Hollanda Yerel Yönetimleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hollanda Yerel Yönetimleri"

Transkript

1 Hollanda Yerel Yönetimleri Özgür Önderif Küreselleşme ile birlikte dünyada değişen ve gelişen dengeler, yönetim sistemlerini de etkilemektedir. Modem yönetim yapılannda, yerel yönetimler ö nemli bir konuma sahiptir. Günümüz demokrasilerinin gelişmesi, yerel yönetimlerin kabul edilip benimsenmesiyle doğrudan ilgilidir. Yalnız halkın yönetime katılması anlamında değil, aynı zamanda hizmetin halka en yakın birimlerce verilmesi, maliyetlerin düşürülmesi anlamlannda da önemlidir. Bu bağlamda; yerel yönetimlerin daha iyi anlaşılması için yerel yönetimleri gelişmiş olan Avrupa ülke örneklerini incelemek gerekir. Hollanda; hem monarşik, hem demokratik, hem üniter, hem parlamenter sistemi benimsemiş, hem de yerel yönetimlerini özerkleştirmiş bir ülkedir. ilk bakışta birbiriyle çelişirmiş görünen bu yapıda monarşiyle demokrasi, üniter sistemle yerel yönetimler bir arada yaşamaktadır. Hollanda bu özellikleriyle ilgi çeken bir ülkedir. Avrupa yerel yönetim sistemi içinde önemli bir yere sahip olan Hollanda, bünyesinde Hollanda Belediyeler Bankası (BNG), Hollanda iller Birliği (IPO), Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) gibi ulusal ve Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) gibi uluslararası örgüt1ere ev sahipliği yaptığından dolayı tercih edilmiştir. Ayrıca üniter bir monarşi olan Hollanda, adem-i merkeziyet ilkesi çerçevesinde yerel yönetimlerini anayasal, idari ve mali özerkliklerle güçlendirmiştir. Vatandaş olmayanlardan beş yıl Hollanda'da ikamet edenlerin seçme hakkına sahip olması, katılımın da önemsendiğinin bir göstergesidir. Bu çalışmada; Hollanda yerel yönetim sistemi; görev, yetki, hizmet, örgüt, personel, mali yapı, yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkileri açısından incelenecektir. Devletin Tarihsel Gelişimi ve Yönetim Yapısı Hollanda, XVII. Yüzyılın ortalannda yedi küçük devletten oluşan bir konfederasyondu. XVIII. Yüzyılın sonlannda Napolyon liderliğinde Fransız işgaline maruz kalmasına rağmen, ı 8 ı 3 Kasımında bağımsızlığını yeniden kazandı ve ı 8 ı 4 yılında ilk anayasasını kabul ederek kısa bir süre içinde monarşik bir hü Arş. Gör., Gazi Üniversitesi İİBF. Çaldaş Yerel Yönetimler, CÜI 14 Sayı 2 Nisan 2005, so

2 36 Çağdaş Yerel Yönetimler, J4 (2) Nisan 2005 kümet şeklini aldı (Harloff, 1987: 96). çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda da, Napolyon'u modem teritoryal devlet teşkilatının kurucusu kabul ederek devlet yapılanmasını merkeziyetçi ve üniter bir yapıda şekillendirdi (Bennet, 1993: 36-38) yılında, dokuz üyeli parlamentonun girişimiyle a nayasa yeniden gözden geçirildi. Üç temel görüş, anayasada yer aldı. Bunlar; Kralın dokunulmazlığı ve bakanlann parlamentoya karşı sorumluluğu, gizli oy, belediye ve illerin bağımsız yapısının tanınması olmuştur (Harloff, 1987: 96). Monarşiyle yönetilen Hollanda Krallığı 'nda Orange-Nassau hanedanı bulunmaktadır. 1830'da Güney Hollanda devletleri aynlarak Belçika Krallığı'nı kurmuşlardır. Hollanda Anayasası, devletin başı olarak Monarkın (krallkraliçe) azledilemeyeceğini ve tahtın varisinin de cinsiyet dikkate alınmadan Monarkın en yaşlı çocuğu olacağını belirlemiştir. Monarkın siyasi bir gücü yoktur. Siyasi karar da alamaz (Civelek, 1992: 170). Hollanda, parlamenter sistemli bir "Anayasal Monarşi"dir. Bakanlar, hükümetin çalışmalanndan dolayı parlamentoya karşı sorumluluk taşırlar. Buna karşın parlamentonun üyesi değildirler. Yasama görevini, hükümet ve parlamento birlikte yerine getirir (Üstünışık, 1992: 23). Parlamento birinci ve ikinci meclisten oluşur (şekili). Birinci meclis (senato) 75 üyeden oluşur ve il meclislerince seçilir. Dört yılık görev süresi sonunda, il seçimlerinin yapılacağı yıl, görev süreleri sona erer. İller, il seçimlerinin yapılmasından üç ay sonra birinci meclis seçimini yapar. İkinci meclis, 150 üyeden oluşur ve dört yıllığına seçilir. İkinci meclis, il ve belediye seçimleri gibi doğrudan halk tarafından seçilir. Kanun tasanian; kral (veya kraliçe)-gerçekte bakanlar bu görevi yapar- ve ikinci meclis tarafından teklif edilir. İkinci meclis, kanunlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Birinci meclis, kanun tasanlannı ya kabul eder ya da reddeder (Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004: 381). Mesleki olarak politikacı olan ve birinci meclise göre daha fazla yetkiye sahip bulunan ikinci meclis üyeleri ücret alırlar (Civelek, 1992: 171). Parlamento üyelerinin Hollanda vatandaşı olmalan, seçilme şartlanna haiz olmalan, 18 yaşını doldurmuş ve vatandaşlık haklanndan mahrum olmamalan gerekir. Hollanda'da 191Tden beri erkekler için oy hakkı ve nisbi temsil sistemi bulunmaktadır. Genel oy hakkı ise 1919'da yasalaşmıştır. Oy kullanma mecburiyeti 1970' de kaldınlmıştır (Statistical Yearbook of the Netherlands, 2004: 381). Aynca, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerin vatandaşlan Hollanda'da ikamet ediyorlarsa belediye. seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip olmaktadır (Noordhoek, Zwanenburg, 2002: 13).

3 i i Hollanda Yerel Yönetimleri 37 Şekill. Hollanda Devlet Teşkilat Yapısı i ANAYASA i KJLIÇE i Sayıştay Ombudsman Devlet Konseyi (Danıştay) YASAMA YÜRÜTME YARGı i i i Parlamento i i Kabine Yüksek Mahkeme ı i ' Birinci İkinci \ Meclis Meclis ~---4_---~ Daimi Encümcn (19) Daimi Encümeıı (29) L r------~ Bakanlık Komisyonları (14) Temyiz Mahkemeleri (5) Adli Bölge Mahkemeleri (19) Bakanlıklar (13) i Eyaıcı ı Mahkemelerı (62j ı ı Merkezi Danışma Organları Sosyo-Ekonomik Konsey İş Kurumu Yaklaşık 160 Harici Danışma Kurulu ve 100 Bakanlıklar Arası Danışma Organları Hükümetin Yetkilerini Devretme Şekilleri ~--~ r---- Yerel Yönetim Organları İşlevsel Organlar İl Belediye 120 Çeşit ve Yaklaşık 450 İş!t:vsel Kurum Kaynak: OECD (ı 992), Public Management: OECD Country Profiles, Paris, s. ı 9 ı.

4 38 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 Hollanda yönetsel yapısında önemli işlevler gören ve Devlet Konseyi (Council of State) de denilen Danıştay, kanun ve diğer hukuki mevzuat tasanlan ile parlamentonun yaptığı anlaşmalann onayı konulannda görüş bildirir. Aynca kraliyet makamınca verilen kararlan ve yönetsel ihtilaflan da araştınp tavsiye karan alır. Başkanlığını Kraliçe'nin yaptığı Danıştay'ın üyelerini yine Kraliçe atar (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 73/1-2, md.). Devletin gelir ve gider hesaplannı inceleyen kurum Sayıştay'dır. Üyeleri Kraliçe tarafından atanır. Yüksek Mahkeme, Sayıştay üyelerini görevinden alabilir (76, md.). Hollanda'da diğer bir önemli üst kurum Ulusal Ombudsman'dır. İkinci meclis tarafından atanan Ombudsman, devlet kurumlannın uygulamalannı kendiliğinden veya başvuru üzerine soruşturur (78a11 md.). Devlet yapılanmasında Fransa' dan etkilenen Hollanda, yargı sisteminde de bu ülkenin modeline benzer bir yönetsel yargı sistemini benimsemiştir. Yargı sisteminde; Yüksek Mahkeme,S tane Temyiz Mahkemesi (Yargıtay), 19 tane Adli Bölge Mahkemesi ve 62 tane de Eyalet Mahkemesi bulunur. Yüksek mahkeme, yargı sisteminin yönetiminden sorumludur ve üyeleri Kraliçe tarafından atanır. Yüksek Mahkeme, kanunlan ihlal eden mahkeme kararlannı iptal eder. Aynca, önceden görev yapmış veya halen yapmakta olan parlamento üyelerini ve bakanlan görevlerinde işledikleri suçlardan dolayı yargılar (117/1, 118/2, 119. md.). Hollanda Anayasası'nın 120. maddesi, parlamentonun yaptığı anlaşmalann ve kanunlann anayasaya uygunluk denetiminin herhangi bir mahkemece yapılamayacağına hükmetmiştir. Yürütme görevini Kraliçe ve Bakanlar Kurulu birlikte yerine getirir. Kraliçe; yürütmenin sorumsuz kanadını oluştururken, Başbakan ve Bakanlar; sorumlu kanadını oluşturur. Bakanlar, parlamento dışından atanır ve parlamentoya karşı sorumludur ( md.). Hollanda'da 13 bakanlık bulunmaktadır (şekili). İ çişleri ve Kraliyet İşleri, Dışişleri, Savunma, Maliye, Adalet gibi klasik bakanlıklar yanında Eğitim ve Bilim, Çalışma ve Sosyal İşler, Ekonomi, Genel İşler, Refah, Sağlık ve Kültürel İşler, Ulaştırma ve Bayındırlık, Konut, Planlama ve Çevre, Tanm ve Balıkçılık gibi devletin modem işlevlerinden kaynaklanan bakanlıklar da bulunmaktadır (OECD, 1992: 205). Hollanda'da, bakanlıkların yönetsel birimleri olarak taşra örgütü bulunmaz. İl ve belediye örgütleri, bunlann görevlerini de yerine getirirler. Hollanda'da merkezi hükümet; ulusal politikalan tespit ederken, il ve belediyeler, merkezi hükümetçe ele alınmayan konulan ele alırlar. Dış politika, savunma, fiyatlar ve gelir politikalan, adliye, ulaştırma mevzuatı merkezin sorumluluğundadır (Civelek, ı 992: 172).

5 Hollanda Yerel Yönetimleri 39 Hollanda Yerel Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi i 848 Yılında, Hollanda Anayasası 'nın yeniden yapılanma süreci ile birlikte Hollanda belediyelerinin özerklikleri oluşturulmaya başlandı. Anayasanın miman olan liberal devlet adamı J.R. Thorbecke'e ( ) göre üniter devlet yapısı yukandan zorla kabul ettirilmemiştir (Altes, 2002: 1442). Yerel yönetimlerinin gelişimi, yerel yönetimlere verilen önem ve özerklik çerçevesinde güçlenerek günümüze kadar gelmiştir. Üniter bir devlet sistemi içinde, yerel yönetimlerinin özgürlük alanını genişletmekte başanlı olan Hollanda, bunu geçirdiği demokratikleşme aşamalanna ve bu süreçte oluşan demokrasi geleneğine borçludur 'de Belediyeler Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana, Hollanda yerel yönetimlerinin performansı genişleyerek artmaktadır (Veldheer, 1997: 70). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 'nı 10 Ekim i 990 tarihli kanun ile onaylayan Hollanda, yeni iller ve Belediyeler Kanunu'nu 1 Ocak 1994'te yürürlüğe koymuştur (Keleş, 1995: 6). Hollanda yerel yönetimlerinin geçirdiği dönüşümü; , , ve 1985 'ten günümüze olmak üzere dört evreye ayırmak olanaklıdır. İlk evre, yerel yönetimlerin kontrol ve denetim işlevlerinin hakim olduğu bir dönemdir. Belediye başkanı, 1870'e kadar meclisin bir üyesiyken bu durum belediye meclisinin siyasi dengesine zıt görülmüş ve başkanın bu statüsü sona ermiştir. Atanmış bir belediye başkanının meclis üyesi olması uygun görülmemiştir tarihli Belediye Kanunu'nun ilk çıktığı yıllarda, belediye başkanı güçlü bir konumda bulunmaktaydı. Encümen ise yönetsel görevlerine sınırlı bir zaman harcayabiliyordu. Zamanla belediye başkanının pozisyonu, otoriter bir konumdan halkının çıkarlannı hassasiyetle gözeten, onlann sıkıntılanna bilgelik ve incelikle çözüm arayan bir konuma geldi. Encümenin temel görevi ise bir yönetici olarak beldenin yönetiminde başkana destek olmak olarak belirlendi. Başkanın konumu zayıflarken, encümenin konumu güçlendi. Böylece karar verme süreci, ikili bir yapıya kavuşmuş oldu (Veldheer, 1997: 73-74). Yerel yönetimlerin sosyo-politik görevlerinin yaygın hale geldiği dönem, arası yıllardır. Sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla, ekonomik ve teknolojik değişimler devleti ve toplumu da etkilemiştir. 1. Dünya Savaşı 'nın, 1920'li ve 1930'lu yıllann ekonomik krizleri bu dönemde yaşanmıştır. Bu süreçte; Hollanda belediyelerinde sosyal adalet düşüncesi yerleşmeye ve gelişmeye başlamıştır. Belediyeler, toplumun ihtiyacına göre mal ve hizmet üreten şirketler kurmaya veya var olanlan satın almaya başladılar. Amaç; fiyat kontrolü, istihdam, sosyal güvenlik vb. yoluyla piyasa şartlannın zararlı sosyal etkilerini önlemekti. Devletin yerel yönetimlere müdahalesi ve yüklediği görevler arttı.

6 40 Çağdaş Yerel Yönetimler. l4 (2) Nisan 2005 Eğitim, fakirlere yardım, konut, sağlık ve sosyal sorunlar konulannda yerel yönetimlere yetki ve kaynak aktanldı (Veldheer, 1997: 76-80) arası, yerel yönetimlerin sosyal ve kültürel alandaki planlama ve uygulama görevlerini, merkeze yerleştirdikleri bir dönemdir. II. Dünya Savaşı sonrası Hollanda yerel yönetimleri, ülkenin yeniden imanna, özellikle de konut ve altyapı sorununun çözümüne önemli katkılarda bulundular ve 1970'li yıllarda, planlama ve kentsel yenileme, yerel yönetimlerin karakteristik bir özelliği oldu. 1970'lerin başında merkezi hükümet adem-i merkeziyet ihtiyacını kabul etti ve zor bir süreçten geçilerek 1987 yılında sosyal refah sektörünün yapılanması tamamlandı. Çoğunlukla yerel yönetimlerle; sosyo-kültürel işler, sosyokültürel gelişme gibi sosyal refah alanlan ilişkilendirilirken, merkezi hükümetle; sosyal güvenlik, gelir ve istihdam gibi ekonomik refah alanlan ilişkilendirilmiştir (Veldheer, 1997: 80-83) 'ten günümüze ise neo-liberal politikalann uygulanmaya konulması ile Hollanda yerel yönetim yapısı, yeni kamu yönetimi anlayışına göre yapılandınlmaktadır. 1994'te yürürlüğe giren yeni yerel yönetim kanunu ile yönetsel ve mali özerkliği genişleyen Hollanda yerel yönetimlerinin sosyal ve kültürel yönü zaman içinde güçlendirilmiştir. Yerel Yönetimlerin Özellikleri ve Türleri Hollanda, Avrupa' daki yerel yönetimler arasında Orta ve Kuzey Avrupa Modeli içinde yer alır. Bu modelde; yerel yönetimler hem anayasal, hem idari, hem mali, hem de uygulamada geniş bir özerklik ve bağımsızlığa sahiptir (Koçdemir, 2000: 71). Adem-i merkeziyetçi üniter bir devlet olan Hollanda, merkezi hükümet, il (province) ve belediye olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir. Merkezin altında önemli bir kademe olan belediye, ilin sınırlı planlama ve izleme rolüne karşın yerel kamu hizmetlerini geniş olarak yerine getirir (Snape, 1995: ). Hollanda'da yerel yönetimler; illeri, belediyeleri, bölge su idarelerini, atık işlemler alanında faaliyet gösteren belediye ortak girişimlerini, belediye bünyesinde faaliyet gösteren itfaiyeyi, sosyal hizmet çalışmalannı, müzeleri, halk kütüphanelerini, sığınaklan ve özelleştirilıniş hükümet hizmetleri gibi birçok kurum, kurul, girişim ve şirketi kapsar (Statistics Netherlands, National Accounts, 2003: 244). Hollanda yerel yönetim yapısında geniş bir özerkliğe sahip bulunan iller ve belediyeler, yerel işleri ve düzenlemeleri yapmayı, anayasal bir yetki olarak ü zerlerine aldılar. Bu özerkliğin yanında yerel yönetimler, ulusal hükümete kanunlann ve düzenlemelerin uygulamasında yardım 6tmeye mecbur kılındı. Hollanda'da 19. yüzyılda özerklik ve işbirliği içinde bir yönetim anlayışı açıklık

7 Hollanda Yerel Yönetimleri 41 kazandı. Bu üç yönetsel yapı arasındaki ilişkiler "Üç Bağımsız Alan" doktrini olarak tanımlandı (Simonis, 1995: 32-33). En son 2002'de değişiklik yapılan 17 Şubat 1983 tarihli Hollanda Kraliyet Anayasası (8 bölüm ve 142 madde), genelolarak yerel yönetimleri düzenlediği 7. Bölümde il, belediye ve su kurullan ile ilgili maddelere yer vermiştir. 14 maddenin (123. ve 136. maddeler arası) yer aldığı 7. Bölümde, vali ve belediye başkanının atanması, yerel meclislerin seçimi, vesayet denetimine ilişkin hükümlerin ana hatlan belirlenmiştir. Ayrıca anayasada, yasamanın yerel yönetimlerin insiyatifine bırakabileceği konular da yer almıştır (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002). Hollanda Anayasası 'nın 123. maddesinin 1. fırkasına göre iller ve belediyeler kanunla kurulur, kanunla kaldınlabilir. Yerel yönetimlerin sınırlan, birleşmeleri, ayrılmalan ve mücavir alanlannın düzeltilmesi yasayla düzenlenmiştir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: md.). Bu kanun, illere (province) yerel yönetimlerin sınırlannı tespit etmede kesin karar verme yetkisi vermiştir. Özellikle de ayrılmalarda dikkate alınacak ölçütleri merkezi hükümet tespit eder, ancak il yönetimleri de ek ölçütler getirebilir. Hizmette halka yakınlık noktasında, bu tespiti merkezi devletten ziyade ilin yapması daha uygundur. Belediye yürütme kurullan; ayrılma ya da birleşme konusunda il yürütme kurulunun görüşünü almak zorundadır. Yerel yönetimlerin ayrılmalannda; yerel yönetimin yönetsel kapasitesi, yerel yönetimin sosyal profili, yerel yönetimdeki işlerin etkinlik ve verimliliği, bölgenin coğrafi ve doğal karakteristiği gibi somut sorunlara bakılır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 310). Hollanda yönetsel yapısında, etkili bir kamu hizmeti verecek bölgesel seviyede (yerel yönetim ve il yönetimi arasında) bir teşkilat bulunmamaktadır. Özellikle bütünleşmiş, birleşmiş bölgesel kentlerde bu yönetimlere ihtiyaç olmasına rağmen bölgesel yönetim oluşturma girişimleri başansız olmuştur. (OECD PUMA, 1999: 4). Hollanda'daki büyük ve güçlü belediyelerden olan Rotterdam, Amsterdam, Lahey, Utrecht bölge yönetimlerinin kurulup güçlenmesine imkan vermemektedir. Hollanda gibi üniter yapıyı benimsemiş ülkelerde; devletin yönetsel ve siyasi örgütü küçük ise belediyeler güçlü olmakta ve bölge yönetimleri gelişememektedir. Bununla birlikte, Hollanda belediyeleri de bölge yönetimlerinin vesayeti altına girmeyi kabul etmemektedir (Keleş, 1999: 73-74). Bugüne kadar Hollanda'da, büyükşehir belediye yönetimi kanunen tanımlanmamıştır. Gelişen yönetsel reform çalışmalan çerçevesinde, büyükşehir belediyesi kurulması düşünülmüştür (OECD, 2001: 276). Ancak 1995 'te Hollanda'nın büyük kentlerinden Amsterdam ve Rotterdam' da büyükşehir belediyesi kurma girişimi, yapılan referandumla reddedilmiştir (OECD-PUMA, 1999: 4). Bununla birlikte; Hollanda'da hizmetin daha etkin ve verimli sunulabilmesi için

8 42 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 büyükşehir belediyesi statüsüne benzer yerel yönetimlerin gerekliliği kendini göstermektedir. Ekonomik ölçütlerle gerçekleştirilen reformlar çerçevesinde; 1950' den günümüze Hollanda yerel yönetim birimlerinin sayısı devamlı olarak azaltılmıştır (Yeter, 1992: 17). Etkinlik, verimlilik ve maliyetleri düşürmek gibi gerekçelerle yerel yönetimlerin, özellikle de belediyelerin sayısı düşürülmüştür, İl (Province) Hollanda illeri; üniter yapı kurulmadan önce bağımsız bir yapıya sahipken artık tarihselolarak devlet olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Günümüzde iller, sadece yönetsel yetkilere sahip birimlerdir (Mengi, 1998: 47). iı yönetiminde; halk tarafından doğrudan seçilen il meclisi, meclisin kendi içinden seçtiği il encümeni ve kraliçe tarafından atanan vali (kraliyet komiseri) ile meclisin atadığı bir yönetici (clerk) bulunur. Meclis, karar organı iken vali ve il encümeni birlikte yürütme kurulunu meydana getirirler. Temel görevi; belediyelerin faaliyetlerini gözetmek olan iller, aynı zamanda ayrı olarak teşkilatlanmış sular idaresinden de sorumludur (Netherlands Country Profıle, : 8). Çizelge ı. Hollanda İllerinin Başkenti, Nüfusu, Yüzölçümü ve Belediye Sayısı İL BAŞKENTİ NÜFUSU YÜZÖLÇÜMÜ BELEDİYE SAyısı (Km 2 ) Flevoland Lelystad Friesland Leeuwarden Overijssel Zwolle ı Groningen Groningen Noord-Holland Haarlem Drenthe Assen Gelderland Amhem ] Zuid-Holland The Hague Zeeland Middelburg Noord Brabant Den Bosch ]89 68 Limburg Maastricht ı Utrecht Utrecht Kaynak: Nüfus sütunu 1 yüzölçümü ve belediye sayısını gösteren sütunlar ise alınmıştır. Hollanda, farklı alan ve nüfusa sahip 12 ile bölünmüştür (çizelge 1). Amsterdam Belediyesi 'nin de sınırları dahilinde olduğu Noord-Holland alan o larak, Zuid-Holland nüfus olarak en büyük illerdir. Buna karşın, Utrecht alan olarak, Floveland ise nüfus olarak en küçük illerdir. illerin sınırlan içinde bul u 1 ve Hollanda Merkezi İstatistik Kurumunun resmi internet siteleridir.

9 Hollanda Yerel Yönetimleri 43 nan belediye sayısına bakıldığında, 86 belediye ile en fazla belediyeye sahip il Zuid-Holland'dır. Daha sonra ise 71 belediye ile Gelderland ve 68 belediye ile Noord Brabant gelmektedir. En az belediyeye sahip olan il, 1986'da en son kurulan Flevoland'dır ve belediye sayısı da 6'dır. Onu, 12 belediye ile Drenthe ve 13 belediye ile de Zeeland takip etmektedir. Hollanda yönetsel yapısındaki illerin nüfus ve alan yapılarına bakacak olursak; dikkatimizi öncelikle yoğun nüfus çekecektir. illerin alan ortalaması, kilometre kareden fazla iken nüfus ortalaması bir milyonun oldukça üzerindedir. ilin Karar Organı: iı Meclisi İl yönetiminin karar merci, il meclisidir. Dört yıllığına seçilen meclisin üye sayısı, nüfusa göre farklılık göstermektedir. Meclis üye sayısı, 39 ile 83 arasında değişmektedir. İl meclisine kraliyet kararnamesiyle atanan vali (kraliyet komiseri) başkanlık eder (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). İl meclisi, belediye seçimleri gibi doğrudan ve nisbi temsil sistemine göre dört yıl için seçilir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 129/1-4 md.). Valiye veya il encümenine yasalarla verilmiş görevlerden olmamak şartıyla il meclisi, ilin bütün faaliyetlerini yürütmeye ve kurallar koymaya yetkilidir. iı meclisi, bu sıfatla kararlar yayınlar, bütçeyi yapar (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). İl meclisi, kanunların özellikle düzenlemediği alanlarda yönetmelik çıkarabilir ancak bunlar kanunlara aykırı olamaz (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 127 md.). En önemli görevlerinden biri eşgüdüm olan il meclisi,il sınırlarındaki yerel meclislerin ve yöneticilerin işbirliği halinde çalışmasını sağlar, uyuşmazlık durumunda sanki bir temyiz makamı gibi ihtilafları giderir. Kuralolarak; il meclisinin çıkardığı yasalar, su idaresi (Waterstaat) ve su kurulları (Waterschappen) ile ilgili olanlar hariç, kraliyet makamının onayına tabi değildir. İl bütçesi ve hesapları ile ilgili bir takım kararlar için kraliyet makamının onayı gerekir (Humes, Martin, 1969: 580). Aksine bir hüküm bulunmadıkça su kurullarının kurulması, kaldırılması, görev ve teşkilat yapısının düzenlenmesi, yönetselorganlarının oluşumu il meclisinin çıkaracağı il yönetmelikleri ile kanunlara uygun olarak gerçekleştirilir (The Constitution of the Kingdom of the Netherlands, 2002: 133/1 md.). Her ilin yüksek otoritesi konumunda olan il meclisi, ilde ikamet edenleri ve yasal otoriteyi temsil eder. Meclis, yönetim gücünü, meclise danışmanlık yapan komitelere dağıtır. Meclis üyesi olmak zorunda olmayan komite üyelerinin, il yürütme kurulu üzerinde denetimleri bulunmamaktadır. Meclis, il sekreteryasının başı konumunda olan bir yönetici (clerk) atar. Bu yönetici, vali

10 44 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 olmadığında yürütme kuruluna başkanlık eder. ilin idari teşkilatının yöneticisidir (Üstünışık, 1992: 24). iı Yürütme Kurulu İl Encümeni iı yönetiminin günlük işleyişinden sorumlu olan ve il meclisinin aldığı kararlann yürütülmesini sağlayan organ, il yürütme kuruludur. Yürütme organına başkanlık eden vali (kraliyet komiseri) dışındaki tüm üyeler, il meclis üyeleri arasından dört yıllığına seçilir (Üstünışık, 1992: 24). Üyelik süreleri, il meclisinin süresiyle aynıdır. iı encümenine seçilen üyelerin meclis üyeliği devam eder (içişleri Bakanlığı, 1999: 312). Yürütme kurulunda il nüfusunun büyüklüğüne göre 6 ile 8 arasında encümen bulunur. Encümenin il meclisindeki oy hakkı devam eder (OECD, 1992: 202). İl yönetiminde, il encümeninin görevleri günden güne artmaktadır. iı encümeninin yürütme görevi olduğundan, meclisin kararlannı uygulamak zorundadır. iı encümeni, belediyeleri denetleme yetkisine sahiptir. Encümenin, kanunların ve kararnamelerin icrasında, merkezi hükümetin bir kurumu gibi temsil kabiliyeti vardır (Humes, Martin, 1969: 580). Belediyeleri denetleme yetkisine sahip olan il encümeni aynı zamanda su idaresini de denetler, çeşitli belediye nizamnamelerini tasdik eder. Bunun dışında il encümeni, belediyelere verilen görevlerin eşgüdümünü sağlar (Üstünışık, 1992: 24). Vali (Kraliyet Komiseri) Hollanda Anayasası, il yönetiminin başında bulunan valiyi 125, 126 ve 131. maddelerde düzenlemiştir. Kraliyet kararnamesiyle altı yıl için atanan vali (kraliyet komiseri-commissoris van de koning), hem merkezi yönetimi, hem de il yönetimini temsil eder. Vali, il meclisine ve il encümenine başkanlık eder. iı meclisine başkanlık eden valinin burada oy hakkı olmamasına rağmen, encümende vardır. Valinin; il sınırlannda yer alan belediyeleri belirli dönemlerde ziyaret etmek, il belediyelerine atanacak belediye başkanlannı Kraliçe'ye tavsiye etmek ve genel kamu hizmetlerinin yürütülmesini gözetmek gibi görevleri vardır (Üstünışık, 1992: 24). Aynca vali, ilin en yüksek polis müdürünün atanmasında da önemli bir tavsiye rolü oynar (OECD, 1992: 202). ili, tüm hukuki davalarda temsil eden valinin yürütme görevi yanında eşgüdüm görevi de bulunur. Aynca, hükümet emirleri uyannca ildeki merkezi yönetim birimlerine destek olur. Belediye meclisince ve il yürütme kurulunca verilen kararlan uygular. Vali, hükümetin talebi doğrultusunda ilin sorunlan ile ilgili hükümete görüş bildirir. Sivil savunma konusunda da merkez, il ve belediye

11 Holianda Yerel Yönetimleri 45 meclisleri arasında eşgüdüm görevini yerine getirir (İçişleri Bakanlığı, 1999: 312). Belediye (Gemeenten) Hollanda yönetsel yapısında, halka en yakın yerel yönetim birimi belediye lerdir. Geniş bir özerklik alanına sahip olan belediyelerde; seçimle dört yıl için iş başına gelen belediye meclisi, meclisin içinden seçilen encümen üyeleri, Kraliyet atamasıyla gelen belediye başkanı ile belediye sekreteri yer alır tarihli Belediye Yasası (Gemeentewet), 1994'te yeni Belediye Yasası yürürlüğe girene kadar uygulamada kalmıştır. Bu yasa, belediyelerin teşkilat yapısını, merkez ve il ile olan ilişkilerini düzenlemiştir. Belediyelere bazı politikalannı oluşturmada fırsatlar verilmiştir. Belediyelerin; ulusal ve bölgesel konularda, merkez ve il ile işbirliği yapmalan gerekmektedir (Rooij, 2002: s.450). Belediyelerin nüfus gruplanna ve yüzdelik dağılımına bakılacak olunursa; belediyeler arasında % 49 ile nüfusu (B Grubu) arasındaki belediyeler, Hollanda belediyelerinin yaklaşık yansını teşkil etmektedir (çizelge 2). Nüfusu (C Grubu) arasındaki belediyelerin toplam içindeki oranı % 36'dır. Yani B ve C grubunda bulunan belediyeler, tüm Hollanda belediyeleri içinde % 85 gibi yüksek bir orana ulaşmaktadır. Nüfusu 5.000'den az (A Grubu) olan belediyelerin sayısı yerel yönetim yasasının çıktığı 1994'ten günümüze devamlı azalmıştır. Yüzdelik dilimi ise sadece 2'dir. Nüfusu 'nin üzerinde (D Grubu) olan belediyelerin oranı % 8, 'nin üzerinde (E Grubu) 0 lanlann ise % 5'tir. Çizelge 2. Nüfus Grubuna Göre Belediye Sayısı ve Yüzdesi ı NÜFUS GRUBU (N) BELEDİYE SAYıSı YÜZDE(%) N<5.000 (A) (B) (C) (D) 39 8 N> (E) 25 5 TOPLAM Yüzölçümü 42 bin km 2 'ye yakın olan Hollanda'nın nüfusu, 16 milyonu aşmaktadır. Avrupa Birliği ülkeleri arasında; nüfus büyüklüğü olarak altıncı ve nüfus yoğunluğu olarak ise birinci olan Hollanda'da son yıllarda yerel yönetim birimlerinin özellikle de belediyelerin sayısı hızla azalmaktadır. Yoğun bir nüfusu banndıran Hollanda, belediye sayısını azaltarak hem hizmet alanını genişı ÇizeIge 2'nin ilk iki sütunu ÇizeIge 4'ten alınarak son sütundaki yüzdelikler hesap edilmiştir.

12 46 Çağdaş Yerel YiJnetimler, 14 (2) Nisan 2005 letmekte, hem de yerel hizmetleri halka hızlı, verimli ve etkin bir şekilde sunabilmektedir yılları arasında Hollanda belediyelerinin sayısındaki azalış aşağıdaki çizelgeye yansıtılmıştır. Çizelge 3'de; 1993 yılında 646 olan belediye sayısının yaklaşık % 25 azalarak 2004'te 483'e düştüğü görülmektedir. Hollanda'da belediyelerin alan ortalaması yaklaşık 86 kilometre kare iken, yoğun nüfusunun bir sonucu olarak da nüfus ortalaması 33 bin civanndadır. Çizelge 3. Yıllara Göre Hollanda Belediyelerinin Sayısı YIL BELEDIYE SAYıSı Kaynak: Nüfusu 5.000'den az olan belediyeler, 1993'den günümüze %80 oranında a zalmıştır (Çizelge 4). Nüfusu küçük olan belediyelerin sayısı, birleştirilerek veya yakınındaki daha büyük bir belediyeye dahil edilerek azaltılmıştır. Nüfusu arasında olan belediyelerin sayısı da bu dönemde yaklaşık % 40 azalırken, nüfusu ile arasında olanlarla nüfusu 'den fazla olan belediyelerin sayıları artmıştır. YILLAR.. NUFUS(N) 1993 Çizelge 4. Hollanda Belediye Sayısının Yıllara ve Nüfusa Göre Da~ılımı N< ,000 Arası 50,000- ı Arası N>loo.OOO Toplam Belediye Sayısı Kaynak: Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) 1950 yılından beri faaliyette bulunan Hollanda Belediyeler Birliği (VNG), merkezi hükümete karşı belediye çıkarlannın temsilinde yetkilidir. Birlik, yerel

13 Hollanda Yerel Yönetimleri 47 yönetimlere denetim, teknik yardım ve destek, personel seçimi, finans ve yönetim danışmanlığı, mühendislik gibi birçok konuda hizmet verir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: 135). Hollanda belediyeleri, "Hollanda Belediyeler B irliği"nin (VNG) gönüllü üyesidir. Özel bir yasayla kurulmuş olan VNG, belediyelerin sözcülüğünü yapar, üye belediyelerin kontrol ve danışmanlık gibi çeşitli hizmetlerini yürütür (Üstünışık, 1992: 25). Hükümet ve Parlamento ile devamlı temas halinde olan VNG siyasi başkent Lahey'dedir. Belediyeler birliği, belediyelerin kaynak olarak yeterli bir şekilde desteklenmesini ve politikaların kapsamlı ve etkin bir şekilde yerel düzeyde belirlenmesini hedef almıştır. Ayrıca birlik, belediyelerin hukuki metin düzenlemelerinde belediyeye yardımcı olur, yerel yönetimlerle İlgili yayınlar yapar, belediyecilik sorunlan ile ilgili toplantılar düzenler (Civelek, 1992: 185). Belediyenin Karar Organı: Belediye Meclisi Belediyenin karar organı olan Belediye Meclisi (Gemeenteraad), dört yılda bir yapılan seçimlerle doğrudan halk tarafından seçilir. Nüfusa göre küçük belediyelerde belediye meclis üye sayısı 9, büyük belediyelerde ise 45 'tir. Belediye meclisi nihai kararlar alır, ancak bu kararlar öncelikle parti gruplanndaki uzmanlardan oluşan belediye komisyonlannda (eğitim komisyonu, ekonomik işler komisyonu vb.) tartışılır (Rooij, 2002: ). Belediye meclisine belediye başkanı (bourgmestre) başkanlık eder. Belediye meclisi, yasalolarak belediye başkanına veya belediye encümenine verilmemiş tüm belediye faaliyetlerini yürütür ve kurallar koyar. Belediye meclisi olarak belediyenin aldığı kararlan yayınlar, bütçeyi yapar (Ünüsan, 1996: 73). Belediye meclislerini mini parlamento ve encümenleri de mini hükümet olarak düzenleyen Hollanda yönetsel yapısında, belediyelerin anayasaya aykın olmamak kaydıyla çerçeve anayasa içinde kanun çıkarma ve vergi koyma yetkisi de bulunmaktadır (YazıclOğlu, 1992: 25). Yani genel bir yetki söz konusudur. Meclisin, belediye yönetimi üzerinde önemli bir gücü vardır. Meclis, belediye başkanı dışında yer alan bölüm başkanlannı atar, bütçeyi yapar ve belediye finansmanını yönetir (Üstünışık, 1992: 25). Belediye meclisi; vergi oranlannı belirler, kamu düzeninin, genel ahlak ve sağlığın devamı için düzenleyici yasalar çıkanr. Ayrıca yol, köprü, havaalanı ve tramvay inşası için kararlar alır. Bunun dışında meclis, merkezi hükümetin çıkardığı kanunlann uygulamasına yönelik içtüzükler çıkanr (Humes ve Martin, 1969: ). Hollanda belediyeleri, birçok alanda il ve merkezi yönetime karşı sorumludur. Belediye meclisinin tüm önemli kararlannda, özellikle bütçe hesaplan, krediler, mülklerin satın alınması ve satılması, binalann uzun süre kiralanması gibi konularda il encümeninin onayı zorunludur. Ayrıca belediye vergileri ile ilgili içtü

14 48 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 zükler, merkezi hükümetçe (kraliyet) onaylanmalıdır. Kraliyet, kamu yaranna veya kanunlara aykın her belediye karannı hükümsüz kılabilir (Humes ve Martin, 1969: 579). Belediye Yürütme Kurulu Belediye Encümeni Belediye başkanı ve encümen üyeleri J birlikte belediye yürütme kurulunu (College van Burgemeester en Wethouders) meydana getirir. Belediye başkanı atama ile gelirken encümen üyeleri (wethouders) belediye meclisince kendi üyeleri arasından seçilir ve tüm zamanlı olarak çalışırlar. Encümen üyeleri, mecliste bulunan partilerin sandalye sayısı oranında seçilirler. Belediye yürütme kurulu; meclisin çıkardığı yönetmeliklerin yürütülmesinden, meclise sunulacak tasanlann hazırlanmasından, toplumu etkileyen tüm sorun ve konulann genel denetiminden sorumludur (Haus ve Krebsbach, 1967: 471). Seçilen üyelerin görev süreleri, mecli& üyelerinin görev süresi gibi dört yıldır. Encümene seçilen üyenin meclis üyeıiği~de d~vam eder. Yeni çıkanlan bir kanun, belediye encümen üyelerinin sayısının meclis üye sayısının % 20'sini geçemeyeceğini ve ikiden az olamayacağını belirlemiştir (İçişleri Bakanlığı, 1999: 311). Sayılan 2 ile 8 arasında değişen encümen üyelerinin çalışmasını meclis yeterli görmez veya encümen ile meclis arasında ihtilaf olursa, meclis encümenden güvenini çeker. Böylece, belediye encümeni istifa etmek zorunda kalır (OECD, 1992: 202). Başkan ve üyeler, belediye meclisine karşı tek tek ve ortaklaşa sorumludur. Meclis, kendilerinden bilgi isterse, bu bilgileri vermek zorundadırlar (İçişleri Bakanlığı, 1999: 311). Belediye başkanının olmadığı durumlarda, belediye yürütme kuruluna encümen üyelerinden biri başkanlık eder (Ünüsan, 1996: 74). Belediye Başkanı (Bourgmestre) Belediye başkanı, belediyede önemli bir roloynar. Mecliste oy hakkı olmamasına rağmen encümende vardır. Belediye başkanı, meclise ve encümene başkanlık eder. Üstelik belediye yönetiminin de başkanıdır. Bundan başka, merkezi hükümetin yerine yerel yönetimleri sevk ve idare görevi vardır. Belediye başkanı (bourgmestre), seçmenlerce veya belediye meclisince seçilmez, merkezi hükümetçe atanır (Tops ve Depla, 1994: 96). Merkezi hükümetin atarnasında; belediye meclisinin görüşünü aldıktan sonra atanacak belediye başkanını il valisi Kraliçe'ye teklif eder, Kraliçe'de atamayı gerçekleştirir. Belediye başkanı altı yıl için atanır ve bu göreve tekrar atanabilir J Belediye encomeni karşılıg1 İngilizce'de 'Alderman', Flemenkçe'de ise 'Wethouder' kullamhr.

15 Hollanda Yerel Yönelimleri 49 (İçişleri Bakanlığı, 1999: 3 ı I) yılında Kraliyet Komisyonu tarafından hazırlanıp 200 ı 'de kanunlaşan ve yerel yönetimlerde değişiklik getiren kanuna göre; belediye başkanı yine Kraliçe tarafından atanacak, bununla beraber belediyeler iki başkan adayı gösterebilecek ve de vatandaşlar bir referandum ile a daylar arasında bir tercih yapabileceklerdir (Lucardie ve Voerman, 2002: 1039). Referandum bağlayıcı olmamasına rağmen Hollanda'nın demokrasi geleneği ve teamüneri gereğince Kraliyet, atamada halkın tercihini yok sayamayacaktır. Belediye başkanı, göreve başlarken Kraliçe'ye ve anayasaya bağlı kalacağına ve görevini kötüye kullanır veya savsaklarsa görevden alınabileceğine dair yemin eder. Başkanın maaşı, Kraliyet tarafından belirlenir ama belediye tarafından ödenir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: ). Hollanda'da belediye başkanı tam gün çalışır. Başkan, belediye meclisi ve belediye yürütme kurulunun (encümen) kararlannı yürütür. Eğer belediye başkanı, bu kararlann hukuka ve kamu yararına aykın olduğunu düşünürse kararlan uygulamak yerine il yürütme kuruluna itiraz eder. Belediye başkanı, il yürütme kurulunun 30 gün içinde bu karan kaldırmaması veya iptal etmemesi durumunda kararlan uygulamak zorunda kalır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 3 i 1). Yürütme organı olarak çalışmalann eşgüdümünü sağlamakla görevli olan belediye başkanı, yürütme kurulundan çıkan işlemleri imzalar, bunlan yürürlüğe koyar (Ünüsan, 1996: 74). Belediye başkanı, polis ve itfaiye teşkilatı gibi kamu düzeni ve esenliğiyle ilgili kurumlardan sorumludur. Meclis ve encümen kararlannı resmen ilan etmek, belediyeyi dava ve çeşitli görüşmelerde temsil etmek de belediye başkanının görevlerindendir (Ministry of Housing and Local Government, 1967: 117). Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkisi ve Vesayet Denetimi Ülkenin her yerinde yapılanmış olan belediyelerin işlemleri üzerinde kraliyet ve illerin genel bir yönetsel denetim ve gözetim yetkisi vardır. İllerin işlemleri üzerinde ise yalnız kraliyetin denetim yetkisi vardır. Belediyelerin ve illerin işlemleri üzerindeki vesayet yetkisi işlemlerin yerindeliği üzerine değil, hukukiliği üzerinedir. Yönetsel vesayet makamı olarak kraliyet ve illerin, belediyeler üzerinde ön inceleme ve kararlann iptali olmak üzere iki tür vesayet yetkisi vardır (Bilgiç, 1998: 566). Vesayet makamının ön inceleme yapabilmesi, bu hususun yasalarla veya yasaların uygulanmasına ilişkin il emirnameleri ile düzenlenmiş olmasına bağlanmıştır. Kararlann iptal yetkisi, anayasanın 132/4 maddesine göre sadece kraliye te ait bir yetkidir. Yerel yönetim birimlerinin kararlan, kamu yaran veya hukuka aykırılık nedenleriyle iptal edilebilmektedir. Vesayet organlannın; bölgesel ve yerel yönetimlerin işlemlerinin yerindelik denetimini yapma yetkisi de bulunmaktadır. Yönetsel vesayet organlap, karan iptal edebileceği gibi söz ko

16 50 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan 2005 nusu işlemi bizzat yapma yoluna da gidebilir. Vesayet organlannın bu yetkilerine karşı yerel yönetimlerin yönetsel vesayet yetkisinin kötüye kullanılması veya özerkliklerinin zedelenmesi iddiasıyla itiraz haklan da bulunmaktadır (Bilgiç, 1998: 566). Belediye üzerindeki vesayet yetkilerinden birisi de, aynlma ve birleşme konusundadır. Belediye yürütme kurullan aynlma ve birleşme konusunda il yürütme kurulunun görüşünü almak zorundadır. Belediye, il yürütme kurulunun görüşüne İtiraz edebilir. İtirazın yapılacağı merci, İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı, uzmanlardan oluşan bir kurul görevlendirir. Kurulun raporu doğrultusunda bakanlık görüş bildirir. iı meclisi, karannı vermeden önce bakanlık görüşünü beklemek zorundadır (İçişleri Bakanlığı, 1999: 310) tarihli Belediyeler Kanunu, belediye saymanlıklannın denetimini düzenlememişti yılında yapılan yasal düzenleme ile belediyelerin dış denetim yaptırabilmesi sağlandı. 1914'de Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) denetim örgütünü kurarak belediyelere denetim, hizmeti vermeye başladı. Belediye hesaplannın bağımsız bir denetçi tarafından denetimi 1931 yılında zorunlu hale getirildi. Böylelikle belediyeler, hesaplannı Belediyeler Birliği'ne veya bağımsız denetçilere yaptırabileceklerdir. Belediyeler Kanunu, meclislerin mali yönetim ve denetim esaslannı hazırlayıp muhasebe işlemlerini denetlemek üzere uzman atamasını öngörmektedir (Köse, 2000: 142) yılında Hollanda Parlamentosu, Belediye Kanunu'nda büyük bir reform gerçekleştirdi. Kanuna göre; illerde 2005'ten, belediyelerde ise 2006'dan önce yerel kamu denetim kurulu (belediye meclis üyelerinin katılabileceği) veya bağımsız yerel denetim ofisi (belediye meclis üyelerinin dışında) -bağımsız denetçilerden oluşan- kurulması zorunludur. Bununla birlikte bağımsız yerel denetim ofisinin denetim şekli ve kapsamı Belediye Kanunu'nda belirlenmiştir. Yerel meclis, bağımsız yerel denetim kurul/ofisi kurduğunda, bağımsızlığını şu şekilde teminat altına alacaktır: Denetçi veya denetim kurulu 6 yıllığına atanacak, denetçi veya denetim kurulunun belediye meclisi veya bir başkasının onayına gerek olmadan denetimin amaç ve hedeflerini seçme yetkisi olacak, tüm bilgi ve yerlere ulaşma hakkı olacaktır (nvvr.nl/2005). Yerel kamu denetim kurulu veya bağımsız yerel denetim ofisi yasalolarak yıllık hesap denetimi hariç, yerel yönetimleri verimlilik, etkililik ve düzenlilik açısından denetlemeye yetkilidir. Bu denetim kurul veya ofisleri belediye ve il yöneticilerini, departmanlannı, belediyelerin % 50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketleri denetleyebilirler. Bu denetimler işlevselliği ve performansı ölçen denetimlerdir. Belediye meclisi, belirli bir konuda denetim isteyebilir ancak bu kurul ve ofisler bunu kabul edip etmemekte serbesttirler. Belediye Kanunu, yapılan denetim bulgulannın meclis ve yürütme kurullanna rapor edilmesini, kamuoyuna ilanını ve usulsüzlük varsa bunun yargıya intikalini zorunlu kılmıştır.

17 Hollanda Yerel Yönetimleri SI Harcamalannda serbest olan denetim ofis ve kurullannın masraflan, belediye meclislerince karşılanır. Bu kurul ve ofisler, 2004 yılında Hollanda Kamu Denetim Ofis ve Kurullan Topluluğu (NVRR) adı altında örgütlenmişlerdir (nvvr.ni/2005). Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı Geçmişten günümüze Hollanda belediyelerinin mali yapısında, devlet yardım ve transferlerinin payı artmaktadır. 20. yüzyıl boyunca belediyelerin mali kaynaklan olarak bağımsız gelir ve vergiler azalırken, merkezi hükümetten belediyelere yapılan genel ve özel amaçlı transferler artmaktadır (OECD, 1992: 203). Hollanda merkezi hükümeti, bir çok vergiyi topladıktan sonra iller ve belediyeler arasında paylaştırmaktadır. Bu vergi gelirlerinin bir bölümü, iı ve Belediye Fonu olarak genel hibe adı altında dağıtılmaktadır. İllerin ve belediyelerin gelirleri; genel amaçlı hibe, özel amaçlı hibe ve öz gelirler olmak üzere 3 kaynaktan oluşmaktadır (Üstünışık, 1992: 26-27). Çizelge 5. İllerin ve Belediyelerin Gelir Kaynaklarının Yüzdesi il e~lo) BELEDiYE (%) Genel Amaçla Hibe Özel Amaçla Hibe SI 6S ÖZ Gelirler 12 8 Kaynak: Belma Üstünışık, Bazı Ülkelerde Yerel Yönetim Modelleri, DPT, Ocak ı 992, s. 27. Belediyelerin öz gelirlerini; yerel vergiler, ücretler ve harçlar gibi yerel gelirler oluşturmaktadır. Merkezi hükümet, Belediyeler Fonu'ndan yapılan genel amaçlı hibeyi; belediye sınırlannda yaşayanlann sayısı, belediyenin büyüklüğü, bayındırlık alanlannın genişliği ve gelişme seviyesi gibi nesnel ölçütlere göre yapar. Genel amaçlı hibenin oranını ve yıllık dağılımını merkezi otorite belirler. Geniş bir özgürlük alanı olmasına karşın yerel yönetimler, bu fonun kullanılmasında serbest değillerdir (Simonis, 1995: 35-36). Hollanda belediyelerini gelirleri açısından inceleyecek olursak, transferlerin belediye gelirlerinde önemli bir yer tuttuğunu gözlemleyebiliriz. Belediyelerin diğer gelirlerini ise borçlanma, ücret ve bedeller ile vergi ve harçlar oluşturmaktadır (Canpolat, 1998: 55). Çizelge 6. Hollanda Belediye Gelirlerinin Daeılımı (0/0) Vergi+Harçlar Ücret+ Bedeller Transferler Borçlanma Dieer Hollanda Kaynak: Hasan Canpolat, Cumhuriyetin 75. Yılında Rakamlarla Mahalli Idarelerimiz, İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md.lüğü, Ankara, 1998, s. 55.

18 Çağdaş Yerel Yönetimler, /4 (2) Nisan 2005 Merkezi hükümetten yerel yönetimlere yapılan transferler, döneminde yaklaşık % 50 artmıştır (çizelge 7). Bu dönemde; belediyeler fonu % 40, il fonu ise % 60 civarında arttınımıştır. Belediye fonuna aktanlan paranın tüm transferler içindeki payı ortalama % 27, il fonunun payı ise % 2'dir. Belediye fonuna il fonundan daha fazla kaynak aktanlması, Hollanda yerel yönetim sisteminde hizmetin, halka en yakın birim olan belediyeler tarafından daha etkin ve verimli sunulabileceği gerekçesinden kaynaklanmaktadır. Çizelge 7. Merkezi Hükümetten Yerel Yönetimlere Yapılan Transferler (Mil. Euro) TRANSFER TÜRÜ ı Belediye Fonu tı Fonu Özel E~itim ve Di~er E~itim Sübvansiyonlan Hibe Yardımlan i Milli Yardım Kanunu Malul tşçilere Yardım Sosyal İstihdam Kanunu Polis Bölgeleri İş Bulma Kurumu Sosyal Hizmet, kültür vb ve Di~er Transferler GENEL TOPLAM Kaynak: "National Accounts of the Netherlands 2003", Hollanda' da belediye harcamalan, cari ve yatınm harcamalan şeklinde belirlenmiştir. Belediyeler, cari harcamalannı yıllık bütçeden sağlanan gelirlerle karşılamak zorundadırlar. Ancak yatınm harcamaları için kredi (borç) alabilirler. Temin edilen kredilerin faiz ve ana para ödemeleri yine cari bütçe içinde karşılanabilir (Çoker, 1988a: 258).

19 Hollanda Yerel Yönetimleri 53 Çizel ge 8. Hollanda Belediye Harcamalarının GSYİH ve Kamu Harcamalarına Oranları (%) Belediye Harcamsı/GSYİH (%) Belediye HarcamasılKamu Harcaması (%) Hollanda 13,3 34 Kaynak: Hasan Canpolat, Cumhuriyetin 75. Yılında Rakamlarla Mahalli İdarelerimiz, İçişleri Bakanlığı Mah. İd. Gn. Md.1üğü, Ankara, ı 998,5.57. Hollanda belediyelerinin genel kamu harcamaları içindeki belediye harcama payı yaklaşık % 34'tür (çizelge 8). Yine gayri safi yurtiçi hasıla içinde % 13,3 belediye harcaması payı olan Hollanda'dabelediye harcamalarının istatistiksel verilerine bakılacak olunursa, yerel yönetimlere ayrılan kaynak ve verilen önem daha iyi anlaşılır (Canpolat, 1998: 57). Hollanda Belediyeler Bankası (BNG) Hollanda' da belediye, il ve su idaresi gibi yerel birimlerin yatınmlanna destek olmak, onlara kısa ve uzun vadeli kredi vermek, avans ve fonlardan transfer yapmak, danışmanlık ve fınansal hizmetler sunmak amacıyla Hollanda Belediyeler Birliği (VNG) öncülüğünde 1914 yılında Hollanda Belediyeler Bankası (BNG) kurulmuştur (Noordhoek ve Zwanenburg, 2002: 18-19). Kuruluşundan hemen sonra çıkan L Dünya Savaşı sebebiyle 1922 yılına kadar gelişememiştir. 1922'de merkezi yönetim, bankanın sermayesinin yansını temin etmiştir. Bu a rada BNG'nin sermayesine katkıda bulunan ve üye olan yerel yönetimlerin sayısı da artmıştır yılında çıkanlan bir Kraliyet Kararnamesi ile merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki borç-alacak ilişkilerinin banka aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür (Başbakanlık TOKİ, illla-emme, 1993: 43). BNG, Kraliyet makamınca atanmış ve yetkili kılınmış, Hollanda merkezi hükümeti ve belediyeleri arasında finansal akışı gerçekleştiren tek ödeme kurumudur. BNG, Kamu finans sektöründe tekelolmamasına rağmen, belediye finansında % 50'nin üzerinde, Hollanda kamu finans sektöründe ise % 30'un üzerinde pazar payı ile alanında lider konumdadır (Noordhoek, Zwanenburg, 2002: 18-19). Hissesinin yansı devlete, diğer yansı ise il ve belediyelere aittir. Banka, devletten belediyelere ve belediyelerden de devlete olan para akışını sağlamaktadır. Banka, belediyelerin kredi taleplerini karşılarken kefalet istememektedir. Bunun nedeni, devletten gelen transfer ödemeleri nedeniyle yerel yönetimlerin bakiye veren cari hesaplannın bankada bulunmasıdır. iller, belediyelerin almak istedikleri kredi taleplerini değerlendirir, ödeyemeyecek olanlann kredilerini onaylamazlar (Çoker, 1988b: 85-88).

20 54 Çağdaş Yerel Yönetimler, 14 (2) Nisan yılı itibariyle 406 personele sahip olan Hollanda Belediyeler Bankası'nın bütçesi 227 milyon Euro'dur. Belediyeler Bankası bağımsız olup merkezin müdahalesinden uzaktır. Banka yönetim ve denetim kurulundan oluşur. Yönetim kurulu, bankanın faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Denetim kurulu ise açık bir denetim yapmanın yanında uzman desteği de verir. Banka yönetiminde Maliye Bakanlığı ile İçişleri ve Kraliyet İşleri Bakanlığı 'nın her ikisinden katılan bürokratlar yer alır (Noordhoek ve Zwanenburg, 2002: 19). Yerel Yönetimlerin Görev ve Hizmet Alanları Hollanda'da dış politika, savunma, yargı, ulaştırma, fiyatlar ve gelir politikalan gibi ulusal politikaları, merkezi hükümet belirler. İller ve belediyeler, hükümetin belirlemediği alanlarda ek hizmetler sunarlar (Civelek, 1992: 172). Yerel yönetimler arasında yapılan görev ve hizmet bölüşümü görevin niteliğine, maliyetine ve anayasa ile yasalarda doğrudan belirlenmesine göre değişiklik göstermektedir. Çizelge 9. Merkez, iı (province) ve Belediye (Gemeenten) Arasındaki Görev Bölüşümü HiZMETTÜRÜ M i B T,U,P HİZMETTÜRÜ M i B ;;JZI Güvenlik-Polis B T Su Antırnı ve Mezbahalar i T :ı1 fııl Sivil Savunma i B P Evsel Atıklar ve Cöpler i B P ~.~ Adalet M T fııl< Mezarlıklar B T :ı1 Q ttfaiye ~j Universite M T.!5 == I, T,U,P i B T U'CI,) çevre Korunması M i B P Tiyatro, Müze ve KütÜllhane M B U tık E ve orta Ögretim B T ı-~ Park ve Yeşil Alan i B P..;ıCı,).;;J ~ ~ Mesleki ve Teknik Egitim B T ::ıı:: : Spor ve Rekreasyon M B U ::s ::ıı:: Hastaneler B i T,U :ı1 Karayollan M i B T " ci,) < Bireysel Saglık Hizmeti M B T,U..;ı Taşımacılık, Limanlar B U..;ıfııl == Kreş ve Bakım Evleri M B T,U ::ıı::== Gaz, Su, Şehiriçi ısıtma B T <..;ı Aile Yardımlan B T,U ı~..;ı Elektrik M >&1 Ot Huzur Evleri B T Z fııl Ticaret i 0:ı1 T ~~ ::ıı:: N Tanm, Deniz ve Kara :ı: Sosyal Güvenlik B T fııl:: i B P A Avcılıl!:ı ::ıı:: Konut B T Pasaport B T,U ":3 Sehireilik B U == Ehliyet B T,U t1 fııl == :: Alan Düzenlemesi i U " 15 Nüfus B T,U fııl rh M; Merkezi Yönetim, i; İl, B; Belediye, T; Anayasa ve yasalarla sadece o birime verilen görev, U; Ulusal otoriteleree çıkarılan kararnamelerle verilen görev, P; Başka bir birimle paylaşılmış görev ~ ;;J _fııl ıee" Kaynak: İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel MÜdürlüğü, Dünyada Mahalli idare/er, Ankara, i 999, ss , i

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMET KULÜBÜ ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 İSİM Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri Ana Tüzüğü uyarınca, Boğaziçi

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN 1. İlk Ombudsman Nail Atalay 2. Anayasa nın 114. Maddesi 3. Ombudsman Yasası 4. Ombudsman ın atanması

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ

KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMUDA KAYNAK KULLANIMI VE DENETİMİ KAMU KAYNAĞI Kamu Kaynağı: Borçlanma suretiyle elde edilen imkânlar dahil kamuya ait gelirler, taşınır ve taşınmazlar, hesaplarda bulunan para, alacak ve haklar ile

Detaylı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ kış 1998 TÜRKİYE'DE EĞİTİM HİZMETLERİNİN YERELLEŞMESİ -Bir Model Önerisi- Dr. Kemal KOKSAL Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Çağdaş yönetim kuramları 21. yüzyılda merkezi yönetim odaklı

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1

1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 bölüm 1: YÖNETİM-YERİNDEN YÖNETİME İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...1 1. Kavramsal Çerçeve: Yönetim-Yerinden Yönetim...2 1.1. Yönetim Kavramı...2 1.2. Yerinden Yönetim...4 2. Yerel Yönetimlerin Önemi ve Varlık

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ

NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ NORVEÇ DOPİNGLE MÜCADELE SİSTEMİ Norveç Dopingle Mücadele Kurumu Dopingle Mücadele 2003 yılına kadar Norveç Olimpiyat Komitesi ve Spor Konfederasyonu içindeki bir birim tarafından yürütülmüştür. Sporda

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı