TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip purpose in Istanbul metropolitan area by calibrating the binary logit modal split models at the appropriate aggregation level with the appropriate variables. The modal split for the year 2002 is then studied by using the valid models with current data. The study also contains a brief summary of choice concept, mode choice, and frequently used modal split models. By means of the intersectorial trip data obtained by the aggregation process at two levels (7 and 20 sectors); a single variable logit model with the generalized trip cost variable and a two-variable logit model with the trip cost and the trip time variables are calibrated for each trip purposes to determine the valid models. Trips are then split to transport modes with current data. The models calibrated at higher aggregation level give more accurate and appropriate results. Because of including the value of time that was calculated externally the single variable logit model produces more errors on results relatively to the two-variable logit model. ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ; İstanbul Metropoliten Alanõ nda kentiçi farklõ yolculuk amaçlarõ için, uygun toplulaştõrma seviyesinde ve uygun verilerle tahmin gücü yüksek geçerli logit türel dağõlõm modelleri kalibre etmektir. Yedili ve 20 li iki farklõ büyüklükte sektör bazõnda toplulaştõrõlmõş veriler yardõmõyla; genelleştirilmiş maliyete göre tek değişkenli, yolculuk maliyeti ve süresine göre de iki değişkenli ikili logit modeller kalibre edilerek farklõ yolculuk amaçlarõna ait geçerli modeller araştõrõlmõştõr yõlõ değerlerine göre, modellerin bağõmsõz değişkenleri olan yolculuk maliyetleri, süreleri ve genelleştirilmiş maliyetlerinin hesaplanarak 996 fiyatlarõna getirilmesi ile yeni değerlere göre farklõ amaçlõ yolculuklarõn, ulaştõrma türlerine dağõlõmõnõn yapõlmõştõr. 20 sektörde toplulaştõrma ile elde edilen modeller daha uygun sonuçlar vermiştir. Zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi ve farklõ yolculuk amaçlarõ için aynõ zaman değerinin dahil edilmesi sonucu, tek değişkenli model diğer modele göre daha hatalõ sonuçlar vermiştir. ozitif ve negatif değerler alabilen ulaşõm türüne özgü sabit; konfor, güvenlik ve güvenilirlik gibi ölçülmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ zor olan hizmet düzeyi karakteristiklerini temsil etmektedir. Araş. Gör. İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul 259

2 . GİRİŞ Bir kentin; kentlilerin ihtiyaçlarõna en iyi biçimde cevap verebilmesi, kent olgusunun oluşmasõnõ sağlayan bir takõm özelliklerin iyi yapõlandõrõlmõş olmasõna bağlõdõr. Bu bağlamda; kentlilerin sõkça yaptõklarõ bir faaliyet olan yolculuk ile canlõlõk kazanan ulaştõrma ve altyapõsõ, kenti gerek fiziksel gerekse de sosyal açõdan tanõmlayan ve varlõğõyla kente hareketlilik veren değerlerdir. Bir gelişmişlik ölçütü olarak da değerlendirilebilecek ulaştõrma olgusu kentiçi düzeyde irdelendiğinde, ön plana çõkan; kentiçi ulaşõm ağõ ve kentiçi ulaştõrma türleridir. Kentiçi ulaştõrma türlerinin, gerek mahalle ve ilçe gibi demografik düzeyde gerekse de topografik özelliklere göre fiziksel düzeyde entegrasyonu ile; kentsel alanlarõn gelişmesinde etkin, arazi kullanõm kararlarõ yönlendirilir. Bu denli önemli olan ve geleceğe dönük yatõrõmlar içerisinde de her zaman büyük bir paya sahip olan ulaştõrma olgusuyla iligili olarak yapõlacak çalõşmalara yol göstermesi açõsõndan katkõsõ olmasõ amacõyla; bu çalõşmada, İstanbul daki kentiçi yolculuklarõn ulaştõrma türlerine dağõlõmõnõn tahmin edilmesine imkan veren toplulaştõrõlmõş logit model kalibrasyonu araştõrõlmõştõr. 2. TÜR SEÇİMİ Seçim yapmak, yolculuk yapma düşüncesinde temel bir değişkendir. Dolayõsõyla; ulaştõrma talep analizlerinde, yolculuk seçimi modellemesi önemli bir aşamadõr. Türel dağõlõm modelleri, yolculuk dağõtõmõ modeli ile tahmin edilmiş olan bölgeler arasõ yolculuklarõn ulaştõrma türlerine hangi oranda dağõlacağõnõ belirlemektedir. Günümüzde çoklu seçim modelleriyle çok sayõda alternatifi daha etkin bir biçimde analiz etmek mümkündür. Bu da, ulaştõrma olgusunun geçmiştekinden çok daha detaylõ tanõmlanmasõnõ sağlamaktadõr. Seçim, aslõnda çok iyi tanõmlanamayan karmaşõk bir işlemdir ve yapõlan basitleştirmeler, yolculuk seçimi analizlerinin sayõsal modellerle yapõlabilmesine olanak tanõmak içindir []. Çokça yapõlan sadeleştirme yöntemlerinden birisi, seçim işleminin deterministik olduğu varsayõmõ, diğeri de seçim işleminin rastlantõsal olduğu varsayõmõdõr. İyi bir seçim modeli; seçim fonksiyonunun belirli olasõlõklarda farklõ değerler aldõğõ bir rastgele fonksiyon olarak ele alõnarak kurulabilir. Bu rastgele fonksiyon; seçim fonksiyonunun verilen değerlerinin veya bunlarõn herhangi birisinin özelliklerinin, farklõ bireylerce farklõ şekilde algõlanabileceği veya aynõ birey tarafõndan değişik şekilde algõlanabileceği olasõlõğõnõ yansõtõr. Algõlanan fayda olan U(.) rastgele bileşenlerinden elde edilen özel değerlere dayanan bir çõktõ olarak rastlantõsal bir seçim olgusunu meydana getiren rastgele fayda modeli () ifadesinde görülmektedir [2]. () i V() i e() i U + Burada; U(i) i alternatifleri için seçim fonksiyonu, V(i) i nin özelliklerinin deterministik fonksiyonu ve e(i) de rastlantõsal bir bileşendir. Basit çõkarõmlar ve varsayõmlardan faydalanõlarak; V(i) fonksiyonunun formunu tanõmlamak ve içereceği değişkenleri seçmek mümkündür. Seçim fonksiyonunun rastgele bileşenini ampirik olarak gözlemek mümkün değildir; bundan dolayõ deneysel olarak kontrol edilen şartlar altõnda, seçim fonksiyonu üzerindeki beklenti ve davranõş çeşitliliğinin gözlenebilmesi için bir bireyin tekrar eden durum karşõsõndaki davranõşlarõnõ gözlemek gerekir. Böylece () 260

3 rastlantõsal bileşen olan e(i) nin dağõlõmsal yapõsõndan dolayõ istatistiksel varsayõmlar yapõlõr. U(i) nin temelinde gelişen seçim modeli, kişinin U(i) si en büyük olan i alternatifini seçmesi prensibiyle devam eder. i alternatifinin seçilme olasõlõğõ (2) ifadesinde görülmektedir. (2) ifadesi ile verilen formülasyon, (3) ifadesindeki denklemler ile son halini alõr. p () i p[ U() i > U() j, tüm j i için] p () i [ V() i + e() i > V() j + e() j, tüm j i için] p[ e() j < V() i V() j + e() i, tüm j i için] F[ V() i V() j + e() i, tüm j i için] f () ö dö e() i i Burada; F[.] tüm alternatifler için [e(i), e(j),...] nin ortak dağõlõm fonksiyonu ve f i (φ) de e(i) nin marjinal yoğunluk foksiyonudur. (3) denklemini yararlõ bir seçim modeline dönüştürmek için dağõlõmsal varsayõmlar ve sadeleştirmeler yapõlõr. Rastgele fayda modeli, rastlantõsal seçim davranõşõnõ yansõtmak için yapõlandõrõlabilecek pek çok modelden en genel olanõdõr ve çoğu rastlantõsal seçim modelinin türetilmesine öncüdür. 2.. Literetürdeki Tür Seçimi Modelleri Toplulaştõrõlmõş ve toplulaştõrõlmamõş seviyede tür seçimi için kalibre edilen modellerin genelde yapõsõ logit ve probit olmuştur. Rastgele faydalarõn, çok değişkenli normal dağõlõmõnõn olduğu ve fayda fonksiyonunun rastgele değişkenlerinin, sõfõr ortalamalõ ve sonlu varyans-kovaryans matrisli bir çok değişkenli normal dağõlõma uyduğu varsayõlarak elde edilen çoklu probit model uygulamalarõna ilk örnekler; Lerman ve Manski nin (977) önerdiği Monte Carlo Simülasyonu ve n sayõda normal dağõlan değişkenin maksimumunu normal dağõlõma yaklaştõran Clark õn (96) geliştirdiği yaklaşõk kapalõ form çözümüdür [3, 4]. İkili probit modelin kullanõmõ ve tahmini için; Daganzo, Bouthelier ve Sheffi (977) ve Daganzo ve Bouthelier (979) daha etkin algoritmalar geliştirmiştir. Liu ve Mahmassani (2000); çoklu probit modelde global maksimum olabilirlik tahminine ulaşmak için, genetik algoritmayla doğrusal olmayan programlama tekniklerini beraber kullandõklarõ bir genetik algoritma çoklu probit modeli geliştirdiler [5, 6, 7]. Seçim fayda fonksiyonunun rastgele bileşenlerinin tamamõnõn bağõmsõz olduğu ve Gumbel Dağõlõm Fonksiyonu na göre tanõmlandõğõ çoklu logit model ile, probit model sonuçlarõnõ De Donnea (97) yaptõğõ çalõşmada karşõlaştõrmõştõr [8]. Üç veya daha fazla alternatifli ve farklõ kovaryans matrisine sahip hiyerarşik ve çok gruplu hiyerarşik logit model kalibrasyonuna yönelik; Williams (977), Daly ve Zachary (978), Williams ve rtuzar (982a), rtuzar (980b), Sobel (980) ve rtuzar ve Willumsen (996) in çalõşmalarõ vardõr [9, 0,, 2, 3, 4]. Wen ve Koppelman (200); eşlenik seçenekler arasõndaki çapraz elastisiteyi, daha önce geliştirilen genelleştirilmiş uç değer modellerinden daha iyi tahmin eden genelleştirilmiş gruplandõrõlmõş logit model yaklaşõmõnõ geliştirdi [5]. Gözlemlenen her bir değişkenle ilişkili parametrenin (değişkenin katsayõsõ gibi) kullanõcõlar kümesi içerisinde rastgele bir şekilde faklõlõklar göstermesine imkan tanõmasõ yolu ile standart logit model yapõsõnõ genelleştiren rastgele parametreli logit veya hata bileşenli logit olarak da bilinen karõşõk çoklu logit modelde; kullanõcõya-özel (2) (3) 26

4 parametrelerin dağõlõmlarõnõn momentleri tahmin edilir. Gözlemlenmeyen kullanõcõyaözel parametrelerin varyansõ, faydanõn stokastik kõsmõndaki alternatifler üzerinde korelasyon meydana getirir. Bu model uygulamalarõna Revelt ve Train (998) ile Bhat (2000) õn çalõşmalarõ örnek gösterilebilir [6, 7]. Brownstone, Bunch ve Train (2000); özel araçlar için alternatif yakõt tercihlerini değerlendirdikleri çalõşmalarõnda, çoklu logit ve karõşõk logit model yaklaşõmõnõ karşõlaştõrarak birleşik karõşõk bir model önerdiler [8]. 3. İSTANBUL DA LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU Tüm yolculuk talep modellerinde olduğu gibi seçim modellerinin kalibrasyon işlemi; parametre değerlerinin hesaplanmasõ, hesaplamalarõn istatistiksel önemlerinin değerlendirilmesi ve tahminlerin gözlemlenen davranõşlarla karşõlaştõrõlarak modelin geçerliliğinin kontrol edilmesi yoluyla yapõlõr [2]. Yapõlan çalõşmada, farklõ yolculuk amaçlarõna göre belirlenen özel araç, toplu taşõma ve servis aracõ kullanõmõ ayrõmõna göre yolculuklarõn dağõlõmõnõn yapõlmasõ için logit model kalibre edilmiştir. Model kalibrasyonu için kullanõlan amaçlarõna göre yolculuk matrisleri, İstanbul Ulaşõm Ana lanõ Çalõşmasõ nda (996) kullanõlan yolculuk matrisleridir [9]. Kalibrasyonlarda kullanõlan yolculuk maliyetleri, yolculuk süreleri ve genelleştirilmiş yolculuk maliyetleri de yine 996 yõlõ değerlerine göre hesaplanmõştõr. Model için kalibrasyon verileri, yedili ve 20 li olmak üzere iki farklõ büyüklükte sektör bazõnda toplulaştõrõlmõştõr. Toplulaştõrma sonucu elde edilen sektörler arasõ veriler yardõmõyla; genelleştirilmiş maliyet (GM) değişkenine göre tek değişkenli, yolculuk maliyeti ve süresine göre de iki değişkenli ikili logit modeller kalibre edilerek farklõ yolculuk amaçlarõna ait geçerli modeller araştõrõlmõştõr. İş ve ev uçlu-diğer amaçlõ yolculuklar için logit model kalibrasyonuna veri teşkil eden yolculuklar, özel otomobilden yararlanma olanağõ olan kullanõcõlarõn yaptõklarõ yolculuklar olarak değerlendirilmiştir. Özel otomobilden yararlanma olanağõ olmayan kişilerin ağõrlõklõ olarak toplu taşõmayõ tercih ettikleri bilinmektedir ve bu yolculuklarõn özel otomobilden yararlanma olanağõ olan yolculuklarla birlikte değerlendirili kalibrasyon yapõlmasõ, hatalõ modeller elde edilmesine neden olacaktõr. Bu nedenle, iş ve ev uçlu-diğer yolculuk amacõ için kalibre edilen logit türel dağõlõm modelinde özel araçtan yararlanma olanağõ olan kişilerin yolculuklarõ değerlendirilmiştir. kul yolculuklarõnda ise özel araç kullanõmõ düşük oranda (%9) olduğu için toplam yolculuklardan ayrõlmõştõr. Geriye kalan yolculuklar ise türlerine göre; servis aracõ ve toplu taşõma yolculuklarõ olarak ayrõlõp ikili logit model kalibre edilmiştir. Diğer amaçlõ yolculuklarda servis aracõ kullanõmõ ihmal edilecek düzeyde olduğundan (%5,5) bu yolculuklar, toplam yolculuklardan ayrõlmõştõr. Geriye kalan ve özel araçtan yararlanma olanağõnõn bilinemediği yolculuklar ise türlerine göre özel araç ve toplu taşõma yolculuklarõ olarak ikiye ayrõlõp model kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. 3.. Çalõşmada Kullanõlan Model Kalibrasyonu için kullanõlan iki farklõ yöntemden birincisinde; bölgeler arasõ yolculuklarda ulaştõrma türleri kullanõmlarõnõn, yolculuk maliyetleri ve yolculuk süreleri değişkenleri ile çok değişkenli doğrusal regresyon yöntemi kullanõlarak 262

5 ilişkilendirilmesi yoluyla yapõlmõştõr. İkili logit model ile bir kişinin i ve j bölgeleri arasõnda özel otomobil kullanma olasõlõğõ olan (4) ifadesindeki gibi hesaplanmaktadõr. exp[ ë( (C C ) + (T T ) + ä) Burada; i ve j bölgeleri arasõnda özel araç kullanma oranõ, C ve C i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ maliyetler, T ve T i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ yolculuk süreleri, λ kalibrasyon katsayõsõ ve δ da toplu taşõma türüne özgü katsayõdõr. Yolculuk maliyetleri ve süreleri değişkenlerine göre değerlendirme yapõlõrken, ulaşõm modeline zaman değeri verisi girilmemiştir. Doğrusal regresyon analizi sonucu elde edilen denklemde, yolculuk süresi farkõ değişkeni katsayõsõnõn yolculuk maliyeti farkõ değişkeni katsayõsõna oranõ zaman değerini vermektedir. İkili logit modele göre i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma türünün kullanõlma olasõlõğõ olan ise (5) ifadesinde şekilde hesaplanõr. (5) Logit model kalibrasyonu için kullanõlan diğer yöntem ise; bölgeler arasõ yolculuklarda ulaştõrma türleri kullanõmlarõnõn GM değişkeni ile tek değişkenli doğrusal regresyon yöntemi kullanõlarak ilişkilendirilmesi yoluyla yapõlmõştõr. İkili logit model ile bir kişinin i ve j bölgeleri arasõnda özel otomobil kullanma olasõlõğõ olan (6) ifadesindeki gibi hesaplanmaktadõr. exp[ λ( GC + δ GC ) (6) Burada; i ve j bölgeleri arasõnda özel araç kullanma oranõ, GC ve GC i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ genelleştirilmiş maliyetler, λ kalibrasyon katsayõsõ ve δ da toplu taşõma türüne özgü katsayõdõr. GM değişkenine göre bir değerlendirilme yapõlabilmesi için ulaşõm modeline genelleştirilmiş maliyetlerin yanõsõra zaman değeri de veri olarak girilmiştir. kul yolculuklarõ için kullanõlan modellerde özel araç yolculuklarõ yerine kalibrasyona servis aracõ dahil edildiğinden; özel aracõ temsil eden ifadeler, servis aracõ değerlerini almaktadõr Kalibrasyonda Kullanõlan Değişkenler ve Verilerin Toplulaştõrõlmasõ Kalibrasyonda kullanõlan değişkenler, uygun toplulaştõrma seviyesinin belirlenebilmesi amacõna yönelik olarak 20 li ve 7 li sektörlerde toplulaştõrõlmõştõr. Çalõşma alanõnõndaki bölgelerin 20 sektörde tolulaştõrõlmõş hali Şekil de, yedi sektörde toplulaştõrõlmõş hali ise Şekil 2 de görülmektedir. (4) 263

6 Şekil : 20 sektörde toplulaştõrõlmõş çalõşma alanõ Şekil 2: 7 sektörde toplulaştõrõlmõş çalõşma alanõ İstanbul için bölge bazõnda var olan verilerin toplulaştõrõlmasõ, yine verilerin ait olduklarõ bölgelerin birleştirilmesi yöntemiyle elde edilmiştir. 33 ilçeden 29 unun kendi 264

7 içlerinde arazi kullanõmõ özellikleri ile sosyal ve ekonomik özellikler açõsõndan planlamaya uygun ve kullanõlabilir veri oluşturacak biçimde homojen olarak bölünmesiyle belirlenmiş olan bölgelerin gruplanarak daha büyük sektörler oluşturmasõnda; bölgelerin sõnõr komşusu olanlarõnõn ve sosyal, ekonomik ve fiziksel açõdan olabildiğince benzerlik gösterenlerinin bir araya getirilmesine dikkat edilmiştir. Bölgelerin toplulaştõrõlmasõnda etkin olan bir diğer ölçüt ise kentiçi ulaşõm ağõ dağõlõmõdõr Bölgelerarasõ Yolculuk Maliyetleri Kentiçi ulaşõm türlerine ait özellikler ve değerler ulaşõm modeline dahil edilip bölgeler arasõ yolculuk matrisleriyle ilişkilendirilmeleri yolu ile istenilen toplulaştõrma seviyesinde bölgeler arasõ yolculuk maliyetleri hesaplanmõştõr. Kullanõlan ulaşõm modeli için, İstanbul da kentiçi tüm ulaştõrma türlerine ait yol ağlarõ tanõmlanmõş ve bu ağlarõnõn geçtikleri bölgelere göre sektörel bazda özel araç ve toplu taşõma yolculuklarõ için maliyetler ayrõ ayrõ hesaplanmõştõr. Modele girdi verisi olarak dahil edilen bu maliyetler; modelin kalibrasyonunda yolculuk sürelerinden bağõmsõz bir değişken olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, yolculuk süresi ve yolculuk maliyeti değişkenlerine göre yapõlan çoklu regresyona veri teşkil edecek yolculuk maliyetleri, ulaşõm modeline; ulaşõm türü, ulaşõm türüyle yapõlan yolculuk mesafesi, ve ödenen yolculuk ücreti verilerine kullanõlarak ortalama bir değer olarak dahil edilmiştir. Geçerli modeli elde edebilmek için, logit model kalibrasyonu 996 yõlõ değerlerine göre yapõlmõştõr Bölgelerarasõ Yolculuk Süreleri İki değişkenli türel dağlõm model kalibrasyonunda bir diğer bağõmsõz değişken olan yolculuk süresi değişkeni değerleri, dört aşamalõ ulaşõm modelinin ikinci safhasõ olan yolculuk dağõtõmõ modeli kullanõlarak elde edilmiştir. Çalõşmada kalibrasyona esas teşkil eden değerler; 996 yõlõ Ulaşõm Ana lanõ değerlerinin aynõsõ olarak modele dahil edilmiş fakat farklõlaşan toplulaştõrma düzeylerinde değişiklikler göstermiştir. Bölgelerin birleştirilmesi sonucu elde edilen sektörler için ortalama yolculuk süreleri; modelden elde edilen değerlerin, sektörün içerdiği bölge sayõsõna bölünmesi yoluyla belirlenmiştir Genelleştirilmiş Maliyetler ve Zaman Değeri Tek değişkenli regresyon yöntemiyle kalibre edilen ulaşõm modelinde, kullanõcõlarõn ulaştõrma türlerine ait tercihlerini, yolculuklarõn genelleştirilmiş maliyetlerine göre yaptõklarõ kabul edilmektedir. GM; yolculuk maliyeti ile yolculuk sõrasõnda geçen zamanõn ekonomik değerinin toplamõndan oluşmaktadõr. Modele zaman değerinin veri olarak girilmesi ile elde edilen GM ile logit türel dağõlõm modeli kalibre edilmiştir. Özel araç kullanõm maliyetleri; akaryakõt, paralõ yol, köprü geçişi ve varsa park ücretleri göz önüne alõnarak modele girdi verisi olarak dahil edilmiştir. Özel otomobil ile yapõlan yolculukarda GM; araç işletme maliyeti, yolculuk zamanõn ekonomik değeri ve paralõ yol, köprü ve park ücretlerinin toplamõndan oluşmaktadõr.987 ve 996 yõllarõnda yapõlan ulaşõm plan çalõşmalarõnda olduğu gibi yapõlan çalõşmada da özel araç işletme maliyeti olarak yalnõzca yakõt tüketim maliyeti hesaba katõlmõştõr [20, 9]. Benzin fiyatlarõ, cak 996 tarihi itibariyle; süper benzin için TL/lt, normal 265

8 benzin için TL/lt alõnmõş ve özel otomobillerin %30 unun süper, %70 inin de normal benzin kullandõklarõ kabul edilerek ortalama benzin fiyatõ TL olarak hesaplanmõştõr. Kent içerisinde otomobillerin 00 km de ortalama 0 lt benzin tükettikleri kabul edilerek, cak 996 tarihi fiyatlarõ ile otomobil-km başõna benzin tüketim maliyeti 3.709TL olarak hesaplanmõştõr. Modelde özel otomobiller için doluluk değeri,9kişi/araç olarak değerlendirmeye alõnarak kişi başõna ortalama zaman değeri.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Böylece özel otomobiller için GM (7) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr. GM 3709 * km * dakika (TL/bo) (7) Toplu taşõma ile yapõlan yolculuklarda GM; toplu taşõma bilet ücretleri ve yolculuk zamanõn ekonomik değeri ile hesaplanmõştõr. Yolculuk zamanõ; araç içerisinde geçen süre ile yürüme, duraklarda bekleme ve aktarma sürelerinin toplamõndan oluşmaktadõr. Servis aracõ yolculuklarõ GM hesabõ için, özel araç yolculuklarõ GM hesabõndaki yöntemin aynõsõ kullanõlmõştõr. cak 996 fiyatlarõ ile kişi başõna ortalama zaman değeri.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Buna göre, kişi başõna yolculuk km değeri olan 8.608TL/kişi değeri gözönüne alõnarak servis aracõ yolculuklarõ için kişi başõna genelleştirilmiş maliyet (8) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr. GM * km * dakika (8) 987 yõlõnda yapõlan Ulaşõm Nazõm lanõ nda, İstanbul da kişi başõna ortalama zaman değeri çalõşma zamanõ için 23,8TL/dakika, çalõşma dõşõ zamanlar için 9,3TL/dakika olarak hesaplanmõştõr [20]. 987 yõlõnda yapõlan ev halkõ anketleri ile yolculuklarõn %2 sinin çalõşma saatleri içinde yapõldõğõ belirlendiği için kişi başõna ortalama zaman değeri (9) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr [20]. 0,2*23,8 + 0,88*9,3,0TL/dakika (9) 996 yõlõnda yapõlan Ulaşõm Ana lanõn nda ise; 995 yõlõ D.İ.E İstanbul için gayri safi yurtiçi hasõla değeri olan milyon TL göz önüne alõnarak cak 996 tarihi fiyatlarõyla İstanbul da kişi başõna gayri safi yurtiçi hasõla TL olarak hesaplanmõştõr [9, 2]. Yõllõk çalõşma saati 2.30 saat alõnarak kişi başõna ortalama zaman değeri TL/saat ve.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Bu değer; yapõlan çalõşmadaki türel dağõlõm modelleri kalibrasyonu aşamasõnda zaman değeri olarak modele girilen veridir Yolculuk Amaçlarõna Göre Türel Dağõlõm Modeli Kalibrasyonu Kalibrasyon sonucu elde edilen modellerin uygunluklarõ, regresyon analizi yöntemiyle belirlenen regresyon denklemlerinin istatistiksel önemlerinin değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Bu yolla; kalibrasyona katõlan değişkenler arasõnda anlamlõ bir ilişki bulunup bulunmadõğõ araştõrõlmõş, böyle bir ilişki varsa bu ilişkiyi ifade eden regresyon denklemi elde edilmiştir. Gözlemlenen yolculuklar ve GM değişkenleri arasõndaki doğrusal ilişkiyi belirleyebilmek için basit doğrusal regresyon analizi kullanõlmõştõr. Gözlemlenen yolculuklar ile yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi değişkenleri arasõndaki doğrusal ifadeyi belirleyebilmek için de çok değişkenli doğrusal regresyon analizi yöntemi 266

9 kullanõlmõştõr. Her iki yöntemde de; gözlemlenen yolculuklar bağõmlõ değişken olarak analize dahil edilmiştir. Değişkenler arasõndaki ilişkinin derecesini belirlemek için, doğrusal bağõmlõlõğõn bir ölçüsü olan determinasyon katsayõsõ (R 2 ) değerlendirilmiştir. Determinasyon katsayõsõ göreli olarak daha büyük olan modeller değerlendirilmiştir. Ayrõca; regresyon analizi sonrasõ elde edilen, değişkenlerin t istatistiği değerleri de; değişkenlerin ortak dağõlõmõnõn normal olduğu kabul edildiğinde örneklem dağõlõmõnõn t dağõlõmõna uygun olup olmadõğõnõ belirlemekte kullanõlmõştõr. t istatistiği değerlerinin, seçilen anlamlõlõk düzeyine karşõ gelen güven aralõğõ (%95) içerisinde kalmasõ gerekliliği, yapõlan denemeler sonucu elde edilen modellerden uygun olanlarõnõn seçilmesinde bir ölçüt olmuştur. Tek değişkene gore kalibre edilen modellere ait katsayõlar Tablo de, iki değişkene gore kalibre edilen modellere ait katsayõlar ise Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo : Genelleştirilmiş yolculuk maliyeti değişkenine göre kalibre edilen modellerin katsayõlarõ ve determinasyon katsayõlarõ 20 SEKTÖRDE 7 SEKTÖRDE YLCULUK AMACI λ δ R 2 λ δ R 2 İş Ev uçlu diğer Diğer kul Tablo 2: Yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi değişkenlerine göre kalibre edilen modellerin katsayõlarõ ve determinasyon katsayõlarõ 20 SEKTÖRDE 7 SEKTÖRDE YLCULUK AMACI Zaman Değeri R 2 Zaman Değeri R 2 İş Ev uçlu diğer Diğer kul İş Yolculuklarõ İş yolculuklarõ için bölgelerdeki özel araçtan yararlanma oranlarõ; ev halkõ otomobil sahipliği oranlarõ ile bu kişilerin yaptõklarõ iş yolculuklarõnõn toplam iş yolculuklarõ içerisindeki payõ değerlendirilerek elde edilmiştir [9]. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ iş yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (0) ve () ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.29(C C ) (T T ) 0.735) (0) exp[ (GC GC ) ) () 267

10 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ iş yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (2) ve (3) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.037(C C ) (T T ).2) (2) exp[ 0.09 (GC GC ) ) (3) Ev Uçlu Diğer Yolculuklar Ev uçlu-diğer yolculuklarõn türel ayrõm modelinin kalibrasyonu için kullanõlan verilerin ayrõlma yolu ve modelin kalibrasyon yöntemi iş yolculuklarõ için kullanõlanlarõn aynõsõdõr. Bu yolculuklarõn türel ayrõmõ da toplam yolculuklardan servis araçlarõ ile yapõlan yolculuklarõn ayrõlõp geriye kalan yolculuklarõn özel araçtan yararlanma olanaklarõ olanlarõnõn değerlendirilmesiyle yapõlmõştõr. Ev uçlu diğer yolculuklar için bölgelerdeki özel araçtan yararlanma oranlarõ; ev halkõ otomobil sahipliği oranlarõ ile bu kişilerin yaptõklarõ ev uçu diğer yolculuklarõn toplam ev uçlu diğer yolculuklar içerisindeki payõ değerlendirilerek elde edilmiştir. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ ev uçlu-diğer yolculuk yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (4) ve (5) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.58(C C ) 0.00(T T ) +.22) (4) exp[ 0.24 (GC GC ) ) 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ ev uçlu-diğer yolculuk yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (6) ve (7) ifadelerinde gösterilmiştir. (5) exp[ ( 0.82(C C ) (T T ) 0.03) (6) exp[ ( (GC GC ) ) (7) kul Yolculuklarõ kul yolculuklarõ için; İstanbul a ait daha önce yapõlan uygulamalardan farklõ olarak, türel dağõlõmõn belirlenebilmesine yönelik olarak servis aracõ ve toplu taşõma yolculuklarõ verileri kullanõlarak logit model kalibre edilmiştir. 996 yõlõ verilerine göre, okul yolculuklarõnõn büyük bir bölümü servis araçlarõ ile yapõlõrken, özel araçla yapõlan yolculuklarõn oranõ (%9) oldukça düşüktür [9]. Özel araç yolculuklarõ, oranlarõnõn çok az olmasõ nedeniyle diğer ulaşõm türü yolculuklarõndan ayrõlmõştõr. Logit model 268

11 kalibrasyonu; geriye kalan servis aracõ ve toplu taşõma türü yolculuklarõ arasõndaki türel dağõlõmõ belirleyebilmek için yapõlmõştõr. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ servis aracõ ile okul yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (8) ve (9) ifadelerinde gösterilmiştir. S S S exp[ ( 0.030(C C ) 0.005(T T ) 0.389) (8) S exp[ (GC GC ) 27.43) S 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ servis aracõ ile okul yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (20) ve (2) ifadelerinde gösterilmiştir. (9) S S S exp[ ( 0.047(C C ) (T T ) ) (20) S exp[ 0.077( (GC GC ) ) S (2) Diğer Yolculuklar Diğer yolculuklarda servis aracõ kullanõmõ ihmal edilecek düzeyde (%5,5) olduğundan bu yolculuklar, toplam diğer amaçlõ yolculuk matrisinden ayrõlmõştõr. 996 yõlõ verilerine göre, ev uçlu olmayan diğer yolculuklarõ yapan kişilerin hangi bölgede oturduklarõnõ bilinmediğinden, bu kişilerin özel araçtan yararlanma olanağõ da belirlenememiştir [9]. Bu nedenle, diğer amaçlõ yolculuklarõn tamamõ için özel araç kullanõmõ ve toplu taşõma türleri arasõndaki ayrõmõ belirleyebilmek için ikili bir logit model kalibrasyonu yapõlmõştõr. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araç ile diğer yolculuklarõ yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (22) ve (23) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( (C C ) 0.085(T T ) 0.633) (22) exp[ (GC GC ) 0.849) 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araç ile diğer yolculuklarõ yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (24) ve (25) ifadelerinde gösterilmiştir. (23) exp[ ( 0.580(C C ) (T T ) ) (24) 269

12 exp[ (GC GC ) ) (25) YILINDAKİ TÜREL DAĞILIMIN TAHMİNİ 4.. Değerlendirmede Esas Alõnan 200 Değerleri: Bölgelerarasõ Yeni Yolculuk Maliyetleri, Genelleştirilmiş Maliyetler, Zaman Değeri ve Yolculuk Süreleri Çalõşmanõn amaçlarõndan biri olan; yolculuklarõn geçerli model yardõmõyla yeni maliyet değerlerine göre ulaştõrma türlerine dağõtõmõnõn yapõlmasõ aşamasõnda değerlendirilecek 2002 yõlõ yolculuk maliyetlerinin hesaplanmasõ, farklõ ulaştõrma türlerine göre hesaplanmõştõr. Yeni değerlere göre türel dağõlõm yapõlabilmesi için; kalibrasyon sonrasõ elde edilen geçerli modellere girilecek yeni verilerin 996 yõlõ fiyatlarõna getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; hesaplanan yeni yolculuk maliyetleri ve genelleştirilmiş maliyetler; 2002 yõlõ ile 996 yõlõ dolar kurlarõ arasõnda belirlenen orana göre 996 yõlõ fiyatlarõna getirilmiştir. Farklõ yolculuk amaçlarõ için belirlenen logit türel dağõlõm modellerine veri olarak girilip yeni dağõlõmlarõn oranlarõnõn incelenmesine yardõmcõ olan; özel araç, toplu taşõma ve servis aracõ yolculuklarõna ait bölgeler arasõ yeni yolculuk maliyetleri 20 li ve yedili gruplarda toplulaştõrõlmõştõr. Bölgeler arasõ yolculuk maliyetleri ve genelleştirilmiş maliyetler; kalibrasyonlara veri teşkil etmesi için için kullanõlan yöntemlerin aynõlarõ yardõmõyla hesaplanmõştõr. Bunlara göre; özel araçlar için GM (26) ifadesindeki gibi hesaplanmõştõr. GM 4.789*Km + (,90*38.056)*Dakika (TL/ bo) (26) Servis aracõ yolculuklarõnda ise kişi başõna genelleştirilmiş maliyet; servis aracõ kullanõm maliyeti hesabõndan elde edilen kişi başõna yolculuğun kilometre değeri göz önüne alõnarak (27) ifadesindeki şekilde hesaplanmaktadõr. GM (36.833)*Km *Dakika (TL/kişi) (27) Toplu taşõma yolculuklarõ genelleştirilmiş maliyetleri; ulaşõm modeline bilet ücretleri ve zaman değeri dahil edilerek hesaplanmõştõr. Zaman değeri, İstanbul için daha önce yapõlan planlardakilerden ve etütlerdekilerden farklõ bir yöntem uygulanarak hesaplanmõştõr. İstanbul İli ndeki toplam hane, % lik gruplara bölünmüştür. Daha sonra bu % lik gruplar %5 lik gruplara birleştirilerek; toplam gelir, aile başõna aylõk gelir, kişi başõna aylõk gelir, çalõşan kişi başõna aylõk gelir, çalõşõlan süreler için zaman değeri, çalõşõlmayan süreler için zaman değeri ve iş yolculuklarõ oranlarõ göz önüne alõnarak bir kişi başõna ortalama zaman değeri hesaplanmõştõr [22]. Hesaplanan ortalama zaman değeri TL/dakika/kişidir. Özel araç ve servis aracõ yolculuklarõ için bölgeler arasõ yolculuk süreleri, kalibrasyonda kullanõlan 996 yõlõ değerlerinin aynõsõ olarak değerlendirmeye alõnmõştõr. Toplu taşõma yolculuk süreleri ise; ulaşõm ağõna eklenen metro alternatifini modelde tanõmlamak suretiyle, model içerisinde yeniden hesaplanmõştõr. 270

13 4.2. Dağõtõlan Yolculuklar Ulaştõrma türlerini kullanõm oranlarõnõn ne miktarda değiştiği belirlenebilmektedir. Farklõ yolculuk amaçlarõ ve toplulaştõrma düzeylerinde; kalibrasyonda kullanõlan 996 yõlõ yolculuk gözlemleri, 996 yõlõ verilerine göre kalibre edilen modellerle dağõtõlan yolculuklar ve kalibre edilen modellerle 2002 yõlõ verilerine göre dağõtõlan yolculuklar arasõndaki farklõlaşmalarõn ayrõntõlõ irdelemeleri grafik gösterimle yapõlmõştõr [23] İş Yolculuklarõ İş yolculuklarõ için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre artõş (%68 den %70 e) göstermiştir. Yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ ise aynõ (%67,5) kalmõştõr. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%79,5 tan %78,2 ye) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ yine düşüş (%63,2 den %62, e) göstermektedir Ev Uçlu Diğer Yolculuklar 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre düşüş (%73,3 ten %7,7 ye) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ artõş (%44,6 dan %45 e) göstermektedir. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%68,8 den %63,7 ye) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ yine düşüş (%48,8 den %44,9 a) göstermektedir kul Yolculuklarõ kul yolculuklarõ için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre servis aracõ kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre düşüş (%50 den %47 ye) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre servis aracõ kullanõm oranõ yine düşüş (%32 den %26,6 ya) göstermektedir.genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde servis aracõ kullanõm oranõ düşüş (%59,3 ten %58,7 ye) gösterirken, yedi sektörde servis aracõ kullanõm oranõ yine düşüş (%29,8 den %28,4 e) göstermektedir Diğer Yolculuklar Diğer yolculuklar için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre artõş (%4, den %48,6 ya) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ yine artõş (%49 dan %50,8 e) kalmaktadõr. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ artõş (%45,4 ten %48,4 e) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%39,4 ten %36,4 e) göstermektedir. 27

14 5. SNUÇLAR Farklõ yolculuk amaçlarõ için kalibrasyona veri teşkil eden; bölgeler arasõ yolculuk matrisleri, yolculuk maliyetleri, yolculuk süreleri ve genelleştirilmiş yolculuk maliyetlerinin 20 sektörde toplulaştõrõlmasõ; genelde, istatistiki olarak, gözlem sonuçlarõna daha yakõn sonuçlar veren modellerin elde edilmesini sağlamaktadõr. Bunun nedeni; daha çok sayõda anlamlõ verinin analize katõlmõş olmasõdõr. kul yoluculuklarõnda ise; elde edilen tüm diğer modellerden farklõ olarak, yedi sektörde toplulaştõrõlan yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi verilerine göre kalibrasyonla elde edilen model, 20 sektörde toplulaştõrma ile elde edilen modelden daha uygun sonuçlar vermiştir. Genelleştirilmiş maliyet değişkeni, yolculuk maliyetine ek olarak yolculuk sõrasõnda geçen zamanõn değerini de içermektedir. Zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi nedeniyle, tek değişkenli tür seçim modeli diğer modele göre daha hatalõ sonuçlar vermiştir. Ayrõca; modele, farklõ yolculuk amaçlarõ için aynõ zaman değerinin dahil edilmesi, farklõ kentiçi yolculuklar için yapõlan türel dağõlõmlarda hatalar meydana getirmektedir. Yolculuk maliyet ve süreleri değişkenlerinin kullanõldõğõ iki değişkenli modelde zaman değeri model kalibrasyonu içerisinde tahmin edilmekte ve yapõlan tercihlere göre yolcularõn zamana verdikleri ağõrlõğõ göstermektedir. Bu model daha az hatalõ sonuçlar vermiştir. Logit modelin fayda fonksiyonundaki ulaşõm türüne özgü sabit, toplu taşõma türüne dahil edilmiştir. Farklõ yolculuk amaçlarõna göre pozitif ve negatif değerler alabilen bu sabit; konfor, güvenlik ve güvenilirlik gibi ölçülmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ zor olan hizmet düzeyi karakteristiklerini temsil etmektedir. Tek değişkenli logit model kalibrasyonunda mutlak değeri yüksek değerler alabilen bu sabit; iki değikenli logit model kalibrasyonunda 0 a yakõn, başka bir deyişle önemsiz değerler almaktadõr. Yapõlacak çalõşmalarda; genelleştirilmiş maliyet değişkeni kullanõlarak, zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi yerine, yolculuk maliyeti ve süresi ile iki değişkenli model kalibrasyonu gerçekleştirilip zaman değerinin farklõ yolculuk amaçlarõ için modelin içerisinde hesaplattõrõlmasõ daha uygun ve doğru olacaktõr. kul yolculuklarõ başta olmak üzere, her bir amaca yönelik yolculuklara ait daha ayrõntõlõ veri toplanarak, bu verilerin değerlendirilmesi yolu ile model kalibrasyonu yapmak daha az hatalõ sonuçlar verecektir. kul yolculuklarõnõn; ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere üçe ayrõlmasõ yolu ile gruplandõrõlmõş logit modellerin kullanõlmasõ, daha ayrõntõlõ verilerle kalibrasyon olanağõ sağlayacağõ için, daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 272

15 KAYNAKLAR. McFadden, D. (2000) Disaggregate Behavioral Travel Demand s RUM Side: A 30- Year Retrospective. Department of Economics, University of California Berkeley. 2. Kanafani, A. (983) Transportation Demand Analysis. McGraw-Hill. 3. Lerman, S.R. and Manski, C.F. (977) An Estimator for the Generalized Multinomial robit Model, Transportation Research Board Meeting. 4. Clark, C.E. (96) The Greatest of a Finite Set of Random Variables. perations Research, 9, Daganzo, C.F., Bouthelier, F. and Sheffi, Y. (977) Multinomial robit and Qualitative Choice: A Computationally Efficient Algorithm. Transportation Science, vol., no. 4, Daganzo, C.F. and Bouthelier, F. (979) Aggregation with Multinomial robit and Estimation of Disaggregate Models with Aggregate Data: A New Methodological Approach. Transportation Research, Vol. 3B, Liu, Y. H. and Mahmassani, H. S. (2000) Global maximum likelihood estimation procedure for multinomial probit (MN) model parameters. Transportation Research, Vol. 34B, , June De Donnea, F.X. (97) The Determinants of Transport Mode Choice in Dutch Cities. Rotterdam University ress. 9. Williams, H.C.W.L. (977) n the formation of travel demand models and economic evaluation measures of user benefit. Envoirment and lanning, 9A(3), Daly, A. J. and Zachary, S. (978) Improved multiple choice models. Determinations of Travel Choice eds D. A. Hensher and M. Q. Dalvi, Westmead.. Williams, H.C.W.L. and rtuzar, J. de D. (982a) Behavioural theories of dispersion and the mis-specification of travel demand models. Transportation Research, Vol. 6B, rtuzar, J. de D. (980b) Modelling park n ride and kiss n ride as submodal choices: a comment. Transportation, (4), Sobel, K.L. (980) Travel demand forecasting by using the nested multinomial logit model. Transportation Research Record 775, rtuzar, J. de D. and Willumsen, L.G. (996) Modelling Transport. John Wiley. 5. Wen, C. H. and Koppelman, F. S. (200) A mixed spatially correlated logit model: formulation and application to residential choice modeling. Transportation Research, Vol. 35B, Revelt, D., and Train, K. (998) Mixed Logit with Repeated Choices Households' Choices of Appliance Efficiency Level, The Review of Economics and Statistics, Vol. LXXX, No. 4, Bhat, C.R. (2000) Quasi-Random Maximum Simulated Likelihood Estimation of the Mixed Multinomial Logit. Department of Civil Engineering, University of Texas, Austin. 8. Brownstone, D., Bunch, D. S. and Train, K. (2000) Joint mixed logit models of stated and revealed preferences for alternative-fuel vehicles. Transportation Research, Vol. 34B, İstanbul Ulaşõm Ana lanõ, (996). Hanehalkõ Anketleri Sonuçlarõ ve Ulaşõm Modeli Kalibrasyon Raporu. İTÜ Ulaştõrma ve Ulaşõm Araçlarõ UYG-AR Merkezi. 273

16 20. İstanbul Master lan Transport Study Model Calibration Report, (988). Halcrow Fox and Associates. İTÜ Ulaştõrma ve Ulaşõm Araçlarõ UYG-AR Merkezi, No: DT, (998). DT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ), Sönmez, M. (200) Gelir Uçurumu: Türkiye de Gelirin Adaletsiz Bölüşümü. m Yayõnevi, İstanbul. 23. Çelikoğlu, H.B. (2002), Logit Türel Dağõlõm Modeli Kalibrasyonu: İstanbul İçin Bir Değerlendirme, INS UZ 734 CEL, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 274

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ YAPAY SİNİR AĞLARI VE BİRLEŞTİRİLMİŞ SİNİRSEL BULANIK SİSTEMLER İLE ŞEHİRLERARASI YÜK TAŞIMASI TÜR SEÇİMİNİN MODELLENMESİ Ahmet TORTUM 1, Nadir YAYLA 2, Mahir GÖKDAĞ 3 SUMMARY In this study, the mode choices

Detaylı

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ

ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ ASFALT ÇİMENTOLARINDA BEKLEME SÜRESİ VE ORTAM SICAKLIĞININ DUKTULİTEYE ETKİSİ Ercan ÖZGAN *, Tuncay KAP* Özet - Karayollarõnda, esnek üst yapõ tabakalarõndan olan binder ve aşõnma tabakalarõ trafik etkisi

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri Özet Bulgular 09 Ekim 2002 TS/BAS/02-83 TÜSİAD tarafõndan hazõrlanan Makina İmalatõ Sektöründe İş Mükemmelliği ve Elektronik İş Stratejileri

Detaylı

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK

DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DİGİTAL FOTOGRAMETRİNİN TIP ALANINDA UYGULANMASINA BİR ÖRNEK Dursun Z. ŞEKER

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI. Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT ÖZET KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSAL GRAVİTE DATUMU VE ULUSAL GRAVİTE AĞI NIN (KUGA-2001) OLUŞTURULMASI Ali KILIÇOĞLU Orhan FIRAT Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Gravite Datumu nun belirlenmesi

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

35 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 3. MALİYET YÖNETİMİ 35 3.1 GİRİŞ Bu bölüm, tüm proje evrelerinde tümleşik ve kapsamlõ bir maliyet yönetim sistemi yardõmõ ile, proje maliyetlerinin yönetilmesi, kontrol edilmesi ve izlenmesi hususunda

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ULAŞIM TALEBİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: DENİZLİ ÖRNEĞİ Soner Haldenbilen 1 Halim Ceylan 2 Yasemin Menekşe 3 SUMMARY This study investigates the possible effects of the shopping

Detaylı

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU

POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU POMPALARDA ENERJİ TASARRUFU Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Enerji tasarrufunun temelde üç önemli faydasõ bulunmaktadõr.en kõsa vadede şahõs veya firmalar için görünen faydasõ maliyetlerin

Detaylı

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc 0.55 0.45 0.35 0.25 0.15 01/03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN (2003-2004) 05/03 06/03

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ

İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İSTANBUL NİRENGİ ÇALIŞMALARININ İRDELENMESİ R. Gürsel HOŞBAŞ 1, Nihat ERSOY

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT II: ANA PLAN Ağustos

Detaylı

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN ORTA ÖLÇEKLİ CBS ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS İLE HAREKET HALİNDEKİ ARAÇLARDAN ELDE EDİLEN GERÇEK ZAMANLI VERİLERİN

Detaylı

Hazine Müsteşarlõğõndan:

Hazine Müsteşarlõğõndan: Hazine Müsteşarlõğõndan: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarõndan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarõmlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin amacõ, 7.4.2001

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ

İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ İSTANBUL BOĞAZI NDAKİ KÖPRÜLERİN ETKİLERİ ÜZERİNE İsmail ŞAHİN 1 ve Demet ERSOY 2 SUMMARY (On the Effects of Bridges Crossing the Bosporus Strait in İstanbul) The Bosporus strait in İstanbul is a natural

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Eylül 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ

TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ TÜNEL KALIP YAPIDA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ ARDA HAKAN ÖZGÜL TÜNEL KALIP TEKNOLOJİSİ İLE ÜRETİLEN TOPLU KONUTTA KULLANICI GEREKSİNİMLERİ Konut tiplerindeki (değişik yapõ tipleri) biçimsel çeşitlilik kullanõcõ

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE RASTER TEKNİĞİ İLE KENT TAŞINMAZ DEĞER HARİTALARININ ÜRETİLMESİ HarYük.Müh. Erdinç EREN * Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ **, Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU ** * Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE ŞEHİRLERARASI ULAŞIM TALEBİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Soner HALDENBİLEN 1 Yetiş Şazi MURAT 2 Halim CEYLAN 3 SUMMARY This study deals with transport

Detaylı

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ

ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ ÇOK ŞERİTLİ DÖNEL KAVŞAKLAR ÜZERİNDE OD- MATRİSİNİN ETKİSİ Tuna AYDEMİR 1 Serhan TANYEL 2 SUMMARY In common, roundabouts are treated as series of T-junctions in roundabout capacity and performance analysis.

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR.

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü" ile ilgilidir. şit

Detaylı

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler)

1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn yönetime katõlõmõ, serbest seçimler, partiler) Walter Bajohr 1. Aşağõdaki üç temel unsur, demokrasi için vazgeçilmez unsurlardõr: - Düşünce özgürlüğü, basõn-yayõn özgürlüğü - Hukuk devleti (İnsan haklarõ, bağõmsõz yargõ) - Siyasal katõlõm (Vatandaşlarõn

Detaylı

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi.

AKM 202. Akõşkanlar Mekaniği. Ders Notları. 7.Bölüm. Boyut Analizi ve Benzerlik. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. AKM 0 Akõşkanlar Mekaniği Ders Notları 7.Bölüm Boyut Analizi ve Benzerlik İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:47 Tel: () 85 638 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ

GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ GPS DESTEKLİ DETAY ALIMINDA ALTERNATİF İKİ YENİ YÖNTEM İbrahim KALAYCI, Ayhan

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim

Türk Akreditasyon Kurumu. Doküman No.: P509 Revizyon No: 01. Kontrol Onay. İmza. İsim Doküman Adõ: GÜVENLİK SÜREÇLERİ Doküman No.: P509 Revizyon No: 01 5 01 Bilgi İşlem Personelin Bilgilerin Gizliliği konusundaki taahhütlerine ilişkin paragraf eklendi. Sayfa No Rev. Revizyon Nedeni Yürürlük

Detaylı

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata

ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata ERP projelerinde en çok yapõlan 8 hata Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com

Detaylı

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN

ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN Ekim-Aralõk 2000 ÜLKEMİZDE HUZUREVLERİ; VEHİD 239 ÜLKEMİZDEKİ HUZUREVLERİNİN DAĞILIMI VE BU DAĞILIMIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ* Suphi VEHİD Background.- The problems of the community are like skins of an onion.

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434

Tahsilat Genel Tebliği. Seri No: 434 04 Mart 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayõ: 25745 Maliye Bakanlõğõndan; Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 434 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun (1) 48 inci maddesine göre tecil ve

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ

ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN İRDELENMESİ (1997) - YOMRALIOĞLU, T. / UZUN, B., Özelleştirme Mevzuatõnõn Taşõnmaz Mülkiyeti Açõsõndan İrdelenmesi, İşletme ve Finans Dergisi, Sayõ:120,Ankara ÖZELLEŞTİRME MEVZUATININ TAŞINMAZ MÜLKİYETİ AÇISINDAN

Detaylı

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI

PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE KULLANILMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ PRESİZYONLU EĞİM SENSÖRLERİNİN BÜYÜK YAPILARIN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE

Detaylı

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU

TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER TURİST BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE PANORAMİK GÖRÜNTÜ İLE ENTEGRASYONU Özgün

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR

27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR 27 Şubat 2003 TS/BAS/03-018 TÜRKİYE DE GİRİŞİMCİLİK ÖZET BULGULAR Türk Sanayicileri ve İşadamlarõ Derneği (TÜSİAD) nin Türkiye de Girişimcilik raporu Sabancõ Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindamar

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27

Şenol Gürvit sgurvit@apc.com 11/27 sgurvit@apc.com 11/27 3 KGK Seçiminde Gözönüne Alõnmasõ Gereken Parametreler KGK gibi sistemlere yapõlan yatõrõmõn kullanõcõ açõsõndan edinilen yararõ "availability"dir. Yani KGK çõkõşõna bağlanacak yük

Detaylı

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kurumsal Yatõrõmcõ Yöneticileri Derneği K u r u l u ş u : 1 9 9 9 www.kyd.org.tr info@kyd.org.tr KYD Aylõk Bülten Ağustos 2003 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI

DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOĞU ANADOLU PROJESİ ANA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ RAPORU HAZIRLAYAN ORTAK GİRİŞİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.09.2008 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz.

44 Bu dokümanõn hiçbir kõsmõ yazarlarõn yazõlõ izni olmadan herhangi bir biçimde kopyalanamaz, çoğaltõlamaz. 4. SÜRE YÖNETİMİ 44 4.1 GİRİŞ İnsanlarõ, ekipmanlarõ, araçlarõ ve parayõ projede en etkin biçimde kullanmak için, etkin çalõşan bir süre yönetim sistemine ihtiyaç vardõr. Doğru planlama, programlama ve

Detaylı

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu

T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu T.C. GAZİÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞLETME EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 2002-2003 Eğitim Öğretim Yõlõ Staj Raporu MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU PİRİNÇSAN A.Ş. TÜRKER ÇEVİK Danõşman: Prof.

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP)

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VI: MEKANSAL GELİŞME

Detaylı

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI

İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI İLAN VE REKLAM GELİRLERİNDE VERİMİN ARTIRILMASI Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞU Araş.Gör. Bayram UZUN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 - Trabzon 1. GİRİŞ Kentin

Detaylı

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi,

Girdilerin en efektif şekilde kullanõlmasõ ve süreçlerin performansõnõn yükseltgenmesi, GENEL TANIM Hepimizin bildiği üzere Endüstri Mühendisliği, insan, makine, malzeme ve benzeri elemanlardan oluşan üretim ve hizmet sektöründeki bu bütünleşik sistemlerin incelenmesi, planlamasõ, örgütlenmesi,

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRON DEMETİ İLE ATIK SULARIN IŞINLANMASI TEKNİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Sema Bilge OCAK, Tülin ZENGİN, Şeref TURHAN Ankara Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi (ANAEM), 06100 Beşevler-

Detaylı

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer.

81221- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. porselenden 81229- Seramikten musluk taşõ, lavabo, küvet, bide, pisuar vb. diğer. I. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Sõhhi Tesisat ürünleri genellikle banyo ve mutfaklarda kullanõlan ve hijyenik yönüyle öne çõkan küvvet, lavabo, klozet, rezervuar, musluk gibi sürekli suyla temas halindeki

Detaylı

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH

ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH / ARAŞTIRMA / RESEARCH ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER Prof.Dr. Giray Berberoğlu Araş.Gör.

Detaylı

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ

TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ TAŞIT İŞLETME MALİYETLERİ BİLEŞENLERİNİN İRDELENMESİ, TASARRUF BAKIŞININ YERLEŞTİRİLMESİ Dr.A.Erhan BAKIRCI 1 SUMMARY The main aim of this study is to examine the vehicle operating cost inside the transportation

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen

Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi. Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Farklõ Tip Termal Kollektörler İçin Ekolojik Değerlendirme Analizi Hans-Jörg Althaus, MSc, ETH, Ernst Schweizer AG, Hedingen Binalara entegre güneş kollektörlerinin üretim süreçleri ve malzemelerinin çevreye

Detaylı

ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI

ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI ESKİŞEHİR ULAŞTIRMA ANA PLANI Haluk Gerçek 1, Orhan Demir 2 SUMMARY A strategic transportation plan was prepared for Eskişehir, a medium-sized Anatolian city with a population of 500,000. The study area

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 07 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 07 Temmuz 2005! Cari açõk artmaya devam ediyor; parasal ve mali disiplinin, yapõsal

Detaylı

Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ali Coşkun *

Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ali Coşkun * A kademik Araş t õ rmalar Derg isi 2002-2003, Sayõ 1 5, Sayfalar 25-34 Stratejik Maliyet Yönetimi Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Ali Coşkun * Giriş Maliyetlerin değişen yapõlarõ, muhasebecileri yeni maliyet

Detaylı

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ FİNANSAL PLANLAMADA ÖNGÖRÜ METODU OLARAK RASYOLARIN KULLANILMASI VE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr

SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr Ulaşõlabilir GIS SAYISAL GRAFİK www.sayisalgrafik.com.tr GIS Uygulamaları Semineri 16 Aralık 98 ANKARA Ulaşõlabilir GIS Çözümleri Erol Parmakerli SAYISAL GRAFİK Coğrafi verilerin toplanmasõ ve kaydedilmesinin

Detaylı

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU

AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU AĞIRLIKLI SİYAH ÇİZGİ YÖNTEMİ İLE YOL PROJELENDİRMEDE TOPRAK İŞLERİ OPTİMİZASYONU A. Burak Göktepe 1, A. Hilmi Lav 2 ve Selim Altun 1 SUMMARY Earthwork cost is of the important factors influencing the

Detaylı

E-Business ve B2B nin A B C si

E-Business ve B2B nin A B C si E-Business ve B2B nin A B C si Hazõrlayan : Cengiz Pak diyalog Bilgisayar Üretim Sistemleri Yazõlõm ve Danõşmanlõk Ltd. Şti Büyükdere Caddesi No : 48 / 4 Mecidiyeköy İstanbul URL : www.diyalog.com Öneri

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ 375 Çocuk Haklarõnõn Kullanõlmasõna İlişkin Avrupa Sözleşmesi ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ Sözleşme 25 Ocak 1996 tarihinde Strasbourg da imzalanmõş ve 21. maddeye uygun olarak

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000

17,250 16,500 15,750 15,000 14,250 13,500 12,750 12,000 PİYASA KAPANIŞLARI (20 Kasõm 2003 itibariyle) Günlük Kapanõş Değişim İMKB-100 14,618 -%7.4 TL/$ 1,469,955 -%0.2 Bono Faizi (15 Aralõk 2004) %29.1 %1.4 İMKB 1500 1250 1000 750 500 250 0 16,081 738 İşlem

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Prof. Dr. Giso Deussen Bill Gates yazõlõ basõnõn geleceğini karanlõk görüyor: Yazõlõ basõnõn sonunun geldiğine inanõyor. Microsoft un kurucusu Ekim 2005 sonunda Fransõz gazetesi Le Figaro" ile yaptõğõ

Detaylı

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ

sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede, 15 adet Internet bağlantõ noktasõ GENEL BİLGİ Ege Üniversitesi Tõp Fakültesi Tõp Kütüphanesi 1956 yõlõnda hizmet vermeye başlamõştõr. Kütüphane yaklaşõk 2000 m² kullanõm alanõna sahiptir. 450 kişilik oturma kapasitesi bulunan kütüphanede,

Detaylı

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz

Günlük Bülten. 5 Ağustos Piyasanõn yatay seyretmesini bekliyoruz PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Değişim İMKB-100 19,049 -%2.0 İMKB-100 (USc/Yõlbaşõndan beri Değ.) 1.29 -%3.3 TL/$ 1,473,533 %0.4 Bono Faizi (7 Aralõk 2005) %2618.0 -%0.2 Turkcell ADR (TL karşõlõk/ Değ.) 16,900

Detaylı

ORGANİK VE ph ŞOK YÜKLEMELERİNİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) ARITIM VERİMİNE ETKİSİ

ORGANİK VE ph ŞOK YÜKLEMELERİNİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) ARITIM VERİMİNE ETKİSİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.19, s.2, 24 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.19, n.2, 24 ORGANİK VE YÜKLEMELERİNİN ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRLERDE (AKR) ARITIM VERİMİNE ETKİSİ Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY, Bilgehan

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TANIMLAYICILARI İÇİN ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ COĞRFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ( CBS ) TEKİL NESNE TNIMLYICILRI İÇİN ÖNERİLER Hande

Detaylı

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri *

Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * Türk altõn madenciliğinde siyanürleme işleminin ilk olarak uygulanmasõ ve bunun çevreye etkileri * A. Akçõl ** Maden Mühendisliği Bölümü, Cevher Hazõrlama Anabilimdalõ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,

Detaylı

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ DIGITAL CHART OF THE WORLD COĞRAFİ VERİ TABANININ KARTOGRAFİK OLARAK KULLANIMI

Detaylı

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65)

Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ. (Seri:V, No:65) Sermaye Piyasasõ Kurulundan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Kredili Alõm, Açõğa Satõş ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkõnda Tebliğ (Seri:V, No:65) (14.07.2003 TARİH ve 25168 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANMIŞTIR)

Detaylı

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME

KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME KENTSEL BİR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ MODELLEME Y.Doç.Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU, Araş.Gör. Osman DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik -Mimarlõk Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme

diyalog dinamo ERP & E-Business Yazõlõmõ dinamo Temel Özellikler İçindekiler Ana İşlem Prensibi Güvenlik Parametrik Tanõmlama ISO 9000 Geriye İzleme dinamo Temel Özellikler İçindekiler!!!!!!!!!!!!! Ana İşlem Prensibi Standart Görünüm Çok Dövizlilik Kullanõcõ Tanõmlõ Formlar Kullanõcõ Tanõmlõ Raporlar Barcode Kullanõmõ Güvenlik Parametrik Tanõmlama

Detaylı

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ

Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Sermaye Piyasasõ Kurulu ndan : Sermaye Piyasasõ Araçlarõnõn Halka Arzõnda Satõş Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazõ Maddelerinde Değişiklik Yapõlmasõna Dair Tebliğ Madde 1 27/10/1993 tarihli ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v 1. BÖLÜM Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 1.1. Kitle ve Parametre... 1 1.2. Örneklem ve Tahmin Edici... 2 1.3. Basit Rastgele Örnekleme... 3 1.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme...

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi

VİA Veri / İnternet Adaptörü. Özet Bilgi VİA Veri / İnternet Adaptörü Özet Bilgi MST/YMM-KKH 26 Ağustos 2002 1 Tanõm Taktik Veri / İnternet Adaptörü (VIA), CNR bölgesinde çevrim düzeninde çalõşan taktik telsizlere yerel alan ağõ (LAN) oluşturma

Detaylı

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI

APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA UYGULAMASI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ POSTER APSİS ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İLE ŞEHİR HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI ve KONYA

Detaylı

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ

HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN ÜCRETLİLERİN ÜZERİNDEKİ DOLAYLI VE DOLAYSIZ VERGİ YÜKLERİ Ali COŞKUN Fatih Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi GİRİŞ: D evlet çeşitli ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için

Detaylı

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI

GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GELİŞİM PLANLAMA KURULU SEKRETERLİĞİ GELİŞİM PLANI ÇALIŞMALARI ARALIK 2002 BURSA İÇİNDEKİLER Araştõrma Geliştirme Alt Kurulu Raporu ve Güçlülük Zayõflõk Analizi...1

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI

TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI TÜRKİYE DE İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM GENÇLİĞİ ARASINDA ESRAR KULLANIM YAYGINLIĞI Cannabis Use Prevalence Among Primary and Secondary School Children in Turkey Dr. Kültegin Ögel 1, Dr. Şükrü Uğuz 2, Dr.

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştõrmalarõnda

Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştõrmalarõnda Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 2005 / Cilt: 22 Sayõ: 1 / ss. 27-50 Muhteva Analizi Metodu ve Cumhuriyet Tarihi Araştõrmalarõnda Kullanõmõ Fatma ACUN * Abstract: Content analysis is a

Detaylı

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI HIZLI RAYLI SİSTEMLERİN YOLCU TAŞIMA KAPASİTE HESAPLAMALARI VE TÜRKİYEDEKİ BENZER SİSTEMLERİN BİRBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI Ilgaz CANDEMİR_, Serhan TANYEL_ SUMMARY Rail transit systems are found to be

Detaylı

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1.

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No Kabul Tarihi : 29.1. YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5084 Kabul Tarihi : 29.1.2004 Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amacõ; bazõ illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAT KAMPÜSÜ HAFİF RAYLI ULAŞIM SİSTEMİ Dr. Osman Nuri ÇELİK 1, Alpaslan KAYA 2, Erol YAĞIZ 3 SUMMARY Light Rail Transport (LRT) has a growing future in Turkey. Konya LRT

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME No. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlõk Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ Japonya Uluslararasõ İşbirliği Ajansõ JICA DOĞU KARADENİZ BÖLGESEL GELİŞME PLANI (DOKAP) Nihai Rapor CİLT VII: KURUMSAL GELİŞME

Detaylı