TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?"

Transkript

1 TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla kuþatmakla gerçekleþebilir. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? 5. Sýradan ruhlarý, genellikle ortak yaþam yeterince doyurur. Ama yüce ruhlar, yüce duygular, soylu erdemler hep bir atýlým içindedir ve bu atýlým imgelemeye set çeken sýnýrlarý aþma gereksiniminden doðar. Bu parçada geçen imgelemeye set çeken sýnýrlarý aþma sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tanýmsal sýnýrlar koyulduðu B) Birbirlerinden etkileniþlerinin gösterildiði C) Çaðrýþýmsal deðerlerinin belirtildiði D) Zenginleþtirme yollarýnýn açýklandýðý E) Kullaným sýklýðýnýn yansýtýldýðý A) Düþ gücünün ufuklarýný açmak B) Düþünceden çok duyguya yer vermek C) Kapalý anlatýmý tercih etmek D) Sanatlý söyleyiþe yönelmek E) Sýradan insanlarý anlatmak ( YGS SON VÝRAJ DNM. S. / 1) 1

2 3. L. Frank Baum, bu dünyadan geçerken öyle derin izler I II býraktý ki yaþamanýn deðerini milyonlarca kez kanýtla- III mýþ oldu. Bu ölümsüz yazarýn eli deðdiði anda çocuk IV edebiyatý yeþermeye baþladý. V Bu parçadaki numaralanmýþ sözlerden hangisinde mecazlý bir söyleyiþ yoktur? 23. (I) Kim ne derse desin, çevirmenler; özelde edebiyatýn, genelde ise sanatýn üvey evlatlarýdýr. (II) Ýki kere ikinin dört ettiði kadar kesin bir gerçektir, bu durum. (III) Kitabýn yazarýyla soðuk bir iletiþim hâlindedir, onlar. (IV) Ýyi bir çeviri yapmýþsanýz ve insanlarýn beðenisini kazanmýþsanýz, kupkuru bir teþekkürle yetinir, yazarlarýn çoðu. (V) Ama çeviriyi beðendirememiþseniz yazarlar, eleþtiri oklarýný size acýmasýzca saplamaya baþlarlar. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde mecazlý bir söyleyiþ yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS Tek Yum. Ýkizi - 10 lu Den.) 2

3 5. Klasik eserleri okumaya en çok, kendi yazdýklarýmý tekrar ettiðimi hissettiðim zamanlarda ihtiyaç duyarým. Aþaðýdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakýndýr? 8. Yalanýn kötülüðü, söylenen yalanýn büyüklüðüne göre deðiþmez. Bu cümleye aþaðýdaki ifadelerden hangisi anlamca en yakýndýr? A) Kimi eserlerin her dönemde okunurluðunu sürdürdüðü bilinir. B) Bir yazarýn, okuduklarýndan etkilenmeden yazmasý mümkün deðildir. C) Her eser, baþka metinlerden alýnan parçalarla renklenen bir tablodur. D) Yazar, benzer ürünler ortaya koymaktan kaçýnmak istiyorsa yazdýklarýný ara sýra gözden geçirmelidir. E) Çaðýný aþmýþ eserleri okuma, yaratýcýlýðý besleyen bir etkinliktir. A) Önemli olan, yalanýn dozunu çok iyi þekilde ayarlamaktýr. B) Yalanýn boyutu, yalan söylenmiþ olunmasý gerçekliðini deðiþtirmez. C) Büyük ve küçük yalanlarý birbirinden ayýrabilmek gerekir. D) Ýnsan yalan söyleyebilir; önemli olan, bunu sýk sýk yapmamaktýr. E) Küçük yalanlar bazen cezalandýrýlmasa da olur. ( YGS Hazýrlanýyorum - 10 lu Den.) 3

4 7. Þiir, yalnýzca acýlarý, yoksunluklarý, mutsuzluklarý dile getirmemelidir. ----? Bu sözler aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) Gerçekte de sevinçle hüzün, ölümle yaþam yan yana karþýmýza çýkmaz mý B) Türk halk müziðinde uzun havalardan sonra oyun havalarýna geçilmez mi C) Okuyucunun þiirden alacaðý hazzý sýnýrlamaya gerek var mý D) Günümüzde insan yaþamýnýn trajik yönlerini yansýtan eserler de ilgi çekmiyor mu E) Þiir okuyucusunu karamsarlýða itmenin bir anlamý var mý 8. Bilim insaný, her yeni buluþunu yasalarýn, aklýn, nesnel deneyin yardýmýyla kanýtlar, kesinliklerden söz eder; sanatçý ise Bu cümle aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülürse diðerlerinden farklý doðrultuda bir anlam kazanýr? A) tam tersine öznel yargýlar ortaya koyar B) mantýðýn ve aklýn dýþýnda hareket eder C) yaratýcýlýðýnýn ve düþ gücünün yardýmýyla bir þeyler ortaya koyar D) yaþadýðý toplumda olup bitenleri tarafsýz bir bakýþla okuruyla paylaþýr E) yargýlarýný nesnelliðe ve mantýða dayandýrma zorunluluðu hissetmez ( YGS SON VÝRAJ DNM. S. / 2) 4

5 9. (I) Þiirleri çeþitli dergilerde yayýmlanan bir þairimiz (II) Ýkinci kitabýyla tekrar okuyucunun karþýsýnda. (III) Açýk ve yalýn anlatýmlý, kýsa dizelerden oluþan þiirlere imza atmýþ. (IV) Sanatçýnýn bu kitabýndaki tüm þiirleri yine okuyucunun duyumsama ve düþ kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Þair, þiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoðun karanlýklarýn içine, kimi zaman da aydýnlýk gündüzlere götürüyor. Bir þairden ve þiirlerinden söz edilen bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, okurlarýn beðenisini kazandýðý üzerinde duruluyor. B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladýðý belirtiliyor. C) III. cümlede, þiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor. D) IV. cümlede, iþlev yönünden önceki þiirleriyle benzerliði olduðu sezdiriliyor. E) V. cümlede, þiirlerde birbirine karþýt durumlarýn iþlendiðinden söz ediliyor. 8. (I) Esir Þehir Üçlemesi, bence edebiyatýmýzýn güçlü ve klasikleþmiþ ismi Kemal Tahir in baþyapýtlarýndandýr. (II) Her büyük ve klasik yapýt gibi, bir ya da birden çok sorunu mükemmel biçimde iþleyen bu nehir dizisinin ilk kitabý olan Esir Þehrin Ýnsanlarý nda Kemal Tahir, Mütareke Dönemi Osmanlý aydýnýnýn ve Ýstanbul unun destansý direniþinin ve mücadelesinin benzersiz bir fotoðrafýný yansýtmýþtýr. (III) Kurtuluþ Savaþý öncesinin anlatýldýðý pek çok roman yazýlmýþtýr ama bunlarýn hiçbiri, bu denli edebî ve ölümsüz olmamýþtýr. (IV) Türkiye yi, Türkleri sahiden tanýmak isteyen herkes, Kemal Tahir i okumak ve anlamak zorundadýr. (V) Kýsacasý Yorgun Savaþçý, Devlet Ana, Kurt Kanunu gibi romanlarýn da yazarý olan Kemal Tahir, Anadolu insanýnýn sýkýntýlarýný aktaran önemli yazarlarýmýzdandýr. Kemal Tahir ve yapýtlarýndan söz edilen bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, yapýt ve yazarla ilgili kiþisel bir görüþ dile getirilmiþtir. B) II. cümlede, belirtilen yapýtýn diðer büyük yapýtlarla benzerliðine ve içeriðine deðinilmiþtir. C) III. cümlede; yapýtýn, benzerlerinden ayrýlan yönü belirtilmiþtir. D) IV. cümlede, yapýtý güzel ve etkileyici kýlan etkenler üzerinde durulmuþtur. E) V. cümlede, yazarýn farklý romanlarýnýn da olduðu ifade edilmiþtir. ( YGS / DNM - 5 Ceviz) 5

6 10. (I) ABD li bilgisayar uzmaný Scott Fahlman tarafýndan bulunan ve Ýnternet in vazgeçilmezlerinden olan gülen surat (smiley) tam 30 yaþýnda. (II) Fahlman, duygularýn yazý dilinde ifade edilmesini kolaylaþtýrmak için iki nokta ve parantez iþaretlerini kullanarak bir ifade oluþturdu. (III) Bu gülen surat ý ilk olarak üniversitenin e-posta listesine yolladýðý bir notta kullandý. (IV) Fahlman, öðrencilere ve çalýþma arkadaþlarýna þöyle yazdý: Þaka yaptýðýnýzý belirtmek için þunu kullanmayý öneriyorum: :-) (V) Kýsa zamanda kabul gören bu mutluluk ifadesini bugün Ýnternet te yazýþýrken sýklýkla kullanýyoruz. (VI) Mutluluðumuzu artýk bununla ifade ediyoruz. Gülen suratýn (smiley) anlatýldýðý bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, kaç yýl önce ortaya çýktýðý açýklanmýþtýr. B) II. cümlede, yeniliðin hangi amaçla ortaya konduðu belirtilmiþtir. C) IV. cümlede, önerisini kimlerle paylaþtýðý dile getirilmiþtir. D) V. cümlede, bir saptama yapýlmýþtýr. E) VI. cümlede, iþleviyle ilgili bir deðiþiklikten söz edilmiþtir. 10. (I) Bir insanýn çocukluðunun müziðin içinde geçmesi, ailesinden birilerinin müzikle uðraþmasýndan kaynaklanýr. (II) Ýþte ben, böyle bir ortamda büyüdüm; ama nedense müzikle uðraþmayý uzun yýllar düþünmedim. (III) Müzikle ilk uðraþým, babamýn sayesinde oldu. (IV) Bu süreç, yeni eserler ortaya koymamla devam etti ve müzik yapma gücümü hissettim. (V) Ondan sonra müzik, benim için vazgeçilmez bir yaþam tarzý oldu. Bir müzisyenin kendini anlattýðý bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, bir saptama yapýlmýþtýr. B) II. cümlede, yetiþtiði ortama ve açýklayamadýðý bir duruma deðinmiþtir. C) III. cümlede, müziðe istekli olduðunu dile getirmiþtir. D) IV. cümlede, müzisyenlikte ilerlediðini ifade etmiþtir. E) V. cümlede, müziðin yaþamýnýn bir parçasý olduðunu belirtmiþtir. ( YGS Çift Yum. Ýkizi - 10 lu Den.) 6

7 12. Yeþil, upuzun kavaklýklar geride kalýyor. Uzaktan, kaleye I II sýrtýný dayayan kocamýþ konaklar, çýplak, boz renkli te- III peler görünüyor. Konak balkonlarýnýn korkuluklarý, Doðu IV masallarýndan ödünç alýnmýþçasýna büyüleyici. Renkler her ayrýntýyý belirginleþtiriyor sanki; aðaçlar yeþil, þehir V kahve, kale siyah. Bu parçadaki altý çizili tamlamalardan hangisi, tür bakýmýndan ötekilerden farklýdýr? 19. Keþke birkaç dakikayý oyalý mendillere sarýp sarmalasaydým I II Ýrileþen, gitgide irileþen bir aðaç gibi III Ýsmi nedensizce iris oluveren bir aðaç gibi IV Þu odanýn ortasýnda dursam V Bu dizelerdeki numaralanmýþ tamlamalardan hangisi, türü bakýmýndan diðerlerinden farklýdýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS / DNM - 3 Ayva) 7

8 13. Eskiden ülkelerin zenginliðinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doðal kaynaklarýn miktarýydý; zenginleþmenin yolu, daha geniþ topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda bilimsel araþtýrmalara aðýrlýk verilmesiyle bu anlayýþ deðiþti, bilgi üretimi önem kazandý. Bu parçada aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur? A) Ünlü düþmesi B) Ünsüz yumuþamasý C) Ulama D) Ünsüz benzeþmesi E) Ünlü türemesi 11. Ýyi ya da kötü insan yoktur. Ýnsanlar, iyi ya da kötü olmayý düþünceleriyle belirler. Neyi düþünüyorsak o oluruz. Kiþinin düþüncesi, düþlerinin rengine boyanmýþtýr. W. Shakespeare Bu parçada aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisinin örneði yoktur? A) Kaynaþtýrma ünsüzünün B) Ünsüz benzeþmesinin C) Ünsüz deðiþiminin D) Ulamanýn E) Ünsüz düþmesinin ( YGS Hazýrým / Deneme) 8

9 14. (I) Almanya nýn Berlin kentinde bir kooperatif Devrilen Aðaçlardan Halk Kitaplýðý Yapma Kampanyasý baþlattý. (II) Bu kampanyaya katýlmak isteyenler, fýrtýnadan veya yaðmurdan devrilen aðaçlarýn gövdelerini raf þeklinde oyup bunlarý kaldýrýmlara yerleþtiriyorlar. (III) Raflara, takas edilecek kitaplarý koyuyorlar. (IV) Berlin halký da içlerinden okumak istediklerini alýp yerine kendi kitaplarýndan birini býrakýyor. (V) Bu, Eðitim Ýçin Sürdürülebilir Geliþme Projesi nin bir parçasý olarak devlet tarafýndan desteklenen bir kampanyadýr. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümle, içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir. B) II. cümle, özne ve yüklemden oluþan kurallý bir cümledir. C) III. cümle, nesnesi sýfat tamlamasý olan birleþik bir cümledir. D) IV. cümle, içinde isim tamlamasý bulunan olumlu bir cümledir. E) V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiþ bir cümledir. 16. (I) Eðitim, çocuðun geleceðinin temelidir. (II) Çocuðun temeli ne kadar saðlam þekillenirse kiþiliði de o derece saðlam oluþur. (III) Bunun için de onun bilgiye ihtiyacý vardýr. (IV) Yýllarca didinip edindiði bilgiler, ona diploma ve çeþitli belgelerle geri dönecektir. (V) Belgeler, onun kariyerinin oluþmasýnda ve ilerlemesinde ateþleyici bir rol üstlenecektir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümle, özne ve yüklemden oluþmuþ basit bir cümledir. B) II. cümle, olumlu bir eylem cümlesidir. C) III. cümle, kurallý bir isim cümlesidir. D) IV. cümle, birden çok temel yargýnýn olduðu bir cümledir. E) V. cümle; özne, dolaylý tümleç, nesne ve yüklemden oluþan birleþik bir cümledir. ( Hoþgeldin YGS / Deneme) 9

10 15. Rüyalarý gerçekleþtirmenin yolu, uyanývermektir uykulardan. demiþ bir düþünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalým yumuþak yataklarýmýzdan! Bu parçada, aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Tezlik fiili B) Zarf-fiil C) Sýfat-fiil D) Ýstek kipiyle çekimlenmiþ fiil E) Þimdiki zamanla çekimlenmiþ fiil 18. Çaðdaþ romancý, kalýcý metinler yazmak istiyorsa bilgili olmadýðý bir konuda yazamaz. Yazacaðý konuda araþtýrma yapar ya da yýllarca o alanda çalýþýr. Levent Mete, böyle bir tutum içindedir. Hemen hemen tüm romanlarýnda, onun otuz yýllýk bilgilenme ve yaþam deneyimleri bir biçimde belirleyici olmaktadýr. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Birleþik çekimli eylem B) Farklý türlerde fiilimsiler C) Birleþik yapýlý fiil D) Dilek-þart kipiyle çekimlenmiþ fiil E) Geniþ zaman kipiyle çekimlenmiþ fiiller ( YGS / DNM - 6 Elma) 10

11 16. Eserlerinde kullandýðý özgün biçimler ve canlý renklerle, deðiþimin birey üzerindeki etkilerini yansýtýyor. Bu cümleyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) Çatýsý bakýmýndan etkendir. B) Nesne, isim tamlamasýndan oluþmaktadýr. C) Fiilden isim yapma eki almýþ sözcük vardýr. D) Bulunma durumu eki almýþ sözcük vardýr. E) Ýyelik eki alan sözcük yoktur. 15. Bazý kentler, sabahtan akþama kadar mýrýl mýrýl. Bazýlarý sürekli gürültücü, bazýsý erkenden uyanýr, bazýsý öðleyin bile esner. Bazýlarý þýmarýktýr. Bazýlarý da kendi hâlinde. Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Belgisiz sýfata yer verilmiþtir. B) Farklý türde zamirler kullanýlmýþtýr. C) Ýkileme, zarf görevindedir. D) Edat ve baðlaca yer verilmiþtir. E) Birden fazla ek fiil vardýr. ( YGS / DNM - 6 Elma) 11

12 17. Fast-fooda karþý hâlâ direnen, her zaman sevilerek I yenen yiyeceklerden biridir balýk ekmek. Denizin kirlenmediði, balýðýn bol ve ucuz olduðu, Boðaz dan çýkan II III palamutlarýn kasalarý doldurduðu eski zamanlarda balýk ekmek satýcýlarý, yalnýzca kýyýya yanaþtýrýlmýþ sandal- IV larda deðil, mahalle meydanlarýnda, futbol maçlarýnýn V olduðu günlerde stadyumlarýn kapýlarýnda da görülürdü. 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diðerlerinden farklý bir görevde kullanýlmýþtýr? A) Tatil, hepimize çok iyi gelmiþ; bizi dinlendirmiþti. B) Evin halýlarý, perdeleri, mobilyalarý yenilendi. C) Romanýn konusu, üslubu öncekilerden farklýydý. D) Öðrencilerin ödevlerinden, etütlerinden sorumluydu. E) Hayatýn koþuþturmasý, telaþý bizi yoruyordu. ( YGS / DNM - 4) Bu parçadaki numaralanmýþ virgüllerden (,) hangisi, diðerlerinden farklý bir görevde kullanýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12

13 19. Diller yeþerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleþiyor. Öyleki dillerin ölümüyle kültürler de yitip gidiyor ve I II bu yok oluþ yalnýzca o dili konuþan insanlarý deðil, dün- III yayý da etkiliyor. Her on dört günde bir içlerinden biri da- IV ha sessizliðe doðru uðurlanan diller, dünya mozaiðinin V bir parçasýný da beraberinde götürüyor. Bu parçadaki altý çizili sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? 8. Bizki boþ yere gelmiþiz, anladýk artýk I Ve boþ yere sýzlamýþ kemiklerimiz II Bilmiyoruz þimdi mevsim yaz mý bahar mý? III IV Bahçelerde güller açar mý? V Yukarýdaki numaralanmýþ sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS/LYS S.B - SYF. 165) 13

14 21. (I) Ýngiliz þairi Browing; sayfa sayfa, her kelimesini ayrý ayrý inceleyerek sözlük okurmuþ. (II) Sözlükte öðütler, eðlendirici þeyler de bulurmuþ. (III) Hatta bu çalýþmaya romantik bir yön de katar, ay ýþýðýnda oturup bir bir çevirirmiþ sözlüðün sayfalarýný. (IV) Bizde sözlükler, kütüphanelerin en kuytu köþelerinde uyuklayarak ömür tüketir. (V) Günler ve geceler boyu Bilinmeyen bir kelime çýksýn da hatýrlanalým. diye dua ederler âdeta. (VI) Sözcüklerin bu uzun ve sessiz bekleyiþleri iki kapak arasýnda geçer. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle baþlar? 35. (I) Ýmgeler, açýk ve tek anlamlý olmayýp anlamlar arasýndaki yolculuðun anahtarlarýdýr. (II) Onlarýn kurgunun doruklarý olmasý, dilin þahikalarýnda gezinilmesini saðlar. (III) Kaypak olanýn, ifadesi zor olanýn anlatýmý olarak da vasýflandýrabileceðimiz imge; kendimizi, kimliðimizi ifade ederken baþvurabileceðimiz imkânlardan biridir. (IV) Bütün edebî metinler, dil temel alýnarak oluþturulur. (V) Dil, edebî metinlerin özü, temeli, ana maddesi dir. (VI) Birçok edebî metinde, dilin birbirinden çok farklý kullanýmlarýný görürüz. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle baþlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. ( YGS / DNM - 3 Ayva) 14

15 23. Yaðmur yaðarken gök gürlerse hiç korkmam. Ses olsun yeter ki. Kuþlar ötüþerek uçuþsun gökyüzünde. Çaylar þekerli olsun ki kaþýklar þýkýr þýkýr sesler çýkarsýn. Konuþulacak bir þeyler olsun. Dost olsun, arkadaþ olsun; teyzeler, amcalar olsun. Evrenin boþluðuna býrakýrken kendimizi, avuçlarýmýzda sýmsýcak kalbimiz olsun Olsun, her þey olsun ama sessizlik olmasýn. Bu parçanýn anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangisi yoktur? 25. Dünyanýn neresinde bir yürek çarpýyorsa orada umut çiçekleniyor demektir. Hastalýklarýn, kýrýmlarýn, yýkýmlarýn, salgýnlarýn altýnda otlar gibi umut yeþerir hep. Kiþinin yaþamýndan söküp atamadýðý bir gerçekliktir o. Zaman akýp gider ama umut kalýr. Bir bakarsýnýz, kiþinin ellerinde umut, bir tasarýma dönüþür, tasarým da hemen bir çabaya baðlanýr. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Nesnel bir anlatýmdan yararlanma B) Birden fazla duyuya seslenme C) Pekiþtirmeye baþvurma D) Yinelemelere yer verme E) Devrik cümleye yer verme A) Benzetmeden yararlanýlmýþtýr. B) Somutlaþtýrma yapýlmýþtýr. C) Kiþisel duygu ve düþünceler dile getirilmiþtir. D) Devrik cümlelere yer verilmiþtir. E) Nesnel tanýmlamalar vardýr. ( YGS / DNM - Hazýrým) 15

16 24. Motorun burnu kýyýya dönük. Çok çok yirmisini yeni geçmiþ gösteren görevli, binme sýrasý gelene elini uzatýyor. Genç erkekler, ellerini vermeden atlýyorlar. Yardýma gereksinimi olmadýðýný düþünen orta yaþlýlar da Kadýnlarýn çoðu uzatýyor elini. Kolunu hýzla yukarý kaldýrýp tuttuðu eli býrakýveriyor görevli, hemen bir arkadakine uzanýyor. Yardýmsýz binenler, onun yanýndan atlayýveriyorlar. O zaman elini geri çekip bir sonrakine uzatýyor görevli. Omzunu kastýðý, gücünü koluna, bileðine topladýðý anlaþýlýyor yüzünden. Kimsenin yüzüne bakmadan yapýyor bunlarý sanki. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) Olaylar oluþ sýrasýna göre verilmiþtir. B) Tahmin söz konusudur. C) Öznellik aðýr basmaktadýr. D) Farklý cümle türleri kullanýlmýþtýr. E) I. kiþili anlatým kullanýlmýþtýr. 23. Yazýn, küçük mahalle kahvesine sýk sýk gittiðim için karayelin, tipinin çýlgýnca savrulduðu bu akþam içeriye girdiðim zaman yadýrganmadým. Kahve, sapa bir yerdeydi. Yapraklarýný dökmüþ iki söðüt aðacý ile üzerinde hâlâ üç dört kuru yapraðý sallanan bir asmaya, kar öyle bir iþlemiþti ki... Bahar akþamlarý, yaz geceleri pek sevimli olan bu bahçenin, mora kaçan beyaz bir ýþýkla aydýnlýk hâldeki güzelliðine þöyle bir göz attým. Camýn kenarýna yerleþip buðularý silince, uzun zaman bu görüntüye daldým. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Kiþileþtirme yapýlmýþtýr. B) Olay, kahraman bakýþ açýsýyla anlatýlmýþtýr. C) Anlatýlanlarý somutlaþtýrmak için örnekler verilmiþtir. D) Niteleyici sözcüklerden yararlanýlmýþtýr. E) Öyküleyici ve betimleyici anlatým kullanýlmýþtýr. ( YGS Karpuz - 10 lu Den.) 16

17 27. Edebiyat dergilerinde sevmediðin, sýkýlarak okuduðun yazýlar hangisidir? diye sorsalar hiç düþünmeden, Belli bir þiir kitabý üzerine yazýlmýþ tanýtým yazýlarýdýr. derim. Sorun belki de bendedir ama bu tür yazýlarýn neye göre yazýldýðýný anlayamýyorum. Tanýtýmý yapan iyi niyetli yazar, genellikle ilgili þairin söz konusu kitabýndaki dizelerden esinle bir þeyleri duyumsatmaya, þairin þiir dünyasýna kendisi ile birlikte katýlmaya çaðýrýr bizi. Kendince eklemeler de yapar o þiirlerde oluþturulmaya çabalanan etkileyici havaya. Ama söz konusu kitap, okurca önceden okunmadýðý, belki de tanýtýcý üzerine aldýðý iþi gerektiði gibi yapmadýðý için kitaba yönelik ilgi oluþturulamaz çoðu zaman Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bu yazýlarda þairi, þiir yazmaya yönlendiren etkenler üzerinde de durulmalýdýr B) Bu nedenle okuyucunun þiir bilgisini zenginleþtirecek açýklamalara yer verilmelidir C) Oysa tanýtma yazýlarý þiire dönük olmayan sorunlarla þiþirildiði için ilginçliðini yitirir D) Edebiyat dergilerinde tanýtým yazýlarýna az yer verilmesi kitaplara duyulan ilgiyi azaltmaktadýr E) Böylece okuyana eziyet eden, onu yoran, anlamsýz ve sýkýcý bir metin ortaya çýkar 27. Sözcüklerin farklý kullanýmlarýyla yazýlan þiirler, okuyucuyu sözcük kullanýmlarý hakkýnda dikkatli kýlacaktýr. Kimi sessel, söz dizimsel veya sözsel sapmalar; okuyucuyu, dilin günlük kullanýmýyla ilgili olarak uyarýr. Okuyucu; biçimsel nitelikteki estetiðin bir düzenleme olduðunu, dili eðip bükmenin, çeþitli biçimlerde kullanmanýn mümkün olduðunu kavrar. Dilde devrim yaparak þiiri, dil içi mesele olarak gören Ýkinci Yeni þairleri, sözcük oyunlarýna çokça baþvurmuþlardýr. Cemal Süreya nýn, Gözleri, göz deðil gözistan dizesindeki gözistan ifadesi, Türkçe göz ile Farsça istan ekinin ilginç birleþimiyle oluþturulmuþtur. Yine Ýkinci Yeni þairlerinden Ece Ayhan ýn, Dahi dikeni seven, gülüne katlanýr bir kadýnda dizesindeki söylem, Gülü seven, dikenine katlanýr. atasözündeki sözcüklerin ters yüz edilerek Dikeni seven, gülüne katlanýr. biçimine çevrilmiþtir Bu parçanýn sonuna, düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bu tarzda oluþturulan þiirlerin, dile yarardan çok zararý olacaktýr B) Okuyucunun, bazý þiirlerin kapalý söyleminde boðulacaðýný söylemek mümkündür C) Þairin ileriye giderek anlamsýzlýða doðru yol alýþý, kaçýnýlmaz olacaktýr D) Þiirin dile egemen olamayacaðý görüþü, bu þekilde ortaya çýkmýþtýr E) Okuyucu, bu dizelerle karþýlaþtýðý için sözcüklerin farklý kullanýmlarýna da tanýk olacaktýr ( YGS / DNM - 4 Portakal) 17

18 MATEMATÝK m olduðuna göre, m kaçtýr? 1 = olduðuna göre, x kaçtýr? x = x A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 ( YGS / DNM - 3 Ayva) 18

19 3. 1+ a a 5 = 1 a 1 a olduðuna göre, m kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? 1 3 A) B) C) A) B) C) D) E) D) E) ( YGS / DNM - 5 Ceviz) 19

20 4. Solda verilen çýkarma iþlemine göre, saðdaki çýkarma iþleminin sonucu kaçtýr? A) 44 B) 36 C) 34 D) 26 E) mr2 ve mn3 üç basamaklý, mr iki basamaklý doðal sayýlardýr. m r 2 mn3 mr olduðuna göre, m + n + r toplamý kaçtýr? A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 17 ( YGS / DNM - 3 Ayva) 20

21 6. x ve y gerçel sayýlarý için 2 x = 6 x + y 1 olduðuna göre, 3 x in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? x = a 18 x = b olduðuna göre, 2 x ifadesinin a ve b türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3 1 y B) 6 1 y C) 6 y D) 9 y E) 9 1+y 2 a b b b A) a.b B) C) D) E) b a 2 a a ( / YGS S.B - SYF. 102) 21

22 7. x, y ve z gerçel sayýlarý için x + y < 0 < x < y + z olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < y < x 9. a, b ve c negatif reel sayýlardýr. a + b b + c > 2 ve < 2 a c olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) c < b < a B) c < a < b C) b < c < a D) b < a < c E) a < b < c ( YGS S.B - SYF. 90) 22

23 9. [ ] [ ] 2 2 (n +1)! + (n!) 61 = 2 2 (n +1)! (n!) n! (n+1)! + = 65 (n 2)! n! olduðuna göre, n kaçtýr? olduðuna göre, n kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 ( YGS Kavun - 10 lu Den.) 23

24 11. x, y ve z tam sayýlarý için 2x = 3y = 5z olduðuna göre, x + y + z toplamýnýn alabileceði deðerlerden 100 e en yakýn olaný kaçtýr? 6. x, y, z pozitif tam sayýlardýr. x ve y sayýlarý 2 ve 3 ile doðru orantýlý iken z sayýsý 4 ile ters orantýlýdýr. x + y + z < 100 olduðuna göre, x en çok kaç olabilir? A) 93 B) 96 C) 98 D) 103 E) 105 A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 ( YGS S.B - SYF. 159) 24

25 12. A = olduðuna göre, A yý tam bölen asal sayýlarýn toplamý kaçtýr? 18. A = (11) 2 + (22) 2 + (33) 2 sayýsýnýn farklý asal sayý çarpanlarýnýn toplamý kaçtýr? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 A) 13 B) 17 C) 19 D) 20 E) 29 ( YGS / DNM - 1 Kivi) 25

26 13. Bir A kümesi ile ilgili aþaðýdakiler bilinmektedir. 6 ardýþýk tek doðal sayýdan oluþmaktadýr. Kümedeki elemanlarýn toplamý, en büyük elemanýn 4 katýna eþittir. Buna göre, A kümesinin en büyük elemaný nedir? 6. Ardýþýk üç doðal sayýnýn çarpýmý, toplamlarýnýn 16 katý olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðü kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 21 B) 19 C) 17 D) 15 E) 13 ( YGS / DNM - 1 Kivi) 26

27 14. p : ñ3 + ñ5 = ñ8 q : ñ5 + ñ3 = ñ2 r : ñ3 ñ5 = ñ15 önermeleri veriliyor. Buna göre, aþaðýdaki bileþik önermelerden hangisi doðrudur? A) p (r q) B) (p q) r C) r (p q) D) p (r q) E) p (q r) 6. p: Yeþil renk, sarý ve mavi renklerin karýþýmýndan elde edilmektedir. q: Bir üçgenin iç açýlarýnýn toplamý, dýþ açýlarýnýn toplamýna eþittir. r: Her çift sayý, 2 nin tam katýdýr. Yukarýdaki önermelerle ilgili, I. p q II. (p q) r III. (p ý q) r ý ifadelerinden hangilerinin doðruluk deðeri 1 dir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III ( sýnýf / DNM - 1) 27

28 15. Birbirinden farklý a, 2, b, 9 ve 6 pozitif tam sayýlarý küçükten büyüðe doðru sýralandýðýnda ortadaki sayý a oluyor. Buna göre, b aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) x y z t m ,,,, sayýlarý küçükten büyüðe doðru sýrasýyla x, y, z, t, m kutularýna yerleþtiriliyor. Buna göre, z kutusuna yerleþtirilen sayý kaçtýr? A) B) C) D) E) ( YGS / Kýrmýzý Biber - 10 lu Den.) 28

29 21. I. f(x) = 2x II. f(x) = 2 x III. f(x) = x 2 fonksiyonlarýndan hangileri, her a ve b gerçel sayýsý için f(a + b) = f(a).f(b) eþitliðini saðlar? 29. f(x + y) = f(x).f(y) f(3) = 2 olduðuna göre, f(12) deðeri kaçtýr? A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II ( YGS / Hazýrým) D) I ve III E) II ve III 29

30 22. Ahmet in maaþýna Deniz in maaþýnýn yarýsý kadar zam yapýlýrsa ikisinin maaþlarý toplamý, Ahmet in baþlangýçtaki maaþýnýn 2 katý oluyor. Ahmet in maaþý A TL, Deniz in maaþý D TL olduðuna göre, A ile D arasýndaki iliþki nedir? A) 5A = 8D B) 5A = 6D C) 4A = 5D D) 3A = 4D E) 2A = 3D 12. Ali, Veli'ye 15 verirse paralarý eþit oluyor. Veli, Ali'ye 10 verirse Ali'nin parasý Veli'nin parasýnýn iki katý oluyor. Buna göre, Veli'nin parasý kaç dir? A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 ( YGS S.B - SYF. 168) 30

31 29. Bir torbada 1 den 10 a kadar numaralandýrýlmýþ 10 top bulunmaktadýr. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaralarý toplamýnýn 15 olduðu bilindiðine göre, 7 numaralý topun çekilmiþ olma olasýlýðý kaçtýr? 1 3 A) B) C) Hilesiz bir çift zar havaya atýlýyor. Zarlarýn üst yüzüne gelen sayýlardan birinin 3 olduðu bilindiðine göre, bu sayýlarýn çarpýmlarýnýn çift sayý olma olasýlýðý kaçtýr? A) 1 B) 1 C) 6 D) 1 E) ( sýnýf / DNM - 5) 1 D) E)

32 32. Aþaðýdaki grafikte, beþ kiþinin boylarý ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir Yaðýþ miktarý (kg) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Aylar Bu kiþilerle ilgili aþaðýdakiler bilinmektedir. Ayþe ve Kemal ayný boydadýr. Bora, Kemal den 2 cm kýsadýr. Elif, Mehmet ten 6 cm uzundur. Mehmet, Ayºe den 3 cm uzundur. Buna göre, bu kiþilerin boy ortalamasý kaç cm dir? A) 168 B) 165 C) 166 D) 167 E) 168 Þekildeki grafikte bir bölgedeki ilk beþ ayda metre kareye düþen yaðýþ miktarý gösterilmektedir. Buna göre, bu bölgede ilk beþ aydaki metre kareye düþen ortalama yaðýþ miktarý kaç kg dýr? A) 6,8 B) 7,2 C) 7,8 D) 8 E) 8,2 ( YGS S.B - SYF. 168) 32

33 GEOMETRÝ 38. ABCDEF bir düzgün altýgen AL = LB BC = 4 cm DK = 3 cm KL = x 7. F E1K 5 x A 3 L D B C ABCDEF düzgün altýgen EK = 1 cm KD = 5 cm AL = 3 cm Yukarýdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 4ñ3 B) 3ñ5 C) 3ñ7 D) 6 E) 7 Yukarýdaki verilenlere göre, KL = x kaç cm dir? A) 3ñ7 B) 4ñ7 C) 5ñ2 D) 3ñ2 E) 20 ( YGS/LYS K.A - SYF. 166) 33

34 39. OABC bir paralelkenar A = (5, 0) C = (3, 4) 36. y A(3,4) B Yukarýdaki verilere göre, OABC paralelkenarýnýn köþegen uzunluklarý toplamý kaç birimdir? A) 5ñ5 B) 6ñ5 C) 7ñ5 D) 7ñ3 E) 8ñ3 O Þekilde verilen dik koordinat düzlemindeki OABC, eþkenar dörtgendir. A noktasýnýn koordinatlarý (3,4) olduðuna göre, B ve C noktalarýnýn koordinatlarýnýn toplamý kaçtýr? C x A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 23 ( YGS Karpuz - 10 lu Den.) 34

35 y A B O C x Þekildeki dik koordinat düzleminde verilen d ve e doðrularý birbirine diktir. Buna göre, d doðrusunun x eksenini kestiði noktanýn apsisi kaçtýr? 9 11 A) B) C) D) E) Dik koordinat sisteminde, [AB] [AC] ve A noktasý x = 2 doðrusu üzerindedir. AB nin denklemi olduðuna göre, C noktasýnýn apsisi kaçtýr? y x =1 6 3 A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 ( YGS/LYS S.B - SYF. 280) 35

36 FÝZÝK 2. Aðýrlýðý G ve özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 2d olan bir sývý içine batýrýldýðýnda þekildeki konumda dengede kalýyor. 3. Þekil I Tip Þekil II Eþit bölmeli P aðýrlýklý cisim Þekil I deki gibi dengededir. Cisim Þekil II deki gibi ip yardýmýyla kabýn tabanýna baðlanýrsa ipte oluþan gerilme kuvveti kaç P olur? Buna göre, dinamometrenin gösterdiði deðer kaç G dir? A) B) C) D) E) ( YGS/LYS S.B - SYF. 75) A) B) C) D) E)

37 3. Düþey kesiti þekildeki gibi olan sistemde, sürtünmesiz ve sýzdýrmayan piston x seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyine etki eden sývý basýncý P sývý, alt yüzeyine etki eden gaz basýncý da P gaz dýr. 6. gaz T demir F su Piston y seviyesine kadar çekilirse P sývý ve P gaz için ne söylenebilir? P sývý P gaz A) Artar Artar B) Deðiþmez Azalýr C) Azalýr Artar D) Azalýr Azalýr E) Artar Deðiþmez x Þekildeki sistem dengededir. Piston x kadar itiliyor. Buna göre, I. Gaz basýncý artar. II. Kabýn tabanýndaki sývý basýncý azalýr. III.T ip gerilmesi azalýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( YGS/LYS S.B - SYF. 72) 37

38 4. Birbirine paralel iki rayda ayný yönde hareket eden K, L trenlerinin konum-zaman grafiði aþaðýdaki gibidir. 12. konum 4x 3x 2x x K L Doðrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarýnýn konum zaman grafiði þekildeki gibidir. 0 t 2t 3t zaman Bu grafikten elde edilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) K treni L den daha önce harekete baþlamýþtýr. B) t 1 ve t 2 anlarýnda iki tren yan yanadýr. C) t 1 ve t 2 anlarýnda trenlerin ikisinin de hýzlarý aynýdýr. D) t 2 anýnda L treni durmaktadýr. E) t 2 anýna kadar K treni L treninden daha uzun süre hareket etmiþtir. Buna göre, I. 0 t aralýðýnda K, L den uzaklaþmaktadýr. II. t 2t aralýðýnda K nin hýzý L nin hýzýna eþittir. III. 2t 3t aralýðýnda K ile L zýt yönlerde hareket etmektedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( / 10. sýnýf K.A.S.B - SYF. 68) 38

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. (I) Roman bize yeni bir dünyanýn kapýsýný açar, biz de yaþamýmýzýn

Detaylı

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür)

BÝRÝNCÝ BÖLÜM. TÜRKÇE TESTÝ (Tür) BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Verilen cümledeki körü körüne sözü, davranýþýnýn gerekçesini ve nasýl sonuçlanacaðýný bilmeden, düþünüp taþýnmadan anlamlarýna gelir; ancak farkýna varmadan anlamýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna

8. SINIF SBS DENEME SINAVI. 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna 8. SINIF SBS DENEME SINAVI DÝKKAT: 1. Soru kitapçýklarýný kontrol ederek baský hatasý olan kitapçýðýn deðiþtirilmesi için salon sorumlularýna baþvurunuz. 2. Soru kitapçýðýnýn ön ve arka yüzündeki açýklamalarý

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS) 24 MART 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin

Detaylı

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar.

Türkçe. 6.-7.-8. Sýnýf. Kýbrýs'ta. eniz Kolonileri. Kýbrýs Adasý. Ýletiþim. Zaman ve Mekan. Duygular ve Hayaller. Güzel Sanatlar. Sevgi Kýbrýs'ta eniz Kolonileri Kýbrýs Adasý Okuma Kültürü Ýletiþim Harit Zaman ve Mekan Duygular ve Hayaller Kýbrýs'ta Ýngiltere Krallýðý Ortaçaðda Kýbrýs Ýletiþim ve Güzel Sanatlar 6.-7.-8. Sýnýf Türkçe

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON

TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI DEVLET KİTAPLARI YAZARLAR KOMİSYON TÜRK EDEBİYATI 9. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2013 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI..................................... : 5008 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ..............................................

Detaylı

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri

Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri Aþk-ý Memnu Almancaya Çevrildi Nuran Tezcan Almanya nýn yetiþtirdiði en önemli sanayicilerden biri olan Robert Bosch (1861-1942) adýna, temelini onun attýðý firma tarafýndan 1964 te kurulmuþ olan Robert

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF

DÝL VE ANLATIM 10. SINIF ORTAÖÐRETÝM DÝL VE ANLATIM 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KİTAPLARI DÖRDÜNCÜ BASKI., 2014 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI......: 5011 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1503 14.?.Y.0002.4136 Her

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING

Detaylı

.Ýnsanda. .Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi. Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr

.Ýnsanda. .Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi. Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr AÐUSTOS 2009 Sayý: 488 Fiyat: 3.5 TL.Ýnsanda Tanrý yý Arama Duygusu Doðuþtan Vardýr.Kanallýðýn Mekanikleri.Astral Seyahatler.4. Uluslararasý Ufo Kongresi ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ...

ÝÇÝNDEKÝLER ANLAM BÝLGÝSÝ...13 YAZIM BÝLGÝSÝ...23 DÝL BÝLGÝSÝ...25 ANLAM BÝLGÝSÝ...27 YAZIM BÝLGÝSÝ...37 DÝL BÝLGÝSÝ...39 ANLAM BÝLGÝSÝ... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA ANLAM BÝLGÝSÝ...................................................................................13 YAZIM BÝLGÝSÝ....................................................................................23

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 10. Bölüm ÜLKELERÝN GELÝÞMÝÞLÝK DÜZEYLERÝ VE DOÐAL KAYNAK POTANSÝYELLERÝ ÜKELER NEDEN FARKLI GELÝÞMÝÞLERDÝR? GELÝÞMÝÞLÝK SEVÝYELERÝNE GÖRE ÜLKELERÝ TANIYALIM GELÝÞEMEMÝÞ

Detaylı

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ

MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ MAYIS 2014 Sayý: 545 Fiyat: 7 TL BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR ÖZGÜR OLMAK BÝR OLMAKTIR KALPTEN YAÞAMAYA BAÞLAMALIYIZ Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 46 Sayý: 545 Mayýs 2014 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı