Hollanda Yerel Yönetimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hollanda Yerel Yönetimleri"

Transkript

1 Hollanda Yerel Yönetimleri Özgür Önderif Küreselleşme ile birlikte dünyada değişen ve gelişen dengeler, yönetim sistemlerini de etkilemektedir. Modem yönetim yapılannda, yerel yönetimler ö nemli bir konuma sahiptir. Günümüz demokrasilerinin gelişmesi, yerel yönetimlerin kabul edilip benimsenmesiyle doğrudan ilgilidir. Yalnız halkın yönetime katılması anlamında değil, aynı zamanda hizmetin halka en yakın birimlerce verilmesi, maliyetlerin düşürülmesi anlamlannda da önemlidir. Bu bağlamda; yerel yönetimlerin daha iyi anlaşılması için yerel yönetimleri gelişmiş olan Avrupa ülke örneklerini incelemek gerekir. Hollanda; hem monarşik, hem demokratik, hem üniter, hem parlamenter sistemi benimsemiş, hem de yerel yönetimlerini özerkleştirmiş bir ülkedir. ilk bakışta birbiriyle çelişirmiş görünen bu yapıda monarşiyle demokrasi, üniter sistemle yerel yönetimler bir arada yaşamaktadır. Hollanda bu özellikleriyle ilgi çeken bir ülkedir. Avrupa yerel yönetim sistemi içinde önemli bir yere sahip olan Hollanda, bünyesinde Hollanda Belediyeler Bankası (BNG), Hollanda iller Birliği (IPO), Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) gibi ulusal ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) gibi uluslararası örgüt1ere ev sahipliği yaptığından dolayı tercih edilmiştir. Ayrıca üniter bir monarşi olan Hollanda, adem-i merkeziyet ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerini anayasal, idari ve mali özerkliklerle güçlendirmiştir. Vatandaş olmayanlardan beş yıl Hollanda'da ikamet edenlerin seçme hakkına sahip olması, katılımın da önemsendiğinin bir göstergesidir. Bu çalışmada; Hollanda yerel yönetim sistemi; görev, yetki, hizmet, örgüt, personel, mali yapı, yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkileri açısından incelenecektir. Devletin Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Yapısı Hollanda, XVII. Yüzyılın ortalannda yedi küçük devletten oluşan bir konfederasyondu. XVIII. Yüzyılın sonlannda Napolyon liderliğinde Fransız işgaline maruz kalmasına rağmen, ı 8 ı 3 Kasımında bağımsızlığını yeniden kazandı ve ı 8 ı 4 yılında ilk anayasasını kabul ederek kısa bir süre içinde monarşik bir hü Arş. Gör., Gazi Üniversitesi İİBF. Çaldaş Yerel Yönetimler, CÜI 14 Sayı 2 Nisan 2005, so

2 36 Çağdaş Yerel Yönetimler, J4 (2) Nisan 2005 kümet şeklini aldı (Harloff, 1987: 96). çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda da, Napolyon'u modem teritoryal devlet teşkilatının kurucusu kabul ederek devlet yapılanmasını merkeziyetçi ve üniter bir yapıda şekillendirdi (Bennet, 1993: 36-38) yılında, dokuz üyeli parlamentonun girişimiyle a nayasa yeniden gözden geçirildi. Üç temel görüş, anayasada yer aldı. Bunlar; Kralın dokunulmazlığı ve bakanlann parlamentoya karşı sorumluluğu, gizli oy, belediye ve illerin bağımsız yapısının tanınması olmuştur (Harloff, 1987: 96). Monarşiyle yönetilen Hollanda Krallığı 'nda Orange-Nassau hanedanı bulunmaktadır. 1830'da Güney Hollanda devletleri aynlarak Belçika Krallığı'nı kurmuşlardır. Hollanda Anayasası, devletin başı olarak Monarkın (krallkraliçe) azledilemeyeceğini ve tahtın varisinin de cinsiyet dikkate alınmadan Monarkın en yaşlı çocuğu olacağını belirlemiştir. Monarkın siyasi bir gücü yoktur. Siyasi karar da alamaz (Civelek, 1992: 170). Hollanda, parlamenter sistemli bir "Anayasal Monarşi"dir. Bakanlar, hükümetin çalışmalanndan dolayı parlamentoya karşı sorumluluk taşırlar. Buna karşın parlamentonun üyesi değildirler. Yasama görevini, hükümet ve parlamento birlikte yerine getirir (Üstünışık, 1992: 23). Parlamento birinci ve ikinci meclisten oluşur (şekili). Birinci meclis (senato) 75 üyeden oluşur ve il meclislerince seçilir. Dört yılık görev süresi sonunda, il seçimlerinin yapılacağı yıl, görev süreleri sona erer. İller, il seçimlerinin yapılmasından üç ay sonra birinci meclis seçimini yapar. İkinci meclis, 150 üyeden oluşur ve dört yıllığına seçilir. İkinci meclis, il ve belediye seçimleri gibi doğrudan halk tarafından seçilir. Kanun tasanian; kral (veya kraliçe)-gerçekte bakanlar bu görevi yapar- ve ikinci meclis tarafından teklif edilir. İkinci meclis, kanunlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Birinci meclis, kanun tasanlannı ya kabul eder ya da reddeder (Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004: 381). Mesleki olarak politikacı olan ve birinci meclise göre daha fazla yetkiye sahip bulunan ikinci meclis üyeleri ücret alırlar (Civelek, 1992: 171). Parlamento üyelerinin Hollanda vatandaşı olmalan, seçilme şartlanna haiz olmalan, 18 yaşını doldurmuş ve vatandaşlık haklanndan mahrum olmamalan gerekir. Hollanda'da 191Tden beri erkekler için oy hakkı ve nisbi temsil sistemi bulunmaktadır. Genel oy hakkı ise 1919'da yasalaşmıştır. Oy kullanma mecburiyeti 1970' de kaldınlmıştır (Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004: 381). Aynca, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin vatandaşlan Hollanda'da ikamet ediyorlarsa belediye. seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olmaktadır (Noordhoek, Zwanenburg, 2002: 13).

3 i i Hollanda Yerel Yönetimleri 37 Şekill. Hollanda Devlet Teşkilat Yapısı i ANAYASA i KJLIÇE i Sayıştay Ombudsman Devlet Konseyi (Danıştay) YASAMA YÜRÜTME YARGı i i i Parlamento i i Kabine Yüksek Mahkeme ı i ' Birinci İkinci \ Meclis Meclis ~---4_---~ Daimi Encümcn (19) Daimi Encümeıı (29) L r------~ Bakanlık Komisyonları (14) Temyiz Mahkemeleri (5) Adli Bölge Mahkemeleri (19) Bakanlıklar (13) i Eyaıcı ı Mahkemelerı (62j ı ı Merkezi Danışma Organları Sosyo-Ekonomik Konsey İş Kurumu Yaklaşık 160 Harici Danışma Kurulu ve 100 Bakanlıklar Arası Danışma Organları Hükümetin Yetkilerini Devretme Şekilleri ~--~ r---- Yerel Yönetim Organları İşlevsel Organlar İl Belediye 120 Çeşit ve Yaklaşık 450 İş!t:vsel Kurum Kaynak: OECD (ı 992), Public Management: OECD Country Profiles, Paris, s. ı 9 ı.

4 38 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 Hollanda yönetsel yapısında önemli işlevler gören ve Devlet Konseyi (Council of State) de denilen Danıştay, kanun ve diğer hukuki mevzuat tasanlan ile parlamentonun yaptığı anlaşmalann onayı konulannda görüş bildirir. Aynca kraliyet makamınca verilen kararlan ve yönetsel ihtilaflan da araştınp tavsiye karan alır. Başkanlığını Kraliçe'nin yaptığı Danıştay'ın üyelerini yine Kraliçe atar (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 73/1-2, md.). Devletin gelir ve gider hesaplannı inceleyen kurum Sayıştay'dır. Üyeleri Kraliçe tarafından atanır. Yüksek Mahkeme, Sayıştay üyelerini görevinden alabilir (76, md.). Hollanda'da diğer bir önemli üst kurum Ulusal Ombudsman'dır. İkinci meclis tarafından atanan Ombudsman, devlet kurumlannın uygulamalannı kendiliğinden veya başvuru üzerine soruşturur (78a11 md.). Devlet yapılanmasında Fransa' dan etkilenen Hollanda, yargı sisteminde de bu ülkenin modeline benzer bir yönetsel yargı sistemini benimsemiştir. Yargı sisteminde; Yüksek Mahkeme,S tane Temyiz Mahkemesi (Yargıtay), 19 tane Adli Bölge Mahkemesi ve 62 tane de Eyalet Mahkemesi bulunur. Yüksek mahkeme, yargı sisteminin yönetiminden sorumludur ve üyeleri Kraliçe tarafından atanır. Yüksek Mahkeme, kanunlan ihlal eden mahkeme kararlannı iptal eder. Aynca, önceden görev yapmış veya halen yapmakta olan parlamento üyelerini ve bakanlan görevlerinde işledikleri suçlardan dolayı yargılar (117/1, 118/2, 119. md.). Hollanda Anayasası'nın 120. maddesi, parlamentonun yaptığı anlaşmalann ve kanunlann anayasaya uygunluk denetiminin herhangi bir mahkemece yapılamayacağına hükmetmiştir. Yürütme görevini Kraliçe ve Bakanlar Kurulu birlikte yerine getirir. Kraliçe; yürütmenin sorumsuz kanadını oluştururken, Başbakan ve Bakanlar; sorumlu kanadını oluşturur. Bakanlar, parlamento dışından atanır ve parlamentoya karşı sorumludur ( md.). Hollanda'da 13 bakanlık bulunmaktadır (şekili). İ çişleri ve Kraliyet İşleri, Dışişleri, Savunma, Maliye, Adalet gibi klasik bakanlıklar yanında Eğitim ve Bilim, Çalışma ve Sosyal İşler, Ekonomi, Genel İşler, Refah, Sağlık ve Kültürel İşler, Ulaştırma ve Bayındırlık, Konut, Planlama ve Çevre, Tanm ve Balıkçılık gibi devletin modem işlevlerinden kaynaklanan bakanlıklar da bulunmaktadır (OECD, 1992: 205). Hollanda'da, bakanlıkların yönetsel birimleri olarak taşra örgütü bulunmaz. İl ve belediye örgütleri, bunlann görevlerini de yerine getirirler. Hollanda'da merkezi hükümet; ulusal politikalan tespit ederken, il ve belediyeler, merkezi hükümetçe ele alınmayan konulan ele alırlar. Dış politika, savunma, fiyatlar ve gelir politikalan, adliye, ulaştırma mevzuatı merkezin sorumluluğundadır (Civelek, ı 992: 172).

5 Hollanda Yerel Yönetimleri 39 Hollanda Yerel Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi i 848 Yılında, Hollanda Anayasası 'nın yeniden yapılanma süreci ile birlikte Hollanda belediyelerinin özerklikleri oluşturulmaya başlandı. Anayasanın miman olan liberal devlet adamı J.R. Thorbecke'e ( ) göre üniter devlet yapısı yukandan zorla kabul ettirilmemiştir (Altes, 2002: 1442). Yerel yönetimlerinin gelişimi, yerel yönetimlere verilen önem ve özerklik çerçevesinde güçlenerek günümüze kadar gelmiştir. Üniter bir devlet sistemi içinde, yerel yönetimlerinin özgürlük alanını genişletmekte başanlı olan Hollanda, bunu geçirdiği demokratikleşme aşamalanna ve bu süreçte oluşan demokrasi geleneğine borçludur 'de Belediyeler Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, Hollanda yerel yönetimlerinin performansı genişleyerek artmaktadır (Veldheer, 1997: 70). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 'nı 10 Ekim i 990 tarihli kanun ile onaylayan Hollanda, yeni iller ve Belediyeler Kanunu'nu 1 Ocak 1994'te yürürlüğe koymuştur (Keleş, 1995: 6). Hollanda yerel yönetimlerinin geçirdiği dönüşümü; , , ve 1985 'ten günümüze olmak üzere dört evreye ayırmak olanaklıdır. İlk evre, yerel yönetimlerin kontrol ve denetim işlevlerinin hakim olduğu bir dönemdir. Belediye başkanı, 1870'e kadar meclisin bir üyesiyken bu durum belediye meclisinin siyasi dengesine zıt görülmüş ve başkanın bu statüsü sona ermiştir. Atanmış bir belediye başkanının meclis üyesi olması uygun görülmemiştir tarihli Belediye Kanunu'nun ilk çıktığı yıllarda, belediye başkanı güçlü bir konumda bulunmaktaydı. Encümen ise yönetsel görevlerine sınırlı bir zaman harcayabiliyordu. Zamanla belediye başkanının pozisyonu, otoriter bir konumdan halkının çıkarlannı hassasiyetle gözeten, onlann sıkıntılanna bilgelik ve incelikle çözüm arayan bir konuma geldi. Encümenin temel görevi ise bir yönetici olarak beldenin yönetiminde başkana destek olmak olarak belirlendi. Başkanın konumu zayıflarken, encümenin konumu güçlendi. Böylece karar verme süreci, ikili bir yapıya kavuşmuş oldu (Veldheer, 1997: 73-74). Yerel yönetimlerin sosyo-politik görevlerinin yaygın hale geldiği dönem, arası yıllardır. Sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla, ekonomik ve teknolojik değişimler devleti ve toplumu da etkilemiştir. 1. Dünya Savaşı 'nın, 1920'li ve 1930'lu yıllann ekonomik krizleri bu dönemde yaşanmıştır. Bu süreçte; Hollanda belediyelerinde sosyal adalet düşüncesi yerleşmeye ve gelişmeye başlamıştır. Belediyeler, toplumun ihtiyacına göre mal ve hizmet üreten şirketler kurmaya veya var olanlan satın almaya başladılar. Amaç; fiyat kontrolü, istihdam, sosyal güvenlik vb. yoluyla piyasa şartlannın zararlı sosyal etkilerini önlemekti. Devletin yerel yönetimlere müdahalesi ve yüklediği görevler arttı.

6 40 Çağdaş Yerel Yönetimler. l4 (2) Nisan 2005 Eğitim, fakirlere yardım, konut, sağlık ve sosyal sorunlar konulannda yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktanldı (Veldheer, 1997: 76-80) arası, yerel yönetimlerin sosyal ve kültürel alandaki planlama ve uygulama görevlerini, merkeze yerleştirdikleri bir dönemdir. II. Dünya Savaşı sonrası Hollanda yerel yönetimleri, ülkenin yeniden imanna, özellikle de konut ve altyapı sorununun çözümüne önemli katkılarda bulundular ve 1970'li yıllarda, planlama ve kentsel yenileme, yerel yönetimlerin karakteristik bir özelliği oldu. 1970'lerin başında merkezi hükümet adem-i merkeziyet ihtiyacını kabul etti ve zor bir süreçten geçilerek 1987 yılında sosyal refah sektörünün yapılanması tamamlandı. Çoğunlukla yerel yönetimlerle; sosyo-kültürel işler, sosyokültürel gelişme gibi sosyal refah alanlan ilişkilendirilirken, merkezi hükümetle; sosyal güvenlik, gelir ve istihdam gibi ekonomik refah alanlan ilişkilendirilmiştir (Veldheer, 1997: 80-83) 'ten günümüze ise neo-liberal politikalann uygulanmaya konulması ile Hollanda yerel yönetim yapısı, yeni kamu yönetimi anlayışına göre yapılandınlmaktadır. 1994'te yürürlüğe giren yeni yerel yönetim kanunu ile yönetsel ve mali özerkliği genişleyen Hollanda yerel yönetimlerinin sosyal ve kültürel yönü zaman içinde güçlendirilmiştir. Yerel Yönetimlerin Özellikleri ve Türleri Hollanda, Avrupa' daki yerel yönetimler arasında Orta ve Kuzey Avrupa Modeli içinde yer alır. Bu modelde; yerel yönetimler hem anayasal, hem idari, hem mali, hem de uygulamada geniş bir özerklik ve bağımsızlığa sahiptir (Koçdemir, 2000: 71). Adem-i merkeziyetçi üniter bir devlet olan Hollanda, merkezi hükümet, il (province) ve belediye olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir. Merkezin altında önemli bir kademe olan belediye, ilin sınırlı planlama ve izleme rolüne karşın yerel kamu hizmetlerini geniş olarak yerine getirir (Snape, 1995: ). Hollanda'da yerel yönetimler; illeri, belediyeleri, bölge su idarelerini, atık işlemler alanında faaliyet gösteren belediye ortak girişimlerini, belediye bünyesinde faaliyet gösteren itfaiyeyi, sosyal hizmet çalışmalannı, müzeleri, halk kütüphanelerini, sığınaklan ve özelleştirilıniş hükümet hizmetleri gibi birçok kurum, kurul, girişim ve şirketi kapsar (Statistics Netherlands, National Accounts, 2003: 244). Hollanda yerel yönetim yapısında geniş bir özerkliğe sahip bulunan iller ve belediyeler, yerel işleri ve düzenlemeleri yapmayı, anayasal bir yetki olarak ü zerlerine aldılar. Bu özerkliğin yanında yerel yönetimler, ulusal hükümete kanunlann ve düzenlemelerin uygulamasında yardım 6tmeye mecbur kılındı. Hollanda'da 19. yüzyılda özerklik ve işbirliği içinde bir yönetim anlayışı açıklık

7 Hollanda Yerel Yönetimleri 41 kazandı. Bu üç yönetsel yapı arasındaki ilişkiler "Üç Bağımsız Alan" doktrini olarak tanımlandı (Simonis, 1995: 32-33). En son 2002'de değişiklik yapılan 17 Şubat 1983 tarihli Hollanda Kraliyet Anayasası (8 bölüm ve 142 madde), genelolarak yerel yönetimleri düzenlediği 7. Bölümde il, belediye ve su kurullan ile ilgili maddelere yer vermiştir. 14 maddenin (123. ve 136. maddeler arası) yer aldığı 7. Bölümde, vali ve belediye başkanının atanması, yerel meclislerin seçimi, vesayet denetimine ilişkin hükümlerin ana hatlan belirlenmiştir. Ayrıca anayasada, yasamanın yerel yönetimlerin insiyatifine bırakabileceği konular da yer almıştır (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002). Hollanda Anayasası 'nın 123. maddesinin 1. fırkasına göre iller ve belediyeler kanunla kurulur, kanunla kaldınlabilir. Yerel yönetimlerin sınırlan, birleşmeleri, ayrılmalan ve mücavir alanlannın düzeltilmesi yasayla düzenlenmiştir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: md.). Bu kanun, illere (province) yerel yönetimlerin sınırlannı tespit etmede kesin karar verme yetkisi vermiştir. Özellikle de ayrılmalarda dikkate alınacak ölçütleri merkezi hükümet tespit eder, ancak il yönetimleri de ek ölçütler getirebilir. Hizmette halka yakınlık noktasında, bu tespiti merkezi devletten ziyade ilin yapması daha uygundur. Belediye yürütme kurullan; ayrılma ya da birleşme konusunda il yürütme kurulunun görüşünü almak zorundadır. Yerel yönetimlerin ayrılmalannda; yerel yönetimin yönetsel kapasitesi, yerel yönetimin sosyal profili, yerel yönetimdeki işlerin etkinlik ve verimliliği, bölgenin coğrafi ve doğal karakteristiği gibi somut sorunlara bakılır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 310). Hollanda yönetsel yapısında, etkili bir kamu hizmeti verecek bölgesel seviyede (yerel yönetim ve il yönetimi arasında) bir teşkilat bulunmamaktadır. Özellikle bütünleşmiş, birleşmiş bölgesel kentlerde bu yönetimlere ihtiyaç olmasına rağmen bölgesel yönetim oluşturma girişimleri başansız olmuştur. (OECD PUMA, 1999: 4). Hollanda'daki büyük ve güçlü belediyelerden olan Rotterdam, Amsterdam, Lahey, Utrecht bölge yönetimlerinin kurulup güçlenmesine imkan vermemektedir. Hollanda gibi üniter yapıyı benimsemiş ülkelerde; devletin yönetsel ve siyasi örgütü küçük ise belediyeler güçlü olmakta ve bölge yönetimleri gelişememektedir. Bununla birlikte, Hollanda belediyeleri de bölge yönetimlerinin vesayeti altına girmeyi kabul etmemektedir (Keleş, 1999: 73-74). Bugüne kadar Hollanda'da, büyükşehir belediye yönetimi kanunen tanımlanmamıştır. Gelişen yönetsel reform çalışmalan çerçevesinde, büyükşehir belediyesi kurulması düşünülmüştür (OECD, 2001: 276). Ancak 1995 'te Hollanda'nın büyük kentlerinden Amsterdam ve Rotterdam' da büyükşehir belediyesi kurma girişimi, yapılan referandumla reddedilmiştir (OECD-PUMA, 1999: 4). Bununla birlikte; Hollanda'da hizmetin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için

8 42 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 büyükşehir belediyesi statüsüne benzer yerel yönetimlerin gerekliliği kendini göstermektedir. Ekonomik ölçütlerle gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde; 1950' den günümüze Hollanda yerel yönetim birimlerinin sayısı devamlı olarak azaltılmıştır (Yeter, 1992: 17). Etkinlik, verimlilik ve maliyetleri düşürmek gibi gerekçelerle yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin sayısı düşürülmüştür, İl (Province) Hollanda illeri; üniter yapı kurulmadan önce bağımsız bir yapıya sahipken artık tarihselolarak devlet olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde iller, sadece yönetsel yetkilere sahip birimlerdir (Mengi, 1998: 47). iı yönetiminde; halk tarafından doğrudan seçilen il meclisi, meclisin kendi içinden seçtiği il encümeni ve kraliçe tarafından atanan vali (kraliyet komiseri) ile meclisin atadığı bir yönetici (clerk) bulunur. Meclis, karar organı iken vali ve il encümeni birlikte yürütme kurulunu meydana getirirler. Temel görevi; belediyelerin faaliyetlerini gözetmek olan iller, aynı zamanda ayrı olarak teşkilatlanmış sular idaresinden de sorumludur (Netherlands Country Profıle, : 8). Çizelge ı. Hollanda İllerinin Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü ve Belediye Sayısı İL BAŞKENTİ NÜFUSU YÜZÖLÇÜMÜ BELEDİYE SAyısı (Km 2 ) Flevoland Lelystad Friesland Leeuwarden Overijssel Zwolle ı Groningen Groningen Noord-Holland Haarlem Drenthe Assen Gelderland Amhem ] Zuid-Holland The Hague Zeeland Middelburg Noord Brabant Den Bosch ]89 68 Limburg Maastricht ı Utrecht Utrecht Kaynak: Nüfus sütunu 1 yüzölçümü ve belediye sayısını gösteren sütunlar ise alınmıştır. Hollanda, farklı alan ve nüfusa sahip 12 ile bölünmüştür (çizelge 1). Amsterdam Belediyesi 'nin de sınırları dahilinde olduğu Noord-Holland alan o larak, Zuid-Holland nüfus olarak en büyük illerdir. Buna karşın, Utrecht alan olarak, Floveland ise nüfus olarak en küçük illerdir. illerin sınırlan içinde bul u 1 ve Hollanda Merkezi İstatistik Kurumunun resmi internet siteleridir.

9 Hollanda Yerel Yönetimleri 43 nan belediye sayısına bakıldığında, 86 belediye ile en fazla belediyeye sahip il Zuid-Holland'dır. Daha sonra ise 71 belediye ile Gelderland ve 68 belediye ile Noord Brabant gelmektedir. En az belediyeye sahip olan il, 1986'da en son kurulan Flevoland'dır ve belediye sayısı da 6'dır. Onu, 12 belediye ile Drenthe ve 13 belediye ile de Zeeland takip etmektedir. Hollanda yönetsel yapısındaki illerin nüfus ve alan yapılarına bakacak olursak; dikkatimizi öncelikle yoğun nüfus çekecektir. illerin alan ortalaması, kilometre kareden fazla iken nüfus ortalaması bir milyonun oldukça üzerindedir. ilin Karar Organı: iı Meclisi İl yönetiminin karar merci, il meclisidir. Dört yıllığına seçilen meclisin üye sayısı, nüfusa göre farklılık göstermektedir. Meclis üye sayısı, 39 ile 83 arasında değişmektedir. İl meclisine kraliyet kararnamesiyle atanan vali (kraliyet komiseri) başkanlık eder (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). İl meclisi, belediye seçimleri gibi doğrudan ve nisbi temsil sistemine göre dört yıl için seçilir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 129/1-4 md.). Valiye veya il encümenine yasalarla verilmiş görevlerden olmamak şartıyla il meclisi, ilin bütün faaliyetlerini yürütmeye ve kurallar koymaya yetkilidir. iı meclisi, bu sıfatla kararlar yayınlar, bütçeyi yapar (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). İl meclisi, kanunların özellikle düzenlemediği alanlarda yönetmelik çıkarabilir ancak bunlar kanunlara aykırı olamaz (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 127 md.). En önemli görevlerinden biri eşgüdüm olan il meclisi,il sınırlarındaki yerel meclislerin ve yöneticilerin işbirliği halinde çalışmasını sağlar, uyuşmazlık durumunda sanki bir temyiz makamı gibi ihtilafları giderir. Kuralolarak; il meclisinin çıkardığı yasalar, su idaresi (Waterstaat) ve su kurulları (Waterschappen) ile ilgili olanlar hariç, kraliyet makamının onayına tabi değildir. İl bütçesi ve hesapları ile ilgili bir takım kararlar için kraliyet makamının onayı gerekir (Humes, Martin, 1969: 580). Aksine bir hüküm bulunmadıkça su kurullarının kurulması, kaldırılması, görev ve teşkilat yapısının düzenlenmesi, yönetselorganlarının oluşumu il meclisinin çıkaracağı il yönetmelikleri ile kanunlara uygun olarak gerçekleştirilir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 133/1 md.). Her ilin yüksek otoritesi konumunda olan il meclisi, ilde ikamet edenleri ve yasal otoriteyi temsil eder. Meclis, yönetim gücünü, meclise danışmanlık yapan komitelere dağıtır. Meclis üyesi olmak zorunda olmayan komite üyelerinin, il yürütme kurulu üzerinde denetimleri bulunmamaktadır. Meclis, il sekreteryasının başı konumunda olan bir yönetici (clerk) atar. Bu yönetici, vali

10 44 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 olmadığında yürütme kuruluna başkanlık eder. ilin idari teşkilatının yöneticisidir (Üstünışık, 1992: 24). iı Yürütme Kurulu İl Encümeni iı yönetiminin günlük işleyişinden sorumlu olan ve il meclisinin aldığı kararlann yürütülmesini sağlayan organ, il yürütme kuruludur. Yürütme organına başkanlık eden vali (kraliyet komiseri) dışındaki tüm üyeler, il meclis üyeleri arasından dört yıllığına seçilir (Üstünışık, 1992: 24). Üyelik süreleri, il meclisinin süresiyle aynıdır. iı encümenine seçilen üyelerin meclis üyeliği devam eder (içişleri Bakanlığı, 1999: 312). Yürütme kurulunda il nüfusunun büyüklüğüne göre 6 ile 8 arasında encümen bulunur. Encümenin il meclisindeki oy hakkı devam eder (OECD, 1992: 202). İl yönetiminde, il encümeninin görevleri günden güne artmaktadır. iı encümeninin yürütme görevi olduğundan, meclisin kararlannı uygulamak zorundadır. iı encümeni, belediyeleri denetleme yetkisine sahiptir. Encümenin, kanunların ve kararnamelerin icrasında, merkezi hükümetin bir kurumu gibi temsil kabiliyeti vardır (Humes, Martin, 1969: 580). Belediyeleri denetleme yetkisine sahip olan il encümeni aynı zamanda su idaresini de denetler, çeşitli belediye nizamnamelerini tasdik eder. Bunun dışında il encümeni, belediyelere verilen görevlerin eşgüdümünü sağlar (Üstünışık, 1992: 24). Vali (Kraliyet Komiseri) Hollanda Anayasası, il yönetiminin başında bulunan valiyi 125, 126 ve 131. maddelerde düzenlemiştir. Kraliyet kararnamesiyle altı yıl için atanan vali (kraliyet komiseri-commissoris van de koning), hem merkezi yönetimi, hem de il yönetimini temsil eder. Vali, il meclisine ve il encümenine başkanlık eder. iı meclisine başkanlık eden valinin burada oy hakkı olmamasına rağmen, encümende vardır. Valinin; il sınırlannda yer alan belediyeleri belirli dönemlerde ziyaret etmek, il belediyelerine atanacak belediye başkanlannı Kraliçe'ye tavsiye etmek ve genel kamu hizmetlerinin yürütülmesini gözetmek gibi görevleri vardır (Üstünışık, 1992: 24). Aynca vali, ilin en yüksek polis müdürünün atanmasında da önemli bir tavsiye rolü oynar (OECD, 1992: 202). ili, tüm hukuki davalarda temsil eden valinin yürütme görevi yanında eşgüdüm görevi de bulunur. Aynca, hükümet emirleri uyannca ildeki merkezi yönetim birimlerine destek olur. Belediye meclisince ve il yürütme kurulunca verilen kararlan uygular. Vali, hükümetin talebi doğrultusunda ilin sorunlan ile ilgili hükümete görüş bildirir. Sivil savunma konusunda da merkez, il ve belediye

11 Holianda Yerel Yönetimleri 45 meclisleri arasında eşgüdüm görevini yerine getirir (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). Belediye (Gemeenten) Hollanda yönetsel yapısında, halka en yakın yerel yönetim birimi belediye lerdir. Geniş bir özerklik alanına sahip olan belediyelerde; seçimle dört yıl için iş başına gelen belediye meclisi, meclisin içinden seçilen encümen üyeleri, Kraliyet atamasıyla gelen belediye başkanı ile belediye sekreteri yer alır tarihli Belediye Yasası (Gemeentewet), 1994'te yeni Belediye Yasası yürürlüğe girene kadar uygulamada kalmıştır. Bu yasa, belediyelerin teşkilat yapısını, merkez ve il ile olan ilişkilerini düzenlemiştir. Belediyelere bazı politikalannı oluşturmada fırsatlar verilmiştir. Belediyelerin; ulusal ve bölgesel konularda, merkez ve il ile işbirliği yapmalan gerekmektedir (Rooij, 2002: s.450). Belediyelerin nüfus gruplanna ve yüzdelik dağılımına bakılacak olunursa; belediyeler arasında % 49 ile nüfusu (B Grubu) arasındaki belediyeler, Hollanda belediyelerinin yaklaşık yansını teşkil etmektedir (çizelge 2). Nüfusu (C Grubu) arasındaki belediyelerin toplam içindeki oranı % 36'dır. Yani B ve C grubunda bulunan belediyeler, tüm Hollanda belediyeleri içinde % 85 gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır. Nüfusu 5.000'den az (A Grubu) olan belediyelerin sayısı yerel yönetim yasasının çıktığı 1994'ten günümüze devamlı azalmıştır. Yüzdelik dilimi ise sadece 2'dir. Nüfusu 'nin üzerinde (D Grubu) olan belediyelerin oranı % 8, 'nin üzerinde (E Grubu) 0 lanlann ise % 5'tir. Çizelge 2. Nüfus Grubuna Göre Belediye Sayısı ve Yüzdesi ı NÜFUS GRUBU (N) BELEDİYE SAYıSı YÜZDE(%) N<5.000 (A) (B) (C) (D) 39 8 N> (E) 25 5 TOPLAM Yüzölçümü 42 bin km 2 'ye yakın olan Hollanda'nın nüfusu, 16 milyonu aşmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında; nüfus büyüklüğü olarak altıncı ve nüfus yoğunluğu olarak ise birinci olan Hollanda'da son yıllarda yerel yönetim birimlerinin özellikle de belediyelerin sayısı hızla azalmaktadır. Yoğun bir nüfusu banndıran Hollanda, belediye sayısını azaltarak hem hizmet alanını genişı ÇizeIge 2'nin ilk iki sütunu ÇizeIge 4'ten alınarak son sütundaki yüzdelikler hesap edilmiştir.

12 46 Çağdaş Yerel YiJnetimler, 14 (2) Nisan 2005 letmekte, hem de yerel hizmetleri halka hızlı, verimli ve etkin bir şekilde sunabilmektedir yılları arasında Hollanda belediyelerinin sayısındaki azalış aşağıdaki çizelgeye yansıtılmıştır. Çizelge 3'de; 1993 yılında 646 olan belediye sayısının yaklaşık % 25 azalarak 2004'te 483'e düştüğü görülmektedir. Hollanda'da belediyelerin alan ortalaması yaklaşık 86 kilometre kare iken, yoğun nüfusunun bir sonucu olarak da nüfus ortalaması 33 bin civanndadır. Çizelge 3. Yıllara Göre Hollanda Belediyelerinin Sayısı YIL BELEDIYE SAYıSı Kaynak: Nüfusu 5.000'den az olan belediyeler, 1993'den günümüze %80 oranında a zalmıştır (Çizelge 4). Nüfusu küçük olan belediyelerin sayısı, birleştirilerek veya yakınındaki daha büyük bir belediyeye dahil edilerek azaltılmıştır. Nüfusu arasında olan belediyelerin sayısı da bu dönemde yaklaşık % 40 azalırken, nüfusu ile arasında olanlarla nüfusu 'den fazla olan belediyelerin sayıları artmıştır. YILLAR.. NUFUS(N) 1993 Çizelge 4. Hollanda Belediye Sayısının Yıllara ve Nüfusa Göre Da~ılımı N< ,000 Arası 50,000- ı Arası N>loo.OOO Toplam Belediye Sayısı Kaynak: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) 1950 yılından beri faaliyette bulunan Hollanda Belediyeler Birliği (VNG), merkezi hükümete karşı belediye çıkarlannın temsilinde yetkilidir. Birlik, yerel

13 Hollanda Yerel Yönetimleri 47 yönetimlere denetim, teknik yardım ve destek, personel seçimi, finans ve yönetim danışmanlığı, mühendislik gibi birçok konuda hizmet verir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: 135). Hollanda belediyeleri, "Hollanda Belediyeler B irliği"nin (VNG) gönüllü üyesidir. Özel bir yasayla kurulmuş olan VNG, belediyelerin sözcülüğünü yapar, üye belediyelerin kontrol ve danışmanlık gibi çeşitli hizmetlerini yürütür (Üstünışık, 1992: 25). Hükümet ve Parlamento ile devamlı temas halinde olan VNG siyasi başkent Lahey'dedir. Belediyeler birliği, belediyelerin kaynak olarak yeterli bir şekilde desteklenmesini ve politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde yerel düzeyde belirlenmesini hedef almıştır. Ayrıca birlik, belediyelerin hukuki metin düzenlemelerinde belediyeye yardımcı olur, yerel yönetimlerle İlgili yayınlar yapar, belediyecilik sorunlan ile ilgili toplantılar düzenler (Civelek, 1992: 185). Belediyenin Karar Organı: Belediye Meclisi Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi (Gemeenteraad), dört yılda bir yapılan seçimlerle doğrudan halk tarafından seçilir. Nüfusa göre küçük belediyelerde belediye meclis üye sayısı 9, büyük belediyelerde ise 45 'tir. Belediye meclisi nihai kararlar alır, ancak bu kararlar öncelikle parti gruplanndaki uzmanlardan oluşan belediye komisyonlannda (eğitim komisyonu, ekonomik işler komisyonu vb.) tartışılır (Rooij, 2002: ). Belediye meclisine belediye başkanı (bourgmestre) başkanlık eder. Belediye meclisi, yasalolarak belediye başkanına veya belediye encümenine verilmemiş tüm belediye faaliyetlerini yürütür ve kurallar koyar. Belediye meclisi olarak belediyenin aldığı kararlan yayınlar, bütçeyi yapar (Ünüsan, 1996: 73). Belediye meclislerini mini parlamento ve encümenleri de mini hükümet olarak düzenleyen Hollanda yönetsel yapısında, belediyelerin anayasaya aykın olmamak kaydıyla çerçeve anayasa içinde kanun çıkarma ve vergi koyma yetkisi de bulunmaktadır (YazıclOğlu, 1992: 25). Yani genel bir yetki söz konusudur. Meclisin, belediye yönetimi üzerinde önemli bir gücü vardır. Meclis, belediye başkanı dışında yer alan bölüm başkanlannı atar, bütçeyi yapar ve belediye finansmanını yönetir (Üstünışık, 1992: 25). Belediye meclisi; vergi oranlannı belirler, kamu düzeninin, genel ahlak ve sağlığın devamı için düzenleyici yasalar çıkanr. Ayrıca yol, köprü, havaalanı ve tramvay inşası için kararlar alır. Bunun dışında meclis, merkezi hükümetin çıkardığı kanunlann uygulamasına yönelik içtüzükler çıkanr (Humes ve Martin, 1969: ). Hollanda belediyeleri, birçok alanda il ve merkezi yönetime karşı sorumludur. Belediye meclisinin tüm önemli kararlannda, özellikle bütçe hesaplan, krediler, mülklerin satın alınması ve satılması, binalann uzun süre kiralanması gibi konularda il encümeninin onayı zorunludur. Ayrıca belediye vergileri ile ilgili içtü

14 48 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 zükler, merkezi hükümetçe (kraliyet) onaylanmalıdır. Kraliyet, kamu yaranna veya kanunlara aykın her belediye karannı hükümsüz kılabilir (Humes ve Martin, 1969: 579). Belediye Yürütme Kurulu Belediye Encümeni Belediye başkanı ve encümen üyeleri J birlikte belediye yürütme kurulunu (College van Burgemeester en Wethouders) meydana getirir. Belediye başkanı atama ile gelirken encümen üyeleri (wethouders) belediye meclisince kendi üyeleri arasından seçilir ve tüm zamanlı olarak çalışırlar. Encümen üyeleri, mecliste bulunan partilerin sandalye sayısı oranında seçilirler. Belediye yürütme kurulu; meclisin çıkardığı yönetmeliklerin yürütülmesinden, meclise sunulacak tasanlann hazırlanmasından, toplumu etkileyen tüm sorun ve konulann genel denetiminden sorumludur (Haus ve Krebsbach, 1967: 471). Seçilen üyelerin görev süreleri, mecli& üyelerinin görev süresi gibi dört yıldır. Encümene seçilen üyenin meclis üyeıiği~de d~vam eder. Yeni çıkanlan bir kanun, belediye encümen üyelerinin sayısının meclis üye sayısının % 20'sini geçemeyeceğini ve ikiden az olamayacağını belirlemiştir (İçişleri Bakanlığı, 1999: 311). Sayılan 2 ile 8 arasında değişen encümen üyelerinin çalışmasını meclis yeterli görmez veya encümen ile meclis arasında ihtilaf olursa, meclis encümenden güvenini çeker. Böylece, belediye encümeni istifa etmek zorunda kalır (OECD, 1992: 202). Başkan ve üyeler, belediye meclisine karşı tek tek ve ortaklaşa sorumludur. Meclis, kendilerinden bilgi isterse, bu bilgileri vermek zorundadırlar (İçişleri Bakanlığı, 1999: 311). Belediye başkanının olmadığı durumlarda, belediye yürütme kuruluna encümen üyelerinden biri başkanlık eder (Ünüsan, 1996: 74). Belediye Başkanı (Bourgmestre) Belediye başkanı, belediyede önemli bir roloynar. Mecliste oy hakkı olmamasına rağmen encümende vardır. Belediye başkanı, meclise ve encümene başkanlık eder. Üstelik belediye yönetiminin de başkanıdır. Bundan başka, merkezi hükümetin yerine yerel yönetimleri sevk ve idare görevi vardır. Belediye başkanı (bourgmestre), seçmenlerce veya belediye meclisince seçilmez, merkezi hükümetçe atanır (Tops ve Depla, 1994: 96). Merkezi hükümetin atarnasında; belediye meclisinin görüşünü aldıktan sonra atanacak belediye başkanını il valisi Kraliçe'ye teklif eder, Kraliçe'de atamayı gerçekleştirir. Belediye başkanı altı yıl için atanır ve bu göreve tekrar atanabilir J Belediye encomeni karşılıg1 İngilizce'de 'Alderman', Flemenkçe'de ise 'Wethouder' kullamhr.

15 Hollanda Yerel Yönelimleri 49 (İçişleri Bakanlığı, 1999: 3 ı I) yılında Kraliyet Komisyonu tarafından hazırlanıp 200 ı 'de kanunlaşan ve yerel yönetimlerde değişiklik getiren kanuna göre; belediye başkanı yine Kraliçe tarafından atanacak, bununla beraber belediyeler iki başkan adayı gösterebilecek ve de vatandaşlar bir referandum ile a daylar arasında bir tercih yapabileceklerdir (Lucardie ve Voerman, 2002: 1039). Referandum bağlayıcı olmamasına rağmen Hollanda'nın demokrasi geleneği ve teamüneri gereğince Kraliyet, atamada halkın tercihini yok sayamayacaktır. Belediye başkanı, göreve başlarken Kraliçe'ye ve anayasaya bağlı kalacağına ve görevini kötüye kullanır veya savsaklarsa görevden alınabileceğine dair yemin eder. Başkanın maaşı, Kraliyet tarafından belirlenir ama belediye tarafından ödenir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: ). Hollanda'da belediye başkanı tam gün çalışır. Başkan, belediye meclisi ve belediye yürütme kurulunun (encümen) kararlannı yürütür. Eğer belediye başkanı, bu kararlann hukuka ve kamu yararına aykın olduğunu düşünürse kararlan uygulamak yerine il yürütme kuruluna itiraz eder. Belediye başkanı, il yürütme kurulunun 30 gün içinde bu karan kaldırmaması veya iptal etmemesi durumunda kararlan uygulamak zorunda kalır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 3 i 1). Yürütme organı olarak çalışmalann eşgüdümünü sağlamakla görevli olan belediye başkanı, yürütme kurulundan çıkan işlemleri imzalar, bunlan yürürlüğe koyar (Ünüsan, 1996: 74). Belediye başkanı, polis ve itfaiye teşkilatı gibi kamu düzeni ve esenliğiyle ilgili kurumlardan sorumludur. Meclis ve encümen kararlannı resmen ilan etmek, belediyeyi dava ve çeşitli görüşmelerde temsil etmek de belediye başkanının görevlerindendir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: 117). Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi ve Vesayet Denetimi Ülkenin her yerinde yapılanmış olan belediyelerin işlemleri üzerinde kraliyet ve illerin genel bir yönetsel denetim ve gözetim yetkisi vardır. İllerin işlemleri üzerinde ise yalnız kraliyetin denetim yetkisi vardır. Belediyelerin ve illerin işlemleri üzerindeki vesayet yetkisi işlemlerin yerindeliği üzerine değil, hukukiliği üzerinedir. Yönetsel vesayet makamı olarak kraliyet ve illerin, belediyeler üzerinde ön inceleme ve kararlann iptali olmak üzere iki tür vesayet yetkisi vardır (Bilgiç, 1998: 566). Vesayet makamının ön inceleme yapabilmesi, bu hususun yasalarla veya yasaların uygulanmasına ilişkin il emirnameleri ile düzenlenmiş olmasına bağlanmıştır. Kararlann iptal yetkisi, anayasanın 132/4 maddesine göre sadece kraliye te ait bir yetkidir. Yerel yönetim birimlerinin kararlan, kamu yaran veya hukuka aykırılık nedenleriyle iptal edilebilmektedir. Vesayet organlannın; bölgesel ve yerel yönetimlerin işlemlerinin yerindelik denetimini yapma yetkisi de bulunmaktadır. Yönetsel vesayet organlap, karan iptal edebileceği gibi söz ko

16 50 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 nusu işlemi bizzat yapma yoluna da gidebilir. Vesayet organlannın bu yetkilerine karşı yerel yönetimlerin yönetsel vesayet yetkisinin kötüye kullanılması veya özerkliklerinin zedelenmesi iddiasıyla itiraz haklan da bulunmaktadır (Bilgiç, 1998: 566). Belediye üzerindeki vesayet yetkilerinden birisi de, aynlma ve birleşme konusundadır. Belediye yürütme kurullan aynlma ve birleşme konusunda il yürütme kurulunun görüşünü almak zorundadır. Belediye, il yürütme kurulunun görüşüne İtiraz edebilir. İtirazın yapılacağı merci, İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı, uzmanlardan oluşan bir kurul görevlendirir. Kurulun raporu doğrultusunda bakanlık görüş bildirir. iı meclisi, karannı vermeden önce bakanlık görüşünü beklemek zorundadır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 310) tarihli Belediyeler Kanunu, belediye saymanlıklannın denetimini düzenlememişti yılında yapılan yasal düzenleme ile belediyelerin dış denetim yaptırabilmesi sağlandı. 1914'de Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) denetim örgütünü kurarak belediyelere denetim, hizmeti vermeye başladı. Belediye hesaplannın bağımsız bir denetçi tarafından denetimi 1931 yılında zorunlu hale getirildi. Böylelikle belediyeler, hesaplannı Belediyeler Birliği'ne veya bağımsız denetçilere yaptırabileceklerdir. Belediyeler Kanunu, meclislerin mali yönetim ve denetim esaslannı hazırlayıp muhasebe işlemlerini denetlemek üzere uzman atamasını öngörmektedir (Köse, 2000: 142) yılında Hollanda Parlamentosu, Belediye Kanunu'nda büyük bir reform gerçekleştirdi. Kanuna göre; illerde 2005'ten, belediyelerde ise 2006'dan önce yerel kamu denetim kurulu (belediye meclis üyelerinin katılabileceği) veya bağımsız yerel denetim ofisi (belediye meclis üyelerinin dışında) -bağımsız denetçilerden oluşan- kurulması zorunludur. Bununla birlikte bağımsız yerel denetim ofisinin denetim şekli ve kapsamı Belediye Kanunu'nda belirlenmiştir. Yerel meclis, bağımsız yerel denetim kurul/ofisi kurduğunda, bağımsızlığını şu şekilde teminat altına alacaktır: Denetçi veya denetim kurulu 6 yıllığına atanacak, denetçi veya denetim kurulunun belediye meclisi veya bir başkasının onayına gerek olmadan denetimin amaç ve hedeflerini seçme yetkisi olacak, tüm bilgi ve yerlere ulaşma hakkı olacaktır (nvvr.nl/2005). Yerel kamu denetim kurulu veya bağımsız yerel denetim ofisi yasalolarak yıllık hesap denetimi hariç, yerel yönetimleri verimlilik, etkililik ve düzenlilik açısından denetlemeye yetkilidir. Bu denetim kurul veya ofisleri belediye ve il yöneticilerini, departmanlannı, belediyelerin % 50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketleri denetleyebilirler. Bu denetimler işlevselliği ve performansı ölçen denetimlerdir. Belediye meclisi, belirli bir konuda denetim isteyebilir ancak bu kurul ve ofisler bunu kabul edip etmemekte serbesttirler. Belediye Kanunu, yapılan denetim bulgulannın meclis ve yürütme kurullanna rapor edilmesini, kamuoyuna ilanını ve usulsüzlük varsa bunun yargıya intikalini zorunlu kılmıştır.

17 Hollanda Yerel Yönetimleri SI Harcamalannda serbest olan denetim ofis ve kurullannın masraflan, belediye meclislerince karşılanır. Bu kurul ve ofisler, 2004 yılında Hollanda Kamu Denetim Ofis ve Kurullan Topluluğu (NVRR) adı altında örgütlenmişlerdir (nvvr.ni/2005). Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Geçmişten günümüze Hollanda belediyelerinin mali yapısında, devlet yardım ve transferlerinin payı artmaktadır. 20. yüzyıl boyunca belediyelerin mali kaynaklan olarak bağımsız gelir ve vergiler azalırken, merkezi hükümetten belediyelere yapılan genel ve özel amaçlı transferler artmaktadır (OECD, 1992: 203). Hollanda merkezi hükümeti, bir çok vergiyi topladıktan sonra iller ve belediyeler arasında paylaştırmaktadır. Bu vergi gelirlerinin bir bölümü, iı ve Belediye Fonu olarak genel hibe adı altında dağıtılmaktadır. İllerin ve belediyelerin gelirleri; genel amaçlı hibe, özel amaçlı hibe ve öz gelirler olmak üzere 3 kaynaktan oluşmaktadır (Üstünışık, 1992: 26-27). Çizelge 5. İllerin ve Belediyelerin Gelir Kaynaklarının Yüzdesi il e~lo) BELEDiYE (%) Genel Amaçla Hibe Özel Amaçla Hibe SI 6S ÖZ Gelirler 12 8 Kaynak: Belma Üstünışık, Bazı Ülkelerde Yerel Yönetim Modelleri, DPT, Ocak ı 992, s. 27. Belediyelerin öz gelirlerini; yerel vergiler, ücretler ve harçlar gibi yerel gelirler oluşturmaktadır. Merkezi hükümet, Belediyeler Fonu'ndan yapılan genel amaçlı hibeyi; belediye sınırlannda yaşayanlann sayısı, belediyenin büyüklüğü, bayındırlık alanlannın genişliği ve gelişme seviyesi gibi nesnel ölçütlere göre yapar. Genel amaçlı hibenin oranını ve yıllık dağılımını merkezi otorite belirler. Geniş bir özgürlük alanı olmasına karşın yerel yönetimler, bu fonun kullanılmasında serbest değillerdir (Simonis, 1995: 35-36). Hollanda belediyelerini gelirleri açısından inceleyecek olursak, transferlerin belediye gelirlerinde önemli bir yer tuttuğunu gözlemleyebiliriz. Belediyelerin diğer gelirlerini ise borçlanma, ücret ve bedeller ile vergi ve harçlar oluşturmaktadır (Canpolat, 1998: 55). Çizelge 6. Hollanda Belediye Gelirlerinin Daeılımı (0/0) Vergi+Harçlar Ücret+ Bedeller Transferler Borçlanma Dieer Hollanda Kaynak: Hasan Canpolat, Cumhuriyetin 75. Yılında Rakamlarla Mahalli Idarelerimiz, İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md.lüğü, Ankara, 1998, s. 55.

18 Çağdaş Yerel Yönetimler, /4 (2) Nisan 2005 Merkezi hükümetten yerel yönetimlere yapılan transferler, döneminde yaklaşık % 50 artmıştır (çizelge 7). Bu dönemde; belediyeler fonu % 40, il fonu ise % 60 civarında arttınımıştır. Belediye fonuna aktanlan paranın tüm transferler içindeki payı ortalama % 27, il fonunun payı ise % 2'dir. Belediye fonuna il fonundan daha fazla kaynak aktanlması, Hollanda yerel yönetim sisteminde hizmetin, halka en yakın birim olan belediyeler tarafından daha etkin ve verimli sunulabileceği gerekçesinden kaynaklanmaktadır. Çizelge 7. Merkezi Hükümetten Yerel Yönetimlere Yapılan Transferler (Mil. Euro) TRANSFER TÜRÜ ı Belediye Fonu tı Fonu Özel E~itim ve Di~er E~itim Sübvansiyonlan Hibe Yardımlan i Milli Yardım Kanunu Malul tşçilere Yardım Sosyal İstihdam Kanunu Polis Bölgeleri İş Bulma Kurumu Sosyal Hizmet, kültür vb ve Di~er Transferler GENEL TOPLAM Kaynak: "National Accounts of the Netherlands 2003", Hollanda' da belediye harcamalan, cari ve yatınm harcamalan şeklinde belirlenmiştir. Belediyeler, cari harcamalannı yıllık bütçeden sağlanan gelirlerle karşılamak zorundadırlar. Ancak yatınm harcamaları için kredi (borç) alabilirler. Temin edilen kredilerin faiz ve ana para ödemeleri yine cari bütçe içinde karşılanabilir (Çoker, 1988a: 258).

19 Hollanda Yerel Yönetimleri 53 Çizel ge 8. Hollanda Belediye Harcamalarının GSYİH ve Kamu Harcamalarına Oranları (%) Belediye Harcamsı/GSYİH (%) Belediye HarcamasılKamu Harcaması (%) Hollanda 13,3 34 Kaynak: Hasan Canpolat, Cumhuriyetin 75. Yılında Rakamlarla Mahalli İdarelerimiz, İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md.1üğü, Ankara, ı 998,5.57. Hollanda belediyelerinin genel kamu harcamaları içindeki belediye harcama payı yaklaşık % 34'tür (çizelge 8). Yine gayri safi yurtiçi hasıla içinde % 13,3 belediye harcaması payı olan Hollanda'dabelediye harcamalarının istatistiksel verilerine bakılacak olunursa, yerel yönetimlere ayrılan kaynak ve verilen önem daha iyi anlaşılır (Canpolat, 1998: 57). Hollanda Belediyeler Bankası (BNG) Hollanda' da belediye, il ve su idaresi gibi yerel birimlerin yatınmlanna destek olmak, onlara kısa ve uzun vadeli kredi vermek, avans ve fonlardan transfer yapmak, danışmanlık ve fınansal hizmetler sunmak amacıyla Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) öncülüğünde 1914 yılında Hollanda Belediyeler Bankası (BNG) kurulmuştur (Noordhoek ve Zwanenburg, 2002: 18-19). Kuruluşundan hemen sonra çıkan L Dünya Savaşı sebebiyle 1922 yılına kadar gelişememiştir. 1922'de merkezi yönetim, bankanın sermayesinin yansını temin etmiştir. Bu a rada BNG'nin sermayesine katkıda bulunan ve üye olan yerel yönetimlerin sayısı da artmıştır yılında çıkanlan bir Kraliyet Kararnamesi ile merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki borç-alacak ilişkilerinin banka aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür (Başbakanlık TOKİ, illla-emme, 1993: 43). BNG, Kraliyet makamınca atanmış ve yetkili kılınmış, Hollanda merkezi hükümeti ve belediyeleri arasında finansal akışı gerçekleştiren tek ödeme kurumudur. BNG, Kamu finans sektöründe tekelolmamasına rağmen, belediye finansında % 50'nin üzerinde, Hollanda kamu finans sektöründe ise % 30'un üzerinde pazar payı ile alanında lider konumdadır (Noordhoek, Zwanenburg, 2002: 18-19). Hissesinin yansı devlete, diğer yansı ise il ve belediyelere aittir. Banka, devletten belediyelere ve belediyelerden de devlete olan para akışını sağlamaktadır. Banka, belediyelerin kredi taleplerini karşılarken kefalet istememektedir. Bunun nedeni, devletten gelen transfer ödemeleri nedeniyle yerel yönetimlerin bakiye veren cari hesaplannın bankada bulunmasıdır. iller, belediyelerin almak istedikleri kredi taleplerini değerlendirir, ödeyemeyecek olanlann kredilerini onaylamazlar (Çoker, 1988b: 85-88).

20 54 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan yılı itibariyle 406 personele sahip olan Hollanda Belediyeler Bankası'nın bütçesi 227 milyon Euro'dur. Belediyeler Bankası bağımsız olup merkezin müdahalesinden uzaktır. Banka yönetim ve denetim kurulundan oluşur. Yönetim kurulu, bankanın faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Denetim kurulu ise açık bir denetim yapmanın yanında uzman desteği de verir. Banka yönetiminde Maliye Bakanlığı ile İçişleri ve Kraliyet İşleri Bakanlığı 'nın her ikisinden katılan bürokratlar yer alır (Noordhoek ve Zwanenburg, 2002: 19). Yerel Yönetimlerin Görev ve Hizmet Alanları Hollanda'da dış politika, savunma, yargı, ulaştırma, fiyatlar ve gelir politikalan gibi ulusal politikaları, merkezi hükümet belirler. İller ve belediyeler, hükümetin belirlemediği alanlarda ek hizmetler sunarlar (Civelek, 1992: 172). Yerel yönetimler arasında yapılan görev ve hizmet bölüşümü görevin niteliğine, maliyetine ve anayasa ile yasalarda doğrudan belirlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Çizelge 9. Merkez, iı (province) ve Belediye (Gemeenten) Arasındaki Görev Bölüşümü HiZMETTÜRÜ M i B T,U,P HİZMETTÜRÜ M i B ;;JZI Güvenlik-Polis B T Su Antırnı ve Mezbahalar i T :ı1 fııl Sivil Savunma i B P Evsel Atıklar ve Cöpler i B P ~.~ Adalet M T fııl< Mezarlıklar B T :ı1 Q ttfaiye ~j Universite M T.!5 == I, T,U,P i B T U'CI,) çevre Korunması M i B P Tiyatro, Müze ve KütÜllhane M B U tık E ve orta Ögretim B T ı-~ Park ve Yeşil Alan i B P..;ıCı,).;;J ~ ~ Mesleki ve Teknik Egitim B T ::ıı:: : Spor ve Rekreasyon M B U ::s ::ıı:: Hastaneler B i T,U :ı1 Karayollan M i B T " ci,) < Bireysel Saglık Hizmeti M B T,U..;ı Taşımacılık, Limanlar B U..;ıfııl == Kreş ve Bakım Evleri M B T,U ::ıı::== Gaz, Su, Şehiriçi ısıtma B T <..;ı Aile Yardımlan B T,U ı~..;ı Elektrik M >&1 Ot Huzur Evleri B T Z fııl Ticaret i 0:ı1 T ~~ ::ıı:: N Tanm, Deniz ve Kara :ı: Sosyal Güvenlik B T fııl:: i B P A Avcılıl!:ı ::ıı:: Konut B T Pasaport B T,U ":3 Sehireilik B U == Ehliyet B T,U t1 fııl == :: Alan Düzenlemesi i U " 15 Nüfus B T,U fııl rh M; Merkezi Yönetim, i; İl, B; Belediye, T; Anayasa ve yasalarla sadece o birime verilen görev, U; Ulusal otoriteleree çıkarılan kararnamelerle verilen görev, P; Başka bir birimle paylaşılmış görev ~ ;;J _fııl ıee" Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel MÜdürlüğü, Dünyada Mahalli idare/er, Ankara, i 999, ss , i

Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ülke Ülke Yerel Yönetimler Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık"

Detaylı

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME

TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME TÜRKİYE DE İDARİ SİSTEM VE ÖRGÜTLENME Yrd. Doç. Dr. İpek ÖZKAL SAYAN Türkiye nin yönetim yapısı idari (genel), askeri, adli ve akademik 1 olmak üzere dört alan üzerinde yükselmektedir. Bunlardan idari

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Eğitimi ve Yönetimi Derneği Sağlık ve Eğitim Yayınları 1 YEREL YÖNETİMLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Uz. Dr. Turgut ŞAHİNÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU:

ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: ULUSAL KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE BELEDİYELERİN ÇIKARLARININ KORUNMASI RAPORU: POLONYA'NIN MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK KOMİSYONU POLONYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE NİN CEMR (AVRUPA BELEDİYELER

Detaylı

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET

GÜNEŞ ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ. Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET ALMANYA VE TÜRKİYE DEKİ YEREL YÖNETİMLERE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ Mehmet GÜNEŞ 1 ÖZET Bu çalışmada, Avrupa Birliği nin en önemli üyelerinden biri olan Almanya ile bu birliğe katılmak isteyen Türkiye

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Norveç Sağlık Sistemi 2061 NORVEÇ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ali EFE Davut Zafer TAPAN Erdal DEMİR Kasım ATASEVER Mehmet GÜRBÜZ 2062 Ülkelerin

Detaylı

ülke ülke yerel yönetimler

ülke ülke yerel yönetimler ülke ülke yerel yönetimler İtalya'da Yerel Yönetimler Cevat Geray İtalya yüzyıllar boyunca saldırı ve kuşatınalara, devrimlere sahne olmuş bir ülkedir. Aralıksız süren savaşlar içinde, yöneticilerini,

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Hollanda Sağlık Sistemi 1181 HOLLANDA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ersin KARABULUT Yakup ÖZDEMİR Oktay SARIÇOBAN Mehmet TOSUN Selahattin SÖZEN

Detaylı

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması Mahkeme Yönetimi Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi Avrupa Konseyine Üye Devletlerden Örnekler: Mahkeme Başkanı, Adliye Müdürü, Adli Yardımcı ve Basın Sözcüsü Pozisyonlarına İlişkin İnceleme Çalışması

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Estonya Sağlık Sistemi 873 ESTONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mehmet Sait DİKEL Adil BURKAY Ahmet ATAYIK 874 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak

İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak İngiltere ve Fransa da Merkez Yerel İlişkilerini Yerellik (Subsidiarity) İlkesi Üzerinden Karşılaştırmak Nazlı NALCI ARIBAŞ 1 Özet Bu çalışmada, Avrupa Birliği (AB) ülkesi olan İngiltere ve Fransa nın

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI

AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Türkiye de Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI ÇIKAR ÇATIŞMASI Doç. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA Mayıs 2009 Türk Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması Ömer Faruk Gençkaya Muhammet

Detaylı

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü

- 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü - 1 - T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü BAĞIMSIZ İDARÎ OTORİTELERİN KURULMASININ TÜKETİCİNİN EKONOMİK ÇIKARLARINA ETKİLERİ VE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI

T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI T.C. YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU YASA TASLAKLARI (KARġILAġTIRMALI YÖK VE HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TASLAKLARI) Kasım 2012, ANKARA YÖK YASA TASLAĞI HAKKINDA NOTLAR Prof. Dr. A. Murat TUNCER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA ve TÖREN GİDERLERİ Dr. M. Şakir BAŞARAN Ahmet GÜZEL Ankara 2013 BELEDİYELERDE TEMSİL AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BELEDİYELERDE

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ

KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ GİRİŞ KALKINMA AJANSLARI VE SAYIŞTAY DENETİMİ Seyit KOÇBERBER Ülkemiz 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile daha önce hiç uygulanmamış bir yönetim modeline

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

I-GİRİŞ II-KONU III-İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I-GİRİŞ Teftiş Kurulu Başkanlığının 21/05/2008 tarih ve 1752 sayılı talimatları ile 20/05/2008 tarih ve 1739 sayılı Bakan Onayı gereğinin yerine getirilmesi görevi Müfettişliğimize verilmiştir (Ek:1,2).

Detaylı

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta :

Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : 2014 YILLIK RAPORU Adres : Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No: 4 Çankaya / ANKARA Telefon : 0312 465 22 00 Faks : 0312 465 22 65 E-posta : iletisim@ombudsman.gov.tr. İnternet Adresi : www.ombudsman.gov.tr

Detaylı