TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPLULAŞTIRILMIŞ LOGİT TÜREL DAĞILIM MODELİ KALİBRASYONU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 TLULAŞTIRILMIŞ LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU: İSTANBUL İÇİN BİR DEĞERLENDİRME Hilmi Berk ÇELİKĞLU SUMMARY This study examines the possibilities of obtaining better modal-split models for each trip purpose in Istanbul metropolitan area by calibrating the binary logit modal split models at the appropriate aggregation level with the appropriate variables. The modal split for the year 2002 is then studied by using the valid models with current data. The study also contains a brief summary of choice concept, mode choice, and frequently used modal split models. By means of the intersectorial trip data obtained by the aggregation process at two levels (7 and 20 sectors); a single variable logit model with the generalized trip cost variable and a two-variable logit model with the trip cost and the trip time variables are calibrated for each trip purposes to determine the valid models. Trips are then split to transport modes with current data. The models calibrated at higher aggregation level give more accurate and appropriate results. Because of including the value of time that was calculated externally the single variable logit model produces more errors on results relatively to the two-variable logit model. ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ; İstanbul Metropoliten Alanõ nda kentiçi farklõ yolculuk amaçlarõ için, uygun toplulaştõrma seviyesinde ve uygun verilerle tahmin gücü yüksek geçerli logit türel dağõlõm modelleri kalibre etmektir. Yedili ve 20 li iki farklõ büyüklükte sektör bazõnda toplulaştõrõlmõş veriler yardõmõyla; genelleştirilmiş maliyete göre tek değişkenli, yolculuk maliyeti ve süresine göre de iki değişkenli ikili logit modeller kalibre edilerek farklõ yolculuk amaçlarõna ait geçerli modeller araştõrõlmõştõr yõlõ değerlerine göre, modellerin bağõmsõz değişkenleri olan yolculuk maliyetleri, süreleri ve genelleştirilmiş maliyetlerinin hesaplanarak 996 fiyatlarõna getirilmesi ile yeni değerlere göre farklõ amaçlõ yolculuklarõn, ulaştõrma türlerine dağõlõmõnõn yapõlmõştõr. 20 sektörde toplulaştõrma ile elde edilen modeller daha uygun sonuçlar vermiştir. Zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi ve farklõ yolculuk amaçlarõ için aynõ zaman değerinin dahil edilmesi sonucu, tek değişkenli model diğer modele göre daha hatalõ sonuçlar vermiştir. ozitif ve negatif değerler alabilen ulaşõm türüne özgü sabit; konfor, güvenlik ve güvenilirlik gibi ölçülmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ zor olan hizmet düzeyi karakteristiklerini temsil etmektedir. Araş. Gör. İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul 259

2 . GİRİŞ Bir kentin; kentlilerin ihtiyaçlarõna en iyi biçimde cevap verebilmesi, kent olgusunun oluşmasõnõ sağlayan bir takõm özelliklerin iyi yapõlandõrõlmõş olmasõna bağlõdõr. Bu bağlamda; kentlilerin sõkça yaptõklarõ bir faaliyet olan yolculuk ile canlõlõk kazanan ulaştõrma ve altyapõsõ, kenti gerek fiziksel gerekse de sosyal açõdan tanõmlayan ve varlõğõyla kente hareketlilik veren değerlerdir. Bir gelişmişlik ölçütü olarak da değerlendirilebilecek ulaştõrma olgusu kentiçi düzeyde irdelendiğinde, ön plana çõkan; kentiçi ulaşõm ağõ ve kentiçi ulaştõrma türleridir. Kentiçi ulaştõrma türlerinin, gerek mahalle ve ilçe gibi demografik düzeyde gerekse de topografik özelliklere göre fiziksel düzeyde entegrasyonu ile; kentsel alanlarõn gelişmesinde etkin, arazi kullanõm kararlarõ yönlendirilir. Bu denli önemli olan ve geleceğe dönük yatõrõmlar içerisinde de her zaman büyük bir paya sahip olan ulaştõrma olgusuyla iligili olarak yapõlacak çalõşmalara yol göstermesi açõsõndan katkõsõ olmasõ amacõyla; bu çalõşmada, İstanbul daki kentiçi yolculuklarõn ulaştõrma türlerine dağõlõmõnõn tahmin edilmesine imkan veren toplulaştõrõlmõş logit model kalibrasyonu araştõrõlmõştõr. 2. TÜR SEÇİMİ Seçim yapmak, yolculuk yapma düşüncesinde temel bir değişkendir. Dolayõsõyla; ulaştõrma talep analizlerinde, yolculuk seçimi modellemesi önemli bir aşamadõr. Türel dağõlõm modelleri, yolculuk dağõtõmõ modeli ile tahmin edilmiş olan bölgeler arasõ yolculuklarõn ulaştõrma türlerine hangi oranda dağõlacağõnõ belirlemektedir. Günümüzde çoklu seçim modelleriyle çok sayõda alternatifi daha etkin bir biçimde analiz etmek mümkündür. Bu da, ulaştõrma olgusunun geçmiştekinden çok daha detaylõ tanõmlanmasõnõ sağlamaktadõr. Seçim, aslõnda çok iyi tanõmlanamayan karmaşõk bir işlemdir ve yapõlan basitleştirmeler, yolculuk seçimi analizlerinin sayõsal modellerle yapõlabilmesine olanak tanõmak içindir []. Çokça yapõlan sadeleştirme yöntemlerinden birisi, seçim işleminin deterministik olduğu varsayõmõ, diğeri de seçim işleminin rastlantõsal olduğu varsayõmõdõr. İyi bir seçim modeli; seçim fonksiyonunun belirli olasõlõklarda farklõ değerler aldõğõ bir rastgele fonksiyon olarak ele alõnarak kurulabilir. Bu rastgele fonksiyon; seçim fonksiyonunun verilen değerlerinin veya bunlarõn herhangi birisinin özelliklerinin, farklõ bireylerce farklõ şekilde algõlanabileceği veya aynõ birey tarafõndan değişik şekilde algõlanabileceği olasõlõğõnõ yansõtõr. Algõlanan fayda olan U(.) rastgele bileşenlerinden elde edilen özel değerlere dayanan bir çõktõ olarak rastlantõsal bir seçim olgusunu meydana getiren rastgele fayda modeli () ifadesinde görülmektedir [2]. () i V() i e() i U + Burada; U(i) i alternatifleri için seçim fonksiyonu, V(i) i nin özelliklerinin deterministik fonksiyonu ve e(i) de rastlantõsal bir bileşendir. Basit çõkarõmlar ve varsayõmlardan faydalanõlarak; V(i) fonksiyonunun formunu tanõmlamak ve içereceği değişkenleri seçmek mümkündür. Seçim fonksiyonunun rastgele bileşenini ampirik olarak gözlemek mümkün değildir; bundan dolayõ deneysel olarak kontrol edilen şartlar altõnda, seçim fonksiyonu üzerindeki beklenti ve davranõş çeşitliliğinin gözlenebilmesi için bir bireyin tekrar eden durum karşõsõndaki davranõşlarõnõ gözlemek gerekir. Böylece () 260

3 rastlantõsal bileşen olan e(i) nin dağõlõmsal yapõsõndan dolayõ istatistiksel varsayõmlar yapõlõr. U(i) nin temelinde gelişen seçim modeli, kişinin U(i) si en büyük olan i alternatifini seçmesi prensibiyle devam eder. i alternatifinin seçilme olasõlõğõ (2) ifadesinde görülmektedir. (2) ifadesi ile verilen formülasyon, (3) ifadesindeki denklemler ile son halini alõr. p () i p[ U() i > U() j, tüm j i için] p () i [ V() i + e() i > V() j + e() j, tüm j i için] p[ e() j < V() i V() j + e() i, tüm j i için] F[ V() i V() j + e() i, tüm j i için] f () ö dö e() i i Burada; F[.] tüm alternatifler için [e(i), e(j),...] nin ortak dağõlõm fonksiyonu ve f i (φ) de e(i) nin marjinal yoğunluk foksiyonudur. (3) denklemini yararlõ bir seçim modeline dönüştürmek için dağõlõmsal varsayõmlar ve sadeleştirmeler yapõlõr. Rastgele fayda modeli, rastlantõsal seçim davranõşõnõ yansõtmak için yapõlandõrõlabilecek pek çok modelden en genel olanõdõr ve çoğu rastlantõsal seçim modelinin türetilmesine öncüdür. 2.. Literetürdeki Tür Seçimi Modelleri Toplulaştõrõlmõş ve toplulaştõrõlmamõş seviyede tür seçimi için kalibre edilen modellerin genelde yapõsõ logit ve probit olmuştur. Rastgele faydalarõn, çok değişkenli normal dağõlõmõnõn olduğu ve fayda fonksiyonunun rastgele değişkenlerinin, sõfõr ortalamalõ ve sonlu varyans-kovaryans matrisli bir çok değişkenli normal dağõlõma uyduğu varsayõlarak elde edilen çoklu probit model uygulamalarõna ilk örnekler; Lerman ve Manski nin (977) önerdiği Monte Carlo Simülasyonu ve n sayõda normal dağõlan değişkenin maksimumunu normal dağõlõma yaklaştõran Clark õn (96) geliştirdiği yaklaşõk kapalõ form çözümüdür [3, 4]. İkili probit modelin kullanõmõ ve tahmini için; Daganzo, Bouthelier ve Sheffi (977) ve Daganzo ve Bouthelier (979) daha etkin algoritmalar geliştirmiştir. Liu ve Mahmassani (2000); çoklu probit modelde global maksimum olabilirlik tahminine ulaşmak için, genetik algoritmayla doğrusal olmayan programlama tekniklerini beraber kullandõklarõ bir genetik algoritma çoklu probit modeli geliştirdiler [5, 6, 7]. Seçim fayda fonksiyonunun rastgele bileşenlerinin tamamõnõn bağõmsõz olduğu ve Gumbel Dağõlõm Fonksiyonu na göre tanõmlandõğõ çoklu logit model ile, probit model sonuçlarõnõ De Donnea (97) yaptõğõ çalõşmada karşõlaştõrmõştõr [8]. Üç veya daha fazla alternatifli ve farklõ kovaryans matrisine sahip hiyerarşik ve çok gruplu hiyerarşik logit model kalibrasyonuna yönelik; Williams (977), Daly ve Zachary (978), Williams ve rtuzar (982a), rtuzar (980b), Sobel (980) ve rtuzar ve Willumsen (996) in çalõşmalarõ vardõr [9, 0,, 2, 3, 4]. Wen ve Koppelman (200); eşlenik seçenekler arasõndaki çapraz elastisiteyi, daha önce geliştirilen genelleştirilmiş uç değer modellerinden daha iyi tahmin eden genelleştirilmiş gruplandõrõlmõş logit model yaklaşõmõnõ geliştirdi [5]. Gözlemlenen her bir değişkenle ilişkili parametrenin (değişkenin katsayõsõ gibi) kullanõcõlar kümesi içerisinde rastgele bir şekilde faklõlõklar göstermesine imkan tanõmasõ yolu ile standart logit model yapõsõnõ genelleştiren rastgele parametreli logit veya hata bileşenli logit olarak da bilinen karõşõk çoklu logit modelde; kullanõcõya-özel (2) (3) 26

4 parametrelerin dağõlõmlarõnõn momentleri tahmin edilir. Gözlemlenmeyen kullanõcõyaözel parametrelerin varyansõ, faydanõn stokastik kõsmõndaki alternatifler üzerinde korelasyon meydana getirir. Bu model uygulamalarõna Revelt ve Train (998) ile Bhat (2000) õn çalõşmalarõ örnek gösterilebilir [6, 7]. Brownstone, Bunch ve Train (2000); özel araçlar için alternatif yakõt tercihlerini değerlendirdikleri çalõşmalarõnda, çoklu logit ve karõşõk logit model yaklaşõmõnõ karşõlaştõrarak birleşik karõşõk bir model önerdiler [8]. 3. İSTANBUL DA LGİT TÜREL DAĞILIM MDELİ KALİBRASYNU Tüm yolculuk talep modellerinde olduğu gibi seçim modellerinin kalibrasyon işlemi; parametre değerlerinin hesaplanmasõ, hesaplamalarõn istatistiksel önemlerinin değerlendirilmesi ve tahminlerin gözlemlenen davranõşlarla karşõlaştõrõlarak modelin geçerliliğinin kontrol edilmesi yoluyla yapõlõr [2]. Yapõlan çalõşmada, farklõ yolculuk amaçlarõna göre belirlenen özel araç, toplu taşõma ve servis aracõ kullanõmõ ayrõmõna göre yolculuklarõn dağõlõmõnõn yapõlmasõ için logit model kalibre edilmiştir. Model kalibrasyonu için kullanõlan amaçlarõna göre yolculuk matrisleri, İstanbul Ulaşõm Ana lanõ Çalõşmasõ nda (996) kullanõlan yolculuk matrisleridir [9]. Kalibrasyonlarda kullanõlan yolculuk maliyetleri, yolculuk süreleri ve genelleştirilmiş yolculuk maliyetleri de yine 996 yõlõ değerlerine göre hesaplanmõştõr. Model için kalibrasyon verileri, yedili ve 20 li olmak üzere iki farklõ büyüklükte sektör bazõnda toplulaştõrõlmõştõr. Toplulaştõrma sonucu elde edilen sektörler arasõ veriler yardõmõyla; genelleştirilmiş maliyet (GM) değişkenine göre tek değişkenli, yolculuk maliyeti ve süresine göre de iki değişkenli ikili logit modeller kalibre edilerek farklõ yolculuk amaçlarõna ait geçerli modeller araştõrõlmõştõr. İş ve ev uçlu-diğer amaçlõ yolculuklar için logit model kalibrasyonuna veri teşkil eden yolculuklar, özel otomobilden yararlanma olanağõ olan kullanõcõlarõn yaptõklarõ yolculuklar olarak değerlendirilmiştir. Özel otomobilden yararlanma olanağõ olmayan kişilerin ağõrlõklõ olarak toplu taşõmayõ tercih ettikleri bilinmektedir ve bu yolculuklarõn özel otomobilden yararlanma olanağõ olan yolculuklarla birlikte değerlendirili kalibrasyon yapõlmasõ, hatalõ modeller elde edilmesine neden olacaktõr. Bu nedenle, iş ve ev uçlu-diğer yolculuk amacõ için kalibre edilen logit türel dağõlõm modelinde özel araçtan yararlanma olanağõ olan kişilerin yolculuklarõ değerlendirilmiştir. kul yolculuklarõnda ise özel araç kullanõmõ düşük oranda (%9) olduğu için toplam yolculuklardan ayrõlmõştõr. Geriye kalan yolculuklar ise türlerine göre; servis aracõ ve toplu taşõma yolculuklarõ olarak ayrõlõp ikili logit model kalibre edilmiştir. Diğer amaçlõ yolculuklarda servis aracõ kullanõmõ ihmal edilecek düzeyde olduğundan (%5,5) bu yolculuklar, toplam yolculuklardan ayrõlmõştõr. Geriye kalan ve özel araçtan yararlanma olanağõnõn bilinemediği yolculuklar ise türlerine göre özel araç ve toplu taşõma yolculuklarõ olarak ikiye ayrõlõp model kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. 3.. Çalõşmada Kullanõlan Model Kalibrasyonu için kullanõlan iki farklõ yöntemden birincisinde; bölgeler arasõ yolculuklarda ulaştõrma türleri kullanõmlarõnõn, yolculuk maliyetleri ve yolculuk süreleri değişkenleri ile çok değişkenli doğrusal regresyon yöntemi kullanõlarak 262

5 ilişkilendirilmesi yoluyla yapõlmõştõr. İkili logit model ile bir kişinin i ve j bölgeleri arasõnda özel otomobil kullanma olasõlõğõ olan (4) ifadesindeki gibi hesaplanmaktadõr. exp[ ë( (C C ) + (T T ) + ä) Burada; i ve j bölgeleri arasõnda özel araç kullanma oranõ, C ve C i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ maliyetler, T ve T i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ yolculuk süreleri, λ kalibrasyon katsayõsõ ve δ da toplu taşõma türüne özgü katsayõdõr. Yolculuk maliyetleri ve süreleri değişkenlerine göre değerlendirme yapõlõrken, ulaşõm modeline zaman değeri verisi girilmemiştir. Doğrusal regresyon analizi sonucu elde edilen denklemde, yolculuk süresi farkõ değişkeni katsayõsõnõn yolculuk maliyeti farkõ değişkeni katsayõsõna oranõ zaman değerini vermektedir. İkili logit modele göre i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma türünün kullanõlma olasõlõğõ olan ise (5) ifadesinde şekilde hesaplanõr. (5) Logit model kalibrasyonu için kullanõlan diğer yöntem ise; bölgeler arasõ yolculuklarda ulaştõrma türleri kullanõmlarõnõn GM değişkeni ile tek değişkenli doğrusal regresyon yöntemi kullanõlarak ilişkilendirilmesi yoluyla yapõlmõştõr. İkili logit model ile bir kişinin i ve j bölgeleri arasõnda özel otomobil kullanma olasõlõğõ olan (6) ifadesindeki gibi hesaplanmaktadõr. exp[ λ( GC + δ GC ) (6) Burada; i ve j bölgeleri arasõnda özel araç kullanma oranõ, GC ve GC i ve j bölgeleri arasõnda toplu taşõma ve özel araç ile yapõlan yolculuklar için bölgeler arasõ genelleştirilmiş maliyetler, λ kalibrasyon katsayõsõ ve δ da toplu taşõma türüne özgü katsayõdõr. GM değişkenine göre bir değerlendirilme yapõlabilmesi için ulaşõm modeline genelleştirilmiş maliyetlerin yanõsõra zaman değeri de veri olarak girilmiştir. kul yolculuklarõ için kullanõlan modellerde özel araç yolculuklarõ yerine kalibrasyona servis aracõ dahil edildiğinden; özel aracõ temsil eden ifadeler, servis aracõ değerlerini almaktadõr Kalibrasyonda Kullanõlan Değişkenler ve Verilerin Toplulaştõrõlmasõ Kalibrasyonda kullanõlan değişkenler, uygun toplulaştõrma seviyesinin belirlenebilmesi amacõna yönelik olarak 20 li ve 7 li sektörlerde toplulaştõrõlmõştõr. Çalõşma alanõnõndaki bölgelerin 20 sektörde tolulaştõrõlmõş hali Şekil de, yedi sektörde toplulaştõrõlmõş hali ise Şekil 2 de görülmektedir. (4) 263

6 Şekil : 20 sektörde toplulaştõrõlmõş çalõşma alanõ Şekil 2: 7 sektörde toplulaştõrõlmõş çalõşma alanõ İstanbul için bölge bazõnda var olan verilerin toplulaştõrõlmasõ, yine verilerin ait olduklarõ bölgelerin birleştirilmesi yöntemiyle elde edilmiştir. 33 ilçeden 29 unun kendi 264

7 içlerinde arazi kullanõmõ özellikleri ile sosyal ve ekonomik özellikler açõsõndan planlamaya uygun ve kullanõlabilir veri oluşturacak biçimde homojen olarak bölünmesiyle belirlenmiş olan bölgelerin gruplanarak daha büyük sektörler oluşturmasõnda; bölgelerin sõnõr komşusu olanlarõnõn ve sosyal, ekonomik ve fiziksel açõdan olabildiğince benzerlik gösterenlerinin bir araya getirilmesine dikkat edilmiştir. Bölgelerin toplulaştõrõlmasõnda etkin olan bir diğer ölçüt ise kentiçi ulaşõm ağõ dağõlõmõdõr Bölgelerarasõ Yolculuk Maliyetleri Kentiçi ulaşõm türlerine ait özellikler ve değerler ulaşõm modeline dahil edilip bölgeler arasõ yolculuk matrisleriyle ilişkilendirilmeleri yolu ile istenilen toplulaştõrma seviyesinde bölgeler arasõ yolculuk maliyetleri hesaplanmõştõr. Kullanõlan ulaşõm modeli için, İstanbul da kentiçi tüm ulaştõrma türlerine ait yol ağlarõ tanõmlanmõş ve bu ağlarõnõn geçtikleri bölgelere göre sektörel bazda özel araç ve toplu taşõma yolculuklarõ için maliyetler ayrõ ayrõ hesaplanmõştõr. Modele girdi verisi olarak dahil edilen bu maliyetler; modelin kalibrasyonunda yolculuk sürelerinden bağõmsõz bir değişken olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, yolculuk süresi ve yolculuk maliyeti değişkenlerine göre yapõlan çoklu regresyona veri teşkil edecek yolculuk maliyetleri, ulaşõm modeline; ulaşõm türü, ulaşõm türüyle yapõlan yolculuk mesafesi, ve ödenen yolculuk ücreti verilerine kullanõlarak ortalama bir değer olarak dahil edilmiştir. Geçerli modeli elde edebilmek için, logit model kalibrasyonu 996 yõlõ değerlerine göre yapõlmõştõr Bölgelerarasõ Yolculuk Süreleri İki değişkenli türel dağlõm model kalibrasyonunda bir diğer bağõmsõz değişken olan yolculuk süresi değişkeni değerleri, dört aşamalõ ulaşõm modelinin ikinci safhasõ olan yolculuk dağõtõmõ modeli kullanõlarak elde edilmiştir. Çalõşmada kalibrasyona esas teşkil eden değerler; 996 yõlõ Ulaşõm Ana lanõ değerlerinin aynõsõ olarak modele dahil edilmiş fakat farklõlaşan toplulaştõrma düzeylerinde değişiklikler göstermiştir. Bölgelerin birleştirilmesi sonucu elde edilen sektörler için ortalama yolculuk süreleri; modelden elde edilen değerlerin, sektörün içerdiği bölge sayõsõna bölünmesi yoluyla belirlenmiştir Genelleştirilmiş Maliyetler ve Zaman Değeri Tek değişkenli regresyon yöntemiyle kalibre edilen ulaşõm modelinde, kullanõcõlarõn ulaştõrma türlerine ait tercihlerini, yolculuklarõn genelleştirilmiş maliyetlerine göre yaptõklarõ kabul edilmektedir. GM; yolculuk maliyeti ile yolculuk sõrasõnda geçen zamanõn ekonomik değerinin toplamõndan oluşmaktadõr. Modele zaman değerinin veri olarak girilmesi ile elde edilen GM ile logit türel dağõlõm modeli kalibre edilmiştir. Özel araç kullanõm maliyetleri; akaryakõt, paralõ yol, köprü geçişi ve varsa park ücretleri göz önüne alõnarak modele girdi verisi olarak dahil edilmiştir. Özel otomobil ile yapõlan yolculukarda GM; araç işletme maliyeti, yolculuk zamanõn ekonomik değeri ve paralõ yol, köprü ve park ücretlerinin toplamõndan oluşmaktadõr.987 ve 996 yõllarõnda yapõlan ulaşõm plan çalõşmalarõnda olduğu gibi yapõlan çalõşmada da özel araç işletme maliyeti olarak yalnõzca yakõt tüketim maliyeti hesaba katõlmõştõr [20, 9]. Benzin fiyatlarõ, cak 996 tarihi itibariyle; süper benzin için TL/lt, normal 265

8 benzin için TL/lt alõnmõş ve özel otomobillerin %30 unun süper, %70 inin de normal benzin kullandõklarõ kabul edilerek ortalama benzin fiyatõ TL olarak hesaplanmõştõr. Kent içerisinde otomobillerin 00 km de ortalama 0 lt benzin tükettikleri kabul edilerek, cak 996 tarihi fiyatlarõ ile otomobil-km başõna benzin tüketim maliyeti 3.709TL olarak hesaplanmõştõr. Modelde özel otomobiller için doluluk değeri,9kişi/araç olarak değerlendirmeye alõnarak kişi başõna ortalama zaman değeri.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Böylece özel otomobiller için GM (7) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr. GM 3709 * km * dakika (TL/bo) (7) Toplu taşõma ile yapõlan yolculuklarda GM; toplu taşõma bilet ücretleri ve yolculuk zamanõn ekonomik değeri ile hesaplanmõştõr. Yolculuk zamanõ; araç içerisinde geçen süre ile yürüme, duraklarda bekleme ve aktarma sürelerinin toplamõndan oluşmaktadõr. Servis aracõ yolculuklarõ GM hesabõ için, özel araç yolculuklarõ GM hesabõndaki yöntemin aynõsõ kullanõlmõştõr. cak 996 fiyatlarõ ile kişi başõna ortalama zaman değeri.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Buna göre, kişi başõna yolculuk km değeri olan 8.608TL/kişi değeri gözönüne alõnarak servis aracõ yolculuklarõ için kişi başõna genelleştirilmiş maliyet (8) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr. GM * km * dakika (8) 987 yõlõnda yapõlan Ulaşõm Nazõm lanõ nda, İstanbul da kişi başõna ortalama zaman değeri çalõşma zamanõ için 23,8TL/dakika, çalõşma dõşõ zamanlar için 9,3TL/dakika olarak hesaplanmõştõr [20]. 987 yõlõnda yapõlan ev halkõ anketleri ile yolculuklarõn %2 sinin çalõşma saatleri içinde yapõldõğõ belirlendiği için kişi başõna ortalama zaman değeri (9) ifadesindeki şekilde hesaplanmõştõr [20]. 0,2*23,8 + 0,88*9,3,0TL/dakika (9) 996 yõlõnda yapõlan Ulaşõm Ana lanõn nda ise; 995 yõlõ D.İ.E İstanbul için gayri safi yurtiçi hasõla değeri olan milyon TL göz önüne alõnarak cak 996 tarihi fiyatlarõyla İstanbul da kişi başõna gayri safi yurtiçi hasõla TL olarak hesaplanmõştõr [9, 2]. Yõllõk çalõşma saati 2.30 saat alõnarak kişi başõna ortalama zaman değeri TL/saat ve.539tl/dakika olarak hesaplanmõştõr. Bu değer; yapõlan çalõşmadaki türel dağõlõm modelleri kalibrasyonu aşamasõnda zaman değeri olarak modele girilen veridir Yolculuk Amaçlarõna Göre Türel Dağõlõm Modeli Kalibrasyonu Kalibrasyon sonucu elde edilen modellerin uygunluklarõ, regresyon analizi yöntemiyle belirlenen regresyon denklemlerinin istatistiksel önemlerinin değerlendirilmesi ile belirlenmiştir. Bu yolla; kalibrasyona katõlan değişkenler arasõnda anlamlõ bir ilişki bulunup bulunmadõğõ araştõrõlmõş, böyle bir ilişki varsa bu ilişkiyi ifade eden regresyon denklemi elde edilmiştir. Gözlemlenen yolculuklar ve GM değişkenleri arasõndaki doğrusal ilişkiyi belirleyebilmek için basit doğrusal regresyon analizi kullanõlmõştõr. Gözlemlenen yolculuklar ile yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi değişkenleri arasõndaki doğrusal ifadeyi belirleyebilmek için de çok değişkenli doğrusal regresyon analizi yöntemi 266

9 kullanõlmõştõr. Her iki yöntemde de; gözlemlenen yolculuklar bağõmlõ değişken olarak analize dahil edilmiştir. Değişkenler arasõndaki ilişkinin derecesini belirlemek için, doğrusal bağõmlõlõğõn bir ölçüsü olan determinasyon katsayõsõ (R 2 ) değerlendirilmiştir. Determinasyon katsayõsõ göreli olarak daha büyük olan modeller değerlendirilmiştir. Ayrõca; regresyon analizi sonrasõ elde edilen, değişkenlerin t istatistiği değerleri de; değişkenlerin ortak dağõlõmõnõn normal olduğu kabul edildiğinde örneklem dağõlõmõnõn t dağõlõmõna uygun olup olmadõğõnõ belirlemekte kullanõlmõştõr. t istatistiği değerlerinin, seçilen anlamlõlõk düzeyine karşõ gelen güven aralõğõ (%95) içerisinde kalmasõ gerekliliği, yapõlan denemeler sonucu elde edilen modellerden uygun olanlarõnõn seçilmesinde bir ölçüt olmuştur. Tek değişkene gore kalibre edilen modellere ait katsayõlar Tablo de, iki değişkene gore kalibre edilen modellere ait katsayõlar ise Tablo 2 de gösterilmiştir. Tablo : Genelleştirilmiş yolculuk maliyeti değişkenine göre kalibre edilen modellerin katsayõlarõ ve determinasyon katsayõlarõ 20 SEKTÖRDE 7 SEKTÖRDE YLCULUK AMACI λ δ R 2 λ δ R 2 İş Ev uçlu diğer Diğer kul Tablo 2: Yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi değişkenlerine göre kalibre edilen modellerin katsayõlarõ ve determinasyon katsayõlarõ 20 SEKTÖRDE 7 SEKTÖRDE YLCULUK AMACI Zaman Değeri R 2 Zaman Değeri R 2 İş Ev uçlu diğer Diğer kul İş Yolculuklarõ İş yolculuklarõ için bölgelerdeki özel araçtan yararlanma oranlarõ; ev halkõ otomobil sahipliği oranlarõ ile bu kişilerin yaptõklarõ iş yolculuklarõnõn toplam iş yolculuklarõ içerisindeki payõ değerlendirilerek elde edilmiştir [9]. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ iş yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (0) ve () ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.29(C C ) (T T ) 0.735) (0) exp[ (GC GC ) ) () 267

10 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ iş yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (2) ve (3) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.037(C C ) (T T ).2) (2) exp[ 0.09 (GC GC ) ) (3) Ev Uçlu Diğer Yolculuklar Ev uçlu-diğer yolculuklarõn türel ayrõm modelinin kalibrasyonu için kullanõlan verilerin ayrõlma yolu ve modelin kalibrasyon yöntemi iş yolculuklarõ için kullanõlanlarõn aynõsõdõr. Bu yolculuklarõn türel ayrõmõ da toplam yolculuklardan servis araçlarõ ile yapõlan yolculuklarõn ayrõlõp geriye kalan yolculuklarõn özel araçtan yararlanma olanaklarõ olanlarõnõn değerlendirilmesiyle yapõlmõştõr. Ev uçlu diğer yolculuklar için bölgelerdeki özel araçtan yararlanma oranlarõ; ev halkõ otomobil sahipliği oranlarõ ile bu kişilerin yaptõklarõ ev uçu diğer yolculuklarõn toplam ev uçlu diğer yolculuklar içerisindeki payõ değerlendirilerek elde edilmiştir. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ ev uçlu-diğer yolculuk yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (4) ve (5) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( 0.58(C C ) 0.00(T T ) +.22) (4) exp[ 0.24 (GC GC ) ) 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araçlõ ev uçlu-diğer yolculuk yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (6) ve (7) ifadelerinde gösterilmiştir. (5) exp[ ( 0.82(C C ) (T T ) 0.03) (6) exp[ ( (GC GC ) ) (7) kul Yolculuklarõ kul yolculuklarõ için; İstanbul a ait daha önce yapõlan uygulamalardan farklõ olarak, türel dağõlõmõn belirlenebilmesine yönelik olarak servis aracõ ve toplu taşõma yolculuklarõ verileri kullanõlarak logit model kalibre edilmiştir. 996 yõlõ verilerine göre, okul yolculuklarõnõn büyük bir bölümü servis araçlarõ ile yapõlõrken, özel araçla yapõlan yolculuklarõn oranõ (%9) oldukça düşüktür [9]. Özel araç yolculuklarõ, oranlarõnõn çok az olmasõ nedeniyle diğer ulaşõm türü yolculuklarõndan ayrõlmõştõr. Logit model 268

11 kalibrasyonu; geriye kalan servis aracõ ve toplu taşõma türü yolculuklarõ arasõndaki türel dağõlõmõ belirleyebilmek için yapõlmõştõr. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ servis aracõ ile okul yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (8) ve (9) ifadelerinde gösterilmiştir. S S S exp[ ( 0.030(C C ) 0.005(T T ) 0.389) (8) S exp[ (GC GC ) 27.43) S 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ servis aracõ ile okul yolculuğu yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (20) ve (2) ifadelerinde gösterilmiştir. (9) S S S exp[ ( 0.047(C C ) (T T ) ) (20) S exp[ 0.077( (GC GC ) ) S (2) Diğer Yolculuklar Diğer yolculuklarda servis aracõ kullanõmõ ihmal edilecek düzeyde (%5,5) olduğundan bu yolculuklar, toplam diğer amaçlõ yolculuk matrisinden ayrõlmõştõr. 996 yõlõ verilerine göre, ev uçlu olmayan diğer yolculuklarõ yapan kişilerin hangi bölgede oturduklarõnõ bilinmediğinden, bu kişilerin özel araçtan yararlanma olanağõ da belirlenememiştir [9]. Bu nedenle, diğer amaçlõ yolculuklarõn tamamõ için özel araç kullanõmõ ve toplu taşõma türleri arasõndaki ayrõmõ belirleyebilmek için ikili bir logit model kalibrasyonu yapõlmõştõr. 20 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araç ile diğer yolculuklarõ yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (22) ve (23) ifadelerinde gösterilmiştir. exp[ ( (C C ) 0.085(T T ) 0.633) (22) exp[ (GC GC ) 0.849) 7 sektörde kalibre edilen logit modele göre bir kişinin i ve j bölgeleri arasõ özel araç ile diğer yolculuklarõ yapma olasõlõğõnõ gösteren bağõntõlar (24) ve (25) ifadelerinde gösterilmiştir. (23) exp[ ( 0.580(C C ) (T T ) ) (24) 269

12 exp[ (GC GC ) ) (25) YILINDAKİ TÜREL DAĞILIMIN TAHMİNİ 4.. Değerlendirmede Esas Alõnan 200 Değerleri: Bölgelerarasõ Yeni Yolculuk Maliyetleri, Genelleştirilmiş Maliyetler, Zaman Değeri ve Yolculuk Süreleri Çalõşmanõn amaçlarõndan biri olan; yolculuklarõn geçerli model yardõmõyla yeni maliyet değerlerine göre ulaştõrma türlerine dağõtõmõnõn yapõlmasõ aşamasõnda değerlendirilecek 2002 yõlõ yolculuk maliyetlerinin hesaplanmasõ, farklõ ulaştõrma türlerine göre hesaplanmõştõr. Yeni değerlere göre türel dağõlõm yapõlabilmesi için; kalibrasyon sonrasõ elde edilen geçerli modellere girilecek yeni verilerin 996 yõlõ fiyatlarõna getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle; hesaplanan yeni yolculuk maliyetleri ve genelleştirilmiş maliyetler; 2002 yõlõ ile 996 yõlõ dolar kurlarõ arasõnda belirlenen orana göre 996 yõlõ fiyatlarõna getirilmiştir. Farklõ yolculuk amaçlarõ için belirlenen logit türel dağõlõm modellerine veri olarak girilip yeni dağõlõmlarõn oranlarõnõn incelenmesine yardõmcõ olan; özel araç, toplu taşõma ve servis aracõ yolculuklarõna ait bölgeler arasõ yeni yolculuk maliyetleri 20 li ve yedili gruplarda toplulaştõrõlmõştõr. Bölgeler arasõ yolculuk maliyetleri ve genelleştirilmiş maliyetler; kalibrasyonlara veri teşkil etmesi için için kullanõlan yöntemlerin aynõlarõ yardõmõyla hesaplanmõştõr. Bunlara göre; özel araçlar için GM (26) ifadesindeki gibi hesaplanmõştõr. GM 4.789*Km + (,90*38.056)*Dakika (TL/ bo) (26) Servis aracõ yolculuklarõnda ise kişi başõna genelleştirilmiş maliyet; servis aracõ kullanõm maliyeti hesabõndan elde edilen kişi başõna yolculuğun kilometre değeri göz önüne alõnarak (27) ifadesindeki şekilde hesaplanmaktadõr. GM (36.833)*Km *Dakika (TL/kişi) (27) Toplu taşõma yolculuklarõ genelleştirilmiş maliyetleri; ulaşõm modeline bilet ücretleri ve zaman değeri dahil edilerek hesaplanmõştõr. Zaman değeri, İstanbul için daha önce yapõlan planlardakilerden ve etütlerdekilerden farklõ bir yöntem uygulanarak hesaplanmõştõr. İstanbul İli ndeki toplam hane, % lik gruplara bölünmüştür. Daha sonra bu % lik gruplar %5 lik gruplara birleştirilerek; toplam gelir, aile başõna aylõk gelir, kişi başõna aylõk gelir, çalõşan kişi başõna aylõk gelir, çalõşõlan süreler için zaman değeri, çalõşõlmayan süreler için zaman değeri ve iş yolculuklarõ oranlarõ göz önüne alõnarak bir kişi başõna ortalama zaman değeri hesaplanmõştõr [22]. Hesaplanan ortalama zaman değeri TL/dakika/kişidir. Özel araç ve servis aracõ yolculuklarõ için bölgeler arasõ yolculuk süreleri, kalibrasyonda kullanõlan 996 yõlõ değerlerinin aynõsõ olarak değerlendirmeye alõnmõştõr. Toplu taşõma yolculuk süreleri ise; ulaşõm ağõna eklenen metro alternatifini modelde tanõmlamak suretiyle, model içerisinde yeniden hesaplanmõştõr. 270

13 4.2. Dağõtõlan Yolculuklar Ulaştõrma türlerini kullanõm oranlarõnõn ne miktarda değiştiği belirlenebilmektedir. Farklõ yolculuk amaçlarõ ve toplulaştõrma düzeylerinde; kalibrasyonda kullanõlan 996 yõlõ yolculuk gözlemleri, 996 yõlõ verilerine göre kalibre edilen modellerle dağõtõlan yolculuklar ve kalibre edilen modellerle 2002 yõlõ verilerine göre dağõtõlan yolculuklar arasõndaki farklõlaşmalarõn ayrõntõlõ irdelemeleri grafik gösterimle yapõlmõştõr [23] İş Yolculuklarõ İş yolculuklarõ için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre artõş (%68 den %70 e) göstermiştir. Yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ ise aynõ (%67,5) kalmõştõr. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%79,5 tan %78,2 ye) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ yine düşüş (%63,2 den %62, e) göstermektedir Ev Uçlu Diğer Yolculuklar 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre düşüş (%73,3 ten %7,7 ye) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ artõş (%44,6 dan %45 e) göstermektedir. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%68,8 den %63,7 ye) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ yine düşüş (%48,8 den %44,9 a) göstermektedir kul Yolculuklarõ kul yolculuklarõ için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre servis aracõ kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre düşüş (%50 den %47 ye) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre servis aracõ kullanõm oranõ yine düşüş (%32 den %26,6 ya) göstermektedir.genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde servis aracõ kullanõm oranõ düşüş (%59,3 ten %58,7 ye) gösterirken, yedi sektörde servis aracõ kullanõm oranõ yine düşüş (%29,8 den %28,4 e) göstermektedir Diğer Yolculuklar Diğer yolculuklar için elde edilen modellerden; 20 sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ, 2002 yõlõ değerlerine göre artõş (%4, den %48,6 ya) gösterirken, yedi sektörde yolculuk maliyeti ve süresi ile kalibre edilen modele göre özel araç kullanõm oranõ yine artõş (%49 dan %50,8 e) kalmaktadõr. Genelleştirilmiş maliyete göre kalibre edilen modellerde 2002 yõlõ değerlerine göre; 20 sektörde özel araç kullanõm oranõ artõş (%45,4 ten %48,4 e) gösterirken, yedi sektörde özel araç kullanõm oranõ düşüş (%39,4 ten %36,4 e) göstermektedir. 27

14 5. SNUÇLAR Farklõ yolculuk amaçlarõ için kalibrasyona veri teşkil eden; bölgeler arasõ yolculuk matrisleri, yolculuk maliyetleri, yolculuk süreleri ve genelleştirilmiş yolculuk maliyetlerinin 20 sektörde toplulaştõrõlmasõ; genelde, istatistiki olarak, gözlem sonuçlarõna daha yakõn sonuçlar veren modellerin elde edilmesini sağlamaktadõr. Bunun nedeni; daha çok sayõda anlamlõ verinin analize katõlmõş olmasõdõr. kul yoluculuklarõnda ise; elde edilen tüm diğer modellerden farklõ olarak, yedi sektörde toplulaştõrõlan yolculuk maliyeti ve yolculuk süresi verilerine göre kalibrasyonla elde edilen model, 20 sektörde toplulaştõrma ile elde edilen modelden daha uygun sonuçlar vermiştir. Genelleştirilmiş maliyet değişkeni, yolculuk maliyetine ek olarak yolculuk sõrasõnda geçen zamanõn değerini de içermektedir. Zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi nedeniyle, tek değişkenli tür seçim modeli diğer modele göre daha hatalõ sonuçlar vermiştir. Ayrõca; modele, farklõ yolculuk amaçlarõ için aynõ zaman değerinin dahil edilmesi, farklõ kentiçi yolculuklar için yapõlan türel dağõlõmlarda hatalar meydana getirmektedir. Yolculuk maliyet ve süreleri değişkenlerinin kullanõldõğõ iki değişkenli modelde zaman değeri model kalibrasyonu içerisinde tahmin edilmekte ve yapõlan tercihlere göre yolcularõn zamana verdikleri ağõrlõğõ göstermektedir. Bu model daha az hatalõ sonuçlar vermiştir. Logit modelin fayda fonksiyonundaki ulaşõm türüne özgü sabit, toplu taşõma türüne dahil edilmiştir. Farklõ yolculuk amaçlarõna göre pozitif ve negatif değerler alabilen bu sabit; konfor, güvenlik ve güvenilirlik gibi ölçülmesi ve sayõsallaştõrõlmasõ zor olan hizmet düzeyi karakteristiklerini temsil etmektedir. Tek değişkenli logit model kalibrasyonunda mutlak değeri yüksek değerler alabilen bu sabit; iki değikenli logit model kalibrasyonunda 0 a yakõn, başka bir deyişle önemsiz değerler almaktadõr. Yapõlacak çalõşmalarda; genelleştirilmiş maliyet değişkeni kullanõlarak, zaman değerinin modele dõşarõdan girilmesi yerine, yolculuk maliyeti ve süresi ile iki değişkenli model kalibrasyonu gerçekleştirilip zaman değerinin farklõ yolculuk amaçlarõ için modelin içerisinde hesaplattõrõlmasõ daha uygun ve doğru olacaktõr. kul yolculuklarõ başta olmak üzere, her bir amaca yönelik yolculuklara ait daha ayrõntõlõ veri toplanarak, bu verilerin değerlendirilmesi yolu ile model kalibrasyonu yapmak daha az hatalõ sonuçlar verecektir. kul yolculuklarõnõn; ilköğretim, lise ve üniversite olmak üzere üçe ayrõlmasõ yolu ile gruplandõrõlmõş logit modellerin kullanõlmasõ, daha ayrõntõlõ verilerle kalibrasyon olanağõ sağlayacağõ için, daha gerçekçi sonuçlar verecektir. 272

15 KAYNAKLAR. McFadden, D. (2000) Disaggregate Behavioral Travel Demand s RUM Side: A 30- Year Retrospective. Department of Economics, University of California Berkeley. 2. Kanafani, A. (983) Transportation Demand Analysis. McGraw-Hill. 3. Lerman, S.R. and Manski, C.F. (977) An Estimator for the Generalized Multinomial robit Model, Transportation Research Board Meeting. 4. Clark, C.E. (96) The Greatest of a Finite Set of Random Variables. perations Research, 9, Daganzo, C.F., Bouthelier, F. and Sheffi, Y. (977) Multinomial robit and Qualitative Choice: A Computationally Efficient Algorithm. Transportation Science, vol., no. 4, Daganzo, C.F. and Bouthelier, F. (979) Aggregation with Multinomial robit and Estimation of Disaggregate Models with Aggregate Data: A New Methodological Approach. Transportation Research, Vol. 3B, Liu, Y. H. and Mahmassani, H. S. (2000) Global maximum likelihood estimation procedure for multinomial probit (MN) model parameters. Transportation Research, Vol. 34B, , June De Donnea, F.X. (97) The Determinants of Transport Mode Choice in Dutch Cities. Rotterdam University ress. 9. Williams, H.C.W.L. (977) n the formation of travel demand models and economic evaluation measures of user benefit. Envoirment and lanning, 9A(3), Daly, A. J. and Zachary, S. (978) Improved multiple choice models. Determinations of Travel Choice eds D. A. Hensher and M. Q. Dalvi, Westmead.. Williams, H.C.W.L. and rtuzar, J. de D. (982a) Behavioural theories of dispersion and the mis-specification of travel demand models. Transportation Research, Vol. 6B, rtuzar, J. de D. (980b) Modelling park n ride and kiss n ride as submodal choices: a comment. Transportation, (4), Sobel, K.L. (980) Travel demand forecasting by using the nested multinomial logit model. Transportation Research Record 775, rtuzar, J. de D. and Willumsen, L.G. (996) Modelling Transport. John Wiley. 5. Wen, C. H. and Koppelman, F. S. (200) A mixed spatially correlated logit model: formulation and application to residential choice modeling. Transportation Research, Vol. 35B, Revelt, D., and Train, K. (998) Mixed Logit with Repeated Choices Households' Choices of Appliance Efficiency Level, The Review of Economics and Statistics, Vol. LXXX, No. 4, Bhat, C.R. (2000) Quasi-Random Maximum Simulated Likelihood Estimation of the Mixed Multinomial Logit. Department of Civil Engineering, University of Texas, Austin. 8. Brownstone, D., Bunch, D. S. and Train, K. (2000) Joint mixed logit models of stated and revealed preferences for alternative-fuel vehicles. Transportation Research, Vol. 34B, İstanbul Ulaşõm Ana lanõ, (996). Hanehalkõ Anketleri Sonuçlarõ ve Ulaşõm Modeli Kalibrasyon Raporu. İTÜ Ulaştõrma ve Ulaşõm Araçlarõ UYG-AR Merkezi. 273

16 20. İstanbul Master lan Transport Study Model Calibration Report, (988). Halcrow Fox and Associates. İTÜ Ulaştõrma ve Ulaşõm Araçlarõ UYG-AR Merkezi, No: DT, (998). DT Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ( ), 22. Sönmez, M. (200) Gelir Uçurumu: Türkiye de Gelirin Adaletsiz Bölüşümü. m Yayõnevi, İstanbul. 23. Çelikoğlu, H.B. (2002), Logit Türel Dağõlõm Modeli Kalibrasyonu: İstanbul İçin Bir Değerlendirme, INS UZ 734 CEL, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 274

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ

KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ KENTİÇİ OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA BİR MODEL ÖNERİSİ, SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE PERFORMANS DEĞERLEMESİ Erdal Yõlmaz 1 SUMMARY One of the essential problems of a city is the problem of transportation and one basic

Detaylı

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA

ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ERP KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA Mustafa Fatih YEGÜL YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Ocak 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. KURUMSAL

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ

YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA TÜR TERCİHİ VE KARAR DEĞİŞKENLERİ Sevil AY 1, Aydõn EREL 2 SUMMARY Facilitating economic growth and prosperity through efficient movement of goods is at the center of any comprehensive

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2586 ÖİK: 598 ULAŞTIRMA ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2586-0 (basõlõ nüsha) Bu Çalõşma Devlet Planlama Teşkilatõnõn görüşlerini yansõtmaz.

Detaylı

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ

ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖDEME SİSTEMLERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ RİSKLERİ Yüksek Lisans Tezi Özlem Menekşe Rumelili Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1

ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE. Yücel Candemir 1 ULAŞTIRMA EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ: DÜNYADA VE TÜRKİYE DE. Yücel Candemir 1 SUMMARY Transportation is a critically important sector with a key function in economic activities. Perhaps more important than that

Detaylı

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI

FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ FİLO YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI Caner GÜNEY 1, Ö. AVCI 2, A.Ö. DOĞRU 2,C. KILIÇ

Detaylı

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET

İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ DEPREM RİSK ANALİZİ ÖZET DEPREM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştõrma Enstitüsü İstanbul, Mayõs 2002 İSTANBUL METROPOLİTAN ALANININ

Detaylı

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7

GIS Her Yerde...1. e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Giriş GIS Her Yerde...1 GIS Her Yerde Semineri Sunum Özetleri e-harita TM : SAYISAL GRAFİK'in GIS Stratejisi...5 Autodesk'in GIS Stratejisi...7 Uydu görüntüleri satõşõnda web tabanlõ GIS uygulamasõ...10

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2560 ÖİK: 576 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE POLİTİKALARI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda

Detaylı

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ

İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ MARKALAR VE ALAN İSİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Hasibe IŞIKLI Planlama Uzmanõ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hukuki Tedbirler ve Kurumsal Düzenlemeler Dairesi

Detaylı

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu

Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi REHBERİ. Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Şubat 2000 PERFORMANS ÖLÇÜM REHBERİ Çeviri Hülya Demirkaya Uzman Denetçi Araştõrma

Detaylı

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Araştõrma/İnceleme/Çeviri Dizisi PERFORMANS BİLGİSİNE YÖNELİK İYİ UYGULAMA PRENSİPLERİ Çeviri Safiye Kaya Uzman Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Denetçi Araştõrma ve Tasnif Grubu Ekim 2000

Detaylı

İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ. Y. Müh. Mehmet SEZGİN. Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ

İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ. Y. Müh. Mehmet SEZGİN. Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İMGE EŞİKLEME YÖNTEMLERİNİN BAŞARIM DEĞERLENDİRMESİ ve TAHRİBATSIZ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Mehmet SEZGİN Anabilim Dalõ : UÇAK MÜHENDİSLİĞİ Programõ :

Detaylı

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER

İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yõl Sempozyumu,16-18 Ekim 2002, Konya SUNULMUŞ BİLDİRİ İMAR UYGULAMALARININ İPTAL NEDENLERİ VE ÖNERİLER Mustafa ATASOY, Osman DEMİR,

Detaylı

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ

ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ ULUSAL MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ Ali Türkyõlmaz* Coşkun Özkan** *Fatih Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul E-mail:aturkyilmaz@fatih.edu.tr **İstanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ

SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ SINIFLAYICI (CLASSIFIER) SİSTEM İLE İMKB DE YENİ BİR ANOMALİ GÖZLEMİ Hakan AKSOY * İsmail SAĞLAM ÖZET Bu çalõşma, İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõ nõn (İMKB) zayõf formda etkin olmadõğõnõ gösteren yeni

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak 30 Haziran 2008 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlarõ İÇİNDEKİLER Sayfa Bağõmsõz İnceleme Raporu 1-2 Konsolide Bilanço 3-4 Konsolide Gelir

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Özuysal, Serhan Tanyel Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model *

Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * İMO Teknik Dergi, 2010 5087-5112, Yazı 333 Yük Taşımacılığında Taşıma Türü Seçimi İçin Lojistik Maliyetlere Dayalı İkili Lojit Model * Sevil KÖFTECİ* Haluk GERÇEK** ÖZ Bu çalışmada, yük taşımacılığında

Detaylı

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ

E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü E-POSTA METİNLERİ ÜZERİNDE İÇERİK TARAMASI YAPAN BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Bu çalõşmanõn amacõ, uzak posta sunucusuna bağlanõp POP3

Detaylı

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2002 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA AĞUSTOS 2002 (Yüksek Planlama Kurulu nun 14 Ağustos 2002 tarih ve 2002/76 sayõlõ Kararõyla kabul edilmiştir) 2002 Yõlõ Katõlõm Öncesi

Detaylı

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir?

YATIRIMCI REHBERİ. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? YATIRIMCI REHBERİ o o o o o o o Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasõ (VOB) Nedir? VOB da ne alõnõp satõlõr? VOB da nasõl işlem yapõlõr? VOB da niçin yatõrõm yapõlõr? VOB un hukuki çerçevesi nedir? VOB da işlem

Detaylı

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:11 Sayı:21 Bahar 2012 s.25-40 ÇOK DÜZEYLİ BAĞIMLI DEĞİŞKEN MODELLEMESİNDE KOŞULLU LOJİT VE KONJOİNT ANALİZLERİNİN PERFORMANSLARI ÜZERİNE UYGULAMALI

Detaylı

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9

GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5. A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 1 içindekiler GİRİŞ... 1 REHBERİN AMACI VE KAPSAMI... 3 TANIMLAR... 5 A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE... 9 B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ... 10 1- Program Dönemi Stratejisinin

Detaylı

mobil GIS Mobil GIS...1

mobil GIS Mobil GIS...1 Giriş Mobil GIS...1 Haberler İstanbul Tarihi Yarõmada, e-harita ile Internet'e taşõnõyor...5 Kadõköy Meydanõ, Haydarpaşa-Harem Yakõn Çevresi Kentsel Tasarõm Projesi sonuçlandõ...6 Salgõn hastalõklarõ izlemede

Detaylı

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002

ALTIN MADENCİLİĞİ. Eylül 2002 DÜNYADA ve TÜRKİYE DE ALTIN MADENCİLİĞİ Eylül 2002 Ofset Hazõrlõk ve Baskõ Beril Ofset Ltd. Şti. 0212. 527 90 52 Faks: 511 06 08 Cilt: Söz Mücellit Bu kitabõn tüm yayõn haklarõ Türkiye Madenciler Derneği

Detaylı

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ

HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN YÜKSELİŞİ 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİR BAKIŞ T.C. Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Ekonomik Araştõrmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü e-ticaret Genel Koordinatörlüğü HUKUK ELEKTRONİK YAŞAM VE TİCARETİN HİZMETİNDE* VEYA SİBER UZAYDA HUKUKUN

Detaylı