YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?"

Transkript

1 YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim alanında, özellikle de yabancı dil öretiminde, sıkça tartıılmaya balanmıtır. Yabancı dil alanı, örencinin otonom olmayı örenebilecei en uygun alanlardan biridir. Ancak, örencinin otonom olabilmesi için öncelikle nasıl öreneceini örenmesi gerekir. Örenmeyi bilen örenci ise sorumluluk almayı, ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemeyi bilen, uygun kaynak ve araç gereçleri seçebilen, çalıma yöntemini belirleyebilen ve kendi performansını deerlendirebilen örencidir. Bu çerçevede, bu çalımada otonom örenme kavramı, yabancı dil örencileri için gereklilii ve örenmeyi örenmek kavramı tartıılmı ve örencilere örenmeyi öretmek amacıyla uygulanabilecek bir çalıma örnei ve öz deerlendirme formu örnei sunulmutur. Anahtar Sözcükler: Otonom örenme, otonom örenci, örenmeyi örenmek, öz deerlendirme. Abstract Recently, the necessity of having autonomous learners, especially in foreign language teaching has been debated frequently. Foreign language teaching is one of the most appropriate fields in which students can learn how to become autonomous. However, it is necessary for a student to learn how to learn in order to become autonomous. The student who knows how to learn is the one who can take the responsibility of his own learning; who is aware of his needs and goals; who is able to choose the appropriate sources and materials; who can identify his studying methods and who is able to evaluate his own performance. This study discusses the terminology of autonomous learning and its necessity for learning a foreign language. It also discusses the concept of learning how to learn and exemplifies a sample form for studying and self evaluation which can be applied for the purpose of teaching how to learn. Key Words: Autonomous learning, autonomous learners, learning how to learn, self evaluation. Otonom Örenme Otonom örenme kavramı 70 li yıllarda tartıılmaya balamı ve dil öretimi alanında yeni bir dönemin balangıcı olmutur. Bu tartımalar sonucunda iletiim kavramı önem kazanmı ve iletiim edinci yeni uygulamaların temelini oluturmutur. Örenme kavramı artık bir bilinmeyen olmaktan çıkmı, strateji kavramı ııında çözümlenmeye çalıılan bir süreç olmutur. * Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Fransız Dili Eitimi Anabilim Dalı.

2 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 69 Buna paralel olarak, ihtiyaç analizi, hedef belirleme ve deerlendirme gibi kavramların tartıılmaya balanmasıyla birlikte dil örenmenin ne denli karmaık bir süreç olduunun ayırtına varılmı ve örenci merkezli bir eitimin gereklilii anlaılmıtır. Zira nasıl öretmeliyim? sorusu yerini örenci nasıl örenir? sorusuna bırakmıtır. Bu gelime, öretmenin sınıf içindeki konumunun deimesini zorunlu kılmıtır. Artık öretmen bilgiyi elinde bulunduran kii deil, örencisine rehberlik eden, yol gösteren kiidir. Öretmen ve örencinin rollerinin bu yönde deimesi otonom örenme alanında yapılan çalımaların amaçlarıyla örtümektedir. Örenciyi otonom kılmak adına yapılan uygulamaları deerlendirdiimizde farklı uygulamalarla karılaırız. Bu farklılıın nedeni ise otonom örenme kavramının farklı algılanmasına balıdır. Holec e (1990: 76-77) göre üç farklı tanım söz konusudur. Birinci tanıma göre örenme örencinin öretmenden baımsız çalıması ile e anlamlıdır. Burada söz konusu olan baımsızlık, örencinin önceden belirlenmi bir öretim programından gönlünce ve özgürce yararlanabilmesidir. Örenci, kendisine sunulan öretim materyallerini istedii yerde ve istedii zaman öretmenin varlıına ihtiyaç duymadan istedii ölçüde kullanabilir. Bu türde bir otonom çalımanın en güzel örnekleri ise ev ödevleri ve bilgisayar destekli eitimdir. kinci tanıma baktıımızda ise otonom örenme kavramının biraz daha kapsamlı ele alındıını görürüz. Örenci artık pasif, kendisine sunulan öretim programına sadık kalan ve sadece kendisine sunulanlarla yetinen bir birey olarak deil, kendi örenimi hakkında kararlar verebilen, tabi olacaı öretim programına katkılarda bulunabilen aktif bir birey olarak tanımlanmaktadır. Örenci pasif bir tüketici konumundan çıkıp, aktif bir üretici konumuna geçer. Otonom örenmeyi üçüncü tanım ııında deerlendirdiimizde ise otonom örenme ile örenme kapasitesi arasında bir paralellik kurulduunu görürüz. Otonom örenme artık örenmenin nasıl gerçekletiini betimleyen bir terim olarak deil, örenciye özgü bir özellik olarak ele alınmaktadır. Otonom örenci nasıl öreneceini bilen örencidir. Bu balamda yapılan uygulamaların hedefi örencinin örenme kapasitesini artırmaya yöneliktir. Örenciye sunulan etkinliklerin amacı ona örenmeyi öretmektir. Böylece örenci neyi nasıl örenebileceini belirlemek için gerekli bilgi ve becerileri edinebilecek ve kendi örenimini yönlendirebilmek için ne yapması gerektii konusunda kararlar alabilecektir. Burada söz konusu olan üç tanımı karılatırdıımızda, birinci grupta otonom örenciden bahsetmenin pek mümkün olmadıını söyleyebiliriz. Sadece ikinci ve üçüncü grupta otonom örenciden bahsedebiliriz. kinci gruptaki uygulamalarda örencinin gerçek anlamda otonom olduunu söylemek zordur. Zira uygulamalar örencinin nasıl örendii üzerine odaklanır ve bu durumda örenci çıkarsamalar yoluyla örenir. Oysaki örenme kapasitesinin hedef alındıı uygulamalarda, örenci dorudan örenmeyi örenir ve kendi örenme sürecini açıklayabilir. Elbette ki, otonom örenme süreci uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, örenci, öretmenden edindii temel bilgiler dorultusunda, deneme yanılma yoluyla kendi örenim sorumluluunu üstlenmeyi, ihtiyaçlarını belirlemeyi, örenimi ile ilgili kararlar vermeyi ve öz deerlendirme yapmayı örenir. Bu sürecin gerçekleebilmesi için ise, örencinin nasıl örenebileceini örenmeye ve uygun koulların kendisine sunulmasına ihtiyacı vardır. Bu koullar salandıı takdirde ancak örenciden dili edinmesi ve örendii dile karı aktif bir tutum takınması beklenebilir (Duda, 1988: 51). Bu yönde bir yaklaım ise yabancı dil öretiminde hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini ve iletiim edincinin yanı sıra, örencinin otonom olma sürecinde kiisel geliimini tamamlamasına yardımcı olacak hedeflerin belirlenmesini zorunlu kılar. Yabancı Dil Sınıflarında Otonom Örenme Yabancı dil eitiminin temel amacı, örencinin dilini örendii ülkede en azından günlük yaamını sürdürebilecek düzeyde olmasını ve böylece toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve daha salıklı iletiim kurmalarını salamaktır. 70 li yıllarda, iletiimsel yaklaımın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar arası iletiim yabancı dil eitiminin öncelikli hedefi haline gelmi dolayısıyla da aktif, otonom ve kendi sorumluluunu taıyabilen bir örenci modeli eitim/öretim sürecinin merkezine yerlemitir. Örencinin yabancı dilde iletiim kurabilmesi için ise, dil örenme amaçlarına ulaabilmesini salayacak, dilsel araçlardan oluan kiisel birikimini oluturabilmesi için izlemesi gereken yolları göstermek kaçınılmazdır. Bu yollar, örenciye

3 70 Cihan AYDODU dille ilgili açıklamalar vermekten deil, ona bu yolda ilerlerken kullanması gereken stratejileri kefetme fırsatı vermekten geçer. Bu kefetme sürecinde öretmenin müdahalesi söz konusu olamaz. Öretmen ancak bu sürecin sonunda, örencinin keiflerini sistemli hale getirmesinde ve bir yönteme dönütürmesinde rol oynar. Böylece örenci keiflerinin önemli ve deerli olduunun bilincine varır ve bu da onun daha aktif, daha istekli, daha güdümlü olmasını salar (Tagliante, 2006: 31). Bu yönde bir yaklaım ise, öretimi örenci ile uyum içinde yapılandırmak ve sunulan dilsel bilgileri örencinin ihtiyaçları ve motivasyonuyla [isteklendirilmesiyle] ilikilendirmek ile mümkündür. Zira örenme, örenci kendisine sunulan öretim yönteminde sorumluluk üstlendii takdirde daha kolay gerçekleir. Örenciler sorumluluk üstlendiklerinde hem yabancı dil edinçlerini ihtiyaç/amaçları dorultusunda gelitirebilecek, hem de yabancı dil örenme kapasitelerini gelitirebileceklerdir. Dier bir deyile, bir öretim programı belirlemek için kaçınılmaz olan amaç, içerik, öretim materyali, ileyi ve deerlendirme gibi bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır (Gremmo ve Holec,1986/87: 87). Aydın ın (2008: 11) yüksek lisans örencileri ile gerçekletirdii otonom örenme çalıması sonuçları bu görüü desteklemektedir. Aydın, örenci görüü alarak yaptıı deerlendirmede, örencilerin sorumluluk almaktan oldukça memnun olduklarını, kendilerini deerli hissettiklerini ve çalımayı çok yararlı bulduklarını ifade ettiklerini belirtmitir. Yıldırım ın (2005: 121) yaptıı çalıma sonuçları da bu yöndedir. Yıldırım, Türkiye deki ngilizce öretmenlii örencilerinin otonom örenme ile ilgili görü ve davranılarını aratırmak üzere yaptıı anket çalımasında örencilerin daha fazla sorumluluk ve kontrol sahibi olmaya hazır oldukları sonucuna varmıtır. Yabancı dil öretimi alanında yapılan uygulamaları deerlendirdiimizde, yabancı dil sınıflarında yeterli düzeyde otonom örenme çalıması yapılmadıını görürüz. Bu durumu iyiletirmenin en iyi yolu da öncelikle gerek öretim kurumlarının gerek örencinin gerekse öretmenin otonom örenme anlayıını deitirmekten geçer. Otonom örenme, hem nihai bir amaç hem de bir iletiim edinci, bir örenme kapasitesi edinme aracı olarak deerlendirilmelidir. Unutulmaması gereken temel prensip ise, sadece örencinin örendii, bunu onun yerine kimsenin yapamayacaı ve dolayısıyla da öretmenin artık tutum deiiklii yapması ve kendini örencinin örenmesine yardım eden, katkıda bulunan bir birey olarak deerlendirmesi gerektiidir (Porcher, 2004: 14). Sonuç olarak, Carette in (2000: 191) de belirttii gibi dil öretiminde öncelikli hedef örencileri dil örenme konusunda daha donanımlı hale getirmek ve onları dilin ne olduu, dil örenmenin ne olduu konusunda bilinçlendirmek olmalıdır. Bunun için de, örenciye örenmeyi öretmek, bunu bir davranı olarak benimsemesini ve sürdürmesini salamak gerekir. Örenmeyi Örenmek Örencinin, ancak kendi örenimi hakkında söz sahibi olduu takdirde örenme edimini gerçekletirebilecei düüncesinin öncüsü Piaget dir (Porcher, 2004: 58). Piaget ye göre örenme sadece örencinin kendisinin yerine getirebilecei bir etkinliktir, çünkü kimse kimsenin yerine duygularını ifade edemeyecei gibi, kimse kimsenin yerine örenemez. Gremmo ve Riley e (1997: 95) göre de, örenci en iyi örenmeyi dil örenirken gerçekletirir. Yalnız, dil örenme süresi ile örencinin kendisinin belirledii amaçları, teknikleri irdeledii, ne yaptıı ve ne yapacaı hakkında analizler yaptıı süreyi birbirinden ayırmak gerekir. Dier bir deyile, örencinin dilsel performansını artırmaya yönelik çalımaların yanı sıra, onun örenme kapasitesini artırmaya yönelik çalımalara özel bir zaman ayırmak gerekir. Bu sürecin etkili bir ekilde gerçeklemesi için ise yazılı, sözlü, görsel ve bilgisayar ortamına aktarılmı çeitli kaynakların örencinin hizmetine sunulması gerekir. Örencilerin örenme kapasitelerini artırmayı hedefleyen bir yabancı dil öretim programının amacı, örencilerin birer iyi örenen olmalarını salamaktan ziyade, dil öretiminin etkili bir ekilde gerçekleebilmesi için onların zayıf ve güçlü yönlerinin bilincine varmalarını salamak olmalıdır. Böyle bir yaklaım, örencilerin dil hakkındaki tasarımlarını gözden geçirmelerine ve gelitirmelerine de olanak salar. Bertocchini ve Costanzo (1995: 178) ortak bir yazılarında günümüzde artık effaf ve örenci katılımlı bir eitim/öretim sürecinin gerekliliinden bahsederler. Eitim/öretimin effaf olması örencinin otonom olma sürecine katkıda bulunur. Zira örenci neyi, ne zaman, neden ve nasıl yaptıını bilir ve bir nevi kendi öreticisi olur. Örencinin katılımcı olması ise kendi sorumluluunu üstlenmesini

4 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 71 salar. Çünkü amaç ve yöntem belirleme ve deerlendirme yapma konusunda karar verme yetkisine sahiptir. O halde, örenmek kavramını, örenmeyi tanımlama, gerçekletirme, deerlendirme ve yönetme, örenmeyi bilmek kavramını ise örenme edimlerini tanımlama, deerlendirme ve organize etme olarak tanımlayabiliriz (Holec, 1990: 80). Bu durumda, örenciden beklenen be becerinin varlıından söz edebiliriz: ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, uygun çalıma materyallerinin seçimi, deerlendirme. Örencinin dil edinim amaçlarını belirleyebilmesi için dilsel ihtiyaçlarını analiz etmeyi bilmesi gerekir. Yani, sırf örenmi olmak için örenilemeyeceini, örendiklerinden sonuna kadar yararlanması gerektiini ve dil örenirken haklı nedenlerinin olması gerektiini bilmeye ihtiyacı vardır. Dier yandan dilsel edinçlerini irdelemeli ve bu edinçlerini gelitirmek için edinmesi gereken bilgi ve becerileri belirlemesi gerekir. Amaçlarına ulaabilmesi için hem kendi düzeyine uygun materyalleri belirleyebilmeli, hem de dilsel ihtiyaçlarını karılamasını salayacak bu materyalleri nasıl kullanacaını bilmesi gerekir. Kullandıktan sonra ise hangi tekniklerin yararlı olduunu, hangi aktivitelerin ilerlemesine katkıda bulunduunu, çalıma zamanı ve hızını ve ne kadar süreyle çalıması gerektiini belirleyebilecektir (Holec, 1990: 80-81; Duda, 1988: 51-52). Her otonom çalımadan sonra örencinin bir öz deerlendirme yapması salanmalıdır. Bu aamada örenci elde ettii verimin neticesine balı olarak amaçlarını doru tanımlayıp tanımlamadıını, amaçlarının ihtiyaçlarıyla örtüüp örtümediini, seçtii materyal ve tekniklerin uygunluunu ve aktiviteleri gerçekletirme koullarını sorgulayabilecek ve bir sonraki çalımada daha donanımlı ve dolayısıyla da daha verimli olacaktır. Bu süreç boyunca, öretmene düen görev örenciyi yönlendirmek, talep ettii takdirde ona yardımcı olmak ve yol göstermektir. Kısacası, öretmen artık örenci adına karar veren kii deil, ona rehberlik eden, danımanlık rolünü üstlenen kiidir. Sonuç olarak, örenmeyi öretmek ve dolayısıyla da örencileri otonom kılmak için izlenmesi gereken sürecin aamalarını bir çalıma örnei ile somutlatırmak uygun olacaktır. Örenci Bir Otonom Çalıma Örnei -performansının yetersiz olduunu düündüü bir beceri seçer (dinleme, anlama, okuma, yazma), -bu beceriye yönelik bir etkinlii gerçekletirirken kendini gözlemler ve karılatıı sorunları belirler (örnein, dinleme becerisini çalıırken dinlediini anlamakta mı güçlük yaıyor yoksa anladıını ifade mi edemiyor?) -yaadıı güçlükleri amasını salayacak, mümkün olduunca çeitli materyal ve etkinlikleri belirler, -belirledii materyal ve etkinliklerden hangilerinin daha yararlı olacaını belirlemek amacıyla onları dener, bu arada, çalımasının aamalarını belirler ve sorunlarını daha iyi analiz etme fırsatını bulur, -her çalıma sonunda gözlem ve deerlendirmelerinin yer aldıı bir günlük tutar, -ayrıca öretmenin kendisine verdii öz deerlendirme formunu doldurur. Öretmenin Örenciye Verebilecei Tavsiyeler -Bireysel çalıınız ve çok az sorun yaadıınız hedefler belirlemeyiniz. -Sürekli aynı hedefler dorultusunda çalımayınız, farklı sorunlarınızı çözmeye yönelik hedefler belirleyiniz. -Hedeflerinizi gerçekletirmeden önce sorunlarınızı açık ve net bir ekilde belirleyiniz. -Materyallerinizi ve aktivitelerinizi seçerken sorunlarınızı çözmede ne açıdan yararlı olacakları konusunda kendinizi sorgulayınız.

5 72 Cihan AYDODU -Tek bir materyalle yetinmeyiniz. Gazete, dergi, televizyon gibi öretimsel amacı olmayan kaynaklardan da yararlanınız. -Bir ders kitabından yararlanıyorsanız, oradaki bütün alıtırmaları yapmayınız. Hangileri sorunlarınızı çözmeye yardımcı olacaksa onları yapınız. -Sadece okuma, dinleme, konuma ve yazma gibi temel becerilerle sınırlı kalmayınız. Sorununuzla dorudan balantılı aktiviteleri özellikle tercih ediniz (telaffuzunuzu gelitirme, anlamını bilmediiniz bir sözcüü tahmin etme, sözcük daarcıınızı gelitirme gibi). -Düzenli bir ekilde ilerlemelerinizi kontrol etmeyi ve gözden geçirmeyi unutmayınız. -Bir materyali kullanırken ya da etkinlii yaparken sıkıldıınızda onu bir kenara bırakınız ve baka bir materyal ya da aktivite ile çalımaya devam ediniz. -Günlüklerinizi düzenli olarak tutunuz ve gözlemlerinizi, deerlendirmelerinizi ve keiflerinizi açık ve net ifadeler kullanarak ve detaylandırarak not ediniz (Moulden 1993: ; Barbot, 2000: 61-63). Sözlü Anlatım-Az Deerlendirme Formu Örnei letiim kurma Anadilimde olduu kadar iyi Fransızca iletiim kuruyorum. letiim sırasında konutuum kiinin yardımına ihtiyaç duyuyorum. Kendimi ifade edemediimde açıklamalara bavuruyorum. Anadilime ya da bildiim dier dillere bavuruyorum. Jest ve mimiklerimle anlatmaya çalııyorum. Sorun yaadıımda kendimi yazarak ifade etmeye çalııyorum. Sözcük htiyacım olan sözcüü buluyorum. Sözcük daarcıımın kısıtlı olduunu düünüyorum. Konumanın akıcılıı Normal bir hızda konuuyorum. Yava konuuyorum. Konuurken sık sık duraksıyorum. Dilbilgisi Zamanları gerekli oldukları yerlerde, uygun ekilde kullanmayı biliyorum. Uzun ve karmaık cümleler kurabiliyorum. Kısa cümleleri rahatlıkla kurabiliyorum. Cümlelerimi önce anadilimde oluturuyorum, sonra Fransızca aktarıyorum. Telaffuz Normal bir telaffuzum olduunu düünüyorum. Bazı sesleri telaffuz etmekte güçlük çekiyorum. Dil düzeyleri çinde bulunduum ortama uygun dil düzeyini seçip, rahatlıkla kullanabiliyorum. Fransızca farklı dil düzeylerini anlıyorum ama kullanmıyorum. stediimde Fransızca günlük dil düzeyinde iletiim kurabilirim.

6 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 73 Psikolojik boyut Konuurken rahatlıkla baımın çaresine bakabiliyorum. Konutuum kiinin tutumundan etkileniyorum. Hata yaptıımı bilsem bile, konumaya devam ediyorum. Ancak kendimden emin olduum zaman konuuyorum. Yukarıda sunulan öz deerlendirme formu örnei Barbot nun (2000: 62-63) çalımasından esinlenerek hazırlanmıtır. Elbette ki her bir beceri için öretmenin benzer bir formu hazırlayıp örencilere vermesi gerekir. Örenci her çalıma sonunda kendini deerlendirir ve 2-3 haftada bir artık danımanlık rolünü üstlenmi olan öretmeniyle birlikte günlüüne yazdıı notlar ve deerlendirme formu sonuçlarından hareketle hem kat ettii mesafeyi görür hem de gittikçe daha az sorun yaadıını gözlemler. Ancak sonuç her zaman olumlu olmayabilir. Bu durumda danıman öretmenin görevi oldukça önem arz etmektedir. Örencinin sonraki çalımalarında daha verimli olabilmesi için nerede yanıldıının kefedilmesi gerekir. Sorununu yanlı yerde mi aradı yoksa sorunlarını belirlemekte mi güçlük yaadı? Seçtii materyal ya da aktiviteler mi uygun deildi yoksa örencinin çalıma yöntemi mi yanlıtı? Öretmenin bu konularda örenciye dönüt vermesi gerekir. Aksi takdirde örenci yararsız bir çaba içinde olduunu düünecek ve vazgeçecektir. lk çalıma bir model oluturması açısından sınıfta birlikte yapılabilir. Daha sonra örencinin haftada bir proje çalıması eklinde bu süreci devam ettirmesi istenebilir. Belli bir süreç sonunda ise örencinin bunu bir davranıa dönütürmesi ve kendiliinden yapıyor olması beklenir. Unutulmaması gereken en önemli ey, bu formun amacının örencinin bilgisini ölçmek deil, bilinçlenmesini ve geliimini kendisinin rahatlıkla gözlemleyebileceinin ayırdına varmasını salamaktır. Örenci, örenim hayatı boyunca zaten kendini deerlendirir. Ancak bunu bilinçsizce yapar. Burada amaç örencinin bu davranıını nesnel hale getirmek ve bu yönde ona güven duygusu aılamaktır. Balangıçta öretmenin belirledii kriterlerden [ölçütlerden] oluan benzer bir formla hareket edip, zamanla örencinin istek ve ihtiyaçları dorultusunda gelitirilebilir. Zira, örenci kendi öz deerlendirmesini böyle somut bir ekilde yapmaya alıtıkça farklı kriterlere ihtiyaç duyacaktır. KAYNAKÇA Aydın, B. (2008). Autonomous Learners in an Autonomy Class. IATEFL TTED SIG NEWSLETTER; 1, Barbot, M.-J. (2000). Les Auto-Apprentissages. Paris: CLE International. Bertocchini, P. et Costanzo, E. (1995). Autonomie de l Apprenant, Autonomie de l Enseignant. Méthodes et Pratiques des Manuels de Langue, FDM, numéro spécial, Carette, E. (2000). Introduction de l Autonomie dans le Système Educatif Français: Des Réponses, des Questions. Mélanges CRAPEL, 25, Carton, F. (1984). Systèmes Autonomisants d Apprentissage des Langues. Mélanges Pédagogiques, Cembalo, M. et Holec, H. (1973). Les Langues aux Adultes: Pour une Pédagogie de l Autonomie. Mélanges Pédagogiques, Courtillon, J. (2003). Elaborer un Cours de FLE. Paris: Hachette. Cuq, J-P. et Gruca, I. (2003). Cours de Didactique du Français Langue Etrangère et Seconde. Grenoble: PUG. Duda, R. (1988). Autonomisation et Scolarisation en Milieu Scolaire. Mélanges Pédagogiques, Gremmo, M-J. et Holec, H. (1986/87). Evolution de l Autonomie de l Apprenant: Le Cas de l Apprenant D. Mélanges Pédagogiques, Gremmo, M-J. et Riley, P. (1997). Autonomie et Apprentissage Autodirigé: l Histoire d une dée. Mélanges CRAPEL, 23,

7 74 Cihan AYDODU Holec, H. (1990). Qu est-ce qu Apprendre à Apprendre. Mélanges Pédagogiques, Moulden, H. (1993). The Learner Trainer s Labours Lost? Mélanges CRAPEL, 21, Pendanx, M. (1998). Les Activités d Apprentissage en Classe de Langue. Paris:Hachette. Porcher, L. (2004). L Enseignement des Langues Etrangères. Paris:Hachette. Riley, P. (1989). Learners Representations of Language and Language Learning. Mélanges Pédagogiques, Tagliante, C. (2006). La Classe de Langue. Paris:CLE International. Yıldırım, Ö. (2005). Elt Students Perceptions and Behavior Realted to Learner Autonomy as Learners and Future Teachers, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü.

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek

olmak (Hudson, 1992; Akt: Yapıcı, 2004) mümkündür. Dil bilgisi öretiminin en önemli ilevi, bireyin ana dilinin yapılarını, olanaklarını örenerek Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 LKOKUL ÖRENCLERNE

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net A Kuram ve Yöntem 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI.

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI Funda CBAROULLARI YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

Yağ Satarım Bal Satarım Satış Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I Ş M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com

Yağ Satarım Bal Satarım Satış Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu U N I C O N D A N I Ş M A N L I K G R U B U. www.satisoyunu.com U N I C O N D A N I Ş M A N L I K G R U B U Yağ Satarım Bal Satarım Satış Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Baş Danışmanı Mart 2010 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları

Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları ANKARA ÜNVERSTES BLGSAYAR MÜHENDSL BÖLÜMÜ YÜKSEK LSANS PROGRAMI Yüksek Lisans Çalımalarının Yürütülmesinde Aday Örencinin Sorumlulukları Bölümümüzde yürütülmekte olan Tezli Yüksek Lisans Programı, YÖK,

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS

LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS LKÖRETM KNC KADEME TÜRKÇE DERS KTAPLARININ TÜRLER AÇISINDAN NCELENMES 1 A TEXTBOOK ANALYSIS OF SENIOR PRIMARY EDUCATION TURKISH COURSE BOOKS Murat SOLAK 2 Derya YAYLI 3 Özet Türkçe ders kitaplarında yer

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü.

* Saime Özçürümez lköretim Okulunda Sınıf Öretmeni. ** Yrd. Doç. Dr., Nide Üniversitesi Eitim Fakültesi lköretim Bölümü. SAMET BEHREG KTAPLARIYLA KURGULAA YARATICI DRAMA ETKLKLER ÖRECLER YAZMA BECERS VE TUTUMLARIA ETKS THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ACTIVITIES COSTRUCTED WITH SAMED BEHREGI BOOKS O THE WRITIG SKILLS AD ATTITUDES

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250

(f) Cinsiyet 1 Kız öretmen adayı 130 2 Erkek öretmen adayı 120 Toplam 250 Örenim gördüü sınıf 3 Üçüncü Sınıf 98 4 Dördüncü Sınıf 152 Toplam 250 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ YAPILANDIRMACI

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE ÖZET Bu çalımanın amacı, toplumcu gerçekçilik çizgisi içinde deerlendirilen, yazar-eitimci Fakir Baykurt un romanlarının temel izleklerinden biri olan eitim izleinin

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL

LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 235-246 235 LKÖRETM BRNC KADEMEDE PORTFOLYO DOSYALARININ DEERLENDRME ARACI OLARAK KULLANILABLRL Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1. The Role of Science Teacher in Constructivist Theory

Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1. The Role of Science Teacher in Constructivist Theory lköretim-online, 4(2), 55-64, 2005 [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Yapılandırmacı Kuramda Fen Öretmeninin Rolü 1 Ercan AKPINAR Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eitimi

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım

Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Yazılım Mühendislii Dersi çin Proje Aırlıklı ve Problem Çözmeye Dayanan Yeni Bir Yaklaım Iık AYBAY Bilgisayar Mühendislii Bölümü Dou Akdeniz Üniversitesi Gazimagosa KKTC e-posta : isik.aybay@emu.edu.tr

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES

OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ SOSYAL B L MLER HAKKINDAK GÖRÜ LER VIEWS OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES ON SOCIAL STUDIES Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL ÖNCES ÖRETMEN

Detaylı

Örenmede Etkili Yollar: Örenme Stratejileri ve Öretimi

Örenmede Etkili Yollar: Örenme Stratejileri ve Öretimi Örenmede Etkili Yollar: Örenme Stratejileri ve Öretimi Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ERDEM Pamukkale Üniversitesi arerdem@pamukkale.edu.tr ÖZ: Örenme stratejileri bireyin kendi kendisine örenmesi kolaylatıran

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN SOCIAL SCIENCES LESSONS

PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI THE APPLICATION OF PROBLEM BASED LEARNING IN SOCIAL SCIENCES LESSONS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 163-176 163 PROBLEME DAYALI ÖRENME YAKLAIMININ SOSYAL BLGLER DERSLERNDE UYGULANMASI Ufuk KARAKU Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilim Dalı Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin

Detaylı

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI

MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 123-134 123 MOMENTUM KAVRAMININ ÖRENME GELM SIRALAMASININ ARATIRILMASI ebnem KANDL NGEÇ Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS

LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS LKÖRETMDE TARH KONULARININ YEREL TARH LE LKLENDRLMESNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECTS OF COMBINATIN THE HISTORY SUBJECTS WITH LOCAL HISTORY ON THE SUCCES OF STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL Hasan IIK Özet

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER

ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER ! "#$#%$#%&$#' #$$ ANKARA ÜNVERSTES ETM BLMLER FAKÜLTESNDE GÖREV YAPAN ÖRETM ÜYELERNN LSANSÜSTÜ ÖRETME ÖRENC SEÇME SÜRECNE LKN GÖRÜLER Ar. Gör. Tuncer BÜLBÜL Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler Ümit Özgümü Adana Sanayi Odası Günaydın, ahsım ve Adana Sanayi Odası adına öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hem dünkü oturumlara baktıımızda, hem de programa

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı