YaklaĢık Maliyet Nedir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YaklaĢık Maliyet Nedir?"

Transkript

1

2 YAKLAġIK MALĠYET YaklaĢık maliyet nedir? Ġhale mevzuatı, yaklaģık maliyet konusunda neler içermektedir? YaklaĢık maliyet hangi esaslara göre hesaplanır? 2

3 YaklaĢık Maliyet Nedir? Yaklasık maliyet; ihaleden önce, idarece hesaplanan ve ihale konusu iģle ilgili öngörülen bedeldir. Öngörülen bedel için yapılan hesaplamalar sonucu ortaya çıkan maliyet adın da anlaģılacağı gibi yaklaģık olup, tam maliyet ihale aģamasında iģ üzerinde kalan yüklenici tarafından belirlenmiģ olur. 3

4 YaklaĢık maliyetin Önemi Yaklaşık Maliyet; Ödenek miktarının belirlenmesi, Ġhalenin eģik değer altı veya üstü olması, Ġhale ilan sürelerinin belirlenmesi, Yerli istekli veya yerli malını sunan yerli istekli lehine fiyat avantajı sağlanması, Yeterlik değerlendirmesinde istenilecek belgelerin tespiti, açısından belirleyicidir. Ayrıca tekliflerin değerlendirilmesi aģamasında bir mukayese noktası olarak dikkate alınır. 4

5 Ödenek miktarının belirlenmesi Ödenek miktarının belirlenmesinde yaklaģık maliyete katma değer vergisi dahil edilir. 5

6 EġĠK DEĞER EĢik değer; Ġhale ilan süreleri ve kuralları ile ihalenin uluslar arası katılımcılara açılıp açılmaması hususunda Yaklasık Maliyet kullanılarak esas alınan parasal limitlerdir. Burada belirtilen parasal limitler; Uluslar arası düzenlemelere paralel olarak kanunla belirlenmektedir. 6

7 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu YaklaĢık Maliyet MADDE 9. - Mal veya hizmet alımları ile yapım iģlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araģtırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaģık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. YaklaĢık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi iliģkisi olmayan diğer kiģilere açıklanmaz. 7

8 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı Madde 61- (Değişik: 30/7/ /37 md.) Bu Kanunun uygulanmasında görevliler ile danıģmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün iģlemlere, isteklilerin iģ ve iģlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine iliģkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü Ģahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60 ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır. 8

9 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler Madde 63- Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaģık maliyeti eģik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım iģlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluģların görüģleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak giriģim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz. 9

10 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler MADDE 8 (1) Ġdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araģtırması yapılmak suretiyle ihale konusu iģin KDV hariç yaklaģık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. 10

11 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaģık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır. (3) Ġhale konusu iģin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaģık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere iģin tamamı dikkate alınarak hesaplanır. 11

12 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (4) Ġhale konusu iģin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaģık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaģık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. (5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aģamadan önce yaklaģık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaģık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır. 12

13 Ġdare tarafından malzeme,araç, teçhizat vs.verilmesi yapılması Ġdare malı kereste ile çatı /A Ġdare malı taģla blokaj yapılması Ġdare tarafından verilecek olan malzeme için, analiz yapılmak suretiyle poz oluģturulabilir. (malzeme rayici verilmeden iģçilik ve montaj bedelini içeren analiz yaklaģık maliyete eklenir) 13

14 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (6) YaklaĢık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, iģin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik Ģartnamenin danıģmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaģık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir. 14

15 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktarların tespiti MADDE 9 (1) YaklaĢık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aģağıda yer alan çalıģmaların yapılması gereklidir: a) Arazi ve zemin etüdünün yapılması; uygulama projesi üzerinden anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek işlerde arazi ve zemin etüt çalışmalarının; ön ve/veya kesin proje üzerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde ise, mümkün olan arazi ve zemin etüt çalıģmalarının yapılmış olması zorunludur. 15

16 YaklaĢık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır? Arazi ve Zemin Etüdünün Yapılması Arazi ve zemin etütleri, temel tasarımı ile zemintemel-yapı etkileģiminin irdelenmesinde kullanılacak zemin özellikleri ve zemin parametrelerinin tayini için, yapı alanı ve çevresinde zemin ve yeraltı suyu ile ilgili bütün verilerin toplanması amacıyla yapılan çalıģmalar olup, bu çalıģmaların sonucunda temel ön tasarımı belirlenmektedir. Etütlerin kapsamı ve içeriği yapı özellikleri, zemin koģulları, civardaki yapılar, depremsellik, çevre iliģkileri ve yeraltı suyu durumu gibi faktörlere bağlıdır. 16

17 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği b) Proje zorunluluğu; bina iģlerinde uygulama projesi, diğer iģlerin uygulama projesi yapılabilen kısımları için uygulama projesi, yapılamayan kısımları için kesin proje; doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan iģler ile ihale konusu iģin özgün nitelikte ve karmaģık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ise ön ve/veya kesin projenin hazırlanması ve yaklaşık maliyetin söz konusu projelere dayanılarak hesaplanması gerekir. 17

18 projeler Vaziyet planı hazır olmalıdır. (Altyapı projeleri için gerekli bağlantıları kotları ile birlikte gösterilmeli, Mimari proje düzenleme esasları vaziyet planı bölümünde belirtilen tüm imalat belirtilmelidir.) Kübaj hesabını içeren hafriyat planı hazırlanmalıdır. 18

19 Onarım iģlerinde Küçük ölçekli onarım iģlerinde daha çok keģif aģamasında yapılacak röleveler ve ataģmanlar kullanılarak, mahal listesi oluģturulup, yaklaģık maliyet hesaplanır. 19

20 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, iģin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaģık maliyetin hazırlanmasına esas teģkil eden mahal listeleri hazırlanır. 20

21 Mahal listeleri (Makine ve Elektrik Tesisatı dahil) ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı ve detaylı olarak hazırlanmalıdır, yapılacak imalatın teknik tarifi ve kullanılacak malzemelerin özellik ve standartları mutlaka belirtilmelidir. Standardı yok ise Teknik ġartnamesi ve özellikleri anlatılmalı, ilgili standartlarda yer alan özellikler dıģında malzemelerde ilave özellikler aranacaksa ayrıca belirtilmeli, belirtilen özelliklerin deneysel olarak ölçülebilir olmasına dikkat edilmelidir. 21

22 Pozların seçimi Mahal listeleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsurların baģında; kullanılacak iģe ait pozların seçilmesi gelmektedir. Tüm harçlı imalatlar(beton iģleri, sıva, tuğla duvar imalatları vb.) için MK lı(makineli karıģım) pozlar kullanılmalıdır. su deposu kapasiteyi karģılayacak Ģekilde seçilmelidir. (20ton, 100ton, 150ton gibi) Jeneratör kapasitesi yeterli düzeyde seçilmelidir. 22

23 BODRUM KAT ZEMĠN KAT VE 1.KAT ÇATI MERDĠVEN VE SAHANLIĞI TOMARZA DEVLET HASTANESĠ EK BĠNASI ÇATI ĠZOLASYONU VE GENEL ONARIMI ĠNġAAT MAHAL LĠSTESĠ MAHAL ADI YERĠ POZ NO: ĠMALATIN CĠNSĠ DUVAR /2 Eski sent.ve plastik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması (Bodrum kat koridor, Gözlem odası olarak kullanılan alan, mevcut hastaneye geçiģ bölümü, mevcut hastanenin Acil GiriĢ Koridorunun ve merdiven bölümlerinin duvar boyaları yapılacaktır. Boya rengini idare belirleyecektir.) Not: TaĢyünü Tavan Karosu ile Asma Tavan Yapılması (60*60*1.5) (Zemin kat koridor, DiĢ TAVAN MSB.414/A1 polikliniği, GiriĢ bölümü ve mevcut hastaneye geçiģ bölümü ile 1.kat koridor, Erkek Servisi, Bayan Servisi ve Çocuk Servisi bölümlerine TaĢyünü asma tavan yapılacaktır.) DUVAR /2 Eski sent.ve plastik boyalı yüzeylere astar çekilerek 2kat yarı mat su bazlı plastik boya yapılması (Zemin kat koridor, DiĢ polikliniği, GiriĢ bölümü ve mevcut hastaneye geçiģ bölümü ile 1.kat koridoru ve merdiven bölümlerinin duvar boyaları yapılacaktır. Boya rengini idare belirleyecektir.) /MK 200 dozlu çimento harcıyla tesviye tabakası yapımı. (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatı döģemesine yalıtım malzemesi olan 7cm'lik XPS döģenmeden önce ortalama 3cm lik tesviye yapılarak, yalıtım yapılacak alan düzgün hale getirilecektir. Tesviye yapılmadan önce döģeme üzeri temizlenecektir.) Zeminine oturan döģemelerde 7 cm kalınlıkta Extrüde Polistren Köpük ile ısı yalıtımı yapılması ÇATI ARASI /2A (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatı döģemesine tesviye yapıldıktan ĠZOLASYONU sonra üzerine yalıtım malzemesi olan 7cm'lik XPS döģenecektir.) Geotekstil keçe serilmesi (250gr/m2) (DöĢenen ısı yalıtım malzemesinin üzerine Geotekstil keçe serilecektir.) /MK 200 Dozlu demirsiz beton. ( Isı yalıtım malzemesinin üzerine serilen Geotekstil keçenin üzerine 5 cm yüksekliğinde uygulanacaktır.) MERDĠVEN KORKULUKL ARI DÖġEME / /C/A ÇeĢitli demir iģleri yapılması ve yerine konulması (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdivenine verilen detaya göre korkuluk yapılarak, yerine monte edilecektir.) Demir imalatın 1 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması (Çatıya çıkıģ Merdivenine yapılan korkuluklar boyanacaktır) 2cm renkli mermer ile DöĢeme kaplaması yapılması 2X30X Serbest Boy (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdiveninin sahanlığına döģenecek. Merdiven sahanlığına ve merdiven basamaklarına 7 cm yüksekliğinde süpürgelik yapılacaktır.) Renkli mermer plaklar ile merdiven basamağı kaplaması (Basamak 3cm, rıht 2cm kalınlığında) /C Yapma. (Tomarza Devlet Hastanesi YaĢar Karayel Ek Binasının çatıya çıkıģ merdiveninin basamaklarına yapılacak) Çatı arasında mevcut bulunan izocamlar yalıtım iģlemi bittikten sonra, çatı arasına serilecektir. Çatı arasındaki

24 24

25 YaklaĢık maliyet hesabı Kazı pozu zemin etüd raporuna göre belirlenmektedir. (toprak, küskü, kaya, balçık vb.) YaklaĢık maliyet hazırlanırken projede bulunmayan ama yapılması gereken imalatlara ait pozlar, oluģturulan mahale ve projeye eklenmesi gerekir. 25

26 Pozun metraja aktarılması Seçilen poz uygulanırken birimine (m, m2, m3, kg, ton, adet), yapım Ģartlarına dikkat edilmelidir. 26

27 Poz No21.054Tanımı En yüksek noktası (yüksekliği) 4 m'ye kadar olan yapı ve sınai imalata (köprüler hariç) ait ahģap kalıp iskelesi (4.00 m. dahil)birimim³ Ġdarece lüzum görüldüğünde onaylanmıģ projesine göre yüksekliği bu poz kapsamına giren yapı ve sınai imalâta ahģap taģıyıcı iskele yapılması, sökülmesi, bu iģler için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik ve iģ yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: 1)Bu ölçü kapsamına giren yapı ve sınai imalâtın kalıp gören yüzü ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. Tavan meyilli olduğu takdirde vasati irtifa esas alınır. 2) Bu poz tünel veya galerilere uygulandığında galeri veya tünel kemerinin alt yüzeyi ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 3) Bu ölçü kapsamına giren su deposu inģaatı iskelelerinde bu poz uygulanır. Bu takdirde beton su deposu tavanı ile iskelenin isnat ettiği zemin arasındaki boģluk hesaplanır. 4) DöĢeme ile birlikte inģa edilmeyen çerçeve, kiriģ ve kolonlar için gerekli taģıyıcı iskele geniģliği idarece tespit edilir. NOT: 1) Ġskele ve kalıpta kullanılan kerestelerin hacimleri ile boģluk içindeki inģaat elemanlarının (gusseler, kiriģ, kolon, perde, su deposu ve benzeri inģaat elemanlarının..) hacimleri iskele boģluk hacminden düģülmez. 2) Tünel ve galeriler için verilecek uzunluk ve diğer tünel zamları belli oranda bu pozlara da uygulanır. 3) Yapılarda betonarme saçak, balkon, beton, betonarme istinad duvarları, perdeler ve benzeri imalâtın kalıplarını, tutan, taģıyan üçgen Ģeklindeki iskele boģluk hacimleri hesaplanır. Üçgen yatay boyu kalıp yüksekliğinin yarısından fazla olamaz. 4) Bir metreden az yükseklikteki beton duvar ters kiriģler geniģliği 0.50 mden az olan portafo ve saçaklar ve açıklığı 1,50 m#den az olan kapı pencere lentoları için iskele bedeli verilmez. 5) Betonarme tabliyeler için kalıp iskelesi kurulmuş olacağından bina içerisinde kalan beton ve betonarme perdeler, müstakil kolonlar ve benzeri imalatlar için ayrıca kalıp iskelesi bedeli verilmez. 6) Özel kayar kalıpla yapılacak inģaat veya imalatın kalıp iskelesi için bu fiyat uygulanmaz. 7) Ġskeleden çıkan malzeme müteahhide aittir 27

28 28

29 Poz No21.210Tanımı Rendesiz ve çatı örtüsünün altı tahta kaplamalı ahģap oturma çatı yapılmasıbirimim² Ġdarece onanmıģ projesine göre II. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahģap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta tahta döģenmesi, bu iģler için lüzumlu lata, mertek, aģık dikme, payanda kuģak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, iģçilik, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m² fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Çatının onanmıģ projesinden yatay düzlemdeki izdüģümü saçak dıģından saçak dıģına (oluk hariç) ölçülerek m2 olarak hesaplanır. 2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır. 3) Baca boşluktan düşülmez, 4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir. NOT: 1) Çatı elemanları dıģında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir. 2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez. 3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat % 10 artırılarak uygulanır. 29

30 Poz No /1 Tanımı Demir imalatın bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması Birimi m² Demir imalat yüzeylerinin temizlenmesi, raspa edilmesi, zımparalanması, 0,100 kg 1 kat, antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, iģçilik, müteahhit kârı ve genel giderleri dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ: a) Mobilyalarda fırça sürülen yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro tasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düģey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boģlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1) Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dıģına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düģey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boģluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahģap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boģluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düģey düzlemdeki izdüģüm alanı ölçülür. BoĢluk düģülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriģ, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür 30

31 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği ç) Metraj listelerinin hazırlanması; ihale konusu iģe ait proje ve mahal listelerindeki ölçü ve tariflere göre iģin bünyesine giren imalatların hangi kısımda ve ne miktarda yapılacağının belirlenmesi amacıyla; anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde iģ kalemi ve/veya iģ grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde ise iģ kalemi Ģeklinde metraj listeleri düzenlenir. 32

32 METRAJ CETVELĠ ( YaklaĢık Maliyet ) 01 - ĠNġAAT /MK 200 DOZLU DEMĠRSĠZ BETON M3 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATI ALANI 1 15,70 25,80 0,05 20,253 MĠNHA MERDĠVEN BOġLUĞU 1 3,50 4,30 0,05-0,753 MĠNHA ASANSÖR BOġLUKLARI 1 4,20 4,50 0,05-0,945 Toplam 18, GEOTEKSTĠL KEÇE SERĠLMESĠ (250 gr/m2) M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı /2A /2A POZUNDAN 1 371,11 371,11 ZEMĠNĠNE OTURAN DÖġEMELERDE 7 CM KALINLIKTA EXTRÜDE POLĠSTREN KÖPÜK ĠLE ISI YALITIMI YAPILMASI Toplam 371,11 M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATI ALANI 1 15,70 25,80 405,06 MĠNHA MERDĠVEN BOġLUĞU 1 3,50 4,30-15,05 MĠNHA ASANSÖR BOġLUKLARI 1 4,20 4,50-18,9 Toplam 371, ÇEġĠTLĠ DEMĠR ĠġLERĠ YAPILMASI VE YERĠNE KONULMASI KG Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATIYA ÇIKIġ MERDĠVENĠ KORKULUĞU ANALĠZĠNDEN 1 73,280 73,28 Toplam 73, /1 DEMĠR ĠMALATIN 1 KAT ANTĠPAS 2 KAT YAĞLI BOYAYLA BOYANMASI M2 Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı ÇATIYA ÇIKIġ MERDĠVENĠ KORKULUĞU 1 5 0,77 3,85 33 Toplam 3,85

33 ø 8-12 MM ĠNCE NERVÜRLÜ ÇELĠĞĠN BÜKÜLÜP DÖġENMESĠ TON Mahal Açıklama Adet En Boy Yükseklik Azı MĠNHA PROJESĠNDEKĠ ĠHATA DUVARI HATIL DEMĠRLERĠ 4 0, ,68 0,001-0, BĠNDĠRMELERĠ 48 0,888 0,5 0,001-0, ETRĠYELERĠ 456 0,395 1,82 0,001-0, YENĠ YAPILACAK ĠSTĠNAT DEMĠRLERĠ TĠP A ĠÇĠN 384 0, ,001 0, ,888 1,6 0,001 0, ,888 1,75 0,001 0, ,888 1,25 0,001 0, , ,001 0, ,888 2,35 0,001 0,9024 TEVZĠLER 15 0,617 95,95 0,001 1, ,617 95,95 0,001 1, ,617 95,95 0,001 1,3433 BĠNDĠRMELERĠ 368 0,617 0,5 0,001 0,184 TĠP B ĠÇĠN 71 0,888 1,5 0,001 0, ,888 1,1 0,001 0, ,888 1,55 0,001 0, ,888 1,3 0,001 0, ,888 1,4 0,001 0, ,888 1,65 0,001 0,11715 TEVZĠLER 9 0,617 14,15 0,001 0,

34 TOMARZA DEVLET HASTANESÝEK BINASI CATIYA CIKIS MERDIVENI KORKULUGU DETAYI dikme (40x40x2 ) dikme (40x40x2 ) alt üst düz (40x40x2 )

35 Ġşin Adı : Metraj Türü : Doğrama adı : Profil Adı ALT VE ÜST DÜZ (40*40*2) ALT VE ÜST DÜZ (40*40*2) DĠKME (40*40*2) DĠKME (40*40*2) Madeni Aksam %2 TOPLAM TOMARZA DEVLET HASTANESĠ EK BĠNASI Demir Doğrama Çatıya Çıkış Merdiveni Korkuluğu Birim Ağırlığı (kg) Boyu (mt) Benzeri Toplam Boyu (mt) Ağırlığı (kg) 2,280 3,20 2 6,40 14,592 2,280 1,80 2 3,60 8,208 2,280 0,95 4 3,80 8,664 2,280 0, ,71 40,379 71,843 1,437 73,280

36 WC İÇ KAPISI (70*190) 6 ADET

37 Ġşin Adı : KOCASĠNAN HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ Metraj Türü : PVC Doğrama-Körkasa Doğrama adı : PK1 (70/200cm) ( WC ĠÇ KAPISI CAMLI) Profil Adı Birim Ağırlığı (kg) Boyu (mt) Benzeri Toplam Boyu (mt) Ağırlığı (kg) Kasa Profili 1,250 1,90 2 3,80 4,750 Kasa Profili 1,250 0,58 2 1,16 1,450 Kanat Profili 1,680 1,78 2 3,56 5,981 Kanat Profili 1,680 0,42 2 0,84 1,411 Orta Kayıt Profili 1,340 0,42 1 0,42 0,563 Orta Kayıt Profili 1,340 0,00 0 0,00 0,000 Kasa Sacı 1,340 1,90 2 3,80 5,092 Kasa Sacı 1,340 0,58 2 1,16 1,554 Kanat Sacı 1,040 1,78 2 3,56 3,702 Kanat Sacı 1,040 0,42 2 0,84 0,874 Orta Kayıt Sacı 1,382 0,42 1 0,42 0,580 Lambiri(m2) 4,800 1,16 0,42 0,49 2,339 Cam Çıtası 0,220 0,4 4 1,60 0,352 Cam Çıtası 0,220 0,42 4 1,68 0,370 29,018 TOPLAM 29,018

38 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği d) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazırlanması; Ön ve/veya kesin projeye dayalı olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek iģlerde, idareler, iģ kaleminin adını, yapım Ģartlarını, ölçü yeri ve Ģeklini, birimini, birim fiyata dahil ve hariç unsurları ihtilafa meydan vermeyecek biçimde teknik olarak açıklayan birim fiyat tarifleri hazırlar. e) Anahtar teslimi götürü bedel iģlerde; uygulama projeleri ve mahal listelerine dayalı olarak imalat iģ kalemleri veya iģ gruplarının teknik tarif ve özellikleri belirlenir. 39

39 ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ELK-01 ÖZEL 1x18W ARMATÜR Alüminyum enjeksiyon çerçeveli, temperli buzlu cam, %99.8 saflıkta alüminyum parlak reflektör, elektrostatik toz boyalı Kompakt floresan lambalı, manyetik balastlı aygıtlar; kullanılan lamba özelliği ve sayısına göre donatılan standart balast kutusu (kit kutusu) ile kullanılır. (IP20) Ürün ağırlıklarına balast kutusu (kit kutusu) ağırlığı dahildir.kompakt floresan lambalı elektronik balastlı aygıtlarda, kullanılan lamba özelliği ve sayısına göre seçilen uygun elektronik balast sac köprü üzerine monte edilmiģtir. 40

40 KANAL TİPİ ASPİRATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ Projesinde belirtilen kapasitelerinde, geriye eğik kanatlı, kendi kendini temizleyebilen, santrifuj, in-line tipte, direkt akuple dikdörtgen kanal fanı, açılabilir servis kapağına haiz olmalıdır. Galvanize sactan mamul gövdeli olmalı ve her açıdan monte edilebilir yataklamaya haiz olmalıdır. AĢırı ısınmaya karģı kendinden termik kontakt çıkıģlı olmalı, 3 kademeli hız anahtarı ile hız kontrolü yapılabilir olmalıdır. 41

41 ÖZEL-10: SPOR SAHASI TARTAN ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI Beton hatılın çevrelediği saha içerisine 15cm (17.136) pozuna uygun blokaj serilerek tesviyesi yapılır. Tesviyesi yapılan kırma taģ üzerine (15.140/4) pozuna uygun kum çakıl serildikten sonra %0,005(Binde beģ)eğim verilerek (15) cm hasır çelik donatılı BS 20(C 20) hazır beton dökülerek tesviyesi yapılır. Kürünü tamamlamıģ beton zemin yüzeyi temizlenerek, toz ve yabancı maddelerden arındırılır. Uygulanacak malzemenin tutuculuğunu artırmak için yüzeye Primer(Astar) uygulaması yapılır. Astar katmanın ardından (1-4)mm Çapında( özel seçilmiģ)siyah SBR Granüller %20 Poliüretan Binder karıģtırılarak FiniĢer ile 8mm kalınlığında serilir. Serilen malzemenin yaklaģık 24 saat kürünü tamamlaması beklenir. Kür süresi sonunda (1-4)mm Çaplarında(Yüksek Mukavemetli ve UV ıģınlarına dayanıklı) Renkli EPDM Granüller, %20 oranında Poliüretan Binder karıģtırılarak FiniĢer ile 7mm Kalınlığında serilir. OluĢturulan elastik zemin üzerine projeye uygun oyun çizgileri akrilik boya kullanılarak çizilir ve saha kullanıma hazır hale getirilir. 42

42 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyet hesabına esas fiyat ve rayiçlerin tespiti MADDE 10 (1) Ġdarelerce, ihale konusu iģin yaklaģık maliyetine iliģkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde; a) Ġhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleģtirdiği, ihale konusu iģe benzer nitelikteki iģlerin sözleģmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, b) Kamu kurum ve kuruluģlarınca belirlenerek yayımlanmıģ birim fiyat ve rayiçler, 43

43 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği c) Ġlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluģlarca belirlenerek yayımlanmıģ fiyat ve rayiçler, ç) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kiģi ve kuruluģlardan alınacak, ihale konusu iģe benzer nitelikteki iģlere iliģkin maliyetler, d) Ġdarenin piyasa araģtırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri, esas alınır 44

44 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) Ġdareler, yaklaģık maliyete iliģkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyat ve rayiçlerin birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler. 45

45 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (3) ĠĢin bütünü, iģ grubu, iģ kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araģtırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iģ, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karģılaģtırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleģtirilir. 46

46 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (4) Fiyat araģtırması için yapılan çalıģmalarda fiyat sorulacak kiģi ve kuruluģlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iģ grubu, iģ kalemi veya malzemenin ayrıntılı özellikleri ve standardına yer verilir, fiyat istenecek kiģi ve kuruluģlara aynı koģulları taģıyan yazılarla baģvurulur ve fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç istenir. Ġstenen özellikleri taģımayan fiyat bildirimleri ve proforma faturaları dikkate alınmaz. 47

47 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : Ahsap Lam- Parke ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : 8 mm KALINLIĞINDA LAMĠNANT AHġAP PARKE YAPILMASI Ölçü Birimi m2 Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı LAM PARKE 8 mm KALINLIĞINDA LAMĠNANT AHġAP PARKE (Malzeme,süpürgelik,iĢçilik v.b. dahil Teklif mektubundan) Birim Fiyatı Tutarı m2 1 13,55 13,55 Karsız Toplam 13,55 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 3,39 Toplam Tutar 16,94 1 m2 8 mm Kalınlığında Laminant AhĢap Parke yapılması,her türlü malzeme,iģçilik,yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatı FİRMALARDAN ALINAN TEKLİFLER A FİRMASI 15,50 TL B FİRMASI 17,00 TL C FİRMASI 13,55 TL

48 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : ÖZEL 1 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : KAZIDAN ÇIKAN MALZEMENĠN NAKLĠ Ölçü Birimi ADET Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı Birim Fiyatı Tutarı ÖZEL 1 KAZIDAN ÇIKAN MALZEMENĠN NAKLĠ 1 1 3,88 3,88 F=Ax0,00017xKx½MxG A=Zorluk katsayısı = 1 G: TaĢınan malzemenin yoğunluğu = 1,7 K: TaĢıt katsayısı = 150 M: TaĢıma mesafesi = 8000 Metre Karsız Toplam 3,88 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 4,85

49 ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analiz Format No :1 ĠĢ Kalemi / ĠĢ Grubu No : /2A ĠNġAAT Ġġ KALEMLERĠ BĠRĠM FĠYAT ANALĠZLERĠ Analizin Adı : (MEVCUT POZ /2 4CM XPS OLUP MĠKTARI 0,042) ZEMĠNĠNE OTURAN DÖġEMELERDE 7 CM KALINLIKTA EXTRÜDE POLĠSTREN KÖPÜK ĠLE ISI YALITIMI YAPILMASI Ölçü Birimi M2 Poz No: GĠRDĠLER 1 Ölçü Miktarı Malzeme : kpa BASINÇ DAYANIM.(3 kg/cm2) ISI /4C-2b1 ĠLET.<=0.030 W/mK YÜZEYĠ DÜZGÜN (CĠLTLĠ) LEVHALAR; YOĞUNLUK MĠN. 30 kg/m3 ĠĢçilik : 0 Birim Fiyatı Tutarı M3 0, ,00 17, YALITIMCI USTASI SA ,30 0, DÜZ ĠġÇĠ (ĠNġAAT ĠġÇĠSĠ) SA ,80 0,19 Karsız Toplam 18,25 % 25,000 Kar ve Genel Giderler 4,56 Toplam Tutar 22,81 OnaylanmıĢ detay projesine ve TS 825'e uygun olarak 7 cm kalınlığında extrüde polistren köpük yalıtım levhalarının aralarında boģluk kalmaksızın yerleģtirilmesi, inģaat yerindeki yükleme, yatay ve düģey taģıma, boģaltma, her türlü malzeme zayiatı, iģçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m² fiyatı. ÖLÇÜ : Yalıtım yapılan yüzey m² olarak hesaplanır. NOT : TS 825 'e göre ısı yalıtımı kalınlığı hesaplanacaktır.

50 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi MADDE 11 (1) (Değişik:03/07/ R.G./1 md.) ĠĢ kalemi ve/veya iģ grubu Ģeklinde tespit edilen imalat miktarlarının, Yönetmeliğin 10 uncu maddesine göre belirlenen ve yüklenici karı ve genel gider ihtiva etmeyen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutar KDV hariç olarak hesaplanır ve bulunan bu tutara % 25 oranında yüklenici kar ve genel gider karģılığı eklenmek suretiyle yaklaģık maliyet tespit edilir. 51

51 Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği (2) (Değişik:03/07/ R.G./1 md.) YaklaĢık maliyetin hesaplanmasına iliģkin hesap cetveli ve icmal tablosu hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle ihale onay belgesine eklenir. (3) YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda yaklaģık maliyeti oluģturan unsurlar, Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan ilgili endeksler üzerinden güncellenir. 52

52 YaklaĢık maliyetin güncellenmesi YaklaĢık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, iģi oluģturan unsurlara iliģkin maliyetler idarelerce, Türkiye Ġstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir. 53

53 YAKLAġIK MALĠYET TABLOSU KOCASĠNAN HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ GENEL ONARIMI 01 - ĠNġAAT Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı /MK 250 DOZLU DEMĠRSĠZ BETON (kırmataģla) M3 0, ,59 49,19 SNBF.25 ÇĠMENTO NAKLĠ (NORMAL) TON 0,122 8,61 1,05 SNBF.15 KUM ÇAKIL(BEDELĠ HARĠÇ) NAKLĠ M3 0,269 13,18 3,55 SNBF.15 KUM ÇAKIL(BEDELĠ HARĠÇ) NAKLĠ M3 0,377 13,18 4, OCAK TAġI ĠLE BLOKAJ M3 0,733 48,95 35,88 SNBF.10 MOLOZ TAġ NAKLĠ M3 0,806 12,13 9, HER TÜRLÜ ĠÇ SIVA SÖKÜLMESĠ M2 129,795 2,56 332, HER TÜRLÜ AHġAP KAPI, PENCERE, CAMEKAN SÖKÜLMESĠ HER TÜRLÜ KĠREMĠT ÖRTÜLÜ ÇATILARDA KĠREMĠT AKTARILMASI M2 8,4 4,19 35,20 M2 907,57 3, ,04

54 YaklaĢık Maliyet AkıĢ Çizelgesi Anahtar Teslimi Götürü Bedel ĠĢler Arazi ve zemin etüdü yapılır. Proje ve teknik Ģartname hazırlanır. Mahal Listesi Hazırlanır ĠĢ kısımları, iģ grupları (SB. altı, SB. üstü, Tesisat gibi) oluģturulur. Proje üzerinden imalat miktarları çıkarılır ve metraj listesi hazırlanır. Ġmalat, ihzarat ve nakliye birim fiyatları tespit edilir. YaklaĢık Maliyet Hesap Cetveli hazırlanır. ĠĢ kalemlerine ve iģ kısımlarına ait pursantaj oranları hesaplanır. YaklaĢık Maliyet Ġcmal Tablosu hazırlanır. 55

55 YaklaĢık Maliyet Hangi Esaslara Göre Hesaplanır? YaklaĢık maliyet hesaplamak birim fiyatlar ile miktarların çarpılması esasına dayanır. Ġmalatlar içerisindeki nakliye miktarları hesaplanarak nakliye birim fiyatları ile çarpılır. YaklaĢık maliyet hesap cetveli (standart form KĠK.001.2/Y) hazırlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak üzere ihale yetkilisine sunulur. YaklaĢık maliyet hesap cetveli ve onay belgesi ihale iģlem dosyasının içinde muhafaza edilir. 56

56 Ġmalat içerisindeki nakliye miktarları /MK (200 dozlu demirsiz beton) pozundaki çimento miktarı 200 kg dır. Her 1 m3 için 200kg ağırlığındaki çimento nakliyesi verilir. Nakliye mesafesi için en yakın çimento fabrikası (üretim yeri) esas alınır. 57

57 YAKLAŞIK MALİYET İCMAL TABLOSU YAPIM İŞİNİN ADI :... SIRA İŞ KISIMLARI NO n... Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir. TOPLAM (KDV hariç) TUTAR (TL) DÜZENLEYENLER Adı Soyadı Görevi İmzası Adı Soyadı Görevi İmzası Adı Soyadı Görevi İmzası Uygundur _._/_._/_._._._ Adı SOYADI Unvanı İmzası Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri KİK001.2/Y

58 YAKLAġIK MALĠYET ĠCMALĠ (Tutarlar) TOMARZA ANADOLU LĠSESĠ (ESKĠ ĠMAM HATĠP LĠSESĠ EK BĠNASI) GENEL ONARIMI GENEL ĠCMAL Sıra N o Grup Kodu Tanımı Tutarı 1 01 ĠNġAAT , SIHHĠ TESĠSAT , KALORĠFER TESĠSATI , MÜġTEREK TESĠSAT 9.034, ELEKTRĠK TESĠSATI 6.645,80 Toplam ,06 KDV (%18) ,93 GENEL TOPLAM ,99 TANZĠM EDEN TETKĠK EDEN YAP.ġB.MD. ONAY

59 YAKLAġIK MALĠYET ĠCMALĠ Genel Toplam ,05 KAYSERĠ 1000 KĠġĠLĠK ÖĞRENCĠ YURDU YAPIMI GENEL ĠCMAL Sıra No Grup Kodu Tanımı Tutarı 1 01 SIHHĠ TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK) , DOĞALGAZ TESĠSATI , TESĠSAT (GĠRĠġ ÜNĠTESĠ) 5.224, TESĠSAT (SU DEPOSU) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK YANGIN) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK HAVALANDIRMA) , TESĠSAT (VAZĠYET PLANI ÜZERĠNDE MEKANĠK TESĠSAT BOR.) , TESĠSAT (1,2,3,4. BLOK ISITMA ) , TESĠSAT (GÜNEġ ENERJĠSĠ) , ĠNġAAT(YURT BLOKLARI) , ĠNġAAT(GALERĠ) , ĠNġAAT(SU DEPOSU) , ĠNġAAT(TRAFO BĠNASI) , ĠNġAAT(GĠRĠġ ÜNĠTESĠ) , ĠNġAAT(BAHÇE TANZĠMĠ) , ELEKTRĠK (TRAFO- JENERATÖR) , ELEKTRĠK (YANGIN TESĠSATI) , ELEKTRĠK (UPS+DATA+TELEFON+TV+SES YAYIN+KANAL AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (GĠRĠġ ÜNĠTESĠ- BAHÇE AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (ASANSÖR+TEMEL TOPRAKLAMA+YILDIRIM TES.) , ELEKTRĠK (I. BLOK KUVVETLĠ AKIM VE AYDINLATMA) , ELEKTRĠK (II., III., IV. BLOKLAR KUVVETLĠ AKIM, AYDINLATMA , ELEKTRĠK (CCTV KAMERA) ,02 Toplam ,01 KDV % ,04

60 Projede öngörülen imalat miktarlarında hata yapılmaması, projede olmayan imalatların yaklaşık maliyete dahil edilmesi ya da projede olan imalatların yaklaşık maliyetlere dahil edilmemesi gibi durumlardan kaçınılmalıdır. Aynı hataların pursantaj tablolarına yansıyacağı da unutulmamalıdır. 61

61 Yaklaşık Maliyetin oluşturulmasında mutlaka Metraja dayalı çalışma yapılmalı ve buna ilişkin bilgi ve belgeler mutlaka cetvel ekinde yer almalıdır. 62

62 Nakliye, yükleme ve boşaltma da maliyet unsuru olduğundan, Genel Teknik Şartname göz önüne alınarak her iş kalemi için ayrı ayrı hesaplanmalıdır 63

63 Yaklaşık Maliyet için piyasadan alınacak fiyatlarda, o iş kalemine ait proje miktarı mutlaka belirtilmelidir. (fiyat belirlemede miktar önemli bir etken olduğundan mümkün olduğunca teklifin imalatın tümü üzerinden alınması gerekmektedir.) 64

64 KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ Madde 38- (Değişik: 30/07/ RG/ 1. md.) Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler Ġdare, yaklaģık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iģ kalemi/grubunun yaklaģık maliyete oranını tespit edecektir. YaklaĢık maliyeti oluģturan iģ kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği sıralı iģ kalemleri/grupları listesi ile iģ kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmıģ halini gösteren sıralı analiz girdileri tablosu hazırlanarak yaklaģık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. 65

65 KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ Sıralı iģ kalemleri/grupları listesi oluģturulurken, iģ kalemleri/grupları tutarlarının yaklaģık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır. 66

66 YaklaĢık maliyet hesap tablosu İş kalemi/grubu Miktarı Birimi Birim fiyatı Tutarı İş kalemi/grubu no adı Toplam yaklaşık maliyet (YM)

67 Sıralı iģ kalemleri / grupları listesi İş kalemi/grubu no İş kalemi/ Tutarı Tutar/YM Kümülatif toplam grubu adı ,3200 0, ,2000 0, ,1688 0, ,1500 0, ,0960 0, ,0240 0, ,0225 0, ,0100 0, ,0075 0, ,0012 1,0000 TOPLAM

68 ĠĢ kalemi/grubu analizi İş kalemi / grubu No : 4 Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması ( Duvar Levhası ile) Ölçü Birimi m2 Poz No Girdiler Ö.Br. Mik. B.Fiy. Tutarı.. Vida ve plastik dubel Ad XXX XXX 0,54.. Levha xx mm (yangına dayanıklı) m2 XXX XXX 5,00.. Tc 60 Profilli-0,6mm m XXX XXX 3,50.. TU 28 Prof.-0,5 mm m XXX XXX 0,80.. Agraf Ad XXX XXX 0,51.. Agraf vidası Kt XXX XXX 0,31.. Derz Bandı (cam.el.) m XXX XXX 0,34.. Ses yal. bandı 5 cm m XXX XXX 0,33.. Borazan vida Kt XXX XXX 0,35.. Derz dol. alçısı harcı m3 XXX XXX 0,43.. Düz İşçi (taş.) Sa XXX XXX 0,68.. Alçı levha ustası Sa XXX XXX 3,25.. Alçı levha usta yar. Sa XXX XXX 2,45 Kar ve genel giderler hariç toplam 18,49 Kar ve genel giderler (% 25) 4,62 TOPLAM TUTAR 69 23,11

69 Sıralı analiz girdileri tablosu Girdiler Ö.Br. Mik. B.Fiy. Tutarı Agraf vidası Kt XXX XXX 0,31 Ses yal. bandı m XXX XXX 0,33 Derz Bandı (Cam E.) m XXX XXX 0,34 Borazan vida Kt XXX XXX 0,35 Derz dol. alçısı harcı m3 XXX XXX 0,43 Agraf Ad XXX XXX 0,51 Vida ve plastik dubel Ad XXX XXX 0,54 Düz İşçi (taş.) Sa XXX XXX 0,68 TU 28 Prof.- m XXX XXX 0,80 Alçı levha usta yar. Sa XXX XXX 2,45 Alçı levha ustası Sa XXX XXX 3,25 Tc 60 Prof.-0,6mm m XXX XXX 3,50 Levha xx mm (yangına dayanıklı) m2 XXX XXX 5,00 70

70 Dinlediğiniz için teģekkürler 71

71 SON 72

72

P.??...ve Yatırım ıvwdürü

P.??...ve Yatırım ıvwdürü TARiH 17.07.2014 SAYı 64 IAdl ::ioyadı/ i ıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C Kimlik Numarası Telefon No Faks No E-Mail BARTIN T.C il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI

ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI T.C. TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA RADYOEVİ DIŞ CEPHE ve ÇATI ONARIMI İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Temmuz - 2009 GENEL TANIM: ANKARA RADYOEVİ ÇATI ve DIŞ CEPHE TADİLATI

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARIH 14.01.2016 SAYı [Adl--Soyacfı7Tıcarerunvani Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... Bağlı

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 15.001/2B Örnek Formatı in Adı: Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert toprağın kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt, kum, kil, siltli kil, kumlu kil, gevşek kil, killi kum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ Sıra No 1 Özel -1 100x40x25 cm boyutlarında ASMOLEN STRAFOR İLE( 8-10 DNS YOGUNLUKLU) DÖŞEME YAPILMASI 1,05 m2 herboyutta ve 0,25 m yüksekliğinde hafif asmolen stafor malzemenin

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-02 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ EIB-WB3-GUCL-ONAR-12 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 24383 EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BODRUM KAT (MORG MAHALİ) TADİLAT İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

YÜKSEK FEN KURULU KARARI : Değişiklik ve ilaveler YÜKSEK FEN KURULU KARARI 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlığımız nın 24.02.2010 tarih ve 2010/16 sayılı kararı ile; 2010 yılına ait İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatıyla

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlanma Tarihi : 22.05.2012 Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru 1 12.218201 m döģenmesi Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde elemanı ile

Detaylı

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017

TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU...1../2017 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU....1../2017 SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİGİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIGINA SUŞEHRİ Teklif sahibinin; Adı Soyadı I Ticari unvanı, Uyruğu Tebligata esas

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ AF-WB3-GUCL-ONAR-01 ZEYİLNAME NO.1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (ISMEP) Kredi No: 8033-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

İhale öncesi yapılacak işlemler;

İhale öncesi yapılacak işlemler; İHALE İŞLEMLERİ 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamına giren yapım işleri, kanun hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için hazırlıkların ve uygulamaların adı geçen kanuna aykırı olmaması gerekir. İhale

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI

DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi DÖŞEMELERDE ISI YALITIMI Döşemelerde ısı yalıtımı için

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

KEŞĐF ÖZETĐ. : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü

KEŞĐF ÖZETĐ. <Ahır> : 100 Başlık süt Đnekçiliği Tesisi Kurulması. : Kars Đli Kağızman Đlçesi Değirmendere Köyü (Aşağıdaki Keşif özetine yazılan isimler, poz numaraları ve miktarlar sadece örnektir. Başvurunuza ait gerekliliklere göre teknik şartnamenizi oluşturunuz.) KEŞĐF ÖZETĐ Yatırımın Adı Yatırımın Adresi :

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO EĞİTİM BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 BODRUM KAT B01 Uygulama Projesi (Mevcut Projesinde B01 olarak numaralandırılmıştır.) DÖŞEME : Döşeme üzerinde bulunan tüm

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ nin Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Maddeleri (30.07.2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan değişiklikler işlenmiştir.) (Değişik: 30/07/2010-27657

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../.../2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 TP 12 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ TP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet TP Tek Profil Tek Kat Aypan Çift Kat Aypan Ses

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE.../... /2015 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... Bağlı

Detaylı

Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Kamu İhale Mevzuatı Metin ARI Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Cep Tel: 5385662858 Web: www.kamuihalemevzuati.com Yaklaşık maliyet Aşırı düşük teklif İhalenin Tanımı İhalenin

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri

1 CP 11 İÇ MEKAN SİSTEMLERİ. Aysist Bölme Duvar Sistemleri. Aysist Giydirme Duvar Sistemleri. Aysist Şaft Duvarı Sistemleri İÇ MEKAN SİSTEMLERİ CP Aysist Bölme Duvar Sistemleri Aysist Giydirme Duvar Sistemleri Aysist Şaft Duvarı Sistemleri Aysist Asma Tavan Sistemleri Tek İskelet CP Çift Profil Tek Kat Aypan Tek Kat Aypan Ses

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 1 12.218201 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı Ø 150 mm buhar kürlü (muflu) beton boru döģenmesi 2 12.2190/1 Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teģkili

Detaylı

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması

Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması Ses Yalıtımlı Alçı Plaka Duvar Yapılması İşveren ve temsilcisi tarafından onaylanmış proje ve detay çizimlerine göre; duvar U profillerinin, altına 4mm kalınlığında Index Fonostrip veya muadili yapıştırılması,

Detaylı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı

ÇATILARDA ISI YALITIMI. 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1. Çatı Arası Kullanılan Kırma Çatılarda Mertek Seviyesinde Isı Yalıtımı 1- Çatı örtüsü 2- Nefes alan su yalıtım örtüsü 3- Çatı tahtası 4- Havalandırılan çatı arası boşluğu 5- Isı yalıtımı 6- Buhar dengeleyici

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ Kamu Ġhale Kurumundan: KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1-22.8.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi baģlığı

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET

TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET T.C. KAYSERİ VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KAMU İHALE KANUNU EĞİTİMİ TEKNİK ŞARTNAME VE YAKLAŞIK MALİYET 1 İhtiyacın Ortaya Çıkması İHALE İŞLEM ADIMLARI 2 Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE I DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADI 2 ADET SOYUNMA ODASI YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşbu Özel Teknik Şartname, Türkiye Futbol Federasyonu nun (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) tarafından Gaziantep Kamil

Detaylı

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ALÇI DUVAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI DUVAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ALÇI BLOK DUVAR Alçı panel, alçının belirli oranda suyla karıştırılıp

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EMİRDAĞ MYO KAFETERYA BİNASI MAHAL LİSTESİ KASIM 2010 ZEMİN KAT (MEVCUT PROJE) Z01 GİRİŞ : Sahne kısmında bulunan ahşap kaplamanın sökülmesi : Ahşap asma tavan sökümü : Ahşap

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi

CeketMAX Dış Cephe Sistemi Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, bina tasarlamak, pasif ev tasarımlarında nitelikli yalıtıma sahip dış duvar uygulamalarında

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

teknik uygulama detayları

teknik uygulama detayları teknik uygulama detayları içindekiler Panel Detayları Betonarme Hatıl-Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...03 Çelik Konstrüksiyon -Gazbeton Döşeme Paneli Orta Nokta Bağlantı Detayı...04

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU YAPI A.Ş. İNŞAAT TİCARET MÜTEAHHİTLİK YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKLİF SUNUM FORMU Tarih: 13/12/2011 Firma Adı (ticari unvanı) : Yapı AŞ İnşaat Ticaret Müteahhitlik Adresi

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ

İNŞAAT İŞ KALEMLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ Y.15.001/2B Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) M3 : 03.504(Y) 03.520(Y) Kazı, kazının taşıtlara yüklenmesi, 25 metre mesafeye kadar taşınması, boşaltılması,

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No

YAKLAŞIK MALİYET. Tarih REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI Kuvvetli Akım. Sayfa 1/1. Sıra No Tarih 08.11.2017 REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİN ONARIM VE TADİLATI 03.01 - Kuvvetli Akım Poz Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 742.129 180 duvar tipi sıva üstü hareket sensörü AD 14 2 780.102

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 3000 Ahşap kirişleme ve karkas kısımlarda değişmesi gerekli elemanların sökülmesi m² 01.017 Dülger ustası Saat 1,5 10,10 15,15 01.501 Düz işçi Saat 1 7,40 7,4 Kâr ve genel giderler hariç toplam 22,55 Kâr

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31

CeketMAX Dış Cephe Sistemi. Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i Cephedeki terazi ve şakül kaçıklıklarını düzeltir. Düşük Karbon Salımı 31 CeketMAX Dış Cephe i sistemi, en üst seviyede yalıtım isteyen, A enerji sınıfı, binaların ve pasif ev tasarımlarında

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları

// LPU 40, şimdi C-Kasetli. Seksiyonel Garaj Kapıları // LPU 40, şimdi C-Kasetli Seksiyonel Garaj ları Teknik Bilgi: Baskı 01.05.2007 İçindekiler İçindekiler 2 LTE 40, S-Çizgili, Woodgrain 3 LTE 40, M-Çizgili, Woodgrain 4 LTE 40, S-Kasetli, Woodgrain 5 LTE

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-22.8.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 inci maddesi başlığı

Detaylı

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan

K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan K 214 Metal Alt Konstrüksiyonlu FIREBOARD Asma Tavan Knauf Artfix ana taşıyıcı TC profil Knauf Artfix Agraf Üst Tavan D112 veya D113 Knauf Artfix klips Knauf Uniflott derz dolgu alçısı Knauf Artfix ana

Detaylı

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET

9 ADET 1 ADET 9*3 ADET. (1,1*2,3) m2. 4,13 m2. 9,51 m2. 25,20 m2 7 ADET 1ADET 40 ADET (110+25) ADET Evrak Tarih ve Sayısı: 15/12/2016-17723 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sayı : 80289575-755.02.02- Konu : Piyasa Fiyat Araştırması İlgili Firma MAÜ BAĞLI

Detaylı

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası

KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası 2012 KONYA KARAPINAR 300 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İnceleme Dosyası Konya Karapınar da yapılması planlanan 300 Kişilik Öğrenci yurduna ait genel bilgi ve maliyet çalışması Halil ATLI ESEER İNŞAAT 03.02.2012

Detaylı

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ

RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ RÖLEVE VE RESTORASYON PROJE ÇİZİMLERİ DERSİ Dersin Modülleri Röleve Ölçüsü Alma Röleve Bina Proje Çizim Merdiven Çizimleri Bina Plan Çizimleri Çatı Çizimleri Bina Kesit Çizimleri Bina Görünüş Çizimler

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr

Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı. www.boardex.com.tr Dış Cephe Kaplama Levhası Sistem Kitapçığı www.boardex.com.tr Kuru Duvar Sistemleri CEKETLEME Tek İskeletli Çift İskeletli Omega Ceket Omega CeketMAX Sistem Ürünleri Performans Tablosu Uyarılar 2 5 8 12

Detaylı

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri 1-AHŞAP İMALATLAR A-KARKAS, TAVAN, DÖŞEME VE DUVAR İŞLERİ 3000 AHŞAP KİRİŞLEME VE KARKAS KISIMLARDA DEĞİŞMESİ GEREKLİ ELEMANLARIN SÖKÜLMESİ 01.017 Dülger ustası 1,50 sa x 6,40 TL/sa = 9,60 TL 01.501 Düz

Detaylı

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1

İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 İNŞ 404 Yapı Yönetimi 1 Uygulama 7.6: Aşağıda verilen taş istinat duvarına ait taş miktarını bulunuz. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 yılı birim fiyatlarıyla taş duvarın maliyetini hesaplayınız. Duvar

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat A dresi:... / /2014 Bağlı Olduğu

Detaylı

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 DOĞUMHANE PADOKSU İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 1.0 GENEL ŞARTLAR Yüklenici, kesin kabul tarihinden sonrada malzemelerin kalitesinden, yapım ve onarım tekniğine uygun olarak yapılmamasından

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

Mal Alım İhale Süreci

Mal Alım İhale Süreci YAKLAŞIK MALİYETİN HESAPLANMASI Prof.Dr.Tekin KARSLIGİ KARSLIGİL Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. SATINALMA AMAÇLARI İhaleler üç farklı nedenle yapılabilir Mal alımları Hizmet

Detaylı

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi

Agraflı Duvar Giydirme Sistemi Agraflı Duvar Giydirme Sistemi TU Profili TU Profiller tavana dübel+vida ile monte edilir. TC Profili TC Profiller agraflara sabitlenerek tavan ve taban U Profillere geçirilir. Alçıpan Kaplama Alçıpan

Detaylı

1) İdareye İlişkin Bilgiler

1) İdareye İlişkin Bilgiler DOĞRUDAN TEMİN İLANI ELAZIĞ KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİNE Elazığ ili SODES Yarınlarımızın fidanlarını yeşeretelim. Projesi kapsamında Tadilat Yapımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ. Döşemeye Oturan Sistemler. Tek Profilli Sistem DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ Döşemeye Oturan Sistemler Tek Profilli Sistem TEK PROFİLLİ SİSTEM Ses Yalıtım Bandı DU DC Yalıtım Malzemesi PVC Başlangıç Profili DU Ses Yalıtım Bandı Tek İskeletli Sistem; teknik

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU TEKLIF SAHIBININ ...

T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU TEKLIF SAHIBININ ... TARIH 25.08.2014 SAYı 78 IAdl Syadı/Tıcaret Unvanı Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi Numarası T.C.Kimlik Numarası Telefn N Faks N EMail T.C BARTIN il ÖZEL IDARESI Plan Prje Inşaat ve Yatırım

Detaylı

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin

A- Ahşap parke B- Ahşap kör döşeme C- Ahşap kadronlar arası ısı yalıtımı D- Su yalıtım örtüsü E- Grobeton (mala perdahı) F- Blokaj G- Toprak zemin TOPRAĞA BASAN DÖŞEME DETAYLARI 1- Döşeme kaplaması 2- Şap 3- Bir kat serbest su yalıtım örtüsü (XPS kullanılırsa ayırıcı keçe tabakası) 4- Isı yalıtımı 5- Su yalıtımı 6- Grobeton 7- Blokaj 8- Toprak zemin

Detaylı

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1.

İNŞAAT DEMİRİ. Anma çapı KANGAL DEMİR. Anma çapı HASIR ÇELİK NO. 1 R106 500 215 4.5 4.5 15 25 14.73 1.37 2 R131 500 215 5 5 15 25 18.19 1. www.akindemir.com İNŞAAT DEMİRİ 8-32 mm. arası inşaat demirleri Anma çapı (D) (mm) TS BS ASTM AFNOR ELOT DIN Çevre Uzunluğu (U) (mm) Kesit Alanı (F) (mm2) Anma Kütlesi (G) (Kg/m) 8 25,10 50,2 0,395 10

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI

DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI DOĞRUDAN TEMİN İLANI BALAKGAZİ ORTA VE YÜKSEK EĞİTİM VAKFI Elazığ ili SODES Benim Yıldızım Olur musun? Projesi kapsamında Mobilya Grubu Satın Almaya İlişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR

09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 09 21 16 ALÇIPAN İMALATLAR 2702 Forum Diyarbakır AlıĢveriĢ Merkezi 1 1.1 ĠÇERĠK BÖLÜM 09 21 16 ALÇIPAN ĠMALATLAR Bu Ģartname alçıpan asma tavan ve bölme duvar uygulamalarını, tasarım resimleri ve listelenen

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) AF-CEB-WB04-YAPIM-0 ZEYİLNAME NO: 04 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL VALİĞİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM YAPILARI

Detaylı

NORTHGATE ANKARA OFİS BLOKLARI MAHAL LİSTESİ EV-OFİSLER DÖŞEME: Birinci Sınıf Granit Seramik ve/veya Lamine Ahşap Kaplama DUVAR: Alçı Sıva +Saten Alçı + Su Bazlı Yarı Mat Plastik Boya ve/veya Ahşap İçerikli

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ

İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ İNŞAAT METRAJ VE KEŞİF İŞLEMİ Açıklamalar Hesaplar Hazırlayan: Şakir Uğur GÖZÜ Prospektör Mimar İÇİNDEKİLER Sayfa No Başlarken... 9 Kitabın Konusu... 11 Örneğimizde Yapılan İmalatlar... 12 Aplikasyon Hazırlıkları...

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı