ULUSLARARASI SERAMÝK SEMPOZYUMU INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI SERAMÝK SEMPOZYUMU INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM"

Transkript

1

2 DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SERAMÝK BÖLÜMÜ ULUSLARARASI SERAMÝK SEMPOZYUMU INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM Çalýþma/Workshop : Eylül (Sept.) Kolokyum/Colloquium : Eylül (Sept.) Sergi/Exhibition : 24 Eylül(Sept.)10 Ekim(Oct.) ÝZMÝR 2007

3

4

5 Düzenleyen / Organized by Prof. SEVÝM ÇÝZER G.S.F. Seramik Bölümü Baþkaný D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Narlýdere ÝZMÝR/TÜRKÝYE Faculty: Fax : GSM : ÝZMÝR 2007 INTERNATIONAL CERAMICS SYMPOSIUM DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SERAMÝK BÖLÜMÜ Destekleyen / Sponsored by Prof. Dr. ALÝ KÜPELÝOÐLU KARACASU GELÝÞTÝRME VE EÐÝTÝM VAKFI Gerçekleþtiren / Realization DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ SERAMÝK BÖLÜMÜ Doç. HALÝL YOLERÝ Doç. LALE ANDÝÇ Yard. Doç. CANDAN GÜNGÖR Öðr. Gör. FÜSUN ÇÖVENOÐLU Araþ. Gör. TEMEL KÖSELER Araþ. Gör. PINAR ÇALIÞKAN Araþ. Gör. KEMAL TÝZGÖL Araþ. Gör. OYA AÞAN Araþ. Gör. ÝSMET YÜKSEL Araþ. Gör. YASEMÝN YAROL Araþ. Gör. NUSRET ALGAN Asistan Öðrenciler / Assistants ÞÝRÝN KOÇAK RAHMÝ GEDÝK Öðrenciler / Students EDA KAYTAN ÖDÜL ATA ÇAÐLAR ÇELEBÝ NACÝYE DANIÞ MÜJDE GÖKBEL GÖKHAN ÝLDÝRÝ DUYGU KAHRAMAN ASLI ÞALBAÞ EMRAH ÞENGÜN SEVAL UÇAR FATÝH YENER Basýn ve Halkla Ýliþkiler / Public Relations Dr. GAMZE ERDOÐAN S.K.S.Kamp Müdürü / Camp Director BÜLENT DEMÝRAL Grafik / Graphics KAMURAN ÇÝZER Foto / Fotograph GÖZDE YENÝPAZARLI Çeviriler / Translations FUNDA ALTIN BÜLBEN YAZICI Teknik / Technical ADNAN ÇOLAK ÞERAFETTÝN SOLMAZ NÝYAZÝ ÞEKER MUZAFFER SÖYLENÇ Teþekkür / Thanks Uzman ÞEREF DOÐAN (OMÜ) 2007 yýlý, Seramik Bölümü'müzün kuruluþunun 20. yýlý idi. Bu genç bölümümüz bu kadar kýsa süre içinde büyük bir ivme ile geliþip, nitelikli bir eðitim düzeyini yakalamanýn yaný sýra gerçekleþtirdiði uluslararasý etkinlikler ile de tüm seramik dünyasýnda tanýnýr hale geldi. Bu yýl ayný zamanda, Uluslararasý Seramik Sempozyumu' muzun da 10. yýlý olmasý nedeniyle bizim için özel bir anlam taþýyor. Bunun için, bölümümüzün yaklaþýk on beþ yýldýr üzerinde araþtýrmalar yaptýðý 'Terra Sigillata' malzemesini, bir workshop ve kolokyum düzenleyerek, tüm dünya ile paylaþýp, bilim ile sanatýn bir kez daha buluþmasýný saðlamak istedik. Þüphesiz ki, bu denli kapsamlý etkinlikler destek ve katkýlarla gerçekleþiyor. Bu nedenle, bu sempozyum'un gerçekleþmesine ana sponsor olarak destek veren Karacasu Geliþtirme ve Eðitim Vakfýna ve özel katkýlarýndan dolayý, Sn Yalçýn Portakal'a, ayrýca; Sn.Þima Ailesi'ne, Þima Art'a, Sn. Ýnci Sirmen'e, Sn. Hümeyra Bezciler'e, Sn. Can Franko'ya, Sn. Nurhan Yýldýrým'a yürekten teþekkür ediyoruz. Prof. Sevim Çizer Seramik Bölümü Baþkaný

6

7 SEVÝM ÇÝZER TÜRKÝYE de Muðlada doðdu. Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. On yýl boyunca seramik endüstrisinde tasarýmcýlýk ve yöneticilik yaptý de Seramik Bölümünü kurdu. Halen ayný bölümde Profesör ve Bölüm Baþkanýdýr. Kiþisel ve çok sayýda gurup- karma sergiler, Ulusal ve uluslararasý workshop, seminer, sempozyum, bienal ve konferansa katýlmýþtýr. Ýþleri Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Yunanistan, Arnavutluk, A.B.D. Macaristan, Mýsýr, Makedonya, Japonya, Arjantin, Letonya, Uzbekistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan'da sergilendi. Yapýtlarý ulusal ve uluslararasý pek çok müze, özel ve üniversite koleksiyonunda yer almaktadýr. Ulusal Düzeyde ödülleri bulunmaktadýr. Tarihi seramikle-rin üretim teknolojisi ile ilgili araþtýrma ve yayýnlarý bulunmaktadýr. Çeþitli ulusal ve uluslararasý jürilerde ve organizasyonlarda yer almýþtýr den bu yana Ýzmir'de Uluslararasý Seramik Sempozyumunu düzenlemektedir. Türk Seramik Derneði ve Unesco AIAP üyesidir Born in Muðla Turkey. Studied at the State Academy of Fine Arts, Ýstanbul Worked as a designer, art director at different part of Turkish Ceramic Industry Established the Ceramics Department at the Dokuz Eylül University. Currently Professor and Head of Ceramics Department at the same University. She had five solo exhibitions and taken part several national and international exhibitions, biennials, workshops and conferences. Exhibited her works in Czech Republic, Slovakia, Greece, Albania, U.S.A., Hungary, Egypt, Macedonia, Japan, Argentina, Latvia, Uzbekistan, China, Pakistan. Her works take place in various museums, universities and private collections in Turkey and abroad. Received awards on ceramics. She has some research and publications on special techniques in the field of historical ceramic technology. Jury member in several national and international organisations. Since 1997 She is co-founder and organizer of the International Ceramic Symposium in Ýzmir, Turkey. She is the member of Turkish Ceramic Society and Unesco AIAP.

8

9 FÜSUN ÇÖVENOÐLU TÜRKÝYE yýlýnda Ýzmir'de doðdu. 1991'de D. E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun oldu. 1997'de D. E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik Anasanat Dalý'nda Yüksek Lisansýný tamamladý. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Seramik Bölümü'nde Öðretim Görevlisi olarak görev yapmaktadýr. Sanatçý, Resen Seramik Kolonisi, Çan ve Lucenec Uluslararasý Seramik Sempozyumlarýna, Kahire, Kapfenberg, Buenes Aires Uluslar arasý Seramik Bienallerine, ulusal ve uluslararasý pek çok karma sergiye katýlmýþtýr. Born in Ýzmir in1966. Education, D.E.Ü. Faculty of Fine Arts Izmir, BA and MA in Ceramics. Currently, Lecturer in Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, Ýzmir -Turkey She has participated Resen Ceramics Colony-Macadonia, Çan-Turkey, Lucenec -Slovakya International Symposiums, 6th Kairo, 3rd Kapfenberg, 1st Buenos Aires- Argentina International Bienals,National and international many group exhibitions.

10

11 TULLA ELIESON NORWAY yýlýnda doðdu. Oslo Ulusal Sanat ve Tasarým Okulu ile Ýngiltere'de Bath Sanat Akademisi'nde eðitim gördü. Norveç'de 23 kiþisel sergi açtý.çeþitli kamu binalarýnda iþleri bulunmaktadýr. Norveç,Danimarka,Kore, Finlandiya, Yunanistan, Ýtalya, Hollanda, Almanya, Türkiye, Mýsýr, Avustralya, Galler, Ýspanya, ABD, Ýrlanda, Ýsveç, Belçika'da sergi ve binallere katýldý. Norveçte ve çeþitli ülkelerde ki koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr. Kore Bienali 2007, Onur Diplomasý, 52. Faenza Seramik Yarýþmasý, 2001, Gümüþ Madalya, 4. Kahire Seramik Bienali, 1998, Jüri Ödülü, 1977 de Sanat Ödülü sahibidir. Sanatçýlar için verilen, Ulusal ve Kent Meclisi burslarý kazandý. Çok sayýda Uluslararasý yayýnda eserleri ve araþtýrmalarý ile ilgili makaleler yayýnlandý. Kataloglarda yer aldý. Born in 1950 Education: Bath Academy of Art, England National College of Art and Design, Oslo Solo Exhibitions:23 solo exhibitions, Norway. Public Commissions: Norway. Group Exhibitions and Biennials: Norway, Denmark, Korea, Finland, Greece, Italia, Holland, Germany, Turkey, Egypt, Australia, Wales, Spain, USA, Ireland, Sweden, Belgium. Collections: Norway, Finland, Japan, Germany, Turkey, Egypt, Wales, Denmark, Iceland. Prizes: Honourable Mention, Diploma of honour, Korea, 2007, 52 International Ceramic Competition, Faenza, Italy, Silver medal, 2001, 4th Cairo Biennale for Ceramics, Prize of the jury, 1998, Drammen Kunstforening, 1977 Scholarships: The National and The Kristiansand Community Scolarships for Artists. Publications: Many catalogues and articles on her works and researches.

12

13 GÜNGÖR GÜNER TÜRKÝYE Yýlýnda Ýstanbul'da doðdu de Ýstanbul Devlet Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu, Seramik Bölümünü Bitirdi yýllarý arasýnda Almanya ve Danimarka'da eðitim gördü.1972' den bu yana DTSYO' da sonrasýnda Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinde kesintisiz hocalýk yaptý. Halen Profesör ve Seramik Bölümü Baþkaný olarak görevini sürdürmektedir. Yurt içi ve dýþýnda 14 kiþisel sergi açtý; karma sergi, sempozyum, workshop, bienale katýldý. Japon Vakfý bursu ile Japonya'da kaldý. Yapýtlarý ödüller kazandý. Yurt içi ve dýþý koleksiyonlarda iþleri bulunmaktadýr. Hakkýnda çýkmýþ yazýlar ve kendisinin yaptýðý bilimsel, sanatsal araþtýrmalarý içeren makaleleri yayýnlanmýþtýr. "Anadolu'da Yaþayan Ýlkel Çömlekçilik" adlý bir kitabý bulunmaktadýr. Türk Seramik Derneði ve Plastik Sanatlar Derneði üyesidir. Born in Ýstanbul in 1941 She Graduated from Ceramics Department, School of Applied Arts in Istanbul. She also studied Ceramics art and engineering in Germany. From 1972 she is teaching Ceramic Art at Marmara University, Faculty of Fine Arts and Head of Ceramics Department. She has 14 solo exhibitions in Turkiye and abroad and taken part at many national and international group exhibitions, biennials, symposiums, workshops, conferences. She travelled to Japan on a scholarship. She has the prizes and grants and her works are exhibited in different collections in Turkiye and abroad. She has many articles on ceramic art and technology especially written a book titled 'The living Primitive Pottery in Anatolia. She is the member of Turkish Ceramic Society and Unesco AIAP.

14

15 MARO KERASSIOTI GREECE da Atina'da doðdu. Atina'da Yianna Persaki'den, Floransa'da Nello Bini'den seramik eðitimi aldý. Çeþitli okullarda ve kuruluþlarda dersler verdi. On beþ kiþisel sergi açtý. 14 ulusal ve uluslararasý ödül aldý. Çeþitli jürilerde yer aldý. Çeþitli ülkelerde, gurup sergileri, sempozyumlar ve workshoplara katýldý. Ömür boyu baþarý ve yýlýn sanatçýsý ünvanýna layýk görüldü. Eserleri, Yunanistan, Türkiye, Japonya, Macaristan, Tayvan, Tunus Ýtalya, Hýrvatistan'da çeþitli müze ve koleksiyonlarda yer almaktadýr. Üç þiir kitabý, bir romaný ve yurt içi ve dýþýnda çeþitli dergilerde yayýnlanmýþ çok sayýda sanatsal-mesleki makalesi bulunmaktadýr. Çeþitli ülkelerde, konferans ve konuþmalar yapmýþtýr. Uluslararasý Kadýn Kuruluþu ve Yunanistan Plastik Sanatlar Odasý üyesidir. She was born in Athens in She studied ceramics with Yianna Persaki in Athens and Nello Bini in Florence -Italy. She taught ceramics at different institutions: She has presented her work at fifteen solo exhibitions, awarded 14 National and International prizes and has participated in juries, symposiums, and group exhibitions all over the world. In 2003 she was granted for a life's achievement the "Viagio a traverso la ceramica" award -Italy, and nominated "Ceramist of the year". Her works can be found in national and international collections in Greece, Japan, Turkey, Hungary, Italy, Taiwan, Croatia, Tunisia, She has published three books of poetry, one novel, articles and essays in newspapers and magazines in Greece and abroad. She has also given many lectures about ceramics in various institutions. She is a member of the ICFW and the Greek Chamber of Fine Arts.

16

17 RINA KIMCHE ISRAEL de Israil' de doðdu. Eðitimi: Lisans ve Yüksek Lisans, Israil. Israil'de 11 Kiþisel Sergi. Grup Sergileri, Bienaller, Uluslararasý Sempozyumlar: Israil, Japonya, Kore, Turkiye, Ýngiltere, Avustralya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya Ders verdiði Kurumlar: Haifa Üniversitesi; Oranim Koleji; Görsel Sanatlar Merkezi, Beer Sheva. Hayfa Modern Sanatlar Müzesi; Beit Berl Koleji. Kamu Yapýlarýndaki Ýþleri: Israil, Kudüs, Duvar Panosu: Hebrew Üniversitesi; Devlet Basýmevi, Duvar Panosu, Kefar Tikva, Kiryat Tivon. Beer Sheva: Çevresel Heykel. Çeþitli ulusal ve uluslararasý ödülleri bulunmaktadýr. Koleksiyonlar:Ýsrail, Avustralya, Türkiye, Slovakya, Korea, ABD. Yayýnlar: Günümüz Halk Seramiði, Zhang Yushan, Çin Halk Cumhuriyeti, Ceramics Art&Perception, Ceramics Technical, Ceramics Review,1280c, Israeli Ceramics Magazine. IJOT, Israil meþguliyetle tedavi gazetesi. Born in 1934, Israel.Studies: BA, MFA, Israel. International Exhibitions, Biennials, Symposiums: Israel, Japan, Korea, Turkey, UK, Australia, Germany, Czeck Republic, Slovakia.11 Solo exhibitions in Israel. Teaching: Haifa University; Oranim College; Visual Art Center, Beer Sheva.Haifa Museum of Modern Art; Beit Berl College. Public and community works: Israel, Jerusalem. Murals: Hebrew University; Government Print house; Mural: Kefar Tikva, Kiryat Tivon. Beer Sheva: Enviromental Sculpture. Prizes:National and International prizes.collections: Israel Australia.Turkey, Slovakia, Korea, USA, Czech Republic Publications:World Contemporary Ceramic Public Art, Zhang Yushan, China Ceramics Art&Perception, Ceramics Technical, Ceramics Review,1280c, Israeli Ceramics Magazine. IJOT, Israeli Journal of Occupational Therapy.

18

19 ALÝ TEMEL KÖSELER TÜRKÝYE yýlýnda Ýstanbul'da doðdu 1989 yýlýnda D. E. Ü. Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümünden mezun oldu yýlýnda D. E. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden, 2004 yýlýnda D. E. Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Programýndan mezun oldu. Halen Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlilik Programýna devam etmektedir. Makedonya - Resen Ceramics Colony Sempozyumu, Ýstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3 üncü Uluslar arasý Öðrenci Trienali ve yurtiçinde yurtdýþýnda çeþitli karma sergilere katýldý. Born in Ýstanbul in1964 Education: D.E.Ü. Faculty of Fine Arts Izmir, BA and MA in Ceramics. Currently Research Assistant at Dokuz Eylül University, Faculty of Fine Arts, Ceramics Department, Ýzmir -Turkiye He has participated Resen Ceramics Colony Symposium, Resen, Macedonia, Marmara Üniversity Faculty of Fine Arts 3rd. International Student Triennial and many group exhibitions since He has a prize of VI.Golden Pitcher Ceramic Competition, Izmir Rotary Club,Turkiye

20

21 VINCE PITELKA USA Massachusetts Universitesi, Seramik Yüksek Lisans, 1994 den beri Tennessee Teknik Üniversitesi, Appalachian Center for Crafts'da Profesör, ve Seramik Bölümü Baþkaný, Gurup ve Karma Sergiler: ABD. de çok sayýda sergiye katýlmýþtýr.özel ve resmi koleksiyonlarda iþleri vardýr Yönettiði workshoplar, Sunumlar, konferanslar: 2007, Ýzmir-Turkiye, Tucson, AZ, Eugene OR,, Ouray CO, Ferndale WA, 2006,Missouri City, TX, Elle Þekillendirme", McDowell Studyosu, Ferndale WA - workshop: "Eski Çamur", 1000 Vancouver, BC, Spring Island, SC, Ithaca, NY, 2004-Harrisburg, Ferndale WA, Mendocino, CA, Phoenix, AZ, Fairhope AL Çeþitli dergilerde mesleki ve sanatsal makaleleri ve Kitabý bulunmaktadýr. M.F.A. in ceramics from the University of Massachusetts. Several recent exhibitions and teaching at the workshops nationwide and recipient of a National Endowment for the Arts Fellowship. Collections in US and Turkey. Presentations,Guest Lectures; Izmir- Turkey, Tucson, AZ, Eugene OR, Ouray CO, Ferndale WA, Missouri City, TX, Ferndale WA, Vancouver, BC, Spring Island, SC, Ithaca, NY, Harrisburg, PA, Ferndale WA, Mendocino, CA, Phoenix, AZ, Fairhope AL Grants/Fellowships: Visual Artist's Fellowship. Publications: Ceramics: Art and Perception, "Super-Refined Terra Sigillata" Ceramic Review, - "Tool Times" bi-monthly column for Clay, Pottery Making Illustrated, Spring Clay: A Studio Handbook, ACS 2001, 2001 to the present - "Super Refined Terra Sigillata," article on his website, article in NCECA Journal, 2000, "Ex Post Factory" Ceramics Monthly, October, 1990

22

23 ELISABETH LÉ RETIF FRANCE Uluslararasý Sempozyum, bienal, festival, sunum ve sergiler: 1999: Lituanya, 2001: Polonya, 2003: Letonya, 2004: Kecskemet/ Macaristan, 2005: Slovakya, 2007: Terra Sigillata Sempozyumu, Ýzmir, Türkiye, Paper Clay workshop'u, Ýzmir, Türkiye; 2002: Ýsveç' de kiþisel sergi, 2000: Aberryswith, Ýngiltere'de Uluslar arasý Seramik Festivalinde davetli sanatçý 2005: Arts du Feu Rennes," Tout Feu Tout Flamme " ST Leu La Forêt, sunumlar 2006 : Ecole Duperré (ENSAA) ve Ger musée de la céramique' de Paper Clay heykel dersleri : ENSAA ve Buenos Aires Bienalinde jüri üyesi. International Symposiums, workshops, biennials, festivals, shows and exibitions : 1999 : symposiums in Lituania, 2001 : Poland, 2003: Latvia, 2004 : International Paperclay Symposium, Keschkemet, Hungary, 2005: Slovakia, 2007: Terra Sigillata Symposium, Izmir, Turkiye, Paper Clay workshop, Izmir Turkiye, 2002: Exhibition in Sueden 2000 : invited artist in International Festival for Ceramic in Aberryswith : Arts du Feu Rennes, show, " Tout Feu Tout Flamme " ST Leu La Forêt, show 2006 : école Duperré (ENSAA) and Ger musée de la céramique, teaching paperclay sculpture 2007 : jury ENSAA, jury Biennale du Buenos Aires.

24

25 IVICA VIDROVA SLOVAKIA de Bratislava'da doðdu Prag Uygulamalý Sanatlar Akademisi, Seramik Bölümünden Yüks ek Lisans derecesi ie mezun oldu. Halen Bratislava Akademisi, Seramik Bölümünde Doçent ve Bölüm Baþkanýdýr. Yurt içi ve dýþýnda, pek çok grup sergisi, sempozyum ve workshop'a katýldý. Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Norveç ve Almanya'da kiþisel sergiler açtý. Macaristan, Norveç, ABD de burslu çalýþmalar yaptý. Slovakya, Türkiye, Macaristan, Norveç, ABD, çek Cumhuriyeti, Hýrvatistan'daki koleksiyonlarda yapýtlarý bulunmaktadýr. Slovak Seramikçiler Birliði ve GERULATA üyesidir. Born in January 22, 1943 in Bratislava Graduated with MFA at the Academy of Applied Arts, Department of Ceramics, Prague, Currently Associate professor and Head of Deparment of Ceramics, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava. Many National and International workshop, symposium, group exhibition in Slovakia and abroad. Solo exhibitions in Slovakia, Norway, Czech Republic and Germany. Scholarships in Hungary, Norway, USA, Special awards in Slovakia, Hungary and Croatia. Collections: Slovakia, Turkiye, Hungary, Norway, USA, Czech Republic, Croatia. Member of Slovak Ceramic Assosiation and GERULATA

26

27 CHARLES E. WISSINGER USA de Pensilvanya'da doðdu. Ohio State Universitesi'ndenYüksek Lisans Diplomasý ile mezun oldu den beri Kingsville, Texas A&M Universitesi'nde Doçent ve Sanat Bölümü baþkaný. Sergi, Yerleþtirmeler ve Koleksiyonlar: Turkiye, Norveç, Karachi, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Danimarka, Avustralya, Kanada ve Columbus,Ohio, ABD. Finlandiya. Konferans, Workshop ve Sempozyumlar:Turkiye; Ýzmir-Ýstanbul, Avustralya, Norveç, Danimarka, ABD de Missouri, Yuma, Arizona, Columbus, Ohio, New York, Philadelphia, Pensilvanya, Washington, D.C. Yayýnlar:Studio Ceramics, Ceramics in the environment, an International Review, 21st Century Ceramics in the US & Kanada, 2003, Ceramics: Art and Perception 1992, 1993, Ceramics Monthly ,Pottery in Australia, New Art Examiner, 1984, Craft Arts International, Australia, 1989 Born in 1945 in Pennsylvania M.F.A. Ohio State University, Columbus, Ohio Currently, Associate Professor & Co-Chair in Art Department, Texas A&M University, Kingsville. Many Exhibitions- Installations and Collections in US, Canada,Turkey, Pakistan, China, Denmark, Australia, Norway. Many Lectures, Workshops and Symposiums in Türkiye, Australia, Norway, Denmark, Finland, Mexico and in US; Missouri, Yuma, Arizona, Ohio, New York City, Philadelphia, Pennsylvania, Washington, D.C. Publications:Studio Ceramics in Canada, Ceramics in the environment, an International Review, 21st Century Ceramics in the United States & Canada, 2003, Ceramics: Art and Perception 1992, 1993, Ceramics Monthly, ,Pottery in Australia, New Art Examiner, 1984, Craft Arts International, Australia,1989

28

29

30

seramik sergisi ceramic exhibition day by day

seramik sergisi ceramic exhibition day by day seramik sergisi ceramic exhibition day by day Yıldızevler Mah. Tagore Cad. (4. Cad.) Şehit Mustafa Doğan Sk. 82/A -B Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA Tel +90 (312) 438 86 70 Fax +90 (312) 438 86 72 GSM +90

Detaylı

Türk Seramik Sanatı, hayat buldu

Türk Seramik Sanatı, hayat buldu İzlediklerimiz / Our Impressions Kasım-Aralık / November-December 2007/No.23 Türk Seramik Sanatı, hayat buldu Turkish Ceramic Art comes to life Türk seramik sanatına katkıda bulunmuş sanatçılar ve genç

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

3 5 7 26 Ekim / October 2010-22 Aralık / December 2010 T.C. Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi organizasyon ve sergileme komitesi organising & exhibition commitee Savaş Çekiç

Detaylı

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and

Dino was born on March 23, 1913 in Istanbul to a family who loved art. He started drawing and ABİDİN DİNO RC 33 Dino sanat seven bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da 23 Mart 1913 tarihinde doğdu. Ailesisinin etkisi ile genç yaşta resim yapmaya başladı. Çocukluğunda ailesiyle birlikte birkaç yıl

Detaylı

Turkmall & Kunst am Bau

Turkmall & Kunst am Bau Turkmall & Kunst am Bau Turkmall & Kunst am Bau İçinden Sanat Geçen Yapılar Yıllardır birer kapalı kutu olarak görülen alışveriş merkezleri günümüzde yeni bir yaşam alanına dönüşürken, kentle ve kentlilerle

Detaylı

lkel tekniklerden, ça dafl teknolojiye seramik e itimi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

lkel tekniklerden, ça dafl teknolojiye seramik e itimi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 09 Universite.qxd 9/13/06 12:12 PM Page 76 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Üniversiteler-Seramik Bölümleri / Universitys-Ceramics Departments lkel tekniklerden, ça dafl teknolojiye seramik e

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü. Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK

Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü. Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK Yayınlayan / Publisher Ege Üniversitesi Rektörlüğü Editör / Editor Füsun ÖZPAMİR Aysel ILDIZLI Gözde GÜNÜŞENTÜRK Redaksiyon / Redaction Prof. Dr. Metin EKİCİ Yrd. Doç. Dr. Pınar DÖNMEZ FEDAKAR Arş. Gör.

Detaylı

Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım

Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım Erdem Akan / Endüstriyel Tasarım 1973 yılında İstanbul da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olana kadar eğitimine İstanbul da devam etti. British Councill bursu ve içindeki yaratma

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator

Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Canan Demir Genel Sekr. Yardımcısı& Proje Koordinatörü Assistant to the Secretary General& Project Coordinator Eskişehir Büyükşehir Belediyesi nin, TC Hazine Müsteşarlığı / Merkezi Finans ve İhale Birimi

Detaylı

Aşk/Love. ismail ACAR. 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012

Aşk/Love. ismail ACAR. 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012 ismail ACAR Aşk/Love 8 Şubat - 28 Mart 2012 February 8 th, 2011 - March 28 th, 2012 Çırağan Palace Kempinski Sanat Galerisi / Çırağan Palace Kempinski Art Gallery Ben aşıkım aşka; aşk da sevdalı bana.

Detaylı

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS

Üç sanatç, tek sergi. Three artists, one exhibition ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS ZLED KLER M Z / OUR IMPRESSIONS Üç sanatç, tek sergi Candan Güngör Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü kökenli üç sanatç, yap tlar n sanatseverlerle buluflturdu. 17 31 Aral

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý,

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE]

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS - EYLÜL 2014) YIL: 12 SAYI: 123 HANZALA - CARTOON BY: NAJI AL - ALI [PALESTINE] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (AÐUSTOS - EYLÜL) SAYI - ISSUE:

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada

Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada Sadberk Han m Müzesi nde As rlar Sonra Bir Arada Together after Centuries at Sadberk Han m Museum Vehbi Koç Vakf Sadberk Han m Müzesi nin, 25. kurulufl y ldönümü nedeni ile düzenledi i As rlar Sonra Bir

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik-Cam Bölümü. Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramics Glass Department

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Seramik-Cam Bölümü. Marmara University Faculty of Fine Arts Ceramics Glass Department 08 Universite.qxd 8/15/06 2:43 PM Page 80 Üniversiteler-Seramik Bölümleri / Universitys-Ceramics Departments Temmuz-A ustos / July-August 2006/ No.16 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal

Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Aralık 2011-Şubat 2012 / December 2011-February 2012 Sektörel : 38 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik

Detaylı

Seramikte bahar mevsimi

Seramikte bahar mevsimi Türkiye Seramik Federasyonu Dergisi Journal of Turkish Ceramics Federation Ocak-Mart /January-March 2011 No:35 Ücretsizdir/Free of Charge ISSN 1304-6578 Seramikte bahar mevsimi Spring season in Ceramics

Detaylı

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0

MAYIS MAY 2013 ISTANBUL. GRAFİK TASARIM GRAPHIC DESIGN Arş.Gör. Research Asst. Zafer Lehimler ISBN 978-975-400-355-0 3-7 HAZİRAN 2013 JUNE, 3-7, 2013 EGE REKLAM BASIM SANATLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRINTING & PRESS Esat Paşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir - İSTANBUL Tel: (0216) 470 44 70 www.egebasim.com.tr

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m

Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m 12 Artroportaj.qxd 9/13/06 12:15 PM Page 94 Eylül-Ekim / September-October 2006/ No.17 Sanat / Art Ferhan Taylan Erder; Serami i hep çok yönlü, çok boyutlu bir sanat dal olarak alg lad m Ferhan Taylan

Detaylı