TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI"

Transkript

1 TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI I KOfiUSU 35 yıl sonra yeniden D YARBAKIR H PODROMU START ALDI S YAH ATLI PRENS CEMAL HÜNAL AS L JEST KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA NAL VE KRAMPONUN REKABET SEA THE STARS / C. RONALDO

2

3 Bir Atl kar nca Olmak Miladi takvimin neredeyse sonlar na geldi imiz flu günlerde, bizim yar fl takvimimizin en önemli koflular n n oldu u günlerinde sonuna geldik. Hani bizim saatimiz ve takvimimiz Miladi takvime de il atç l k takvimine göre iflliyor ya Ve biz, tüm y l bekledi imiz Enternasyonal Yar fl Festivalini, Cumhuriyet ve Cumhurbaflkanl Koflular n tek bir heyecan tek bir dergi olarak size sunmak istedik. Bu ay en keyifle haz rlad m z konulardan biri olan Atl kar ncan n bir dal na Enternasyonal Yar fl Festivalini, Cumhuriyet ve Cumhurbaflkanl Koflular n yerlefltiriverdik. Yine her konunun içinde atlar olsun, yine atlar bilmedi imiz hikâyelerle dergimizi doldursun istedik. Atl kar ncam z n bir at na Rüzgâr n Kanatl Sultanlar n bindirdik. Atl kar nca kadar renkli ve güzel Sultanlar n Sultanlar olurda Prens olmaz m diye düflünüp, atlarla tan flt alt y l önce bambaflka bir dünyaya ad m atm fl kimi zaman nal n t k rt lar n insan sohbetine de iflmifl bir jön ve siyah at n Atl kar ncam z n baflka bir köflesinde konuk ettik. Döndükçe Atl kar nca, her bir dönüflünde baflka sesler baflka yüzler baflka yerleri onun renkli dünyas na yak flt rd k. Atl kar ncan n en güzel at na Sab rl demeyi tercih ettik. Bol y ld zl bir flal da rengârenk Atl kar ncan n rengine biraz da baflar kats n diye örtüverdik. Hadi Sab rl baflar lar n bildi imiz atlar m zdan, ya tarihte ad n bilmedi imiz kahraman atlar Y llarca tarihte Christoph Colomb un keflfetti ini okudu umuz, Do u Hindistan Adalar na gitmek isterken Bat Hindistan a do ru gidip, bugün tüm dünyada sahilleri ve denizinin güzelli i ile ünlenmifl Jamaika y asl nda atlar n keflfetti ini ö rendik. Bugün ad n dahi bilmedi imiz o kahramanlara dokunmadan geçemedik. Dünyan n her köflesinden bir tat olsun diye Paris e, oradan rlanda ya ve Hollywood a uçtuk. Starlar, onlar n baflar lar n okuduk, gördük ve sizlerle paylaflt k. K saca bu ay döndükçe doldu, doldukça renklendi Atl kar nca ayn dergimiz gibi g}~ëç Çfxá TJK NIN SES 3

4 TJK NIN SES AYLIK DERG Eylül - Ekim 2009 / Say 124 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Genel Yay n Yönetmeni Kübra ÇA LAYAN Yaz flleri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) D fl Haberler Koordinatörü Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Yar fl Editörü Erkut DEL ORMAN K v lc m KENGER Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT fiair GENÇERO Tasar m ve Uygulama Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc lar Kadir Ç V C Tu çe ADAfi Katk da Bulunanlar Erhan ÖZSU Erdem VURGUN Eren fiengül Mustafa URAL Özgün TOPALLIO LU Umut SERBESTLER dari ve Teknik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Demet DOLTAfi Tel : (0212) Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Tavasl Bas n Yay n Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam - n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

5

6 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Enternasyonal Yar fl Festivali Dünya yar flç l k camias n n son y llarda bekledi i organizasyonlar n bafl nda gelen Enternasyonal Yar fl Festivali ne neredeyse sahipleri kadar ünlü atlar ile dünyan n say l jokeyleri kat ld. Rüzgar n Kanatl Sultanlar Uluslararas Amatör Biniciler Federasyonu (FEGENTRI) bu y l içine Türkiye nin de al nd Uluslararas Amatör Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas n n 17. ve 18. ayaklarn Enternasyonal Yar fl Festivali kapsam nda Türkiye de gerçeklefltirdi. Miramis in Köflk Keyfi 1939 y l ndan beri aral ks z koflulan Cumhurbaflkanl Kupas Koflusunda, bu y l n Gazi Koflusu galibi Miramis bir baflar ya daha imza att. 35 Y l Sonra Yeniden Diyarbak r Hipodromu Aç l fl Türkiye'nin en büyük hipodromu ünvan na sahip ve dünyan n atç l geliflmifl ülkelerindeki hipodromlar örnek al narak inflaa edilen Diyarbak r Hipodromu'nun resmi aç l fl yap ld. 6 TJK NIN SES

7 TJK NIN SES Siyah Atl Prens Son y llar n en baflar l genç y ld zlar ndan Cemal Hünal ile K fl Masal setinde hayat n n vazgeçilmezlerinden atlar ve oyunculuk üzerine samimi bir sohbet gerçeklefltirdik. Sabr n Sonu fiampiyonluk Türk at yar flç l nda önemli bir yere sahip olan ve Türkiye'yi yurt d fl nda da baflar yla temsil eden 9 Nisan 2001 do umlu "Sab rl " stanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen görkemli bir törenle yar fl kariyerini noktalad. Atlar n Keflfetti i Ülke Jamaica Tarih sayfalar bilinmeyen bir sürü gerçe i içinde bar nd rsa da baz lar bu sayfalar n içinden tüm gerçekli i ile f rl yor. Colombun keflfetti i Jamaica tarihinde atlar n yeri inan lmayacak kadar masals Kraliçe ile 39. Y l 1971 y l nda resmi ziyaret için geldi i Ankara'da 19 Ekim günü, ad na koflu yap laca n ö renen ve kofluyu Ankara Hipodromu'nda efli Prens Philip ile izleyen Kraliçe ad na koflulan koflunun bu y l 39. su kofluldu. TJK NIN SES 7

8 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Y ld zlara Uzanan Dönence Gökyüzüne uçmay hayal etti im atl kar nca Bitmeyen çocuklu um, çocuklu umuz Ve bir türlü vazgeçemedi imiz renkleri ile yine beni uçurmas n bekledi im atl kar nca... Paris te Bir Irish Cream Avrupa sosyetesinin her y l ekim ay n n bafl nda bulufltu u Prix de L'Arc de Triomphe da bu y l sahne Holywood star bir rlandal n nd Sea The Stars. Hayallerindeki At Çizdiler Türkiye Jokey Kulübü nün sanata ve sanatç ya verdi i deste in en aç k göstergesi olan geleneksel resim yar flmas 2 y l aradan sonra bu sene tekrarland. Maya n n Ödevi P nar n Keyfi O hem pop müzi inin baflar l ismi hem de müzik kadar duru k z Maya n n süper annesi 8 TJK NIN SES

9

10 10 TJK NIN SES E N T E R N A S Y O N A L Y A R I fi F E S T V A L

11 TJK NIN SES 11

12 DUBAI fieyh MOHAMMED AL- MAKTOUM KRAL ÇE II. ELIZABETH LE B RL KTE TARIM VE KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER VE JOKEY HAL S KARATAfi fieyh MANSOOR B N ZAYED AL-NAHYAN 19 A ustos 2009 Çarflamba günü sona eren kay t ödemeleri A ustos Pazartesi ve 1 Eylül Sal günleri belli olan koflu deklareleri sonras nda nefes kesen yar fllar Dünyan n dört bir yan ndan festival için Türkiye ye gelen konuklar, bas n mensuplar ve tabiki misafir atlar Ve her y l yeni bir heyecanla beklenen Enternasyonal Yar fl Festivali Veliefendi Hipodromu nda bir baflka olur yar fl seyri. Bu bir de anlaml günlere gelince heyecan ikiye katlan r. Bu sene 2-3 Eylül 2009 tarihinde gerçekleflen organizasyonda kimlerin atlar yoktu ki... Özellikle son y llarda Enternasyonal Yar fl Festivalinin tüm dünyada dikkat çekmesine sebep olan Avrupa n n en yüksek ikramiyeli 1600 m. yar fl olan Enternasyonal Topkap Koflusunda bu sene yine dünyaca tan nm fl isimlerin baflar l safkanlar yar flt. Tüm dünyada atç l a olan tutkusu ve 28 Milyar dolarl k serveti ile tan nan Birleflik Arap Emirlikleri Baflbakan ve Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum dan, Amerika n n en zengin ifl adamlar ndan biri olan Japon as ll Gary Tanaka ya kadar herkesin gözü stanbul da, Enternasyonal Yar fl Festivali ndeydi Enternasyonal Yar fllar nda Caradak isimli safkan ile Topkap Koflusu nda dördüncü, Laverock isimli safkan ile Bo aziçi Koflusu nda üçüncü olmufltu. Al-Maktoum bu sene, dünyan n en iyi jokeyi kabul edilen Lanfranco Dettori nin bindi i Balius isimli safkan ile Anadolu Koflusu nu kazan rken, Damaniyat Girl isimli safkanla France Galop stanbul Koflusu nda 2. oldu. Böylece Türkiye de ilk yar fl n kazanan Birleflik Arap Emirlikleri Baflbakan ve Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum un atlar iki y l sonra stanbul dan zaferle ülkelerine döndü. Bu baflar da en önemli paylardan biri kuflkusuz dünyan n en iyi jokeyi kabul edilen Lanfranco Dettori nindi. En son 2009 Haziran da ülkemize gelen ve Gazi Koflusu nda at binen Dettori de bu yar fl ile bir çok kez geldi i Türkiye de ilk kez yar fl kazanm fl oldu. Yar fltan sonra bas n mensuplar ile görüflen Dettori duygular n : Bir kaç kez geldi im stanbul u çok seviyorum. Böyle büyük bir zafer kazand - m için çok mutlu oldum. Bu zaferimi burada bulunan yar flseverlere arma an ediyorum fleklinde ifade etti. Al- Maktoum un sahibi oldu u Godolphin Ekürisi nin önemli antrenörlerinden Balius un antrenörü Saeed Bin Suroor, Godolphin olarak stanbul da olmaktan ve Türkiye de ilk yar fllar n kazanm fl olmalar ndan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Festivalin ilk gününde koflulan ve son iki y ld r France Galop un (FRBC) sponsorlu unda gerçekleflen Enternasyonal France Galop stanbul Koflusu nu Liam Mulryan n Eva s Request isimli safkan, jokey Alan Munro ile kazand. Kazanan at n antrenörüne kupay (IFAHR) Dünya Yar fl Otoritesi Baflkan Louis Romanet verdi. Yine ayn gün Uluslararas Arap At Yar flç l Otoriteleri Federasyonu (IFAHR) ad na düzenlenen Ulus- 12 TJK NIN SES

13 THERRY WOLF (DORIC RACING) GARY TANAKA ERD N DÜZARAT lararas IFAHR Koflusu nu Birleflik Arap Emirlikleri Cumhurbaflkanl D fl liflkiler Bakan fieyh Mansoor Bin Zayed Al-Nahyan n sahibi oldu- u Badad isimli safkan, jokey Charles Nora ile kazand. Abu Dhabi Kraliyet Ailesi nin üyesi olan ve dünyan n en zengin gençleri aras nda gösterilen 39 yafl ndaki Al-Nahyan ayr ca spora olan ilgisi ile tan n yor. Kendisi de oldukça iyi bir binici olan Al-Nahyan Eylül 2007 de 15 Milyar pounda sat n ald Manchester City den sonra ngiliz futbolundaki en zenginler listesinde Chelsea nin sahibi Rus Abramovich i geride b rakarak birinci s ray alm flt. Bu yar fl ile Al-Maktoum gibi Türkiye de ilk yar fl n kazanan fieyh Al-Nahyan birincilik ikramiyesi olan dolar n da sahibi oldu. Türkiye de olmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Badad n antrenörü Marcial Duselly, stanbul a ve Türk konukseverli ine hayran kald n belirtti. Marcial Duselly e kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Vedat Mirmahmuto ullar verdi. Dünyan n En Zenginleri $ için Kofltu Enternasyonal Yar fl Festivali nin Topkap, Bo aziçi ve Malazgirt gibi en önemli yar fllar n n kofluldu u final gününde 3 önemli koflunun 2 tanesi yabanc safkanlar n olurken, flampiyonumuz Turbo Malazgirt Koflusu nda muhteflem bir finish yaparak bu mesafede baflar s n yabanc safkanlar önünde de korudu. Toplam ikramiyesi $ olan Topkap Koflusu nu, geçti imiz senenin galibi olan Amerikal ifladam Gary Tanaka n n sahibi oldu u Pressing yeniden kazan rken, Bo aziçi Koflusu nu ise Halicarnassus müthifl sprintiyle önde bitirdi. Ayn kofluda Gary Tanaka n n rakibi olan Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum Hatta Fort isimli safkan ile ilk dörde giremedi. Tüm dünyan n merakla takip etti i yar fl, ikinci kez jokeyi Neil Callan ile kazanan Pressing in antrenörü kupay Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker den ald. Bo aziçi Koflusu Halicarnassus un Günün bir baflka önemli koflusu olan Enternasyonal Bo aziçi Koflusu nda zafer yine yabanc safkanlar n oldu. ngiliz atlar na mahsus kofluyu Doric Racing in sahibi oldu u Hal - carnassus isimli safkan jokeyi Alan Munro ile kazand. Milli Gururun Ad Turbo Festivalin 2. gününe de damgas n vuran yabanc safkanlar, Malazgirt Kupas Koflusu nda zafere ulaflamad. Herkesin heyecanla bekledi i yar fl Türk safkan kazan rken herkese Milli Gururun Ad Turbo dedirtti. fiampiyon safkan Turbo, bu s fat ne kadar haketti ini yabanc safkanlarla girdi i mücadelede ispat etti. Özellikle Turbo yu izlemeye gelen hayranlar kazan lan zafer sonras nda hem safkana hem de jokey Halis Karatafl a uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. Kazanan at n sahibi Erdin Düzarat a kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. TJK NIN SES 13

14 Türkiye Jokey Kulübü taraf ndan 1991 y l ndan bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve son y llarda artan ikramiyesiyle Avrupa yar flç l n n en çok ilgi gören uluslararas organizasyonlar aras nda yerini alan Enternasyonal Yar fllar, 2008 y l ndan bu yana, yar flç l k festivali olarak iki gün süresince gerçeklefltiriliyor. stanbul Veliefendi Hipodromu nda 1 Eylül Sal gecesi dünyan n de iflik ülkelerinden gelen ve Türk rakipleriyle k yas ya rekabete giren safkanlar n ilgilileri ve festivale davet edilen yabanc konuklar onuruna, Enternasyonal Yar fl Festivali öncesinde Gala Gecesi gerçeklefltirildi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipli inde gerçekleflen geceye, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Vedat Mirmahmuto ullar, stanbul Cumhuriyet TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, IF- HA (Uluslararas At Yar fl Otoriteleri Federasyonu) Baflkan Louis Romanet in yan s ra, EFTBA (Avrupa ngiliz At Yetifltiricileri Federasyonu) Baflkan Joe Hernon, büyükelçiler, baflkonsoloslar, Yüksek Komiserler Kurulu Üyeleri, dünya yar flç l k otoritelerinin temsilcileri, ifl adamlar, TJK Asli Üyeleri, at sahipleri, atç l k derneklerinin temsilcileri ile festival için ülkemize davet edilen yabanc konuklar ile bas n mensuplar kat ld. Gecede konuklara hitaben bir konuflma yapan Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu flunlar söyledi: Bu y l bir kez daha bizlere Enternasyonal Yar fllar n heyecan n yaflatacak olan çok k ymetli ve nadide atlar m za teflekkür ediyoruz. Bu vesileyle bizlerle birlikte olan ve ülkemize gelerek destek veren IFHA Baflkan Say n Louis Romanet e de teflekkür etmek istiyorum. Yine Say n EFTBA Baflkan Joe Hernon ile birlikte 12 farkl ülkeden gelip bizleri onurland ran bütün misafirlerimize teflekkür ediyorum. Birçok farkl ülkeden gelen ve ayn heyecana, at sevgisine, at yar fl na gönül veren jokeyler, amatör bayan biniciler, antrenörler, at sahipleri, bas n mensuplar, yöneticiler... flte uluslararas yar flç l - n gerçek heyecan, coflkusu,birlikte GALA 14 TJK NIN SES

15 her zamanki gibi mükemmel bir yar flç l k festivali gerçeklefltirece imize ve sizlerin ülkemizden birbirinden de erli ve güzel an larla ayr laca n - za inan yorum. Hepinize ve tabi ki atlar n za en iyi flanslar dilerken, tekrar hoflgeldiniz diyerek, herkese teflekkür ederim. Enternasyonal Yar fl Festivali nin ramazan ay na rastlamas sebebiyle de konuklara geleneksel bir Türk Gecesi yaflat ld. Türk mutfa na özgü yemeklerin servis edildi i gecede, konuklar için ota köflesi oluflturuldu. Gecede ney eflli inde sahne alan Ritüel Semazen Grubu nun klasik ve modern semah gösterileri, konuklar taraf ndan ilgiyle izlendi. Semazen grubunun ard ndan sahne alan Flamenko Alaturka Grubu nun danslar da büyük bir ilgi ile izlendi.. Gala gecesi hareketli Türk halk danslar ndan örneklerin sergilendi i final program yla büyük alk fl toplayarak sona erdi. STANBUL CUMHUR YET BAfiSAVCISI AYKUT CENG Z ENG N VE Efi, TARIM VE KÖY filer BAKANLI I MÜSTEfiARI VE YKK BAfiKANI VEDAT M RMAHMUTO ULLARI, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU, IFHA & FRBC BAfiKANI LOUIS ROMANET VE Efi TJK NIN SES 15

16 TOPKAPI KOfiUSU PRESSING (IRE) /G2 NEIL CALLAN & PRESSING 16 TJK NIN SES

17 PRESSING Avrupa n n 1600 metrede en yüksek ikramiyeli, Enternasyonal Yar fl Festivali nin ise en önemli yar fl olan Topkap Koflusu nu 2008 y - l nda da bu kofluyu kazanma baflar s n gösteren Gary A. Tanaka n n sahibi oldu u PRESSING isimli safkan jokeyi Neil Callan ile kazand. 3 Eylül günü yap lan birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan, üç ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus, çim pistteki 1600 metre mesafeli kofluya 9 safkan kat ld. Büyük flampiyonumuz SABIRLI, son y llarda bu mesafede etkili ve baflar l yar fllar bulunan KURTINIADIS ve üç yafll olmas na ra men ilgililerinin kendinden büyüklerle mücadele ettirmekten çekinmedikleri INVINCIBLE SON yar flseverlerin kazanmas n ümit ettikleri safkanlard. Dünyaca ünlü jokey Lanfranco Dettori nin Godolphin Ekürisi nin HATTA FORT isimli safkan na bindi i kofluda ilk metrelerden finifle kadar k - yas ya mücadele izlendi. Startla beraber önce HATTA FORT, sonra KURTI- NIADIS liderli i ald larsa da NALIN SYANI 1200 de ald liderli i son 400 e kadar tafl mas n bildi. Ancak nefesi buralarda kesilen safkandan sonra assolistler sahneye ç kt. Bu mesafeden sonra iç kulvardan DREAM EATER onun biraz d fl ndan PRESSING sprinte kalkt lar. Son 100 de rakibine hakim olan PRESSING kofluyu bafl fark yla kazan rken temsilcilerimiz SABIRLI ile KURTINIADIS tabelan n di er s ralar - n paylaflt lar. NEIL CALLAN Pressing / d.a Soviet Star (USA) Rafif (USA) Nureyev Veruschka Riverman Reves Celestes Northern Dancer Special Venture Marie D anjou Never Bend River Lady Lyphard Tobira Celeste TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER ALASTAIR DONALD A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 17

18 BO AZ Ç KOfiUSU HALICARNASSUS (IRE) /G2 ALAN MUNRO & HALICARNASSUS 18 TJK NIN SES

19 HALICARNASSUS 3Eylül gününün bir baflka önemli koflusu da Asya ve Avrupa da bugüne kadar yaflam fl en büyük medeniyetleri birbirine ba layan, tarihi bir denizyolunun her iki k y s nda bulunan, Bo- aziçi ad na düzenlenen kofluydu. Birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan, üç ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus 2400 metre mesafeli çim pistteki mücadeleye üçü yabanc olmak üzere toplam oniki safkan kofltu. SHAWNEE SAGA isimli safkan n start alamad koflunun bafllamas yla birlikte üç safkan yla bu kofluya ifltirak eden Adal ekürisinden OUT OF CONTROL numara götürmeye bafllad metrede kendisinden liderli i alan SENATORE bunu 400 metreye kadar tafl may baflard. Bu mesafede öndeki grupla arkadaki grup birleflti ve k yas ya bir mücadele bafllad. çerden ANNOSH ortadan da PAN RI- VER yüklendiyse de son 200 metrede en d flar dan HALICARNASSUS un etkili sprinti görüldü. Doris Racing in sahibi oldu u ve Mick Channon n antrene etti i safkan zor da olsa jokeyi Alan Munro ile bu kofluyu PAN RIVER n önünde kazan rken, SASSOALORO üçüncü, ANNOSH da dördüncü olarak tamamlad lar. ALAN MUNRO Halicarnassus / d.a Cape Cross (IRE) Launch Time (USA) Green Desert Park Appeal Relaunch Pride s Palace Danzig Foreing Corier Ahonoora Balidaress In Reality Foggy Note Majestic Prince Prides Profile TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER THERRY WOLF A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 19

20 MALAZG RT KOfiUSU TURBO /G1 HAL S KARATAfi & TURBO 20 TJK NIN SES

21 3Eylül Perflembe günü Enternasyonal Yar fl Festivali nin ve stanbul yar fl gününün son koflusunda Türk yar flç l n n yüz ak TURBO sahne ald. Bu kofluya kadar 26 startta 25 birincili i bulunan TURBO için koflu öncesi birinciliklerine devam eder diyenlerin say s oldukça fazlayd metre çim pistte koflulan yar flta gerek Sheikh Abdullah Bin Khalkifa Al Thani nin GENERAL isimli safkan, gerekse Hamdan Al Maktoum un NO RISK AL MAURY isimli safkan için belki gururumuz TURBO yu zorlayabilir hatta geçebilirler diyenler de vard. Sonuçta muhtemel ganyanlarda 1.05 göstererek favori ç kan TURBO, turbo gibi koflunca safkan m z 6 rakibi önünde kofluyu alk fllar aras nda jokey Halis Karatafl ile lük derece yaparak kazand. Birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan kofluda GENERAL ikinci, NO RISK AL MA- URY üçüncü, DARIYA da dördüncü oldu. Erdin Düzarat n sahibi oldu u ve Ümit Arslan n antrene etti i flampiyon safkan, 19 Nisan 2008 tarihinde maiden yar fltaki birincili iyle bafllayan yar fl hayat nda, 6 G1, 7 G2 ve 6 G3 zaferi yaflad. 4 yafl ndaki baflar l safkan bugüne kadar 27 kofluda sadece 1 kere geçildi. Bu birincili iyle toplam kazanc flimdiden liray bulan flampiyonun önümüzdeki aylar ve y llarda bu baflar lar n art rarak devam ettirmesine kesin gözüyle bak l yor. HAL S KARATAfi Turbo / k.a Rikardo Gülbanaz Mertol Almimruhiye12 Özüflan Matra56 Alkurufl8 Cahide38 Baharbahir Almimruniye10 Satvet Mencule16 Yazgatl 1 Matra35 TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER ERD N DÜZARAT A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 21

22 IFAHR KOfiUSU BADAD (FR) /G2 Bu y l Enternasyonal Koflularda safkanlar m z istedikleri sonuçlar alamad lar. Enternasyonal koflular n düzenlenme s ras na göre üçüncü yar fl olan IFAHR Koflusu 8 at n kat l m yla yap ld. 2 Eylül günü yap lan kofluya Fransa da yetifltirilen Badad ve ngiltere de yetifltirilen Nokomys isimli Arap atlar yurtd fl ndan gelip kat lan isimler oldular metrede yap lan kofluda geçen seneyi hat rlad m zda Belamer, safkanlar m z zorlam fl, ancak kazanan Bozdo an olmufltu derecesiyle Bozdo an n kazand kofludan sonra bu y l iki yabanc safkan a rlad m z kofludan ise fiimfle ino lu ile ikincilik elde edebildik. Kazanan safkan derece yapan Badad oldu. Fransa da yetifltirilen safkan Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan n sahibi oldu u atlardand r. Babas Tidjani annesi ise Djelfor k z Balaam d r. IFAHR kay tlar na göre 12 koflusu bulunan safkan n 3 birincili i, 5 ikincili i ve 2 de üçüncülü ü bulunmaktad r. Son kez Almanya da Listed kofluda start alan safkan Malazgirt Koflusu na kat lan General in kazand BADAD Badad / d.a Tidjani (FR) Balaam (FR) Flipper Gosse Du Bearn Fleur Davril Saint Laurent Managhi Mandragore Manganate Djelfor Djebella II Djouran Bergeronnette Berthe TARIM ve KÖY filer BAKANLI I MÜSTEfiARI VE YKK BAfiKANI VEDAT M RMAHMUTO ULLARI MARCIAL DUSELLY E KUPAYI VER RKEN yar fl 1.5 boy geride ikinci s rada tamamlam flt r. Fransa da bir önceki koflusunda Al Dahma ard nda G1 kofluda ikinci kalan safkan IFAHR Koflusu nda fiimfle ino lu nu 2 boy ile geçti. Kofluda di er s ralar Nokomys ve Yücelay al rken bitirifl farklar 2 boy bafl yar m boy oldu. Bu kofluda safkanlar m z n kofluyu kazanamamas yan nda Kafkasl n n tabela d fl kalmas dikkat çekiciydi. 22 TJK NIN SES

23 ANADOLU KOfiUSU BALIUS (IRE) /G2 2Eylül günü düzenlenen Enternasyonal koflular m zdan ikincisi Anadolu Koflusu (Anatolian Stakes) oldu y l na kadarki dönemde diflilere mahsus 1600 metre mesafeli olarak koflulan bu yar fl, 2008 y l nda ilk kez Enternasyonal bir koflu olarak tertiplenmiflti. Bu koflunun ilk galibi geçen y l Serpil Ataman n sahip oldu- u Harputlu Gaggofl isimli safkan olmufltu. Bu y l ikincisi yap lan kofluda, yabanc safkanlar n kat l m nda geçen seneye göre önemli bir azalma oldu. Geçti imiz y l befl safkan n kat ld kofluda bu y l sadece iki yabanc safkan gördük. Fakat geçen y la göre çok daha iyi haz rlanm fl safkanlar olduklar koflu sonunda aç kça görüldü. Bu kofluda Godolphin in Balius, Gary Tanaka n n Philatelist isimli safkanlar rakiplerimiz olurken temsilcilerimizden Do ubeyi ve Fairson kofluda en fazla flans verilen atlard. Her zamanki bilinen temposu ile Do ubeyi kofluya tempo veren safkan olurken ilk 1200 metreden sonra temposunu artt ran Balius Godolphin in önem verdi i bu kofluyu kolayca kazanan safkan oldu. Pistin de iflmesi BALIUS Balius/ d.a Mujahid (USA) Akhla (USA) Danzig Elrafa Ah Nasnwan Beautiful River STANBUL VAL S MUAMMER GÜLER SAEED B N SUROOR A KUPAYI VER RKEN Northern Dancer Pas De Nom Storm Cat Bubbles Darlene Blushing Groom Height Of Fashion Irish River Beautiful Spirit ile birlikte geçen y la göre daha iyi bir derecenin elde edildi i kofluda Balius ile kazand. Balius un üzerinde meflhur jokey Dettori bulunuyordu. 6 yafl nda olan Balius bu koflu öncesine kadar 26 kofluda start alm fl ve 9 koflu kazanm flt. Kranji de 17 May s ta start alan Balius, G1 International Cup ta 7. s rada yer alm fl son birincili ini 5 Mart tarihinde Dubai de elde etmiflti. TJK NIN SES 23

24 FRBC STANBUL KOfiUSU EVA S REQUEST (IRE) /G2 EVA S REQUEST Anadolu Koflusu gibi geçti imiz y ldan itibaren yeni bir düzenle koflulan stanbul Koflusu 2 Eylül de tertiplendi. Geçti imiz y l kofluyu Nasri Artar n Berraksu isimli safkan kazanmay baflarm flt. Bu y l kofluya kay t yapt ran safkanlar n geçen y lki atlardan daha iyi olduklar görüldü. Misafir safkanlar içinde Eva s Request en dikkat çeken isim oldu. Soviet Star ile Taufan k z Ingabelle den yetifltirilen safkan bu koflu öncesindeki 23 kofluluk kariyerinde 5 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etmiflti. Kazand befl koflusu içinde en önemlisi Epsom da kazand G3 Princess Elizabeth Stakes gösterilebilir. Safkan n rlanda Currahg da da G3 birincili i bulunmaktad r. Bu birincilikleri d fl nda safkan n iki Listed kofluyu da 1600 metrede ngiltere de kazand görülmektedir. Son kez Deauville pistinde 1600 metrede koflan safkan G1 kofludan beflincilikle ayr lmas na ra men be enilmifltir. Bu yar fl n etkisiyle de ülkemizde ganyan oyununda en baflta de erlendirilen Eva s Request / a.k Soviet Star (USD) Ingabelle (GB) Nureyev Veruschka Taufan Bodelle Northern Dancer Special Venture Marie D arjou Stop The Music Stolen Date Falcon Shade IFHA & FRBC BAfiKANI LOUIS ROMANET ATIN LG L S NE KUPAYI VER RKEN Eva s Request geçen y l n galibi Berraksu nun önde forse etti i yar fl ön s ralarda takip etti. Kontrol alt nda tuttu u kofluyu son metrelerde yapm fl oldu u ataklar ile kazanan Eva s Request kalitesiyle yar fl lehine çevirdi. Alan Munro ile yar fl 1 boy farkla kazanan bu safkan n arkas na gelen isim ise kofluyu gerilerde takip eden Damaniyat Girl oldu. Dettori ile müthifl bir sprintle gelen safkan erken önlere sarkabilse birinci olmas da mümkün olabilecek bir koflu yapm flt r metrede Eva s Request için bitirifl derecesi olmufltur. 24 TJK NIN SES

25

26 A M A T Ö R B A Y A N B N C L E R Rüzgar n Kanat Sulta Baflkanl n Frans z Nathalie Belinguier in yapt Uluslararas Centilmen ve Bayan Biniciler Federasyonu, k sa ad yla FEGENTRI, 1955 y l nda at binmeye gönül vermifl amatör biniciler taraf ndan kurulmufltur. Kurucu üyeler Fransa, Almanya, talya, sveç ve sviçre olup, ilerleyen y llarda yeni üyelerin kat l m yla, toplam üye ülke say s 23 e ulaflm flt r. Bu sene Türkiye nin de üye olarak kabul edilmesiyle bu say 24 e ç km flt r. Kurulufl amac amatör biniciler için uluslararas yar fllar düzenlemek olan FEGENTRI, biri centilmen binicilere, di eri bayan binicilere mahsus olmak üzere her sene 2 farkl dünya flampiyonas düzenlemektedir. Centilmen biniciler için düz ve engel yar fl, bayan biniciler için ise sadece düz yar fllar üzerinden düzenlenen flampiyonalar çerçevesinde dünyan n birçok ülkesinde 60 n üzerinde yar fl düzenlenmektedir. Üye ülkelerin en baflar l amatör binicileri, FEGENTRI Dünya fiampiyonas nda ülkelerini temsil etme hakk kazan r. Her biri farkl geçmifllerden gelen amatör biniciler, karfl l nda hiç bir ücret beklemeden sadece içlerindeki ortak at sevgisiyle hareket ederek, yar flman n ve at binmenin keyfini yaflarlar. Bu sene flubat ay nda Katar da bafllayan 2009 FEGENTRI Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas, s ras yla, Almanya, sviçre, Belçika, A.B.D., talya, Norveç, ngiltere, Almanya, sveç, Fransa, Türkiye, rlanda, Hollanda da devam etmifltir. fiampiyona 6 Aral k ta Madagaskar n 900 km do usundaki Mauritius Adas nda düzenlenecek yar flla sona erecektir. 6 Aral k taki son yar fl öncesi s ralamada, Alman Binici Nadine Gratz 132 puanla, 123 puanl ngiliz Claire Allen n önünde birincili ini sürdürmektedir. Mauritius ta koflulacak yar fl Claire Allen n kazanmas halinde ise flampiyonlu u ngiliz binici elde edecektir. Üçüncülük mücadelesi ise 4 binici aras nda k yas ya devam etmektedir. 102 puanl Catherine Burri, 98 puanl Cathrine Engebretsen, 93 puanl Clare MacMahon ve 91 puanl Paula Wolters-Flierman flampiyonan n üçüncülük adaylar d r. Bu sene 2-3 Eylül tarihinde düzenlenen Enternasyonal Yar fl Festivali kapsam nda stanbul Veliefendi Hipodromu nda düzenlenen Fegentri Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas n n 2 Eylül tarihindeki 17 nci aya n sviçre den Catherine Burri kazan rken, 26 TJK NIN SES

27 nlar 3 Eylül de koflulan 18 inci aya kazanan ise talyan Maria Moneta oldu metre mesafe sentetik kum pistte 3 ve yukar yafll ngiliz safkanlar n mücadele etti i yar flta luk derecesiyle C. Burri, Ghizz isimli safkanla boyun farkla kazan rken, Norveç ten Catherine Engebretsen idaresindeki Pusula ikinci, Türk bayan binicilerden Duygu Fatura Oluk Impresario ile üçüncü, Z. Asu Böke ise Horse Royal ile dördüncü oldu. C. Burri yar fl sonras stanbul da olmaktan dolay çok mutluyum, burada bize gösterilen misafirperverlik için herkese teflekkür etmek istiyorum, güzel bir yar fl oldu ve kazand m için çok mutluyum dedi. Bu zaferle kariyerindeki 22 nci birincili ini elde eden Burri, özel bir harada müdür yard mc s olarak çal fl yor. 3 Eylül tarihinde 1400 metre çim pistte 3 ve yukar yafll ngiliz safkanlar n mücadele etti i yar flta, talyan binici Maria Moneta Dursun Efendi ile 3,5 boy fark yaparak kazand. Yar fl sonras, at binmenin kendisi için dünyan n en heyecan verici fleyi oldu unu söyleyen Moneta, at üstündeyken 2 beden bir olur, siz at n kalp at fllar n, atta sizinkini duyar, bu paha biçilemeyecek bir his, burada olmak, bu güzel pistte yar flmak benim için çok özeldi, umar m seneye tekrar burada olurum. dedi. Puan s ralamas nda 1. s radaki yerini koruyan Alman binici Nadine Gratz Borayel ile ikinci olurken, rlanda dan Claremacmahon Pozitron ile üçüncü, Norveç ten Cathrine Engebretsen ise Midnight Serenade ile kofludan dördüncü olarak ayr ld. Yar fllar takip etmek için stanbul a gelen FEGENTRI Genel Sekreteri Marianne Santesson ise Türkiye nin bu birli e kat lmas ndan ve 24. üye ülke olmas ndan duydu u memnuniyeti ifade ederek Türkiye aya, yar fl takvimimizde öne ç kan ve flampiyonaya renk katan heyecanl yar fllara sahne oldu, tüm bayan biniciler hem pistten hem de stanbul dan çok etkilendiler, bizi evimizde hissettiren Baflkan Behçet Homurlu ya ve Amatör Biniciler Derne i Baflkan Selman Taflbek e çok teflekkür etmek istiyorum, mükemmel geçen yar fl festivali haricinde, stanbul un güzelli ine de birkez daha hayran kald m. Ayr ca Türk bayan binicilerin yeteneklerinden de etkilendi imi söylemek isterim, umar m seneye flampiyonan n tüm ayaklar nda bir Türk bayan binici görürüz fleklinde konufltu. TJK NIN SES 27

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi

Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Yurt dışından uluslurarası yarış festivaline katılacak safkanların tamamı ülkemize geldi Uluslararası Yarış Festivali" kapsamındaki koşular için yurtdışından deklareleri yapılan, misafir safkanlar 1 Eylül

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR

ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİDİR Biz aşağıda adı, soyadı, adresi, mail adresi, kimlik bilgileri, banka hesap numaraları ve imzaları bulunan kişiler işbu sözleşmeyi aşağıdaki şartlarla imzalamış bulunmaktayız.

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık

TOPLUMSAL RAPORLAR UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık TOPLUMSAL RAPORLAR 14 UMUDUMUZ PİYANGO - 2010 (31.10.2010) Üç günlük hayallere üç yılda 18 milyar lira harcadık Yılbaşında Milli Piyango nun büyük ikramiyesi 35 milyon TL olarak açıklanıp heyecan yaratırken,

Detaylı

TJK NIN SES. ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. YET fit R C L K. DERV fi A AGURURUMUZOLDU. 60 YAfiINDA ATLI HARASI

TJK NIN SES. ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. YET fit R C L K. DERV fi A AGURURUMUZOLDU. 60 YAfiINDA ATLI HARASI TJK NIN SES EK M 2010 SAYI 135 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ULUSLARARASI YARIfi FEST VAL DERV fi A AGURURUMUZOLDU TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ 60 YAfiINDA YET fit R C L K ATLI HARASI TJK 60 yafl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR

TJK NIN SES B R YILIN ARDINDAN. DÜfi SOKAKLARINDA M TOLOJ DEN GÜNÜMÜZE. 2009 A BAKIfi SARTIGLIA FEST VAL. TAR H SIRTINDA TAfiIYANLAR TJK NIN SES KASIM / ARALIK 2009 n SAYI 125 n TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S Yeni sezonlar yeni heyecanlar ADANA / fianliurfa Kariyerinde artık Breeders Cup Classic de var ZENYATTA Veliefendi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı