II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI"

Transkript

1 II.YÖNETİCİ ÇALIŞTAYI EĞİTİM ve AR-GE DAİRE BAŞKANLIĞI TÜNAY ŞAHİN DAİRE BAŞKANI

2 Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Daire başkanlığımız; 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkilatlandırılan, TKHK hizmet ihtiyacı doğrultusunda, Bakanlık Makamının 13/03/2014 tarihli ve Sayılı Onayı ile kurulmuştur. 2

3 MİSYONUMUZ Sağlık kurumlarımızda; Bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla değişen ve gelişen modern tıbbın gerektirdiği bilgi düzeyi ve uygulamaların, sağlık hizmet sunumunda yer alan personele kazandırılarak, personelin daha nitelikli hizmet verebilmesi için gerekli olan eğitim ve Ar- Ge ihtiyaçlarının karşılanması, ilgili kurum- kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması eğitim ve Ar-Ge programlarının oluşturulması, desteklenmesi, yürütülmesi ve denetiminin yapılmasıdır. 3

4 VİZYONUMUZ Kurumumuza bağlı Kurum/Kuruluşların, hizmet kalitesi yüksek, insan gücü alanında etkili ve verimli, Sağlık Ar-Ge alanında rekabet unsuru güçlü, etkin lider kuruluşlar olmasına öncülük ederek, hizmet niteliğini arttırıcı eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri düzenlemektir. 4

5 GÖREV TANIMI Makamın tarihli ve sayılı Onayı ile görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Kurumumuza bağlı birimlere yönelik, yürütülecek sertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak, Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek personel ile Kuruma yeni başlayan personelin uyum eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Eğitim Araştırma Hastanelerinin klinik ve norm kadro planlamaları ile eğitim-idari görevlisi ve başasistanların görevlendirme ve atanmalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, Hizmet alanı ile ilgili konularda her türlü sınav ve değerlendirme işlemlerini yürütmek, 5

6 GÖREV TANIMI Sağlık birimleri bünyesinde sağlık alanında yürütülecek olan Ar-Ge faaliyetleri, hizmet sunumu ve geliştirilmesine yönelik projeler ile tahsis edilen kaynak kullanımı takibini yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak, Klinik araştırmalara ilişkin yürütülecek faaliyetleri idari ve mali yönden değerlendirmek ve takip etmek, 6

7 ORGANİZASYON ŞEMASI 7

8 Hizmet Sunumunda İlgili Mevzuatlar Kanun 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 6550 Sayılı Araştırmaların Desteklenmesine Dair Kanun, Yönetmelik Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik Klinik Araştırmalar Yönetmeliği Yönerge Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi ile Yürütülecek Çalışmalar ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge tarihli ve sayılı Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Hakkında Yönerge Genelge Uzman Tabiplerin Hizmet İçi Eğitim Talepleri Genelgesi( ) Kongre, Seminer ve Sempozyumlar ile ilgili (2004/97) sayılı Genelge Zam ve Tazminatlar Hakkında 25/07/2014 tarihli ve sayılı Genelge Strateji Geliştirme Başkanlığının Merkez Paydan Ar-Ge Ödenek Talepleri (2013/6 Sayılı) Genelgesi Sağlık Bakanlığı Ar-Ge Hizmet Alımları Genelgesi (2013/1) 8

9 Hizmet İçi Eğitimler Hizmet içi eğitim kavramının çok değişik tanımları yapılmaktadır. Farklı tanımların olması konunun çok boyutlu olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün hizmet içi eğitimin en çok kabul gören tanımı şöyle yapılmaktadır Hizmet içi eğitim; istihdam edilmiş iş gücünün mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan ve bireylerin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan her türlü eğitim-öğretim faaliyetidir. 9

10 Hizmet İçi Eğitimler Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslekte olduğu gibi sağlıkta da yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmeyi ve çalışanların bu konularda yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Günümüz bilgi toplumunda kurum ve kuruluşlar artık çalışanlarında çok yönlü beceri sahibi olmaları, etkili çalışabilen ve bunu takım arkadaşlarına aktarabilen, takip edebilen ve değişen koşullara uyabilme yeteneği aramaktadır. Bugün etkili çalışma teknikleri ve bilgi teknolojilerini kullanamayan kurumsal yapılar maalesef etkin donanıma sahip olsalar dahi, bunları kullanabilen yeteneklere sahip değillerse ilerleyememekte veya ayakta kalamamaktadırlar. 10

11 Hizmet İçi Eğitim Konuları Hizmet sunumunun etkinliği ve hizmet sunumunda görev üstlenen bireylerin nitelik ve becerilerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak olan eğitimleri dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlar; İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim, Meslek kazandırma eğitimi, Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim, Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler. 11

12 Hizmet İçi Eğitim Konuları Dört ana başlıkta topladığımız Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin konular bakımından içeriklerini de aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. 1. İşe yeni başlayacak olanlara yönelik eğitim; Hizmet öncesi eğitim, İşi tanıtma ve uyum eğitimi, İş başında eğitim, 2. Meslek kazandırma eğitimi; Meslek becerileri kazandırma eğitimi, Temel meslek eğitimi, 3. Meslekli olarak çalışmakta olanlara yönelik eğitim; Teknolojiye uyum eğitimi, Meslekte ilerleme ve geliştirme eğitimi, İleri meslek eğitimi, (Sertifikalı Eğitimler) 12

13 Hizmet İçi Eğitim Konuları 4. Yöneticilerin eğitimine yönelik faaliyetler; Yönetim bilimi ve teknolojisi eğitimi, Ar-ge, sorun çözme vb. konularda eğitim, Teknolojiyi izleme, değerlendirme ve uyarlama eğitimi, Toplam Kalite Yönetimi eğitimi, Değişim Yönetimi eğitimi, Kriz Yönetimi eğitimi, Örgüt Geliştirme eğitimi, Amaçlara Göre Yönetim eğitimi, Sinerji Yönetimi eğitimi, Zaman Yönetimi eğitimi, Stres Yönetimi eğitimi, Çatışma Yönetimi eğitimi, Proje Yönetimi eğitimi, 13

14 Hizmet İçi Eğitimin İlke ve Amaçları Hizmet içi eğitimleri iki başlıkta sıralayacağımız ilkeler doğrultusunda değerlendirmek ve buna göre yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri yapmak gerekmektedir. Bunlar; a) Amaçları bakımından hizmet içi eğitimler b) İlkeleri bakımından hizmet içi eğitimler 14

15 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları A. Hizmet içi eğitimin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz; İşe yeni başlayan personele kuruma uyumunu sağlamak, Personelin kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavramasını sağlamak, Personele işin gerektirdiği temel meslek becerilerini kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak, Personelin değişik alanlarda yatay ve dikey geçişlerini sağlayacak tamamlama eğitimlerini yapmak, Bilim, teknoloji ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak ve iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek, Sağlık hizmet sunumu bağlamında kurumun ürettiği; hizmet, uygulama, yenilik ve bilgilere ulaşılabilir kavramsal yetenekleri arttırmak Uygulama ve yeniliklere dair hizmetin kalitesini, nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak, Hizmet sunumunda kaliteye mümkün olan en üst seviyeye çıkarmak suretiyle, hata ve kazaları azaltmak, 15

16 Hizmet İçi Eğitimlerin İlke ve Amaçları B. Hizmet içi eğitimin ilkelerini şöyle sıralayabiliriz; İş yerlerinde bilgi ve teknik etkinliğin artırılması düşüncesine destek olunması, Hizmet içi eğitim, yaşam boyu eğitim ve kendini geliştirme kavramlarının bütünleştirilmesi, İş görenlerin periyodik aralıklarla hizmet içi eğitime alınması, Hizmet içi eğitim-verimlilik-meslekte ilerleme bağının kurulması, Hizmet içi eğitim sonunda eğitim-ücret-yükselme dengesinin kurulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, Hizmet içi eğitim almış kişilerin aldıkları eğitimle ilgili alanlarda çalışması, Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin süreklilik göstermesi, Kurumdaki her amirin maiyetinde çalışan personelin yetiştirilmesinden sorumlu olması, Hizmet içi eğitim programlarının değerlendirilmesi, 16

17 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar Hizmet İçi Eğitimlerde yaşanan sorunları dört ana başlıkta incelemek konunun anlaşılmasına bir başka önemli katkı sağlayacaktır. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar, Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları, Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları, 17

18 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 1. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinin Örgütlenme Sorunları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için de 215. madde gereği, her kurumda bir eğitim biriminin kurulmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Ancak İlgili maddede eğitim birimlerinin kurum içindeki yerinin nerede olacağı belirtilmediğinden, her kurumda hizmet içi eğitim birimlerinin kendi örgüt şemalarına uygun farklı basamakta ve yapıda kurulmalarına neden olmuştur. Daire başkanlığı, şube müdürlüğü ve şeflik düzeyinde örgütlenmeler olmuştur. Bu farklılıklar kaynakların boş yere harcanmasına yol açacak hizmet içi eğitim birimlerini etkisiz, yetkisiz, verimsiz, çalışmayan kaynak tüketen bir duruma düşürmektedir. 18

19 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 2. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan ve Bu Faaliyetlere Katılan Personelin Özlük Hakları ile İlgili Sorunlar. Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda verilen belgeler atama, yer değiştirme ve yükselmede dikkate alınmaması, Hizmet içi eğitim-verimlilik artışı-meslekte ilerleme ilişkisi başta meslek etkinliğinin arttırılması olmak üzere tüm meslek dallarında, meslek basamaklarının oluşmasında ölçüt olarak kullanılmaması, Hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda katılan personelin aldığı belgeler özlük haklarında fayda sağlamadığından, personel kurum değiştirerek daha iyi çalışma koşullarını tercih etmektedir. Meslekte ilerleme ve alt-üst basamaklardaki görevlere gelmenin hizmet içi eğitim faaliyetleri sonunda başarılı olma yada hizmet içi eğitimi almış olma şartına bağlanmamış yada etkili kılınmamış olması. 19

20 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimlerinin çoğunda eğitim ihtiyaçlarını saptayan, hizmet içi eğitim programları geliştiren, uygulayan ve değerlendiren eğitim uzmanlarının bulunmaması, Kamuda tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı yaklaşık olduğu, bu personelin ünün sağlık ve yardımcı sağlık personeli olduğu, toplam Sağlık Bakanlığı çalışan sayısının ise olduğu değerlendirilmektedir. Görüldüğü gibi Bakanlığımız personel bakımından oldukça önemli bir sayısal güce sahip olan Milli Eğitim Bakanlığından sonra ikinci büyük kurumdur. 20

21 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 3. Hizmet İçi Eğitim Birimlerinde Çalışan Personelin Nitelik ve Nicelik Sorunları Bu kadar büyük personel sayısı ve hareketliliğine sahip Kurumumuzda; sadece 1 Daire Başkanı, 2 birim sorumlusu ve 10 diğer personel olmak üzere, toplam 13 personel ile Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, dolayısıyla yeterli personel sayısı ve kalitesinin oluşturulamaması, Burada da hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için merkezde dahi gerekli personel sayısının olmaması, doğrudan üst yöneticiler tarafından yeterince desteklenememesi. 21

22 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar 4. Hizmet İçi Eğitimde Koordinasyon Sorunları Hizmet içi eğitim sadece Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığının yürüttüğü bir etkinlik olmamalı bunun yanında üniversiteler, meslek örgütleri ve diğer kamu kuruluşları da hizmet içi eğitim çalışmalarına gereken önemi vermelidirler. Benzer alanlarda çalışan kurumlarda eğitim programları ve ortak yararlanılabilecek eğitim ortamları açısından bir iş birliği ve koordinasyonun olmaması kaynakların etkin kullanılmasını engellemektedir. Bunu önlemek için kamu ve özel kesim kuruluşlarının hizmet içi eğitim birimleri arasında etkin iş birliği ve koordinasyon sağlanmalıdır. 22

23 Hizmet İçi Eğitimde Sorunlar Kurumumuz koordinatörlüğünde üniversiteleri, kamu ve özel kesimi kapsayan bir örgütsel yapılanmaya gidilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmamış olması, Organizasyonlarda, yaşanan algı farklılıkları, aynı içerikli eğitimlerin belli bir sistematik dahilinde verilmemesi, eğitim doküman ve belgelerin yetersiz ve eksik düzenlenmesi. Eğitim konu ve içerikleri ile eğitime katılımların yeterince kayda alınmaması, 23

24 Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri Sağlık tesislerinde çalışan personelin mesleki bilgi ve becerisini artırmaya yönelik geliştirilen hizmet içi eğitim programları Özellikli alanlarda görev yapan sağlık personeline yönelik geliştirilmiş sertifikalı eğitim programları (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında) Mesleki gelişimi destekleyen kongre, sempozyum, seminer programları Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yurt dışına eğitim amaçlı görevlendirme, 24

25 Hizmet İçi Eğitim Veriler KONULAR SAYI % Eğitime Alınan Uzman Hekim ,26 ROP Eğitimi 109 2,53 KVC Eğitimi 181 4,20 Yanık Eğitimi 50 1,16 Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi için Görevlendirilen Hekim Sayısı Acil Obstetrik Bakım Eğitimi için Görevlendirilen Ebe Hemşire , ,01 Diğer Sağlık Personeli 170 3,95 Toplam Eğitim Alan Sayısı

26 Sertifikalı Eğitimler Sertifikalı eğitimler; sağlık tesislerinin özellikli birimlerinde görev yapan personele görevin gerektirdiği bilgi ve ileri düzey uygulama teknikleri kazandırmak üzere verilen eğitimlerdir. 26

27 Sertifikalı Eğitim Programlarında Yaşanan Sorunlar Sertifikalı eğitim alanlarının kurumsal ihtiyaçlara göre belirlenememesi, Kurumların bağlı birimlerle istişare etmek yerine, merkezi bir başvuru özelinde durumu değerlendirmesi, Eğitim standartlarının hazırlanmasında etkili koordinasyon kurulamadığından, çalışmaların yavaş ilerlemesi, Kurumun kendi birimlerine yönelik sertifikalı eğitim programlarını belirleyememesi, Eğitim merkezi olmak üzere başvuruda bulunan, birimlerimizin mevzuat ve standartların yeterince bilinmemesi, Standarda göre istenilen evrakların tam zamanında ve doğru olarak gönderilmemesi 27

28 Sertifikalı Eğitim Alanı Belirleme Faaliyetleri Sertifikalı eğitim programlarını kurumumuza yapılmış başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarına göre sınıflandırdığımızda aşağıda yer vereceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Kurumumuza Yapılan Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 57 Kurumumuzca Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 33 Bakanlıkça Uygun Görülmeyen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 4 Kurumumuzca Uygun Görülen Sertifikalı Eğitim Alanı Başvuru Sayısı 20 Standart Çalışmaları Tamamlanmış Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 3 Standart Çalışmaları Devam Etmekte Olan Sertifikalı Eğitim Alanları 8 Standart Çalışmaları Başlatılacak Sertifikalı Eğitim Programları 5 28

29 Sertifikalı Eğitim Programları 1- Sertifikalı eğitim alanı olması uygun görülmeyen programlar Mevcut uygulama gereği kurumumuz yada diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sertifikalı program talepleri, kurumumuz eğitim komisyonunca değerlendirildikten sonra, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (SHGM) sunulmaktadır. SHGM uygun görülmeyen alanlar: İnfertilite ve Üremeye Yardımcı Tedavi Yöntemleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku Hekimliği Sertifikalı Eğitim Programı Eğitim Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uyku ve Uyku Bozuklukları Sertifikalı Eğitim Programı 29

30 Sertifikalı Eğitim Programları 2- Uygun görülen ve standart çalışmaları devam eden sertifikalı eğitim programları Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Diyabet Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Endoskopist Eğitimi Sertifikalı Eğitim Programı, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Sertifikalı Eğitim Programı, 30

31 Sertifikalı Eğitim Programları 3-Standart çalışmaları başlatılacak sertifikalı eğitim programları Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Çocuk Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Klinik Psikiyatri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yanık Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 31

32 Sertifikalı Eğitim Programları 4- Eğitim müfredatı ve standartları Bilimsel Komisyonumuz tarafından tamamlanarak yayımlanan sertifikalı eğitim programları Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, Bugün itibarıyla sadece Yoğun Bakım konusunda eğitim merkezlerimiz teşkil olunmakta ve bazı merkezlerimizde de eğitimler başlatılmıştır. 32

33 Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Standartları yayımlanan «Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı» için Kurumumuza 37 adet başvuru yapılmış olup değerlendirme sonucunda 15 Kuruma «Uygulama Yetkisi» verilmiştir. No UYGULAMA YETKİSİ VERİLEN BİRİMLER 1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 7 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi 8 Giresun Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi 9 İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10 İstanbul Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11 Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12 Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 13 Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi 14 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 15 Karadeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Hastanesi 33

34 Sertifikalı Eğitim Programına Katılan Personel Sayısı SERTİFİKALI ALAN PERSONEL SAYISI Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Kemoterapi Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 501 Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

35 Yurt Dışı Eğitimleri Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi ile, 1 Şubat 1974 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirilmek Amacı ile Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Mesleki alanlarda yetiştirilmek üzere, her mali yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen kadrolar esas alınarak yurt dışına personel gönderilmektedir. 35

36 Yurt Dışı Eğitimlerde Sorunlar Kurumların yeterince duyurmamaları nedeniyle mükerrer başvuruların olması, Eğitim konularının hassasiyetle değil keyfiyetle oluşturulması, Devlet personel başkanlığı nezdinde kurumsal etkililiğin kurulamaması, Başbakanlık tarafından uygunluk onaylarının geç verilmesi nedeniyle idari çalışmaların zamanında tamamlanamaması. 36

37 Yurt Dışı Eğitimde Başvurular 2014 Yılında Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Personel Sınavına 11 kişilik kontenjana 9 başvuru yapılmış olup 8 başvuru kabul edilmiştir. Yapılan Mülakat Sonucunda 6 personelin gitmesi uygun görülmüş, akseptans sağlayan 3 kişi gönderilmiştir. 37

38 2014 Yılı Yurt Dışı Eğitimler KONULAR BAŞVURAN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN KİŞİ SAYISI GÖNDERİLEN ÜLKE Sağlık Harcamaları 2 1 ABD Palyatif Tıp Palyatif Bakım Hastanelerde Hasta Güvenliğinin Sağlanması, Klinik Rehber Hazırlama Metodolojisi, Prematüre Retinopatisi Almanya Kamu Hastaneleri Kurumu Diş Hekimliğinde Kullanılan Farklı Görüntüleme Teknikleri 6 2 İsviçre, Japonya yok Tıbbi Cihaz Yönetimi yok

39 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri Sağlık hizmet sunumunda ülkemiz sağlık ekibi ve kurumlarından eğitim almak ve bunları ülkelerinde uygulamak üzere, Ülkemize gelen yabancı sağlık personeline verilen eğitim hizmetleri de yine başkanlığımızın sevk ve koordinasyonunda sürdürülmektedir. Bu eğitimler; Sağlık Alanında İşbirliği kapsamında yabancı ülkelerle imzalanan protokol hükümleri uyarınca herhangi bir ihtisas alanında belirlenen sayıdaki doktor ve diğer sağlık personelinin mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak üzere ülkemizde eğitime alınmaları suretiyle yürütülmektedir. 39

40 Yabancı Uyruklu Sağlık Personelinin Ülkemizde Eğitimleri Sağlık ve Tıp alanında Milletlerarası Antlaşma yapılan yabancı ülke sağlık personelinin eğitim faaliyetleri, Kurumumuz, Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülmektedir. 40

41 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 1 Bronkoskopi 5 Endoskopi-Gastroskopi-Kolonoskopi-Rektoskopi 1 Palyatif Bakım 2 Genel Cerrahi 7 Plastik Cerrahi 1 Bariatrik Cerrahi 2 Dermotoloji Azerbaycan 1 Ekokardyografi 2 CVS 1 Kardiyoloji 10 Neonatoloji 1 Nefroloji 1 Anestezi 30 Çeşitli Branşlar TOPLAM 65 41

42 Yabancı Uyruklu Personelin Branşlarına ve Ülkelerine Göre Dağılımı ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 18 Hastane Yönetimi 4 Çeşitli Branşlar 1 Ağız Diş Sağlığı Afganistan 8 Mesleki ve İdari 1 labaratuvar 10 Pediatrik Kardiyoloji 3 Çocuk TOPLAM 45 1 Acil Tıp 1 Çocuk Hastalıkları Filistin 1 Kadın Doğum 1 Çocuk Hastalıkları TOPLAM 4 16 Sağlık Yönetimi Gambiya 12 Çeşitli Branşlar TOPLAM 28 42

43 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI 6 Yenidoğan-Kadın doğum 11 Çeşitli Branşlar Gürcistan 1 Genel Cerrahi 2 Kardiyoloji 2 Yoğun Bakım 1 Endoskopi TOPLAM 23 Kırgızistan 2 Embriyoloji Uzmanı TOPLAM 2 Kosova 2 Endoskopi 8 Kardiak Anestezi-Perfizyon-Anestezi-Kardiyovasküler Cerrahi-Elektrositimülasyon-ERCP 1 Yanık 2 Mamografi-Girişimsel Radyoloji 2 Göz 10 cerrah-radyolog-hemşire 16 Jinekolog-hemşire 11 cerrah-radyolog-hemşire 10 Çeşitli Branşlar 7 Radyoloji-Jinekoloji TOPLAM 69 43

44 ÜLKE ADI EĞİTİM ALAN EĞİTİM KONUSU KİŞİ SAYISI Laos 11 Kardiyoloji TOPLAM 11 Moldova 10 Kadın Doğum TOPLAM 10 Özbekistan 13 Hastane Yönetimi 10 Sağlık Yönetimi 16 Neonatoloji-Çocuk-Jinekoloji 14 Çocuk TOPLAM 53 Tacikistan 10 Bütçe Planlaması ve Yönetimi 5 Kadın Doğum TOPLAM 15 Türkmenistan 20 travmatoloji-iç hastalıkları 10 norocerrahi-üroloji 10 Kardiyoloji-Acil Tıp TOPLAM 40 GENEL TOPLAM

45 Ülkemizde Eğitim Alan Yabancı Uyruklu Personelin Ülkelerine Göre Dağılımı Ülke Adı Kişi Sayısı Afganistan 45 Filistin 4 Gambiya 28 Azerbaycan 65 Gürcistan 23 Kırgızistan 2 Kosova 69 Özbekistan 53 Laos 11 Moldova 10 Tacikistan 15 Türkmenistan 40 Toplam

46 46

47 Ar-Ge-İnovasyon Ar-Ge; Toplumun kültür ve bilgi birikimini arttırmak ve bunu yeni uygulamalarda kullanmak için yapılan düzenli, yaratıcı çalışmalardır. İnovasyon ise, yeni ya da geliştirilmiş bir ürünün, hizmetin ve üretim yönteminin geliştirilmesi ve bunun sonucunda kurumsal ve toplumsal faydaya yönelik verilerin elde edilmesi sürecinin tümü inovasyonu oluşturmaktadır. 47

48 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Hayatımızın her aşamasında yer alan AR-GE-İnovasyon çalışmaları doğrudan insan yaşamıyla ilgilidir. AR-GE, ülkelerin, toplumların mevcudiyetini ve yaşam kalitesini dert edinir. Ar-Ge ye gerekli önemi veren ülkeler toplumlarının refah seviyesini en az üç-dört kat arttırmayı başarmışlardır. Dünyada yaşanan krizler incelendiğinde ortaya ilginç bir sonuç çıkmaktadır. AR-GE nin krizlerden etkilenmeyip aksine kriz zamanlarında daha çok getiri sağlayan bir faaliyet alanı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de AR-GE her hal ve durumda önem verilmesi ve desteklenmesi gereken bir alandır. 48

49 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Her AR-GE çalışması mutlaka üç aşamayı içermelidir: Bunlar ölçme, izleme ve değerlendirmedir. Bu nedenle proje bazlı çalışma gereklidir. Her çalışma bir proje olarak ele alınmalı, gerekirse alt projelere bölünerek yetkili kişilerce yönetilmelidir. Her projenin mutlak suretle bir müşterisi olmalıdır. AR-GE, firmaların ve devletlerin en üst yöneticileri tarafından sahiplenilmesi gereken bir kavramdır. Ancak bu şekilde toplumsal farkındalık ve AR-GE bilinci oluşturulabilir. Gelecekte var olmak için bugünden tezi yok gerek devlet olarak gerek kurum olarak gerekse birey olarak AR-GE ye gereken ehemmiyeti vermeliyiz. Unutmamamız gerekir ki; Ancak Teknolojisini Kendisi Geliştiren Ülkeler Gelişmiş ve Bağımsız Ülkelerdir. 49

50 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı dikkate alınarak konuya bakıldığında; halen kalkınmış ülkelerde yapılan Ar-Ge faaliyetleri, dünyada yapılan araştırmaların %95 ini, dünya patent mülkiyetinin %94 ünü oluştururken, dünya nüfusunun %70 ini oluşturan kalkınmakta olan ülkeler ise bu faaliyetlerin ancak %5 ini gerçekleştirmekte olup, dünya patent mülkiyetinin yalnızca %6 sına sahiptirler. Ayrıca, gelişmiş ülkelerin Ar-Ge harcamaları GSMH nın %2-3 ü dolayında iken, Gelişmekte olan ülkelerde bu oran % ü civarındadır. Dolayısıyla; Ar-Ge gelişmişlik düzeyi bakımından da son derece önemli bir göstergedir. 50

51 Ar-Ge-İnovasyona Genel Bakış Kişi Başına Ar-Ge harcamaları 2003 te 42 dolardan 2013 te 176 dolara Türkiye kaynaklı bilimsel yayın sayısı iken Milyon Kişi başı bilimsel yayın sayısı Yerli patent başvurusu 2003 te 425 iken 2013 te 4732 olmuş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde AR-GE ye ayrılan pay 0.40Türkiye de yüzde 0,95, Avrupa Birliği nde yüzde 1,92 51

52 Kişi Başına Ar-Ge Harcaması Kaynak: TÜİK * TÜİK tarafından yayımlanan OECD Ülkelerine Yönelik Karşılaştırmalar Çerçevesinde, Türkiye de Satın Alma Gücü Paritesi Göstergeleri (ABD Doları=1,00) kullanılmıştır. 52

53 Türkiye Kaynaklı Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir 53

54 Türkiye de Milyon Kişi Başına Düşen Bilimsel Yayın Sayısı Kaynak: Thomson Reuters Atıf Veritabanları (WoS-InCites) (TÜBİTAK ULAKBİM) Kasım 2014 tarihi itibariyle güncellenmiştir 54

55 TPE ye Yapılan Patent Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı Kaynak: TPE İstatistikler TPE tarafından raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır 55

56 Ar-Ge Harcamalarının GSYH'ye Oranı Kaynak: TÜİK 56

57 Sağlıkta Ar-Ge Günümüzde ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini ölçmede kullanılan göstergeler içerisinde sağlık çok önemli bir gösterge olarak yer almaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler bir taraftan insanların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırırken, diğer taraftan da sağlık harcamalarının çok önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle sağlık, Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin en önemli olduğu alanların başında gelmektedir. 57

58 Sağlıkta Ar-Ge Genel kabul görmüş uygulamalarda olduğu gibi; Sağlıkta yapılan Ar- Ge de tıbbi ve idari olmak üzere iki amaca yönelik olarak yapılmaktadır. Tıbbi Ar-Ge faaliyetleri; klinik ve sağlık sorunlarına yönelik araştırmalardır. İdari Ar-Ge faaliyetleri; sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin kalitesini yükseltmek amacıyla işletmecilik sorunlarının belirlenip, çözümüne yönelik olarak yapılan araştırmalardır. Gelişmiş ülkelerde sağlık alanındaki Ar-Ge faaliyetleri, toplam Ar-Ge faaliyetleri içinde önemli bir yere sahipken, Ülkemizde Ar-Ge çalışmaları giderek artmasına rağmen hala gelişmiş ülkelere göre oldukça düşüktür. 58

59 Ar-Ge ve Yenilik Alanında Gelişmeler ve Hedefler Ar-Ge Harcamalarının GSYH ya Oranı(%) TZE Cinsinden Ar-Ge Personeli Sayısı (%) TZE Cinsinden Araştırmacı Sayısı (%) 0,56 0,86 0,95 1, Kaynak: 2011, 2012 ve 2013 verileri TÜİK 2018 yılı verisi Onuncu Kalkınma Planı tahminidir. 59

60 Sosyo-Ekonomik amaç ve harcama grubuna göre kamu kesimi Ar-Ge harcaması, 2013 (Toplam Bütçe ) Kamu Sağlık Alanı Ar-Ge Harcaması,2013 Sağlık Payı %1,6 Makine Teçhizat; ; 17% Sabit Tesis; ; 14% Personel ; ; 42% Diğer Cari; ; 27% Kaynak: TÜİK,

61 Sağlık Ar-Ge Alanı Performans Göstergeleri Performans Göstergesi Mevcut Durum 2011 Ulaşılacak Hedef 2017* Ulaşılacak Hedef 20023* Kamu Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) Üniversite Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) Ticari Kesimi Ar-Ge Harcamaları İçinde Sağlık Ar-Ge (%) , *Tahmini Hesaplanmış Değerler Kaynak: Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü 61

62 Sağlıkta Ar-Ge Fon Kaynakları Döner Sermayeden pay aktarımı TÜBİTAK projeleri Kalkınma Bakanlığı Diğer Araştırma Fonları (Ajanslar, dernekler gibi) 62

63 TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEP) Finansmanın %50 si SB den SB Müşteri Kurum 63

64 Sağlıkta Ar-Ge Bu kapsamda; Bilim Teknoloji Yüksek Kurulunun (BTYK) 2013/106 Nolu Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması Kararı ile sağlık sektörü öncelikli alan olarak kabul edilmiştir. Alınmış olan bu kararda sağlık sektörünün Ar-Ge yapılanması içindeki önemine dair farkındalık ve sağlıkta Ar-Ge nin önemine dikkat çekilmiştir. 64

65 Sağlıkta Ar-Ge Sağlığın öncelikli alan olarak kabul edilmesi kararını müteakip; 5 alan Sağlıkta Öncelikli Alanlar olarak ilan edilmiştir. 65

66 TUBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Programı Yürürlükteki Projeler 66

67 TUBİTAK ARDEP Tarafından Destek Kararı Verilen Projelerin Yıllara göre Dağılımı ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

68 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri TÜBİTAK ARDEP Tarafından Destek Verilen Projelerin 1003 (Sağlıkta Öncelikli Alanlar) Projelerine Oranı ARDEP

69 Sağlık Ar-Ge Faaliyetleri TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projesi Projenin Adı Kurum Proje Yürütücüs ü Anne ve yenidoğanların kord kanında kızamık immunglobulin g(igg) antikor düzeylerinin saptanması ve bu bebeklerde seropozitivitenin izlenerek kızamık aşısı uygulama zamanının yeniden düzenlenmesi Ankara Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi THSK 69

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI ORGANİZASYON VE YÖNETİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR ve MEVCUT DURUM ANALİZİ Coşkun Can Aktan I. GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre, ülke sınırları içinde yaşayan herkesin, sağlıklı bir

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı