T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması ile bazı fakültelerin kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI B. ARINÇ A. BABACAN Y. AKDOĞAN N. AVCI Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı V. K. İPEK A. İSLAM V. BOZKIR F. IŞIK Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. ÇELİK İ. GÜLLÜCE A. Ç. KILIÇ N. ZEYBEKCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı T. YILDIZ A. Ç. KILIÇ M. M. EKER N. CANİKLİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı S. ÖZTÜRK C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı M. MÜEZZİNOĞLU F. BİLGİN Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 48. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : 29304

3 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) I, II ve III. dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20 sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final sınavına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir. ç) Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) teorik derslerin %20 sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci başarısız sayılarak staj sınavına alınmaz ve staj tekrarı yapar. Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) klinik uygulamalarda (pratiklerde) mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o staj döneminde %20 yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20 nin altında olsa bile mesai saatleri dışında telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Stajlarda teorik ve pratik derslerde devamsızlık ayrı ayrı hesaplanır, öğrenci herhangi birinden yukarıda tanımlanan sınırları aştığı takdirde staj tekrarı yapar. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 19/8/ İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ORGAN, DOKU VE HÜCRE NAKLİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) GMP (Good Manufacturing Practices): İyi üretim uygulamaları standartizasyonunu, b) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, ç) Rektör : İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları Merkezin amacı MADDE 5 (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği ile her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamalarını uluslararası kalite ve standartlarda doğru ve güvenilir biçimde sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda yapmak, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olan hastalara tedavi amaçlı kullanmak, hastalara transfer edilecek her türlü hücre ve dokunun dünyaca kabul edilen GMP koşullarında üretimini ve hastaya uygulanmasını sağlamak, toplumun her kesiminde hücre, doku, organ nakli ve organ bağışı ile beyin ölümü konularında bilinçlendirmeyi sağlamak, hücre, doku ve organ nakli konularında tüm kurumlarla iş birliği yapmak, hücre, doku ve organ nakli konularında yeni teknikler geliştirmek, bilimsel araştırma ve projeler yapmak. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Yurt içinde ve yurt dışında hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek. b) Hücre, doku ve organ nakli uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek. c) Hücre, doku ve organ nakli konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak. ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak. d) Araştırma ve uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve bu laboratuvarların uluslararası akreditasyonlarının yapılması için gerekli çalışmaları yapmak. e) Hücre ve doku nakline yönelik gerekli olan kök hücre laboratuvarlarını GMP koşullarına uygun hazırlamak; hücre, doku üretimini ve transferini GMP koşullarında tamamlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri Merkezin yönetim organları MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur. Müdür MADDE 8 (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür, bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

5 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdür, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak. d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak. e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, hizmetlerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak. f) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre sunmak. g) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim üyeleri; Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalından, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalından, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından en az birer kişi, Tıp Fakültesinden en az altı üye olmak üzere sekiz üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere bilirkişilik hizmetlerinin süreç ve yoğunluğuna göre ve Müdürün gerekli gördüğü hallerde toplanır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek. b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. c) Müdürün gündeme aldığı konularda karar almak. ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarının tamamı Yönetim Kurulunun mesuliyetinde olup bilimsel ve etik yönden değerlendirme ve onay verme hususlarında bağımsızdır. d) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 12 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür. İstanbul Medipol Üniversitesinden: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 22/10/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : (4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir: MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 22/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 15/2/ İstanbul Medipol Üniversitesinden: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 8/2/2015 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 8/2/

7 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 23 Mart 2015 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Sayı : İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/19 Karar No : 2013/124 Mahkememizin 2013/19 Esas, 2013/124 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair sanık Ioakeeım ve Olga oğlu, 1980 Tsalka doğumlu, Yunanistan uyruklu ILIAS NTIANTIAEV ın yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın Resmi Gazete de ilanen Tebliğine, 2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Esas No : 2013/19 Karar No : 2013/124 Mahkememizin 2013/19 Esas, 2013/124 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7, 231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair sanık Athanasıos ve Arkaterına oğlu, 1965 Tsalka doğumlu, Yunanistan uyruklu THEOFYLAKTOS KORELIDIS ın yokluğunda verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın Resmi Gazete de ilanen Tebliğine, 2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 1163

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zafer ve Amel oğlu 1986 İdlip D.lu Suriye Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ZAHİR EL ŞAB hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2013/498 Esas, 2015/108 Karar sayılı ilamı sanık hakkında 5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/18. Maddesi uyarınca neticeten 2 YIL 6 ay hapis ve 80 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2013/218 Karar No : 2013/107 Davacı : K.H. Mağdur Sanık : ARTUR VOLOBOEV, İgor ve Margarita oğlu, 13/10/1984 Kırgızistan doğumlu, Adresi Meçhul Suç : Hakaret, Karar Tarihi : 25/11/2013 Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda hakaret suçundan şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur Silifke (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden: Esas No : 2011/632 Karar No : 2014/486 Silahla kasten yaralama suçundan sanık Enver ÇOBAN hakkında mahkememizde açılan Kamu davasının yargılaması sonucunda; Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/02/2015 tarihli ilamı ile sanık Enver ÇOBAN ın müşteki Mustafa ÇELİK e karşı Silahla Kasten Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık Enver ÇOBAN ın müşteki Cenk PAMUK a karşı Kasten Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık Enver ÇOBAN ın müşteki Süleyman BALCI ya karşı kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık Enver ÇOBAN ın müşteki Yaşar GÖBEKCİ ye karşı Kasten Yaralama suçundan DÜŞME kararı verilmiş olup, verilen karar dosyada sanığın açık adresi bulunmadığından sanığa tebliğ edilememiş olduğundan; sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete de ilanen tebliğine, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 1351

9 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 29,70 TL ile en çok ,52 TL arasında değişen; 31/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,97 TL, en çok ,85 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 Kalem muhtelif eşya (Kol Saati, Dikiz Aynası, Makaron, Sigara Filtresi vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7 Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 01/04/2015 tarihinde saat 09:30' da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (312) ( , (05), (06), (07) dahili numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 2527/ SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN 60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli ,50.- TL olan 23/03/2015 günü saat a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da 8.646,75.- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dökme Çay cinsi 1 grup eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 24/03/2015 günü saat da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adreslerimiz ile (0) (224) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 2327/1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : YAP İŞLET DEVRET MODELİ TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR Edirne Belediye Başkanlığından: 1 - Tasarruf Hakkı Edirne Belediyesine ait Edirne Belediyesi mücavir alan içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 7 noktada iki yönlü 14 (on dört) adet hız ihlal sistemi, 5 (beş) noktada kırmızı ışık ihlal sistemi kurulması 2 (iki) noktada PTS modernizasyonu, 3 noktada; 9 sabit ve 2 hareketli kamera ile MOBESE' nin güçlendirilmesi ve halen 58 noktada çalışmakta olan MOBESE sisteminde kullanılan 29 adet G.SHDSL hatların İl Emniyet Müdürlüğüne ait fiber optik hatlara bağlanarak 111 adet sabit, 9 adet hareketli kamera ile güçlendirilerek asayiş, trafik ve kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik ihlallerin tespitine yönelik olarak kurulum sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi, bakım - onarımı, işbu ilanın 1. a maddesinde belirtilen hasılat paylaşımı karşılığında 5 (beş) yıl süre ile işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 - a maddesine göre Kapalı Teklif (Eksiltme) Usulü ile ihale edilecektir. 1. a) İhale; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının %30 u oranındaki tutarı olan hizmet kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma Değer Vergisi) Dahil %50'yi geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir. 1. b) TEDES Projesinde Sözleşme Süresi İçerisinde yapılacak ödemeler; Sözleşmenin imza tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerince izin verilen a) Kırmızı ışık ihlal sistemi kurulan 5 noktada bu sistem vasıtası ile kesilen kırmızı ışık ihlal cezalarının (Bu noktalarda kırmızı ışık ihlali dışında ki cezalar hariç), b) Hız ihlal sistemi kurulacak 7 noktada iki yönlü 14 adet sistem vasıtası ile kesilecek olan hız ihlali cezalarının 1. a maddesinde belirlenen kısmı ödeme kapsam dahilinde olacaktır (a ve b noktaları dışında kurulacak ihlal noktaları gelir paylaşımına dahil edilmeyecektir.) 1. c) Sözleşme süresi içinde ve sözleşme sonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden İdareye aktarılan ceza gelirlerinin 1. a maddesinde belirlenen oranlanan kısmından yükleniciye ödenecek bedele KDV dahildir. Sözleşme süresi içinde ve sonunda yükleniciye KDV dahil yapılan ödemeler tahmini bedeli karşılamadığı takdirde yüklenici, İdareden herhangi bir hak ve alacak talep edemez. Sözleşme nedeniyle yapmış olduğu tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye teslim edilen malzeme ve donanımlar (hafif ticari araç, binek araç ve sepetli araç hariç) şartsız ve bedelsiz olarak idareye bırakılacak ve herhangi bir hak ve alacak talep edilmeyecektir. 1. ç) İhale esasen 1. a maddesinde belirlenen oranlar üzerinden hasılat paylaşımına ilişkin olduğundan yüklenici tarafından gelire ortak olabilmek amacıyla yapılacak teknik şartnamede ve tüm diğer şartnamelerde niteliği belirlenen tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye teslim edilen malzeme ve donanımların kurulum, bakım, onarım ve işletme maliyetleri riski yükleniciye aittir. 1. d) Yüklenici, hız ihlal noktalarındaki hız limitlerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından değişiklik yapılması halinde bu değişiklik den ötürü herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

11 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : a) TAHMİN EDİLEN BEDEL: ,00 TL (On yedi milyon Yüz elli sekiz bin Dokuz yüz on Türk Lirası) (Tahmini yatırım maliyetidir) 2. b) Geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3 ü olan ,30 TL (Beş yüz on dört bin Yedi yüz altmış yedi Türk Lirası Otuz Kuruş) dan az olamaz. 3. Şartname ve ekleri her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL tutarında makbuz karşılığı temin edilebilir. 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: A) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Türkiye de tebligat için adres, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bildirimini içerir Adres Beyanı, B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi (2015 yılı Vizeli) C) İmza sirküleri, 1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi 2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı nca onaylanmış olması gerekir.) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi D) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, E) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, F) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; isteklinin tahmin edilen bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. G) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun belirtilen teklif mektubu, H) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Bu Şartnamenin 4. Maddesinin (a) bendinde belirlenen geçici teminata ilişkin bilgilere uygun süresiz geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, İ) İhale dokümanının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, J) İstekli tarafından; a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin sunulması yeterlidir.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. Toplam cironun en az ,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) olması, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise ,00 TL (iki milyon Türk Lirası) den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarları üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. K) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak iş ortaklığı beyannamesi. İhaleye katılan istekli Ortak girişim ise İhale İlanının 4. Maddesinde yer alan A,B,C,D,E, J (her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında İş Hacmi) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer ortakların her biri tarafından imzalanır.) L) İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve aşağıda benzer iş tanımına uygun olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen en az bir ilçe veya il merkezinde aşağıda belirtilen işleri birlikte veya ayrı yapılması; i. KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi), ii. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi), iii. TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi), iv. Fiber optik altyapı uygulanması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. M) Kayıtlar, sabit kameralardan H.264 formatında en düşük 1920x1080 çözünürlükte saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Hareketli kameralardan en düşük

13 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : x1080 çözünürlükte saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Firmalar bu işlev için gerekli ölçekteki dijital kayıt cihazlarını tekliflerinde belirteceklerdir. N) Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerini kabul ettiklerine dair cevaplarını teklifle birlikte vereceklerdir. Şartname maddelerine verilen cevaplar kesin ve net olmalı açıklamalar ise açık ve anlaşılır olmalıdır. Firmalarca verilen çözüm önerileri ve bütün ürün teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında şartname madde numaraları belirtilerek, hangi maddeye hangi ürün teklif edildiği katalog üzerinde gösterilecektir. Teklif edilen ürün ve çözümlerin teknik şartnameye uygunluğu ihale komisyonu tarafından incelenecektir. Uygun olmayan ürün içeren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. O) Teklif edilecek sistemde kullanılacak tüm cihaz ve donanımların satış, kurulum, işletim ve bakımları için Türkiye de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye de değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana dağıtıcıdan) alınmış yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir. P) Teklif edilecek ürünlerle ilgili olarak; ürün imalatçısı firma (lar) en az ISO 9001 serisi kalite onay belgesine sahip olacak ve firmalar kalite onay belgesinin onaylı kopyasını ihale dokümanında sunacaktır. Q) Sistem bünyesinde kullanılacak her türlü muhafaza (housing) en az IP 65 koruma standardına sahip olacaktır. Akredite test laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır. R) Sistemler, EN (Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems - Product Standard), EN 55022, EN ve EN standartlarının en son versiyonlarına sahip olacaktır. EN standardı serisinden sistem ve cihazlar için gerekli olan bölümlere sahip olacaktır, ancak her şart altında en az EN , EN , EN EN , EN , EN , EN , EN , standartlarına sahip olacaktır. Bu standartlarla ilgili Akredite test laboratuvarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır. S) 3D Doppler kaynağı; ETSI ve ETSI [Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)] standartlarına sahip olacaktır. Sistem EN [Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz GHz)] standardına sahip olacaktır. Standartların en son versiyonları referans alınarak akredite test laboratuvarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır. T) Sistem muhafazası en az IP 65 koruma standardına sahip olacak, akredite test laboratuvarlarından alınmış bu standarda sahip olduğunu gösterir belgeler ihale dokümanında sunulacaktır. U) Kullanılacak kayıt cihazlarının kurulum, işletim ve bakımı için üretici firmadan yada Türkiye distribütöründen alınmış yetki ve garanti belgeleri teklifle birlikte teslim edilecektir. V) 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu nun ilgili maddelerinin gereği olarak teklif edilecek sistemler tip onay belgesine sahip olacaktır. Tip onay belgesinin yurt içinden temin edilememesi durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüş ve direktiflerine uyulacaktır. Bununla beraber ihale dokümanında sunulacak belgeler;

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : a.) Cihaz ve sistemlerin - Avrupa Birliği bünyesinde kullanılıyor olması şartı ile - kullanıldığı ülkede geçerli olan tip onay belgesine sahip olacak ve tip onay belgesi ilgili EGM birimlerine teslim edilecektir. b.) Cihaz ve sistemlerin yurtiçinde üretilmesi, yurtdışından temin edilen cihazların yurtiçinden temin edilecek cihaz ve yazılımlar ile entegre edilmesi, sistemlerin ölçüm birimlerinin yurtdışından temin edilmesi gibi durumlarda; hız ölçüm sistemi ile ilgili birimin aşağıdaki belirtilen belgeler de istenilen, belirtilen ve tavsiye edilen şartlara uygun ve/veya sahip olduklarını gösterir, akredite laboratuvarlardan temin edilmiş raporlar ilgili EGM birimlerine teslim edilecektir. - OIML Recomendation R91 / Edition 1990 (E), - OIML General Requirements for Electronic Measuring Instruments Doc. 11 Edition 2004, c.)tespit edilen hız ihlalleri hakkında, hukuki olarak her türden itiraza engel olacak şekilde hukuki ve teknik her türlü belge, rapor vs. temin edilerek ilgili EGM birimlerine verilecektir. Zaman içerisinde EGM birimlerince gerek görülebilecek test raporları, bilgi ve belgeler de temin edilerek EGM birimlerine verilecektir. Sistemler, Alçak Gerilim yönetmeliğine (LVD) uygun olacaktır (Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC). Akredite test laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereği Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir. 6. İdareye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İdarenin a) Adresi : Edirne Belediye Başkanlığı Babademirtaş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 1 Edirne b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 7. İhale konusu alım alt yüklenicilere açıktır. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 8. Tekliflerin dili Türkçedir. 9. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 10. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 11. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 12. Teklifler 14 Nisan 2015 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 13. İhale 14 Nisan 2015 Salı günü saat de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. İlan olunur. 2462/1-1

15 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 ELEKTRONİK KAMYON KANTARI TESİSİ SATIN ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikalarımız ihtiyacı, 16 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (Çukursuz Tip, Alt Yapı İnşaatı işi Dahil) Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. İhale kayıt numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş./Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası b) Telefon ve faks numarası : Tel: / Faks: c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu malın a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (60 Ton 3x16 m TS- EN45501) 16 Adet b) Teslim Yeri : Bor Şeker Fabrikası, Merkez kantarı 60 Tonluk (Fabrika merkezi) 2 Adet, : Burdur Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk (Fabrika Merkezi) 1 Adet : Malatya Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk (Fabrika Merkezi) 1 Adet : Afyon Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 2 Adet : Burdur Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 2 Adet : Çorum Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 2 Adet : Elbistan Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 1 Adet : Eskişehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 2 Adet : Kastamonu Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 1 Adet : Kırşehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton (Fabrika Merkezi) 2 Adet 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu Etimesgut/ANKARA b) Son teklif verme (İhale) tarih ve saati : 02/04/2015 Perşembe günü, Saat: İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 5 - İhale dokümanı; Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde görülebilir ve 236,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 6 - Teklifler, 02/04/2015 Perşembe günü, saat e kadar Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır) 7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim günü olmalıdır İş bu şartname konusu mal alımı, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2430/1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam Adet buğday ve arpa tohumluğu kraft torbası satın alınacaktır. Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı ndan 150,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç Pazartesi günü saat a kadar TİGEM Genel Evrak Servisi ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. Adres: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tel: (312) (5 Hat) Fax:(312) /1-1 AHŞAP PALET SATIN ALINACAKTIR Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimizde kullanılmak üzere ihtiyacı olan ve aşağıda miktarları belirtilen ahşap paletler satın alınacaktır. Teslim Yeri Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü Termin Miktarı (Adet) Miktarı (Adet) Teslim Tarihi Haziran Temmuz Mayıs-20 Haziran Haziran-20 Temmuz Temmuz -20 Ağustos Ağustos -20 Eylül Haziran Temmuz Haziran Temmuz Haziran Temmuz 2015 Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı ndan 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03/04/2015 Cuma günü saat e kadar TİGEM Genel Evrak Servisi ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nde yapılacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM ALIM-SATIM ve İHALE YÖNETMELİĞİ esaslarında yapılmaktadır. ADRES: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA Tlf.: (0.312) (5 Hat) Fax: (0.312) /1-1

17 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 1 - Tübitak Projesinde kullanılmak üzere 1 Adet Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 2 - Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü nden temin edilebilir. 3 - Teklifler en geç Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü ne verilmiş olması gerekmektedir. 4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: /1-1 GLÜTENSİZ HAMUR KARIŞTIRICI VE DOLUM ÜNİTESİ ALIMI YAPILACAKTIR 1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır. 2 - Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü nden temin edilebilir. 3 - Teklifler en geç Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü ne verilmiş olması gerekmektedir. 4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA Tel: Faks: /1-1 AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN İHTİYACI OLAN 2 ADET TEK BIÇAKLI LPG Lİ VE 2 ADET ÇİFT BIÇAKLI LPG Lİ FORKLİFT İN 3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ İHALESİ KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE YAPILACAKTIR Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü nün ihtiyacı olan 2 adet tek bıçaklı lpg li ve 2 adet çift bıçaklı lpg li forklift in 3 yıl süreyle kiralanması işi ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak sureti ile yapılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. İdari ve teknik şartnamelere ve adresinden ulaşılabilecektir. 4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 Nisan 2015 saat 12:00 a kadar Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 5 - İhale Zarfı 20 Nisan 2015 saat 14:00 da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 2460/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing Publication reference: EuropeAid/136935/ID/WKS/TR Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign Affairs, Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a works contract for the Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing in Diyarbakır/TURKEY with financial assistance from the Multi-annual operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey. The works will comprise building of a fibre lab building of approximately 850 m2, warehouse of approximately 720 m2 and roads of approximately 2200 m2. The Works Contract will be based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition 1999). The period of implementation of the works contract will be 12 months from the commencement date until the provisional acceptance. Defects Notification Period will be 12 months following the taking over of the works. The tender dossier is available on the EuropeAid and MoSIT/DoEUFP websites: https://webgate.ec.europa.eu/ europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome and The deadline for submission of tender is at 12:00 noon (Local Time-Turkey). Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome and on MoSIT/DoEUFP website: https://ipa.sanayi.gov.tr. 2535/1-1 ARAÇ SATILACAKTIR Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 2 adet araç (1 adet Toyota Avensis, 1 adet Mercedes Vito) 08 Nisan 2015 Çarşamba günü saat: da kapalı teklif açık arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır. 2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen adresten temin edebilirler. 4 - Satılık araçlar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir. 5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bilgi Tel: (0 312) /1-1 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Yardımcı Doçent) alınacaktır. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: - Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.) - Özgeçmiş - 2 adet fotoğraf - Nüfus cüzdanı sureti - Askerlik durum belgesi - Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) - Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

19 23 Mart 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 - Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar - Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir. NOT: - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. - Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır. - İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir. - Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR Makine Mühendisliği/Mekanik Yardımcı Doçent 3 1 Makine Mühendisliği/Mekanik Yardımcı Doçent 3 1 TIP FAKÜLTESİ BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR Temel Tıp Bilimleri/Tıp Eğitimi Temel Tıp Bilimleri/Tıp Tarihi ve Etik EĞİTİM FAKÜLTESİ Yardımcı Doçent 4 1 Yardımcı Doçent 4 1 Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda çalışmaları olmak. Tıp doktoru olmak ve ilgili alanda çalışmaları olmak. BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR Eğitim Bilimleri/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim Bilimleri/Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yardımcı Doçent 3 1 Yardımcı Doçent /1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 23 Mart 2015 Sayı : Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: Ankara 14.İdare Mahkemesinin 04/04/2014 tarih 2013/866 Esas No ve 2014/371 numaralı Kararı uyarınca; Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR 1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür. 2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 4 - Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez. 5-28/06/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19/03/2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde; (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe), - Özgeçmiş, - Yayın Listesi - (2) iki adet fotoğraf, - Nüfus cüzdanı sureti, - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk. ca verilen denklik belgesi) (Onaylı) - Varsa Yabancı Dil Belgesi - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form) - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur. Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. BAŞVURU TARİHLERİ Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : Birim Bölüm ABD Unvan Derece Adet Açıklama Polatlı Fen Kuantum bilgi Yardımcı Edebiyat Fizik 1 1 teorileri üzerine Doçent Fakültesi çalışmaları olmak. 2433/1-1

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2013 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ Sayı : 28850 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 170 İşçi ile 01/08/2014-31/12/2015 tarihleri arası Genel Temizlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı