T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi"

Transkript

1 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. ÖN KAYIT : 10, 11, 12, 13, 14 Ağustos 2015 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde yapılacaktır. SINAV TARİHLERİ : 18 Ağustos 2015 SINAV SAATLERİ : SINAV SONUÇLARININ İLANI : 21 Ağustos 2015 ÖN KAYIT SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER 1. 2 adet fotoğraf 2. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi ( T.C. Kimlik numarası belirtilmek suretiyle) 3. Diplomanın aslı ve fotokopisi YGS Kazandı Belgesi nin fotokopisi. (Sınava katılabilmek için adayların 2015 YGS puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Meslek liseleri, öğretmen liseleri ve güzel sanatlar liselerinin el sanatları, çiçek dekoratif el sanatları, grafik tasarım, resim ve uygulamalı resim alanlarından mezun olan adaylardan, 140 ve üzeri puan alanlar başvurabilir). 5. Adayların sınava girerken yanlarında kendilerini tanıtıcı başka bir kimlik ( nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport) bulundurmaları gerekir.

2 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAV KLAVUZU I. BÖLÜM Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ne alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak özel yetenek sınavına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir. Bu bölüme girmek için başvuran adayların, ön kayıt ve sınavının yapılması, değerlendirilmesi, başarılarına göre sıralamanın yapılması, sonuçların duyurulması ve kayıtların yapılması bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Aday Kabul Koşulları 1) ÖSS nin o yıl için öngördüğü YGS taban puanını alanlar, 2) YGS sınav sonucuna göre herhangi bir öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvurabilirler. 3) Başvurular adayın kendisi veya yakını tarafından yapılabilir. Postayla başvurular kabul edilmez. Sınavın Duyurulması Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programına yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin öğretim programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav tarihleri yayın organları aracılığıyla duyurulur. Başvuru ( ön kayıt ) İçin Gerekli Belgeler Aday ön kayıtları, 10,11,12,13,14 Ağustos 2015 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır. Ön kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir. 1) T.C. veya KKTC vatandaşı olmak. 2) Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkiye de öğrenim görme hakkını almış olduğuna ilişkin belgeler. 3) YGS sınavı sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi (yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez) 4) Adayın sınava girmek istediğine ilişkin dilekçe (kayıt sırasında verilir) 5) 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ayda çekilmiş 2(iki) adet fotoğraf ( Kılık- Kıyafet Yönetmeliği ne uygun olması gerekmektedir.)

3 6) Nüfus cüzdanının aslı (T.C. Kimlik Numaralı olmalı; yoksa ayrıca T.C. Kimlik Numarası verilmeli) ve fotokopisi. 7) Diplomanın aslı ve fotokopisi 8) Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum görüldüğünde, aday sınavı kazanmış olsa dahi,sınavı iptal edilerek hakkında kanuni işlem yapılması yoluna gidilir. 9) Yukarıda belgelerin fotokopileri onaylandıktan sonra asılları adaylara verilir. Sınava Giriş Belgesi Ön kaydını yaptıran adaylara, Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilir. Sınav Yürütme Komisyonu Sınav Yürütme Komisyonu Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim elemanının başkanlığında, yeteri kadar öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur. Komite gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verilebilir. Sınav Yürütme Komisyonunun Görevler 1) Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesi, (Salonların düzenlenmesinde, etiketlenmesinde, yön levhalarından, sınav evraklarının önceden mühürlenerek hazırlanması, aday listelerinin bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve salonun uygun yerlerine asılmasından,adayların sınav salonlarına alınıp yerleştirilmesi, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden ve sınav evraklarının Sınav Jürisine tesliminden sorumludur.) 2) Sınav model ve gereçlerinin sağlanması, 3) Sınav salon sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesinden, 4) Sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden, 5) Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur. Sınav Jürisi Jüri; en az 5 asil, 2 yedek üye olmak üzere ilgili birimin öğretim üyelerinden oluşur, ilgili birimin öğretim üyesi yetmediği takdirde yakın birimlerden öğretim üyesi oluşturulabilir. Dekan gerek gördüğü takdirde sınav jürisine başkanlık yapabilir. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev alamazlar. Sınav Jürisi, sınavların yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evraklarının değerlendirilmesinden sorumludur. Sınav Jürisi; Sınav Yürütme Komisyonundan gelen kapalı sınav evraklarını, sınav değerlendirmeleri için ayrılan salonlarda bütün çalışmaları topluca görebilecek bir biçimde sererek karşılaştırmalı değerlendirme ve eleme sistemi içinde değerlendirir. Gerekli gördüğü takdirde teknolojik olanakları kullanarak data-show gibi sesli ve görüntülü sistemlerden yararlanabilir. Sınavın adil, şeffaf, objektif ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini ve ilan

4 edilmesini sağlar. Sınav Jürisi üyeleri sınav salonlarında gözetmen olarak görev alamaz. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanları da Yetenek Sınavı değerlendirmelerinde görev alamaz. Yetenek Sınav tarih yeri ve saatleri Sınav; 18 Ağustos 2015 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi Binasında saat:09.00'da gerekirse çoklu oturum halinde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar, sınavlara o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayan, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanlar Sınav Yürütme Komisyonu tarafından sınav dışında bırakılırlar. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir. II. BÖLÜM Sınavın Yapılması Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavı tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir. 1) Canlı modelden desen sınavı: 90 ( doksan) dakika 2) Fakültenin Resim Bölümü ne alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır. 3) İmgesel sınavı: 90 ( doksan) dakika Bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel ( hayali) çalışmayı içerir. Adayın imgesel konuda farklı ve ilginç yaklaşımı, orijinal tavrı ve yaratıcılık çabası özellikle aranacak olan özelliklerdir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerde devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi değerlendirmenin önemli noktalarıdır. 4) İmgesel sınav sorusu öğrencilere sınav başlangıcında yazılı olarak dağıtılır. 5) Her iki sınavın sorusu sınav başlamadan 30(otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanır. Sınavda desen ve imgesel için ikiz sınav kâğıdı kullanılır. İkiz kâğıdın sol bölümüne canlı modelden desen çalışmasının çizimi yapılır. Sağ bölümüne imgesel konunun çizimi gerçekleştirilir. Desen ve imgesel sınavı toplam 180 ( yüz seksen) dakikadır. Bu iki sınav arasında ara verilmez. Sınav başladıktan 30(otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan 30(otuz) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz.

5 Sınav için kullanılacak ikiz kağıt aşağıdaki gibi olacaktır DESEN ÇALIŞMASI İMGESEL ÇALIŞMA 50 cm 35 cm. 35 cm Öğrenci adayları, sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adı-soyadı, T.C. kimlik numarasını ve aday numaralarını yazarlar.bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır.sınav giriş belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri gerekli kontrolleri yapar. Salon Başkanı Sınavın, salonda kurallara uygun biçimde uygulanması yetki ve sorumluluğu Salon başkanına verilmiştir. Gözetmen Salon Başkanının yetki ve sorumluluğunda olmak üzere görevlendirdiği salonda sınavın kurallara uygun olarak yürütülmesinde Salon Başkanına yardımcı olur. Salon Başkanı ve Gözetmenler sınav sırasında gerekli olmadıkça salondan dışarı çıkamazlar ve diğer sınav salonlarına giremezler.

6 Salon Başkanının Yapacağı İşler Bir salonda sınavın zamanında başlatılabilmesi sınavın kurallara uygun biçimde yürütülmesi her şeyden önce, adayların salona alınmaları ve yerleştirilmeleri ile kimlik denetimleri sırasında gösterilecek titizliğe bağlıdır. Sınav Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler Adayları salondaki yerlerine oturttuktan sonra sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapınız. 1) Bina sınav sorumlusuna salonunuzdaki gözetmenle birlikte giderek, salonunuza ait sınav evraklarını alınız.bu evrakları alırken ilgili tutanağı imzalayınız. Salon Aday Yoklama Listesi nden yapılacak kontrollere geçmeden önce adaylara sınavın bitimine kadar dışarı çıkmanın yasak olduğunu hatırlatınız. Gerekirse su içmek, tuvalete gitmek gibi ihtiyacı olanlara yoklama yapmadan önce hemen gidip gelmeleri için birkaç dakikalık süre veriniz. Bu işler bitince listeden adayların ad ve soyadlarını okuyarak yoklama yapınız.yoklama listesinde mevcutlara bir işaret koymayınız; ancak gelmeyen adayları ilgili alanda belirtiniz. 2) Salon Aday Yoklama Listesindeki sıraya göre Özel Yetenek Sınavı giriş ve kimlik belgelerindeki fotoğrafları adaylarla ve adayların özel kimlik belgeleriyle karşılaştırınız. Herhangi bir sahtekarlığa meydan verilmemesi için adayın kimlik bilgileri ile fotoğrafının kontrollerini titizlikle yapınız. 3) Oturuma ait resim kağıtlarını adaylara dağıtınız. Adaylara, Adı, Soyadı ve İmza bölümünü tükenmez kalem ile doldurmalarını söyleyiniz. 4) Bütün bu işlemler bittikten sonra Adaylara, SINAVDA UYULACAK KURALLAR yazısını yüksek sesle okuyunuz. 5) Oturum bitene kadar adayların dışarıya çıkamayacaklarını bildirdikten sonra sınavın tek aşamalı ve iki bölüm halinde yapılacağını, sürenin desen ve imgesel için 90 ar dakika, toplam 180 dakika olduğunu söyleyiniz.ancak ilk 90 dakika desen çizmeleri gerektiğini hatırlatınız. 6) Desen için modeli sınav komisyonu tarafından belirlenen şekilde oturtunuz. 7) Bu işlemler bittikten sonra yüksek sesle Sınav Başlamıştır diyerek oturumu başlatınız. 8) Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınamaz. Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Sınav Süresince Yapılacak İşlemler 1) Sınavın güvenliği ve adayların tedirgin olmamaları açısından salona Sınav Yürütme Komisyon Başkanı dışında hiç kimseyi almayınız. 2) Salon Aday Yoklama Listesini inceleyiniz. Sınava girmeyenlerin ilgili alanda belirtilip belirtilmediğini kontrol ediniz.

7 3) Adayların kimliğinden şüphe duyduğunuz zaman mutlaka adayın kendi el yazısı ile kimliğini açıklayan birkaç cümle yazdırınız ve imzalamasını sağlayınız ve tutanakla sınav sorumlusuna teslim ediniz. 4) Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları gözetmen eşliğinde mümkündür. 5) Sınav bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra aday kimlik bilgileri yazılı köşeyi kapatınız. 6) Sınav için tanınan süreler sona erdiğinde adayların resim kağıtlarını oturdukları yerin üzerlerine koymalarını isteyiniz. Sınavın Bitiminde Yapılacak İşlemler 1) Adayları dışarı çıkartın. 2) Resim kağıtlarını topladıktan sonra dikkatlice sayınız ve tamam olduktan sonra kağıtları sınava girmeyenlerinki ile birlikte SIRA numarası düzeninde SIRALAYINIZ. 3) Sınava girmeyen adayların resim kağıtlarının üzerine büyük harfle SINAVA GİRMEDİ yazınız. 4) Salon Sınav Tutanağını gözetmenlerle birlikte eksiksiz doldurup imzalayınız. 5) Salon Sınav Tutanağı ile Salon Aday Yoklama listesini ve sınav kağıtlarını bir araya getiriniz. Adayların sınava giriş ve kimlik belgelerini Sınav düzenindeki sıraya göre diziniz. 6) Hazırlanan tüm evraklar ve sınav kağıtları görevlilerce Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Salon Başkanlarının Karşılaşabilecekleri Özel Durumlar Sınavın uygulanması sırasında görevlilerin özel durumlarla karşılaşmaları mümkündür. Bu durumlar karşısında izlenmesi gereken yollar aşağıda özetlenmiştir. 1) Sınavda kopya yapmasa bile kuraldışı davranışlarıyla sınavın düzenini bozan olursa bunların kimliklerinin olayla birlikte Salon Sınav Tutanağına yazılması ve sınavı geçersiz sayılacaktır. Kaydının konulması ve imzalanması gereklidir. Bu adayların salondan dışarı çıkarılması yolu tercih edilmelidir. 2) Sınav esnasında adayların özel ihtiyaçlarından ileri gelen ve bu yönergede sözü edilmemiş bir durumla karşılaşırsa Salon Başkanı sınavın temel ilkelerini zedelememek koşuluyla gerekli kararları almaya yetkilidir. Sınavda Uyulacak Kurallar (Bu kurallar, sınav başlamadan önce adaylara yüksek sesle okunacaktır.) 1) Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır. Ancak yanında cep telefonu olan adaylar, kesinlikle telefonlarını kapatmaları gerekmektedir. 2) Sınav oturumlarının süreleri Canlı Modelden Desen çalışması sırasında 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilir.90 dakika sonra model kalkabilir. (imgesel tasarımda model gerekmemektedir.)

8 3) Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakında ve alçak sesle konuşmaları, adayların birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 4) Sınav sonunda kâğıtları oturduğunuz yere bırakınız ve sessizce dışarı çıkınız. III. BÖLÜM Sınavın Değerlendirilmesi Sınav Jürisi yerlere serilen sınav kâğıtlarının üzerinde aynı anda hem canlı modelden deseni hem de imgesel konunun çizimini görebilecektir. Bu değerlendirme adayların hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar. Yetenek Sınavı Jürisi, sınav kâğıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100(yüz) tam not üzerinden; imgesel çalışmayı 100(yüz) tam not üzerinden; ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kâğıdının üzerine ayrı ayrı yazar. İki çalışmaya verilen notların ortalaması yüzdeliklerine göre hesaplanır ve sınav puanı olarak belirlenir. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra sınav kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin yazılı köşesi açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla belirlenir. Ölçme- değerlendirme ve kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi Bilgisayar ortamına aktarılan canlı modelden desen ve imgeselde aldığı notların ortalamasına adayın başvuru yılındaki ÖSYM kılavuzunda öngörülen orta öğretim başarı puanının ortalaması alınarak hesaplanır. Bulunacak aritmetik ortalama adayın başarı başarı notudur. Başarı notu, en yüksek olandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Bölüm kontenjanı kadar aday sınavı kazanmış olur. Bölüm için asıl adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanında olduğu kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır. YGS Puanı : 2015 yılında YGS sınavında adayların YGS-SÖZ-1, YGS-SAY-1, YGS- DİL veya YGS-EA-1 puanlarından hangisi yüksekse o puan adayın YGS puanı olarak işlem görecektir. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) : ÖSYM tarafından belirlenen üç puan türünden en yükseği Özel Yetenek Sınav Puan ( ÖYSP) Dağılım Canlı Modelden İmgesel Desen Çalışması Çalışması Puanlar %50 %50 Tasarım Toplam

9 Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP Puanı) = Canlı Modelden Desen Çalışması Puanı + İmgesel Tasarım Çalışması Puanından oluşacaktır. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanlar standart puanlara çevrilecektir. Ortalama = Standart Sapma = ÖYSP lerin Toplamı Aday Sayısı ÖYSP lerin Karelerinin Toplamı - ÖYSP lerin Toplamının Karesi Aday Sayısı Aday Sayısı -1 ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır. Adayın ÖYSP Puanı ÖYSP Puan dağılımının ortalaması Standart puan = 10 x + 50 ÖYSP puan dağılımının standart sapması Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puan (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10 dur. Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme Puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır. a) Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin Resim Programı için aday liselerin resim alanından geliyorsa) YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + (0,22 YGS-P) + (0,03 x AOBP) b) Aday diğer alanlardan geliyorsa ( Örneğin, Resim programı için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa) YP = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x AOBP) + ( 0,22 YGS-P) Yerleştirme işlemi, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve kontenjanlara göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir.

10 a) Bir programa tercihlerinde yer vermiş adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleşecektir. Yerleştirme puanına göre yapılacak yerleştirme işleminde YP si yüksek olan adaya öncelik verilecektir. b) Bir adayın YP si ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması halinde, YGS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Sınav Sonuçlarının İlanı Sınav sonuçları önceden belirlenen yerlerde asılmak ve Güzel Sanatlar Fakültesi nin web sayfasında yayınlanmak üzere Dekanlık tarafından duyurulur. Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavını kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nca yürütülür. Yabancı Uyruklu Adaylar Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Yetenek Sınavına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim Bölümü kontenjanının % 10 unu aşmamak koşuluyla, yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda yapılır. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. Bölüm için 1 (bir) yedek aday belirlenebilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin asılmasından sonraki 3 (üç) İş günü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Sonuçlara itiraz edebilmek için; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resmi Hesabına sınav kayıt ücretinin % 50 si kadar bir miktarın yatırıldığını gösterir dekont ve bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvurabilir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile itirazı değerlendirmek üzere 3 ( üç ) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2 ( iki) iş günü içinde değerlendirir, bu değerlendirme itiraza cevap niteliği taşır. Model : İlgili bölümlerin sınavlarında kullanılmak üzere bölümlerin önerileri doğrultusunda öğrencilerden, personelden ve gerektiğinde dışarıdan canlı model görevlendirilebilir. Sekreterlik : Fakülte Sekreteri nin başkanlığında görevlendirilecek yeteri kadar Fakülte personelinden oluşur.

11 Bu yönerge, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı ( YÖS) ile gelen adaylar için de geçerlidir. Bu yönerge hükümleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Sınav Malzemesi Sınav Yürütme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan veya yanında getirmeleri gereken malzemeler Dekanlıkça duyurulur. Yönerge Yürürlük Tarihi girer. Bu yönerge Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe Yönerge Yürütücüsü Bu yönerge Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. Bu yönerge sonraki yıllarda yeni oluşan gereksinimler doğrultusunda değiştirilebilir.

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Fakültesi ÖN KAYIT VE YETENEK SINAV TARİHLERİ Yetenek sınavına girecek adayların ön kayıtları 5 gün süreyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ÖSYM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ (Kurallara uygun bir sınav yapılabilmesi için bu yönergenin tüm görevliler tarafından dikkatle okunması ve uygulanması gerekmektedir.) SINAV GÖREVLİLERİ ÖSYM tarafından yapılan

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU KONYA 2015 Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2015-2016 eğitim-öğretim yılı için ön kayıt ve özel

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU I. KONTENJAN ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA

SPOR BİLİMLERİ GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KLAVUZU SPOR BİLİMLERİ VE GATRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI LİSANS PROGRAMLARINA 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı için ÖZEL YETENEK

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ VE RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 2012 YILI ÖZEL YETENEK SINAVLARI KILAVUZU Temmuz 2012 TRABZON 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YAŞAR DOĞU SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 2015 Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU BÖLÜMLER Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Yöneticiliği

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Sınav Yönergesi Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU Sayfa 1 / 15 Bu kılavuz, 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Enerji

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2014 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7

2013-2014 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yönergesi 6. Amaç ve kapsam 6 Dayanak 7 Tanımlar 7 Giriş esasları 7 Başvuru tarihi ve yeri 7 İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 4 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kadrosu 4 Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümleri Genel

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Karabük - 2014 http://besyo.karabuk.edu.tr HASAN DOĞAN BEDEN EĞİTİMİ SPOR

Detaylı

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU

GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GİRİŞ YETENEK SINAVLARI KILAVUZU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 İÇİNDEKİLER GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Detaylı

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya

T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya T.C AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME FAALİYETLERİ VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Avrasya Üniversitesi diploma programlarında kayıtlı öğrencilerin,

Detaylı

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ SINAV GÖREVLİLERİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI! SINAVDAN SONRA KIRMIZI KUTUYA KONULACAKTIR HAZİRAN 2015 İÇİNDEKİLER Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ TOKAT 2013 DEĞERLİ ADAYLAR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI BİLGİLENDİRME KILAVUZU ORDU 2014 DEĞERLİ ADAYLAR! Atatürkçü düşünceyi ilke edinmiş, millî ve manevî

Detaylı

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI

1-BAŞVURU İŞLEMLERİ ÖN KAYIT KOŞULLARI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM VE BASKI SANATLARI BÖLÜMLERİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT - YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ VAN-2014 2 İÇİNDEKİLER ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ...

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Samsun Ondokuz

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE 2014 MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler

UYGULAMA YÖNERGESİ. İçindekiler STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ İçindekiler 1. Temel İlkeler... 3 2. Hedefler... 3 3. TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS)... 4 4. Aday Meslek Mensubu Olma Koşulları...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75. www.deu.edu.tr/gsf. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES Bilgi için: GSF Tel: (232) 238 90 75 www.deu.edu.tr/gsf G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2006-2007 ZM R SUNUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı