YaklaĢık Maliyet Nedir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YaklaĢık Maliyet Nedir?"

Transkript

1

2 YAKLAġIK MALĠYET YaklaĢık maliyet nedir? Ġhale mevzuatı, yaklaģık maliyet konusunda neler içermektedir? YaklaĢık maliyet hangi esaslara göre hesaplanır? 2

3 YaklaĢık Maliyet Nedir? Yaklasık maliyet; ihaleden önce, idarece hesaplanan ve ihale konusu iģle ilgili öngörülen bedeldir. Öngörülen bedel için yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan maliyet adın da anlaģılacağı gibi yaklaģık olup, tam maliyet ihale aģamasında iģ üzerinde kalan yüklenici tarafından belirlenmiģ olur. 3

4 YaklaĢık maliyetin Önemi Yaklaşık Maliyet; Ödenek miktarının belirlenmesi, Ġhalenin eģik değer altı veya üstü olması, Ġhale ilan sürelerinin belirlenmesi, Yerli istekli veya yerli malını sunan yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması, Yeterlik değerlendirmesinde istenilecek belgelerin tespiti, açısından belirleyicidir. Ayrıca tekliflerin değerlendirilmesi aģamasında bir mukayese noktası olarak dikkate alınır. 4

5 Ödenek miktarının belirlenmesi Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaģık maliyete katma değer vergisi dahil edilir. 5

6 EġĠK DEĞER EĢik değer; Ġhale ilan süreleri ve kuralları ile ihalenin uluslar arası katılımcılara açılıp açılmaması hususunda Yaklasık Maliyet kullanılarak esas alınan parasal limitlerdir. Burada belirtilen parasal limitler; Uluslar arası düzenlemelere paralel olarak kanunla belirlenmektedir. 6

7 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu YaklaĢık Maliyet MADDE 9. - Mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araģtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaģık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. YaklaĢık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi iliģkisi olmayan diğer kiģilere açıklanmaz. 7

8 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı Madde 61- (Değişik: 30/7/ /37 md.) Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danıģmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün iģlemlere, isteklilerin iģ ve iģlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine iliģkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü Ģahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır. 8

9 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler Madde 63- Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaģık maliyeti eģik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım iģlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak giriģim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. 9

10 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler MADDE 8 (1) Ġdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araģtırması yapılmak suretiyle ihale konusu iģin KDV hariç yaklaģık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. 10

11 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaģık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır. (3) Ġhale konusu iģin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaģık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere iģin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. 11

12 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (4) Ġhale konusu iģin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaģık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaģık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aģamadan önce yaklaģık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaģık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır. 12

13 Ġdare tarafından malzeme,araç, teçhizat vs.verilmesi yapılması Ġdare malı kereste ile çatı /A Ġdare malı taģla blokaj yapılması Ġdare tarafından verilecek olan malzeme için, analiz yapılmak suretiyle poz oluģturulabilir. (malzeme rayici verilmeden iģçilik ve montaj bedelini içeren analiz yaklaģık maliyete eklenir) 13

14 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (6) YaklaĢık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, iģin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik Ģartnamenin danıģmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaģık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir. 14

15 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti MADDE 9 (1) YaklaĢık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aģağıda yer alan çalıģmaların yapılması gereklidir: a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalıģmalarının yapılmış olması zorunludur. 15

16 YaklaĢık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır? Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması Arazi ve zemin etütleri, temel tasarımı ile zemintemel-yapı etkileģiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zemin parametrelerinin tayini için, yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılan çalıģmalar olup, bu çalıģmaların sonucunda temel ön tasarımı belirlenmektedir. Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koģulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre iliģkileri ve yeraltı suyu durumu gibi faktörlere bağlıdır. 16

17 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği b) Proje zorunluluğu; bina iģlerinde uygulama projesi, diğer iģlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan iģler ile ihale konusu iģin özgün nitelikte ve karmaģık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. 17

18 projeler Vaziyet planı hazır olmalıdır. (Altyapı projeleri için gerekli bağlantıları kotları ile birlikte gösterilmeli, Mimari proje düzenleme esasları vaziyet planı bölümünde belirtilen tüm imalat belirtilmelidir.) Kübaj hesabını içeren hafriyat planı hazırlanmalıdır. 18

19 Onarım iģlerinde Küçük ölçekli onarım iģlerinde daha çok keģif aģamasında yapılacak röleveler ve ataģmanlar kullanılarak, mahal listesi oluģturulup, yaklaģık maliyet hesaplanır. 19

20 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, iģin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaģık maliyetin hazırlanmasına esas teģkil eden mahal listeleri hazırlanır. 20

21 Mahal listeleri (Makine ve Elektrik Tesisatı dahil) ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı ve detaylı olarak hazırlanmalıdır, yapılacak imalatın teknik tarifi ve kullanılacak malzemelerin özellik ve standartları mutlaka belirtilmelidir. Standardı yok ise Teknik ġartnamesi ve özellikleri anlatılmalı, ilgili standartlarda yer alan özellikler dıģında malzemelerde ilave özellikler aranacaksa ayrıca belirtilmeli, belirtilen özelliklerin deneysel olarak ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. 21

22 Pozların seçimi Mahal listeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurların baģında; kullanılacak iģe ait pozların seçilmesi gelmektedir. Tüm harçlı imalatlar(beton iģleri, sıva, tuğla duvar imalatları vb.) için MK lı(makineli karıģım) pozlar kullanılmalıdır. su deposu kapasiteyi karģılayacak Ģekilde seçilmelidir. (20ton, 100ton, 150ton gibi) Jeneratör kapasitesi yeterli düzeyde seçilmelidir. 22

23 BODRUM KAT ZEMĠN KAT VE 1.KAT ÇATI MERDĠVEN VE SAHANLIĞI TOMARZA DEVLET HASTANESĠ EK BĠNASI ÇATI ĠZOLASYONU VE GENEL ONARIMI ĠNġAAT MAHAL LĠSTESĠ MAHAL ADI YERĠ POZ NO: ĠMALATIN CĠNSĠ DUVAR /2 Eski sent.ve plastik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması (Bodrum kat koridor, Gözlem odası olarak kullanılan alan, mevcut hastaneye geçiģ bölümü, mevcut hastanenin Acil GiriĢ Koridorunun ve merdiven bölümlerinin duvar boyaları yapılacaktır. Boya rengini idare belirleyecektir.) Not: TaĢyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60*60*1.5) (Zemin kat koridor, DiĢ TAVAN MSB.414/A1 polikliniği, GiriĢ bölümü ve mevcut hastaneye geçiģ bölümü ile 1.kat koridor, Erkek Servisi, Bayan Servisi ve Çocuk Servisi bölümlerine TaĢyünü asma tavan yapılacaktır.) DUVAR /2 Eski sent.ve plastik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması (Zemin kat koridor, DiĢ polikliniği, GiriĢ bölümü ve mevcut hastaneye geçiģ bölümü ile 1.kat koridoru ve merdiven bölümlerinin duvar boyaları yapılacaktır. Boya rengini idare belirleyecektir.) /MK 200 dozlu çimento harcıyla tesviye tabakası yapımı. (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatı döģemesine yalıtım malzemesi olan 7cm'lik XPS döģenmeden önce ortalama 3cm lik tesviye yapılarak, yalıtım yapılacak alan düzgün hale getirilecektir. Tesviye yapılmadan önce döģeme üzeri temizlenecektir.) Zeminine oturan döģemelerde 7 cm kalınlıkta Extrüde Polistren Köpük ile ısı yalıtımı yapılması ÇATI ARASI /2A (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatı döģemesine tesviye yapıldıktan ĠZOLASYONU sonra üzerine yalıtım malzemesi olan 7cm'lik XPS döģenecektir.) Geotekstil keçe serilmesi (250gr/m2) (DöĢenen ısı yalıtım malzemesinin üzerine Geotekstil keçe serilecektir.) /MK 200 Dozlu demirsiz beton. ( Isı yalıtım malzemesinin üzerine serilen Geotekstil keçenin üzerine 5 cm yüksekliğinde uygulanacaktır.) MERDĠVEN KORKULUKL ARI DÖġEME / /C/A ÇeĢitli demir iģleri yapılması ve yerine konulması (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdivenine verilen detaya göre korkuluk yapılarak, yerine monte edilecektir.) Demir imalatın 1 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması (Çatıya çıkıģ Merdivenine yapılan korkuluklar boyanacaktır) 2cm renkli mermer ile DöĢeme kaplaması yapılması 2X30X Serbest Boy (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdiveninin sahanlığına döģenecek. Merdiven sahanlığına ve merdiven basamaklarına 7 cm yüksekliğinde süpürgelik yapılacaktır.) Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (Basamak 3cm, rıht 2cm kalınlığında) /C Yapma. (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdiveninin basamaklarına yapılacak) Çatı arasında mevcut bulunan izocamlar yalıtım iģlemi bittikten sonra, çatı arasına serilecektir. Çatı arasındaki

24 24

25 YaklaĢık maliyet hesabı Kazı pozu zemin etüd raporuna göre belirlenmektedir. (toprak, küskü, kaya, balçık vb.) YaklaĢık maliyet hazırlanırken projede bulunmayan ama yapılması gereken imalatlara ait pozlar, oluģturulan mahale ve projeye eklenmesi gerekir. 25

26 Pozun metraja aktarılması Seçilen poz uygulanırken birimine (m, m2, m3, kg, ton, adet), yapım Ģartlarına dikkat edilmelidir. 26

27 Poz No21.054Tanımı En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahģap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)birimim³ Ġdarece lüzum görüldüğünde onaylanmıģ projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta ahģap taģıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu iģler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik ve iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınai imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır. 2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inģaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 4) DöĢeme ile birlikte inģa edilmeyen çerçeve, kiriģ ve kolonlar için gerekli taģıyıcı iskele geniģliği idarece tespit edilir. NOT: 1) Ġskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boģluk içindeki inģaat elemanlarının (gusseler, kiriģ, kolon, perde, su deposu ve benzeri inģaat elemanlarının..) hacimleri iskele boģluk hacminden düģülmez. 2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır. 3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinad duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taģıyan üçgen Ģeklindeki iskele boģluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz. 4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kiriģler geniģliği 0.50 mden az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m#den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez. 5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez. 6) Özel kayar kalıpla yapılacak inģaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz. 7) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir 27

28 28

29 Poz No21.210Tanımı Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahģap oturma çatı yapılmasıbirimim² Ġdarece onanmıģ projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahģap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döģenmesi, bu iģler için lüzumlu lata, mertek, aģık dikme, payanda kuģak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Çatının onanmıģ projesinden yatay düzlemdeki izdüģümü saçak dıģından saçak dıģına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez, 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. NOT: 1) Çatı elemanları dıģında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır. 29

30 Poz No /1 Tanımı Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması Birimi m² Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düģey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boģlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıģına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düģey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boģluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahģap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boģluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düģey düzlemdeki izdüģüm alanı ölçülür. BoĢluk düģülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriģ, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür 30

31 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu iģe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre iģin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde iģ kalemi ve/veya iģ grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde ise iģ kalemi Ģeklinde metraj listeleri düzenlenir. 32

32 METRAJ CETVELĠ ( YaklaĢık Maliyet ) 01 - ĠNġAAT /MK 200 DOZLU DEMĠRSĠZ BETON M3 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATI ALANI 1 15,70 25,80 0,05 20,253 MĠNHA MERDĠVEN BOġLUĞU 1 3,50 4,30 0,05-0,753 MĠNHA ASANSÖR BOġLUKLARI 1 4,20 4,50 0,05-0,945 Toplam 18, GEOTEKSTĠL KEÇE SERĠLMESĠ (250 gr/m2) M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı /2A /2A POZUNDAN 1 371,11 371,11 ZEMĠNĠNE OTURAN DÖġEMELERDE 7 CM KALINLIKTA EXTRÜDE POLĠSTREN KÖPÜK ĠLE ISI YALITIMI YAPILMASI Toplam 371,11 M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATI ALANI 1 15,70 25,80 405,06 MĠNHA MERDĠVEN BOġLUĞU 1 3,50 4,30-15,05 MĠNHA ASANSÖR BOġLUKLARI 1 4,20 4,50-18,9 Toplam 371, ÇEġĠTLĠ DEMĠR ĠġLERĠ YAPILMASI VE YERĠNE KONULMASI KG Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATIYA ÇIKIġ MERDĠVENĠ KORKULUĞU ANALĠZĠNDEN 1 73,280 73,28 Toplam 73, /1 DEMĠR ĠMALATIN 1 KAT ANTĠPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATIYA ÇIKIġ MERDĠVENĠ KORKULUĞU 1 5 0,77 3,85 33 Toplam 3,85

33 ø 8-12 MM ĠNCE NERVÜRLÜ ÇELĠĞĠN BÜKÜLÜP DÖġENMESĠ TON Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı MĠNHA PROJESĠNDEKĠ ĠHATA DUVARI HATIL DEMĠRLERĠ 4 0, ,68 0,001-0, BĠNDĠRMELERĠ 48 0,888 0,5 0,001-0, ETRĠYELERĠ 456 0,395 1,82 0,001-0, YENĠ YAPILACAK ĠSTĠNAT DEMĠRLERĠ TĠP A ĠÇĠN 384 0, ,001 0, ,888 1,6 0,001 0, ,888 1,75 0,001 0, ,888 1,25 0,001 0, , ,001 0, ,888 2,35 0,001 0,9024 TEVZĠLER 15 0,617 95,95 0,001 1, ,617 95,95 0,001 1, ,617 95,95 0,001 1,3433 BĠNDĠRMELERĠ 368 0,617 0,5 0,001 0,184 TĠP B ĠÇĠN 71 0,888 1,5 0,001 0, ,888 1,1 0,001 0, ,888 1,55 0,001 0, ,888 1,3 0,001 0, ,888 1,4 0,001 0, ,888 1,65 0,001 0,11715 TEVZĠLER 9 0,617 14,15 0,001 0,

34 TOMARZA DEVLET HASTANESÝEK BINASI CATIYA CIKIS MERDIVENI KORKULUGU DETAYI dikme (40x40x2 ) dikme (40x40x2 ) alt üst düz (40x40x2 )

35 Ġşin Adı : Metraj Türü : Doğrama adı : Profil Adı ALT VE ÜST DÜZ (40*40*2) ALT VE ÜST DÜZ (40*40*2) DĠKME (40*40*2) DĠKME (40*40*2) Madeni Aksam %2 TOPLAM TOMARZA DEVLET HASTANESĠ EK BĠNASI Demir Doğrama Çatıya Çıkış Merdiveni Korkuluğu Birim Ağırlığı (kg) Boyu (mt) Benzeri Toplam Boyu (mt) Ağırlığı (kg) 2,280 3,20 2 6,40 14,592 2,280 1,80 2 3,60 8,208 2,280 0,95 4 3,80 8,664 2,280 0, ,71 40,379 71,843 1,437 73,280

36 WC İÇ KAPISI (70*190) 6 ADET

37 Ġşin Adı : KOCASĠNAN HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ Metraj Türü : PVC Doğrama-Körkasa Doğrama adı : PK1 (70/200cm) ( WC ĠÇ KAPISI CAMLI) Profil Adı Birim Ağırlığı (kg) Boyu (mt) Benzeri Toplam Boyu (mt) Ağırlığı (kg) Kasa Profili 1,250 1,90 2 3,80 4,750 Kasa Profili 1,250 0,58 2 1,16 1,450 Kanat Profili 1,680 1,78 2 3,56 5,981 Kanat Profili 1,680 0,42 2 0,84 1,411 Orta Kayıt Profili 1,340 0,42 1 0,42 0,563 Orta Kayıt Profili 1,340 0,00 0 0,00 0,000 Kasa Sacı 1,340 1,90 2 3,80 5,092 Kasa Sacı 1,340 0,58 2 1,16 1,554 Kanat Sacı 1,040 1,78 2 3,56 3,702 Kanat Sacı 1,040 0,42 2 0,84 0,874 Orta Kayıt Sacı 1,382 0,42 1 0,42 0,580 Lambiri(m2) 4,800 1,16 0,42 0,49 2,339 Cam Çıtası 0,220 0,4 4 1,60 0,352 Cam Çıtası 0,220 0,42 4 1,68 0,370 29,018 TOPLAM 29,018

38 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde, idareler, iģ kaleminin adını, yapım Ģartlarını, ölçü yeri ve Ģeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. e) Anahtar teslimi götürü bedel iģlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iģ kalemleri veya iģ gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. 39

39 ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ELK-01 ÖZEL 1x18W ARMATÜR Alüminyum enjeksiyon çerçeveli, temperli buzlu cam, %99.8 saflıkta alüminyum parlak reflektör, elektrostatik toz boyalı Kompakt floresan lambalı, manyetik balastlı aygıtlar; kullanılan lamba özelliği ve sayısına göre donatılan standart balast kutusu (kit kutusu) ile kullanılır. (IP20) Ürün ağırlıklarına balast kutusu (kit kutusu) ağırlığı dahildir.kompakt floresan lambalı elektronik balastlı aygıtlarda, kullanılan lamba özelliği ve sayısına göre seçilen uygun elektronik balast sac köprü üzerine monte edilmiģtir. 40

40 KANAL TİPİ ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ Projesinde belirtilen kapasitelerinde, geriye eğik kanatlı, kendi kendini temizleyebilen, santrifuj, in-line tipte, direkt akuple dikdörtgen kanal fanı, açılabilir servis kapağına haiz olmalıdır. Galvanize sactan mamul gövdeli olmalı ve her açıdan monte edilebilir yataklamaya haiz olmalıdır. AĢırı ısınmaya karģı kendinden termik kontakt çıkıģlı olmalı, 3 kademeli hız anahtarı ile hız kontrolü yapılabilir olmalıdır. 41

41 ÖZEL-10: SPOR SAHASI TARTAN ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI Beton hatılın çevrelediği saha içerisine 15cm (17.136) pozuna uygun blokaj serilerek tesviyesi yapılır. Tesviyesi yapılan kırma taģ üzerine (15.140/4) pozuna uygun kum çakıl serildikten sonra %0,005(Binde beģ)eğim verilerek (15) cm hasır çelik donatılı BS 20(C 20) hazır beton dökülerek tesviyesi yapılır. Kürünü tamamlamıģ beton zemin yüzeyi temizlenerek, toz ve yabancı maddelerden arındırılır. Uygulanacak malzemenin tutuculuğunu artırmak için yüzeye Primer(Astar) uygulaması yapılır. Astar katmanın ardından (1-4)mm Çapında( özel seçilmiģ)siyah SBR Granüller %20 Poliüretan Binder karıģtırılarak FiniĢer ile 8mm kalınlığında serilir. Serilen malzemenin yaklaģık 24 saat kürünü tamamlaması beklenir. Kür süresi sonunda (1-4)mm Çaplarında(Yüksek Mukavemetli ve UV ıģınlarına dayanıklı) Renkli EPDM Granüller, %20 oranında Poliüretan Binder karıģtırılarak FiniĢer ile 7mm Kalınlığında serilir. OluĢturulan elastik zemin üzerine projeye uygun oyun çizgileri akrilik boya kullanılarak çizilir ve saha kullanıma hazır hale getirilir. 42

42 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti MADDE 10 (1) Ġdarelerce, ihale konusu iģin yaklaģık maliyetine iliģkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; a) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleģtirdiği, ihale konusu iģe benzer nitelikteki iģlerin sözleģmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, b) Kamu kurum ve kuruluģlarınca belirlenerek yayımlanmıģ birim fiyat ve rayiçler, 43

43 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği c) Ġlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluģlarca belirlenerek yayımlanmıģ fiyat ve rayiçler, ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kiģi ve kuruluģlardan alınacak, ihale konusu iģe benzer nitelikteki iģlere iliģkin maliyetler, d) Ġdarenin piyasa araģtırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır 44

44 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) Ġdareler, yaklaģık maliyete iliģkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. 45

45 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (3) ĠĢin bütünü, iģ grubu, iģ kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araģtırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iģ, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karģılaģtırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleģtirilir. 46

46 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (4) Fiyat araģtırması için yapılan çalıģmalarda fiyat sorulacak kiģi ve kuruluģlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iģ grubu, iģ kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kiģi ve kuruluģlara aynı koģulları taģıyan yazılarla baģvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. Ġstenen özellikleri taģımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz. 47

47 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : Ahsap Lam- Parke ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : 8 mm KALINLIĞINDA LAMĠNANT AHġAP PARKE YAPILMASI Ölçü Birimi m2 Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı LAM PARKE 8 mm KALINLIĞINDA LAMĠNANT AHġAP PARKE (Malzeme,süpürgelik,iĢçilik v.b. dahil Teklif mektubundan) Birim Fiyatı Tutarı m2 1 13,55 13,55 Karsız Toplam 13,55 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 3,39 Toplam Tutar 16,94 1 m2 8 mm Kalınlığında Laminant AhĢap Parke yapılması,her türlü malzeme,iģçilik,yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatı FİRMALARDAN ALINAN TEKLİFLER A FİRMASI 15,50 TL B FİRMASI 17,00 TL C FİRMASI 13,55 TL

48 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : ÖZEL 1 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : KAZIDAN ÇIKAN MALZEMENĠN NAKLĠ Ölçü Birimi ADET Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı Birim Fiyatı Tutarı ÖZEL 1 KAZIDAN ÇIKAN MALZEMENĠN NAKLĠ 1 1 3,88 3,88 F=Ax0,00017xKx½MxG A=Zorluk katsayısı = 1 G: TaĢınan malzemenin yoğunluğu = 1,7 K: TaĢıt katsayısı = 150 M: TaĢıma mesafesi = 8000 Metre Karsız Toplam 3,88 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 4,85

49 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : /2A ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : (MEVCUT POZ /2 4CM XPS OLUP MĠKTARI 0,042) ZEMĠNĠNE OTURAN DÖġEMELERDE 7 CM KALINLIKTA EXTRÜDE POLĠSTREN KÖPÜK ĠLE ISI YALITIMI YAPILMASI Ölçü Birimi M2 Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı Malzeme : kpa BASINÇ DAYANIM.(3 kg/cm2) ISI /4C-2b1 ĠLET.<=0.030 W/mK YÜZEYĠ DÜZGÜN (CĠLTLĠ) LEVHALAR; YOĞUNLUK MĠN. 30 kg/m3 ĠĢçilik : 0 Birim Fiyatı Tutarı M3 0, ,00 17, YALITIMCI USTASI SA ,30 0, DÜZ ĠġÇĠ (ĠNġAAT ĠġÇĠSĠ) SA ,80 0,19 Karsız Toplam 18,25 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 4,56 Toplam Tutar 22,81 OnaylanmıĢ detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 7 cm kalınlığında extrüde polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boģluk kalmaksızın yerleģtirilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatı. ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır. NOT : TS 825 'e göre ısı yalıtımı kalınlığı hesaplanacaktır.

50 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi MADDE 11 (1) (Değişik:03/07/ R.G./1 md.) ĠĢ kalemi ve/veya iģ grubu Ģeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karģılığı eklenmek suretiyle yaklaģık maliyet tespit edilir. 51

51 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) (Değişik:03/07/ R.G./1 md.) YaklaĢık maliyetin hesaplanmasına iliģkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir. (3) YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaģık maliyeti oluģturan unsurlar, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir. 52

52 YaklaĢık maliyetin güncellenmesi YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, iģi oluģturan unsurlara iliģkin maliyetler idarelerce, Türkiye Ġstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 53

53 YAKLAġIK MALĠYET TABLOSU KOCASĠNAN HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ GENEL ONARIMI 01 - ĠNġAAT Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı /MK 250 DOZLU DEMĠRSĠZ BETON (kırmataģla) M3 0, ,59 49,19 SNBF.25 ÇĠMENTO NAKLĠ (NORMAL) TON 0,122 8,61 1,05 SNBF.15 KUM ÇAKIL(BEDELĠ HARĠÇ) NAKLĠ M3 0,269 13,18 3,55 SNBF.15 KUM ÇAKIL(BEDELĠ HARĠÇ) NAKLĠ M3 0,377 13,18 4, OCAK TAġI ĠLE BLOKAJ M3 0,733 48,95 35,88 SNBF.10 MOLOZ TAġ NAKLĠ M3 0,806 12,13 9, HER TÜRLÜ ĠÇ SIVA SÖKÜLMESĠ M2 129,795 2,56 332, HER TÜRLÜ AHġAP KAPI, PENCERE, CAMEKAN SÖKÜLMESĠ HER TÜRLÜ KĠREMĠT ÖRTÜLÜ ÇATILARDA KĠREMĠT AKTARILMASI M2 8,4 4,19 35,20 M2 907,57 3, ,04

54 YaklaĢık Maliyet AkıĢ Çizelgesi Anahtar Teslimi Götürü Bedel ĠĢler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Proje ve teknik Ģartname hazırlanır. Mahal Listesi Hazırlanır ĠĢ kısımları, iģ grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat gibi) oluģturulur. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. Ġmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. YaklaĢık Maliyet Hesap Cetveli hazırlanır. ĠĢ kalemlerine ve iģ kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. YaklaĢık Maliyet Ġcmal Tablosu hazırlanır. 55

55 YaklaĢık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır? YaklaĢık maliyet hesaplamak birim fiyatlar ile miktarların çarpılması esasına dayanır. Ġmalatlar içerisindeki nakliye miktarları hesaplanarak nakliye birim fiyatları ile çarpılır. YaklaĢık maliyet hesap cetveli (standart form KĠK.001.2/Y) hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. YaklaĢık maliyet hesap cetveli ve onay belgesi ihale iģlem dosyasının içinde muhafaza edilir. 56

56 Ġmalat içerisindeki nakliye miktarları /MK (200 dozlu demirsiz beton) pozundaki çimento miktarı 200 kg dır. Her 1 m3 için 200kg ağırlığındaki çimento nakliyesi verilir. Nakliye mesafesi için en yakın çimento fabrikası (üretim yeri) esas alınır. 57

57 YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU YAPIM İŞİNİN ADI :... SIRA İŞ KISIMLARI NO n... Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. TOPLAM (KDV hariç) TUTAR (TL) DÜZENLEYENLER Adı Soyadı Görevi İmzası Adı Soyadı Görevi İmzası Adı Soyadı Görevi İmzası Uygundur _._/_._/_._._._ Adı SOYADI Unvanı İmzası Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri KİK001.2/Y

58 YAKLAġIK MALĠYET ĠCMALĠ (Tutarlar) TOMARZA ANADOLU LĠSESĠ (ESKĠ ĠMAM HATĠP LĠSESĠ EK BĠNASI) GENEL ONARIMI GENEL ĠCMAL Sıra N o Grup Kodu Tanımı Tutarı 1 01 ĠNġAAT , SIHHĠ TESĠSAT , KALORĠFER TESĠSATI , MÜġTEREK TESĠSAT 9.034, ELEKTRĠK TESĠSATI 6.645,80 Toplam ,06 KDV (%18) ,93 GENEL TOPLAM ,99 TANZĠM EDEN TETKĠK EDEN YAP.ġB.MD. ONAY

59 YAKLAġIK MALĠYET ĠCMALĠ Genel Toplam ,05 KAYSERĠ 1000 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURDU YAPIMI GENEL ĠCMAL Sıra No Grup Kodu Tanımı Tutarı 1 01 SIHHĠ TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK) , DOĞALGAZ TESĠSATI , TESĠSAT (GĠRĠġ ÜNĠTESĠ) 5.224, TESĠSAT (SU DEPOSU) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK YANGIN) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK HAVALANDIRMA) , TESĠSAT (VAZĠYET PLANI ÜZERĠNDE MEKANĠK TESĠSAT BOR.) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK ISITMA ) , TESĠSAT (GÜNEġ ENERJĠSĠ) , ĠNġAAT(YURT BLOKLARI) , ĠNġAAT(GALERĠ) , ĠNġAAT(SU DEPOSU) , ĠNġAAT(TRAFO BĠNASI) , ĠNġAAT(GĠRĠġ ÜNĠTESĠ) , ĠNġAAT(BAHÇE TANZĠMĠ) , ELEKTRĠK (TRAFO- JENERATÖR) , ELEKTRĠK (YANGIN TESĠSATI) , ELEKTRĠK (UPS+DATA+TELEFON+TV+SES YAYIN+KANAL AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (GĠRĠġ ÜNĠTESĠ- BAHÇE AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (ASANSÖR+TEMEL TOPRAKLAMA+YILDIRIM TES.) , ELEKTRĠK (I. BLOK KUVVETLĠ AKIM VE AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (II., III., IV. BLOKLAR KUVVETLĠ AKIM, AYDINLATMA , ELEKTRĠK (CCTV KAMERA) ,02 Toplam ,01 KDV % ,04

60 Projede öngörülen imalat miktarlarında hata yapılmaması, projede olmayan imalatların yaklaşık maliyete dahil edilmesi ya da projede olan imalatların yaklaşık maliyetlere dahil edilmemesi gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Aynı hataların pursantaj tablolarına yansıyacağı da unutulmamalıdır. 61

61 Yaklaşık Maliyetin oluşturulmasında mutlaka Metraja dayalı çalışma yapılmalı ve buna ilişkin bilgi ve belgeler mutlaka cetvel ekinde yer almalıdır. 62

62 Nakliye, yükleme ve boşaltma da maliyet unsuru olduğundan, Genel Teknik Şartname göz önüne alınarak her iş kalemi için ayrı ayrı hesaplanmalıdır 63

63 Yaklaşık Maliyet için piyasadan alınacak fiyatlarda, o iş kalemine ait proje miktarı mutlaka belirtilmelidir. (fiyat belirlemede miktar önemli bir etken olduğundan mümkün olduğunca teklifin imalatın tümü üzerinden alınması gerekmektedir.) 64

64 KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ Madde 38- (Değişik: 30/07/ RG/ 1. md.) Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler Ġdare, yaklaģık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iģ kalemi/grubunun yaklaģık maliyete oranını tespit edecektir. YaklaĢık maliyeti oluģturan iģ kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği sıralı iģ kalemleri/grupları listesi ile iģ kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmıģ halini gösteren sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak yaklaģık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. 65

65 KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ Sıralı iģ kalemleri/grupları listesi oluģturulurken, iģ kalemleri/grupları tutarlarının yaklaģık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır. 66

66 YaklaĢık maliyet hesap tablosu İş kalemi/grubu Miktarı Birimi Birim fiyatı Tutarı İş kalemi/grubu no adı Toplam yaklaşık maliyet (YM)

67 Sıralı iģ kalemleri / grupları listesi İş kalemi/grubu no İş kalemi/ Tutarı Tutar/YM Kümülatif toplam grubu adı ,3200 0, ,2000 0, ,1688 0, ,1500 0, ,0960 0, ,0240 0, ,0225 0, ,0100 0, ,0075 0, ,0012 1,0000 TOPLAM

68 ĠĢ kalemi/grubu analizi İş kalemi / grubu No : 4 Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması ( Duvar Levhası ile) Ölçü Birimi m2 Poz No Girdiler Ö.Br. Mik. B.Fiy. Tutarı.. Vida ve plastik dubel Ad XXX XXX 0,54.. Levha xx mm (yangına dayanıklı) m2 XXX XXX 5,00.. Tc 60 Profilli-0,6mm m XXX XXX 3,50.. TU 28 Prof.-0,5 mm m XXX XXX 0,80.. Agraf Ad XXX XXX 0,51.. Agraf vidası Kt XXX XXX 0,31.. Derz Bandı (cam.el.) m XXX XXX 0,34.. Ses yal. bandı 5 cm m XXX XXX 0,33.. Borazan vida Kt XXX XXX 0,35.. Derz dol. alçısı harcı m3 XXX XXX 0,43.. Düz İşçi (taş.) Sa XXX XXX 0,68.. Alçı levha ustası Sa XXX XXX 3,25.. Alçı levha usta yar. Sa XXX XXX 2,45 Kar ve genel giderler hariç toplam 18,49 Kar ve genel giderler (% 25) 4,62 TOPLAM TUTAR 69 23,11

69 Sıralı analiz girdileri tablosu Girdiler Ö.Br. Mik. B.Fiy. Tutarı Agraf vidası Kt XXX XXX 0,31 Ses yal. bandı m XXX XXX 0,33 Derz Bandı (Cam E.) m XXX XXX 0,34 Borazan vida Kt XXX XXX 0,35 Derz dol. alçısı harcı m3 XXX XXX 0,43 Agraf Ad XXX XXX 0,51 Vida ve plastik dubel Ad XXX XXX 0,54 Düz İşçi (taş.) Sa XXX XXX 0,68 TU 28 Prof.- m XXX XXX 0,80 Alçı levha usta yar. Sa XXX XXX 2,45 Alçı levha ustası Sa XXX XXX 3,25 Tc 60 Prof.-0,6mm m XXX XXX 3,50 Levha xx mm (yangına dayanıklı) m2 XXX XXX 5,00 70

70 Dinlediğiniz için teģekkürler 71

71 SON 72

72

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No

TEKNİK ŞARTNAME. : 10 Adet Okul Binasının Onarımının Yapılması İşi İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa No 1. Pursantaj Poz No İmalatın Cinsi Birim No İş Grubu : ĠNġAAT ĠMALATLARI Sayfa 1 El ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum ve benzeri zeminler) m³ 0,008717 * Güzelyalı İ.Ö.O nun projesinde belirtildiği gibi anasınıfı

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI PLANLAMA VE ORGANİZASYONU DERS NOTLARI ŞANLIURFA 2009 1. YAPI İŞLETMESİYLE İLGİLİ TEMEL TANIMLAR Yapı İşletmesi: İnsanların

Detaylı

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG

Hizmet Binası ıslak hacimlerde, Wc, mutfak ve abdesthane taban döşemelerinde ÇİMENTO VE BİTÜM ESASLI (İKİ BİLEŞENLİ) SU YALITIM MALZEMESİ KG 01 İNŞAAT Hizmet Binası Ön cephe ve yan cephe drenaj kanalı ø 150 mm ANMA ÇAPLI TÜNEL TİPİ DRENAJ BORU (PVC ESASLI) MT Q150 mm. Lik drenaj borusunun drenaj kanalı boyunca tekniğine uygun döşenmesi için

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 04.03.2009 Tarih ve 27159 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme

4/13/2015. Metraj Yaklaşık Maliyet Hakediş Düzenleme GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİM 442 YAPIM YÖNETİMİ VE EKONOMİSİ Prof.Dr.Nilay COŞGUN Yrd.Doç.Dr.Ferhat PAKDAMAR Arş.Gör.Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör.Selin ÖZTÜRK Metraj

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-) İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK OLAN İŞLER GENEL MÜDÜRLÜK

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yaklaşık Maliyet İhalenin Tanımı İhalenin tanımı İhale: Kanunda belirtilen usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ SİNOP KAN ALMA BİRİMİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA

VEKİLİ: Av. Faruk KÜÇÜK, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Asmalı Bahçe Sitesi No: 7/2 Çukurambar Çankaya/ANKARA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ

MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ MEDAġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TADĠLAT ĠġLERĠ ĠġĠNE AĠT BĠRĠM FĠYAT TARĠFLERĠ ÖBF-MĠ-1: Alüminyum merdiven korkuluğu yapılması 3 Ģeritli Üst Küpeşteler 50x3 mm kalınlığında, dikme boruları 35x3 mm kanallı ve kapaklı,

Detaylı

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

2012 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ TATİL GÜNÜNÜN İSMİ SÜRE AY GÜN YILBAŞI 1 GÜN 1 OCAK PAZAR ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 3- YAKLAŞIK MALİYET HESAPLANIR. İstanbul Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından lise mezunu brüt asgari ücretin %45 fazlası 125 kişi, yüksekokul

Detaylı

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP)

İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) ZEMİN KAT VE NORMAL KATLAR I. SALON İNŞAAT İŞLERİ MAHAL LİSTELERİ (TÜNEL KALIP) Döşeme : Tesviye tabakası (27.581) + Şap (27.583) + Laminant parke (Özel 16)+Koridor birleşimlerine metal kot profili Duvar

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EDİRNE KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT VE ONARIM İŞİNE AİT İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞ-01: PASLANMAZ ÇELİK MERDİVEN KORKULUĞU VE KÜPEŞTESİ YAPILMASI Parlak paslanmaz çelikten (304 krom çelik) merdiven

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-CEB-WB3-GUCL-ONAR-06) ZEYİLNAME NO: 3 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: Konak Belediyesi Alsancak Kültür Tuvalet Elektrik Tesisatı Yapılması İşi E2 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN TARİFİ 1.1. Belediyemize ait Alsancak Kültür

Detaylı

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İşin Adı A- ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÇORLU BELEDİYESİ ATAKENT TİCARET MERKEZİ, KONFERANS SALONU VE KONUT YAPIMI İŞİNE AİT UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANMASI VE YAPILMASI PLANLANAN YAPIM İŞİNE AİT İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI HİZMET ALIMI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ

TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ TMMOB ĠÇMĠMARLAR ODASI ĠÇMĠMARĠ PROJE ÇĠZĠM VE SUNUġ STANDARTLARI ġartnamesġ 21 22 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurul ile kabul edilmiştir. I. BÖLÜM 1.1. AMAÇ Çizim ve sunum standartları,

Detaylı

SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM

SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM SAYIŞTAY VE YAPIM İŞLERİNDE FİİLÎ-FİZİKİ DENETİM Tuncay GÜRSEN Sayıştay Uzman Denetçisi 1. Giriş Anayasamızın 160. Maddesine göre Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal

Detaylı