2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 DE. Köþe yazýsý 2 DE"

Transkript

1 DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ve vatandaþlar iki günlük açlýk grevi dün baþladý. Açlýk grevine DTP MYK ve PM üyeleri, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalýþanlarý, DEHAP'ta görev yapan genel baþkan yardýmcýlarý da katýldý. Greve katýlanlarýn 10 bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Edi bese-artýk yeter! Eylemcilerin DTP Diyarbakýr il binasýndan parka geliþleri sýrasýnda, parkta toplananlar tarafýndan PKK lehine soganlarla karþýlandý. DTP'liler park alanýnda kurulan çadýrlara geçerek, burada ayný zamanda oturma eylemine baþladý. Açlýk grevine katýlanlar, baþlarýna kýrmýzý bandaj takarken, Hakkâri ve Þýrnak'tan gelen DTP'lilerin ise yerel kýyafetler giydiði görüldü. Grev çadýrýna "Tarihi direniþinizi selamlýyoruz", "Çocuklar bizim geleceðimiz" ve "Tek taraflý ateþkes karþýlýk bulsun", dövizleri ile "Siyasi, askeri ve Ergenekonculara hayýr" yazýlý pankartý asýldý. Parktaki saat kulesine azýlan "DTP'yi susturma silahlarý sustur, diyaloðun önünü aç" pankartý dikkat çekti. Parktaki DTP'li görevliler de "Edi bese, Kürt sorununa demokratik çözüm"... 4 DE Köþe yazýsý 2 DE 3 DE 2 DE 6 DA Mardin'de maskeli dört saldýrganýn bir düðünü basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu Reuters: Türkiye'nin güneydoðusunda bir düðünü basan otomotik silahlý dört kiþi çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi öldürdü. 3 DE "Avukatlarý Halit çelenk ve Mükerrem Erdogan odaya girdiklerinde Deniz'in yüzü aydýnlandý.gülümsedi onlara: - Hoþ geldiniz, dedi..iyiki geldiniz...filtreli sigara içiyordu Deniz.-""iki gün öncesine kadar, birinci sigarasý içiyorduk. Sonuç belli olunca, hiç deðilse iki gün,filtreli içelim dedik." Deniz'in bulunduðu oda kalabalýktý. Çok sayýda subay vardý.gardiyanlar, Ankara emniyet müdürü, Savcý, infaz savcýsý, polis þefleri...deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, ve Hüseyin Ýnan hakkýnda ölüm cezasý veren Ankara Bölgesi Sýkýyönetim 1 Numaralý Askeri Mahkemesi'nin Baþkaný Tuðgeneral Ali Elverdi oradaydý. Merkez Komutaný general Tevfik Türüng de hazýrdý... Deniz'e bakýyorlardý. Ýnceden inceye inceliyorlardý... Deniz'de onlara bakýyordu... Ýnfaz savcýsý Topal Sami'ye seslendi. Deniz: -"Ellerimi çözün,babama mektup yazmak istiyorum". Subay, sivil görevliler bakýþtýlar. Ýnfaz savcýsý Sami Uður - "Sen söyle Deniz", "yazarlar..." Ellerini çözmediler.. Bir daktilo getirildi... Deniz daraðacýna bakarak, düþünüp sözcükleri tek tek seçerek mektubu yazdýrmaya baþladý.. Deniz mektubunu, yüksek sesle yazdýrýrken oradaki kalabalýktan çýt çýkmýyordu. Bitirdi söyleyeceklerini. Yeniden infaz savcýsý Sami Uður'a döndü: - "Mektubu babama verirsiniz, deðil mi?" -"Tabii Deniz.. Bundan þüphen olmasýn..." Savcý denize doðru eðilerek -"Nasýlsýn Deniz?" dedi. -"Iyiyim... Mutluyum. Çok rahatým.." yanýtýný verdi Deniz. -"Bizden bir isteðin var mý?" -"Var, Yusuf ve Hüseyin'i görmek istiyorum. Gitmeden önce, arkadaþlarýmla vedalaþmak istiyorum." 7 DE Ýstanbul, Mayýs tarihleri arasýnda ikincisi yapýlacak Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali ile dünya þiiriyle buluþmaya hazýrlanýyor Ýstanbul, bu yýl 17 ülkeden 20 yabancý þairi aðýrlayacak. Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali'nin bu seneki ana temasý Romen Þiiri. Festival de þiir okumalarýnýn dýþýnda, þiir akademisi, müzik dinletileri ve vapur gezisi de yer alacak. 5 DE Kimyasal tarýmýn insana ve doðaya yaptýðý zararýn günden güne ortaya çýkmasý ile birlikte organik tarým ürünlerine artan ilgi her geçen yýl büyüyor. Türkiye'de organik tarýmýn öncülerinden olan Kapor Limitet Þirketi, 1995 yýlýnda yaklaþýk 6 dekarlýk alanda baþladýðý organik tarým üretiminde bugün 800 dekarlýk bir araziye sahip ve ürünleri Türkiye'nin çeþitli illerinin yaný sýra Almanya'da büyük ilgi görüyor. Kapor Limitet Þirketi kurucu ortaðý olan Osman Yüksel, organik tarýmýn, üretiminden tüketiciye ulaþýncaya kadar her aþamasýnda kontrollü, kimyasal ilaç, gübre ve genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar kullanýlmayan üretim yöntemi olduðunu söyledi. 6 DA 2 DE

2 2 6 Mayýs 2009 Çarþamba 1 Mayýs Ýþçi Bayramý, resmi adýyla Emek ve Dayanýþma günü resmi tatil olarak ülkenin çeþitli yerlerinde kutlandý. Tabii ki bir simge olarak Taksim kutlamalar için en önemli yerdi. Çeþitli olaylar, gerginlikler çýkmýþ olsa da, sýnýrlý sayýda emekçinin alana giriþine izin verilmiþ olsa da, 31 yýl sonra iþçi bayramý Taksim'de kutlandý. Peki deðdi mi 31 yýl -ki bu bir nesil demektir- beklemeye? Taksim'e giren iþçiler ve emekçiler bu ülkeyi böldü mü? Milletin birliðine, beraberliðine, bütünlüðüne zarar verdi mi? Hayýr. Ýþte bu seneki iþçi bayramý bu tabularýn yýkýlmasý yönünden büyük bir adýmdýr. Önyargýlý olan herkes Taksim'de 1 Mayýs kutlanýnca herhangi bir olay çýkmayacaðýný, aksine coþkuyla bayram kutlanacaðýný, sevinçle, mutlulukla halay çekileceðini anlamýþ oldu. Bunun utangaçlýðýný, bu sanrýlarý, bu yanýlsamalarý önümüzdeki günlerde kýrmýzý yanaklarla çekinerek açýklama yaparak su yüzüne çýkararak günah çýkarmak isteyen insanlarda tezahür ettiðini görebiliriz. Ayný þekilde devlet büyükleri de bu seneki 1 Mayýs'ý örnek alýp gelecek sene tamamen açýk bir Taksim býrakacaklardýr. Ana korteje katýlmak isteyen gruplara, derneklere ve kuruluþlara polisin sert müdahalesiyle ve yine bu gruplarýn da polise saldýrmasýyla çatýþmalar ve olaylar da çýktý. Polis çok yoðun biber gazý kullandý, birçok göstericiyi copladý, panzerlerle göstericilerin üzerlerine gitti; göstericiler kaldýrým taþlarýný söktü, bilyeler attý. Peki, hiç olay çýkmadan kutlanabilecek bir 1 Mayýs mümkün mü? Pek tabii, mümkün. Herkesin tek amacý Taksim meydanýna çýkýp bayramýný kutlamak için ana korteje katýlmaktý. Korteje katýlmalarýna izin verilse hiçbir gerginlik çýkmayacaðý aþikâr. Ancak bir önyargý þeklinde Taksim'e iþçi bayramý kutlanmaya gidildiðinde ülkenin bölünüp parçalanacaðý sanrýsý bu eylemin olaysýz olamayacaðýný herkesin kafasýna kazýtmýþtýr. Bunu polisin attýðý biber gazýndan etkilenen cami cemaatinin göstericileri sopayla dövme çabasýndan ve yine göstericileri kovalayan polis panzerinin "vatan hainleri, kaçmayýn!" diye baðýrarak göstericileri kovalamasýndan çýkarýmlamak mümkündür. Oysa herkesin Taksim'e çýkmasýna izin verilmesi demek hiçbir olayýn yaþanmamasý demektir. Makul olan da budur. Gelecek sene için Antalya, Ýstanbul için örnek alýnacak en güzel yer olabilir. Ellerinde "Ýþçi Bayramýnýz Kutlu Olsun" yazýlý pankartlarýyla güzel bayan polisler gelecek sene Taksim meydanýnda olsa ne hoþ olurdu deðil mi? Ýþçi "Bayramý" Dünyanýn birçok ülkesinde de ülkemizdeki gibi iþçi bayramý kutlandý; kimi ülkeler barýþ içinde, olaysýz olarak geçirdi bu günü, kimi ülkeler de týpký ülkemizdeki gibi her saniye olaylarýn olduðu bir gün olarak geçirdi. Barýþ içinde geçiren ülkelere baktýðýmýzda Rusya ve Çin'i görüyoruz. Biri eski komünist devi, diðeri de günümüzün en büyük "komünist" devleti. Emeðe en çok deðer verilen ülkeler olarak bu ülkelerin yaptýklarýnýn karþýlýðýný hakkýyla alan iþçileri sevinçle, coþkuyla ve tam bir "bayram" havasýnda kutluyorlar bu günü. Günü en çok olayla geçiren ülkelere baktýðýmýzda Yunanistan ve Türkiye'yi görüyoruz. Yunanistan'da iþçiler haklarýný alamadýklarý için hükümeti protesto ettikleri gerekçesiyle polis tarafýndan coplanýyor, panzerlerle püskürtülüyor. Türkiye'de ise henüz Taksim'e çýkýlamadýðýndan iþçi haklarý ve emeðin karþýlýðý konusunda istekler dile getirilemiyor. Peki, iþçilerin emeklerinin karþýlýðýný alamadýðý bu ülkelerde 1 Mayýs'ta ne kutlanýyor? Kayýt dýþý çalýþarak her ay iþten çýkarýlma ve maaþ alamama korkusu mu? Asgari ücretin de altýnda maaþla günde 15 saat insani olmayan koþullarda hunharca çalýþtýrýlmak mý? Sigortasýz ve sosyal güvencesiz, geleceksiz bir hayat mý? Emek sömürüsü ve patron zulmü mü? Ýþsizlik mi? Ýþte böylesine sorunlarýn olduðu ülkelerde, ekonominin iþçileri sadece köle olarak gördüðü yerlerde iþçi bayramlarý bir bayram deðil bir mücadele günü olarak kutlanýyor. Hükümete sesini duyuramayan ve biraz da protest olan iþçiler isyanlarýný ancak polise saldýrarak, etraftaki dükkân ve iþyerlerini taþlayarak seslerini çýkarmaya çalýþýyorlar. Yine ülkemizde iþçilerin bayramý olan 1 Mayýs'a iþçilerin hemen hemen hiç katýlmamýþ olmasý çok dikkat edilmesi gereken önemli bir olay. Dün Taksim meydanýnda ve çevresinde DÝSK, KESK ve onlarýn alt kuruluþlarý olan sendikalar ve bunlarýn il ve ilçe temsilcilerinin olduðu gruplar vardý. Hayatýnda hiç iþçilik yapmamýþ öðrenciler, iþçi sýnýfýndan olmayan birçok kiþi vardý. Tabi iþçi bayramýný kutlamak için iþçi olmak gibi bir zorunluluk yok, ancak iþçi bayramlarýnda meydanlar iþçilerin temsilini yapan sendikalara deðil, emeðin ta kendisi olan iþçilere býrakýlmalýdýr. Ülkemizde her þey bu denli temsili olmak zorunda mý? (CS/EK) Bia DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri ve belediye baþkanlarý ve vatandaþlar iki günlük açlýk grevi dün baþladý. Açlýk grevine DTP MYK ve PM üyeleri, DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalýþanlarý, DEHAP'ta görev yapan genel baþkan yardýmcýlarý da katýldý. Greve katýlanlarýn 10 bin kiþiyi bulduðu belirtildi. Edi bese-artýk yeter! Eylemcilerin DTP Diyarbakýr il binasýndan parka geliþleri sýrasýnda, parkta toplananlar tarafýndan PKK lehine soganlarla karþýlandý. DTP'liler park alanýnda kurulan çadýrlara geçerek, burada ayný zamanda oturma eylemine baþladý. Açlýk grevine katýlanlar, baþlarýna kýrmýzý bandaj takarken, Hakkâri ve Þýrnak'tan gelen DTP'lilerin ise yerel kýyafetler giydiði görüldü. Grev çadýrýna "Tarihi direniþinizi selamlýyoruz", "Çocuklar bizim geleceðimiz" ve "Tek taraflý ateþkes karþýlýk bulsun", dövizleri ile "Siyasi, askeri ve Ergenekonculara hayýr" yazýlý pankartý asýldý. Parktaki saat kulesine azýlan "DTP'yi susturma silahlarý sustur, diyaloðun önünü aç" pankartý dikkat çekti. Parktaki DTP'li görevliler de "Edi bese, Kürt sorununa demokratik çözüm" yazýlý beyaz önlükler giydi. Siyasi ahlaka sýðmýyor DTP Eþbaþkaný Ahmet Türk, grevle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda devletin DTP ye Brezilyalý tiyatrocu, yönetmen, oyun yazarý ve Ezilenlerin tiyatrosu kuramýnýn yaratýcýsý Augusto Boal önceki gün yaþamýný yitirdi. Uzun zamandýr lösemiyle mücadele eden sanatçý 78 yaþýndaydý. Columbia Üniversitesi nde tiyatro eðitimi alan Boal, Ezilenlerin tiyatrosu kuramýný 60 lý yýllarýn baþýnda oluþturdu. Paulo Freire nin Ezilenlerin Pedagojisi kuramýndan yola çýkarak oluþturulan kuram, oyuncu, metin yazarý, yönetmen ve seyirci arasýnda toplumu politize edecek bir diyalog kurmanýn yolunu ortaya koyar. Seyircinin düþünme ve eylemde bulunma etkinliðini sahne üstündeki oyuncuya devredip, edilgen hale gelmesine karþý çýkar. Brezilya da yýllarý arasýnda yaþanan diktatörlük döneminde tutuklanýp iþkence gören yönelik darbe operasyonu baþlattýðýný bununla daða çýkmanýn teþvik edildiðini ifade ederek þunlarý söyledi: "Bu saldýrý ve operasyon siyasal çizgimize, halkýmýzýn iradeleþmesine ve barýþçý özlemlerine karþý giriþilen ve siyasal ahlaka sýðmayan bir saldýrýdýr. Yakalanan yüzlerce üyemiz þahsýnda 18 yýllýk siyasal geleneðimizin yarattýðý deðerlerimizi tasfiye etmeye yöneliktir. Partimize yönelik bu darbe ile adeta daða çýkmayý teþvik etmektedir. Bu açlýk grevi ile demokratik siyasette ýsrarlý olacaðýmýzý ve demokratik siyasetin neferi ve yürütücüsü olacaðýmýzý belirtiyoruz." Hükümetin operasyonlarla þiddet politikasýnda ýsrarcý olduðunu gösterdiðini vurgulayan Ahmet Türk, konuþmasýna þöyle devam etti: "Bu seçimde açýða çýkan baþarý ve 1 Haziran'a kadar oluþan çatýþmasýzlýk kararýnýn yarattýðý barýþ havasýnýn heba olmamasý için demokratik siyasi direniþimizde ýsrarcý olduðumuzu belirtiyor ve diyoruz ki; DTP'yi susturma silahlarý sustur. Barýþ için diyalogun önünü aç. Ýradesiz ve siyasetsiz bir Kürt olmayý asla kabul etmeyeceðiz. Onurlu bir yaþam onurlu bir duruþtur. Bu nedenle buradayýz. Ya onurlu bir yaþam ya hiç. Ya özgür iradeye dayalý demokratik bir siyaset ya da hiç." Açlýk grevi bugün saat 16.00'da yapýlacak açýklamayla son bulacak. DTP'ye yönelik 14 Nisan tarihinde 15 ilde eþzamanlý olarak baþlatýlan operasyon da 3 eþbaþkan yardýmcýsý ile çok sayýda PM üyesinin bulunduðu 52 kiþi tutuklanmýþtý. BirGün Boal, Arjantina ya kaçmýþ, sonra Brezilya ya geri dönmüþtü. Boal, 2009 Dünya Tiyatro Günü Bildirisi nin de yazarýydý. Kaynak:ANF

3 Çaðrý Danacý Açlýðýn, yoksulluðun, sefaletin hüküm sürdüðü, emeðin hiçe sayýldýðý, güçlünün güçsüzü ezdiði, büyük balýðýn küçük balýðý yediði, insan hayatýnýn hiçe sayýldýðý, kardeþliðin yok olduðu, güvenme duygusunun bittiði bu adaletsiz ortamýn, bu vahþi sistemin, bu köhne düzenin artýk ortadan kalkmasý için mücadele verdi DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Yerine sevginin, saygýnýn, hoþgörünün, barýþýn, dostluðun, kardeþliðin hüküm sürdüðü; adaletin, özgürlüðün, eþitliðin egemen olduðu bir dünya için ölüme gözünü kýrpmadan gitti DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Yaþanýlacak baþka bir dünyanýn mümkün olduðunu biliyorlardý. Yaþanýlacak daha adaletli bir dünyanýn önünü týkayan pislikleri biliyorlardý. Yaþanýlacak daha demokratik bir dünyaya giden yolun ne kadar zor, engebeli, sarp ve uzun olduðunu biliyorlardý. Yaþanýlacak daha özgür bir dünyaya ulaþmak için verilecek bedellerin aðýr olacaðýný da biliyorlardý. Gerçekçi ol, imkânsýzý iste sözünü de adlarý gibi biliyorlardý. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak, nasýl çýkar karanlýklar aydýnlýða? sözünü de iþlemiþlerdi düþüncelerine. Ýþte bu düþüncelerinin ýþýðýyla yola çýktý DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Tereddütsüz kendilerini feda etmeye hazýrdýlar. Söyledikleri sözlerde, yaptýklarý eylemlerde haklýlardý. Baðýmsýzlýðýmýzý engelleyen ülkenin ordusunu denize döktüler, bu ülkedeki iþbirlikçileriyle mücadele ettiler, özgürlüðü kýsýtlayanlara karþý savaþtýlar. Çocuklar için, yaþlýlar için, gençler için, insanlýk için, daha güzel bir gelecek için ölümle niþanlandý DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN. Bu kahpe düzenin güçleri DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN i katletmek için ellerindeki bütün silahlarý kullandýlar. Dinlemediler, anlamadýlar, anlayamadýlar. Birilerinin dolarlarý için, birilerinin çýkarlarý için insan hayatý hiçe sayýldý. Ýnsan hayatýndan daha deðerli ne olabilirdi bu dünyada? Bir gün, baharýn geliþinin coþkuyla kutlandýðý bir gün geldi. 6 Mayýs baharýn geliþinin kutlandýðý bir gündü. Ama 6 Mayýs 1972 tarihinden bugüne baharýn geliþini kutlayamadýk. DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN artýk bayraðý arkasýndan gelen coþkulu kalabalýða, iþçiye, köylüye, kadýna, yaþlýya, gence býraktý. Onlar, yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydýnlatýyor bizi kopmaz baðlarla baðlýyor devrime. Devrimcilerin ölebileceðini ama devrimlerin ölmeyeceðini biz onlardan öðrendik. Yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye, yaþasýn kürt ve türk halklarýnýn kardeþliði, kahrolsun emperyalizm. DENÝZ, YUSUF, HÜSEYÝN i unutmadýk unutturmayacaðýz. Mardin'de maskeli dört saldýrganýn bir düðünü basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu Reuters: Türkiye'nin güneydoðusunda bir düðünü basan otomotik silahlý dört kiþi çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi öldürdü. Pazartesi gecesi meydana gelen saldýrý Avrupa Birliði adayý modern Türkiye'nin tarihindeki en büyük katliam olarak tarihe geçti. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný, iki aile arasýndaki kan davasýndan kaynaklandýðýný açýkladý. Haber tüm ayrýntýlarýyla yer alýrken, düðünü basan kiþilerin köy korucusu olduklarý belirtildi. Reuters'in haberinde, Türkiye'de 57 bin köy korucusunun bulunduðu, tartýþmalý köy korucusu Deniz Feneri'yle ilgili olarak Almanya'nýn 3 Kasým 2008'de yazý ile Türkiye'den hukuki yardým talep ettiði ve 3 Alman görevlinin Türkiye'de çalýþmasý için izin istediði kesinleþti Adalet Bakanlýðý ise dün yaptýðý açýklamada bu talepten hiç söz etmedi. Deniz Feneri dosyasý ile ilgili olarak Almanya nýn 3 Kasým 2008 tarihinde Türkiye den hukuki yardým talebi konusunda bir dosya hazýrlayarak Ankara ya baþvurduðu kesinleþti. Emniyet Müdürlüðü nün hazýrladýðý dosyada, Türkiye den hukuk yardýmý çerçevesinde, Diðerleri adlý bölümde þu maddelere yer verildi. Ýþte Almanlarýn talepleri 1- "Suçlananlarýn kimliklerinin belirlenmesi için fotoðraf, parmak izi ve avuç içi izlerinin gönderilmesi..." 2- "Hukuk yardýmý çerçevesinde Almanya dan soruþturmayý yürütenlerden savcý Kerstin Lotz, Kriminal Baþkomiseri Alexander Böhm ve hükümet adýna Tanja Jakob un Türkiye de yürütülecek olan, uygulamasýnýn 1985'te baþlatýldýðý ve bu kiþilerin devlet adýna öldürme yetkisine sahip olduklarý da belirtildi. AP: Güneydoðu'da maskeli dört kiþi otomotik silahlar ve el bombalarýyla bir düðün törenini basarak çoðu çocuk ve kadýn 44 kiþiyi katletti. Saldýrýda gelin ve damatla birlikte 6 çocuk da hayatýný kaybetti. Türk Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay saldýrýyla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. Atalay ilk incelemelerde olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný, aileler arasýndaki husumetten kaynaklandýðýný belirtti. Mardin Belediye Baþkaný Mehmet Beþir Ayanoglu'nun Chanel 24 televizyon kanalýna yaptýðý açýklamaya da yer veren AP, Belediye Baþkaný'nýn saldýrýdan kurtulan iki kiþiyle görüþtüðünü de belirtti ve "Ýki maskeli kiþinin düðün evini bastýðýný anlatan Hukuk Yardýmý çerçevesinde yapýlacak olan çalýþmalara katýlmalarýna izin verilmesi..." Bu dosya birkaç gün sonra Federal Meclis e gitti ve daha sonra Hessen Eyaleti Adalet Bakanlýðý aracýlýðý 3 Kasým 2008 de Türkiye ye iletildi. Frankfurt Savcýlýðý Basýn Sözcüsü Dorris Müller Scheu "Türkiye den hukuk yardýmý istedik. Þimdiye kadar cevap alamadýk. Ancak bu konularda illa yardým edilecek diye bir þart yok. Cevabýn þu ana kadar gelmemesi normal" yorumunda bulunmuþtu. Açýklamada baþvuru yok Adalet Bakaný Sadullah Ergin in dün Deniz Feneri dosyasý konusunda eski Bakan Mehmet Ali Þahin i savunduðu yazýlý açýklamada 3 Kasým 2008 tarihli bu baþvuru hiç yer almadý. Ergin, bakanlýðýn bu konuda bir gecikmesi olmadýðýný göstermek için iki dosyanýn seyrini kronolojik olarak açýkladý. Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcýlýðý nýn Türk adli makamlarýndan adli yardým talebine iliþkin süreç de þöyle aktarýldý: 24 Nisan 2009: Alman makamlarýnýn 16 zanlý hakkýnda yürüttükleri soruþturma kapsamýnda, Frankfurt bölge mahkemesi savcýlýðýnýn adli yardým talebinin Almanca ve Türkçe metinlerinin Adalet Bakanlýðýna elden ulaþtýrýlmasý. 30 Nisan 2009: Bakanlýkta incelenen evrakýn, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ulaþtýrýlmasý. (Hürriyet) görgü tanýklarý, akrabalarýnýn cansýz bedenlerinin yanýna yatarak kurtulduklarýný anlattýlar" ifadesini kullandý. AFP: Fransýz haber ajansý, Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay'a dayandýrarak verdiði haberde, düðün baskýnýnda 6'sý çocuk, 16'sý kadýn toplam 44 kiþinin öldürüldüðünü belirtti. Saldýrýnýn bir terör olayý olmadýðý, iki aile arasýndaki bir husumetten kaynaklanmýþ olabileceði ifade edildi. Der Spiegel: Türkiye'nin güneydoðusunda maskeli dört kiþi el bombalarý ve silahlarla bir düðünü basarak 40'tan fazla kiþinin ölümüne neden oldu. Türk yetkililer saldýrýnýn kan davasýndan kaynaklandýðýný belirtiyor. Türk Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay olayýn bir terör saldýrýsý olmadýðýný açýkladý. Katliam sonrasý 8 kiþi gözaltýna alýndý. Bild: Almanya'nýn en yüksek trajlý gazetesi Bild haberi internet sayfasýnda 'Düðün töreninde katliam' baþlýðýyla verdi. Haberde Türkiye'nin güneydoðusunda bir köyde 4 maskeli saldýrganýn otomotik silahlarla gerçekleþtirdiði katliamda 44 kiþinin yaþamýný yitirdiði belirtildi. Haberde Ýçiþleri Bakaný Atalay'ýn olayla ilgili 8 kiþinin gözaltýna alýndýðýný duyurduðu da vurgulandý Radikal GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi Huzurevi Hacýbektaþ Noterliði

4 ARAÞTIRMA Genelkurmay Baþkaný Baþbuðu'u yanýtlayan yayýncý Yazar Ümit Fýrat Asimilasyon olmadý demenin hiçbir ciddiyeti ve manasý yoktur. Genelkurmay Baþkaný kendi inandýðýný gerçek diye herkese kabul ettirmeye çalýþýyor. Ama entegrasyon olayý ayrýdýr. Kürtler Türkiye nin geneline entegre olmuþtur. Ýþadamlarý vardýr, her türlü sivil toplum ve siyasi örgütlenmelerin içinde yer almaktadýrlar Kürtler. Ama Kürt olduklarýný da akýllarýndan çýkarmamaktadýr. Niye? Çünkü Kürt olmanýn önünde bazý engeller vardýr ve o bakýmdan bu konuda daha hassas, daha duyarlýdýrlar Genelkurmay Baþkaný Org. Ýlker Baþbuð, yine Kürt sorunu etrafýnda kendince akademik, bilimsel ve entelektüel açýlýmlarda bulundu. Biz de Kürt entelektüellerinden Ümit Fýrat'ýn görüþlerini aldýk.»ýlker Baþbuð Kara Harp Okulu ndaki meþhur konuþmada ne Osmanlý ne de Cumhuriyet döneminde hiçbir kurumun etnik temelde yapýlandýrýlmadýðýný ifade etti. Bu görüþe katýlýyor musunuz? Bu yanlýþ bir deðerlendirme tabii ki. Osmanlý döneminde Ermenilerin, Bulgarlarýn, Yunanlýlarýn kurduklarý partiler ve örgütlenmeler yok mu? Bu var. Kürtler öyle çok büyük çapta olmasa bile, Osmanlý döneminde hem Ýttihat Terakki içerisinde aktif olarak rol alýyorlar ama ayný zamanda 1918 de bir de Kürdistan Teali Cemiyeti ni kuruyorlar. Keza Kahire de Kürdistan diye bir dergi çýkarýyorlar. Yani Genelkurmay Baþkaný nýn aktardýðý bilgiler doðru bilgiler deðil. Kürtler böyle ayrý bir devlet isteyen, ayrý bir statü isteyen çok ileri düzeyde örgütlenmelere girmemiþ olsalar bile, Osmanlý döneminde Ýstanbul un orta yerinde Babýâli de Kürt Teali Cemiyeti ni kurmuþlardýr. Kaldý ki bu yöndeki bir yapý o gün olmamýþsa bugün olmayacak veya hiç olmayacak anlamýna da gelmez. Dün yoksa bugün nereden çýktý dememek lazým. Bu sosyal bir hadisedir. Bu tür olaylarýn ortaya çýkmýþ olmasýnýn iþinize gelmemiþ olmasýnýn referanslarý geçmiþte yoktu denilerek açýklanmamalýdýr. Evet, bugün bir Kürt gerçeði vardýr ve ortadýr. Pek çok alanda yaþayan büyük bir kitle, Kürt kitlesi olarak yaþýyor. Bunlarýn dili vardýr, bir kültürü vardýr. Varsayalým ki dün istemiyorlardý. Bugün kendileri için birtakým haklar istemeleri, artýk o trenin saatini kaçýrdýn, içeri giriþ yok ve bir daha da gelmeyecek, böylece bu saatten sonra bir hak talebinde bulunma þansýný kaçýrdýn gibi söylemlerle karþýlanmamalýdýr. Ýsmet Ýnönü Lozan a giderken delegasyonda, yanýnda bir Kürt vardý doðru, ama hani iskambil oyununda joker kullanýlýr ya Ýsmet Ýnönü de yanýnda joker olarak temsili olarak bir Kürt yoksa da yerine Kürt asýllý birini adeta bir joker olarak götürmüþtü. Ama bu heyette bir Kürt bulunmasýnýn Kürtlerin iradesini temsil ediyor anlamýna gelmiyordu. Ýsmet Ýnönü orada devleti temsilen bulundu. Oradaki Batýlý heyettekiler de muhtemelen Kürt olarak orada yer alan birinin varlýðýný bile hissetmemiþ olabilirler. Kürtler neden yok diye bir þey sormadýlar. Kaldý ki sormalarý da zaten manasýzdý. Kürtlerin içinde yaþadýðý sýnýrlarý ve koþullarý Ýngiltere ve Fransa çizmiþti. Kalkýp da biz bu sýnýrlarýn doðru olup olmadýðýný ve varsa talep veya tercihlerini Kürt halkýna soralým tavrýnda deðillerdi. Yani Kürtler orada kendi kaderlerini tayin hakkýný kullanmadýðý gibi olup bitenden haberdar bile edilmediler. Kaldý ki orada bir tercih kullanmýþ olsaydý bile bu tercihi bugün içinde yaþadýðý koþullara razý olmak zorunda kalacaðý anlamýna gelmez.»baþbuð yine hem Osmanlý hem Cumhuriyet dönemi dahil hiçbir zaman sistematik bir asimilasyon politikalarýna baþvurulmadýðýný belirtti. Bunun nasýl deðerlendiriyorsunuz? Hiçbir geçerliliði, doðruluðu yoktur bu söylemin. Hiçbir bilimselliði olmayan haritalar düzenlenmiþ, tarihler ve tarih tezleri uydurulmuþ, uydurma tarih tezine göre de býrakýn Kürtleri neredeyse dünyanýn bütününün Türk soyundan gelmiþ olduðu iddia edilerek milyonlarca insaný senelerce aptal yerine koyup bu saçma tezlerle kandýrmaya çalýþmýþlar. Sonunda bu tezlerin iflas ettiði artýk açýða çýkýnca da 2009 senesi Nisan ayýnda Türkiye nin Genelkurmay Baþkaný birdenbire asimilasyon olmadý diyor. Diyor, ama 3 Mart 1925 tarihli Takrir-i Sükûn Kanunu, 24 Eylül 1925 tarihli Þark Islahat Planý Kararnamesi, 14 Haziran 1934 tarihli Ýskân Kanunu, 25 Aralýk 1935 tarihli Tunceli Kanunu, Þeyh Sait, Aðrý ve Dersim isyanlarý, aradaki yerel ayaklanmalar ve hayatlarýný kaybeden, sürgüne gönderilen binlerce Kürt için nasýl bir analiz yapmak gerekir? Keza Milli kültürümüze, ahlak kurallarýna, örf ve âdetlerimize uygun düþmeyen, kamuoyunu inciten adlarýn deðiþtirileceði hükmü ile bir tür zenginlik kazanan 1587 sayýlý Nüfus Kanunu gerçek deðil de birer algý olarak mý anýlmalý. Yani devletin bize sunduðu bir sanal ortam yaþanmýþ ve artýk bugün bunlar gerçekte olmamýþ gibi mi düþünmeliyiz? Yaþadýklarýmýz, okuduklarýmýz, gördüklerimiz yanýldýðýmýz ve hayal ürünü þeyler miydi? Bu kadar ayaklanmalar, iç çatýþmalar, acýlar yaþanmýþ, bu kadar sürgünler yaþanmýþ, köy adlarý deðiþmiþ. Tabii o sýrada köyden þehre gelenler konuþamýyor çarþýda, Jandarma resmen azarlýyor, tepeliyor, ceza veriyor. Bir de Dr. Friç sahte adýyla kaleme alýnmýþ ve gerçekte varlýðý bile tartýþmalý olan sözde bir adama 1920 lerin sonunda Kürdler diye bir kitap yazdýrýyorlar. Kürtlerin Türk soyundan geldiðini ispata çalýþýyorlar. Þimdi böyle bir uydurma tarih tezi üzerinde Kürtleri yok sayýyorlar. Kendilerini hem Mezopotamya ya hem de Orta Asya ya dayamaya çalýþýyorlar. Yani bir insan hem Sümer hem Eti olur mu? Böyle karmaþýk, uydurma bir tarih yaratýyorlar. Ýnsanlar da iyi de biz bunlardan hangisiyiz? Bunlardan ikisi birden mi olmak lazým? diye sormuyorlar. Peki Vatandaþ Türkçe konuþ! ne anlama geliyor? Bir insanýn hangi soydan hangi kökenden geldiðini dikkate almýyorlar da o zaman neden bazý kurumlar tercihen bazý yörelere mensup insanlarý tercih ediyorlar? Bütün kasabalarýn, mezralarýn orijinal adlarý deðiþtirilmiþ. 27 Mayýs sonrasý tümüyle hakiki adlarý deðiþtirilmiþ köyler var. Peki, bunlar asimilasyon deðilse nedir asimilasyon? Yani siz Türksünüz, Kürtler yoktur demek, Türkçe konuþacaksýn demek, insanlarý mecburi yerleþim alanlarýna göndermek, onlarý sürgüne zorlamak. Bunlar nedir peki? Diyor ki Sayýn Baþbuð Sonradan geri döndüler. Peki, ne kadarý döndü? Ayrýca geri dönmeyenler sonradan Türk mü oldu? Þu anda merak eden gider bakar. Kosova da, Priþtina ya bundan 200 yýl önce göç etmiþ Kürtler var. Bu insanlar hâlâ Kürt. Þimdi eðer bir Arnavut þehrinde insanlar hâlâ Kürt ise buradakiler daha da Kürt tür. Hâlâ Söke de, Muðla da, Aydýn da, Ýstanbul da, Edirne de, Orta Anadolu da, Ankara da, Kýrþehir de, Konya da, Cihanbeyli de, Polatlý da, Haymana da vs. bütünüyle Kürt köyleri var orda. Hala diyorsunuz ki, isteyen geri döndü. Onlar niye oraya gönderildiler o zaman? Dolayýsýyla asimilasyon olmadý demenin hiçbir ciddiyeti ve manasý yoktur. Genelkurmay Baþkaný kendi inandýðýný gerçek diye herkese kabul ettirmeye çalýþýyor. Ama entegrasyon olayý ayrýdýr. Bugün Kürtler Türkiye nin geneline entegre olmuþtur. Ýþadamlarý vardýr, her türlü sivil toplum ve siyasi örgütlenmelerin içinde yer almaktadýrlar Kürtler. Türkçe konuþabilmektedirler, eðitim almaktadýrlar, ama Kürt olduklarýný da akýllarýndan çýkarmamaktadýrlar. Niye? Çünkü Kürt olmanýn önünde bazý engeller vardýr ve o bakýmdan bu konuda daha hassas, daha duyarlýdýrlar.»baþbuð Türk Milleti kavramýnýn etnik bir motif barýndýrmadýðýnýn altýný çizdi. Anayasa nýn 69 uncu maddesindeki Türk Milleti kavramý etnik bir anlayýþý içermiyor mu? Genelkurmay Baþkaný etnik çatýþma ya özel vurgu yaptý. Türkiye de CHP etnik temelli bir parti deðil mi? CHP nin 6 okundaki milliyetçilik daha doðrusu Atatürk Milliyetçiliði nedir peki? Türklüðü esas alýr bu milliyetçilik anlayýþý. 100 yýl önce bu böyle deðildi. Türklük, Osmanlý olmakla eþanlamlý olarak kullanýlabiliyordu. Onu soy esasýna göre deðil de hanedanlýk esasýna göre kullanýyorlardý öncesi Genç Kalemler de, Ýttihat Terakki de Türlük kavramý giderek soy esasýna göre tanýmlanmaya çalýþýldý. Özellikle de Balkanlardan, Kafkaslardan ve Rusya dan gelen bazý münevver göçmen kesimde Türklük etrafýnda bir ulus yaratma projesine sahip insanlar vardý. Onlarýn da çabasýyla Türklük, kendi tarihsel anlamýndan koparýlýp, politikideolojik bir zemine oturtularak soy esasýna dayandýrýldý. Ýþte burada çatlama yaþandý. Soy esasýna dayandýrdýðýnda ben bunu kabul edemem. Çünkü ben Orta Asya dan geldiði söylenen kayý boyu soyundan ve yeni anlamlandýrýlan bu Türk soyundan deðilim. Madem Türk Milleti etnik bir vurgu içermiyor, niçin Anayasa ya öyle bir madde konmasýnda ýsrar ediyorlar o zaman? Biz de o zaman diyoruz ki, Anayasa larda etnik veya dini herhangi bir aidiyet çaðrýþtýrýcý hükümler olmamalýdýr. Türkiye de insanlarýn kimlik statüleri vatandaþlýk kanunu ile belirlenir. Genelkurmay Baþkaný da dahil hiç kimse bir insana senin üst kimliðin þudur alt kimliðin þudur þeklinde bir taným getiremez. Türkiye de bir hukuk olur, o hukukta kimlikler kendini özgürce ifade eder. O kimliklerin kendilerine göre etnisitesini veya dinini öne çýkarmalarý bireylerin kendi sorunudur. Bana Türk denilmesi benim için bir dayatmadýr. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþýyým. Türk deðilim, Kürt bir yurttaþým. Anayasa ya soy çaðrýþtýran bir madde yerine insanlarýn kültürel haklarýný ve özgürlüklerini garanti altýna alacak düzenlemeler koyarsýn. Öbür türlüsü dayatma olur. Anayasanýn bu maddesi kaldýrýlmalýdýr. Þu anda bir etnik çatýþma varsa eðer, bu kültürel ve kimlik haklarýnýn tanýnmamasýndan dolayý vardýr. Etnik çatýþmaya gönderme yaparak karþý tarafýn meþruiyetini de tartýþmaya açýyorsunuz aslýnda. Bunlar Baþbuð un yanýnda diðer siyasetçilerin de baþvurduðu demagojilerdir.»ýlker Baþbuð un koruyuculuk sisteminin, köy koruyucularýnýn devletin yanýnda yer almasýnýn sorunun etnik bir çatýþma olmadýðýnýn ve PKK nin bölge halkýnýn desteðini saðlayamadýðýnýn göstergesidir açýklamasýna ne diyorsunuz? O kadar bilimden, literatürden ve gerçeklikten yoksun ki. Amerika nýn Irak ta uyguladýðý koruculuk örneðini veriyor. Madem bu koruculuk bu kadar etkili, niçin hâlâ Irak ta çatýþmalar devam ediyor o zaman? Sýnýfsal bir çatýþma deðil bu herhalde. Yani Portekiz ordusu Angola da görev yaparken, onlara yardým eden Angolalý yerli müttefikleri yok muydu? Peki, bütün dünyanýn sömürgeci ülkeleri girdikleri topraklarda hemen bir iþbirlikçi bulmazlar mý? Siz bir fabrikanýn sahibi olabilirsiniz, sizinle iþbirliði yapan iþçileriniz de olabilir, sarý sendikacýlar, grev kýrýcýlar yani. Onlar patronla iþbirliði yapýnca o iþletmede sýnýf farký veya sýnýfsal problemler de ortadan kalkmýþ mý oluyor? Bu durumda iþyerinde iþbirlikçileriniz var diye sizin ucuz ücretle çalýþtýrmak istediðiniz iþçilerle aranýzda bir sorun çýktýðýnda, aranýzdaki meselenin sýnýfsal olmadýðýný, çünkü bazý iþçilerin sizinle iþbirliði yaptýðýný söyleyebilir misiniz? Bu da böyle bir mantýktýr yani. Korucular bir kere bölgede askerin daha rahat davranmasýna imkân saðlýyor. Bir tür mayýn tarama timleri gibi de fonksiyonlarý var tabii. Korucular askerin bölgedeki gözleri, kulaklarýdýr, o yüzden ordunun koruculardan vazgeçeceðini sanmýyorum.»genel hatlarýyla Kürt sorunun baðlamýnda Baþbuð un konuþmasýnda belli bir deðiþimin iþaretleri var mý? Bana öyle geliyor ki her þeye raðmen ordunun bu geleneksel katý tutumunda bir gevþeme var. Artýk biz bunlara Türk diyerek bir yere varamayýz, artýk Kürtler yoktur ve biz bunu bastýracaðýz, yok edeceðiz diyerek bir yere varýlamayacaðý yani. Bu insanlarýn gönlünü kazanmak, kendilerini daha güvenli ve huzurlu hissetmelerini saðlamak ve entegre etmek gibi düþüncelerle hareket etmek gerektiðini düþünen üst düzey subaylar var. Bu bir yumuþama belirtisidir. Yaþanýlan süreç artýk bir kabule ve çözülmeye doðru gidiyor. Ama tabii 2 gün sonraki açýklamalarýnda da yumuþama yanlýsý olmayanlarýn hala etkin olduklarýný gördük. Ama þöyle bir þey var: Bir daha geriye dönülemez artýk bu süreçten. Demirel önce Kürt realitesi var dedi, sonra bir daha demedi dediler. Ama o söz bir kere söylenmiþ oldu, o bir kabulün ifadesidir. Týpký Erdoðan ýn 2005 te Kürt sorunu benim sorunumdur demesi gibi. O ifade artýk bir daha geriye dönülemeyeceði bir noktada ele alýnmalýdýr. Yani Genelkurmay Baþkaný Türkiye Halký dedi. Peki, bu Kürt meselesini çözer mi? Hayýr çözmez. Ama en azýndan bunu dememenin yarattýðý tepkiyi de yumuþatýr ve bundan böyle o tanýmý yapanlar çoðalýr. *** ABD, kaos býrakarak çekilmek istemiyor» Bir süredir Kürt konferansý düzenlenmesi tartýþmasý var. Sahi böyle bir konferans niçin isteniyor? Doðrusu isterseniz bu konferansýn bir muammaya dönüþtüðü kanýsýndayým. Kim düzenliyor, hangi ölçülere göre bunlar belirli deðil. Sanýyorum düzenlenmeyecek gibi gözüküyor. Ancak, hem ABD, hem Irak hem de Türkiye, PKK nin silahlý mücadelesini ve bir çatýþma potansiyeli olarak varlýðýný sürdürmesini bölge için bir istikrarsýzlýk kaynaðý olarak görüyorlar. Bölgede PKK den kaynaklanacak bir çatýþma ortamý Irak ý terk edecek olan ABD açýsýndan ihtilaflý bir Kürt-Türk iliþkisini tetikleyebilir. ABD tabii ki bunu istemiyor. Þimdi Türkiye NATO üyesi olarak ABD nin stratejik ortaðý, Irak Kürdistaný ABD nin yine iyi bir ortaðý ve en azýndan Irak ýn en sakin, çatýþmasýz, güvenilir bölgesi. O bölgede istikrar var. ABD burada bir kaos býrakarak bölgeyi terk etmek istemiyor. PKK nin buradan gerçekleþtireceði eylemlerle Türkiye ve Irak Kürdistan ý arasýndaki iliþkilerin kötüleþmesini istemiyor ABD. ABD Baðdat taki istikrarsýzlýðý çözmek isterken, bir de üstüne Türkiye yi ve Kürdistan ý katmak istemez. O bakýmdan o da bir düzen istiyor. Burada Kürtlerle ve Türklerin özellikle bir uyum ve anlaþmaya gitmesini, birbirleriyle dostluk iliþkilerini geliþtirmelerini istiyorlar. Kuzey Irak taki Kürtler de PKK nin silahlý mücadelesi sürdükçe kendi bölgelerinin Türkiye tarafýndan hep tehdit altýnda olacaðýný ve bunun kendi rejimleri açýsýndan bir istikrarsýzlýk yaratacaðýný biliyorlar. Yüksek sesle ifade edilmese de þu nokta da var: PKK nin çatýþmayý Kuzey Irak a taþýmak istediðini de biliyorlar. Çatýþmalar oraya doðru yayýlýrsa orada TSK ile çatýþacak yegâne güç PKK olacaktýr. PKK böyle bir çatýþmayla bölgede lider parti konumuna gelebilir. PKK geçmiþteki kimi eylemleriyle bunu birkaç defa da denedi. Türk ordusunu oraya çekmeyi denedi. KDP ve YNK yöneticileri de TSK ile sýcak bir çatýþmaya girildiðinde PKK nin çok daha etkili olacaðýný biliyorlar. Böyle bir durumda PKK giderek bölgede bütün Kürtlerin partisi olma inisiyatifini ele geçirebilme olasýlýðýna sahip olabileceði gibi, Kürdistan Yerel Hükümeti, parlamentosu ve kurulu düzen adýna ne varsa her þeyin alt üst olma ihtimalini de gözden uzak tutmamak gerek.»bu konferans PKK nin tasfiyesini mi amaçlýyor? Hayýr, bunu amaçlamýyor. PKK nin yer alacaðý bir konferans belli baþlý 3 büyük aktör etrafýnda toplanýyor. Celal Talabani nin partisi (YNK), Mesut Barzani nin partisi (KDP) ve Abdullah Öcalan ýn partisi (PKK). Öcalan ýn avukatlarýyla gönderdiði mesajlar doðru okunursa zaten bu yapýda PKK aynen Peþmergelerin Irak taki statüsünü Türkiye de de kendileri için istiyor. BirGün

5 Þiir festivalinde rövanþ zamaný Ýstanbul, Mayýs tarihleri arasýnda ikincisi yapýlacak Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali ile dünya þiiriyle buluþmaya hazýrlanýyor Ýstanbul, bu yýl 17 ülkeden 20 yabancý þairi aðýrlayacak. Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali'nin bu seneki ana temasý Romen Þiiri. Festival de þiir okumalarýnýn dýþýnda, þiir akademisi, müzik dinletileri ve vapur gezisi de yer alacak. Onursal Baþkanlýðýný Doðan Hýzlan ýn üstlendiði Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali nin Yürütme Kurulu üyeleri Nevzat Bayhan, Adnan Özer, Ahmet Kot, Ali Ural, Fatih Andý, Metin Celal ve Ömer Erdem. Festival i onurlandýran 20 si yerli, 20 si yabancý 40 þair þiirleriyle, Ýstanbul un pek çok köþesinde edebiyatseverlerle buluþacak. Uluslararasý Ýstanbul Þiir Festivali'ne katýlacak þairler þunlar: Adela Greceanu, Romanya, Ali Günvar, Anjelina Polonskaya, Rusya, Arif Ay, Astrid Lampe, Hollanda, Ataol Behramoðlu, Ayþe Sevim, Betül Tarýman, Breyten Breytenbach, Güney Afrika, Celal Fedai, Christopher Reid, Ýngiltere, Doina Ioanid, Romanya, Egemen Berköz, Emilio Coco, Italya, Eray Canberk, Fadhil al- Azzawi, Irak, Francisco Brines, Ispanya, Gabriel Chifu, Romanya Gülten Akýn, Haeng Sook Kim, Güney Kore, Ýbrahim Tenekeci, Ýsmail Kýlýçarslan, Joachim Sartorius, Almanya, Kamil Eþfak Berki, Luis Garcia Montero, Ýspanya Mateja Matevski, Makedonya, Mel Kenne, ABD Mourid Barghouti, Filistin, Niels Hav, Danimarka, Nilay Özer, Osman Konuk, Oya Uysal, Philippe Beck, Fransa, Sedat Ümran, Þeref Bilsel, Tal Nitzan, Israil, Turan Koç, Ülkü Tamer, Veysel Çolak, Zilhad Kljucanin, Bosna. *** Yýllar Sonra Bir Garip Orhan Veli FestÝvalde sürpriz olarak büyük usta Müþfik Kenter Bir Garip Orhan Veli ile yýllar sonra tekrar þiir festivali için sahnede olacak. Tek kiþilik oyunlarýn en keyiflisi Orhan Veli nin dizeleri ile Müþfik Kenter in oyunculuk ziyafeti için 13 mayýs saat 20:00 de Muammer Karaca Tiyatrosunda olmalýsýnýz. Müþfik Kenter in 25 yýlý aþkýn bir süredir oynadýðý, Orhan Veli nin þiirlerini Murathan Mungan ýn düzenlemesiyle oluþturulan Bir Garip Orhan Veli, ülkemizde en uzun süre sahnelenen oyun olurken, Müþfik Kenter le özdeþleþtiði kabul edilir. Sanatçýnýn tek kiþilik oyunlarýnýn en popüleri, en çok seyirci toplayaný, en klasiði her zaman Bir Garip Orhan Veli oldu. BirGün Bir Doðu trajedisi Doðu kodlarýyla þekillenen toplumlarda ister iktidar içi olsun ister iktidar karþýtý olsun 'despotun' þifreleriyle þekillenen birey, efendi-kul iliþkisi içine hapsolur. Ýktidar karþýtlarýnýn zamanla karþý olduklarý iktidarýn bir parçasý olmalarý ise zamanla onun, celladýna benzemesine neden olmuþtur. Aytekin Yýlmaz, Hegel'e göndermede bulunarak þunlarý söylüyor: 'Doðu'da bir kiþi özgürdür o da despotun kendisidir' Ýbrahim Alp Bir açýkoturum programýnda dinlemiþtim. Yaþým otuz beþ ama sosyolojik yaþým yüz diye ifade etmiþti bir siyasetçimiz. O zaman dönüp sormak gerekiyor, Doðu nun sosyolojik yaþý kaçtýr. Eðer bir yaþtan söz edilecekse; öncelikle Doðu nun zekâ yaþýndan mý, yoksa tarihsel mirasýyla övündüðümüz çok kültürlülüðünden mi söz edeceðiz ya da yüzyýllardýr iktidar söylemleri içinde zikredilen binlerce yýllýk geçmiþ safsatasýnýn zekâ yaþýndan mý? Bu sorgulamalar yapýlmadýkça, bir baþka deyiþle Doðulu kendi sosyolojisini kavrayamadýkça despot rejimlerin ve alternatif örgütlenme modellerinin içinde, bir anafor gibi dönüp, kendini boðacaðý gerçeðidir. Aytekin Yýlmaz 18. yüzyýldan itibaren Despotizm olgusunu Batý tarafýnda Doðu ya özgü bir toplumsal gerçeklik olarak kabul edildiðini belirtir. Fakat Ortaçaðdaki Batý krallýk rejimlerinin Doðu yu aratmayacak bir tarzda geliþtiðine vurgu yapar. Burada Doðu-Batý algýsýnýn karþýlaþtýrýlmasýndan çok doðru bir analiz ile Doðunun deðiþim sorununun, siyasal ve sosyolojik yönünün sorgulanmasýdýr. Doðu kodlarýyla þekillenen toplumlarda ister iktidar içi olsun ister iktidar karþýtý olsun Despotun þifreleriyle þekillenen bireyin; efendi-kul iliþkisi içine hapsolmasýdýr. Ýktidar karþýtlarýnýn zamanla karþý olduklarý iktidarýn bir parçasý olmalarý ise zamanla onun, celladýna benzemesine neden olmuþtur. Aytekin Yýlmaz, Hegel e göndermede bulunarak þunlarý söyler: Doðu da bir kiþi özgürdür o da despotun kendisidir. Doðulu cemaatler için de durumun farklý olmadýðýný belirtir. Cemaat iliþkileri içinde ideolojilerin kutsallaþtýrýlmasý, eleþtiren, sorgulayan bireyin bu kutsallýk kavramý içinde aforoz edilmesine neden olmuþtur. Birey bu iliþkilerde asla özgürleþemez. Cemaatin efendisi, onun bütün iradesini elinden almýþtýr. Bu yüzdendir ki Doðu toplumlarýnda sorgulayan, eleþtiren, yaratýcý bireyler çok fazla yetiþmez. O efendisi tarafýndan mutlak itaat kültürü içinde yetiþmiþtir. Kiþiliði böyle geliþtiði için; iktidar karþýtlýðýný bile kendisini üreten sistemin kodlarýyla yapar. Despot bir baþka despotla yer deðiþtirmiþtir çünkü. Siyasi þekillenme üzerine Bizde yaratýcý birey çokça geliþmez. Tabu haline gelen deðer biçimlerinin sorgulanma þansý yoktur. Buna dokunan yanar. Örneðin Turan Dursun, Ýslamcý yazarlardan Gonca Kuriþ, sosyolog Ýsmail Beþikçi bu örneklemelerden sadece bir kaçýdýr. Bu eðer böyle olmasaydý, dünyayý deðiþtiren bilimsel, teknolojik, felsefi, estetik referanslar Batý kaynaklý olmazdý. Doðunun talaný iktidarýn ürettiði bireyi de talan etmiþtir. O hâlâ Batý argümanlarýyla düþünce ve sanat becerisi yaratarak Doðululuktan kurtulacaðýný zannetmektedir. Doðunun Talaný ve Ýnkarý kitabýnýn yazarý Aytekin Yýlmaz Doðu lanetinden kurtulamamanýn nedeninin bu körleþmede aranmasý gerektiðine iþaret ediyor. Bu çalýþmanýn önemli bir Doðu analizi olduðunu düþünüyorum. Sanat, siyaset, edebiyat, estetik ve felsefi referanslarýn niçin bu coðrafyada sakatlandýðýnýn iþaretleri bu çalýþmanýn önermelerinde sýkça iþlenmektedir. Sanýrým Aytekin Yýlmaz Doðulular kendilerini Doðu da kaybettiler derken bunu kastetmektedir. Ayrým yapýlmaksýzýn bütün ideolojiler için geçerlidir bu durum. Kendi tarihsel mirasýnýn reddi üzerine kendisini inþa eden bir Doðu trajedisi. Saðýn bir iktidar iliþkisi, Ýslami cemaatlerin mutlak otorite üstüne kurulmuþ ideolojik þekillenmesini bir yana býrakýrsak, sol için ne söyleyebiliriz. Sol yapýlarýn, sözü edilen iktidar iliþkilerinden farklý bir özelliði var mýdýr? Kendi kendisini inkâr eden bir siyasal þekillenme olduðunu söylersek hain olur muyuz acaba(!). Farklý düþünmenin ihanet sayýldýðý bir coðrafyada özgürlüðü aramak nasýl bir þeydir. Yazar bunu net söylemese de alt okumalarda Doðu solu diye tanýmlanabilecek bu siyasi þekillenmenin tartýþýlmasýný öneriyor. Sýkça çok kültürlü Anadolu kavramýnýn kullanýldýðýný biliriz. Bütün siyasal argümanlarýn giriþ cümlesidir bu ayný zamanda. Üç bin yýllýk bir kültürden söz edilir. Ama nedense nüfus demografisinin niçin tek tipleþmiþ bir topluma evirildiðini yanýtýný vermekten korkar. Türkiye solu Doðu solu denilecek bu muhalif söylemi iktidarýn diliyle ortaklaþtýrýr. Bu durumun sol literatürde iktidar içi bir söyleme dönüþmesi bir tesadüf müdür acaba? Hatta bu inkarcý siyasetin sol argümanlarla açýklanmasý nasýl bir komedidir. Darbeye ihtilal, askeri kurtarýcý, demokrasiyi taktik sorunu, çok kültürlülüðü vataný bölmek kavramlarýyla açýklayan bir terminoloji sanýrým iktidara benzeme halini yeterince açýklamaktadýr. Bütün bu karmaþa ve içe kapanma halinin anlaþýlamamýþ Doðu paradigmasýnýn içinde saklý olduðunu görmezden geliyor olmamýzdan kaynaklanýyor olabilir mi acaba? Uygarlýk adýna Batý sömürgeciliðinin Doðu ya bakýþý ile Doðulunun kendine bakýþý yakýn benzerlikler göstermektedir ne yazýk ki. Batý; talaný meþrulaþtýrmak için Doðu ilkeldir. Oraya uygarlýk götürmek adýna Doðu yu talan etmiþtir. Bizim aydýnlarýmýz ise; halk iradesini yok sayarak onu þekillendirmek gerektiðine inanmýþtýr. Devlet ideolojisine baktýðýnýzda da durum farklý deðildir. Ýktidar nasýl ki bireyi kendine benzetmek için yarattýðý dinamikler içinde eritmiþse; sol da halký yok sayarak kendi ürettiði deðer biçimleriyle onu iradesizleþtirmiþtir. Toplumsal süreçlerini Batý gibi yaþayamayan bir toplumun örgütlenme modelini, Batý ya bakarak kavramaya çalýþmasý, kendi gerçekliðinden koparak anlamaya çalýþmasý bugünün fotoðrafýný ortaya çýkarmýþtýr. Daha açýk bir ifadeyle söyleyecek olursak; karþý olduklarý iktidarýn daha da gerisine düþmüþlerdir. Doðunun Talaný ve Ýnkarý, belki de bu yüzden içerden kendimize bakmayý öngören bir tartýþma alanýdýr. Doðunun iktidar karþýtlarý, hem kendi despotunu hem de iktidar modeli olarak kendisine itaat eden bireyi yarattý. Aytekin Yýlmazý ýn bu çalýþmasý Doðu Batý sorunsalýný iþlerken Araf ta duran bir toplumsal bunalýmý iþaret etmektedir. Çünkü bizim entelektüellerimiz; referanslarýný kendisini üreten despotun kodlarýyla algýlar, Batýyla boyar, yeniden üretilmiþ bir sunumla kulu olduðu efendiye sunar. Küresel dünyada bir simülasyon deneyi olduðunun farkýna varmasý uzun yýllar alacaða benziyor. Aytekin Yýlmaz ýn, Doðunun Talaný ve Ýnkarý adlý kitap; Doðulular aynaya bakmalý, diyor. Aynadaki yansýma biz deðiliz. Aynaya hapsedilmiþ yansýmayý kendimiz sanýyoruz, diyor. Bu yüzden yüzümüzle yüzleþmenin kitabý diye de düþünülebilinir. Doðunun talaný ve inkarý Aytekin Yýlmaz Belge Yayýnlarý sayfa 10 TL. Radikal

6 6 Mayýs 2009 Çarþamba Kabinede yapýlan deðiþiklik az buz deðil, neredeyse yeni bir kabine oluþtu. Erdoðan ne yapmak istiyor sorusu kafalarý meþgul ediyor. Rivayet muhtelif. Baþbakan ýn Saadet Partisi ile rekabet için bazý isimleri kabineye aldýðýný söyleyen var, bu kabinenin daha iþ bitirici olacaðýný, yeni ve daha dinamik bir imaj yaratacaðýný ileri sürenler var, asýl amacýn ekonomik bunalýmla baþ edebilecek kiþilere sorumluluk vererek bunalýmdan çýkýþ yolu aramak olduðuna inananlar var... Bu tür iþlerde tek bir neden aramak yanýltýcý olabilir. Muhtemelen bu nedenlerin hepsi de belirli derecelerde etkili olmuþtur ve listeyi yaparken Baþbakan ýn kafasýnda birbiriyle çeliþen farlý sorunlarý ayný anda çözme isteði vardý. Neyin ne olduðunu ve yeni kabinenin nasýl çalýþacaðýný hep birlikte göreceðiz. Fakat kafamý kurcalayan bir konuyu tartýþmak istiyorum. Cumhuriyet döneminde farklý dönemlerin kendine özgü karakterleri olmuþtur. Atatürk dönemi, Cumhuriyet in kuruluþu için gerekli yasal, kurumsal, yönetsel deðiþikliklerin yapýldýðý, eðitimin ön plana çýktýðý, ekonomik model arayýþlarýnýn sürdüðü, laikliðin temel bir ilke olarak benimsendiði bir dönemdir. Ýnönü dönemi, bir önceki dönemde gerçekleþtirilen devrimci deðiþikliklerin kurumsallaþtýðý, berkitildiði, ekonomide devletçiliðin ön plana çýktýðý, dýþ politikada Almanya ve Ýngiltere arasýnda tarafsýzlýk siyasetinin güdüldüðü, savaþ sonrasýnda demokratik düzene geçme hazýrlýklarýnýn baþlatýldýðý dönemdir. Menderes dönemi, köylüye ve tarýma öncelik tanýdý. Tek parti döneminin demiryoluna önem veren politikasýna karþýn karayollarýna önem verdi. Muhalefete ve basýna karþý gittikçe sertleþen bir baský siyaseti benimsedi. Demirel, barajlar kralýydý. Köylüye ve enerjiye öncelik verdi tan sonra özerk kuruluþlar olan TRT ye ve üniversitelere savaþ açtý. Sendikalar, öðrenci dernekleri, Danýþtay, Yargýtay, özellikle de Anayasa Mahkemesi de düþman mevzileri arasýnda yer alýyordu. Demirel, 12 Eylül darbesinden sonra bu konulardaki tavrýný (askerden darbe yiye herkes gibi) deðiþtirdi. Daha demokratik bir çizgi benimsedi. Özal, liberal bir politika izledi. Özelleþtirmeye aðýrlýk verdi, döviz bulundurmayý suç olmaktan çýkardý. Geniþ ölçüde ihracata, borçlanmaya ve dýþ kaynaklara dayanan bir ekonomik kalkýnma yolu izledi. Erdoðan, altý yýlý aþkýn bir süredir Baþbakan. Þimdi birileri size gelip þu soruyu sorsa: Erdoðan bunca zamandýr baþbakan. Koalisyonla falan da deðil, tek baþýna iktidar. Astýðý astýk, kestiði kestik. Ýstediðini yapacak güçte ve konumda. Þimdi size sorsam: Erdoðan iktidarýnýn belli baþlý, kalýcý, karakteristik özellikleri nelerdir? Yukarýda saydýk, görünüþe göre her iktidar dönemin kendine özgü özellikleri var. Erdoðan döneminin özellikleri nelerdir? Nasýl tanýmlarsýnýz? Yapýldýktan birkaç ay sonra göçen duble yollarla mý? Ýlk hizmete giriþte kaza yapan, son olarak da raylarýnýn eðrildiði söylenen hýzlý trenle mi? Neyle? Gurbetçilerden topladýðý paralarý iç eden þirketlerden, Deniz Feneri ne kadar uzayýp giden, hele de belediyelerde yaygýnlaþan yolsuzluklarla mý? Gittikçe daha uzaðýna düþtüðümüz AB hedefiyle mi? Anayasa Mahkemesi nin kararýna göre irticai faaliyetlerin odaðý haline geldiði için para cezasýna çarptýrýlan bir iktidar partisi niteliðiyle mi? Belki de en iyisi o eski þarkýdýr: Saçlarýma AK düþtü, sana ad bulmadým! Radikal Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Kimyasal tarýmýn insana ve doðaya yaptýðý zararýn günden güne ortaya çýkmasý ile birlikte organik tarým ürünlerine artan ilgi her geçen yýl büyüyor. Türkiye'de organik tarýmýn öncülerinden olan Kapor Limitet Þirketi, 1995 yýlýnda yaklaþýk 6 dekarlýk alanda baþladýðý organik tarým üretiminde bugün 800 dekarlýk bir araziye sahip ve ürünleri Türkiye'nin çeþitli illerinin yaný sýra Almanya'da büyük ilgi görüyor. Kapor Limitet Þirketi kurucu ortaðý olan Osman Yüksel, organik tarýmýn, üretiminden tüketiciye ulaþýncaya kadar her aþamasýnda kontrollü, kimyasal ilaç, gübre ve genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar kullanýlmayan üretim yöntemi olduðunu söyledi. Halk dilinde bunun tamamen atalarýmýzýn doðal üretim yöntemlerinin günümüz agronomik bilgiler ýþýðýnda yapýlmasý olarak tanýmlanabileceðini kaydeden Yüksel, organik üretim yapan bir çiftçinin, uluslararasý bir denetleme þirketi tarafýndan verilen sertifikayý almak zorunda olduðunu ve bu sertifikayý alabilmesi için ürünlerini gerekli koþullarda üretmesi gerektiðini kaydetti. Yüksel, "Gerekli koþullar saðlandýðýnda bu denetçi firmalar ürünü denetleyerek sertifika verirler. 'Ekolojik tarým' ismi üzerinde önemli anlaþmazlýklar vardýr. Bu yöntem ile üretilen ürünlerin ekolojik kelimesi ile bir baðý olmamasý sebebiyle organik tarým daha doðru bir isim olarak kabul edilmektedir. Organik tarým, her þeyden önce belirli kurallar çerçevesinde sürdürülebilir tarýmdýr. Bu da baþta toprak olmak üzere su, hava, çevre ve doðada yaþayan diðer canlýlara zarar vermeyen bir üretim anlamýna gelmektedir. Örnek olarak ilaçlama ile çevredeki bir göl ve paralel olarak o gölde yaþayan canlýlar zarar görebilir. O gölün suyunu kullanan insanlarýn zarar görebileceði gibi, gölden avladýðý bir balýðý yiyen kuþ bambaþka bölgelere hastalýk taþýyabilir. Organik tarým, kurallarý çerçevesinde çevresine duyarlý, sömüren deðil sürdürülebilir olan bir üretim saðlar. Üretilen ürünlerin kolayca izlenebilmesi ve her aþamada denetlenebilmesi ile tarýmda ciddi bir denetim eksikliðini giderebilir" dedi. '1995 Yýlýnda 6 Dekarlýk Alanda Baþladý' Sulucakarahöyük/ NEVÞEHÝR Dünyanýn en ilginç yeryüzü þekillerinin bulunduðu Kapadokya bölgesinde, hayvan figürlü peribacalarýnýn yer aldýðý Devrent Vadisi büyük ilgi görüyor. Nevþehir'in Ürgüp ilçesi ile Avanos ilçesi arasýnda bulunan Devrent Vadisi'ndeki ilginç þekilli peribacalarý, görenleri hayrete düþürüyor. 'Hayal Vadisi' olarak da adlandýrýlan vadideki peribacalarýnýn bazýlarý sanki bir heykeltýraþýn elinden çýkmýþçasýna yýrtýcý bir kuþ baþý, kaplumbaða, deve ve at; bazýlarý ise dinozor, fok balýðý, yýlan baþý figürlerini andýrýyor. Yerli ve yabancý turistlerin de büyük ilgisini çeken vadi, bu özelliði ile cansýz bir hayvanat bahçesine benziyor. Osman Yüksel, kendisinin Kapadokya bölgesinde turizm ile aðýrlýklý olarak uðraþtýðý 1995 yýlýnda, Türkiye'de patates üretiminde büyük bir öneme sahip olan bölgede ortaya çýkan patates hastalýðý sonrasýnda, Nevþehir'in merkez ilçeye baðlý Göre beldesinde bulunan 6 dekarlýk arazisinde doðal yollarla patatese alternatif bir ürün yetiþtirmeye karar verdiðini ve Hollanda'dan getirdiði çilek fidelerini ekerek üretime baþladýðýný kaydetti. Patateste çýkan hastalýk sonrasýnda yaptýðý araþtýrmada, tarýmda kullanýlan kimyasal ilaçlarýn nörolojik bozukluklarda dahil olmak üzere kansere varan birçok hastalýða neden olduðunu öðrendiðini ve kendi kendine 'Ben deli miyim?' diye sorduðunu ifade eden Yüksel, "Ben deli deðilim, olmak istemedim. Bu nedenle de 'pestisit ve kimyasal gübre kullanmayacaðým, saðlýklý ürün yemek istiyorum' dedim. Kimyasallarýn yerine ABD'den ithal edilen ve mikrobiyal gübreler sýnýfýyla Türkiye'ye giren azotobacteri kullanmaya baþladým. Bir tür bakteri olan bu azotobacter havadaki azotu alýp bitkinin Peribacalarýnýn oluþumu Uzmanlar, bundan 50 milyon yýl kadar önce Kapadokya'nýn bir iç deniz olduðunu ve kullanabileceði hale getiriyor. Bununla birlikte Hollanda'dan getirdiðim fideleri tarlama ektim ve üç yýl içerisinde ciddi bir verim aldým. Fideler geldiði Hollanda'dan daha fazla verim vermeye baþladý. Sonrasýnda yavaþ yavaþ tarým arazilerimiz büyüdü. Ýlk olarak Göre'de baþladýðýmýz üretim sonrasýnda Avanos ilçesinde, Aydýn'da, Ankara'da ve Ýstanbul'da da baþladý" diye konuþtu. Bugün Kapor Limitet Þirketi'nin yaklaþýk 800 dekarlýk bir alanda domatesten karnýbahara, çilekten brokoliye kadar 94 çeþit sertifikalý ürün yetiþtirdiðini açýklayan Osman Yüksel, yetiþtirdikleri ürünlerin Ankara, Ýstanbul, Antalya, Samsun gibi illerde bulunan organik pazarlarýn yaný sýra adlý internet sitesinden satýþa sunulduðunu belirtti. Geçtiðimiz aylarda Almanya'dan bir þirket ile ortaklýk kurduklarýný ve bundan böyle Türkiye'de üretilen domates, sarýmsak, brokoli ve patatesin Almanya'da da satýlacaðýný anlatan Yüksel, "Geçmiþte marketlerde gördükleri organik tarým ürünlerini çok fazla önemsemeyen, lüks bulan insanlar artýk bunun önemini kavradý. Her geçen yýl organik tarým ürünleri tüketimi artýyor. Vatandaþlar özellikle büyük þehirlerde o kadar bilinçlendi ki bizden aldýðý bir ürünü tahlil yaptýranlar bile çýkýyor. Fiyatlar konusunda vatandaþlarýmýz büyük yanýlgý içerisinde. Pazardan aldýklarý normal ürünlerle arasýnda tabi ki fark var, ama bunun saðlýkla ölçülmesi imkansýz. Örneðin bir domatesin kilosunu vatandaþ 2 TL'den alabiliyorsa organik bir ürünün fiyatý 3 TL. Organik ürünlerinin önemini bilen kiþiler zaten fiyatlara çok takýlmýyor " þekline konuþtu. Kent Haber Hayvan figürlü peribacalarý þaþýrtýyor çevresindeki yanardaðlarýn faaliyete geçmesiyle yüksek ýsýdan bu denizin kuruduðunu belirtiyor. Yanardaðlardan püsküren lavlarýn týpký kocaman bir kasenin içini doldurur gibi denizin yerini doldurduðunu ve milyonlarca yýl boyunca akarsularýn lavlarýn soðumasýyla oluþan yumuþak kayayý aþýndýrarak derin vadiler oluþturduðunu tahmin eden uzmanlar, esen kuvvetli rüzgarlarýn ise peribacalarýna bugünkü þeklini verdiðini kaydediyor. Uzmanlar ayrýca, bölgedeki her vadinin yapýsý ve rüzgarý alýþ açýsýnýn birbirinden farklý olduðunu, bunun için de vadilerdeki peribacasý oluþumlarýnýn farklýlýklar gösterdiðini ifade ediyor. Kent Haber

7 6 Mayýs 2009 Çarþamba 7 ÝDAM EDÝLDÝLER Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu'nun (THKO) kurucu ve yöneticilerinden Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan Ankara Cebeci Sivil Kapalý Cezaevi'nde idam edildi. Son söz olarak; Deniz Gezmiþ: " Yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye.Yaþasýn Marksizm- Leninizm. Yaþasýn Türk ve Kürt halklarýnýn kardeþliði. Yaþasýn Ýþçiler, köylüler. Kahrolsun emperyalizm," Yusuf Aslan: "Ben ülkemin baðýmsýzlýðý ve halkýmýn mutluluðu için þerefimle bir defa ölüyorum. Sizler bizi asanlar þerefsizliðinizle her gün öleceksiniz. Biz halkýmýzýn hizmetindeyiz. Sizler Amerikanýn hizmetindesiniz. Yaþasýn devrimciler. Kahrolsun faþizm, ". Hüseyin Ýnan: "Ben þahsi hiçbir çýkar gözetmeden halkýmýn mutluluðu ve baðýmsýzlýðý için savaþtým. Bu bayraðý bu ana kadar þerefle taþýdým. Bundan sonra bu bayraðý Türk halkýna emanet ediyorum. Yaþasýn iþçiler, köylüler ve yaþasýn devrimciler. Kahrolsun faþizm!" dediler. Deniz Gezmiþ'in idamý Herkese, bütün devrimcilere selam....."avukatlarý Halit çelenk ve Mükerrem Erdogan odaya girdiklerinde Deniz'in yüzü aydýnlandý.gülümsedi onlara: - Hoþ geldiniz, dedi..iyiki geldiniz...filtreli sigara içiyordu Deniz.-""iki gün öncesine kadar, birinci sigarasý içiyorduk. Sonuç belli olunca, hiç deðilse iki gün,filtreli içelim dedik." Deniz'in bulunduðu oda kalabalýktý. Çok sayýda subay vardý.gardiyanlar, Ankara emniyet müdürü, Savcý, infaz savcýsý, polis þefleri...deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, ve Hüseyin Ýnan hakkýnda ölüm cezasý veren Ankara Bölgesi Sýkýyönetim 1 Numaralý Askeri Mahkemesi'nin Baþkaný Tuðgeneral Ali Elverdi oradaydý. Merkez Komutaný general Tevfik Türüng de hazýrdý... Deniz'e bakýyorlardý. Ýnceden inceye inceliyorlardý... Deniz'de onlara bakýyordu... Ýnfaz savcýsý Topal Sami'ye seslendi. Deniz: -"Ellerimi çözün,babama mektup yazmak istiyorum". Subay, sivil görevliler bakýþtýlar. Ýnfaz savcýsý Sami Uður -"Sen söyle Deniz", "yazarlar..." Ellerini çözmediler.. Bir daktilo getirildi... Deniz daraðacýna bakarak, düþünüp sözcükleri tek tek seçerek mektubu yazdýrmaya baþladý.. Deniz mektubunu, yüksek sesle yazdýrýrken oradaki kalabalýktan çýt çýkmýyordu. Bitirdi söyleyeceklerini. Yeniden infaz savcýsý Sami Uður'a döndü: -"Mektubu babama verirsiniz, deðil mi?" -"Tabii Deniz.. Bundan þüphen olmasýn..." Savcý denize doðru eðilerek -"Nasýlsýn Deniz?" dedi. - "Iyiyim... Mutluyum. Çok rahatým.." yanýtýný verdi Deniz. -"Bizden bir isteðin var mý?" -"Var, Yusuf ve Hüseyin'i görmek istiyorum. Gitmeden önce, arkadaþlarýmla vedalaþmak istiyorum." (...) Az sonra cezaevinin koridorlarýnda, zincirin betona deðip sürüklenirken çýkardýðý sesler duyuldu. Yusuf geliyordu. Yusuf odanýn kapýsýna geldiðinde Deniz ayaða kalktý. Gülerek karþýladý arkadaþýný.. Elleri arkadan kelepçeliydi ikisinin de. Ýdam hükümlüsü iki yoldaþýn son buluþmasý bir hüzün yumaðýydý. Göðüs göðüse, yanak yanaða bir süre öylece kaldýlar. Gülümsüyordu ikisi de. Birbirlerine birþeyler fýsýldadýlar. Güldüler.. Gülerek bakýþtýlar. Gülerek ayrýldýlar: -"Güle güle Yusuf". -"Güle güle Deniz". Yusuf'u odadan çýkardýlar. Az sonra, pranga zincirinin betona deðmesiyle çýkan yeni sesler duyuldu. Giderek yaklaþtý. Odaya girdi. Gelen Hüseyin'di. Onun da elleri arkadan kelepçeli, ayak bilekleri prangalýydý. Boyunlarýyla birbirine sarýlmaya çalýþtýlar. Birbirini yanaklarýndan öptüler. Ve gülerek birbirine, "Güle güle" dediler.... Deniz'i ayaða kaldýrdýlar. Ceplerini boþalttýlar. -Deniz "Parkam nerede?" diye sordu. Burada dedi biri. - "Onu babama verin". Ýnfaz savcýsý, mahkemenin ölüm cezasýna iliþkin kararýný okudu. Savcý sordu -Bu karar sana mý ait? "-sizi tanýmýyorum.." Deniz, savcýnýn sorusu üzerine, son kez direndi. Baþý yukarýya kalkýktý. Gözleri kýsýldý. -"BU KARARI REDDEDÝYORUM. KABUL ETMÝYORUM." Savcý mahkemece verilen kararýn, askeri yargýtayca onandýðýný söylemekle yetindi. Ýnfaz savcýsýnýn iþareti üzerine, masanýn üstünde duran gazete kaðýdýndan paket açýldý. Ýçinden beyaz patiskadan yapýlma kolsuz, uzun bir gömlek çýktý. Gömleði Deniz'in baþýna geçirdiler. Deniz'in ayaðýndaki botlarýn baðý çözüktü. Buyruk veren bir sesle -"Baðlarý baðlayýn" dedi. Sonra daraðacýna giderken tanýklýk yapmalarý için bulunmalarýný istediði avukatlara dönerek -"Cezaevinden yangýndan mal kaçýrýrcasýna, kaptýlar bizi. Postallarýmýn baðýný baðlamaya bile zaman bulamadým. Bari þimdi baðlasýnlar. Asýldýðýmda, postallarým ayaðýmdan düþsün istemiyorum.." bir görevli Deniz'in ayakkabýlarýnýn baðlarýný baðladý. Ýnfaz savcýsý -Hadi Deniz dedi. Avukatlarýna baktý -"Hoþça kalýn, herkese bütün devrimcilere selam..." Yürüdü.. Ýki yanýnda birer gardiyan vardý. Gardiyanlar kolunu tuttular. Býrakýn diye baðýrdý."býrakýn kendim giderim". Koridorlarý geçti. Arkasýndan kiþi yürüyordu. Deniz, avluya çýktý. Duvar dibine kurulmuþ ve hafif aydýnlatýlmýþ daraðacýna doðru yürüdü. Masaya oradan da, duraklamadan tabureye çýktý. Baþýný öne uzatarak ilmiði kendi boynuna geçirmek istedi Baþaramadý. Masanýn baþýnda bekleyen cellat ilmiði iki eliyle çekti, geniþletti. Deniz'in boynuna geçirdi."-yaþasýn tam baðýmsýz Türkiye, yaþasýn halklar, yaþasýn isçiler, köylüler, kahrolsun emperyalizm." Ali Elverdi çek diye baðýrdý. Cellat öne atýldý.. Tabureyi çekti.. Saat 01.25'tir.. Tutsam þu karanlýðý, tutsam da yýrtsam Deniz Gezmiþ Baba; Mektup elinize geçmiþ olduðu zaman aranýzdan ayrýlmýþ bulunuyorum. Ben ne kadar üzülmeyin dersem yine de üzüleceðinizi biliyorum. Fakat bu durumu metanetle karþýlamaný istiyorum, insanlar doðar, büyür, yaþar ölürler, önemli olan çok yaþamak deðil, yaþadýðý süre içinde fazla þeyler yapabilmektir. Bu nedenle ben erken gitmeyi normal karþýlýyorum. Ve kaldý ki benden evvel giden arkadaþlarým hiçbir zaman ölüm karþýsýnda tereddüt etmemiþlerdir. Benim de düþmeyeceðimden þüphen olmasýn, oðlun, ölüm karþýsýnda aciz ve çaresiz kalmýþ deðildir, o bu yola bilerek girdi ve sonunda da bu olduðunu biliyordu. Seninle düþüncelerimiz ayrý ama beni anlayacaðýný tahmin ediyorum. Sadece senin deðil, Türkiye'de yaþayan Kürt ve Türk halklarýnýn da anlayacaðýna inanýyorum. Cenazem için avukatlarýma gerekli talimatý verdim. Ayrýca savcýya da bildireceðim. Ankara'da 1969'da ölen arkadaþým Taylan Özgür'ün yanýna gömülmek istiyorum. Onun için cenazemi Ýstanbul'a götürmeye kalkýþma, annemi teselli etmek sana düþüyor, kitaplarýmý küçük kardeþime býrakýyorum. Kendisine özellikle tembih et. Onun bilim adamý olmasýný istiyorum, bilimle uðraþsýn ve unutmasýn ki bilimle uðraþmak da bir yerde insanlýða hizmettir, son anda yaptýklarýmdan en ufak bir piþmanlýk duymadýðýmý belirtir seni, annemi, abimi, kardeþimi devrimciliðimin olanca ateþi ile kucaklarým. Oðlun Deniz Gezmiþ

8

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı