8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor."

Transkript

1 TÜRKÇE TEST 1. Bu testte 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Türkçe Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Alt çizili sözle, daha önce hiç kimsenin vermedi i yeni eserler vermek kastedilmifltir. Bu da özgün olmak demektir yüzy l Anadolu suyla ilgili ilgilere az hikâyelerden ve az flairlerin fliirlerinden ulafl yoruz. Gerçe e tam anlam yla ulaflam yoruz.. Alt çizili söz, sanat eserlerinin kendinden önceki sanat eserlerini de ifltirdi ini, u flekilde kendini yenileyip geliflti ini anlatmak istemifltir. 7. nsan herkesle irleflsin sözü irlik (eraerlik), kendi uyru unda kals n sözü özgür olsun (kals n) fleklinde karfl lanailir. 3. Alt çizili sözle, erdemi uzaklarda araman n gereksiz oldu u; çünkü erdemin zaten insan n içinde oldu u vurgulanm flt r. 8. I. cümle, laiklik nedir? sorusuna yan t veriyor. II. cümle kiflisel duygu ve düflünceleri yans tm fl. III. cümlede Atatürk laikli inin amac vurgulanm fl. IV. cümlede... devaml l n sa lar. sözüyle laikli in ifllevinden söz edilmifltir. V. cümlede neden - sonuç iliflkisi yoktur. 4. Alt çizili söz cümleye tepki vermemek, dikkate almamak gii anlamlar katm flt r. Ayn anlam E seçene inde seyirci kalm fl sözüyle sa lanm flt r. 9. IV. cümlede... ize rakmas uygun de ilse de... sözünde olumsuz ir elefltiri söz konusudur. 5. Benzemezlik özgünlükle, enzerlikler yaratma irlefltiricilikle, era n eline düflmek ecerikli insanla karfl lanailir. 10. E seçene inde özgünlükten yerine yal nl ktan getirilmesi uygun olacakt r. 1

2 11. Cümlede hikâyenin kiflilerin e enilerine sunulan ir tür oldu u vurgulanm flt r. 16. III. cümle kiflisel duygu ve düflünceleri yans tmayan nesnel ir cümledir. Di er cümleler özneldir. 1. I. cümlede sinemam z n gerçekçi olmamas n n gerekçesi verilmifl. II. cümlede sineman n köyü ve köylüyü anlatma tarz na ir karfl ç k fl söz konusudur. III. cümlede toplumu anlatman n koflulu verilmifl. IV. cümlede izi, izim gii anlatan ir filmin yoklu undan duyulan üzüntüden söz edilmifl. 17. Paragraftaki son iki cümle dilin ifllevlerinden söz etmemifltir. Dilin ifllevinden ilk üç cümlede söz edilmifltir. 13. I. cümlede mizah n Nasreddin Hoca yla afllad söylenir. cümlesi dolayl anlat ml d r. II. cümlede gülmeyi, a lamay severiz. cümlesi tüm ulus için genellenmifl. III. cümlede koflula a l l k söz konusu de ildir. 18. Paragrafta, ilgiye ulaflman n kolay olmas nedeniyle gençler internete ilgi duymaktad r. Gii ir yard mc düflünce yer almamaktad r. IV. cümlede ir önceki cümlenin nedeni verilmifl V. cümlede Bilmiyorum elki sözleride ir karars zl k söz konusudur. 14. III. cümlede eserde olaylar n geçti i mekandan söz edilmifltir. Örnekleme ya da somutlama yoktur. 19. Parçan n devam nda soylu kiflilerin portrelerini ressamlara smarlamas ve ressamlar n geçim kayna n n u olmas ndan yola ç karak parçan n afl na A seçene inde verilen cümlenin afla getirilmesi en uygundur. 15. I. cümlede duygu ve düflünceler yans t lmam flt r. II. cümlede yazarlar m z n ve izim sözcük kullanmaktaki yetersizli imizden söz edilmifltir. III. cümlede diziler karfl laflt r lm fl. IV. cümlede neden - sonuç iliflkisi yoktur. V. cümlede kad nlar kufllara enzetilmifl. 0. Sözü edilen sanatç n n hangi türlerde eser verdi ine de inilmemifltir.

3 1. Okuyucuyu olay içine çekip okuyucuda izlenim yaratma amac yla yaz ld ndan parçada öyküleyici ve etimleyici anlat m içimleri kullan lm flt r. 6. IV. cümlede dilin körelmesine, anlam n n zay flamas na yol açmaktad r. sözüyle dili müsrifçe harcaman n sonuçlar na de inilmifltir. 7. yurt yurdumuzu ünsüz yumuflamas. Parçada kifliler toplumda kaul görmek için düflmanlar ndan yard m almaktad r. yard mc düflüncesine rastlayamay z. Mehmet i - y - im ve yare - y - im kaynaflt rma ünsüzü tan m fl - d r tan m flt r ünsüz enzeflmesi Bütün ac lar ve Bafltan aya a ulama 3. Parçada, etimlemeden yararlan lmad için izlenim kazand rma söz konusu de ildir. 8. Yazarken anlat mda grafik tasar mlar yapmay seviyorum. cümlesi, giriflik irleflik ir cümledir. Ayn zamanda irden fazla yan cümlesi vard r. sarmal dünyalar istiyorum, afl sonu olmayan. cümlesi devrik ir cümledir. Arada aflka renkler, aflka çizgiler istiyorum. cümlesi kurall fiil cümlesidir. 4. V. cümlenin yüklemi art r r sözcü üdür. Bu sözcük çekimli ir fiildir. I. cümlede onun romanlar tamlayan zamirdir. II. cümlede hep ve iç içe sözcükleri zarft r. III. cümlede u elirtme s fat d r. izledi i sözcü ü niteleme s fat d r. IV. cümlede ile sözcü ü a laçt r. 9. Ortada yeni oyanm fl ir sehpa vard. Dolayl T. Özne Yüklem I, II, III ve IV. cümlelerin ögeleri yukar daki cümle giidir. V. cümle Güven mi korku mu oldu u anlafl lmayan ir Nesne duygu veriyorlard. Yüklem 5. ses - in - i isim iyelim hâl eki kök eki sadece çekim eki ald için asit ir sözcüktür IV numaral yere nokta (.) di er yerlere üç nokta (...) getirilmelidir.

4 31. Parçada aç klay c anlat m içimi kullan lm flt r. 36. Ciddi ve yeterli ir e itim alm fl olmak genel kültür sahii olman n koflullar ndan iri olarak verilmemifltir. 3. Parçada konuyla ilgili örneklerin s raland n söyleyemeyiz. Dolay s yla örneklemelerden yararlan lmam flt r. Düflünceyi gelifltirmek için say sal verilerden yararlanma yoluna gidilmifltir. 37. Elefltirmenin sanatç y yönlendirdi i ve sanatç ya yol gösterdi iyle ilgili ir yard mc düflünceye parçada yer verilmemifltir. 33. Parçada y k c l k içgüdüsünün neyden kaynakland yla ilgili ir ilgiye yer verilmemifltir. 38. Parçadan, kültür irikimi sa layamayan uluslar, tarihten silinmifltir. yarg s na ulaflamay z. 34. Okul ruhunu yaflayan kiflinin hayata at lmak için var gücüyle ders çal flt n paragraftan ç karamay z. 39. Parçada Moliere in oyunlar n n sevilme nedeni geleneksel oyunlar n ç k fl noktas na çok uygun olmas fleklinde aynen verilmifltir. 35. Bofl rak lan yerden önce topra n özellikleri anlat lm fl daha sonra solunum yapt ndan söz edilmifltir. Bofl - rak lan yere en uygun olan C seçene inde verilen cümledir. 40. Parçada anlat lmak istenen ve verilen örnekten de anlafl laca üzere verilmek istenen mesaj sevginin insan n özünü ortaya ç karmas d r. 4

5 SOSYAL B L MLER TEST 1. Bu testte s ras yla Tarih (1-17), Co rafya (18-31), Felsefe (3-40) alanlar na ait 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Sosyal Bilimler Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Tarihi ilgilerde ulunan her yeni elge ir öncekini de- iflteriilir. Yak n zamana kadar ilk paran n Orhan Bey döneminde as ld öngörüsü, Osman Bey dönemine ait ilk sikke ulununca tarihi ilgilerin yeni elgelerle irlikte de ifleilece ini kan tlam flt r. Bu yüzden cevap E seçene idir. 5. Barut un ateflli silahlarda kullan lmas ile Avrupa da feodalite yönetimi y k ld. Bu durum siyasidir (I). Pusulan n ulunmas ile uzak yerler keflfedildi ve co rafi keflifler oldu. Böylece ticaret yollar de iflti i için ekonomiktir (II). Ka t ve mataa ile yeni eserler yaz ld, kültür de- iflti ve din sorguland. Böylece Avrupa da Rönesans ve Reform oldu. Bu da kültürel alanda de iflimdir (III). Bu yüzden cevap A seçene idir.. Krallar n aflar lar kadar aflar s zl klar n da yazmas ojektif olduklar n (I), aflar s zl klar n yazmalar tanr ya hesap verme korkusunu (II) gösterir. Ancak kral n halka karfl hoflgörülü olup olmad ilinemez (I). Bu yüzden cevap D seçene idir. 6. Devlet adam n Enderun yetifltirir (A), matematik ve astronomi e itimini Darulhendese verir (E), Mesleki e itimi Lonca teflkilat verir (B), haf zlar ise Darülkurra yetifltirir (C) seçenekleri do rudur ve D seçene i aç kta kald için cevap D seçene idir. 3. lk Türk devletlerinde Yagu yard mc anlam na gelir genelde hakan n yard mc l n yapar ve yarg ç de ildir. Bu yüzden cevap E seçene idir. 7. Persler lkça Uygarl klar n n, Sasaniler lk Türk Devletlerinin, Safeviler Selçuklu Devletinin, ran Osmanl Devleti nin afl na ela olmufltur. Bu yüzden cevap B seçene idir. 4. Ni olu Savafl Hristiyan alemi ile yap ld için Osmanl Devleti nin slam dünyas nda etkinli i artar (I) ve Anadolu daki Türklerde islamc oldu u için Osmanl ya karfl olan düflmanl klar azalarak Osmanl Devleti ne topraklar n katailirler (II). Ancak Hristiyanlar ile savaflt - m z için onlar müslüman olmaz aksine Osmanl ya cephe al rlar (III). Bu yüzden cevap C seçene idir. 8. Fransa n n arauluculuk yapmas kapitülasyonlar sürekli hale getirmifltir (I). Avrupal devletler u kapitülasyonlar f rsat ildikleri için Osmanl y sömürge arac ve aç k pazar haline getirmifllerdir (III). Ancak Osmanl devleti daha önce kapitülasyon aç s ndan üstün de il karfl l kl olmas n sa lam flt r (III). Bu yüzden cevap B seçene idir. 5

6 9. Mustafa Kemal in daha gençken ileride olaca mesle- i dikte etmesi ve net ir flekilde unu ifade etmesi O nun kararl oluflunu gösterir. Bu yüzden cevap A seçene idir. 14. Düzenli ordunun ilk aflar s I. nönü savafl d r (III), Mondros tan sonra ilk iflgal edilen yer zmir dir (IV), tilaflar n Londra Antlaflmas ile Osmanl ya imzalatmak istedikleri antlaflma Sevr Bar fl Antlaflmas d r (V). Dolay s yla I ve II. seçenek d fl ndakiler yanl fl oldu u için cevap A seçene idir. 10. Hicaz-Yemen Cephesi nde Araplar n ngiliz taraf na geçmesiyle art k slam n irlefltirici özelli i kalmam fl ve Türk ün Türkten aflka dostunun olmad ortaya ç km flt r. Böylece slamc l k yerine Türkçülük yani Turanc l k ön plana ç km flt r. Bu yüzden cevap D seçene- idir. 11. Wilson lkeleri ne göre kim nerde ço unlukta ise o ölgenin yöretimini ço unluk elirleyecektir karar na göre Rumlar zmir de ço unluk oluflturmak için Türkleri zmir den zorla göç ettirmeye çal flm fllard r. Bu yüzden cevap D seçene idir. 15. Terakki Perver Cumhuriyet F rkas fieyh Sait syan yla kapat lm fl, Serest Cumhuriyet F rkas n n kapat lmas - n n hemen ard ndan Menemen syan ç km flt r. Bu iki isyanda da din kötüye kullan ld için Laiklikle iliflkilendirileilir. Bu yüzden cevap E seçene idir. 1. Misak- Milli Kurtulufl Savafl nda savafl lacak s n rlar elirleyen milli yemindir. Bu yüzden Türk s n rlar n elirleyen Mondros Ateflkes i imzaland s rada iflgal edilmeyen yerler ifadesidir. Buna göre de cevap C seçene idir. 16. Millet mektepleri halka hizmet etti i için Halkç l k, Yeni Türk Harfleri kaul edildi i için Milliyetçilik, yenilikler yap ld için nk lapç l k, Medreseler kapat ld için Laiklik yer al r. Ancak yönetimle ilgili herhangi irfley olmad için Cumhuriyetçilik söylenemez. Bu yüzden cevap E seçene idir. 13. I. TBMM de az nl klara yer verilmemifltir, karmafla ç - karmas nlar diye (A). En üst seviyede olan yöneticiden çiftçiye kadar herkes üye olailmifltir (B). Savafl meclisi oldu u için ola anüstü yetkileri vard r (D). 191 Anayasas n kaul etmifltir (E). Ancak kaine sistemine Cumhuriyet in ilan yla geçildi i için o dönemde de I. TBMM de il II. TBMM görevdedir (C). Bu yüzden cevap C seçene idir. 17. Silah sanayinin geliflmesiyle irlikte cephe gerisi hedef olmaya afllam fl ve sivil savunman n önemi artm flt r (I). Teknolojik al flverifllerle irlikte devletler kendilerine ittifaklar aramaya afllam flt r (II). Ancak savaflan devletlerin fiziksel uzakl, teknolojiyle irlikte ortadan kalkt için fiziksel uzakl n ir önemi kalmam flt r (III). Bu yüzden cevap B seçene idir. 6

7 18. A-B ve K-L aras ndaki mesafeler ayn olmas na karfl n yerel saat farklar n n ayn olmamas, Ekvator a olan uzakl klar n n farkl oldu unu göstermektedir. Ekvator a yaklaflt kça meridyenler iririnden uzaklaflt na göre, yerel saat fark az olan (A-B) Ekvator a daha yak n olmal d r. Ayr ca A-B aras nda 80 l k zaman fark vard r. ki meridyen aras zaman fark 4 oldu una göre, A-B aras ndan 0 meridyen geçti i anlafl lmaktad r. Aradaki mesafe 0 km oldu una göre (0 : km) ard fl k iki meridyen aras mesafe yaln zca Ekvator da 111 km oldu undan, A-B Ekvator üzerindedir. 0. Rüzgar yönündeki sapman n sa a do ru olmas ndan ölgenin Kuzey Yar mküre de ulundu u söyleneilir. Kuzeydo uda alçak as nç etkili oldu undan havan n yükselece ine, güneyat da yüksek as nç etkili oldu- undan ya fl olas l n n az olaca na ulafl lailir. Ayr - ca 100 miliar izoar n n içinde as nç 100 den fazla, 990 miliar izoar n n içinde kalan k s mda da as nc n 990 miliardan az olaca ilindi ine göre, ölge içi as nç fark 30 miliardan fazlad r. Bas nc etkileyen tek faktör s cakl k de ildir. Bu nedenle B seçene inde yap lan yorum yanl flt r. K ve L kuta daha yak nd r. Bu nedenle çizgisel h zlar daha düflük oldu undan, alacakaranl k süresini daha uzun yaflarlar. A-B kentleri Ekvator üzerinde oldu una göre, urada y ll k s cakl k fark, K-L kadar olmayacakt r. 1. Mevsimlerin oluflmas ve iririni izlemesi, eksen e ikli i ve y ll k harekete a l d r. Meltem rüzgarlar n n oluflmas, günlük hareket ile kara ve denizlerin farkl s nmas na a l d r. Termik ekvatorun daha çok Kuzey Yar mküre den geçmesi, Kuzey Yar mküre de s cakl k ortalamas n n daha yüksek olmas ile ilgilidir. Bu durum kara-deniz da l - fl ndan kaynaklansa da, eksen e ikli i ile ilgili de ildir. 19. Yükseklik artt kça s cakl k her 00 m de 1 C azal r. Buna göre gerçek s cakl ile indirgenmifl s cakl ilinen yerlerin yüksekli i hesaplanailir. I. Aradaki fark 0 C oldu una göre deniz seviyesinde demektir. II. Aradaki fark 1 C oldu una göre yüksekli i 00 m demektir. III. Fark,5 C oldu una göre yüksekli i 500 m demektir. IV. Fark 5 C oldu una göre yüksekli i 1000 m demektir. V. Fark 10 C oldu una göre yüksekli i 000 metre demektir. Deniz II I Koyu Kahverengi V 000m Aç k Kahverengi IV 1000m Sar III 500m Aç k Yeflil 00m Koyu Yeflil 0m Dinamik as nç kuflaklar n n oluflmas günlük harekete a l d r. Musonlar ise mevsime göre k ta ve okyanuslar n farkl s nmas ndan kaynaklan rlar. Mevsimlerin oluflumu da eksen e ikli ine a l oldu una göre, musonlar n oluflumunda iki faktör de etkilidir.. Verilen ülkeler Orta Kuflak ta oldu una göre konik projeksiyona göre çizilmeleri daha uygun olacakt r. Gerçek alanlar farkl oldu u için, düzlem üzerinde kaplad klar alanlar farkl d r. Ölçekleri ayn oldu undan, hata oranlar da iririne yak nd r. Ölçekleri ayn oldu undan paraleller aras ndaki harita uzunlu u hepsinde ayn d r. Haritalar n ölçekleri ayn oldu unda, ayr nt y gösterme güçleri de ayn olur. 7

8 3. Bitki örtüsü orman oldu una göre, ölgede l man iklim koflullar etkilidir. Buna göre I. öncül do rudur. 800 m nin üzerinde karma yaprakl a açlar görüldü üne göre, genifl ve i ne yaprakl a açlar ir arada demektir. Buna göre II. öncül yanl flt r. Ormanlar 100 m ye kadar ç kt na göre III. öncül do rudur. 800 m den sonra i ne yaprakl lar da görüldü üne göre, yaprak dökmeyen a açlar u metreden sonra görüleilir. Buna göre IV. öncül de do rudur. 7. I. yer flekli ir akarsu vadisi oldu undan, uradaki kayaç türü hakk nda net yorum yapmak zordur. II. flekil, horst ve graen oluflumunu gösterdi ine göre, sadece kayaçlar n yafl hakk nda yorum yap lailir. III. flekil, antiklinal ve senklinal oluflumunu gösterdi inden, II. de oldu u gii taakalar n esnekli i ile ilgili yorum yap lailir. IV. flekil peri acas oldu una göre, u ölgede tüfün, V. flekil ir ma ara gösterdi ine göre kireçtafl n n yayg n oldu u söyleneilir. 4. Orta kuflak deniz k y s nda ulunan alanlarda itki örtüsü ile toprak örtüsü aras ndaki iliflki genellikle flu flekilde geliflir. Genifl yaprakl lar n yo unlukta oldu u yerlerde kahverengi orman topraklar, i ne yaprakl lar n yo- un oldu u yerlerde podzolik topraklar ve da çay rlar alt nda ise çernozyom topraklar geliflir. 8. I. ülkede piramitin taan dar oldu una göre geliflim seviyesi daha fazlad r. Geliflmifl ülkelerde yafll nüfus oran fazla oldu una göre, ortanca yafl yüksektir. Ayr ca I. ülke daha geliflmifl oldu undan, ikincil sektörde çal - flanlar n oran fazlad r. II. ülke az geliflmifl oldu undan çal flan nüfusun yafl ortalamas düflüktür. Ayr ca genç nüfus fazla oldu una göre demografik yat r mlarda fazlad r Nüfusun yafl gruplar na da l m oransal verildi inden ülkelerin nüfus miktarlar hakk nda yorum yap lamaz. 5. Mart ve Eylül aylar nda ya fl artt ve rejim düzenli oldu una göre I. grafi in Ekvatoral ölgeye (A) ait oldu u söyleneilir. Haziran - Temmuz döneminde ya fl n çok artmas. grafi in muson iklimine (C) ait oldu unu gösterir. B ölgesinde ise Akdeniz iklimi etkilidir. Akdeniz ikliminde s cak dönem kurak, so uk dönem ya fll geçer. B ölgesi Ocak ay nda s cak dönem, Temmuz ay nda so uk dönem, yaflad na göre 3. grafik B ye ait olmal d r. 9. Ekvator çevresinde alçak kesimler s cak ve nemli oldu- undan, yüksek yerler yerleflmeye daha uygundur (I). Muson Asyas nda yaz ya fllar fazlad r (IV). Avrupa da sanayi ve kentleflme nüfusu art rm flt r (III). Avustralya n n at s çöl oldu u için nüfusun % 90 di er k y - da toplanm flt r (V). II. ölge hakk nda ilgi verilmemifltir. 6. Akarsu iriktirme yapt yere yeniden gömülmeye afllad na göre afl nd rma gücü artm fl demektir. Bu da epirojenik yükselmeye a l ir durumdur. Epirojenik olarak yükselmeye afllayan alanlarda akarsular n derine afl nd rma gücünün artmas, akarsular n araziye gömülmesine neden olur Metinde farkl ölgelerin s n rlar n n örtüfleilece i ile ilgili ir aç klama yoktur. Siyasi ölgelerin s n rlar n n kesin olarak elirleneilece i, ancak u s n rlar n zamanla de ifleilece i, hatta ortadan kalkailece i anlat lm flt r. Do al unsurlara göre oluflturulan ölgelerin s - n rlar n kesin olarak elirtmenin zorlu u ve unlar n s - n rlar nda de iflmenin çok yavafl gerçekleflti i elirtilmifltir.

9 31. Heyelan n oluflmas için; ya fl n fazla olmas (klimatolojik), e imin fazla olmas (jeomorfolojik), taakalar aras nda kil ulunmas (jeolojik) gerekir. Tsunami ile tektonik depremler yaln zca jeolojik, tropikal kas rga ile sel ve taflk nlar ise yaln zca klimatolojik do al afetlerdir. 3. Paragrafta rasyonalistlerin her türlü durumu ak l ile aç klamalar elefltirilmifl, Rousseau ya göre ise elirli durumlar duygular ve sezgiler yard m yla çözmek gerekti i aksi taktirde kültürel t kanmalar yaflanaca vurgulanm flt r. Soru köküne akt m zdaysa ize rasyonalistlerin hangi düflünceye yer vermeyece inin soruldu unu görmekteyiz. Rasyonalistler metinde de elirtti i gii ilgiyi önemserler u nedenle ilgi geniflledikçe trajedi artmaz ve B fl kk elenir. C fl kk da yine rasyonalistlerin düflüncelerini destekler niteliktedir, parçayla da uyumludur. Duygular n yan lt c l rasyonalistlerin iddialar ndan irisidir ki Rousseau duygular önemseyerek rasyonalistlerin karfl s nda oldu unu göstermektedir, dolay s yla D fl kk da elenir. Sanatta akli ö elerin yol gösterici olmas gerekti i fikri zaten akl n önemini vurgular ve rasyonalistlerin savundu u ir görüfltür; E fl kk da elenir. A fl kk nda geçen ilincin fazlas insan acizlefltirir sav rasyonalistlerin karfl ç kaca ir görüfltür. Bilinç ve oradan kaynaklanan ilgi, acizlik yaratmaktan çok perspektifin genifllemesini sa lar rasyonalistlere göre. 34. Baflar l ir araflt rman n genel standartlara oyun e memesi, onun, yerleflik metot yaklafl mlar n n ötesine geçti ini ve araflt rmac n n çok farkl ö eleri ve parametreleri araflt rmas na dahil etti ini gösterir. Dolay s yla B ve C fl klar elenir. A fl kk ndaki gii ir durumdan metinde hiç ahsedilmemektedir. D fl kk ndaki sadakat kavram u mantaliteyle çal flan ir araflt rmac için pek mümkün de ildir çünkü gelenekleri aflmaya çal flmaktad r. E fl kk ise ahsedilen araflt rmac n n en ask n yan n anlatmaktad r. Genel standartlara oyun e meyen ir araflt rmac do al olarak araflt rmas nda her türlü destekleyici ö eyi kullanacakt r. 35. Paragrafta pozitif hukuk ile do al hukukun özellikleri verilmifltir. Bu ilgilerden yola ç karak do ru cevaa ulaflmam z istenmektedir. A, C, D ve E fl klar nda elirtilenler dikkatle incelendi inde izzat metin içerisinde geçmektedir. Ancak B fl kk nda çok ciddi ir kavram hatas yap lm flt r. Emprizm ve Rasyonalizm kavramlar yanl fl yerlerde kullan lm flt r. Pozitif hukuk deneyime dayal oldu undan emprist, do al hukuk da akla dayal oldu undan rasyonalist temellere sahiptir. fi klarda unun tersi söylenmifltir. Bu soruyu çözemediysek ilgi felsefesi ile ilgili kavramlara yeniden çal flmam z gerekmektedir. 33. Metin ize k saca felsefenin mitolojileri aflarak kendisini var etti ini söylemektedir. Basmakal p, de iflmez efsanevari ilgiler yerine insan n kendi akl ile ilme arzusuna iflaret ediyor paragraf. A, B, C ve E fl klar u yarg lar destekler ifadeler tafl maktad r. D fl kk ise felsefenin kesin ve de iflmez ilgilerin peflinden kofltu unu söylemektedir, u temel olarak hem felsefeye ait ir özellik de ildir hem de metinde elirtilen yarg ya z tt r Metinde modern ilim ve sanat n toplum üzerindeki olumsuz etkisinden söz edilmektedir. Yaflanan ahlaki çöküflün sorumlusu u iki disiplindir. Soru kökünde de ilim ve sanat n geliflti i ir toplumun hangi özelli i tafl yaca sorulmaktad r. Sanat n kötülüklerin kayna oldu u ir durumda sanat toplumun temel de erlerinden irisi olamayacakt r, u nedenle A fl kk elenir. Paragrafta C, D ve E ile ilgili ir yarg da ulunulmamaktad r. B fl kk nda elirtildi i gii sanat ahlaki içeri inden soyutland nda topluma zarar verir ir niteli e dönüflmektedir.

10 37. Parçada ahlak kurallar n n evrensellinden yani ojektifli inden, metafizi in ise öznelli inden yani sujektifli- inden ahsedilmektedir. Soruda da metafizi in ahlaki olandan hangi aç dan farkl oldu u sorulmaktad r. Metafizik A daki gii daha yüksek ir gerçekli e sahip de- ildir ve parçada da öyle ir fleyden ahsedilmemektedir. Sujektif oldu undan evrensel ilgiler üretemez, u nedenle B fl kk da elenir. C fl kk nda elirtildi i gii ir yarg yla metin içerisinde karfl laflmamaktay z ve metafizik ile ilgili genel ilgilerimize de ters ir ç kar md r u fl ktaki yarg, dolay s yla C de elenir. Her iki kavram n da ilim ile mesafesi metinde ele al nmad ndan E fl kk elenir. D de geçen rölatizm kavram asl nda sujektivizmin ir aflka ifadesidir. Metafizik evrensel içerikte olmayan ilgiler içerdi inden rölatiftir. 38. Evrende her fleyin z tt yla var olmas tez-antitez-sentez dedi imiz üçlü ilefleni akl m za getirir. Parça içerisinde geçen ak fl, olufl, de iflme ve z tl k kavramlar en nihayetinde diyalektik kavram na ulaflmaktad r. Bu soru ir ilgi sorusudur. Ak l yürütme ile yap lamaz. Paradoks ve çat flk çeliflki, ç kmaz anlam na gelir. Rölativizm görececilik, septisizm ise kuflkuculuktur. Bu kavramlardan hiçirisi metinde tan mlanan karfl lamaz. 40. Metinde Kierkegaard, Kant n ahlak anlay fl n elefltirmektedir. Kant n ödev duygusuna dayal, insanlar araçsallaflt rmadan, ahlaki eylemi amaç edinen eylem doktrini Kierkegaard taraf ndan metindeki gii çürütülmektedir. Kierkegaard a göre herhangi ir fleyi amaç edinen ahlaki eylem istemeden de olsa aflka ir fleyi araca indirgeyecektir. Dolay s yla Kant n düflündü ü gii eylem ödev duygusu ekseninde evrensel ir k l a sokulamaz. Bu nedenle A, B ve D fl klar direkt olarak elenir. C fl kk nda araçlaflt rman n yanl fl ir yol oldu u gösterilmifltir ancak Kierkegaard unu anlatmak istememifltir. E fl kk metni en kapsaml içimde ifade eden fl kt r. Ahlaki eylemin herhangi ir parametreye göre standardize edilemeyece i hem metinden ç kar lailir hem de Kierkegaard n temel düflüncesidir. KONU ANAL Z 1. Bilgi Felsefesi. Felsefenin Alan 3. Bilim Felsefesi 4. Siyaset Felsefesi 5. Sanat Felsefesi 39. Nietzsche ile ilgili k sa pasajda ilimin d fl görünüflleri esas alan yaklafl m elefltirilmekte, dünyay oldu u haliyle ilme iddias n n ir yan lsama oldu u savunulmaktad r. Esas nda sadece perspektifler vard r ve toplumdan topluma, dönemden döneme insan ve evren farkl içimlerde kavran r. Nietzsche nin perspektivizimi dünyan n flu an ki halinden çok farkl olailece ini, var olan halinin de olas durumlardan sadece irisi oldu unu söyler. Buna göre görünen ve var olan haline ak p dünyaya de er içmek tamamen ahlaksal ir önyarg - dan kaynaklan r, realiteyle ilgisi yoktur. Bu önyarg n n izi düflürece i durum, A fl kk nda elirtildi i gii dünyan n mevcut halinden farkl olma ihtimalinin gözlemlenememesidir. Parça gerçekli in çok farkl anlamlarda kavranailece ini savundu undan B fl kk elenir. Ayr ca metinde perspektivizm anlat lmakta ve savunulmaktad r; C fl kk nda perspektivizm kaç n lmas gereken ir durum olarak aktar lm flt r, dolay s yla C fl kk da elenir. D fl kk ndaki gii ir durum metinde hiç geçmemektedir. E fl kk ise ir gerçeklik iddias tafl r, perspektivizm tam da gerçekli in olmad n anlatan ir kavramd r. Bu nedenle E fl kk da elenir. 6. Varl k Felsefesi 7. Bilgi Felsefesi 8. Ahlak Felsefesi 9. Ahlak Felsefesi 10

11 TEMEL MATEMAT K TEST a 03, a a + a + 1 a a 1 a a a a+ a l 3 7 a l a < 0 < < c < 0 I. II. III. a.. c + + a + c? c + c + a. ( n+ 1)! n! 16 n! + ( n 1)! 5 n!.(( n+ 1) 1) 16 ( n 1)!.( n+ 1) 5 n.( n 1)!. n 16 ( n 1)!.( n+ 1) 5 5n 16n+ 16 5n 16n 16 0 ( 5n+ 4).( n 4) A, B olsun A B A B & B. A n n a 1 5 a & c 3 & c 3 6 a c, c < t + 4k 10. t + 7k 5t 3k? 15t + 4k 9k + 4k 13k a{5, 10, 15}? A + A + 1 (A + 1) k ((10 4 1) + 1) asamakl 11

12 9. ( a+ ).( ) a x k saat a a + 4 a + 0 ( a) 4 a 1 y 3k saat z 4k saat y + z & + 4 3k 4k & k x + z & + & t k 4k t 4k t 56 & t 11, (1) x + (x3) 7 3 < x < 7 x 6 ise (1) 6 + (63) 7 (.6 + 1) + ( ) A 3. ϑ (A + 4) 5. ( ϑ 3) 1 A 5. ϑ 0 3ϑ 5ϑ 0 ϑ 10, A (a ). (a + ) 14 a 3 & a 3, 4 a+ 7 a 1 3 & a 5, 9 a x+y5 + x y4 3x9 x3,y 1 ax + 3y 6 a ( 1) 6 a /A 16.C+1 + /B 8.C+7 B A A. B + A. (B ) + 1 7?

13 17. (x ). P(x) 3x 3 x + x m x m m 18 x 1 1. P(1) P(1) 16? s ra 1 tane.s ra 3 tane 3.s ra 5 tane 4.s ra 7 tane n. s ra (n 1) tane? F B f x y f + x + + y 3 f & y 4, f+ x+ 19 f+ + y 15 \? 1. ( ) toplam 45 dir. Kalan 3 ise rakamlar toplam 39 olmal d r. O halde 6 rakam kullan lmam flt r. 19. A+ B C 1 0 1_ 1 3`" 9tane h h 8 9a. B: 6 günde 8 masa A: 8 günde 6 masa B: 4 günde 3 masa A: 4 günde 18 masa 4 günde 50 masa 0 _ h h `" 8 tan e 7 9a 3 için 7 tane 4 için 6 tane 5 için 5 tane 6 için 4 tane 7 için 3 tane 8 için tane 9 için 1 tane 910.? x. + x. l + x. l x xf + + x p x x x. 188 & x ?

14 4. A a 6 a a x x B x & x 0 a a ( a x) a a+ x 10 6 & x , !.! 1 14! f(g(f 1 (1))) f(g(0)) f(3) 4 6. A 60 x m D x 40 m C x x x x & 8x 1080 & x A D E B & BCD 57 de, 66 C mb W md W ( x + ) ( x) ( x).( 3 x) ( x).( x) 3x x+ 4 & x 4 % % mebd ( ) medb ( ) % maed ( )

15 3. A B 34. y 1 G s D K 14+s 8 x C F a a a a 0 a+ a x E & 1 A( GBC). A( ABCD) 14+ S & 1 AGBC ( ). AEFBG ( ) 14 + S 8 + S+ x a+? 6a x A 35. A a L a B E 3 D F a E a D 4s a 4 15s s F 5 16s 4a 4s 0s 5 C B 8 C EF // BC çizelim EF 4 olur s ( 5 ) & s 80 5? 16. s FC + 3, DF & EDF de, mev 30, mfu mc W 60 ED 3 ulunur. Buradan & AED ikizkenar olur. ma W 45 ve mb W 75 ulunur. 15

16 36. F E 39. a. c 0, a. > 0 K α α 153 D α α C P a,, c a m < 0 A B Çokgenin çevrel çemerini çizelim. $ $ % % % mfe med mdc mcb mba α için 3α & α 9 % mcdp ( ) α ? 0 18 Bu koflullarda 3. ölgeden geçmesi olanaks zd r. 37. C T 9 x O A 3 B 6 H 4 6 K D % mcbd ( ) 90 lbhl lchi. lhdi lbhl lbhl 6 HK latl labl. lakl x B 4k k v A C 8v v α v 1? % 10 10v y A(3,8) C B x B (13, ) m m AC AB C( x, 0) x x 3 10 x 3 8 x 11 16

17 FEN B L MLER TEST 1. Bu testte s ras yla, Fizik (1-14), Kimya (15-7), Biyoloji (8-40) alanlar na ait 40 soru vard r.. Yan tlar n z, yan t ka d n n Fen Bilimleri Testi için ayr lan k sm na iflaretleyiniz. 1. Birinci terazi denklemi: 3K L kinci terazi denklemi: K L dir. 4. ve c zaten tel uzunlu u oldu u için sistem s t ld nda artar. a ise ofllu un uzunlu udur. Sistem s t ld nda ofllukta üyüyecektir. Bu durumda tüm uzunluklar artar. Bu denklemlerden K n n kütlesi gr ç kar.. Cisimler eflit hacimli al nd nda toplam kald rma kuvveti F V. d + V. 3d 4 dv olur. Cisimler dengede oldu undan toplam a rl klar da G toplam 4 dv olmal d r. Bu durumda her üç seçenekte do ru olailir. 5. Gözün her iki aynada görüntüsü ayn yerdedir. Her ir aynada görüfl alanlar çizildi inde perdede görülen uzunluklar h X h X 3 irim, h Y 3 irimdir. X hx Bu durumda 1 ç - hy kar. G Göz Y h Y Ekran 3. h P 0 civa d X gaz civa Y gaz K civa Z gaz 6. Her iki flekilde de desteklerin tepki kuvvetleri s f rdan farkl ise çuu un a rl k merkezi destekler aras nda ir ölgededir. I flekil için; K R aras nda, II. flekil için M S aras ndad r. Bu durumda a rl k merkezi net M R aras nda olur. Bu durumda a rl k merkezi N noktas nda olailir, L ve R de olamaz. P X P o + d dir. Tüpün alt ndaki eflitlikten yararlan larak P X P Y P Z dir. X gaz n as nc aç k hava as nc ve d ye a l d r. Bu durumda musluktan gaz eklenmesi ya da ç kar lmas nda gaz as nçlar de iflmez. Yaln z gaz ç kar l rsa X gaz n n üzerindeki civa ir miktar afla iner. Bu durumda I ve III do rudur K ve L parçalar ç kar l rsa a rl k merkezi u parçalar n ortak merkezlerinin tersi yönünde kayar. I. yarg do rudur. Ayn flekilde L R ç kar ld nda 3 yönünde, P ve N ye parça eklendi inde ise yönünde kayar. Bu durumda her üç yarg da do rudur.

18 8. A rl ks z makaralarla kurulan sistemde P 1 T 3 4P 1 yükü iplere da t ld nda P 1 P 1 T 1 P 1 P 1 P 1 T 1 T P P 1 T P 1 T 3 4P 1 ve P yüküde P 4P 1 ç kar. Bu durumda her üç yarg - da do rudur. 11. l ll lll Her ir yar m kürenin ayr ayr kütle merkezleri al nd - nda I. sistemin toplam kütle merkezi II ve III e göre daha yukar da II ve III ün ise ayn yüksekliktedir. Bu durumda E I > E II E III olur q F O F 1 +q F t 0 an nda K L yi v h z yla görür. t an nda ise duruyormufl gii görür. t an nda +v h z yla gidiyormufl görür. 3t an nda ise yine duruyor görür. Bu durumda K L yi (t t) aras nda yani II. ölgede h zlan yor görür. +q 4 q Yüklerin +q ya etki etti i elektriksel kuvvet yaz l rsa k4q. q k. q. q k. 4 q. q F1 F F 3 4d 4d 8d F F F olur. Tüm u kuvvetlerin ileflkesi ise 5 yönündedir. 13. Y K 10. H z Z V V +x +x +3x x x +x +3x 0 x t t 3t 4t S R O K L M N P V Zaman fiekil - l fiekil - ll H z - zaman grafi inin alan ndan yol ulunur. Al nan yollar yatay S P yoluna aktar ld nda 4t an nda cisim P dedir. K anahtar aç kken her ir lamaya düflen potansiyel V X V, V Y V Z V dir. Anahtar kapat ld nda ise V X V V Y V V Z 0 (Z yanmaz) Bu durumda yaln z Y lamas n n parlakl artar. X 18

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... xi Kimya Endüstrisi... 2 ENDÜSTR YEL K MYA... 3 K MYA ENDÜSTR S... 3 K MYANIN ÖNEM... 4 Fiziksel fllem (Süreç veya Proses)... 5 Kimyasal fllem (Süreç veya Proses)...

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1966 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1046 GENEL K MYA Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Yasemin Ç MEN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Deniz HÜR (Ünite ) Yrd.Doç.Dr. Hüseyin BERBER (Ünite 3)

Detaylı

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE

iii çindekiler çindekiler Önsöz... 1. ÜN TE çindekiler iii çindekiler Önsöz... ix Atomun Yap s ve Periyodik Özellikler... 2 G R fi... 3 ATOMUN KUANTUM KURAMI... 4 ATOMUN DALGA FONKS YONLARI... 5 Dalga Fonksiyonlar... 5 Orbitallerin Enerji S ralamas...

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1

TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 242 Ders Kitaplar nda nsan Haklar II 243 TAR H DERS K TAPLARI VE NSAN HAKLARINA DA R: BAZI SATIRBAfiLARI 1 Mutlu Öztürk 2 lk Ders Kitaplar nda nsan Haklar (DK H-I) projesinin bafll ca ifllevlerinden biri,

Detaylı

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER

SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1963 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1043 SOSYOLOJ DE ARAfiTIRMA YÖNTEM VE TEKN KLER Yazarlar Prof.Dr. Nadir SU UR (Ünite 1) Ö r.gör.dr. Ayfl n KOÇAK (Ünite 1) Doç.Dr.

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS. PROGRAM GEL fit RME PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER PROGRAM GEL fit RME O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ GRAFİK MİZANPAJ

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

KLAS K SOSYOLOJ TAR H

KLAS K SOSYOLOJ TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2284 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1281 KLAS K SOSYOLOJ TAR H Yazarlar Dr. Temmuz GÖNÇ-fiAVRAN (Ünite 1, 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Fatime GÜNEfi (Ünite 3, 4, 5, 8) Doç.Dr.

Detaylı

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net

www.harunyahya.org - www.harunyahya.net Bu kitapta kullan lan ayetler, Ali Bulaç' n haz rlad "Kur'an- Kerim ve Türkçe Anlam " isimli mealden al nm flt r. Birinci Bask : fiubat 2007 ARAfiTIRMA YAYINCILIK Talatpafla Mah. Emirgazi Caddesi brahim

Detaylı

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler

Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Çerçeve Vizyon 2023 Yeni Fikirler, Rekabetçi fiirketler Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kafl yaparken göz ç karmak sözü, makro ekonomik dengeleri kurarken karfl karfl - ya bulundu umuz durumu çok güzel

Detaylı

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper

Dr. Y lmaz Argüden. Burcu Akar Kuyucu. Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Yönetimi Dr. Y lmaz Argüden Kurumlarda Baflar l ve Etkin tibar Yönetimi Burcu Akar Kuyucu tibar Paradigmas Gary Davies ile Rosa Chun, Rui Vinhas da Silva ve Stuart Roper tibar Ölçme Gary Davies ile

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Baflkan dan Bilgi Ça nda Bilgi Ekonomisinin Dr. Ömer Bolat MÜS AD Genel Baflkan Kalk nmada Artan Rolü Son y llarda bilgi sistemlerinde yaflanan h zl geliflim ve de iflim süreci yaln zca bireyleri, iflletmeleri,

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı