Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ"

Transkript

1 T.C. BİTLİS VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitlis İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 2014 YILI BRİFİNGİ BİTLİS,

2 KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname (KHK/639), 08/06/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararname ile taşra teşkilatlarının kuruluşu da hükme bağlanmıştır. Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de bu kanun hükmündeki kararname esaslarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir. TEŞKİLAT YAPISI "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 4 üncü maddesine göre İl Müdürlüğü; Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüzde Hukuk Birimide bulunmaktadır. İlimiz Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan İlçelerinde Bakanlık İlçe Müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe Müdürlükleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin 8. maddesine göre faaliyetlerini sürdürmektedir. MİSYONUMUZ; Belirlenmiş gıda ve tarım politikaları çerçevesinde tarımsal üretim ve gıda piyasalarında etkili denetim ve düzenleme, tüketici ve halk sağlığını koruyucu tedbirler ile kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla; Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi, bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina, tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ve gıda üreticilerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, güvenilir gıda arzı, arazi toplulaştırma hizmetleri, tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması, tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarının korunması faaliyetlerini yürüten yenilik ve gelişime açık bir kurumuz. VİZYONUMUZ; Bilgi ve teknoloji ile bütünleşmiş, Hızlı ve etkin hizmet üreterek çevreye duyarlı, uluslararası standartlara ve kurallara uyumlu, sağlıklı gıda arzı ve sürdürülebilir tarımsal işletmeler oluşturmak. İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ a) İlin tarımsal envanterini çıkarmak ve ilin tarım üretim potansiyelini mevcut teknolojiye göre belirlemek, b) Her türlü il yayım programlarını hazırlamak ve yayınların kendi elemanlarına, tüketicilere ve çiftçilere ulaştırılmasını sağlamak, c) Çevreye duyarlı doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlikle ilgili yeni teknolojileri ve bilgileri çiftçilere ulaştırabilmek, ilin tarımsal yayım programını hazırlamak 2

3 programın gerçekleşebilmesi için üretici, üretici örgütleri, üniversite, özel sektör ile işbirliği yapmak, c) Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluşlarla işbirliği halinde uygulamaya dönük deneme ve demonstrasyonlar programlamak ve yürütmek, d) İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek, e) Tarım ürünlerinin islenip, değerlendirilmesine, pazarlamasına ve bunun için gerekli tesislerin kurdurulmasına yardımcı olacak çalışmaları yapmak, bu konuda üreticileri ve müteşebbisleri yönlendirmek, f) İlin tarım ürünlerini ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmaları yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını sağlamak, g) Hayvan ve bitki sağlığı ile gıda ve yem konusunda il düzeyinde risk kriterlerini ve yönetimi esaslarını belirleyerek değerlendirme yapmak ve gerekli iletişimi sağlamak, ğ) İldeki hayvanların refahının sağlanması ile salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla il çapında plan, program ve projeler hazırlamak, gerek bunları, gerekse Bakanlık tarafından belirlenenleri, ilde uygulamak, izlemek, denetlemek, h) İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak, ı) Suni tohumlama hizmetlerini yürütmek ve soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için il bazında gerekli çalışmaları yapmak, i) Bakanlığa bağlı hayvan sağlığı ile ilgili hastane, klinik vb. merkezleri yönetmek; özel sektörce kurulacak bu çeşit tesislere Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve kurulmuş olanları denetlemek, j) Hayvan sağlığı ile ilgili madde ve malzemelerin üretim, satış, ihracat, ithalat, taşıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek k) Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme isletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek, l) İl dahilinde uygulanan entegre ve münferit tarım ve kırsal kalkınma projelerinin gerektirdiği hizmetleri yapmak, yeni yapılacak projelerin gerektirdiği ön etüt ve envanter çalışmalarını yürütmek, m) Projeye dayalı olarak kurulacak isletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların gerekli proje ve çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak, n) İl dahilindeki bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini mevzuatı doğrultusunda yürütmek, resmi ve özel mezbaha ve kombinaları sağlık yönünden denetlemek, ildeki damızlık boğa, koç, teke ve aygırların sağlık kontrollerini yapmak, uygun olmayanları enemek, o) İl dahilinde bitkilere zarar veren zararlı hastalık ve organizmaların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak, ö) İl dahilinde faaliyette bulunan bitki koruma ürünleri, zirai mücadele alet makineleri, tohum ve gübre bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak, ruhsatlı yem fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek, ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, p) Bitki, hayvan, gıda ve yem güvenirliğini gözeterek tüketiciyi ve halk sağlığını koruma amacıyla il düzeyinde tedbirler almak, Bakanlıkça belirlenen tedbirlerin ilde 3

4 uygulanmasını sağlamak, izlemek, değerlendirmek, konusunda faaliyet gösteren laboratuarları mevzuatı çerçevesinde belgelendirilmek, kaydını almak, izlemek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek, r) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ve balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, su ürünleri ile ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapmak ve her türlü teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, üretim alanlarının kiralanması ve işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak, su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini zarardan koruyacak tedbirleri almak ve aldırmak, balıkçılık ve su ürünleri ilgili ihracat, ithalat işlemlerini mevzuatı çerçevesinde yürütmek. s) Mera tespit tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek, tarım arazisinde ekili, dikili alanlarının ve bunların ürünlerinin taşınır ve taşınmaz çiftçi mallarının korunmasını ve tabii afetlerden zarar gören çiftçilere özel mevzuatına göre yardım yapılmasını sağlamak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve çalışmalara yardımcı olmak, ş) Projeler çerçevesinde köylerde istihdam imkanlarını artırmak amacıyla el sanatlarının geliştirilmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerinin pazarlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler almak, t) Çiftçilerin kooperatif veya birlik seklinde teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği tevsik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin ve birliklerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemek, u) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi kadınlar ile çiftçi çocukları ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak, ü) Gıda, gıda katkı maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler konusunda faaliyette bulunan yerlerin gerekli kayıtları yapmak, izinleri vermek, üretim isleme ve satış yerlerini mevzuatı çerçevesinde denetlemek, bu malzemelerin ihracat ve ithalatında Bakanlık ile ilgili işlemlerinin il düzeyindekilerini yürütmek, v) Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulü, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlarına göndermek, y) Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yürütmek, tohumluk üretici ve bayilerinin kontrolünü yapmak, z) Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek ile ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek, aa) Bakanlıkça yürütülen iç ve dış kaynaklı entegre ve münferit bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri üretim, değerlendirme, pazarlama ve kırsal kalkınma projelerinin ili ile ilgili kısımları uygulamak, uygulatmak, hibelerin zamanında ve amacına uygun olarak kullanılmasını takip ve kontrol etmek, bb) Küresel iklim değişiklikleri, tarımsal cevre, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar il düzeyinde olanları yürütmek, diğer afetler ve tarım sigortası ile ilgili olarak 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesindeki uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, yayım ve tanıtım ve mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak, cc) Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni 4

5 tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak, çç) Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan işletmelerin teknik yönden kontrolünü yapmak, dd) Hayvancılık projeleriyle ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek, mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapıp bunları denetlemek, ee) Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık işletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek, ff) İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerin üretim yerleri, gübre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmiş ürünleri belirlenmiş esaslara göre uygunluğunu denetlemek, gg) Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini düzenlemek, hh) İlde ilk defa faaliyete geçen gübre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans başvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek, ıı) İlde bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile ilgili bilgi sistemlerinin kurulması ve kullanılmasını sağlamak, ii) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak, jj) Tarımsal üretimi arttırmak, geliştirmek, kolaylaştırmak, kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmekle ilgili iş ve işlemleri usulünce yürütmek, çiftlik muhasebe veri ağının il ile ilgili kısımlarını mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirmek, kk) Üreticilerce toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları yapmak, ll) İlde bulunan toprak-bitki sulama suyu analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkça istenen hususları yerine getirmek. mm) Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgütleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yönelik Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. nn) Sulamaya acılan alanlarda tarım tekniklerini çiftçilere öğretmek ve yaymak, oo) İlin, tohum, fidan, fide, gübre, ilaç, aşı, serum, zirai alet ve makine, damızlık hayvan, yumurta, civciv, balık yavrusu ve yumurtası, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma zirai kredi gibi girdi ihtiyaçlarını ilçelerden gelen bilgiler ışığında tespit etmek, bunların tedarik ve dağıtımı için T.C. Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri, tarımsal amaçlı kooperatifler, döner sermaye, bütçe imkanları ve varsa fon gibi kaynaklardan yararlanmak üzere tedbirler almak, öö) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini düzenleyen, 8/9/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak, uygulamaları yaygınlaştırmak için eğitim, yayım ve tanıtım çalışmaları yapmak, pp) İlde kurulu bulunan döner sermaye işletmesi ile ilgili iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütmek, rr) Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi edindirme, tarım arazilerinin parçalanmasını önlemek, arazi düzenlemesi ve toplulaştırması, sulama verimliliğini arttırmak için uygun sulama tekniklerinin kullanılması ve tesislerinin yapılması, toprak kaynaklarını korumak, tarla içi geliştirme hizmetlerini yürütmek, 3083 sayılı Kanun çerçevesinde ve Bakanlıkça verilen yetki ve görevler dahilinde gerekli faaliyetleri yapmak, 5

6 ss) İlde bulunan Bakanlık kuruluşları arasında merkezden istenen verilerin toplanarak merkez kuruluşlarına bildirilmesi ve Bakanlıkça verilen talimat çerçevesinde koordinasyonu sağlamak, şş) Bakanlıkça önceden tespit edilen ilke ve esaslar çerçevesinde hazırlanan il yıllık yatırım ve bütçe tekliflerinin planlanmasını, uygulamasını ve değerlendirmesini yapmak, tt) İlde, Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek. uu) Mevzuatla verilen diğer görevler ile Bakanlık ve Vali tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. 6

7 2014 Yılı Haziran Ayı İtibariyle İl / İlçe Bazlı Kadro ve Personel Durumu: ÜNVANI Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Norm Kadro Boş Kadro İl Müdürü İl Müdür Yardımcısı Şube Müdürü İlçe Müdürü Mühendis Veteriner Sosyolog Tekniker (Ziraat) Teknisyen (Ziraat) Teknisyen(Diğer) Tekniker(Diğer) Avukat Veteriner Sağlık Teknikeri Veteriner Sağlık Teknisyeni Sağlık Teknikeri Sivil Savunma Uzmanı Araştırmacı 2 2 Şef Ev Ekonomisi Teknisyeni Memur / Daktilograf Ambar Memuru Şoför Teknisyen Yardımcısı Bekçi Hizmetli Daimi İşçi Geçici İşçi Bilgisayar İşletmeni Veri Haz. Ve Kont Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ayniyat Saymanı TARGEL Mühendis (KADROLU) TARGEL Veteriner Hekim(KADROLU) TARGEL Mühendis (SÖZLEŞMELİ) TARGE Veteriner Hekim(SÖZLEŞMELİ) Toplam

8 İl-İlçe Araç Durumu: ( ) Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan İl Toplamı Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Faal Gayri Faal Binek Pick-Up Traktör Minibüs Toplam Bina ve Arsa Varlığı: yılı sonu itibariyle bina ve lojman vb. taşınmazların ilçeler üzerinden dağılımı aşağıda tablo halinde verilmiştir. İlçe Adı Hizmet Binası (Adet) Lojman (Adet) Misafirhane Garaj Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam İLİMİZİN GENEL TARIMSAL DURUMU: Genel Bilgiler: Yüzölçümü km 2 Toplam Nüfusu (2013) kişi Belde ve Köy nüfusu (2013) kişi ÇKS de kayıtlı Çiftçi Sayısı (2013) kişi ÇKS de kayıtlı Arazi Varlığı (2013) da Tarım Arazilerinin Dağılımı: Tarım Alanlarının Dağılımı Alan (Ha) Tarım Alanları İçindeki Oranı (%) Kullanılış Şekli Tarla Arazisi Nadas Sebze Bahçeleri Meyve-Bağ Arazisi Toplam yılı İlimiz Tarım (Kültür) Alanları 8

9 Tarım Arazilerinin % Dağılımı ALAN TİPİ Toplam Alan(ha) İl Arazisine Oranı(%) Tarıma Elverişli Alan ,72 Çayır Mera Alanları ,68 Orman Fundalık ve Dağ ,20 Alanı Göl Alanı ,86 Tarıma Elverişsiz Alan ,54 TOPLAM ,00 Bitkisel Üretim Değerleri 2014 yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Ekim Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam(da) Buğday Arpa Fasulye (Kuru) Tütün Patates Korunga(Yeşil Ot) Fiğ (Yeşil Ot) Yonca (Yeşil Ot) Silajlık Mısır Şeker Pancarı Ayçiçeği Yılı İlimizde Üretilen Başlıca Tarla Ürünleri Üretim Değerleri Ürün Adı Toplam (da) Verim (Kg/da) Üretim (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Buğday , ,880 Arpa , ,20 Fasulye (Kuru) ,00 Tütün , ,00 Patates , ,00 Korunga(Yeşil Ot) , Fiğ (Yeşil Ot) ,80 Yonca (Yeşil Ot) , ,00 Silaj Mısır ,22 8,703 Şeker Pancarı , ,169 Ayçiçeği ,40 501,2 9

10 2014 yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Sebze Ürünleri Ekim Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Domates Biber Patlıcan Hıyar Kavun Karpuz Fasulye (Taze) Lahana (Beyaz) yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Sebzelere ait Üretim Değerleri Ürün Adı Ekim Alanı (Da) Üretim Miktarı (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Domates , Biber , ,10 Patlıcan ,000 Hıyar , ,5 Kavun ,40 884,000 Karpuz , ,00 Fasulye (Taze) , ,500 Lahana (Beyaz) ,60 453, yılı İlçeler Bazında Yetişirciliği Yapılan Başlıca Meyvelik Alanları (da) Ürün Adı Merkez Ahlat Adilcevaz Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Elma Armut Kiraz Ceviz Üzüm Fındık yılı İlimizde Yetiştiriciliği yapılan Başlıca Meyvelere ait Üretim Değerleri Ürün Adı Alanı (Da) Üretim Miktarı (Ton) Birim Fiyatı (TL/Kg) Üretim Değeri (TL) Elma , Armut Kiraz , Ceviz Üzüm , Fındık

11 2014 Yılı İl/İlçe Bazında Hayvan Varlığı Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Büyükbaş Küçükbaş Yılı İl/İlçe Irk Bazında Hayvan Varlığı BÜYÜKBAŞ KÜLTÜR IRKI KÜLTÜR MELEZİ MANDA YERLİ YERLİ MELEZİ TOPLAM Yılı İl/İlçe Bazında Soy Kütüğü- Ön Soy Kütüğü Hayvan Varlığı Büyükbaş Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam Soy Kütüğü Ön Soy Kütüğü Toplam Yılı İl/İlçe Bazında Köy Kanatlı Mevcutları İL/İLÇE Kanatlı Türleri Tavuk Hindi Ördek Kaz Güvercin Diğer Kümes Hayvanları Merkez Adilcevaz Ahlât Güroymak Hizan Mutki Tatvan TOPLAM İlçeler 2014 Yılı İl/İlçe Bazında eski ve yeni usul arılı kovan varlığı aşağıda verilmiştir. Eski Usul Kovan Yeni Usul Kovan Balmumu-Arı Üretimi (KG) Bal Üretimi (KG) Toplam Kovan Sayısı Köy Sayısı Merkez Adilcevaz Ahlat Güroymak Hizan Mutki Tatvan Toplam

12 2014 Yılı Hayvansal Ürünler Üretimi ve Değerleri Hayvan Irkı Ürün Adı Üretim Miktarı (KG) Birim Fiyatı (TL/KG) Toplam Üretim Değeri (TL) Et , ,00 Büyükbaş Süt , ,00 Küçükbaş Arı Su ürünleri Et , ,00 Süt , ,00 Bal , ,00 Balmumu , ,50 Alabalık , ,00 Yavru Balık adet 0,06 adet ,00 Deri , ,00 Yapağı , ,00 Toplam ,50 12

13 İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ÇALIŞMALARI 2013 YILI İÇERİSİNDE BİTLİS GENELİNDE YAPILAN TARIMSAL DESTEKLEMELER DESTEKLEMELER Anaç Koyun-Keçi Desteklemesi Anaç Sığır Desteklemesi Anaç Manda Desteklemesi Manda Islah Projesi Manda Islah Projesi Malak Sayısı Besi Sığır Desteği Buzağı Desteklemesi Hastalık Tazminat Desteği Süt Desteklemesi Arıcılık Desteklemesi Su Ürünleri Desteklemesi Hayvancılık Desteği Toplamı Mazot,Gübre,Toprak Analizi(MGD) Desteği Yem Bitkileri Desteği Sertifikalı Tohum Desteği Sertifikalı Fidan Desteği Yağlı Tohumlu Bitkiler Üretim Desteği Organik Tarım Desteği Hububat Baklagil Fark Desteği Sertifikalı Tohum Üretimi Desteği Bitkisel Üretim Desteği Toplamı Ekonomik Yatırımlar Makine, Alet-Ekipman Hibesi Kırsal Kalk. Bireysel Sulama Hibesi Doğu Anadolu Projesi uyg. işletmeler Proje uyg. Tar. Kal. Kooperatifler Tar.Danışmanlık Hizmetleri Desteklemesi Tarım Kredi ve Ziraat bankası kredi GENEL TOPLAM (Destek,Hibe,Kredi) İŞLETME SAYISI DESTEK MİKTARI (TL) 13

14 KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI Kooperatifçilik: İlimiz genelinde faaliyet gösteren tarımsal kooperatif sayıları aşağıdaki gibidir. Merkez ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MUTKİ TATVAN Toplam Tarımsal Kalk. Koop Sulama Kooperatifleri Su Ürünleri Koop Toplam Bitlis İli genelinde 2014 yılı Haziran ayı sonu itibariyle faaliyet gösteren tarımsal birlik ve oda üye sayıları aşağıdaki gibidir. Üretici Birlikleri (Bal,Süt,Tütün,Patates) Yetiştirici Birlikleri (Sığır,Koyun,Manda,Arı) Merkez ADİLCEVAZ AHLAT GÜROYMAK HİZAN MUTKİ TATVAN Toplam Ziraat Odaları Toplam Damızlık Sığır Damızlık Koyun Keçi Damızlık Manda Arıcılar Yetiştiriciler Birliği Yetiştiriciler Birliği Yetiştiriciler Birliği Birliği Üye sayısı Kuruluş ve Genel Kurul: İlimizdeki 80 tarımsal kalkınma kooperatifi, 3 sulama kooperatifi ve 3 su ürünleri kooperatifi olmak üzere 86 kooperatiften 25 adedinin 2014 yılı yıllık olağan genel kurul toplantıları yapılmıştır. Ayrıca ilimizde 7 üretici birliği, 4 yetiştirici birliği olmak üzere toplam 11 birlik mevcuttur. Proje ve Kredilendirme Faaliyetleri: İlimiz üreticilerinin örgütlenmesi amacıyla, 2002 yılında 12 adet olan kooperatif sayısı 2014 yılında 86 taneye ulaşması sağlanmıştır. İlimiz kooperatiflerin 44 adedi Bakanlığımız ve sosyal Yardımlaşma Fonu kaynaklarından yatırım programları kapsamına alınarak desteklenmiştir. Desteklenen 44 adet kooperatife adet damızlık büyükbaş hayvan ve adette damızlık küçükbaş hayvan temin edilmiştir. Program kapsamında 2830 çiftçi ailesine ,00 TL kaynak aktarılmıştır. Aktarılan bu kaynaklar kooperatifleşmeyi cazip hale getirmiştir. Bu faaliyetler sonucu ilimizde örgütlü üretici sayımızda büyük bir artış sağlanmıştır. Yatırıma Alınan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Sıra No KOOPERATİF SAYISI PROJE KONUSU DAĞITILAN HAYVAN MİKTARI FAYDALANAN ÇİFTÇİ SAYISI KULLANDIRILAN ÖDENEKLER 1 21 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK , KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK ,00 TOPLAM ,00 14

15 Sıra No 2014 yılında proje uygulayan kooperatiflerimize ödenek aktarma durumu: Koop. Adı Proje Konusu KULLANDIRILAN ÖDENEKLER(2014) 1 Mutki Dereyolu Tar Kalk Koop 50x25 Koyunculuk ,00 T O P L A M ,00 TL DURUMU Hayvan Alım Aşamasında Kooperatif Denetim Faaliyetleri: İlimizde proje uygulayan toplam 44 tarımsal kalkınma kooperatifinin proje izleme ve değerlendirmeleri il-ilçe müdürlüğümüz elemanlarımızca sahada incelenmiş olup, formları yılda iki dönem halinde Nisan ve Ekim aylarında Bakanlığımıza gönderilmiştir. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROJESİ (KKYDP) : a- Makine ve Ekipman Alımları: 2008 yılından itibaren yürütülen ilimiz tarımında mekanizasyonunu arttırmayı amaçlayan projeler kapsamında yılları arasında 1097 çiftçiye ,00 TL hibe kaynak aktarılmıştır. Proje kapsamında ilimizde 21 çeşit makine ve ekipman alımı desteklenerek, il çiftçisinin tarımda mekanizasyona geçişi hızlandırılmış, modern tekniklerin uygulanması sağlanarak birim alandan daha fazla ürün alınması sağlanarak çiftçinin ve ilin ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlanmıştır Yılı İl Bazında Makina Dağılımı aşağıdaki gibidir. MAKİNE TÜRÜ ADET HİBE TUTARI Anıza doğrudan ekim makinesi ,50 Arıcılık makine ve ekipmanı ,10 Balyalama makinesi ,00 Biçer Bağlar ,00 Çayır Biçme Makinası ,96 Diskli tırmık ,70 El Traktörü ve Ekipmanları ,00 Mibzer ,50 Motorlu tırpan 1 425,85 Pancar Söküm Makinesi ,00 Patates söküm Makinesi ,20 Pülverizatör ,70 Sap toplamalı saman makinası ,00 Sıra Arası Çapa Makinesi ,50 Silaj makinesi ,00 Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı ,45 Toprak frezesi ,00 Yem hazırlama araçları ,50 TOPLAM , yılında Makine Ekipman Desteklemeleri için yapılan 541 başvurunun 101 başvurusu iptal, 440 başvuru kabul edilerek değerlendirmeye alınmıştır 384 çiftçiyle sözleşme imzalanıp, 364 çiftçi makine ekipman alımını tamamlamıştır. Toplam da ,96 TL 15

16 hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir yılında makine ekipman için ayrılan kaynak ,81 TL olup ,96 TL si kullandırılmıştır Yılı İlçe Bazında Makine Dağılımı MAKİNE TÜRÜ ADET HİBE TUTARI ADİLCEVAZ ,76 AHLAT ,30 GÜROYMAK ,80 HİZAN ,00 MERKEZ ,50 MUTKİ ,50 TATVAN ,10 TOPLAM ,96 Basınçlı Sulama Sistemleri Hibe Desteği: Sulama desteklemeleri kapsamında tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımları desteklenmektedir yılında 51 adet de sulama projesi tamamlanmıştır. Toplam ödenen hibe miktarı tl dir yılında ise Sulama projeleri kapsamında 135 kişiye ,94 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. Sulama projeleri için toplam 151 başvuru yapılmış olup 137 yatırımcı ile sözleşme imzalandı, 135 yatırımcı mal alımını gerçekleştirdi. BAŞVURU KONUSU ADET HİBE TUTARI SULANACAK ALAN(da) Tarla İçi Damla Sulama , ,70 Tarla İçi Mikro Yağmurlama Sulama 3 364, ,79 Tarla İçi Yağmurlama Sulama , ,45 TOPLAM , ,94 b- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Ekonomik Yatırım Projeleri: 2006 yılından bu yana uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının desteklenmesi Programı kapsamında İlimizde bugüne kadar uygulanan Kırsal Kalkınma Ekonomik Yatırım Projeleri tablosu: SEKTÖREL DAĞILIM PROJE SAYISI BİTEN PROJE SAYISI DEVAM EDEN PROJE SAYISI PROJE TOPLAM MALİYETİ HİBE TALEBİ ÖDENEN HIBE MIKTARI (TL) Bitkisel Ürün İşlenmesi ve Paketlenmesi , , ,74 Hayvansal Ürün işlenme ve Paketlenmesi , , ,46 Soğuk Hava Deposu , , ,00 Su ürünleri işleme ve Paketlenmesi , , ,00,00 Koyun Ağılı , , ,79 TOPLAM , , ,99 16

17 2013 yılında 7. Etap olarak yürütülen program kapsamında 10 yatırımcı ile hibe sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin tamamı 2013 bitirilmiş olup, nihai rapor ve eklerini tamamlayan 4 (Dört) yatırımcıya ödemeleri yapılmış, 1 Yatırımcıya İnşaat İşleri Hakedişleri yapılmış, geriye kalan 5 adet projenin nihai rapor ve ekleri eksik olduğu için bütün ödemeleri bloke edilmiştir. Sözleşme imzalanan projelerin toplam tutarı olan ,00 TL nin ,00 TL si hibe olarak Bakanlığımızca karşılanacaktır. 7. etap kapsamında 2013 yılında bugüne kadar 5 yatırımcıya toplam ,00 tl ödendi Yılında Yapılan Hibe Desteği No Başvuru Sahibi Projenin Adı ÖZ GÖKÇEOĞLU Gıda Hayv. İnş. Petrol Nak.Tic.ve San.Ltd.Şti. BİMAT Eğitim İnş.Gıd.Dayanıklı Tüketim Malları Turz.ve Sig. A.Ş.. YEŞİLl Kuruyemiş İmalat Gıda Tar.Hayv.İnş.Elek.Medikal Tem.TUrz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ELCEVAZ Gıda Ürünleri San.ve Tic.Ltd.Şti. PİR-SAN İnş.Mob.Elek.Tar.San.Tic.Ltd.Şti. KOZİK Hayv.Tar.Gıda İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. ANKA ET Gıd.Teks.İnş.TUrz.ve Tic.Ltd.Şti. SE-NUR İnş.Tar.Hayv.Nak.Gıda ve Hizm.San.ve Tic.Ltd.Şti. 9 BİLGEN Süt ve Süt Ürün.Gıd.San.ve Tic.Ltd.Şti. BAKIR Süt Ürünleri 10 İnş.Nak.Gıd.Tar.Hayv. Yemek Hiz.Orm.Ürün.San.Tic.Ltd.Şti Süt ve Süt Ürünleri İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi Salça Üretim Tesisi Kapasite Artırım Tesisi Nohut İşleme Tesisi Kurulması Projesi Ceviz Reçeli Üretim Tesisi Projesi Tulum Peyniri Üretim Tesisi Projesi Proje Toplam Tutarı (TL) Hibe Tutarı (TL) , , , , , , , , , , Başlık Manda Ahır Projesi , ,00 Kuru Meyve Sebze İşleme ve Paketleme Tesisi Projesi 900 Başlık Koyun Ağılı Projesi Süt ve Süt Ürünleri İşleme Kapasite Geliştirme Projesi Tulum Peyniri Üretim Tesisi Projesi , , , , , , , , Ödenen Hibe Tutarı Devam Ediyor Bitti Devam Ediyor Bitti Devam Ediyor Devam Ediyor Bitti Devam Ediyor Bitti Devam Ediyor Toplam , , Yılında Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programı Kapsamında 12 Adet Proje Başvurusu yapılmış, Bakanlıkça 10 Proje yatırıma alınmıştır. Başvurusu onaylanan 2 Yatırımcımızla hibe sözleşmesi imzalanmıştır. DOĞU ANADOLU PROJESİ: Bakanlığımızca 22/01/2010 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/34 Sayılı Doğu Anadolu Projesi kapsamındaki İllerde etçi ve kombine ırklar ile kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi yatırımlarının desteklenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 25/02/2010 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan uygulama esasları tebliği ( 2010/4 ) ve (2010/52) kapsamında yürürlüğe girmiştir. İlimizde 2010 yılında başlayan Doğu Anadolu Projesi kapsamında 2013 yılı sonu itibariyle 12 adet Damızlık Sığır İşletmesi projesi yatırımları tamamlanmış ve faaliyete geçmiştir. Söz konusu yatırımların toplam proje bedeli ,00 TL dir ve ,00 TL hibe ödemesi yapılmıştır. 17

18 Sıra Şirket/Yatırımcı Adı No 1 Veysi CAYHAN 2 Sipan ith.ihr.san.tic.ltd.şti 3 İsa ERKOÇ 4 Demirtaşlar ltd.şti 5 Tayyip URAL 6 Yıldırım CAYHAN 7 Mehmet ZEKİ TAŞ 8 Fatih DOĞAN 9 Seyfo AYLU 10 İsmet ÇUKUR 11 Ziya KARÇIĞA 12 Necdet SANCAR 2013 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ Toplam Yatırım Tutarı TOPLAM Ödenen Hibe Tutarı UygulamaYılı Durumu Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan Tamamlanan YILI İÇERİSİNDE TAMAMLANAN DOĞU ANADOLU PROJELERİ S.N O Yatırımcı Adı Toplam Yatırım Tutarı Ödenen Tutarı Hibe UygulamaYılı Durumu 1 Ali DOĞAN Tamamlanan 2 İrfan ŞAKAR Tamamlanan 3 Fesih AYTIĞ Tamamlanan TOPLAM yılında toplam 7 Adet proje yatırıma alınmıştır. Bunlardan 2 tanesi iptal edilmiştir. 1 adet yatırım tamamlanıp aynı yıl içerisinde hakedişi yapılmıştır. Kalan 4 adet yatırımcını 2 tanesi de 2014 yılında yatırımını tamamlamıştır. Bu projelere ek olarak 2012 yılından kalan tek projemiz de tamamlanmış ve hak edişi düzenlenmiştir. DAP kapsamında Damızlık gebe düve, modern ahır ve süt sağım üniteleri kurulacaktır. Program kapsamında tamamlanan projeler ile; ilimizin damızlık gebe düve ihtiyacının karşılanması, hijyenik süt elde edilmesi ve ilin ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir YILINDA DOĞU ANADOLU PROJESİ DEVAM EDEN YATIRIMCILAR UYGULAMA YILI Sıra No YATIRIMCI Toplam Yatırım Tutarı Toplam Yatırım Hibe Tutarı 3 M.Zeki KARABULUT KIZILYAPRAK BESİ TOPLAM

19 BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI Bitkisel Üretim Destekleme Ödemeleri 2013 yılı bitkisel üretim destekleme ödemelerinden (hububat desteği, Organik Tarım sertifikalı fidan, sertifikalı tohum, yem bitkileri, torak analiz desteği, gübre ve mazot olarak) faydalanmak üzere Müdürlüğümüze başvuran çiftçilere 2013 yılında ,32 TL destek ödemesi yapılmıştır üretim sezonunda Yem Bitkileri Desteği,Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide,Tohum Kullanım ve Üretim Desteği, Hububat Baklagil Prim Desteği, Organik Tarım Desteği ve Mazot Gübre ve Toprak Analizi Desteği başvuruları,dosya kabulleri,saha çalışmaları ve destekleme süreci devam etmektedir. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Tarım havzaları; tarımsal üretim faaliyetlerinin belirli bir plan dahilinde yoğunlaştırıldığı ve entegre bir şekilde yürütüldüğü, il veya ilçe sınırları ile ayrılmış, aynı ekolojik ve sosyoekonomik şartlar itibariyle benzerlik ve bütünlük gösteren tarım bölgeleridir. Proje ile Türkiye genelinde hangi ürünün nerede öncelikli olarak ekilmesi gerektiği ve doğru ürünlerin desteklenmesini amaçlayan Havza Bazlı Destekleme Modeli düşünülmüştür. Destekler tarımsal ekoloji, ürün deseni, potansiyel iç ve dış pazar imkanları gibi kıstaslar göz önüne alınarak yapılmaktadır. Bu belirlemelere göre İlimiz Vangölü ve Zap Havzaları içinde yer almıştır.09/06/2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararla, 2012 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünler, fark ödemesi kapsamında desteklenmektedir. İlimizde Vangölü ve Zap Havzasında yer alan ilçelerimizde desteklenen ürünler aşağıdaki tablodaki gibidir. Havza Adı Vangölü Havzası Zap Havzası Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler Muş, Van, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Erzurum, Bitlis(Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan) Arpa, Aspir, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis (Merkez, Hizan, Mutki) Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Pamuk, Aspir, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut 19

20 2013 Üretim Sezonu Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Desteği İlçe Adı Mazot İsletme Sayısı Mazot Alanı (da) Mazot Tutarı (TL) Kimyevi Gübre İşletme Sayısı Kimyevi Gübre Alanı (da) Kimyevi Gübre Tutarı (TL) Toprak Analizi İşletme Sayısı Toprak Analizi Alanı (da) Toprak Analizi Tutarı (TL) Toplam Tutar (TL) ADİLCEVAZ , , , , , , ,26 AHLAT , , , , , , ,95 GÜROYMAK , , , , , , ,63 HİZAN , , , , , , ,94 MERKEZ , , , , , , ,84 MUTKİ , , , , , , ,68 TATVAN , , , , , , ,02 Toplam , , , , , , , Üretim Sezonu Mazot-Gübre ve Toprak Analizi Fark Desteği İlçe Adı Mazot İsletme Sayısı Mazot Alanı (da) Mazot Tutarı (TL) Kimyevi Gübre İşletme Sayısı Kimyevi Gübre Alanı (da) Kimyevi Gübre Tutarı (TL) Toprak Analizi İşletme Sayısı Toprak Analizi Alanı (da) Toprak Analizi Tutarı (TL) Toplam Tutar (TL) ADİLCEVAZ 3 417, , , , , , ,79 AHLAT 7 708, , , , , , ,01 MUTKİ 4 141, , , ,21 0 0,000 0, ,82 TATVAN 3 152, , , ,35 0 0,000 0, ,79 Toplam , , , , , , ,41 20

21 2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2013 Desteği İlçe Adı Desteğe Tabi İşletme Sayısı Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) Yonca (Kuru) Yonca (Sulu) Korunga Silajlık Mısır (Sulu) Fiğ Toplam Destek Miktarı (TL) MERKEZ 7 91,036 88,736 2, ,80 ADİLCEVAZ , , , ,211 45, ,07 HİZAN ,286 41, , , ,96 TATVAN , , , , , ,89 GÜROYMAK , , ,188 40, ,78 243, ,60 AHLAT , , , , ,929 33, ,04 MUTKİ , ,803 27, ,40 TOPLAM , , , , , , ,76 Havza Adı Fark Ödemesi Kapsamında Desteklenen Ürünler 21

22 Vangölü Havzası Zap Havzası Muş, Van, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Erzurum, Bitlis(Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan) Arpa, Aspir, Ayçiçeği, Buğday, Çavdar, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis (Merkez, Hizan, Mutki) Arpa, Buğday, Çeltik, Mercimek, Pamuk, Aspir, Kuru Fasulye, Mısır, Nohut 22

23 2013 Üretim Sezonu Sertifikalı Fidan Kullanımı Desteği İlçe Adı Fidan Türü Toplam Çiftçi Sayısı Fidan Sayısı Sertifikalı Alan (da) Standart Alan (da) Toplam Alan (da) Destekleme Tutarı (TL) AHLAT Kayısı ,000 10,092 10, ,20 AHLAT Kiraz ,000 30,304 30, ,60 AHLAT Elma (Diğer) ,000 55,600 55, ,00 GÜROYMAK Ceviz , , , ,20 TATVAN Elma (Diğer) ,000 21,000 21, ,00 ADİLCEVAZ Elma (Diğer) ,000 8,400 8, ,00 ADİLCEVAZ Elma (Golden) ,000 1,600 1, , , , ,00 Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği: Hububat Fark ödemeleri dilimler halinde ödenmekte olup, 2013 yılına ait süreç devam ettiğinden ilk parti kapsamında ödenen miktar aşağıda tablo halinde belirtilmiştir. 23

24 Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği (1. parti) İlçe Adı İsletme Sayısı Miktarı (TL) ADİLCEVAZ ,32 AHLAT ,37 GÜROYMAK ,99 MERKEZ ,00 TATVAN , ,74 Hububat Baklagil Fark Ödemeleri Desteği (2. parti) İl Adı İlçe Adı İsletme Sayısı Miktarı (TL) BİTLİS ADİLCEVAZ ,59 BİTLİS AHLAT ,74 BİTLİS GÜROYMAK ,43 BİTLİS TATVAN ,05 Toplam , Üretim Sezonu Prim Uygulamaları 2013 (Ayçiçeği) İlçe Adı İsletme Sayısı Miktarı (TL) ADİLCEVAZ ,20 AHLAT ,29 GÜROYMAK ,89 TATVAN ,00 Toplam , Üretim Sezonu Sertifikalı Tohum Kullanımı (Güzlük) İlçe Adı İşletme Sayısı Destekleme Alanı (da) Destekleme Miktarı (TL) AHLAT , ,73 ADİLCEVAZ , ,16 MERKEZ 1 100,00 750,00 GÜROYMAK 6 441, ,08 TATVAN , ,84 TOPLAM , ,81 24

25 2007 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi İlçe Adı İşletme Sayısı Toplam Desteklenen Miktar (TL) ADİLCEVAZ 1 560,19TL AHLAT ,98TL Toplam 5.710,17TL 2008 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi İlçe Adı İşletme Sayısı Toplam Desteklenen Miktar (TL) ADİLCEVAZ ,76TL AHLAT ,01TL ,77TL 2009 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi İlçe Adı İşletme Sayısı Toplam Desteklenen Miktar (TL) ADİLCEVAZ ,88TL AHLAT ,69TL GÜROYMAK ,94TL TATVAN ,71TL ,22TL 2010 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi İlçe Adı İşletme Sayısı Toplam Desteklenen Miktar (TL) ADİLCEVAZ ,35TL AHLAT ,77TL GÜROYMAK ,92TL MERKEZ ,78TL MUTKİ 1 771,72TL TATVAN ,46TL ,00TL 2011 Yılı Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) Ödemesi İlçe Adı İşletme Sayısı Toplam Desteklenen Miktar (TL) AHLAT ,00TL MUTKİ ,00TL TATVAN ,82TL 9.154,82TL 25

26 Organik Tarım Organik tarım birim toplantıları 3 ayda bir toplantılarını muntazam bir şekilde gerçekleştirmektedir. Bitlis ili ve ilçelerine bağlı köylerde organik tarımın geliştirilmesine yönelik Bitlis ili organik tarımın geliştirilmesi eğitim projesi başlatılmıştır. Proje kapsamında; - İlçe Müdürlükleri köylerde görevli teknik elemanların konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıldı - İlköğretim öğrencilerine yönelik Organik Tarım seminerlerinin düzenlenmesine hedeflenmektedir. - İlçe bazlı çiftçi eğitimleri planlanması yapılmış olup İlçe personelleri ve TARGEL personelleri köylerde konu ile ilgili toplantılara devam etmektedirler. - Organik tarım ilşe ilgili Bitlis TV de Televizyon programı yapıldı Adet organik tarım ile ilgili liflet basıldı. İl ve ilçelerde Organik Tarım desteklemesine başvuran çiftçi örgütleri ve çiftçi dosyalarının kontrolleri çalışmaları devam etmektedir 2014 Yılı Üretim Sezonunda üterimi yapılan ürünler için 2013 yılında Organik Tarım Desteği miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Organik Tarım Müteşebbis denetlemeleri kapsamında 2013 yılında 88 organik tarım üreticisi denetlenmiş ve denetlemeler sonucu herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır yılında ise müteşebbis denetimleri devam etmektedir. 26

27 2013 Yılı Organik Tarım Kesin İcmali İlçe Adı İsletme Sayısı Destekleme Alanı (da) Miktarı (TL) ADİLCEVAZ , ,77 AHLAT , ,36 GÜROYMAK , ,92 MERKEZ 2 757, ,53 TATVAN , ,44 Toplam , , Üretim Sezonu Organik Tarım 2013 Ödemesi Manuel İcmali (İcmal-1) İlçe Adı İsletme Sayısı Destekleme Alanı (da) Miktarı (TL) AHLAT 1 12,5 122,5 Toplam 1 12,5 122, yılı Sertifikalı Tohumluk Üretimi Desteği : 2013 yılı sertifikalı Tohumluk Üretim Destekleme Süreci devam etmektedir Üretim Sezonu Sertifikalı Tohumluk Kullanımı İlçe Adı İsletme Sayısı Destekleme Alanı (da) Miktarı (TL) ADİLCEVAZ , ,45 AHLAT , ,26 GÜROYMAK , ,19 TATVAN , ,46 TATVAN 8 818, ,50 ADİLCEVAZ 1 48, ,00 AHLAT , ,11 GÜROYMAK 1 211, ,00 TATVAN 2 77, ,29 TOPLAM , ,26 27

28 Torba Kanun Kapsamında 2011 Üretim Sezonu Fark Ödemeleri Desteği (Hububat, Baklagil) İlçe Adı İsletme Sayısı Destekleme Alanı (da) Miktarı (TL) ADİLCEVAZ 330 0, ,56 AHLAT 447 0, ,90 GÜROYMAK 51 0, ,93 TATVAN 77 0, ,94 Toplam 905 0, , YILI BİTKİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI İlimiz geneli Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensipleri kapsamında tüm ilçelerimizin katılımı ile teknik personel eğitimi düzenlenmiş olup 2014 yılında yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ve programı yapılmıştır. Eğitime merkez ve ilçelerden 15 kişinin katılımı sağlanmıştır. Toplantıda aşağıdaki konuların değerlendirme ve programlaması yapılmıştır. Çekirge Mücadelesi Süne Mücadelesi Tohumculuk Piyasasının Denetimi Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Bayi Kontrolü Bitki Koruma Ürünleri Bayi Kontrolleri Bitki Sağlığı Konularında Çiftçi Eğitimleri Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Çalışmaları Entegre Mücadele Projeleri Özel Sürvey Programları Diğer Zirai Mücadele Uygulama Programı Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması 28

29 Bitki Hastalık ve Zararlıları İle Mücadele: Üreticilerin mücadele yöntemlerini bizzat kendileri uygulayıp, Müdürlüğümüzce piyasa da ilaç ve alet bulundurulmasını sağlamak ve çiftçilerimize mücadele konularında bilgi verilerek program uygulatılmaktadır. İlimizin bitkisel ürünlerine zarar vermesi muhtemel 28 adet hastalık ve zararlı programa alınmıştır. Program çerçevesinde yürütülen sürveylere bağlı olarak, ekonomik zarar eşiğinin üzerindeki hastalık ve zararlılara karşı ilaçlamalar önerilmektedir. İlimizde yetiştirilen kültür bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini üreticilerimize benimseterek, ürün kayıplarının önüne geçmek ve zirai mücadele ilaçlarının bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımını engellemek amacıyla, şubemizce ilimiz ilçe ve köylerinde çiftçi eğitim toplantıları yapılmaktadır. En önemli mücadele konuları olarak; Süne, Çekirge, Fındık kurdu, Yaprak Biti, Meyve iç Kurdu zararlıları ile Ceviz Antraknoz hastalığı gelmektedir. Söz konusu hastalık ve zararlılarla ilgili olarak mücadele dönemleri de dikkate alınarak üreticilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla çiftçi toplantıları düzenlenmektedir. Aşağıdaki tabloda İlimiz genelinde sürvey çalışmaları yapılmakta ve çiftçiler ilgili konularda bilgilendirilmektedir. 29

30 BİTLİS İLİ 2014 YILI ZİRAİ MÜCADELE PROGRAM TEKLİF FORMU Mücadele Şekli Toplam Ekiliş Alanı (da) Zarar Adı Mücadele Metodu Program Değeri Birimi D.ZM.U Bağ Küllemesi Kimyasal 410 Da D.ZM.U Buğday Pas Hastalıkları Kimyasal Da D.ZM.U Buğday Sürme Hastalıkları Kimyasal 800 Da D.ZM.U Buğday Arpa Tarlalarında Geniş yapraklı Yabancı Otlar Kimyasal 400 Da D.ZM.U Süne Kimyasal Da D.ZM.U Tarla Fareleri Kimyasal Da D.Y.M Yerli Çekirge Kimyasal Da D.ZM.U (Meyvede) Yaprakbitleri Kimyasal 175 Da D.ZM.U Akarlar (Meyvede) Kimyasal 46 Da D.ZM.U Ağ Kurtları Kimyasal 593 Da D.ZM.U Elma İçkurdu Kimyasal 653 Da D.ZM.U Elma Karalekesi Kimyasal 115 Da D.ZM.U Meyve Monilyası(Mumya) Kimyasal 12 Da D.ZM.U Sebzelerde Bozkurt Kimyasal 625 Da D.ZM.U Sebzelerde Danaburnu Kimyasal 840 Da D.ZM.U Sebzelerde Kırmızı Örümcekler Kimyasal 190 Da D.ZM.U Sebzelerde Yaprakbitleri Kimyasal Da D.ZM.U Domates,Patlıcan ve Patateste Erken Yaprak Yanıklığı Kimyasal 295 Da D.ZM.U Fasulye Antraknozu Kimyasal 5 Da D.ZM.U Patates Böceği Kimyasal 850 Da D.ZM.U Patates Mildiyösü Kimyasal 300 Da D.ZM.U Patateste Adi Uyuz Kimyasal 400 Da D.ZM.U Yonca Hortumlu Böceği Kimyasal Da D.ZM.U Fındık Kurdu Kimyasal 500 Da D.ZM.U Ceviz Antraknozu Kimyasal Da 30

31 Özel Sürvey Çalışmaları Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılında özel sürvey kapsamında değerlendirilmiş, İlimizde tarımı yapılan bitkilere yönelik Diğer Zirai Mücadele Uygulamaları kapsamında üretim sezonu boyunca arazilerde kontrol çalışmalarına devam edilmektedir. Sürvey çalışmalarının zamanında yapılabilmesi için merkez ve ilçelerde teknik personelden oluşan 6 Sürvey Ekibi oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda karantinaya tabi hastalık ve zararlı etmenler İlimizde 2014 yılı özel sürvey kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda patates siğili ve nematod için 5 adet yemeklik patates alanlarından toprak numunesi alınmış olup Adana Biyolojik Mücadele Arşatırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sertifikalı üretim alanlarından toprak numuneleri alım iş ve işlemleri devam etmektedir. Şarka virüsü için 13 adet sert çekirdekli meyve ağaçlarından numune alınıp Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Sonuçları beklenmektedir. Sürvey Konusu Bakteriyel Solgunluk ve Patates Kahverengi Çürüklüğü Epitrix Similaris Patates Halkalı Çürüklüğü Patates Siğili Patates Kist Nematodu Şarka Virüsü Keşif Keşif Keşif Keşif Keşif Keşif Program Entegre Mücadele Entegre Mücadele kapsamında Hizan İlçemizde Bağ Entegre Mücadelesi için 75 dekar Bağ bahçesi için 10 çiftçi ve Ahlat İlçemizde Patates Entegre Mücadelesi için de 960 dekar ve 24 çiftçi programa alınmış ve çalışma planları uygulamaya konulmuştur. Adilcevaz, Tatvan ve Güroymak ilçelerimizde toplam dekar alanda 72 çiftçi ile Buğday Entegre Mücadelesi programlanmıştır yılı üretim sezonunda teorik ve pratik olmak üzere entegre mücadele eğitimleri devam etmektedir. 31

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İŞİN KISA TANIMI: T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; ilin tarımsal potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı T.C SİNOP VALİLİĞİ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 24.10.2017 Tanım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRÜ KIRSAL KAKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE Yayın Tarihi 03.02.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK

KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK KURUMUN GENEL TANIMI YASAL DAYANAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kurulması; 06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu nca 03/06/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü

T.C. YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü BELEDİYE YÖNETMELİĞİ REVİZYON NO: 2 Sayfa 1 / 38 YUNUSEMRE BELEDİYESİ BİRİMLERİNİN TEŞKİLAT, KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR VE TEMEL

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLEMELER

TARIMSAL DESTEKLEMELER TARIMSAL DESTEKLEMELER Tarım sektörünün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, uygulanan politikaların etkinliğini artırmak ve sektörün bu politikalara uyumunu kolaylaştırmak amacıyla işletme

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. UZUNDERE KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ Yapılan çalışmalar 1- Çiftçi Kursları Sıra No 2014 YILI Kursun Konusu Açılan Kurs Sayısı Kursiyer Sayısı 1 Arıcılık Kursu 1 30 2 Süt

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler

Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler T.C. TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarımsal Destekler ve Tohumculuktaki Gelişmeler 12 Mart 2011, ANTALYA Türkiye de tarım sektörü Temel Göstergeler Türkiye 2002 Tarım % Türkiye 2009 Tarım Nüfus (milyon)

Detaylı

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi:

Teşvik. İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ. Uygulama Süresi: Teşvik İhracat Teşvikleri HAYVANCILIK DESTEKLERİ ZİRAAT BANKASI TARIM VE HAYVANCILIK HİBE DESTEKLERİ Uygulama Süresi: 01.01.2011-31.12.2011 Önemli Not:Tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar,

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA ÖZET BÜLTEN 2015 2015 YILI TARIMIN ÖZETİ TARSUS TİCARET BORSASI TARIMDA 2015 YILI ÖZETİ İstatistik Kurumu nun 2015 bitkisel üretim verilerine göre;önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ

KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ KONYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KERIM MUZAÇ SUNUM PLANI İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Kırsal Kalkınma Yatırımları 2. Genç Çiftçi Projesi

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ. Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ Tarık BÖREKÇİ Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. EKONOMİK YATIRIMLAR DESTEKLEME PROGRAMI II. TOPLU BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ YATIRIMLARI III. MAKİNE

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Tekniker (Bilgisayar Operatörlüğü) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM

Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı / ERZURUM Ulusal ve Uluslararası Mali Destekler Konferansı 22.11.2016 / ERZURUM TARIMSAL DESTEKLEMELER Bilgehan ÖZEN Ziraat Yüksek Mühendisi HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tel : 0312 258 73 47 Faks : 0312 258 73 43

Detaylı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı

2013 Unvan Değişikliği Sınavı T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü 2013 Unvan Değişikliği Sınavı Teknisyen (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi) Ders Notu Uyarı: Bu doküman çeşitli kaynaklardan faydalanılarak oluşturulmuş

Detaylı

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2016 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 06 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ 3 4 Buzağı/Malak Çoban (Sürü Yöneticisi) İstihdam 4 ay ve üzeri buzağı/malak (8 İl) 350 TL/baş Soy kütüğü (8 İl) Döl kontrolü 500 TL/baş 50 (ilave)

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ

2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 TARIM VE HAYVANCILIK ÜRETİM DESTEKLEMELERİ 2015 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (*) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak,

Detaylı

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bitkisel Üretim, Tarımsal Altyapı ve Arazi Edindirme İl Müdür Yardımcısı Hayvan Sağlığı, Gıda Yem İl Müdür Yardımcısı Su Ürünleri ve Örgütlenme İl Müdür Yardımcısı Tarımsal

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR

TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR TARIM ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE ĠSPĠR ĠLÇESĠNDE YAPILAN ÇALIġMALAR ERZURUM ġubat- 2010 İLİMİZİN GENEL DURUMU ARAZĠ DAĞILIMI ALAN ARAZĠNĠN CĠNSĠ (hektar) % ĠĢlenebilen Tarım arazisi 460.252 18,2 Çayır-Mera

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı

TARIMSAL DESTEKLER. Burhan DEMİROK Daire Başkanı TARIMSAL DESTEKLER Burhan DEMİROK Daire Başkanı İstanbul -18-Aralık-2014 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri 4- Destekleme

Detaylı

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İZMİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 12.01.2016 İZMİR KURULUŞ KANUNU Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri 1863 yılında Memleket Sandıkları adı altında Mithat Paşa tarafından atılmıştır. 1972 yılında çıkarılan

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZİNCAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının amacı Amaç: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak; Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi,

Detaylı

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

13.04.2007 / 26492. 13 Nisan 2007 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 26492 TEBLİĞ. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 13.04.2007 / 26492 13 Nisan 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26492 TEBLİĞ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2007/20) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ

HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ HAYVAN SAĞLIĞI, YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE GÖREV, İŞ TANIMLARI VE GEREKLERİ BELGELERİ Yayın Tarihi 29.01.2014 Revizyon Tarihi 15.04.2014 Revizyon No 05 Sayfa No ~ 1 ~ MÜDÜRÜ İŞİN KISA TANIMI:

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGESİ Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü; Bitkisel Üretim, Gıda ve Yem İl Müdür Yardımcılığı İŞİN KISA TANIMI: İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü üst

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN İZMİR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM

Detaylı

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 1: Arazi Toplulaştırması -Etüdü yapılan 32.000 ha alandaki toplulaştırmanın tamamlanması 2: Süt kalitesinin yükseltilerek üreticilerin gelirlerinin artırılması - İlin soğutma tankı ihtiyacının belirlenmesi.

Detaylı

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşletme Kayıt Belgesi 2 Sertifikalı Fide/Fidan Kullanım Desteği İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Meslek odası

Detaylı

Bölüm 5. Tarım Politikası

Bölüm 5. Tarım Politikası Bölüm 5. Tarım Politikası Tarım Politikasının Tanımı ve Konusu Tarım Politikasının Amaçları Tarım Politikasının Araçları Desteklenecek Ürünlerin Nitelikleri Destekleme Fiyat Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM. Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü SÜT SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM Yusuf GÜÇER Ziraat Mühendisi İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİMDE İZMİR İN ÜLKE SIRALAMASINDAKİ YERİ (TUİK-2014)

Detaylı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dursun KODAZ Gıda Mühendisi Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı GENEL MÜDÜRLÜK YAPISI GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORGANİZASYON ŞEMASI GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012)

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) 2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR (07.05.2012) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI CANİK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ADI 1 3071 Sayılı Kanun Gereğince Dilekçe Hakkının Kullanılması 2 Amatör Balıkçı Belgesi 20 Dakika 30 Gün 2-Bir Adet Vesikalık

Detaylı

ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU TARİHİ VE SOSYAL DURUM İlçemiz M.Ö 2000 yıllarında Fenikeliler tarafından kurulmuş ve 12 antik kent bulunmaktadır İlçe ismi ise(yakup

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ

DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DÜVE ALIM DESTEKLEMESİ DESTEKLEMENİN KAPSAMI Türkvet'e Kayıtlı Sığır İşletmesi Olan şahıs ve tüzel kişi yetiştiricilere asgari 20 baş, azami 200 baş kombine veya etçi ırk düve alım bedelinin %30 unun hibe

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR

2012 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR 7 Mayıs 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28285 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3106 Ekli 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve

Detaylı

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (tebliğ 2016/26) *BUZAĞI DESTEKLEMESİ *MALAK DESTEKLEMESİ *ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMESİ *ÇİĞ SÜT DESTEKLEMESİ

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADANA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler

Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Şanlıurfa İlinde Yatırımcılara Verilen Tarımsal Destekler Dr. Hasan MARAL Ziraat Mühendisi İÇİNDEKİLER 1. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri

2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri 2000 Sonrasında Tarım Kanunu ve Getirdikleri Tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: TAGEM.ORG.01 Yayınlanma Tarihi Revizyon No:05 Revizyon tarihi: 15.11.2016 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Daire Başkanlığı Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı Bitki

Detaylı