2010 da Sahne Senin stanbul!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 da Sahne Senin stanbul!.."

Transkript

1 SAYFA Cem Y lmaz la soru cevap Foto raf: Kartal Ar kan Yeni s nav sistemi NTV de haz rlad Do ru Tercih program yla, geçlere rehber olan, Üniversitemiz ö retim eleman Sad k Gültekin e s nav sisteminde yap lan de ifliklikleri sorduk. Foto raf: Do an Ayd n Aflk bir hastal k m? Aflk n gözü kördür deyimine bilimsel aç klama: Beyindeki kimyasallardan serotoninin, afl klar ile saplant l kiflilik bozuklu u olanlarla ayn seviyede oldu u belirlendi. T.C. Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Uygulama Gazetesi Ocak 2010 / Say : 60 Düflüncede Özgür Cem Y lmaz Üniversitemiz ö rencileriyle bulufltu. Hayattan her flekilde tat almay bilmek gerekir diyen Cem Y lmaz n, flakalar yla renklendirdi i söylefli, büyük ilgiyle karfl land da Sahne Senin stanbul!.. Foto raf: Mehmet Baflaran Foto raf: Merve Özkan Çimen HAL TO LU, Cansu ALBAYRAK 2009 terör olaylar, ekonomik kriz, e itim alan nda al nan radikal kararlar ve grip salg n yla geride kal rken; yeni umutla ve coflkuyla karfl land. stanbul un Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) olaca 2010 y l için beklentileri Üniversitemiz ö rencilerine sorduk. Noyan KÜÇÜKÖZCAN 2009 y l nda, ülke genelinde, Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) konusunda yeterince bilgilendirme yap lmad. Gerek gündemde olan aç l m konusu, gerekse de ekonomik kriz, AKB 2010'un fazlas yla önüne geçti. Gündemdeki konular sadece siyasetçiler, kriz, aç l m gibi çözülmesi zor olan konular oldu. Umar m bundan sonra stanbul, AKB 2010 sürecinde hak etti i de eri görür. Emir GÜLDEM R 2009 y l Türkiye için olumsuz bir y ld. Küresel krizin ekonomik ve sosyal etkileri gözle görülür flekilde artt. Beklentim, yeni y lla birlikte, 2009'da yaflad m z krizlerin atlat lmas ; siyasal aç dan ve sa l k konular nda umut verici geliflmelerin yaflanmas y l, ülkemize ve tüm dünyaya bar fl, sa l k, huzur ve mutluluk getirsin. Seda AVfiAR 2009 y l tüm dünyada oldu u gibi, ülkemizde de, sa l k konusunda s k nt l geçti. En önemli sorun Domuz Gribi salg - n yd y l n n sa l k aç s ndan olumlu bir y l olmas n ; salg nlar n, hastal klar n son bulmas n diliyorum. Gözde YET fi 2009 y l siyasi, sosyal ve ekonomik aç - lardan bir bekleme süreci fleklinde geçti. Gerek siyasi dengesizlikler, gerek 2009 y - l nda, stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti projesinin öneminin yeterince anlafl - lamamas nedeniyle, heyecanl bir haz rl k yerine, dura an bir dönem yafland. Dile- im, stanbul'un Avrupa Kültür Baflkenti y l n, coflkuyla yaflayabilmesi. Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) Projesi; ilk kez, Yunanistan Kültür Bakan Melina Mercouri'nin önerisiyle, AB komisyonunda kabul edildi ve 1985 y l nda Atina, Avrupa n n ilk kültür baflkenti oldu. stanbul la birlikte, 2010'da Essen (Almanya) ve Peç (Macaristan) de Avrupa Kültür Baflkenti olma unvan n tafl yor. stanbul; yazarlar, ayd nlar ve akademisyenlerden oluflan sivil inisiyatifin öncülü ünde, 2010 Avrupa Kültür Baflkenti seçildi. Bu seçimde, stanbul un tarihi ve kültürel miras en önemli etken Avrupa Kültür Baflkenti stanbul, bu miras n tan t m için gönüllülerini bekliyor.» 7 DE Mustafa Öz le sa l k üzerine Özgün'le konser molas Nasuh Mahruki söyleflisi Abbas Güçlü ile Genç Bak fl Aykut Oray an ld Sunay Ak n ö rencilerle Dünyaca ünlü kalp cerrah m z Prof. Dr. Mustafa Öz, Aral k ay nda Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi nin konu- u oldu.» 8 DE Askerlik öncesi son konserini Üniversitemizde veren pop müzik sanatç - s Özgün, sahne performans ve flark lar yla ö rencileri coflturdu.» 2 DE Asya Nobeli sahibi tek Türk olan Nasuh Mahruki, Marmara Anadolu Meslek Lisesi ö rencileriyle buluflarak, Yeryüzü Güncesi adl kitab n imzalad. Hulki Cevizo lu, Mehmet Tezkan ve Adil Gür ün konuk oldu u Abbas Güçlü le Genç Bak fl Program, Üniversitemizde gerçeklefltirildi. Sinema sanat na uzun y llar emek veren usta oyuncu ve e itmen Aykut Oray, 24 Aral kta Güzel Sanatlar Fakültesi nce düzenlenen etkinlikle an ld. Sunay Ak n, 29 Aral kta tiyatro kulübünün davetlisi olarak gerçeklefltirdi- i söyleflide, ö rencilerin sorular n, tüm içtenli iyle yan tlad.

2 SAYFA 02 2 OCAK 2010 YAfiAM Özgün le konser molas Foto raf: Cansu Albayrak Bu kadar çok flark m n ezbere bilindi ini bilmiyordum Çimen HAL TO LU, Cansu ALBAYRAK Albüm yapmaya nas l karar verdiniz? Size albüm yapma konusunda destek veren sanatç lar oldu mu? Albümümün yap m esnas nda herhangi bir sanatç dan destek almad m. Zaten o dönemde Ankara'da oldu um için, böyle bir durum söz konusu de ildi. Albüm yapma fikri ise y llar içerisinde olufltu ve 2004'te netleflmeye bafllad. Yaklafl k bir senelik çal flmadan sonra, 2005 y l nda, ilk albümümü ç kard m. Cumhurbaflkanl Senfoni Orkestras 'nda çalmaya bafllad n z dönemde, bar çal flmalar na da devam ediyordunuz. Pop müzi e geçmeniz nas l gerçekleflti? Bu ara dönemden biraz bahseder misiniz? Benim için zor bir dönemdi. Klasik müzik son derece disiplin gerektirirken, pop müzik ekstra bir çaba gerektirmiyordu. Pop müzikte daha popülerdim, daha rahat sivriliyordum ve daha çok para kazan yordum. Gece Pop müzik sanatç s Özgün, Aral k ay nda, Maltepe Üniversitesi'ndeki hayranlar yla bulufltu. Maltepe Üniversitesi ö rencileriyle beraber olmaktan büyük keyif ald n ifade eden sanatç, flark lar na olan ilgi karfl s nda çok mutlu oldu. Özgün ile ilgili merak ettiklerinizi, sizler için sorduk yar s na kadar klasik müzikle u raflan Akademik Özgün ; gece yar s ndan sonra ise, sahnede gördü ünüz haliyle, yaklafl k 3-4 sene geçirdi. Daha sonra, popüler müzik besteleri yapmak üzere, di er kariyerimi bir yana b rakt m. Elveda albümü Özgün e ne katt? Öncelikle, beni insanlarla tan flt rd. Bugün de gördü ümüz gibi, hâlâ en çok be enilen flark lar m ilk albümümden. Maltepe Üniversitesi'nde de herkesin, bu flark lar ezbere bildi ini gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Bu kadar çok flark m n ezbere bilindi ini tahmin etmiyordum. flte Elveda, bana bunu katt. Az önceki konseri yapmam için, bana ilk f rsat tan m fl oldu. Ard ndan da, ak ll ve güzel ifller yapt kça, bu baflar n n devam geldi. fiark lar n zdan hangisinin, sizi daha iyi anlatt n düflünüyorsunuz? Bence böyle bir ayr m yapmak haks zl k olur. Ancak, ilgi gören flark lar m n benim için ayr bir önem kazanmaya bafllad n söyleyebilirim. Mesela flu anda Mühür beni heyecanland r yor. Çünkü önemli olan, flark lar n sadece benim için de il, insanlar için de bir fleyler ifade etmesi. Bununla birlikte, benim için, flark lar m n her biri ayr ayr önemli ve güzel Askere gitmeden önce, üniversite gençli iyle buluflmak nas l bir duyguydu? Benim için çok güzel bir duyguydu. Güzel bir soluk ald m, moral oldu. Sonuçta herkes yapacak askerli ini. Ben de, flu anda benim için do ru zaman oldu unu düflünüyorum ve daha fazla geciktirmek istemiyorum. Peki, son olarak, Maltepe Üniversitesi ö rencilerine ne söylemek istersiniz? Öncelikle çok flafl rd m söylemeliyim. Gerek Elveda, fieytan, gerekse de Biz Ayr ld k olsun, flark lar m n ezbere bilindi ini, bunlara efllik edilece ini tahmin etmiyordum. Konserde Maltepe Üniversitesi ö rencileri, bütün flark lar ma ayn güzellikte efllik ettiler. Hep bir a zdan söylediler. Bu durum beni çok mutlu etti ve e lendirdi. Umar m ben de, onlar mutlu etmiflimdir. Yaz aylar nda baflka bir konserle, tekrar burada, sizlerle beraber olmay diliyorum. Medya Dünyas Twitter nedir? Mirat Can BAYRAK Sene 2002 ydi, çok net hat rl yorum. Blog denen kavram yeni yeni duymaya bafllam flt k. nsanlar, günlüklerini internet ortam na tafl yorlar; t pk bir karalama defteri gibi, o alana hayatlar n, fikirlerini aktar yorlard. Baflka insanlarla bir fleyler paylaflman n kolay yolu olmufltu blog yazmak. Buna ek olarak, basit de olsa, insanlar bir fleyler yazmaya ve okumaya teflvik ediyordu. Twitter ise bunun mikro olan. Ihlamur içmeye gitti iniz kafeyi sayfa sayfa yazmak yerine, 144 karakterlik bir cümle ile anlatmaya yönelik. Ve bu ifllem micro-blogging terimi ile ifade ediliyor. fiu anda milyonlarca kullan c ya sahip olan Twitter sayesinde, arkadafllar n z n ya da ünlü kiflilerin o anda ne yapt n ö renebiliyorsunuz. Örne in, Demi Moore'un son filmi için çekimlere gitti inden ya da Jim Carrey'nin evinde oturup patlam fl m s r yedi inden haberdar olabiliyorsunuz. Bu da, insanda garip bir hisse yol aç yor. Bu yönüyle Twitter, arkadafl n z fiu an Taksim deyim yazd ysa, hemen aray p, ben de yar m saate kadar geliyorum diyebilme f rsat sunuyor. Bilginin art k haplaflt ve herkesin üflengeçlik s n rlar n zorlad günümüzde, basitli i ve minimum fonksiyonelli i amaç edinmifl Twitter gibi sitelerin yükselmesi, oldukça ola an gözüküyor. Baz ünlülerin twitter adresleri: Ashton Kutcher: Shaquille O`neal: SHAQ Sertab Erener: Demir Demirkan:

3 SAYFA 03 ETK NL K OCAK Günümüzde Felsefe Semineri Afife YILDIZ Türkiye Felsefe Kurumu stanbul Seminerleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü taraf ndan 4-5 Aral k tarihlerinde, Marma Kongre Merkezi'nde gerçeklefltirildi. Dört oturumda tamamlanan seminerde, Beden Zihin Sorununa Anlat m Biçimleri Aç s ndan Bir Yaklafl m Felsefe Nas l Uygulanabilir?, Derrida ve Laiklik, Mevcudiyet Metafizi- inin Elefltirisi, Judith Butler'da Biyolojik Cinsiyet, Hukuki Pozitivizmin Ayr labilirlik Kriterinin çerikten Ba ms z Olmas Mümkün mü? gibi konular tart fl ld. GSF den üstün yetenekli çocuklara sinema e itimi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Ataflehir'de bulunan stanbul Bilim Sanat Merkezi aras ndaki iflbirli i kapsam nda; okul öncesi, ilkö retim ve ortaö retim ça ndaki üstün yetenekli çocuklara yönelik sinema e itimine baflland. Güzel Sanatlar Fakültesi ö retim elemanlar n n kat l m yla gerçeklefltirilecek olan e itimlere, yafllar 7 ila 11 aras nda de iflen 10 çocuk kat l yor. Seminerleri bafllad Maltepe Üniversitesi Haber Merkezi () taraf ndan düzenlenen MÜ- HAM Habercilik Seminerleri 28 Aral kta bafllad. Maltepe Üniversitesi Haber Merkezi'nde görev alan ö rencilerin habercilik alan nda uzmanlaflmalar n sa lamak amac yla düzenlenen seminerler; Türkiye bas n tarihi, bas n foto rafç l, haber yaz m, araflt rmac gazetecilik, uluslararas gazetecilik gibi konularda, bu alanlarda uzman ö retim elemanlar ve ünlü konuklar n kat l m yla sürdürülecek. Kat - l mc lar n Habercilik Sertifikas alaca seminerler, Maltepe Üniversitesi ö rencilerinin, personelinin ve ilgilenen di er kiflilerin kat l m na aç k olacak. Baflvuru için: A. Nil Aksoy, (Dahili: 2814) Özer Anar, (Dahili: 2834) Yat tasar m paneli Figen DERV fio LU, Ünal ÖZ Mimarl k Fakültesi, 18 Aral kta nterdisiplinerite ve Yat Tasar m E itiminde Akademik Olanaklar konulu bir panel düzenlendi. Mimarl k Fakültesi'ne ba l Yat Tasar m Bölümü taraf ndan düzenlenen panele; Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan, Prof. Dr. Ayd n Esen, Prof. Dr. Fatih Gorbon, Yrd. Doç. Dr Mehmet Aziz Göksel kat ld. Yat Tasar m Bölüm Baflkan Mehmet Aziz Göksel, konuflmas nda, bölümün Türkiye'deki ilk örnek olmas nedeniyle talebin üst düzeyde olaca n ve programa yurtd fl ndan da ilgi beklediklerini aktard. Amac m, insanlar n gözünün içine bakarak komedi yapmak Hayat n insanlar güldürerek kazanan; tek kiflilik gösterileri ve sinema filmleriyle, milyonlarca seyirciyle buluflan ve hayata farkl karelerden bakan Cem Y lmaz, Maltepe Üniversitesi nde, ö rencilerin merak etti i birçok soruyu yan tlad Merve ÖZKAN Bafltaraf 1. Sayfada Cem Y lmaz, Leman Dergisi'nde karikatür çal flmalar na bafllad nda, Bo aziçi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünde lisans e itimini sürdürüyordu. lk tek kiflilik gösterisini 1995 y l n n A ustos ay nda, Leman Kültür'de gerçeklefltirdi. Ayn y l n Aral k ay nda, Befliktafl Kültür Merkezi'nde sahne almaya bafllad. Böylece Cem Y lmaz' n bizlerle tan flma serüveni de bafllam fl oldu. Türkiye'nin yan s ra, Avrupa ve Amerika'da da sahneye ç kt. Birçok reklam ve sinema filminde yer ald. Hayattan her flekilde tat almas n bilmek gerekir diyen Cem Y lmaz, kendisiyle ilgili merak edilen sorular, bütün içtenli iyle cevaplad. Televizyondan takip etti im kadar yla, siyasi görüflünüzden hiç bahsetmiyorsunuz. Bu konuda soru soruldu unda da, kaçamak cevaplar veriyorsunuz. Bunun nedeni nedir? nsanlar, benim ne yapmaya çal flt m, ço u zaman anlayam yorlar san r m. Ben bir komedyenim ve Türkiye'deki partiler konusunda bir tercihim yok. Herkesin de erleri benim için önemli. Bu nedenle ben ortaday m. Kendi filmlerinizi izledi inizde gülüyor musunuz? Rastlant yla yap lm fl bir iflim yok. Hepsine olmamakla birlikte baz lar na gülüyorum tabi ki. Mesela, Hokkabaz filminde çok duyguland m. Filmlerimi yaparken hissettiklerim hepsinde ayn. Ama Her fiey Çok Güzel Olacak filmi, benim için, duygu olarak daha farkl bir yerde. Mazhar Fuat Özkan üçlüsünden, Mazhar ve Özkan filmlerinizde oynad. Neden Fuat filmlerinizde yer almad? Mazhar ve Özkan' n tiyatroculukla ilgisi var ve bu yüzden, bu tür ifllere daha yak n davran - Animation Celebration 2009 Gizem P nar KARABO A Maltepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film - Animasyon Bölümü taraf ndan, her y l düzenlenmekte olan Çizgi Film kutlamas bu y l da Animation Celebration 2009 bafll alt nda 1-4 Eylül 2009 tarihleri aras nda gerçekleflti. Birçok akademisyen ve sanatç n n kat ld - flenlikte atölye çal flmalar arac l yla animasyon film üretimi gerçeklefltirildi. fienli in kat l mc lar aras nda talyan sanatç Luca Fattore, Atinadan Ersi Spathapoulou (animasyon için fl k ve renklendirme), Alecos Papadatos (çizgi roman ve animasyon üretimi), Dimitris Papadopoulos (stop-motion animasyon için set tasar m ) ve Polytechnic Institute of Leiria 'dan Fernando Manuel Galrito Domingues yer ald. Çizgi Film - Animasyon Bölümü ö rencilerine flenlik izlenimlerini sorduk: yorlar. Fuat Abi'nin ise oyunculukla ilgili bir iste- i yok. Ancak, uygun bir ifl olursa tabi ki oynar. Bir tat bir dokun adl tek kiflilik gösterinizde, konu genelde belli bafll esprilerden olufluyor. Ayn tarzda espriler yaparak, insanlar s kaca - n z hiç düflündünüz mü? Elli kere ayn gösteriyi izlersen, hep ayn espri yap ld n zannedersin. Önemli olan dinleyenle bir fley paylafl yor olmak. leride izlenmesi kolay olmayan sanatsal bir film yapmay düflüyor musunuz? Sanatsal film farkl bir boyutta yer al yor. Ben, komedi fleklinde, sanatsall k üzerine flaka yapabilirim. Di er yandan hep daha iyi filmler yapmaya çal fl yorum. Benim filmlerimde, yapmas kolay filmler de iller yani. fiovmenli i b rakt ktan sonra hayat n z sürdürmenizi sa layacak belirli bir birikiminiz var m? Paraya önem vermem. Param olmasa da ayn mutlulukla yaflayaca ma eminim. Bu yüzden, bir yat r m yapmad m. Sizi herkes aristokrat olarak tan d. Bunun nedeni nedir? Espriler genel kan üzerine infla edilir. Benim parayla bu yüzden iflim olmaz. Karikatür çizmeye sizi teflvik eden kimdi? Ve karikatür çiziyor olmak, mesle inizle ilgili size katk sa lad m? Mizah dergisine gitmeme nedenim babamd. Karikatür çizmeye bafllamadan önce, çok iyi çizdi ime inan yordum. Ama bunlar göstermeye götürdü ümde, çok da iyi çizmedi imi anlad m. Zaten sonra da, komedyenli e bafllad m. Karikatür çizerek bafllad m için, bu özelli im beni, yapt m filmlerde de baflar l k l yor. Selin Hamza Birçok sanatç yla tan flma flans yakalad k. Herkes kendi ilgi alan na göre çal flmalar yapt. Çeflitlili in olmas bize yeni ilgi alanlar sundu. Ben stop-motionla ilgiliyim. Dimitris Papadopoulos'la çal flt k. Bu elbette beni çok mutlu etti. Üstelik bu iflin ne kadar zor oldu unu da gördüm. Herkes çok s cakkanl ve içtendi. Bilun Akcan Birinci s n fta oldu umdan, okulda henüz ö renmedi im fleyleri flenlikte ö rendim. Çok e itici olmas - n n yan s ra çok da e lenceliydi. Düflünerek yapmam z gereken fl k ve renklendirme için A4 ka d na üç tane ayn kareden oluflan üçü de bizim karar verdi imiz kaynaktan gelmek üzere fl k ve gölgeyi koymam z istendi. Bunu kara kalem ile yapt k. Ertesi gün ayn çal flmay suluboya ya da guaj kullanarak yapmam z istendi. Çok titiz bir çal flmayd ve çok keyifliydi. Süleyman ÖZTEK N Foto raf: Semihcan Kak rman Vapurlarda çevreci sergi: Yeflil Bir Ad m letiflim Fakültesi Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü 3.s n f ö rencileri taraf ndan, Yeflil Bir Ad m adl çevre koruma projesi kapsam nda haz rlanan, Gazete Torbalar Sergisi, 24 Aral k- 31 Aral k tarihleri aras nda, stanbul halk n n be enisine sunuldu. Sergi, ö renciler taraf ndan toplanan at k gazetelerin tek tek ve özenle tasarlanan ka- t torbalara dönüfltürülmesiyle haz rland. Gazete Torbalar Sergisi, stanbul'un vapurlar nda düzenlenen ilk sergi olma niteli- iyle, genç çevrecilerin yarat c l klar n da belgelemifl oldu.

4 SAYFA 04 4 OCAK 2010 ETK NL K 14 NASA ödülünün 7 sini Bodrum Marmara Koleji Ald NASA'n n her y l gerçeklefltirdi i, Türkiye bölümünü, Yeditepe Üniversitesi'nin düzenledi i stanbul Bulufl fienli i, 12 Aral kta, Deli Dumrul Köprüsü Tasar m- Verim Yar flmas ad alt nda gerçeklefltirildi. NASA Mühendislerinin 2009'da dünyaya meydan okudu u problem olan, Senin fikrin kaç kilo? sorusuna, Bodrum Marmara Koleji, Dilek Has rc Kökçü ve Mehmet Kökçü önderli indeki Fizik Kulübünün 5 ö rencisi, Musa Efe Ifl lak, Kutay fienolun, Ozan Dernekbafl, Thomas Coflkun Horasan ve Hasan Akkaya en iyi cevab veren ekip oldu. Yar flmada, aras nda 1220 mm mesafe olan iki yakay, sadece mukavva ve karton kullanarak birlefltiren, hafif; ancak verimi en yüksek köprü tasar mlar yar flt. Tafl d yükün, kendi bofl a rl na bölünmesiyle elde edilecek oran ifade eden, en yüksek verime sahip olan köprü için çok say da okul ve hobici baflvuru yapt. Bodrum Marmara Koleji, okullar klasman nda Türkiye ikincili i ödülüne, ö retmenleri Dilek Kökçü ve Mehmet Kökçü ise hobiciler klasman nda, birincilik ve üçüncülük ödüllerine lay k görüldü. Ayr ca, Bodrum Marmara Koleji Fizik Kulübü, okullar dal nda En Hafif Tasar m, hobiciler dal nda ise En Küçük Tasar m, En Artistik Tasar m ve En S rad fl Tasar m ödülleri stanbul Marmara E itim Vakf ( MEV), okuma yazma kurslar na yeni ö retim y l nda da devam ediyor. Okuma yazma oran n artt rmak amac yla düzenlenen kurslarda, 2001 y l ndan itibaren 6966 kifliye yetiflkin okur-yazar belgesi, 2078 kifliye kursiyer ilkokul diplomas veren MEV'in okuma-yazma Anaokulu ö rencileri hayallerini anlatt Özel Marmara Anaokulu ö rencileri hayallerini at k materyallerle anlatt lar. Özel Marmara Anaokullar I. Dönem Sergi Aç l fl 23 Aral k'ta de ald. Bodrum Marmara Koleji Fizik Kulübü, geçen y lki organizasyonun Teleferik Yar fl 'nda, Hobiciler Kategorisi'nde en artistik, h zl ve s ra d fl tasar m dallar nda birincilik, okullar genel klasman nda ise dördüncülük ödülü alm flt. MEV % 100 Okur Yazar Türkiye için çal fl yor Dosya program n n konu uyuz MEV Kurucusu Hüseyin fiimflek, Temmuz ay nda mezun olan kursiyerlerden Sat Kaya (80) ile hat ra foto raf çektirirken... Maltepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji ve Sosyoloji bölüm ö retim üyeleri, y l boyunca, TRT Radyo 1 de yay nlanan Dosya program n n konu u olacak 2010 y l boyunca on befl günde bir Sal günleri, saat aras nda 95.6 frekans ndan yay n yapan TRT Radyo 1 de yay nlanan Dosya program n n dan flman ve daimi konu u, Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Fen Edebiyat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Betül Çotuksöken olacak. Programdaki di er konuklar ise Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden kat lacak. Dosya program n n, ilk bölümü 5 Ocak ta yay nland. stanbul Marmara E itim Vakf ( MEV), okuma yazma kurslar bu ö retim y l nda da devam ediyor seferberli i, Ana-K z Okulday z kampanyas ile devam ediyor. 5 Ekim 2009'da bafllayan e itimlere gösterilen ilgi, kampanyan n önümüzdeki y llarda da sürdürülece ini gösteriyor. Geçti imiz e itim döneminde, diplomalar n bizzat MEV kurucusu Hüseyin fiimflek ten alan yetiflkin okur-yazarlar n say s artmaya edecek. gerçeklefltirdi. Sa l n korumak için neler yapard n? sorusuna art k materyaller ile genifl hayal dünyalar n birlefltirerek cevap veren çocuklar n sergileri büyük ilgi gördü. Atölye çal flmas : Kes, Katla, Y rt, Yap flt r ç Mimarlar Odas, stanbul fiubesi'nin Aral k tarihinde Yap Endüstri Merkezi'nde (YEM) düzenlemifl oldu u Kes, Katla, Y rt, Yap flt r bafll kl atölye çal flmas na, Mimarl k Fakültesi 3. s n f ö rencileri Burçak Dilek ve Özdem Y lmaz ile ekip lideri ö retim eleman ndan oluflan bir ekip kat ld. Atölye çal flmas sonunda, tasarlanan oturma elemanlar, tasar m aflamalar n içeren çizimlerle birlikte de erlendirildi. Ortaya ç kan tasar mlar, önce Yap Endüstri Merkezi'nde, daha sonra Mobilya Sanayicileri Derne i'nin (MOSDER) düzenleyece i fuarda sergilenecek. Mühendislik Seminerleri IV 24 Aral k tarihinde gerçeklefltirilen Mühendislik Fakültesi seminerler serisinin dördüncüsünde Neden Kendi flinizi Kuracaks n z? konusu ele al nd. Kariyer Planlama Uzman hsan Hekimo lu'nun konuflmac olarak kat ld seminerin amac, üniversite ö rencilerini kendi ifllerini kurmaya teflvik etmek ve onlara cesaret vermekti. Bu ba lamda, seminerde; giriflimcilik, flirketlerin çal flanlar na yönelik uygulamalar ve bunlar n çeflitli yans malar, Türkiye'de genç iflsizlik oranlar, dünyadaki firmalar n istihdam n azaltan temel faktörler gibi konular tart fl ld. Geleneksel Türk Yemekleri Yar flmas Nur Murzo lu - Kübra Uzunlar Yedi y ld r artan bir ilgiyle takip edilen Geleneksel Türk Yemekleri Yar flmas n n sekizincisi, 28 Aral k tarihinde gerçeklefltirildi. Yabanc Diller Bölüm Baflkanl taraf ndan düzenlenen etkinlikte izleyenler, birbirinden güzel geleneksel Türk yemekleri aras nda tercih yapmakta zorland. Bafllang ç dal nda dereceye girenler: 1- Sinem Güler 2- Sefa Alkan 3- Sibel Yenipazar Ana Yemek dal nda dereceye girenler: 1- Merve Koyuncu 2- Ramazan Ball 3- O uz Çelik Tatl dal nda dereceye girenler: 1-Beril Yüksel 2-Dilek Alo lu 3-Gamze Gökmen Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Geliflim Projesi Özel Marmara Koleji Müdürü Mehmet Alkan ve Müdür Baflyard mc s Nevzat Kulabero lu, y llar aras nda uygulanmak üzere, Su Yönetimi ve Sürdürülebilir Geliflim konulu proje çal flmalar için Fransa daki St. Nicolas Breumontier Lycee Generale Et Technologique Lisesine gitti. Alkan ve Kulabero lu, uluslararas iliflkiler, ekonomi ve politika okuyan ö rencilere, Türkiye nin E itim Sistemi ve Sosyal Yap s konulu bir de konferans verdi. Biliflim Zirvesi 09 lyas AKÇA Biliflim Zirvesi, Mühendislik Fakültesi ve Bilim ve Teknolojisi Kulübü'nün ortak çal flmas yla Aral k tarihlerinde düzenlendi. Etkinli in ilk gününde, Hürriyet K Muhabiri Zeynep Mengi ve Microsoft nternet fl Grubu Yöneticisi Emre Tok, biliflim sektörüne iliflkin deneyimlerini aktard. Prof.Dr. Murat Tayl, Yrd.Doç.Dr. Raif Önvural, Ö r. Gör. Kadir Çamo lu gibi akademisyenlerin konuflmac olarak yer ald zirvenin ikinci gününde ise, IBM Üniversite liflkileri Yöneticisi Jale Akyel ve Avea Ürün ve Servis fl Gelifltirme Müdürü Yi it Camc da sektördeki önemli projeleri ö rencilerle paylaflt. Biliflim Zirvesi, Gece Yolcular adl müzik grubunun ünlü solisti Ediz lhan' n söyleflisiyle tamamland.

5 SAYFA 05 ÜN VERS TE OCAK seçim sonuçlar n bilmek için kahin olmak gerekir A&G Araflt rma fiirketi'nin sahibi Adil Gür ile gündemdeki konular ve 2011 seçimleri hakk nda görüfltük Dicle PEKTAfi Bugün iktidarda olan AK Parti'nin ve muhalefet partisi CHP'nin oylar nda düflüfller görülüyor. Bu durumu nas l de erlendiriyorsunuz? Hem iktidar n hem de meclisteki muhalefet partilerinin oylar n n düflmesinin temel nedeni, Ergenekon ile bafllayan daha sonra aç l m ve darbe tart flmalar yla devam eden olaylarla gündeme gelinmesidir. Bu tür olaylarla gündeme geldikleri için halk n hangi konuda yard m bekledi inin fark nda olam yorlar. ktidar ve muhalefet partileri vatandafl n temel meselesi olan afl, ifl ve yoksullukla ilgili hiçbir fley söylemiyor. Oysa yap lan araflt rmalar, Türkiye'nin temel meselesinin iflsizlik ve yoksulluk oldu unu gösteriyor. Bu nedenle iktidar n bilerek yürüttü ü kutuplaflma siyasetine, meclisteki muhalefet partileri de kat l yor ve ktidar ve muhalefet partileri vatandafl n temel meselesi olan afl, ifl ve yoksullukla ilgili hiçbir fley söylemiyor. Oysa yap - lan araflt rmalar, Türkiye nin temel meselesinin iflsizlik ve yoksulluk oldu- unu gösteriyor. Türkiye'nin temel meselesiyle ilgili proje üretilemiyor. Bu noktada oylar da düflüyor. Sizce 2011 seçimlerinde iktidar n oylar nda ciddi bir düflüfl olabilir mi? 2011 seçimlerinde ne olaca n bilmek için kahin olmak gerekir. Ancak AK Parti'nin oylar yaklafl k 5-6 ayd r grafikte düzenli olarak düflüfl gösteriyor. Önümüzdeki dönemde AK Parti'nin oylar n n artabilmesi için bu ülkede 6.5 milyon iflsize ifl, yoksul insanlara da afl imkan sa lamas gerek. Problemler böyle devam edecekse, oylar ndaki düflmeler de sürecek demektir. Bugüne dek birçok partinin araflt rmalar n yapt n z ve kimi zaman araflt rmas n yapt n z partinin yanl s olarak dile getirildiniz. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz? Elbette sektörü bilmeyen, flirketleri tan mayan insanlar böyle düflünebilir. Ama Türkiye'de yaklafl k 7 y ld r birinci parti bellidir. Her araflt rmada oyu üç afla befl yukar hep birinci ç k yor. Hiçbir zaman ikinci ç km yor. Bu nedenle tüm araflt rma flirketlerini AK Partili diye kabul etmek zaten mümkün de il. Ama dedi iniz do ru. Bizim iflimiz asl nda bir foto raf çekmek. Foto rafta güzel ve yak fl kl ç kan memnun oluyor. Saç m dökülmüfl, kel ç km fl m, gözümün biri kapal ç km fl diyen de gördüklerinden mutsuz olup, k z yor. Oysa biz, kendilerinin foto raf n çekmekten baflka bir fley yapm yoruz. Yanl fl bir anket sonucu, seçim sonuçlar n etkiler mi? Hay r etkilemez. Türkiye'deki insanlar n yaklafl k %90' anketlere güvenmiyor. Zaten Türkiye'de halk n %80'i medyaya güvenmiyor. O yüzden yay nlanan anketler, araflt rma flirketini yak ndan tan yan ve onlara güvenen insanlar için belki etkileyici olabilir. Ama olumlu ya da olumsuz yönde etkilenenler birbirini götürür ve sonuçta yans z bir durum oluflur. Böyle olmasayd hiçbir seçim döneminde hiçbir anket sonucu gerçekle ba daflmazd. letiflimciler Ödüllendirildi letiflim Fakültesi ö rencileri, Ayd n Do an Vakf Genç letiflimciler Yar flmas ndan her y l oldu u gibi bu y l da ödüllerle döndü Do u Türkistan a huzur gelmedikçe, Çin e de huzur gelmez letiflim Fakültesi ö rencilerinin haz rlad projeler, 21. Ayd n Do an Vakf Genç letiflimciler Yar flmas 'nda bir kez daha ödüle lay k görüldü. nternet Yay nc l ve Halkla liflkiler Dal 'nda üç farkl proje ile alt ö renci ödüllerine kavufltu. letiflim alan nda, lisans düzeyindeki en önemli ö renci yar flmalar ndan kabul edilen Genç letiflimciler Yar flmas 'nda, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü ö rencisi Çi dem Arslan, Krizde nad na Birlikteyiz adl projesi ile Kurumsal letiflim Projesi kategorisinde birincilik ödülüne lay k görüldü. nternet Yay nc l Dal, En yi nternete Uyarlanm fl Proje kategorisinde ise Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü ö rencileri Özlem Civelek, Melike fiahinbafl, Halit Bayer, Selin Uncumusao lu birincilik ödülü al rken; Görsel letiflim Tasar m Bölümü ö rencisi Kartal Ar kan, Kiflisel Site kategorisinde üçüncülük ödülü ald. Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi ö rencileri geçti imiz y llarda da düzenlenen bu prestijli yar flmadan çok say da ödülle dönmüfltü. Ümit AGGÜL, Hakan OVACIKLI Marma Kongre Oteli'nde, 05 Aral k tarihinde Avrasya'da Bar fl ve Diyalog: Uygur Toplumunun Dünü, Bugünü, Yar n konulu bir konferans düzenlendi. Maltepe Üniversitesi Avrasya Çal flmalar Uygulama ve Araflt rma Merkezi taraf ndan düzenlenen konferansa, Dünya Uygur Kurultay Baflkan Rabia Kadir, Almanya'dan videokonferans arac l ile kat ld. Rabia Kadir konuflmas nda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Türklerine uygulad bask ve fliddetin vard boyutlar anlatt. Çin'in Do u Türkistan'a uygulad asimilasyon politikalar na de inen Kadir, Bat devletlerinin 5 Temmuz 2009'da Urumçi'de gerçekleflen olaylara yeterince duyarl yaklaflmad klar n belirtti. Sorunun insan haklar ve demokrasi sorunu oldu unu ve yaln zca bu çerçevede çözülebilece ini dile getiren Kadir, Çin devletinin Uygur Türklerini düflman olarak ilan etmesinin yaratt olumsuz durumu; Do u Türkistan'a huzur gelmedikçe, Çin'e huzur gelmez sözleriyle ifade etti.

6 SAYFA 06 6 OCAK 2010 GENÇL K DOSYASI flsizlik kayg s Gün geçtikçe artan iflsizlik oranlarına paralel olarak her yıl üniversitelerden mezun genç sayısı da artıyor. Hal böyle olunca yeni mezun gençlerin en büyük gelecek kaygısı da iflsizlik oluyor Mesai saatleri içerisinde Galata Köprüsü üzerinde bal k tutan gençlerin say s gün geçtikçe art yor Foto raf: Mehmet Baflaran Gizem Pınar KARABO A, Ümit AGGÜL Farklı üniversitelerden görüfllerini aldı ımız gençlerin iflsizlikle ilgili gelecek kaygıları, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. E itim fakültesinden 2008 y l nda mezun olmufl bir genç; Ö renciyken, üniversite bittikten hemen sonra istedi im okula atanamasam da mutlaka bir yerde görevime bafllayaca ımı sanıyordum. Düzenimi kurup, hayatımı flekillendirmeye bafllayacaktım diyor. Ve ekliyor: Kamuda görev alabilmek için yeniden bir sınava girmem gerekecek. Tam bir paradoks... Üniversitelerinden mezun olan ö retmenlerine dört yıl boyunca verdi i e itime güvenmeyen kurumlar n, bir çalıflan olabilmek için, s nava haz rlayan özel kurslardan yardım almak her geçen gün a ırıma gidiyor. Bir kad n olarak kendi ayakları üzerinde durmak, kendini geçindirebilecek bir maafla sahip olmak için ö retmenlik mesle ini seçti ini söylüyor ve tek yapmamız gereken sabretmekmifl, sabrediyoruz diyor sıkıntıyla. letiflim Fakültesi nde okuyan bir ö renci de benzer flekilde önünü göremedi ini ifade ediyor: Bugün buradayız, okuyoruz ama iki üç yıl sonra nerede olaca ımı soruyorsanız, ben de bilmiyorum. Kurdu- u bu cümlelere ra men neden bu kadar rahat göründü ünü sordu umuzda ise aldı ımız cevap, durumu özetliyor: fiimdilik okula tutunuyorum, git gel, biraz da anlık yaflıyorum. Buna da mecburum. Zaten Foto raf: Berat Kocana Çizgi: Selim S. Onur ileride ben de tutunamayanlardan olaca ım. Bu kadar karamsar bakıfl açısını kabul etmeyip, kendimizce çözüm önerileri sunuyoruz ama Benim yapaca ım fley, en fazla montaj... illa ki ben de harika bir film senaryosuna el atmak isterim ama o kadar mezunun arasından sıyrılıp kendimi nasıl gösterece im. Bana o maddi imkanları kim sunacak? Görüfllerini aldı ımız ö renciler arasında gelece e umutlu gözlerle bakabilenler de vardı. Planları belli, hayatları çoktan çizilmifl, flimdi sadece güle oynaya okula gidiyorlar. Sırlarını ö rendik: Tanıdıkları var. Benim day m bu sektörde yanıtını aldık ya da herhalde babamın flirketinin baflına geçerim hiç olmazsa amcamın yakın arkadaflının tanıdıkları var gibi cevaplar... Gelecekte yapacakları meslekler tastamam belli olan bu grubu bırakıp yakınan gruba geri dönüyoruz ve tanıdıklarınız yok mu, diye soruyoruz. Bu soruya karflılık ters ters bakıfllarla karflılaflıyoruz. Güzel sanatlar fakültesinde okuyan bir ö renci söze katılıyor: Tolstoy, sanatçının sadece sanat yaptı ı için para kazanmaması gerekti ini söyler. O, sanatçının garsonluk yapabilece ini kalan zamanında da sanatını yapmasını söyler. Sorun flu ki önce garson olabilmeniz lazım. Diyelim ki flansınız yaver gitti ve ifli aldınız. Türkiye'deki garsonlar günde on iki saat çalıflıyor. Yani sanata para ödenmiyor hatta sanat yapmaya vakit yok. Garsonluk da bir meslek, diyoruz. Bu durumda iflsiz oldu unuzu söyleyemezsiniz Haklısınız diyor sitemle gülümseyerek tüm garsonlar sanat e itimi almıfl olsa fena mı olur? Belki de geçerli meslekleri seçmiyorsunuz, diyoruz güzel sanatlar okuyan ö renciye: Peki öyleyse sanatla ilgilenmeyelim. Tüm sanat dallarını bırakıp sadece geçinmek için, bir becerimiz olmadı ı halde doktor olmaya, avukat olmaya çalıflalım. Ne olur? Sorun çözülür mü? Alın size milyonlarca hukuk fakültesi mezunu... Gerçi flu anda da durum farklı de il ya... Hem yıllardır seçiliyoruz. Liselere girifl sınavı, üniversite sınavı... Ama biz kendi mesle imizi bile seçemiyoruz. Seçtik ne oldu; potansiyel iflsizler Görüldü ü gibi, durum hiç iç açıcı de il. Herkes her fleyin farkında. Sadece Feridun Düza- aç ın flarkısında dedi i gibi delili e vuruyorlar. Yine soruyoruz, bu bir çözüm mü? Türkiye genel iflsizlik oranlar Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) il baz nda iflsizlik rakamlar n ilk kez aç klad y - l nda Türkiye genelinde yüzde 10.7 olarak belirlenen iflsizlik oran, 2009 y l Eylül ay nda 13.4 e yükseldi. TÜ K in çal flmas n n sonucuna göre, iflsizlik oran n n en yüksek oldu u iller s ras yla, fi rnak (yüzde 22.1), Adana (yüzde 20.5) ve Hakkari (yüzde 18.3) olarak tahmin edildi. flsizlik oran n n en düflük oldu u iller ise s ras yla, Ardahan (yüzde 3.7), Kars (yüzde 4.1) ve Bayburt (yüzde 4.7) olarak aktar ld. Ocak 2008'den Ocak 2009 a 75 bin fiubat 2008'den fiubat 2009 a 85 bin Mart 2008'den Mart 2009 a 241 bin Nisan 2008'den Nisan 2009 a 530 bin May s 2008'den May s 2009 a 387 bin. stanbul da 660 bin kifli iflsiz stanbul da iflsizlik yüzde 11.2 olarak tahmin edildi. Buna göre Türkiye nin en büyük kentinde 660 bin iflsiz bulunuyor. Kentte istihdam oran yüzde 41.3, iflgücüne kat lma oran ise yüzde 46.5 oldu. Baflkent Ankara da iflsizlik yüzde 11.8 olarak hesapland. 4.6 milyon nüfuslu kentte istihdam oran yüzde 39.7, iflgücüne kat lma oran yüzde 45. Büyük kentlerden zmir de iflsizlik yüzde 11.8, istihdam oran yüzde 39.9, iflgücüne kat l m yüzde 45.2 olarak hesapland. Çizgi: Selim S. Onur 2009 y l iflsiz say s ndaki art fllar flöyle:

7 SAYFA 07 KÜLTÜR 2010 OCAK stanbul un genç gönüllüleri 2010 Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) Ajans Üniversitemizde stanbul gönüllülerine ça r da bulundu Orhan Can ACAR - Afife YILDIZ Bafltaraf 1. Sayfada stanbul 2010 AKB Ajans 'n n 8 Aral k 2009 tarihinde Üniversitemizde düzenledi i konferansta Gönüllü Program ayr nt l bir flekilde anlat ld. stanbul'un gelifliminde pay sahibi olmak isteyen ve toplant ya yo un ilgi gösteren ö rencilere, 2010'da stanbul'u birlikte düzenleyebilme, renklendirebilme ve tan tabilme f rsatlar anlat ld. Foto raf: Ali fiahin stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti (AKB) Gönüllü Program Nedir? stanbul 2010 AKB Ajans, stanbul'un 2010 süresince gerçeklefltirece i etkinlikleri yürütmek ve organize etmekle sorumlu olarak kültür ve sanat, kentsel uygulamalar ve kültürel miras n korunmas ile turizm ve tan t m olarak belirlenen üç ana alanda faaliyet göstermektedir. Bu ana alanlar n alt nda ajans, görsel sanatlar, müzik&opera, sinema&belgesel&animasyon, edebiyat, sahne&gösteri sanatlar, geleneksel kültür, kent kültürü, e itim projeleri, kültürel miras&müzeler, kentsel uygulamalar, turizm&tan t m, denizcilik, d fl iliflkiler gibi alanlarda çeflitli projeler üretmekte ve 2010'dan sonra yaflama geçirilmesi üzere haz r olacak flekilde çal flmalar n sürdürmektedir. stanbul 2010 AKB Projesi gönüllü ve sivil bir giriflim olarak ortaya ç kt. Geliflimi gönüllü çal flmalarla ilerleyen bu sürecin organizasyonu, gönüllü ve sivil katk larla yap l yor AKB Projesinin önem verdi i di er bir konu ise sürdürülebilirlik. Mekan ve etkinlik say s n n artmas gibi politikalar n yan nda, stanbullular n bu alanlardaki tart flmalara ve etkinliklere gönüllü olarak kat l m isteniyor. Foto raf: Mehmet Baflaran Gönüllü program, çal flmalar na 2009 y l A ustos ay nda bafllad. Kent kültürü sanat yönetmenli inin alt nda stanbul'un Genç Gönüllüleri: resmi ad yla yürütülen program 2010'un tüm gönüllü sürecinin koordinasyonunu hedefliyor Gönüllü program çal flmalar na 2009 A ustos ay nda bafllad. Kent Kültürü Sanat Yönetmenli i nin alt nda stanbul'un Genç Gönüllüleri: resmi ad yla yürütülen program 2010'un tüm gönüllü sürecinin koordinasyonunu hedefliyor. Gönüllük Program Nas l flliyor? stanbul 2010 AKB Gönüllü Program çal flmalar na A ustos ay nda bafllanm fl ve 100'ün üzerinde stanbullunun kat l m sa lanm flt r. Ajans her Çarflamba15:00-17:00 ve Cumartesi 11:00-13:00 saatleri aras nda, stiklal Caddesi'ndeki Atlas Pasaj 'nda bilgilendirme toplant lar yaparak yeni gönüllüleri davet etmektedir. Yürütülen çok say da proje içinden ilgi alan na giren çal flmalara kat lan gönüllüler, hem projelere destek sa lamakta, hem de stanbul'un kültürel ve sosyal yaflam na iliflkin yeni bilgiler edinmekteler. Ayr ca gönüllüler, kendi projelerini sunma ve hayata geçirme flans na da sahip olmaktad rlar. Kimler Gönüllü Olabilir? Gönüllü program zaman n, eme ini do rudan bir maddi beklenti olmadan sunmak isteyen her yafltan, meslekten, kültürden bütün stanbullulara aç k. Hedeflenen, 2010 sonuna kadar stanbullunun programda yer almas. Gönüllüler Ne Tür ifller Yapabilir? Yap m: 2010 sanat yönetmenlerinin yürüttü ü projelerin organizasyon ifllerini kaps yor. Sergi salonu giriflinde ziyaretçilere bilgi verme vb. etkinlikler Tan t m: fiehirde 2010 AKB hakk nda insanlar bilgilendirmeyi kaps yor. Meydanlarda, kafelerde 2010 tan t m broflürü da tmak, stanbul 2010 iletiflim noktalar nda bilgilendirme yapmak vb Sosyal çerme: Kültür-sanat etkinliklerine eriflimi zor kifli ve gruplara deste i kaps yor. Çocuk esirgeme kurumu ve huzurevi gibi kurumlarda kalanlar 2010 etkinlikleriyle buluflturma gibi zleme Gruplar : 2010 etkinliklerinin gönüllüler taraf ndan takip edilmesi, ziyaretçiler ile röportajlar, foto raf ve video arac l ile raporlama etkinliklerini kaps yor. Kalabal k Etkinlikler: fiehirde dikkat çeken, çok say da insan n kat labilece i iflleri kaps yor. Bisiklet turlar vb Mahalle Çal flmalar : Belirlenen mahallelerde, mahalle sakinleriyle birlikte mahallenin kültür envanterini ç karma ve birlikte kültürel miras koruma çal flmalar yürütmeyi kaps yor. Eski bir çeflmenin uzmanlar n gözetiminde temizlenmesi gibi.. Gönüllü Olmak çin Ne Yapmak Gerekiyor? lk ad m, adresini ziyaret etmek. Bu adrese ulaflanlar ile yüz yüze bir tan flma toplant s (oryantasyon) için gün ve saat ayarlan yor. Oryantasyonun ard ndan, gönüllüler istedikleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda aktif olarak sorumluluk alabiliyor. Daha Fazla Bilgi Almak çin adresini ziyaret edebilir ya da Uluslararas Avrasya Ülkeleri Mimarl k ve nflaat Mühendisli i Okullar Diploma Projeleri Festivali 4-5 Kas m tarihlerinde Mimarl k Fakültesi ev sahipli inde, Kazakistan Mimarl k ve nflaat Mühendisli i Bafl Akademisi (KazGASA) ve Türk Kültür ve Sanatlar Ortak Yönetimi adresine e-posta gönderebilirsiniz. Diploma Projeleri Festivali 2010 y l nda Kazakistan da (TÜRKSOY) iflbirli iyle gerçekleflti. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan ve Rusya'dan akademisyen, uzman ve ö rencilerin renklendirdi i festival süresince, kat l mc okullar n Mimarl k, Tasar m ve nflaat Mühendisli i Bölümleri mezuniyet projeleri sergilendi. Festivalin, önümüzdeki y l Kazakistan'da yap laca belirtildi.

8 SAYFA 08 8 OCAK 2010 SA LIK Aflk bir hastal k ama tedaviye gerek yok! Stj. Dr. Necati U ur HAZAR / Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi Bafltaraf 1. Sayfada Aflk, bir yandan kifliye huzur ve güven verirken, di er yandan ayaklar n yerden kesiyor. nsano lunun en güçlü ve coflkulu ruh hallerinden olan aflk n nörolojik temellerini araflt ran uzmanlar; bu sevgi ve arzunun yo unlu unu ölçtüler. Londra Üniversitesi Nörobiyoloji Profesörü Dr. Semir Zeki, fonksiyonel MRI kullanarak yapt araflt rmada; 17 kifliye önce sevdi i kiflinin, ard ndan da arkadafllar n n foto raflar göstererek, beyin kan ak fllar n izledi. Araflt rmada, insana mutluluk ve haz veren aflk n, kiflilerin muhakeme yeteneklerini yitirdi i ve saplant l kiflilik bozuklu una neden oldu u ortaya ç kt. Araflt rmaya göre, aflk, beyinde güven, inanç, haz duyma ve ödüllendirme fonksiyonlar n etkinlefltiriyor. Afl k olanlarda oksitosin ve vazopressin maddeleri fazla salg lan yor ve karfl daki kifliye olan ba l l artt r yor. Tek eflli kad n ya da erkeklerde daha çok oksitoksin salg lan yor. Afl kken artan norepinefrin, heyecan ve enerji düzeyini artt r rken, uyku ve ifltah kaç r yor. Aflk, insan beyninde muhakeme ve yarg lama yapan bölümleri de etkisiz hale getiriyor. Kifli afl kken tamamen kör oluyor ve afl k olunan kiflinin olumsuz özellikleri, beynin bu bölgelerinin çal flmamas nedeniyle fark edilmiyor. Aflk bir yandan kifliye huzur ve güven verirken, di er yandan ayaklar n yerden kesiyor. Aflk n ömrü 3 y l m? Araflt rmada insan n do as itibariyle bu tutkuyu sürdüremedi i sonucu da ortaya ç k yor. Buna göre, en fazla 3 y l sonra bu tutku Foto raf: Burak Kufl Yap lan araflt rmalara göre afl k olan kiflilerde özgür irade yok oluyor azal yor. Afl k olan kiflilerde özgür irade yok oluyor. Aflk bir hastal k ama tedavi etmeye gerek yok! Ömür boyu devam etmesini istedi imiz bir hastal k. Bu hastal kad nlar ve erkekler farkl biçimlerde yafl yor. Kad nlar, aflkta erkeklere göre daha özenli ve çok daha fedakar davran rken, erkekler karfl l ks z alma ve sürekli tüketme derdinde. Psikolojik aç dan erkeklerden çok daha güçlü olan kad nlar n aflk çok daha uzun sürüyor ve kad nlar, vazgeçtikten sonra daha kolay unutabiliyor. Her fleye ra men aflk güzel fley... Sigara içeni ameliyat etmem Prof. Dr. Mustafa Öz, Maltepe Üniversitesi T p Fakültesi taraf ndan düzenlenen söyleflide; mesleki deneyimlerinden özel yaflam na kadar birçok konuda önemli aç klamalarda bulundu. Kiflisel sa l n önemine de de inen Öz, 100 yafl na kadar yaflamay planl yor Dr. Tezcan ERfiEN, Dr. Nurcan ERfiEN Bafltaraf 1. Sayfada Öz'ün baflar hikayesi tek kelime ngilizce bilmeden annesinin eline tutuflturdu u yufka ekmekle, Amerika'n n yolunu tutmas yla bafll yor. Kaptan pilota ''Uça- n arkas nda benim o lum var, sak n yüksek uçma, yavafl git'' diye tembihleyen annesine en güzel hediyeyi, dünyan n ünlü kalp cerrahlar ndan biri olarak veriyor. Mustafa Öz kimdir? 1924'de Konya Bozk r'da do an Prof. Dr. Mustafa Öz, devlet bursuyla okudu u ortaokul ve lisenin ard ndan, stanbul T p Fakültesi'ni bitirdi. K sa zamanda dünyan n ünlü kalp cerrahlar ndan biri olan ve 35 y lda 20 bini aflk n kalp ameliyat na imza atan Öz, befl y l önce Kadir Has Üniversitesi için ülkesine kesin dönüfl yapt. ABD'de Gö üs Cerrahisi Uzman ve ö retim üyesi olarak çal flt ktan sonra emekli olup Türkiye'ye yerleflti. Prof. Dr. Mustafa Öz, halihaz rda stanbul Bilim Üniversitesi Cerrahi T p Bilimleri Bölüm Baflkan ve Florence Nightingale Hastanesi ö retim üyesi olarak görevini sürdürüyor. de takabilecek miyim? diye düflünürdüm. Hatta cerrahl ortaokul y llar mda ilk kez tavuk üzerine denedim ve yaz günü bozk rda bir tavu un tafll n keserek boflaltt m ve tekrar diktim. O tavuk sonras nda çok yumurta verdi bize. flte cerrahl a böyle bafllad m. Bir doktor olarak çocukluk döneminde geliflimin insan n sonraki yafllar n flekillendirdi ine inan yor musunuz? O lunuz Mehmet Öz'ü bu konuda yönlendirdiniz mi? Elbette çocukluk dönemindeki geliflim, insan n sonraki yaflam n etkiliyor. Fakat o lum Mehmet Öz'ü hiçbir flekilde yönlendirmedim. Sadece benimle gelir ameliyatlar m izlerdi, sonras nda kalp cerrah olmaya karar verdi ve çok da baflar l bir kalp cerrah oldu. O lunuz Mehmet Öz'ü bu kadar ünlü yapan sizce nedir? Kendi çal flkanl d r. Çocuklu undaki disiplin ve ona do ru yolu göstermem, iyi olan fleylerin arkas ndan gitmesini söylemem baflar lar nda etkili oldu. Ben yoktan var olmufl bir adam m, Mehmet öyle de il. Ben onun her fleyini haz rlad m. Mehmet de aslan gibi delikanl, çal flt çabalad, bunun k ymetini çok iyi bildi; liseyi de, üniversiteyi de birincilikle bitirdi. O benden daha iyi doktor, onunla gurur duyuyorum. ediyorum. Çünkü yapt m baz hatalar ve eksik yaflam tarzlar yüzünden bana öyle geliyor ki 25 y l kaybedece im. Uzun yaflam n s rr kendinizle bar fl k olmakla bafllar. Stresten uzak durmak, yediklerinize dikkat etmek ve spor yapmaya özen göstermek, sa l kl yaflam n n vazgeçilmezleri aras nda. Elbette, alkol ve sigaray da unutmamak gerek. Sigaran n dünyadaki en büyük düflman belki de benim. Sigaray b rakmayan ameliyat etmem. O inatla kendini öldürmeye karar vermifl, oysa s rada flifa bekleyen binlerce hasta var. Yediklerimize dikkat etmemiz gerek dediniz O lunuz Mehmet Öz herkesin göbe- ini mezura ile ölçtü. Sizinkini de ölçtü mü? Ölçtü evet, kilo vermem laz m biliyorum. Biraz fazlal m olabilir. Ama ben de ona diyorum ki; sen de benim yafl ma gel, ben de senin göbek çevreni ölçeyim. O da 85'ine gelsin öyle konuflal m. Bizim evde do ru beslenilir. Evimizde y llardan beri tereya yok, k rm z et yok. Yumurtay haftada bir yerim. Daima masamda roka ve maydanoz vard r. Ben sadece evde olsam, kilom iyi olurdu. Ancak genellikle haftan n befl günü d flar day z. O yüzden diyet kaç yor. Mehmet'in henüz lisedeyken etti i tavsiyeye uyup, eflimle her gün yürüyüfle bafllad k. K rk y ld r al flkanl k oldu, haftada en az dört gün, alt kilometre yürürüz. Doktor olmaya nas l karar verdiniz? Doktor olmaya ilkokul y llar mda karar verdim. Küçükken babam ne olmak istiyorsun dedi inde doktor olmak istiyorum derdim. T bb yelilerin takt rozetlerden bir gün ben Bugün 85 yafl nda hala çok baflar l ameliyatlara imza atabiliyor olman z neye borçlusunuz? Ben önceden plan m yapt m, 100 yafl na kadar yaflayaca m dedim. Kendimi 125'e ayarlayabilirim ama 100'ü flimdilik kabul Doktorlu u seçmeyi düflünen gelece in doktorlar na ne gibi önerileriniz olur? Doktorluk, t p fakültesini bitirdikten sonra kitab kapatmakla olmuyor. Sürekli okumak ve kendini gelifltirmek gerek. Azim ve srarla istikameti tutturmak için hedefi iyi çizmek laz m. Foto raf: Dicle Pektafl

9 SAYFA 09 E T M OCAK Bölüm Tan t m Yat Tasar m Bölümü Mustafa KÖRO LU, Figen DERV fio LU, Ünal ÖZ Türkiye de giderek yükselen bir sektör haline gelen Yat Tasar m ve Üretimi, Türk tasar m ve üreticilerin Avrupa ülkeleri içerisindeki konumlar n güçlendiriyor. Türkiye nin Avrupa ya olan co rafi yak nl ve üretimin kalitesi Türk üreticilerin avantajlar ndan baz lar. Buna karfl n sektörde yetiflmifl eleman eksikli i ve malzeme aç s ndan d fla ba ml l k bu sektörün geliflmesine engel olan faktörler aras nda yer almakta. Her geçen gün artan ilgi ile izlenen yatlar, pahal oyuncaklar aras nda ilk s rada yer al yor. Ülkemizde çok yeni olmas na ra men, bu konuda çal flan tasar mc lar m z n ald ödüller genç tasar mc lar giderek bu alana çekiyor. Bu talep ister istemez yat tasar m na olan ilginin artmas na ve bu konuda özgün ifllerin üretilmesine de ön ayak olacak. Bu nedenle ileriyi flimdiden gören Maltepe Üniversitesi, Mimarl k Fakültesi çat s alt nda Yat Tasar m bölümünü açt. Merkezi yerlefltirme ile say sal puana göre ö renci alacak olan bölümün kontenjan 25 ö renci ile s n rl. Türkiye de ilk örnek olmas, bölüme olan talebin yüksek olaca n n iflaretlerini veriyor. Bu bölüm kapsam nda ö rencilerden; Deniz bilimi, tekne inflas, tekne iç tasar m ve denizcilik hakk nda bilgi edinmeleri; denizcilik politikalar ve Türkiye'de denizcili in ilerlemesi için gereken at l mlar anlamalar, Tasar m için gereken çizim ve estetik altyap s n oluflturmalar ve kullan lan malzeme bilgisini edinmeleri, Gerekli mekanik ve makine bilgilerini teorik ve pratik olarak ö renmeleri, Tekne iç tasar m n n her aflamas n yaflayarak ö renmeleri, Kazan lacak tüm bilgi ve teknikleri al flkanl k haline getirmeleri bekleniyor. Maltepe Üniversitesi Yat Tasar m Bölüm Baflkan Yard. Doç. Dr. Mehmet Aziz Göksel, bölümden mezun olup dünyan n ilk diplomal yat tasar mc lar s fat n kazanacak olan ö rencilerin, denizcilik sektörünün tasar m alan nda uzmanlaflm fl kiflileri olarak uluslararas pazarda h zla yerlerini alacaklar n düflünüyor. Göksel, bölüme çok de erli hocalar n da destek verece ini belirtiyor. Bu hocalardan birisi 2007 y l nda Uluslararas Tasar m Ödülleri nde (IDA) Volitan adl tekne tasar m yla ödül alan Hakan Gürsu. Türkiye de ilk olman n zorluklar n aflman n fedakarl k gerektirdi ini, beraberinde önderlik sorumlulu u da getirdi ini söyleyen Yard.Doç.Dr. Mehmet Aziz Göksel, yurt içinde ve yurt d fl nda model al nacak bir bölüm olacaklar n sözlerine ekliyor. ÖSS Yeni s nav sistemi Onur Yayla Erasmus Üniversitemize gelen Erasmus ö rencileri... Cansu SUSAM, Miray AKSULU Bafltaraf 1. Sayfada NTV Do ru Tercih program koordinatörü, Maltepe Üniversitesi ö retim görevlisi ve e itim uzman Sad k Gültekin, 2010 y - l nda ÖSYM taraf nda yap lacak üniversiteye girifl s nava yönelik, yeni puan türleri, katsay karmaflas ve s nav n gereklili i hakk nda, bize çok önemli bilgiler verdi. Yeni s nav sistemini anlatabilir misiniz? Yeni s nav sisteminde 4 farkl puan türü var ve bu puan türleri, çeflitli alanlara hitap ediyor. Mesela bir tanesi sa l k bilimlerine bir tanesi mühendisli e yönelik. Bu sistemde, daha sa l kl yönlendirme ve iflleyifl olacak. Çünkü hem bölümün ihtiyac na yönelik ö renci, hem de ö rencinin ihtiyac na yönelik test uygulanacak. Yeni s nav sistemi, ö rencilere çelme takacak bir s nav sistemi de il. S nav günlere ayr ld ve soru say - s artt. Ama bu, ifllerin zorlaflt anlam na gelmiyor. Asl nda, iyi bir ö renci için, bu bir avantaj. Çünkü, o konuyla ilgili daha fazla soru ç kacak ve ö rencinin daha fazla net yapma flans olacak. Yani, bölümlerin özelliklerine göre ö renciler al nacak, öyle mi? Evet. Yeni s nav sisteminde yap lmak istenen tam da budur. Foto raf: Serkan Armutlu Sizce s nav n günlere ayr lmas ö rencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkiler mi? S nav sisteminde, hep bir deneme yan lma yöntemi var. lk baflta ikili s nav sistemi vard : ÖSS-ÖYS. O zamanlar da dendi ki : Çocuklar m z çok zorlan yor, ÖYS çok a r bir s nav.'' Ard ndan s nav tek oturuma indirildi. Dedi im gibi, bu devam eden bir süreç. Daha sonra, tek oturumlu s nav için, flu flekilde flikâyetler bafllad : Seçimimiz, çabam z tek bir s - nava göre mi de erlendirilecek?'' Bu sorulara yan t olarak, flimdi s nav sistemi yine de iflti ve 6 s nav oldu. Tabii ki, ö renci bu s navlar n hepsine girmek zorunda de il. stedi ine girebilir. Yeni sistem, ka t üzerinde mükemmel gibi görünse de, ancak uygulamaya geçildi inde sonucu belli olacakt r. Siz s nav nas l yaparsan z yap n, ö renci ifline geldi i gibi davran rsa, sonuç asla de iflmez; hep ayn olur. Peki sizce bu yeni sistemde 6 farkl s nav n olmas n n dezavantaj var m? Tabii ki dezavantaj da var. S nav n farkl günlerde olmas ve s nav say s n n artmas bir dezavantaj. Bu kadar puan türü neye hitap ediyor ya da hangisiyle efllefliyor, bilmeyen insanlar olacak ve bu durum da yanl fl tercih yapmalar na neden olacak. Bu kadar çok ayr nt olmas, her zaman mükemmelli i getirmez. Kimi zaman da kargaflay getirir. Ama her zaman dedi im gibi, dezavantaj avantaja çevirecek olan, yine kiflinin kendisidir. SBS' de bildi imiz gibi kademeli bir s nav ve flimdi ÖSS'de kademeli oluyor. Bu bilinçli olarak at lm fl bir ad m m? Evet. Bilinçli olarak yap lm fl bir hareket ama bilinçli olarak yap lmas na ra men, süreç s k nt l bafllad. Mesela SBS'nin ikinci y l nda yak nmalar bafllad. Zaten seneye SBS'de de bir tak m de- iflikliklere gidilecek gibi görünüyor. Yeni s nav sisteminde katsay ortadan kalkacak dendi. Bu durumla ilgili bir geliflme var m? Dan fltay Sekizinci Dairesi, katsay uygulamas n iptal etti. Önceki sisteme kadar olan katsay uygulamas, devam edecek gibi görünüyor. Fakat YÖK, bu konuda çal flmalar na devam ediyor. Son olarak sizce s nav gerekli mi? Evet, s nav gerekli. Asl na bakarsan z, hayatta yapt n z her fley bir s nav. Anlafl lmas gereken, s nav n bir cezaland rma olmad. En önemli nokta ve sonucu belirleyen süreç. Sonuç küçük süreçlerden oluflur ve sonuca gelene kadar ki bu süreçler, asl nda birer s navd r güz döneminde Maltepe Üniversitesi'ne gelen Erasmus ö rencileri, evlerine dönmelerine k sa bir zaman kala; Türkiye, stanbul ve Maltepe Üniversitesi hakk ndaki görüfllerini bizlerle paylaflt lar. Marta, Monika, Maja, Ania ve Leonardo bu de iflim program yla yaflad klar tecrübenin hiçbirfleyle ölçülemeyece ini söylediler. Türk kültürünü yak ndan tan man n ve Türklerle iletiflim kurman n zihinlerini açt n ve bak fl aç lar n de ifltirdi ini belirttiler. Marta: Polonya Varflova'dan geliyorum ve klinik psikoloji okuyorum. Erasmus ö rencisi olarak stanbul'u ve Maltepe Üniversitesi'ni seçmifl olmak yapt m en iyi tercih. stanbul çok sihirli bir flehir ve bir gün mutlaka buraya geri gelece im. Monika: Erasmus ö rencisi olmak ufkumu çok gelifltirdi. Türkiye ve burada yaflad m tecrübeler çok güzel. Ülkem Polonya'ya döndükten sonrada Türkçe ö renmeye devam edece im ve tatil için buraya geri gelece im. Maja: Ben de klinik psikoloji okuyorum ve Maltepe Üniversitesi'nde de iflik fakültelerden ald m derslerle alan m ve bilgi birikimimi geniflletti imi düflünüyorum. Ania: Maltepe Üniversitesi'nde ö retim kadrosundan ve arkadafllar mdan gördü üm ilgi beni çok mutlu etti. Derslerin çeflitli olmas ve etkileflimli sürmesini de çok olumlu karfl l yorum. stanbul'u bütün kültürlerin karfl laflma noktas olarak görüyorum ve bence bu yüzden dünyan n merkezi konumunda bir flehir. Maltepe Üniversitesi Erasmus de iflim program na kat lan ö rencilerimiz talya Terramo Üniversitesi ve spanya Vic Üniversitesi'nde e itimlerine devam ediyorlar. Buket Alg n, Berk Küçükflener, Kayahan Bilgili, P nar Öz ve Gülfem Güvendir k fl tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geldi. Arkadafllar m z; kültür farkl l klar na ve yaflad klar zorluklara ra men, Erasmus de iflim program n n kendilerine çok fley katt n söyledi. Erasmus de iflim program sayesinde; Avrupa'y görmek, dil ö renmek, farkl kültürdeki insanlar tan y p dost olmak ve ak llardaki Türkiye imaj n biraz olsun de ifltirmek ve kendilerini daha iyi tan tma f rsat bulduklar n da ifade ettiler. Buket Alg n: Beni ilk gördüklerinde herkesin ilk tepkisi Neden kapal de ilsin?, Orada herkes kapal de il mi? oluyordu. Ama bizi tan d ktan sonra bunun böyle olmad n, bizimde di er ülkeler gibi modern, geliflmifl ve özgürlükçü bir ülke oldu umuzu anlad lar. Orada Türkler haricinde birçok ülkeden Erasmus ö rencisi var ve bizleri çok seviyorlar. Erasmus, gerçekten e itime ve hayata dair kifliye art lar kazand ran bir program. Böyle bir f rsat bana sa lad klar için okulumuza ve bu programla ilgilenen tüm hocalar m za ayr ayr teflekkür ediyorum. Bu programa kat lmak Leonardo: Ben talya Torino Universitesi'nde psikoloji okuyorum. Erasmus ö rencisi olarak özellikle Türkiye yi seçtim çünkü farkl deneyimler yaflamak istedim. stanbul a ilk görüflümde afl k oldum ve bu anlamda arad m buldu umu düflünüyorum. Üniversitemizden Erasmus de iflim program na kat lan ö rencilerimiz... isteyen tüm arkadafllar ma bir tavsiyede bulunmak istiyorum: Gidece iniz ülkenin dilini biraz olsun tan yarak gitmeniz oradaki zorluklar en aza indirmenize ciddi bir oranda yard mc olacakt r. P nar Öz: spanya'da kültürel aç dan yaflad m hiçbir sorun olmad. Yani y llard r söylenen efsane do ruymufl Akdeniz insanlar s cakkanl ym fl. Dil konusundan ise baz sorunlar yaflad m. Çünkü ben spanya'n n Katalan bölgesini tercih ettim ve orada spanyolca ö renmek oldukça zor. ngilizce ise; bilseler de kullanmay tercih etmedikleri bir dil. Ama üniversiteli ö renciler ve di er gençlerle ngilizce iletiflim kurmak kolay oluyor.

10 SAYFA OCAK 2010 KÜLTÜR SANAT fiimdi gerçekleri görme zaman! Belgesel sinemac lar birli i taraf ndan düzenlenen stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali nin on ikincisi, bu y l 4-11 Aral k tarihlerinde gerçeklefltirildi Miray AKSULU Türkiye'de düzenlenen ilk belgesel film festivali olma özelli ini tafl yan stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali, Aral k ay nda izleyenlerle bulufltu. Bugüne kadar Türkiye'de belgesel kültürünün yerleflmesi ve geliflmesi için çaba gösteren festivale bu y l, fiimdi Gerçekleri Görme Zaman slogan damgas n vurdu. Yunanistan, Rusya, Brezilya, Fransa, Küba, spanya, Ukrayna, Portekiz, Polonya, Hollanda, srail, Kanada, Danimarka ve Türkiye gibi farkl kültürlere sahip birçok ülkeden toplam 121 belgeselin gösterildi i 12. stanbul Uluslararas 1001 Belgesel Film Festivali nde, farkl l klar konusundaki anlay fl n artt r lmas hedeflendi. Festivalin ard ndan gerçeklefltirilen 9. Belgesel Sinemac lar Konferans yla belgeselseverler güzel dakikalar yaflad. Belgesel Sinemac lar Birli i yönetim kurulu üyesi ve Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi ö retim görevlisi olan Hakan Aytekin'le festival kapsam nda gerçeklefltirilen Belgesel Sinema ve Kültürel Miras konulu söylefli, dinleyiciler taraf ndan büyük ilgiyle karfl land. Kitap Elefltirisi Alacakaranl k / Stephenie Meyer Marmara E itim Kurumlar nda yazar ya muru Özel Marmara lkö retim Okulu ö rencilerine, 7-11 Aral k 2009 tarihleri aras nda, kitap okuma sevgisi afl lamak amac yla gerçeklefltirilen söylefli ve imza günlerine çok say da yazar kat ld. Aysel Gürmen, Niran Elçi, Ahmet Ünver, Behiç Ak, Bilgin Adal, Süleyman Bulut ve Ahmet Ümit yapt klar söyleflilerle, ö rencilere, okuduklar kitab n yazarlar yla tan flma, e lenerek ö renme olana sa lad. Söylefli sonras yazarlarla ilgili merak ettiklerini ö renen ve kitaplar n imzalatan ö renciler keyifli bir hafta geçirdi. Türkçemiz bizim neyimiz oluyor? Üniversitemiz, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Baflkan, Ö r. Gör. Yusuf Çotuksöken, 4 Aral k tarihinde davetli olarak gitti i Hava Harp Okulunda Türkçemiz Bizim Neyimiz Oluyor? bafll kl bir konferans verdi. Türkçenin dünyan n en eski ve sözvarl aç s ndan en zengin dillerinden biri oldu unu söyleyen ve bunu belgelerle de kan tlayan Çotuksöken e göre; bugün genel Türk dilinde sözcük say s 10 milyonu, bin y ll k Anadolu Türkçesinde de 600 bini geçmektedir. Çimen HAL TO LU Atefl üstünde 50 y l Foto raf sanatç s sa Çelik, Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi nde ö rencilerle söylefli gerçeklefltirip, 50. sanat y l foto raf sergisini açt Ünlü foto raf sanatç s sa Çelik, 23 Aral kta Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi ö rencilerinin düzenledi i nsan ve Foto raf... Yar m As rl k Bir Yolculuk söyleflisinde bulufltu. Sanat hayat nda elli y l geride b rakan sanatç, foto rafla ç kt yar m as rl k yolculu unu ö rencilerle paylaflt. Çelik, foto rafa ilgisi olan, foto rafç l kla u raflanlara Hayat n zda her fley fliirli olsun. Mutlaka fliir okuyun. yi hikâye ve roman okuyun. Özellikle sanatsal yetiflkinli i olan hikâye ve fliir okuyun. Hikâye ve fliir herfley için gereklidir. Hem kendi hayat m z için gerekli, hem de hangi sanat yaparsan z yap n o sanat için gerekli dedi. Çelik, sanatta elli y l geride b rakt n simgeleyen ve elli foto raftan oluflan Atefl Üstünde 50 Y l adl sergisini letiflim Fakültesi nde sergiledi. Foto raf: Çimen HAL TO LU Miray AKSULU Son zamanlarda vampir ve zombi romanlar pek bir revaçta. Bunun en önemli sebeplerinden bir de Stephenie Meyer n Alacakaranl k roman yla bafllayan kitap serisinin k sa zamanda popülerleflmesi. Alacakaranl k, dilin çok sade ve ak c kullan ld, sürükleyici bir roman. Olay örgüsü ana karakter Bella üzerinden anlat l yor ve kitab okurken Bella yla birlikte di er karakterlerin de karakterlerin de iç hesaplaflmalar - na tan k oluyoruz. Kitab n zay f yönleri de yok de il. Örne- in Bella n n iç hesaplaflmalar na gere inden fazla yer verilmifl bu da okuyucunun yer yer s k lmas na neden oluyor. Olaylar n fazla uzun anlat lmas da kitab n olumsuz özellikleri aras nda say labilir. Fakat sade dili ve sürükleyicili iyle Alacakaranl k n vampir ve insan aflk üzerine yap lm fl en baflar l roman olma özelli ini y llarca elinde tutaca söylenebilir. Üniversitemiz Uluslararas Foto raf Sanat Sergisi nde temsil edildi Miray AKSULU Bu y l 40. düzenlenen Uluslararas Foto raf Sanat Sergisi, 18 ülkeden 70 sanatç n n kat l m yla, 8 Kas m tarihinde aç ld. Fransa'n n Macon flehrinde gerçeklefltirilen sergide, ülkemizi, letiflim Fakültesi ö retim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Osman Ürper, baflar l foto raflar yla temsil etti. S NEMA Yahfli Bat (Türkiye) Aflk m Cheri ( ngiltere, Fransa, Almanya) Adalet Peflinde Law Abiding Citizen (ABD) Aflka Ruhunu Kat Soul Kitchen (Almanya) T YATRO Venedik Taciri Tiyatro Pera Eren Uluergüven Sahnesi fieylerin fiekli Yeni Kuflak Tiyatro - Akbank Sanat 7 (fiekspir Müzikali) Oyun Atölyesi KONSER Arif Sa - Sabahat Akkiraz fl Sanat Kültür Merkezi Yasemin Mori Babylon Yeni Türkü - Emre Altu Balans Jolly Joker ETK NL K WWE - Smackdown! Abdi pekçi Arena Çok Güzel Hareketler Bunlar Befliktafl Kültür Merkezi Ata Demirer Befliktafl Kültür Merkezi

11 SAYFA 11 SPOR OCAK Futbol Asla Sadece Futbol De ildir Abdülmacit HOCAO LU, Mustafa KÖRO LU, M. Furkan ILIKKAN Seneler önce Futbol Asla Sadece Futbol De ildir diyen Simon Kuper asl nda ne kadar do ru bir tespitte bulunmufl ve ne denli önemli bir konuya de inmifl. Futbolun sadece futbol olmad n, art k çok büyük ve h zla geliflen bir sektör haline geldi ini ve bu h zl büyümenin spor alan ndaki fliddetle yak ndan iliflkili oldu unu söylemekle bafllamak gerekiyor ifle Futbol, gerçekten de devlet baflkanlar ndan ilkokul ça ndaki çocuklara kadar herkesin hayat n bir flekilde etkiliyor. Borsalar kar fl yor, ekonomiler canlan yor, sokaklar dolup boflal yor ve bazen de hayat felç oluyor. Bu ba lamda de erlendirme yap ld nda futbolun çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi flüphesiz büyük önem arz ediyor. Dolay s yla bu haliyle futbolu sadece profesyonel liglerde oynan yor gibi düflünmek hata olur. Bu spora merak salm fl hatta bunu içinde aflka dönüfltürmüfl genifl bir kitle bulunuyor. Bu iflin bir de amatör taraf var. Özellikle amatör liglerdeki fliddet olaylar hem sporcular hem taraftarlar için büyük tehlike teflkil ediyor. Bas n n ilgilenmemesinden kaynaklanan boflluk da göze çarp yor. Amatör liglerde ç - kan olaylar yaralanmalarla hatta ölümlerle sonuçlanabiliyor. Yeterli olmayan polis say s, orada olmas gerekirken olmayan ambulans ve sa l k ekipleri insan sa l n ve can güvenli- ini tehdit eden unsurlar karfl s nda birer zay fl k olarak ortaya ç k yor. Elbette bas n n ilgi göstermesinden dolay üst düzey liglerdeki fliddet olaylar toplumun ilgisini daha fazla çekiyor. Evrensel bir hal ald için Avrupa'n n da takibi alt nda oldu undan, Spor alan nda y llard r süre gelen fliddet olaylar ülkemizde ciddi tahribata sebep oluyor. Biz de Genç Z olarak bu konu üzerine küçük bir araflt rma yapt k ve bu çal flmay sizlere sunmaya karar verdik devlet art k fliddet olaylar üzerine önlemler alma karar na vard. Bu kararlar s ralamadan önce Türkiye'deki büyük kulüplerin takipçi taraftarlar yla yapt m z görüflmelerden baz bilgiler aktaral m. Fenerbahçe için görüflme yapt m z taraftar küçüklü ünden beri tribünlerde yer ald n, son zamanlarda artan fliddet e ilimini içinde bulundu umuz mevcut dönem flartlar n n sa lad n söyledi. Ülkedeki huzursuz ortam n, aile içi mutsuzluklar n ve benzer durumlar n insanlar fliddet e ilimine itti ini düflünen genç taraftar, buna ra men futbolun endüstriyel bir hal almas yla zamanla insanlar n futbola bir hafta sonu etkinli i olarak bakacaklar n belirtti. Befliktafl ad na görüflme sa lad - m z genç taraftar ise olaylar ve e ilimi baflka bir pencereden bakarak de erlendirdi. Genç taraftar tribünlerde afl r alkol tüketimi oldu unu söylerken, fliddeti oluflturan hallerin bundan de- il tamamen bas n n k flk rtmalar ndan kaynakland n belirtti. Yaflanan küresel krizin getirdi i mutsuzluk ve huzursuzluktan dolay, fliddete olan e ilimin zirveye ulaflt n söyleyen genç Befliktafl taraftar, fliddete karfl olduklar n n alt n çizdi. Galatasaray tribünleri hakk nda görüfltü ümüz genç taraftar, eskiden daha farkl çal flmalar yapt klar n söyledi. Futbolu ve tribünleri sadece bir müsabaka ve izleyici kitlesi olarak de erlendirmediklerini, bunun görsel bir be eni oldu unu topluma afl lamaya çal flt klar n belirtti. Tribünlerde oluflan huzursuz ortam n insanlar aileleriyle maç izlemekten al koydu unu, polisin tribünler için rahats z edici oldu unu düflünen genç taraftar polisin tribünlerden çekilmesi gerekti- ini söyledi. Üç büyük kulübün genç taraftarlar n n görüflleri bu yöndeyken stanbul Valili i ve Emniyeti çok ciddi tedbirler ald. stanbul Valili i ve Emniyet Müdürlü ü'nün bu amaçla ald on yedi karardan göze çarpanlar ise flunlar: Stadyumlar m zdaki altyap sal düzenin, kamu düzeninin ve seyirci sa l n n etkin flekilde korunmas amac yla, emniyet konular olan ilk yard m, yang n söndürme sistemleri gibi acil müdahale altyap s n n uygunlu u l/ lçe Spor Güvenlik Kurullar taraf ndan denetlenmeli ve "Emniyet ve Güvenlik Sertifikas " verilerek stadyumlar n uygunlu- u tescillenmelidir. Müsabakada görev yapan tüm görevlilerin yetki, görev ve sorumluluklar n n tan mland bir "Müsabaka Organizasyon K lavuz Kitab " Türkiye Futbol Federasyonu ve Emniyet Genel Müdürlü ü iflbirli iyle uluslararas Federasyonlar n ve Avrupa Konseyi'nin kabul etti i kriterler çerçevesinde yay nlanmal d r. TFF talimatlar çerçevesinde; Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig Kulüplerinin istihdam etmekle yükümlü bulunduklar "Kulüp Güvenlik Sorumlular "n n Emniyet Genel Müdürlü ü ve TFF aras nda yap lacak iflbirli i ile görev tan m ve e itimlerinin sa lanmas kararlaflt r lm flt r. Müsabaka Operasyonunda en üst düzeyde görev alan kiflilerin ve kullanmas gerekti i kamera sistemlerinin daha fazla gelifltirilmesi kararlaflt r lm flt r. Kulüplerin, stadyuma gelen kiflileri, seyirci, taraftar, holigan ve fanatik olarak kategorize ederek buradan derleyece i istihbarat bilgilerini Emniyet Yetkilileri ile paylaflmas kararlaflt r lm flt r. Futboldaki fliddet ve düzensizli in önlenmesi için stadyumlar n fiziki flartlar iyilefltirilmek zorundad r. Emniyet Genel Müdürlü ü'nce kulüplere yönelik olarak bir gözlemci polis (spotter polis) uygulamas hayata geçirilmelidir. Medya da yap c haberleri ile tansiyonun düflürülmesi ve ideal taraftar e iliminin sa lanmas için tafl n alt na elini sokmal d r. Adli ve disipliner cezalar n lay - k yla uygulanmas na ilaveten futbola Fair-Play ruhunun hakim olmas n n kulüpleri ve taraftarlar teflvik edici faaliyetler desteklenmelidir. Üç büyük kulüp taraftar na düflüncelerini bizimle paylaflt klar için teflekkür ediyor ve Genç Z olarak sporda fliddeti k n yoruz. Futbolun ve di er tüm sporlar n bir e lence arac ve görsel be eni oldu unu hat rlat yor ve herkesi sa duyuya davet ediyoruz. Türkiye Senkronize Yüzme fiampiyonas Marmara E itim Köyü nde yap ld Senkronize Yüzme Yar fllar Aral k 2009 tarihleri aras nda Marmara E itim Kurumlar olimpik yüzme havuzunda gerçeklefltirildi. 10 yafl ve 6 yafl kategorileri aras nda yap lan yar flta, sekiz solo vard. Solo dal nda dört, düet dal nda iki ö renci baflar kazand. Özel Marmara lkö retim ö rencileri kendi yafl grubunda tek tak m olarak dereceye girdi. 10 yafl alt düet dal nda ikincilik derecesini Buse Kander, Hande Y ld z, üçüncülük derecesini Ece Tunal ve Selin Tunal ald. Yar flta Fenerbahçe Spor Kulübü birinci oldu. Maltepe Üniversitesi Basketbol Tak m Birinci Lig de Üniversiteler Federasyonu Basketbol Müsabakalar 'nda grup birincisi olan Maltepe Üniversitesi basketbol tak m, final maçlar sonunda 1. ligde oynamaya hak kazand. Üniversiteler Federasyonu'nun y l 2. lig basketbol müsabakalar n n A-B-C Gruplar olarak yap lan 17 üniversitenin kat l mlar yla, B grubunda mücadele eden Maltepe Üniversitesi ald baflar l derece ile grup birincisi oldu. Final maçlar nda ise A-B-C Grup maçlar nda 6 tak m aras nda ilk dörde kalarak, 1. lige yükselip üniversitemizi y l nda temsil etme hakk kazand. letiflim Fakültesi Ö rencileri Futbolun Efsanelerini A rlad Semihcan KAKIRMAN letiflim Fakültesi Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü ö rencileri, etkinlik projeleri kapsam nda, stanbul Büyükflehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avc ve futbolcu Okan Buruk'u a rlad. Türk futbolunun iki baflar l isminin, ö rencilerle bulufltu u söyleflide samimi bir ortam olufltu. Söyleflinin en dikkat çekici konular ndan biri, Avc 'n n istikrarl kariyeri oldu. Teknik direktör istifalar nda, neden sürekli ad n n Foto raf: Arman Bedikyan geçti ine yönelik bir soruya Avc, Ben dört senedir bu tak m n bafl nday m. Sonuçta, biz stanbul tak m y z ama bu ligde Anadolu tak m statüsünde say l yoruz. Ancak F1 fiampiyonu K.Raikkonen WRC de size soruyorum; hangi Anadolu tak m büyüklere bu kadar kafa tutar hale geldi? Biz kendi bütçemizle ilerleyen bir tak m z; d flar dan yard m alm yoruz. Belki de bu yüzden olabilir cevab n verdi. Söylefli sonunda, letiflim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Peyami Çelikcan'dan teflekkür plaketlerini alan Abdullah Avc ve Okan Buruk'a, Maltepe Üniversitesi taraftar gruplar ndan, ULTRASLAN-ÜN ö rencileri de kendileri için haz rlanan atk lar hediye etti. Motor sporlar Formula 1 & WRC fiampiyon F1 pilotu Kimi Raikonen, Ferrari'den ayr larak WRC tak mlar ndan Citroen ile anlaflmaya vard. Tecrübeli pilot ''Kariyerimde ralli yar fllar nda mücadele etmek vard ve flimdi bu gerçek oldu. Ancak bu anlaflma sadece 2010 y l n kaps yor ve sonraki y llarda tekrar F1'e dönebilirim.'' dedi. Fin pilot Citroen'de Sebastien Ogier ile birlikte mücadele edecek.

12 SAYFA 12 T.C. Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Uygulama Gazetesi Ocak 2010 / Say : 60 Genç Z Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Uygulama Gazetesi mtiyaz Sahibi: Hüseyin fiimflek Yay n Dan flman : Peyami Çelikcan Genel Yay n Yönetmeni ve Yaz flleri Müdürü: Asl Güngör K rç l Yay n Koordinatörleri: fievket Nasir, Burcu Kaya Erdem Haber Koordinatörleri: Burcu Y lmaz, A. Nil Kireçci, Özer Anar Editörler: Hakan Aytekin, Selva Ersöz, Özge U urlu, Elif Sungur, Mustafa Kara, Zeynep Altan, Gülçin Çak c, Seda Erel, Deniz Güven, Ezgi Eyüpo lu, Tezcan Erflen, Nurcan Erflen Görsel Yönetmenler: Osman Ürper, Kenan Direk Reklam Grubu: Özge U urlu, Ezgi Eyüpo lu, Deniz Güven (Maltepe Üniversitesi Haber Merkezi): Cansu Susam, Cansu Albayrak, Serkan Armutlu, Dicle Pektafl, Merve Özkan, Miray Aksulu, Ünal Öz, Süleyman Ötekin, Gizem P. Karabo a, Kübra Uzunlar, Nur Murzo lu, Çimen Halito lu, Furkan Il kkan, Semihcan Kak rman, Yunus Ay, Caner Can, Mert Demirezen, Figen Derviflo lu, Hakan Ovac kl, Ümit Aggül, Hatice Kurt, Yalç n Özdemir, Mustafa Köro lu, Mirat C. Bayrak, Onur Yayla, Selim S. Onur, Nihan Karabol, Alp Babacan, Tu berk fiall, fienay Kocakaya, Dilber Çolak, Abdülmacit Hocao lu, Bora Güler, Selen Urhan, Sertaç Yaman, Yasemin Yöney, Afife Y ld z, Orhan Can Acar, Merve Çak r, Özüm Çarman, Berkay Oral. letiflim: Maltepe Üniversitesi letiflim Fakültesi Marmara E itim Köyü Maltepe / STANBUL Grafik Tasar m: ATT Bas m Yay n Limited - Murat lhan Matbaa: Star Medya Yay nc l k A.fi. Bask Tesisleri Mehmet Akif Mah. nönü Cad. Bas n Ekspres Yolu Star Sok. No: kitelli STANBUL

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı