bizden size sizden bize

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bizden size sizden bize"

Transkript

1 bizden size sizden bize M SB S GIDA SAN. ve T C. A.fi. 2006/2 Kültürel varl klar m zdan zmir Alkolizm... Uçucu ya lar ve faydalar Hollanda Seyahati Damar sertli ine karfl çikolata Gezelim... görelim... yurtiçi pazarlama ve sat fl ISM den görüntüler Belinda fiirketler Grubu ndan Say n Erhan Soytürk ile toplant m z.

2 mtiyaz Sahibi Misbis GIDA SAN. ve T C. A.fi. G da San. ve Tic A.fi. Genel Müdür Halil Ölçücüer Genel Koordinatör smail Hakka Ölçücüer Genel Yay n Yönetmeni Elvan Albayrak Tasar m ve Uygulama Tasar m Ofisi Dan flma Kurulu Zeki Ölçücüer Gülnur Ölçücüer Özcan Ç vg n Hukuk Dan flman Mahmut Asra Ofset Haz rl k ve Bask Tempo Matbaac l k ve Ambalaj San. A.fi. Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi A-1 Blok, No: kitelli - stanbul Tel :(0.212) (pbx) Faks :(0.212) Yönetim Yeri Selimpafla Sanayi Bölgesi Araptepe Mevkii 5007 Sokak No: 10 Silivri STANBUL Tel :(0.212) Faks :(0.212) içindekiler Önsöz 01 Ay n Konusu 02 Bizden Haberler 04 Güncel 06 Bas nda Misbis 07 Kültürel Varl klar m z 08 Sa l k 09 Uçucu ya lar ve faydalar 09 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 10 Bizim Köflemiz 11 Hikayeler 12 Mizah 13

3 önsöz De erli Misbis Ailesi; 2006 y l n n so uk k fl aylar n n ard ndan bahar n kendini göstermesi ile birlikte Bizden Size; Sizden Bize nin ikinci say s n sunman n sevincini yafl yoruz. Her say da çal flanlar m z ve müflterilerimiz ile aram zdaki iletiflimin biraz daha güçlendi ini görmek bizi mutlu ediyor ve gelece e dönük heyecan m z son derece art r yor. Dünya ekonomisi 21. yüzy lda ciddi bir de iflim geçiriyor. De iflim canl lar var oldu u sürece devam edecektir. Bu yüzden Türkiye ekonomisinin dinamikleri ve birçok kaynaklar m z; özellikle befleri kaynaklar m z göz önüne al nd nda Türk fiirketleri olarak e er bu dönemde do ru ad mlar atabilir ve de iflim sürecine do ru stratejiler üretebilirsek 21. yüzy lda önde gelen ülkeler aras na yerimizi alabiliriz. Bu yeni dönemde ve küreselleflen süreçte kendine yön olarak AB yi seçen Türkiye de flirketlere ve insanlara önemli görevler düflmektedir. Misbis olarak geliflen ve de iflen dünyada yerimizi alabilmemiz ad na gerekli alt yap ve teknolojik yat r mlar m z sürekli devam etmektedir. Dünyan n çeflitli ülkelerindeki fuar organizasyonlar nda yerimizi al p kendi gücümüzü tüm Misbis ailesi olarak ve Türk fiirketi olarak neler yapt m z gururla sundu umuz 2006 ilk çeyre ini hep birlikte yaflad k. Misbis geliflen tüketici isteklerini ve ihtiyaçlar n Müflteri Odakl prensibi ile takip etmekte ve hedeflerini bu do rultuda gerçeklefltirmektedir. Dergimize ilgi gösteren tüm okurlar m za teflekkürler, yeni say larda buluflmak dile iyle; Sayg lar mla, Zeki ÖLÇÜCÜER Yönetim Kurulu Üyesi 01

4 ay n konusu yurtiçi pazarlama ve sat fl Türkiye'deki yaklafl k 300 milyon dolarl k çikolata piyasas n n %12'sini tek bafl na karfl layan firmam z ilkeli ve disiplinli bir ekip çal flmas örne i sergileyerek, 2005 y l hedeflerini baflar yla tamamlam flt r. Misbis G da San. ve Tic. A.fi. kuruldu u günlerden itibaren oluflturulan yurtiçi pazarlama ve sat fl departman, Kuruluflumuzun 10. gurur y l n yaflad m z flu günlerde tüm yurt genelinde hizmet verebilecek bayii a na ve yap ya sahip olmufltur y l bafl nda de iflen kurumsal kimli imiz ve yeni logomuz sekiz gurupda 100'den fazla ürüne yans t larak, bizlere bulundu umuz noktadan daha farkl bak fl aç s na sahip olmam za ve bunun yan nda piyasalardan gelen olumlu tepkilerle gelece e daha güvenle bakmam za neden olmufltur. Türkiye'deki yaklafl k 300 milyon dolarl k çikolata piyasas n n %12'sini tek bafl na karfl layan firmam z ilkeli ve disiplinli bir ekip çal flmas örne i sergileyerek, 2005 y l hedeflerini baflar yla tamamlam flt r y l hedeflerinde bu pay n yükselterek daha çok tüketici kitleleri ile Misbis markal ürünleri buluflturmak için hizmet yar fl na girmifltir. Sahip oldu u HACCP ve SO 9001 belgeleri fl nda otomasyona dayal üretilmifl kaliteli ürünlerimizden tüketici memnuniyeti ve aran rl n n en üst seviyelere ç karmas için modern pazarlama ile sat fl sistemleri için araflt rmalar sonuçlanarak, gelecek günlerde projelendirmek üzere gündeme al nm flt r y l için yap lan AR-GE çal flmalar neticesinde piyasa lideri olacak ürün seçiminde ilk tercih olan Jüpiter sütlü, f nd kl, muzlu, çilekli çikolata kapl gofret çeflitlerinden oluflan ürün gurubu için tüm yurt genelini kapsayan tan t m projesi hayata geçirilmifltir. Önümüzdeki günlerde görsel ve yaz l bas n için haz rlanan bir dizi reklam çal flmas ve ad ndan çok söz ettirecek tan t m çal flmalar ile tüketicilerin be enisine sunulacakt r. Geleneksel hale gelen CNR G da Fuar na 2005 y l ndaki kat l m m z her y l oldu u gibi yo un bir ilgi görmüfltür. Stand m z gezen tüm davetli müflterilerimiz ve ziyaretçilerimizle bütünleflerek baflar l bir tan t m aktivitesini gurur ile gerçeklefltirmifl bulunmaktay z y l A ustos ay nda tüm yurt genelindeki bayilerimiz ile stanbul'da buluflarak Misbis bayii toplant s n gerçeklefltirdik. Firma yönetimi, bayii ve bayiler aras kaynaflma ile Misbis konukseverli inin en güzel örnekleri sergilenerek baflar l bir organizasyona imza at lm flt r. Türkiye'de g da sektörünün önde gelen isimlerinden baz büyük firmalar için yap lan Private Label (fason) üretimlerde gösterilen üstün baflar bu tür taleplerin artmas na sebep olarak, firmam z n bu çal flmalardaki istikrarl politikalar dikkatle takip edilip çal flma ilkeleri uygulanmaktad r. Yurtiçi pazar nda her gün ticari hacimleri büyüyen Hiper Market'lere yönelik çal flmalar m za 2005 y l nda daha çok önem vererek devam etmekteyiz. Bu çal flmalarda örnek olarak Metro Grosa Market'ler de Ramazan ve Kurban Bayramlar 'nda bayraml k special ürünleri için yap lan tan t m ve tatt rma aktivitesi ile ürünlerimizin çok genifl tüketici kitlesi taraf ndan tan nmas n sa lanm flt r. Bu çal flmalar m z n 2006 y l nda da daha yüksek hedeflerle devam etmesi sa lanacakt r y l sonunda depolama ve sevkiyat kalitesini art rmak için üretilen ürünlerin müflterilerimize daha h zl ve problemsiz ulaflt rabilmek için 6000 m 2 'lik yeni depomuzun hizmete girmifltir. Çal flma sisteminde yap lan yeni düzenle birlikte sevkiyat kalitesinin ve h z n n de iflmesi bizlere ayr ca bir güç vermifltir. Misbis yönetim kurulu üyesi Say n smail Ölçücüer taraf ndan organize ve kontrol edilen çal flmalar m zdaki ekip arkadafllar m z; Özcan Ç vg n, Gökmen Yüksel, Yurtiçi Pazarlama ve Sat fl Müdürü Yurtiçi Sat fl Operasyon Sorumlusu 02

5 2006 y l ifl güvenli inden görüntüler Türkiye'de g da sektörünün önde gelen isimlerinden baz büyük firmalar için yap lan Pravete Label (fason) üretimlerde gösterilen üstün baflar bu tür taleplerin artmas na sebep olarak, firmam z n bu çal flmalardaki istikrarl politikalar dikkatle takip edilip çal flma ilkeleri uygulanmaktad r. Nurcan Kaya, Aykan fiimflek, Kas m Özdamar, Murat Yavuzer, Murad Cesur, Zeyni Eroktay, Murat Üyüklü, Yurtiçi Bölge Sat fl Asistan Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 1. Bölge stanbul, Trakya 6. Bölge Erzurum, Do u Anadolu Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 2. Bölge zmir, Ege Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 3. Bölge Adana, Akdeniz Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 4. Bölge Gaziantep, Güney Do u Anadolu Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 5. Bölge Ankara, ç Anadolu, Bat Karadeniz Yurtiçi Bölge Sat fl Uzman 7. Bölge Bursa, Eskiflehir, Sakarya, Kocaeli 10. Bölge Market guruplar Tüm çal flmalar m zda bizlerle beraber olan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen de erli bayilerimize ve ilgili firmalara teflekkür eder, 2006 y l nda da bizleri dikkatle takip etmelerini rica ederiz. Firmam z 2006 y l tan t m projeleri kapsam nda Türkiye Omurilik ve Felçliler Derne i'nin organizasyonunda Nisan tarihlerinde stanbul Feshane Kongre ve Fuar Merkezi'nde tertiplenen 1. Uluslararas Gülen Çocuk fienlikleri ne sponsor firma olmufltur. Tüm sevenlerimizi çocuklar ile birlikte bu flenliklere beklemekteyiz. Sayg lar mla, Baflar l çal flmalar n n 2006 y l nda da devam n dileriz. Özcan Ç vg n Pazarlama ve Sat fl Müdürü 03

6 bizden haberler... Hollanda Seyahati fiubat 2006 tarihinde Hollanda'da bulunan Yeni Fatih Import'u (Say n Seyfettin Güngör) ziyaret ettik. Yeni Fatih import Hollanda'da pazarlama ve sat fl a çok güçlü bir firma özelli i ile bizi Amsterdam'da temsil etmektedir. Özellikle, Capitol, yumurta, krem ürünlerimizi Hollanda genelinde market raflar na koymay baflarm flt r. Yapt m z görüflmeler sonucunda, iflbirli imizi ve dayan flmam z daha da pekifltirdik. Karfl l kl güven ve iyi niyet çerçevesindeki çal flmalar m zla birlikte, bizlerden 3100 km uzakl kta Misbis baflar s n görmek bizi çok gururland rd. Tüm Misbis ailesine ve kendilerine baflar lar m zdaki katk lar ndan dolay bir kez daha teflekkür etmek istiyoruz. Aysegül Tafler hracat Sat fl Uzman ISM den görüntüler Cezayir bayisi Misbis i ziyaretinde. Ürdün Seyahati 04

7 dikkat!... jüpiter in çekim alan ndas n z. Misbis stanbul da ki modern tesislerinde üretmifl oldu u Jüpiter markal ürünü Türk tüketicisinin be enisine sundu. fi k tasar m ile dikkatleri üzerine toplayan Jüpiter dört farkl lezzette, özel stand ile birlikte sat fla sunulmufltur.

8 güncel Damar sertli ine karfl çikolata sviçre de yap lan bir araflt rmada, çikolatan n damar sertleflmesini önleyerek ciddi kalp rahats zl klar n azaltt belirlendi. Çikolatan n; antioksidan aç s ndan zengin oldu u bilinen k rm z flarap, yeflil çay, çilek, kiraz ve bö ürtlen gibi meyvelerden daha daha fazla miktarda antioksidan içerdi i, günlük olarak küçük bir bitter veya sütlü çikolata tüketiminin vücuda antioksidan al m düzeyini art rabilecegi ve damar sa l n yararl bir flekilde etkiledi i belirlendi. istanbul un fethi stanbul'un kuruflu çok eski ça lara kadar dayan r. Eski stanbul 7 tepe üzerine kurulmufltu. fiimdiki ad eski Yunanca is tin bolin (flehre gidiyorum) sözünden gelmifltir: Bizontion Megora'dan gelen Büzan' n ad ndan gelir. fiehir 196 y l nda Antonina, 330'da Secunda Roma 5. yüzy ldan itibaren Nova Roma ve halk aras nda da yayg n olarak Konstantinopolis diye an lm flt r. fiehrin Osmanl lara geçmesi üzerine önce slambol diye adland r lm flt r. fiehir ve Avrupa ve Asya k talar n n birleflti i yerde kuruldu u için, stratejik bak m nda önem tafl r. Bugünkü stanbul'un çekirde i olan Haliç'in güneyindeki paçan n ilk sakinleri Traklard r. Fenikeliler ise Kad köy'e yerleflmifllerdir. Yunanl lara göre, Megara flehrinden Byzas n Saray burnuna gelip yerleflmifltir. M.S. 2. yüzy l n da ise buras bir Roma sitesi olmufltur. mparator 325'te yeni bir flehir inflats na giriflmifl, 330'ta bu flehir Roma'n n yerine Dünya imparatorlu unun baflkenti olmufltur. 395'te imparatorluk ikiye ayr l nca stanbul'da Do u Roma'n n baflkenti say lm flt r. fiehirde daha sonra Atila komutas ndaki Hunlar, Avarlar, Araplar taraf ndan birçok kereler kuflat lm fl, fakat al namam flt r. Selçuklu Türklerine karfl tertiplenen 1. Haçl Seferleri mensuplar ise 1204'te Bizans' bas p flehri yak p y km fllard r. Baflar s z olan kuflatmalardan sonra, flehir nihayet 1453 y l Nisan ay nda Fatih Sultan Mehmet taraf ndan kiflilik ordusuyla kuflat lm flt r. Fatih Sultan Mehmet döktürdü ü bütün toplarla surlar zorlam fl, donanmas n bir gece de Dolmabahçe'den Haliç'e indirmifltir. 6 Nisan dan 29 May s a kadar süren 53 günlük kuflatma; zorlu savafllar ve hücumlar sonucunda Bizansl lar n yenilgiye u ramas ve Fatih'in 29 May s 1453 Sal günü stanbul'a girmesiyle son bulmufltur. stanbul'un Türkler taraf ndan al nmas yla orta ça sona ermifl ve yeni ça bafllam flt r. Tüm annelerin anneler gününü kutluyoruz. 06

9 bas nda misbis 07

10 kültürel varl klar m z izmir zmir, Türkiye'nin bat s nda Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkemizin de 3. büyük ilidir. zmir'e ba l 28 ilçe bulunmaktad r. Kent, il topraklar n n bat s nda, Ege Denizi k y lar nda, zmir Körfezi'nin iç körfez kesiminde yer al r. Bir liman kenti olan zmir, Türkiye'nin en önemli d flsat m limanlar ndan biridir. Gerek nüfusu, gerekse ticaret, sanayi, e itim, kültür, e lence, sanat, sa l k, finans, ulafl m, turizm vb. ifllevleriyle ve bu alanlardaki kurum ve kurulufllar yla, etki alan yla Ege'nin metropolü konumundad r. zmir, k y lar ve denizi, da lar, yaylalar, termal sular, k z lçam ve makilerden oluflan ormanlar, Ege'ye özgü tar msal ürünleri ve yumuflak iklimi ile do aya uyumlu turizm türlerini ve rekreasyonel aktiviteleri uygulamak için eflsiz ortamlar sunar. Tarih öncesinden günümüze ulaflan say s z sit alanlar, eserleri ve yap lar, müzeleri, tipik Ege mutfa, el sanatlar, festivalleri, flenlikleri ve di er yerel kültürel özellikleriyle kültür turizmine, kutsal yerleriyle inanç turizmine hizmet vermektedir. Kongre turizmi ise zmir'de gelecek vaat eden bir turizm türü olarak gelifltirilmeyi beklemektedir. Termal sular, Ege Bölgesi'nde oldu u kadar zmir turizminde de çok önemli bir kaynak olup sa l k turizminde Türkiye'de merkez olabilecek bir kapasiteye sahiptir. Gezilecek yerler: Agora Aç khava Müzesi, zmir Arkeoloji Müzesi, Atatürk Müzesi, Bergama Müzesi, Cumhuriyet E itim Müzesi, Çeflme Müzesi, Efes Müzesi, Efes - Selçuk, Meryem Ana Evi, Etnografya Müzesi, nönü Evi Müzesi, Ahmet Pirifltina Kent Arflivi ve Müzesi, zmir Resim Ve Heykel Müzesi, Ödemifl Müzesi, Ödemifl Birgi Çak ra a Kona, Tabiat Tarihi Müzesi, Tire Müzesi, Kad fekale, Agora, Kemeralt Çarfl s, K z lçullu Su Kemerleri, K zlara as Han, Dönertafl Sebili, Saat Kulesi, Hükümet Kona, ST. Polycarp Kilisesi, Bet - Israel Sinagogu, Tantalos. Bunlar biliyor muydunuz? zmir'in en az 5000 y ll k bir tarihe sahip oldu unu, Iliada ve Odysseus"un yazar Homeros'un Misbis Yurtiçi Sat fl Müdürlü ü ne ba l 2. Bölge Ege ve Akdeniz illerinde bulunan ve baflar l çal flmalar ile Misbis ürünlerini pazarlayan bayilerimiz. ZM R LÜTF PAfiAO LU GIDA PAZ. Süleyman PAfiA ZM R fien fi GIDA PAZ. Erkan fien ZM R EGE GIDA PAZ. Sinan KIR ZM R T.M.C GIDA PAZ. Turgut CONKAR ZM R ÇALIfiKAN T CARET Muzaffer ÇALIfiKAN ZM R AGONYALI T CARET Cahit ÖZCAN MAN SA ÖZMUMCU GIDA Mehmet MUMCU AFYON AS GIDA Abdullah SOYDAN DEN ZL KARAKAYA GIDA Yurdal KARAKAYA DEN ZL DEL GÖZ GIDA Saim DEL GÖZ ANTALYA ÖZTÜRKO ULLARI GIDA Veli ÖZTÜRK Pravete Label üretim fiokorella-starella ZM R ARCAN GIDA Seçkin ARSLANSAN 2006 Y l nda baflar l çal flmalar n n devam n dileriz. Özcan ÇIVGIN Paz.ve Sat fl Müdürü zmir'li oldu unu, ncil'de sözü edilen "Yedi Kilise"den üçünün zmir ili s n rlar içinde oldu unu, Dünyan n Yedi Harikas ndan biri olan Artemis Tap na 'n n Selçuk'ta oldu unu, Parflömen ka d n n Bergama'da keflfedildi ini, Eski dönemlerde Foçal lar n 50 kürekli ve 500 yolcu tafl yan tekneler inflaa ettiklerini, Eski Foçal lar n Bat Akdeniz'de bir çok koloni kurduklar n, bunlardan baz lar n n talya'da "Velia", spanya'da "Ampurias" ve Fransa'da "Marsilya" oldu unu, Tanr ça Athena ad na infla edilen ilk tap na n zmir'de inflaa edildi ini, Filozof ve fiair olan Xenophanes'in.Ö. 6. yy'da Kolofon'da yaflad n, "Bir nehirde iki kez y kan lmaz" diyerek her fleyin de iflti ini söyleyen ünlü filozof Heraklit'in (.Ö ) Efes'te yaflad n Filozof Anaxagoras' n ( B.C) Clazomenae'de, (bugünkü Urla) yaflad n, Eski ça n ünlü hekimi Galen'in ( S.) Bergama'da yaflad n, Meryemana için yap lan ilk kilisenin Efes'te oldu unu, ncil'in dört yazar ndan biri olan St. John'un Selçuk'ta öldü ü ve burada gömüldü ünü, M s r Kraliçesi Kleopatra'n n 188 y l n n k fl n Antonious ile birlikte Efes'te geçirdi ini, Frans z yazar ve fiairlerden Lamartine, Chateubriand, Theophile Gautier, and Gustave Flaubert'in zmir'i ziyaret ettiklerini, Papa Paul VI 1967ve Pope John II'nin 1979 y l nda Meryemana Evini ziyaret ettiklerini, Uluslararas " zmir Festivali" kapsam nda Ray Charles, Paco De Lucia, Joan Baez, Martha Graham Dance Company, Tanita Tikaram, Jethro Tull, Leningrad Philarmony Orchestra, Christ De Burg, Sting, Moscow State Philarmony Orchestra, Jan Garbarek, Red Army Chorus, Academy of St. Martin in the Field, Kodo, Chick Corea, New York City Ballet, Nigel Kennedy, Brayn Adams, James Brown' n geldiklerini, Ünlü fiark c Dario Moreno'nun zmir'de yaflad n, Bademli köyünün Türkiye'de tiyatroya sahip ilk ve tek köy oldu unu biliyor muydunuz? 08

11 sa l k alkolizm... Biliyoruz ki alkolün olumsuz etkileri, al nan miktara ve s kl a göre de iflir. Ne kadar içki içmek normal dir? Alkol kullan m n n bir kiflide problem haline geldi ini ne zaman söyleyebiliriz? Alkol ba ml l nedir? Alkolizm bir hastal k m d r? Alkolizmden kurtulmak mümkün mü? Bir kifli alkolik oldu unu nas l itiraf edebilir? Günde 1-2 kadeh içki alman n kalp hastal riskini azaltabilece ine iflaret eden bilimsel araflt rmalar vard r. Sonuçlar itibariyle alkol kullan m genifl bir yelpaze oluflturur. Alkolü, seyrek olarak az miktarda problemsiz olarak kullanan pek çok insan oldu u gibi bu nedenle zaman zaman bafl derde giren ve alkolsüz yaflayamaz hale gelen insanlar vard r. Alkolizm deyince zihinlerde, parklarda ispirto fliflesine sar l p s zan a r alkol ba ml lar canlan r ve kifliler kolayca kendilerinde alkol problemi olmad n söylerler. Oysa alkol kullanman n problem haline dönüflmesi için kiflinin sürekli alkol al yor olmas bile gerekmez. Kifli, zaman zaman kullansa da, alkol almaya ba l olarak afla daki problemlerden birisini dahi zaman zaman yafl yorsa profesyonel yard m gerektirecek düzeyde alkol kullanma problemi var demektir: flte, okulda ya da evde üstüne düflen görevleri tekrarlay c bir biçimde aksatma Fiziksel olarak tehlikeli durumlarda yineleyici biçimde alkol kullan m Alkol ile iliflkili ortaya ç kan yasal sorunlar Alkolün neden oldu u ya da alevlendirdi i sürekli ya da tekrarlay c insanlar aras sorunlar Böyle bir kifli, içkinin zararl sonuçlar n kontrol edemiyor demektir. Bu duruma t pta alkol kötüye kullan m ad verilir. Ba ml olan kifliler; Niyetlendi inden daha fazla miktar ve sürede alkol al rlar. B rakmay istedi i ya da defalarca b rakmay denedi i halde yeniden içmeye bafllar. çkiye fazla vakit ay r r. Baz lar gün içinde kimseye fark ettirmemeye çal flarak içebilir. çki içmeye f rsat bulamad sosyal faaliyetleri, hobileri, baflka zevk verici aktiviteleri azalt r ya da terk eder. Alkole ba l ya da alkolle artan fiziksel (karaci er hastal, yüksek tansiyon, gastrit vb), ya da psikolojik (depresyon, anksiyete, uyku bozuklu u vb) problemler yaflamas na ra men içmeye devam eder. Ayn etkiyi almak için içti i miktar artt r r ya da baflkalar için çok say lacak miktarlarda içti i halde etkilenmez Alkol almad zaman titreme, terleme, çarp nt gibi flikayetler yaflar. Alkolizm müzmin (kronik), tekrarlay c bir hastal kt r. Bu hastal k ilerleyicidir, yani gittikçe kötüleflebilir. Alkolizm; fleker hastal, yüksek tansiyon vb. di er kronik hatal klar gibi sürekli takibi gerektirir. Aralarda kriz durumlar yaflanabilir. Alkolizmin bir hastal k olarak görülmesinden as l kas t kiflinin alkol karfl s nda iradesini ve seçim yapma gücünü kaybetmesidir. Ama tedavi için kiflinin 'alkolik' oldu unu kabul etmesi flart de ildir. Önemli olan dan flma amac ile de olsa bir uzmana baflvurmas d r. Bir çok kifli alkol karfl s nda aciz oldu unu ve yenik düfltü ünü itiraf edene kadar korkunç deneyimler yaflar, maddi ve manevi büyük kay plara u rarlar. nsanlarla iliflkileri bozulur, çal flma hayatlar alt üst olur, ruhsal çöküntü yaflarlar. Oysa bu kadar a r bir bedel ödemeden, alkol içmeyi kontrol edemedi inin fark na var p yard m aray fl na girmek en iyisidir. uçucu ya lar ve faydalar Ard ç Uçucu Ya drar söktürücü, ifltah aç c, mide a r s bo az iltihab, saç dökülmesinde ve kandaki fleker miktar n n düflürülmesinde, deri hastal klar nda, selülit tedavisinde ayr ca romatizma ve kramplarda da kullan lmaktad r. (Afl r kullan m sak ncal d r. Böbrekleri tahrifl eder.) Kullan l fl : Dahilen; 2-3 damla bir fincan suya damlat larak kullan l r. Haricen; uygulan lacak yer kolonya ile temizlenir ve bol miktarda yedirilerek tatbik edilir. Antiseptiktir ve bu yüzden ayakta oluflan mantar, egzama hastalal klar nda sürülerek kafl nt önlenir. Masaj yap larak cilt alt nda toplanan ya ve toksit maddelerin terleme yolu ile d fla at lmas n sa lar. Biberiye Uçucu Ya drar söktürür, gaz giderir, kan dolafl m n art r r, bronflit, sinüzit, sar l k ve karaci er enzimlerini düzenlemede kullan l r. Saç dökülmesi ve kepe e karfl faydal d r. Ya çözücüdür. Kolesterolü düzenler. Kullan l fl : Dahilen; bir fincan suya 2-3 damla veya flekere damlat larak günde 3 defa kullan labilir. Haricen; sinüzite, romatizmal a r lara, sivilcelere sürülerek, deri ve cilde canl l k verir. Papatya Ya Duyarl ve problemli ciltlerde yaralar iyilefltirici ve cildi besleyen özelli e sahiptir. Bademcik ve difl iltihab nda gargara olarak kullan l r. Kullan l fl : Haricen; Cilde masaj fleklinde tatbik edilir. Dahilen; Bir fincan suya 4-5 damla damlat larak gargara yap l r. (içilmesi sak ncal d r.) 09

12 sosyal ve kültürel etkinlikler gezelim... görelim Yayla havas almak isteyenlere... Çi dem Yaylas (Adapazar ) Çi dem Yaylas Adapazar il s n rlar içinde Elmac k Da nda ve 1400 m. yükseklikte bir yaylad r. 30 a yak n yayla evi bulunan Çi dem Yaylas na Hendek köylerinden insanlar yaylac l k yapmak için gelmektedirler. Yayla havas almak ve güzel bir bir yürüyüfl yapmak isteyenlere günübirlik gidilecek harika bir do a. Menekfle Yaylas (Kocaeli) zmit Gölcük s n rlar içinde olan Menekfle Yaylas stanbul'a yaklafl k 160 km ve 2.5 saat uzakl ktad r. zmit'in Yuvac k kasabas na ba l Servetiye Camii ve "Servetiye Karfl " köylerinin yaylas d r. Sansarak Kanyonu ( zmik) Sansarak znik'e 17 km. uzakl kta 1000 metre yükseklikte bir da köyüdür. Yaklafl k 500 y ll kt r. Köylüler, "Sar k srak" diye bir kurulufl efsanesinden söz ederler. Buna göre sar bir k sra olan bir türkmen delikanl s n n ailesiyle birlikte köyü kurdu u, Sansarak ad n n 'sar k srak'tan modifiye olarak geldi i öne sürülür. Yaklafl k yüz hanelik büyük bir köydür. Köyden bir saatlik orman yolu yürüyüflü ile kanyona girilir. Kanyon yedi kilometre olup, bafltan sona yürünürse 6 saat kadar sürer. Sansarak kanyonu yürüyüfllerinde genellikle kanyonun yar s ndan ç k larak köye dönülür. Bu haliyle dört saat sürer. Yer yer zor kaya geçiflleri, yar bele kadar suya girmeyi gerektiren göletler parkuru zorlaflt r r. Buna karfl n sular n vucudunuza adeta bir do al jakuzi gibi masaj yapt kaya havuzlar size bütün yorgunlu unuzu unutturur. Dupnisa Ma aras ( neada - K rklareli) Ma aran n uzunlu u 3200 metre. Giriflten sonra tavan yüksekli i sürekli artmaktad r. çeri girdikçe su seviyesi yükselmektedir. Yaklafl k bir km lik yolculuktan sonra su azal yor. Bu noktadan yukar t rman ld nda büyük ve enfes bir salonla karfl lafl l yor. Salonun sonu sulu bir galeri ile devam ediyor. Yer yer mermer içinde ilerlenen ma arada güzel oluflumlara rastlamak mümkün. Yap lan araflt rmalar n sonucunda Dupnisa'n n bir ma ara sistemi oldu u ortaya ç km flt r. neada yolu üzerinde Demirköy'e gelmeden 14 km. önce Dupnisa Ma aras tabelas mevcut. Bu sapaktan girerek Sarpdere Köyüne ulafl l yor. Köyden sonra 5 km.l k stabilize yolla ma aran n oldu u alana ulafl l yor. Bu ma araya girerken tamamen slanmay ve üflümeyi göze almak gerekmektedir. Veya özel giysi ile girilmelidir. Biraz tarih diyenlere... Beyaz t-gedikpafla, Üsküdar dan Anadolu Kava na bo az ve adalar turunun d fl nda... Topkap Saray, Dolmabahçe Saray, Beylerbeyi Saray, Küçüksu Kasr, Kariye Camii, Ayasofya Camii, Arkeoloji Müzesi, Yerebatan Saray, Sultan Ahmet Camii, Kapal çarfl, Galata Kulesi gezilip Sultan Ahmet Köftecisi nde mola verebilirsiniz. E er biraz daha uzaklara gitmek isterseniz; Edirne de Eski Camii, Üç fierefeli Camii, Rüstem Pafla Kervansaray, Ali Pafla Çarfl s, Selimiye Külliyesi, II. Beyaz t T p Medresesi, Karaa aç, ilginç sokak ve ev gezileri yap p, Edirne ci ercisinde yemek yiyebilirsiniz. Yada ailenizi al p znik teki tarihi yerleri gezdikten sonra göl kenar nda piknik keyfini yaflayabilirsiniz. kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... kitap... Evlerin de ruhu vard r. Onlar da görür hissederler... Onlar da sever, sevgi beklerler. Sevdiklerine ba lan r, s r biriktirirler. Yedi Evin S rlar, Osmanl mparatorlu u nun son günlerinden Cumhuriyet in ilan na ve günümüz Türkiye sine, dört kuflak boyunca uzanan bir ailenin öyküsünü, yaflad klar farkl evlerin dilinden anlat yor. Croutier, zmir de görkemli bir villadan, Uluda n eteklerindeki ipek çiftli ine ve buradan stanbul daki modern apartman kat na uzanan iniflli ç k fll bir aile tarihine fl k tutuyor. Benzersiz olaylarla örülmüfl bu aile destan nda, ayn zamanda, farkl kuflaklardan özel dört kad n n yaflam bulufluyor... Küçük fieyler adl kitap Prof. Dr. Üstün Dökmen in ayn isimle televizyonda haz rlad program n baz konular n n geniflletilmesi ve yeni konular n eklenmesiyle oluflmufl bir kitapt r. Kitab n çerçevesi, insan iliflkileri, iletiflim hatalar, yaflama sevinci, çocuklarla iletiflim, efllerle iletiflim, rollerimiz, kad n - erkek eflitli i gibi konular yer almaktad r. Deniz John Banville nin bu roman n da orta yafll sanat tarihçisi Max Morden kar s Anna y mide kanserinden kaybettikten sonra, deniz kenar nda Cedars adl bir pansiyona çekilir. Orada çocuklu unda kendisini çok etkilemifl olan Graces ailesini hat rlar ve eski günlerine döner anlat l yor. Morden in geçmifliyle hesaplaflmas büyük bir incelikle anlat l yor. 10

13 bizim köflemiz Nezengül & Hamit Özdemir tarihinde niflanlanm fllard r. Günay & Yener Tafldan tarihinde evlenmifllerdir. ki çiftimize de sa l k, huzur ve mutluluklar diliyoruz Davut Turan' n tarihinde Elif Turan isimli bir k z, Ramazan Geçer'in tarihinde Tunahan Geçer adl o lu, Hac Güneysu'nun tarihinde fiahin Gökdeniz isimli bir o lu, Engin fiimflek'in tarihinde Buse fiimflek isimli bir k z, Zeki Ölçücüer in tarihinde Ça la ve Yi it dünyaya gelmifltir. Umar z sa l k ve mutlulukla büyürler... Ça la Yi it do um gününüz kutlu olsun! mart HAL L ÖLÇÜCÜER BURCU KURU D LEK KOÇO LU ELMAS KARAGÖZ EM NE ALTUNTAfi EM NE GÜZELAYDIN GÖKfiEN fia AR NURHAN C DAN TÜLAY DURMAZ DAVUT BOY OSMAN AKTAfi SERTAN BAYGIN HÜRYAfiAR SUNGURTEK N MURAT SA LAMPINAR ADEM LALE AYNUR UZUNO LU FEVZ YE ÇET N GÜLNUR fiah N MELEK TEZCAN fiad YE DEM RC DURMUfi DO AN ABDULHAL M SAVUCU AYHAN ALTU DAVUT TURAN OSMAN AVCIO LU GÖKHAN YÜCEL SMA L URAL SEBAHATT N AYDIN SABAHAT GÜRAL fiennur UZUN MEHMET BULUT ERSAN fiah N CEMAL YILMAZ MUSTAFA BULUT LÜTF YE TERZ ÖMER BEZENM fi fiükrü ALPASLAN TAMER KARAMUSTAFA NAZ F YILMAZ YASEM N ALTUNTAfi HACI GÜNEYSU MUSTAFA GÜRBÜZ GÜLNUR ÖLÇÜCÜER NURCAN KAYA AYfiEM ESK O LU MURAT KARA B ROL ALTUNTAfi BAHATT N PARLAK EYÜP GÜNEY NURULLAH ÖZTORUN FAHR ERTEN TÜLAY KARAMAN TARIK fiamdanli nisan fier F YILMAZ AYfiE BOLAT D LBER AKGÜN EL F PURKAYA FATMA PAfiA SM HAN YAZAR PINAR KEÇEL REYHAN KOLG TT SONGÜL ERTUT SAL H YILMAZ AL YAVUZ SONGÜL BENG SU NECATT N fieker SAL M CAN AHMET POLAT AL KÖSE ERDAL BOZKURT ERKAN KAYA ESMA YÜCE NEZAKET BALCI S NEM CANTEK N SULTAN DURUCAK YASEM N DULO LU ERCAN YILMAZ FEYZULLAH GÜNEY YUSUF ATEfi AHMET SA LAMPINAR TANER KILIÇÇI HARUN ERTEK LYAS EROL MURAT SARICAN TARIK HAKAN ÖZfiEKER FATMA YAZ LEYLA ATUK fiengül BOZKURT ÜMMÜHAN AYDIN CEM LE MUTLUER MUSTAFA DALKIRAN SMA L HAKKI ÖLÇÜCÜER YAS N AÇIKGÖZ TURAN fieker LEYLA ESSABBAR ÖZCAN ÇIVGIN fienay SEV NÇ UFUK TOKGÖZ FERAT AKBAL ENG N fi MfiEK FUAT B RGÜL ERB L Z YLAN may s MEHMET TAL P KAYRA C HAN C NG TAfi F KR DALAR RAMAZAN GEÇER SABAHATT N DEM RBAfi ELV DE MEfiE SEVDA KARAÇAY ÜLKER ERENÇ SELAHATT N ÖZTÜRK YAVUZ KAYRA AYHAN ÇALIfiKAN BÜLENT ÖZDEM R LHAN BOZKURT ÖZDEM R KÖRO LU MAHMUD GÜLER YAS N NC BERR N ATAK Ç DEM ÇINAR LEYLA ÖZGEZER OYA AYDOS RECEP DEM RC ENVER fiah N ERD NÇ AVCI EM NE DEL O LU HÜLYA HANELÇ KRAM UMUÇ PEK ÇEK C MAKUL SABUTAY MÜSAD YE METAN PINAR ÇEK C ABDULKAD R ERDO AN SÜLEYMAN YILMAZ AL RONA AL EKBER PASLI DURMUfi AKBAfi ADEM EROL SMA L YILMAZ fienel SÜTÇÜ MURAT ÜYÜKLÜ ZEHN EROKTAY CEM YOLAG DEN HÜSEY N MUTLU BEYT DEM RBAfi HACI MEHMET fien OKAN SONER MUSTAFA ULUDA haziran AL OSMAN ÇEfiMEC O LU EROL TAfi ÜM T DEM R HASAN KÜTÜK LÜTF YE SUBAfi EL F EKEN GÜLSEREN KÖZLEME KEZBAN CANSIZ NURCAN KARADEM R ADNAN KOLG TT KASIM ÖZCAN SADIK TANRIKULU GÖKTÜRK NAN CEVDET R N ENG N YILDIZ MEHTAP DEM REL fienay YILER SAVAfi TOPÇU HAM DE KOÇ ERCAN ELMA SENAN GELEN SADIK KURT ÇA LAR SOYLU OSMAN AKBAfi YASEM N GÖRGÜN AL SOLMAZ RECEP KORHAN DURAN ORHAN UYSAL SAH P ALKAN MET N TÜZÜN GÜLAY KAZAR SELÇUK ÖZSOY BRAH M KESK N AHMET UÇAK 03

14 hikayeler acele karar vermeyin... Çin düflünürü Lao Tzu'nun öyküsü... Köyün birinde bir yafll adam varm fl. Çok fakirmifl ama Kral bile onu k skan rm fl... Öyle dillere destan bir beyaz at varm fl ki, Kral bu at için ihtiyara nerdeyse hazinesinin tamam n teklif etmifl ama adam satmaya yanaflmam fl. Bu at, bir at de il benim için; bir dost, insan dostunu satarm? dermifl hep. Bir sabah kalkm fllarki, at yok. Köylü ihtiyar n bafl na toplanm fl: Seni ihtiyar bunak, bu at sana b rakmayacaklar, çalacaklar belliydi. Krala satsayd n ömrünün sonuna kadar beyler gibi yaflard n. fiimdi ne paran var nede at n demifller... htiyar: Karar vermek için acele etmeyin demifl. Sadece at kay p deyin, Çünkü gerçek bu. Ondan ötesi sizin yorumunuz ve verdi iniz karar. At m n kaybolmas, bir talihsizlikmi, yoksa bir flans m? Bunu henüz bilmiyoruz. Çünkü bu olay henüz bir bafllang ç. Arkas n n nas l gelece ini kimse bilemez. Köylüyer ihtiyar buna a kahkahalarla gülmüfller. Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ans z n dönmüfl... Me er çal nmam fl, da lara gitmifl kendi kendine. Dönerken de vadideki 12 vahfli at pefline tak p getirmifl. Bunu gören köylüler toplan p ihtiyardan özür dilemifller. Babal k demifller, Sen hakl ç kt n. At n n kaybolmas bir talihsizlik de il adeta bir devlet kuflu oldu senin için, flimdi bir at sürün var... Karar vermek için gene acele ediyorsunuz demifl ihtiyar. Sadece at n geri döndü ünü söyleyin. Bilinen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getirece ini henüz bilmiyoruz. Bu daha bafllang ç. Birinci cümlenin birinci kelimesini okur okumaz kitap hakk nda nas l fikir yürütebilirsiniz? Köylüler bu defa aç kça ihtiyarla dalga geçmemifller ama içlerinden Bu herif sahiden gerzek diye geçirmifller... Bir hafta geçmeden, vahfli atlar terbiye etmeye çal flan ihtiyar n tek o lu attan düflmüfl ve aya n k rm fl. Evin geçimini temin eden o ul flimdi uzun zaman yatakta kalacakm fl. Köylüler gene gelmifller ihtiyara. Bir kez daha hakl ç kt n demifller. Bu atlar yüzünden tek o lun, baca n uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak baflkas da yok. fiimdi eskisinden daha fakir, daha zavall olacaks n demifller. htiyar Siz erken karar verme hastal na tutulmuflflunuz diye cevap vermifl. O kadar acele etmeyin. O lum baca n k rd. Gerçek bu Ötesi sizin verdi iniz karar. Ama acaba ne kadar do ru. Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olaca size asla bildirilmez. Birkaç hafta sonra, düflmanlar kat kat büyük bir ordu ile sald rm fl. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün gençleri askere ça rm fl. Köye gelen görevliler, ihtiyar n k r k bacakl o lu d fl nda bütün gençleri askere alm fllar. Köyü matem sarm fl. Çünkü savafl n kazan lmas n imkan yokmufl, giden gençlerin ya ölece ini yada esir düflece ini herkes biliyormufl. Köylüler gene ihtiyara gelmifller... Gene hakl oldu un kan tland demifller. O lunun baca k r k ama hiç de ilse yan nda. Oysa bisimkiler, belki asla köye dönemeyecekler. O lunun baca n n k r lmas, talihsizlik de il, flansm fl me er... Siz erken karar vermeye devam edin demifl, ihtiyar. Oysa ne olaca n kimseler bilemez. Bilinen bir tek gerçek var. Benim o lum yan mda, sizinkiler askerde... Ama bunlar n hangisinin talih, hangisinin flanss zl k oldu unu sadece Allah biliyor. Lao Tzu, öyküsünü flu nasihat ile tamamlam fl: Acele karar vermeyin. Hayat n küçük bir dilimine bak p tamam hakk nda karar vermekten kaç n n. Karar; akl n durmas halidir. Karar verdiniz mi, ak l düflünmeyi, dolay s ile geliflmeyi durdurur. Buna ra men ak l, insan daima karara zorlar. Çünkü geliflme halinde olmak tehlikelidir ve insan huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi bafllar. Bir kap kapan rken, baflkas aç l r. Bir hedefe ulafl rs n z ve daha yüksek bir hedefin hemen orac kta oldu unu görürsünüz. Lao Tzu gelece ini biliyordum Savafl n en kanl günlerinden biriydi. Asker en iyi arkadafl n n az ileride; kanlar içinde yere düfltü ünü gördü. nsan n bafl n bir saniye siperden ç karamayaca bir atefl alt ndayd lar. Asker te menine hemen kofltu. Komutan m, bir koflu arkadafl m al p geleyim mi? Delirdin mi' der gibi bakt te men askere. Gitmeye de mez o lum, arkadafl n delik deflik olmufl. Büyük olas l kla ölmüfl bile olabilir. Kendi hayat n tehlikeye atma sak n! Asker o kaar srar etti ki, te men izin vermek zorunda kald. Peki, git dene bakal m dedi. Asker o yo un atefl alt nda siperden f rlad ve mucize eseri arkadafl n n yan na kadar gitti, yaral arkadafl n s rtlad gibi tafl d. Birlikte siperin içine yuvarland lar. Te men koflup yaral askere bir göz att ve nefes nefese bir kenara y k lm fl askere döndü: Sana hayat n tehlikeye atmaya de mez, dememifl miydim! Zaten bu ölmüfl De di Komutan m, de di.çünkü ben onun yan na vard mda o hala yafl yordu. Arkadafl m n son sözlerini duymak benim için dünyalara bedeldi. H çk rarak sözlerine devam etti. GELECE N B L YORDUM 12 Al nt : fiu Ç lg n Türkler Kitab / NSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜ Ü

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800

MERHABA. Bask. Yay n Türü Yerel Süreli Yay n, Dört ayda bir yay nlan r. Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 MERHABA Y l: 6 Say 16 Ocak-fiubat-Mart-Nisan 2012 ISSN: 1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE! Say : 8 2008/1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl

Fiyat 25 Kr. Sosyal medyada k ran k rana sand k yar fl AK Parti- Cemaat kavgas n n ac sonucu Birkaç hafta önce AK Parti-Cemaat kavgas n n faydalar n yazan ve bu kavgan n bir de hepimizi derinden etkileyen a r bir sonucu var diyen Levent Gültekin e göre, Tamam,

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 8 Ekim-Kas m-aral k 2006 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 Tarihî Kentler Birli i ad na imtiyaz sahibi: Yaz iflleri müdürü: Yay

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı