2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE. Köþe yazýsý 2 DE"

Transkript

1 DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ve vatandaþlar iki günlük açlýk grevi dün baþladý. Açlýk grevine DTP MYK ve PM üyeleri, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalýþanlarý, DEHAP'ta görev yapan genel baþkan yardýmcýlarý da katýldý. Greve katýlanlarýn 10 bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Edi bese-artýk yeter! Eylemcilerin DTP Diyarbakýr il binasýndan parka geliþleri sýrasýnda, parkta toplananlar tarafýndan PKK lehine soganlarla karþýlandý. DTP'liler park alanýnda kurulan çadýrlara geçerek, burada ayný zamanda oturma eylemine baþladý. Açlýk grevine katýlanlar, baþlarýna kýrmýzý bandaj takarken, Hakkâri ve Þýrnak'tan gelen DTP'lilerin ise yerel kýyafetler giydiði görüldü. Grev çadýrýna "Tarihi direniþinizi selamlýyoruz", "Çocuklar bizim geleceðimiz" ve "Tek taraflý ateþkes karþýlýk bulsun", dövizleri ile "Siyasi, askeri ve Ergenekonculara hayýr" yazýlý pankartý asýldý. Parktaki saat kulesine azýlan "DTP'yi susturma silahlarý sustur, diyaloðun önünü aç" pankartý dikkat çekti. Parktaki DTP'li görevliler de "Edi bese, Kürt sorununa demokratik çözüm"... 4 DE Köþe yazýsý 2 DE 3 DE 2 DE 6 DA Mardin'de maskeli dört saldýrganýn bir düðünü basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu Reuters: Türkiye'nin güneydoðusunda bir düðünü basan otomotik silahlý dört kiþi çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi öldürdü. 3 DE "Avukatlarý Halit çelenk ve Mükerrem Erdogan odaya girdiklerinde Deniz'in yüzü aydýnlandý.gülümsedi onlara: - Hoþ geldiniz, dedi..iyiki geldiniz...filtreli sigara içiyordu Deniz.-""iki gün öncesine kadar, birinci sigarasý içiyorduk. Sonuç belli olunca, hiç deðilse iki gün,filtreli içelim dedik." Deniz'in bulunduðu oda kalabalýktý. Çok sayýda subay vardý.gardiyanlar, Ankara emniyet müdürü, Savcý, infaz savcýsý, polis þefleri...deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, ve Hüseyin Ýnan hakkýnda ölüm cezasý veren Ankara Bölgesi Sýkýyönetim 1 Numaralý Askeri Mahkemesi'nin Baþkaný Tuðgeneral Ali Elverdi oradaydý. Merkez Komutaný general Tevfik Türüng de hazýrdý... Deniz'e bakýyorlardý. Ýnceden inceye inceliyorlardý... Deniz'de onlara bakýyordu... Ýnfaz savcýsý Topal Sami'ye seslendi. Deniz: -"Ellerimi çözün,babama mektup yazmak istiyorum". Subay, sivil görevliler bakýþtýlar. Ýnfaz savcýsý Sami Uður - "Sen söyle Deniz", "yazarlar..." Ellerini çözmediler.. Bir daktilo getirildi... Deniz daraðacýna bakarak, düþünüp sözcükleri tek tek seçerek mektubu yazdýrmaya baþladý.. Deniz mektubunu, yüksek sesle yazdýrýrken oradaki kalabalýktan çýt çýkmýyordu. Bitirdi söyleyeceklerini. Yeniden infaz savcýsý Sami Uður'a döndü: - "Mektubu babama verirsiniz, deðil mi?" -"Tabii Deniz.. Bundan þüphen olmasýn..." Savcý denize doðru eðilerek -"Nasýlsýn Deniz?" dedi. -"Iyiyim... Mutluyum. Çok rahatým.." yanýtýný verdi Deniz. -"Bizden bir isteðin var mý?" -"Var, Yusuf ve Hüseyin'i görmek istiyorum. Gitmeden önce, arkadaþlarýmla vedalaþmak istiyorum." 7 DE Ýstanbul, Mayýs tarihleri arasýnda ikincisi yapýlacak Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali ile dünya þiiriyle buluþmaya hazýrlanýyor Ýstanbul, bu yýl 17 ülkeden 20 yabancý þairi aðýrlayacak. Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali'nin bu seneki ana temasý Romen Þiiri. Festival de þiir okumalarýnýn dýþýnda, þiir akademisi, müzik dinletileri ve vapur gezisi de yer alacak. 5 DE Kimyasal tarýmýn insana ve doðaya yaptýðý zararýn günden güne ortaya çýkmasý ile birlikte organik tarým ürünlerine artan ilgi her geçen yýl büyüyor. Türkiye'de organik tarýmýn öncülerinden olan Kapor Limitet Þirketi, 1995 yýlýnda yaklaþýk 6 dekarlýk alanda baþladýðý organik tarým üretiminde bugün 800 dekarlýk bir araziye sahip ve ürünleri Türkiye'nin çeþitli illerinin yaný sýra Almanya'da büyük ilgi görüyor. Kapor Limitet Þirketi kurucu ortaðý olan Osman Yüksel, organik tarýmýn, üretiminden tüketiciye ulaþýncaya kadar her aþamasýnda kontrollü, kimyasal ilaç, gübre ve genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar kullanýlmayan üretim yöntemi olduðunu söyledi. 6 DA 2 DE

2 2 6 Mayýs 2009 Çarþamba 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, resmi adýyla Emek ve Dayanýþma günü resmi tatil olarak ülkenin çeþitli yerlerinde kutlandý. Tabii ki bir simge olarak Taksim kutlamalar için en önemli yerdi. Çeþitli olaylar, gerginlikler çýkmýþ olsa da, sýnýrlý sayýda emekçinin alana giriþine izin verilmiþ olsa da, 31 yýl sonra iþçi bayramý Taksim'de kutlandý. Peki deðdi mi 31 yýl -ki bu bir nesil demektir- beklemeye? Taksim'e giren iþçiler ve emekçiler bu ülkeyi böldü mü? Milletin birliðine, beraberliðine, bütünlüðüne zarar verdi mi? Hayýr. Ýþte bu seneki iþçi bayramý bu tabularýn yýkýlmasý yönünden büyük bir adýmdýr. Önyargýlý olan herkes Taksim'de 1 Mayýs kutlanýnca herhangi bir olay çýkmayacaðýný, aksine coþkuyla bayram kutlanacaðýný, sevinçle, mutlulukla halay çekileceðini anlamýþ oldu. Bunun utangaçlýðýný, bu sanrýlarý, bu yanýlsamalarý önümüzdeki günlerde kýrmýzý yanaklarla çekinerek açýklama yaparak su yüzüne çýkararak günah çýkarmak isteyen insanlarda tezahür ettiðini görebiliriz. Ayný þekilde devlet büyükleri de bu seneki 1 Mayýs'ý örnek alýp gelecek sene tamamen açýk bir Taksim býrakacaklardýr. Ana korteje katýlmak isteyen gruplara, derneklere ve kuruluþlara polisin sert müdahalesiyle ve yine bu gruplarýn da polise saldýrmasýyla çatýþmalar ve olaylar da çýktý. Polis çok yoðun biber gazý kullandý, birçok göstericiyi copladý, panzerlerle göstericilerin üzerlerine gitti; göstericiler kaldýrým taþlarýný söktü, bilyeler attý. Peki, hiç olay çýkmadan kutlanabilecek bir 1 Mayýs mümkün mü? Pek tabii, mümkün. Herkesin tek amacý Taksim meydanýna çýkýp bayramýný kutlamak için ana korteje katýlmaktý. Korteje katýlmalarýna izin verilse hiçbir gerginlik çýkmayacaðý aþikâr. Ancak bir önyargý þeklinde Taksim'e iþçi bayramý kutlanmaya gidildiðinde ülkenin bölünüp parçalanacaðý sanrýsý bu eylemin olaysýz olamayacaðýný herkesin kafasýna kazýtmýþtýr. Bunu polisin attýðý biber gazýndan etkilenen cami cemaatinin göstericileri sopayla dövme çabasýndan ve yine göstericileri kovalayan polis panzerinin "vatan hainleri, kaçmayýn!" diye baðýrarak göstericileri kovalamasýndan çýkarýmlamak mümkündür. Oysa herkesin Taksim'e çýkmasýna izin verilmesi demek hiçbir olayýn yaþanmamasý demektir. Makul olan da budur. Gelecek sene için Antalya, Ýstanbul için örnek alýnacak en güzel yer olabilir. Ellerinde "Ýþçi Bayramýnýz Kutlu Olsun" yazýlý pankartlarýyla güzel bayan polisler gelecek sene Taksim meydanýnda olsa ne hoþ olurdu deðil mi? Ýþçi "Bayramý" Dünyanýn birçok ülkesinde de ülkemizdeki gibi iþçi bayramý kutlandý; kimi ülkeler barýþ içinde, olaysýz olarak geçirdi bu günü, kimi ülkeler de týpký ülkemizdeki gibi her saniye olaylarýn olduðu bir gün olarak geçirdi. Barýþ içinde geçiren ülkelere baktýðýmýzda Rusya ve Çin'i görüyoruz. Biri eski komünist devi, diðeri de günümüzün en büyük "komünist" devleti. Emeðe en çok deðer verilen ülkeler olarak bu ülkelerin yaptýklarýnýn karþýlýðýný hakkýyla alan iþçileri sevinçle, coþkuyla ve tam bir "bayram" havasýnda kutluyorlar bu günü. Günü en çok olayla geçiren ülkelere baktýðýmýzda Yunanistan ve Türkiye'yi görüyoruz. Yunanistan'da iþçiler haklarýný alamadýklarý için hükümeti protesto ettikleri gerekçesiyle polis tarafýndan coplanýyor, panzerlerle püskürtülüyor. Türkiye'de ise henüz Taksim'e çýkýlamadýðýndan iþçi haklarý ve emeðin karþýlýðý konusunda istekler dile getirilemiyor. Peki, iþçilerin emeklerinin karþýlýðýný alamadýðý bu ülkelerde 1 Mayýs'ta ne kutlanýyor? Kayýt dýþý çalýþarak her ay iþten çýkarýlma ve maaþ alamama korkusu mu? Asgari ücretin de altýnda maaþla günde 15 saat insani olmayan koþullarda hunharca çalýþtýrýlmak mý? Sigortasýz ve sosyal güvencesiz, geleceksiz bir hayat mý? Emek sömürüsü ve patron zulmü mü? Ýþsizlik mi? Ýþte böylesine sorunlarýn olduðu ülkelerde, ekonominin iþçileri sadece köle olarak gördüðü yerlerde iþçi bayramlarý bir bayram deðil bir mücadele günü olarak kutlanýyor. Hükümete sesini duyuramayan ve biraz da protest olan iþçiler isyanlarýný ancak polise saldýrarak, etraftaki dükkân ve iþyerlerini taþlayarak seslerini çýkarmaya çalýþýyorlar. Yine ülkemizde iþçilerin bayramý olan 1 Mayýs'a iþçilerin hemen hemen hiç katýlmamýþ olmasý çok dikkat edilmesi gereken önemli bir olay. Dün Taksim meydanýnda ve çevresinde DÝSK, KESK ve onlarýn alt kuruluþlarý olan sendikalar ve bunlarýn il ve ilçe temsilcilerinin olduðu gruplar vardý. Hayatýnda hiç iþçilik yapmamýþ öðrenciler, iþçi sýnýfýndan olmayan birçok kiþi vardý. Tabi iþçi bayramýný kutlamak için iþçi olmak gibi bir zorunluluk yok, ancak iþçi bayramlarýnda meydanlar iþçilerin temsilini yapan sendikalara deðil, emeðin ta kendisi olan iþçilere býrakýlmalýdýr. Ülkemizde her þey bu denli temsili olmak zorunda mý? (CS/EK) Bia DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ve vatandaþlar iki günlük açlýk grevi dün baþladý. Açlýk grevine DTP MYK ve PM üyeleri, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalýþanlarý, DEHAP'ta görev yapan genel baþkan yardýmcýlarý da katýldý. Greve katýlanlarýn 10 bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Edi bese-artýk yeter! Eylemcilerin DTP Diyarbakýr il binasýndan parka geliþleri sýrasýnda, parkta toplananlar tarafýndan PKK lehine soganlarla karþýlandý. DTP'liler park alanýnda kurulan çadýrlara geçerek, burada ayný zamanda oturma eylemine baþladý. Açlýk grevine katýlanlar, baþlarýna kýrmýzý bandaj takarken, Hakkâri ve Þýrnak'tan gelen DTP'lilerin ise yerel kýyafetler giydiði görüldü. Grev çadýrýna "Tarihi direniþinizi selamlýyoruz", "Çocuklar bizim geleceðimiz" ve "Tek taraflý ateþkes karþýlýk bulsun", dövizleri ile "Siyasi, askeri ve Ergenekonculara hayýr" yazýlý pankartý asýldý. Parktaki saat kulesine azýlan "DTP'yi susturma silahlarý sustur, diyaloðun önünü aç" pankartý dikkat çekti. Parktaki DTP'li görevliler de "Edi bese, Kürt sorununa demokratik çözüm" yazýlý beyaz önlükler giydi. Siyasi ahlaka sýðmýyor DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk, grevle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda devletin DTP ye Brezilyalý tiyatrocu, yönetmen, oyun yazarý ve Ezilenlerin tiyatrosu kuramýnýn yaratýcýsý Augusto Boal önceki gün yaþamýný yitirdi. Uzun zamandýr lösemiyle mücadele eden sanatçý 78 yaþýndaydý. Columbia Üniversitesi nde tiyatro eðitimi alan Boal, Ezilenlerin tiyatrosu kuramýný 60 lý yýllarýn baþýnda oluþturdu. Paulo Freire nin Ezilenlerin Pedagojisi kuramýndan yola çýkarak oluþturulan kuram, oyuncu, metin yazarý, yönetmen ve seyirci arasýnda toplumu politize edecek bir diyalog kurmanýn yolunu ortaya koyar. Seyircinin düþünme ve eylemde bulunma etkinliðini sahne üstündeki oyuncuya devredip, edilgen hale gelmesine karþý çýkar. Brezilya da yýllarý arasýnda yaþanan diktatörlük döneminde tutuklanýp iþkence gören yönelik darbe operasyonu baþlattýðýný bununla daða çýkmanýn teþvik edildiðini ifade ederek þunlarý söyledi: "Bu saldýrý ve operasyon siyasal çizgimize, halkýmýzýn iradeleþmesine ve barýþçý özlemlerine karþý giriþilen ve siyasal ahlaka sýðmayan bir saldýrýdýr. Yakalanan yüzlerce üyemiz þahsýnda 18 yýllýk siyasal geleneðimizin yarattýðý deðerlerimizi tasfiye etmeye yöneliktir. Partimize yönelik bu darbe ile adeta daða çýkmayý teþvik etmektedir. Bu açlýk grevi ile demokratik siyasette ýsrarlý olacaðýmýzý ve demokratik siyasetin neferi ve yürütücüsü olacaðýmýzý belirtiyoruz." Hükümetin operasyonlarla þiddet politikasýnda ýsrarcý olduðunu gösterdiðini vurgulayan Ahmet Türk, konuþmasýna þöyle devam etti: "Bu seçimde açýða çýkan baþarý ve 1 Haziran'a kadar oluþan çatýþmasýzlýk kararýnýn yarattýðý barýþ havasýnýn heba olmamasý için demokratik siyasi direniþimizde ýsrarcý olduðumuzu belirtiyor ve diyoruz ki; DTP'yi susturma silahlarý sustur. Barýþ için diyalogun önünü aç. Ýradesiz ve siyasetsiz bir Kürt olmayý asla kabul etmeyeceðiz. Onurlu bir yaþam onurlu bir duruþtur. Bu nedenle buradayýz. Ya onurlu bir yaþam ya hiç. Ya özgür iradeye dayalý demokratik bir siyaset ya da hiç." Açlýk grevi bugün saat 16.00'da yapýlacak açýklamayla son bulacak. DTP'ye yönelik 14 Nisan tarihinde 15 ilde eþzamanlý olarak baþlatýlan operasyon da 3 eþbaþkan yardýmcýsý ile çok sayýda PM üyesinin bulunduðu 52 kiþi tutuklanmýþtý. BirGün Boal, Arjantina ya kaçmýþ, sonra Brezilya ya geri dönmüþtü. Boal, 2009 Dünya Tiyatro Günü Bildirisi nin de yazarýydý. Kaynak:ANF

3 Çaðrý Danacý Açlýðýn, yoksulluðun, sefaletin hüküm sürdüðü, emeðin hiçe sayýldýðý, güçlünün güçsüzü ezdiði, büyük balýðýn küçük balýðý yediði, insan hayatýnýn hiçe sayýldýðý, kardeþliðin yok olduðu, güvenme duygusunun bittiði bu adaletsiz ortamýn, bu vahþi sistemin, bu köhne düzenin artýk ortadan kalkmasý için mücadele verdi DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Yerine sevginin, saygýnýn, hoþgörünün, barýþýn, dostluðun, kardeþliðin hüküm sürdüðü; adaletin, özgürlüðün, eþitliðin egemen olduðu bir dünya için ölüme gözünü kýrpmadan gitti DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Yaþanýlacak baþka bir dünyanýn mümkün olduðunu biliyorlardý. Yaþanýlacak daha adaletli bir dünyanýn önünü týkayan pislikleri biliyorlardý. Yaþanýlacak daha demokratik bir dünyaya giden yolun ne kadar zor, engebeli, sarp ve uzun olduðunu biliyorlardý. Yaþanýlacak daha özgür bir dünyaya ulaþmak için verilecek bedellerin aðýr olacaðýný da biliyorlardý. Gerçekçi ol, imkânsýzý iste sözünü de adlarý gibi biliyorlardý. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða? sözünü de iþlemiþlerdi düþüncelerine. Ýþte bu düþüncelerinin ýþýðýyla yola çýktý DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Tereddütsüz kendilerini feda etmeye hazýrdýlar. Söyledikleri sözlerde, yaptýklarý eylemlerde haklýlardý. Baðýmsýzlýðýmýzý engelleyen ülkenin ordusunu denize döktüler, bu ülkedeki iþbirlikçileriyle mücadele ettiler, özgürlüðü kýsýtlayanlara karþý savaþtýlar. Çocuklar için, yaþlýlar için, gençler için, insanlýk için, daha güzel bir gelecek için ölümle niþanlandý DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Bu kahpe düzenin güçleri DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN i katletmek için ellerindeki bütün silahlarý kullandýlar. Dinlemediler, anlamadýlar, anlayamadýlar. Birilerinin dolarlarý için, birilerinin çýkarlarý için insan hayatý hiçe sayýldý. Ýnsan hayatýndan daha deðerli ne olabilirdi bu dünyada? Bir gün, baharýn geliþinin coþkuyla kutlandýðý bir gün geldi. 6 Mayýs baharýn geliþinin kutlandýðý bir gündü. Ama 6 Mayýs 1972 tarihinden bugüne baharýn geliþini kutlayamadýk. DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN artýk bayraðý arkasýndan gelen coþkulu kalabalýða, iþçiye, köylüye, kadýna, yaþlýya, gence býraktý. Onlar, yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydýnlatýyor bizi kopmaz baðlarla baðlýyor devrime. Devrimcilerin ölebileceðini ama devrimlerin ölmeyeceðini biz onlardan öðrendik. Yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye, yaþasýn kürt ve türk halklarýnýn kardeþliði, kahrolsun emperyalizm. DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN i unutmadýk unutturmayacaðýz. Mardin'de maskeli dört saldýrganýn bir düðünü basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu Reuters: Türkiye'nin güneydoðusunda bir düðünü basan otomotik silahlý dört kiþi çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi öldürdü. Pazartesi gecesi meydana gelen saldýrý Avrupa Birliði adayý modern Türkiye'nin tarihindeki en büyük katliam olarak tarihe geçti. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný, iki aile arasýndaki kan davasýndan kaynaklandýðýný açýkladý. Haber tüm ayrýntýlarýyla yer alýrken, düðünü basan kiþilerin köy korucusu olduklarý belirtildi. Reuters'in haberinde, Türkiye'de 57 bin köy korucusunun bulunduðu, tartýþmalý köy korucusu Deniz Feneri'yle ilgili olarak Almanya'nýn 3 Kasým 2008'de yazý ile Türkiye'den hukuki yardým talep ettiði ve 3 Alman görevlinin Türkiye'de çalýþmasý için izin istediði kesinleþti Adalet Bakanlýðý ise dün yaptýðý açýklamada bu talepten hiç söz etmedi. Deniz Feneri dosyasý ile ilgili olarak Almanya nýn 3 Kasým 2008 tarihinde Türkiye den hukuki yardým talebi konusunda bir dosya hazýrlayarak Ankara ya baþvurduðu kesinleþti. Emniyet Müdürlüðü nün hazýrladýðý dosyada, Türkiye den hukuk yardýmý çerçevesinde, Diðerleri adlý bölümde þu maddelere yer verildi. Ýþte Almanlarýn talepleri 1- "Suçlananlarýn kimliklerinin belirlenmesi için fotoðraf, parmak izi ve avuç içi izlerinin gönderilmesi..." 2- "Hukuk yardýmý çerçevesinde Almanya dan soruþturmayý yürütenlerden savcý Kerstin Lotz, Kriminal Baþkomiseri Alexander Böhm ve hükümet adýna Tanja Jakob un Türkiye de yürütülecek olan, uygulamasýnýn 1985'te baþlatýldýðý ve bu kiþilerin devlet adýna öldürme yetkisine sahip olduklarý da belirtildi. AP: Güneydoðu'da maskeli dört kiþi otomotik silahlar ve el bombalarýyla bir düðün törenini basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletti. Saldýrýda gelin ve damatla birlikte 6 çocuk da hayatýný kaybetti. Türk Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay saldýrýyla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. Atalay ilk incelemelerde olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný, aileler arasýndaki husumetten kaynaklandýðýný belirtti. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoglu'nun Chanel 24 televizyon kanalýna yaptýðý açýklamaya da yer veren AP, Belediye Baþkaný'nýn saldýrýdan kurtulan iki kiþiyle görüþtüðünü de belirtti ve "Ýki maskeli kiþinin düðün evini bastýðýný anlatan Hukuk Yardýmý çerçevesinde yapýlacak olan çalýþmalara katýlmalarýna izin verilmesi..." Bu dosya birkaç gün sonra Federal Meclis e gitti ve daha sonra Hessen Eyaleti Adalet Bakanlýðý aracýlýðý 3 Kasým 2008 de Türkiye ye iletildi. Frankfurt Savcýlýðý Basýn Sözcüsü Dorris Müller Scheu "Türkiye den hukuk yardýmý istedik. Þimdiye kadar cevap alamadýk. Ancak bu konularda illa yardým edilecek diye bir þart yok. Cevabýn þu ana kadar gelmemesi normal" yorumunda bulunmuþtu. Açýklamada baþvuru yok Adalet Bakaný Sadullah Ergin in dün Deniz Feneri dosyasý konusunda eski Bakan Mehmet Ali Þahin i savunduðu yazýlý açýklamada 3 Kasým 2008 tarihli bu baþvuru hiç yer almadý. Ergin, bakanlýðýn bu konuda bir gecikmesi olmadýðýný göstermek için iki dosyanýn seyrini kronolojik olarak açýkladý. Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcýlýðý nýn Türk adli makamlarýndan adli yardým talebine iliþkin süreç de þöyle aktarýldý: 24 Nisan 2009: Alman makamlarýnýn 16 zanlý hakkýnda yürüttükleri soruþturma kapsamýnda, Frankfurt bölge mahkemesi savcýlýðýnýn adli yardým talebinin Almanca ve Türkçe metinlerinin Adalet Bakanlýðýna elden ulaþtýrýlmasý. 30 Nisan 2009: Bakanlýkta incelenen evrakýn, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ulaþtýrýlmasý. (Hürriyet) görgü tanýklarý, akrabalarýnýn cansýz bedenlerinin yanýna yatarak kurtulduklarýný anlattýlar" ifadesini kullandý. AFP: Fransýz haber ajansý, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a dayandýrarak verdiði haberde, düðün baskýnýnda 6'sý çocuk, 16'sý kadýn toplam 44 kiþinin öldürüldüðünü belirtti. Saldýrýnýn bir terör olayý olmadýðý, iki aile arasýndaki bir husumetten kaynaklanmýþ olabileceði ifade edildi. Der Spiegel: Türkiye'nin güneydoðusunda maskeli dört kiþi el bombalarý ve silahlarla bir düðünü basarak 40'tan fazla kiþinin ölümüne neden oldu. Türk yetkililer saldýrýnýn kan davasýndan kaynaklandýðýný belirtiyor. Türk Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný açýkladý. Katliam sonrasý 8 kiþi gözaltýna alýndý. Bild: Almanya'nýn en yüksek trajlý gazetesi Bild haberi internet sayfasýnda 'Düðün töreninde katliam' baþlýðýyla verdi. Haberde Türkiye'nin güneydoðusunda bir köyde 4 maskeli saldýrganýn otomotik silahlarla gerçekleþtirdiði katliamda 44 kiþinin yaþamýný yitirdiði belirtildi. Haberde Ýçiþleri Bakaný Atalay'ýn olayla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný duyurduðu da vurgulandý Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Genelkurmay Baþkaný Baþbuðu'u yanýtlayan yayýncý Yazar Ümit Fýrat Asimilasyon olmadý demenin hiçbir ciddiyeti ve manasý yoktur. Genelkurmay Baþkaný kendi inandýðýný gerçek diye herkese kabul ettirmeye çalýþýyor. Ama entegrasyon olayý ayrýdýr. Kürtler Türkiye nin geneline entegre olmuþtur. Ýþadamlarý vardýr, her türlü sivil toplum ve siyasi örgütlenmelerin içinde yer almaktadýrlar Kürtler. Ama Kürt olduklarýný da akýllarýndan çýkarmamaktadýr. Niye? Çünkü Kürt olmanýn önünde bazý engeller vardýr ve o bakýmdan bu konuda daha hassas, daha duyarlýdýrlar Genelkurmay Baþkaný Org. Ýlker Baþbuð, yine Kürt sorunu etrafýnda kendince akademik, bilimsel ve entelektüel açýlýmlarda bulundu. Biz de Kürt entelektüellerinden Ümit Fýrat'ýn görüþlerini aldýk.»ýlker Baþbuð Kara Harp Okulu ndaki meþhur konuþmada ne Osmanlý ne de Cumhuriyet döneminde hiçbir kurumun etnik temelde yapýlandýrýlmadýðýný ifade etti. Bu görüþe katýlýyor musunuz? Bu yanlýþ bir deðerlendirme tabii ki. Osmanlý döneminde Ermenilerin, Bulgarlarýn, Yunanlýlarýn kurduklarý partiler ve örgütlenmeler yok mu? Bu var. Kürtler öyle çok büyük çapta olmasa bile, Osmanlý döneminde hem Ýttihat Terakki içerisinde aktif olarak rol alýyorlar ama ayný zamanda 1918 de bir de Kürdistan Teali Cemiyeti ni kuruyorlar. Keza Kahire de Kürdistan diye bir dergi çýkarýyorlar. Yani Genelkurmay Baþkaný nýn aktardýðý bilgiler doðru bilgiler deðil. Kürtler böyle ayrý bir devlet isteyen, ayrý bir statü isteyen çok ileri düzeyde örgütlenmelere girmemiþ olsalar bile, Osmanlý döneminde Ýstanbul un orta yerinde Babýâli de Kürt Teali Cemiyeti ni kurmuþlardýr. Kaldý ki bu yöndeki bir yapý o gün olmamýþsa bugün olmayacak veya hiç olmayacak anlamýna da gelmez. Dün yoksa bugün nereden çýktý dememek lazým. Bu sosyal bir hadisedir. Bu tür olaylarýn ortaya çýkmýþ olmasýnýn iþinize gelmemiþ olmasýnýn referanslarý geçmiþte yoktu denilerek açýklanmamalýdýr. Evet, bugün bir Kürt gerçeði vardýr ve ortadýr. Pek çok alanda yaþayan büyük bir kitle, Kürt kitlesi olarak yaþýyor. Bunlarýn dili vardýr, bir kültürü vardýr. Varsayalým ki dün istemiyorlardý. Bugün kendileri için birtakým haklar istemeleri, artýk o trenin saatini kaçýrdýn, içeri giriþ yok ve bir daha da gelmeyecek, böylece bu saatten sonra bir hak talebinde bulunma þansýný kaçýrdýn gibi söylemlerle karþýlanmamalýdýr. Ýsmet Ýnönü Lozan a giderken delegasyonda, yanýnda bir Kürt vardý doðru, ama hani iskambil oyununda joker kullanýlýr ya Ýsmet Ýnönü de yanýnda joker olarak temsili olarak bir Kürt yoksa da yerine Kürt asýllý birini adeta bir joker olarak götürmüþtü. Ama bu heyette bir Kürt bulunmasýnýn Kürtlerin iradesini temsil ediyor anlamýna gelmiyordu. Ýsmet Ýnönü orada devleti temsilen bulundu. Oradaki Batýlý heyettekiler de muhtemelen Kürt olarak orada yer alan birinin varlýðýný bile hissetmemiþ olabilirler. Kürtler neden yok diye bir þey sormadýlar. Kaldý ki sormalarý da zaten manasýzdý. Kürtlerin içinde yaþadýðý sýnýrlarý ve koþullarý Ýngiltere ve Fransa çizmiþti. Kalkýp da biz bu sýnýrlarýn doðru olup olmadýðýný ve varsa talep veya tercihlerini Kürt halkýna soralým tavrýnda deðillerdi. Yani Kürtler orada kendi kaderlerini tayin hakkýný kullanmadýðý gibi olup bitenden haberdar bile edilmediler. Kaldý ki orada bir tercih kullanmýþ olsaydý bile bu tercihi bugün içinde yaþadýðý koþullara razý olmak zorunda kalacaðý anlamýna gelmez.»baþbuð yine hem Osmanlý hem Cumhuriyet dönemi dahil hiçbir zaman sistematik bir asimilasyon politikalarýna baþvurulmadýðýný belirtti. Bunun nasýl deðerlendiriyorsunuz? Hiçbir geçerliliði, doðruluðu yoktur bu söylemin. Hiçbir bilimselliði olmayan haritalar düzenlenmiþ, tarihler ve tarih tezleri uydurulmuþ, uydurma tarih tezine göre de býrakýn Kürtleri neredeyse dünyanýn bütününün Türk soyundan gelmiþ olduðu iddia edilerek milyonlarca insaný senelerce aptal yerine koyup bu saçma tezlerle kandýrmaya çalýþmýþlar. Sonunda bu tezlerin iflas ettiði artýk açýða çýkýnca da 2009 senesi Nisan ayýnda Türkiye nin Genelkurmay Baþkaný birdenbire asimilasyon olmadý diyor. Diyor, ama 3 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu, 24 Eylül 1925 tarihli Þark Islahat Planý Kararnamesi, 14 Haziran 1934 tarihli Ýskân Kanunu, 25 Aralýk 1935 tarihli Tunceli Kanunu, Þeyh Sait, Aðrý ve Dersim isyanlarý, aradaki yerel ayaklanmalar ve hayatlarýný kaybeden, sürgüne gönderilen binlerce Kürt için nasýl bir analiz yapmak gerekir? Keza Milli kültürümüze, ahlak kurallarýna, örf ve âdetlerimize uygun düþmeyen, kamuoyunu inciten adlarýn deðiþtirileceði hükmü ile bir tür zenginlik kazanan 1587 sayýlý Nüfus Kanunu gerçek deðil de birer algý olarak mý anýlmalý. Yani devletin bize sunduðu bir sanal ortam yaþanmýþ ve artýk bugün bunlar gerçekte olmamýþ gibi mi düþünmeliyiz? Yaþadýklarýmýz, okuduklarýmýz, gördüklerimiz yanýldýðýmýz ve hayal ürünü þeyler miydi? Bu kadar ayaklanmalar, iç çatýþmalar, acýlar yaþanmýþ, bu kadar sürgünler yaþanmýþ, köy adlarý deðiþmiþ. Tabii o sýrada köyden þehre gelenler konuþamýyor çarþýda, Jandarma resmen azarlýyor, tepeliyor, ceza veriyor. Bir de Dr. Friç sahte adýyla kaleme alýnmýþ ve gerçekte varlýðý bile tartýþmalý olan sözde bir adama 1920 lerin sonunda Kürdler diye bir kitap yazdýrýyorlar. Kürtlerin Türk soyundan geldiðini ispata çalýþýyorlar. Þimdi böyle bir uydurma tarih tezi üzerinde Kürtleri yok sayýyorlar. Kendilerini hem Mezopotamya ya hem de Orta Asya ya dayamaya çalýþýyorlar. Yani bir insan hem Sümer hem Eti olur mu? Böyle karmaþýk, uydurma bir tarih yaratýyorlar. Ýnsanlar da iyi de biz bunlardan hangisiyiz? Bunlardan ikisi birden mi olmak lazým? diye sormuyorlar. Peki Vatandaþ Türkçe konuþ! ne anlama geliyor? Bir insanýn hangi soydan hangi kökenden geldiðini dikkate almýyorlar da o zaman neden bazý kurumlar tercihen bazý yörelere mensup insanlarý tercih ediyorlar? Bütün kasabalarýn, mezralarýn orijinal adlarý deðiþtirilmiþ. 27 Mayýs sonrasý tümüyle hakiki adlarý deðiþtirilmiþ köyler var. Peki, bunlar asimilasyon deðilse nedir asimilasyon? Yani siz Türksünüz, Kürtler yoktur demek, Türkçe konuþacaksýn demek, insanlarý mecburi yerleþim alanlarýna göndermek, onlarý sürgüne zorlamak. Bunlar nedir peki? Diyor ki Sayýn Baþbuð Sonradan geri döndüler. Peki, ne kadarý döndü? Ayrýca geri dönmeyenler sonradan Türk mü oldu? Þu anda merak eden gider bakar. Kosova da, Priþtina ya bundan 200 yýl önce göç etmiþ Kürtler var. Bu insanlar hâlâ Kürt. Þimdi eðer bir Arnavut þehrinde insanlar hâlâ Kürt ise buradakiler daha da Kürt tür. Hâlâ Söke de, Muðla da, Aydýn da, Ýstanbul da, Edirne de, Orta Anadolu da, Ankara da, Kýrþehir de, Konya da, Cihanbeyli de, Polatlý da, Haymana da vs. bütünüyle Kürt köyleri var orda. Hala diyorsunuz ki, isteyen geri döndü. Onlar niye oraya gönderildiler o zaman? Dolayýsýyla asimilasyon olmadý demenin hiçbir ciddiyeti ve manasý yoktur. Genelkurmay Baþkaný kendi inandýðýný gerçek diye herkese kabul ettirmeye çalýþýyor. Ama entegrasyon olayý ayrýdýr. Bugün Kürtler Türkiye nin geneline entegre olmuþtur. Ýþadamlarý vardýr, her türlü sivil toplum ve siyasi örgütlenmelerin içinde yer almaktadýrlar Kürtler. Türkçe konuþabilmektedirler, eðitim almaktadýrlar, ama Kürt olduklarýný da akýllarýndan çýkarmamaktadýrlar. Niye? Çünkü Kürt olmanýn önünde bazý engeller vardýr ve o bakýmdan bu konuda daha hassas, daha duyarlýdýrlar.»baþbuð Türk Milleti kavramýnýn etnik bir motif barýndýrmadýðýnýn altýný çizdi. Anayasa nýn 69 uncu maddesindeki Türk Milleti kavramý etnik bir anlayýþý içermiyor mu? Genelkurmay Baþkaný etnik çatýþma ya özel vurgu yaptý. Türkiye de CHP etnik temelli bir parti deðil mi? CHP nin 6 okundaki milliyetçilik daha doðrusu Atatürk Milliyetçiliði nedir peki? Türklüðü esas alýr bu milliyetçilik anlayýþý. 100 yýl önce bu böyle deðildi. Türklük, Osmanlý olmakla eþanlamlý olarak kullanýlabiliyordu. Onu soy esasýna göre deðil de hanedanlýk esasýna göre kullanýyorlardý öncesi Genç Kalemler de, Ýttihat Terakki de Türlük kavramý giderek soy esasýna göre tanýmlanmaya çalýþýldý. Özellikle de Balkanlardan, Kafkaslardan ve Rusya dan gelen bazý münevver göçmen kesimde Türklük etrafýnda bir ulus yaratma projesine sahip insanlar vardý. Onlarýn da çabasýyla Türklük, kendi tarihsel anlamýndan koparýlýp, politikideolojik bir zemine oturtularak soy esasýna dayandýrýldý. Ýþte burada çatlama yaþandý. Soy esasýna dayandýrdýðýnda ben bunu kabul edemem. Çünkü ben Orta Asya dan geldiði söylenen kayý boyu soyundan ve yeni anlamlandýrýlan bu Türk soyundan deðilim. Madem Türk Milleti etnik bir vurgu içermiyor, niçin Anayasa ya öyle bir madde konmasýnda ýsrar ediyorlar o zaman? Biz de o zaman diyoruz ki, Anayasa larda etnik veya dini herhangi bir aidiyet çaðrýþtýrýcý hükümler olmamalýdýr. Türkiye de insanlarýn kimlik statüleri vatandaþlýk kanunu ile belirlenir. Genelkurmay Baþkaný da dahil hiç kimse bir insana senin üst kimliðin þudur alt kimliðin þudur þeklinde bir taným getiremez. Türkiye de bir hukuk olur, o hukukta kimlikler kendini özgürce ifade eder. O kimliklerin kendilerine göre etnisitesini veya dinini öne çýkarmalarý bireylerin kendi sorunudur. Bana Türk denilmesi benim için bir dayatmadýr. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým. Türk deðilim, Kürt bir yurttaþým. Anayasa ya soy çaðrýþtýran bir madde yerine insanlarýn kültürel haklarýný ve özgürlüklerini garanti altýna alacak düzenlemeler koyarsýn. Öbür türlüsü dayatma olur. Anayasanýn bu maddesi kaldýrýlmalýdýr. Þu anda bir etnik çatýþma varsa eðer, bu kültürel ve kimlik haklarýnýn tanýnmamasýndan dolayý vardýr. Etnik çatýþmaya gönderme yaparak karþý tarafýn meþruiyetini de tartýþmaya açýyorsunuz aslýnda. Bunlar Baþbuð un yanýnda diðer siyasetçilerin de baþvurduðu demagojilerdir.»ýlker Baþbuð un koruyuculuk sisteminin, köy koruyucularýnýn devletin yanýnda yer almasýnýn sorunun etnik bir çatýþma olmadýðýnýn ve PKK nin bölge halkýnýn desteðini saðlayamadýðýnýn göstergesidir açýklamasýna ne diyorsunuz? O kadar bilimden, literatürden ve gerçeklikten yoksun ki. Amerika nýn Irak ta uyguladýðý koruculuk örneðini veriyor. Madem bu koruculuk bu kadar etkili, niçin hâlâ Irak ta çatýþmalar devam ediyor o zaman? Sýnýfsal bir çatýþma deðil bu herhalde. Yani Portekiz ordusu Angola da görev yaparken, onlara yardým eden Angolalý yerli müttefikleri yok muydu? Peki, bütün dünyanýn sömürgeci ülkeleri girdikleri topraklarda hemen bir iþbirlikçi bulmazlar mý? Siz bir fabrikanýn sahibi olabilirsiniz, sizinle iþbirliði yapan iþçileriniz de olabilir, sarý sendikacýlar, grev kýrýcýlar yani. Onlar patronla iþbirliði yapýnca o iþletmede sýnýf farký veya sýnýfsal problemler de ortadan kalkmýþ mý oluyor? Bu durumda iþyerinde iþbirlikçileriniz var diye sizin ucuz ücretle çalýþtýrmak istediðiniz iþçilerle aranýzda bir sorun çýktýðýnda, aranýzdaki meselenin sýnýfsal olmadýðýný, çünkü bazý iþçilerin sizinle iþbirliði yaptýðýný söyleyebilir misiniz? Bu da böyle bir mantýktýr yani. Korucular bir kere bölgede askerin daha rahat davranmasýna imkân saðlýyor. Bir tür mayýn tarama timleri gibi de fonksiyonlarý var tabii. Korucular askerin bölgedeki gözleri, kulaklarýdýr, o yüzden ordunun koruculardan vazgeçeceðini sanmýyorum.»genel hatlarýyla Kürt sorunun baðlamýnda Baþbuð un konuþmasýnda belli bir deðiþimin iþaretleri var mý? Bana öyle geliyor ki her þeye raðmen ordunun bu geleneksel katý tutumunda bir gevþeme var. Artýk biz bunlara Türk diyerek bir yere varamayýz, artýk Kürtler yoktur ve biz bunu bastýracaðýz, yok edeceðiz diyerek bir yere varýlamayacaðý yani. Bu insanlarýn gönlünü kazanmak, kendilerini daha güvenli ve huzurlu hissetmelerini saðlamak ve entegre etmek gibi düþüncelerle hareket etmek gerektiðini düþünen üst düzey subaylar var. Bu bir yumuþama belirtisidir. Yaþanýlan süreç artýk bir kabule ve çözülmeye doðru gidiyor. Ama tabii 2 gün sonraki açýklamalarýnda da yumuþama yanlýsý olmayanlarýn hala etkin olduklarýný gördük. Ama þöyle bir þey var: Bir daha geriye dönülemez artýk bu süreçten. Demirel önce Kürt realitesi var dedi, sonra bir daha demedi dediler. Ama o söz bir kere söylenmiþ oldu, o bir kabulün ifadesidir. Týpký Erdoðan ýn 2005 te Kürt sorunu benim sorunumdur demesi gibi. O ifade artýk bir daha geriye dönülemeyeceði bir noktada ele alýnmalýdýr. Yani Genelkurmay Baþkaný Türkiye Halký dedi. Peki, bu Kürt meselesini çözer mi? Hayýr çözmez. Ama en azýndan bunu dememenin yarattýðý tepkiyi de yumuþatýr ve bundan böyle o tanýmý yapanlar çoðalýr. *** ABD, kaos býrakarak çekilmek istemiyor» Bir süredir Kürt konferansý düzenlenmesi tartýþmasý var. Sahi böyle bir konferans niçin isteniyor? Doðrusu isterseniz bu konferansýn bir muammaya dönüþtüðü kanýsýndayým. Kim düzenliyor, hangi ölçülere göre bunlar belirli deðil. Sanýyorum düzenlenmeyecek gibi gözüküyor. Ancak, hem ABD, hem Irak hem de Türkiye, PKK nin silahlý mücadelesini ve bir çatýþma potansiyeli olarak varlýðýný sürdürmesini bölge için bir istikrarsýzlýk kaynaðý olarak görüyorlar. Bölgede PKK den kaynaklanacak bir çatýþma ortamý Irak ý terk edecek olan ABD açýsýndan ihtilaflý bir Kürt-Türk iliþkisini tetikleyebilir. ABD tabii ki bunu istemiyor. Þimdi Türkiye NATO üyesi olarak ABD nin stratejik ortaðý, Irak Kürdistaný ABD nin yine iyi bir ortaðý ve en azýndan Irak ýn en sakin, çatýþmasýz, güvenilir bölgesi. O bölgede istikrar var. ABD burada bir kaos býrakarak bölgeyi terk etmek istemiyor. PKK nin buradan gerçekleþtireceði eylemlerle Türkiye ve Irak Kürdistan ý arasýndaki iliþkilerin kötüleþmesini istemiyor ABD. ABD Baðdat taki istikrarsýzlýðý çözmek isterken, bir de üstüne Türkiye yi ve Kürdistan ý katmak istemez. O bakýmdan o da bir düzen istiyor. Burada Kürtlerle ve Türklerin özellikle bir uyum ve anlaþmaya gitmesini, birbirleriyle dostluk iliþkilerini geliþtirmelerini istiyorlar. Kuzey Irak taki Kürtler de PKK nin silahlý mücadelesi sürdükçe kendi bölgelerinin Türkiye tarafýndan hep tehdit altýnda olacaðýný ve bunun kendi rejimleri açýsýndan bir istikrarsýzlýk yaratacaðýný biliyorlar. Yüksek sesle ifade edilmese de þu nokta da var: PKK nin çatýþmayý Kuzey Irak a taþýmak istediðini de biliyorlar. Çatýþmalar oraya doðru yayýlýrsa orada TSK ile çatýþacak yegâne güç PKK olacaktýr. PKK böyle bir çatýþmayla bölgede lider parti konumuna gelebilir. PKK geçmiþteki kimi eylemleriyle bunu birkaç defa da denedi. Türk ordusunu oraya çekmeyi denedi. KDP ve YNK yöneticileri de TSK ile sýcak bir çatýþmaya girildiðinde PKK nin çok daha etkili olacaðýný biliyorlar. Böyle bir durumda PKK giderek bölgede bütün Kürtlerin partisi olma inisiyatifini ele geçirebilme olasýlýðýna sahip olabileceði gibi, Kürdistan Yerel Hükümeti, parlamentosu ve kurulu düzen adýna ne varsa her þeyin alt üst olma ihtimalini de gözden uzak tutmamak gerek.»bu konferans PKK nin tasfiyesini mi amaçlýyor? Hayýr, bunu amaçlamýyor. PKK nin yer alacaðý bir konferans belli baþlý 3 büyük aktör etrafýnda toplanýyor. Celal Talabani nin partisi (YNK), Mesut Barzani nin partisi (KDP) ve Abdullah Öcalan ýn partisi (PKK). Öcalan ýn avukatlarýyla gönderdiði mesajlar doðru okunursa zaten bu yapýda PKK aynen Peþmergelerin Irak taki statüsünü Türkiye de de kendileri için istiyor. BirGün

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler

ÝRAN IRAK OLMASIN. Nepal de yaþanan devrim. Ýlk antikapitalist. 21. yüzyýlda maoculuk. Fastfood Her çocuðun bilmesi gereken gerçekler Nepal de yaþanan devrim sayfa: 7 21. yüzyýlda maoculuk Alex Callinicos sayfa: 6 Zeynep Çalýþkan Karl Marks: Ýlk antikapitalist "Filozoflar dünyayý çeþitli biçimlerde yorumlamakla yetindiler; oysa asýl

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

4 DE 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA Yaþam 8 DE 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 87. yýldönümü Nevþehir'de coþku ile kutlandý. Kutlamalar kapsamýnda Nevþehir'de düzenlenen etkinlikte, Jandarma Komutanlýðý Jandarma At-Köpek Eðitimi Meslek Edindirme Kurs

Detaylı

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI

BENÝ AYNI ÝNANÇ MENSUPLARI YARGILADI Sulucakarahöyük/ANKARA Dersim Katliamý tartýþmasý sürüyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin geniþletilmiþ il baþkanlarý toplantýsýnda bir dizi belge açýklayarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçtaroðlu'nu

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE

Topraðý Aç, Hayvaný Aç, Ýnsaný Aç Gýda Günü Kutlamalarý ÝstemÝyoruz! 8 DE. Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 6 DA 7 DE ABF'den 8 Kasým Mitingine Çaðrý Alevi Bektaþi Federasyonu Genel Sekreteri Av Kazým Genç, "AYRIMCILIÐA KARÞIYIM" diyen herkesi 8 Kasým'da Kadýköy Meydanýnda düzenlenecek "Ayrýmcýlýða Karþý Eþit Yurttaþlýk

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 ÝSTANBUL - Çeþitli üniversitelerden rektörler ve akademisyenlerden oluþan Yükseköðretim Platformu, yükseköðretimin sorunlarýný konuþmak üzere dün bir

Detaylı

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor

Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor YIL:4 SAYI:840 35 YKR 19 ÞUBAT 2009 PERÞEMBE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 Krizin bedeli emekçi çocuklarýna ödetiliyor Genç Sen Antakya Temsilcisi Burcu Ciniviz, kaldýðý Sabancý

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI

sosyalist isci KENAN EVREN YARGILANSIN! TÜM DARBECÝLER IMF-DÜNYA BANKASI DEFOL! RESÝM SERGÝSÝ BASIN AÇIKLAMASI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 374 11 Eylül 2009 2 YTL BASIN AÇIKLAMASI Darbeye karþý ses çýkar 12 Eylül Cumartesi saat: 18.30 TAKSÝM TRAMVAY DURAÐI

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02

GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Sultangazi de bisikletini aþaðý indirmek için evin çatýsýna çýkan ve otomatik lambanýn aniden sönmesi üzerine dengesini kaybederek düþen, Doðan Ay ýn

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı