZM R AGONYALI T CARET Cahit ÖZCAN MAN SA ÖZMUMCU GIDA Mehmet MUMCU AFYON AS GIDA Abdullah SOYDAN DEN ZL KARAKAYA GIDA Yurdal KARAKAYA DEN ZL DEL GÖZ GIDA Saim DEL GÖZ ANTALYA ÖZTÜRKO ULLARI GIDA Veli ÖZTÜRK Pravete Label üretim fiokorella-starella ZM R ARCAN GIDA Seçkin ARSLANSAN 2006 Y l nda baflar l çal flmalar n n devam n dileriz. Özcan ÇIVGIN Paz.ve Sat fl Müdürü zmir'li oldu unu, ncil'de sözü edilen "Yedi Kilise"den üçünün zmir ili s n rlar içinde oldu unu, Dünyan n Yedi Harikas ndan biri olan Artemis Tap na 'n n Selçuk'ta oldu unu, Parflömen ka d n n Bergama'da keflfedildi ini, Eski dönemlerde Foçal lar n 50 kürekli ve 500 yolcu tafl yan tekneler inflaa ettiklerini, Eski Foçal lar n Bat Akdeniz'de bir çok koloni kurduklar n, bunlardan baz lar n n talya'da "Velia", spanya'da "Ampurias" ve Fransa'da "Marsilya" oldu unu, Tanr ça Athena ad na infla edilen ilk tap na n zmir'de inflaa edildi ini, Filozof ve fiair olan Xenophanes'in.Ö. 6. yy'da Kolofon'da yaflad n, "Bir nehirde iki kez y kan lmaz" diyerek her fleyin de iflti ini söyleyen ünlü filozof Heraklit'in (.Ö ) Efes'te yaflad n Filozof Anaxagoras' n ( B.C) Clazomenae'de, (bugünkü Urla) yaflad n, Eski ça n ünlü hekimi Galen'in ( S.) Bergama'da yaflad n, Meryemana için yap lan ilk kilisenin Efes'te oldu unu, ncil'in dört yazar ndan biri olan St. John'un Selçuk'ta öldü ü ve burada gömüldü ünü, M s r Kraliçesi Kleopatra'n n 188 y l n n k fl n Antonious ile birlikte Efes'te geçirdi ini, Frans z yazar ve fiairlerden Lamartine, Chateubriand, Theophile Gautier, and Gustave Flaubert'in zmir'i ziyaret ettiklerini, Papa Paul VI 1967ve Pope John II'nin 1979 y l nda Meryemana Evini ziyaret ettiklerini, Uluslararas " zmir Festivali" kapsam nda Ray Charles, Paco De Lucia, Joan Baez, Martha Graham Dance Company, Tanita Tikaram, Jethro Tull, Leningrad Philarmony Orchestra, Christ De Burg, Sting, Moscow State Philarmony Orchestra, Jan Garbarek, Red Army Chorus, Academy of St. Martin in the Field, Kodo, Chick Corea, New York City Ballet, Nigel Kennedy, Brayn Adams, James Brown' n geldiklerini, Ünlü fiark c Dario Moreno'nun zmir'de yaflad n, Bademli köyünün Türkiye'de tiyatroya sahip ilk ve tek köy oldu unu biliyor muydunuz? 08

11 sa l k alkolizm... Biliyoruz ki alkolün olumsuz etkileri, al nan miktara ve s kl a göre de iflir. Ne kadar içki içmek normal dir? Alkol kullan m n n bir kiflide problem haline geldi ini ne zaman söyleyebiliriz? Alkol ba ml l nedir? Alkolizm bir hastal k m d r? Alkolizmden kurtulmak mümkün mü? Bir kifli alkolik oldu unu nas l itiraf edebilir? Günde 1-2 kadeh içki alman n kalp hastal riskini azaltabilece ine iflaret eden bilimsel araflt rmalar vard r. Sonuçlar itibariyle alkol kullan m genifl bir yelpaze oluflturur. Alkolü, seyrek olarak az miktarda problemsiz olarak kullanan pek çok insan oldu u gibi bu nedenle zaman zaman bafl derde giren ve alkolsüz yaflayamaz hale gelen insanlar vard r. Alkolizm deyince zihinlerde, parklarda ispirto fliflesine sar l p s zan a r alkol ba ml lar canlan r ve kifliler kolayca kendilerinde alkol problemi olmad n söylerler. Oysa alkol kullanman n problem haline dönüflmesi için kiflinin sürekli alkol al yor olmas bile gerekmez. Kifli, zaman zaman kullansa da, alkol almaya ba l olarak afla daki problemlerden birisini dahi zaman zaman yafl yorsa profesyonel yard m gerektirecek düzeyde alkol kullanma problemi var demektir: flte, okulda ya da evde üstüne düflen görevleri tekrarlay c bir biçimde aksatma Fiziksel olarak tehlikeli durumlarda yineleyici biçimde alkol kullan m Alkol ile iliflkili ortaya ç kan yasal sorunlar Alkolün neden oldu u ya da alevlendirdi i sürekli ya da tekrarlay c insanlar aras sorunlar Böyle bir kifli, içkinin zararl sonuçlar n kontrol edemiyor demektir. Bu duruma t pta alkol kötüye kullan m ad verilir. Ba ml olan kifliler; Niyetlendi inden daha fazla miktar ve sürede alkol al rlar. B rakmay istedi i ya da defalarca b rakmay denedi i halde yeniden içmeye bafllar. çkiye fazla vakit ay r r. Baz lar gün içinde kimseye fark ettirmemeye çal flarak içebilir. çki içmeye f rsat bulamad sosyal faaliyetleri, hobileri, baflka zevk verici aktiviteleri azalt r ya da terk eder. Alkole ba l ya da alkolle artan fiziksel (karaci er hastal, yüksek tansiyon, gastrit vb), ya da psikolojik (depresyon, anksiyete, uyku bozuklu u vb) problemler yaflamas na ra men içmeye devam eder. Ayn etkiyi almak için içti i miktar artt r r ya da baflkalar için çok say lacak miktarlarda içti i halde etkilenmez Alkol almad zaman titreme, terleme, çarp nt gibi flikayetler yaflar. Alkolizm müzmin (kronik), tekrarlay c bir hastal kt r. Bu hastal k ilerleyicidir, yani gittikçe kötüleflebilir. Alkolizm; fleker hastal, yüksek tansiyon vb. di er kronik hatal klar gibi sürekli takibi gerektirir. Aralarda kriz durumlar yaflanabilir. Alkolizmin bir hastal k olarak görülmesinden as l kas t kiflinin alkol karfl s nda iradesini ve seçim yapma gücünü kaybetmesidir. Ama tedavi için kiflinin 'alkolik' oldu unu kabul etmesi flart de ildir. Önemli olan dan flma amac ile de olsa bir uzmana baflvurmas d r. Bir çok kifli alkol karfl s nda aciz oldu unu ve yenik düfltü ünü itiraf edene kadar korkunç deneyimler yaflar, maddi ve manevi büyük kay plara u rarlar. nsanlarla iliflkileri bozulur, çal flma hayatlar alt üst olur, ruhsal çöküntü yaflarlar. Oysa bu kadar a r bir bedel ödemeden, alkol içmeyi kontrol edemedi inin fark na var p yard m aray fl na girmek en iyisidir. uçucu ya lar ve faydalar Ard ç Uçucu Ya drar söktürücü, ifltah aç c, mide a r s bo az iltihab, saç dökülmesinde ve kandaki fleker miktar n n düflürülmesinde, deri hastal klar nda, selülit tedavisinde ayr ca romatizma ve kramplarda da kullan lmaktad r. (Afl r kullan m sak ncal d r. Böbrekleri tahrifl eder.) Kullan l fl : Dahilen; 2-3 damla bir fincan suya damlat larak kullan l r. Haricen; uygulan lacak yer kolonya ile temizlenir ve bol miktarda yedirilerek tatbik edilir. Antiseptiktir ve bu yüzden ayakta oluflan mantar, egzama hastalal klar nda sürülerek kafl nt önlenir. Masaj yap larak cilt alt nda toplanan ya ve toksit maddelerin terleme yolu ile d fla at lmas n sa lar. Biberiye Uçucu Ya drar söktürür, gaz giderir, kan dolafl m n art r r, bronflit, sinüzit, sar l k ve karaci er enzimlerini düzenlemede kullan l r. Saç dökülmesi ve kepe e karfl faydal d r. Ya çözücüdür. Kolesterolü düzenler. Kullan l fl : Dahilen; bir fincan suya 2-3 damla veya flekere damlat larak günde 3 defa kullan labilir. Haricen; sinüzite, romatizmal a r lara, sivilcelere sürülerek, deri ve cilde canl l k verir. Papatya Ya Duyarl ve problemli ciltlerde yaralar iyilefltirici ve cildi besleyen özelli e sahiptir. Bademcik ve difl iltihab nda gargara olarak kullan l r. Kullan l fl : Haricen; Cilde masaj fleklinde tatbik edilir. Dahilen; Bir fincan suya 4-5 damla damlat larak gargara yap l r. (içilmesi sak ncal d r.) 09

12 sosyal ve kültürel etkinlikler gezelim... görelim Yayla havas almak isteyenlere... Çi dem Yaylas (Adapazar ) Çi dem Yaylas Adapazar il s n rlar içinde Elmac k Da nda ve 1400 m. yükseklikte bir yaylad r. 30 a yak n yayla evi bulunan Çi dem Yaylas na Hendek köylerinden insanlar yaylac l k yapmak için gelmektedirler. Yayla havas almak ve güzel bir bir yürüyüfl yapmak isteyenlere günübirlik gidilecek harika bir do a. Menekfle Yaylas (Kocaeli) zmit Gölcük s n rlar içinde olan Menekfle Yaylas stanbul'a yaklafl k 160 km ve 2.5 saat uzakl ktad r. zmit'in Yuvac k kasabas na ba l Servetiye Camii ve "Servetiye Karfl " köylerinin yaylas d r. Sansarak Kanyonu ( zmik) Sansarak znik'e 17 km. uzakl kta 1000 metre yükseklikte bir da köyüdür. Yaklafl k 500 y ll kt r. Köylüler, "Sar k srak" diye bir kurulufl efsanesinden söz ederler. Buna göre sar bir k sra olan bir türkmen delikanl s n n ailesiyle birlikte köyü kurdu u, Sansarak ad n n 'sar k srak'tan modifiye olarak geldi i öne sürülür. Yaklafl k yüz hanelik büyük bir köydür. Köyden bir saatlik orman yolu yürüyüflü ile kanyona girilir. Kanyon yedi kilometre olup, bafltan sona yürünürse 6 saat kadar sürer. Sansarak kanyonu yürüyüfllerinde genellikle kanyonun yar s ndan ç k larak köye dönülür. Bu haliyle dört saat sürer. Yer yer zor kaya geçiflleri, yar bele kadar suya girmeyi gerektiren göletler parkuru zorlaflt r r. Buna karfl n sular n vucudunuza adeta bir do al jakuzi gibi masaj yapt kaya havuzlar size bütün yorgunlu unuzu unutturur. Dupnisa Ma aras ( neada - K rklareli) Ma aran n uzunlu u 3200 metre. Giriflten sonra tavan yüksekli i sürekli artmaktad r. çeri girdikçe su seviyesi yükselmektedir. Yaklafl k bir km lik yolculuktan sonra su azal yor. Bu noktadan yukar t rman ld nda büyük ve enfes bir salonla karfl lafl l yor. Salonun sonu sulu bir galeri ile devam ediyor. Yer yer mermer içinde ilerlenen ma arada güzel oluflumlara rastlamak mümkün. Yap lan araflt rmalar n sonucunda Dupnisa'n n bir ma ara sistemi oldu u ortaya ç km flt r. neada yolu üzerinde Demirköy'e gelmeden 14 km. önce Dupnisa Ma aras tabelas mevcut. Bu sapaktan girerek Sarpdere Köyüne ulafl l yor. Köyden sonra 5 km.l k stabilize yolla ma aran n oldu u alana ulafl l yor. Bu ma araya girerken tamamen slanmay ve üflümeyi göze almak gerekmektedir. Veya özel giysi ile girilmelidir. Biraz tarih diyenlere... Beyaz t-gedikpafla, Üsküdar dan Anadolu Kava na bo az ve adalar turunun d fl nda... Topkap Saray, Dolmabahçe Saray, Beylerbeyi Saray, Küçüksu Kasr, Kariye Camii, Ayasofya Camii, Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Saray, Sultan Ahmet Camii, Kapal çarfl, Galata Kulesi gezilip Sultan Ahmet Köftecisi nde mola verebilirsiniz. E er biraz daha uzaklara gitmek isterseniz; Edirne de Eski Camii, Üç fierefeli Camii, Rüstem Pafla Kervansaray, Ali Pafla Çarfl s, Selimiye Külliyesi, II. Beyaz t T p Medresesi, Karaa aç, ilginç sokak ve ev gezileri yap p, Edirne ci ercisinde yemek yiyebilirsiniz. Yada ailenizi al p znik teki tarihi yerleri gezdikten sonra göl kenar nda piknik keyfini yaflayabilirsiniz. kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... Evlerin de ruhu vard r. Onlar da görür hissederler... Onlar da sever, sevgi beklerler. Sevdiklerine ba lan r, s r biriktirirler. Yedi Evin S rlar, Osmanl mparatorlu u nun son günlerinden Cumhuriyet in ilan na ve günümüz Türkiye sine, dört kuflak boyunca uzanan bir ailenin öyküsünü, yaflad klar farkl evlerin dilinden anlat yor. Croutier, zmir de görkemli bir villadan, Uluda n eteklerindeki ipek çiftli ine ve buradan stanbul daki modern apartman kat na uzanan iniflli ç k fll bir aile tarihine fl k tutuyor. Benzersiz olaylarla örülmüfl bu aile destan nda, ayn zamanda, farkl kuflaklardan özel dört kad n n yaflam bulufluyor... Küçük fieyler adl kitap Prof. Dr. Üstün Dökmen in ayn isimle televizyonda haz rlad program n baz konular n n geniflletilmesi ve yeni konular n eklenmesiyle oluflmufl bir kitapt r. Kitab n çerçevesi, insan iliflkileri, iletiflim hatalar, yaflama sevinci, çocuklarla iletiflim, efllerle iletiflim, rollerimiz, kad n - erkek eflitli i gibi konular yer almaktad r. Deniz John Banville nin bu roman n da orta yafll sanat tarihçisi Max Morden kar s Anna y mide kanserinden kaybettikten sonra, deniz kenar nda Cedars adl bir pansiyona çekilir. Orada çocuklu unda kendisini çok etkilemifl olan Graces ailesini hat rlar ve eski günlerine döner anlat l yor. Morden in geçmifliyle hesaplaflmas büyük bir incelikle anlat l yor. 10

13 bizim köflemiz Nezengül & Hamit Özdemir tarihinde niflanlanm fllard r. Günay & Yener Tafldan tarihinde evlenmifllerdir. ki çiftimize de sa l k, huzur ve mutluluklar diliyoruz Davut Turan' n tarihinde Elif Turan isimli bir k z, Ramazan Geçer'in tarihinde Tunahan Geçer adl o lu, Hac Güneysu'nun tarihinde fiahin Gökdeniz isimli bir o lu, Engin fiimflek'in tarihinde Buse fiimflek isimli bir k z, Zeki Ölçücüer in tarihinde Ça la ve Yi it dünyaya gelmifltir. Umar z sa l k ve mutlulukla büyürler... Ça la Yi it do um gününüz kutlu olsun! mart HAL L ÖLÇÜCÜER BURCU KURU D LEK KOÇO LU ELMAS KARAGÖZ EM NE ALTUNTAfi EM NE GÜZELAYDIN GÖKfiEN fia AR NURHAN C DAN TÜLAY DURMAZ DAVUT BOY OSMAN AKTAfi SERTAN BAYGIN HÜRYAfiAR SUNGURTEK N MURAT SA LAMPINAR ADEM LALE AYNUR UZUNO LU FEVZ YE ÇET N GÜLNUR fiah N MELEK TEZCAN fiad YE DEM RC DURMUfi DO AN ABDULHAL M SAVUCU AYHAN ALTU DAVUT TURAN OSMAN AVCIO LU GÖKHAN YÜCEL SMA L URAL SEBAHATT N AYDIN SABAHAT GÜRAL fiennur UZUN MEHMET BULUT ERSAN fiah N CEMAL YILMAZ MUSTAFA BULUT LÜTF YE TERZ ÖMER BEZENM fi fiükrü ALPASLAN TAMER KARAMUSTAFA NAZ F YILMAZ YASEM N ALTUNTAfi HACI GÜNEYSU MUSTAFA GÜRBÜZ GÜLNUR ÖLÇÜCÜER NURCAN KAYA AYfiEM ESK O LU MURAT KARA B ROL ALTUNTAfi BAHATT N PARLAK EYÜP GÜNEY NURULLAH ÖZTORUN FAHR ERTEN TÜLAY KARAMAN TARIK fiamdanli nisan fier F YILMAZ AYfiE BOLAT D LBER AKGÜN EL F PURKAYA FATMA PAfiA SM HAN YAZAR PINAR KEÇEL REYHAN KOLG TT SONGÜL ERTUT SAL H YILMAZ AL YAVUZ SONGÜL BENG SU NECATT N fieker SAL M CAN AHMET POLAT AL KÖSE ERDAL BOZKURT ERKAN KAYA ESMA YÜCE NEZAKET BALCI S NEM CANTEK N SULTAN DURUCAK YASEM N DULO LU ERCAN YILMAZ FEYZULLAH GÜNEY YUSUF ATEfi AHMET SA LAMPINAR TANER KILIÇÇI HARUN ERTEK LYAS EROL MURAT SARICAN TARIK HAKAN ÖZfiEKER FATMA YAZ LEYLA ATUK fiengül BOZKURT ÜMMÜHAN AYDIN CEM LE MUTLUER MUSTAFA DALKIRAN SMA L HAKKI ÖLÇÜCÜER YAS N AÇIKGÖZ TURAN fieker LEYLA ESSABBAR ÖZCAN ÇIVGIN fienay SEV NÇ UFUK TOKGÖZ FERAT AKBAL ENG N fi MfiEK FUAT B RGÜL ERB L Z YLAN may s MEHMET TAL P KAYRA C HAN C NG TAfi F KR DALAR RAMAZAN GEÇER SABAHATT N DEM RBAfi ELV DE MEfiE SEVDA KARAÇAY ÜLKER ERENÇ SELAHATT N ÖZTÜRK YAVUZ KAYRA AYHAN ÇALIfiKAN BÜLENT ÖZDEM R LHAN BOZKURT ÖZDEM R KÖRO LU MAHMUD GÜLER YAS N NC BERR N ATAK Ç DEM ÇINAR LEYLA ÖZGEZER OYA AYDOS RECEP DEM RC ENVER fiah N ERD NÇ AVCI EM NE DEL O LU HÜLYA HANELÇ KRAM UMUÇ PEK ÇEK C MAKUL SABUTAY MÜSAD YE METAN PINAR ÇEK C ABDULKAD R ERDO AN SÜLEYMAN YILMAZ AL RONA AL EKBER PASLI DURMUfi AKBAfi ADEM EROL SMA L YILMAZ fienel SÜTÇÜ MURAT ÜYÜKLÜ ZEHN EROKTAY CEM YOLAG DEN HÜSEY N MUTLU BEYT DEM RBAfi HACI MEHMET fien OKAN SONER MUSTAFA ULUDA haziran AL OSMAN ÇEfiMEC O LU EROL TAfi ÜM T DEM R HASAN KÜTÜK LÜTF YE SUBAfi EL F EKEN GÜLSEREN KÖZLEME KEZBAN CANSIZ NURCAN KARADEM R ADNAN KOLG TT KASIM ÖZCAN SADIK TANRIKULU GÖKTÜRK NAN CEVDET R N ENG N YILDIZ MEHTAP DEM REL fienay YILER SAVAfi TOPÇU HAM DE KOÇ ERCAN ELMA SENAN GELEN SADIK KURT ÇA LAR SOYLU OSMAN AKBAfi YASEM N GÖRGÜN AL SOLMAZ RECEP KORHAN DURAN ORHAN UYSAL SAH P ALKAN MET N TÜZÜN GÜLAY KAZAR SELÇUK ÖZSOY BRAH M KESK N AHMET UÇAK 03

14 hikayeler acele karar vermeyin... Çin düflünürü Lao Tzu'nun öyküsü... Köyün birinde bir yafll adam varm fl. Çok fakirmifl ama Kral bile onu k skan rm fl... Öyle dillere destan bir beyaz at varm fl ki, Kral bu at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamam n teklif etmifl ama adam satmaya yanaflmam fl. Bu at, bir at de il benim için; bir dost, insan dostunu satarm? dermifl hep. Bir sabah kalkm fllarki, at yok. Köylü ihtiyar n bafl na toplanm fl: Seni ihtiyar bunak, bu at sana b rakmayacaklar, çalacaklar belliydi. Krala satsayd n ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaflard n. fiimdi ne paran var nede at n demifller... htiyar: Karar vermek için acele etmeyin demifl. Sadece at kay p deyin, Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdi iniz karar. At m n kaybolmas, bir talihsizlikmi, yoksa bir flans m? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir bafllang ç. Arkas n n nas l gelece ini kimse bilemez. Köylüyer ihtiyar buna a kahkahalarla gülmüfller. Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ans z n dönmüfl... Me er çal nmam fl, da lara gitmifl kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahfli at pefline tak p getirmifl. Bunu gören köylüler toplan p ihtiyardan özür dilemifller. Babal k demifller, Sen hakl ç kt n. At n n kaybolmas bir talihsizlik de il adeta bir devlet kuflu oldu senin için, flimdi bir at sürün var... Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demifl ihtiyar. Sadece at n geri döndü ünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getirece ini henüz bilmiyoruz. Bu daha bafllang ç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakk nda nas l fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa aç kça ihtiyarla dalga geçmemifller ama içlerinden Bu herif sahiden gerzek diye geçirmifller... Bir hafta geçmeden, vahfli atlar terbiye etmeye çal flan ihtiyar n tek o lu attan düflmüfl ve aya n k rm fl. Evin geçimini temin eden o ul flimdi uzun zaman yatakta kalacakm fl. Köylüler gene gelmifller ihtiyara. Bir kez daha hakl ç kt n demifller. Bu atlar yüzünden tek o lun, baca n uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak baflkas da yok. fiimdi eskisinden daha fakir, daha zavall olacaks n demifller. htiyar Siz erken karar verme hastal na tutulmuflflunuz diye cevap vermifl. O kadar acele etmeyin. O lum baca n k rd. Gerçek bu Ötesi sizin verdi iniz karar. Ama acaba ne kadar do ru. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olaca size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra, düflmanlar kat kat büyük bir ordu ile sald rm fl. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere ça rm fl. Köye gelen görevliler, ihtiyar n k r k bacakl o lu d fl nda bütün gençleri askere alm fllar. Köyü matem sarm fl. Çünkü savafl n kazan lmas n imkan yokmufl, giden gençlerin ya ölece ini yada esir düflece ini herkes biliyormufl. Köylüler gene ihtiyara gelmifller... Gene hakl oldu un kan tland demifller. O lunun baca k r k ama hiç de ilse yan nda. Oysa bisimkiler, belki asla köye dönemeyecekler. O lunun baca n n k r lmas, talihsizlik de il, flansm fl me er... Siz erken karar vermeye devam edin demifl, ihtiyar. Oysa ne olaca n kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim o lum yan mda, sizinkiler askerde... Ama bunlar n hangisinin talih, hangisinin flanss zl k oldu unu sadece Allah biliyor. Lao Tzu, öyküsünü flu nasihat ile tamamlam fl: Acele karar vermeyin. Hayat n küçük bir dilimine bak p tamam hakk nda karar vermekten kaç n n. Karar; akl n durmas halidir. Karar verdiniz mi, ak l düflünmeyi, dolay s ile geliflmeyi durdurur. Buna ra men ak l, insan daima karara zorlar. Çünkü geliflme halinde olmak tehlikelidir ve insan huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi bafllar. Bir kap kapan rken, baflkas aç l r. Bir hedefe ulafl rs n z ve daha yüksek bir hedefin hemen orac kta oldu unu görürsünüz. Lao Tzu gelece ini biliyordum Savafl n en kanl günlerinden biriydi. Asker en iyi arkadafl n n az ileride; kanlar içinde yere düfltü ünü gördü. nsan n bafl n bir saniye siperden ç karamayaca bir atefl alt ndayd lar. Asker te menine hemen kofltu. Komutan m, bir koflu arkadafl m al p geleyim mi? Delirdin mi' der gibi bakt te men askere. Gitmeye de mez o lum, arkadafl n delik deflik olmufl. Büyük olas l kla ölmüfl bile olabilir. Kendi hayat n tehlikeye atma sak n! Asker o kaar srar etti ki, te men izin vermek zorunda kald. Peki, git dene bakal m dedi. Asker o yo un atefl alt nda siperden f rlad ve mucize eseri arkadafl n n yan na kadar gitti, yaral arkadafl n s rtlad gibi tafl d. Birlikte siperin içine yuvarland lar. Te men koflup yaral askere bir göz att ve nefes nefese bir kenara y k lm fl askere döndü: Sana hayat n tehlikeye atmaya de mez, dememifl miydim! Zaten bu ölmüfl De di Komutan m, de di.çünkü ben onun yan na vard mda o hala yafl yordu. Arkadafl m n son sözlerini duymak benim için dünyalara bedeldi. H çk rarak sözlerine devam etti. GELECE N B L YORDUM 12 Al nt : fiu Ç lg n Türkler Kitab / NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜ Ü

15 Hayat güzellefltirmenin alt n kurallar Problem ve mazeret üreten de il, çözüm üreten insan olun Ümidinizi asla kaybetmeyin! Kaybeden insan olursunuz. Güne erken bafllay n, gere inden fazla uyumay n. Elinizdekilerle mutlu olmaya çal fl n. Engeller karfl s nda y lmay n pes etmeyin. Çevrenizi pozitif düflünen ve baflar l insanlardan seçin. Baflarmak için önce hayal kurun ve bu hayali gerçeklefltirmeyi hedefleyin. Geçmifli unutmay n, ama mutluluk için gününüzü dolu dolu yaflay n. nsanlara beklediklerinden fazlas n verin ve bunu gönülden yap n. Bütün paran z harcamay n. Özür dilerim dedi inizde karfl n zdakinin gözünün içine bak n. H zl düflünüp yavafl konuflun. nsanlar cevap vermek istemedi iniz bir soru sordukklar nda Neden bilmek istiyorsun? diye siz sorun. Büyük baflar lar için büyük riskleri göze al n. Kay plar, kazan lm fl derslere dönüfltürün. Hatay hissetti iniz anda durmas n bilin ve hemen düzeltmek için çaba gösterin. Telefonda konuflurken gülümseyin, karfl taraf sesinizdeki mutlulu u duyacakt r. Ara s ra yaln z kal p kendinize vakit ay r n. Bazen en iyi cevap, cevap vermemektir. De iflime hep aç k olun, ancak de erlerinizi ve prensiplerinizi kaybetmeyin. mizah yi ve dürüst bir hayat yaflay n, geriye bakt n zda keyfiniz kaçmas n. Sevimsiz olmayacak flekilde ayr fikirde olmay ö renin. Sizden az paras olanlarla paran z hakk nda çok konuflmay n. Keyfisizli inizi aç a vurmay n. Çocuklar n z 'adalet kelimesini duyduklar nda sizi hat rlayacak flekilde yaflay n. Gözünüzün önünde hep güzel fleyler bulundurun. Derleyen: fierafettin MUNGAN Üretim Müdürü Hizmet Bedeli Bir fabrikada önemli olan ana makinalardan biri ar zalan nca fabrikadaki tüm üretimde durdu. Mevcut teknik ekip makinay çal flt rmak için çok u raflt lar, ancak ne yapt larsa nafile... bir türlü baflaramad lar. Sonunda d flardan bir uzman ça rd lar... Uzman gelip makinay inceledi. Durumuna bakt. Sonra çantas ndan bir çekiç ç kard. Elinde çekiçle makinaya yaklaflt. Makinan n belli bir noktas na elinde çekiçle dikkatlice sert bir vurufl yapt... Makina hemen çal flmaya bafllad ve hiçbir ar za olmam fl gibi devam etti. Fabrika tekrar çal flmaya bafllad. Uzman fabrikadan ayr ld ktan iki gün sonra faturas n gönderdi: Hizmek bedeli karfl l USD (Bin dolar) Fabrika müdürü faturaya çok k zd. Tepesi att. Bir çekiç darbesi için dolar çok buldu. Uzmandan ayr nt l fatura göndermesini istedi. Uzmandan 1 gün sonra afla daki detayl fatura geldi: Makinaya çekiç ile vurma bedeli... 1 dolar Nereye vuraca n bilme bedeli dolar Toplam dolar Bunlar biliyormuydunuz? Kar ncalar n asla uyumad n, Kirpilerin suda batmad n, Farelerin kusamad n, Y lanlar duyamad n, Kutup ay lar n n solak oldu unu, Sineklerin befl gözünün oldu unu, Zürafalar n ses tellerini olmad n, Kelebeklerin ayaklar ile tad ald klar n, Fillerin z plamayan tek memeli olduklar n, biliyormuydunuz? Haz rlayan: Yasemin ALTUNTAfi yap flt m Bir gün bir bilim adam y lbafl nedeniyle hastaneleri gezip ak llanan delileri salmaya karar vermifl. Bir sürü hastaneyi gezmifl fakat hiç ak lland na kanaat getirilen deliye rastlamam fl. En sonunda bir hastaneye gitmis birde bakm fl ki bütün deliler z pl yor hemen onlarla ilgilenen doktorlara sormufl: -"Bunlar neden böyle z pl yorlar?" -"Bunlar kendilerini m s r patla zannediyorlar." demifl Birde bakm fllar ki bir tanesi z plamadan yata n üzerinde sabit bir flekilde duruyormufl. Hemen ona yaklaflarak sormufl. -"Sen neden z plam yorsun?" -"Ben tavaya yap flt m..." smail BAHAT 13

16

tellidetay.wordpress.com

tellidetay.wordpress.com Acele karar vermeyin Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş ama kral bile onu kıskanıyormuş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki, kral bu at için ihtiyara neredeyse hazinesinin tamamını

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit)

fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Hasta Rehberi Say 12 fiekers Z D YABET (Diyabet nsipit) Kolay okunabilir rehber Diyabet nsipid - Say 12 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı