21. YÜZYILDA EĞİTİMCİLERİ EĞİTİMİ ve OKUL DÜZENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21. YÜZYILDA EĞİTİMCİLERİ EĞİTİMİ ve OKUL DÜZENİ"

Transkript

1 yaz 199S YÜZYILDA EĞİTİMCİLERİ EĞİTİMİ ve OKUL DÜZENİ Yrd. Doç. Dr. Gülten Hergüner Kadir Ha Üniveritei Bu makale 21.yüzyılda eğitici olacak kişilerin edinmei gereken beceri ve değerleri; öğrencilerin içinde bulunacakları noktayı göz önüne alarak küreel bağlamda ama ülkemiz açıından irdelemektedir. Bu bağlamda eğiticilerin öncelikle kabul etmeleri gereken yeni değerlerin tebıtı, naıl eğitilmeleri gerektiği ve bu eğitimlerin, eğiticilerin tutum ve davranışlarına naıl etkin olmaı gerektiği konuunda aptamalar yapılmıştır. Bu makale özellikle, eğiticilerin göterecekleri bireyel gelişim ve değişimin yaşama aktarılmaı için gereken yönetel ve ergonomık değişimlerin neler gerektirdiğini içermekte ve öneriler unmaktadır. Futuritler ve eğitimciler 21. yüzyıl vizyonunu gerçekleştirecek eğiticilerin yetkelendirilmei konuunda naıl bir yöntem izlenmei gerekir oruuna yanıt aramaktadırlar. Bu konu on on yıldır eğitimcileri ve eğitim yöneticilerini ciddi bir şekilde düşündürmekte ve yakın gelecekte naıl bir çözüm bulunacağı konuu da gündemin önemli konuunu oluşturmaktadır. Bu üreç, on yıllarda bilgiayar teknolojiindeki gelişme, internet aracılığı ile ınırız erişim olanağı, klaik öğretmen rolünden ve ınıf atmoferinden ıkılmış öğrencilerle birleşince giderek panik halini almaya başlamıştır. Ayrıca eğiticilerin, oluşan bu bakıyla naıl avaş verecek erini de bilmemeleri, içinde bulundukları gerilimi artırmaktadır. Bunun yan nda oldukça hızlı yaşanan bu değişimi okulların yönetel, fiziki ve ergonomik olanaklar olarak bünyelerine naıl uyduracakları da, bu orunun ayrı ama oldukça önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Yönetel bazdaki değişiklik yönetim biliminin de etkii ile bir parça irdelenmekte ie de, okul ergonomoi bu değişimin bütüncül bağlamda bir parçaı olarak ele alınmamakta ve hatta tamamen göz ardı edilmektedir.

2 HHMBi fiilken herflüner Durum Tepiti Artık öğretmenin ınıfının kralı yada kraliçei olmadığı, öğretmenler n bi.diği şeylerin tam ve tek doğru olmadığını, değerlendirmenin yalnızca ınav demek olmadığı bir dönemdeyiz. Bilim alanlarının birbirinden ayrı ve kendi başına olmadığının hem kabul edilmei, hem de bu ayırdımın yok edilmei gereği giderek daha çok biliminanı tarafından vurgulanıyor. Alında öğretmenlerin çoğunun da bu bahedilen konularla hemfikir olduğu, değişimi kabul edeceği düşünülmektedir. Oya ki dünyada yapılan araştırmalar -en zor değişimin eğitimde ve eğiticilerde yaşandığını aptamış bulunmaktadır. Ayrıca işletmelerde ve hizmet ektöründe yaşanan hızlı örgütel değişimler okullarda daha yavaş hatta hiç yaşanmamaktadır. Ama gelecek yüzyılın öğrencilerinin taleplerinin naıl karşılanacağı oruunun yanıtı genellikle eğitim iteminde değişme ve eğiticilerin eğitimi olarak verilmektedir. Aynı zamanda, farklı ortamlarda yenilikler konuunda eğitilen eğiticilerin, yeni öğrendiklerini hemen bulundukları ortamda kullanmaları beklenmektedir. Ama hem eğitimin hem de yeni öğrenilen becerilerin eğiticilerin kendi ortamlarına naıl taşınacağı konuunda doyurucu bir çalışma yapılmamaktadır. BJ konuda yapılan çalışma vara da uygulamaya etkin bir biçimde konamamaktadır. Dünyadaki ve hatta uzaydaki üreçlerle ilgili geniş ve bütünel bir anlayış geliştirmiş, değerleri ve amaçları olan, değişimi anlayabilen, dünya ile ilgili temel korku ve kaygılara akılcıl yanıtlar arayan, orunlara farkı düzeylerde çözümler arayan öğrenciler yetiştirmenin çözüm olabileceğir i öneren futuritler eğiticilerin de bu üreci oluşturabilmeini hem okulların yapıal ve yönetel olarak değişmei hem de eğiticilerin bu değişim ürecine adapte olabilmelerinin gerekliliğinden bahetmektedirler. Bu 1 adaptayonun yaşam boyu eğitimle elde edilebileceği ve yaşam boyu eğitiminde dört temel ayağı olmaı gerektiği UNESCO tarafından hazırlanan raporda belirtilmiştir (ve hatta bu uygulama için hareket planı 2 üzerinde çalışılmaktadır). Bunlarında bilmek için öğrenme (learning to knovv) yapmak için öğrenme (learning to do) beraber yaşamay öğrenme (learning to live together) ve birey olmayı öğrenme (learning tc be) olarak belirlendiği hatırda tutulmalıdır, 3 Beare H. And Slaughter, R. (1993). Education for the 2V J Century. Routledge. London Learning: The Treaure YVİthin. Jacque Delor Re port to UNESCO of International Commiion on Education for the Twenty Firt Century 3 agy.

3 ğülten hrfliımr Bu durum, eğitimcilerin 21.yüzyıla adapte olabilecek kişiler yetiştireb lecek beceri ve nitelikte olmaı gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. BJ da öncelikle kendilerinin bu adaptayonu geçirmelerini öngörmektedir. Bu bağlamda eğiticilerin ne tür yetilere ahip olmaı ve bu yetileri kazanmak için okullarda ne gibi değişiklikler olmaı gerektiğine bakıldığında tüm dünyada (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bazında) yapılmaı gerekenler oldukça çok ve eğiticilerden beklenenler -hatta eğitici yetiştiricilerden bekleneler-ürkütücüdür. Bu orunun çözümü için özel gündem belirleyen UNESCO 1990'lı yıllarda bu konuda çalışmalarını artırmıştır. Bu oruna ülkemiz açıından baktığımızda ve 21. Yüzyılda eğitici olacakların eğitimini düşündüğümüzde, bu kişilerin edinmei gereken 'beceriler ve değerler' yukarda belirtilen 4 temel alanın alt başlıkları gibi görülebilir. Bunlar ülkemiz için; V Bilgiayar ve internet kullanabilen (computer literate), Girişimcilik yanı güçlü olan, Değerlendirme üreçlerine farklı bakış geliştiren, S Değerlendirmenin öğrenme amaçları ile eşlemini ağlayan, Öğrenci ve aileden gelen tepkileri değerlendiren, Öğrenci ve öğrenme farklılığını kabul eden, Ekip olarak çalışmayi gerçekleştiren, S Ekip halinde der verebilen, V Öğretmenlerin hizmet içi eğitim (eğer " vara) anlayışlarının değiştiren, V Büyük bir bütünün bir parçaı olarak çalıştıklarının farkına varan, Birden çok derin aynı zaman dilimi içinde verilebilen, Gelecekle iligili yeni paradigma ve metodolojilere aşina olan, Gelecek ile ilgili oluşturulmuş öneri ve çözümlerin okullarla naıl iletişime gireceği konuunda bilgilenmiş bireyler olabilmelidir. Bu lite, görüldüğü gibi hem teknik hem de kavramal konuları içermektedir. Her zaman olduğu gibi, yukarıdaki litede belirlenen konularda öğretmenlere belirli iş aatlerini kapayan ve bir eğitici tarafında verilen kurlar düzenlenip bu beceri ve bilgileri almaları beklenebilir. Hatta eğiticilerin bu yeni gelişmelere adapte olmaları ve

4 flülten kerflüner hemen ınıflarda uygulamaları da beklenir. Oya belirtilen.hızlı değişim onucu ne yapacağını bilemeyen bir çok öğretmen zaten hu yeniliklerden korktuğu için, eğitim programında verilenleri öğrene de, anlatılanların doğruluğunu ve gerekliliğini kabul ete de; çoğunlukla ınıfına döndüğünde öğrendiği varayılanları uygulamak yerine ekiden beri yaptıklarına dönmektedir. Bu durum değişimi uygulamak iteyen ve itemeyen eğitimciler açıından değişebildiği gibi, aşağıda litelenen nedenler de hiç bir şeyin değişmemei için temel oluşturmaktadır: S v S Değişime karşı direnç içinde bulunduğumuz merkeziyetçi yapı Öğretmen gelirleri Öğrencinin itekizliği Kaynak yeterizliği v. Bu şekilde belirlenen ve temel olmaına rağmen çözülemeyen bu orunlar aynı zamanda çözümlenebilir bir çok orunun çözümlenmemei içinde arkaına ığınılan nedenler olmaktadır. Oya ki yukarda belirtilen değişik eğitim programlarına katılmış ve yeni beceriler öğrenmiş olmakla birlikte bunların çok yararlı olmadığınc, ekiden beri bildiklerinin öğrencilere en yararlı olduğuna ve her şeyin ekifi gibi ürmei gerektiğine inanan, bunu böyle öylemee de öğrendikleriri yaşama geçirmeyen bir grup eğitici her okulda bulunmaktadır. Diğer grup ie bu tür yenilikleri hayata geçirmekten hoşlanan ve yeni öğrendiklerini tutum değişikliği göterecek şekilde iş ve normal yaşamına yanıtmaya çalışan eğiticileri oluşturmaktadır. Gelecek İçin Öneriye Çözüm Değişime açık olmayan ve değişmek iteyen bu iki grubun dc kendileri ve eğittikleri bireyler için gereken değişimi ağlamalar yöneticilerinin tutumu ile doğru orantılıdır. Birinci grubun değişmeye ikna olmaı onların yönetim tarafından özendiricilik ve gereklilik öğeleri öne çıkarılarak yönlendirecek eğitim yöneticileri ile mümkündür, ikinci grup için ie, bu tür bir yönlendirmeye gerek duymazken yeni yönetim itemlerinin, bilgi erişim itemlerinin ve farklı eğitim şekli oluşturacak okul ergonomiini yaşama geçirebilen yöneticiler gerekmektedir. Ama okulların yeni bir ergonomiye kavuşmaı ve eğitimcilerin de yukarda

5 ğültcn herfliiner belirlediğimiz becerilere ahip olmaları yine de eğitim ürecinin 21. Yüzyıl için gereklilikleri yerine getiren eğitimciler ve eğitim düzeni ağladığımız anlamına gelmiyor. Çünkü 21. Yüzyıl eğiticilerinin yalnızca bilgi teknolojii kullanımı alanında yetkelendirilmeı, ve Taylor yaklaşımından kurt Un çalışan okulların, eğitimcileri bilgi teknolojii konuunda yetkelendumenin yanında alında daha çok tutum değişikliğini amaçlayan ve onucu daha uzun ürelerde alınan konularda da eğitilmek ve bilinçlendirilmek durumundadırlar. Çünkü gelecek yüzyılda eğiticilik yapacak kişiler hangi beceri yada bilgiye ahip olurlara olunlar, bugünkünden tarklı tut jm ve davranışlarla eğitime yaklaşmak zorundadırlar (UNESCO rapcrunda belirtildiği gibi). Öncelikle bilgi teknolojii ile donanmış eğiticilerin bu teknolojileri kullanmak için farklı şekilde kullanıma unulmuş ınıf ve eğitici alanlarına ahip olmaları gerekmektedir. Öğretmen odalarının tamamiyle farklı bir yaklaşımla oluşturulmaı en azından bu tür değişimin okul binalarına yanımaı gerekmektedir. Şekil 1 bu bağlamda fonkiyonel olarak taarımlanmış bir öğretmen kullanım alanını götermektedir. Eğiticilerden hem bilgi ve becerilerinin artacağı hem de futum değişikliğine neden olacak türde eğitim almaları ve bu iki tür eğitimin bileşkeinden oluşturdukları çıkarımları ve onuçları farklı bir ergonomide ve yönetimde yapılanmış okullarda uygulayabilmeleri beklenecektir. Bu nedenle 21. yüzyılın eğiticileri: v S Öğretmeye ve çalışmaya karşı tutum değişikliği yaratacak Dolaylı ve yönlendirici eğitim verebilecek Zaman Yaratma konuunda yetkin Öğrenmeyi keyifli hale getiren Ödüllendirme yöntemlerini iyi bilen Kendini ve içinde bulunduğu durumu değerlendiren bireyler olarak eğitilmelidirler. Bunları yaratacak eğitimin içeriği ie ilk başta ütelenenlerin yanııra, v en az'ndan farklı konuların aynı anda öğretilmei, dolaylı olarak eğitim verilmei (indirect guided training)

6 flülten herfiüner ^ itemik düşünme ve davranma eğitimi (ytem tarining) bütünel yaklaşım iletişim ve pikoloji konularını içermelidir. Bu eğitimin bir üreç içinde tamamlanmaı ve bu ürecin bir pircl şeklinde düşünülmei gerekmektedir. Bu üreçte beklentiler, başlangıçta eğitim yoğun ama tutum değişikliği az, zaman geçtikçe tutum değişikliği daha çok ama direk eğitim daha olarak tebit edilmiştir (Şekil 2). Eğitim başta yoğun ve beceri geliştirici iken giderek azalmakta ama, okul içinde; oluşacak yönetim ve ergonomik yapılanma yardımı ile, aynı oranda artan tutum değişikliği gözlenmei beklenmektedir. Böyle bir programın uygulanmaı için okul yönetiminin uygulamaya koyma konuunda yüreklendirme ve çabalarının ürmei konuunda detek ve abır götermei gerekmektedir. Sonuç Kıa vadede yalnızca bir kıım güncel becerilere ahip olacakmış gibi görünen bu eğitimciler yöneticilerinin de deteği ile farklı bir eğitici modeli yaratacak ve öğrenicilerin ufuklarını geleceğe daha olumlu bakmakta etkileyeceklerdir. Ayrıca yukarda belirtilen program bir hizmet içi programı olarak düşünülmüştür. Eğitici yetiştirmekle orumlu kurumların gelecek için eğitici yetiştirdiğini düşünürek, bu kurumların daha şimdiden, eğitim ürecinde olan eğitici adaylarının programlarında radikal bir değişim planını da göz önüne almaları gerekmektedir. Öyle ki bu kurumlar hem okul ergonomii, hem öğretmen ve öğrenci kullanım alanları, hem derleri, hem de eğitici tutumları ile farklı olup farklı örnekler oluşturmalıdırlar. Alında gelenekel diipline dayalı programlardan kurtulamamış, her konuyu ayrı bölümler ve derler olarak unan ve tutum konuunda hiç bir gelişmeye yardımcı olmayan eğitici yetiştiren kurumlar için yukarıdaki paragrafın bir rüya olduğu gerçektir. Ama bu gençlerin hem futurit yaklaşımlar hem de çok farklı tutum ve davranışlarla çalışacakları yeni

7 fiültcn herfiiiner ortamlara biraz olun hazırlıklı olmaları için yapılabilecek bir çok şey okul ve bölüm yöneticileri ile program geliştiricilerinin ellerinde bulunmakladır. Eğer böyle eğitim programları hem hizmet içi hem hizmet öncei eğitim ürecinde eğiticilere ağlanıra, belki de gençler geleceğe daha olumlu bakarak yetişebilirler. Şekil 1.Fonkiyonel Öğretmen Kullanım Alanı

8 fiilken herfiiiner Şekil 2. Eğitim-Tutum ilişkii

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim

Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Hizmet İçi Eğitime Farklı Bir Yaklaşım: E-Hizmet İçi Eğitim Hakan Yılmaz 1, Muharrem Düğenci 2 1 Karabük

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri

Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Bilgisayar Destekli Eğitime Tabi Tutulan Ortaöğretim Öğrencileriyle Bu Süreçte Eğitici Olarak Rol Alan Öğretmenlerin BDE e İlişkin Görüşleri Öğr.Gör.Berrin ARSLAN GİRİŞ Yirminci yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ

YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (13-20) YETKİNLİKLER ve YETKİNLİKLERİN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ Gülkibar BİÇER Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:1, Sayı:1 ARALIK 2010 STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ Tuğba YANPAR YELKEN Prof. Dr. ME. Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tyanpar@gmail.com Figen KILIÇ Yrd.

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında Yaşadıkları Deneyimlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Görüşlerinin İncelenmesi, 129 Ömür Gürel Selimoğlu 1 Selda Özdemir 2 Gökhan Töret 3 Ufuk Özkubat 4 Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizm Tanılama Sürecinde ve Tanı Sonrasında

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER

MAKALE-II VERİMLİ ÖRGÜT YÖNETİMİ İÇİN ZAMAN YÖNETİMİ. Doç. Dr. M. Akif ÖZER -II Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü 1973 yılında Ankara-Ayaş ta doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümünde lisans, 1999 yılında ise aynı üniversitenin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir.

İş aramak planlı yapılması gereken ve zaman alan bir iştir. Bu nedenle öncelikle iş arama yönteminizi oluşturmanız gerekir. İŞ ARAMA TEKNİKLERİ REHBERİ İşini severek yaparsan hayatta bir gün dahi çalışmış olmazsın. İş aramak, hayatınızın dönüm noktalarından birine atacağınız ilk adımdır. Bu adımı ne kadar sağlam atarsanız iş

Detaylı