YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW?"

Transkript

1 YABANCI DL ÖRETMNDE OTONOM ÖRENME: NEDEN VE NASIL? AUTONOMOUS LEARNING IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING: WHY AND HOW? Cihan AYDODU* Özet Son yıllarda, otonom örenciler yetitirmenin gereklilii eitim/öretim alanında, özellikle de yabancı dil öretiminde, sıkça tartıılmaya balanmıtır. Yabancı dil alanı, örencinin otonom olmayı örenebilecei en uygun alanlardan biridir. Ancak, örencinin otonom olabilmesi için öncelikle nasıl öreneceini örenmesi gerekir. Örenmeyi bilen örenci ise sorumluluk almayı, ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemeyi bilen, uygun kaynak ve araç gereçleri seçebilen, çalıma yöntemini belirleyebilen ve kendi performansını deerlendirebilen örencidir. Bu çerçevede, bu çalımada otonom örenme kavramı, yabancı dil örencileri için gereklilii ve örenmeyi örenmek kavramı tartıılmı ve örencilere örenmeyi öretmek amacıyla uygulanabilecek bir çalıma örnei ve öz deerlendirme formu örnei sunulmutur. Anahtar Sözcükler: Otonom örenme, otonom örenci, örenmeyi örenmek, öz deerlendirme. Abstract Recently, the necessity of having autonomous learners, especially in foreign language teaching has been debated frequently. Foreign language teaching is one of the most appropriate fields in which students can learn how to become autonomous. However, it is necessary for a student to learn how to learn in order to become autonomous. The student who knows how to learn is the one who can take the responsibility of his own learning; who is aware of his needs and goals; who is able to choose the appropriate sources and materials; who can identify his studying methods and who is able to evaluate his own performance. This study discusses the terminology of autonomous learning and its necessity for learning a foreign language. It also discusses the concept of learning how to learn and exemplifies a sample form for studying and self evaluation which can be applied for the purpose of teaching how to learn. Key Words: Autonomous learning, autonomous learners, learning how to learn, self evaluation. Otonom Örenme Otonom örenme kavramı 70 li yıllarda tartıılmaya balamı ve dil öretimi alanında yeni bir dönemin balangıcı olmutur. Bu tartımalar sonucunda iletiim kavramı önem kazanmı ve iletiim edinci yeni uygulamaların temelini oluturmutur. Örenme kavramı artık bir bilinmeyen olmaktan çıkmı, strateji kavramı ııında çözümlenmeye çalıılan bir süreç olmutur. * Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Fransız Dili Eitimi Anabilim Dalı.

2 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 69 Buna paralel olarak, ihtiyaç analizi, hedef belirleme ve deerlendirme gibi kavramların tartıılmaya balanmasıyla birlikte dil örenmenin ne denli karmaık bir süreç olduunun ayırtına varılmı ve örenci merkezli bir eitimin gereklilii anlaılmıtır. Zira nasıl öretmeliyim? sorusu yerini örenci nasıl örenir? sorusuna bırakmıtır. Bu gelime, öretmenin sınıf içindeki konumunun deimesini zorunlu kılmıtır. Artık öretmen bilgiyi elinde bulunduran kii deil, örencisine rehberlik eden, yol gösteren kiidir. Öretmen ve örencinin rollerinin bu yönde deimesi otonom örenme alanında yapılan çalımaların amaçlarıyla örtümektedir. Örenciyi otonom kılmak adına yapılan uygulamaları deerlendirdiimizde farklı uygulamalarla karılaırız. Bu farklılıın nedeni ise otonom örenme kavramının farklı algılanmasına balıdır. Holec e (1990: 76-77) göre üç farklı tanım söz konusudur. Birinci tanıma göre örenme örencinin öretmenden baımsız çalıması ile e anlamlıdır. Burada söz konusu olan baımsızlık, örencinin önceden belirlenmi bir öretim programından gönlünce ve özgürce yararlanabilmesidir. Örenci, kendisine sunulan öretim materyallerini istedii yerde ve istedii zaman öretmenin varlıına ihtiyaç duymadan istedii ölçüde kullanabilir. Bu türde bir otonom çalımanın en güzel örnekleri ise ev ödevleri ve bilgisayar destekli eitimdir. kinci tanıma baktıımızda ise otonom örenme kavramının biraz daha kapsamlı ele alındıını görürüz. Örenci artık pasif, kendisine sunulan öretim programına sadık kalan ve sadece kendisine sunulanlarla yetinen bir birey olarak deil, kendi örenimi hakkında kararlar verebilen, tabi olacaı öretim programına katkılarda bulunabilen aktif bir birey olarak tanımlanmaktadır. Örenci pasif bir tüketici konumundan çıkıp, aktif bir üretici konumuna geçer. Otonom örenmeyi üçüncü tanım ııında deerlendirdiimizde ise otonom örenme ile örenme kapasitesi arasında bir paralellik kurulduunu görürüz. Otonom örenme artık örenmenin nasıl gerçekletiini betimleyen bir terim olarak deil, örenciye özgü bir özellik olarak ele alınmaktadır. Otonom örenci nasıl öreneceini bilen örencidir. Bu balamda yapılan uygulamaların hedefi örencinin örenme kapasitesini artırmaya yöneliktir. Örenciye sunulan etkinliklerin amacı ona örenmeyi öretmektir. Böylece örenci neyi nasıl örenebileceini belirlemek için gerekli bilgi ve becerileri edinebilecek ve kendi örenimini yönlendirebilmek için ne yapması gerektii konusunda kararlar alabilecektir. Burada söz konusu olan üç tanımı karılatırdıımızda, birinci grupta otonom örenciden bahsetmenin pek mümkün olmadıını söyleyebiliriz. Sadece ikinci ve üçüncü grupta otonom örenciden bahsedebiliriz. kinci gruptaki uygulamalarda örencinin gerçek anlamda otonom olduunu söylemek zordur. Zira uygulamalar örencinin nasıl örendii üzerine odaklanır ve bu durumda örenci çıkarsamalar yoluyla örenir. Oysaki örenme kapasitesinin hedef alındıı uygulamalarda, örenci dorudan örenmeyi örenir ve kendi örenme sürecini açıklayabilir. Elbette ki, otonom örenme süreci uzun vadeli bir süreçtir. Bu süreç içerisinde, örenci, öretmenden edindii temel bilgiler dorultusunda, deneme yanılma yoluyla kendi örenim sorumluluunu üstlenmeyi, ihtiyaçlarını belirlemeyi, örenimi ile ilgili kararlar vermeyi ve öz deerlendirme yapmayı örenir. Bu sürecin gerçekleebilmesi için ise, örencinin nasıl örenebileceini örenmeye ve uygun koulların kendisine sunulmasına ihtiyacı vardır. Bu koullar salandıı takdirde ancak örenciden dili edinmesi ve örendii dile karı aktif bir tutum takınması beklenebilir (Duda, 1988: 51). Bu yönde bir yaklaım ise yabancı dil öretiminde hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini ve iletiim edincinin yanı sıra, örencinin otonom olma sürecinde kiisel geliimini tamamlamasına yardımcı olacak hedeflerin belirlenmesini zorunlu kılar. Yabancı Dil Sınıflarında Otonom Örenme Yabancı dil eitiminin temel amacı, örencinin dilini örendii ülkede en azından günlük yaamını sürdürebilecek düzeyde olmasını ve böylece toplumların birbirlerini daha iyi anlamalarını ve daha salıklı iletiim kurmalarını salamaktır. 70 li yıllarda, iletiimsel yaklaımın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar arası iletiim yabancı dil eitiminin öncelikli hedefi haline gelmi dolayısıyla da aktif, otonom ve kendi sorumluluunu taıyabilen bir örenci modeli eitim/öretim sürecinin merkezine yerlemitir. Örencinin yabancı dilde iletiim kurabilmesi için ise, dil örenme amaçlarına ulaabilmesini salayacak, dilsel araçlardan oluan kiisel birikimini oluturabilmesi için izlemesi gereken yolları göstermek kaçınılmazdır. Bu yollar, örenciye

3 70 Cihan AYDODU dille ilgili açıklamalar vermekten deil, ona bu yolda ilerlerken kullanması gereken stratejileri kefetme fırsatı vermekten geçer. Bu kefetme sürecinde öretmenin müdahalesi söz konusu olamaz. Öretmen ancak bu sürecin sonunda, örencinin keiflerini sistemli hale getirmesinde ve bir yönteme dönütürmesinde rol oynar. Böylece örenci keiflerinin önemli ve deerli olduunun bilincine varır ve bu da onun daha aktif, daha istekli, daha güdümlü olmasını salar (Tagliante, 2006: 31). Bu yönde bir yaklaım ise, öretimi örenci ile uyum içinde yapılandırmak ve sunulan dilsel bilgileri örencinin ihtiyaçları ve motivasyonuyla [isteklendirilmesiyle] ilikilendirmek ile mümkündür. Zira örenme, örenci kendisine sunulan öretim yönteminde sorumluluk üstlendii takdirde daha kolay gerçekleir. Örenciler sorumluluk üstlendiklerinde hem yabancı dil edinçlerini ihtiyaç/amaçları dorultusunda gelitirebilecek, hem de yabancı dil örenme kapasitelerini gelitirebileceklerdir. Dier bir deyile, bir öretim programı belirlemek için kaçınılmaz olan amaç, içerik, öretim materyali, ileyi ve deerlendirme gibi bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olacaktır (Gremmo ve Holec,1986/87: 87). Aydın ın (2008: 11) yüksek lisans örencileri ile gerçekletirdii otonom örenme çalıması sonuçları bu görüü desteklemektedir. Aydın, örenci görüü alarak yaptıı deerlendirmede, örencilerin sorumluluk almaktan oldukça memnun olduklarını, kendilerini deerli hissettiklerini ve çalımayı çok yararlı bulduklarını ifade ettiklerini belirtmitir. Yıldırım ın (2005: 121) yaptıı çalıma sonuçları da bu yöndedir. Yıldırım, Türkiye deki ngilizce öretmenlii örencilerinin otonom örenme ile ilgili görü ve davranılarını aratırmak üzere yaptıı anket çalımasında örencilerin daha fazla sorumluluk ve kontrol sahibi olmaya hazır oldukları sonucuna varmıtır. Yabancı dil öretimi alanında yapılan uygulamaları deerlendirdiimizde, yabancı dil sınıflarında yeterli düzeyde otonom örenme çalıması yapılmadıını görürüz. Bu durumu iyiletirmenin en iyi yolu da öncelikle gerek öretim kurumlarının gerek örencinin gerekse öretmenin otonom örenme anlayıını deitirmekten geçer. Otonom örenme, hem nihai bir amaç hem de bir iletiim edinci, bir örenme kapasitesi edinme aracı olarak deerlendirilmelidir. Unutulmaması gereken temel prensip ise, sadece örencinin örendii, bunu onun yerine kimsenin yapamayacaı ve dolayısıyla da öretmenin artık tutum deiiklii yapması ve kendini örencinin örenmesine yardım eden, katkıda bulunan bir birey olarak deerlendirmesi gerektiidir (Porcher, 2004: 14). Sonuç olarak, Carette in (2000: 191) de belirttii gibi dil öretiminde öncelikli hedef örencileri dil örenme konusunda daha donanımlı hale getirmek ve onları dilin ne olduu, dil örenmenin ne olduu konusunda bilinçlendirmek olmalıdır. Bunun için de, örenciye örenmeyi öretmek, bunu bir davranı olarak benimsemesini ve sürdürmesini salamak gerekir. Örenmeyi Örenmek Örencinin, ancak kendi örenimi hakkında söz sahibi olduu takdirde örenme edimini gerçekletirebilecei düüncesinin öncüsü Piaget dir (Porcher, 2004: 58). Piaget ye göre örenme sadece örencinin kendisinin yerine getirebilecei bir etkinliktir, çünkü kimse kimsenin yerine duygularını ifade edemeyecei gibi, kimse kimsenin yerine örenemez. Gremmo ve Riley e (1997: 95) göre de, örenci en iyi örenmeyi dil örenirken gerçekletirir. Yalnız, dil örenme süresi ile örencinin kendisinin belirledii amaçları, teknikleri irdeledii, ne yaptıı ve ne yapacaı hakkında analizler yaptıı süreyi birbirinden ayırmak gerekir. Dier bir deyile, örencinin dilsel performansını artırmaya yönelik çalımaların yanı sıra, onun örenme kapasitesini artırmaya yönelik çalımalara özel bir zaman ayırmak gerekir. Bu sürecin etkili bir ekilde gerçeklemesi için ise yazılı, sözlü, görsel ve bilgisayar ortamına aktarılmı çeitli kaynakların örencinin hizmetine sunulması gerekir. Örencilerin örenme kapasitelerini artırmayı hedefleyen bir yabancı dil öretim programının amacı, örencilerin birer iyi örenen olmalarını salamaktan ziyade, dil öretiminin etkili bir ekilde gerçekleebilmesi için onların zayıf ve güçlü yönlerinin bilincine varmalarını salamak olmalıdır. Böyle bir yaklaım, örencilerin dil hakkındaki tasarımlarını gözden geçirmelerine ve gelitirmelerine de olanak salar. Bertocchini ve Costanzo (1995: 178) ortak bir yazılarında günümüzde artık effaf ve örenci katılımlı bir eitim/öretim sürecinin gerekliliinden bahsederler. Eitim/öretimin effaf olması örencinin otonom olma sürecine katkıda bulunur. Zira örenci neyi, ne zaman, neden ve nasıl yaptıını bilir ve bir nevi kendi öreticisi olur. Örencinin katılımcı olması ise kendi sorumluluunu üstlenmesini

4 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 71 salar. Çünkü amaç ve yöntem belirleme ve deerlendirme yapma konusunda karar verme yetkisine sahiptir. O halde, örenmek kavramını, örenmeyi tanımlama, gerçekletirme, deerlendirme ve yönetme, örenmeyi bilmek kavramını ise örenme edimlerini tanımlama, deerlendirme ve organize etme olarak tanımlayabiliriz (Holec, 1990: 80). Bu durumda, örenciden beklenen be becerinin varlıından söz edebiliriz: ihtiyaçların belirlenmesi, amaçların belirlenmesi, uygun çalıma materyallerinin seçimi, deerlendirme. Örencinin dil edinim amaçlarını belirleyebilmesi için dilsel ihtiyaçlarını analiz etmeyi bilmesi gerekir. Yani, sırf örenmi olmak için örenilemeyeceini, örendiklerinden sonuna kadar yararlanması gerektiini ve dil örenirken haklı nedenlerinin olması gerektiini bilmeye ihtiyacı vardır. Dier yandan dilsel edinçlerini irdelemeli ve bu edinçlerini gelitirmek için edinmesi gereken bilgi ve becerileri belirlemesi gerekir. Amaçlarına ulaabilmesi için hem kendi düzeyine uygun materyalleri belirleyebilmeli, hem de dilsel ihtiyaçlarını karılamasını salayacak bu materyalleri nasıl kullanacaını bilmesi gerekir. Kullandıktan sonra ise hangi tekniklerin yararlı olduunu, hangi aktivitelerin ilerlemesine katkıda bulunduunu, çalıma zamanı ve hızını ve ne kadar süreyle çalıması gerektiini belirleyebilecektir (Holec, 1990: 80-81; Duda, 1988: 51-52). Her otonom çalımadan sonra örencinin bir öz deerlendirme yapması salanmalıdır. Bu aamada örenci elde ettii verimin neticesine balı olarak amaçlarını doru tanımlayıp tanımlamadıını, amaçlarının ihtiyaçlarıyla örtüüp örtümediini, seçtii materyal ve tekniklerin uygunluunu ve aktiviteleri gerçekletirme koullarını sorgulayabilecek ve bir sonraki çalımada daha donanımlı ve dolayısıyla da daha verimli olacaktır. Bu süreç boyunca, öretmene düen görev örenciyi yönlendirmek, talep ettii takdirde ona yardımcı olmak ve yol göstermektir. Kısacası, öretmen artık örenci adına karar veren kii deil, ona rehberlik eden, danımanlık rolünü üstlenen kiidir. Sonuç olarak, örenmeyi öretmek ve dolayısıyla da örencileri otonom kılmak için izlenmesi gereken sürecin aamalarını bir çalıma örnei ile somutlatırmak uygun olacaktır. Örenci Bir Otonom Çalıma Örnei -performansının yetersiz olduunu düündüü bir beceri seçer (dinleme, anlama, okuma, yazma), -bu beceriye yönelik bir etkinlii gerçekletirirken kendini gözlemler ve karılatıı sorunları belirler (örnein, dinleme becerisini çalıırken dinlediini anlamakta mı güçlük yaıyor yoksa anladıını ifade mi edemiyor?) -yaadıı güçlükleri amasını salayacak, mümkün olduunca çeitli materyal ve etkinlikleri belirler, -belirledii materyal ve etkinliklerden hangilerinin daha yararlı olacaını belirlemek amacıyla onları dener, bu arada, çalımasının aamalarını belirler ve sorunlarını daha iyi analiz etme fırsatını bulur, -her çalıma sonunda gözlem ve deerlendirmelerinin yer aldıı bir günlük tutar, -ayrıca öretmenin kendisine verdii öz deerlendirme formunu doldurur. Öretmenin Örenciye Verebilecei Tavsiyeler -Bireysel çalıınız ve çok az sorun yaadıınız hedefler belirlemeyiniz. -Sürekli aynı hedefler dorultusunda çalımayınız, farklı sorunlarınızı çözmeye yönelik hedefler belirleyiniz. -Hedeflerinizi gerçekletirmeden önce sorunlarınızı açık ve net bir ekilde belirleyiniz. -Materyallerinizi ve aktivitelerinizi seçerken sorunlarınızı çözmede ne açıdan yararlı olacakları konusunda kendinizi sorgulayınız.

5 72 Cihan AYDODU -Tek bir materyalle yetinmeyiniz. Gazete, dergi, televizyon gibi öretimsel amacı olmayan kaynaklardan da yararlanınız. -Bir ders kitabından yararlanıyorsanız, oradaki bütün alıtırmaları yapmayınız. Hangileri sorunlarınızı çözmeye yardımcı olacaksa onları yapınız. -Sadece okuma, dinleme, konuma ve yazma gibi temel becerilerle sınırlı kalmayınız. Sorununuzla dorudan balantılı aktiviteleri özellikle tercih ediniz (telaffuzunuzu gelitirme, anlamını bilmediiniz bir sözcüü tahmin etme, sözcük daarcıınızı gelitirme gibi). -Düzenli bir ekilde ilerlemelerinizi kontrol etmeyi ve gözden geçirmeyi unutmayınız. -Bir materyali kullanırken ya da etkinlii yaparken sıkıldıınızda onu bir kenara bırakınız ve baka bir materyal ya da aktivite ile çalımaya devam ediniz. -Günlüklerinizi düzenli olarak tutunuz ve gözlemlerinizi, deerlendirmelerinizi ve keiflerinizi açık ve net ifadeler kullanarak ve detaylandırarak not ediniz (Moulden 1993: ; Barbot, 2000: 61-63). Sözlü Anlatım-Az Deerlendirme Formu Örnei letiim kurma Anadilimde olduu kadar iyi Fransızca iletiim kuruyorum. letiim sırasında konutuum kiinin yardımına ihtiyaç duyuyorum. Kendimi ifade edemediimde açıklamalara bavuruyorum. Anadilime ya da bildiim dier dillere bavuruyorum. Jest ve mimiklerimle anlatmaya çalııyorum. Sorun yaadıımda kendimi yazarak ifade etmeye çalııyorum. Sözcük htiyacım olan sözcüü buluyorum. Sözcük daarcıımın kısıtlı olduunu düünüyorum. Konumanın akıcılıı Normal bir hızda konuuyorum. Yava konuuyorum. Konuurken sık sık duraksıyorum. Dilbilgisi Zamanları gerekli oldukları yerlerde, uygun ekilde kullanmayı biliyorum. Uzun ve karmaık cümleler kurabiliyorum. Kısa cümleleri rahatlıkla kurabiliyorum. Cümlelerimi önce anadilimde oluturuyorum, sonra Fransızca aktarıyorum. Telaffuz Normal bir telaffuzum olduunu düünüyorum. Bazı sesleri telaffuz etmekte güçlük çekiyorum. Dil düzeyleri çinde bulunduum ortama uygun dil düzeyini seçip, rahatlıkla kullanabiliyorum. Fransızca farklı dil düzeylerini anlıyorum ama kullanmıyorum. stediimde Fransızca günlük dil düzeyinde iletiim kurabilirim.

6 Yabancı Dil Öretiminde Otonom Örenme: Neden ve Nasıl? 73 Psikolojik boyut Konuurken rahatlıkla baımın çaresine bakabiliyorum. Konutuum kiinin tutumundan etkileniyorum. Hata yaptıımı bilsem bile, konumaya devam ediyorum. Ancak kendimden emin olduum zaman konuuyorum. Yukarıda sunulan öz deerlendirme formu örnei Barbot nun (2000: 62-63) çalımasından esinlenerek hazırlanmıtır. Elbette ki her bir beceri için öretmenin benzer bir formu hazırlayıp örencilere vermesi gerekir. Örenci her çalıma sonunda kendini deerlendirir ve 2-3 haftada bir artık danımanlık rolünü üstlenmi olan öretmeniyle birlikte günlüüne yazdıı notlar ve deerlendirme formu sonuçlarından hareketle hem kat ettii mesafeyi görür hem de gittikçe daha az sorun yaadıını gözlemler. Ancak sonuç her zaman olumlu olmayabilir. Bu durumda danıman öretmenin görevi oldukça önem arz etmektedir. Örencinin sonraki çalımalarında daha verimli olabilmesi için nerede yanıldıının kefedilmesi gerekir. Sorununu yanlı yerde mi aradı yoksa sorunlarını belirlemekte mi güçlük yaadı? Seçtii materyal ya da aktiviteler mi uygun deildi yoksa örencinin çalıma yöntemi mi yanlıtı? Öretmenin bu konularda örenciye dönüt vermesi gerekir. Aksi takdirde örenci yararsız bir çaba içinde olduunu düünecek ve vazgeçecektir. lk çalıma bir model oluturması açısından sınıfta birlikte yapılabilir. Daha sonra örencinin haftada bir proje çalıması eklinde bu süreci devam ettirmesi istenebilir. Belli bir süreç sonunda ise örencinin bunu bir davranıa dönütürmesi ve kendiliinden yapıyor olması beklenir. Unutulmaması gereken en önemli ey, bu formun amacının örencinin bilgisini ölçmek deil, bilinçlenmesini ve geliimini kendisinin rahatlıkla gözlemleyebileceinin ayırdına varmasını salamaktır. Örenci, örenim hayatı boyunca zaten kendini deerlendirir. Ancak bunu bilinçsizce yapar. Burada amaç örencinin bu davranıını nesnel hale getirmek ve bu yönde ona güven duygusu aılamaktır. Balangıçta öretmenin belirledii kriterlerden [ölçütlerden] oluan benzer bir formla hareket edip, zamanla örencinin istek ve ihtiyaçları dorultusunda gelitirilebilir. Zira, örenci kendi öz deerlendirmesini böyle somut bir ekilde yapmaya alıtıkça farklı kriterlere ihtiyaç duyacaktır. KAYNAKÇA Aydın, B. (2008). Autonomous Learners in an Autonomy Class. IATEFL TTED SIG NEWSLETTER; 1, Barbot, M.-J. (2000). Les Auto-Apprentissages. Paris: CLE International. Bertocchini, P. et Costanzo, E. (1995). Autonomie de l Apprenant, Autonomie de l Enseignant. Méthodes et Pratiques des Manuels de Langue, FDM, numéro spécial, Carette, E. (2000). Introduction de l Autonomie dans le Système Educatif Français: Des Réponses, des Questions. Mélanges CRAPEL, 25, Carton, F. (1984). Systèmes Autonomisants d Apprentissage des Langues. Mélanges Pédagogiques, Cembalo, M. et Holec, H. (1973). Les Langues aux Adultes: Pour une Pédagogie de l Autonomie. Mélanges Pédagogiques, Courtillon, J. (2003). Elaborer un Cours de FLE. Paris: Hachette. Cuq, J-P. et Gruca, I. (2003). Cours de Didactique du Français Langue Etrangère et Seconde. Grenoble: PUG. Duda, R. (1988). Autonomisation et Scolarisation en Milieu Scolaire. Mélanges Pédagogiques, Gremmo, M-J. et Holec, H. (1986/87). Evolution de l Autonomie de l Apprenant: Le Cas de l Apprenant D. Mélanges Pédagogiques, Gremmo, M-J. et Riley, P. (1997). Autonomie et Apprentissage Autodirigé: l Histoire d une dée. Mélanges CRAPEL, 23,

7 74 Cihan AYDODU Holec, H. (1990). Qu est-ce qu Apprendre à Apprendre. Mélanges Pédagogiques, Moulden, H. (1993). The Learner Trainer s Labours Lost? Mélanges CRAPEL, 21, Pendanx, M. (1998). Les Activités d Apprentissage en Classe de Langue. Paris:Hachette. Porcher, L. (2004). L Enseignement des Langues Etrangères. Paris:Hachette. Riley, P. (1989). Learners Representations of Language and Language Learning. Mélanges Pédagogiques, Tagliante, C. (2006). La Classe de Langue. Paris:CLE International. Yıldırım, Ö. (2005). Elt Students Perceptions and Behavior Realted to Learner Autonomy as Learners and Future Teachers, (Yüksek Lisans Tezi), Anadolu Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü.

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS LKÖRETM ÖRENCLERNN GÜNLÜKLERNE GÖRE GÜNLÜK YAAMDA DEERLER VALUES IN DAILY LIFE ACCORDING TO DIARIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS Yrd. Doç. Dr. Handan DEVEC * Tuba Selanik AY ** Özet Son yıllarda tüm dünyada

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson

The Perceptions Of Primary School Students On Studying Lesson 169 İlköğretim Öğrencilerinin Ders Çalışma Üzerine Algıları Serpil DEMİREZEN Nadire Emel AKHAN Özet Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin ders çalışma algılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ. Prof. Dr. Murat ÖZBAY. Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KELİME HAZİNESİNİN ÖNEMİ Prof. Dr. Murat ÖZBAY Arş. Gör. Deniz MELANLIOĞLU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü ÖZET Bireyler arası iletişimde kelimeler, önemli

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA TURZM ETM ALAN ÖRENCLERN UMUTSUZLUK VE KAYGI SEVYELER LE ETME YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA A RESEARCH OF DETERMINATION OF HOPELESSNESS AND ANXIETY LEVELS OF STUDENTS

Detaylı

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü Sayıtay Dergisi Sayı : 42 BAARILI BR YÖNETC OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü GR u anda yeni yönetici oldunuz. Üst kademeye atanmanızın nedeni üphesiz ki önceki eitim,

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY

A CONCEPTUAL ANALYSIS ON TEACHER AUTONOMY Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences www.esosder.org Kış/Winter Cilt/Volume:10 Yıl/Year:2011 Sayı/Issue:35 (082-099) ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİ ÜZERİNE KURAMSAL BİR İNCELEME

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı