TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES AS L JEST S YAH ATLI PRENS NAL VE KRAMPONUN REKABET CEMAL HÜNAL SEA THE STARS / C. RONALDO KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA ÖZEL SAYI"

Transkript

1 TJK NIN SES EYLÜL / EK M 2009 SAYI 124 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S ÖZEL SAYI Enternasyonal Yarışlar TURBO M LL GURURUMUZ OLDU Büyük kupalar sahiplerini buldu CUMHUR YET ve CUMHURBAfiKANLI I KOfiUSU 35 yıl sonra yeniden D YARBAKIR H PODROMU START ALDI S YAH ATLI PRENS CEMAL HÜNAL AS L JEST KRAL ÇE N N ATI TÜRK YE YOLUNDA NAL VE KRAMPONUN REKABET SEA THE STARS / C. RONALDO

2

3 Bir Atl kar nca Olmak Miladi takvimin neredeyse sonlar na geldi imiz flu günlerde, bizim yar fl takvimimizin en önemli koflular n n oldu u günlerinde sonuna geldik. Hani bizim saatimiz ve takvimimiz Miladi takvime de il atç l k takvimine göre iflliyor ya Ve biz, tüm y l bekledi imiz Enternasyonal Yar fl Festivalini, Cumhuriyet ve Cumhurbaflkanl Koflular n tek bir heyecan tek bir dergi olarak size sunmak istedik. Bu ay en keyifle haz rlad m z konulardan biri olan Atl kar ncan n bir dal na Enternasyonal Yar fl Festivalini, Cumhuriyet ve Cumhurbaflkanl Koflular n yerlefltiriverdik. Yine her konunun içinde atlar olsun, yine atlar bilmedi imiz hikâyelerle dergimizi doldursun istedik. Atl kar ncam z n bir at na Rüzgâr n Kanatl Sultanlar n bindirdik. Atl kar nca kadar renkli ve güzel Sultanlar n Sultanlar olurda Prens olmaz m diye düflünüp, atlarla tan flt alt y l önce bambaflka bir dünyaya ad m atm fl kimi zaman nal n t k rt lar n insan sohbetine de iflmifl bir jön ve siyah at n Atl kar ncam z n baflka bir köflesinde konuk ettik. Döndükçe Atl kar nca, her bir dönüflünde baflka sesler baflka yüzler baflka yerleri onun renkli dünyas na yak flt rd k. Atl kar ncan n en güzel at na Sab rl demeyi tercih ettik. Bol y ld zl bir flal da rengârenk Atl kar ncan n rengine biraz da baflar kats n diye örtüverdik. Hadi Sab rl baflar lar n bildi imiz atlar m zdan, ya tarihte ad n bilmedi imiz kahraman atlar Y llarca tarihte Christoph Colomb un keflfetti ini okudu umuz, Do u Hindistan Adalar na gitmek isterken Bat Hindistan a do ru gidip, bugün tüm dünyada sahilleri ve denizinin güzelli i ile ünlenmifl Jamaika y asl nda atlar n keflfetti ini ö rendik. Bugün ad n dahi bilmedi imiz o kahramanlara dokunmadan geçemedik. Dünyan n her köflesinden bir tat olsun diye Paris e, oradan rlanda ya ve Hollywood a uçtuk. Starlar, onlar n baflar lar n okuduk, gördük ve sizlerle paylaflt k. K saca bu ay döndükçe doldu, doldukça renklendi Atl kar nca ayn dergimiz gibi g}~ëç Çfxá TJK NIN SES 3

4 TJK NIN SES AYLIK DERG Eylül - Ekim 2009 / Say 124 Türkiye Jokey Kulübü ad na mtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Baflkan Behçet HOMURLU Genel Yay n Yönetmeni Kübra ÇA LAYAN Yaz flleri Yaz flleri Müdürü (Sorumlu) D fl Haberler Koordinatörü Yurtd fl Yar fllar Editörü Kültür ve Sanat Editörü Yar fl Editörü Erkut DEL ORMAN K v lc m KENGER Mehmet B LBAfiAR Sonnur KARAKURT fiair GENÇERO Tasar m ve Uygulama Görsel Yönetmen ve Foto raf Editörü Arda OLGAÇ Foto raf Editör Yard mc lar Kadir Ç V C Tu çe ADAfi Katk da Bulunanlar Erhan ÖZSU Erdem VURGUN Eren fiengül Mustafa URAL Özgün TOPALLIO LU Umut SERBESTLER dari ve Teknik Sat fl ve Pazarlama Müdürü Demet DOLTAfi Tel : (0212) Reklam ve Sat fl fiefi Nihan ULUÇAY Protokol ve Halkla liflkiler fiefi Sibel RAMAZAN Da t m ve Planlama Sorumlusu Ali hsan ERBEY Yönetim Yeri TJK Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Tel : (0212) web : Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Tavasl Bas n Yay n Matbaac l k San. Tic. Ltd. fiti. Tel : (0212) Her hakk sakl d r. TJK NIN SES lisans yla yay mlanmaktad r. Bu dergide yer alan yaz, makale, foto raf ve ilüstrasyonlar n elektronik ortamlar da dahil olmak üzere ço alt lma haklar Türkiye Jokey Kulübü ne aittir. Yaz l ön izin olmaks z n hangi dile ve hangi ortamda olursa olsun materyalin tamam - n n ya da bir bölümünün ço alt lmas yasakt r. Bu dergi, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. 4 TJK NIN SES

5

6 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Enternasyonal Yar fl Festivali Dünya yar flç l k camias n n son y llarda bekledi i organizasyonlar n bafl nda gelen Enternasyonal Yar fl Festivali ne neredeyse sahipleri kadar ünlü atlar ile dünyan n say l jokeyleri kat ld. Rüzgar n Kanatl Sultanlar Uluslararas Amatör Biniciler Federasyonu (FEGENTRI) bu y l içine Türkiye nin de al nd Uluslararas Amatör Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas n n 17. ve 18. ayaklarn Enternasyonal Yar fl Festivali kapsam nda Türkiye de gerçeklefltirdi. Miramis in Köflk Keyfi 1939 y l ndan beri aral ks z koflulan Cumhurbaflkanl Kupas Koflusunda, bu y l n Gazi Koflusu galibi Miramis bir baflar ya daha imza att. 35 Y l Sonra Yeniden Diyarbak r Hipodromu Aç l fl Türkiye'nin en büyük hipodromu ünvan na sahip ve dünyan n atç l geliflmifl ülkelerindeki hipodromlar örnek al narak inflaa edilen Diyarbak r Hipodromu'nun resmi aç l fl yap ld. 6 TJK NIN SES

7 TJK NIN SES Siyah Atl Prens Son y llar n en baflar l genç y ld zlar ndan Cemal Hünal ile K fl Masal setinde hayat n n vazgeçilmezlerinden atlar ve oyunculuk üzerine samimi bir sohbet gerçeklefltirdik. Sabr n Sonu fiampiyonluk Türk at yar flç l nda önemli bir yere sahip olan ve Türkiye'yi yurt d fl nda da baflar yla temsil eden 9 Nisan 2001 do umlu "Sab rl " stanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen görkemli bir törenle yar fl kariyerini noktalad. Atlar n Keflfetti i Ülke Jamaica Tarih sayfalar bilinmeyen bir sürü gerçe i içinde bar nd rsa da baz lar bu sayfalar n içinden tüm gerçekli i ile f rl yor. Colombun keflfetti i Jamaica tarihinde atlar n yeri inan lmayacak kadar masals Kraliçe ile 39. Y l 1971 y l nda resmi ziyaret için geldi i Ankara'da 19 Ekim günü, ad na koflu yap laca n ö renen ve kofluyu Ankara Hipodromu'nda efli Prens Philip ile izleyen Kraliçe ad na koflulan koflunun bu y l 39. su kofluldu. TJK NIN SES 7

8 Ç N D E K L E R TJK NIN SES Y ld zlara Uzanan Dönence Gökyüzüne uçmay hayal etti im atl kar nca Bitmeyen çocuklu um, çocuklu umuz Ve bir türlü vazgeçemedi imiz renkleri ile yine beni uçurmas n bekledi im atl kar nca... Paris te Bir Irish Cream Avrupa sosyetesinin her y l ekim ay n n bafl nda bulufltu u Prix de L'Arc de Triomphe da bu y l sahne Holywood star bir rlandal n nd Sea The Stars. Hayallerindeki At Çizdiler Türkiye Jokey Kulübü nün sanata ve sanatç ya verdi i deste in en aç k göstergesi olan geleneksel resim yar flmas 2 y l aradan sonra bu sene tekrarland. Maya n n Ödevi P nar n Keyfi O hem pop müzi inin baflar l ismi hem de müzik kadar duru k z Maya n n süper annesi 8 TJK NIN SES

9

10 10 TJK NIN SES E N T E R N A S Y O N A L Y A R I fi F E S T V A L

11 TJK NIN SES 11

12 DUBAI fieyh MOHAMMED AL- MAKTOUM KRAL ÇE II. ELIZABETH LE B RL KTE TARIM VE KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER VE JOKEY HAL S KARATAfi fieyh MANSOOR B N ZAYED AL-NAHYAN 19 A ustos 2009 Çarflamba günü sona eren kay t ödemeleri A ustos Pazartesi ve 1 Eylül Sal günleri belli olan koflu deklareleri sonras nda nefes kesen yar fllar Dünyan n dört bir yan ndan festival için Türkiye ye gelen konuklar, bas n mensuplar ve tabiki misafir atlar Ve her y l yeni bir heyecanla beklenen Enternasyonal Yar fl Festivali Veliefendi Hipodromu nda bir baflka olur yar fl seyri. Bu bir de anlaml günlere gelince heyecan ikiye katlan r. Bu sene 2-3 Eylül 2009 tarihinde gerçekleflen organizasyonda kimlerin atlar yoktu ki... Özellikle son y llarda Enternasyonal Yar fl Festivalinin tüm dünyada dikkat çekmesine sebep olan Avrupa n n en yüksek ikramiyeli 1600 m. yar fl olan Enternasyonal Topkap Koflusunda bu sene yine dünyaca tan nm fl isimlerin baflar l safkanlar yar flt. Tüm dünyada atç l a olan tutkusu ve 28 Milyar dolarl k serveti ile tan nan Birleflik Arap Emirlikleri Baflbakan ve Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum dan, Amerika n n en zengin ifl adamlar ndan biri olan Japon as ll Gary Tanaka ya kadar herkesin gözü stanbul da, Enternasyonal Yar fl Festivali ndeydi Enternasyonal Yar fllar nda Caradak isimli safkan ile Topkap Koflusu nda dördüncü, Laverock isimli safkan ile Bo aziçi Koflusu nda üçüncü olmufltu. Al-Maktoum bu sene, dünyan n en iyi jokeyi kabul edilen Lanfranco Dettori nin bindi i Balius isimli safkan ile Anadolu Koflusu nu kazan rken, Damaniyat Girl isimli safkanla France Galop stanbul Koflusu nda 2. oldu. Böylece Türkiye de ilk yar fl n kazanan Birleflik Arap Emirlikleri Baflbakan ve Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum un atlar iki y l sonra stanbul dan zaferle ülkelerine döndü. Bu baflar da en önemli paylardan biri kuflkusuz dünyan n en iyi jokeyi kabul edilen Lanfranco Dettori nindi. En son 2009 Haziran da ülkemize gelen ve Gazi Koflusu nda at binen Dettori de bu yar fl ile bir çok kez geldi i Türkiye de ilk kez yar fl kazanm fl oldu. Yar fltan sonra bas n mensuplar ile görüflen Dettori duygular n : Bir kaç kez geldi im stanbul u çok seviyorum. Böyle büyük bir zafer kazand - m için çok mutlu oldum. Bu zaferimi burada bulunan yar flseverlere arma an ediyorum fleklinde ifade etti. Al- Maktoum un sahibi oldu u Godolphin Ekürisi nin önemli antrenörlerinden Balius un antrenörü Saeed Bin Suroor, Godolphin olarak stanbul da olmaktan ve Türkiye de ilk yar fllar n kazanm fl olmalar ndan duyduklar memnuniyeti dile getirdi. Festivalin ilk gününde koflulan ve son iki y ld r France Galop un (FRBC) sponsorlu unda gerçekleflen Enternasyonal France Galop stanbul Koflusu nu Liam Mulryan n Eva s Request isimli safkan, jokey Alan Munro ile kazand. Kazanan at n antrenörüne kupay (IFAHR) Dünya Yar fl Otoritesi Baflkan Louis Romanet verdi. Yine ayn gün Uluslararas Arap At Yar flç l Otoriteleri Federasyonu (IFAHR) ad na düzenlenen Ulus- 12 TJK NIN SES

13 THERRY WOLF (DORIC RACING) GARY TANAKA ERD N DÜZARAT lararas IFAHR Koflusu nu Birleflik Arap Emirlikleri Cumhurbaflkanl D fl liflkiler Bakan fieyh Mansoor Bin Zayed Al-Nahyan n sahibi oldu- u Badad isimli safkan, jokey Charles Nora ile kazand. Abu Dhabi Kraliyet Ailesi nin üyesi olan ve dünyan n en zengin gençleri aras nda gösterilen 39 yafl ndaki Al-Nahyan ayr ca spora olan ilgisi ile tan n yor. Kendisi de oldukça iyi bir binici olan Al-Nahyan Eylül 2007 de 15 Milyar pounda sat n ald Manchester City den sonra ngiliz futbolundaki en zenginler listesinde Chelsea nin sahibi Rus Abramovich i geride b rakarak birinci s ray alm flt. Bu yar fl ile Al-Maktoum gibi Türkiye de ilk yar fl n kazanan fieyh Al-Nahyan birincilik ikramiyesi olan dolar n da sahibi oldu. Türkiye de olmaktan duydu u memnuniyeti dile getiren Badad n antrenörü Marcial Duselly, stanbul a ve Türk konukseverli ine hayran kald n belirtti. Marcial Duselly e kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Vedat Mirmahmuto ullar verdi. Dünyan n En Zenginleri $ için Kofltu Enternasyonal Yar fl Festivali nin Topkap, Bo aziçi ve Malazgirt gibi en önemli yar fllar n n kofluldu u final gününde 3 önemli koflunun 2 tanesi yabanc safkanlar n olurken, flampiyonumuz Turbo Malazgirt Koflusu nda muhteflem bir finish yaparak bu mesafede baflar s n yabanc safkanlar önünde de korudu. Toplam ikramiyesi $ olan Topkap Koflusu nu, geçti imiz senenin galibi olan Amerikal ifladam Gary Tanaka n n sahibi oldu u Pressing yeniden kazan rken, Bo aziçi Koflusu nu ise Halicarnassus müthifl sprintiyle önde bitirdi. Ayn kofluda Gary Tanaka n n rakibi olan Dubai fieyhi Mohammed Al- Maktoum Hatta Fort isimli safkan ile ilk dörde giremedi. Tüm dünyan n merakla takip etti i yar fl, ikinci kez jokeyi Neil Callan ile kazanan Pressing in antrenörü kupay Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker den ald. Bo aziçi Koflusu Halicarnassus un Günün bir baflka önemli koflusu olan Enternasyonal Bo aziçi Koflusu nda zafer yine yabanc safkanlar n oldu. ngiliz atlar na mahsus kofluyu Doric Racing in sahibi oldu u Hal - carnassus isimli safkan jokeyi Alan Munro ile kazand. Milli Gururun Ad Turbo Festivalin 2. gününe de damgas n vuran yabanc safkanlar, Malazgirt Kupas Koflusu nda zafere ulaflamad. Herkesin heyecanla bekledi i yar fl Türk safkan kazan rken herkese Milli Gururun Ad Turbo dedirtti. fiampiyon safkan Turbo, bu s fat ne kadar haketti ini yabanc safkanlarla girdi i mücadelede ispat etti. Özellikle Turbo yu izlemeye gelen hayranlar kazan lan zafer sonras nda hem safkana hem de jokey Halis Karatafl a uzun süre sevgi gösterisinde bulundu. Kazanan at n sahibi Erdin Düzarat a kupas n Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehmet Mehdi Eker verdi. TJK NIN SES 13

14 Türkiye Jokey Kulübü taraf ndan 1991 y l ndan bu yana geleneksel olarak düzenlenen ve son y llarda artan ikramiyesiyle Avrupa yar flç l n n en çok ilgi gören uluslararas organizasyonlar aras nda yerini alan Enternasyonal Yar fllar, 2008 y l ndan bu yana, yar flç l k festivali olarak iki gün süresince gerçeklefltiriliyor. stanbul Veliefendi Hipodromu nda 1 Eylül Sal gecesi dünyan n de iflik ülkelerinden gelen ve Türk rakipleriyle k yas ya rekabete giren safkanlar n ilgilileri ve festivale davet edilen yabanc konuklar onuruna, Enternasyonal Yar fl Festivali öncesinde Gala Gecesi gerçeklefltirildi. Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipli inde gerçekleflen geceye, Tar m ve Köyiflleri Bakanl Müsteflar ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Vedat Mirmahmuto ullar, stanbul Cumhuriyet TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU Baflsavc s Aykut Cengiz Engin, IF- HA (Uluslararas At Yar fl Otoriteleri Federasyonu) Baflkan Louis Romanet in yan s ra, EFTBA (Avrupa ngiliz At Yetifltiricileri Federasyonu) Baflkan Joe Hernon, büyükelçiler, baflkonsoloslar, Yüksek Komiserler Kurulu Üyeleri, dünya yar flç l k otoritelerinin temsilcileri, ifl adamlar, TJK Asli Üyeleri, at sahipleri, atç l k derneklerinin temsilcileri ile festival için ülkemize davet edilen yabanc konuklar ile bas n mensuplar kat ld. Gecede konuklara hitaben bir konuflma yapan Türkiye Jokey Kulübü Baflkan Behçet Homurlu flunlar söyledi: Bu y l bir kez daha bizlere Enternasyonal Yar fllar n heyecan n yaflatacak olan çok k ymetli ve nadide atlar m za teflekkür ediyoruz. Bu vesileyle bizlerle birlikte olan ve ülkemize gelerek destek veren IFHA Baflkan Say n Louis Romanet e de teflekkür etmek istiyorum. Yine Say n EFTBA Baflkan Joe Hernon ile birlikte 12 farkl ülkeden gelip bizleri onurland ran bütün misafirlerimize teflekkür ediyorum. Birçok farkl ülkeden gelen ve ayn heyecana, at sevgisine, at yar fl na gönül veren jokeyler, amatör bayan biniciler, antrenörler, at sahipleri, bas n mensuplar, yöneticiler... flte uluslararas yar flç l - n gerçek heyecan, coflkusu,birlikte GALA 14 TJK NIN SES

15 her zamanki gibi mükemmel bir yar flç l k festivali gerçeklefltirece imize ve sizlerin ülkemizden birbirinden de erli ve güzel an larla ayr laca n - za inan yorum. Hepinize ve tabi ki atlar n za en iyi flanslar dilerken, tekrar hoflgeldiniz diyerek, herkese teflekkür ederim. Enternasyonal Yar fl Festivali nin ramazan ay na rastlamas sebebiyle de konuklara geleneksel bir Türk Gecesi yaflat ld. Türk mutfa na özgü yemeklerin servis edildi i gecede, konuklar için ota köflesi oluflturuldu. Gecede ney eflli inde sahne alan Ritüel Semazen Grubu nun klasik ve modern semah gösterileri, konuklar taraf ndan ilgiyle izlendi. Semazen grubunun ard ndan sahne alan Flamenko Alaturka Grubu nun danslar da büyük bir ilgi ile izlendi.. Gala gecesi hareketli Türk halk danslar ndan örneklerin sergilendi i final program yla büyük alk fl toplayarak sona erdi. STANBUL CUMHUR YET BAfiSAVCISI AYKUT CENG Z ENG N VE Efi, TARIM VE KÖY filer BAKANLI I MÜSTEfiARI VE YKK BAfiKANI VEDAT M RMAHMUTO ULLARI, TJK BAfiKANI BEHÇET HOMURLU, IFHA & FRBC BAfiKANI LOUIS ROMANET VE Efi TJK NIN SES 15

16 TOPKAPI KOfiUSU PRESSING (IRE) /G2 NEIL CALLAN & PRESSING 16 TJK NIN SES

17 PRESSING Avrupa n n 1600 metrede en yüksek ikramiyeli, Enternasyonal Yar fl Festivali nin ise en önemli yar fl olan Topkap Koflusu nu 2008 y - l nda da bu kofluyu kazanma baflar s n gösteren Gary A. Tanaka n n sahibi oldu u PRESSING isimli safkan jokeyi Neil Callan ile kazand. 3 Eylül günü yap lan birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan, üç ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus, çim pistteki 1600 metre mesafeli kofluya 9 safkan kat ld. Büyük flampiyonumuz SABIRLI, son y llarda bu mesafede etkili ve baflar l yar fllar bulunan KURTINIADIS ve üç yafll olmas na ra men ilgililerinin kendinden büyüklerle mücadele ettirmekten çekinmedikleri INVINCIBLE SON yar flseverlerin kazanmas n ümit ettikleri safkanlard. Dünyaca ünlü jokey Lanfranco Dettori nin Godolphin Ekürisi nin HATTA FORT isimli safkan na bindi i kofluda ilk metrelerden finifle kadar k - yas ya mücadele izlendi. Startla beraber önce HATTA FORT, sonra KURTI- NIADIS liderli i ald larsa da NALIN SYANI 1200 de ald liderli i son 400 e kadar tafl mas n bildi. Ancak nefesi buralarda kesilen safkandan sonra assolistler sahneye ç kt. Bu mesafeden sonra iç kulvardan DREAM EATER onun biraz d fl ndan PRESSING sprinte kalkt lar. Son 100 de rakibine hakim olan PRESSING kofluyu bafl fark yla kazan rken temsilcilerimiz SABIRLI ile KURTINIADIS tabelan n di er s ralar - n paylaflt lar. NEIL CALLAN Pressing / d.a Soviet Star (USA) Rafif (USA) Nureyev Veruschka Riverman Reves Celestes Northern Dancer Special Venture Marie D anjou Never Bend River Lady Lyphard Tobira Celeste TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER ALASTAIR DONALD A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 17

18 BO AZ Ç KOfiUSU HALICARNASSUS (IRE) /G2 ALAN MUNRO & HALICARNASSUS 18 TJK NIN SES

19 HALICARNASSUS 3Eylül gününün bir baflka önemli koflusu da Asya ve Avrupa da bugüne kadar yaflam fl en büyük medeniyetleri birbirine ba layan, tarihi bir denizyolunun her iki k y s nda bulunan, Bo- aziçi ad na düzenlenen kofluydu. Birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan, üç ve daha yukar yafll safkan ngiliz atlar na mahsus 2400 metre mesafeli çim pistteki mücadeleye üçü yabanc olmak üzere toplam oniki safkan kofltu. SHAWNEE SAGA isimli safkan n start alamad koflunun bafllamas yla birlikte üç safkan yla bu kofluya ifltirak eden Adal ekürisinden OUT OF CONTROL numara götürmeye bafllad metrede kendisinden liderli i alan SENATORE bunu 400 metreye kadar tafl may baflard. Bu mesafede öndeki grupla arkadaki grup birleflti ve k yas ya bir mücadele bafllad. çerden ANNOSH ortadan da PAN RI- VER yüklendiyse de son 200 metrede en d flar dan HALICARNASSUS un etkili sprinti görüldü. Doris Racing in sahibi oldu u ve Mick Channon n antrene etti i safkan zor da olsa jokeyi Alan Munro ile bu kofluyu PAN RIVER n önünde kazan rken, SASSOALORO üçüncü, ANNOSH da dördüncü olarak tamamlad lar. ALAN MUNRO Halicarnassus / d.a Cape Cross (IRE) Launch Time (USA) Green Desert Park Appeal Relaunch Pride s Palace Danzig Foreing Corier Ahonoora Balidaress In Reality Foggy Note Majestic Prince Prides Profile TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER THERRY WOLF A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 19

20 MALAZG RT KOfiUSU TURBO /G1 HAL S KARATAfi & TURBO 20 TJK NIN SES

21 3Eylül Perflembe günü Enternasyonal Yar fl Festivali nin ve stanbul yar fl gününün son koflusunda Türk yar flç l n n yüz ak TURBO sahne ald. Bu kofluya kadar 26 startta 25 birincili i bulunan TURBO için koflu öncesi birinciliklerine devam eder diyenlerin say s oldukça fazlayd metre çim pistte koflulan yar flta gerek Sheikh Abdullah Bin Khalkifa Al Thani nin GENERAL isimli safkan, gerekse Hamdan Al Maktoum un NO RISK AL MAURY isimli safkan için belki gururumuz TURBO yu zorlayabilir hatta geçebilirler diyenler de vard. Sonuçta muhtemel ganyanlarda 1.05 göstererek favori ç kan TURBO, turbo gibi koflunca safkan m z 6 rakibi önünde kofluyu alk fllar aras nda jokey Halis Karatafl ile lük derece yaparak kazand. Birincilik ikramiyesi $, toplam ikramiyesi ise $ olan kofluda GENERAL ikinci, NO RISK AL MA- URY üçüncü, DARIYA da dördüncü oldu. Erdin Düzarat n sahibi oldu u ve Ümit Arslan n antrene etti i flampiyon safkan, 19 Nisan 2008 tarihinde maiden yar fltaki birincili iyle bafllayan yar fl hayat nda, 6 G1, 7 G2 ve 6 G3 zaferi yaflad. 4 yafl ndaki baflar l safkan bugüne kadar 27 kofluda sadece 1 kere geçildi. Bu birincili iyle toplam kazanc flimdiden liray bulan flampiyonun önümüzdeki aylar ve y llarda bu baflar lar n art rarak devam ettirmesine kesin gözüyle bak l yor. HAL S KARATAfi Turbo / k.a Rikardo Gülbanaz Mertol Almimruhiye12 Özüflan Matra56 Alkurufl8 Cahide38 Baharbahir Almimruniye10 Satvet Mencule16 Yazgatl 1 Matra35 TARIM ve KÖY filer BAKANI MEHMET MEHD EKER ERD N DÜZARAT A KUPAYI VER RKEN TJK NIN SES 21

22 IFAHR KOfiUSU BADAD (FR) /G2 Bu y l Enternasyonal Koflularda safkanlar m z istedikleri sonuçlar alamad lar. Enternasyonal koflular n düzenlenme s ras na göre üçüncü yar fl olan IFAHR Koflusu 8 at n kat l m yla yap ld. 2 Eylül günü yap lan kofluya Fransa da yetifltirilen Badad ve ngiltere de yetifltirilen Nokomys isimli Arap atlar yurtd fl ndan gelip kat lan isimler oldular metrede yap lan kofluda geçen seneyi hat rlad m zda Belamer, safkanlar m z zorlam fl, ancak kazanan Bozdo an olmufltu derecesiyle Bozdo an n kazand kofludan sonra bu y l iki yabanc safkan a rlad m z kofludan ise fiimfle ino lu ile ikincilik elde edebildik. Kazanan safkan derece yapan Badad oldu. Fransa da yetifltirilen safkan Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan n sahibi oldu u atlardand r. Babas Tidjani annesi ise Djelfor k z Balaam d r. IFAHR kay tlar na göre 12 koflusu bulunan safkan n 3 birincili i, 5 ikincili i ve 2 de üçüncülü ü bulunmaktad r. Son kez Almanya da Listed kofluda start alan safkan Malazgirt Koflusu na kat lan General in kazand BADAD Badad / d.a Tidjani (FR) Balaam (FR) Flipper Gosse Du Bearn Fleur Davril Saint Laurent Managhi Mandragore Manganate Djelfor Djebella II Djouran Bergeronnette Berthe TARIM ve KÖY filer BAKANLI I MÜSTEfiARI VE YKK BAfiKANI VEDAT M RMAHMUTO ULLARI MARCIAL DUSELLY E KUPAYI VER RKEN yar fl 1.5 boy geride ikinci s rada tamamlam flt r. Fransa da bir önceki koflusunda Al Dahma ard nda G1 kofluda ikinci kalan safkan IFAHR Koflusu nda fiimfle ino lu nu 2 boy ile geçti. Kofluda di er s ralar Nokomys ve Yücelay al rken bitirifl farklar 2 boy bafl yar m boy oldu. Bu kofluda safkanlar m z n kofluyu kazanamamas yan nda Kafkasl n n tabela d fl kalmas dikkat çekiciydi. 22 TJK NIN SES

23 ANADOLU KOfiUSU BALIUS (IRE) /G2 2Eylül günü düzenlenen Enternasyonal koflular m zdan ikincisi Anadolu Koflusu (Anatolian Stakes) oldu y l na kadarki dönemde diflilere mahsus 1600 metre mesafeli olarak koflulan bu yar fl, 2008 y l nda ilk kez Enternasyonal bir koflu olarak tertiplenmiflti. Bu koflunun ilk galibi geçen y l Serpil Ataman n sahip oldu- u Harputlu Gaggofl isimli safkan olmufltu. Bu y l ikincisi yap lan kofluda, yabanc safkanlar n kat l m nda geçen seneye göre önemli bir azalma oldu. Geçti imiz y l befl safkan n kat ld kofluda bu y l sadece iki yabanc safkan gördük. Fakat geçen y la göre çok daha iyi haz rlanm fl safkanlar olduklar koflu sonunda aç kça görüldü. Bu kofluda Godolphin in Balius, Gary Tanaka n n Philatelist isimli safkanlar rakiplerimiz olurken temsilcilerimizden Do ubeyi ve Fairson kofluda en fazla flans verilen atlard. Her zamanki bilinen temposu ile Do ubeyi kofluya tempo veren safkan olurken ilk 1200 metreden sonra temposunu artt ran Balius Godolphin in önem verdi i bu kofluyu kolayca kazanan safkan oldu. Pistin de iflmesi BALIUS Balius/ d.a Mujahid (USA) Akhla (USA) Danzig Elrafa Ah Nasnwan Beautiful River STANBUL VAL S MUAMMER GÜLER SAEED B N SUROOR A KUPAYI VER RKEN Northern Dancer Pas De Nom Storm Cat Bubbles Darlene Blushing Groom Height Of Fashion Irish River Beautiful Spirit ile birlikte geçen y la göre daha iyi bir derecenin elde edildi i kofluda Balius ile kazand. Balius un üzerinde meflhur jokey Dettori bulunuyordu. 6 yafl nda olan Balius bu koflu öncesine kadar 26 kofluda start alm fl ve 9 koflu kazanm flt. Kranji de 17 May s ta start alan Balius, G1 International Cup ta 7. s rada yer alm fl son birincili ini 5 Mart tarihinde Dubai de elde etmiflti. TJK NIN SES 23

24 FRBC STANBUL KOfiUSU EVA S REQUEST (IRE) /G2 EVA S REQUEST Anadolu Koflusu gibi geçti imiz y ldan itibaren yeni bir düzenle koflulan stanbul Koflusu 2 Eylül de tertiplendi. Geçti imiz y l kofluyu Nasri Artar n Berraksu isimli safkan kazanmay baflarm flt. Bu y l kofluya kay t yapt ran safkanlar n geçen y lki atlardan daha iyi olduklar görüldü. Misafir safkanlar içinde Eva s Request en dikkat çeken isim oldu. Soviet Star ile Taufan k z Ingabelle den yetifltirilen safkan bu koflu öncesindeki 23 kofluluk kariyerinde 5 birincilik, 2 ikincilik ve 3 üçüncülük elde etmiflti. Kazand befl koflusu içinde en önemlisi Epsom da kazand G3 Princess Elizabeth Stakes gösterilebilir. Safkan n rlanda Currahg da da G3 birincili i bulunmaktad r. Bu birincilikleri d fl nda safkan n iki Listed kofluyu da 1600 metrede ngiltere de kazand görülmektedir. Son kez Deauville pistinde 1600 metrede koflan safkan G1 kofludan beflincilikle ayr lmas na ra men be enilmifltir. Bu yar fl n etkisiyle de ülkemizde ganyan oyununda en baflta de erlendirilen Eva s Request / a.k Soviet Star (USD) Ingabelle (GB) Nureyev Veruschka Taufan Bodelle Northern Dancer Special Venture Marie D arjou Stop The Music Stolen Date Falcon Shade IFHA & FRBC BAfiKANI LOUIS ROMANET ATIN LG L S NE KUPAYI VER RKEN Eva s Request geçen y l n galibi Berraksu nun önde forse etti i yar fl ön s ralarda takip etti. Kontrol alt nda tuttu u kofluyu son metrelerde yapm fl oldu u ataklar ile kazanan Eva s Request kalitesiyle yar fl lehine çevirdi. Alan Munro ile yar fl 1 boy farkla kazanan bu safkan n arkas na gelen isim ise kofluyu gerilerde takip eden Damaniyat Girl oldu. Dettori ile müthifl bir sprintle gelen safkan erken önlere sarkabilse birinci olmas da mümkün olabilecek bir koflu yapm flt r metrede Eva s Request için bitirifl derecesi olmufltur. 24 TJK NIN SES

25

26 A M A T Ö R B A Y A N B N C L E R Rüzgar n Kanat Sulta Baflkanl n Frans z Nathalie Belinguier in yapt Uluslararas Centilmen ve Bayan Biniciler Federasyonu, k sa ad yla FEGENTRI, 1955 y l nda at binmeye gönül vermifl amatör biniciler taraf ndan kurulmufltur. Kurucu üyeler Fransa, Almanya, talya, sveç ve sviçre olup, ilerleyen y llarda yeni üyelerin kat l m yla, toplam üye ülke say s 23 e ulaflm flt r. Bu sene Türkiye nin de üye olarak kabul edilmesiyle bu say 24 e ç km flt r. Kurulufl amac amatör biniciler için uluslararas yar fllar düzenlemek olan FEGENTRI, biri centilmen binicilere, di eri bayan binicilere mahsus olmak üzere her sene 2 farkl dünya flampiyonas düzenlemektedir. Centilmen biniciler için düz ve engel yar fl, bayan biniciler için ise sadece düz yar fllar üzerinden düzenlenen flampiyonalar çerçevesinde dünyan n birçok ülkesinde 60 n üzerinde yar fl düzenlenmektedir. Üye ülkelerin en baflar l amatör binicileri, FEGENTRI Dünya fiampiyonas nda ülkelerini temsil etme hakk kazan r. Her biri farkl geçmifllerden gelen amatör biniciler, karfl l nda hiç bir ücret beklemeden sadece içlerindeki ortak at sevgisiyle hareket ederek, yar flman n ve at binmenin keyfini yaflarlar. Bu sene flubat ay nda Katar da bafllayan 2009 FEGENTRI Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas, s ras yla, Almanya, sviçre, Belçika, A.B.D., talya, Norveç, ngiltere, Almanya, sveç, Fransa, Türkiye, rlanda, Hollanda da devam etmifltir. fiampiyona 6 Aral k ta Madagaskar n 900 km do usundaki Mauritius Adas nda düzenlenecek yar flla sona erecektir. 6 Aral k taki son yar fl öncesi s ralamada, Alman Binici Nadine Gratz 132 puanla, 123 puanl ngiliz Claire Allen n önünde birincili ini sürdürmektedir. Mauritius ta koflulacak yar fl Claire Allen n kazanmas halinde ise flampiyonlu u ngiliz binici elde edecektir. Üçüncülük mücadelesi ise 4 binici aras nda k yas ya devam etmektedir. 102 puanl Catherine Burri, 98 puanl Cathrine Engebretsen, 93 puanl Clare MacMahon ve 91 puanl Paula Wolters-Flierman flampiyonan n üçüncülük adaylar d r. Bu sene 2-3 Eylül tarihinde düzenlenen Enternasyonal Yar fl Festivali kapsam nda stanbul Veliefendi Hipodromu nda düzenlenen Fegentri Bayan Biniciler Dünya fiampiyonas n n 2 Eylül tarihindeki 17 nci aya n sviçre den Catherine Burri kazan rken, 26 TJK NIN SES

27 nlar 3 Eylül de koflulan 18 inci aya kazanan ise talyan Maria Moneta oldu metre mesafe sentetik kum pistte 3 ve yukar yafll ngiliz safkanlar n mücadele etti i yar flta luk derecesiyle C. Burri, Ghizz isimli safkanla boyun farkla kazan rken, Norveç ten Catherine Engebretsen idaresindeki Pusula ikinci, Türk bayan binicilerden Duygu Fatura Oluk Impresario ile üçüncü, Z. Asu Böke ise Horse Royal ile dördüncü oldu. C. Burri yar fl sonras stanbul da olmaktan dolay çok mutluyum, burada bize gösterilen misafirperverlik için herkese teflekkür etmek istiyorum, güzel bir yar fl oldu ve kazand m için çok mutluyum dedi. Bu zaferle kariyerindeki 22 nci birincili ini elde eden Burri, özel bir harada müdür yard mc s olarak çal fl yor. 3 Eylül tarihinde 1400 metre çim pistte 3 ve yukar yafll ngiliz safkanlar n mücadele etti i yar flta, talyan binici Maria Moneta Dursun Efendi ile 3,5 boy fark yaparak kazand. Yar fl sonras, at binmenin kendisi için dünyan n en heyecan verici fleyi oldu unu söyleyen Moneta, at üstündeyken 2 beden bir olur, siz at n kalp at fllar n, atta sizinkini duyar, bu paha biçilemeyecek bir his, burada olmak, bu güzel pistte yar flmak benim için çok özeldi, umar m seneye tekrar burada olurum. dedi. Puan s ralamas nda 1. s radaki yerini koruyan Alman binici Nadine Gratz Borayel ile ikinci olurken, rlanda dan Claremacmahon Pozitron ile üçüncü, Norveç ten Cathrine Engebretsen ise Midnight Serenade ile kofludan dördüncü olarak ayr ld. Yar fllar takip etmek için stanbul a gelen FEGENTRI Genel Sekreteri Marianne Santesson ise Türkiye nin bu birli e kat lmas ndan ve 24. üye ülke olmas ndan duydu u memnuniyeti ifade ederek Türkiye aya, yar fl takvimimizde öne ç kan ve flampiyonaya renk katan heyecanl yar fllara sahne oldu, tüm bayan biniciler hem pistten hem de stanbul dan çok etkilendiler, bizi evimizde hissettiren Baflkan Behçet Homurlu ya ve Amatör Biniciler Derne i Baflkan Selman Taflbek e çok teflekkür etmek istiyorum, mükemmel geçen yar fl festivali haricinde, stanbul un güzelli ine de birkez daha hayran kald m. Ayr ca Türk bayan binicilerin yeteneklerinden de etkilendi imi söylemek isterim, umar m seneye flampiyonan n tüm ayaklar nda bir Türk bayan binici görürüz fleklinde konufltu. TJK NIN SES 27

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk.

TJK NIN SES. Behçet HOMURLU. Esat YILMAER Erkut DEL ORMAN erkutd@tjk.org Mehmet B LBAfiAR mbilbasar@tjk.org Sonnur KARAKURT skarakurt@tjk. Ekim ay nda, Cumhurbaflkanl ve Cumhuriyet Koflular yla, Türkiye Jokey Kulübü ve Yar flseverlerimiz olarak Cumhuriyetimizin 87. y l kutlamalar coflkusuna ortak olduk. Cumhurbaflkanl Koflusu nu kazanan flampiyon

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun

TJK NIN SES. Aral k 2007. Yeni Y l n z Kutlu Olsun TJK NIN SES Aral k 2007 Yeni Y l n z Kutlu Olsun Antalya da Sat l k Çiftlik Antalya / stanbul yolu üzerinde Antalya dan 120km uzakl kta. 2 Toplam 8 dönüm alanda 170m siding kaplamal... 2 2 yatak odas...

Detaylı

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program

MART 2007. Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL. Dubai kazand. 91 yar fl günü 639 koflu program MART 2007 Alt l ganyanda rekor ikramiye 1.306.522 YTL 91 yar fl günü 639 koflu program Haberi 3 üncü sayfada Dubai kazand Haberi 12 nci sayfada Haberi 2 nci sayfada Rekor ikramiyenin sahibi: Alt l bulmak

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu

Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu MAYIS - HAZ RAN 56 Popüler müzi in sevilen ismi; Ferhat Göçer Uçurtma fienli i nde Aliflan cofltu, coflturdu Küçükçekmece 1 milyon kitapla bulufltu Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı