8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor."

Transkript

1 TÜRKÇE TEST 1. Bu testte 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Türkçe Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Alt çizili sözle, daha önce hiç kimsenin vermedi i yeni eserler vermek kastedilmifltir. Bu da özgün olmak demektir yüzy l Anadolu suyla ilgili ilgilere az hikâyelerden ve az flairlerin fliirlerinden ulafl yoruz. Gerçe e tam anlam yla ulaflam yoruz.. Alt çizili söz, sanat eserlerinin kendinden önceki sanat eserlerini de ifltirdi ini, u flekilde kendini yenileyip geliflti ini anlatmak istemifltir. 7. nsan herkesle irleflsin sözü irlik (eraerlik), kendi uyru unda kals n sözü özgür olsun (kals n) fleklinde karfl lanailir. 3. Alt çizili sözle, erdemi uzaklarda araman n gereksiz oldu u; çünkü erdemin zaten insan n içinde oldu u vurgulanm flt r. 8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor. II. cümle kiflisel duygu ve düflünceleri yans tm fl. III. cümlede Atatürk laikli inin amac vurgulanm fl. IV. cümlede... devaml l n sa lar. sözüyle laikli in ifllevinden söz edilmifltir. V. cümlede neden - sonuç iliflkisi yoktur. 4. Alt çizili söz cümleye tepki vermemek, dikkate almamak gii anlamlar katm flt r. Ayn anlam E seçene inde seyirci kalm fl sözüyle sa lanm flt r. 9. IV. cümlede... ize rakmas uygun de ilse de... sözünde olumsuz ir elefltiri söz konusudur. 5. Benzemezlik özgünlükle, enzerlikler yaratma irlefltiricilikle, era n eline düflmek ecerikli insanla karfl lanailir. 10. E seçene inde özgünlükten yerine yal nl ktan getirilmesi uygun olacakt r. 1

2 11. Cümlede hikâyenin kiflilerin e enilerine sunulan ir tür oldu u vurgulanm flt r. 16. III. cümle kiflisel duygu ve düflünceleri yans tmayan nesnel ir cümledir. Di er cümleler özneldir. 1. I. cümlede sinemam z n gerçekçi olmamas n n gerekçesi verilmifl. II. cümlede sineman n köyü ve köylüyü anlatma tarz na ir karfl ç k fl söz konusudur. III. cümlede toplumu anlatman n koflulu verilmifl. IV. cümlede izi, izim gii anlatan ir filmin yoklu undan duyulan üzüntüden söz edilmifl. 17. Paragraftaki son iki cümle dilin ifllevlerinden söz etmemifltir. Dilin ifllevinden ilk üç cümlede söz edilmifltir. 13. I. cümlede mizah n Nasreddin Hoca yla afllad söylenir. cümlesi dolayl anlat ml d r. II. cümlede gülmeyi, a lamay severiz. cümlesi tüm ulus için genellenmifl. III. cümlede koflula a l l k söz konusu de ildir. 18. Paragrafta, ilgiye ulaflman n kolay olmas nedeniyle gençler internete ilgi duymaktad r. Gii ir yard mc düflünce yer almamaktad r. IV. cümlede ir önceki cümlenin nedeni verilmifl V. cümlede Bilmiyorum elki sözleride ir karars zl k söz konusudur. 14. III. cümlede eserde olaylar n geçti i mekandan söz edilmifltir. Örnekleme ya da somutlama yoktur. 19. Parçan n devam nda soylu kiflilerin portrelerini ressamlara smarlamas ve ressamlar n geçim kayna n n u olmas ndan yola ç karak parçan n afl na A seçene inde verilen cümlenin afla getirilmesi en uygundur. 15. I. cümlede duygu ve düflünceler yans t lmam flt r. II. cümlede yazarlar m z n ve izim sözcük kullanmaktaki yetersizli imizden söz edilmifltir. III. cümlede diziler karfl laflt r lm fl. IV. cümlede neden - sonuç iliflkisi yoktur. V. cümlede kad nlar kufllara enzetilmifl. 0. Sözü edilen sanatç n n hangi türlerde eser verdi ine de inilmemifltir.

3 1. Okuyucuyu olay içine çekip okuyucuda izlenim yaratma amac yla yaz ld ndan parçada öyküleyici ve etimleyici anlat m içimleri kullan lm flt r. 6. IV. cümlede dilin körelmesine, anlam n n zay flamas na yol açmaktad r. sözüyle dili müsrifçe harcaman n sonuçlar na de inilmifltir. 7. yurt yurdumuzu ünsüz yumuflamas. Parçada kifliler toplumda kaul görmek için düflmanlar ndan yard m almaktad r. yard mc düflüncesine rastlayamay z. Mehmet i - y - im ve yare - y - im kaynaflt rma ünsüzü tan m fl - d r tan m flt r ünsüz enzeflmesi Bütün ac lar ve Bafltan aya a ulama 3. Parçada, etimlemeden yararlan lmad için izlenim kazand rma söz konusu de ildir. 8. Yazarken anlat mda grafik tasar mlar yapmay seviyorum. cümlesi, giriflik irleflik ir cümledir. Ayn zamanda irden fazla yan cümlesi vard r. sarmal dünyalar istiyorum, afl sonu olmayan. cümlesi devrik ir cümledir. Arada aflka renkler, aflka çizgiler istiyorum. cümlesi kurall fiil cümlesidir. 4. V. cümlenin yüklemi art r r sözcü üdür. Bu sözcük çekimli ir fiildir. I. cümlede onun romanlar tamlayan zamirdir. II. cümlede hep ve iç içe sözcükleri zarft r. III. cümlede u elirtme s fat d r. izledi i sözcü ü niteleme s fat d r. IV. cümlede ile sözcü ü a laçt r. 9. Ortada yeni oyanm fl ir sehpa vard. Dolayl T. Özne Yüklem I, II, III ve IV. cümlelerin ögeleri yukar daki cümle giidir. V. cümle Güven mi korku mu oldu u anlafl lmayan ir Nesne duygu veriyorlard. Yüklem 5. ses - in - i isim iyelim hâl eki kök eki sadece çekim eki ald için asit ir sözcüktür IV numaral yere nokta (.) di er yerlere üç nokta (...) getirilmelidir.

4 31. Parçada aç klay c anlat m içimi kullan lm flt r. 36. Ciddi ve yeterli ir e itim alm fl olmak genel kültür sahii olman n koflullar ndan iri olarak verilmemifltir. 3. Parçada konuyla ilgili örneklerin s raland n söyleyemeyiz. Dolay s yla örneklemelerden yararlan lmam flt r. Düflünceyi gelifltirmek için say sal verilerden yararlanma yoluna gidilmifltir. 37. Elefltirmenin sanatç y yönlendirdi i ve sanatç ya yol gösterdi iyle ilgili ir yard mc düflünceye parçada yer verilmemifltir. 33. Parçada y k c l k içgüdüsünün neyden kaynakland yla ilgili ir ilgiye yer verilmemifltir. 38. Parçadan, kültür irikimi sa layamayan uluslar, tarihten silinmifltir. yarg s na ulaflamay z. 34. Okul ruhunu yaflayan kiflinin hayata at lmak için var gücüyle ders çal flt n paragraftan ç karamay z. 39. Parçada Moliere in oyunlar n n sevilme nedeni geleneksel oyunlar n ç k fl noktas na çok uygun olmas fleklinde aynen verilmifltir. 35. Bofl rak lan yerden önce topra n özellikleri anlat lm fl daha sonra solunum yapt ndan söz edilmifltir. Bofl - rak lan yere en uygun olan C seçene inde verilen cümledir. 40. Parçada anlat lmak istenen ve verilen örnekten de anlafl laca üzere verilmek istenen mesaj sevginin insan n özünü ortaya ç karmas d r. 4

5 SOSYAL B L MLER TEST 1. Bu testte s ras yla Tarih (1-17), Co rafya (18-31), Felsefe (3-40) alanlar na ait 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Sosyal Bilimler Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Tarihi ilgilerde ulunan her yeni elge ir öncekini de- iflteriilir. Yak n zamana kadar ilk paran n Orhan Bey döneminde as ld öngörüsü, Osman Bey dönemine ait ilk sikke ulununca tarihi ilgilerin yeni elgelerle irlikte de ifleilece ini kan tlam flt r. Bu yüzden cevap E seçene idir. 5. Barut un ateflli silahlarda kullan lmas ile Avrupa da feodalite yönetimi y k ld. Bu durum siyasidir (I). Pusulan n ulunmas ile uzak yerler keflfedildi ve co rafi keflifler oldu. Böylece ticaret yollar de iflti i için ekonomiktir (II). Ka t ve mataa ile yeni eserler yaz ld, kültür de- iflti ve din sorguland. Böylece Avrupa da Rönesans ve Reform oldu. Bu da kültürel alanda de iflimdir (III). Bu yüzden cevap A seçene idir.. Krallar n aflar lar kadar aflar s zl klar n da yazmas ojektif olduklar n (I), aflar s zl klar n yazmalar tanr ya hesap verme korkusunu (II) gösterir. Ancak kral n halka karfl hoflgörülü olup olmad ilinemez (I). Bu yüzden cevap D seçene idir. 6. Devlet adam n Enderun yetifltirir (A), matematik ve astronomi e itimini Darulhendese verir (E), Mesleki e itimi Lonca teflkilat verir (B), haf zlar ise Darülkurra yetifltirir (C) seçenekleri do rudur ve D seçene i aç kta kald için cevap D seçene idir. 3. lk Türk devletlerinde Yagu yard mc anlam na gelir genelde hakan n yard mc l n yapar ve yarg ç de ildir. Bu yüzden cevap E seçene idir. 7. Persler lkça Uygarl klar n n, Sasaniler lk Türk Devletlerinin, Safeviler Selçuklu Devletinin, ran Osmanl Devleti nin afl na ela olmufltur. Bu yüzden cevap B seçene idir. 4. Ni olu Savafl Hristiyan alemi ile yap ld için Osmanl Devleti nin slam dünyas nda etkinli i artar (I) ve Anadolu daki Türklerde islamc oldu u için Osmanl ya karfl olan düflmanl klar azalarak Osmanl Devleti ne topraklar n katailirler (II). Ancak Hristiyanlar ile savaflt - m z için onlar müslüman olmaz aksine Osmanl ya cephe al rlar (III). Bu yüzden cevap C seçene idir. 8. Fransa n n arauluculuk yapmas kapitülasyonlar sürekli hale getirmifltir (I). Avrupal devletler u kapitülasyonlar f rsat ildikleri için Osmanl y sömürge arac ve aç k pazar haline getirmifllerdir (III). Ancak Osmanl devleti daha önce kapitülasyon aç s ndan üstün de il karfl l kl olmas n sa lam flt r (III). Bu yüzden cevap B seçene idir. 5

6 9. Mustafa Kemal in daha gençken ileride olaca mesle- i dikte etmesi ve net ir flekilde unu ifade etmesi O nun kararl oluflunu gösterir. Bu yüzden cevap A seçene idir. 14. Düzenli ordunun ilk aflar s I. nönü savafl d r (III), Mondros tan sonra ilk iflgal edilen yer zmir dir (IV), tilaflar n Londra Antlaflmas ile Osmanl ya imzalatmak istedikleri antlaflma Sevr Bar fl Antlaflmas d r (V). Dolay s yla I ve II. seçenek d fl ndakiler yanl fl oldu u için cevap A seçene idir. 10. Hicaz-Yemen Cephesi nde Araplar n ngiliz taraf na geçmesiyle art k slam n irlefltirici özelli i kalmam fl ve Türk ün Türkten aflka dostunun olmad ortaya ç km flt r. Böylece slamc l k yerine Türkçülük yani Turanc l k ön plana ç km flt r. Bu yüzden cevap D seçene- idir. 11. Wilson lkeleri ne göre kim nerde ço unlukta ise o ölgenin yöretimini ço unluk elirleyecektir karar na göre Rumlar zmir de ço unluk oluflturmak için Türkleri zmir den zorla göç ettirmeye çal flm fllard r. Bu yüzden cevap D seçene idir. 15. Terakki Perver Cumhuriyet F rkas fieyh Sait syan yla kapat lm fl, Serest Cumhuriyet F rkas n n kapat lmas - n n hemen ard ndan Menemen syan ç km flt r. Bu iki isyanda da din kötüye kullan ld için Laiklikle iliflkilendirileilir. Bu yüzden cevap E seçene idir. 1. Misak- Milli Kurtulufl Savafl nda savafl lacak s n rlar elirleyen milli yemindir. Bu yüzden Türk s n rlar n elirleyen Mondros Ateflkes i imzaland s rada iflgal edilmeyen yerler ifadesidir. Buna göre de cevap C seçene idir. 16. Millet mektepleri halka hizmet etti i için Halkç l k, Yeni Türk Harfleri kaul edildi i için Milliyetçilik, yenilikler yap ld için nk lapç l k, Medreseler kapat ld için Laiklik yer al r. Ancak yönetimle ilgili herhangi irfley olmad için Cumhuriyetçilik söylenemez. Bu yüzden cevap E seçene idir. 13. I. TBMM de az nl klara yer verilmemifltir, karmafla ç - karmas nlar diye (A). En üst seviyede olan yöneticiden çiftçiye kadar herkes üye olailmifltir (B). Savafl meclisi oldu u için ola anüstü yetkileri vard r (D). 191 Anayasas n kaul etmifltir (E). Ancak kaine sistemine Cumhuriyet in ilan yla geçildi i için o dönemde de I. TBMM de il II. TBMM görevdedir (C). Bu yüzden cevap C seçene idir. 17. Silah sanayinin geliflmesiyle irlikte cephe gerisi hedef olmaya afllam fl ve sivil savunman n önemi artm flt r (I). Teknolojik al flverifllerle irlikte devletler kendilerine ittifaklar aramaya afllam flt r (II). Ancak savaflan devletlerin fiziksel uzakl, teknolojiyle irlikte ortadan kalkt için fiziksel uzakl n ir önemi kalmam flt r (III). Bu yüzden cevap B seçene idir. 6

7 18. A-B ve K-L aras ndaki mesafeler ayn olmas na karfl n yerel saat farklar n n ayn olmamas, Ekvator a olan uzakl klar n n farkl oldu unu göstermektedir. Ekvator a yaklaflt kça meridyenler iririnden uzaklaflt na göre, yerel saat fark az olan (A-B) Ekvator a daha yak n olmal d r. Ayr ca A-B aras nda 80 l k zaman fark vard r. ki meridyen aras zaman fark 4 oldu una göre, A-B aras ndan 0 meridyen geçti i anlafl lmaktad r. Aradaki mesafe 0 km oldu una göre (0 : km) ard fl k iki meridyen aras mesafe yaln zca Ekvator da 111 km oldu undan, A-B Ekvator üzerindedir. 0. Rüzgar yönündeki sapman n sa a do ru olmas ndan ölgenin Kuzey Yar mküre de ulundu u söyleneilir. Kuzeydo uda alçak as nç etkili oldu undan havan n yükselece ine, güneyat da yüksek as nç etkili oldu- undan ya fl olas l n n az olaca na ulafl lailir. Ayr - ca 100 miliar izoar n n içinde as nç 100 den fazla, 990 miliar izoar n n içinde kalan k s mda da as nc n 990 miliardan az olaca ilindi ine göre, ölge içi as nç fark 30 miliardan fazlad r. Bas nc etkileyen tek faktör s cakl k de ildir. Bu nedenle B seçene inde yap lan yorum yanl flt r. K ve L kuta daha yak nd r. Bu nedenle çizgisel h zlar daha düflük oldu undan, alacakaranl k süresini daha uzun yaflarlar. A-B kentleri Ekvator üzerinde oldu una göre, urada y ll k s cakl k fark, K-L kadar olmayacakt r. 1. Mevsimlerin oluflmas ve iririni izlemesi, eksen e ikli i ve y ll k harekete a l d r. Meltem rüzgarlar n n oluflmas, günlük hareket ile kara ve denizlerin farkl s nmas na a l d r. Termik ekvatorun daha çok Kuzey Yar mküre den geçmesi, Kuzey Yar mküre de s cakl k ortalamas n n daha yüksek olmas ile ilgilidir. Bu durum kara-deniz da l - fl ndan kaynaklansa da, eksen e ikli i ile ilgili de ildir. 19. Yükseklik artt kça s cakl k her 00 m de 1 C azal r. Buna göre gerçek s cakl ile indirgenmifl s cakl ilinen yerlerin yüksekli i hesaplanailir. I. Aradaki fark 0 C oldu una göre deniz seviyesinde demektir. II. Aradaki fark 1 C oldu una göre yüksekli i 00 m demektir. III. Fark,5 C oldu una göre yüksekli i 500 m demektir. IV. Fark 5 C oldu una göre yüksekli i 1000 m demektir. V. Fark 10 C oldu una göre yüksekli i 000 metre demektir. Deniz II I Koyu Kahverengi V 000m Aç k Kahverengi IV 1000m Sar III 500m Aç k Yeflil 00m Koyu Yeflil 0m Dinamik as nç kuflaklar n n oluflmas günlük harekete a l d r. Musonlar ise mevsime göre k ta ve okyanuslar n farkl s nmas ndan kaynaklan rlar. Mevsimlerin oluflumu da eksen e ikli ine a l oldu una göre, musonlar n oluflumunda iki faktör de etkilidir.. Verilen ülkeler Orta Kuflak ta oldu una göre konik projeksiyona göre çizilmeleri daha uygun olacakt r. Gerçek alanlar farkl oldu u için, düzlem üzerinde kaplad klar alanlar farkl d r. Ölçekleri ayn oldu undan, hata oranlar da iririne yak nd r. Ölçekleri ayn oldu undan paraleller aras ndaki harita uzunlu u hepsinde ayn d r. Haritalar n ölçekleri ayn oldu unda, ayr nt y gösterme güçleri de ayn olur. 7

8 3. Bitki örtüsü orman oldu una göre, ölgede l man iklim koflullar etkilidir. Buna göre I. öncül do rudur. 800 m nin üzerinde karma yaprakl a açlar görüldü üne göre, genifl ve i ne yaprakl a açlar ir arada demektir. Buna göre II. öncül yanl flt r. Ormanlar 100 m ye kadar ç kt na göre III. öncül do rudur. 800 m den sonra i ne yaprakl lar da görüldü üne göre, yaprak dökmeyen a açlar u metreden sonra görüleilir. Buna göre IV. öncül de do rudur. 7. I. yer flekli ir akarsu vadisi oldu undan, uradaki kayaç türü hakk nda net yorum yapmak zordur. II. flekil, horst ve graen oluflumunu gösterdi ine göre, sadece kayaçlar n yafl hakk nda yorum yap lailir. III. flekil, antiklinal ve senklinal oluflumunu gösterdi inden, II. de oldu u gii taakalar n esnekli i ile ilgili yorum yap lailir. IV. flekil peri acas oldu una göre, u ölgede tüfün, V. flekil ir ma ara gösterdi ine göre kireçtafl n n yayg n oldu u söyleneilir. 4. Orta kuflak deniz k y s nda ulunan alanlarda itki örtüsü ile toprak örtüsü aras ndaki iliflki genellikle flu flekilde geliflir. Genifl yaprakl lar n yo unlukta oldu u yerlerde kahverengi orman topraklar, i ne yaprakl lar n yo- un oldu u yerlerde podzolik topraklar ve da çay rlar alt nda ise çernozyom topraklar geliflir. 8. I. ülkede piramitin taan dar oldu una göre geliflim seviyesi daha fazlad r. Geliflmifl ülkelerde yafll nüfus oran fazla oldu una göre, ortanca yafl yüksektir. Ayr ca I. ülke daha geliflmifl oldu undan, ikincil sektörde çal - flanlar n oran fazlad r. II. ülke az geliflmifl oldu undan çal flan nüfusun yafl ortalamas düflüktür. Ayr ca genç nüfus fazla oldu una göre demografik yat r mlarda fazlad r Nüfusun yafl gruplar na da l m oransal verildi inden ülkelerin nüfus miktarlar hakk nda yorum yap lamaz. 5. Mart ve Eylül aylar nda ya fl artt ve rejim düzenli oldu una göre I. grafi in Ekvatoral ölgeye (A) ait oldu u söyleneilir. Haziran - Temmuz döneminde ya fl n çok artmas. grafi in muson iklimine (C) ait oldu unu gösterir. B ölgesinde ise Akdeniz iklimi etkilidir. Akdeniz ikliminde s cak dönem kurak, so uk dönem ya fll geçer. B ölgesi Ocak ay nda s cak dönem, Temmuz ay nda so uk dönem, yaflad na göre 3. grafik B ye ait olmal d r. 9. Ekvator çevresinde alçak kesimler s cak ve nemli oldu- undan, yüksek yerler yerleflmeye daha uygundur (I). Muson Asyas nda yaz ya fllar fazlad r (IV). Avrupa da sanayi ve kentleflme nüfusu art rm flt r (III). Avustralya n n at s çöl oldu u için nüfusun % 90 di er k y - da toplanm flt r (V). II. ölge hakk nda ilgi verilmemifltir. 6. Akarsu iriktirme yapt yere yeniden gömülmeye afllad na göre afl nd rma gücü artm fl demektir. Bu da epirojenik yükselmeye a l ir durumdur. Epirojenik olarak yükselmeye afllayan alanlarda akarsular n derine afl nd rma gücünün artmas, akarsular n araziye gömülmesine neden olur Metinde farkl ölgelerin s n rlar n n örtüfleilece i ile ilgili ir aç klama yoktur. Siyasi ölgelerin s n rlar n n kesin olarak elirleneilece i, ancak u s n rlar n zamanla de ifleilece i, hatta ortadan kalkailece i anlat lm flt r. Do al unsurlara göre oluflturulan ölgelerin s - n rlar n kesin olarak elirtmenin zorlu u ve unlar n s - n rlar nda de iflmenin çok yavafl gerçekleflti i elirtilmifltir.

9 31. Heyelan n oluflmas için; ya fl n fazla olmas (klimatolojik), e imin fazla olmas (jeomorfolojik), taakalar aras nda kil ulunmas (jeolojik) gerekir. Tsunami ile tektonik depremler yaln zca jeolojik, tropikal kas rga ile sel ve taflk nlar ise yaln zca klimatolojik do al afetlerdir. 3. Paragrafta rasyonalistlerin her türlü durumu ak l ile aç klamalar elefltirilmifl, Rousseau ya göre ise elirli durumlar duygular ve sezgiler yard m yla çözmek gerekti i aksi taktirde kültürel t kanmalar yaflanaca vurgulanm flt r. Soru köküne akt m zdaysa ize rasyonalistlerin hangi düflünceye yer vermeyece inin soruldu unu görmekteyiz. Rasyonalistler metinde de elirtti i gii ilgiyi önemserler u nedenle ilgi geniflledikçe trajedi artmaz ve B fl kk elenir. C fl kk da yine rasyonalistlerin düflüncelerini destekler niteliktedir, parçayla da uyumludur. Duygular n yan lt c l rasyonalistlerin iddialar ndan irisidir ki Rousseau duygular önemseyerek rasyonalistlerin karfl s nda oldu unu göstermektedir, dolay s yla D fl kk da elenir. Sanatta akli ö elerin yol gösterici olmas gerekti i fikri zaten akl n önemini vurgular ve rasyonalistlerin savundu u ir görüfltür; E fl kk da elenir. A fl kk nda geçen ilincin fazlas insan acizlefltirir sav rasyonalistlerin karfl ç kaca ir görüfltür. Bilinç ve oradan kaynaklanan ilgi, acizlik yaratmaktan çok perspektifin genifllemesini sa lar rasyonalistlere göre. 34. Baflar l ir araflt rman n genel standartlara oyun e memesi, onun, yerleflik metot yaklafl mlar n n ötesine geçti ini ve araflt rmac n n çok farkl ö eleri ve parametreleri araflt rmas na dahil etti ini gösterir. Dolay s yla B ve C fl klar elenir. A fl kk ndaki gii ir durumdan metinde hiç ahsedilmemektedir. D fl kk ndaki sadakat kavram u mantaliteyle çal flan ir araflt rmac için pek mümkün de ildir çünkü gelenekleri aflmaya çal flmaktad r. E fl kk ise ahsedilen araflt rmac n n en ask n yan n anlatmaktad r. Genel standartlara oyun e meyen ir araflt rmac do al olarak araflt rmas nda her türlü destekleyici ö eyi kullanacakt r. 35. Paragrafta pozitif hukuk ile do al hukukun özellikleri verilmifltir. Bu ilgilerden yola ç karak do ru cevaa ulaflmam z istenmektedir. A, C, D ve E fl klar nda elirtilenler dikkatle incelendi inde izzat metin içerisinde geçmektedir. Ancak B fl kk nda çok ciddi ir kavram hatas yap lm flt r. Emprizm ve Rasyonalizm kavramlar yanl fl yerlerde kullan lm flt r. Pozitif hukuk deneyime dayal oldu undan emprist, do al hukuk da akla dayal oldu undan rasyonalist temellere sahiptir. fi klarda unun tersi söylenmifltir. Bu soruyu çözemediysek ilgi felsefesi ile ilgili kavramlara yeniden çal flmam z gerekmektedir. 33. Metin ize k saca felsefenin mitolojileri aflarak kendisini var etti ini söylemektedir. Basmakal p, de iflmez efsanevari ilgiler yerine insan n kendi akl ile ilme arzusuna iflaret ediyor paragraf. A, B, C ve E fl klar u yarg lar destekler ifadeler tafl maktad r. D fl kk ise felsefenin kesin ve de iflmez ilgilerin peflinden kofltu unu söylemektedir, u temel olarak hem felsefeye ait ir özellik de ildir hem de metinde elirtilen yarg ya z tt r Metinde modern ilim ve sanat n toplum üzerindeki olumsuz etkisinden söz edilmektedir. Yaflanan ahlaki çöküflün sorumlusu u iki disiplindir. Soru kökünde de ilim ve sanat n geliflti i ir toplumun hangi özelli i tafl yaca sorulmaktad r. Sanat n kötülüklerin kayna oldu u ir durumda sanat toplumun temel de erlerinden irisi olamayacakt r, u nedenle A fl kk elenir. Paragrafta C, D ve E ile ilgili ir yarg da ulunulmamaktad r. B fl kk nda elirtildi i gii sanat ahlaki içeri inden soyutland nda topluma zarar verir ir niteli e dönüflmektedir.

10 37. Parçada ahlak kurallar n n evrensellinden yani ojektifli inden, metafizi in ise öznelli inden yani sujektifli- inden ahsedilmektedir. Soruda da metafizi in ahlaki olandan hangi aç dan farkl oldu u sorulmaktad r. Metafizik A daki gii daha yüksek ir gerçekli e sahip de- ildir ve parçada da öyle ir fleyden ahsedilmemektedir. Sujektif oldu undan evrensel ilgiler üretemez, u nedenle B fl kk da elenir. C fl kk nda elirtildi i gii ir yarg yla metin içerisinde karfl laflmamaktay z ve metafizik ile ilgili genel ilgilerimize de ters ir ç kar md r u fl ktaki yarg, dolay s yla C de elenir. Her iki kavram n da ilim ile mesafesi metinde ele al nmad ndan E fl kk elenir. D de geçen rölatizm kavram asl nda sujektivizmin ir aflka ifadesidir. Metafizik evrensel içerikte olmayan ilgiler içerdi inden rölatiftir. 38. Evrende her fleyin z tt yla var olmas tez-antitez-sentez dedi imiz üçlü ilefleni akl m za getirir. Parça içerisinde geçen ak fl, olufl, de iflme ve z tl k kavramlar en nihayetinde diyalektik kavram na ulaflmaktad r. Bu soru ir ilgi sorusudur. Ak l yürütme ile yap lamaz. Paradoks ve çat flk çeliflki, ç kmaz anlam na gelir. Rölativizm görececilik, septisizm ise kuflkuculuktur. Bu kavramlardan hiçirisi metinde tan mlanan karfl lamaz. 40. Metinde Kierkegaard, Kant n ahlak anlay fl n elefltirmektedir. Kant n ödev duygusuna dayal, insanlar araçsallaflt rmadan, ahlaki eylemi amaç edinen eylem doktrini Kierkegaard taraf ndan metindeki gii çürütülmektedir. Kierkegaard a göre herhangi ir fleyi amaç edinen ahlaki eylem istemeden de olsa aflka ir fleyi araca indirgeyecektir. Dolay s yla Kant n düflündü ü gii eylem ödev duygusu ekseninde evrensel ir k l a sokulamaz. Bu nedenle A, B ve D fl klar direkt olarak elenir. C fl kk nda araçlaflt rman n yanl fl ir yol oldu u gösterilmifltir ancak Kierkegaard unu anlatmak istememifltir. E fl kk metni en kapsaml içimde ifade eden fl kt r. Ahlaki eylemin herhangi ir parametreye göre standardize edilemeyece i hem metinden ç kar lailir hem de Kierkegaard n temel düflüncesidir. KONU ANAL Z 1. Bilgi Felsefesi. Felsefenin Alan 3. Bilim Felsefesi 4. Siyaset Felsefesi 5. Sanat Felsefesi 39. Nietzsche ile ilgili k sa pasajda ilimin d fl görünüflleri esas alan yaklafl m elefltirilmekte, dünyay oldu u haliyle ilme iddias n n ir yan lsama oldu u savunulmaktad r. Esas nda sadece perspektifler vard r ve toplumdan topluma, dönemden döneme insan ve evren farkl içimlerde kavran r. Nietzsche nin perspektivizimi dünyan n flu an ki halinden çok farkl olailece ini, var olan halinin de olas durumlardan sadece irisi oldu unu söyler. Buna göre görünen ve var olan haline ak p dünyaya de er içmek tamamen ahlaksal ir önyarg - dan kaynaklan r, realiteyle ilgisi yoktur. Bu önyarg n n izi düflürece i durum, A fl kk nda elirtildi i gii dünyan n mevcut halinden farkl olma ihtimalinin gözlemlenememesidir. Parça gerçekli in çok farkl anlamlarda kavranailece ini savundu undan B fl kk elenir. Ayr ca metinde perspektivizm anlat lmakta ve savunulmaktad r; C fl kk nda perspektivizm kaç n lmas gereken ir durum olarak aktar lm flt r, dolay s yla C fl kk da elenir. D fl kk ndaki gii ir durum metinde hiç geçmemektedir. E fl kk ise ir gerçeklik iddias tafl r, perspektivizm tam da gerçekli in olmad n anlatan ir kavramd r. Bu nedenle E fl kk da elenir. 6. Varl k Felsefesi 7. Bilgi Felsefesi 8. Ahlak Felsefesi 9. Ahlak Felsefesi 10

11 TEMEL MATEMAT K TEST a 03, a a + a + 1 a a 1 a a a a+ a l 3 7 a l a < 0 < < c < 0 I. II. III. a.. c + + a + c? c + c + a. ( n+ 1)! n! 16 n! + ( n 1)! 5 n!.(( n+ 1) 1) 16 ( n 1)!.( n+ 1) 5 n.( n 1)!. n 16 ( n 1)!.( n+ 1) 5 5n 16n+ 16 5n 16n 16 0 ( 5n+ 4).( n 4) A, B olsun A B A B & B. A n n a 1 5 a & c 3 & c 3 6 a c, c < t + 4k 10. t + 7k 5t 3k? 15t + 4k 9k + 4k 13k a{5, 10, 15}? A + A + 1 (A + 1) k ((10 4 1) + 1) asamakl 11

12 9. ( a+ ).( ) a x k saat a a + 4 a + 0 ( a) 4 a 1 y 3k saat z 4k saat y + z & + 4 3k 4k & k x + z & + & t k 4k t 4k t 56 & t 11, (1) x + (x3) 7 3 < x < 7 x 6 ise (1) 6 + (63) 7 (.6 + 1) + ( ) A 3. ϑ (A + 4) 5. ( ϑ 3) 1 A 5. ϑ 0 3ϑ 5ϑ 0 ϑ 10, A (a ). (a + ) 14 a 3 & a 3, 4 a+ 7 a 1 3 & a 5, 9 a x+y5 + x y4 3x9 x3,y 1 ax + 3y 6 a ( 1) 6 a /A 16.C+1 + /B 8.C+7 B A A. B + A. (B ) + 1 7?

13 17. (x ). P(x) 3x 3 x + x m x m m 18 x 1 1. P(1) P(1) 16? s ra 1 tane.s ra 3 tane 3.s ra 5 tane 4.s ra 7 tane n. s ra (n 1) tane? F B f x y f + x + + y 3 f & y 4, f+ x+ 19 f+ + y 15 \? 1. ( ) toplam 45 dir. Kalan 3 ise rakamlar toplam 39 olmal d r. O halde 6 rakam kullan lmam flt r. 19. A+ B C 1 0 1_ 1 3`" 9tane h h 8 9a. B: 6 günde 8 masa A: 8 günde 6 masa B: 4 günde 3 masa A: 4 günde 18 masa 4 günde 50 masa 0 _ h h `" 8 tan e 7 9a 3 için 7 tane 4 için 6 tane 5 için 5 tane 6 için 4 tane 7 için 3 tane 8 için tane 9 için 1 tane 910.? x. + x. l + x. l x xf + + x p x x x. 188 & x ?

14 4. A a 6 a a x x B x & x 0 a a ( a x) a a+ x 10 6 & x , !.! 1 14! f(g(f 1 (1))) f(g(0)) f(3) 4 6. A 60 x m D x 40 m C x x x x & 8x 1080 & x A D E B & BCD 57 de, 66 C mb W md W ( x + ) ( x) ( x).( 3 x) ( x).( x) 3x x+ 4 & x 4 % % mebd ( ) medb ( ) % maed ( )

15 3. A B 34. y 1 G s D K 14+s 8 x C F a a a a 0 a+ a x E & 1 A( GBC). A( ABCD) 14+ S & 1 AGBC ( ). AEFBG ( ) 14 + S 8 + S+ x a+? 6a x A 35. A a L a B E 3 D F a E a D 4s a 4 15s s F 5 16s 4a 4s 0s 5 C B 8 C EF // BC çizelim EF 4 olur s ( 5 ) & s 80 5? 16. s FC + 3, DF & EDF de, mev 30, mfu mc W 60 ED 3 ulunur. Buradan & AED ikizkenar olur. ma W 45 ve mb W 75 ulunur. 15

16 36. F E 39. a. c 0, a. > 0 K α α 153 D α α C P a,, c a m < 0 A B Çokgenin çevrel çemerini çizelim. $ $ % % % mfe med mdc mcb mba α için 3α & α 9 % mcdp ( ) α ? 0 18 Bu koflullarda 3. ölgeden geçmesi olanaks zd r. 37. C T 9 x O A 3 B 6 H 4 6 K D % mcbd ( ) 90 lbhl lchi. lhdi lbhl lbhl 6 HK latl labl. lakl x B 4k k v A C 8v v α v 1? % 10 10v y A(3,8) C B x B (13, ) m m AC AB C( x, 0) x x 3 10 x 3 8 x 11 16

17 FEN B L MLER TEST 1. Bu testte s ras yla, Fizik (1-14), Kimya (15-7), Biyoloji (8-40) alanlar na ait 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Fen Bilimleri Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Birinci terazi denklemi: 3K L kinci terazi denklemi: K L dir. 4. ve c zaten tel uzunlu u oldu u için sistem s t ld nda artar. a ise ofllu un uzunlu udur. Sistem s t ld nda ofllukta üyüyecektir. Bu durumda tüm uzunluklar artar. Bu denklemlerden K n n kütlesi gr ç kar.. Cisimler eflit hacimli al nd nda toplam kald rma kuvveti F V. d + V. 3d 4 dv olur. Cisimler dengede oldu undan toplam a rl klar da G toplam 4 dv olmal d r. Bu durumda her üç seçenekte do ru olailir. 5. Gözün her iki aynada görüntüsü ayn yerdedir. Her ir aynada görüfl alanlar çizildi inde perdede görülen uzunluklar h X h X 3 irim, h Y 3 irimdir. X hx Bu durumda 1 ç - hy kar. G Göz Y h Y Ekran 3. h P 0 civa d X gaz civa Y gaz K civa Z gaz 6. Her iki flekilde de desteklerin tepki kuvvetleri s f rdan farkl ise çuu un a rl k merkezi destekler aras nda ir ölgededir. I flekil için; K R aras nda, II. flekil için M S aras ndad r. Bu durumda a rl k merkezi net M R aras nda olur. Bu durumda a rl k merkezi N noktas nda olailir, L ve R de olamaz. P X P o + d dir. Tüpün alt ndaki eflitlikten yararlan larak P X P Y P Z dir. X gaz n as nc aç k hava as nc ve d ye a l d r. Bu durumda musluktan gaz eklenmesi ya da ç kar lmas nda gaz as nçlar de iflmez. Yaln z gaz ç kar l rsa X gaz n n üzerindeki civa ir miktar afla iner. Bu durumda I ve III do rudur K ve L parçalar ç kar l rsa a rl k merkezi u parçalar n ortak merkezlerinin tersi yönünde kayar. I. yarg do rudur. Ayn flekilde L R ç kar ld nda 3 yönünde, P ve N ye parça eklendi inde ise yönünde kayar. Bu durumda her üç yarg da do rudur.

18 8. A rl ks z makaralarla kurulan sistemde P 1 T 3 4P 1 yükü iplere da t ld nda P 1 P 1 T 1 P 1 P 1 P 1 T 1 T P P 1 T P 1 T 3 4P 1 ve P yüküde P 4P 1 ç kar. Bu durumda her üç yarg - da do rudur. 11. l ll lll Her ir yar m kürenin ayr ayr kütle merkezleri al nd - nda I. sistemin toplam kütle merkezi II ve III e göre daha yukar da II ve III ün ise ayn yüksekliktedir. Bu durumda E I > E II E III olur q F O F 1 +q F t 0 an nda K L yi v h z yla görür. t an nda ise duruyormufl gii görür. t an nda +v h z yla gidiyormufl görür. 3t an nda ise yine duruyor görür. Bu durumda K L yi (t t) aras nda yani II. ölgede h zlan yor görür. +q 4 q Yüklerin +q ya etki etti i elektriksel kuvvet yaz l rsa k4q. q k. q. q k. 4 q. q F1 F F 3 4d 4d 8d F F F olur. Tüm u kuvvetlerin ileflkesi ise 5 yönündedir. 13. Y K 10. H z Z V V +x +x +3x x x +x +3x 0 x t t 3t 4t S R O K L M N P V Zaman fiekil - l fiekil - ll H z - zaman grafi inin alan ndan yol ulunur. Al nan yollar yatay S P yoluna aktar ld nda 4t an nda cisim P dedir. K anahtar aç kken her ir lamaya düflen potansiyel V X V, V Y V Z V dir. Anahtar kapat ld nda ise V X V V Y V V Z 0 (Z yanmaz) Bu durumda yaln z Y lamas n n parlakl artar. X 18

19 14. X transformatörüne V 1 uygulan p Y transformatöründen V elde ediliyor. V 1 > V ise transformatörlerden iri mutlaka alçalt r olmal d r. Bu durumda her iki transformatörde yükseltici olamaz. 17. Kimya kanunlar Belirleyici rolü olan A) Kütlenin Korunumu Lavoisier B) Sait Oranlar Proust C) Katl Oranlar John Dalton E) Birleflen Hacim Oranlar Gay-Lussac Berzelius Elementlerin ugünkü gii semollerle gösterimini yapan, polimer, izomer, allotrop gii kavramlar ilim dünyas na kazand ran ilim adam - d r. 15. nsano lunun aray fl ; eski ça insanlar n n günlük yaflamlar n kolaylaflt rmak ve yaflamlar n sürdüreilmek için az do al olaylar ve s nama-yan lma yoluyla gerçeklefltirdikleri kefliflerle afllar. Yiyeceklerini piflirmek için kap aray fllar s ras nda topraktan kaplar yaparak topra iflleyeilece ini görmüfltür. (I. yarg do rudur.) Maydonozu çi olarak yediklerinde yemek s ras ndaki ifltahs zl klar n azald n ve yemek sonras ndaki gaz fliflkinli inin önemli ölçüde azald n görmüfllerdir. (II. yarg do rudur.) Kuru kay s, kuru incir, kuru üzüm gii elde ettikleri az ürünleri kükürt uhar ile a artt klar nda uzun süre ozulmadan kald n görmüfllerdir. (III. yarg do rudur.) 18. A) Aristo ya göre, her maddenin atomu ayn olmas na ra men atomlar n konumu ve düzeni de iflince farkl maddeler oluflur. B) Empedokles e göre ö eleri ir araya getiren neden sevgi (çekme) iririnden ay ran ise nefretti (itme) D) Demokritos a göre, ütün maddelerin atomlar ayn ancak atomlar n d fl yap lar farkl idi. Baz lar pürüzsüz ve yuvarlak, az lar ise sert ve pürüzlü idi. E) Dalton a göre atomlar ölünemez, içi dolu kürelerdir. Her atom ir s atmosferi ile çevrelenmifltir ve iririne enzeyen atomlar n iririnin itmesi gerekir. Baz elementler irden fazla ayn atomlar n irleflmesiyle moleküler halde ulunur. düflüncesinin sahii Avogadro dur. 16. Soruda elirtilen ilke kütlenin korunumu yasas n ifade etmektedir. Antoine Lavoisier, kütlenin korunumu yasas n ulmufltur. Van Helmont, deneylerinde teraziyi kullanarak çal flmalar na nicel özellik kazand rm flt r. Roert Boyle, Belirli elementlerin elirli say da atomlar ndan ileflik oluflur. fikrinin sahiidir. Joseph Proust, yapt deeyler sonras nda elementler ancak elirli kütle oranlar nda irleflerek ileflikleri oluflturailir aç klamas yla sait oranlar yasas n ulmufltur. Amadeo Avogadro, Sait s cakl k ve as nçta eflit say da tanecik ulunduran gazlar n hacimleri ayn d r. diyerek kendi ad yla an lan Avogadro hipotezini uldu Nötr atomlarda proton (+yük) say s elektron ( yük) say s na eflittir. X taneci inin katmanlar ndaki elektron say s, 1. katmanda. katmanda 8 3. katmanda 8 olmak üzere toplam 18 tanedir. X taneci inin 15 protonu ve 18 elektronu oldu undan 3 elektron alm flt r. (I. yarg do rudur.) Son katmanlar nda 8 elektron ulunduran tanecikler oktet kural na uyar. X taneci inin son katman nda 8 elektron ulundu- undan oktedini tamamlam flt r. (II. yarg do rudur.) X taneci inin 1. ve. katmanlar ndaki elektron say lar toplam dur. (III. yarg do rudur.)

20 0. H O molekülünde negatif yük merkezi (δ ) oksijene daha yak n oldu undan yük da l m eflit olmaz ve molekül polard r. CO molekülünde her iki uçta oksijenler (negatif uçlar) oldu undan ve yük dengesizli i olmad ndan molekül apolard r.) (I. yarg yanl flt r.) Ortak kullan lan elektronlar (a oluflturan elektronlar) iki atom taraf ndan eflit çekilmiyorsa k smen pozitif ve k smen negatif uçlar oluflur. Bu tür a lara polar kovalent a denir. H O ve CO molekülünün her ikisinde de ortak kullan lan elektronlar oksijen taraf ndan daha fazla çekilmifl ve oksijen taraf nda k smen negatif uçlar oluflmufltur. (II. yarg do rudur.) Atomlar n Lewis gösteriminde son elektron katman ndaki ortaklanmam fl elektronlar a lay c elektronlard r. Lewis gösterimi a lay c e say s 1H 1e H 1. Bilefliklerinde oksijenin yükseltgenme asama dir. Peroksitlerde (Na O, H O...) 1, OF ilefli inde + dir. Tüm ilefliklerde atomlar n yükseltgenme asamaklar toplam s f rd r. Fe O 3 Fe + 3( ) 0 Fe +3 CO C + ( ) 0 C + CO C + ( ) 0 C Fe O 3 + 3CO Fe + 3CO 1 tane Fe, üç elektron olarak indirgenmifltir. 1 tane C, iki elektron vererek yükseltgenmifltir. 6C e C 4e 4 8O O e 6e (III. yarg do rudur.) 1. Periyodik cetvelde IA ( 1 H ametal) IIA, IIIA ve geçifl elemetleri metal, di erleri ise ço unlukla ametaldir. Katman elektron da l mlar na akarsak, 1H 1 1A ametal 6C,4 4A ametal 7N,5 5A ametal 8O,6 6A ametal 11Na, 8, 1 1A metal 13AI, 8, 3 3A metal 17CI, 8, 7 7A ametal oldu u görülür. yonik ileflikler, metal-ametal den oluflur. Kovalent ileflikler, ametal-ametal den oluflur. Organik ileflikler, yap lar nda C ve H elementinin yan - s ra O, N, S gii az say da element içerirler. NaCI metal-ametal iyonik ileflik CO ametal-ametal kovalent ileflik NH 3 ametal-ametal kovalent ileflik C 6 H 6 C ve H içerir organik ileflik AI O 3 metal-ametal iyonik ileflik 0 Tepkime indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. (I. yarg do rudur.) Elektron vererek kendisi yükseltgenirken di er elementi indirgeyen madde indirgen maddedir. Tepkimede CO indirgen maddedir. (II. yarg do rudur.) Tepkimede oksijenin yükseltgenme asama hem girenlerde hem de ürünlerde olup de iflmemifltir. (III. yarg yanl flt r.) 3. monomer dimer... polimer Poliamid (Naylon), heksametilen diamin ve adipik asit monomerlerinin aralar ndan su ç kmas ile oluflturdu u (kondenzasyon polimerleflmesi) ir polimer maddedir. Poliizopren (Kauçuk), izopren monomerinin yap - s ndaki ikili a dan zay f olan n n uygun katalizör eflli inde s ve as nç alt nda aç larak iririne a lanmas yla (kat lma polimerleflmesi) oluflturdu- u polimer maddedir. (I. yarg do ru, II. yarg yanl flt r.) Poliamid (Naylon) ve Poliizopren (Kauçuk) polimer madde olduklar ndan monomer say lar en az 1000 tanedir. (III. yarg do rudur.)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16:

X +5 iyonunda; n = p + 1 eflitli i vard r. ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 15: ÖRNEK 16: A ÖRNEK 15: I. X +5 iyonunun proton say s, nötron say s ndan 1 eksiktir II. 14 Y 2 iyonunun elektron say s, X +5 iyonunun elektron say s ndan 6 fazlad r Buna göre X elementinin izotopunun atom ve kütle

Detaylı

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X)

S cakl k de iflimi ( C) 5. Aç k bir kapta s t lan tuzlu suyun kaynama s cakl : ESEN YAYINLARI. Tson = + + CEVAP C. 7. Buz s n rken: Q 1 T X ( X) ISI VE SICAI ES - 1 1. adde ütle (g) Verilen s (cal) S cakl k de iflimi 4. adde Erime aynama 2m 3 4 6 3m 2 2 1 12 4m 4 2 8 m.c. c m. 3 c 2m 2 c 3m. 2 3m 4 c 4m. 3m Buna göre, ile ayn olailir, farkl d r.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 :

K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL. Kavram Dersaneleri 10 ÖRNEK 1 : K MYA ATOM VE PER YOD K CETVEL ÖRNEK 1 : Bir elementin 60 X +2 iyonunda 25 elektron vard r. Ayn elementin, 58 X izotopunun atomundaki proton (p), nötron (n) ve elektron (e) say lar kaçt r? ÖRNEK 2: Bir

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TEMEL MATEMAT K TEST KKAT! + Bu bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 2 4. 4. 0,5 2. iflleminin sonucu

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Sosyal Bilgiler. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 5. SINIF Nu. : Bölgemizi Tan yal m TEST 100 Uygulamal Etkinlik 1. Afla daki foto raflarda yer alan evleri inceleyiniz. Bu evlerin hangi bölgelerde yayg n oldu unu ve bu bölgelerin

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

F Z K TERAZ. Kavram Dersaneleri 8 ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: F Z TERAZ ÖRNE 1 : ÖRNE 2: 2 4 6 8 1 N Y Y Y 2 4 6 8 1 Eflit kollu terazide cismi, ve leriyle flekil I deki gibi dengededir. cismi, in bulundu u kefeye kondu unda, nin yan na N cismi konarak deki gibi

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER

K MYA 8 ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER ÜN TE III KARBON H DRATLAR 3. 1. GENEL YAPILARI VE ADLANDIRILMALARI 3. 2. MONOSAKKAR TLER 3. 3. D SAKKAR TLER 31 BU ÜN TEN N AMAÇLARI Bu üniteyi çal flt n zda; Karbon hidratlar n genel yap lar n, adland

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s.

F Z K TEST A) X X = X Y = X Z B) X X > X Y > X Z C) X X > X Z > X Y D) X X > X Y = X Z E) X Y = X Z > X X D KKAT! H z. 2t Zaman. A s v s. A s v s. F Z TEST D AT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Fizik Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz.. 3. H z v Y 0 t t Zaman A

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M

CO RAFYA TÜRK YE N N KL M CO RAFYA TÜRK YE N N KL M ÖRNEK 1 : Orta kuflak okyanus iklimi her mevsimi ya fll olan, yaz n afl r s caklar n, k fl n afl r so uklar n görülmedi i bir iklim tipidir. Buna göre, Türkiye nin afla daki co

Detaylı

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan;

K MYA TEST. 3. Eflit kütlede C 2 H 6 ve C 3 H 4 gazlar içeren kar fl m yak ld - 4. AgCl tuzunun, ayn s cakl kta bulunan; K MYA TEST D KKAT! + Bu testte 30 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 45 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Kimya Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. A fiekildeki borunun

Detaylı

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar.

G D S 4 2013 MART. Sınıf Ders Ünite Kazanım. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin özelliklerini açıklar. G D S 4 2013 MART Sınıf Ders Ünite Kazanım 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 1. Türkçedeki seslerin ni açıklar. 9. sınıf Dil ve Anlatım Türkçenin Ses Özellikleri 2. Türkçedeki ses uyumlarının

Detaylı

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K

50 ELEKTR K VE ELEKTRON K 50 EETR E EETRO ODSTÖRER ODE SORU DE SORURI ÇÖZÜER. ε. ba nt - s na göre, ε azal nan konan- satörün s as azal r. I. yarg o ruur. + onansatör üretece ba l iken, levhalar aras naki potansiyel fark e iflmez.

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur.

F Z K OPT K. Kavram Dersaneleri 6. Çözüm: ÖRNEK 1 : Karanl k bir ortamda, küresel bir X fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi Y topu konulmufltur. F Z OT ÖRNE 1 : fiekil I L M aranl k bir ortamda, küresel bir fl k kayna n n önüne flekil I deki gibi topu konulmufltur fiekil II Ifl kl bölge fiekil III ayna a, L, M noktalar n n birinden bak ld nda,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram

RADYOAKT FL K. ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ. 5. a) Denklemi yazd m zda; 1. Yar lanma süresi T 1/2. 6. a) Madde miktar n 8 m gram al rsak 7 m gram RADYOAKT FL K RADYOAKT FL K 1. Yar lanma süresi T 1/ ile gösterilir. Radyoaktif element içerisindeki çekirdek say s n n yar s n n bozunmas için geçen süredir. Bu süre çok uzun olabilece i gibi çok k sa

Detaylı

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür.

TEST - 1 RENKLER. Beyaz cisimler üzerlerine düflen fl aynen yans t r. Böylece tüm cisimler ayd nlat ld fl n renginde görülür. REER TEST - 1 1. 4. fiekil- fiekil- fiekil- Beyaz ler üzerlerine üflen fl aynen yans t r. Böylece tüm ler ay nlat l fl n rengine fl k 1444442444443 turuncu mor göz magenta 2. avi X Z agenta ve renkli fl

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Sınav Süresi 85 Dakikadır

Sınav Süresi 85 Dakikadır Sınav Süresi 85 Dakikadır ŞEFKAT İMFO 7. SINIF SORU KİTAPÇIĞI ORTAOKUL 7. SINIF SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2014 7.SINIF FEN SORULARI 1. K(Ebonit) L(Yün) Elektroskop 3. İletkenlerin direnci ile ilgili

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

3- Kayan Filament Teorisi

3- Kayan Filament Teorisi 3- Kayan Filament Teorisi Madde 1. Giriş Bir kas hücresi kasıldığı zaman, ince filamentler kalınların üzerinden kayar ve sarkomer kısalır. Madde 2. Amaçlar İnce ve kalın filamentlerin moleküler yapı ve

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 :

F Z K ELEKTROSTAT K ÖRNEK 2: ÖRNEK 1 : F Z EETROSTAT ÖRNE 1 : ÖRNE : Q 0 X M Z yal tkan yal tkan fiekildeki yal tkan sapl özdefl ve iletken,, M kürelerinin elektrik yükleri s ras yla, Q ve 0 (s f r) d r. M küresi ye dokundurulup ayr ld ktan

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r

S cakl k ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r ZZZ D\DWP]IHQ FRP FEN VE TENOOJ 8 addenin Halleri ve 5. Ünite ISI VE SICAI ve s, günlük yaflant m zda s k s k karfl laflt m z ve bazen birbirine kar flt rd m z iki kavramd r aynamakta olan su elimizi yakar

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS KİMYA ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Şap ; boyacılık ve dericilikte, kükürt; kuru kayısı ve kuru üzüm gibi yiyeceklerin uzun süre saklanmasında ve kil ise seramik porselen yapımında kullanılmaktadır. 6.

Detaylı

Türkiye Geneli Liselere Özel Ortak Deneme Sınavı SOSYAL BİLİMLER

Türkiye Geneli Liselere Özel Ortak Deneme Sınavı SOSYAL BİLİMLER Türkiye Geneli Liselere Özel Ortak Deneme Sınavı SOSYL BİLİMLER SOSYL B L MLER TEST 1. Bu testte s ras yla Tarih (1-17), Co rafya (18-31), Felsefe (32-40) alanlar na ait 40 soru vard r. 2. Yan tlar n z,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

TEMEL MATEMAT K TEST

TEMEL MATEMAT K TEST TML MTMT K TST KKT! + u bölümde cevaplayaca n z soru say s 40 t r + u bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TML MTMT K TST " bölümüne iflaretleyiniz.. + : flleminin sonucu kaçt r? 4. ört do al say afla

Detaylı

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir.

fleklinde okuruz. Pay paydas ndan büyük veya eflit olan kesirlere bileflik kesirler denir. Kesirler MATEMAT K KES RLER pay kesir çizgisi payda kesri tane tir. Bu kesri beflte iki ya da iki bölü befl fleklinde okuruz. kesrinde, bütünün ayr ld parça say s n gösterir. Yani paydad r. ise al nan

Detaylı

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler

Proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler. Fonksiyonlarına göre proteinler Proteinler Canlılarda miktar olarak en çok bulunan biyomoleküllerdir. Amino asit birimlerinden oluşurlar Yapısal ve işlevsel olabilirler Genlerle aktarılan kalıtsal bilginin ortaya çıktığı moleküllerdir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz.

1. KONU. Geometrik Cisimler ve Şekiller. 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. 1. KONU Adı - Soyadı:... Numarası:.. Sınıfı:. Ön Çalışma 1. Afla daki nesnelerden küp, prizma ve silindire benzeyen nesneleri iflaretleyiniz. SALÇA + 11 2. Afla daki nesnelerden koni, prizma ve küreye

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2:

K MYA. MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: K MYA MADDE VE HAL DE fi MLER ÖRNEK 1 : ÖRNEK 2: Afla dakilerin hangisinde, su molekülleri di- erlerine göre en düzensizdir? A) Buz B) S v su C) Su buhar D) Alkollü su E) fiekerli su (ÖSS 1999) Baz kat

Detaylı

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi

CO RAFYA - 1 TEST say m döneminden sonra Türkiye de nüfus art fl. 1. Do al süreçlerin normalin çok alt nda ya da üstünde gerçekleflmesi CO RAFYA - 1 TEST D KKAT!+ Bu testte 24 soru vard r. + Bu test için ayr lan cevaplama süresi 35 dakikad r. + Cevaplar n z, cevap ka d n n Co rafya - 1 Testi için ayr lan k sma iflaretleyiniz. 1. Do al

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz?

1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Ad : Soyad : S n f : 3. SINIF Nu. : Hayal Gücü TEST 9 Uygulamal Etkinlik 1. Hayal kurmay seviyor musunuz? Nas l hayaller kuruyorsunuz? Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 3. Genellikle

Detaylı

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =...

Yukar daki kare ve dikdörtgene göre eflitlikleri tan mlay n z. AB =... =... =... =... Üçgen, Kare ve ikdörtgen MTEMT K KRE VE KÖRTGEN Kare ve ikdörtgenin Özellikleri F E Kare ve dikdörtgenin her kenar uzunlu u birer do ru parças d r. Kare ve dikdörtgenin kenar, köfle ve aç say lar eflittir.

Detaylı

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r?

1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Yukar daki rakamlardan kaç tanesinde dikey do ru modeli vard r? Ad : Soyad : S n f : Nu. : Okulu : 1. Yukar daki çubuk makarna afla dakilerden hangisinin modelidir? Do ru Düzlem Nokta 5. MATEMAT K TEST 19 Ifl n Do ru Do ru parças 2. Afla daki hangi do runun çizgi modeli

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 9 Elektrik ve anyetizma ODE SOU DE SOUI ÇÖÜE. letkenin kesitinden geçen yük miktar, q n.e 5.0 9.,6.0-9 8 C olur. Bu durumda oluflan ak m, I q 8 ` t 8 olur.. S kesitinden saniyede geçen yük miktar, ( )

Detaylı

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1

Fen ve Teknoloji VÜCUDUMUZDAK S STEMLER Ünite 1 BOfiALTIM S STEM Besinlerin hücrelerimizde kullan lmas sonucu karbondioksit, amonyak, üre, ürik asit, madensel tuz gibi vücut için zararl maddeler oluflur. Bu zararl maddelerin vücuttan uzaklaflt r lmas

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: ... ANADOLU L SES 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 11. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 1. Ca (k) + 2 H + (ag) Ca +2 (ag) + H 2(g) 5 litrelik bir kaba 0,1 mol

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden

F Z K A IRLIK MERKEZ ÖRNEK 1 : ÇÖZÜM 1: Bir cisim serbestçe dönebilece i bir noktadan as l rsa, düfley do rultu daima a rl k merkezinden F Z A IRI EREZ ÖRNE 1 : I m II 2m ütleleri m, 2m olan eflit bölmeli, düzgün ve türdefl I ve II levhalar flekildeki gibi birbirine tutturularak noktas ndan bir iple as l yor. Bu levhalar afla dakilerden

Detaylı

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17:

Kavram Dersaneleri 10 ELEKTR K AKIMI ÇÖZÜM 17: ÖRNEK 17: EET AII ÖNE 7: Özdefl,, lambalar flekildeki gibi ba lanm fllard r. anahtar kapat l nca ve lambalar n n parlakl nas l de iflir? (Üretecin iç direnci önemsenmiyor.) A) De iflmez De iflmez B) Azal r De iflmez

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

CO RAFYA HAR TA B LG S

CO RAFYA HAR TA B LG S CO RAFYA HAR TA B LG S ÖREK : Bir fiziki haritada Çukurova ile Konya Ovas n n farkl renklerle belirtilmifl olmas, bu ovalar n afla dakilerden hangisi bak m ndan farkl oldu unu gösterir? ÖREK 3 : A) Y ll

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı