TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÇE. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr?"

Transkript

1 TÜRKÇE 1. Sözlük hazýrlamanýn en güç yaný sözcükleri anlam kayganlýðýndan kurtarma, onlarý belli bir yere oturtmadýr. Bu da ancak Samuel Butler in dediði gibi onlarýn belirsiz yanlarýný söz duvarlarýyla kuþatmakla gerçekleþebilir. Bu cümledeki altý çizili sözle, sözcüklere yönelik olarak ne yapýldýðý anlatýlmýþtýr? 5. Sýradan ruhlarý, genellikle ortak yaþam yeterince doyurur. Ama yüce ruhlar, yüce duygular, soylu erdemler hep bir atýlým içindedir ve bu atýlým imgelemeye set çeken sýnýrlarý aþma gereksiniminden doðar. Bu parçada geçen imgelemeye set çeken sýnýrlarý aþma sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tanýmsal sýnýrlar koyulduðu B) Birbirlerinden etkileniþlerinin gösterildiði C) Çaðrýþýmsal deðerlerinin belirtildiði D) Zenginleþtirme yollarýnýn açýklandýðý E) Kullaným sýklýðýnýn yansýtýldýðý A) Düþ gücünün ufuklarýný açmak B) Düþünceden çok duyguya yer vermek C) Kapalý anlatýmý tercih etmek D) Sanatlý söyleyiþe yönelmek E) Sýradan insanlarý anlatmak ( YGS SON VÝRAJ DNM. S. / 1) 1

2 3. L. Frank Baum, bu dünyadan geçerken öyle derin izler I II býraktý ki yaþamanýn deðerini milyonlarca kez kanýtla- III mýþ oldu. Bu ölümsüz yazarýn eli deðdiði anda çocuk IV edebiyatý yeþermeye baþladý. V Bu parçadaki numaralanmýþ sözlerden hangisinde mecazlý bir söyleyiþ yoktur? 23. (I) Kim ne derse desin, çevirmenler; özelde edebiyatýn, genelde ise sanatýn üvey evlatlarýdýr. (II) Ýki kere ikinin dört ettiði kadar kesin bir gerçektir, bu durum. (III) Kitabýn yazarýyla soðuk bir iletiþim hâlindedir, onlar. (IV) Ýyi bir çeviri yapmýþsanýz ve insanlarýn beðenisini kazanmýþsanýz, kupkuru bir teþekkürle yetinir, yazarlarýn çoðu. (V) Ama çeviriyi beðendirememiþseniz yazarlar, eleþtiri oklarýný size acýmasýzca saplamaya baþlarlar. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisinde mecazlý bir söyleyiþ yoktur? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS Tek Yum. Ýkizi - 10 lu Den.) 2

3 5. Klasik eserleri okumaya en çok, kendi yazdýklarýmý tekrar ettiðimi hissettiðim zamanlarda ihtiyaç duyarým. Aþaðýdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakýndýr? 8. Yalanýn kötülüðü, söylenen yalanýn büyüklüðüne göre deðiþmez. Bu cümleye aþaðýdaki ifadelerden hangisi anlamca en yakýndýr? A) Kimi eserlerin her dönemde okunurluðunu sürdürdüðü bilinir. B) Bir yazarýn, okuduklarýndan etkilenmeden yazmasý mümkün deðildir. C) Her eser, baþka metinlerden alýnan parçalarla renklenen bir tablodur. D) Yazar, benzer ürünler ortaya koymaktan kaçýnmak istiyorsa yazdýklarýný ara sýra gözden geçirmelidir. E) Çaðýný aþmýþ eserleri okuma, yaratýcýlýðý besleyen bir etkinliktir. A) Önemli olan, yalanýn dozunu çok iyi þekilde ayarlamaktýr. B) Yalanýn boyutu, yalan söylenmiþ olunmasý gerçekliðini deðiþtirmez. C) Büyük ve küçük yalanlarý birbirinden ayýrabilmek gerekir. D) Ýnsan yalan söyleyebilir; önemli olan, bunu sýk sýk yapmamaktýr. E) Küçük yalanlar bazen cezalandýrýlmasa da olur. ( YGS Hazýrlanýyorum - 10 lu Den.) 3

4 7. Þiir, yalnýzca acýlarý, yoksunluklarý, mutsuzluklarý dile getirmemelidir. ----? Bu sözler aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A) Gerçekte de sevinçle hüzün, ölümle yaþam yan yana karþýmýza çýkmaz mý B) Türk halk müziðinde uzun havalardan sonra oyun havalarýna geçilmez mi C) Okuyucunun þiirden alacaðý hazzý sýnýrlamaya gerek var mý D) Günümüzde insan yaþamýnýn trajik yönlerini yansýtan eserler de ilgi çekmiyor mu E) Þiir okuyucusunu karamsarlýða itmenin bir anlamý var mý 8. Bilim insaný, her yeni buluþunu yasalarýn, aklýn, nesnel deneyin yardýmýyla kanýtlar, kesinliklerden söz eder; sanatçý ise Bu cümle aþaðýdakilerden hangisiyle sürdürülürse diðerlerinden farklý doðrultuda bir anlam kazanýr? A) tam tersine öznel yargýlar ortaya koyar B) mantýðýn ve aklýn dýþýnda hareket eder C) yaratýcýlýðýnýn ve düþ gücünün yardýmýyla bir þeyler ortaya koyar D) yaþadýðý toplumda olup bitenleri tarafsýz bir bakýþla okuruyla paylaþýr E) yargýlarýný nesnelliðe ve mantýða dayandýrma zorunluluðu hissetmez ( YGS SON VÝRAJ DNM. S. / 2) 4

5 9. (I) Þiirleri çeþitli dergilerde yayýmlanan bir þairimiz (II) Ýkinci kitabýyla tekrar okuyucunun karþýsýnda. (III) Açýk ve yalýn anlatýmlý, kýsa dizelerden oluþan þiirlere imza atmýþ. (IV) Sanatçýnýn bu kitabýndaki tüm þiirleri yine okuyucunun duyumsama ve düþ kurma yetilerini harekete geçiriyor. (V) Þair, þiirleriyle okuyucuyu kimi zaman yoðun karanlýklarýn içine, kimi zaman da aydýnlýk gündüzlere götürüyor. Bir þairden ve þiirlerinden söz edilen bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, okurlarýn beðenisini kazandýðý üzerinde duruluyor. B) II. cümlede, kimi ürünlerini bir araya topladýðý belirtiliyor. C) III. cümlede, þiirlerinin dil ve biçim özellikleri dile getiriliyor. D) IV. cümlede, iþlev yönünden önceki þiirleriyle benzerliði olduðu sezdiriliyor. E) V. cümlede, þiirlerde birbirine karþýt durumlarýn iþlendiðinden söz ediliyor. 8. (I) Esir Þehir Üçlemesi, bence edebiyatýmýzýn güçlü ve klasikleþmiþ ismi Kemal Tahir in baþyapýtlarýndandýr. (II) Her büyük ve klasik yapýt gibi, bir ya da birden çok sorunu mükemmel biçimde iþleyen bu nehir dizisinin ilk kitabý olan Esir Þehrin Ýnsanlarý nda Kemal Tahir, Mütareke Dönemi Osmanlý aydýnýnýn ve Ýstanbul unun destansý direniþinin ve mücadelesinin benzersiz bir fotoðrafýný yansýtmýþtýr. (III) Kurtuluþ Savaþý öncesinin anlatýldýðý pek çok roman yazýlmýþtýr ama bunlarýn hiçbiri, bu denli edebî ve ölümsüz olmamýþtýr. (IV) Türkiye yi, Türkleri sahiden tanýmak isteyen herkes, Kemal Tahir i okumak ve anlamak zorundadýr. (V) Kýsacasý Yorgun Savaþçý, Devlet Ana, Kurt Kanunu gibi romanlarýn da yazarý olan Kemal Tahir, Anadolu insanýnýn sýkýntýlarýný aktaran önemli yazarlarýmýzdandýr. Kemal Tahir ve yapýtlarýndan söz edilen bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, yapýt ve yazarla ilgili kiþisel bir görüþ dile getirilmiþtir. B) II. cümlede, belirtilen yapýtýn diðer büyük yapýtlarla benzerliðine ve içeriðine deðinilmiþtir. C) III. cümlede; yapýtýn, benzerlerinden ayrýlan yönü belirtilmiþtir. D) IV. cümlede, yapýtý güzel ve etkileyici kýlan etkenler üzerinde durulmuþtur. E) V. cümlede, yazarýn farklý romanlarýnýn da olduðu ifade edilmiþtir. ( YGS / DNM - 5 Ceviz) 5

6 10. (I) ABD li bilgisayar uzmaný Scott Fahlman tarafýndan bulunan ve Ýnternet in vazgeçilmezlerinden olan gülen surat (smiley) tam 30 yaþýnda. (II) Fahlman, duygularýn yazý dilinde ifade edilmesini kolaylaþtýrmak için iki nokta ve parantez iþaretlerini kullanarak bir ifade oluþturdu. (III) Bu gülen surat ý ilk olarak üniversitenin e-posta listesine yolladýðý bir notta kullandý. (IV) Fahlman, öðrencilere ve çalýþma arkadaþlarýna þöyle yazdý: Þaka yaptýðýnýzý belirtmek için þunu kullanmayý öneriyorum: :-) (V) Kýsa zamanda kabul gören bu mutluluk ifadesini bugün Ýnternet te yazýþýrken sýklýkla kullanýyoruz. (VI) Mutluluðumuzu artýk bununla ifade ediyoruz. Gülen suratýn (smiley) anlatýldýðý bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, kaç yýl önce ortaya çýktýðý açýklanmýþtýr. B) II. cümlede, yeniliðin hangi amaçla ortaya konduðu belirtilmiþtir. C) IV. cümlede, önerisini kimlerle paylaþtýðý dile getirilmiþtir. D) V. cümlede, bir saptama yapýlmýþtýr. E) VI. cümlede, iþleviyle ilgili bir deðiþiklikten söz edilmiþtir. 10. (I) Bir insanýn çocukluðunun müziðin içinde geçmesi, ailesinden birilerinin müzikle uðraþmasýndan kaynaklanýr. (II) Ýþte ben, böyle bir ortamda büyüdüm; ama nedense müzikle uðraþmayý uzun yýllar düþünmedim. (III) Müzikle ilk uðraþým, babamýn sayesinde oldu. (IV) Bu süreç, yeni eserler ortaya koymamla devam etti ve müzik yapma gücümü hissettim. (V) Ondan sonra müzik, benim için vazgeçilmez bir yaþam tarzý oldu. Bir müzisyenin kendini anlattýðý bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümlede, bir saptama yapýlmýþtýr. B) II. cümlede, yetiþtiði ortama ve açýklayamadýðý bir duruma deðinmiþtir. C) III. cümlede, müziðe istekli olduðunu dile getirmiþtir. D) IV. cümlede, müzisyenlikte ilerlediðini ifade etmiþtir. E) V. cümlede, müziðin yaþamýnýn bir parçasý olduðunu belirtmiþtir. ( YGS Çift Yum. Ýkizi - 10 lu Den.) 6

7 12. Yeþil, upuzun kavaklýklar geride kalýyor. Uzaktan, kaleye I II sýrtýný dayayan kocamýþ konaklar, çýplak, boz renkli te- III peler görünüyor. Konak balkonlarýnýn korkuluklarý, Doðu IV masallarýndan ödünç alýnmýþçasýna büyüleyici. Renkler her ayrýntýyý belirginleþtiriyor sanki; aðaçlar yeþil, þehir V kahve, kale siyah. Bu parçadaki altý çizili tamlamalardan hangisi, tür bakýmýndan ötekilerden farklýdýr? 19. Keþke birkaç dakikayý oyalý mendillere sarýp sarmalasaydým I II Ýrileþen, gitgide irileþen bir aðaç gibi III Ýsmi nedensizce iris oluveren bir aðaç gibi IV Þu odanýn ortasýnda dursam V Bu dizelerdeki numaralanmýþ tamlamalardan hangisi, türü bakýmýndan diðerlerinden farklýdýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS / DNM - 3 Ayva) 7

8 13. Eskiden ülkelerin zenginliðinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doðal kaynaklarýn miktarýydý; zenginleþmenin yolu, daha geniþ topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda bilimsel araþtýrmalara aðýrlýk verilmesiyle bu anlayýþ deðiþti, bilgi üretimi önem kazandý. Bu parçada aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisi yoktur? A) Ünlü düþmesi B) Ünsüz yumuþamasý C) Ulama D) Ünsüz benzeþmesi E) Ünlü türemesi 11. Ýyi ya da kötü insan yoktur. Ýnsanlar, iyi ya da kötü olmayý düþünceleriyle belirler. Neyi düþünüyorsak o oluruz. Kiþinin düþüncesi, düþlerinin rengine boyanmýþtýr. W. Shakespeare Bu parçada aþaðýdaki ses olaylarýndan hangisinin örneði yoktur? A) Kaynaþtýrma ünsüzünün B) Ünsüz benzeþmesinin C) Ünsüz deðiþiminin D) Ulamanýn E) Ünsüz düþmesinin ( YGS Hazýrým / Deneme) 8

9 14. (I) Almanya nýn Berlin kentinde bir kooperatif Devrilen Aðaçlardan Halk Kitaplýðý Yapma Kampanyasý baþlattý. (II) Bu kampanyaya katýlmak isteyenler, fýrtýnadan veya yaðmurdan devrilen aðaçlarýn gövdelerini raf þeklinde oyup bunlarý kaldýrýmlara yerleþtiriyorlar. (III) Raflara, takas edilecek kitaplarý koyuyorlar. (IV) Berlin halký da içlerinden okumak istediklerini alýp yerine kendi kitaplarýndan birini býrakýyor. (V) Bu, Eðitim Ýçin Sürdürülebilir Geliþme Projesi nin bir parçasý olarak devlet tarafýndan desteklenen bir kampanyadýr. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümle, içinde belirtisiz nesne olan bir fiil cümlesidir. B) II. cümle, özne ve yüklemden oluþan kurallý bir cümledir. C) III. cümle, nesnesi sýfat tamlamasý olan birleþik bir cümledir. D) IV. cümle, içinde isim tamlamasý bulunan olumlu bir cümledir. E) V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiþ bir cümledir. 16. (I) Eðitim, çocuðun geleceðinin temelidir. (II) Çocuðun temeli ne kadar saðlam þekillenirse kiþiliði de o derece saðlam oluþur. (III) Bunun için de onun bilgiye ihtiyacý vardýr. (IV) Yýllarca didinip edindiði bilgiler, ona diploma ve çeþitli belgelerle geri dönecektir. (V) Belgeler, onun kariyerinin oluþmasýnda ve ilerlemesinde ateþleyici bir rol üstlenecektir. Bu parçadaki numaralanmýþ cümlelerle ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) I. cümle, özne ve yüklemden oluþmuþ basit bir cümledir. B) II. cümle, olumlu bir eylem cümlesidir. C) III. cümle, kurallý bir isim cümlesidir. D) IV. cümle, birden çok temel yargýnýn olduðu bir cümledir. E) V. cümle; özne, dolaylý tümleç, nesne ve yüklemden oluþan birleþik bir cümledir. ( Hoþgeldin YGS / Deneme) 9

10 15. Rüyalarý gerçekleþtirmenin yolu, uyanývermektir uykulardan. demiþ bir düþünür. Öyleyse ne duruyoruz, hemen silkinip kalkalým yumuþak yataklarýmýzdan! Bu parçada, aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Tezlik fiili B) Zarf-fiil C) Sýfat-fiil D) Ýstek kipiyle çekimlenmiþ fiil E) Þimdiki zamanla çekimlenmiþ fiil 18. Çaðdaþ romancý, kalýcý metinler yazmak istiyorsa bilgili olmadýðý bir konuda yazamaz. Yazacaðý konuda araþtýrma yapar ya da yýllarca o alanda çalýþýr. Levent Mete, böyle bir tutum içindedir. Hemen hemen tüm romanlarýnda, onun otuz yýllýk bilgilenme ve yaþam deneyimleri bir biçimde belirleyici olmaktadýr. Bu parçada aþaðýdakilerden hangisi yoktur? A) Birleþik çekimli eylem B) Farklý türlerde fiilimsiler C) Birleþik yapýlý fiil D) Dilek-þart kipiyle çekimlenmiþ fiil E) Geniþ zaman kipiyle çekimlenmiþ fiiller ( YGS / DNM - 6 Elma) 10

11 16. Eserlerinde kullandýðý özgün biçimler ve canlý renklerle, deðiþimin birey üzerindeki etkilerini yansýtýyor. Bu cümleyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) Çatýsý bakýmýndan etkendir. B) Nesne, isim tamlamasýndan oluþmaktadýr. C) Fiilden isim yapma eki almýþ sözcük vardýr. D) Bulunma durumu eki almýþ sözcük vardýr. E) Ýyelik eki alan sözcük yoktur. 15. Bazý kentler, sabahtan akþama kadar mýrýl mýrýl. Bazýlarý sürekli gürültücü, bazýsý erkenden uyanýr, bazýsý öðleyin bile esner. Bazýlarý þýmarýktýr. Bazýlarý da kendi hâlinde. Bu parçayla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Belgisiz sýfata yer verilmiþtir. B) Farklý türde zamirler kullanýlmýþtýr. C) Ýkileme, zarf görevindedir. D) Edat ve baðlaca yer verilmiþtir. E) Birden fazla ek fiil vardýr. ( YGS / DNM - 6 Elma) 11

12 17. Fast-fooda karþý hâlâ direnen, her zaman sevilerek I yenen yiyeceklerden biridir balýk ekmek. Denizin kirlenmediði, balýðýn bol ve ucuz olduðu, Boðaz dan çýkan II III palamutlarýn kasalarý doldurduðu eski zamanlarda balýk ekmek satýcýlarý, yalnýzca kýyýya yanaþtýrýlmýþ sandal- IV larda deðil, mahalle meydanlarýnda, futbol maçlarýnýn V olduðu günlerde stadyumlarýn kapýlarýnda da görülürdü. 17. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diðerlerinden farklý bir görevde kullanýlmýþtýr? A) Tatil, hepimize çok iyi gelmiþ; bizi dinlendirmiþti. B) Evin halýlarý, perdeleri, mobilyalarý yenilendi. C) Romanýn konusu, üslubu öncekilerden farklýydý. D) Öðrencilerin ödevlerinden, etütlerinden sorumluydu. E) Hayatýn koþuþturmasý, telaþý bizi yoruyordu. ( YGS / DNM - 4) Bu parçadaki numaralanmýþ virgüllerden (,) hangisi, diðerlerinden farklý bir görevde kullanýlmýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 12

13 19. Diller yeþerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleþiyor. Öyleki dillerin ölümüyle kültürler de yitip gidiyor ve I II bu yok oluþ yalnýzca o dili konuþan insanlarý deðil, dün- III yayý da etkiliyor. Her on dört günde bir içlerinden biri da- IV ha sessizliðe doðru uðurlanan diller, dünya mozaiðinin V bir parçasýný da beraberinde götürüyor. Bu parçadaki altý çizili sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? 8. Bizki boþ yere gelmiþiz, anladýk artýk I Ve boþ yere sýzlamýþ kemiklerimiz II Bilmiyoruz þimdi mevsim yaz mý bahar mý? III IV Bahçelerde güller açar mý? V Yukarýdaki numaralanmýþ sözlerden hangisinin yazýmý yanlýþtýr? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. ( YGS/LYS S.B - SYF. 165) 13

14 21. (I) Ýngiliz þairi Browing; sayfa sayfa, her kelimesini ayrý ayrý inceleyerek sözlük okurmuþ. (II) Sözlükte öðütler, eðlendirici þeyler de bulurmuþ. (III) Hatta bu çalýþmaya romantik bir yön de katar, ay ýþýðýnda oturup bir bir çevirirmiþ sözlüðün sayfalarýný. (IV) Bizde sözlükler, kütüphanelerin en kuytu köþelerinde uyuklayarak ömür tüketir. (V) Günler ve geceler boyu Bilinmeyen bir kelime çýksýn da hatýrlanalým. diye dua ederler âdeta. (VI) Sözcüklerin bu uzun ve sessiz bekleyiþleri iki kapak arasýnda geçer. Bu parça iki paragrafa ayrýlmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle baþlar? 35. (I) Ýmgeler, açýk ve tek anlamlý olmayýp anlamlar arasýndaki yolculuðun anahtarlarýdýr. (II) Onlarýn kurgunun doruklarý olmasý, dilin þahikalarýnda gezinilmesini saðlar. (III) Kaypak olanýn, ifadesi zor olanýn anlatýmý olarak da vasýflandýrabileceðimiz imge; kendimizi, kimliðimizi ifade ederken baþvurabileceðimiz imkânlardan biridir. (IV) Bütün edebî metinler, dil temel alýnarak oluþturulur. (V) Dil, edebî metinlerin özü, temeli, ana maddesi dir. (VI) Birçok edebî metinde, dilin birbirinden çok farklý kullanýmlarýný görürüz. Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle baþlar? A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI. ( YGS / DNM - 3 Ayva) 14

15 23. Yaðmur yaðarken gök gürlerse hiç korkmam. Ses olsun yeter ki. Kuþlar ötüþerek uçuþsun gökyüzünde. Çaylar þekerli olsun ki kaþýklar þýkýr þýkýr sesler çýkarsýn. Konuþulacak bir þeyler olsun. Dost olsun, arkadaþ olsun; teyzeler, amcalar olsun. Evrenin boþluðuna býrakýrken kendimizi, avuçlarýmýzda sýmsýcak kalbimiz olsun Olsun, her þey olsun ama sessizlik olmasýn. Bu parçanýn anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangisi yoktur? 25. Dünyanýn neresinde bir yürek çarpýyorsa orada umut çiçekleniyor demektir. Hastalýklarýn, kýrýmlarýn, yýkýmlarýn, salgýnlarýn altýnda otlar gibi umut yeþerir hep. Kiþinin yaþamýndan söküp atamadýðý bir gerçekliktir o. Zaman akýp gider ama umut kalýr. Bir bakarsýnýz, kiþinin ellerinde umut, bir tasarýma dönüþür, tasarým da hemen bir çabaya baðlanýr. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Nesnel bir anlatýmdan yararlanma B) Birden fazla duyuya seslenme C) Pekiþtirmeye baþvurma D) Yinelemelere yer verme E) Devrik cümleye yer verme A) Benzetmeden yararlanýlmýþtýr. B) Somutlaþtýrma yapýlmýþtýr. C) Kiþisel duygu ve düþünceler dile getirilmiþtir. D) Devrik cümlelere yer verilmiþtir. E) Nesnel tanýmlamalar vardýr. ( YGS / DNM - Hazýrým) 15

16 24. Motorun burnu kýyýya dönük. Çok çok yirmisini yeni geçmiþ gösteren görevli, binme sýrasý gelene elini uzatýyor. Genç erkekler, ellerini vermeden atlýyorlar. Yardýma gereksinimi olmadýðýný düþünen orta yaþlýlar da Kadýnlarýn çoðu uzatýyor elini. Kolunu hýzla yukarý kaldýrýp tuttuðu eli býrakýveriyor görevli, hemen bir arkadakine uzanýyor. Yardýmsýz binenler, onun yanýndan atlayýveriyorlar. O zaman elini geri çekip bir sonrakine uzatýyor görevli. Omzunu kastýðý, gücünü koluna, bileðine topladýðý anlaþýlýyor yüzünden. Kimsenin yüzüne bakmadan yapýyor bunlarý sanki. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) Olaylar oluþ sýrasýna göre verilmiþtir. B) Tahmin söz konusudur. C) Öznellik aðýr basmaktadýr. D) Farklý cümle türleri kullanýlmýþtýr. E) I. kiþili anlatým kullanýlmýþtýr. 23. Yazýn, küçük mahalle kahvesine sýk sýk gittiðim için karayelin, tipinin çýlgýnca savrulduðu bu akþam içeriye girdiðim zaman yadýrganmadým. Kahve, sapa bir yerdeydi. Yapraklarýný dökmüþ iki söðüt aðacý ile üzerinde hâlâ üç dört kuru yapraðý sallanan bir asmaya, kar öyle bir iþlemiþti ki... Bahar akþamlarý, yaz geceleri pek sevimli olan bu bahçenin, mora kaçan beyaz bir ýþýkla aydýnlýk hâldeki güzelliðine þöyle bir göz attým. Camýn kenarýna yerleþip buðularý silince, uzun zaman bu görüntüye daldým. Bu parçanýn anlatýmýyla ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Kiþileþtirme yapýlmýþtýr. B) Olay, kahraman bakýþ açýsýyla anlatýlmýþtýr. C) Anlatýlanlarý somutlaþtýrmak için örnekler verilmiþtir. D) Niteleyici sözcüklerden yararlanýlmýþtýr. E) Öyküleyici ve betimleyici anlatým kullanýlmýþtýr. ( YGS Karpuz - 10 lu Den.) 16

17 27. Edebiyat dergilerinde sevmediðin, sýkýlarak okuduðun yazýlar hangisidir? diye sorsalar hiç düþünmeden, Belli bir þiir kitabý üzerine yazýlmýþ tanýtým yazýlarýdýr. derim. Sorun belki de bendedir ama bu tür yazýlarýn neye göre yazýldýðýný anlayamýyorum. Tanýtýmý yapan iyi niyetli yazar, genellikle ilgili þairin söz konusu kitabýndaki dizelerden esinle bir þeyleri duyumsatmaya, þairin þiir dünyasýna kendisi ile birlikte katýlmaya çaðýrýr bizi. Kendince eklemeler de yapar o þiirlerde oluþturulmaya çabalanan etkileyici havaya. Ama söz konusu kitap, okurca önceden okunmadýðý, belki de tanýtýcý üzerine aldýðý iþi gerektiði gibi yapmadýðý için kitaba yönelik ilgi oluþturulamaz çoðu zaman Bu parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bu yazýlarda þairi, þiir yazmaya yönlendiren etkenler üzerinde de durulmalýdýr B) Bu nedenle okuyucunun þiir bilgisini zenginleþtirecek açýklamalara yer verilmelidir C) Oysa tanýtma yazýlarý þiire dönük olmayan sorunlarla þiþirildiði için ilginçliðini yitirir D) Edebiyat dergilerinde tanýtým yazýlarýna az yer verilmesi kitaplara duyulan ilgiyi azaltmaktadýr E) Böylece okuyana eziyet eden, onu yoran, anlamsýz ve sýkýcý bir metin ortaya çýkar 27. Sözcüklerin farklý kullanýmlarýyla yazýlan þiirler, okuyucuyu sözcük kullanýmlarý hakkýnda dikkatli kýlacaktýr. Kimi sessel, söz dizimsel veya sözsel sapmalar; okuyucuyu, dilin günlük kullanýmýyla ilgili olarak uyarýr. Okuyucu; biçimsel nitelikteki estetiðin bir düzenleme olduðunu, dili eðip bükmenin, çeþitli biçimlerde kullanmanýn mümkün olduðunu kavrar. Dilde devrim yaparak þiiri, dil içi mesele olarak gören Ýkinci Yeni þairleri, sözcük oyunlarýna çokça baþvurmuþlardýr. Cemal Süreya nýn, Gözleri, göz deðil gözistan dizesindeki gözistan ifadesi, Türkçe göz ile Farsça istan ekinin ilginç birleþimiyle oluþturulmuþtur. Yine Ýkinci Yeni þairlerinden Ece Ayhan ýn, Dahi dikeni seven, gülüne katlanýr bir kadýnda dizesindeki söylem, Gülü seven, dikenine katlanýr. atasözündeki sözcüklerin ters yüz edilerek Dikeni seven, gülüne katlanýr. biçimine çevrilmiþtir Bu parçanýn sonuna, düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilebilir? A) Bu tarzda oluþturulan þiirlerin, dile yarardan çok zararý olacaktýr B) Okuyucunun, bazý þiirlerin kapalý söyleminde boðulacaðýný söylemek mümkündür C) Þairin ileriye giderek anlamsýzlýða doðru yol alýþý, kaçýnýlmaz olacaktýr D) Þiirin dile egemen olamayacaðý görüþü, bu þekilde ortaya çýkmýþtýr E) Okuyucu, bu dizelerle karþýlaþtýðý için sözcüklerin farklý kullanýmlarýna da tanýk olacaktýr ( YGS / DNM - 4 Portakal) 17

18 MATEMATÝK m olduðuna göre, m kaçtýr? 1 = olduðuna göre, x kaçtýr? x = x A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 ( YGS / DNM - 3 Ayva) 18

19 3. 1+ a a 5 = 1 a 1 a olduðuna göre, m kaçtýr? iþleminin sonucu kaçtýr? 1 3 A) B) C) A) B) C) D) E) D) E) ( YGS / DNM - 5 Ceviz) 19

20 4. Solda verilen çýkarma iþlemine göre, saðdaki çýkarma iþleminin sonucu kaçtýr? A) 44 B) 36 C) 34 D) 26 E) mr2 ve mn3 üç basamaklý, mr iki basamaklý doðal sayýlardýr. m r 2 mn3 mr olduðuna göre, m + n + r toplamý kaçtýr? A) 10 B) 11 C) 12 D) 14 E) 17 ( YGS / DNM - 3 Ayva) 20

21 6. x ve y gerçel sayýlarý için 2 x = 6 x + y 1 olduðuna göre, 3 x in y türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? x = a 18 x = b olduðuna göre, 2 x ifadesinin a ve b türünden eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 3 1 y B) 6 1 y C) 6 y D) 9 y E) 9 1+y 2 a b b b A) a.b B) C) D) E) b a 2 a a ( / YGS S.B - SYF. 102) 21

22 7. x, y ve z gerçel sayýlarý için x + y < 0 < x < y + z olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < y < x 9. a, b ve c negatif reel sayýlardýr. a + b b + c > 2 ve < 2 a c olduðuna göre, aþaðýdaki sýralamalardan hangisi doðrudur? A) c < b < a B) c < a < b C) b < c < a D) b < a < c E) a < b < c ( YGS S.B - SYF. 90) 22

23 9. [ ] [ ] 2 2 (n +1)! + (n!) 61 = 2 2 (n +1)! (n!) n! (n+1)! + = 65 (n 2)! n! olduðuna göre, n kaçtýr? olduðuna göre, n kaçtýr? A) 9 B) 10 C) 12 D) 13 E) 15 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 ( YGS Kavun - 10 lu Den.) 23

24 11. x, y ve z tam sayýlarý için 2x = 3y = 5z olduðuna göre, x + y + z toplamýnýn alabileceði deðerlerden 100 e en yakýn olaný kaçtýr? 6. x, y, z pozitif tam sayýlardýr. x ve y sayýlarý 2 ve 3 ile doðru orantýlý iken z sayýsý 4 ile ters orantýlýdýr. x + y + z < 100 olduðuna göre, x en çok kaç olabilir? A) 93 B) 96 C) 98 D) 103 E) 105 A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36 ( YGS S.B - SYF. 159) 24

25 12. A = olduðuna göre, A yý tam bölen asal sayýlarýn toplamý kaçtýr? 18. A = (11) 2 + (22) 2 + (33) 2 sayýsýnýn farklý asal sayý çarpanlarýnýn toplamý kaçtýr? A) 16 B) 18 C) 20 D) 22 E) 24 A) 13 B) 17 C) 19 D) 20 E) 29 ( YGS / DNM - 1 Kivi) 25

26 13. Bir A kümesi ile ilgili aþaðýdakiler bilinmektedir. 6 ardýþýk tek doðal sayýdan oluþmaktadýr. Kümedeki elemanlarýn toplamý, en büyük elemanýn 4 katýna eþittir. Buna göre, A kümesinin en büyük elemaný nedir? 6. Ardýþýk üç doðal sayýnýn çarpýmý, toplamlarýnýn 16 katý olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðü kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 21 B) 19 C) 17 D) 15 E) 13 ( YGS / DNM - 1 Kivi) 26

27 14. p : ñ3 + ñ5 = ñ8 q : ñ5 + ñ3 = ñ2 r : ñ3 ñ5 = ñ15 önermeleri veriliyor. Buna göre, aþaðýdaki bileþik önermelerden hangisi doðrudur? A) p (r q) B) (p q) r C) r (p q) D) p (r q) E) p (q r) 6. p: Yeþil renk, sarý ve mavi renklerin karýþýmýndan elde edilmektedir. q: Bir üçgenin iç açýlarýnýn toplamý, dýþ açýlarýnýn toplamýna eþittir. r: Her çift sayý, 2 nin tam katýdýr. Yukarýdaki önermelerle ilgili, I. p q II. (p q) r III. (p ý q) r ý ifadelerinden hangilerinin doðruluk deðeri 1 dir? A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III ( sýnýf / DNM - 1) 27

28 15. Birbirinden farklý a, 2, b, 9 ve 6 pozitif tam sayýlarý küçükten büyüðe doðru sýralandýðýnda ortadaki sayý a oluyor. Buna göre, b aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 1 B) 3 C) 5 D) 8 E) x y z t m ,,,, sayýlarý küçükten büyüðe doðru sýrasýyla x, y, z, t, m kutularýna yerleþtiriliyor. Buna göre, z kutusuna yerleþtirilen sayý kaçtýr? A) B) C) D) E) ( YGS / Kýrmýzý Biber - 10 lu Den.) 28

29 21. I. f(x) = 2x II. f(x) = 2 x III. f(x) = x 2 fonksiyonlarýndan hangileri, her a ve b gerçel sayýsý için f(a + b) = f(a).f(b) eþitliðini saðlar? 29. f(x + y) = f(x).f(y) f(3) = 2 olduðuna göre, f(12) deðeri kaçtýr? A) 20 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10 A) Yalnýz I B) Yalnýz II C) I ve II ( YGS / Hazýrým) D) I ve III E) II ve III 29

30 22. Ahmet in maaþýna Deniz in maaþýnýn yarýsý kadar zam yapýlýrsa ikisinin maaþlarý toplamý, Ahmet in baþlangýçtaki maaþýnýn 2 katý oluyor. Ahmet in maaþý A TL, Deniz in maaþý D TL olduðuna göre, A ile D arasýndaki iliþki nedir? A) 5A = 8D B) 5A = 6D C) 4A = 5D D) 3A = 4D E) 2A = 3D 12. Ali, Veli'ye 15 verirse paralarý eþit oluyor. Veli, Ali'ye 10 verirse Ali'nin parasý Veli'nin parasýnýn iki katý oluyor. Buna göre, Veli'nin parasý kaç dir? A) 50 B) 60 C) 75 D) 80 E) 90 ( YGS S.B - SYF. 168) 30

31 29. Bir torbada 1 den 10 a kadar numaralandýrýlmýþ 10 top bulunmaktadýr. Bu torbadan rastgele çekilen iki topun numaralarý toplamýnýn 15 olduðu bilindiðine göre, 7 numaralý topun çekilmiþ olma olasýlýðý kaçtýr? 1 3 A) B) C) Hilesiz bir çift zar havaya atýlýyor. Zarlarýn üst yüzüne gelen sayýlardan birinin 3 olduðu bilindiðine göre, bu sayýlarýn çarpýmlarýnýn çift sayý olma olasýlýðý kaçtýr? A) 1 B) 1 C) 6 D) 1 E) ( sýnýf / DNM - 5) 1 D) E)

32 32. Aþaðýdaki grafikte, beþ kiþinin boylarý ile ilgili bazý bilgiler verilmiþtir Yaðýþ miktarý (kg) Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Aylar Bu kiþilerle ilgili aþaðýdakiler bilinmektedir. Ayþe ve Kemal ayný boydadýr. Bora, Kemal den 2 cm kýsadýr. Elif, Mehmet ten 6 cm uzundur. Mehmet, Ayºe den 3 cm uzundur. Buna göre, bu kiþilerin boy ortalamasý kaç cm dir? A) 168 B) 165 C) 166 D) 167 E) 168 Þekildeki grafikte bir bölgedeki ilk beþ ayda metre kareye düþen yaðýþ miktarý gösterilmektedir. Buna göre, bu bölgede ilk beþ aydaki metre kareye düþen ortalama yaðýþ miktarý kaç kg dýr? A) 6,8 B) 7,2 C) 7,8 D) 8 E) 8,2 ( YGS S.B - SYF. 168) 32

33 GEOMETRÝ 38. ABCDEF bir düzgün altýgen AL = LB BC = 4 cm DK = 3 cm KL = x 7. F E1K 5 x A 3 L D B C ABCDEF düzgün altýgen EK = 1 cm KD = 5 cm AL = 3 cm Yukarýdaki verilere göre, x kaç cm dir? A) 4ñ3 B) 3ñ5 C) 3ñ7 D) 6 E) 7 Yukarýdaki verilenlere göre, KL = x kaç cm dir? A) 3ñ7 B) 4ñ7 C) 5ñ2 D) 3ñ2 E) 20 ( YGS/LYS K.A - SYF. 166) 33

34 39. OABC bir paralelkenar A = (5, 0) C = (3, 4) 36. y A(3,4) B Yukarýdaki verilere göre, OABC paralelkenarýnýn köþegen uzunluklarý toplamý kaç birimdir? A) 5ñ5 B) 6ñ5 C) 7ñ5 D) 7ñ3 E) 8ñ3 O Þekilde verilen dik koordinat düzlemindeki OABC, eþkenar dörtgendir. A noktasýnýn koordinatlarý (3,4) olduðuna göre, B ve C noktalarýnýn koordinatlarýnýn toplamý kaçtýr? C x A) 12 B) 15 C) 17 D) 20 E) 23 ( YGS Karpuz - 10 lu Den.) 34

35 y A B O C x Þekildeki dik koordinat düzleminde verilen d ve e doðrularý birbirine diktir. Buna göre, d doðrusunun x eksenini kestiði noktanýn apsisi kaçtýr? 9 11 A) B) C) D) E) Dik koordinat sisteminde, [AB] [AC] ve A noktasý x = 2 doðrusu üzerindedir. AB nin denklemi olduðuna göre, C noktasýnýn apsisi kaçtýr? y x =1 6 3 A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 E) 22 ( YGS/LYS S.B - SYF. 280) 35

36 FÝZÝK 2. Aðýrlýðý G ve özkütlesi 3d olan K cismi, bir dinamometre ile özkütlesi 2d olan bir sývý içine batýrýldýðýnda þekildeki konumda dengede kalýyor. 3. Þekil I Tip Þekil II Eþit bölmeli P aðýrlýklý cisim Þekil I deki gibi dengededir. Cisim Þekil II deki gibi ip yardýmýyla kabýn tabanýna baðlanýrsa ipte oluþan gerilme kuvveti kaç P olur? Buna göre, dinamometrenin gösterdiði deðer kaç G dir? A) B) C) D) E) ( YGS/LYS S.B - SYF. 75) A) B) C) D) E)

37 3. Düþey kesiti þekildeki gibi olan sistemde, sürtünmesiz ve sýzdýrmayan piston x seviyesinde dengededir. Pistonun üst yüzeyine etki eden sývý basýncý P sývý, alt yüzeyine etki eden gaz basýncý da P gaz dýr. 6. gaz T demir F su Piston y seviyesine kadar çekilirse P sývý ve P gaz için ne söylenebilir? P sývý P gaz A) Artar Artar B) Deðiþmez Azalýr C) Azalýr Artar D) Azalýr Azalýr E) Artar Deðiþmez x Þekildeki sistem dengededir. Piston x kadar itiliyor. Buna göre, I. Gaz basýncý artar. II. Kabýn tabanýndaki sývý basýncý azalýr. III.T ip gerilmesi azalýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( YGS/LYS S.B - SYF. 72) 37

38 4. Birbirine paralel iki rayda ayný yönde hareket eden K, L trenlerinin konum-zaman grafiði aþaðýdaki gibidir. 12. konum 4x 3x 2x x K L Doðrusal bir yolda hareket eden K ve L araçlarýnýn konum zaman grafiði þekildeki gibidir. 0 t 2t 3t zaman Bu grafikten elde edilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? A) K treni L den daha önce harekete baþlamýþtýr. B) t 1 ve t 2 anlarýnda iki tren yan yanadýr. C) t 1 ve t 2 anlarýnda trenlerin ikisinin de hýzlarý aynýdýr. D) t 2 anýnda L treni durmaktadýr. E) t 2 anýna kadar K treni L treninden daha uzun süre hareket etmiþtir. Buna göre, I. 0 t aralýðýnda K, L den uzaklaþmaktadýr. II. t 2t aralýðýnda K nin hýzý L nin hýzýna eþittir. III. 2t 3t aralýðýnda K ile L zýt yönlerde hareket etmektedir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) Yalnýz I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III ( / 10. sýnýf K.A.S.B - SYF. 68) 38

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Ressam Atakan ýn cümlesindeki altý çizili söz öbeði, kendi isteðinin dýþýnda anlamý taþýmaktadýr. B seçeneðinde geçen elinde olmadan söz grubu da bu anlamý içermektedir. 6. C

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı

tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİK SORU BANKASI Sertifika No: 11748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. 11.SINIF FİZİ SORU BANASI ISBN-978-605-5631-18-5 Sertifika No: 11748 onu avrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula ardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Verilen cümledeki kafayla okunan sözü; þiire ancak akýl yoluyla yani duygularý katmadan varýldýðý anlamýný taþýmaktadýr. Bu sözle düz yazýya benzemesi, gerçeklere bilimsel açýdan

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10]

SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, 2[10] SAYISAL BÖLÜM 1 [ 8 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Paylaþtýrýlacak para x TL olsun. Verilenlere göre, x x = 10 000 000 8 10 x 40 = 10 000 000 x = 400 000 000 olur. [10] 9 8

Detaylı

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým:

KÝMYASAL TEPKÝMELER UYARI UYARI. Kimyasal Olay Kimyasal Tepkime. Fiziksel Deðiþme. Kimyasal Deðiþme ) 3. teki element atomlarý sayýsýný bulalým: KÝMYASAL TEPKÝMELER Daha önce bileþiklerin formüllerle gösterildiðini ve bu þekilde bir gösterimin bilimsel anlamda kolaylýk saðladýðýný öðrenmiþtik. Formüllerin bizlere saðladýðý baþka faydalarda vardýr.

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Ünlü tarihçinin son yayýmlanan kitabý tarihin kýlcal damarlarýna ýþýk

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek Anlam...15 Mecaz Anlam...15 Yan Anlam...15 Deyimler...16 CÜMLE ANLAMI...16 Nesnel Yargýlar...16 Öznel Yargýlar...16 Koþula Baðlý Yargýlar...16

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2)

SÝMYA (2011-2012 DNM.YGS/1 - SYF. 2) 1. Çevremdeki her þeyi izlerim. Otobüste, yolda, vapurda, ilgimi çeken hiçbir durumu kaçýrmam. Bunun gibi, dinlediðim bir þarkýdaki duygu, izlediðim bir filmdeki sahne, zihnimde imgeye dönüþebilir. Tüm

Detaylı

2013 YGS FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

2013 YGS FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 2013 YGS FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Bağımsız değişken; deneysel çalışmada serbestçe değişen (zaman gibi) değişken. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenin değişiminden etkilenen değişken. Cisimlerin

Detaylı

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak 1. l ll 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak III.karýnca yuvalarýnýn toprak yýðýlý tarafýna bakmak Verilenlerin hangisinden faydalanan biri yönünü tespit ederken

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

20. y = x 2 2(a + 1)x + a 2 1. 7. f : R R 14. 23. SÝMYA (2011-2012 Konu Anl. LYS - SYF. 66) SÝMYA (2011-2012 Den. LYS / Kale)

20. y = x 2 2(a + 1)x + a 2 1. 7. f : R R 14. 23. SÝMYA (2011-2012 Konu Anl. LYS - SYF. 66) SÝMYA (2011-2012 Den. LYS / Kale) 20. y = x 2 2(a + 1)x + a 2 1 parabolü y = 1 doðrusuna teðet olduðuna göre, a kaçtýr? 3 3 A) B) C) 0 D) 1 E) 2 2 4 7. f : R R f(x) = 2x 2 4x + 3m 2 parabolü y = 2 doðrusuna teðet olduðuna göre, m kaçtýr?

Detaylı

0-0 Eðitim Öðretim Yýlý ANKARA ÝLÝ LÝSELER ARASI "8. AKIL OYUNLARI YARIÞMASI" Ankara Ýli Liseler Arasý 8.. Akýl Oyunlarý Yarýþmasý, Mayýs 0 tarihinde Özel Sýnav Koleji ev sahipliðinde, Sýnav Eðitim Kurumlarý,

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bölüm 2: Yarý iletkenler

Bölüm 2: Yarý iletkenler Bölüm 2: Yarý iletkenler Temel kavramlar Elektroniðin temelini oluþturan yarý iletkenleri açýklamadan önce madde ile ilgili temel bilgileri öðrenmek gerekir. Bilindiði gibi bütün maddeler atomlardan oluþmuþtur.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Þemsiyemin üzerinde saðdaki þekilde de görüldüðü gibi KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyeme ait bir resimdir? A) B) C) D) 2. Dört eþ dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2.

YGS PİANALİTİK KONU TESTLERİ KONU BAŞLIKLARI COĞRAFYA KONU TESTİ. 1. Doða ve Ýnsan. Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri. 2. YGS PİANALİTİK KONU LERİ COĞRAFYA 1. Doða ve Ýnsan 27 Göçlerin Nedenleri ve Göç Türleri 2. Harita ve Ölçek 28 Göçlerin Mekânsal Etkileri 3. Haritalarda Yüzey Þekillerinin Gösterilmesi 29 Geçmiþten Günümüze

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 9. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. B seçeneðindeki elbette, C seçeneðindeki asla, D seçeneðindeki mutlaka sözcükleri; kullanýldýklarý cümlelere kesinlik anlamý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. C seçeneðindeki yürekli sözcüðü, tehlikeyi korkusuzca karþýlayan, hiçbir þeyden korkusu olmayan anlamýnda kullanýldýðýndan

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 8. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. "Görmek" sözcüðü; A seçeneðinde "birinden ders görmek", B seçeneðinde "belirli bir zamanda bir olay yaþamak" ve C seçeneðinde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 3. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Çatmak sözcüðü, D seçeneðinde öfkelenmek, sinirlenmek anlamýnda kullanýldýðý için verilen açýklamaya uymamaktadýr. 6. Saatlerde

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ

TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ TÜRKÇE (Dil ve Anlatým) TESTÝ 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Yanýtlarýnýzý, yanýt kâðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Günümüzün tanýnan hatta magazin basýnýnýn dahi ilgisini

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 2. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. 2. dizedeki ders almak sözü, bir deyimdir. Ýyi ile kötü sözcükleri karþýt ve soyut anlamlýdýr. Dizelerde terim anlamlý

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Vektörler - Kuvvetler

Vektörler - Kuvvetler Vektörler - uvvetler 1. esiþen üç kuvvet dengede ise, herhangi iki kuvvetin bileþkesi ters yöndeki T T üçüncü kuvvete büyüklükçe eþittir. G Ýplerde oluþan gerilme kuvvetleri arasýndaki açý büyüdükçe bileþkesi

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 19. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. A, C ve D seçeneklerindeki altý çizili sözcük, akla gelen ilk anlamýyla kullanýlmýþtýr; ancak B seçeneðindeki altý çizili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler...

ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE. 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik...13. 2. TEMA Gerçek, Mecaz, Terim Anlam, Ad (Ýsim)...27. 3. TEMA Deyimler... ÝÇÝNDEKÝLER TÜRKÇE 1. TEMA Eþ Anlam, Zýt Anlam, Eþ Seslilik....................................................13 Kurallý ve Anlamlý Cümle Oluþturma, Neden-Sonuç Cümlesi................................17

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ

TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ TÜRKÇE TESTÝ ÇÖZÜMLERÝ 1. Mert in cümlesinde altý çizili genellikle sözcüðü, çoðu kez anlamýnda kullanýlmaktadýr. C seçeneðindeki çoðunlukla sözcüðü, verilen anlama uygundur. 7. B, C ve D seçeneklerindeki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB)

2. SINIF TÜRKÇE 2. SINIF MATEMATIK (MEB) 2. SINIF TÜRKÇE Anlam Kurma Metinde verilen ipuçlarýndan hareketle karþýlaþtýðý yeni kelimelerin anlamlarýný tahmin eder. Okuduklarýnda karþýlaþtýrmalar yapar. Okuduklarýnda sebep-sonuç iliþkileri kurar.

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir?

TÜRKÇE TESTÝ A A A A A. 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? TÜRKÇE TESTÝ 1. Ýnce sözcüðü, aþaðýdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavramý nitelemektedir? A) Mendilin kenarýna ince bir nakýþ iþlenmiþti. B) Ýnce düþüncelerinle herkesi etkiliyorsun. C) Þarkýcýnýn

Detaylı