DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR"

Transkript

1 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası: T.C.Kimlik numarası : Telefon ve Faks Numarası : Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3. Bölge mıntıkasında bulunan kapalı devre kamera güvenlik sistemleri 2 aylık parçasız Bakım Onarım Hizmeti Alımı İşi'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim. Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum. 1) Söz konusu işi (rakamla),. Türk Lirası (yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz. 2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir. 3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur. 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu peşinen kabulleniriz. 6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.././2015 Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve imza Not : *Teklif mektupları.20/01/2015 tarihi ve saat 17'.10 a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. **Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır. ***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz. ****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat kaydedilir.

2 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Kapalı devre kamera güvenlik sistemleri 1 parçasız Bakım Onarım Hizmeti Ay 2 Toplam Tutar (K.D.V Hariç) Teklif Edilen Birim Tutarı (Para birimi belirtilerek) Adı - SOYADI / Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

3 VENLiK LGE MINTI AYLIK PARCASIZBAKI SARTNAMESI 1-KONU Bu teknik gartname, 3.Btilge mmtrkasrnda yer alan kapah devre kamera gtivenlik sistemlerinin (Alsancak Gar havzosmdq bulunan analog kamero sistemleri haric.) teknik ozelliklerini, denetim ve muayene metotlannt ve ilgili diler hususlarr igermekte olup, bakrm ve onanmmm srizlegme siiresi boyunca yaptrrrlmasmr konu alrr. 2.KAPSAM EK-l'de yer alan lokasyonlarda bulunan sistemlerin 2 aylk (01 Ocak/28 $ubat 2015) pargasrzperiyodik bakrm ve onanmlnr kapsar. 3-GENEL HUSUSULAR 3.1 Ytikleniei'sistemdeki cihaz ve kameralann bakrm ve onanml yaparken {. Ome[in direk i.izerindeki kameralar, bina gatrsrndaki kameralar, tag lar iizerindeki kameralar da gahpma yaparken kullanaca$t ving, merdiven vb. gibi veya yeraltr kablolarrnda arza bulmak igin kepge kazrsi yapmak gibi) gerekli olacak alot edevat ig makinasrnr kendisi temin edecek kururn h-oitrangi bii iicret iidemevecektir. 3.2 Kamera ve sistemdeki diper cihazlarrn periyodik bakihi ve arrzanrn onanml srrasrnda de[igtirilmesi gereken sarf malzemeleri (kelepee, clvata, vida, fiber optik malzemeler, cat kablolamalar, enerji kablolamalart, konektcir, pigtail, klemens vb.) igin yiikleniciye aynca iicret iidenmeyecektir. 3.3SistemevearaElaraveri1ecekherti'irltihasardany[klenicifirma'o'uryudu' firmadan idare kendi usullerine g6re tahsil edilecektir. 3.4 Ytiklenici firma sistemde olugabilecek bir arvayaen hrzh qet<ilde miidahale edebilecek personele yedek parqaya ve arag gerece sahip olmahdr. 3.5 Sistemler ig ve drg mek6nlarda ve sahada gahqtr[rndan Teklif verecek firmalar kamera ve saha dolaplarrn oldu[u talep etmeleri durumunda yerleri <jnceden gorebilirler. 3.6 Yiiklenici qartnamede istenen siirede arrzayr gidermezse idare isterse kendi usullerine gcire anzayl giderir ve masraflarr faturalandrarak yi.iklenici hak ediqinden mahsup ederek tahsil edebilir. 4-rEKLiF VERECEK FiRMA+ARpAN isienpg BELGELER : 4.1. Firma periyodik bakrm siiresince biinyesinde en az bir Elektronik/Bilgisayar Miihendisi veya meslek lisesi elektrik-elektronik, otomasyon, bilgisayar, biligim sistemleri mezunu veya meslek yiiksekokulu elektrik- elektronik, bilgisayar teknikeri gahqtrracaktr. Teklifle birlikte, gahgacak Elektronik/Bilgisayar Mtihendisinin diplomasr ve ElektriUBilgisayar Mtihendisleri Oda Kayrt Belgesini, di[er mezunlar igin diplomalannr sunacaklardrr. Personelde aranacak asgari teknik yeterlilik Meslek Lisesi Mezunu olacaktrr. TCDI) J.BOI,(;}: i\ q lr _-z_ /1 & Sayt,1 1 P,\R( r\slz t ;lkl!l

4 s- pnniyouir na,xru islnvrr,nni 5.1. Sistemlerin bakrmr en gee 20 $ubat 2015 tarihine kadar tamamlanacak olup; fiz1ki, iglevsel, elektrik, elektronik ve programlama hizmetlerini igerecek gekilde gergekleqtirilecektir Bakrm tarihleri idareye <inceden bildirilecek ve onay ahnmasma mi.iteakip bakrm gahgmalanna baglanrlacaktrr Her bakrm periyodu sonrasl ilgili birime teknik delerlendirme raporu diizenlenecek ve varsa sistem ile ilgili rineriler bu raporda yer alacaktrr Kamera Bakrmr Kamera ve donantmlanntn, giizle kontrolti yaprlacak, krrlml; veya gatlamrg olan pargalar degigtirilecektir. 5'4.2. Bakrmr yaprlan kameralann giirtintiisiinde bululanma var ise fan ve rsrtrcrmn kontrolleri yaprlacak, gahgmayanlar yenisi ile degigtirilecektir. 5'4.3. Kameralarln cam ve varsa muhafazalannrn temizligi yaprlacak, yrin ayan bozulan kameralarrn yiin ayan yaprlacaktrr , Kameslann.nettik ayarlan kontrol edilecek, netlik ayarr bozuk olanlar dgzeltilecektir, 5'4'5' Hareketli kameralann..pan_ u.. tilt fonksiyonlan kontrol klavyesi tizerinden kontrol edilecek, anzah olanlar tamir edilecektir. i, :::: Zoom ve focus tizelligi olan kameralann fonksiyonlan kontrol klavyesi iizerinden kontrol edilecek, fonksiyonunu yerine getirmeyenler tamir edilecektir. Kamera besleme voltajr veya kamera adaptrir grkrgr rilgtilmeli, sa$hkh ve diizgiin enerji sa[landrgr tespit edilmelidir. Kablo giriqleri ve konekt<jrler kontrol edilmelidir. Uygun olmayan konekt6rler defigtirilmelidir.!.!.1. Dijital gciriinttileme ve kayrt cihazmrn i9 donamm temizligi yaprlmaldrr Kablo ba[lantrlarr kontrol edilmelidir Drg temizli[i nemli bezle yaprlmahdrr.!'!'4' Kablo giriqleri ve konekt<jrler kontrol edilmelidir. Uygun olmayan konektcirler degigtirilmelidir. 5'5'5' Besleme voltajr veya adapt<ir grkrqr dlgiilmeli,,uglrkl, ve dtizgiin enerji saglandrgr tespit edilmelidir. 5'5'6' Kablo ba$lantrlan yaprlarak.dijital goriinttileme ve kayrt cihazrgalgtrnlacaktg. 5'5'7' Kayrt clhaznabagh kameralann tamammm giiriintiistintin ahndrsr kontrol edilmelidir Kayrt ayarlan ve kameralann tamamrnrn kayit edildi$ konhol ed-ilmelidir 5'5'9' LOG dosyalart kontrol edilerek, sistemde yaprlatr Jktivitetsrl. ilgili Uifgi uft*"aktrr. Olumsuz durumlar idare yetkilisine rapor editmclidir; -' 5.6. DiEer Balamlar 't,, Kamera direklerindeki mevcut kutular temizlenecektir. 5'6'2' Cihazlarrn bulundulu ortamlartn hava stcakhklarr kontrol edilecek, cihazlarrn dokiimanlarrnda r.o.5. belirtilen srcakhk delerleri safilanacaktrr. Kabinetlerin fanlarrrun gahqtrlr kontrol edilecek, bozuk olanlar yenisi ile degigtirilecektir. Sistemdeki cihazlarrn tarih ve saat ayarlan kontrol edilecek, farkl olanlar dtizettitecektir. Monittirlerin temizli[i, netligi ve gahgrr durumu kontrol edilerek, gerekli di.izeltmeler yaprlacaktrr. 1 F

5 6- ARIZAYA MUDAHALE 6.1. Herhangi bir zamanda cihazn teqhis ve tedavi amagh fonksiyonlannrn nitelik ve nicelik olarak, i.ireticinin belirledigi normlann altrna diigmesi durumlan "arrza" olarak kabul edilecektir. Ytiklenici bu arrzalar a miidahale etmekle vi.iktimltidiir Onceden planlanan ko*yrr.u bakrm haricinde, cihazlard,a arrza meydana gelmesi halinde, yetkilisi, firmayr telefon, faks veya e-posta ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati kurumun kayrtlan esas altntr. Anza bildiriminin ardmdan yiiklenici EK-l de belirtilen stireler cihaza mtidahale ederek arrzanrnnedenini tespit edip, anzayr diizeltecektir Yiiklenici, yedek parga ihtiyacr bulunmamasr halinde anzah cihazr EK-l de ieerisinde tamir etmig olmahdrr. kurum olarak ieinde belirtilen siireler z-yuxr,nnicinin sonuvnul,uxrlnr 7.1. S<jz konusu iglerde gahgtrrrlacak personelin her trirlti emniyetini yi.iklenici firma sallayacak ve bu husustatcdd hi*bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Firnra yetkili elerg1anu qah+firacagikigilerln gahqacaklan grlrev yeri ve ilgili her tiirlti iq gtivenlifi ve iqgi sasl[r agrsmdan gerekli otan ted6irteri almak ve uygulamakta ytiktimlfi olacaktrr. Meydana gelebiiecek'iq t<azatalndai ve figiincii qahrslara verilecek her ttirlii zarardan.flma y.1firma yetkili elemanl sorumlu olacaktrr. Firna gahgtrracagr kigilere gahgtrklarr gdrev yeri ile ilgili ig Saghgr ve giivenligi yrinetmeli[i agrsrndan geretii.!iri* u. tedbirleri alacaktr.,.::...'' 7.2. Yiiklenici "Demiryolu Uzerinde, Kenannda ve Yakrnrnda Ugiincti $ahrslar Tarafindan Yaprlacak, Yol Bakrm ve ingaat Qahgmalannda Uyulacak Emniyet Kurallarrna Dair 2701 Numaral Genel Emir " hiiktimlerine g0re gahgmalarrnl ytiriitmekten sor'umludur. Bu genel emire,s jd:t322.. adresinden ulagrlabilir. 7'3' 2701 sayrlt Numarah Genel Emire g<ire TCDD sahasrnda gahgtrraca$ personel igin alacagr sertifika ve e[itim masraflan ytikleniciye aittir. 7'4' i9 bitiminde higbir malzeme yairlan iq mahallinde kalmayacaktrr. Firma i9 ile ilgili artrk malzemelerden sorumludur ve temizligini yapmak zorundadrr. 7'5' Yiiklenici firma kurulu olan sistemlere ait tiim cihazlann parga degigimi gerektiren durumlarda cihazda kullanrlan ve deligmesi gereken pargayla birebir ayni olmasria'6zen g<istermeli, pargarun temin edilememetj.gy*:",1.du.tlnt i11.gqieljlecek pargarun idarenin onayrru y*tt olarak purgun,n bu sistemi aynr qekilde siirdtirebiieceg Gtirtilmeli ve onry "ti*.* p*q"i"giiimi saglanrp sistemin normal hale d<inmesi saglanmahdrr. 7'6' Firma bahse konu ti.im iglerle ilgili her tiirlii bakrm, onanm, montaj, demontaj, imalat ve arrza durumunda iglerin en iyi biqimde bakrm prosedtirlerine uygun olarak uu tcol igleune yetkililerinin onaylnl alarak yapacaktrr. Sdz konusu igleri TCDD elemanlan siirekli kontrol edecek u. igl., TCDD elemanlannrn isteline uygun yaprlacaktrr. TCDD elemanlan tarafrndan istenen iqlerde herhangi bir eksiklik oldugu takdirde higbir rideme yaprlmayacaktrr Firma yanh olarak bildirilen anzalara, EK-l de belirtilen siireler mtidahale edecektir. Kamera, DVR, Adapttir, Monit<ir, KGK, Fiber Kablo, Qeviriciler, NVR, sistemin btitiintimi oluqturan diger malzeme ve cihazlatr belirtilen saatler igerisinde gahqrr hale getireceklerdir. Anzalann hrzl bir qekilde giderilmesi igin gerekli yedek pargayl stoklannda bulundurac aktr. Arvah tirtintin arzatamir bedeli veya parqa de[iqim bedeli idarece onaylanmasmdan sonra onanlan veya temin edilen cihaz yerine ticretsiz olarak takrlacaktrr. idare isterse piyasada tamir ettirdigi veya temin ettigi yeni tiriinii de ytikleniciye ticretsiz olarak montaj rnr yaptracaktrr. 1 tr:>

6 7.8. Arza ihban yi.ikleniciye srrasryla 7124 saat agrk olarak hizmet verecek telefon numaraslna, faks numaraslna, yasal adresine kurumca olugturulmug formla bildirilecektir 7.9. Ytiklenici ayhk bakrmlarda sistemi olugturan bilegenlerin genel drq temizliginin yanl slra cihazlarrn bakrm tekni[ine uygun olarak tiim gahgma fonksiyonlanrun kontrollerini yapacaktrr. Goninttilerin en iyi netlikte olmasr igin kameralarrn, sabit kamera muhafazalarrnrn, aydrnlatma spotlanrun, sistemi olugturan di[er cihazlarrn ig ve drq temizligini yapacaktrr idare ve yiiklenici bakrm ve kontroller iein bir form oluqturacaktrrje&z) Yiiklenici sistemlerin teknigine uygun gahgtr[rnrn teyit edildi[ini gcisteren bir form geligtirerek bakrmdan sonra onaylanmak iizere kuruma teslim edecektir Sdzlegme siiresince iqlerin takibi igin kurumca olugturulacak formlan yiiklenici usuliine gekilde doldurup kuruma teslim etmek zorundadrr Sistemde Yiiklenici kusuru drgrnda kurum personeli ve Kurumda hizmet veya diler i.igtincii gahrslar tarafindan sistemde meydana gelen malzeme yiiklenici sorumlu degildir. Ytiklenici anzalan gidermek ve sistemi sorumludur. uygun veren diger yiikleniciler ve cihaz hasarlarrndan sonmsuz gahgtrrmakla Ytiklenici Sistemde bulunan cihazve malzemelerden sitemin gahqmasrnr aksatmayacak miktarda stokunda bulundurmak zorundadrr Deliqtirilmesi gereken arvah pargalar EK-3 te verilen yedek malzeme fiyat listesini fiyatrndan yi.iksek olamaz Kameralar velveya Gtivenlik sisteminin ait diger cihaz ve ekipmanlarrn (Kamera dire[i, KGK, kamera...vb.)anzasr yerinde giderilemeyecek kadar biiyi.ikse Cihaalann onanlaoe6l yere nakliyesi igin gerekli ttim iglem ve masraflar ytikleniciye aittir. 7'17. Tiim cihaz ve malzemelerin tetnigin. g<ire koruyucu arrrbalaj iginde paketlenmesi yiikleniciye aittir Ytiklenici scizlegme tarihinden itibaren bir ay iginde sistemdeki kamera ve cihazlarrn yerlerini gtisteren planr gizerek basrh ve dijital ortemda idareye teslim, deeektir.. ' 7 '19' Ytiklenici anza durumlarmda arnaya belirtilen saatler ieerisinde miidahale etmedi[i ve belirtilen saatler igerisinde arvayr gidermedifi takdirde oh 0,6 cezai igiem uygularur. S-GARANTi Sistemde yiikleniciden temin edilen malzemele r en aziki yrl garantili olacaktrr. verilecektir. Garantili cihazlarrn anzalarwrasr halinde bu iiriimin degigimi ve herhangi bir cideme yaprlmayacaktrr. Garanti belgeleri idareye montajr igin ytikleniciye Miihendis /t /^ 2//a///Z- U' Necat StzciNER GSM-R Sanrrrl Ogfl Giiv. MliG ifii ctinsns.onrnr. vi' Ciivenlik Amrn Koruma t i. r*.rur;rri,ir trliid.yenne a t.\.tn Rrt {; i"r\j li \ t)x,uu lr isi'rn rxi n s.rr"rxrunsi Sayf.1 :1

7 ) ) SIRA NO 1 il ADI EK-1 israsyon ADr Sabit Kamera Hareketli Kamera Dahili Kamera 4 Kanal Analogll p gevirici Sunucu i9 istasyonu DVR Kayrt Cihazl UPS Kablosuz Link Network Switch Anzaya Maidahale Siiresi AYDIN Aydrn Gar saat 2 AYDIN Sdke car saat 3 AYD IN Ortaklar Gar AYDIN Nazilli Lojisti saat 5 AYDIN Nazilli Gar I 0 I saat BALIKESIR Balrkesir Gar saat 6 BALIKESIR Bandrrma Gar saat 7 BALIKES R Akcay Tesis saat B BALIKESIR Ba (esir Lojistik saat 9 BALIKESIR Bandrrma Loiisti saat 10 bal.i KTSI R KuScenneti Loiisti B saat 11 BALIKESIR Gdkkdy Lojistik saat t2 DENIZLI Denizli Gar I saat 13 DENIZL Denizli Loiistik saat 14 DENIZI Saraykdy Loiisti 1B saat R Alsanca k Gar saat ZM Hilal Gar saat 17 R Halkaprnar Gar saat 18 ZMIR lvlenemen Gar saat 19 R Torbalr Gar saat 20 7M Selcuk Gar saat 2l 7M R N4 ze saat 22 IZMIR Lojmanlar saat ZM R Maqaza ve Revizdr saat 24 R Basmane Gar saat 25 :ZMiR Bieerova Lojistik saal zm)ir Aliaqa Lojistik B 0 0 I ZM sancak Loiistik saat 28 :MItR Bicerova Depo saat 29 IZMIR fla (aprnar Depo IJ saat 30 MANISA Manisa Gar saat [,IAN SA Akhisar Gar I saat 32 N4A N ISA Soma Gar 0 I saat + \/

8 EK-2 GUVENLIK KAMERA S STEMI PERIYODIK BAKIM-ONARIM SERV S FOR[ilU r9yerl A.Ea Blldirim Tarihi Saati Ai zanrn Aynntllt ACtklamasl KullanrcrPersonel Adr Soyadt : imzasl MUdahale Tarih Saati Yuklenici Personel Adr Soyadr : lmzasr: Cinrl/Adt: Kullanro Personel Adr Soyadr : lmzasr : Onal m Tarihi Saati YLiklenlci Person l Adr Soyadr : lmzas ' Aflza Bildlren ldareye ait Cihaztn Marka/Model: Kullantc Personel Adr Soyadt : lmzasr: Parce 1{o : Cinsi/Adr: Muadll Olarak Verilen Cihaztn (Vqr dlyso, Marka/Mod l: Parca No : FIRIIA TEMSILCiSI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR Yaorlan lsin Actklamast : TARIH ioare/blrllk KULLANtcUsoRuMLU personell TARAFtxoAN DOLOURULACAKTIR Ye.inde Bakrm Yaprldl cihaz Testim :lh:: Ahndr le3llm Editdi MuadilCihaz Teslim Edildi / Te3lim Ahndl TARIH :.../.. IMZA :... Adr Soyadl SeNis YEri AdrSoyadl tmzasr: ACtktama CIHAZIN DURUMU FML I I ARIZALI ( ] isyeri yetkilisi ONAY Adr Soyadr: G6rev \1 Y

9 YEDEK PAR9A MALZEI,IE FiYAT LiSTESi EK-3 SIRA NO MALZEME ADI TUTARI 1 Analoq Sabit Kamera 2 Analoq Hareketli Kamera lleqapiksel Bullet Kamera ZMeqapiksel Bullet Kamera 5 lugqapiksel Hareketli Kamera 6 3,5-8 mm Analoq Lens 7 2,8 12 mm Meqapiksel Lens 8 Kqmera Besleme Kartl 9 Kamera Anakartl 10 12V100AAdaptdr 11?4 V AC Trafo 12 eq!5 Pluq 13 BNC Konnektdr T4 HDD 2TB SATA HDD 9!!rucu Anakartr 17 SLrnucu Besleme Unitesi 18 Is lstasyonu Besleme unrtesi 19 I5 Istavonu Anakartl Ethernet Kartl Cats l l4erretrk patch Kabto 22 Cat5 3 Metrelrk Patch Kabt,o 23 Cats 5 t4etretik patch Kabto 24 L$4\ UPS Anakartl 25 1 KVA UPS GrjC Kartl 26 1 KVA TGBT 27 l(va UPS Anakartr 28 3 KVA UPS GLjC Kartl 29 3 KVA IGBT 30 5 KVA UPS Anakartl 5 KVA UPS Gr.lC Kartl 32 5 KVA IGBT 33!PS Siqortasl 34 UPS Akr:isU 35 DVR Anakartl 36 DVR Adaotdru Kamera Bastna Lisans 46" LED l4onitbr 39 22" LED l4onitdr 40 Power Kablosu 4I 9U Duvar Tipi Kabinet 42 Network Swrtch Gtie kartr 43 Network Switch Adaptdr 44 PoE Adaptdrrj Kablosuz Link AdaptdrU Kablosuz Link 47 Kamera Kontrol unitesi Adapt6rU 4B Kamera Kontrol LJnitesi USB kablosu 49 Cat6 Harici Data Kablosu 50 Cat5 Harici Data Kabtosu \ - "lt,

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR

DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR DOORUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BOLGE MODORLOO. 0 MAL VE HIZMET ALIM KOMISYONU BASKANLIOINA Alsancalc/IZMIR l'eklif Sahibinin Adi Soyadi/Ticaret Onvani : Ayik Tebligat Adresi. Bagli Bulundugu Vergi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TDİ A.Ş. Tekirdağ Liman İşletmesi Müdürlüğü nde bulunan kamera sistemine ait (sabit IP MP kameralar ve hareketli IP MP kameralar sistem odasında bulunan

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 2013 LAHİKA-11 GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU : T A R İ H : HKTŞ-K-761/1 1. Bu onaylı teknik şartname, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler BİLGİSAYAR ALIM İŞİ 1.1.

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM 2 2. TANIMLAR 2 3. GENEL HÜKÜMLER 2 4. TEKNİK ÖZELLİKLER 3 5. GARANTİ, ÇAĞRI HÜKÜMLERİ,

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

7-Power 6 9117-MMA PowerVM - Enterprise Edition Upgrade Adet 2. 8-5 Yıl Genişletilmiş Garanti Hizmeti (Yeni Alınacak Sistemler için) 5/11 Adet 2

7-Power 6 9117-MMA PowerVM - Enterprise Edition Upgrade Adet 2. 8-5 Yıl Genişletilmiş Garanti Hizmeti (Yeni Alınacak Sistemler için) 5/11 Adet 2 Açık ihale usulü ile ihale edilen Kurumsal Uygulamalar (İnsan Kaynakları Ve Gusto) Veritabanlarının Üzerinde Çalıştığı Sistemlerin Yenilenmesi Amacıyla, Mevcut IBM POWER6 P570 Sistemler İle Uyumlu Çalışacak,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı