ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket DA * HABERÝ 7 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 9 DA * HABERÝ 7 DE"

Transkript

1 Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech Firmasý, çöpten enerji üretme sistemi hakkýnda bilgi verdi. Hollandalý yetkililer, Çorum çöplüðünün potansiyelini, yatýrým yapmaya deðer buldu. CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve ikinci kez seçilen Milletvekili Tufan Köse, önceki gün düzenledikleri seçim basýn toplantýsýnda sonuçlarýný deðerlendirdi. CHP'ye bakýp umut etmek(!) SAYFA 4 DE HABERÝ 8 DE Hollanda Viatech Firmasý, çöpten enerji üretme sistemi hakkýnda bilgi verdi. RAMAZAN BOYUNCA ÝFTAR ve SAHURDA AÇIÐIZ ÇORUM Size özel menülerle siz deðerli konuklarýmýzý iftara bekliyoruz 17 HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Rezervasyon: Adres: Gazi Cad. 88/2 Acil giriþ yaný, Jandarma karþýsý Not: Ramazan boyunca tüm gün hizmet vermekteyiz. Fiyatý : 40 Kuruþ ÝSKENDER LAHMACUN n Hoþgeldin Onbir Ayýn Sultaný Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM (Ç.HAK:514) Alo Paket Çorum Ramazan a hazýr Psikiyatri de Þok tedavisi sayesinde aðýr psikiyatrik hastalýklarýn tedavisi görece hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlabiliyor. Ýlk teravih ve ilk sahur bugün yeni geliþme Ýslam dini açýsýndan müstesna bir yere sahip olan ve Onbir Ayýn Sultaný olarak nitelendirilen Ramazan Ayý bugün baþlýyor. Tahir Kýlýç Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi peþ peþe devreye koyduðu yeni hizmetleriyle herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Psikiyatri Bölümü'nde önceki gün hizmete baþlayan EKT cihazý, her yýl yaklaþýk 400 hastanýn Ankara ya da Samsun'a sevk çilesini de ortadan kaldýrdý. HABERÝ 9 DA HABERÝ 7 DE Ýskilip ilçesine baðlý Þeyh köyünde bu yýlýn ilk hasadý yapýldý. Çilek bu köyün kaderini deðiþtirdi HABERÝ 5 DE miz Maliye de Diyaliz hastalarý mutlu personel gururlu Ramazan Çorum Belediyesi Hemþehri davulcularýna eðitim mobil cihazlarda Daire Baþkaný oldu Onlar kocaman Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda görev yapacak davulcularý eðitime Personel ve hastalar, el ele vererek ortaya koyduklarý skeçlerle güçlü bir aile olduklarýnýn altýný çizdi. Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda görev yapacak davulcularý eðitime aldý. HABERÝ 6 DA Ramazan da kimler nelere dikkat etmeli? HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi, ebelediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. HABERÝ 2 DE Hemþehrimiz Mustafa Aslan, Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðý na atandý. Ahmet Yabacýoðlu HABERÝ 4 DE yürekli bir aile Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyaliz Servisi tarafýndan gerçekleþtirilen motivasyon programý, hastasý ve çalýþanlarýyla diyaliz servisinin kocaman yürekli bir aile olduðunu gözler önüne serdi. Mustafa Arslan HABERÝ 8 DE

2 2 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Çorum Belediyesi mobil cihazlarda Çorum Belediyesi, e-belediyecilik anlayýþýyla vatandaþlara mobil cihazlarla zaman ve mekana baðlý kalmaksýzýn hizmet veriyor. Mobil site ile ilgili açýklama yapan Çorum Belediye Baþkan Vekili Ahmet Yabacýoðlu, Vatandaþlar, internet uyumlu cep telefonlarý ve diðer mobil aygýtlardan "mobil.corum.bel.tr" adresine girerek tüm süreçleri cebinden takip edebiliyor ve belediyeyle ilgili tüm tahsilât bilgileri, tahakkuk bilgileri, gelirler ve giderlere hýzlý bir þekilde eriþebiliyor." dedi. EKLENTÝ VE UYGULAMA KURULUMU GE- REKMÝYOR Mobil cihazlara hiç bir eklenti ve uygulama kurulumu gerektirmeyen mobil sitenin kullanýmý da bir o kadar Mobil cihazlarla zaman ve mekana Nisan da taþýt alýmý arttý Ülkemizde trafiðe kayýtlý araç sayýsý Nisan ayý sonu itibarýyla 19 milyon 225 bin 406 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre, Nisan ayý sonunda Samsun da trafiðe kayýtlý araç sayýsý 291 bin 97 olurken, Çorum da bu rakam 151 bin 487, Tokat ta 150 bin 764 ve Amasya da 96 bin 875 olarak belirlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Nisan ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 19 milyon 225 bin 406 adet taþýtýn %52,6 sýný otomobil, %16,3 ünü kamyonet, %14,9'unu motosiklet, %8,6 sýný traktör, %4,1 ini kamyon, %2,3 ünü minibüs, %1,1 ini otobüs, %0,2 sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. 118 BÝN 469 TAÞITIN TRAFÝÐE KAYDI YA- kolay. Mobil sitenin herkes tarafýndan rahatlýkla kullanýlmasý için kolay ve sade bir þekilde tasarlandýðýný söyleyen Yabacýoðlu; kullanýcýlar tarafýndan yoðun ilgi gören e- Belediye modülünde yer alan Borç Sorgulama ve Ödeme, Haberler ve Duyurular, Ýhale Sorgulama, Webden Ýstek Þikayet ve Hizmet Birimi modüllerinin yaný sýra Çorum Ýli mobil harita, hava durumu, kent içi ulaþým, nöbetçi eczaneler ve þehirler arasý ulaþým ücretleri gibi bilgilere de mobil site üzerinden ulaþmanýn mümkün olduðunu ifade etti. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan açýklamada, Kullanýcýlar mobil siteden "Belediye TV" videolarýný izleyip haberleri güncel olarak takip edebilecekler. Güçlü bir altyapýya sahip olan mobil site, kentle ilgili haberlere, fotoðraflara ve videolara hýzlý bir þekilde eriþim saðlamakta. Çorum Belediyesi Bilgi Ýþlem Müdürlüðü mobil sitenin genel özellikleri hakkýnda þu bilgileri veriyor: Þikâyet ve öneriler anlýk olarak ilgili birimlere gönderilebilmekte. Ýhale bilgileri sorgulanabilmekte. Borç sorgulama ve ödeme iþlemi yapýlabilmekte. E-rehberde acil telefonlar, saðlýk kurumlarý eðitim kurumlarý gibi bilgilere eriþim saðlanabilmekte. Belediye haberleri, etkinlikler ve video haberlere ulaþýlabilmekte. Vefat edenler, "Vefat Ýlanlarý"nda görüntülenebilmekte. Tamamlanmýþ ve devam eden projeler takip edilebilmekte. Çaðrý merkezine mobil site üzerinden eriþim saðlanabilmekte. denildi. Ahmet Yabacýoðlu PILDI Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 118 bin 469 taþýt içinde otomobil %58,2 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla %15,2 ile kamyonet, %13,4 ile motosiklet, %5,8 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn %7,4 ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. MART AYINA GÖRE %11,3 ARTIÞ Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Mart ayýna göre %11,3 arttý. Bu artýþ otomobilde %13,4, minibüste %1,6, otobüste %15,6, kamyonette %2,2, kamyonda %10,8, motosiklette %13,4, traktörde ise %17,4 olarak gerçekleþti. Özel amaçlý taþýtlarda ise %9,8 azalýþ oldu. RAMAZANDA ÝFTAR VE SAHURDA AÇIÐIZ Traktör sayýmýz 36 bin Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar istatistikleri deðerlendirdi. (Ç.HAK:2502) Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2015 Nisan ayýnda traktör sayýsýnda Manisa nýn 79 bin 16 adetle birinciliðini korurken, aylýk artýþta Konya nýn 436 adetle ilk sýrayý aldýðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Konya nýn traktör sayýsýnda Manisa ya gittikçe yaklaþtýðýný, son 3 yýlda Konya nýn Manisa ile arasýndaki farký 3 bin 277 adetten 894 adede indirdiðini belirtti. Þemsi Bayraktar, traktör sayýsýnýn 2015 Nisan ayýnda, 2015 Mart ayýna göre, 6 bin 698 adet artarak 1 milyon 640 bin 62 adetten 1 milyon 646 bin 760 adede yükseldiðine dikkati çekti. TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, traktörde iller arasýnda 2015 yýlý Nisan ayýnda en fazla artýþýn 436 adetle Konya da, 259 adetle Manisa da, 250 adetle Denizli de, 249 adetle Ýzmir de, 205 adetle Balýkesir de, 198 adetle Bursa da, 177 adetle Afyonkarahisar da, 175 er adetle Aydýn ve Sakarya da, 166 adetle Gaziantep te, 155 adetle Yozgat ta, 151 adetle Ankara da görüldüðünü bildirdi. Bayraktar, traktör sayýsý Nisan ayýnda, Kayseri de 149, Aksaray da 143, Sivas ta 135, Nevþehir de 131, Muðla da 127, Niðde de 126, Çanakkale de 121, Antalya da 114, Adana da 112, Þanlýurfa da 110, Mersin de 108, Diyarbakýr da 107, Eskiþehir de 103 adet arttýðý bilgisini verdi. TRAKTÖR SAYISINDA AR- TIÞ VE AZALIÞ- LAR Traktör sayýsýnýn Nisan ayýnda, Bingöl de 9, Yalova da 6, Karabük, Giresun ve Bayburt ta 3 er, Rize de 1 adet artarken, Trabzon da 2, Ordu da 3 adet azaldýðýný vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: Traktör sayýsýnda Manisa 79 bin 16 adetle birinciliðini sürdürürken, Konya 78 bin 122 adetle ikinci, Balýkesir 57 bin 776 adetle üçüncü, Ýzmir 57 bin 193 adetle dördüncü, Bursa 56 bin 915 adetle beþinci sýrada bulunuyor. Ankara 48 bin 695, Samsun 47 bin 769, Adana 47 bin 526, Denizli 44 bin 635, Antalya 42 bin 599, Aydýn 39 bin 958, Afyonkarahisar 38 bin 99,Tokat 38 bin 96, Çorum 36 bin 617, Sakarya 33 bin 579, Þanlýurfa 33 bin 225, Mersin 31 bin 77, Kütahya 30 bin 903, Çanakkale 30 bin 17 traktöre sahip durumda. Edirne de 29 bin 757,Yozgat ta 29 bin 408, Sivas ta 28 bin 253, Tekirdað da 28 bin 50, Muðla da 27 bin 812, Gaziantep te 27 bin 569, Kastamonu da 26 bin 532, Kayseri de 25 bin 672, Ýstanbul da 21 bin 678, Diyarbakýr da 21 bin 305, Eskiþehir de 20 bin 718, Malatya da 20 bin 548 traktör var. Hatay da 19 bin 861, Burdur da 19 bin 780, Isparta da 19 bin 721, Nevþehir de 19 bin 589, Bolu da 19 bin 480, Kýrklareli nde 19 bin 126, Amasya da 18 bin 139, Kahramanmaraþ ta 18 bin 24, Kars ta 17 bin 365, Uþak ta 16 bin 905, Aksaray da 16 bin 833, Erzurum da 16 bin 347, Niðde de 15 bin 445, Osmaniye de 15 bin 113, Kocaeli nde 14 bin 958, Adýyaman da 14 bin 19, Çankýrý da 12 bin 136, Karaman da 10 bin 197, Kýrþehir de 10 bin 131, Muþ ta 10 bin 93 traktör bulunuyor. Traktör sayýsý Bilecik te 9 bin 873, Düzce de 9 bin 830, Mardin de 9 bin 531, Ardahan da 9 bin 7, Zonguldak ta 8 bin 974, Elazýð da 8 bin 820, Kýrýkkale de 8 bin 450, Sinop ta 8 bin 159, Van da 8 bin 108, Aðrý da 7 bin 551, Erzincan da 6 bin 239, Batman da 5 bin 192, Karabük te 5 bin 162, Kilis te 5 bin 40 da kalýyor. TRABZON DA 184, RÝZE DE 41 TRAKTÖR VAR Bartýn da 4 bin 859, Iðdýr da 3 bin 828, Gümüþhane de 3 bin 258, Bitlis te 3 bin 106, Giresun da 2 bin 845, Bayburt ta 2 bin 771, Yalova da 2 bin 388, Siirt te 2 bin 359, Þýrnak ta 2 bin 246, Ordu da 2 bin 153 traktör var. Traktör sayýsý Tunceli de 1392 ye, Artvin de 1146 ya, Bingöl de 1031 e, Hakkari de 836 a, Trabzon da 184 e, Rize de 41 e kadar iniyor. Bayraktar, Nisan ayýnda traktör sayýsýnýn Çanakkale de 30 bin adedi geride býraktýðýný bildirdi. (ÝHA) HAFTANIN HER GÜNÜ FARKLI BÝR MENÜ ÝLE SÝZ DEÐERLÝ MÝSAFÝRLERÝMÝZÝ ÝFTARA BEKLÝYORUZ SAMSUN YOLU 1. KM (ÇÝMENTO FABRÝKASI KARÞISI) ÇORUM TEL: ( ) (Ç.HAK:1634) KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket:

3 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Velilerden muhteþem performans Ziya Gökalp Ýlkokulu velileri konser verdi. Ziya Gökalp Ýlkokulu velileri 'Okullar Hayat Olsun Projesi' kapsamýnda Türk Halk Müziði Bayanlar Korosu oluþturuldu. Çorum'un baþarýlý sanatçýsý Halk Eðitim Merkezi Koro Þefi Arif Sadeçolak'ýn yönettiði bayanlar korosu hummalý bir çalýþmanýn ardýndan dün akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda konser verdi. Velilerin konserine yoðun ilgi Türk halk ezgilerinin seçkin parçalarýnýn seslendirildiði konsere Milli Eðitim Müdür Yardýmcýlarý Yahya Çoban ile Gazi Yýldýrým, Okul Müdürü Meltem Toker, DTS Müdürü Ýbrahim Yýldýz, Okul Aile Birliði Baþkaný Devrim Bektaþ, öðretmenler, öðrenciler ile veliler katýldý. Sunuculuðunu Fatmanur Çetin'in yaptýðý etkinlik saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Programda okul Müdürü Meltem Toker ile Okul Aile Birliði Baþkaný Devrim Bektaþ birer konuþma yaptý. Müziðin insanlýk Ziya Gökalp Ýlkokulu Türk Halk Müziði Bayanlar Korosu konser verdi. tarihi kadar eski bir sanat dalý, bir þekilde her insana, her topluma dokunan bir kültür varlýðý olduðunu belirten Okul Müdürü Toker, "Millet olarak gönül dünyamýzýn tellerini titreten, aþklarýmýzý, sevinç ve kederlerimizi notalara, makamlara, ezgilere dökerek ölümsüzleþtiren bir sihirdir müzik. Bizi bu gece türkülerle buluþturan koro þefi Sade Çolak ve tüm çalýþma arkadaþlarý ile velilerimize emeði geçen herkese teþekkür ederim." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Türk Halk Müziði Korosu çeþitli türküler seslendirdi. Halk Eðitim Merkezi saz sanatçýlarýnýn da destek verdiði koro katýlýmcýlardan yoðun alkýþ aldý. Programýn sonunda konserde emeði geçen veliler ile Halk Eðitim Merkezi personeli teþekkür belgesi ile Türkü ziyafeti Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. SOÐUK HAVA DEPOLARI, TÝCARÝ TÝP BUZDOLABI, SÜT SOÐUTMA TANKLARI, MONTAJ, ÝMALAT, BAKIM SERVÝS 7/24 SERVÝS HÝZMETÝ ACÝL (Ç.HAK:1106) BÖLGE BAYÝÝ Gülabibey Mah. Ýnönü Cad. 119/A (Anitta Otel) Karþýsý Tel/Faks: derece sýcaklýk rutin olacak ÇOFSAD üyeleri Karadeniz i fotoðrafladý Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD) Karadeniz turu yaptý. Çorum Fotoðraf Sanatý Derneði (ÇOFSAD), fotoðrafa gönül verenlerle beraber Karadeniz gezisi gerçekleþtirdi. 19 Mayýs'ta 'Bir daha gel Samsun'dan' etkinliði çerçevesinde ilk gezisini Samsun'a yapan dernek, ikinci turu Karadeniz'e yaparak, bölgenin doðal ve tarihi güzelliklerini fotoðrafladý Haziran tarihlerinde gerçekleþtirilen gezinin ilk gününde Rize, Ayder Yaylasý ve Uzungöl gezilerek, doðal, tarihi ve kültürel güzellikler fotoðraf karelerine yansýtýldý. Uzungöl bungalov evlerinde konaklamanýn ardýndan Trabzon, Karadeniz illerinin enfes mekanlarý fotoðraflandý. Sümela Manastýrý, Akçaabat ziyaret edildi, yöresel tatlar denendi. Gezi sýrasýnda bir çay fabrikasý da gezilerek, uzmanlardan çayýn toplanmasýndan baþlayarak iþleme aþamalarý ve sevkiyatýna kadar gecen süreç hakkýnda bilgi- ler alýnarak fotoðraf dostlarý tarafýndan iþleme aþamalarý fotoðraflandý. ÇOFSAD çok güzel fotoðraflar ve unutulmayacak anýlarla Karadeniz gezisini tamamladý. ÇOFSAD Basýn Sözcüsü Zekiye Çalýþkan, Türkiye'nin birbirinden NASA, 21 farklý iklim modelini deðerlendirerek Temmuz 2099 un küresel sýcaklýk haritasýný hazýrladý. Haritada, 2015 in baþýnda milyonda 400 parçacýk olan CO2 seviyesi, milyonda 900 parçacýða yükselmiþ durumda. Dünyadaki bölge ve þehirlere göre sýcaklýðýn deðiþimine ait bilgi sunan NASA Earth Exchange (NEX) verilerinden yararlanýlarak hazýrlanan harita, 2099 da günlük sýcaklýk deðiþiminin nasýl olacaðý hakkýnda da fikir sundu. NASA ya göre, Temmuz 2099 da Güneþ in battýðý yerlerde sýcaklýk minimum eksi 10 derece olacakken, gündüzleri 45 derece ve üzerine çýkacak. VERÝLER KÜRESEL ISINMAYLA MÜCADELE ÝÇÝN ÇORUM ANA BAYÝÝ TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ NASA mühendislerinden Ellen Stofan, küresel ýsýnmanýn sel ile kuraklýðý nasýl tetikleyeceði ve hava akýmlarýný nasýl deðiþtireceði konusunda fikir elde etmeye çalýþtýklarýný belirtti. Stofan, teknoloji ve yeni yöntemler sayesinde Dünya yý uzaydan daha iyi gözlemleyebildiklerini ve bu sayede ileride küresel ýsýnmayla mücadele etmemizi saðlayacak veriler topladýklarýný söyledi. NASA, küresel ýsýnmanýn etkilerini 1950 ile 2100 arasýnda oluþturan iklim modellerine göre deðerlendirdiklerini ve 11 terabayttan fazla verinin kullanýldýðýný belirtti. Isýnýn harita üzerindeki daðýlýmýnýn 25 kilometre çözünürlüðe kadar inen doðruluk içerdiði ifade edildi. NEX verileri, Amazon web hizmetleri üzerinden kamuya da sunuluyor. OpenNEX programý aracýlýðýyla isteyen herkes çeþitli iklim modelleri üzerinde araþtýrma yapabiliyor. 3 ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CITROEN YETKÝLÝ SATICISI Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: güzel yörelerine gezilerinin devam edeceðini, fotoðrafla ilgilenen herkesi derneklerine ve gezilerine beklediklerini belirterek, gezi organizesinin Hakan Nergisli ve Meftun Yerli tarafýndan gerçekleþtirildiðini kaydetti.

4 4 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 CHP'ye bakýp umut etmek(!) MUSTAFA DEMÝRER/HABER YORUM Çorum CHPÖrgütü önceki gün bir basýn toplantýsý düzenleyerek seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. CHPÝl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ile ikinci kez seçilen Milletvekili Tufan Köse'nin yaptýðý deðerlendirmelerin tamamý partinin 7 Haziran seçimlerinde elde ettiði baþarýsýzlýktan daha çok AK Parti ve Recep Tayyip Erdoðan üzerineydi. Yani her defasýnda cumhuriyeti kuran parti olduklarýný iddia eden CHP'nin yerel aktörlerinin yorumlarý genel merkezlerinden farklý deðildi. Türkiye'nin köklü bir siyasi hareketi olduðunu ileri süren CHP'nin, seçimlerdeki baþarýsýný veya baþarýsýzlýðýný baþka bir siyasi parti üzerinden yorumlamasý hakikaten manidar. Bu arada AK Parti yöneticilerinden sonra CHP'nin yerel unsurlarýnýn da rakamlarla arasýnýn iyi olmadýðýný son açýklamalarýndan görmüþ olduk. BÝR ÖNCEKÝ SEÇÝME BAKARSAK Siyasi partilerde baþarý veya baþarýsýzlýk sandýk sonuçlarýna göre deðerlendirilir. Hal böyle olunca Çorum'da CHP 7 Haziran seçimlerinden bir önceki genel seçimlere göre baþarýsýz çýkmýþtýr seçiminde yüzde olan oy oranýný yüzde 22.2'ye düþürmüþtür. Geçen seçimde il genelinde 81 bin oy alan CHP, bu seçimde 74 bine gerilemiþtir. GERÇEKLERDEN KAÇAMAZSINIZ Mustafa Aslan HABER YORUM Mustafa Demirer Hemþehrimiz Mustafa Aslan, Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðý na atandý yýlýnda Çorum'da doðan Aslan, 1988 yýlýnda Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðünde memur olarak göreve baþladý yýlýnda Anadolu Üniversitesi Ýþletme bölümünden ve Ankara Maliye Kursundan mezun oldu yýllarý arasý Sivas Defterdarlýðý CHP'nin yerel aktörleri, evvela baþarýsýzlýklarýný kabul etseler, ondan sonra siyaset yapsalar daha isabetli bir tavýr olmaz mý? Ayný þey AK Parti için de geçerli. Ýktidar partisi 7 Haziran'da bir önceki seçimlere göre oy oranýný düþürerek baþarýsýz olmuþtur. Realiteyi görmezden gelerek, kaçarak veya farklý yorumlar getirerek yapýlan deðerlendirmelerin seçmenin gözünden kaçtýðýný zanneden siyasetçiler sadece kendilerini kandýrmýþ olurlar. Çok deðil en yakýn bir erken seçimde, bugün yapýlan yanýltýcý yorumlarýn siyasetçinin karþýsýna çýkacaðý unutulmamalý. TEK HEDEFLERÝ ERDOÐAN CHP'nin il baþkaný ve milletvekilinin deðerlendirmelerinin bütününde oklarý AK Parti ve Recep Tayyip Erdoðan'a yönlendirdikleri görülüyor. Farklý bir þey de beklemiyorduk. Ne de olsa zihniyet hep ayný. Esasýnda CHP'nin hazmedemediði þeyin; milletin ezici çoðunluðunun inancý, dünya görüþü ve deðerlerini yansýttýðý iddiasýndaki AK Parti'nin kurumsal kimliði ve Recep Tayyip Erdoðan'ýn zihniyeti olduðu biliniyor. CHP ÝKTÝDARI HEDEFLÝYOR MU? Üstüne üslük CHP'nin aktörleri, MHP'yi ve HDP'yi güçlendirmek veya barajý aþmalarý için partilerinden oy kaymasý yaþandýðýný açýkça itiraf ediyorlar. Böyle bir siyaset anlayýþý ne zaman tek baþýna iktidara gelecek gücü elde eder pek kestiremiyorum. HATIRLATMA VE ÖNERÝ Saðlýklý bir zeminden çýkmayan gerekçelerle baþarýsýzlýklarýný örtmeye çalýþan CHP'ye, birilerinin de Hemþehrimiz Maliye de Daire Baþkaný oldu Personel Müdür Yardýmcýsý olarak, 2001 yýlýnda Mardin Defterdarlýðý Personel Müdürü, yýllarý arasý Uþak Defterdarlýðý Personel Müdürü olarak görev yaptý yýlýnda Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðüne Þube Müdürü olarak atandý. 2015'in Haziran ayýnda Maliye Bakanlýðý Personel Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna atandý. ÝYC den nezaket ziyareti AES Rektör ü kutladý Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Karadað ve beraberindeki heyet, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlerinden memnuniyet duyduðunu bildiren Prof. Dr. Alkan, Ýlim Yayma Cemiyetinin kurulduðu günden bu yana yarým yüzyýllýk geçmiþiyle yetiþtirdiði kadrolarýn çok büyük hizmetler gerçekleþtirdiðini, Türkiye nin ilerlemesi ve geliþmesi için her türlü çalýþma yapan gençlerimizin yetiþtiði büyük bir ilim-irfan ocaðý olduðunu belirterek, ÝYC, bizim de görevde bulunduðumuz sürece her zaman omuz omuza hareket ettiðimiz bir STK. Bundan sonra da iþ birliklerimiz ve ortak çalýþmalarýmýz de- Ýlim Yayma Cemiyeti (ÝYC) Çorum Þubesi yönetimi Rektör Alkan a nezaket ziyaretinde bulundu. Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Çorum il yöneticileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret ederek yeniden rektör seçilmesinden dolayý hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Ziyarete Anadolu Eðitim Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs ve Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Faruk Alkan, Yüksel Say, Kenan Taþkýn, Gazi Gevþek ve Mesut Çetinoðlu katýldý. AES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Hitit Üniversitesinin her geçen gün geliþerek büyüdüðünü, þehrin hem ekonomik hem de soyokültürel yapýsýna katký saðladýðýný ve bu güzel hizmetlerin devam edeceðine yürekten inandýklarýný belirterek, " Üniversitenin imkanlarýnýn eðitim camiasýnýn kullanýmýna, tekliflere açýk olmasý, projelere destek verilmesi Çorum için bir kazançtýr.' dedi. Nihat Örs, Anadolu Eðitim Sendikasý'nýn (AES) Baðýmsýz Kamu Çalýþanlarý Konfederasyonu (BASK) çatýsý altýnda baðýmsýz sendikacýlýk adýna Türkiye'de eðitimin kalitesinin artmasý, özlük haklarýnýn korunmasý, geliþtirilmesi anlamýnda etkili, sonuca yönelik faaliyetler yürüttüðünü söyledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Göreve geldikleri günden beri bu topraklara güzel hizmetler yapabilmenin derdini taþýdýklarýný kaydetti. Gerek kampüs alanlarýnýn inþasý, gerek üniversitenin imkânlarýnýn, akademik kadronun geniþletilmesi, ve öðrencilerin daha kaliteli bir eðitim almalarý, gerekse Hitit Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada tanýtýlmasý anlamýnda ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Çorum'un kaybedecek zamanýnýn olmadýðýnýn altýný çizen Alkan, 'Gelecek kuþaklara CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve ikinci kez seçilen Milletvekili Tufan Köse, önceki gün düzenledikleri seçim basýn toplantýsýnda sonuçlarýný deðerlendirdi. çýkýp AK Parti'nin yüzde 41 oyla birinci parti çýktýðýný, diðer partilerin hiçbirinin tek baþýna bu oy oranýný elde edemediðini, iktidarýn Çorum'dan 3 milletvekilini yeniden çýkardýðýný, muhtemel bir koalisyonda seçimlerden birinci parti çýkan AK Parti'nin mutlaka yer almasýnýn zorunluluðunu, Recep Tayyip Erdoðan'ýn halkýn yüzde 52'sinin oyu ile seçilen Cumhurbaþkaný olduðunu hatýrlatýrken, yüzde 52'ye hazým sorunu varsa bundan sonra yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde ayný sýklette olmasa da Kýlýçdaroðlu'nu aday gösterebilecekleri, sonuç itibariyle ana muhalefetin baþarýsýz olduðu, MHPve HDP'ye destek vermeyi mubah görererek cankurtaran rolünü üstlenmeleri yerine ayný çatý altýnda birlikte siyaset yapmalarý önerilebilir. vam edecek dedi. ÝYC Çorum Þubesi Baþkaný Mehmet Karadað ise, Ýlim Yayma Cemiyeti olarak Rektörümüzün geldiði ilk günden itibaren her yönüyle destekçisi olduk. O günden bugüne kadar Üniversitemizin her yönüyle geliþmesi ve ilimizle bütünleþmesi için üstün çaba sarf ettik. Üniversite dünya üniversitesi olmak adýna dýþ ülkelere açýldý. Baðlantýlar kurdu ve çok sayýda anlaþma yaptý. Gayretli çalýþmalarýnýn devamý için Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ikinci dönem rektörlüðünde de çok arzu etmiþtik. Baþarýlý geçen seçim sonrasýnda büyük bir gurur tablosu ortaya çýktý ve ikinci dönemde de güzel çalýþmalar yapacaðýna yürekten inanýyorum. Cemiyet olarak dün olduðu gibi bugün de desteðimiz artarak devam edecektir. dedi. Anadolu Eðitim Sendikasý (AES) Çorum il yöneticileri Rektör Alkan ý ziyaret etti. hep beraber güzel eserler býrakabilirsek bu bizim için en önemli gurur kaynaðý olacaktýr. Bu anlamda sendikalar ve sivil toplum kuruluþlarý ile iþ birliðine, fikir alýþ veriþine büyük önem veriyoruz. dedi. (BASIN:99328) 7 Haziran seçimlerinde Bayburt'tan AK Parti Milletvekili seçilen hemþehrimiz Naci Aðbal, TBMM'ye giderek kaydýný yaptýrdý. Aðbal'ýn rozetini eþi Mehtap Aðbal taktý. Ülkenin siyasi geleceði için umulur ki, CHP, artýk hasým siyasetinden kurtulur, milletin teveccühünü kazanacak pozisyona geçmeyi baþarýr. Demokrasiyi kendi iþine geldiði gibi deðil, can-ý gönülden bu ülke ve millet için ister. AK Parti veya baþka bir siyasi hareketi tercih eden insanlarýn kararlarýna saygý gösterecek olgunluða eriþir. Gerici, ideolojik baðnazlýktan kendini kurtarýr. Eksikleri, hatalarý, yanlýþlarý gördüðünde kiþisel hesaplarýndan sýyrýlarak eleþtiri vazifesini bihakkýn yerine getirir. Çýkmadýk canda ümit vardýr misali, CHPsamimi olarak böyle bir pozisyonu yakalayabilirse tek baþýna iktidara daha çok yaklaþabilir. Ne dersiniz? Naci Aðbal, TBMM'ye giderek kaydýný yaptýrdý. Aðbal'ýn rozetini eþi Mehtap Aðbal taktý. Naci Aðbal ýn rozetini eþi taktý Hatýrlanacaðý üzere 7 Haziran seçimleri öncesinde Bayburt AK Parti'den milletvekili adayý olan Naci Aðbal, Maliye Bakanlýðý müsteþarlýðý görevinden istifa etmiþti.

5 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Çilek bu köyün kaderini deðiþtirdi MUSTAFA BURAK YALÇIN Çorum'un Ýskilip ilçesine baðlý Þeyh köyünde dört yýl önce Ýskilip Kaymakamlýðýnýn destekleri ile baþlatýlan modern ve organik çilek üretiminde bu yýlýn ilk hasadý yapýldý. Köyde bu nedenle gerçekleþtirilen Çilek Festivali'nde en güzel çilek yarýþmasý da düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleþtirilen festivale Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz ve davetliler katýldý. ÇORAK TOPRAKLAR HAYAT BULDU Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip olan köyün kaderi çilek ekiminin ardýndan deðiþti. Yýllarca sadece tahýl üretimi yapýlan köyde alternatif ürün olarak çilek üretimi yapýlabileceðinin anlaþýlmasý üzerine Ýskilip Kaymakamlýðý'nýn destekleriyle çilek projesi hayata geçirildi. ÝLK HEDEF MARKALAÞMAK Þeyhler köyü modern ve organik çilek üretiminde adýný duyurdu. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü'nde görevli ziraat mühendisi Köksal Katrancý'nýn öncülüðünde 2011 yýlýnda hayata geçen proje ile ilk etapta 1 dekarlýk arazide oluþturulan demonstrasyon bahçesi çilek üretimine baþlandý. Her geçen yýl çilek üretimine gösterilen ilginin artmasýyla çilek ekimi yapýlan arazi 200 dekara ulaþtý. Köy halkýnýn dört elle sarýldýðý çilek üretimi sayesinde daðlýk bir yapýya sahip olan köyde çorak topraklar çilekle yeniden hayat buldu. Artan üretim ve gelir getirici özelliði ile Þeyh köyünde göçün de önüne geçildi. Geçmiþ yýllarda iþ bulmak için büyük þehirlere giden köylüler çilek üretimi ile tekrar köylerine döndü. Köylerine yeniden dönerek çilek tarlalarýnda çalýþan köylüler, doðduklarý topraklara karýnlarýný doyurmanýn mutluluðunu yaþýyor. Önlerine yeni hedefler koyan köylüler ilk etapta markalaþmak, daha sonra ise dýþ pazara açýlmanýn planlarýný yapýyor. Markalaþma konusunda ise Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýskilip Kaymakamlýðý köylülere büyük bir destek veriyor. BAYANLARA ÇÝLEK KURSU Daðlýk bir arazi ve çorak topraklara sahip olan köyün kaderi çilekle deðiþti. Köyün kadýnlarýna çilek ekim kursu düzenlendi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü'nde görevli Ziraat Mühendisi Köksal Katrancý, ana hedeflerinin çilek üretiminin köyün ve bölgesinin hem hayvansal hem bitkisel olarak organik kapsamýna alýnmasýný saðlamak olduðunu söyledi. Köyde bayanlara yönelik çilek yetiþtiriciliði kursu düzenlediklerini dile getiren Katrancý, "Günümüzde kadýn iþ gücünün daha nitelikli seviyelere ulaþmasýný istiyoruz. 45 baþvuru oldu. 22 kursiyerle kursumuzu baþlattýk. 32 gün süren kurs sonunda 21 kursiyerimizle kursu baþarýyla tamamladýk. Buradan kursiyerlerimize teþekkür ediyorum" dedi. Konuþmalarýn ar- Köylüler rol model oldu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeyh köyünün kendileri için rol model olan bir köy olduðunu belirtti. Her þeyin 700 metrekare bir hayal ile baþladýðýný dile getiren Ermiþ, bugün 200 dönüm alanda çilek üretimi yapýldýðýný açýkladý. Þeyh Köyü nde düzenlenen festival açýlýþýnda konuþan Ermiþ, köyde üretilen çileklerin Türkiye'nin en lezzetli çileklerinden olduðunu vurgulayarak, "Biz bu köyde yaptýðýmýz çalýþmalarý bakanlýðýmýza, ilimize ve ilimizin dýþýnda organik pazarlarý olan yerlere tanýttýk. Yavaþ yavaþ meyvelerini almaya baþladýk. Ýstanbul'dan buradaki ürünleri almaya talip olan firmalar var. Sonuç, burada Çilekler güzellikte yarýþtý Ýskilip ilçesine baðlý Þeyh köyünde bu yýlýn ilk hasadý yapýldý. Þeyh Köyü Çilek Festivali kapsamýnda bu yýl ikincisi düzenlenen "En Güzel Çilek" yarýþmasýnda köylüler yetiþtirdikleri çilekleri jürinin beðenisine sundu. 27 ayrý üreticinin yarýþtý- ðý etkinlik kapsamýnda jüri ilk üç üreticiyi ürettikleri çileðin kokusu, tadý ve diðer özelliklerini dikkate alarak belirledi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nün oluþturduðu komisyon yarýþma sonunda Mustafa Çankal'ýn çileðini birinci seçti. Açýk arttýrmaya çýkan Mustafa Çankal'ýn çileðini Ýskilip'li iþadamý Veysel Çördük 1000 TL.'ye aldý. Þeyh Köyü baþarý hikâyesi yazdý Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, Þeyh köyünde bir baþarý hikayesinin yazýldýðýný söyledi. Küçük alanlarda mikro kredilerle, küçük desteklerle çilek üretiminin baþladýðýna dikkat çeken Kaymakam Gürsoy, üretimdeki baþarýnýn artýk büyük bir gerçek olarak önlerinde durduðunu kaydetti. Köyün üretim ve pazarlama çarkýný döndürebilecek bir noktaya geldiðini anlatan Gürsoy, "Bunun emarelerini net bir þekilde görüyoruz. Çilek Ýskilip Kaymakamý Þuayip Gürsoy, köyün önemli bir baþarýya imza attýðýný belirtti. sadece burada yetiþtirilsin diye bir taassup içerisinde deðiliz. Bizim milletimiz görerek öðreniyor. Baþarýyý gördüðü zaman va- tandaþýmýz ona daha çok sahip çýkýyor. Ýskilip'in diðer köylerinde, Çorum'un diðer ilçelerinde bu üretim devam edecektir diye ümit ediyorum. Bir þeyi üretiyorsak pazarlamasýný da ayný oranda düþünmek zorundayýz. Ne kadar çilek üretimi yapýlýrsa pazarlama noktasýnda elimiz o kadar güçlü olur. Bunun sevindirici örneklerini görmeye baþladýk. Kooperatif kurulsun çalýþmalarýmýz boþa gider diye serzeniþimiz vardý. Kooperatifin kurulmasý noktasýnda son aþamaya gelindi. Kooperatifin kurulmasýyla birlikte bu emekler boþa gitmeyecek ve emeklerin karþýlýðý alýnacak" diye konuþtu. üretim yapan insanlarýmýzýn, onlara destek ve katký veren herkesin baþarýsý. Bundan sonra çilek üretiminin diðer köylerde de olmasýný istiyoruz. Arazisi az olsa bile köyümüz verimli topraklara sahip. Yaptýðýmýz üretimlerin farkýna vardýk. 200 dönüm çilek bahçesiyle köyün kaderi deðiþti. Kooperatif kurma çalýþmalarý var. Bunu baþarýrsak sadece üretim deðil, üretime katma deðer kazandýrarak yeni bir model ortaya çýkarýrsak büyük bir baþarý olacak. Bunu yapacak azim ve ruh bu köyde var." dedi. Ermiþ, üretimin temel kaynaðýnýn bayanlar olduðunu, kurs açarken bayanlara pozitif ayrýmcýlýk yaptýklarýný ifade ederek, bayanlar var olduðu müddet- TOYOTA PLAZA ÞAMLIOÐLU Ankara Yolu Üzeri 5. Km. Tel: Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Þeyhler köyünü tebrik etti.

6 6 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Ramazan davulcularýna eðitim M. ALÝ CEYLAN Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda görev yapacak davulcularý eðitime aldý. DAVULCULARA DÜZENLEME GETÝRÝL- MÝÞTÝ Geçtiðimiz yýllarda halktan gelen þikayetler üzerine sahurda davul-zurna ile oyun havasý çalýnmasýný yasaklayan Çorum Belediyesi, davulculara mehter marþý ile vatandaþlarý sahura kaldýrma ve ayný ritmde davul çalma zorunluluðu getirdi. Karar üzerine Çorum Belediyesi 4 yýldýr Ramazan davulcularýna bazý marþlarý öðretmek için her yýl kurs düzenliyor. Davulculara mehter marþý eðitimini Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice veriyor. Çorum Belediyesi, Ramazan ayýnda görev yapacak davulcularý eðitime aldý. Park ve Bahçeler Müdürlüðü nde üç gün eðitim yapýldý. Davulcular geleneksel kýyafetleri ile dikkat çekti. Ýftar çadýrýnda son hazýrlýklar Ýskilip Belediyesi tarafýndan her yýl Mübarek Ramazan Ayýnda kurulan Ýftar çadýrý hazýrlýklarý devam ediyor. Ýskilip Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, sosyal belediyecilik gereði Belediye öncülüðünde ve hayýrseverlerin destekleri ile Ramazan ayý boyunca her gün ortalama 700 kiþinin orucunu açtýðý iftar çadýrýnýn aksaksýz ve noksansýz hizmet vermesi için tüm ayrýntýlar deðerlendirilerek hazýrlýklar son aþamasýna getirildi. Açýklamada, Ýftar çadýrýmýza maddi destekte bulunmak isteyen hayýrseverlerin Belediyemizin numaralý telefonundan bilgi almalarý ya da Belediye Yazý Ýþleri Müdürlüðüne baþvurmalarý gerekmektedir. Hayýrlý ve bereketli Ramazanlar diler, ibadetlerimizin kabulünü Cenab-ý Allah'tan niyaz ederiz. denildi. OSMANLI'DAN GELENEK YAÞATILIYOR 18 Haziran Perþembe Günü baþlayacak Ramazan Ayý'nda görev alacak Ramazan davulcularýna ayrýca Osmanlý Fesi, Davulcu Gömleði ve üzerinde resmi kimlik bilgilerinin yer aldýðý Ramazan Davulcusu Kimlik Kartý zorunluluðu getirildi. CANDAN VE KANAT ZÝYARET ETTÝ Park ve Bahçeler Müdürlüðü'nde 3 gündür devam eden eðitimin son gününde Ramazan Davulcularýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile Zabýta Müdürü Mustafa Kanat ziyaret etti. GELECEK YIL ÞALVAR DA GÝYECEK- LER Çorum Belediyesi olarak Ramazan Ayý'na hazýr olduklarýný dile getiren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ramazan Kültürü'nün yaþatýlmasý amacýyla davulcularýn saðlýklý bir ortamda çalýþmalarýný yapmalarýný önemsediklerini söyledi. Candan, gelecek yýl Ramazan Davulcularýnýn kýyafetlerinin tamamlanmasý için þalvar giyeceklerini de sözlerine ekledi. 'MINTIKA DIÞINA ÇIKMAYIN' UYARISI Uzaktan bakýldýðýnda kimin Ramazan Davulcusu olduðunun anlaþýlmasýnýn yaný sýra kýyafetleri ile de Osmanlý kültürünün yaþatýlacaðýný ifade eden Candan, davulculardan kendi mýntýkalarýnýn dýþarýsýna çýkmamalarýný ve erkenden vatandaþý uyandýrmamalarýný istedi. DAVULCULARIN SÖZCÜLERÝ SEÇÝLDÝ Erdal Eser baþkanlýðýnda Bekir Þimþek ve Bekir Keçeci'den oluþan ekip Ramazan Davulcularý'nýn sözcüsü olarak seçildi. BAHÞÝÞ TOPLA- YACAKLAR Osmanlý geleneðini sürdüren Ramazan Davulcularýnýn sözcüsü Erdal Eser, Belediye tarafýndan kendilerine hiçbir ücretin ödenemediðini belirterek, Ramazan Ayý'nýn ortasý ve sonunda her davulcunun kendi mýntýkasýnda vatandaþlardan bahþiþ toplayacaklarýný bildirdi. Davulculara eðitimi Çorum Belediyesi Mehter takýmý Komutaný ve Zabýta Müdürlüðü Komiseri Selahattin Delice verdi. Ýskilip te Ramazan Ayýnda kurulan Ýftar çadýrý hazýrlýklarý devam ediyor. Bu akþam kýlýnacak teravihin ardýndan ilk sahura bu gece kalkýlacak. Ýlk teravih bugün "On bir ayýn sultaný" ramazan, bu akþam kýlýnacak teravih ile baþlayacak. Bu akþam kýlýnacak teravihin ardýndan ilk sahura bu gece kalkýlacak. Oruca en erken yarýn saat 02.26'da Ardahan'da baþlanacak. Ýmsak saati olan Muðla ise oruca en geç baþlanacak il olacak. Ramazanýn ilk iftarý 19.37'de Hakkari'de yapýlacak. Ýlk gün en geç orucu ise 21.00'de Edirneliler Ramazan da kimler nelere dikkat etmeli? açacak. Bu yýl ilk gün en uzun orucu 17 saat 34 dakika ile Edirneliler, en kýsa orucu ise 16 saat 38 dakika ile Hataylýlar tutacak. "On bir ayýn sultaný" 16 Temmuz Perþembe günü Edirne'de saat 20.56'da yapýlacak iftarla uðurlanacak. Çorum da ise ilk iftar saat de açýlacak. (AA) Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser Uzm. Diyetisyen Serpil Ovalý Uluçay Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktorlarý Uzm. Diyetisyen Serpil Ovalý Uluçay, Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser ve Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, Ramazan da beslenme, böbrek ve þeker hastalarýnýn Ramazan da nasýl beslenmesi gerektiðine dair bilgiler verdiler. RAMAZAN DA KÝLO ALMAMAK ÝÇÝN... Uzm. Diyetisyen Serpil Ovalý Uluçay, vatandaþlarýn daha rahat ve saðlýklý bir Ramazan geçirmeleri için þu açýklamalarda bulundu: Ramazan ayýnda yaklaþýk saatlik açlýk ve susuzluk sonrasý; metabolizmanýn yavaþlamasý, vücudun kendini korumaya almasý ve çok daha az sývý tüketiyor olmasý sebebiyle kilo verme durumu sývý kaybýndan ileri gelmekte, yað dokusu kaybý olmadýðý için yanýltýcý olmaktadýr. Ramazan ayý süresince iftar sofralarýndaki çeþitlilik ve uzun süren açlýk sonrasý iftarda aþýrý besin alýmý; reflü, þiþkinlik, hazýmsýzlýk, mide yanmalarý gibi þikayetleri beraberinde getirir. Bu sebeple iftar menüleri 4 besin grubunu içerecek þekilde (süt-yoðurt grubu, et-yumurta-kurubaklagil grubu, sebzemeyve grubu, ekmek ve tahýl grubu) düzenlenmeli, iftar yemeklerinde tüm besin gruplarýna yer verilmelidir. Ýftara 1 kase çorba ve 1 porsiyon salata ile baþlamak uzun süren açlýk sonrasý ana yemek ve devamýnda yenilecek besinlerin daha az olmasýný saðlayacak olup kan þekerini dengeleyerek ihtiyacýmýz olandan fazlasýný yememizi engelleyecektir. Tatlý seçeneði olarak þerbetli tatlýlar yerine sütlü tatlýlar ve meyve tatlýlarý tercih edilebilir. Saðlýklý kalmak ve Ramazan da kilo almamak için porsiyon kontrolü ve iftarda 2-3 saat sonrasý yapýlacak hafif egzersizler (yürüyüþ gibi) önemlidir. Toplumsal alýþkanlýklarýmýz arasýnda önemli bir yere sahip olan çay, yemekten 1 saat sonra, tatlý ise iftardan 2-3 saat sonra tüketilmelidir. Hava sýcaklýðý ve sürenin uzun olmasý nedeniyle ramazan ayýnda sývý tüketiminin az olmasýna baðlý geliþebilecek kabýzlýk için iftar sonrasý bol posalý ara öðünler yapýlmalýdýr. Kuru meyveler kabuklu mevsim meyveleri ve ramazan sofralarýnýn olmazsa olmazý hurma tercih edilebilir. Taze sýkýlmýþ meyve suyu, soda, ayran ve su, sývý ihtiyacýmýzý karþýlamak adýna önemli yer tutar. Ýftar ve sahur arasýnda 2,5-3 lt su tüketilmeli ve 1-2 ara öðün yapýlmalýdýr. Ýftar sonrasý ara öðün seçenekleri arasýnda 1 porsiyon meyve, 2-3 adet ceviz içi, 1 su bardaðý süt veya yoðurt, 1 porsiyon sütlü tatlý ve meyve bulunabilir. Ramazan ayýnda sahur mutlaka yapýlmalýdýr. Sahurda protein içeriði yüksek besinlere yer verilerek, hem tok kalýnýr hem de besin çeþitliliði saðlanmýþ olur. Protein içeriði yüksek olan yoðurt, yumurta, peynir, tuzsuz ayran sahur için tercih edilebilir besinler arasýndadýr. Sahurda tuz, yað ve þeker içeriði yüksek besinler susuzluk hissini artýracaðý gibi, gereksiz enerji alýmýna sebep olurlar. Ramazan ayý boyunca kýzartmalar, yaðlý ve þekerli besinler, hamur iþleri, þerbetli tatlýlar, çok tuzlu salamura gýdalar, paketlenmiþ ve iþlenmiþ besinlerden, gazlý içeceklerden mümkün olduðunca uzak durmak gerekmektedir. Oruç tutmak isteyen; kronik hastalýðý olan, diyabet, hipertansiyon, gebelik, emziklilik gibi özel durumlarý olan yetiþkinler mutlaka hekimlerine danýþarak oruç tutmalýdýr. KRONÝK BÖBREK HASTALARI ORUÇ TUTABÝLÝR MÝ? Nefroloji Uzmaný Dr. Barýþ Eser de, böbrek hastalarýnýn Ramazan ayýnda doðru beslenmeleri adýna önemli açýklamalarda bulundu. Eser, Ramazan ayýnda böbrek hastalarýnýn oruç tutup tutamayacaðý konusunda karar verirken böbrek fonksiyonlarýnýn deðerlendirilmesi çok önemlidir. Böbrek hastalýðý küçük bir yetersizlikten diyalize tedavisi gerekliliðine kadar deðiþebilmektedir. Böbrek yetersizliðinde dengeli su içmek kesin tedavi olduðundan buna uyulmadýðý zaman hastalýðýn ilerleyeceði unutulmamalýdýr. Çünkü bunlar çok defa iftarla sahur arasýnda su açýklarýný kapatamazlar. Böbrek iþlevleri %60 ve üzerinde olan (KrKl>59ml/dk-Evre 1-2 kronik böbrek hastalýðý) hastalarýn, þeker hastalýðý (Diyabetes mellitus) eþlik etmiyorsa, oruç tutmalarýnda genel olarak bir sakýnca yoktur. Böbrek iþlevi %30-59 olan hastalarda (KrKI ml/dk-evre 3 kronik böbrek hastalýðý) dikkatli bir þekilde oruç tutulabilir. Bu hasta grubunda, genel olarak günlük su ihtiyacýný 2-2,5 litre karþýlayarak 1-2 gün orucunuzu tutun kendinizde oruç tutma kuvveti buluyorsanýz tutmaya devam edin. Ama bir rahatsýzlýk olursa tutmayabilirsiniz. Ýyi olunca kazasýný tutarsýnýz veya fitresini verirsiniz þeklinde önerilebilir. Günlük alýnacak sývý miktarý pratik olarak 24 Saat x 0,5 x Aðýrlýk x 1 gün önce çýkarýlan idrar miktarý olarak hesaplanabilir. Diyabetin eþlik ettiði hasta grubunda ise, aldýklarý tedaviler ve ara öðünlerle birlikte sýk beslenme önerildiði için oruç tutulmasý sakýncalýdýr. Böbrek iþlevleri %30'un altýnda olan kronik böbrek hastalarý (Evre 4-5) ve diyaliz tedavisi gören hastalarýn oruç tutmalarý, bu hasta grubunda düzenli beslenme önem taþýdýðý için sakýncalý olabilir. Kronik böbrek yetmezliði olan fakat diyaliz tedavisi görmeyen hastalar da kullanmak durumunda olduklarý tansiyon ilaçlarý, idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar nedeni ile tansiyon düzeninde anormallikler, elektrolit dengesinde bozulmalar görülebilir. Kronik böbrek yetmezliði nedeni ile diyalize giren hastalar sahur ve iftar yemeklerinde aþýrý miktarda ve tuzlu yemeleri, çok su içmeleri durumunda vücutlarýnda sývý birikimi ve kanda potasyum düzeyinde yükselme gibi hayati risk taþýyan durumlar ortaya çýkabilir. Böbrek yetmezliði olmayan ve kan basýnçlarý, tansiyon ilaçlarý ile kontrol altýnda olan (TA< 140/90 mmhg) hipertansiyon hastalarýnýn da oruç tutmalarýnda týbbi bir sakýnca olmamakla birlikte, bu hastalarýn, kendilerini takip eden hekime bu konuda mutlaka danýþmalarý önerilir. Diðer taraftan böbrek taþý olan hastalarýn susuz kaldýðý dönemlerde þikayetleri artabileceðinden dikkatli olmalarý gerekmektedir. dedi. ÞEKER HASTALIÐI VE RAMAZAN Toplumumuzda oldukça önemli bir yer tutan þeker hastalýðý, gerek kullanýlan ilaçlar yoðunluðu gerekse beslenme alýþkanlýklarýnda önemli deðiþikliklere sebep olduðundan, Ramazan ayýnýn þeker hastalarý için oldukça önemli olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler de, þunlarý kaydetti; Þeker hastalarýnýn tedavilerinde ilaç ve insülinden önce yaþam tarzý deðiþiklikleri ve beslenme alýþkanlýklarýnýn düzenlenmesi ilk sýrayý almaktadýr. Ramazan ayýnýn yaz aylarýna gelmesi özellikler oruç tutmak isteyen hastalarýmýzýn takibinde bir takým sýkýntýlar doðurmaktadýr. Günde 3 ana öðün ve 3 ara öðün almak durumunda olan hastalarýmýz saati bulan açlýk süresince þeker düþmesi gibi oldukça riskli, hayati tehlike oluþturan durumlarla karþýlaþabilmektedir. Gerek þeker hapý kullanan, gerekse insulin kullanan hastalarýmýzýn Ramazan ayýndan önce gerekli kontrolleri yaptýrmasý, doktorlarýnýn önerileri doðrultusunda hareket etmeleri çok önemlidir. Þeker hastalarýnýn günlük almalarý gereken besinleri iftar ve sahur arasýndaki döneme yayýlarak almalarý tavsiye edilir. Toplumumuzda Ramazan ayýna özel sofra düzeninde deðiþiklik olmakta, kýzartmalar, þekerli içecekler ve yiyeceklerin tüketimi önemli ölçüde artmaktadýr. Bu tarz beslenmede ise kilo artýþýnýn olacaðý aþikardýr. Diyet planý beslenme ve yaþam tarzý düzenlemelerini içerecek þekilde kiþiselleþtirilmelidir. Oruç tutmasýna hiçbir þekilde izin verilemeye-

7 Psikiyatri Servisi nde EKT cihazý imdada yetiþti Kaçak kazýya suçüstü Çorum Merkez ve Ortaköy de kaçak kazý yapan kiþiler yakalandý. Amasya Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýstihbarat Þube Müdürlüðü nden alýnan duyum üzerine Amasya ve Çorum Ýstihbarat Þube Müdürlüðü ile Merkez Jandarma Komutanlýðý ekipleri, Merkez e EROL TAÞKAN Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi peþ peþe devreye koyduðu yeni hizmetleriyle herkesin takdirini kazanmaya devam ediyor. Psikiyatri Bölümü'nde önceki gün hizmete baþlayan EKT cihazý, her yýl yaklaþýk 400 hastanýn Ankara ya da Samsun'a sevk çilesini de ortadan kaldýrdý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Þok tedavisi sayesinde aðýr psikiyatrik hastalýklarýn tedavisi görece hýzlý ve güvenli bir þekilde yapýlabiliyor. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikiyatri Bölümü nde EKT uygulanmaya baþlandý. Opr. Dr. Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, sinirsel ve psikolojik travmalar yaþayan hastalarýn tedavisi için baþvurulan ve halk arasýnda þok tedavisi olarak bilinen yöntemin Çorum'da yeni alýnan cihazla birlikte verilmeye baþlandýðýný açýkladý. Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Emrah Karadere ve Ruh Saðlýðý ve Sinir Hastalýklarý Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla Asafov'un hizmet verdiði serviste Anestezi Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Yýldýz Þahiner'in gözetiminde anestezi alarak tedavi gördüðünü anlatan Sinan Zehir, "Söz konusu hastalarýmýzýn ve yakýnlarýnýn tarifi zor bir maðduriyetten kurtulacak olmasýnýn mutluluðunu yaþýyoruz. Geçirdiði rahatsýzlýktan ötürü saldýrgan tavýrlar sergileyen hastalarýmýzýn tedavileri, bu bölümümüzde baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilecek. Anestezi eþliðinde gerçekleþtirilecek olan tedavi ile aðýr psikiyatrik hastalarýmýz, en az iki uzmanýn gerekli görmesi ve hasta yakýnýnýn kabul etmesi þartýyla saðlýðýna kavuþmuþ olacak. Böylece de Ankara, Samsun ve Tokat'a gitmek zorunda kalan hasta ve yakýnlarý, kendi þehrinde rahatça tedavi olma imkaný kazanacak." dedi. baðlý Ayvalý Köyü Kale Tepe mevkiinde kontrol yaptý. Kontrol sýrasýnda F.D., Ý.G, ve G.A. iþ makinesi ile kazý yaparken suçüstü yakalandýlar. Ýfadeleri alýnan þüpheliler serbest býrakýldý. Ortaköy ün Fýndýklý Köyü nde ise birinci derece SÝT alaný olan Hýdýrý Çeþmesi mevkiinde kaçak kazý yapýldýðý ihbarýný alan ekipler, H.H.K., S.Ç., E.N., Ö.A., Ö.E., E.B. ve Y.A. yý iþ makinesi, çekici, ruhsatsýz tabanca, 4 adet tabanca fiþeði ve dedektör ile birlikte suçüstü yakaladýlar. Ýfadesi alýnan þüpheliler serbes býrakýlýrken, iþ makineleri ve aletlerine el konuldu. Mantar zehirledi Araziden toplanan mantarlar zehirliyor. Çorum merkezde araziden topladýðý mantarlarý yiyen F.A, K.A, A.A. ve K.A. zehirlendi. Durumlarý aðýr olan 4 kiþi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndýlar. Merkez e baðlý Altýnbaþ Köyü nde de A.Y. araziden topladýðý mantarý yedikten sonra fenalaþtý. Mecitözü nün Yukarýkörücek Köyü nde de 2 yaþýndaki çocuk ailesinin topladýðý mantarlarý yedikten sonra hastanelik oldu. Amerika destekli YD güçleri Tel Abyad kentini IÞÝD'den aldý. Anadolu Ajansý'ndan Rauf Maltaþ'ýn haberine göre; ABD öncülüðündeki Koalisyon güçlerinin aðýr bombardýmaný neticesinde PYD güçleri Tel Abyad kentini IÞÝD'den aldý. ABD öncülüðündeki koalisyon güçlerinin hava saldýrýsý sonrasý bölgede yaþayan Suriyelilerin Türkiye'ye sýðýnmasýnýn ardýndan Tel Abyad'a yerleþen Kürt gruplar kentin kontrolünü aldý. Herhangi bir çatýþmanýn görülmediði bölgenin batý kesiminde Kürt gruplar bayrak açtý. Bölgedeki gümrük kapýsýný ele geçiren gruplarýn, Tel Abyad'da silahlý ve askeri araçlarla sýnýr hattýnda dolaþtýklarý gözlendi. Bölgede bulunan gümrük binasýnda ise keskin niþancýlar bulunuyor. ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Amerikan destekli PYD, Tel Abyad'ý aldý! Deniz Yalýtým ürününe onay Deniz Yalýtým piyasaya sunduðu Deniz Asmolen ürününe Ulusal Teknik Onay Belgesi aldý. Türkiye sýnýrýna gelen iki IÞÝD üyesi ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Öte yandan yerel kaynaklar, halen Tel Abyad'ýn iç bölgelerinde aralýklarla çatýþmalar meydana geldiðini iddia etti. Sýnýr hattýndaki önlemlerini artýran güvenlik güçleri ise bölgedeki sivilleri sýnýrdan uzaklaþmalarý yönünde anonslarla uyardý. Son 15 günde bölgedeki çatýþmalardan kaçan 20 binin üzerinde Suriyeli Türkiye'ye sýðýnmýþtý. Bu arada, Akçakale ilçesinin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Tel Abyad bölgesinin kontrolüne geçiren Kürt gruplar, yerleþim biriminin farklý noktalarýna bayrak dikti.(týmetürk) Deniz Yalýtým piyasaya sunduðu Deniz Asmolen ürününe Ulusal Teknik Onay Belgesi almak için onaylanmýþ kuruluþlar tarafýndan gerekli testlerini yaptýrýp, fabrika üretim kontrolünden geçerek ürünlerine G iþaretini iliþtirdi. Deniz Yalýtým ýn Asmolen ürününe G iþaretini iliþtiren 4. üretici olarak güvenilir ürün ve kalitede öncü olduðunu bir kez daha gösterdiðini belirten firma yetkilileri, EPS Asmolen blok, genleþtirilmiþ polistiren (EPS) kullanýlarak imal edilen statik çalýþmaya katýlmayan prizma þekilli (diþsiz) asmolen bloðu ifade eder. Asmolen bloklarda, Yapý Malzemelerinin Tabi Olacaðý Kriterler Hakkýnda Yönetmeliðin ilgili madde çerçevesinde, uyumlaþtýrýlmýþ ve ulusal standardý bulunmayan ürünler olmasý sebebiyle Ulusal Teknik Onay Belgesi iþlemleri gerçekleþtirilmektedir. TSE-UTO-RD 011 kapsamýndaki Ulusal Teknik Onay Belgesi, EPS ürünlerin bina döþemelerinde dolgu malzemesi olarak kullanýlmasýna iliþkin hususlarý kapsar ve bu kullaným amacý doðrultusunda ürünlere G iþareti iliþtirilmesine yönelik olarak teknik onay dokümanlarýnýn düzenlenmesinin þartlarýný ortaya koyar. diye konuþtu. Türbenin yakýnýnda bulundu Mecitözü nün Figani Köyü nde türbe yakýnýnda yarý baygýn vaziyette bir vatandaþ bulundu. M.K.(59) ziyaret için gittiði türbe yakýnýndaki lavabo önünde akrabalarý tarafýndan aðzýndan kan gelmiþ vaziyette bulundu. Yakýnlarý tarafýndan hastaneye götürülürken yolda hayatýný kaybeden M.K. nýn cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Týp Kurumu na sevk edildi.

8 8 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 TSO Meclisi nde turistik tesis tartýþmasý TSO Meclisi nin Haziran ayý toplantýsýnda yýldýzlý otel tartýþmasý yaþandý. Meclis Baþkaný Erol Karadaþ baþkanlýðýnda bir araya gelen meclis, gündem maddelerinin görüþülmesinden sonra, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan, Çorum da hizmet veren yýldýzlý bir otelde çeþitli sorunlar yaþandýðýný ve Çorum a alternatif tesisler kazandýrýlmasý gerektiðini dile getirdi. Basýnmensuplarýnýn ayrýlmasýndan sonra yapýlan bu görüþme öncesi, konuþma metnini basýn mensuplarýna daðýtan Erkan, konuþmasýný dilek ve temenniler bölümünde meclis üyeleriyle paylaþtý. TSO dan yapýlan yazýlý açýklamada, basýn mensuplarýnýn olmadýðý TSO Meclisi Erol Karadaþ baþkanlýðýnda toplandý. bölümde yapýlan konuþmaya cevap veren TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ýn konuya iliþkin deðerlendirmesi þu þekilde yer aldý, Söz konusu otelimiz Çorum un yüzaký bir yatýrýmdýr. Benzeri bölgede az bulunan bir tesis olmasý nedeniyle bütün Çorum halkýnýn gurur kaynaðý olmuþtur. Anadolu nun göbeðinde bu çapta bir tesis bulunmasý hepimiz için bir þans. Bu yatýrým sayesinde misafirlerimizi en iyi þekilde aðýrlayabiliyoruz. Böylesine büyük bir tesiste dönem dönem elbette problemler yaþanabilir. Neticede hizmet sektörüdür. Bu problemler, konuþularak, diyalogla halledilebilecek meseleler. Personel ve hastalar, el ele vererek ortaya koyduklarý skeçlerle güçlü bir aile olduklarýnýn altýný çizdi. Diyaliz hastalarý mutlu personel gururlu Onlar kocaman yürekli bir aile Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir EROL TAÞKAN TSO Meclis Üyeleri gündemi görüþtü. Halil Erkan Çöpten enerji üretme sistemini tanýtan Hollanda Firmasý Çorum çöplüðünün potansiyelini beðendi Çorum çöplüðü yatýrýma deðer EROL TAÞKAN Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan Çorum'a davet edilen Hollanda Viatech Firmasý, çöpten enerji üretme sistemi hakkýnda bilgi verdi. Hollandalý yetkililer, Çorum çöplüðünün potansiyelini, yatýrým yapmaya deðer buldu. TSO Toplantý Salonu'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda kýsa bir bilgi veren Aksu Makine Sahibi Tevfik Aksu, ucuz ve temiz enerji üreterek, sanayinin daha çok kalkýnmasý ve çevre korunmasý adýna yeni teknolojik bilgilerin Çorum'a kazandýrýlmasýný arzu ettiklerini ve bu nedenle Hollanda Firmasý'na davette bulunduklarýný aktardý. Viatech Genel Koordinatörü Köksal Gör'ün tercümanlýk yaptýðý basýn toplantýsýnda, teknik bilgiyi veren Viatech Gurup Baþkaný Gerard Sijl, yeni bir teknoloji ile çöplerin enerjiye dönüþüm ve bertaraf çalýþmasýný gerçekleþtirdiklerini belirterek, Çorum çöplüðünde inceleme yaptýklarýný, Çorum çöplüðünün yatýrým yapmaya deðer nitelikte olduðunu ifade etti. Doðayý kirletmeyen bir teknoloji ile mevcut çöpün % 99'unun kullanýlabildiðini bildiren Sjil, kendi enerjisini üretebilen bir tesisin 7/24 çalýþarak enerji ürettiðini açýkladý. Kurduklarý sistemi teknik olarak tarif eden Sijl, herhangi bir gaz salýnýmý ya da atýðýn söz konusu olmadýðý sistemin, 25 yýllýk ömrünün bulunduðunu sözlerine ekledi. Hollanda Viatech Firmasý, çöpten enerji üretme sistemi hakkýnda bilgi verdi. TSO Toplantý Salonu'nda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Basýn toplantýsý Aksu Makine ve Özbay Danýþmanlýk tarafýndan düzenlendi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Diyaliz Servisi tarafýndan gerçekleþtirilen motivasyon programý, hastasý ve çalýþanlarýyla diyaliz servisinin kocaman yürekli bir aile olduðunu gözler önüne serdi. Personel ve hastalar, el ele vererek ortaya koyduklarý skeçlerle güçlü bir aile olduklarýnýn altýný çizerken, insana verilen deðer nedeniyle hastalar ve yakýnlarý memnuniyetlerini dile getirdi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir, hastane yöneticileri, bölüm doktorlarý, personel, hasta ve yakýnlarýnýn katýldýðý programda, kendilerinin yazýp oynadýðý skeçlerde rol alan hasta ve hastane çalýþanlarý izleyicileri kahkahaya boðdu. Hastalar kendilerine saðlanan imkanlardan duyduðu memnuniyeti açýkça ifade ederken, kendileri için gece gündüz çýrpýnan personeli ailelerinden bir birey olarak kabul ettiklerini de her fýrsatta dile getirdi. Baþhekim Zehir, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda özellikle diyaliz hastalarýnýn tüm yaþamlarýnýn yeniden kurgulamak zorunda Diyaliz Servisi tarafýndan motivasyon programý gerçekleþtirildi. Hastalar kendilerine saðlanan imkanlardan duyduðu memnuniyeti ifade etti. Program hastane konferans salonunda gerçekleþti. kaldýklarýný, onlara bu tedavi ve yaþamlarý süresince en konforlu hizmeti sunmanýn gayreti içerisinde olduklarýný anlatarak, bölüm çalýþanlarýný özverilerinden dolayý tebrik etti. Bölüm Sorumlusu Nuriye Yüksel öncülüðünde çalýþanlar ve hastalar tarafýndan hazýrlanan anlamlý program, skeçlerle ve þiirlerle renklenirken, hasta ve personel iliþkisinin aile ortamýyla perçinlendiði görüldü. Programýn ardýndan tüm katýlýmcýlar canlý müzik eþliðinde kokteylde sohbete devam etti.

9 Hoþgeldin Onbir Ayýn Sultaný Çorum Ramazan a hazýr Ýlk teravih ve ilk sahur bugün RECEP MEBET Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Ramazan Ayý Hazýrlýklarý konulu basýn toplantýsý dün gerçekleþti. Müftü Vekili Tahir Kýlýç baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýya Müftü Yardýmcýlarý Ahmet Süzen ve Abdullah Pamuklu, Din Hizmetleri ve Kuran Kurslarý Müdürü Abdullah Salman, Ayniyat Saymaný Abdullah Sanar ile basýn mensuplarý katýldý. Müftülük binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Tahir Kýlýç, Çorum halkýnýn Ramazan Ayý ný en güzel þekilde idrak etmesi için bir dizi program hazýrladýklarýný açýkladý. Ramazan bereketi ve coþkusunu toplumun tüm kesimlerine yayacaklarýný vurgulayan Kýlýç, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Ramazan Ayý, bugün kýlýnacak ilk teravih namazý ve gece kalkacaðýmýz ilk sahurla baþlayacak. Çorum Müftülüðü olarak Ramazan Ayý nedeniyle tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Rahmet, bereket, oruç ve Kur an ayý Ramazan ýn dolu dolu geçmesi için bir dizi program hazýrladýk. Ramazan Ayý nda görev alanlarýmýzýn baþýnda camiler geliyor. Ramazan da cami denilince de akla teravih ve sohbetler geliyor. Mübarek Ramazan Ayý öncesinde camilerimizin onarým ve temizliklerini tamamladýk. Din görevlilerimizle gerçekleþtirdiðimiz toplantýlarla da hazýrlýk çalýþmalarýný tamamladýk. HAZIRLIKLAR TAMAM Bütün camilerimizde genel bir temizlik yapýlarak ibadethanelerimiz Ramazan Ayý'na hazýrlandý. Camilerimizdeki aydýnlatma ve ses sistemleri ile klimalar gözden geçirilerek eksiklikler giderildi. Her sene olduðu gibi bu sene de Müftülüðümüz tarafýndan hazýrlanan ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi nce bastýrýlan imsakiyeler görevlilerimize ve halkýmýza daðýtýldý. Görevlisi olmayan ve tek görevlisi bulunan camilerimizde görevin aksamamasý için geçici görevlendirmeler yapýldý. Bütün camilerimizde teravih namazý yatsý ezaný ile birlikte normal vaktinde kýlýnacak, ilave süre eklenmeyecek. Merkez camilerimizle minaresi bulunan bütün belde ve köy camilerimizin þerefelerindeki kandiller akþam ezaný ile sabah ezaný (imsak vakti) arasýnda yakýlacak. Ayrýca Abdibey Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii, Çimento Camii, Küçük Sanayi Sitesi Camii, Çatalhavuz Özrahman Camii, Akþemsettin Camii ve Düvenci Beldesi Camii'ndeki mahyalar da belirtilen vakitler arasý ýþýklandýrýlacak. Ýftar ve sahur vakitleri, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn hazýrladýðý takvimdeki zaman dikkate alýnarak yapýlacak. CAMÝLERDE VAAZ PROGRAMLARI Ramazan ayý boyunca Ulu Cami'de öðle ve teravih namazý öncesinde vaaz ve irþat programýmýz uygulanacak. Ayrýca muhtelif camilerde vaaz ve irþat kurulu üyeleri tarafýndan, diðer camilerde ise Baþkanlýðýmýz ve Müftülüðümüzce düzenlenen hizmetiçi eðitim kurslarýna katýlan ve bu kurslarda baþarýlý olan cami görevlileri tarafýndan kerdi camilerinde vaazlar verilecek. ÝÞARET DÝLÝYLE VAAZ SÜRECEK Çorum'da ilk defa 2012 yýlý Berat Gecesi'nde Ulu Camii'de uygulamaya baþlanýlan vaazlarýn iþitme engelli vatandaþlarýmýza iþaret yoluyla anlatýmý Cuma vaazlarý ile Ramazan Ayý boyunca yatsý namazýndan önce yapýlan vaazlarda da devam edecek. MUKABELE PROGRAMLARI Ramazan Ayý boyunca bütün camilerimizde sabah mukabelesi, öðle ve ikindi vakitlerinde de muhtelif camilerimizde mukabele programý cami görevlilerimizce, Hýdýrlýk Kur'an Kursumuzda eðitim gören hafýzlarýmýz ile Ýmam-Hatip Lisesi'nde okuyan hafýz öðrencilerimiz ve dýþarýdan hafýzlýðýný bitirmiþ öðrencilerimiz tarafýndan uygulanacak. ALTI CAMÝDE HATÝMLE TERAVÝH Bu yýl Ramazan Ayý'nda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsahalife, Azapahmet, Garantievler ve Köroðlu dahil 6 camimizde hatimle teravih namazý kýlýnacak. ÝTÝKAF ÝÇÝN ÝZÝN BAÞVURUSU Çorum merkez ve köylerde, Ramazan Ayýnýn son 10 günü itikafa girmek isteyenler dilekçeyle müracaat edip mülki amirden onay alabilecek. SAKAL-I ÞERÝF ZÝYARETÝ Ulucamii, Hamit Camii, Baltalý ve Kubbeli Camileri nde Kadir Gecesi nde, Abdibey ve Hýdýrlýk Camii'nde Arefe günü Sakal-ý Þerif ziyarete açýlacak. KADÝR GECESÝ NDE BU CAMÝLER AÇIK Kadir Gecesi nde Ulu Camii, Kerebigazi, Huzurevi, Hz. Ali, Ýlim Yayma, Fatih Sultan Mehmet, Binevler, Ceritoðlu, Dumlupýnar, Bedir, Hýdýrlýk, Selimiye, Veysel Karani, Buhara, Emre, Devlet Hastanesi, Köy Hizmetleri, Esnafevleri, Pelit, Tevhit, Mimar Sinan, Velipaþa ve Yörükevler camileri sabaha kadar açýk bulundurulacak. Belde ve köylerimizde ise ihtiyaç halinde camiler sabaha kadar açýk olacak. NAMAZGÂH TA TERAVÝH Ulukavak Mahallesi Akpýnar Caddesi üzerinde bulunan Namazgâh ta Çorum Belediyesi tarafýndan yapýlan düzenlemelerin ardýndan bu yýl da teravih namazlarý kýlýnmaya devam edecek. Çorum Müftülüðü olarak Ramazan Ayý nda bu anlamlý geleneði sürdürmek için gerekli hazýrlýklarý yaptýk. Açýkhavada yatsý ve teravih namazý kýlmak isteyenler Namazgah a gidebilirler. CAMÝ ve KURAN KURSLARI NDA ÝFTAR Çorum da bulunan ve müþtemilatý müsait olan cami ve Kur'an kurslarýnýn bahçelerinde Ýmam-Hatip, Müezzin-Kayyým ve Kur'an Kursu öðreticilerimiz tarafýndan öðrencilerin ve hayýrseverlerin katýlýmlarýyla iftar programlarý düzenlenecek. Vakit Ýyilik Vakti, Bu Ramazan ve Her Zaman sloganýyla düzenlenecek iftarlarda, ihtiyaç sahiplerinin de katýlýmýyla dayanýþma ve kaynaþma duygularýný yaþatmayý planlýyoruz. KURAN ZÝYAFETÝ 20 TEMMUZ DA Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Kuran-ý Kerimi Güzel Okuma Yarýþmasý Türkiye Finali 20 Temmuz 2014 Pazar günü saat da Çorum Ulucamii de gerçekleþecek. Türkiye nin 10 bölgesini temsilen din görevlilerinin katýlacaðý yarýþmada Kuran-ý Kerim ziyafeti sunulacak. Buradan birinci çýkacak isim ise ülkemizi Suudi Arabistan da düzenlenecek Dünya Yarýþmasý nda temsil edecek. BAYANLAR DA BAYRAM NAMAZI KILABÝ- LECEK Abdibey, Kubbeli, Velipaþa, Sancaktar, Azapahmet, Beytepe, Kerebigazi, Zikrullah ve Köy Hizmetleri camilerinde bayanlarýn namaz kýlmalarý için gerekli düzenlemeler yapýldý. Ýsteyen Çorumlu hanýmlar bu camilerde Ramazan Bayramý namazlarýný kýlabilecekler. DÝNÝ SORULAR ÝÇÝN DANIÞMA HATTI Alo 190 Dini Danýþma Çaðrý Hattý ile Ramazan Ayý boyunca halkýmýzdan gelebilecek dini sorularýn uzmanlarý tarafýndan cevaplandýrýlmasý için gerekli tedbirler alýndý. Çorum halkýnýn Ramazan Ayý'ný tebrik ediyor, ilahi rahmet ve bereketin saðanak gibi yaðdýðý bu ayýn milletimiz, Ýslam dünyasý ve tüm insanlýk için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ediyorum. Tahir Kýlýç Cemiyet ten Dost Haber e hayýrlý olsun RECEP MEBET Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Dost Haber Gazetesi ni ziyaret etti. Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Dost Haber Gazetesi ni ziyaret etti. Dost Haber Gazetesi nin yeni Ýmtiyaz Sahibi Volkan Sakallý nýn evsahipli- geçmiþe sahip Dost Haber Gazetesi nin, genç ve idealist arkadaþlarýmýzýn girmesi bizleri mutlu ediyor. Köklü bir ðindeki ziyarete Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket arkadaþlarýmýzýn gayretleriyle daha da büyüyeceðine Erzen, Baþkan Yardýmcýlarý Sadýk Örgel ve Bülent Özkaleli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer, Na- Cemiyet yönetiminin ziyaretinden duyduðu mem- inanýyorum diye konuþtu. ci Aygün ve Servet Seyfettin Mete de katýldý. nuniyeti dile getiren Volkan Sakallý ise þunlarý söyledi: Çorum Gazeteciler Cemiyeti eski baþkaný ve Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolya- aðabeylerim var. Yakýn arkadaþlarým bu sektörde iþ ya- Basýn ve matbaa sektöründe çok saygý duyduðun par ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Þevket Erzen, Dost Haber in yeni imtiyaz sahibi Volkan Sakallý yý Matbaa kokusu alan bir kiþi bu sektörden kopamaz dipýyorlar. Onlarýn yanýna gidip çok sabahladýðým oldu. kutlayarak basýn-yayýn hayatýnda baþarýlar diledi. yorlardý. Gerçekten çok haklýlarmýþ. Uzun zamandýr gazetecilik mesleðine merakým vardý. Kýsmet bugüneymiþ. Medya camiasýna genç ve gazeteciliði seven bir iþadamýnýn katýlmasýndan duyduðu memnuniyeti belirten Cemiyet Baþkaný Erzen, basýn sektörünün her zaman meden, ayný ilkeler doðrultusunda yayýn hayatýný sürdü- Dost Haber Gazetesi yayýn çizgisinden taviz ver- birlik ve beraberlik içerisinde olmasý gerektiðini vurguladýda olan deðerli okurlarýmýza ve Çorumlu hemþerilerimirecek. 20 yýldýr bizleri destekleyen, her zaman yanýmýz- "Gazeteciler Cemiyeti olarak Çorum'da bunu baþardýðýmýza inanýyoruz" diyen Erzen, Bu sektöre yeni ze ne kadar teþekkür etsek az. Bu sektörde büyümeye kararlýyýz. ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Ramazan Ayý nýn temasý olarak Vakit Ýyilik Vakti sloganýyla hayýrseverlik konusunu belirlendi. Vakit, iyilik vakti RECEP MEBET Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu yýl Ramazan Ayý nýn temasý olarak Vakit Ýyilik Vakti sloganýyla hayýrseverlik konusunu belirledi. Çorum Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenleyecekleri Ramazan Ayý faaliyetlerinde bu konuyu ele alacaklarýný açýkladý. Gerçekleþtirecekleri etkinliklerde iyilik yapmanýn önemine dikkat çekeceklerini belirten Tahir Kýlýç, toplumda konuyla ilgili farkýndalýk oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Ramazan Ayý nýn manevi iklimini fýrsat bilerek bu konuyu toplumun gündemine taþýyacaklarýný anlatan Kýlýç, Ýyilik kavramý üzerinden zengin ile fakir arasýndaki dayanýþmayý artýrmayý amaçlýyoruz dedi. ÝFTAR SOFRALARI, ÝSRAF SOFRASI OLMA- SIN Müftü Vekili Tahir Kýlýç, Ýftar sofralarý, israf sofralarýna dönüþmesin uyarýsýnda bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez in de Ramazan Ayý mesajýnda dikkat çektiði bazý hususlarda açýklamalarda bulunan Tahir Kýlýç, Biz Ramazan ý deðil, Ramazan bizi deðiþtirmeli dedi. Ramazan Ayý nýn Kuran ve sünnet ýþýðýnda oluþmuþ yapýsýnýn korunmasý gerektiðine iþaret eden Kýlýç, sözlerini þöyle sürdürdü: Ramazan coþkusu, bir eðlence, þatafat ve gösteriye dönüþmemeli. Ýþverenler, çalýþanlarý ile birlikte iftar etmeli. Zira bu mübarek ay insanlarý kaynaþtýrýr. Unutulmamalý ki din, birlik ve beraberliðin çimentosudur. Oruç, siyaset, fikir, gelir ve mezhepsel farklýlýklarý ortadan kaldýran bir ibadettir. Ýslâm kültürüyle yoðrulan bir toplumuz. Orucun özünde böyle þatafatlý iftar sofralarý yok. Üstelik yaný baþýmýzda insanlar açlýktan ölürken nimetleri israf ederek çöpe dökmek Allah korusun hepimizi felakete götürür. Bu yüzden baþta ekmek olmak üzere israfýn tüm çeþitlerinden uzak durmalýyýz. FÝTRE MÝKTARI 11.5 TL Ramazan Ayý nda yardýmlaþma ahlaký ile muhtaçlarý arayýp bulmalýyýz. Zenginin malýnda fakirin alacaðý vardýr. Bu da zekat ve fitre gibi nakdi yardýmlardýr. Eðer imkan sahibi kimseler fitre ve zekatlarýný vermezlerse kýyamet gününde fakirler haklarýný onlardan isteyecektir. Fitre miktarý bu yýl için 11.5 TL olarak belirlendi. Zekat için nisap miktarý ise gram altýn veya gram gümüþ. Fitre ve zekatlar doðrudan nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine verilmeli. Belirtilen sadaka-i Fýtýr da verilecek meblað konusunda bir üst sýnýrýn olmadýðý, ideal olanýn, herkesin hayat standartlarýna göre asgari günlük gýda harcamalarýna denk düþecek bir meblaðýn verilmesi, söz konusu meblaðýn, gýda gibi ayni olarak veya para þeklinde nakdi olarak ödenebilir. Müftü Aþýk tan veda Yeni Müftü bugün geliyor RECEP MEBET Çorum Müftülüðü ne atanan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Hizmetleri Müþaviri Dr. Ahmet Akýn ýn bugün görevine baþlayacaðý öðrenildi. Görevini Müftü Vekili Tahir Türkiye Diyanet Vakfý olarak fitre ve zekatlarý ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmada aracýlýk hizmeti de veriyoruz. Dileyenler FÝTRE yazýp 5601 e kýsa mesaj göndererek bir fitre baðýþlayabilirler. Bu uygulama kontörlü hatlar haricinde kullanýlabilir. Ayrýca zekâtlarýnýzý adresinden online olarak veya Devlet bankalarýnýn tüm þubelerinden Türkiye Diyanet Vakfý na ait kurumsal hesaplara gönderebilirsiniz. ORUÇ TUTANLARA SAYGI BEKLÝYORUZ Ramazan Ayý'nda yapýlan ibadetlerin faziletine dikkat çeken Müftü Vekili Tahir Kýlýç, tüm Çorum halkýna seslenerek bu ayýn oruçlu geçirilmesini tavsiye etti. "Günler uzun, ben oruç tutamam" düþüncesine kapýlanlara seslenen Tahir Kýlýç, Allah'ýn oruç tutanlara sabýr verdiðini kaydetti. Oruç tutanlara saygý gösterilmesi gerektiðini hatýrlatan Kýlýç, "Oruç tutmayanlar, oruçlularýn önünde açýktan yiyip içmemeli. Kimsenin sokakta içmesine karýþamayýz ama müslüman bir ülkede oruç tutanlara karþý saygý göstermek de bir nezaket gereðidir" diye konuþtu. Kýlýç, Ramazan Ayý ndaki ibadetlerle ilgili spekülatif açýklamalara da itibar edilmemesini istedi. OSMANLI GELENEÐÝ DEVAM Çorum'da geçtiðimiz yýllarda uygulanmaya baþlanan ve büyük beðeni toplayan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' uygulamasý bu yýl da devam edecek. Osmanlý Devleti zamanýnda uygulanan geleneði Çorum'da yaþatma konusunda kararlý olduklarýný belirten Tahir Kýlýç, "Ramazan heyecaný ve mutluluðunu zirveye taþýmayý amaçlýyoruz" dedi. Bu yýl Ramazan Ayý nda 4 camide uygulanacak olan 'Enderun Usulü Teravih' ve 'Cumhur Müezzinliði' ile ilgili açýklamalarýný sürdüren Kýlýç, þunlarý söyledi: Çorum da bu yýl sýrasýyla 4 camimizde Enderun Teravih Namazý ile Cumhur Müezzinliði uygulamasý yapýlacak. 23 Haziran 2015 Salý akþamý Huzur Camii nde baþlayacak uygulama 30 Haziran da Ulucamii, 7 Temmuz da Akþemseddin Camii, 14 Temmuz da ise Veysel Karani Camii nde gerçekleþecek. ÝYÝLÝK ÝFTARI 3 TEMMUZ DA Çorum Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý iþbirliðinde düzenlenen 'Ýyilik Sofrasý' adlý iftar programý, 3 Temmuz 2015 Cuma günü saat 20.23'de gerçekleþecek. Programla ilgili açýklama yapan Müftü Vekili Tahir Kýlýç, düzenlenecek iftara þehit ve gazi yakýnlarý ile engellilerin katýlacaðýný söyledi. Hasan Çakmak yönetimindeki Türk Tasavvuf Musýkisi konseri ve Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Ramazan Ayý mesajý ve Türkiye Diyanet Vakfý tanýtým filmi gösteriminin yer alacaðýný anlatan Kýlýç, geleneksel hale gelen iftara mülki idare amirlerinin de davet edileceðini sözlerine ekledi. Müftü Mehmet Aþýk için dün uðurlama programý düzenlendi. RECEP MEBET Denizli Müftülüðü görevine atanan Mehmet Aþýk için dün uðurlama programý düzenlendi. Çorum Müftülüðü nde düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç, Ahmet Süzen ve Abdullah Pamuklu, Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Temsilcisi Mustafa Ersoy, Müftülük çalýþanlarý ile çok sayýda din görevlisi katýldý. Veda için gelen misafirlerini makamýnda kabul eden Müftü Aþýk, personeliyle vedalaþtýktan sonra uðurlamada hazýr bulunanlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Katýlýmcýlara hitaben yaptýðý veda konuþmasýnda duygu ve düþüncelerini paylaþan Aþýk, 4,5 yýldýr görev yaptýðý Çorum dan güzel hatýralarla ve kalýcý dostluklarla ayrýldýðýný söyledi. Din hizmetlerini Çorum merkez ve ilçelerin yaný sýra en ücra köylere kadar götürdüklerini anlatan Aþýk, ekip halinde yürüttükleri gayretli çalýþmalarýn tüm kesimlerin teveccühünü kazandýðýný kaydetti. Mevcut imkanlarý zorlayýp mesai mefhumu gözetmeksizin çalýþtýklarýný belirten Müftü Aþýk, Devlet memuru deðil, din gönüllüsü olarak hareket ettik dedi. Din görevlilerinin Peygamber varisi olduðu bilinciyle ve iyi niyetle çalýþtýklarýný dile getiren Aþýk, din hizmetlerine yeni bir bakýþ açýsý getirdiklerini vurguladý. Nöbet deðiþiminin ardýndan hizmetlerini Denizli de sürdüreceðini ifade eden Müftü Aþýk, din hizmetlerinin Çorum halkýna duyurulmasý ve anlatýlmasý hususunda verdikleri destek nedeniyle yerel basýn kuruluþlarýna teþekkür etti. Yerel basýn mensuplarýný, fahri din görevlileri olarak gördüðünü ifade eden Aþýk, Cami ve Kuran Kurslarýmýz ýn yapýmý ve yenilenmelerine destek veren hayýrsever Çorum halkýna, din hizmetlerine katkýsýný esirgemeyen Türkiye Diyanet Vakfý ve Çorum Belediyesi ne, faaliyetlerimizin en büyük destekçisi olan mülki idare amirlerimize de þükranlarýmýzý sunuyorum diye konuþtu. Uðurlamada hazýr bulunanlardan helallik dileyen Aþýk, eþi Hamiyet Aþýk la birlikte þahsi otomobiline binerek yeni görev yeri Denizli ye doðru yola çýktý. Kýlýç tan devralacaðý öðrenilen Dr. Ahmet Akýn ýn resmi iþlemlerin ardýndan izne ayrýlmasý bekleniyor. Müftü Akýn ýn Yaz Kuran Kurslarý eðitim-öðretim sezonuyla birlikte Çorum kamuoyunun karþýsýna çýkacaðý tahmin ediliyor. Dr. Ahmet Akýn

10 10 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Kargý HEM den yýlsonu sergisi Kargý Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan kurslarýn çalýþmalarý sergilendi. Sergi Hacýhamza Þehit Hasan Bahçevan Ýlkokulu-Ortaokulu'nda açýldý. Kargý Halk Eðitim Merkezi tarafýndan açýlan kurslarýn çalýþmalarý sergilendi. Hacýhamza köyünde açýlan Geleneksel El Nakýþlarý Kursu ve Tel Kýrma Kursu nun yýl sonu sergisi Hacýhamza Þehit Hasan Bahçevan Ýlkokulu-Ortaokulu'nda yapýldý. Dekoratif Ev Aksesuarlarý Kursu, Turistik ve Hediyelik Eþya Yapýmý Kursu ve Kargý Atatürk Ýlkokulu nda ilkokul öðrencilerine yönelik 15 öðrencinin katýldýðý Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamýnda Yaðlý Boya Çalýþmalarý Kursu nun sene sonu sergisi ise Kargý Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü'nün yeni binasýnda yapýldý. Sergiler, katýlýmcýlardan büyük ilgi gördü. Serginin açýlýþýný Kargý Hakimesi Yasemin Bakman, Kargý Mili Eðitim Müdürü Metin Küçükaydýn ve Kargý Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mücahit Açýkbaþ Yaptý. (Kargý-Havadis) DES ten eðitim yýlý deðerlendirmesi Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Çorum Ýl Teþkilatlanma ve Eðitim Sekreteri Ülkü Erdoðan, eðitim-öðretim yýlýný deðerlendirdi. Bazý olumlu adýmlar atýlmasýna raðmen eðitimin temel sorunlarýnda sýkýntýlarýn bir türlü aþýlamadýðýný kaydeden Ülkü Erdoðan, yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Öðretmen açýðýnýn kapatýlmasý, yabancý dil eðitimi, tayin, terfi ve atamalarda yaþanan aksaklýklarýn giderilmesi, yargý kararlarýnýn uygulanmasý, kamuda en düþük düzeyde seyreden eðitim çalýþanlarýnýn maaþlarýnýn yükseltilmesi, okullarýn çevre ve altyapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý, okullarýn güvenliðinin saðlanmasý gibi ivedi konularda atýlacak adýmlarýn eðitim bileþenlerinin moral ve motivasyonlarýný yükseltecektir. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim sisteminin sorunlarýný daha seri ve saðlýklý bir þekilde çözüme kavuþturmasý için eskimiþ anlayýþlardan ve statükocu bürokratlardan kurtulmasý gerekmektedir. Mevcut sorunlarýn tespiti dâhil çözüme dönük eylem planlarýnýn geç ve güç bir þekilde ilerlediðini görüyoruz. MEB'in teþkilat yapýsýný ve yürütme mevzuatlarýný ivedilikle deðiþtirmesini gerektiðini aksi takdirde örgüt yapýsý deðiþmeden MEB'in iþ yapmasýnýn, yaptýðý iþten olumlu sonuçlar almasýnýn imkânsýz olduðunu hatýrlatýyoruz. Hantallýktan, kýrtasiyeden ve bürokrasiden, eskimiþ, niteliksiz, erkek egemen yönetim kadrolarýndan ve siyasi nüfuz esaslý belirlenen taþra yöneticilerinden kurtulmanýn yolu örgütün yapýsýný deðiþtirmekten ve küçültülerek etkinleþtirilmesinden geçmektedir. Yeni þeyler yeni yüzlerle ve ekip ruhuyla hareket eden bir kadroyla yapýlabilir. Enderun, Köy Enstitüsü ve öðretmen okullarý gibi köklü ve derin bir eðitim geleneðine sahip olan Türkiye'nin özgün bir eðitim politikasý ve bir yol haritasý hazýrlamasý gerekmektedir. Türkiye'de Eðitim Fakülteleri'nin nitelikli, birikimli ve donanýmlý öðretmenler yetiþtirmek için eðitim politikalarýnda stratejik bir vizyonla deðiþime gitmesine ihtiyaç bulunmaktadýr. SHEM kursiyerlerine sergi öncesinde sertifikalarý verildi. Ülkü Erdoðan Çaðdaþ, bilimsel ve verimli bir eðitim sistemi için eðitim çalýþanlarýna insan onuruna yakýþan bir gelir ve mesleki, özlük haklar verilmelidir. Cüzdanýyla idealleri arasýnda sýkýþan, bocalayan bir öðretmenden yüksek bir performans beklemek hayalcilik olur. Eðitimin ekonomik yükü altýnda ezilen velilerimiz, çeþitli sosyal politikalarla okullarýn ve eðitimin aktif, ilgili bileþenleri haline getirilmelidir. Öðrencilerimizi sýnava endeksli eðitim sistemimizin neden olduðu bunalýmdan, onursuz bir yarýþtan gençlerimizi kurtarmalý, eðitim yaþamý boyunca çocuklarýmýzýn çocukluklarýný, gençlerimizin gençliklerini yaþayabilmelerini saðlamalýyýz. Eðitime ayrýlan bütçe yükseltilmeli, eðitim kalitesi bölgelere, illere ve semtlere göre büyük farklýlýklar göstermemelidir. Karne dönemlerinde dayak, evden kaçma, intihar gibi birçok acý olay yaþana gelmektedir. Milli Eðitimin klasik deðerlendirme yöntemleri yerine daha saðlýklý, çaðdaþ ve nesnel deðerlendirme sistemleri oluþturmasý gerekir. Kýrýk karne yalnýzca öðrencinin deðil ayný zamanda da anne-babanýndýr. Anne babalar kýrýk karne getiren çocuklarýyla üzüntüsünü paylaþmalýdýr. Her çocuk farklý becerilere sahip bir bireydir. Bir baþkasýyla asla kýyaslanmamalýdýr. Baþarýsýzlýðýnýn nedenini birlikte konuþulmalý, yapýlabilecekler belirlenmeli, eksik olduðu konular tespit edilerek, bunlarýn nasýl gidereceðine birlikte karar verilmelidir. Gelecek dönem için baþarýsýz olduðu derslerle ilgili neler yapýlabileceði planlanmalýdýr. Eðitim, ülkemizin topyekûn kalkýnmasýnýn itici gücü ve ön þartýdýr. Yýllardýr üzülerek þahit oluyoruz ki eðitim sistemimiz yaz-boz tahtasý olmaktan kurtulamýyor. Bütçeden eðitime ayrýlan pay iki katýna çýkartýlmadýðý, öðretmen ve derslik açýðý kapatýlmadýðý, devlet okullarýnda eðitim tamamen parasýz hale getirilmediði ve eðitim çalýþanlarýnýn ücretleri iyileþtirilmediði müddetçe sorunlar devam edecektir." Yýldýrým çiftine veda gecesi Cumhuriyet Savcýsý Alptekin Yýldýrým ve eþi Hakime Seyda Kibar Yýldýrým için veda gecesi düzenlendi. Kargý da görev yapan Cumhuriyet Savcýsý Alptekin Yýldýrým ve eþi Hakime Seyda Kibar Yýldýrým için veda gecesi düzenlendi. Ali Yüksel Kavuþtu Parký nda düzenlenen geceye, Hakime Yasemin Bakman, Cumhuriyet Savcýsý Engin Kapsal ve eþi, Baro Temsilcisi Av. Gülhan Demiral ve eþi, kurum müdürleri ve davetliler katýldý. Görevlerine Bursa nýn Ýnegöl ilçesinde devam edecek olan Savcý Yýldýrm ve eþi konuþmalarýnda; Kargý ilçesini ve insanlarýný çok sevdik, inþallah devamlý ziyaretlerine geleceðiz. dediler. Cumhuriyet Savcýsý Engin Kapsal tarafýndan, Cumhuriyet Savcýsý Alptekin Yýldýrým a, Hakime Yasemin Bakman tarafýndan ise Hakime Seyda Kibar Yýldýrým a plaket verildi. Neþeli sohbetlerle geçen gecenin sonunda ise dilek balonlarý göklere uçurularak, gecenin anýsýna hatýra fotoðraflarý çektirildi. (Kargý-Havadis) Eczacý Odasý ndan hayýrlý olsun ziyareti Neþeli sohbetlerle geçen gecenin sonunda dilek balonlarý göklere uçuruldu. Etkinlik Ali Yüksel Kavuþtu Parký nda düzenlendi. Kargý da görev yapan Cumhuriyet Savcýsý Alptekin Yýldýrým ve eþi Hakime Seyda Kibar Yýldýrým a teþekkür plaketi verildi. Çorum Eczacý Odasý Yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý Genel Sekreteri Ecz. Sönmez Çalýþkan, Sayman Ecz. Ýsmail Çaðlý, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Gökhan Ünaldý ve Ecz. Funda Çetintürk Kartal ýn katýldýðý ziyarette Çorum Emniyet Müdürlüðü ne atanan Murat Kolcu ya çalýþmalarýnda baþarýlar dilendi. Kolcu, nazik ziyaretleri için Eczacý Odasý yö- Çorum Eczacý Odasý Yönetimi, Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þa bân : 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:04 Haziran 1431 Hýzýr: HAZÝRAN HATIRLATMA:YENÝ HÝLÂL Ramazan ayýnýn hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile de ilk defa Büyük Okyonusun ortasýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI YARIN RAMAZAN-I ÞERÎF BAÞLIYOR - Hazret-i Osman'ýn þehâdeti (656) - Dünya Çölleþmeye Karþý Mücâdele Günü Çocuklar yaz aylarýnda ne kadar su içmeli? OMÜ Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Özenoðlu:Özellikle 5 yaþýndan büyük çocuklarýn günde ortalama 8 ila 12 bardak su tüketmesi önemlidir. Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Aliye Özenoðlu, sýcak yaz günlerinde çocuklarýn yeterli sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Özenoðlu, yaptýðý açýklamada, yaz mevsimiyle artan sýcaklýklarýn birtakým saðlýk sorunlarýný da beraberinde getirdiðini anlattý. Ebeveynlerin çocuklarýnýn saðlýklý ve dengeli beslenmesine her zamankinden daha fazla özen göstermesi gerektiðini dile getiren Özenoðlu, sýcaklýk ve nem artýþýna baðlý olarak vücut ýsýsýnýn yükseldiðine ve metabolizmanýn bu yeni duruma uyum saðlamaya çalýþtýðýna dikkati çekti. Özenoðlu, sýcaklýklarýn etkisiyle artan terle, su ve mineral kaybýnýn da sýk görüldüðünü anlatarak, yaz aylarýndaki hava sýcaklýklarýndan özellikle bebek ve çocuklarýn daha çok etkilendiðini vurguladý. Sýcak havalarda besinlerin bozulma riskinin arttýðýný ve besin kaynaklý zehirlenmelerin daha sýk görüldüðüne iþaret eden Özenoðlu, yaz aylarýnda sýklýkla görülen saðlýk problemlerinin azaltýlmasýnda saðlýklý beslenme ve toplumun bilinçlendirilmesinin önemli olduðunu kaydetti. - "8 ila 12 bardak su tüketilmeli" Özenoðlu, yaþamýn her döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin saðlýðýn korunmasý için esas olduðunu vurgulayarak, "Sýcak yaz günlerinde çocuklarýn yeterli sývý ihtiyacýnýn karþýlanmasýna dikkat edilmelidir. Özellikle 5 yaþýndan büyük çocuklarýn günde ortalama 8 ila 12 bardak su tüketmesi önemlidir. Sürekli hareket halinde olan çocuklarda terleme ile artan sývý ve mineral kaybýnýn giderilmesi açýsýndan sývý alýmý gereklidir" ifadesini kullandý. Yaz aylarýnda vücut direncini artýrmak, vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alýnmasýný saðlamak için sebze ve meyve çeþitlerinden yararlanýlmasý gerektiðini ifade eden Özenoðlu, günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesinin saðlýklý yaþam için gerekli olduðunu anlattý. - "Yaz ishallerinin en sýk görülen nedeni, kirli sulardýr" Özenoðlu, çocuklarýn yaz aylarýnda enfeksiyonlara ve ishallere daha sýk ve kolay yakalandýklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Çocuklarda uzun süren ishaller, vücuttan aþýrý su ve kilo kaybýna, yetersiz beslenmeye ve daha ciddi saðlýk problemlerine neden olabilir. Yaz ishallerinin en sýk görülen nedeni kirli sulardýr. Enerjisi yüksek hamur tatlýlarý yerine sütlü tatlýlar, meyve tatlýlarý, dondurma gibi tatlýlar tercih edilmelidir. Ayrýca besin zehirlenmeleri, halk saðlýðýný yakýndan ilgilendiren ve özellikle yaz aylarýnda artan hastalýklardan biridir. Çoðunlukla hafif seyirli ve kýsa süreli hastalýklar olmalarýna karþýn, zehirlenmeye yol açan besinler ve kiþiyle ilgili bazý faktörler hastalýðýn zaman zaman daha aðýr seyretmesine hatta ölümcül olmasýna yol açabilmektedir." Özenoðlu, yaz aylarýnda dýþarýda ve açýkta satýlan yiyeceklerin tüketiminden kaçýnýlmasý gerektiðine vurgu yaparak, çabuk bozulan et, yumurta, süt, balýk gibi besinlerin açýkta bekletilmemesi gerektiðini sözlerine ekledi.(aa) Selamün aleyküm, Benim adým Þaban, Perþembe kardeþim Ramazan sizi ziyarete geliyor... diye bir mesaj geldi. Buraya kadar okuyunca eyvah, Perþembeye misafir geliyor ama ben evde olmayacaðým, il dýþýnda hatta yurt dýþýnda olacaðým dedim. Mesajýn devamýný...yanýnda hanýmý bereket, iki çocuðu Sahur ve Ýftar ile birlikte.. Ayrýca üç de torunlarý Rahmet, Maðfiret ve Cennet de beraberinde.. 30 gün boyunca sizlerle birlikte olacaklar ve sonra Meleklerle beraber geri dönecekler. Ricam: Kardeþimi iyi aðýrlayýn.. þeklinde okuyunca durum anlaþýldý. Evet, biz kullar beþerlik yönümüz aðýr bastýðý için çoðu kez Ramazan ý aç kalma zamaný olarak görüyor ve savsaklama peþinde olabiliyoruz. Kemiyete takýlýyor keyfiyetten bihaberiz. Hele misafir Ramazan ýn yaz aylarýna gelmesi ev sahiplerini kara kara düþündürüyor. Yukarda bir nebze ifade ettiðimiz gibi nasip olursa bu sene(2015) Ramazan ý Kutsal topraklarda geçireceðiz. En son 2008 yýlýnda Hacc a gitmiþtik. O ne heyecandý, o ne telaþtý Ya Rabbi! Son yýllarda Ramazan umreleri de kalabalýk olmaya baþladý ve vize sýkýntýsý çekiliyor. Yakýn gelecekte Hac gibi kuraya kalacak gibi gözüküyor.. Uzun zamandýr Ramazan umresi akýlýmýzda idi çok þükür gerçekleþecek. Vize sýkýntýsý bu sene seçim zamanýna denk gelmesiyle had safhaya ulaþtý. Ýfade edildiðine göre Umre için baþvuru yapanlarýn ancak üçte biri gidebilmiþ/gidebilecekmiþ. Ey hýrslý adam, / Bir vadi altýnýn olsa, iki vadi olsun istersin / Ahirde gözünü toprak doyurur ancak, bilesin. Dedim: Ne de çok seviyorsun torunlarý / Dedi: Nasýl sevmeyeyim, onlar kuzumun kuzularý Hop, bu tavýr neyin nesi? / Sanma ki yok kimi kimsesi, / Bir ense çekerim geberesi / Adam ol istersen en iyisi. Haziran ayý yarý oldu hala sýcaklar gelmedi / Memlekette mevsimler bile deðiþti, aklým ermedi. Gecenin karanlýðýnda çýkma ýssýz sokaklara / Allah muhafaza baþýna gelir de bin türlü bela / Yardým için kimse dönüp bakmaz bile sana / Sonra ömür boyu yaþarsýn çözümsüz ýstýrabýnla / Anla yavrum anla, memleket dolu bu tür adamlarla. Biri doðumhaneye alýnýyor, diðeri gasilhaneye / Bu dengeyi kuran Rabbim, kadiri mutlaktýr her þeye. Kalanlara selam olsun EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ H. Mustafa AKTAÞ Not defterimden 18 Dediler: Merhum ikramý pek severdi / Lütfen buyurun helvasýný çokça yiyin / Akabinde ruhuna bir Fatiha okuyup / Bir de caný gönülden amin deyin. Ceketim temiz olsun, sakýn toz konmasýn / Ceplerini iyi kontrol edin, Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü aman para bulunmasýn / Sivil Savunma Uzmaný Ölünce, üþümesin diye tabutumun üstüne örtülecek / Sakýn ha unutulmasýn Sakýn ha unutulmasýn Ey merhum kardeþim, / Cenaze namazýnda senin için, / 'Merhumu nasýl bilirdiniz?' diye sordu imam / Allah þahit ki, 'iyi biliriz dedik' buna inan. Özgürce oyumuzu kullandýk / Demokrasi güzel bir nimet / Ya seçme seçilme hakký olmazsa / Allah korusun, felaket mi felaket. Bahar geldi güller açtý / Hala gönül bahtým karanlýk / Ne zaman bitecek Allah'ým / Bu uzun ayrýlýk? Hayýrlýsý ne ise o olsun. ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Kutsal topraklara gidenlerden tek istenecek dua iken gidenin arkada kalanlardan istediði de duadan baþkasý deðildir. Nasýl dua edeceðiz? Mevla bizden Kabe-i Muazzama da ya da Ravza-ý Mutahhara da dua isteyen bir cümle kardeþlerimizin gönüllerindeki muradlarýný hasýl eyle diyeceðiz. AMÝN. DUA EDÝLEN YER ÇOK ÇOK ÖNEMLÝ AMA DUA EDEN AÐIZ DA ÖNEMLÝ. Mevla öyle bir aðýz nasip etsin. Yunus Emre nin o meþhur dörtlüklerinden birkaç tanesiyle okuyucularýmýza veda edelim, onlardan helalýk dileyelim: Bu dünyadan gider olduk Kalanlara selam olsun Bizim için hayýr dua Kýlanlara selam olsun Ecel büke belimizi Söyletmeye dilimizi Hasta iken halimizi Soranlara selam olsun Sizler bu satýrlarý okurken biz o kutsal yerlerde olacaðýz inþallah. Akraba, arkadaþ, dost, tanýyan bilcümle kardeþlerimize; Selam olsun, haklarýný helal etsinler. Mevla yar ve yardýmcýmýz olsun. Adam alýþmýþ selamý-kelamý hep senden bekler / Mübarek adam, bir de sen önce davran da alýþkanlýðýný bozuver. Dedi: Bunca derdi gamý Mevla'm bana mý verdi? / Dedim: Biliyorsun herkesin vardýr bir derdi / Kimi dýþarý sýzar kimi de durmadan içeri. Falan öldü duydun mu? Dün mevlidi vardý / Yok caným sende, onun daha çok hayali vardý. Bazý insanlar öksürse anýnda alýr bin beðeni / Bazý insanlar ölse mezarýna olmaz on geleni / Bilen varsa söylesin, nedir bunun sebebi? Dedi: Demek gidiyorsun artýk, haydi yolun açýk ola / Zor gelmeyecekse eðer, son bir kez gülümse ki aklýmda kala. Saç sakal karýþmýþ birbirine / Altta pantolonun dizi yýrtýk / Merakýmdan sordum yanýmdakine / Dedi: Günümüzün modasý bu artýk. Yaradan herkese evvelde beyaz bir sayfa lütfeder / Lakin insanoðlu onu hoyratça kullanýr da ahirde mahveder. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN ECZANESÝ CEYHUN GÜRSEL KARAKUÞ (TEL: ) MEHMET A. ERSOY CAD. NO:115/A - LOZAN KAVÞAÐI - METROPOL YANI ÖMÜR ECZANESÝ REFÝKA KADÝROÐLU (TEL: ) GAZÝ CAD. 58/B - VERGÝ DAÝRESÝ YANI - VALÝLÝK KARÞISI ALIÞ Gram 103,38 SATIÞ 103,44 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: HAZÝRAN 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Cumhuriyet Anadolu öðretmenlerine teþekkür Cumhuriyet Lisesi idaresi, öðretmenlerine teþekkür belgesi verdi. Öðretmenler Okul Müdiresi Þule Toksoy tarafýndan Teþekkür Belgesi ile ödüllendirildi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi idaresi, öðretmenlerine teþekkür belgesi verdi. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öðretmenleri, eðitim öðretim yýlý içerisinde gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalýþmalarýndan dolayý Okul Müdiresi Þule Toksoy tarafýndan Teþekkür Belgesi ile ödüllendirildi. Toksoy, ekip çalýþmasýnýn, baþarýnýn anahtarý olduðunu ve bunun en güzel örneklerinin de kendi okullarýnda ortaya çýktýðýný ifade ederek, Öðretmenlerimizin gayretli çalýþmalarýyla gurur duyuyorum. Yýl içindeki düzenledikleri etkinliklerle okulumuzu geleceðe taþýyan öðretmenlerimize teþekkür ediyorum. dedi. Baþkan öðrencilerin sevincine ortak oldu Çorum un Sungurlu ilçesi Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencileri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Yavuz Selim Ýlkokulu 2D sýnýfý öðrencileri Nisa Piriçtýnalý, Onur Alp dere, Zülal dere, Baþkan Þahineri makamýnda ziyaret ederek, karnelerini gösterdi. Baþkanýmýz size karnemizi göstermek için geldik ve sizi çok seviyoruz diyen öðrencilere, yoðun sevgi gösteren Baþkan Þahiner, öðrencilere çeþitli ikramlarda bulunduktan sonra çocuklara karne hediyesi olarak, bebek ve araba gibi oyuncaklar hediye ederek öðrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Daha Sonra Baþkan Þahiner ile birlikte fotoðraf çektiren öðrenciler, mutlu bir þekilde belediyen ayrýldýlar.(ýha) Yavuz Selim Ýlkokulu öðrencileri Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner i makamýnda ziyaret etti. Öðrenciler Baþkan Þahiner e karnelerini gösterdi. Liselere ön kayýtlar baþladý ORTAOKUL 8 inci sýnýfý bitirenler Yerleþtirmeye Esas Puan larýnýn (YEP) açýklanmasýný beklerken güzel sanatlar ve spor liselerine ön kayýtlar 15 Haziran Pazartesi baþladý. Adaylar 24 Haziran a kadar okul müdürlüklerine baþvurarak ön kayýt yaptýrabilecek. TEOG kýlavuzunda bu liselere kayýtlarýn 10 Temmuz da tamamlanacaðý belirtiliyor ancak ön kayýt tarihleri ve baþvuru koþullarý hakkýnda herhangi bir bilgi yer almýyor. Yapýlan yenilik ise Bakanlýðýn 21 Mayýs ta Ortaöðretim Genel Müdürlüðü nün internet sitesinde yayýmladýðý Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Sýnavý Giriþ Belgesi ekinin ilk sayfasýnýn altýndaki not ile ortaya çýktý. Sayfanýn en altýnda Birden fazla güzel sanatlar lisesi veya spor lisesine müracaat eden öðrencilerin baþvurularý geçersiz sayýlýr ifadesi yer aldý. Bu durumda yeteneðine ve kendisine güvenen, güzel sanatlar ya da spor lisesinde okumak isteyen öðrencilerin sadece bir okul seçerek 24 Haziran a kadar gereken evraklarý tamamlayýp okul müdürlüklerine ön kayýt yaptýrmasý gerekiyor. Ön kayýt yaptýrmayan adaylar bu liselere giriþte gereken yetenek sýnavýna giremeyecek. Ýki liseye birden ön kayýt yaptýran adaylar ise her iki okulun yetenek sýnavýný kazansa bile herhangi birine kayýt yaptýrma hakkýný kaybedecek. TEOG TERCÝHÝ ÝPTAL SEBEBÝ Yetenek sýnavlarý 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasýnda yapýlacak. Sýnav sonuçlarý da 3 Temmuz akþamý duyurulacak. Kesin kayýtlar 10 Temmuz da sona erecek. Güzel sanatlar ve spor liselerinde eðitim almak isteyen adaylarýn dikkat etmesi gereken noktalardan biri de TEOG ortak sýnav sonuçlarý kapsamýnda tercih yapmamak. Bu liselerin herhangi birinin yetenek sýnavlarýna girip, kayýt yaptýrma hakký kazanan adaylar þansýný bir de Anadolu liselerinde deneyerek 6-16 Temmuz tarihleri arasýnda tercih yaparsa güzel sanatlar ve spor liselerindeki kayýtlarý iptal edilecek. Bu liselere yerleþen ve kayýt yaptýran bir öðrenci daha sonra fikrini deðiþtirip Anadolu lisesine gitmek isterse nakil döneminde tercih yapabilecek. GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSELERÝ TAKVÝMÝ Ön kayýt tarihi: Haziran Sýnava girecek öðrencilerin listesinin yayýmlanmasý: Haziran Yetenek sýnavý tarihleri: 29 Haziran-3 Temmuz Sýnav sonuç listesinin ilaný: 3 Temmuz Asýl kayýt baþvurularý: 6-7 Temmuz Yedek listeden kayýt tarihi: 8 Temmuz Kayýt iþlemleri son gün: 10 Temmuz Saðlýklý yaþama yürüdüler Saðlýklý Yaþam temalý yürüyüþ, Mehmetçik Parký'nda gerçekleþtirildi. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Saðlýklý Yaþam temalý yürüyüþ, Mehmetçik Parký'nda gerçekleþtirildi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi'nin koordinasyonunda, Þube Müdürü Dr. Sevil Dirlik Zaman, saðlýk personeli ve Buhara Kadýn Kültür Merkezi sorumlusu Tülay Yýldýran ile kursiyerlerin katýldýðý etkinliðe çocuklar da eþlik etti. Yürüyüþ parkurunda bir araya gelen katýlýmcýlar tarafýndan Tarzýnýz Hareket Olsun Yaþamýnýz Saðlýkla Dolsun konulu pankart açýldý. Etkinlikte ayrýca Saðlýklý Beslenme ve Fiziksel Aktivite konulu dövizler taþýndý. Saðlýklý yaþam yürüyüþü sonrasýnda açýlan stantta, Saðlýklý Beslenme Önerileri, Kadýnlarda Saðlýklý Beslenme, Ramazanda Beslenme konulu broþürler daðýtýlarak su ikram edildi. Katýlýmcýlara ve yürüyüþe destek veren Buhara Kadýn Kültür Merkezi kursiyerleri ile öðretmenlerine teþekkür edildi. Tarzýnýz Hareket Olsun Yaþamýnýz Saðlýkla Dolsun konulu pankart açýldý. Renkli yýl sonu gösterisi 2002 yýlýndan bu yana Çorum halkýna hizmet veren Samanyolu Eðitim Kurumlarý bünyesinde bulunan Ufuk Kreþi, yýlsonu etkinliði düzenledi. Geçtiðimiz hafta Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen etkinlikte minikler marifetlerini sergilediler. Okul idaresi, milli ve manevi deðerlere baðlý, özgüveni geliþmiþ, nitelikli bireyler yetiþtirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, dil sýnýfý, akýl oyunlarý sýnýfý, beden Saðlýk yürüyüþü yoðun ilgi gördü. Devlet Tiyatro Salonu nda düzenlenen etkinlikte minikler marifetlerini sergilediler. eðitimi dersleri gibi alanlarla çocuklarda çoklu zekâya hitap eden bir eðitimi amaçladýklarýný bildirdiler. Program sonunda öðretmen ve öðrencilere okul yönetimi tarafýndan plaket ve hediyeler takdim edildi.

13 Çorum dan Alaca Engelliler Derneði ne anlamlý ziyaret Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi Müdürü, iki memur ve iki engelli Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi yöneticileri Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret ettiler. SPOR MALZEMESÝ ALIMI ile birlikte Alaca Engelliler Derneði ni ziyaret ettiler. Dernekten yapýlan açýklamada, Derneðimizin faaliyetlerini yakýndan gören misafirlerimiz hem arkadaþlarýmýzla tanýþtýlar hem de lokalimizi, çalýþma salonumuzu ve tamir atelyemizi gezdiler. Bu arada misafirlerimizden birinin engelli sandalyesi Ramazan ve Paþa arkadaþlarýmýz tarafýndan bakýmdan geçirilerek, arýzalý yerleri tamir edildi. Misafirlerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyoruz. denildi. ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Spor Malzemesi Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Mahalleler Arasý Minikler Futbol Müsabakalarý ve Belediyemiz tarafýndan 2015 Yýlýnda açýlacak olan Yaz Spor Okullarýnda kullanýlmak üzere 47 Kalem Spor Malzemesi Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Çorum Belediyesi Spor Ýþleri Müdürlüðü c)teslim tarihi : Ýhale konusu Spor Malzemelerinin tamamý, sözleþmenin Ýmzalanmasýný takip eden günden itibaren 7 (yedi) takvim gün içerisinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / Ýhale Odasý / 5.Kat./ Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýhale Konusu Spor Malzemeleri Numuneleri Teklif Dosyalarý Ýle Birlikte Ýhale Komisyonuna sunulacak. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi / Destek Hizmetleri Müdürlüðü / Ýhale Odasý / 5.Kat./YeniyoI Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 99366) Aktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif- Eðitim Sen) Çorum Þube binasý törenle açýldý. Segam Ýþ Merkezi önünde yapýlan açýlýþa Aktif-Eðitim Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe, Ýl Temsilcisi Adem Yücel, çevre illerden gelen sendika temsilcileri, Eðitim-Sen ve Aktif-Eðitim Sen üyeleri katýldý. Aktif-Eðitim Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe ve Ýl Temsilcisi Adem Yücel birer selamlama konuþmasý yaptý. Eðitim sistemini eleþtiren Aktif- Eðitim Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe, '' Ülkemiz son yýllarda eðitimin omurgasýyla oynanan bir dönem yaþadý. Kamuoyu paydaþlarý olarak birinci dereceden etkilendik. Aktif Eðitimciler Sendikasý'nýn Çorum'da yaklaþýk olarak 300 üyesi var. Çorum temsilciliðimizde ete kemiðe bürünmüþ olan 300 kahraman dostuma sevgiler sunuyorum.'' Dedi. ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Aktif Eðitimciler Sendikasý (Aktif-Eðitim Sen) Çorum Þube binasý törenle açýldý. Þube binasý açtýlar ÖSYM den açýklama ÖSYM, 2015 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi'ne (ÖSYS) baþvuran adaylarýn 'e-okul' sisteminden temin edilen eðitim bilgilerinin, kontrol edilmesi amacýyla ilgili okullara ve adaylara açýldýðýný bildirdi. ÖSYM'nin internet sitesinden, "2015-ÖSYS: adaylarýn diploma notu bilgilerinin e-okul'dan edinilmesi, adaylar tarafýndan kontrolü ve okul iþlemleri sisteminin açýlmasý" konulu duyuru yapýldý YGS ve LYS yerleþtirme puanlarýnýn hesaplanmasýnda ve sýnavsýz geçiþle yerleþtirme iþlemlerinde kullanýlacak olan Ortaöðretim Baþarý Puaný'ný (OBP) oluþturan diploma notlarý ve eðitim bilgilerinin, Milli Eðitim Bakanlýðý yetkilileri ile yapýlan çalýþmalar neticesinde, merkez tarafýndan "MEB e-okul" sisteminden 13 Haziran 2015'de alýnarak, ÖSYM Aday Ýþlemleri Sistemi'ne kaydedildiði bildirilen açýklamada, "Diploma notunun yaný sýra okul birinciliði bilgisi de 'MEB e- Okul' sisteminden alýnacaktýr. Bu sisteme KKTC okullarý dahil deðildir" ifadesi kullanýldý. "2015-ÖSYS'ye baþvuran adaylarýn 'e-okul' sisteminden temin edilen eðitim bilgileri, kontrol edilmesi amacýyla 16 Haziran 2015 tarihi itibarýyla; 'https://kkis.osym.gov.tr' internet adresinden ilgili okullara, 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden ÖSYS adaylarýna açýlmýþtýr" bilgisinin paylaþýldýðý açýklamada, þunlar kaydedildi: Açýlýþa Eðitim Sen yöneticileri de katýldý. "Adaylar, Haziran 2015 tarihleri arasýnda eðitim bilgilerinde düzeltme iþlemleri için kendi okullarýna baþvuru yapacaklardýr. Okul birinciliðine iliþkin itirazlar da okul müdürlüklerine yapýlmalýdýr. Eðitim bilgilerinde deðiþiklik yapýlmasý gereken adaylar için okul müdürlükleri, 'e-okul' sistemi üzerinden deðiþikliklerin yapýlmasýný en geç 19 Haziran 2015 mesai saati bitimine kadar saðlayacaklardýr. Adaylarýn bireysel olarak veya ortaöðretim kurumlarýnýn doðrudan merkezimize yapacaklarý deðiþiklik, düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir. Düzeltme iþlemlerinin bitmesinin ardýndan, merkezimiz tarafýndan eðitim bilgisi 'MEB e-okul' sisteminden 20 Haziran 2015 tarihinde ikinci kez elektronik ortamda alýnarak, ÖSYS kayýtlarýna yansýtýlacaktýr. Bu nedenle, deðiþiklik isteklerinin 19 Haziran 2015 mesai bitimine kadar 'MEB e-okul'a bildirilmesi önemlidir. Adaylar, 'MEB e-okul' sistemindeki güncellenmiþ eðitim bilgilerine 21 Haziran 2015 tarihinden itibaren 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden eriþebileceklerdir. 'https://kkis.osym.gov.tr' kullanýcý bilgileri 'https://bmis.osym.gov.tr' kullanýcý bilgileri ile aynýdýr. 'https://kkis.osym.gov.tr' kullanýcý bilgilerini hatýrlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini (ÖSYM) numaralý çaðrý merkezinden öðrenebileceklerdir."(aa)

14 14 ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Veteranlar Basketbol da þampiyon Hitit Kültür Hýþýroðlu ndan leblebi jesti Kent Konseyi Veteranlar Basketbol Turnuvasýnda bu yýlýn þampiyonluðunu Hitit Kültür Merkezi kazandý. Final maçýnda Gençlikspor önünde luk skorla galip gelen Hitit Kültür Merkezi bu yýlýn þampiyonluðunu kazandý. 20. Orta Kuþak Futbol Turnuvasý final maçýnda mücadele eden Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý sorumlusu Fikret Hýþýroðlu tarafýndan törene katýlanlara leblebi jesti yapýldý. Fikret Hýþýroðlu maçý izleyenlere ufak paketlerde leblebi ikram ederken törende kupa veren davetlilerede birer paket leblebi jestinde bulundu. ASGD Yönetimi Fikret Hýþýroðlu na teþekkür etti. SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 24-19, 20-15, 16-14, HAKEMLER : Dursun Uðral, Furkan Alagöz. HÝTÝT KÜLTÜR MERKEZÝ : Mesut, Bekir, Ömer, Turgut, Cem, Engin, Baykan, Ýlker, Metin, Mustafa. GENÇLÝKSPOR : Ýsmail, Mehmet, Ali, Habil, Esat, Ahmet, Ýbrahim, Serkan, Ergün, Erdal, Mustafa. Turnuvanýn bu yýlki þampiyonu Hitit Kültür Merkezi nin kupasýný Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan verdi Kent Konseyi tarafýndan düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvasýnda bu yýlýn þampiyonluðunu Hitit Kültür Merkezi kazandý. Final maçýnda Gençlikspor u luk farklý skorla yenen Hitit Kültür Merkezi turnuvanýn ikinci þampiyonu oldu. Grup maçlarý ve yarý final müsabakalarýnýn ardýndan finale yükselen Hitit Kültür Merkezi ile Gençlikspor arasýndaki maçta ilk periyottan itibaren kontrolü elinde bulunduran Hitit Kültür Merkezi ilk yarýyý maçýda önde tamamladý ve bu yýlki tur- nuvanýn þampiyonluðunu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa sporculara ise madalyalarý verildi. Mühendislik i yenen Salim Akaydýn üçüncü oldu Hakemlere teþekkür 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý final maçýnýn ardýndan turnuvada görev yapan tüm hakemler adýna finalde görev yapan hakemlere teþekkür belgesi verildi. ASGD Yönetim Kurulu üyesi Yu- suf Ýslam Kaya tarafýndan turnuva boyunca hakem atamasý yapan Komite üyesi Kahraman Ölçer ile final maçýnda görev yapan hakemler Celal Bayraklý, Mehmet Ali Cýrýl ve Serhat Sarkandý ya teþekkür belgesi verildi. SALON : Atatürk. PERÝYOTLAR: 1414, 10-25, 20-8, HAKEMLER : Dursun Uðral, Candan Yýlmaz. MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ : Halil, Mert, Muhammed, Öncü, Mustafa, Ýbrahim, Reþit, Erhan, Cengiz, Þafak, Zeynal, Üçüncü olan Salim Akaydýn ýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Ýkinci olan Gençlikspor un kupasýný Hitit Kültür Merkezi Derneði Baþkaný Hacý Odabaþ verdi Darýýca hoca arayýþýnda Darýca Gençlerbirliði nde yeni hoca eli kulaðýnda. Mustafa Sarýgül, Tunahan Akdoðan, Yavuz Ýncedal ve Muharrem Uður un da aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 15 hocayla ön görüþmede bulunan sarý-yeþilli yönetim, bir iki gün içerisinde yeni teknik adamý açýklayacak. Yeni hoca konusunda son sözü söyleyecek isim olan Darýca G.B. Onursal Baþkaný Þükrü Karabacak isim vermekten kaçýndý. SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Mehmet, Hasan Koçak, Mustafa Gayretli, Dinçer, Barýþ, Süleyman, Halit, Hasan Bal, Ercüment, Mustafa Bektaþ. Çalýþanlara belge 20. ASGD Orta Kuþak Futbol Turnuvasý ödül töreninde çalýþanlara teþekkür belgeleri verildi. ASGD Yönetimi tarafýndan turnuvada saha komseri, saðlýkçý, saha tanzimi ve basýn olarak görev yapan isimleri teþekkür belgeleri Yönetim Kurulu üyesi Ali Atan tarafýndan verildi. Dördüncü olan Mühendislik Fakültesi nin kupasýný Salim Akaydýn Ortaokulu Müdürü Levent Tuzcu verdi Çorum FB geleneksel kahvaltýda buluþtu Çorum Fenerbahçe Basketbol çalýþmalarý kahvaltýsýna katýlým yüksek oldu Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu nun geleneksel dönem sonu kahvaltýsý Kahverengi Cafe de gerçekleþti. Fenerbahçe Basketbol Okulunun kýþ dönemi çalýþmalarýna katýlan sporcular ve velileri pazar sabahý verilen kahvaltýda hem sohbet ettiler hemde tanýþma imkaný buldular. Oldukça neþeli bir ortamda geçen kahvaltýda sporcu velileri biten dönemi deðerlendirdi ve yeni dönemle ilgili olarak görüþlerini dile getirdiler. Antrenörlerde velilerin görüþleri doðrultusunda yeni dönem çalýþmalarýna yön vereceklerini belirttiler. Ýskilipli Atýcýlar þenlikte buluþtu Ýskilip Avcýlar ve Atýcýlar Derneði tarafýndan düzenlenen trap ve tek kurþun atýþ yarýþmalarý, Sanayi Sitesi Anadolu Öðretmen Lisesi Yaný Jandarma Atýþ Alaný'nda düzenlendi. 180 kiþinin katýldýðý yarýþmalar kýran kýrana geçerken yarýþmaya Ýskilip ve köyleri dýþýnda da katýlým olmasý dikkatlerden kaçmadý. Yarýþmaya Ýskilip'in yaný sýra Çorum, Osmancýk, Uðurludað, Mecitözü, Dodurga, Tosya ve Ankara'dan da yoðun katýlým oldu. Sabah 09:00'da baþlayan ve akþam 18:00'a kadar devam eden yarýþmalara Belediye Baþkaný Recep Çatma EÜAÞ Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý ve Meclis Üyeleri Murat Önder, Erol Gökçe Ahmet Yapacak'ta katýlarak atýþ yaptý. "Avcý Bayram Þenliði" kapsamýnda düzenlenen yarýþmada yarýþma- cý ve davetlilere gün boyunca Ýskilip Dolmasý ikramýnda da bulunuldu. Düzenlenen tek kurþun atýþ yarýþmasýnda 1. Hulisi Kýlýç, 2. Haþim Pekmezci, 3. Ahmet Þaþkýn, 4. Necati Aptal, 5. Mehmet Koç olurken, Trap Atýþ Yarýþmasý'nda 1. Mehmet Caynaz, 2. Erkan Daþdelen, 3. Özkan Kahraman, 4. Ýlhan Gü- müþ, 5. Aydýn Sarýoðlu oldu. Yarýþmada dereceye girenlere kupa, madalya ve ödülleri Ýskilip Avcýlar ve Atýcýlar Derneði Baþkaný Ömer Þair tarafýndan verildi. Þair, ödül töreninde yaptýðý konuþmada, "Bu yýl ilkini düzenlediðimiz tek kurþun ve trap atýþ yarýþmalarýný tamamladýk.amacýmýz Ýs- kilip'te ilki düzenlenen bu etkinliðimizi geleneksel hale getirmek. Toplamda 180 vatandaþýmýz yarýþmamýza katýldý. Ayrýca yarýþmamýza Ýskilip ve köyleri dýþýndan Çorum, Osmancýk, Uðurludað, Mecitözü, Dodurga, Tosya ve Ankara'dan katýlým gösteren arkadaþlarýmýza teþekkür ederim" dedi.

15 ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, Elektrik Teknisyeni / Tekniker, Satýþ Elemaný, Ön Muhasebe Elemaný (Go Plus programýný kullanabilen) EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) 17 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu abone hattý malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FG 081 plakalý, 2012 model Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Otoparký Saat: HAZÝRAN Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü LSY SHOE INDUSTRY SPOR AYAKKABI FABRÝKASI ÝÇÝN ELEMANLAR ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde spor ayakkabý üretimi yapacak fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; ÝMALAT ÜNÝTESÝNDE Montacýlar, üsteciler, ilaççýlar, çizgiciler Bant elemanlarý Vasýfsýz iþçiler ÝDARÝ BÝRÝMDE En az üç yýl deneyimli muhasebe elemanlarý Dýþ ticaret elemanlarý Santral operatörü Alýnacaktýr. Müracaatlarýn, fabrikaya bizzat, ya da e.mail ve faks yoluyla yapýlmasý rica olunur. LSY AYAKKABI SAN. VE TÝC. A.Þ. Faks: Telefon: Mobil: Organize Sanayi Bölgesi 12. Cad. No: 1 ÇORUM (Ç.HAK:1653) (Ç.HAK:735) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Bayat Hacýbayram köyü kanal ve galeri tamamlama sulama tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No : 167 Çorum Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý Mikrobiyoloji Lab. 2 kýsým ki karþýlýðý cihaz kullanýmý uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Engelli Eriþim Merkez Kapsamýnda 5 adet okula lift, engelli wc ve rampa yapýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý 10/6/2015 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür. Ezel ALTINCI Beþir kýzý 1986 Samsun Doðumlu (Ç.HAK:1651) YÝTÝK Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC-2 SRC-4 belgelerimi kaybettim. Hükümsüzdür. Bilal AKSOY Mustafa oðlu 1962 Mecitözü Doðumlu (Ç.HAK:1650) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi, Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum SRC-2 SRC-4 sürücü psikoteknik yeterlilik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Osman BASAN Hüseyin oðlu Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1646) Ýçmesuyu þebeke hattý döþenmesi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Çorum Þeker Fabrikasý Atýksu Arýtým Tesisi Anaerobik Tank Gaz bölmesinin paslanmaz sac ile kaplanmasý iþi. ANADOLU TAVUK ÇÝFTLÝÐÝ (Ç.HAK:1573) (Ç.HAK:1610) Ankara Ayaþ ilçesinde bulunan Et Tavukçuluðu tesisimize bakýcý aile alýnacaktýr. Ýrtibat: Çiðdem Tepe de Satýlýk Bahçe Sarmaþa Çiðdem Tepe de þehri gören, içinde 40 adet meyvesi olan 950 m2 kullaným alaný olan bahçe sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Bakýcý Aile Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Lojman Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kuzey Mantarcýlýk Mür. Tel: Kiralýk Depo Ýþyeri 450 m2 yüksek tavanlý komple kapalý merkezi konumda (Ç.HAK:1637) Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Anakara Yolu 9. Km Çorum Saat: HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Deðiþik marka, model, renk ve numaralarda 114 adet erkek ayakabýsýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu (Ç.HAK:1654) (Ç.HAK:1641) Saat: HAZÝRAN YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü Amasya Yurdu A-B Blok dýþ cephe ýsý yalýtýmý, A Yeþilýrmak Yurdu lokanta-kantin mahalinin yerinin deðiþtirilmesi ve Çorum Akþemseddin Yurdu açýk halý saha ve demir merdiven yapýmý iþi. Yer: YURTKUR Samsun Bölge Müdürlüðü / Atatürk Bulvarý No: 123 Atakum/Samsun Saat: T.C. Bayat (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Bayat ilçesi, Ýshaklý köyü 141 parsel sayýlý tarým arazisi niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Bayat Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu Saat: Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Mecitözü Elvançelebi Toplu Damla Sulama Tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: Ulumezarlýk civarýnda. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Pars Temizlikte çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman aranýyor. Kerim Çam Ulukavak Mah. Çatalhavuz 4. Sok. 26/A Tel: (Ç.HAK:1632) (Ç.HAK:1599) (Ç.HAK:1394) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Devren Satýlýk Otel Ýnönü Caddesinde halen faal olan otel (Ç.HAK:1616) Takým Arkadaþlarý Arýyoruz Türkiye nin en büyük kapasiteye sahip lavaþ, dürüm ekmeði üreticisi olarak; Pazarlama konusunda deneyimli iyi derecede Ýngilizce ve Arapça bilen, diksiyonu düzgün, Dýþa dönük ve iletiþim becerileri geliþmiþ, yurt içi ve yurt dýþý seyahat engeli olmayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý rica olunur. Mutlukal Gýda A.Þ SATILIK VÝLLA ARSASI Buharaevler 5. cad. arkasý köþebaþý yola cepheli 1000 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1349) Org. San. Bölg. 6. Cd no:10 Çorum Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) Elemanlar Aranýyor Halý yýkama ve temizlik iþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Pýrýltý Temizlik Bahabey Cad. Yeþil Fýrýn arkasý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Bay teknisyen alýnacaktýr Bilgisayar sistemleri konusunda tecrübeli, Askerlikle iliþiði olmayan, ehliyeti olan Bay teknisyen alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Teomet Bilgisayar Ltd. Þti LAMÝNAT PARKE DUVAR KAÐIDI CAM TUÐLA ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: SATILIK TABANCA 2,5 inch namlu 357 magnum (Ç.HAK:1642) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:1644) Deðeri: TL Smith Wesson tabanca satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1630) (Ç.HAK:1608) SAHÝBÝNDEN SATILIK Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) (Ç.HAK:784) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ELEMAN ARANIYOR En az beþ yýl pazarlama deneyimi olan diksiyonu düzgün, B sýnýfý ehliyetli pazarlama elemaný alýnacaktýr. Halý döþemeciliðinden anlayan personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ceritler Halý (Ç.HAK:1625) Eleman Aranýyor E sýnýfý ehliyeti olan inþaat iþçisi aranýyor. Maaþ 1500 TL ÇALIÞ ÝNÞAAT Tel: Adres: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný 2. kat No: 203 KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1647) Çiftlik Cad. No: 38 Çiftlik Mezarlýðý altý ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ ELEMAN ARANIYOR Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1645) (Ç.HAK:1636) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM Eleman Aranýyor Ýstasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompacý ve market elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU PETROL

16 Yamaya devam! Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu zeminine kaýncý yama çalýþmasý baþladý. Dört yýldýr yeni stad yapýlacaðý gerekçesiyle kesin çözüm için adým atýlamayan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na Belediye ekipleri tarafýndan yaklaþýk bin m2 lik çim yýpranan bölümler sökülerek yenilenecek. Bu yenileme iþlemide ilk yarý bitmeden zeminin patates tarlasýna dönmesine engel olup olmayacaðýný hep birlikte göreceðiz yýlýnda yapýlan ve yaklaþýk 30 yýldýr Çorum futbolunun yükünü çeken Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na yeni sezon öncesinde bir yama çalýþmasý daha baþlatýldý. Belediye tarafýndan yeni stad yapýlacaðý için mevcut stad yerinin kullaným hakkýný alýnmasýnýn üzerinden dört yýl geçti ve bu nedenlede Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý na köklü bir yenileme çalýþmasý yapýlamýyor. Dört yýldýr yeni stad için hayal kuran Çorumlu futbol severler her yeni sezonda büyük bir hüsran yaþýyorlar. Belediyespor yöne- timi her sezon baþý stadýn dökülen bölümlerine makyaj yaparak yeni sezona hazýrlýyor ve düzeltilebildiði kadarýyla stad taraftara ve futbola hizmet vermeye çalýþýyor. Yeni sezon önceside ayný film devam ediyor. Belediye tarafýndan alýnan yaklaþýk bin m2 lik çim serimine dün baþlandý. Yalova da özel olarak yetiþtirilen çimler ekiplerin belirlediði bozuk alanlarýn sökülerek yerine yeni çim serimi dün Belediye ekipleri tarafýndan yoðun bir tempoda yapýldý. Çim serim iþinin bugün sona ermesinin ardýndan gübreleme ve su- lama çalýþmalarýna geçilerek bir ay içinde eski ve yeni çimin ayný noktaya gelmesi amaçlanýyor. Öte yandan stadýn etrafýndaki koþu parkurunda da açýlacak drenaj kanallarýyla saha kenarlarýnda biriken sularýn tahliyesi içinde ayrý bir tamirat çalýþmasý yapýlacaðý öðrenildi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, mevcut stadýn yeni sezonda gerek zemin gerekse diðer bölümlerinde eksiklerini gidermek amacýyla baþlattýðýmýz çalýþmalar devam edeceðini söyledi. Gül Önceliði tabiki zamana ihtiyacý olduðu için çim zemin verdik. Bu çalýþmanýn ardýndan da stadýn diðer bölümlerinde ihtiyaç duyulan yenileme çalýþmalarý yapýlarak sezona hazýr hale getireceðiz dedi. Belediye ekipleri tarafýndan Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda hummalý bir çalýþma baþlatýldý ÇARÞAMBA 17 HAZÝRAN 2015 Belediyespor da Genel Kurul bugün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnýn bozuk çimleri yerine yeni çim serimine baþlandý Hemþehrimiz Aslan Yýldýz Bilecik Spor Ýl Müdürü oldu Geçtiðimiz yýl Karaman a Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü olarak atanan hemþehrimiz Aslan Yýldýz Bilecik e Spor Ýl Müdürü olarak atandý. Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Lütfi Doyuk un tayininin çýk- Aslan Yýldýz Bilecik Spor Ýl Müdürü oldu masýnýn ardýndan 4 aydýr vekâleten bakýlan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðüne,Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürlerinden Çorumlu hemþerimiz Aslan Yýldýz atandý. YENÝ ÝL MÜDÜRÜ KÝMDÝR? 1 Temmuz 1977 Çorum doðumlu olan Yýldýz, 1999 Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði bölümünden mezun oldu. Ankara Büyükþehir Belediyespor ve milli takýmlarda judo antrenörü olarak görev yaptý. Sokakta Çalýþan Çocuklar Merkezi üyesi çocuklarý topluma kazandýrma projesi kapsamýnda sokakta çalýþan çocuklar üzerinde yaptýðý çalýþmalar sonunda bin çocuðu topluma kazandýrdý. Bu çocuklardan 60 tanesi Judo Milli Takýmlarýnda görev yaptý. Bu isimlerden 22'si Besyo yu kazandý ve þu anda Beden Eðitimi Öðretmenliði ve judo antrenörü olarak görev yapýyorlar. Þube Müdürü Aslan Yýldýz evli ve 3 çocuk babasýdýr. (ÝHA) Çorum Belediyespor un Olaðanüstü Genel Kurul u bugün saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda yapýlacak. Genel Kurul da çoðunluðun saðlanmasý için 77 üyeden 38 nin imzasý yeterli olacak. Genel Kurul öncesinde Zeki Gül Baþkanlýðýndaki yönetim kurulu oluþturma çalýþmalarý devam ediyor. Baþkan Gül, Genel Kurul da yönetimde fazla deðiþiklik olmayacaðýný 2-3 yeni isimle göreve devam edeceklerini açýklamýþtý. Öte yandan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yönetimde yer alacak isimlerin sezon içerisinde kulübe 50 bin liralýk kaynak oluþturmasý konusunda talepte bulunduðu kulüp Baþkaný Zeki Gül ün de bu konuda arayýþ içinde olduðu öðrenildi. Bugün yapýlacak olan genel kurulun ardýndan yeni oluþacak yönetim kurulunun yeni sezon hazýrlýklarýna start vermesi bekleniyor. Mertek affýný istedi Çorum Belediyespor Yöneticilerinden Mustafa Mertek in bugün yapýlacak olan Genel Kurul öncesinde affýný istediði öðrenildi. Üç sezondur Çorum Belediyespor Yönetiminde As Baþkan olarak görev yapan Mustafa Mertek iþlerinin yoðunluðu nedeniyle bugün yapýlacak olan Genel Kurul öncesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile görüþerek görevden affýný istedi. Külcü ve Gül ün Mertek in bu talebini olumlu karþýladýðý ve bu- gün yapýlacak olan Genel Kurul da yönetimde isminin bulunmayacaðý öðrenildi. Sinop ta bugün baþlayacak U 13 grup birinciliðinde temsilcimiz Çorum Belediyespor ilk maçýnda Zonguldak Kozlu Taþkömürüspor ile karþýlaþacak. Dün yapýlan teknik toplantýda çekilen kura sonucunda Çorum Belediyespor, Zonguldak ve Kardemir Karübük takýmý ile B grubunda yer alýrken diðer grupta Samsun Kadýköyspor, Bartýn Gençlerbirliði ve Çankýrý Kurþunlu Belediyespor takýmlarý yer aldý. Çorum Belediyespor bugün ilk maçýnda saat da Zonguldak Kozlu Taþkömürüspor ile yapacak. Belediyespor bu maçý kazanmasý halinde yarýný bay geçecek ve cuma günü Karabük temsilci ise grup birinciliði için karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bu maçýda kazanmasý halinde cumartesi günü diðer grubun birincisi ile yarý final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Çorum Belediyespor U 13 takýmý Sinop a hareketinden önce toplu halde görülüyor Mustafa Mertek Altý takýmýn mücadele edeceði U 13 Çorum grubunda ilk maç bugün saat da Çorum da bugün baþlayacak U 13 grup birinciliði teknik toplantýsýnda gruplar belli oldu. Dün çekilen kura sonucunda A grubunda Trabzon 24 Þubat, Amasya Belediyespor ve Samsunspor takýmlarý yer aldý. B grubunda ise Kýrþehir Evranspor, Samsun Atakum Belediyespor ve Tokatspor takýmlarý yer aldý. Bugün 1 nolu sahada oynanacak ilk maçta saat da Trabzon 24 Þubatspor - Amasya Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Saat da baþlayacak ikinci maçta ise Kýrþehir Evranspor Samsun Atakum Belediyespor karþýlaþacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda birinci olacak iki takým cumartesi günü yarý final grubu için finalde karþýlaþacaklar. Mimar Sinan ýn ilk rakibi Tütünspor Giresun grubunda mücadele edecek Mimar Sinan Gençlikspor U 13 takýmý Giresun da bugün baþlayacak U 13 grubunda temsilcimiz Mimar Sinan Gençlikspor, Trabzon Tütünspor ve Orduspor ile ayný grupta yer aldý. Ýlk maç bugün da Tütünspor la. Belediyespor bugün Kozluspor önünde U 13 de heyecan baþlýyor Sinop ta bugün baþlayacak U 13 grup birinciliðinde Çorum Belediyespor Zonguldak ve Karabük temsilcileri ile ayný grupta yer aldý. Kýrmýý Siyahlýlar bugün saat da Zonguldak Kozluspor ile oynayacak. Çorum Belediyespor un Olaðanüstü Genel Kurul u bugün saat da Turgut Özal Konferans Salonu nda yapýlacak. Genel Kurul da 38 üyenin katýlmasý halinde çoðunluk saðlanacak. Mevcut yönetimin bir iki deðiþiklik dýþýnda göreve devam etmesi bekleniyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün yönetime girecek isimlerden 50 bin liralýk kaynak bulmasýný istediði öðrenildi. U 13 Giresun grubunda ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinan Gençlikspor bugün ilk maçýnda Trabzon Tütünspor ile yapacak. Grup müsabakalarýnýn teknik toplantýsý dün Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünde yapýldý. Çekilen kura sonucunda Mimar Sinan Gençlikspor Trabzon Tütünspor ve Orduspor takýmlarý ile bir grupta yer aldý. Diðer grupta ise Trabzonspor, Artvin Murgulspor ve Sivas Demirspor takýmlarý yer aldý. Mimar Sinan Gençlikspor grupta ilk maçýnda bugün saat da Trabzon Tütünspor ile karþýlaþacak. Temsilcimiz bugünki maçý kazanmasý halinde yarýný bay geçecek ve cuma günü Orduspor ile karþýlaþacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda birinci olan iki takým cumartesi günü yarý final grubuna yükselmek için mücadele edecekler. Minik güreþçilerden iki altýn Haziran tarihleri arasýnda Kastamonu da yapýlan Yaþ Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý nda Çorum GEM den iki güreþçi altýn madalyanýn sahibi oldu. Kastamonu Atatürk Spor Salonu nda yapýlan ve 1300 sporcunun mücadele ettiði Türkiye Þampiyonasýnda Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi sporcularýndan 55 Kg da Recep Bekkaya ve 66 Kg da Efe Anýl Al sýkletlerinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldular. Þampiyonada diðer güreþçiler dereceye giremediler. Kastamonu da yapýlan Yaþ Serbest Güreþ Türkiye Þampiyonasý nda Çorum GEM den Efe Anýl Al ve Recep Bekkaya sýkletlerinde altýn madalya kazandýlar. Kastamonu da yapýlan þampiyonada madalya kazanan güreþçiler madalya töreninde toplu halde

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı