AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER. MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER. MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E."

Transkript

1 AR-GE PROJELERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER MUZAFFER KÜÇÜK / Vergi Başmüfettişi (E. Baş Hesap Uzmanı) DERVİŞ ALTINOK / Vergi Müfettişi (E. Hesap Uzmanı)

2 SUNUM PLANI 2 AR-GE HARCAMALARINDA VERGİSEL TEŞVİKLER GVK ve KVK Düzenlemeleri 5746 s. AR-GE Kanunu PROJE BAZLI HİBE DESTEKLERİ TÜBĠTAK KOSGEB Diğer PROJE BAZLI KREDİ DESTEKLERİ TTGV ARGE HARCAMALARINA ĠLĠŞKĠN TEŞVĠKLER

3 TARĠHĠ GELĠŞĠM 3 Ülkemizdeki AR-GE faaliyetlerinin vergisel yolla teşvikine ilişkin uygulamada, son dönemde önemli atılımlar yapılmıştır. Başlangıçta göstermelik olarak nitelenebilecek bir uygulama olan AR-GE teşviki günümüzde çok daha etkin bir noktaya gelmiştir. Bu değişimde ekonomik birimlerin AR-GE faaliyetlerine gösterdiği ilginin rolü önemli olmuştur.

4 TARĠHĠ GELĠŞĠM 4 AR-GE faaliyetlerinin vergisel yönden teşviki ilk defa 3239 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiştir. Bu uygulamada, hesaplanan kurumlar vergisinin cari dönemde yapılan AR-GE harcaması kadarlık kısmı ertelenerek kuruma finansal destek sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra 4369 sayılı Kanunla gelir vergisi mükellefleri de bu kapsama alınmıştır.

5 TARĠHĠ GELĠŞĠM 5 Vergi ertelemesine dayanan teşvik sistemi, geçici verginin cari dönem kazancı üzerinden alınmaya başlanması (4369 s. Kanun) ve enflasyon oranının düşmesi ile teşvik edici niteliğini zamanla kaybetmiştir sayılı kanunla KVK nın 14/6. maddesinde düzenleme yapılarak AR-GE harcamalarına uygulanan teşvik 2004 yılında vergi ertelemesin den matrahtan indirim e dönüştürülmüştür.

6 TARĠHĠ GELĠŞĠM sonrası uygulamada mükellefler, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ını beyanname üzerinde AR-GE indirimi olarak dönem kurum kazancından indirilebilme imkânına kavuşmuştur. AR-GE indiriminde 5228 sayılı Kanunla getirilen anlayış yeni KVK da da genel olarak korunmuştur.

7 TARĠHĠ GELĠŞĠM 7 AR-GE teşvikine ilişkin halen yürürlükte bulunan düzenleme; kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olarak KVK nın 10/1-a maddesinde, gelir vergisi mükelleflerine yönelik olarak GVK nın 89. maddesinde yer almaktadır. AR-GE indirimi oranı, son olarak 5746 s. Kanunla 01 Mart 2008 tarihinden geçerli olmak üzere %100 olarak değiştirilmiştir.

8 AR-GE PROJESĠ ve YENĠLĠK 8 ARGE Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni veya nakdi destek tutarları, doğacak ihtira haklarının paylaşım esasları belirlenmiş ve AR-GE faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projelerdir. Yenilik: Bir fikrin, pazarlanabilir hale getirilmesi veya bir mal/hizmet üretiminde kullanılan yeni veya geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürülmesi işlemidir. Bu açıdan teknolojik yenilik yapma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik, mali ve ticari etkinliği içerir.

9 AR-GE FAALĠYETĠNĠN KAPSAMI 9 Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni teknik bilgilerin elde edilmesi, Yeni üretim, yöntem, süreç ve işlemlerinin araştırılması veya geliştirilmesi, Yeni ve özgün tasarıma dayanan yazılım faaliyetleri,

10 AR-GE FAALĠYETĠNĠN KAPSAMI 10 Yeni yöntemlerle yeni ürünler, madde ve malzemeler, araçlar, gereçler, işlemler, sistemler geliştirilmesi, tasarım ve çizim çalışmaları ile yeni teknikler ve prototipler üretilmesi, Bir ürünün maliyetini düşürücü, kalite, standart veya performansını yükseltici yeni tekniklerin /teknolojilerin araştırılması.

11 AR-GE KAPSAMINA GĠRMEYEN FAALĠYETLER 11 Pazar araştırması, satış promosyonu, kalite kontrol Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Petrol, doğalgaz, maden rezervleri arama ve sondaj faaliyetleri, Ġcat edilmiş ya da geliştirilmiş mevcut süreçlerin aynen kullanımı, Bilimsel ve teknolojik yenilik doğurmayan rutin faaliyetler,

12 AR-GE KAPSAMINA GĠRMEYEN FAALĠYETLER 12 Biçimsel değişiklikler, Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili (ilk kuruluş) araştırma giderleri, Proje sonucunda geliştirilen ürüne ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik çalışmalar, Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri.

13 AR-GE FAALĠYETĠNĠN BAŞLAMASI 13 AR-GE faaliyeti; AR-GE merkezlerinde, AR-GE merkez belgesinin düzenlenmesi, Rekabet öncesi işbirliği projelerinde, sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Teknoloji merkezi işlemlerinde AR-GE ve yenilik projesini onaylanması, Teknogirişim sermaye desteklerinde, iş planının kamu idaresince onaylanması ile başlar.

14 AR-GE FAALĠYETĠNĠN SONA ERMESĠ 14 AR-GE faaliyeti, denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada sona erer. Test harcamaları kapsama dahil, numune üretim maliyeti hariçtir. Projes neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya gelmesinden itibaren AR-GE projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar AR-GE indirimine konu olmaz. Ancak, tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni bir AR-GE projesi olarak değerlendirilebilir.

15 AR-GE HARCAMALARI 15 AR-GE harcamalarının indirim kapsamında değerlendirilebilmesi için işletmede ayrı bir AR-GE departmanı kurulmalı ve harcamalar buradan yapılmalıdır. AR-GE harcaması ana başlıkları: Ġlk Madde Malzeme Gideri, Personel Gideri, Genel Gider, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, Vergi, Resim ve Harçlar, Amortisman ve Tükenme Payları, Finansman Giderleri.

16 AR-GE HARCAMALARI 16 Yapılan harcamaların fiilen AR-GE faaliyetleri kapsamında kullanılan kısımları indirim konusu yapılabilir. AR-GE faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmayan giderler bu kapsamda değerlendirilmez. Ücret gideri, vasıflı çalışanlara (hizmetli vb. vasıfsız elemanlar hariç) tam zamanlı çalışmaları karşılığı ödenmiş olmalıdır. Finansman gideri hesaplanacak kredinin, AR-GE Projesi kapsamında alınması ve fiilen burada kullanılması gereklidir.

17 AR-GE HARCAMALARI 17 Genel giderlerin (sigorta, kira, eğitim gibi) fiilen AR- GE faaliyeti kapsamında oluşmuş olması gereklidir. Vergi Resim ve Harçların doğrudan AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis edilmiş varlık veya harcamalara ilişkin olması gerekmektedir. Amortisman ve Tükenme Payları, tamamen ve sürekli olarak AR-GE faaliyetlerinde kullanılan kıymetlere ilişkin olmalıdır. AR-GE faaliyetiyle ilgili olmayan iktisadî kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden AR-GE indirimi hesaplanmaz.

18 AR-GE HARCAMASININ GĠDER VE MALĠYET NĠTELĠĞĠ 18 Ortaya bir gayrimaddi hakkın çıkması durumunda, AR-GE faaliyeti kapsamında yapılan harcamalardan buna yönelik olanın tamamı aktifleştirilmelidir. Aktifleştirilen tutar amortisman yoluyla giderleştirilir. Bir hak oluşumunun belirgin olmaması halinde, yapılan AR-GE harcamaları yapıldıkları dönemde gider kaydolunabilir. Bir hakkın ortaya çıkmasının ne zaman belirginleşeceği, hakkın niteliğine ve teamüle göre belirlenecektir.

19 AR-GE HARCAMASININ GĠDER VE MALĠYET NĠTELĠĞĠ 19 AR-GE harcamaları araştırma dönemi ve geliştirme dönemi harcamaları olarak ayrılmalıdır. Bu ayırımın yapılması güç olmakla beraber, gayrimaddi bir hakkın ortaya çıkmasının belli olması araştırma döneminin bittiğini gösterir. Maddi veya gayrimaddi bir hakkın ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalara başlanması geliştirme döneminin başladığını gösterir. Ġdare yayımladığı GT de bu ayırıma değinmemiştir.

20 AR-GE ĠNDĠRĠMĠNĠN HESABI VE KULLANIMI 20 Yürürlükteki mevzuata göre AR-GE indirimi oranı %100 dür. Yapılan AR-GE harcamasının tamamı, beyanname üzerinde dönem vergi matrahından AR- GE Ġndirimi olarak indirim konusu yapılabilecektir. AR-GE indirimine, idareye başvurmuş olmak kaydıyla harcamanın yapıldığı geçici vergi dönemi itibariyle başlanılabilir. Kazanç yetersizliği nedeniyle cari dönemde yararlanılamayan indirim kısmı izleyen döneme devredecektir. AR-GE ünitesi elden çıkartılmış olsa da devreden bu indirim hakkından yararlanılabilecektir.

21 YAPILAN TEŞVĠK HALEN NE KADAR? 21 AR-GE indirim tutarı; giderlerde harcama, sabit kıymetlerde amortisman payı esas alınarak hesaplanır. AR-GE indiriminin işletmeye yapacağı katkı, bu indirim nedeniyle vergi dışı bırakılan kazanç kısmı üzerinden ödenmesi gereken vergi kadar olacaktır. Bir kurumun 2011 yılında TL tutarında AR-GE indiriminden yararlandığını varsayalım. Bu indirim nedeniyle kurum, cari dönemde ( x 0,2=) TL tutarında az KV vergisi ödemek suretiyle AR-GE indirimi sonucunda bu tutar kadar karşılıksız teşvik sağlamış olmaktadır.

22 AR-GE ĠNDĠRĠMĠ ÖRNEĞĠ 22 Bir kurumun, mevzuata uygun bir şekilde TL tutarında AR-GE harcaması yaptığını, cari yıl KV Beyannamesinde kâr ve ilaveler toplamı rakamının TL olduğunu ve yararlanabileceği başka indirim ve istisna hakkı bulunmadığını varsayalım. Kurum Kazancı TL ARGE Ġndirimi TL KV Matrahı TL Kurumlar Vergisi (%20) TL AR-GE Ġndirimi Vergi Avantajı TL ( x 0,2=)

23 ZARARLI ĠŞLETMELERDE AR-GE ĠNDĠRĠMĠ 23 AR-GE indiriminden yararlanılması, yapıldığı yılla sınırlı değildir. harcamanın Kazanç yetersizliği nedeniyle cari dönemde kısmen veya tamamen yararlanılamayan indirim hakkı izleyen döneme devreder. Ġzleyen yıllara devrolunan AR-GE indirimi hakkı yıl sınırlaması olmaksızın kâr oluşan ilk dönemde kullanılır s. Kanun kapsamındaki indirimler izleyen dönemde yeniden değerleme oranında artırılır.

24 ĠNDĠRĠMĠN KAYITLARDA ĠZLENMESĠ 24 AR-GE indirimi, KVK nın 10. maddesinde yer alan diğer indirimlerden sonraki döneme devir yönüyle ayrılmaktadır. AR-GE indiriminden yararlanılması muhasebe işlemleri yoluyla yapılamaz, ancak beyanname üzerinde yapılabilir. Bu nedenle AR-GE indirim haklarının, yararlanılan ve devreden kısmının, nazım hesaplarda ayrıca izlemesi gerekir. Bu amaçla; Yararlanılacak AR-GE Ġndirimi, Yararlanılan AR-GE Ġndirimi, AR-GE Ġndirim Hakları, hesapları kullanılır.

25 ALINAN HĠBE YARDIMLARIN DURUMU 25 Yürütülen AR-GE projeleriyle ilgili olarak diğer kurumlardan (kamu idaresi hariç) sağlanan hibe (karşılıksız) yardımlar, kurum tarafından alındığı dönemde gelir olarak kayıtlara yansıtılmalıdır. Daha sonra geri ödenmesi gereken yardımlar borç olarak değerlenir. Alınan bu yardımlar kullanılarak yapılan harcamalar genel esaslara göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacak, bu harcamalar üzerinden ayrıca AR-GE indirimi hesaplanacaktır.

26 ĠSTĠSNA KAZANÇLARA ĠLĠŞKĠN ARGE HARCAMALARI 26 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde yapılan AR-GE harcamalarının bu bölgelere ilişkin istisna kazançla ilgili olması durumunda AR-GE indiriminden yararlanılamaz. (KVK Md. 5) AR-GE indiriminden yararlanmak isteniyorsa istisnadan tamamen vazgeçilmesi gerekir. Kazancına istisna uygulanacak AR-GE faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla AR-GE indirimi hesaplanmaz.

27 ŞARTLARIN ĠHLALĠ 27 AR-GE projesinin tamamlanmasından sonra (bu projeyle ilgili de olsa) yapılan harcamalar nedeniyle indirimden yararlanılamayacaktır. AR-GE indiriminden yararlanılabilmesi için YMM raporu aranmaktadır. AR-GE indiriminden yararlanılmasından sonra, mükellefin indirimden yararlanma şartlarını taşımadığı ya da ihlal ettiği anlaşılırsa, zamanında alınmayan vergiler ceza ve faiziyle birlikte aranır.

28 AR-GE ĠNDĠRĠMĠ TERCĠHĠ s. Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; GVK nın 89. maddesi ile KVK nın 10/1-a maddesi ve 5084 sayılı Yatırımların ve Ġstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamazlar. Mükellef tercih hakkını yatırıma başlanılması aşamasında kullanmalıdır. Mükellef tarafından geçici vergi döneminde yapılan tercih dönem sonu itibariyle yapacağı tercih yerine geçecektir.

29 AR-GE TEŞVĠKLERĠ AR-GE ĠNDĠRĠMĠ GELĠR VE KURUMLAR VERGĠSĠ KANUNLARI 5746 SAYILI AR-GE KANUNU 5084 SAYILI KANUN

30 5746 S. KANUNUN AMACI 30 Kanun, AR-GE ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için aşağıdakilerin desteklenmesi amacıyla çıkarılmıştır. Teknolojik bilgi üretilmesi, Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, Verimliliğin artırılması ve teknoloji yoğun üretim, Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, Ülkeye yabancı sermaye yatırımı girişinin hızlandırılması, Nitelikli işgücü istihdamının artırılması.

31 5746 S. KANUNUN KAPSAMI 31 Bu Kanun aşağıda sayılanlar tarafından gerçekleştirilen AR-GE ve yenilik harcamalarını kapsar. Teknoloji merkezi işletmeleri, AR-GE merkezleri, Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen AR-GE ve yenilik projeleri, Rekabet öncesi işbirliği projeleri, Teknogirişim sermaye desteğinden yararlananlar.

32 5746 S. KANUNUNLA SAĞLANAN DESTEKLER 32 ARGE İndirimi: Kapsama giren projeler için gerçekleştirilen AR-GE ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan AR-GE ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının toplamı AR-GE indirimi hakkını oluşturur. Cari dönemde kullanılamayan indirim hakları yeniden değerleme oranında artırılarak kullanılır. Gelir Vergisi Stopajı: Kapsama dahil projelerde çalışan ARGE ve destek personeli (1/10 oranına kadar ve kamu personeli hariç) ücretinin; doktoralı olanlarının %90 ı, diğerlerinin %80 i gelir vergisinden istisna edilir. (GT 1, 2)

33 5746 S. KANUNUNLA SAĞLANAN DESTEKLER 33 Sigorta Primi Desteği: Kapsama dahil projelerde çalışan, ücreti vergiden istisna olan AR-GE ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her personel için 5 yıl devletçe karşılanır. Damga Vergisi İstisnası: Kanun kapsamındaki her türlü AR- GE ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisine tabi değildir. (GT 3) Teknogirişim Sermayesi Desteği: Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Kanunun 2/e maddesinde belirtilen koşulları taşıyanlara bir defaya mahsus teminat alınmaksızın hibe olarak TL ye kadar teknogirişim sermayesi desteği verilir.

34 34 Sabrınız için Teşekkürler Muzaffer KÜÇÜK

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir?

29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? 29 Soru ve Cevapla Teknopark 1 - AR-GE kapsamında bulunan faaliyetler nelerdir? Bilimsel ve teknolojik alanlardaki belirsizlikleri gidermek ve bunları aydınlatmak amacıyla, bilim ve teknolojinin gelişmesini

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 )

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (Tebliğ No: 98/ 10 ) 98/10 Sayılı Tebliğ Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ndan: ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (Ar-Ge) YARDIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ 4.11.1998 tarih ve 23513 sayılıresmi Gazete (Tebliğ No: 98/ 10 ) Bu Tebliğ, 27/12/1994

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER

İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER İLK KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ İLE ŞEREFİYELER MEHMET ERKAN Hesap Uzmanı GİRİŞ; Ülkemizde 1980 yıllardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik ve mali politikalar kurumlaşmayı teşvik ederek ona ivme

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

Vergi Gündemi Özel Dosyası

Vergi Gündemi Özel Dosyası Vergi Gündemi Özel Dosyası Gelir Vergisi Kanunu Taslağı ve İtibari Finansman Gider İndiriminin Taslağa İlave Önerisi Abdulkadir Kahraman Örtülü Sermaye Kapsamında Değerlendirilen Borçlanmalarda Düzeltme

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi nde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Celal ÇELİK Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Aralık 2000) Giriş Bu yazıda gelir (ticari kazanç) ve kurumlar vergisi mükellefleri

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012

100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 100 Soruda Katma Değer Vergisi Tevkifatı 2012 Sunuş Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9. maddesinde; mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde

Detaylı