CMR ye Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Sınırı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CMR ye Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Sınırı"

Transkript

1 CMR ye Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu ve Sorumluluğun Sınırı Sedat Topaloğlu, Avukat İstanbul,

2 1. GİRİŞ. Uluslararası ticaretin gelişmeye başlaması sonucunda karayolu ile uzun mesafeli taşımaların yapılması, bu alanda uluslararası hukuk çalışmalarının artmasına sebep olmuş ve 1956 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından; Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesini hazırlanmış, taşımaya ilişkin özel hukuk sorunlarının sözleşmeye taraf ülkelerde standart kurallara tabi olması amaçlanmıştır. Türkiye gün ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 3939 sayılı kanun ile Eşyaların Karayolunda Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi ne ve bu sözleşmeye ek protokole katılmayı kabul etmiştir. CMR 1 nin metni 4 Ocak 1995 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Sözleşmeyi onayan bu kanundan sonra, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ne katılma belgesi tevdi edilmiş ve söz konusu sözleşme Türkiye de yürürlüğe girmiştir. CMR anlaşması, bir yükün uluslararası taşınmasında göreceği zarar, ziyan, kayıp ve gecikmelerden gönderici, taşıyıcı ve alıcı arasındaki sorumlulukları saptayan, yükümlülükleri belirleyen, Birleşmiş Milletler in yönetim ve gözetiminde uygulanması sağlanan çok uluslu bir anlaşmadır. 2 Globalleşme ile birlikte hızla değişen ve gelişen ticari düzen içerisinde, çok hukukluluğun aşılması, olası ihtilafların, önceden belirlenmiş ve mutabık kalınmış kaideler ile pratik ve hızlı bir çözüme kavuşturulması açısından CMR konvansiyonu kati önem arz etmektedir. 1 Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 2 Gençtürk, Muharrem, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğunu Gerektiren Ağır Kusurları Ve Türk Mahkemelerinin CMR yi Uygulaması Bakımından Muhtemel Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, s

3 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanun u, CMR Konvansiyonu ile paralel düzenlemeler içermekte, nitekim konvansiyonun anlam bütünlüğünden uzaklaşmadan, mevcut boşlukları ve tereddütleri gidererek, ülke içinde başlayan ve biten taşımalarda, CMR den hareketle spesifik sınırlar çizmektedir. Bunla birlikte, TTK 3 ile CMR hükümleri arasında, düzenleme alanlarından kaynaklanan bir farklılık mevcuttur. Konvansiyon uluslararası nitelikli karayolu ile eşya taşımalarını düzenlerken, TTK yurt içi taşıma işlerine uygulanacaktır. 4 Ayrıca, CMR m. 1 ev eşyası taşımalarının kapsam dışı olduğunu belirtmektedir. Ancak TTK nda ev eşyası taşımaları eşya taşıma hükümlerinden ayrı olarak, Taşınma Eşyası Taşıması başlığı altında özel olarak düzenlenmiştir (TTK m ). Kapsama ilişkin bu farklılıkların yanı sıra, 6102 sayılı TTK nın CMR Konvansiyonu nun uygulanmasından çok sonra yapılmış olması, uygulama birlikteliğini sağlama olanağı vermiştir. Uygulamada karşılaşılan sıkıntıları bertaraf edici, uluslararası taşımalar ile yurt içi taşımalar arasında tabi oldukları hükümler bakımından ortaya çıkan büyük farklılığı ortadan kaldırıcı düzenlemeler TTK da yer almıştır. Aksine, CMR ile TTK arasında olası çatışma halinde, CMR hükümleri, TTK na göre özel hüküm olması sebebiyle öncelikli olarak uygulanacaktır CMR YE GÖRE TAŞIYICININ GECİKMEDEN DOĞAN SORUMLULUĞU VE SORUMLULUĞUN SINIRI CMR konvansiyonuna göre, taşıyıcı yükü teslim aldığı andan teslim edinceye kadar, bunların kısmen veya tamamen kaybından ve doğacak hasardan sorumlu olduğu gibi yükü belirli bir süre içinde teslim etmediği takdirde meydana gelen gecikmeden de sorumlu olacaktır. CMR kapsamındaki taşıma sözleşmelerinde sayılı Türk Ticaret Kanunu 4 Coşkun, Özlem, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması, İstanbul s Ecehan Yeşilova, Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahısların ve Müteakip Taşıyıcının Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, Ankara s.33. 3

4 kural olarak, taşıyıcının eşyayı taşımak üzere teslim almasından gönderilene teslim etmesine kadar geçen sürenin taşıma süresinden uzun olması; başka bir ifadeyle eşyanın taşıma süresinden uzun olan bir sürede gönderilene teslim edilmesi halinde taşıma süresinin aşıldığından yani gecikmenin varlığından söz edebiliriz. Yük kararlaştırılan zaman limiti içinde teslim edilmemiş ise veya kararlaştırılmış zaman limiti olmadığı hallerde, taşımanın normal süresi ve özellikle parçalı yüklerde tüm yükü bir araya getirmek için gerekli zaman, gayretli bir taşımacıya gerekli zamanı geçiyorsa teslimde gecikme var demektir. (CMR m.19) Taşıyıcının gecikmeden doğan sorumluluğundan bahsedilebilmesi için, taşıma süresinin aşılması ve bu süre aşımı dolayısıyla hak sahibinin bir zarara uğramış olması gerekmektedir. 6 Burada üzerinde durulması gereken bir nokta, eşyanın geç de olsa gönderilene teslim edilmiş olması gerektiğidir, 7 aksi ahvalde eşyanın hiç teslim edilmemesi durumunda eşyanın zayi olmasından kaynaklanan sorumluluk söz konusu olacaktır. 8 Taşıma sözleşmesinin tarafları, taşıma için bir süre belirleyebilirler, belirlemedikleri durumda ise taşıma süresi basiretli bir taşıyıcı için gerekli olan makul süre kriterleri göz önünde bulundurularak tayin edilecektir. (CMR m.19) Gecikmeden doğan sorumluluk bağımsız bir sorumluluk nedeni olarak eşyayı muhafaza borcundan doğan sorumluluk yanında yer alır, ne zıya ve hasardan doğan sorumluluk gecikmeden doğan sorumluluğa ne de gecikmeden doğan sorumluluk zıya ve hasardan doğan sorumluluğa göre özel bir düzenleme teşkil eder. 6 Alihan Aydın, CMR ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, İstanbul s Kendigelen, Abuzer, Gerekçeli Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Mart 2011, s Öztürk, Özge Hakdan, CMR YE Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Makelesi, s.1 4

5 9 Taşıyıcının gecikmeden doğan sorumluluğu da özen borcu ağırlaştırılmış bir kusur sorumluluğu olarak düzenlenmiştir. Bu nedenle gecikme gerçekleştiği durumda taşıyıcı meydana gelen zararlardan kural olarak sorumludur ve bundan sonra CMR m.17/ii de yer alan nedenleri ispat ederek ancak sorumluluktan kurtulması söz konusu olabilecektir. Gecikme nedeniyle taşıyıcının sorumluluğunun zarar türü, dolaylı malvarlıksal zararlardır. Örnek vermek gerekirse, eşyanın geç teslim nedeniyle gönderilenin taahhütlerini yerine getirememesi, fazladan ardiye ücreti ödenmesi, eşyanın belirli bir tarihte teslim etme yerine varacağının göz önünde bulundurulması nedeniyle boşaltmada görev alacak işçilere fazladan ücret ödenmesi gibi malvarlığı zararlarıdır. CMR de zarar konusu özel olarak düzenlenmemiştir, bu nedenle gecikmeden doğan zararın tespiti genel hükümlere göre yapılacaktır. Buna göre zarar, şayet gecikme olmasaydı hak sahibinin malvarlığının bulunacağı durum ile geç teslim sonrasında bulunduğu durum arasındaki negatif fark dikkate alınarak tespit edilecektir. Türk Ticaret Kanunu nda da gecikmeden dolayı sorumluluğun söz konusu olabilmesi için zararın meydana gelmesi şartından söz edilmemiştir. Buna göre, herhangi bir zarar doğmamış olsa dahi, taşıma ücreti gecikme süresi ile orantılı olarak indirilecektir. (TTK m.875/iii) 2.1. GECİKME NEDENİYLE GERÇEKLEŞEN ZARAR CMR ye gore gecikme durumunda, sadece gecikmeden kaynaklanan malvarlığı zararları ispatlandığı ölçüde, taşıyan, taşıma ücretini geçmemek üzere bir tazminat ödemek zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, CMR 9 Kaya, Aslan, Türk Ticaret Kanununa Göre Kara Taşımalarında, Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, İstanbul 2009, I. Cilt, s

6 hükümlerine gore, gecikmenin gerçekleşmesi ile otomatikman tazminat ödenir hale gelmez. Ayrıca, tazminat talebinde bulunan kimselerin, ayni zamanda bu gecikme sebebiyle uğradığı bir zararların varlığını da ispat etmekmesi gerekmektedir. (CMR.m.23/V) sayılı Türk Ticaret Kanun da ise, gecikme sonucu bir zarar doğmasa da veya davacı zararını ispat edemese de taşıma ücreti, gecikme süresi ile orantılı olarak indirilecektir.(ttk. m. 875/III) Yukarıda anlatılan tazmin durumu, taşıyıcıya karşı ödenen taşıma ücretinin, kısmen iadesi için dava açılması suretiyle gerçekleşebileceği gibi, ödemenin yapılması taşımanın sonuna ve yükün teslimine bağlanmış ise, taşıma ücretinin eksik ödenmesi suretiyle de uygulamada, karşımıza çıkabilmektedir İLLİYET BAĞI Taşıyıcının gecikmeden sorumlu tutulabilmesi için gerekli olan bir diğer şart ise, diğer sorumluluk hallerinde olduğu gibi taşıma süresinin aşılması ile zarar arasında uygun bir illiyet bağı bulunmasıdır. Taşıyıcıdan talep edilen zararın gecikmeden değil de başka bir neden dolayısıyla meydana gelmesi halinde, gecikmeden sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Taşıyıcının gecikmeden sorumlu olabilmesi için, talep sahibinin gecikmeyi, zararı ve ikisi arasındaki illiyet bağını ispat etmesi gerekir. 6

7 2.3. İHBAR ŞARTI Gecikme sebebiyle taşıyıcıdan talepte bulunulabilmesi için, belirli süreler içinde gecikmenin taşıyıcıya ihbar edilmesi gerekir. Aksi halde, taşıyıcıya karşı gecikme sebebiyle dava yoluyla tazminat talebinde bulunulamaz. Bu nedenle ihbar dava şartı niteliğindedir. İhbar takibin yapıldığı her taşıyıcıya yapılmalıdır. CMR m.30/iii-iv te Yük alıcının emrine amade tutulduğu tarihten sonraki 21 gün içinde durum yazılı olarak taşıyıcıya bildirilmedikçe teslimdeki gecikmeler için tazminat ödenmez demek suretiyle bu konuyu düzenlemiştir. Gecikmeden doğan ihbarın yapılmaması halinde dava hakkı düşer. Bu maddede düzenlenen sürelerin hesaplanmasında duruma göre teslim tarihi, kontrol tarihi veya yükün alıcının emrine amade tutulduğu tarih sayılmayacaktır. Buna göre ihbar süresi, teslimi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Burada ihbar yükümlülüğünün bir istisnası vardır, CMR ye göre ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin taşıyıcının sorumluluktan kurtulması sonucunu doğurması göz önüne alındığında, taşıyıcının kastı veya davanın görüldüğü mahkemenin hukukuna göre kasta eşdeğer kabul edilen kusuru ile zarara sebep olması halinde sorumluluğu kaldıran hükümlerden yararlanamayacağından dolayı söz konusu hallerde geçerli bir ihbar yapılmasa dahi, taşıyıcının tazminat ödemesi gerekir. 3. SORUMLULUĞUN SINIRI Gerek TTK gerek CMR taşıyıcının/taşımacının taşıma sürecinde vuku bulan gecikme, ziya ve hasardan sorumlu olduğu kuralını kabul ettikten sonra, taşıyıcı/taşımacının sorumluluktan kurtulduğu halleri ayrıca düzenlemiştir. Bu düzenlemeler arasında ilk etapta dikkat çeken farklılıklar şekildedir; CMR m. 17/2 7

8 zararın taşımacının önlenmesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş olması durumunda, bu zarardan sorumlu tutulamayacağını hükme bağlamaktadır. TTK ise taşıyıcının özeni başlığı altında, ziya, hasar veya gecikmeye taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği hususların sebebiyet vermesi halinde taşıyıcının sorumluluktan kurtulacağını düzenlemiştir sayılı Türk Ticaret Kanunu kast ve pervasızca bir davranışla ve böyle bir zararın meydana gelmesi ihtimalinin bilinci ile işlenmiş bir fi ilinin veya ihmal olmak üzere, taşıyıcının ve yardımcılarının kural olarak sınırlı olan sorumluluğunu (YTK m. 882) sınırsız hale getiren iki ağır kusur türü düzenlemiştir (YTK m. 886, 887). Ayrıca YTK da benzer hukuki ilişkileri düzenleyen diğer hükümleriyle (YTK m. 855, 930, 1187 ve 1267) paralellik kurularak, söz konusu hükümlerin uygulama alanı bakımından da anılan kusur türleri, sorumluluğu ağırlaştıran bir neden olarak öngörülmüştür. Kast ve bundan böyle pervasızca davranış kusuru olarak anacağımız kusur türlerinin kaynağı, CMR ve Alm.TK olarak gösterilmiştir 11. CMR de taşıyıcının ve/veya yardımcılarının sorumluluğunu sınırsız hale getiren kusur türleri; kast ve davaya bakan mahkemenin hukukuna göre kasta eşdeğer kabul edilen kusur olarak tanımlanmıştır (CMR m. 29/1 ve 2) 4. SORUMLULUK MİKTARLARI CMR konvansiyonu m.23/5 e göre, gecikme halinde, hak sahibi zarar ve ziyanın bundan ileri geldiğini kanıtlarsa, taşıyıcı bu zarar ve ziyan için taşıma ücretini geçmemek üzere tazminat öder. Maddenin açık hükmünden de anlaşılacağı üzere CMR konvansiyonunda taşıyıcının gecikme nedeniyle ödemesi gereken 10 Sözer, Bülent, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Taşıyanın Sorumluluğu İle İlgili Hükümleri Hakkında Bazı Eleştiriler ve Öneriler, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında Değerlendirmeler, Deniz Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Ocak 2006, s Coşkun, s

9 tazminat taşıma ücreti ile sınırlandırılmıştır. Buna göre taşıma sözleşmesi veya diğer bir sözleşme ile daha fazla ya da daha az tazminat ödeneceği kural olarak kararlaştırılamaz. CMR de gönderen/gönderilenin zararının karşılanmasını, nakden tazmin olarak düzenlenmiştir sayılı Türk Ticaret Kanun da ise, CMR den farklı olarak, gecikme sonucu bir zarar doğmasa da veya davacı zararını ispat edemese de taşıma ücreti, gecikme süresi ile orantılı olarak indirileceği kararlaştırılmıştır. TTK, bu hususta CMR dan ayrılmıştır, Bu düzenleme 6762 sayılı TTK nın yürürlükte olduğu dönemde uygulamada tereddütlere sebep oluyor, bazı ihtilaflarda tazminat yerine sadece taşıma ücretinden indirim yapılabileceği savunması ileri sürülüyordu 12. Ancak CMR çok açık bir şekilde, sadece gecikme sebebiyle uğranıldığı ispat edilen zararın tazminat olarak istenebileceğini düzenlemekte, zarar ispat edilemediği durumlarda, taşıma ücretinden gecikme ile orantılı bir indirim öngörmemektedir. Gecikme sebebiyle uğranılan zararı, özellikle de kar kaybını ispat her zaman mümkün olmadığından, TTK yükle ilgililerin daha menfaatinedir. Ancak bu düzenleme, hükmün amacını belirlemenin güç olduğu, uygulamada sıklıkla taşıma sürelerine uyulmadığından hükümün ancak taşıyıcıları taşıma süresine uymaya zorlama yönünde bir müeyyide olarak düşünülebileceği, gecikmeden doğacak zararlarda mutlak sorumluluk yerine kusurlu sorumluluk esasının korunmasının daha doğru olacağı yönlerinden, benim iştirak ettiğim üzere eleştirilmiştir SONUÇ CMR ve TTK, taşıyıcının gecikmeden kaynaklı sorumluluğunun ve sorumluluğunun sınırının tespiti bağlamında, bir paralellik göstermekle ise de, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun da gecikme sonucu bir zarar doğmasa da veya davacı zararını ispat edemese de taşıma ücreti, gecikme süresi ile orantılı olarak indirileceği kararlaştırılmasıyla, TTK, bu hususta CMR den ciddi şekilde ayrılmıştır. 12 Kaya, s. 951, Sözer, s

10 CMR m. 17/2 zararın taşımacının önlenmesine olanak bulunmayan durumlardan ileri gelmiş olması durumunda, bu zarardan sorumlu tutulamayacağını hükme bağlamakla daha çok taşıyıcı lehine gözükmektedir, oysaki TTK taşıyıcının özeni başlığı altında, ziya, hasar veya gecikmeye taşıyıcının en yüksek özeni göstermesine rağmen kaçınamayacağı ve sonuçlarını önleyemeyeceği hususların sebebiyet vermesi halinde taşıyıcının sorumluluktan kurtulacağını düzenleyerek, taşıyıcının sorumluluktan kaçınmasını daha ağır şartlara bağlamıştır. İhbar şartının yerine getirilmiş olunması, zarar ile taşıyıcıya atfı mümkün kusur arasında, uygun illiyet bağının bulunması bakımından CMR ve TTK daha yakın bir paralellik göstermektedir. Özellikle somut olayın ve taşıma sözleşmesinin münhasır durumları dışında, taşımanın ülkeselliği ve sınır aşımı şartlarına göre, yükün geç teslimine ve buna bağlanan sonuçlara CMR nin ve TTK nin her iki taraf açısından da hakkaniyet nazarında menfaat dengelisini gözettiği söylenebilir. 10

11 KAYNAKÇA. AKINCI, Ziya, Karayolu ile Milletlerarası Eşya Taşımacılığı ve CMR, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 1999 AYDIN, Alihan, CMR ye Göre Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, 1 Baskı Beta Yayınları İstanbul 2002 COŞGUN, KARAMAN, Özlem, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle CMR Konvansiyonu Hükümlerinin Karşılaştırılması, s.275, İstanbul ECEHAN, Yeşilova, Taşıyıcının CMR Hükümlerine Göre Yardımcı Şahısların ve Müteakip Taşıyıcının Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, Yetkin Yayıncılık, Ankara, GENÇTÜRK, Muharrem, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıyıcının Sınırsız Sorumluluğunu Gerektiren Ağır Kusurları Ve Türk Mahkemelerinin CMR yi Uygulaması Bakımından Muhtemel Etkisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVI, Y. 2012, Sa. 4 KAYA, Aslan, Türk Ticaret Kanununa Göre Kara Taşımalarında, Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu, Prof.Dr. Hüseyin Ülgen e Armağan, İstanbul 2009, I. Cilt, s. 930 KENDİGELEN, Abuzer, Gerekçeli Karşılaştırmalı Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, Mart 2011, s ÖZTÜRK, Özge, Hakdan, CMR YE Göre Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu Makelesi, İstanbul,

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri*

Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* HAKEMLİ Taşınma Eşyası Taşımalarında Taşıyıcının Özel Yükümlülükleri* Yrd. Doç. Dr. Fevzi TOPSOY** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Zirve

Detaylı

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI

ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN YARARLANMA HAKKININ KAYBI T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ULUSLARARASI KARA, HAVA VE DENĐZ YOLU ĐLE EŞYA TAŞIMALARINDA TAŞIYICININ / TAŞIYANIN SINIRLI SORUMLULUKTAN

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN Y. Doç. Dr. Vural SEVEN TAŞIMA HUKUKUNUN GENEL KARAKTERLERİ Taşıma Hukuku Kurallarının Dağınık Yapıda Olması Taşıma Hukuku Kurallarının Emredici Nitelikte Olması Kural Olarak Sorumluluğun Sınırlandırılmış

Detaylı

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU

Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU 6762 SAYILI TTK VE 6102 SAYILI TTK İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ULUSLARARASI KARMA TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNE GÖRE TAŞIYICININ ZIYA VE/VEYA HASARDAN DOĞAN SORUMLULUĞU Esra KARAKAN 108615020 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK

DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008/2 s. 175-202 DENĠZ YOLU ĠLE EġYA TAġIMACILIĞINDA GEÇ TESLĠMDEN KAYNAKLANAN ZARARLARDAN SORUMLULUK Canan Özlem ILGIN ÇELİK

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN

Detaylı

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55)

BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Bedensel Zararlarda ve Ölüm Halinde Zararın Belirlenmesi 1383 BEDENSEL ZARARLARDA VE ÖLÜM HALİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ (TBK. m. 55) Determination of Loss in Case of Physical Injuries and Death (Turkish

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI T.C. KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİ VE BUNUN HUKUKİ SONUÇLARI Yüksek Lisans Tezi ÇİĞDEM

Detaylı

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ

TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ TAŞIYANIN YÜKE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GİRİŞ Günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeler ticaretin gelişimini ve kapsamını doğrudan etkilemiştir. Ticaret sadece iç piyasa hareketi olmaktan çıkmış,

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU 10. Yıl a Armağan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:11 Sayı: 22 Güz 2012/2 s.203-222 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA SİGORTA ETTİRENİN PRİM ÖDEME BORCU İrem ARAL ELDELEKLİOĞLU

Detaylı

( Rotterdam Kuralları )

( Rotterdam Kuralları ) Cüneyt Süzel Duygu Damar Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ( Rotterdam Kuralları ) İşbu Sözleşme ye Taraf Devletler,

Detaylı

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi

Anahtar Kelimeler Taşımacılık, Karayolu Taşıması, Taşıma İşi, Taşıma İşletmesi 4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNU NA GÖRE KARAYOLUYLA YAPILAN TAŞIMALARIN TABİ OLDUĞU HUKUKÎ ESASLAR (THE LEGAL PRINCIPLES OF TRANSPORTING BY ROAD ACCORDING TO CARRIAGE BY ROAD ACT NUMBERED 4925) ÖZET

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA

4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE KISMİ (PART- TIME) ÇALIŞMA CAN ŞAFAK Kısmi süreli çalışma, tarihsel kökleri bakımından genel olarak iş sürelerinin sınırlandırılması ve kadının çalışma hayatına atılması

Detaylı

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır.

AV. AHMET ÇALIK. Halen çocukları Av. Barış Çalık ve Av. Zeynep Çalık ile birlikte serbest avukat olarak çalışmaktadır. AV. AHMET ÇALIK 1951 yılında İzmir de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuştur. Yurtiçinde ve yurtdışında akademik

Detaylı

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU

TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNDEN SİGORTA KURULUŞLARI İLE SGK NIN SORUMLULUĞU Doç. Dr. Levent AKIN Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye de yaşanan sayısız trafik kazasının yarattığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6

İÇİNDEKİLER A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL OLARAK... 4 A-) ÇEKLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ... 4 B-) ÇEKTE MUHATAP... 5 III-ÇEK KANUNU KAPSAMINDA BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER... 6 A-) ÇEK DEFTERİ

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Görev, Yetki ve Yargı 1753 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NUN GÖREV, YETKİ VE YARGI YERİ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ The Evaluation

Detaylı

Rekabet yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra, belirli bir yer, zaman ve işin türüyle

Rekabet yasağı sözleşmesi, işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra, belirli bir yer, zaman ve işin türüyle Baskan / Hacettepe Hukuk Fak. Derg., 2(2) 2012, 116 125 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi Araştırma Ş. Esra BASKAN* * Arş. Gör., Başkent Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

TAŞIYANIN MUTLAK SORUMSUZLUK HALLERİ ABSOLUTE NİCHT- HAFTUNGSFALLE DES VERFRACHTERS Dr.İlknur Uluğ

TAŞIYANIN MUTLAK SORUMSUZLUK HALLERİ ABSOLUTE NİCHT- HAFTUNGSFALLE DES VERFRACHTERS Dr.İlknur Uluğ TAŞIYANIN MUTLAK SORUMSUZLUK HALLERİ ABSOLUTE NİCHT- HAFTUNGSFALLE DES VERFRACHTERS Dr.İlknur Uluğ ÖZET Ticaret Kanunu taşıyanın sorumluluğunu bazı durumlarda emredici hükümlerle düzenlemiş ve bu yolla

Detaylı

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mustafa SALDIRIM 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi 1 Ankara 8 Aralık 2012 2 GİRİŞ... 6 A.TBK NUN

Detaylı

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01.04.2013 1 Sigortanın Konusu 1.1 İşi alan olarak sigortalının, ister nakliye, taşıma, depolama işleri isterse de alışıldığı üzere taşımacılığa ait diğer işlerle ilgili olsun, ücret karşılığında yapılan taşıma sözleşmelerinden

Detaylı

TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ *

TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ * TÜKETİCİ HUKUKUNDA PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ * ** GİRİŞ Ülkemizde son yıllarda hızla gelişen sektörlerin başında turizm gelmektedir. Gerek içinde yaşadığımız coğrafi yapının elverişli oluşu, gerekse sayıları

Detaylı

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde)

VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) Mehmet TAŞTAN Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 208/233) VERGĐ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDAN MUHTEVĐYATI ĐTĐBARĐYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU (VUK 359/a-2 nci madde) 208 Mehmet TAŞTAN Konya

Detaylı

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi.

Ş. Esra BASKAN * Dr., Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖLÜMÜN HİZMET SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ VE YENİ BİR TAZMİNAT: ÖLÜM TAZMİNATI THE EFFECT OF DEATH TO LABOUR CONTRACT ACCORDING TO TURKISH CODE OF OBLIGATIONS

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER

VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİ NİN KAPSAMI VE SÖZLEŞME İLE TÜRK MİLLETLERARASI SATIM HUKUKUNDA YAŞANACAK DEĞİŞİKLİKLER Simin YALÇINTAŞ * ÖZET 11 Nisan 1980 tarihinde Viyana da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Detaylı